SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUHRNNÝ LIST STAVBY"

Transkript

1 SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: JKSO: CC-CZ: Místo: Skalica Datum: Objednavatel: Město Skalica,Námestie slobody, Skalica Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena bez DPH , ,59 DPH základní 2% ze , ,91 snížená 2% ze Cena s DPH v EUR ,50 Projektant Zpracovatel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Objednavatel Zhotovitel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Strana 1 z 20

2 REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY Kód: 0 Místo: Skalica Datum: Objednavatel: Město Skalica,Námestie slobody, Skalica Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel: Kód Objekt Cena bez DPH Cena s DPH 1) Náklady z rozpočtů , ,50 01 SO 01 Obslužná komunikácia 02 SO 02 Mostný objekt - priepust 03 Vedlejší rozpočtové náklady , , , , , ,63 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu Celkové náklady za stavbu 1) + 2) , ,50 Strana 2 z 20

3 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt: 01 - SO 01 Obslužná komunikácia JKSO: CC-CZ: Místo: Skalica Datum: Objednavatel: Město Skalica,Námestie slobody, Skalica Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 2% ze snížená 2% ze Cena s DPH v EUR , , , , ,46 Projektant Zpracovatel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Objednavatel Zhotovitel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Strana 3 z 20

4 REKAPITULACE ROZPOČTU Objekt: 01 - SO 01 Obslužná komunikácia Místo: Skalica Datum: Objednavatel: Město Skalica,Námestie slobody, Skalica Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel: Kód - Popis 1) Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce 2 - Zakládání 3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 - Vodorovné konstrukce 5 - Komunikace pozemní 8 - Trubní vedení 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání Přesun sutě Přesun hmot VRN - Vedlejší rozpočtové náklady VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce , , , ,50 168,80 69, , , ,96 32,62 859,40 859,40 2) Ostatní náklady Celkové náklady za stavbu 1) + 2) ,89 Strana 4 z 20

5 ROZPOČET Objekt: 01 - SO 01 Obslužná komunikácia Místo: Skalica Datum: Objednavatel: Město Skalica,Námestie slobody, Skalica Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel: PČ Typ Kód Popis Náklady z rozpočtu J.cena ,89 HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce , ,86 1 K R01 Odstranění organické nečistoty a kameny vč.odvozu m ,000 0,57 874,95 or ,000 2 K Pokosení trávníku lučního plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 or/0,3 m , ,000 0,07 339,15 3 K Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m ,10 1 Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky 4 K do 1m s odstraněním pařezů v rovině nebo m ,14 14,00 svahu 1:5 5 K Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 200 mm při překopech inž k m2 3,000 3,000 0,78 2,34 6 K Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 150 mm při překopech inž sítí m2 3,000 10,20 30,60 k "přípojka kanalizace" 0,6*5,0 3,000 7 K Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase "liniový žlab" m2 12,250 22,91 280,65 24,5*0,5 12,250 8 K Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých "v místech napojení vozovky" m 55,000 4,90 269,50 30,0+25,0 55,000 9 K Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m ,500 2, ,31 "vč.odvozu na mezideponii" "na každou stranu cca 3,0m na pojezdy autem" or (7,0+3,0*2)*390,0*0,3-15,0*15,0*0, , K Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 496,500 2, ,20 j (2904,0+406,0)*(0,6-0,3)*0,5 496, K Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost j*0,3 m3 148, ,950 0,18 26,81 12 K Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 "výkop pro drenáž" m3 87,750 3,12 273,78 (0,25+0,5)*0,5*0,5*400,0 "výkop pro odvod.žlab" 75,000 0,6*0,5*24,5 "výkop pro přípojku DN 160" 7,350 0,6*1,8*5,0 5,400 Strana 5 z 20

6 PČ Typ Kód Popis J.cena r 87, K Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 26,325 0,18 4,74 r*0,3 26, K Hloubená vykopávka ruční v hornině tř. 3 m3 14,400 7,80 112,32 r1 "výkop pro chráničky kabelů" 0,6*0,8*15,0*2 14, K Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m3 2,880 7,80 22,46 m2 s "výkop pro vpusť" 1,2*1,2*2,0 2, K Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3 m3 0,864 0,18 0,16 s*0,3 0, K Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 27,600 6,62 182,71 "výkop pro přípojku DN 160" 1,8*5,0*2 "vpusť" 1,2*4*2,0 18,000 9,600 27, K Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 27,600 1,60 44,16 19 K Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 460,500 1,25 575,63 "dovoz ornice pro zpětnou úpravu terénu" or1*0,3 460, K Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 592,740 j+r+r1 -z 598,650-5,910 o 592, K Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 993,000 2, ,93 "odvoz ornice na skládku města" or-or1*0,3 993, K Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 460,500 1,51 695,36 "naložení ornice pro úpravu terénu" or1*0,3 460, K Uložení sypaniny na skládky m3 592,740 o 592, K Uložení sypaniny na skládky m3 993,000 0,85 844,05 "uložení ornice na skládku" 993, , K Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 989,876 o*1,67 989, K Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 5,910 4,31 25,47 "výkop pro přípojku DN 160" 0,6*1,8*5,0 "výkop pro vpusť" 1,2*1,2*2,0 -p1-p2-0,6*0,6*2,0 5,400 2,880-1,650-0,720 z 5, K Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 1,350 2,60 3,51 Strana 6 z 20

