Montážní práce na plynovodech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Montážní práce na plynovodech"

Transkript

1 VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K ÚČASTI V KVALIFIKAČNÍM ŘÍZENÍ Mntážní práce na plynvdech Zadavatel NET4GAS, s.r.. (dále jen zadavatel") Přílhy: č. 1 Návrh smluvy č. 2 Čestné prhlášení č. 3 Reference č. 4 Všebecné bchdní pdmínky pr ddání zbží a prvedení díla, resp. jiných plnění (dále jen VOP ) vydané ve smyslu ustanvení 1751 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů (dále jen OZ ) č. 5 Obchdní pdmínky pr zajištění bezpečnsti a chrany zdraví při práci (BOZP), chrany živtníh prstředí (ŽP), pžární chrany (PO) a Security fyzické bezpečnsti (dále jen Pdmínky BOZP ), vydané ve smyslu ustanvení 1751 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník č. 6 Technické pdmínky pr práce a činnsti v bjektech, nebezpečných prstrech, pásmech a v blízksti sítí a vedení ve správě NET4GAS, s.r.. č. 7 Mapa plynárenské sustavy N4G č. 8 Interní dkumentace - TP_T01_01_01_03 Zásady pr prjektvání, výstavbu, reknstrukce a pravy VTL plynvdů a přípjek d 100 bar Stránka 1 z 8

2 1. Obecné Cílem tht dkumentu je stanvit kvalifikační systém a pstup pr vytvření seznamu kvalifikvaných ddavatelů pr zakázky vyhlašvané splečnstí NET4GAS, s.r.. týkající se mntážních prací na plynvdech skupiny B2 (nad 40 d 100 bar). D seznamu kvalifikvaných ddavatelů pr mntážní práce na plynvdech je mžné vstupit p celu dbu jeh platnsti. Kvalifikační řízení nenahrazuje samtné výběrvé řízení a jednání s ddavateli. Kvalifikační systém zahrnuje dva kvalifikační stupně: 1. stupeň stavebně mntážní práce na plynvdech B2 d DN 500 včetně 2. stupeň stavebně mntážní práce na plynvdech B2 d DN 600 výše Zájemce má mžnst se kvalifikvat d bu stupňů. Pkud bude chtít zájemce zařadit d bu kvalifikačních stupňů, musí splnit pdmínky pr 2. kvalifikační stupeň dle pdmínek uvedených níže. P splnění kvalifikace pr 2. stupeň je ddavatel autmaticky zařazen i d 1. stupně kvalifikace. Kvalifikvaní uchazeči budu zařazeni na tevřený seznam kvalifikvaných ddavatelů na dbu určitu a bude s nimi uzavřena rámcvá smluva a t d Kvalifikvaní ddavatelé budu pptáváni na jedntlivé stavby/akce dle splněnéh kvalifikačníh stupně jedntlivými pptávkvými řízeními v elektrnickém prtálu Pre.biz dle aktuálních ptřeb zadavatele. Detailní rzsah pžadvaných prací, termíny a místa plnění budu bjednatelem specifikvány pr každu akci zvlášť. Předmětem pptávaných zakázek budu zejména: vypracvání technlgických pstupů prací, zkušek a jejich harmngramu; zemní práce; výřezy vadných trub, armatur a mntáž nvých; svářečské práce; ddávky vybraných materiálů (dle ptřeby; v případě ddávky materiálů ze strany bjednatele bude zhtvitel zajišťvat dpravu materiálu z centrálníh skladu N4G v Lunech na míst stavby); jeřábnické práce (dle ptřeby); izlace a nátěry (dle ptřeby); tlakvé zkušky; vizuální kntrly svarů; plynvá revize; zpracvání dkumentace skutečnéh prvedení, revizních zpráv apd. dle TPG a interních předpisů zadavatele, přičemž si Zadavatel vyhrazuje práv na vybrané činnsti uvedené výše využít i kapacity vlastních smluvních partnerů jak pvinných subddavatelů. Knkrétní rzsah pvinných subddavatelských prací bude vždy specifikván pr každu akci zvlášť. Sučástí pptávaných prací nebude: Vypracvání realizační dkumentace Vytyčení pdzemních sítí a vedení NDT kntrly Gedetická zaměření, zaměření skutečnéh prvedení Pr každu akci bude vystavena jedntlivá bjednávka, resp. uzavřena jedntlivá smluva díl. Stránka 2 z 8

