Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p , Česká Lípa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa"

Transkript

1 Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p , Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval: Prjektvá dkumentace pr stavební řízení, zadání a prvádění stavby OSBD Česká Lípa Barvířská Česká Lípa IČ: Ing. Tmáš Pavelka Bc. Rudlf Brejška, DiS. Bc. Rudlf Brejška, DiS. Ing. Jan Jedlička TERMO + hlding, a.s. Prjektvý útvar Ústí nad Labem I Všebřická 239/9 E Ústí na Labem T zelená linka: F

2 OBSAH 1 ÚVOD ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Sučasný stav dmu Architektnické řešení Technické řešení Průzkumy Prvedené průzkumy Průzkumy v průběhu pravy Členění stavby Ppis staveniště MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA POŽÁRNÍ BEZPEČNOST HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ OCHRANA PROTI HLUKU TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ OBJEKTU Charakteristika psuzvanéh bjektu Parametry budvy Okrajvé pdmínky výpčtu Tepelně technické psuzení Nejnižší vnitřní pvrchvá teplta knstrukce faktr vnitřníh pvrchu Sučinitel prstupu tepla bvdvých knstrukcí Lineární a bdvý činitel prstupu tepla Pkles dtykvé teplty pdlahy Šíření vlhksti knstrukcí Průvzdušnst funkčních spár výplní tvrů Celkvá průvzdušnst bálky budvy Tepelná stabilita místnsti v zimním bdbí Tepelná stabilita místnsti v letním bdbí Průměrný sučinitel prstupu tepla Měrná ptřeba tepla na vytápění Sptřeby statních energií Úspra energie a chrana tepla - závěr Závěr Pd Špičákem č.p , Česká Lípa Strana 1/13

3 1 ÚVOD Předmětem tét zprávy je stručný suhrn technickéh řešení, které dpvídá becným technickým pžadavkům na výstavbu. 2 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 2.1 Sučasný stav dmu Sučasný stav bytvéh panelvéh dmu nesplňuje Vyhlášku MMR č. 268/2009 Sb., technických pžadavcích na stavby. Ta je subrem pžadavků, které interpretují veřejný zájem ve výstavbě. Jsu t : Mechanická dlnst a stabilita Pžární bezpečnst Hygiena, chrana zdraví a živtníh prstředí Bezpečnst při užívání Ochrana prti hluku Úspra energie a chrana tepla Sučasný stav bytvéh panelvéh dmu je pdrbně ppsán v části F.1.1 Technická zpráva. 2.2 Architektnické řešení Opravu dmu bude dcílen pžadvanéh prdlužení dby uživatelnsti stavby a zvýšení celkvéh kmfrtu bydlení. Nvé barevné řešení výrazně přispěje k sučasné revitalizaci panelvých sídlišť. Navržené barevné řešení je zpracván v suladu s architektnickým řešením susedních bjektů. 2.3 Technické řešení Cílem prjektu je kmplexní zateplení bjektu včetně střechy za účelem snížení jeh energetické nárčnsti, statické zajištění a prava balkónů a pravy bvdvých knstrukcí bjektu. Technické řešení pravy bjektu zahrnuje : Zateplení a pravu bvdvéh pláště dstranění prušenéh betnu, sanaci lkálních pruch knstrukcí a styků bvdvéh pláště, zahrnující chranu výztuže a reprfilaci betnu d půvdníh stavu pvrchvu chranu panelů bvdvéh pláště kntaktním tepelně izlačním bkladem (ETICS) bnvující nátěr štítvých a ldživých stěn Opravu ldžií Pd Špičákem č.p , Česká Lípa Strana 2/13

4 výměnu zábradlí na ldžiích a nvé ktevní prvky pr zajištění bezpečnsti byvatel bjektu nvu hydrizlaci pdlah ldžií k zabránění zatékání vdy d nsných knstrukcí bjektu a jejich styků chranu pvrchu strpních ldživých panelů Opravu jiných knstrukcí pravu kapvých chdníčků a hydrizlace k zabránění zatékání d bjektu mntáž a demntáž lešení pr pravu bvdvéh pláště bjektu 2.4 Průzkumy Během základníh průzkumu bjektu byla specifikvána kritická místa s typickými vadami knkrétní panelvé stavební sustavy. Ze zkušenstí z pdrbných průzkumů bjektů stejnéh typu a shdnéh stáří a studia prjektvé typvé dkumentace byl prveden základní návrh kmplexních patření pravy pruch dílčích knstrukcí. V rámci realizace je dpručen prvést další pdrbný stavební průzkum v rzsahu pr knkrétní fázi. Tent další pdrbný průzkum ptvrdí a upřesní navržený způsb technickéh řešení pravy, upřesní kvalitativní pžadavky na přípravu pdkladu, upřesní rzsah prav zejména v blasti statickéh zajištění a sanace betnvých knstrukcí. Prjektant si vyhrazuje práv rzhdnut rzsahu dále uvedených průzkumů neb jejich neprvedení Prvedené průzkumy Stavebně technický průzkum bjektu, který prvedl zpracvatel v prsinci Průzkumy v průběhu pravy Během realizace dpvědný pracvník ddavatele prvede (p instalaci lešení): Pdrbný průzkum betnvých knstrukcí bvdvéh pláště a ldžií se zaměřením na upřesnění rzsahu a bjemu míst s trhlinami, prušeným betnem a krdující výztuží. Stanvení krzníh pškzení nsné výztuže ldživých strpních panelů. Překntrlvat rzměry ldžií před výrbu zábradlí. Během realizace ddavatel prvede (před jakýmkli zakrýváním knstrukcí) : Zkušky kvality pdkladu bvdvéh pláště a knstrukcí ldžií pr upřesnění metd přípravy pdkladu pr další práce: dtrhvé zkušky pr stanvení pevnsti pvrchvých vrstev v tahu zkušky hlubky karbnatace pvrchvé vrstvy betnu (dle ptřeby) nedestruktivní zkušky pevnsti betnu v tlaku (dle ptřeby) 2.5 Členění stavby Stavba není v tét fázi prav dmu dále členěna. Stavební práce zahrnují puze v prjektu ppsané úpravy, které řeší pravu vad bvdvéh pláště, ldžií a navazujících knstrukcí. Pd Špičákem č.p , Česká Lípa Strana 3/13