7 PČ Typ Kód Popis "obsyp potrubí přípojky" J.cena p1 0,6*0,45*5,0 1, M štěrkopísek frakce 0-22 t 2,700 8,78 23,71 29 K Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m "zásyp chráničky pro kabely" m3 14,400 2,60 37,44 r1 14, M kamenivo těžené hrubé frakce t 28,800 10,36 298,37 31 K Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním ,0 m , ,20 32 K Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 300 mm "uvedení terénu do původního stavu" m ,000 1, ,95 or/0,3-2904,0-406, , or , K Rozrušení půdy souvislé plochy přes 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5 m K Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m K Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 or1*2 m K Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m K Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m , ,40 38 M herbicid totální, Roundup Klasik, bal. 5 l litr 17, K Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 or1*2 m K Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m or1*0,1 m3 153, , M voda pitná pro ostatní odběratele m3 153, Zakládání 42 K Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm (0,25+0,5)*0,5*0,5*400,0 m3 75,000 75, K Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m Svislé a kompletní konstrukce Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů 44 K nebo kanálů z betonu prostého tř. C 20/25 tl 150 mm m3 0,760 "obetonování vpusti" (0,15*2+0,45)*(0,15*2+0,45)*(0,2+1,8) -0,45*0,45*1,8 1,125-0,365 0, K Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných "obetonování vpusti" m2 6,000 (0,15*2+0,45+0,15*2+0,45)*2*(0,2+1,8) 6,000 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží 46 K nebo vodojemů omítaných ploch rovinných m2 6,000 odstranění 4 - Vodorovné konstrukce 47 K Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 0,300 "potrubí přípojky" 3 186,50 34, ,50 1,49 596,00 168,80 78,97 60,02 15,28 91,68 2,85 17,10 69,74 20,38 6,11 Strana 7 z 20

8 PČ Typ Kód Popis p2 0,6*0,1*5,0 0,300 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 48 K m3 0,900 otevřený výkop "podkl.beton pod chráničky" 0,3*0,1*15,0*2 0,900 J.cena 70,70 63, Komunikace pozemní ,99 49 K Zhotovení podkladu se zeminy stabilizované cementem S II, systém Road Mix, hr. 200 mm m , ,40 50 K Zhotovení podkladu se zeminy stabilizované cementem S II, systém Road Mix, hr. 200 mm m , ,40 "použije sa dle reálních zkoušek na podloží, 1*200mm nebo 2*200mm" 51 K Podklad z kameniva hrubého drceného vel mm tl 100 mm "tl.štěrkodrti 250mm rozdělení položek m , ,60 100mm+150mm" 2904,0 "rozšíření na proustku pod nezpevněnou 2 904,000 krajnici" 13,5*(1,4+0,8)*0,5 13,5*(2,3+0,8)*0, ,850 20, , K Podklad z kameniva hrubého drceného vel mm tl 150 mm m , ,60 53 K Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š přes 3 m ,000 15, ,68 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí 54 K plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm m2 3,000 1,93 5,79 k 3,000 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí 55 K plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm m2 3,000 15,92 47,76 k 3, K Zhotovení zemných krajníc z hornin jakékoli třídy se zhutnením m3 593,000 3, ,60 57 K Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 593,000 1,25 741,25 dovoz materiálu do zemních kraníc 58 K Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm m , ,60 59 K Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm "vč.plochy nad propustkem" 406,0 m2 406, ,000 3, ,20 Vyspravení krytu komunikací po překopech 60 K plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm m2 6,000 8,94 53,64 k*2 6, K Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m ,000 0, ,80 62 K Postřik živičný spojovací PmB z asfaltu v množství do 0,50 kg/m2 m ,000 0, ,20 63 K Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 12,225 9,72 118,83 64 K Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 PmB (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z "plocha vč.propustku" m ,000 9, ,64 "skladba 2x AC11 tl.50mm" 2904,0* , Trubní vedení 65 K Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150 m 5, ,02 11,71 58,55 Strana 8 z 20

