Tématický blok č. 6 téma 3 Kapitola Vybrané operace v účtování zásob

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tématický blok č. 6 téma 3 Kapitola Vybrané operace v účtování zásob"

Transkript

1 Tématický blok č. 6 téma 3 Kapitola Vybrané operace v účtování zásob Obsah kapitoly Vybrané operace v účtování zásob Vymezení, členění a oceňování zásob Účtování operací při nákupu materiálu Účtování vyřazení zásob materiálu (výdej do spotřeby, manka a škody, prodej) Účtování zásoby vlastní výroby Studijní cíle Cílem tohoto tématu je seznámení s členěním a způsoby ocenění zásob a s účetním zachycením operací, které jsou spojeny s evidencí zásob. Zároveň byste si měli osvojit i dovednost řešit konkrétní situace a umět rozhodnout o jejich účetním záznamu. Hlubším cílem je upevnění poznatků získaných předchozím studiem a rozvoj schopností porozumět údajům v účetních výkazech i souvislostí výkonu běžných činností s jejich účetním zachycením. Doba potřebná ke studiu Tento tematický celek není rozsáhlý z hlediska množství poznatků, bude však třeba srovnávat a korigovat dříve získané poznatky, promýšlet postupy a to včetně osvojení dovednosti může být pro někoho časově náročnější. Prostudování celého tématu by nemělo vyžadovat více než 2-2,5 hod. studijního času. Pojmy k zapamatování Pořízení materiálu, pořizovací cena, kalkulační účet, vlastní náklady výroby, reprodukční cena, příjemka, výdejka, zboží, zásoby vlastní výroby, Úvod V tomto tématu byste se měli seznámit s členěním a oceňováním zásob a s účetním zachycením operací pořízení a spotřeby, resp. prodeje zásob. Tyto poznatky nejsou náročné na pochopení, ale přesto jejich studiu věnujte pozornost včetně příkladů. Nemají z vás vyškolit účetního pracovníka materiálové účtárny, ale jsou prostředkem k trvalejšímu osvojení poznatků a jejich osvojení vám umožní snáze si osvojovat poznatky v dalších tématech, protože se do jisté míry opakují.

2 Výkladová část Kapitoly Vymezení, členění a oceňování zásob Zásoby složky majetku podniku, které - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - představují dočasné vázání kapitálu v nepeněžní formě (umrtvení) a proto je snaha o snižování (optimalizaci) jejich výše ve všech formách (např. metoda just in time ) Z hlediska zobrazení v účetních výkazech představují složku oběžného majetku a jsou dále členěny na: a/ zásoby nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ zásoby vlastní výroby hotové výrobky a nedokončená výroba ad a) Materiálové zásoby - zahrnují - základní materiál a suroviny (tvoří podstatu výrobků) - pomocný materiál (dodává výrobkům určité vlastnosti) - obslužné a provozovací látky (vytvářející a udržující podmínky pro výrobu: mazací oleje, úklidové prostředky) - náhradní díly - obaly. Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem dalšího prodeje (většinou beze změny, popř. je může upravovat pro prodej rozvažovat, balit apod.) Ad b) Zásoby vytvořené vlastní činností zahrnují - výrobky, které jsou schopné prodeje a pouze dočasně jsou skladovány - nedokončenou výrobu rozpracované části konečného výrobku (či výkonu), jejich existence závisí na složitosti technologie a organizaci výroby. - zvířata v podnicích zemědělské výroby. Účty pro evidenci zásob ve všech formách jsou ve směrné účtové osnově zařazeny do 1. třídy a v jejím rámci do skupin: 11 - materiál 12 - zásoby vlastní výroby 13 - zboží 19 - opravné položky k zásobám Oceňování zásob Oceňování představuje důležitý prvek v celém systému účetnictví, pro peněžní vyjádření údajů o majetku a jeho zdrojích je cena převodovým můstkem, který převádí různorodé prvky na jednotné vyjádření. Stanovení ceny a jejího obsahu (nemusí jít vždy pouze o částku, za kterou je např. stroj prodáván jeho výrobcem) je proto

3 velmi důležitým rozhodnutím, které pak ovlivňuje relativně široký okruh údajů, do kterých se může cena promítnout. V současné době se ustálilo řešit problematiku ceny podle toho, v jakém okamžiku má pro převod věcné formy na peněžní sloužit: - při pořízení (nabytí) či - při skladování nebo - při výdeji. V této části výkladu se budeme zabývat podrobněji oceňováním zásob při pořízení, resp. oceňováním zásob při nákupu. V oblasti zásob, především zásob materiálu, však je důležitou a poměrně rozsáhlou problematikou oceňování v době skladování zásob (skladován je stejný druh materiálu, ale pořízen byl za různých cenových, přepravních a dalších podmínek) a také oceňování zásob při výdeji, zpravidla zásob materiálu do spotřeby, které může mít významné daňové dopady. Oceňování zásob při pořízení (nabytí) je podle současných předpisů závislé na třech možných způsobech nabytí: 1. nákupem od dodavatele 2. vlastní výrobou (vlastní činností, ve vlastní režii ), 3. bezúplatně (darem, popř. objevením v účetnictví neevidovaného, zjištěných inventarizačních přebytků apod.) Ad 1. Pořízení nákupem od dodavatele V případě pořízení zásob materiálu nebo zboží nákupem od dodavatele, je stanoveno ocenit je pořizovací cenou. Pořizovací cena je účetní veličina. Není to pouze cena, kterou žádá dodavatel zásob, ale zahrnuje další výdaje, tzv. vedlejší náklady pořízení, které byly s nákupem spojeny, např. přepravné.. Pořizovací cena = cena dodavatele + vedlejší náklady pořízení. Za vedlejší náklady je podle současných předpisů možno považovat celkem pět druhů výdajů, žádné jiné položky do pořizovací ceny vstupovat nemohou: - přepravné - pojistné při přepravě - clo (při nákupu z celní oblasti, neplatí v rámci EU) - provize - náklady na předzpracování (např. řezání dřeva, náklady na obroušení nakupovaných odlitků apod.)

