16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech"

Transkript

1 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky

2 Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým dmem se rzumí stavba pr bydlení, která bsahuje čtyři neb více bytů a ve které více než plvina pdlahvé plchy dpvídá pžadavkům na trvalé bydlení a je k tmu účelu určena. Alkace na celý SC: 622,8 mil. EUR (ERDF, cca 13,5 % celkvé alkace IROP), cca 13 mld. Kč včetně nárdníh kfinancvání Výzva č. 16 Vyhlášení: Příjem žádstí: d Průběžná výzva: hdncení prbíhá p pdání žádsti Datum uknčení realizace prjektů: d Realizace prjektu nesmí být zahájena před pdáním žádsti Alkace: 1,35 mld. Kč (ERDF) + 3,15 mld. Kč z nárdních zdrjů Území realizace: území celé ČR mim území hl. m. Prahy

3 Oprávnění žadatelé: Vlastníci bytvých dmů Splečenství vlastníků bytvých jedntek Organizační slžky státu a jejich příspěvkvé rganizace Obce, kraje a jimi zřizvané rganizace Ostatní Splečenství vlastníků jedntek, bytvá družstva, právnické sby, fyzické sby pdnikající (FO pdnikající je OSVČ neb FO, která bytvé prstry prnajímá) Minimální výše celkvých způsbilých výdajů: Kč vč. DPH Maximální výše celkvých výdajů: Kč vč. DPH

4 Pdprvaná patření (prjekt musí vést ke zvýšení energetické účinnsti): Zlepšení tepelně-technických vlastnstí knstrukcí na bálce budvy (zateplení bvdvých knstrukcí, výměna výplní tvrů) Instalace systému nucenéh větrání se zpětným získáváním tepla Výměna zdrje tepla pr vytápění/pr přípravu teplé užitkvé vdy (půvdní zdrj na pevná neb kapalná fsilní paliva, nvý zdrj: bimasa, tepelná čerpadla, kndenzační ktle na zemní plyn) Instalace nvéh zdrje tepla a výstavba centrálníh vytápění (v dmech, kde byly dsud jedntlivé byty vytápěny vlastními zdrji na tuhá neb kapalná fsilní paliva) Instalace slárních termických klektrů Instalace ftvltaických systémů (jen při sučasném zateplení/instalaci tepelnéh čerpadla; jen na bytvých dmech; primárně pr ptřeby dmu ne prdej d sítě) Instalace zařízení pr kmbinvanu výrbu elektřiny a tepla využívající bnvitelné zdrje energie neb zemní plyn (kryjící primárně energetické ptřeby budvy, ve které jsu umístěny) Kmbinace něklika patření - nutné splnit specifická kritéria přijatelnsti pr každé patření.

5 Kmplementarita s statními peračními prgramy/nárdními pdprami: Operační prgram Živtní prstředí: 5.1 Snížení energetické nárčnsti veřejných budv a zvýšit využití bnvitelných zdrjů energie 5.2 Dsažení vyskéh energetickéh standardu nvých veřejných budv Ktlíkvé dtace (výměna staréh ktle na pevná paliva za jiný, eklgičtější zdrj; pkud dům nesplňuje pžadavky na energeticku třídu C, bude nutné splu s výměnu ktle udělat také tzv. mikr-energetická patření) Operační prgram pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Snížení energetické nárčnsti a zvýšení energetické efektivity v pdnikatelském sektru

6 Kmplementarita s statními peračními prgramy/nárdními pdprami: Prgram Nvá zelená úsprám SFŽP: bytvé dmy puze na území hl. města Praha rdinné dmy zateplvání a výměna ken, výstavba pasivních dmů, výměna zdrjů tepla (jak dplněk ktlíkvých dtací z OPŽP), slární systémy, větrání s rekuperací tepla budvy veřejnéh sektru v přípravě, krdinace s OPŽP Kntakt: zelená linka: , Prgram Panel (Prgram revitalizace bytvéh fndu) SFRB: Panel je vhdný zejména pr majitele bytvých dmů, kteří mdernizací nesplní minimální předepsanu výši energetických úspr pr vstup d NZÚ a IROP (tj. úspra více než 20%), neb chtějí prvádět pravy a mdernizace, které se energetických úspr netýkají, jak je např. reknstrukce bytvéh jádra, výměna dveří, prava pdlah, vybudvání nvéh výtahu, úvěr z prgramu Panel nelze pužít k dfinacvání energetických úspr v IROP a NZÚ (není mžné čerpat dvjí státní pdpru na stejný druh prav a mdernizací). Kntakt:

7 Pdpra je pskytvána v suladu s čl.38 Nařízení kmise č.651/2014 (Investiční pdpra na patření zvýšení energetické účinnsti) Výše pdpry: 25,5 % resp. 32,3 % celkvých způsbilých výdajů Pdpra ve výši 25,5 %: 25,5 % z EFRR v případě splnění hdnt specifických kritérií přijatelnsti je výše pdpry pr všechny typy žadatelů Obce, kraje a jimi zřizvané rganizace mají nárk na příspěvek ze státníh rzpčtu ve výši 1,5 %, celkvá dtace je tedy ve výši 27 % Organizační slžky státu a jejich příspěvkvé rganizace mají nárk na příspěvek ze státníh rzpčtu ve výši 74,5 %,celkvá dtace je tedy 100 %

8 Pdpra z EFRR ve výši 25,5 % je pr následující typy prjektů: Prjekty zahrnující zateplení bvdvých stěn a/neb výměnu výplní tvrů splňující následující kritéria: Dsažení min. úspry ve výši 30 % celkvé ddané energie a zárveň dsažení klasifikační třídy celkvé ddané energie C neb lepší a zárveň splnění pžadavků nákladvě ptimální úrvně pdle písm. a) neb b), dst. 2, 6 vyhlášky č. 78/2013 Sb., energetické nárčnsti budv (ve specifických pravidlech značen jak hladina pdpry 1b) Dsažení min. úspry ve výši 20 % celkvé ddané energie a zárveň dsažení hdnty 0,95 násbku dpručené hdnty sučinitele prstupu tepla pdle ČSN neb lepší hdnty (ve specifických pravidlech značen jak hladina pdpry 1c) Prjekty zahrnující zateplení bvdvých stěn a/neb výplní tvrů bytvých dmů, které jsu kulturní památku aneb nejsu kulturní památku, ale nacházejí se v památkvé rezervaci neb v památkvé zóně (ve specifických pravidlech značen jak hladina pdpry 2) pdmínka dsažení pžadvaných hdnt sučinitele prstupu tepla pdle ČSN Prjekty týkající se instalace technlgických systémů bez sučasnéh zateplení bvdvých stěn neb výměny výplní tvrů (ve specifických pravidlech značen jak hladina pdpry 3) pdmínka splnění parametrů stanvených prgramem

9 Pdpra ve výši 32,3%: 32,3 % z Evrpskéh fndu pr reginální rzvj (EFRR) v případě žádstí zahrnujících zateplení bvdvých knstrukcí a výměnu ken a dveří, kdy budu splněny přísnější hdnty, než jsu uvedeny ve specifických kritérií přijatelnsti, je výše pdpry Obce, kraje a jimi zřizvané rganizace mají nárk na příspěvek ze státníh rzpčtu ve výši 1,9 %, celkvá dtace je tedy ve výši 34,2 % Organizační slžky státu a jejich příspěvkvé rganizace mají nárk na příspěvek ze státníh rzpčtu ve výši 67,7 %, celkvá dtace 100 % Pdpra z EFRR ve výši 32,3 % je pr následující typy prjektů: Prjekty zahrnující zateplení bvdvých stěn a/neb výměnu výplní tvrů splňujících následující kritéria (výše pdpry se vztahuje k celému prjektu - i v případě, že sučástí prjektu je také instalace některé z pdprvaných technlgií): Dsažení min. úspry ve výši 40 % celkvé ddané energie a zárveň dsažení klasifikační třídy celkvé ddané energie B neb lepší a zárveň splnění pžadavků nákladvě ptimální úrvně pdle písm. a) neb b), dst. 2, 6 vyhlášky č. 78/2013 Sb., energetické nárčnsti budv (ve specifických pravidlech značen jak hladina pdpry 1a)