9 PČ Typ Kód Popis 66 K Chránička PVC DN 160mm - rezerva pro budoucí kable 15,0*2 m Mont+dod univerzální odtoková vpusť BGZ-S 67 K R vč.litinové mříže,rámu zatížení E400,+koš na kus 1,000 bahno vč.všech doplňků 68 K Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop m3 4,190 "obetonování odvod.žlabu" 24,5*(0,3+0,15*2)*0,21 24,5*0,15*0,15*2 3,087 1,103 4,190 J.cena 11,71 351,30 304,25 304,25 75,16 314, Ostatní konstrukce a práce, bourání ,96 69 K Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní "A4b" 3 "A4c" 2 "A19" 5 "B29a" 3 "B31a" 3 "C6b" 2 "P2" 2 "B2" 2 "E12" 2 kus 24,000 3,000 2,000 5,000 3,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 11,96 287,04 70 K Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvětšené kus 2,000 11,96 23,92 "IP30" 2 2, K Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití 24,000*30*2 kus ,28 403,20 72 K Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití 2,000*30*2 kus ,74 88,80 73 K Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4 kus 12,000 11,96 143,52 74 K Montáž a demontáž dočasné soupravy směrových desek Z4 s výstražným světlem 5 kus 4,000 11,96 47,84 75 K Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití 12,000*30*2 kus ,23 165,60 Příplatek k dočasné soupravě směrových desek 76 K Z4 s výstražným světlem 5 desek za 1. a ZKD den použití kus 240 0,45 108,00 4*30* K Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 11,000 11,000 0,45 4,95 78 M značka dopravní svislá reflexní výstražná P1 - DAJ PREDNOSŤ V JAZDĚ kus 2,000 53,04 106,08 79 M značka svislá reflexní P8 - HLAVNÁ CESTA kus 4,000 42,17 168,68 80 M značka svislá reflexní P12 - TVAR KRIŽOVATKY pod značkou P8 a P1 kus 2,000 42,17 84,34 81 M značka svislá reflexní P13 - TVAR KRIŽOVATKY pod značkou P8 a P1 kus 3,000 42,17 126,51 82 K Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 6,000 52,17 313,02 83 M sloupek Zn kus 6,000 23,91 143,46 84 M patka hliníková HP 70 kus 6,000 20,65 123,90 85 M víčko plastové na sloupek 70 kus 6,000 0,65 3,90 86 M upínací svorka na sloupek US 70 kus 11,000 2,16 23,76 Strana 9 z 20

10 PČ Typ Kód Popis ,000 J.cena Osazení silničního obrubníku betonového 87 K stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 835,000 10, ,60 385,9*2+15,0*2* , , M obrubník betonový silniční ABO x10x30 cm kus 876,750 3, ,72 89 K Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého 835*0,2*0,05 m3 8,350 8,350 60,45 504,76 90 K Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm m 54,500 1,54 83,93 91 K Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm m 10 2,46 24,60 92 K Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm "liniový žlab" 24,5 "napojení na stáv.komunikaci" 30,0 m 54,500 24, ,500 1,83 99,74 93 K Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm "příojka kanalizace" 5,0*2 m ,91 29,10 94 K Osazení kabelového žlabu 15,0*2 m ,12 333,60 95 M žlab kabelový betonový TK1 100 x 18,5/10 x 10 cm kus 30 6,06 181,80 96 M poklop kabelového žlabu TK 1 AZD x16x3,5 cm 30*2 kus ,42 145,20 Mont+dod líniový žlab pre vysoké zaťaženie D 97 K R typ BGZ-S 300 vč.litinového roštu a všech m 24, , ,39 doplňků Přesun sutě 98 K Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 14, K Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 130, K Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 14, K Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 11, K Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) 14,496-11,275 t 3,221 3, Přesun hmot Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 103 K z kamene, monolitickým betonovým nebo t 418,308 živičným 32,62 1,12 16,24 1,13 16,38 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 859,40 859, K Geodetické práce před výstavbou Kč 1, ,70 429, K Geodetické práce po výstavbě Kč 1, ,70 429,70 Strana 10 z 20

11 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt: 02 - SO 02 Mostný objekt - priepust JKSO: CC-CZ: Místo: Skalica Datum: Objednavatel: Město Skalica,Námestie slobody, Skalica Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 2% ze snížená 2% ze Cena s DPH v EUR , , , , ,41 Projektant Zpracovatel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Objednavatel Zhotovitel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Strana 11 z 20

12 REKAPITULACE ROZPOČTU Objekt: 02 - SO 02 Mostný objekt - priepust Místo: Skalica Datum: Objednavatel: Město Skalica,Námestie slobody, Skalica Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel: Kód - Popis 1) Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce 2 - Zakládání 3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 - Vodorovné konstrukce 5 - Komunikace pozemní 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání Přesun hmot VRN - Vedlejší rozpočtové náklady VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce , , ,48 311, , ,33 267,61 428, ,75 859,40 859,40 2) Ostatní náklady Celkové náklady za stavbu 1) + 2) ,34 Strana 12 z 20