5 2.6 Ppis staveniště Staveniště se nachází v bytné zóně. Pdrbný ppis staveniště je uveden v části E - Zásady rganizace výstavby. 3 MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA Psuzení pravy dmu z hlediska statiky je samstatnu částí prjektvé dkumentace. Navržené úpravy bjektu jsu v suladu s platnými ČSN. 4 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST Psuzení pravy dmu z hlediska pžární chrany je samstatnu částí autrizvané prjektvé dkumentace pr stavební řízení. Navržené úpravy bjektu jsu v suladu s platnými ČSN pžární chrany. Úpravy nezhršují stávající pžární bezpečnst bjektu. 5 HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Opravu a zateplením bjektu djde ke zlepšení hygieny, chrany zdraví a živtníh prstředí. Nebude dcházet k zatékání d spár bvdvéh pláště a interiéru, budu dstraněny pdmínky pr vznik plísní. 6 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ Kmplexní pravu bjektu djde k dstranění vad a pruch, cž při užívání dmu pvede ke zvýšení bezpečnsti byvatel bjektu. 7 OCHRANA PROTI HLUKU Výměnu výplní tvrů v bytech dšl již v minulsti ke snížení hladiny hluku ve vnitřním prstředí a tím ke zlepšení pdmínek pr bydlení. Pd Špičákem č.p , Česká Lípa Strana 4/13

6 8 TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ OBJEKTU Účelem stavebních úprav bjektu je zlepšení vlastnstí bálky budvy. P prvedení navržených úprav musí tepelně technické vlastnsti stavebních knstrukcí a bjektu splňvat pžadavky nrmy ČSN a ČSN EN ISO Základní tepelně technické psuzení bjektu spčívá v určení sučinitele prstupu tepla upravvaných knstrukcí v plše, průměrnéh sučinitele prstupu tepla bálky budvy a výpčtu měrné ptřeby tepla na vytápění. Tepelně technické vlastnsti pužitých stavebních materiálů a knstrukcí byly převzaty z ČSN , případně prjektvých pdkladů ddavatelů knkrétních technlgií a materiálů. 8.1 Charakteristika psuzvanéh bjektu Parametry budvy Tabulka 1 Rzdělení plch bálky budvy pdle jedntlivých zón pr výpčet dle ČSN a ČSN EN ISO Knstrukce ddělující vytápěnu zónu a exteriér Plchy knstrukcí [m 2 ] Obvdvé dílce průčelí 1077,20 Obvdvé dílce štítů 413,60 Ldživé stěny 155,88 Ldživé přílžky 109,64 Střešní plášť 371,14 Výplně tvrů ve vytápěném prstru 588,82 Knstrukce ddělující vytápěnu zónu a zeminu Plchy knstrukcí [m 2 ] Pdlaha schdišťvéh prstru 1.PP 51,15 Knstrukce ddělující vytápěnu zónu a nevytápěný prstr Plchy knstrukcí [m 2 ] Strp nad suterénem 1.PP 319,99 Vnitřní stěna 1.PP - schdišťvá 112,34 Knstrukce ddělující nevytápěný prstr a exteriér Plchy knstrukcí [m 2 ] Obvdvé stěny suterénu 1.PP 118,09 Výplně tvrů suterénu 1.PP 18,72 Knstrukce ddělující nevytápěný prstr a zeminu Plchy knstrukcí [m 2 ] Pdlaha suterénu 1.PP 319,99 Pd Špičákem č.p , Česká Lípa Strana 5/13

7 Tabulka 2 Gemetrická charakteristika budvy Budva Jedntka Stav před úpravu Stav p úpravě Objem budvy V [m 3 ] 8791,8 8791,8 Vnější plcha knstrukcí hraničující vytápěný prstr A [m 2 ] 3214,1 3214,1 Objemvý faktr A/V [m 2 /m 3 ] 0,366 0,366 Celkvá energeticky vztažná pdlahvá plcha budvy [m 2 ] 3020,3 3020,3 Případné rzdílné hdnty v gemetrické charakteristice budvy stavu před a p úpravě jsu dány menšími stavebními úpravami (např. psunutí vstupní stěny, zazdění ldžií, atd.) uvedenými v prjektvé dkumentaci Okrajvé pdmínky výpčtu Tabulka 3 Okrajvé návrhvé pdmínky výpčtu Okrajvé pdmínky Jedntka Hdnty Převažující návrhvá vnitřní teplta θ im [ C] 20 Návrhvá teplta vnitřníh vzduchu před pravu bjektu θ ai [ C] 21 Návrhvá teplta vnitřníh vzduchu p pravě bjektu θ ai [ C] 20,6 Návrhvá teplta venkvníh vzduchu v zimním bdbí θ e (pr psuzvání knstrukcí dle ČSN ) Návrhvá teplta venkvníh vzduchu θ e (pr výpčet tepelných ztrát dle ČSN EN 12831) [ C] -15 [ C] -12 Návrhvá relativní vlhkst vnitřníh vzduchu ϕ i [%] 50 Návrhvá relativní vlhkst venkvníh vzduchu ϕ e [%] 84 Návrhvá násbnst výměny vzduchu při tlakvém rzdílu 50 Pa pr vyměněné výplně tvrů Návrhvá násbnst výměny vzduchu při tlakvém rzdílu 50 Pa pr půvdní výplně tvrů d výstavby [h -1 ] 2,0 [h -1 ] 4,5 Pd Špičákem č.p , Česká Lípa Strana 6/13