4 Příklad 1 - výpočet pořizovací ceny materiálu: a) kupní cena fakturovaná dodavatelem ,- Kč b) doprava vlastním autem ,- Kč c) vyúčtovaná provize za zprostředkování nákupu 700,- Kč Řešení: Pořizovací cena materiálu ,- Kč Příklad 2 stanovení pořizovací cena materiálu Specielní materiál byl nakoupen od dodavatele, který ho fakturoval částkou ,- přepravu zajistila firma, která fakturuje částku ,-, pojistné zásilky při přepravě činilo ,-. Úprava materiálu před spotřebou (řezání, obroušení) si vyžádá náklady v celkové výši ,-, náklady na služební cestu pracovníka provázející dodávku při přepravě byly ve výši ,-. Pořizovací cena bude zahrnovat: - cenu dodavatele ,- - přepravné ,- - pojistné ,- - předzpracování ,- Celkem ,- (cestovné pracovníka do pořizovací ceny nevstupuje) Ad 2. Vlastní výroba Zásoby vytvořené vlastní výrobou (činností) představují především zásoby výkonů (výrobků či jiných výsledků činnosti, např. projekty), ale mohou to být i některé složky zásob materiálu (obaly, náhradní díly apod.), které jsou sice výsledkem činnosti, ale ne hlavní činnosti podniku, pro kterou je zřízení, či pravidelně se opakující (ve vlastní režii si podniku může vyrobit např. obaly, pomocný materiál či náhradní díly, které využívají mimořádné podmínky, např. odpadový materiál, likvidaci staršího stroje apod.). Všechny takto nabyté složky zásob jsou oceňovány částkou vlastních nákladů výroby. Tyto náklady zahrnují objem všech prostředků, které bylo nutné vynaložit v podniku k jejich získání. Z hlediska struktury zahrnují: - přímý materiál použitý na výrobu, - přímé osobní náklady (mzdy) - podíl na společných výrobních nákladech (výrobní režii) - tyto jsou tvořeny např. odpisy strojů, spotřebou energie na pohon strojů a osvětlení způsob stanovení těchto režijních nákladů si stanoví účetní jednotka).

5 Ad 3. Bezúplatné nabytí Tento způsob nabytí zásob je nejméně častý, jedná se o případy materiálu získaného darem od jiného podniku či subjektu, ale může jít o např. o přebytky zjištěné při inventarizaci zásob (viz dále) nebo případy, kdy jsou objeveny zásoby, které v účetnictví dosud evidovány nebyly a nejsou k nim doklady o jejich pořízení. Ve všech těchto situacích je stanoveno ocenění tzv. reprodukční cenou, která je vymezována jako cena téhož majetku, kdyby byl pořizován jako nový v době kdy se o něm účtuje, jinými slovy za jakou částku by jej bylo možno pořídit v daném okamžiku. Stanovuje se odborným odhadem, který může provést např. pracovník nákupu či skladník, který má v dosahu nejvíce informací o cenách dosahovaných při nákupu podobných majetkových složek. Kontrolní otázky a úkoly Kontrolní otázky: 1. Jaké složky zahrnují zásoby jako složka oběžných aktiv? 2. Jakými způsoby lze nabýt zásoby? 3. Jakými cenami jsou zásoby oceňování při pořízení? 4. Co zahrnuje pořizovací cena? 5. Kdy jsou zásoby oceňovány vlastními náklady výroby a co zahrnují? 6. Jak jsou oceněny zásoby nabyté bezúplatně a kdo může ocenění provést? 7. Stanovte pořizovací cenu materiálu v těchto podmínkách: Firma nakoupila materiál za fakturovanou cenu ,-, přeprava vlastními prostředky si vyžádala celkem ,-, pro uskladnění bylo třeba do skladu pořídit měřič vlhkosti v částce ,- a poplatek za účast na veletrhu, kde byla uzavřena smlouva o nákupu činil ,-.

6 Výkladová část Kapitoly Účtování operací při nákupu materiálu Zatím jsme materiálu nákup materiálu od dodavatele, který nám posílá fakturu účtovali takto: Dodavatelé Materiál na skladě Přijata faktura za materiál Ale: V reálné praxi se tato operace uskutečňuje dvěma nezávislými činnostmi, které navíc probíhají v jiný okamžik: - přijetí faktury v podatelně, v účtárně - přijetí dodávky materiálu ve skladu (o přijetí materiálu do skladu je vyhotovován doklad příjemka ). Tato operace je tak doložena dvěma doklady faktura, příjemka. A ze způsobu oceňování, vysvětleného výše, vyplývá, že částka fakturovaná dodavatelem bude ještě navyšována o vedlejší náklady a teprve jejich souhrn, pořizovací cena, bude tou částkou, která bude vyjadřovat hodnotu materiálu převzatého na sklad. Z těchto důvodů je byl v účetnictví vytvořen pomocný průběžný účet nebo také kalkulační účet - účet Pořízení materiálu Jde o účet přechodný, který není uvádět v rozvaze (má pouze přechodný charakter), tj. není účtem rozvahovým, nemá počáteční zůstatek a nemůže mít ani konečný zůstatek. Pokud se zůstatek na účtu Pořízení materiálu (v důsledku nedokončení pořízení) vytvoří, je převeden na rozvahové účty, které jsou k tomu určeny. MD Pořízení materiálu D Složky pořizovací ceny (faktura, jiné doklady o úhradě) Předání na sklad (příjemka)