13 ROZPOČET Objekt: 02 - SO 02 Mostný objekt - priepust Místo: Skalica Datum: Objednavatel: Město Skalica,Námestie slobody, Skalica Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel: PČ Typ Kód Popis Náklady z rozpočtu J.cena ,34 HSV - Práce a dodávky HSV , Zemní práce 8 796,48 1 K R01 Odstranění organické nečistoty a kameny vč.odvozu m2 108,000 0,57 61,56 2 K Pokosení trávníku lučního plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 or/0,3 m2 225, ,000 0,07 15,75 3 K Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m ,10 1 Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky 4 K do 1m s odstraněním pařezů v rovině nebo m ,14 14,00 svahu 1:5 5 K Převedení vody potrubím vč.provizorních hrázek m 20 20,39 407,80 "provizorní potrubí po dobu realizace" 10,0* K Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 67,500 "skrývka ornice + odvoz na mezideponii" or 15,0*15,0*0,3 67,500 7 K Vykopávky zářezů na suchu objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 "výkop pro propustek" m3 202,384 (3,2+8,0)*0,5*2,6*13,9 202,384 j1 202,384 8 K Příplatek k vykopávkám zářezů na suchu v hornině tř. 3 za na lepivost j1*0,3 m3 60,715 60,715 9 K Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 "výkop pro betonový práh propustku" m3 45,760 (2,0+3,2)*0,5*0,8*(2,0+4,5*2)*2 45,760 j2 45, K Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 j2*0,3 m3 13,728 13, K Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 "výkop pro beton.práh -zpevnění dna" m3 6,025 (2,7+3,02+3,33)*0,25*1,0*1,3 (2,7+3,59+3,2)*0,25*1,0*1,3 2,941 3,084 j3 6, K Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 j3*0,3 m3 1,808 1,808 3,31 223,43 2,23 451,32 0,18 10,93 3,12 142,77 0,18 2,47 3,12 18,80 0,18 0,33 Strana 13 z 20

14 PČ Typ Kód Popis J.cena 13 K Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 32,400 1,25 40,50 "dovoz ornice pro zpětnou úpravu terénu" 32, K Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 256,449 12, ,16 j1+j2+j3 -z1 "odvoz vyčištění koryta" 38,0*0,5 254,169-16,720 19,000 o 256, K Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 32,400 1,51 48,92 "naložení ornice pro úpravu terénu" 108*0,3 32, K Uložení sypaniny na skládky m3 256,449 o 256, K Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 428,270 o*1,67 428, K Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 43,992 4,31 189,61 "zásypy propustku" j1 -(3,5+(1,07*2+2,14))*0,5*0,5*13,9 -(3,5+(1,07*2+2,14))*0,5*0,7*13,9 -(1,07*2+2,14)*1,4*13,9 -p2 202,384-27,036-37,850-83,289-10,217 z 43, M kamenivo těžené hrubé frakce t 87,984 10,36 911,51 z*2,0 87, K Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 16,720 4,31 72,06 "zásyp prahu" j2 -(2,0+4,5*2)*2,0*0,1*2 -(2,0+4,5*2)*1,6*0,7*2 45,760-4,400-24,640 z1 16, K Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 109,880 4,31 473,58 "obsyp propustku" (3,5+(1,07*2+2,14))*0,5*0,5*13,9 (3,5+(1,07*2+2,14))*0,5*0,7*13,9 (1,07*2+2,14)*1,4*13,9-3,14*1,07*0,82*13,9 27,036 37,850 83,289-38,295 p1 109, M štěrkopísek frakce 0-32 t 219,760 8, ,49 23 K Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 108,000 1,09 117,72 24 M osivo směs travní parková kg 3, ,000*0,03*1,05 3, K Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 22,612 4,82 108,99 (2,7+0,71+0,87)*2,17 (2,05+0,71+3,38)*2,17 9,288 13,324 22, K Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 86,405 0,39 33,70 (2,05+0,71+3,38*2)*0,5*4,0 (2,05+0,71+3,38+7,0)*0,5*4,0 19,040 26,280 Strana 14 z 20

15 PČ Typ Kód Popis J.cena (6,5+2,7+0,71+0,87)*0,5*4,5 (2,7+0,71+0,87+3,2)*0,5*4,5 24,255 16,830 86, K Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 300 mm "uvedení terénu do původního stavu" m2 108,000 1,17 126,36 or/0,3-9,0*13,0 225, , , K Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5 m2 108, K Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 108, K Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 108,000*2 m2 216, , K Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 216, K Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 108,000 1,09 117,72 33 M herbicid totální, Roundup Klasik, bal. 5 l 108,0*0,01 litr 1,080 1, K Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 108*2 m2 216, , K Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m 108*0,1 m3 10,800 10, M voda pitná pro ostatní odběratele m3 10, Zakládání 37 K Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 12/15 "podkladní beton pod betonový práh" m3 4,400 (2,0+4,5*2)*2,0*0,1*2 4, ,08 70,70 311, Svislé a kompletní konstrukce ,52 38 K Mostní římsy ze ŽB C 30/37 13,13*(0,5+0,15)*0,75 13,13*(0,97+0,15)*0,75 m3 17,430 6,401 11,029 17,430 90, ,42 39 K Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení 13,13*(0,5+0,15)*2 13,13*(0,97+0,15)*2 13,13*0,35*2 m2 55,671 17,069 29,411 9,191 55,671 15,28 850,65 40 K Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 55,671 3,27 182,04 41 K Výztuž mostních říms z betonářské oceli ,43*80*1 t 1,394 1, , ,04 42 K Obklad z lomového kamene zdiva mostů kotvený lícovaný kvádrový tl do 350 mm "pohled na vtok" m3 7, , ,32 (2,17+13,0)*0,5*2,1*0,25-3,14*1,07*0,82*0,25 "pohled na výtok" 3,982-0,689 (2,17+13,0)*0,5*2,7*0,25-3,14*1,07*0,82*0,25 5,120-0,689 7, K Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 m3 27,720 88, ,77 Strana 15 z 20