8 8.2 Tepelně technické psuzení Nejnižší vnitřní pvrchvá teplta knstrukce faktr vnitřníh pvrchu Vnitřní pvrchvu tepltu θ si je výhdné hdntit v pměrném tvaru jak tepltní faktr vnitřníh pvrchu f Rsi, nebť f Rsi je jednznačnu vlastnstí knstrukce neb styků knstrukcí ve sledvaném místě, která nezávisí na tepltách přilehlých prstředí. Tepltní faktr vnitřníh pvrchu musí splňvat pdmínku f Rsi f Rsi,N, kde f Rsi,N = f Rsi,cr Tabulka 4 Hdnty kritickéh tepltníh faktru vnitřníh pvrchu f Rsi,cr pr návrhvu relativní vlhkst vnitřníh vzduchu φ i = 50% Knstrukce Návrhvá teplta vnitřníh vzduchu θ ai [ C] Návrhvá teplta venkvníh vzduchu θ e [ C] Kritický tepltníh faktr vnitřníh pvrchu f Rsi,cr 20,0 0,748 0,746 0,744 0,751 0,757 0,764 0,770 0,776 0,781 Stavební knstrukce 20,3 0,750 0,747 0,745 0,752 0,759 0,765 0,771 0,777 0,782 20,6 0,751 0,749 0,747 0,754 0,760 0,766 0,772 0,778 0,783 20,9 0,753 0,751 0,748 0,755 0,762 0,768 0,773 0,779 0,784 21,0 0,753 0,751 0,749 0,756 0,762 0,768 0,774 0,779 0,785 20,0 0,647 0,648 0,649 0,649 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 Výplň tvru 20,3 0,649 0,650 0,651 0,652 0,652 0,652 0,652 0,652 0,651 20,6 0,652 0,653 0,653 0,654 0,654 0,654 0,654 0,654 0,653 20, ,655 0,655 0,656 0,656 0,656 0,656 0,655 0,655 21,0 0,655 0,656 0,656 0,656 0,657 0,657 0,656 0,656 0,655 Minimální hdnta f Rsi stavu před úpravu Minimální hdnta f Rsi stavu p úpravě Tabulka 5 Přehled výsledků výpčtu tepltníh faktru vnitřníh pvrchu f Rsi při φ i = 50% Knstrukce Kritický tepltníh faktru vnitřníh pvrchu f Rsi,N = f Rsi,cr Vypčtený tepltní faktr vnitřníh pvrchu f Rsi Stav před úpravu Stav p úpravě Hdncení Obvdvé dílce průčelí 0,747 0,848 0,941 Obvdvé dílce štítů 0,747 0,922 0,922 Ldživé stěny 0,747 0,944 0,944 Ldživé přílžky 0,747 0,916 0,938 Střešní plášť 0,747 0,942 0,942 Pd Špičákem č.p , Česká Lípa Strana 7/13

9 Výplně tvrů 0,653 0,844 0, Sučinitel prstupu tepla bvdvých knstrukcí Pžadvané a dpručené hdnty sučinitele prstupu tepla knstrukcí bjektů s převažující návrhvu vnitřní tepltu θ im v intervalu 18 až 22 C včetně jsu uvedeny v tabulce 3 ČSN Sučinitel prstupu tepla bvdvých knstrukcí musí splňvat pdmínku U U N. Tabulka 6 Přehled výsledků výpčtu sučinitele prstupu tepla knstrukcí Knstrukce Obvdvé dílce průčelí (d 100 kg/m 2 ) (vytáp. exteriér) Obvdvé dílce štítů (d 100 kg/m 2 ) (vytáp. exteriér) Ldživé stěny (d 100 kg/m 2 ) (vytáp. exteriér) Ldživé přílžky (d 100 kg/m 2 ) (vytáp. exteriér) Střešní plášť (vytáp. exteriér) Okna a balkónvé dveře (vytáp. exteriér) Vstupní dveře (vytáp. exteriér) Vnitřní stěna v 1.PP (vytáp. nevytáp.) Strp nad 1.PP (vytáp. nevytáp.) Pdlaha schdiště 1.PP (vytáp. zemina) Pdlaha suterénu 1.PP (nevytáp. zemina) Obvdvá stěna 1.PP (nevytáp. exteriér) Výplně tvrů v 1.PP (nevytáp. exteriér) Nrmvé hdnty sučinitele prstupu tepla U N [W/(m 2.K)] Pžadvaná Dpručená Sučinitele prstupu tepla U [W/(m 2.K)] Stav před úpravu Stav p úpravě 0,30 0,25 0,66 0,24 Hdncení dpručené 0,30 0,25 0,32 0,32 Nevyhvuje 0,30 0,20 0,23 0,23 0,30 0,25 0,35 0,25 0,24 0,16 0,24 0,24 1,50 1,20 1,30 1,30 1,70 1,20 1,70 1,70 pžadvané dpručené pžadvané pžadvané pžadvané 0,60 0,40 2,30 2,30 Nevyhvuje 0,60 0,40 0,66 0,66 Nevyhvuje 0,45 0,30 3,47 3,47 Nevyhvuje - - 3,47 3, ,01 0, ,30 1,30 Není nrmvý pžadavek. Není nrmvý pžadavek. Není nrmvý pžadavek. Pd Špičákem č.p , Česká Lípa Strana 8/13