3 Vybraný zhtvitel je pvinen nastupit k plnění d 30 kalendářních dnů d závaznéh bjednání, resp. pdpisu smluvy díl. V průběhu prvádění díla je mžné, aby zhtvitel pracval vždy max. na dvu akcích (tj. na dvu lkacích) sučasně. 2. Pstup a pdmínky kvalifikace a) Zájemce účast v kvalifikačním řízení ptvrdí svůj zájem zařazení d seznamu em na adresu V u zájemce uvede název a sídl splečnsti, IČ, jmén, telefn a své kntaktní sby a pžadvaný kvalifikační stupeň. b) Kntaktní sba zadavatele dešle zájemci pzvánku a výzvu k předlžení kvalifikace přes elektrnický prtál Pre.biz. c) P vyplnění přihlášky v pzvánce budu uchazeči předkládat pžadvané kvalifikační dkumenty elektrnicky prstřednictvím prtálu Pre.biz na adrese Zájemce má na předlžení pžadvaných dkumentů 10 pracvních dní d deslání pzvánky. d) Zadavatel je právněn vyzvat k ddatečnému vysvětlení/dplnění předlžených dkumentů. e) Hdntící kmise zadavatele vyhdntí splnění pdmínek a zadavatel následně infrmuje zájemce ne/splnění kvalifikace. f) Kvalifikvaní uchazeči budu zařazeni na seznam kvalifikvaných ddavatelů d 1. neb 2. kvalifikačníh stupně. g) Výběr zhtvitele pr jedntlivé akce bude prbíhat frmu výběrvých řízení (vč. mžnsti využití elektrnické aukce), kde bude hdntícím kritériem cena za realizaci. Výběrvá řízení budu prbíhat v elektrnickém prtálu Pre.biz a pzvánka bude deslána všem ddavatelům zařazeným v seznamu pr daný kvalifikační stupeň. Výsledkem výběrvých řízení bude uzavření smluvy díl, resp. vystavení bjednávky. h) Objednatel si vyhrazuje práv neslvvat kvalifikvanéh ddavatele, který/v případě, že: Závažně pruší dbrné a smluvní pvinnsti, zejména nesplní jakýkliv technický pžadavek pr prvádění prací, včetně Technických pdmínek a pdmínek BOZP (Přílha č. 5 a 6 tét výzvy); Bezdůvdně přeruší prvádění díla; Neddrží termíny plnění dané jedntlivu bjednávku, resp. smluvu díl 15 pracvních dní; Výše smluvních pkut dle pdmínek v jedntlivé bjednávce, resp. smluvě díl udělených zhtviteli dsáhne částky 10% z ceny jedntlivéh díla; Bude prvádět práce v rzpru s platnými technickými nrmami a becně závaznými právními předpisy; Zahájení inslvenčníh řízení vůči majetku ddavatele; Vydání rzhdnutí zrušení splečnsti ddavatele s likvidací bez právníh nástupce; Prkázání neb náznaků manipulace s výběrvými řízeními ze strany uchazečů, sutěžících příslušnu zakázku; Ddavateli vyprší platnst jakéhkliv certifikátu, svědčení nutnéh pr prvádění díla, aniž by ddavatel zajistil jeh prdlužení na další bdbí. Stránka 3 z 8