16 PČ Typ Kód Popis "práh propustku" J.cena (2,0+4,5*2)*1,8*0,7*2 27, K Mostní čelní stěna ze ŽB C 30/37 "čelo propustku" m3 9,568 88,52 846,96 "vtok" (2,17+13,0)*0,5*(1,64+0,3)*0,4 "výtok" 5,886 (2,17+13,0)*0,5*(1,64+0,3)*0,4-3,14*1,07*0,82*0,4*2 5,886-2,204 9, K Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení "práh propustku" m2 30,800 12,76 393,01 (2,0+4,5*2)*0,7*2*2 30, K Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění m2 30,800 3,27 100,72 47 K Bednění čelní stěny ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení "čelo propustku" m2 58,139 15,69 912,20 (2,17+13,0)*0,5*(1,64+0,3)*2 (2,17+13,0)*0,5*(1,64+0,3)*2-3,14*1,07*0,82*2 3,14*(Sqrt(2*((1,07)^2+(0,82)^2)))*0,4*2 29,430 29,430-5,510 4,789 58, K Bednění čelní stěny ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění m2 58,139 3,27 190,11 49 K Výztuž čelní stěny z betonářské oceli ,568*80*1 t 0,765 0, ,07 797,95 50 K Výztuž úložných prahů ložisek z betonářské oceli ,72*80*1 t 2,218 2, , ,53 Montáž+ dodávka mostního ocel.zábradlídvoumadlové 51 K R1 se svislou výplní z pásové oceli,patní ploech uložen do plastmalty - vč.kotev,povrch.úpravy m 26, , ,80 13,0*2 26, Vodorovné konstrukce 6 540,33 52 K Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 0-8mm m3 10,217 20,38 208,22 "podsyp propustku" p2 3,5*0,21*13,9 10, K Těsnící vrstva z betonu vodostavebného V4 tř. B 20 tl do 100 mm 22,612+86,405 m2 109, ,017 16, ,03 54 K Patka z betonu prostého C 12/15 "výkop pro beton.práh -zpevnění dna" m3 6,025 70,70 425,97 (2,7+3,02+3,33)*0,25*1,0*1,3 (2,7+3,59+3,2)*0,25*1,0*1,3 2,941 3,084 6, K Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 400 mm pro (2,7+0,71+0,87)*2,17 (2,05+0,71+3,38)*2,17 m2 22,612 9,288 13,324 22,612 43,45 982,49 56 K Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro (2,05+0,71+3,38*2)*0,5*4,0 m2 86,405 19,040 35, ,62 Strana 16 z 20

17 PČ Typ Kód Popis (2,05+0,71+3,38+7,0)*0,5*4,0 (6,5+2,7+0,71+0,87)*0,5*4,5 (2,7+0,71+0,87+3,2)*0,5*4,5 26,280 24,255 16,830 86,405 J.cena 5 - Komunikace pozemní 57 K Rigol dlážděný z lomového kamene lomařsky upraveného na MC do lože ze štěrkopísku 3+4 m 7,000 7, Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 58 K Nátěr mostních říms epoxipolyamidový základní a vrchní (0,75+0,3*2+0,15)*13,13*2 m2 39,390 39, Ostatní konstrukce a práce, bourání 59 K Zřízení propustku, mostku z trub ocelových rýhovaných tlamového profilu do DN 2400 mm m 13,900 Hel-Cor TRENCHCOAT: vrstva žárového zinku 60 M tl. 42 µm nanášená ponorem + polyetylenová m 14,109 folie tl. 250 µm dl.7,0m,vč.spojov.prstence 61 K Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 "pod dnem potrubí" m2 49,000 3,5*14,0 49, K Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm "u římsy vtoku" m 26,260 13,13*2 26, M žlabovka betonová 13,13/0,33*1,05 42*2 kus 84,000 41,777 84, K Čištění příkopů ručně objem nánosu do 0,50 m3/m 25,0+13,0 m 38,000 38, Přesun hmot 65 K Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m t 456, ,61 38,23 267,61 428,17 10,87 428, ,75 79, ,21 649, ,01 2,76 135,24 5,65 148,37 2,04 171,36 4,62 175,56 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 859,40 859,40 66 K Geodetické práce před výstavbou Kč 1, ,70 429,70 67 K Geodetické práce po výstavbě Kč 1, ,70 429,70 Strana 17 z 20