10 Hlavní pdprvané aktivity (min. 85 % celk. způsbilých výdajů) zateplení knstrukcí, které se nacházejí na bálce budvy bvdvých stěn, strpů, pdlah, střech výměna ken a dveří instalace exteriérvých prvků stínění výdaje spjené s realizací patření na chranu hnízdišť rrýse a úkrytů netpýrů (nutný ppis těcht patření v prjektvé dkumentaci) instalace systému nucenéh větrání se zpětným získáváním tepla výměna stávajícíh hlavníh zdrje tepla na tuhá neb kapalná fsilní paliva za plynvý kndenzační ktel, ktel na bimasu, tepelné čerpadl neb jedntku pr kmbinvanu výrbu elektřiny a tepla využívající bnvitelné zdrje energie neb zemní plyn instalaci nvéh hlavníh zdrje tepla (plynvý kndenzační ktel, ktel na bimasu neb tepelné čerpadl) instalace slárních termických klektrů instalace slárních ftvltaických sustav instalace akumulační nádrže (pkud je sučástí některéh z výše uvedených patření)

11 Vedlejší pdprvané aktivity (max. 15 % celk. způsbilých výdajů) renvace balknů a ldžií, sanace statických pruch a hydrizlace v případech, kdy přím suvisí s pdprvanými patřeními výstavba centrálníh vytápění v dmech, ve kterých byly dsud jedntlivé byty vytápěny vlastními zdrji na tuhá neb kapalná fsilní paliva patření na sanaci azbestu v případě, že přím suvisí s pdprvanými patřeními výměna předávací stanice prvedení hydraulické zkušky tpné sustavy včetně vyhtvení prtklu zkušce vyregulvání neb mdernizace sustavy vytápění bjektu a rzvdů teplé užitkvé vdy včetně instalace systémů měření a regulace tpné sustavy zpracvání prjektvé dkumentace, pdkladů pr hdncení a energetickéh hdncení realizace zadávacích a výběrvých řízení technický dzr investra pvinná publicita (webvé stránky lg IROP a MMR; v průběhu realizace dčasný billbard/u prjektů s pdpru nižší než 0,5 mil. EUR plakát A3; stálá pamětní deska)

12 Všechny prjekty musí splňvat pdmínky zákna č. 406/2000 Sb., hspdaření energií, v aktuálním znění, a suvisejících vyhlášek, zejména vyhlášky č. 78/2013 Sb., energetické nárčnsti budv. Dpručení energetickéh specialisty uvedená v průkazu energetické nárčnsti budv jsu pr žadatele závazná. Pžadvaná kritéria je třeba splnit pr cely bytvý dům/samstatný vchd (mají-li vchdy jinéh vlastníka). Pkud jsu sučástí bytvéh dmu také kmerční prstry, patří výdaje vynalžené na tyt prstry (zateplení bvdvých knstrukcí, výměna ken a dveří, apd.) mezi způsbilé puze v případě, kdy jsu sučástí kmplexní reknstrukce bytvéh dmu jak celku. Pdpru na výměnu zdrje tepla lze pskytnut, pkud půvdní hlavní zdrj tepla je určen ke spalvání pevných neb kapalných fsilních paliv. Nelze tedy pskytnut pdpru na výměnu stávajícíh plynvéh ktle neb stávajícíh ktle na bimasu. Nelze pskytnu pdpru na výměnu stávajícíh zdrje na kapalná paliva za nvý zdrj na pevná paliva. V takvém případě je mžné pdpřit jak nvý zdrj plynvý kndenzační ktel neb tepelné čerpadl.

13 ENERGETICKÉ ÚSPOR V BYTOVÝCH DOMECH Příklady nezpůsbilých výdajů: náklady, které nejsu přím spjeny s dsažením vyšší úrvně energetické účinnsti (hrmsvdy, sušáky, antény, apd.) výdaje na přípravu a zpracvání žádsti pdpru výdaj, který není vynalžen v suladu s pravidly hspdárnsti, účelnsti a efektivnsti a dalšími pdmínkami v pravidlech uvedenými výdaje na vedlejší aktivity prjektu, které přesahují 15 % ze způsbilých výdajů výdaje v rzpru s mtivačním účinkem (viz přílha č. 4 Specifických pravidel) Výčet nezpůsbilých výdajů je uveden ve Specifických pravidlech na knci kapitly 2.5.