10 Hdnty v tabulce č. 6 byly pužity pr výpčet průměrnéh sučinitele prstupu tepla bálky budvy U em dle ČSN V tmt řešení prjektu nejsu nevyhvující knstrukce bjektem zájmu reknstrukce. Nevyhvující knstrukce jsu knstrukce půvdní d výstavby neb již byly sučástí nedávné reknstrukce bjektu. V případě se vyskytujícíh tepelnéh mstu v jedntlivé knstrukci byl uvažván se zhršením návrhvé hdnty sučinitele tepelné vdivsti v dané vrstvě dle ČSN Lineární a bdvý činitel prstupu tepla Lineární i bdvý činitel prstupu tepla ψ ve W/(m.K), a χ ve W/K, tepelných vazeb mezi knstrukcemi musí splňvat pdmínku ψ ψ N a χ χ N. Tabulka 7 Pžadvané a dpručené lineárníh a bdvéh činitele prstupu tepla ψ N a χ N tepelných vazeb mezi knstrukcemi Typ lineární vazby Vnější stěna navazující na další knstrukci s výjimku výplně tvru, např. na základ, strp nad nevytápěným prstrem, jinu vnější stěnu, střechu, ldžii či balkn, markýzu či arkýř, vnitřní stěnu a strp (při vnitřní izlaci), aj. Vnější stěna navazující na výplň tvru, např. na kn, dveře, vrata a část prsklené stěny v parapetu, bčním stění a v nadpraží Střecha navazující na výplň tvru, např. střešní kn, světlík, pklp výlezu Typ lineární vazby Průnik tyčvé knstrukce (slupy, nsníky, knzly) vnější stěnu, pdhledem neb střechu Pžadvané hdnty Dpručené hdnty Lineárníh činitele prstupu tepla ψ N [W/(m.K)] 0,20 0,10 0,10 0,03 0,30 0,10 Bdvý činitel prstupu tepla χ N [W/K] 0,40 0,10 Tabulka 8 Přehled vybraných výsledků výpčtu lineárníh a bdvéh činitele prstupu tepla ψ a χ tepelných vazeb mezi knstrukcemi Knstrukce Nrmvé hdnty činitele prstupu tepla ψ N [W/(m.K)] a χ N [W/K] Pžadvaná Dpručená Vypčtené hdnty činitele prstupu tepla ψ N [W/(m.K)] a χ N [W/K] Stávající stav Stav p úpravách Atika bjektu 0,20 0,10 0,40 0,10 Nárží bjektu 0,20 0,10-0,15 0,00 Styk bvdvé stěny a strpních dílců 0,20 0,10 0,1 0,05 Ostění kna v průčelí 0,10 0,03 0,00 0,09 Hdncení dpručené dpručené dpručené pžadvané Pd Špičákem č.p , Česká Lípa Strana 9/13

11 Ostění kna v ldžiích 0,10 0,03 0,00-0,05 dpručené Pkles dtykvé teplty pdlahy Pkles dtykvé teplty pdlahy θ 10 nesmí být nižší než nrmu předepsaná hdnta θ 10,N. Pžadvané hdnty jsu uvedeny v tabulce 8 ČSN Vzhledem k tmu, že předmětem stavebních prací nejsu úpravy pdlah, není pkles dtykvé teplty hdncen Šíření vlhksti knstrukcí Z hlediska šíření vlhksti knstrukcí musí byt splněny tří základní pžadavky: 1) Zkndenzvaná vdní pára v knstrukci M c v kg/(m 2.a), nesmí hrzit pžadvanu funkci knstrukce. 2) Pr jednplášťvu střechu a knstrukci se zabudvanými dřevěnými prvky, knstrukci s vnějším tepelně izlačním systémem neb vnějším bkladem, ppř. jinu bvdvu knstrukcí s difúzně mál prpustnými vnějšími pvrchvými vrstvami nesmí během jednh rku mnžství zkndenzvané vdní páry přesáhnut hdnu M c,n = 0,1 kg/(m 2.a) neb 3 % plšné hmtnsti materiálu ve které dchází ke kndenzaci vdní páry, při bjemvé hmtnsti materiálu menší než 100 kg/m 2 se pužije 6% jeh plšné hmtnsti. V statních případech nesmí mnžství zkndenzvané vdní páry během jednh rku přesáhnut hdntu M c,n = 0,5 kg/(m 2.a) neb 5 % plšné hmtnsti materiálu ve které dchází ke kndenzaci vdní páry, při bjemvé hmtnsti materiálu menší než 100 kg/m 2 se pužije 6% jeh plšné hmtnsti. 3) Rční bilance zkndenzvané a vypařené vdní páry M ev, v kg/(m 2.a) musí být aktivní. T znamená, že z knstrukce se během jednh rku musí vypařit více vdní páry, než klik v ní zkndenzuje M c < M ev. Tabulka 9 Přehled vybraných výsledků šíření vlhksti knstrukcí M c Knstrukce Nrmvé hdnty mnžství zkndenzvané páry v knstrukci M c,n [kg/(m 2.a] Mnžství zkndenzvané páry v knstrukci M c [kg/(m 2.a] Knstrukce je na knci mdelvéh rku suchá M c < M ev Hdncení Obvdvé dílce průčelí 0,1 0,002 ANO Obvdvé dílce štítů 0,1 0,002 ANO Ldživé stěny 0,1 - ANO Ldživé přílžky 0,1 0,014 ANO Střešní plášť 0,1 0,052 ANO Pd Špičákem č.p , Česká Lípa Strana 10/13

12 8.2.6 Průvzdušnst funkčních spár výplní tvrů Všechny spáry a spje v upravvaných bvdvých knstrukcích, krmě funkčních spár výplní tvrů, byly navrženy těsné a vzduchtěsné. Tepelně izlační vrstva je zárveň dstatečně chráněna prti půsbení větru Celkvá průvzdušnst bálky budvy Celkvá průvzdušnst bálky budvy neb její ucelené části se může věřit pmcí celkvé intenzity výměny vzduchu n 50 při tlakvém rzdílu 50 Pa, v h -1, stanvené experimentálně pdle ČSN EN ISO Dpručuje se splnění pdmínky n 50 n 50,N. Tabulka 10 Dpručené hdnty celkvé intenzity výměny vzduchu n 50,N Druh větrání v bjektu Nrmvé hdnty celkvé průvzdušnst bálky budvy n 50,N [h -1 ] Celkvá průvzdušnst bálky budvy n 50 [h -1 ] Stávající stav Stav p úpravách Hdncení Přirzené větrání 4,5 2,0 2, Tepelná stabilita místnsti v zimním bdbí Z hlediska tepelné stability místnstí v zimním bdbí musí vnitřní prstr na knci dby chladnutí vykazvat pkles výsledné teplty místnsti θ v (t) nižší než nrmvá hdnta θ v,n (t). Pr místnst s pbytem lidí p přerušení vytápění při vytápění radiátry, sálavými panely a teplvzdušně je nrmu pžadvaná hdnta θ v,n (t) = 3 C. Vzhledem k tmu, že v psuzvaném bjektu není uplatňván režim přerušvanéh vytápění, není tepelná stabilita budvy v zimním bdbí psuzvána Tepelná stabilita místnsti v letním bdbí Z hlediska tepelné stability místnstí v letním bdbí musí kritická místnst vykazvat nejvyšší denní tepltu vzduchu θ ai,max nižší než je nrmu pžadvaná hdnta θ ai,max,n. Pr bytnu budvu je nrmu pžadvaná hdnta θ ai,max,n = 27 C. Těmit stavebními úpravami djde ke zlepšení stavu před úpravu. Pd Špičákem č.p , Česká Lípa Strana 11/13