18 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt: 03 - Vedlejší rozpočtové náklady JKSO: CC-CZ: Místo: Skalica Datum: Objednavatel: Město Skalica,Námestie slobody, Skalica Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 2% ze snížená 2% ze Cena s DPH v EUR 7 651, , , , ,63 Projektant Zpracovatel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Objednavatel Zhotovitel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Strana 18 z 20

19 REKAPITULACE ROZPOČTU Objekt: 03 - Vedlejší rozpočtové náklady Místo: Skalica Datum: Objednavatel: Město Skalica,Námestie slobody, Skalica Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel: Kód - Popis 1) Náklady z rozpočtu VRN - Vedlejší rozpočtové náklady VRN3 - Zařízení staveniště VRN4 - Inženýrská činnost 7 651, , , ,92 2) Ostatní náklady Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 7 651,36 Strana 19 z 20

20 ROZPOČET Objekt: 03 - Vedlejší rozpočtové náklady Místo: Skalica Datum: Objednavatel: Město Skalica,Námestie slobody, Skalica Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel: PČ Typ Kód Popis Náklady z rozpočtu J.cena 7 651,36 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 7 651,36 VRN3 - Zařízení staveniště 4 064,44 1 K Související práce pro zařízení staveniště Kč 1,000 2 K Vybavení staveniště Kč 1, ,66 857,66 3 K Zabezpečení staveniště Kč 1, , ,36 4 K Zrušení zařízení staveniště Kč 1, ,42 489,42 VRN4 - Inženýrská činnost 3 586,92 5 K Dozory Kč 1,000 6 K zkoušky hutnění pláně Kč 1, ,08 326,08 7 K Kompletační a koordinační činnost Kč 1, , ,84 Strana 20 z 20

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015 Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 150609 JKSO: KS: Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Zhotoviteľ: 43989268 AVA-stav s.r.o. SK2022539596 Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Rozšíření parkoviště Na Drážce a v ul. Bezdíčkova v Pardubicích Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy - 1. část Datum: Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov JKSO: CC-CZ: Místo: Ostrava - Martinov Datum: 18.09.2015 Objednavatel: Statutární město Ostrava Zhotovitel: SWIETELSKY

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 3 253,625 1 Zemní práce 1 561,311 1 221 113107170R Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm - vybourání krajníků m2 160,000 0,000 2 221 113107243

Více

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: PZ Kolín-Ovčáry, splašková kanalizace pro sektor F Místo: Kolín Datum: Objednavatel: Město Kolín Zhotovitel: Projektant: IKP Consulting Engineers, s r.o. Zpracovatel:

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR celkem HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1 Zemní práce 0,00 1 001 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 23,500 0,00 0,00 2 001 122202209 3 001 162201102

Více

Kód položky Popis MJ

Kód položky Popis MJ Stavba : Letovice - rekonstrukce propustku v k.ú. Babolky Objekt : SO 01 - Propustek P.Č. Kód položky Popis MJ Množství Cena jednotková 1 Zemní práce 1 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: JKSO: CC-CZ: Místo: Jíloviště Datum: 12. 2. 2018 Objednatel: 00241334 Obec Jíloviště, Pražská 81, 252 02 Jíloviště Zhotovitel: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 47307218 5/13, 140 00 Praha

Více

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. "dlažba"33*2,0+20,5*2,0 107,000

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. dlažba33*2,0+20,5*2,0 107,000 Strana 1 z 5 P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena celkem HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemní práce Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 1 221 113106121 kamenných dlaždic m2 107,000 "dlažba"33*2,0+20,5*2,0

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Celková cena 001 HSV 001 Zemní práce 1 00572474 Osivo směs travní krajinná - svahová kg 39,174 0,035*1119,26 39,174 2 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 335,778 3 001 129203101

Více

BŘEZINY I. ETAPA ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE

BŘEZINY I. ETAPA ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE Část 1B - komunikace Rozšíření počtu parkovacích stání před MŠ (změna z podélného na kolmé stání) a výměna stávajícího betonového lapáku tuků před MŠ. Odpočet podezdívky

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr Příloha č. 2 smlouvy o dílo Stavba: Rekonstrukce vnitřní kanalizace skladu C1, SSHR-pobočka GODULA JKSO: CC-CZ: Místo: závod SSHR, Hnojník u Českého Těšína Datum: 31.03.2016

Více

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář Číslo zakázky 00151 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení Rok 2015 Datum

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 66804268 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: 822 55 7 CC-CZ: 21122 Místo: parc.č.2941/540, k.ú. Český Těšín Datum: 05.05.2017 Objednatel: 00297437 Město Český Těšín D CZ00297437 Zhotovitel: 27762157 MŽT Stavitelství,