7 Schéma č. 1 - Účtování pořízení materiálu: MD 321 Dodavatelé D MD 111-Pořízení materiálu D MD 112-Materiál na skladě D PZ PZ přijatá faktura od dodavatele přijatá faktura za přepravu převzetí materiálu na sklad - příjemka 221 Běžný účet MD 211 Pokladna D úhrada pojistného, cla - výpis z běžného účtu, výdajový pokl.doklad Kontrolní otázky a úkoly Kontrolní otázky: 1. K čemu slouží účet Pořízení materiálu? 2. Jaké doklady evidují pořízení materiálu? 3. Má účet Pořízení materiálu počáteční zůstatek? Je účtem rozvahovým? 4. Schematech účtů vyznačte následující operace: a) přijata faktura za přepravu materiálu ,- b) došla faktura za dodávku materiálu ,- c) v hotovosti uhrazeno pojistné dodávky 6 000,- d) z běžného účtu uhrazena provize 8 000,- e) dodávka materiálu převzata na sklad v pořizovací ceně.. Výkladová část Kapitoly Účtování vyřazení zásob materiálu (výdej do spotřeby, manka a škody, prodej) Výdej materiálu do spotřeby Materiál ve skladu je podle výrobního plánu průběžně vydáván do spotřeby. Materiál jako jedna z forem majetku je tak účelově vynakládána na tvorbu výkonů, tj. vzniká náklad (spojený s úbytkem aktiv). Účetní zachycení je proto provedeno na účtu Materiál na skladě (na straně D úbytek aktiv) a na nákladovém účtu Spotřeba materiálu (strana MD nárůst nákladů) :

8 Schéma č. 2 Účtování výdeje materiálu do spotřeby 112-Materiál na skladě 501-Spotřeba materiálu Výdej materiálu do spotřeby (doklad=výdejka materiálu) vrácení nespotřebovaného materiálu. Snížení N - strana MD Manka a škody na materiálu Obdobně jsou účtovány i další operace, kdy dochází ke snížení stavu materiálu na skladě, tj. např. škoda na zásobách materiálu, event. manko na materiálu. Škoda na zásobách materiálu může vzniknout z různých důvodů (špatným uskladněním, živelnou pohromou, požárem, apod.). Manko může být zjištěno v rámci inventarizace (viz dále), kdy je skutečná zásoba nižší než uvádí účetní údaje rozdíl je manko, které znamená úbytek zásob, který nebyl dokumentován. Snížení stavu materiálu je v obou případech účtováno podobně jako výdej do spotřeby, mění se pouze druh nákladového účtu pro náklady ve formě škod je vymezen samostatný účet, podobně i pro manka. MD Mat.na skladě D MD 582 Škody D zúčtování škody na materiálu zúčtování manka MD 549 Manka D Prodej materiálu K úbytku materiálu dochází i v důsledku jeho prodeje. Prodej materiálu není operací obvyklou, materiál byl pořízen ke spotřebě v činnosti podniku (pokud by byl určen k dalšímu prodeji, byl by zařazen do položky Zboží ). K prodeji materiálu dochází tedy mimořádně, v případě změny technologie výroby, vyráběných výrobků apod., kdy se nakoupený materiál stává nepotřebným.

9 V účetnictví prodej aktiva zobrazují vždy dvě operace : 1) prodej, při kterém vzniká výnos a je přijímána úhrada (ve formě peněz v hotovosti nebo na běžný účet či ve formě pohledávky na základě vydané faktury), 2) úbytek majetku (aktiv), který je objemem vynaložených prostředků na dosažení výnosů, tj. nákladem, s nímž je zároveň třeba zachytit snížení stavu prodávaného aktiva (materiálu, zboží, hotových výrobků apod. Schematicky je to možné zachytit tak, jak uvádí další schéma č. 3. Ze schématu je možné i odvodit účel tohoto dvojího zachycení zjistit výsledek prodeje (rozdíl mezi tržbou za prodej a hodnotou prodaného majetku) jako součást celkového výsledku hospodaření. Schéma č. 3 Účtování prodeje materiálu MD 642-Tržby z prodeje materiálu D Pohledávky/Běžný účet/ Pokladna prodej (prodejní cena) Mat.na skladě MD 542 Prodaný materiál D úbytek materiálu (pořizovací cena) Kontrolní otázky a úkoly Kontrolní otázky a úkoly: 1. Z jakých důvodů může dojít k vyřazení (úbytku) materiálu? 2. Jak lze souhrnně vyjádřit způsob zaúčtování tohoto úbytku? 3. Co je třeba zachytit při prodeji materiálu? 4. Rozhodněte o způsobu účtování následujících situací: Č. Text Částka MD D 1. Prodej materiálu na fakturu Výdejka na prodaný materiál v pořizovací ceně Ve skladu zjištěna škoda na skladovaném materiálu Na b. účet přijata úhrada faktury za prodaný mat Nepotřebný materiál prodán pracovníkovi za hotové Úbytek materiálu v pořizovací ceně Zúčtováno manko zjištěné při inventarizaci Do výroby vydán materiál v hodnotě