4 3. Zadavatel zakázky Zadavatel: NET4GAS, s.r.. Sídl: Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4 Nusle bank. spj.: ČSOB, Praha 5, č. ú /0300 IČ: Kntaktní sba pr kvalifikační řízení: Mgr. Markéta Vanžurvá, Specialista, Nákup a lgistika, tel: , Veškeré dtazy ke kvalifikačnímu řízení zasílejte prsím písemně na výše uvedený Další ustanvení Uchazeči nepřísluší náhrada za zpracvání a předlžení dkumentů pr účely kvalifikace. Zadavatel nepřipuští nabídky slžené z více uchazečů. Nabídky neúplné ve smyslu pdmínek a pžadavků výzvy nebudu hdnceny. Na tt řízení se nevztahuje zákn veřejných zakázkách. Objednatel si vyhrazuje následující práva: Zrušit zadání zakázky, a t i bez udání důvdů. Upravit termíny zahájení a s tím adekvátně termíny dknčení jedntlivých akcí. Změnit neb upřesnit zadání jedntlivéh výběrvéh řízení ve lhůtě pr pdávání nabídek. Nevracet uchazeči nabídku. Jednat s uchazeči všech pdmínkách plnění zakázky (např. frmu e-aukce). Vypsat další kl výběrvéh řízení. Neuzavřít smluvu s uchazečem, a t i bez udání důvdů. Neuzavřít smluvu díl na celý rzsah zakázky. Předmět zakázky mezit, případně rzšířit. Předlžit nvý návrh smluvy. Uchazeč se zavazuje zachvat mlčenlivst ve vztahu k předmětu tht řízení a následných zakázek a v suvislsti s ní pskytnutým důvěrným infrmacím. Za důvěrné infrmace se pr tyt účely pkládají zejména: veškeré infrmace charakteru bchdníh, technickéh a finančníh, které se týkají zákazníků NET4GAS, s.r.. další infrmace značené smluvní stranu jak důvěrné. Závazek mlčenlivsti bude trvat p celu dbu existence smluvníh vztahu mezi stranami, tak i p jeh sknčení d té dby, než se důvěrné infrmace stanu veřejně známými, aniž by pvinný prušil své pvinnsti pdle tét Smluvy. Ddavatel se zavazuje sjednat se všemi svými zaměstnanci a členy rgánů splečnsti, kterým byly pskytnuty za účelem splnění předmětu tét Smluvy důvěrné infrmace časvě nemezený závazek mlčenlivsti těcht infrmacích ve vztahu k jakýmkli třetím sbám. Zahraniční uchazeč prkazuje v nabídce splnění kvalifikace způsbem pdle právníh řádu platnéh Stránka 4 z 8

5 v zemi jeh sídla, místa pdnikání neb bydliště, a t v rzsahu pžadvaném zadavatelem. Pkud se pdle právníh řádu platnéh v zemi sídla, místa pdnikání neb bydliště zahraničníh ddavatele určitý dklad nevydává, je zahraniční ddavatel pvinen prkázat splnění takvé části kvalifikace čestným prhlášením. Není-li pvinnst, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prkázán v zemi sídla, místa pdnikání neb bydliště zahraničníh ddavatele stanvena, učiní tét skutečnsti čestné prhlášení. Dklady prkazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční ddavatel v půvdním jazyce, pkud zadavatel nestanví jinak. V případě dtazů týkajících se tht kvalifkačníh řízení má uchazeč pvinst kntaktvat písemně prstřednictvím u kntaktní sbu zadavatele pr tt řízení. Infrmace zaslané zadavatelem na základě dtazů se stanu plnhdntnu sučástí výzvy. 5. Pžadavky (případně pžadavky na jejich prkázání) A. 1. kvalifikační stupeň Zájemce zařazení d seznamu pr 1. kvalifikační stupeň předlží následující dkumenty: Výpis z veřejné části bchdníh rejstříku v kpii ne starší 90 dnů a pdepsané dpvědnu sbu zájemce na důkaz shdy s riginálem Výpis z veřejné části živnstenskéh rejstříku v kpii a pdepsané dpvědnu sbu zájemce na důkaz shdy s riginálem Čestné prhlášení bezúhnnsti a finanční způsbilsti dle vzru v Přílze č. 2 pdepsané právněnu sbu zájemce Hspdářská zpráva hdncení finančníh zdraví uchazeče d agentury BISNODE (Dun & Bradstreet) ne starší než 30 dnů k pslednímu dni lhůty pr prkázání kvalifikace. Nabídky zájemce s ratingvým hdncením failure scre hrším než stupeň 50, tj. subjektů patřící mezi 50% nejméně slidních splečnstí v databázi BISNODE (Dun & Bradstreet), nebudu hdnceny. Uchazeč hspdářsku zprávu zajistí přím u agentury BISNODE (Dun & Bradstreet) na své vlastní náklady a předlží ji v nabídce v prsté kpii patřené razítkem a pdpisem právněné sby uchazeče, ptvrzujícím shdu s riginálem. Kntakty: BISNODE D&B ČESKÁ A SLOVENSKÁ REPUBLIKA, Siemensva 2717/4, Praha 5, tel: , Dklady pjištění (platnu pjistnu smluvu v prsté kpii neb pjistný certifikát) v suvislsti s prváděním předmětu díla v následujícím rzsahu: Stavebně-mntážní pjištění s limitem pjistnéh plnění min. 15 mil. Kč včetně připjištění nákladů na dstranění trsek s limitem plnění min. 3 mil. Kč připjištění krytí záruční dby / garančníh bdbí p dbu 24 měsíců. připjištění přepravy Stavební dpvědnst s limitem plnění min. 15 mil. Kč včetně křížvé dpvědnsti s limitem pjištění min. 15 mil. Kč a dpvědnsti na stávajícím majetku s limitem pjištění min. 15 mil. Kč. U křížvé dpvědnsti bude NET4GAS, s.r.. následně uveden v pjistné smluvě jak jedna z pjištěných stran (jak investr, na kteréh se někdy může některá pškzená strana brátit se žádstí náhradu škdy). Odpvědnst z prvzní činnsti /dpvědnst za výrbek s limitem plnění min. 15 mil. Kč Stránka 5 z 8 Pjištění musí platit p dbu realizace díla až d jeh úplnéh uknčení a předání + záruční dba 24 měsíců. Tut způsbilst zájemce prkáže v nabídce předlžením riginálu čestnéh