Více

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Hrádek nad Nisou Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Pozemní komunikace 0 0 3. Trubní vedení 0 0 4. Dokončující konstrukce a práce 0 0 822-1 Součet 0 0

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Název objektu PARKOVACÍ PLOCHY PRO DDMŠJ BROUMOV P.P.Č. 560/1, K.Ú. BROUMOV Přepočet dle skutečnosti JKSO EČO Místo Broumov IČ DIČ Objednatel Královéhradecký kraj, Pivovarské

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,12. Cena s DPH ,13. Cena bez DPH. Hornicka Oprava komunikace na ulici Hornické - příjezd Teplo Těšín

REKAPITULACE STAVBY CZK ,12. Cena s DPH ,13. Cena bez DPH. Hornicka Oprava komunikace na ulici Hornické - příjezd Teplo Těšín REKAPITULACE STAVBY Kód: Hornicka KSO: CC-CZ: Místo: Český Těšín Datum: 9.9.2016 Zadavatel: D Uchazeč: 26949890 D CZ26949890 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 312 276,13 Sazba daně

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2016-8-8 JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 05.08.2016 Objednavatel: 00300241 Obec Kobeřice Zhotovitel: 60775530 Sates Morava spol. s r.o. Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Polní cesta PC8 Vilémovice Zadavatel : Uchazeč: Státní pozemkový úřad - pobočka Kutná Hora Benešova 97 284 01 Kutná Hora Konstrukce a dopravní stavby

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: Objednavatel: 00300241 Obec Kobeřice SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2016-5-4RRRVCP 2016 Chodníky, zpevněná plocha u DPS a přechody pro chodce - Více a méněpráce Zhotovitel: 60775530

Více

Krycí list rozpočtu. Dopravní propojení lokality U Unika" určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č Komentář

Krycí list rozpočtu. Dopravní propojení lokality U Unika určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č Komentář Číslo zakázky 00149 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu Dopravní propojení lokality U Unika" určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č. Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení

Více

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00%

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00% REKAPITULACE STAVBY Kód: 13-2014 KSO: 822 29 CC-CZ: Zadavatel: Město Dubí Projektant: 74996410 Ing. Michal Urbanský Poznámka: Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU CTNA ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES. Místo: Datum: Obec Ctiněves. Ing. Jan Hovorka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU CTNA ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES. Místo: Datum: Obec Ctiněves. Ing. Jan Hovorka KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: CTNA2714 - ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES Místo: Datum: 05.06.2014 Objednavatel: Obec Ctiněves Zhotovitel: Projektant: ing. Jan Hovorka Zpracovatel: Ing. Jan Hovorka IČ: DIČ:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Park, vozovka, odvodnění, osvětlení,chodník Stavba : Název stavby : SKP : REVITALIZACE NÁVSI v Dolních Chvatlinách Projektant : Počet měrných jednotek

Více

BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE. Část 1B - komunikace vícepráce ,11 méněpráce ,55

BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE. Část 1B - komunikace vícepráce ,11 méněpráce ,55 BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE Část 1B - komunikace vícepráce 2 195 913,11 méněpráce 1 725 230,55 Část 2 - komunikace vícepráce 158 381,52 méněpráce 116 150,43 Celkem vícepráce 2 354 294,63 méněpráce 1

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,26. Cena s DPH ,18. Cena bez DPH. Kopernikova Oprava chodníku Kopernikova 1-13 za domy.

REKAPITULACE STAVBY CZK ,26. Cena s DPH ,18. Cena bez DPH. Kopernikova Oprava chodníku Kopernikova 1-13 za domy. REKAPITULACE STAVBY Kód: Kopernikova KSO: CC-CZ: Místo: Český těšín Datum: 9.9.2016 Zadavatel: D Uchazeč: 26949890 D CZ26949890 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 311 424,18 Sazba

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57 KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 14.06.2016 Zadavatel: Uchazeč: 640 134 30 CZ6204241142 Projektant: Poznámka: Cena bez DPH 317 635,57 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 317 635,57

Více

SO 00: Ostatní náklady

SO 00: Ostatní náklady Soupis prací a dodávek Stavba : Obnova vodovodu a kanalizace v obci Borek, ulice Dlouhá a Jabloňová Objednatel : Obec Borek u Českých Budějovic SoD změnový list č.1 Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena

Více

DIPRO, spol. s r.o. R

DIPRO, spol. s r.o. R DIPRO, spol. s r.o. R Dopravní a inženýrské projekty, projektová, inženýrská a konzultační kancelá Mod anská 11 / 13Ř7, 143 00 Praha 12 IČO 4Ř5ř2722 Stavebník: Místo stavby: Městská část Praha - Kunratice

Více

REKAPITULACE. "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel:

REKAPITULACE. Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici Zadavatel: REKAPITULACE Zakázka : "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel: Město Dobruška, náměstí F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška Cena bez DPH (Kč) DPH 21 %

Více

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem SO 111 Rekonstrukce ul. Bílovecké