10 Výkladová část Kapitoly Účtování zásob zboží a zásob vlastní výroby Účtování zboží jako druhé formy nakupovaných zásob je vpodstatě shodné s účtováním materiálu. Liší se pouze použitými účty, jejich funkce je shodná: a/ kalkulační účet: 111-Pořízení materiálu = 131-Pořízení zboží b/ rozvahové účty: 112-Materiál na skladě = 132-Zboží na skladě c/ výsledkové účty 542-Prodaný materiál = 504-Prodané zboží 642-Tržby z prodeje = 604-Tržby z prodeje materiálu zboží Účtování zásob vlastní výroby zahrnuje účtování nedokončené výroby a hotových výrobků. Princip účtování je u obou shodný a s účtováním nákupu materiálu a zboží se liší - v používaných účtech (skupina 12.) - v účtování nabytí těchto složek: obě vznikají z vlastní činnosti, a proto je toto nabytí považováno za výnos a také tak účtováno. Dále pak také - v tom, jak je účtováno snížení stavu v důsledku prodeje (u hotových výrobků) či výdeje k dalšímu zpracování (u nedokončené výroby) účtuje se nikoli jako náklad, ale jako snížení výnosů. Pro tyto operace se používají zvláštní účty v 6. třídě směrné účtové osnovy skupina účtů označená jako Změna stavu zásob vlastní výroby. Účtování změn v zásobách vlastní výroby znázorňuje schéma č. 4 : Schéma č. 4 - Účtování zásob vlastní výroby 611-Změna stavu zásob nedok.výroby 121 Nedokončená výroba zvýšení nedok.výroby (přírůstek) výdej ned.výroby ke zpracování (úbytek) 613-Změna stavu zásob výrobků 123 Výrobky dokončení výrobků (přírůstek) úbytek výrobků v důsledku prodeje Prodej hotových výrobků: 601-Tržby z prodeje výrobků 311-Pohledávky/221-B.účet/211- Pokladna Prodej výrobků - tržba (na fakturu, úhradou na b.ú, za hotové)

11 Kontrolní otázky a úkoly Kontrolní otázky: 1. Na který účtech se eviduje nakoupené zboží? 2. Liší se účtování nákupu zboží od účtování nákupu materiálu? V čem? 3. V čem se liší účtování zásob vlastní výroby od účtování nakupovaných zásob? 4. Rozhodněte o zaúčtování následujících situací: Č. Dokl T e x t Částka MD D 1. Faktura za nakoupené zboží ,- 2. Přepravné za zboží uhrazeno v hotovosti ,- 3. Zboží převzato na sklad v pořizovací ceně 4. Prodej celé dodávky zboží za hotové ,- 5. Vyskladnění zboží ze skladu (pořizovací cena). 6. Na sklad převzaty rozpracované výrobky ,- 7. Ze skladu vydány nedokončené výr. k dokončení ,- 8. Na sklad převzaty hotové výrobky ,- 9. Faktura za prodané výrobky - prodejní cena ,- 10 Ze skladu vyskladněny prodané výrobky ,- 11 Na b.účet přijata úhrada za prodané výroby. Rozšiřující text Logickým rozšířením těchto poznatků je doplnění poznatků o dani z přidané hodnoty (DPH), která prodej i nákup provází. Není součástí základních poznatků, proto je pouze pro zájemce její výklad obsažen ve zvláštním souboru studijních materiálů, který najdete na adrese : S touto problematikou je však možné se setkat v již uváděných zdrojích, např. KUBÍČKOVÁ D., SCHRÁNIL P., Finanční účetnictví, Praha VŠFS 2007 nebo KOVANICOVÁ D., Poklady skryté v účetnictví I. díl Jak porozumět účetním výkazům, Praha: Polygon Shrnutí Účtování zásob odvíjí jednak od jejich členění na zásoby nakupované a zásoby vlastní výroby a jednak způsobem oceňování. Úbytek zásob je účtován v závislosti na účelu, na který je vynakládána a jednak na současné úpravě v právních předpisech. Seznam použitých zkratek MD, D strana Má dáti a Dal účtů

12 Studijní literatura Odkazy KUBÍČKOVÁ D., SCHRÁNIL P., Finanční účetnictví, Praha VŠFS 2007, KOVANICOVÁ D., Poklady skryté v účetnictví I. díl Jak porozumět účetním výkazům, Praha: Polygon 2006 SEDLÁČEK J. a kol., Praktikum finančního účetnictví, Plzeň : A. Čeněk 2007 Klíč k úkolům

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT)

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) 1 Základy účetnictví 8. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou.

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. 2. přednáška 21.2. Opravné položky k zásobám Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. Výsledkem

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

1.1 Metoda podvojného zápisu, souvztažnost, souvztažné účty

1.1 Metoda podvojného zápisu, souvztažnost, souvztažné účty Tématický blok č. 4 Téma 1 - Metoda podvojného zápisu Obsah tématu 1 1.1 Metoda podvojného zápisu, souvztažnost, souvztažné účty Studijní cíle Cílem této části výkladu je objasnit metodu podvojného účetního

Více

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu.