6 Stránka 6 z 8 prhlášení, pdepsanéh právněnu sbu uchazeče. V tmt prhlášení se zájemce zaváže k uzavření smluvy pjištění ve smyslu tht bdu až jak vybraný ddavatel. Reference prací prvedených na bchdní jmén zájemce za psledních 5 let na VTL plynvdech B2: Alespň 3 reference pr mntážní práce na dimenzi DN 300 s minimálním finančním plněním ,- Kč pr jedntlivu referenci. Alespň 3 reference pr mntážní práce na dimenzi DN 500 s minimálním finančním plněním ,- kč pr jedntlivu referenci. Zadavatel akceptuje referenci zájemce, která splní pžadavek na minimální finanční plnění a v jejím rzsahu budu uvedeny alespň následující práce: přípravné a zemní práce, svářečské a mntážní práce, prvedení zkušek a revizí. Reference budu uvedeny v tabulce v Přílze č. 3 a ke každé referenci bude přilžen ptvrzení řádném vyknání prací. Ptvrzení referencí za splečnst NET4GAS, s.r.. Bude prbíhat následvně: zájemce zašle vyplněnu tabulku v Přílze č. 3 na adresu nejpzději 8 dnů před uplynutím lhůty pr předlžení dkladů. Ptvrzené reference budu skenvané a zaslané nejpzději 3 dny před uplynutím lhůty pr dlžení dkladů. Certifikát systému řízení kvality pdle nrmy ČSN EN ISO 9001:2001 Certifikát řízení kvality při svařvání dle ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO :2006 Platný certifikát Gas s.r.. G-S5 (mntáže a pravy plynvdů a přípjek z celi v tevřených výkpech, DN bez mezení, přetlak bez mezení) Osvědčení evrpskéh neb mezinárdníh svářecíh inženýra EWE, IWE vydané akreditvaným certifikačním rgánem. Seznam minimálně 5 svářečů v zaměstnaneckém pměru a jejich svědčení, které je v suladu s certifikátem G-S5. Seznam minimálně 2 mntážních skupin, vč. svědčení pracvníků ve skupině, resp. jmenný seznam pracvníků níže uvedených prfesí: Svářeč Přípravář Dzrující technik Osvědčení pracvníků vizuální kntrly svarů dle EN 473 neb APC STANDARD 201. Oprávnění k výrbě, mntáži, pravám, revizím, zkuškám vyhrazených plynvých zařízení, vydané ITI ve smyslu 6a) dst.1 písm. c) zákna č. 174/1968 Sb. ve znění pzdějších předpisů a 3 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., ve znění pzdějších předpisů. Osvědčení dbrné způsbilsti ke zkuškám, revizím, pravám, mntážím neb bsluze vyhrazených plynvých zařízení vydané ITI ve smyslu 6a) dst.1 písm. d) zákna č. 174/1968 Sb. ve znění pzdějších předpisů a vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., ve znění pzdějších předpisů.. Seznam vlastních celkvých strjvých kapacit ptřebných pr následující práce: Zemní práce Svařvací práce (svářecí stan) Vybavení pr prvedení prpjů Vybavení a technlgii pr dstranění magnetismu ptrubí při svařvání