13 Průměrný sučinitel prstupu tepla Průměrný sučinitel prstupu tepla v případě změny stavby se dle dst nrmy ČSN nehdntí, splnění pžadavku se vztahuje puze k nvstavbám, případně nvě vzniklým uceleným částem budvy. Vypčtené hdnty jsu puze infrmativní. Prstup tepla bálku pr budvy s převažující návrhvu vnitřní tepltu θ im v intervalu 18 až 22 C včetně se hdntí splněním nrmvé pžadvané hdnty průměrnéh činitele prstupu tepla U em U em,n = U em,n.20 [W/(m 2.K)], kde U em,n.20 je uveden v tabulce č. 5 nrmy ČSN Tabulka 11 Přehled výsledků výpčtu průměrnéh sučinitele prstupu tepla bálku budvy Budva Pžadvané / dpručené hdnty průměrnéh sučinitele prstupu tepla bálku budvy U em,n Průměrný sučinitel prstupu tepla bálku budvy U em Jedntka Stav před úpravu Stav p úpravě Hdncení [W/m 2 K] 0,55/0,41 0,55/0,41 - [W/m 2 K] 0,73 0,56 Klasifikační ukazatel Cl [-] 1,3 1,0 Klasifikace energetických vlastnstí bálky budvy Měrná ptřeba tepla na vytápění [-] D D Nevyhvující úrveň Výpčet měrné rční ptřeby tepla na vytápění byl prveden pdle ČSN EN ISO Vliv tepelných vazeb mezi stavebními knstrukcemi na systémvé hranici se uvažuje suhrnně dle přílhy H nrmy ČSN Tabulka 12 Přehled výpčtvé ptřeby tepla na vytápění Budva Jedntka Stávající stav Stav p úpravách Celkvá ptřeba tepla na vytápění budvy Q [GJ] 705,13 530,03 Měrná ptřeba tepla na vytápění [kwh/m 2 a] Úspra p prvedení úprav [%] Sptřeby statních energií Sptřeby statních energií (energie na hřev teplé vdy, elektrická energie, atd.) zůstanu p prvedené sanaci v rzsahu dle prjektvé dkumentace nezměněny. 8.3 Úspra energie a chrana tepla - závěr Sanvané a zateplvané bvdvé knstrukce budu svými tepelně technickými vlastnstmi v plše splňvat pžadavky ČSN Hdnta průměrnéh sučinitele prstupu tepla bude p prvedení zateplení splňvat pžadavky ČSN Prvedeným úpravami budu vytvřeny stavební pdmínky pr 24 % úspry tepla na vytápění bjektu. Pd Špičákem č.p , Česká Lípa Strana 12/13

14 8.4 Závěr Výpčet ptřebné energie ddané d budvy pdle vyhlášky č. 78/2013 Sb. Tabulka 13 Přehled ptřeby celkvé energie v budvě Budva Jedntka Stávající stav Stav p úpravách Celkvá rční ddaná energie d budvy E P Měrná ddaná energie d budvy E P,A [MWh] 364,13 298,92 [kwh/m 2.a] Úspra p prvedení úprav [%] 18 Prvedenými patřeními budu vytvřeny stavební pdmínky pr 18 % úspry z celkvé energie ddané d budvy. V Ústí nad Labem, I/2013 Vypracval : Bc. Rudlf Brejška, DiS. Ing. Jan Jedlička Pd Špičákem č.p , Česká Lípa Strana 13/13

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM III/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 1.3. Pžárně bezpečnstní řešení Název akce : Míst : 3.ddělení MŠ přístavba budvy stávající MŠ, bří. Musálků 249, Řepiště kat.ú. Řepiště, par.č.292/2 Žadatel : Charakter akce : Obec Řepiště ul.mírvá 178

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Rekuperace rodinného domu v Přestavlkách

Rekuperace rodinného domu v Přestavlkách Rekuperace rdinnéh dmu v Přestavlkách Pjem: Rekuperace, nebli zpětné získávání tepla je děj, při němž se přiváděný vzduch d budvy předehřívá teplým dpadním vzduchem. Teplý vzduch není tedy bez užitku dveden

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

Magisterský program: 5. ročník, zimní semestr, zaměření NPS, APS 14. 9. 2007

Magisterský program: 5. ročník, zimní semestr, zaměření NPS, APS 14. 9. 2007 Magisterský prgram: 5. rčník, zimní semestr, zaměření NPS, APS 14. 9. 2007 Zadání: Vypracujte návrh bjektu za předem specifikvaných krajvých pdmínek, v předepsaném stupni pdrbnsti a frmě úpravy. Objekt

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNf ROZVOJ INVESTICE DO VAŠf BUDOUCNOSTI pr Invace UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkvskéh 8, 771 47 OLOMOUC č.j.: 699/PJ/OVZ/2013 dne: 07. listpadu 2013 Věc : Ddatečné infrmace