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu. Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

Přednáška č. 9 ZÁSOBY

Přednáška č. 9 ZÁSOBY Přednáška č. 9 ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob 2.1.2013

Více

3. přednáška Účtování zásob účtování zboží, účtování zásob vlastní výroby

3. přednáška Účtování zásob účtování zboží, účtování zásob vlastní výroby Finanční účetnictví (LS 07/08) 3. přednáška Účtování zásob účtování zboží, účtování zásob vlastní výroby g) Účtování zboží se shoduje s účtováním materiálových zásob. použité účty : a/ kalkulační účet:

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.4 ZÁSOBY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS. Podstata a charakteristika

Více

Finanční účetnictví 1 (Finanční účetnictví) - letní semestr 07/08

Finanční účetnictví 1 (Finanční účetnictví) - letní semestr 07/08 1 Finanční účetnictví 1 (Finanční účetnictví) - letní semestr 07/08 Přednáška č. 1 Účtování zásob specifické problémy účtování zásob (oceňování, reklamace) - účtování operací v závěru období Oblast účtování

Více

Účtování nákupu materiálu

Účtování nákupu materiálu Účtování nákupu materiálu MD / D 1. Faktura za materiál 2. Výdajový pokladní doklad (za přepravné) 3. Příjemka za převzatý materiál 4. Výdejka 111 / 321 111 / 211 112 / 111 501 / 112 Účtování nákupu materiálu

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 707 Zásoby 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 707 Zásoby 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

1 položka = 1 účet (strany Má dáti, Dal, Na vrub, Ve prospěch, Debet, Kredit) účty pro položky aktiv a

1 položka = 1 účet (strany Má dáti, Dal, Na vrub, Ve prospěch, Debet, Kredit) účty pro položky aktiv a Přednáška 5 Nákladové a výnosové účty 1. Opakování podvojného účetního zápisu: 1 transakce = změna dvou položek rozvahy (příčina: bilanční princip) 1 položka = 1 účet (strany Má dáti, Dal, Na vrub, Ve

Více

Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky.

Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky. 5. Účtová třída 1 - zásoby 5.1. Druhy zásob Charakteristika zásob Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky. Členění zásob V účtové

Více

NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH

NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH ÚČETNICTVÍ 2 3. KAPITOLA: ZÁSOBY NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů Základní účtování nákladů a výnosů 6 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například spotřeba

Více

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,-

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,- PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku. Během účetního období nastaly následující účetní případy: 1) VBÚ poskytnuta záloha na nákup dřeva

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Funkce zásob: zajišťovat plynulou činnost podniku. (představují dočasně nevyužitý majetek, umrtvené prostředky, optimalizace výše zásob)

Funkce zásob: zajišťovat plynulou činnost podniku. (představují dočasně nevyužitý majetek, umrtvené prostředky, optimalizace výše zásob) 1.přednáška : Účtování zásob (1.část) Osnova: 1) charakteristika zásob 2) oceňování zásob 3) pořízení materiálu ( nákupem, vlastní výrobou, bezúplatně) 4) účtování DPH 5) oceňování zásob na skladě 1. Charakteristika

Více

2. 1 OCEŇOVÁNÍ MATERIÁLU

2. 1 OCEŇOVÁNÍ MATERIÁLU 2 ZÁSOBY OBSAH: 2. 1 Oceňování materiálu 2. 2 Účtování materiálu 2. 3 Inventarizace materiálu 2. 4 Účtování zboží 2. 5 Účtování výrobků 2. 6 Souhrnný opakovací příklad na zásoby 2. 1 OCEŇOVÁNÍ MATERIÁLU

Více

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést Přednáška 15.11.06 1. Účetní doklady 2. Účetní zápisy a účetní knihy Účetní doklady - jsou významnou součástí systému účetnictví a jeho metody Význam účetních dokladů - evidují (zaznamenávají) hospodářské

Více

Evidence zásob. 2. koncentrický okruh

Evidence zásob. 2. koncentrický okruh Evidence zásob 2. koncentrický okruh Obsah učiva účtování materiálu rozšíření znalostí: Způsob A: Vnitropodnikové přepravné Materiál vlastní výroby Pořízení materiálu ze zemí EU, dovoz materiálu Reklamace

Více

7. ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLOVÝCH ZÁSOB

7. ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLOVÝCH ZÁSOB 7. ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLOVÝCH ZÁSOB Reklamace při dodávkách materiálu Odběratel uplatňuje své nároky vůči dodavateli materiálu za nedodané množství, kvalitu atd. Podkladem pro reklamační řízení

Více

1. Členění třídy 1. Účtová skupina 11. - Materiál 111,112, 119. Účtová skupina 12. - Zásoby vlastní výroby 121, 122, 123, 124. - Zboží 131, 132, 139

1. Členění třídy 1. Účtová skupina 11. - Materiál 111,112, 119. Účtová skupina 12. - Zásoby vlastní výroby 121, 122, 123, 124. - Zboží 131, 132, 139 Třída 1 - Osnova: 1. Členění třídy 1 2. Oceňování zásob při výdeji 3. Oceňování zásob při inventarizaci 4. Materiál vlastní výroby 5. Nákup materiálu v zahraničí 6. Analytická evidence materiálu 7. Zálohy

Více

6.4 Základní účtování zboží

6.4 Základní účtování zboží Základní účtování zboží 6 6.4 Základní účtování zboží 6.4.1 Pojem zboží Zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím mohou být také nemovitosti, ale pouze v případě, že jsou splněny následující