14 Omezení pdpry SC 2.5: Z hlediska naplnění mtivačníh účinku je nutné zahájit práce až p pdání žádsti. Před pdáním žádsti lze prvést puze přípravné práce: Realizace zadávacích/výběrvých řízení na zpracvatele prjektvé neb zadávací dkumentace, Uzavření smluvy k přípravným pracím, Zahájení přípravných prací Příprava zadávacíh a výběrvéh řízení na ddavatele Zpracvání prjektvé dkumentace Zpracvání energetickéh hdncení Zpracvání pdkladů pr hdncení Před pdáním žádsti nelze prvést : Zahájení zadávacích/výběrvých řízení a/neb uzavření smluvy k činnstem, které nespadají d přípravných prací Zahájení stavebních prací Nákup mvitéh majetku

15 Pvinné přílhy žádsti: 1. Plná mc Dkládá se puze v případě přenesení pravmcí na jinu sbu, např. při pdpisu žádstí elektrnickým pdpisem 2. Dkumentace k zadávacím a výběrvým řízením Týká se puze zahájených neb uknčených řízení ke dni pdání žádsti pdpru 3. Dklady právní subjektivitě žadatele Dkládají všichni žadatelé s výjimku krajů, bcí a jimi zřizvaných rganizací, rganizačních slžek státu a příspěvkvých rganizací rganizačních slžek státu (SVJ a BD dkládají stanvy) 4. Pdklady pr hdncení Struktura pdkladů pr hdncení je uvedena v přílze č. 3 Specifických pravidel. Z údajů pr hdncení vyplývá nárk na výši pdpry. 5. Dklad prkázání právních vztahů k majetku, který je předmětem prjektu Žadatel dkládá výpis z katastru nemvitstí v případě, pkud nepředlžil stavební pvlení při pdání žádsti

16 6. Žádst stavební pvlení neb hlášení, případně stavební pvlení neb suhlas s prvedením hlášenéh stavebníh záměru neb veřejnprávní smluva nahrazující stavební pvlení Pkud žadatel předlží při pdání žádsti pdpru puze žádst stavební pvlení, pak musí ddat stavební pvlení nejpzději d dne, kdy je vydán Rzhdnutí pskytnutí dtace neb Stanvení výdajů. Stavební pvlení se dkládá frmu Žádsti změnu. 7. Prjektvá dkumentace pr vydání stavebníh pvlení neb pr hlášení stavby V případě, že ke dni pdání byla zpracvána prjektvá dkumentace pr prvedení stavby, žadatel ji přilží také k žádsti pdpru. 8. Plžkvý rzpčet stavby Plžkvý rzpčet stavby pdle jedntnéh ceníku stavebních prací v cenvé úrvni ne starší než k rku 2014 ptvrzený autrizvaným prjektantem a dlžený ve frmátu *.xc4. Případné kmplety a subry musí být rzepsány, Rzpčet musí bsahvat i jedntkvé ceny stanvené zvlenu cenvu sustavu.

17 9. Energetické hdncení, jehž sučástí jsu: průkazy energetické nárčnsti budv prtkl výpčtu slárních zisků (v případe instalace slárních termických klektrů) prtkl výpčtu úspr primární energie (v případě instalace jedntky pr kmbinvanu výrbu elektřiny a tepla) výpčet úspry CO 2 v případě, kdy je sučástí prjektu výměna zdrje tepla a zárveň dchází ke změně paliva 10. Výpis z rejstříku trestů Dkládají OSVČ a všichni statutární zástupci bchdních krprací, bytvých družstev, splečenství vlastníků jedntek, nestátních neziskvých rganizací, církví a církevních rganizací, dbrvlných svazků bcí a jimi zřizvaných rganizací 11. Usnesení shrmáždění vlastníků (SVJ) neb zápis z členské schůze bytvéh dmu (bytvá družstva) Suhlas ptřebnéh pčtu vlastníků jedntek neb členů bytvéh družstva s prvedením prací. 11. Seznam bjednávek a přímých nákupů Týká se přímých nákupů ve výši tis. Kč vztahujících se k činnstem, které je mžné prvést před pdáním žádsti pdpru