7 Zájemce předlží dplněný a parafvaný návrh smluvy. B. 2. kvalifikační stupeň Zájemce zařazení d seznamu pr 2. kvalifikační stupeň předlží následující dkumenty: Výpis z veřejné části bchdníh rejstříku v kpii ne starší 90 dnů a pdepsané dpvědnu sbu zájemce na důkaz shdy s riginálem. Výpis z veřejné části živnstenskéh rejstříku v kpii a pdepsané dpvědnu sbu zájemce na důkaz shdy s riginálem. Čestné prhlášení bezúhnnsti a finanční způsbilsti dle vzru v Přílze č. 2 pdepsané právněnu sbu zájemce. Hspdářská zpráva hdncení finančníh zdraví uchazeče d agentury BISNODE (Dun & Bradstreet) ne starší než 30 dnů k pslednímu dni lhůty pr prkázání kvalifikace. Nabídky zájemce s ratingvým hdncením failure scre hrším než stupeň 50, tj. subjektů patřící mezi 50% nejméně slidních splečnstí v databázi BISNODE (Dun & Bradstreet), nebudu hdnceny. Uchazeč hspdářsku zprávu zajistí přím u agentury BISNODE (Dun & Bradstreet) na své vlastní náklady a předlží ji v nabídce v prsté kpii patřené razítkem a pdpisem právněné sby uchazeče, ptvrzujícím shdu s riginálem. Kntakty: BISNODE D&B ČESKÁ A SLOVENSKÁ REPUBLIKA, Siemensva 2717/4, Praha 5, tel: , Dklady pjištění (platnu pjistnu smluvu v prsté kpii neb pjistný certifikát) v suvislsti s prváděním předmětu díla v následujícím rzsahu: Stavebně-mntážní pjištění s limitem pjistnéh plnění min. 15 mil. Kč včetně připjištění nákladů na dstranění trsek s limitem plnění min. 3 mil. Kč připjištění krytí záruční dby / garančníh bdbí p dbu 24 měsíců. připjištění přepravy Stavební dpvědnst s limitem plnění min. 15 mil. Kč včetně křížvé dpvědnsti s limitem pjištění min. 15 mil. Kč a dpvědnsti na stávajícím majetku s limitem pjištění min. 15 mil. Kč. U křížvé dpvědnsti bude NET4GAS, s.r.. následně uveden v pjistné smluvě jak jedna z pjištěných stran. Odpvědnst z prvzní činnsti /dpvědnst za výrbek s limitem plnění min. 15 mil. Kč Stránka 7 z 8 Pjištění musí platit p dbu realizace díla až d jeh úplnéh uknčení a předání + záruční dba 24 měsíců. Tut způsbilst zájemce prkáže v nabídce předlžením riginálu čestnéh prhlášení, pdepsanéh právněnu sbu zájemce. V tmt prhlášení se zájemce zaváže k uzavření smluvy pjištění ve smyslu tht bdu až jak vybraný ddavatel. Reference prací prvedených na bchdní jmén zájemce za psledních 5 let na VTL plynvdech B2: Alespň 3 reference pr mntážní práce na dimenzi DN 700 s minimálním finančním plněním ,- Kč pr jedntlivu referenci. Zadavatel akceptuje referenci zájemce, která splní pžadavek na minimální finanční plnění a v jejím rzsahu budu uvedeny alespň následující práce: přípravné a zemní práce, svářečské a mntážní práce, prvedení zkušek a revizí.