Více

9.přednáška Dlouhodobý majetek

9.přednáška Dlouhodobý majetek 9.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku Dlouhodobý majetek představuje pro podnik základní vybavení prostředky umožňujícími vykonávat činnost pro kterou byl zřízení, k dosahování

Více

1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je nižší než účetní) b) přebytek (skutečný stav je vyšší než účetní. 501-spotřeba materiálu

1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je nižší než účetní) b) přebytek (skutečný stav je vyšší než účetní. 501-spotřeba materiálu Základy účetnictví 7. přednáška Účtování zásob materiálu: 1) inventarizační rozdíly 2) reklamace dodávky materiálu 3) zásoby zboží (nákup, prodej) 1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je

Více

Základy účetnictví KURZY SPRINT

Základy účetnictví KURZY SPRINT Základy účetnictví 2014 KURZY SPRINT OBSAH 1. Úvod do účetnictví 3 2. Účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) 5 3. Účet, účtový rozvrh, otevření účetnictví 8 4. Inventarizace základní principy 11

Více

Příklad č. 1 ZÁSOBY. Číslo studenta: 1.1 NAKUPOVANÉ ZÁSOBY (14 bodů) 20 b.

Příklad č. 1 ZÁSOBY. Číslo studenta: 1.1 NAKUPOVANÉ ZÁSOBY (14 bodů) 20 b. Příklad č. 1 ZÁSOBY 1.1 NAKUPOVANÉ ZÁSOBY (14 bodů) Počet bodů 20 b. Dosaženo Společnost MEDIA, s.r.o. (plátce DPH) se zabývá reklamní činností a dále nákupem a prodejem zboží (zjednodušeně předpokládáme

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

Účtování zásob. Členění zásob. Oceňování zásob. Junák svaz skautů a skautek ČR

Účtování zásob. Členění zásob. Oceňování zásob. Junák svaz skautů a skautek ČR Účtování zásob Metodický list je věnován problematice účtování zásob. Mohlo by se zdát, že OJ Junáka tuto oblast účtování nebudou potřebovat. Není tomu tak, účtování o zásobách je v určitých situacích

Více

Přednáška Změny rozvahových stavů. a účet jako základní nástroj jejich evidence. Základní struktura rozvahy Rozvaha firmy.. k.

Přednáška Změny rozvahových stavů. a účet jako základní nástroj jejich evidence. Základní struktura rozvahy Rozvaha firmy.. k. Přednáška 25. 10. Změny rozvahových stavů a účet jako základní nástroj jejich evidence Základní struktura rozvahy A k t i v a Majetek a jeho formy Rozvaha firmy.. k. 200x P a s i v a Kapitál (zdroje) A.

Více

Zásoby. Charakteristika a účtování I.

Zásoby. Charakteristika a účtování I. Zásoby Charakteristika a účtování I. Obsah 1. Právní úprava 2. Podstata zásob 3. Druhy zásob 4. Oceňování zásob 5. Účtování materiálu zp. A 6. Účtování spotřeby materiálu 7. Účtování prodeje materiálu

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Téma 10: Zásoby členění, oceňování, způsoby evidence, inventarizace

Téma 10: Zásoby členění, oceňování, způsoby evidence, inventarizace Téma 10: Zásoby členění, oceňování, způsoby evidence, inventarizace Zásoby: Materiál (lidská, zvěcnělá práce) základní pomocný (dotváří vzhled výrobku) technologický (údržba napomáhá hladkému průběhu výroby)

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

4.přednáška Dlouhodobý majetek

4.přednáška Dlouhodobý majetek 4.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný 3. Dlouhodobý finanční majetek Podmínky uznání

Více

Příklady z finančního účetnictví průmyslového podniku

Příklady z finančního účetnictví průmyslového podniku Příklady z finančního účetnictví průmyslového podniku prof. Ing. Jana Buchtová, CSc. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství Katedra ekonomiky a

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Obsah. Seznam zkratek... IX Předmluva... XI O autorovi...xiii

Obsah. Seznam zkratek... IX Předmluva... XI O autorovi...xiii Obsah Seznam zkratek... IX Předmluva... XI O autorovi...xiii 1 LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA PROBLEMATIKY...1 1.1 Zákon o účetnictví...1 1.2 Struktura účetních výkazů dle vyhlášky 500...9 1.2.1 Rozvaha...9 1.2.2

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání 1. Právní předpisy upravující účetnictví - funkce účetnictví, evidence podnikatelské činnosti - účtový rozvrh a účtová osnova - druhy účtů 2. Účetní

Více

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem Pořízení zásob 5. Pořízení zásob nákupem Tabulka 9 Účtování materiálových zásob dodavatelsky způsob A 1. Faktury dodavatelů za pořízení materiálu 111 321 2. Úhrady faktur za nakoupený materiál 321 241

Více

6.10.2010. Tato prezentace obsahuje rozšiřující účtování o materiálu:

6.10.2010. Tato prezentace obsahuje rozšiřující účtování o materiálu: 04_Materiál - pokračování Výukový text o účtování dalších operacích o materiálu v rámci společnosti GAP Education střední škola Materiál Tato prezentace obsahuje rozšiřující účtování o materiálu: Prodej

Více

Základy účetnictví 2012

Základy účetnictví 2012 2012 5. Pokladna, banka a ceniny 5.1. Pokladna (211) Aktivní účet Eviduje se tu stav a pohyb hotových peněz, dále šek a poukázek např.na odběr zboží y příjmový a výdajový pokladní Povinnost vést pokladní