18 Obecná kritéria přijatelnsti Prjekt je svým zaměřením v suladu s cíli a pdprvanými aktivitami výzvy Prjekt je v suladu s pdmínkami výzvy (zahájení a uknčení, cílvé skupiny, prcenta míry pdpry, indikátry) Žadatel splňuje definici právněnéh příjemce pr příslušný specifický cíl a výzvu Prjekt respektuje minimální a maximální hranici celkvých způsbilých výdajů stanvených ve výzvě (300 tis. Kč až 90 mil. Kč) Prjekt respektuje limity způsbilých výdajů (vedlejší výdaje max. 15 %) Výsledky prjektu jsu udržitelné (5 let udržitelnsti) Prjekt nemá negativní vliv na žádnu z hrizntálních pririt IROP (udržitelný rzvj, rvné příležitsti a zákaz diskriminace, rvnst mužů a žen) Ptřebnst realizace prjektu je důvdněná (z pdkladů pr hdncení) Prjekt je v suladu s pravidly veřejné pdpry Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhnný

19 Specifická kritéria přijatelnsti viz pdkladvé materiály Splečná kritéria a dále kritéria vztažená k jedntlivým typům způsbilých patření veducích k energetickým úsprám.

20 Indikátry výstupu: Pčet dmácnstí s lépe klasifikvanu sptřebu energie (pčet bytvých jedntek v dmě, který se díky realizaci patření psunul v klasifikaci) Pčet dmácnstí se sníženu sptřebu energie bez zlepšení klasifikace sptřeby energie (pčet bytvých jedntek v dmě, kde ani p realizaci patření nedšl k psunu v klasifikaci) Pčet dmácnstí, u kterých dšl ke změně zdrje energie (tam, kde dchází k výměně hlavníh zdrje tepla - ktel na bimasu, tepelné čerpadl, plynvý kndenzační ktel, slární ftvltaický systém, fttermický systém neb jedntka pr kmbinvanu výrbu elektřiny a tepla) Odhadvané rční snížení emisí skleníkvých plynů (pr všechny prjekty; výpčet z dat uvedených v PENB prvnání stavu p a před)

21 Indikátry výsledku: Mnžství emisí primárních části a prekurzrů sekundárních částic v rámci pdpřených prjektů (pkud pdpřený bjekt dispnval před začátkem prjektu vlastním zdrjem tepla, který spaluje pevná, kapalná neb plynná paliva; výpčet z dat uvedených v PENB prvnání stavu p a před) Snížení knečné sptřeby energie u pdpřených subjektů (pr všechny prjekty; výpčet z dat uvedených v PENB prvnání stavu p a před) Výrba tepla z bnvitelných zdrjů energie (pkud prjekt navýšil bjem tepla vyrbený z bnvitelných zdrjů - ktel na bimasu, tepelné čerpadl, slární termický klektr, neb jedntka pr kmbinvanu výrbu elektřiny a tepla, pkud je palivem bimasa; výpčet z dat uvedených v PENB prvnání stavu p a před) Indikátry jsu pdrbně ppsány v metdických listech indikátrů, které tvří přílhu č. 2 Specifických pravidel pr žadatele a příjemce. Pr prvedení výpčtů pr stanvení hdnt Mnitrvacích indikátrů je dpručen kntaktvat energetickéh specialistu.

22 Udržitelnst prjektu : 5 let d prvedení pslední platby příjemci Pvinnsti příjemce v dbě udržitelnsti jsu definvány v kap. 20 Obecných pravidel pr žadatele a příjemce udržení dsažených výstupů a cílů prjektu, naplnění a udržení pvinných indikátrů, předkládání zpráv udržitelnsti s frekvencí 1 rk, instalace stálé pamětní desky, nahlašvání změn v prjektu, infrmvání Centra zahájených externích kntrlách, zasílání prtklů z těcht kntrl.

23 Text 16. výzvy IROP a Specifická pravidla pr žadatele a příjemce jsu k dispzici na Vyhlášení další výzvy v SC 2.5 je plánván na prsinec 2016.