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive Důležitá upzrnění: Infrmujte svéh kresníh kminíka, ppř. kminickéh mistra! Přečtěte si prsím celý návd k instalaci a bsluze! Respektujte

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA Regulační plán A. TEXTOVÁ ČÁST RP ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce: POLIČKA LOKALITA MÁNESOVA regulační plán Evidenční čísl: 27 006 139 Přizvatel:

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK Důležitá upzrnění: Infrmujte svéh kresníh kminíka, ppř. kminickéh mistra! Přečtěte si prsím celý návd k instalaci a bsluze! Respektujte při instalaci

Více

... P R O V A ŠE P O H O D L Í

... P R O V A ŠE P O H O D L Í .PROVAŠEPOHODLÍ Naše splečnst se zaměřuje na výrbu mbilních vytápěcích a chladicích zařízení. Histrie splečnsti se datuje už d šedesátých let. V sučasné dbě je hlavní sídl Desa Int v Bwling Green, Kentucky,

Více

Zadávací dokumentace Příloha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pro část 2 Nákup univerzálního kabelážního systému a rozvaděčů pro DC

Zadávací dokumentace Příloha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pro část 2 Nákup univerzálního kabelážního systému a rozvaděčů pro DC Zadávací dkumentace Přílha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pr část 2 Nákup univerzálníh kabelážníh systému a rzvaděčů pr DC Obsah Obsah... 1 1 Předmět zakázky... 2 2 Technická specifikace...

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ ŘÍZENÍ Ing. arch. Břetislav Malinvský ARCHINVEST 11/2014 Identifikační údaje přizvatele a zpracvatele Obec, vydávající ÚPD: Měst Bakv nad Jizeru

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

MODnet KATALOG. NETWORK GROUP, s.r.o., Turgenìvova 5, Brno tel.: 548 216 316, fax: 548 216 647 e-mail: info@nwg.cz, www.nwg.cz

MODnet KATALOG. NETWORK GROUP, s.r.o., Turgenìvova 5, Brno tel.: 548 216 316, fax: 548 216 647 e-mail: info@nwg.cz, www.nwg.cz MODnet KATALOG Úvd Vážení zákazníci, Za více než 15 let existence si firma NETWORK GROUP vybudvala své pstavení renmvanéh a zkušenéh ddavatele prvkù a technlgií pr kmunikaèní kabeláže. Získala pøedevším

Více

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Obsah: Šklící příručka Pžární chrany 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

02-05.2 10.05.CZ. Regulační ventily G41...aG46... -1-

02-05.2 10.05.CZ. Regulační ventily G41...aG46... -1- 0-05. 0.05.CZ Regulační ventily G4...aG46... -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obsah:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obsah: Stavební a interiérvé úpravy bjektu - recepce a zázemí na Krajském plicejním ředitelství Středčeskéh kraje Dkumentace pr stavební pvlení - Technická zpráva SO. 01 ST. 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: a) účel

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Nvstavba rdinnéh dmu v bci Brandýs nad Labem Stará Bleslav, k.ú. Stará Bleslav p.č. 1987/41 Odpvědný prjektant: Ing. Radek Nvák. Hlavní inženýr prjektu: Ing. Arch Zdeněk Parduba.

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY energetické hodnocení budov Plamínkové 1564/5, Praha 4, tel. 241 400 533, www.stopterm.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Oravská č.p. 1895-1896, Praha 10 září 2015 Průkaz energetické náročnosti budovy

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC ZNALECKÝ POSUDEK č. 19/107/2014 O CENĚ NEMOVITÝCH VĚCÍ POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC (POVINNÍ VLASTIMIL ĎURIŠ A JAROSLAVA ĎURIŠOVÁ EX 660/09119) OBJEDNATEL OCENĚNÍ: ÚČEL OCENĚNÍ: EXEKUTORSKÝ

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby Městský úřad Řevnice Stavební úřad náměstí Krále Jiříh z Pděbrad čp. 74, PSČ 25230 tel. 25772 0223, fax 25772 0160 Spis.zn.: Čj.: Vyřizuje: Řevnice: 2551/2010 0974/2011lSU/Sa Ing. Michaela 2.3.201 I Šádkvá

Více

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE Evidenční čísl : 210 008 420 Přizvatel

Více

p ř í a d o o v é s t s t r u v é u d i c e Požárně bezpečnostní řešení Vícepodlažní budova nechráněná ocelová konstrukce Půdorys 1.

p ř í a d o o v é s t s t r u v é u d i c e Požárně bezpečnostní řešení Vícepodlažní budova nechráněná ocelová konstrukce Půdorys 1. p ř í k l a d v é s t u d i e c e l v é k n s t r u k c e Půdrys 1.NP chráněná knstrukce nechráněná knstrukce Půdrys 2.NP Řez A-A chráněná knstrukce nechráněná knstrukce chráněná knstrukce nechráněná knstrukce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Podklady pro cvičení. Úloha 1 Návrh konstrukčních systémů

Podklady pro cvičení. Úloha 1 Návrh konstrukčních systémů Pzemní stavby A2 Pdklady pr cvičení Cíl úlhy Úlha 1 Návrh knstrukčních systémů Návrh knstrukčníh systému zadané administrativní budvy ve dvu variantách, včetně návrhu bvdvéh pláště. Dalším cílem tét úlhy

Více

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Purkyňva 125, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Ve věci : Znalecký

Více

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612 Zadavatel: Míst stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavu Evidenční čísl prjektu: 3.1 EED 03/612 PC3 Vyvedení výknu a úprava stávající rzvdny Část A Smluva DÍLO na realizaci akce Vyvedení výknu a úprava stávající

Více

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav VU3B- M7&/J&/& ý úřad Jihmravskéh kraje živtníh prstředí rtínv nám. 3, 61 82 Brn P!M h ( M 5O"UXOOXFOtnv\/ Váš dpis č.j.: Ze dne: tu Sp. zn.: Vyřizuje: Telefn: Datum: MUBR 883/215 25.11.215 JMK 759/216