8 Reference budu uvedeny v tabulce v Přílze č. 3 a ke každé referenci bude přilžen ptvrzení řádném vyknání prací. Ptvrzení referencí za splečnst NET4GAS, s.r.. Bude prbíhat následvně: zájemce zašle vyplněnu tabulku v Přílze č. 3 na adresu nejpzději 8 dnů před uplynutím lhůty pr předlžení dkladů. Ptvrzené reference budu skenvané a zaslané nejpzději 3 dny před uplynutím lhůty pr dlžení dkladů. Certifikát systému řízení kvality pdle nrmy ČSN EN ISO 9001:2001 Certifikát řízení kvality při svařvání dle ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO :2006 Platný certifikát Gas s.r.. G-S5 (mntáže a pravy plynvdů a přípjek z celi v tevřených výkpech, DN bez mezení, přetlak bez mezení) Osvědčení evrpskéh neb mezinárdníh svářecíh inženýra EWE, IWE vydané akreditvaným certifikačním rgánem. Seznam minimálně 5 svářečů v zaměstnaneckém pměru a jejich svědčení, které je v suladu s certifikátem G-S5. Seznam minimálně 2 mntážních skupin, vč. svědčení pracvníků ve skupině, resp. jmenný seznam pracvníků níže uvedených prfesí: Svářeč Přípravář Dzrující technik Osvědčení pracvníků vizuální kntrly svarů dle EN 473 neb APC STANDARD 201. Oprávnění k výrbě, mntáži, pravám, revizím, zkuškám vyhrazených plynvých zařízení, vydané ITI ve smyslu 6a) dst.1 písm. c) zákna č. 174/1968 Sb. ve znění pzdějších předpisů a 3 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., ve znění pzdějších předpisů. Osvědčení dbrné způsbilsti ke zkuškám, revizím, pravám, mntážím neb bsluze vyhrazených plynvých zařízení vydané ITI ve smyslu 6a) dst.1 písm. d) zákna č. 174/1968 Sb. ve znění pzdějších předpisů a vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., ve znění pzdějších předpisů.. Seznam vlastních celkvých strjvých kapacit ptřebných pr následující práce: Zemní práce; Svařvací práce (svářecí stan); Vybavení pr prvedení prpjů; Vybavení a technlgii pr dstranění magnetismu ptrubí při svařvání. Zájemce předlží dplněný a parafvaný návrh smluvy. Nabídka musí být zpracvána v českém jazyce a bude vlžena v elektrnické frmě v běžně dstupných frmátech *.dc, *.xls neb *.pdf prstřednictvím elektrnickéh prtálu. V Praze dne Mgr. Markéta Vanžurvá, Specialista, Nákup a lgistika Stránka 8 z 8

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Druh

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Ddávka vzdělávacích aktivit pr realizaci prjektu Zvýšení adaptability zaměstnanců SEMIX PLUSO, spl. s r.. jejich vzděláváním. Identifikační údaje Zadavatel (název

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimvice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ) v rámci veřejné zakázky maléh rzsahu VYBAVENÍ VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY OBCE RADIMOVICE 1.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prkázání kvalifikace a pdání nabídky vč. zadávací dkumentace k pdlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách (dále jen zákn

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k pdání nabídky a prkázání splnění kvalifikace Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu Název veřejné zakázky: Článek 1 Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: TROJHALÍ KAROLINA

Více

Provozní podpora systému PROXIO

Provozní podpora systému PROXIO Přílha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Prvzní pdpra systému PROXIO Zadávací

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2019

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2019 13904/P/2019-HSPH Čj.: UZSVM/P/9669/2019-HSPH Smluva díl ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2019 uzavřená dle ustanvení 2586 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů (dále jen bčanský

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/026 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup užitkvéh 9-místnéh autmbilu II Předmět

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. NPS 00701/2015 Výzva k pdání nabídek Název zakázky: Impregnvané kůly a plcenkvé díly Druh veřejné zakázky: ddávka Správa Nárdníh parku Sumava Zadavatel: IČ: 00583171 1. máje 260, 385 01 Vimperk Osba

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů 1. známení výběrvéh řízení Oznámení výběrvéh řízení LF HK Přízení labratrních mikrskpů Veřejná zakázka maléh rzsahu na ddávky Oznámení výběrvéh řízení je zpracván jak pdklad pr pdání nabídek ddavatelů

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): Odbrný kurz: I. Systém řízení jaksti v elektr-výrbě rzvj dbrných

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB

INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB dle Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady EU 2016/679 chraně fyzických sb v suvislsti se zpracváním

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více

Městský rozvojový fond Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsáno v obdi. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B.