24 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Ing. Michaela Bržvá, tel.: (výzvy, nvinky, dkumenty, kritéria hdncení, tázky a dpvědi, ) (kntakty na jedntlivá ddělení, kalendář akcí, )

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

30. výzva Ministerstva životního prostředí

30. výzva Ministerstva životního prostředí Čísl výzvy v MS 2014+: 05_16_030 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_30. výzva, PO 4, SC 4.4, klvá 30. výzva Ministerstva živtníh prstředí k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Operačníh prgramu Živtní prstředí

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612 Zadavatel: Míst stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavu Evidenční čísl prjektu: 3.1 EED 03/612 PC3 Vyvedení výknu a úprava stávající rzvdny Část A Smluva DÍLO na realizaci akce Vyvedení výknu a úprava stávající

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Seminář pro žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické náročnosti

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

Výzva č. 9/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 9/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 9/215 k předkládání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Nárdníh prgramu Živtní prstředí Ministerstv živtníh prstředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prstřednictvím Státníh fndu živtníh prstředí ČR (dále

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 1.3. Pžárně bezpečnstní řešení Název akce : Míst : 3.ddělení MŠ přístavba budvy stávající MŠ, bří. Musálků 249, Řepiště kat.ú. Řepiště, par.č.292/2 Žadatel : Charakter akce : Obec Řepiště ul.mírvá 178

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR Resilience a adaptace na klimaticku změnu v reginálních strategiích Strategie přizpůsbení se změně klimatu v pdmínkách ČR Havlíčkův Brd, 16. 3. 2016 Jakub Hrecký dbr becné chrany přírdy a krajiny Jana

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Rekuperace rodinného domu v Přestavlkách

Rekuperace rodinného domu v Přestavlkách Rekuperace rdinnéh dmu v Přestavlkách Pjem: Rekuperace, nebli zpětné získávání tepla je děj, při němž se přiváděný vzduch d budvy předehřívá teplým dpadním vzduchem. Teplý vzduch není tedy bez užitku dveden

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO Il INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Kraj vysčina KUJIP00ZG0V8 SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle 536 a násl., zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, v platném znění, na akci 1.

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

strana 1 Popis č. 3787/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3787/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Ppis č. 3787/2013 ceně nemvitstí rdinný dům č.p. 606 na pzemku parc.č. st. 855/1 a pzemky parc.č. st. 854/1, st. 855/1, 1851/211 a 2053/197 včetně sučástí a příslušenství; budva a pzemky k datu

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE Evidenční čísl : 210 008 420 Přizvatel

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Miletín, IČ: 00271811 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Miletín, IČ: 00271811 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbr eknmický ddělení metdiky a kntrly SpZn: ČJ: Zpráva výsledku přezkumání hspdaření města Miletín, IČ: 00271811 za rk 2014 Přezkumání se uskutečnil ve dnech: - 12.11.2014-13.11.2014-29.4.2015-30.4.2015

Více

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov VÝZVA k pdání nabídky na prvz Kavárny na Nákladvém nádraží Žižkv Vyhlašvatel/zadavatel: Nárdní filmvý archiv, státní příspěvkvá rganizace se sídlem Malešická 12, Praha 3, 130 00, Č: 00057266 zřízená rzhdnutím

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8850-350/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8850-350/2014 Oceňvací a znalecká kancelář s.r.. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilva 1938/26, Přerv tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@psudek.cm zapsaná v bchdním rejstříku,

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ ŘÍZENÍ Ing. arch. Břetislav Malinvský ARCHINVEST 11/2014 Identifikační údaje přizvatele a zpracvatele Obec, vydávající ÚPD: Měst Bakv nad Jizeru

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Veřejné zakázky. Obsah semináře. Právní prostředí. Právní úprava. zakázek

Veřejné zakázky. Obsah semináře. Právní prostředí. Právní úprava. zakázek Veřejné zakázky Olmuc 3. března 2009 www.eurpace.cz Obsah semináře 1. Právní prstředí 2. Veřejné zakázky pdle zákna 3. Metdický pkyn pr zadávání zakázek a veřejných zakázek 4. Diskuze 2 Právní prstředí

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Dtační a grantvé příležitsti verze 4/2016 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené či aktualizvané dtační příležitsti prti minulé verzi jsu zvýrazněny

Více

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP Přílha č. 1 Ministerstv průmyslu a bchdu České republiky Sekce fndů EU Řídící rgán OP PIK VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Pradenské služby pr MSP Platnst d: 22. 07. 2019