Více

Systé yst m é y m úze ú m ze n m í n ch í ch ro r zp o o zp čt o ů čt

Systé yst m é y m úze ú m ze n m í n ch í ch ro r zp o o zp čt o ů čt Systémy územních rozpočtů 22.4.2009 Peněžní fondy ÚSC Obce a kraje mohou zřizovat peněžní fondy (dle 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Peněžní fondy obce zřizuje zastupitelstvo

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Bc. Marcela Vlachová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Bc. Marcela Vlachová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Účetnictví Základy účtování na syntetických účtech Téma Účtování pořízení a spotřeby

Více

1) podmínka věcné souvislosti (jsou výsledkem činnosti) 2) podmínka časové souvislosti (jsou výsledkem činnosti v daném účetním období)

1) podmínka věcné souvislosti (jsou výsledkem činnosti) 2) podmínka časové souvislosti (jsou výsledkem činnosti v daném účetním období) 6. přednáška 8.11. Účtování nákladů a výnosů Opakování : Náklady - v peněžních jednotkách vyjádřené prostředky vynaložené na dosažené výkony (výrobky, práce, služby). 2 podmínky = 1) souvislost s výkony,

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (2) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (2) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ (2) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. Obsah Dokumentace, oceňování, účetní zápisy, účetní knihy, účetní výkazy Obecné zásady účetnictví Regulace účetnictví v ČR Zásoby Dokumentace Průkazné

Více

* minulých let (+zisk,(-) ztráta) Výsledek hospodaření: B. Rezervy. Cizí zdroje. * běžného roku (+zisk,(-) ztráta) Dlouhodobý hmotný majetek

* minulých let (+zisk,(-) ztráta) Výsledek hospodaření: B. Rezervy. Cizí zdroje. * běžného roku (+zisk,(-) ztráta) Dlouhodobý hmotný majetek Dvojí pohled na MAJETEK podniku Věcný (Co? Který?) -druhy majetku A. Pohledávky za upsaný nesplacený ZK Vlastnický (Odkud? Čí?) -profinancování B. Stálý (dlouhodobý) majetek Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ. levá strana - MD 211 Pokladna pravá strana - D

ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ. levá strana - MD 211 Pokladna pravá strana - D ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ Vzhledem k velkému počtu účetních případů se provádí rozklad rozvahy a výsledovky na soustavu tabulek tzv. účtů, kdy se pro každou položku zřídí samostatná evidence = přehledná tabulka,

Více

13/2017 Účtování o zásobách

13/2017 Účtování o zásobách 13/2017 Účtování o zásobách Klíčová slova: zásoby, účtování o zásobách, způsob A, způsob B, materiál, zboží, 111, 112, 131, 132 13. 1 Účtování o zásobách způsobem A 13. 1. 1 Účtování o pořízení zásob 13.

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Bc. Marcela Vlachová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Bc. Marcela Vlachová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Účetnictví Základy účtování na syntetických účtech Téma Účtování výrobků Ročník

Více

Skupina 12 - Zásoby vlastní výroby

Skupina 12 - Zásoby vlastní výroby Skupina 12 - Zásoby vlastní výroby Zásoby vlastní výroby mohou vznikat jak ve výrobním procesu, tak při poskytování služeb nebo dokonce i při tvůrčí myšlenkové práci. Vymezení: 121 - Nedokončená výroba

Více

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Zpracovala: Ing. Iveta Vlčková Finanční gramotnost Korunová pokladna je využitelná v předmětu účetnictví a ekonomika u nástavbového studia Podnikání

Více

Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Oceňování zásob vl. výroby 15.4.2013

Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Oceňování zásob vl. výroby 15.4.2013 poskytuje informace o nákladech a výnosech vnitropodnikových útvarů (hospodářských středisek) poskytuje informace o nákladech vynaložených na jednotlivé výkony (často i v členění na kalkulační položky,

Více

OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK

OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Ing. Lukáš Kučera změny rozvahových položek účet, druhy a funkce změny rozvahových stavů na účtech obraty, zůstatky a uzavírání účtů podvojný zápis syntetická a analytická

Více

Účetnictví 3. přednáška 13.3.08

Účetnictví 3. přednáška 13.3.08 Účetnictví 3. přednáška 13.3.08 Osnova přednášky: 1) Změny rozvahových položek 2) Účet a jeho účel, popis, obsah, forma 3) Účty aktiv a pasiv, způsob zápisu na účtech aktiv a na účtech pasiv Ad 1) Změny

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. Maturitní otázky 3, 4 a 5

Ing. Eliška Galambicová 1. Maturitní otázky 3, 4 a 5 Ing. Eliška Galambicová 1 Maturitní otázky 3, 4 a 5 3/ Účtová třída 1- Zásoby. Zásoby, dělení a oceňování zásob, způsoby pořízení, metody účtování, pořízení nákupem a vlastní činností, dokladování (příjemka,

Více

PÍSEMNÁ PRÁCE - DOKLASIFIKACE 1. pololetí. Úkolem je sestavit rozvahu z následujících položek rozvahu a dopočítat základní kapitál:

PÍSEMNÁ PRÁCE - DOKLASIFIKACE 1. pololetí. Úkolem je sestavit rozvahu z následujících položek rozvahu a dopočítat základní kapitál: PÍSEMNÁ PRÁCE - DOKLASIFIKACE 1. pololetí Jméno: Datum Získané body Známka 1 Úkolem je sestavit rozvahu z následujících položek rozvahu a dopočítat základní kapitál: Pohledávky za odběrateli 300 Pokladna

Více

Dlouhodobý majetek, zásoby

Dlouhodobý majetek, zásoby , zásoby Č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 5.1. Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 5.1.1. Účetní jednotka účtuje o pořízení dlouhodobého nehmotného majetku k tomuto okamžiku,

Více

2.1. Účetní doklady 2.2. Účetní zápisy a účetní knihy. K prostudování této problematiky nebude třeba více než 1-1,5 hod. studijního času.