Městský rozvojový fond Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsáno v obdi. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B. - \ Městský rzvjvý fnd Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsán v bdi. rejstříku Krajskéh sudu v Hradci Králvé ddíl B. vlžka 1822 MR FP VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE 24. 07. 2013 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Ing. Janem Havránkem,

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dkumentace Nejedná se zadávací řízení dle zákna č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka maléh rzsahu 1) Identifikační údaje zadavatele: Obec Kružberk Sídl: č.p.84, 747 86

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbr majetku města Přílha č. 1 Specifikace veřejné zakázky maléh rzsahu na akci: Opravy chdníků - realizace akce Míst akce : následující chdníkvá tělesa - Ke Kryčce

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Realizace kmplexníh vzdělávacíh prgramu 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Agentura Grátis, s.r.. Sídl Litevská

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Úklidové práce pro ESF MU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Úklidové práce pro ESF MU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku zadávanu ve zjedndušeném pdlimitním řízení Zadávací dkumentace - 1 - 1. Identifikační údaje zadavatele Název: Právní frma zadavatele: Sídl: IČ: 00216224

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA Veřejná zakázka PŘÍSTAVBA ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU KVOP, ÚDOLNÍ 39, 602 00 BRNO Veřejná zakázka je zadávána dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. PS Konice - nová výstavba

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. PS Konice - nová výstavba Česká republika - Hasičský záchranný sbr Olmuckéh kraje Schweitzerva 91, 779 00 Olmuc č.j. HSOL-3405 /2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ dle 21 dst. 1 písm

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP Přílha č. 1 Ministerstv průmyslu a bchdu České republiky Sekce fndů EU Řídící rgán OP PIK VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Pradenské služby pr MSP Platnst d: 22. 07. 2019

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Česká pšta, s.p. Praha 1, Plitických vězňů 909/4, PSČ 225 99 zapsán v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze ddíl A, vlžka 7565 IČO: 47 11 49 83 DIČ: CZ47 11 49 83 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: Splečnst: Se sídlem: IČO: DIČ: Zastupená: Kntaktní email: Splečnst je zapsána v bchdním rejstříku vedeném Krajským

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E

Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E zpracvaná v rzsahu ustanvení hlavy IV zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách v platném znění pr nadlimitní veřejnu zakázku na ddávku zadávanu v tevřeném řízení dle

Více

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zadávací dkumentace pr nadlimitní veřejnu zakázku na ddávky LFHK Přízení AV techniky a zbrazvací techniky vč. sftwaru na úpravu digitálních materiálů 2. textvá část Zadávací dkumentace je zpracvána jak

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Nákup sestav přenosných počítačů

Nákup sestav přenosných počítačů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nákup sestav přensných pčítačů ve zjedndušeném pdlimitním řízení v suladu s ustanvením 25 a 38 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů V Praze dne 29.

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Nadlimitní veřejná zakázka na služby. Servis datové sítě

Nadlimitní veřejná zakázka na služby. Servis datové sítě Servis datvé sítě Zadávací dkumentace Fakultní nemcnice u sv. Anny v Brně 656 91 Brn, Pekařská 53, Česká republika tel.: 00420 543 181 111, fax: 00420 543 182 002 Nadlimitní veřejná zakázka na služby Servis

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Smlouva o nájmu nebytového prostoru

Smlouva o nájmu nebytového prostoru Smluva nájmu nebytvéh prstru 0. SMLUVNÍ STRANY Jmén (dplňte) datum narzení: (dplňte) trvale bytem v(dplňte) Upzrnění: Tat smluva bude brzy aktualizvána na základě nvely Občanskéh zákníku. Děkujeme za pchpení.

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. CPS a ÚO Šumperk demolice a výstavba

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. CPS a ÚO Šumperk demolice a výstavba Česká republika - Hasičský záchranný sbr Olmuckéh kraje Schweitzerva 91, 779 00 Olmuc č.j. HSOL- 647 /2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ dle 21 dst. 1 písm

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka licencí Microsoft (veřejná zakázka malého rozsahu)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka licencí Microsoft (veřejná zakázka malého rozsahu) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ddávka licencí Micrsft (veřejná zakázka maléh rzsahu) V Praze dne 5.8.2010 Název veřejnéh zadavatele: Centrum pr reginální rzvj ČR Sídl: Vinhradská 46, 120 00 Praha 2 IČ: 65993870