Více

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC ZNALECKÝ POSUDEK č. 19/107/2014 O CENĚ NEMOVITÝCH VĚCÍ POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC (POVINNÍ VLASTIMIL ĎURIŠ A JAROSLAVA ĎURIŠOVÁ EX 660/09119) OBJEDNATEL OCENĚNÍ: ÚČEL OCENĚNÍ: EXEKUTORSKÝ

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1122-105-2014

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi Rle metdika v prcesu zavádění a věřvání standardů kvality v praxi Standardizace rgánu sciálně-právní chrany dětí na Městském úřadu v Třinci 20.05.2015 Standard kvality Standard nrma, kritérium, becně uznávaný

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

STANOVY. občanského sdružení Místní akční skupina Hornolidečska o.s. Článek 1 - Základní ustanovení

STANOVY. občanského sdružení Místní akční skupina Hornolidečska o.s. Článek 1 - Základní ustanovení STANOVY bčanskéh sdružení Místní akční skupina Hrnlidečska.s. Článek 1 - Základní ustanvení 1.1 Místní akční skupina Hrnlidečska (dále jen MASH) byla zalžena ve smyslu zákna č. 83/90 Sb. a v návaznsti

Více

Zadávací dokumentace Příloha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pro část 2 Nákup univerzálního kabelážního systému a rozvaděčů pro DC

Zadávací dokumentace Příloha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pro část 2 Nákup univerzálního kabelážního systému a rozvaděčů pro DC Zadávací dkumentace Přílha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pr část 2 Nákup univerzálníh kabelážníh systému a rzvaděčů pr DC Obsah Obsah... 1 1 Předmět zakázky... 2 2 Technická specifikace...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby Městský úřad Řevnice Stavební úřad náměstí Krále Jiříh z Pděbrad čp. 74, PSČ 25230 tel. 25772 0223, fax 25772 0160 Spis.zn.: Čj.: Vyřizuje: Řevnice: 2551/2010 0974/2011lSU/Sa Ing. Michaela 2.3.201 I Šádkvá

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA Regulační plán A. TEXTOVÁ ČÁST RP ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce: POLIČKA LOKALITA MÁNESOVA regulační plán Evidenční čísl: 27 006 139 Přizvatel:

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje KUMSP08SF9EV SMLUVA pdnájmu prstr a pskytvání služeb uzavřena mezi lmravak0s.i-e.zsky KRAJ - KRAJSKY ÚŘAD; ČÍSI/) SMLUVY a)datku) 0- ttu př. čísl //r rk l& zkr. db. nájemcem: a pdnájemníkem: stravské výstavy,

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: BŘEZINY Územní plán čistpis Evidenční čísl: 27-006-166 Přizvatel: Městský úřad Plička

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM III/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA REZIDENČNÍ MÍSTO LÉKAŘSKÉ OBORY PROJEKT č. 1 (dtace na specializační

Více

Územní plán Bukovany

Územní plán Bukovany Územní plán Bukvany Návrh územníh plánu Pr splečné jednání Obec Bukvany 40, 262 72 Březnice Statutární zástupce: Jiří Macun, starsta bce Pvěřený zastupitel: Ing. David Kaiser Kntakt: bukvanypb@seznam.cz,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Obsah: Šklící příručka Pžární chrany 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Manuál pro Vodohospodářský model Historická data

Manuál pro Vodohospodářský model Historická data Manuál pr Vdhspdářský mdel Histrická data Mdel verze 17.1 (LXI. výzva) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.pzp.cz, dtazy@sfzp.cz Zelená linka pr zájemce dtace: 800 260

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany lllll KUMSP0eVSP8 MRAVSKSt.h r /,skv' KRAJ KRAJSKÝ 0ŘA1 _^'ÍSU.SMJ.i^UVV(iJIATKln př. asi.i rl Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn k;

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Jihlavská 1, 675 21 Okříšky SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: UMOK/SU-543/10-M Milstná Jitka 568 839 255 milstna@u.krisky.cz DATUM: 29.9.2010 V Y H L

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK 1. Název zakázky Analýza, tvrba evaluačních nástrjů, návazná pdpra a supervize 2. Ppis zakázky Prjekt s názvem Zvyšvání kvality ve vzdělávání a zavádění evaluačních

Více