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82

EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82 622424 EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82 2 1 11 3 5 4 6 19 20 7 1 10 11 16 2 9 17 13 6 12 30 7 8 8 3,,,,,,,,,, 23 18 6 23 29 5 1 2 3 6 5 27 28 25 26 21 24 22,,, 45,,,,,,,, Vzrky 0,3 0,5 0,5 0,3 0,5 34 38

Více

Certifikace budov. Trvalá udržitelnost. Energetická agentura Zlínského kraje,o.p.s. Zlín 3. 6. 2014

Certifikace budov. Trvalá udržitelnost. Energetická agentura Zlínského kraje,o.p.s. Zlín 3. 6. 2014 Certifikace budv Trvalá udržitelnst Energetická agentura Zlínskéh kraje,.p.s. Zlín 3. 6. 2014 Energetická agentura Zlínskéh kraje,.p.s. Obecně prspěšná splečnst zalžená a 100% vlastněná Zlínským krajem

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN UPRAVENÝ NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Mikrovlnná trouba 610.836

Mikrovlnná trouba 610.836 Mikrvlnná truba 610.836 CZ Uchvejte tut příručku na dstupném místě v blízksti přístrje! V1/0806 OBSAH 1. Obecné infrmace...2 2. Bezpečnst... 4 3. Ddání, balení a skladvání...5 4. Technické vlastnsti...6

Více

Ě Č ó Č ě š ř ě á č á čá Č ř ě é š š á ý ý ě é ř š á ě ř á ř á é á č ž é é ř é úč á ň ů ý š é é é é ž ý é é ž é ě á á úč é ě ř ž é é ř ý Ů ý ž ů ý č š Ú ě ř č é é ě ř ě ň řč ů ď ř ě ř ě ř Ů š ě á ř ů č

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M A J E T Í N ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: palacka@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 tel.: +420 545

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8850-350/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8850-350/2014 Oceňvací a znalecká kancelář s.r.. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilva 1938/26, Přerv tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@psudek.cm zapsaná v bchdním rejstříku,

Více

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Jihlavská 1, 675 21 Okříšky SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: UMOK/SU-543/10-M Milstná Jitka 568 839 255 milstna@u.krisky.cz DATUM: 29.9.2010 V Y H L

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

lehká, otevřená ocelová konstrukce s provizorními dřevěnými stupnicemi pro stavební účely, zábradlí ocelové, natřeno pouze základovou barvou

lehká, otevřená ocelová konstrukce s provizorními dřevěnými stupnicemi pro stavební účely, zábradlí ocelové, natřeno pouze základovou barvou Svislé nsné knstrukce Obvdvé knstrukce Dknčení dmu základní zděné zděné, cihelné blky 240 mm fasádní zateplvaní systém tl. 140 mm, na některých místech 120 mm (tepelně izlační vlastnsti celku max. U =

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Stránka 1/6 BEZPEČNOSTNÍ LIST pdle nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 24.9. 2009 Revize: I. vydání Vydal: BOHEMIACOLOR s.r.. Pčet stran: 6 Část 1 Identifikace přípravku,

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

< -- 181 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

< -- 181 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY PRŮKAZ ENERGETCKÉ NÁROČNOST BUDOVY vydaný pdle zákna č. 406/2000 Sb., hspdaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., energetické nárčnsti budv Ulice, čísl: Jana Frňka 667 PSČ, míst: Typ budvy: 27306 Libušín

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1122-105-2014

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1256 648 / 2011. dle Usnesení č.j. 067 EX 1331/10-60

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1256 648 / 2011. dle Usnesení č.j. 067 EX 1331/10-60 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1256 648 / 2011 dle Usnesení č.j. 067 EX 1331/10-60 Objednavatel: Exekutrský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Pdknický, Ph.D., sudní exekutr Sídl: Evrpská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ: 49720821

Více

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR Resilience a adaptace na klimaticku změnu v reginálních strategiích Strategie přizpůsbení se změně klimatu v pdmínkách ČR Havlíčkův Brd, 16. 3. 2016 Jakub Hrecký dbr becné chrany přírdy a krajiny Jana

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM PRÁVNÍ ODBOR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PRÁVNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 Dne 18.2.2011 Zpracvala Mgr. Olga Vrublvá, veducí právníh dbru 1 Obsah: 1. Úvd 2. Přehled nejdůležitějších

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, U Slovanky 268/7-269/9

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, U Slovanky 268/7-269/9 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, U Slovanky 268/7-269/9 PRAHA III/2011 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí projektu: Vypracoval: Projektová

Více

STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR

STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1579-134-2015

Více

Cenový index nemovitostí

Cenový index nemovitostí Cllateral management Cenvý index nemvitstí Srpen 2015 Úvd Česká spřitelna, a.s. jak 1. banka v České republice zahájila v psledním čtvrtletí rku 2007 měření vývje cen rezidenčních nemvitstí. Metdlgicky

Více

Použití : Tvoří součást pohybového ústrojí strojů a zařízení nebo mechanických převodů.

Použití : Tvoří součást pohybového ústrojí strojů a zařízení nebo mechanických převodů. 1 HŘÍDELE Strjní sučást válcvitéh tvaru, určené přensu táčivéh phybu a mechanicé práce (rutícíh mmentu) z hnací části (mtru) na část hnanu (strj). Pužití : Tvří sučást phybvéh ústrjí strjů a zařízení neb

Více

C V I Č E N Í 3 1. Představení firmy Glaverbel Czech a.s. Teplice a. Vyráběný sortiment

C V I Č E N Í 3 1. Představení firmy Glaverbel Czech a.s. Teplice a. Vyráběný sortiment Technlgie skla 00/0 C V I Č E N Í. Představení firmy Glaverbel Czech a.s. [-]. Viskzitní křivka skla [,6]. Výpčet pmcí Vgel-Fulcher-Tammannvy rvnice [,6]. Výpčet z chemickéh slžení [,6]. Představení firmy

Více

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA Obsah: 1. Úvod 2. Popis objektu 3. Normové požadavky na tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí 3.1. Součinitel prostupu tepla 3.2. Nejnižší vnitřní povrchová teplota 3.3.