Více

1. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

1. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídl Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkv, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 Spis č. 4VZ8866/2016-504101 Č.j. SPU 330990/2016 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3 Zadávací dkumentace pr zakázku na služby zadávanu v suladu s pstupy pr zadávání zakázek v rámci prgramu JPD 3 Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců splečnsti EMCO spl. s r.. dknčení Název zadavatele: Emc

Více

Město Spálené Poříčí

Město Spálené Poříčí Zadávací dkumentace Měst Spálené Příčí Výzva a zadávací dkumentace veřejné zakázky: dle Závazných pkynů pr žadatele a příjemce pdpry v OPŽP zadávací řízení pr zakázky maléh rzsahu 2. kategrie Výběrvé řízení

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Realizace e-governmentu pro Prahu 14

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Realizace e-governmentu pro Prahu 14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr nadlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení dle zák. č. 137/2006 Sb. veřejných zakázkách, ve znění pzdějších změn a dplňků Název veřejné zakázky: Realizace e-gvernmentu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

MĚSTO Jesenice, Mírové náměstí 368, Jesenice

MĚSTO Jesenice, Mírové náměstí 368, Jesenice MĚSTO Jesenice, Mírvé náměstí 368, 270 33 Jesenice IČO: 00243825, DIČ: CZ00243825 Účet: ČSOB, a. s., 190607857/0300 E-mail: klementvicva@jesenice-ra.cz Tel/fax: 313 599 381, Tel:313 599 214 Č.j. 218/13

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na služby zadávané v nadlimitním režimu v tevřeném řízení dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů DMS IS pr správu a běh

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

S M L O U V A. uzavřena podle 269 odst a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

S M L O U V A. uzavřena podle 269 odst a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Přílha č. 3 Návrh smluvy S M L O U V A zajištění realizace vzdělávacíh kurzu v rámci prjektu Pdpra a rzvj pskytvatelů sciálních služeb v Hdníně frmu vzdělávání jejich zaměstnanců uzavřena pdle 269 dst.

Více

Mateřská škola Smržice p.č.142/1, st. 143 v k.ú. Smržice

Mateřská škola Smržice p.č.142/1, st. 143 v k.ú. Smržice Kvalifikační dkumentace pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce zadanu v užším řízení dle Metdickéh pkynu pr blast zadávání zakázek pr prgramvé bdbí 2014-2020 a dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky Pskytnutí prstr pr uzel sítě CESNET2 v Praze a s tím suvisejících

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

Metodický manuál Moravská cesta (Litovelsko Pomoraví), o. s. pro příjemce dotace v programu LEADER

Metodický manuál Moravská cesta (Litovelsko Pomoraví), o. s. pro příjemce dotace v programu LEADER Metdický manuál Mravská cesta (Litvelsk Pmraví),. s. pr příjemce dtace v prgramu LEADER 1/ Pdpis dhdy 2/ Pvinnsti příjemce 3/ Pvinná publicita 4/ Zadávání zakázek 5/ Realizace prjektu 6/ Žádst prplacení

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Zadávací dokumentace. Kybernetická bezpečnost a modernizace IS

Zadávací dokumentace. Kybernetická bezpečnost a modernizace IS Státní veterinární správa Slezská 100/7, Praha 2, 120 56 T: +420 227 010 111, F: +420 227 010 191 Elektrnická adresa pdatelny: epdatelna@svscr.cz ID datvé schránky: d2vairv Č. j.: SVS/2017/139189-G V Praze

Více

v oblasti mosazného zboží (vodovodní armatury) za účelem stanovení obchodních podmínek dodávek nabízených

v oblasti mosazného zboží (vodovodní armatury) za účelem stanovení obchodních podmínek dodávek nabízených Obchdní pdmínky Obchdní pdmínky pr ddávky prduktů a služeb SYNOPRO s.r.. I. Úvdní ustanvení 1) Tyt všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vydává splečnst SYNOPRO s.r.. se sídlem Rudník 420(dále jen Ddavatel

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kntaktní sba: Martin Adámek Telefn: 267 994 447 Fax: 272 936 597 E-mail: martin.adamek@sfzp.cz Datum: 7. 1. 2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanvení 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále také jen jak ZD ) dle 28 dst. 1 písm. b) zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZZVZ ) Veřejný zadavatel Česká republika Ministerstv

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více