2.1. Účetní doklady 2.2. Účetní zápisy a účetní knihy. K prostudování této problematiky nebude třeba více než 1-1,5 hod. studijního času. Tematický blok č. 4 Téma 2 - Účetní doklady, účetní knihy Obsah tématu 2 2.1. Účetní doklady 2.2. Účetní zápisy a účetní knihy Studijní cíle Cílem je seznámit se s problematikou účetních dokladů jako jednoho

Více

Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly

Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly Přednáška č. 6 Finanční majetek Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly 1 Charakteristika finančních

Více

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky.

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. Etapy účetní závěrky Ing. Alena Kučerová Odborné semináře pro obce, spol. s r.o. 1 Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. 2 Obsah

Více

Účtová třída 2 Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky

Účtová třída 2 Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky 4 Účtová třída 2 Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky V účtové třídě 2 je evidován krátkodobý finanční majetek, peněžní prostředky a krátkodobé finanční výpomoci. Peněžní prostředky jsou evidovány

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

Náklady, výnosy a zisk

Náklady, výnosy a zisk Náklady, výnosy a zisk Základní prvky účetních výkazů Účetní výkazy shrnují výsledky hospodářské činnosti podniku. Jedná se o: Rozvahu (bilance aktiv a pasiv) zachycení majetku a závazků firmy; informuje

Více

SOUHRNNÝ PŘÍKLAD na účtování nakupovaných zásob

SOUHRNNÝ PŘÍKLAD na účtování nakupovaných zásob 6. 2. 3 SOUHRNNÝ PŘÍKLAD na účtování nakupovaných zásob Název firmy: PRAMEN, s.r.o. Sídlo firmy: Znojmo, Dukelská 14 IČO: 18324889 DIČ: CZ18324889 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Znojmo

Více

PřFa PŘIJATÁ FAKTURA DOKLAD Text operace MD-MÁ DÁTI D-DAL

PřFa PŘIJATÁ FAKTURA DOKLAD Text operace MD-MÁ DÁTI D-DAL PŘIJATÁ FAKTURA Přijatá faktura za vyúčtování telekomunikačních poplatků v daném fakturačním období od smluvního poskytovatele. Přijatá faktura za spotřebu energie v daném fakturačním období od energetických

Více

Popis účetních operací:

Popis účetních operací: 1. Počáteční zůstatky zásob vlastní výroby jsou následující: -nedokončená výroba 20 000.- (jedná se o hodnotu pšenice ozimé) -polotovary 1 000.- -výrobky 4 000.- - materiál 15 500.- V průběhu účetního

Více

Náklady a výnosy. Opakování

Náklady a výnosy. Opakování Náklady a výnosy Opakování pojem náklady a výnosy (odlišení od pojmů výdaje a příjmy) členění zásady účtování účetní případy účtované na nákladových a výnosových účtech 1 Základní pojmy náklady -... vyjádření...

Více

MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE

MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE DRUHY MAJETKU Jsou všechny hospodářské prostředky, které podnik využívá při své hospodářské činnosti. Krátkodobý majetek Mění zcela svoji podobu Dlouhodobý majetek Nemění

Více

Účtová skupina 15 Poskytnuté zálohy na zásoby

Účtová skupina 15 Poskytnuté zálohy na zásoby 2281 Op. Tet Částka Způsob A Způsob B MD D MD D 2 Vnitropodniková přeprava zboží 15 000 131 622 504 622 3 Příjemka zboží na sklad 500 000 132 131 4 Prodej zboží v hotovosti 300 000 60 000 360 000 5 Vyskladnění

Více

ÚČETNICTVÍ. Účtování zboží výkladový materiál

ÚČETNICTVÍ. Účtování zboží výkladový materiál Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Účtování

Více

Základy účetnictví 4. přednáška

Základy účetnictví 4. přednáška Základy účetnictví 4. přednp ednáška Osnova přednp ednášky 1. Typické hospodářsk ské operace a jejich vliv na stav majetku a zdrojů 2. Změny rozvahových stavu a jejich charakteristika 3. Účet jako nástroj

Více

Právní úprava: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění

Právní úprava: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění ZÁSOBY str. 1 ZAS Právní úprava: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů zejména: 24 odst. 2 písm. zg) 25 odst. 1 písm. n) 25 odst. 2 Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech, ve

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Otázka: Náklady a výnosy. Předmět: Účetnictví. Přidal(a): Tereza P.

Otázka: Náklady a výnosy. Předmět: Účetnictví. Přidal(a): Tereza P. Otázka: Náklady a výnosy Předmět: Účetnictví Přidal(a): Tereza P. CHARAKTERISTIKA NÁKLADŮ A VÝNOSŮ: Náklad = peněžní vyjádření spotřeby například: cizích výkonů (nakoupené služby), práce vlastních zaměstnanců

Více