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO Il INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Kraj vysčina KUJIP00ZG0V8 SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle 536 a násl., zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, v platném znění, na akci 1.

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

HITACHI. Vysokotlaká mycí pistole AW 130. Hitachi Koki. Návod k použití

HITACHI. Vysokotlaká mycí pistole AW 130. Hitachi Koki. Návod k použití HITACHI Vysktlaká mycí pistle AW 130 Návd k pužití Před pužitím si pečlivě prstudujte tent návd a zajistěte si jeh dknalé pchpení. Hitachi Kki 2 3 4 (1) 14 až 15 mm (2) 20 m neb méně (3) držák kabelu (4)

Více

Souhrn standardů pro projektování a realizaci staveb ve FN /vč. rekonstrukcí a modernizací/, vyplývajících z provozu a údržby technických zařízení

Souhrn standardů pro projektování a realizaci staveb ve FN /vč. rekonstrukcí a modernizací/, vyplývajících z provozu a údržby technických zařízení Přílha č. 2 Suhrn standardů pr prjektvání a realizaci staveb ve FN /vč. reknstrukcí a mdernizací/, vyplývajících z prvzu a údržby technických zařízení Klempířské prvky a kvvé knstrukce Přednstně z materiálů

Více

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Informační newsletter. Nejen toto, ale i mnoho dalšího na Vás čeká v jedenáctém čísle. Těšíme se na další spolupráci a přejeme Vám pevné nervy.

Informační newsletter. Nejen toto, ale i mnoho dalšího na Vás čeká v jedenáctém čísle. Těšíme se na další spolupráci a přejeme Vám pevné nervy. Schrack@NEWS Infrmační newsletter NABÍZENÁ Ř EŠENÍ IT STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ Datvé kabely, kax, zásuvky, keystne, patchpanely, příslušenství, Hme řešení. KVALITA, KOMPETENCE, OSOBNÍ PŘ ÍSTUP - TO JE SCHRACK

Více

strana 1 Popis č. 3787/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3787/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Ppis č. 3787/2013 ceně nemvitstí rdinný dům č.p. 606 na pzemku parc.č. st. 855/1 a pzemky parc.č. st. 854/1, st. 855/1, 1851/211 a 2053/197 včetně sučástí a příslušenství; budva a pzemky k datu

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA

OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA Investr: Ing. Michal Martch, Vlčnv 80, 742 31 Starý Jičín OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA Územní studie pr zastavitelnu plchu 9 Z/15 SO-V na k.ú. Vlčnv u Staréh Jičína Radek Hála, IČO: 747 43 911

Více

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW 16. Kategrizace SW chyb, kritéria krektnsti a pužitelnsti, splehlivst SW 1. Sftwarvá chyba Prezentace th, že prgram dělá něc nepředpkládanéh Míra th, kdy prgram přestává být užitečný Je t nesuhlas mezi

Více

Aktuální provozní řád

Aktuální provozní řád Aktuální prvzní řád SPOLEK PŘÁTEL PLAVÁNÍ A SAUNOVÁNÍ, z.s., Jesenice www.vdnideti.cz Suhlas s tímt prvzním řádem je pdmínku pr účast v kurzu a rdiče jej stvrzují vyplněním a desláním přihlášky (Prvzní

Více

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010 Exekutrský úřad Nvý Jičín, Štefánikva 9, 741 01 Nvý Jičín, Česká republika S u d n í e x e k u t r Mgr. Ing. Mnika Michlvá tel.: 558847012, mbil: 602757870, e-mail: pdatelna@exekucenj.cz, DS: 5phtq8y čísl

Více

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti GYMNÁZIUM DR.J. PEKAŘE Maturitní prací student svědčuje svu schpnst samstatně pracvat na prjektech a aktivně využívat nabyté zkušensti Pravidla pr psaní maturitní práce. Hdncení práce Frmální zpracvání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: BYTOVÝ DŮM NA p.č. 2660/1, 2660/5. 2660/13, k.ú. ČESKÉ

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

Úspora energie a hotové peníze

Úspora energie a hotové peníze Úspra energie a htvé peníze Stručný přehled výhd Prfi-tip FERMACELL: Pdkrvní prvky FERMACELL P+D Asi 20 % tepla se ztrcí střechu / strpy! Tent pdíl asi 20 % celkvé energetické ztrty budvy lze účinně a

Více

LUKOPREN S jednoslokové silikonové tmely

LUKOPREN S jednoslokové silikonové tmely Luèební závdy a.s. Klín Praská 54, 80 90 Klín II, Èeská republika tel.: +40 1 741 545-7, fax: +40 1 75 578 e-mail: dbyt@lucebni.cz, http://www.lucebni.cz LUKOPREN S jednslkvé siliknvé y Charakteristika

Více

Technický produktový list Top heating

Technický produktový list Top heating Technický prduktvý list Tp heating Obchdní název: Reflexní pdlžka Tp heating PROFI REFLEX 3000 Mntážní název: Pdlžka 3000 Stručný ppis: Maximální úspry a dknalý přens tepla zajišťuje v systému Tp heating

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: BŘEZINY Územní plán čistpis Evidenční čísl: 27-006-166 Přizvatel: Městský úřad Plička

Více

Příslušenství oken Vnitřní doplňky

Příslušenství oken Vnitřní doplňky Příslušenství ken Vnitřní dplňky Přehled vnitřních dplňků 2 ZRS vnitřní rlety světlprpustné 5 ZRE vnitřní rlety světlprpustné 6 ZRV vnitřní rlety zatemňující 7 ZFA vnitřní plisvané rlety 8 ZJA vnitřní

Více