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby LC Pod Kubešovou chatou JKSO Název objektu EČO Název části Místo IČ VÚj Libavá, k.ú. Rudoltovice DIČ Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205

Více

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NABÍDKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 101 JKSO 8.59 Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 15074 Božejov - Střeziměřice Náklady na m.j. 0 Projektant Ing.František Stráský - Atelier

Více

Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH. SO 01 - Tlaková kanalizace , , , , ,05

Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH. SO 01 - Tlaková kanalizace , , , , ,05 Psáry - kanalizace a vodovod v ul. Nad Cihelnou Sestavení nákladů Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH SO 01 - Tlaková kanalizace 371 407,98 40 854,88 412 262,85 86 575,20 498 838,05

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: 101-2946-17 Polní cesta HC9 v k.ú. Ohrazenice u Turnova JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 23. 3. 2018 Objednatel: IČ: 01312774 ČR - Státní pozemkový úřad DIČ: Zhotovitel: IČ:

Více

SO_01: nádraží

SO_01: nádraží SO_01: nádraží 8 889 942 001: Zemní práce 1 908 948 51. H 00572420 Osivo směs travní parková okrasná kg 1,632 115,00 188 55. H 10371500 Substrát zahradnický B VL m3 8,16 950,00 7 752 109. SP 113106511

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 0162018 Stavba: Místo pro přecházení 1/30 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Místo: Lovosice Datum: 29.1.2019 Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: IČ: 25042751 SaM silnice a mosty Děčín a.s. DIČ: CZ25042751

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Stavba : 035/15 Soběslavská Pahorkatina z.s. Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 15 % DPH 15 %

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 00 VRN, ON JKSO Objekt Název objektu SKP 00 Vedlejší a ostatní náklady Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 1200012 Zpracová ní PD polních cest Synkov, Slemeno

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Teplého, Pardubice Datum: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, Pardubice

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Teplého, Pardubice Datum: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, Pardubice KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objednavatel: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, 530 02 Pardubice Zhotovitel: Projektová a inženýrská kancelář, Projektant: Zpracovatel: D D D D Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez

Více

REKAPITULACE STAVBY Kód:

REKAPITULACE STAVBY Kód: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: Opravy chodníků Česká Lípa - ul. Pod Hůrkou, Pod Holým vrchem, Okružní, Šluknovská Místo: Datum: 21.8.2017 CC-CZ: Zadavatel: Město Česká Lípa IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž 26 221 113106121 HSV Práce a dodávky HSV 3 600.86 403 734.37 407 335.23 17.318 1 Zemní práce 3 600.86 93 072.85 96 673.71 15.106 Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba: 1 Objekt: 1 Rozpočet: 1 Zadavatel IČO: DIČ: Zhotovitel: Martina Bednářová IČO: 67166695 DIČ: Rozpis ceny HSV PSV MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem

Více

AKCE: Vodohospodářská opatření Bořislav ČÁST: REKAPITULACE Dodatek č. 2 - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE

AKCE: Vodohospodářská opatření Bořislav ČÁST: REKAPITULACE Dodatek č. 2 - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE AKCE: Vodohospodářská opatření Bořislav ČÁST: REKAPITULACE Dodatek č. 2 - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE Název objektu Polní cesta VPC 7 Pěší stezka C23 A Pěší stezka C23 B Polní cesta VPC 15 Polní cesta VPC 16

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: R17-002 Demolice obytných domů v ulici Na Nivách JKSO: 803 51 CC-CZ: 11221 Místo: Ústí nad Labem Datum: 23.01.2017 CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 43.11 Objednatel: Statutární

Více

Slepý rozpočet stavby Datum:

Slepý rozpočet stavby Datum: stavby Datum: 24.10.2016 146c Oprava chod. tělesa Boletice,ul. Čsl.part. Objednatel : Statutární město Děčín IČO : Mírové nám. 1175/5 DIČ : 40502 Děčín Zhotovitel : Bajger s.r.o. IČO : 2701101 DIČ : CZ2701101

Více

komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč ZRN

komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč ZRN Stavba: Psáry - lokalita Stráže a Ve svahu - komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH ZRN Celkem ZRN Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč Objekt: Pod Straží 1 843 047,80 Kč

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednatel: Statutární město Brno, MČ Tuřany Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená

Více

REKAPITULACE STAVBY. Chodníky ve Valašské Bystřici - část 2 Centrum - Leskovec. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Chodníky ve Valašské Bystřici - část 2 Centrum - Leskovec. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: Chodníky ve Valašské Bystřici - část 2 Centrum - Leskovec KSO: CC-CZ: Místo: Valašská Bystřice Datum: 7.8.2017 Zadavatel: Obec Valašská Bystřice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: ObjednavateL: ič: Obec Psáry, Pražská 137, Psáry

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: ObjednavateL: ič: Obec Psáry, Pražská 137, Psáry Stavba: Objekt: KRYCÍ LST ROZPOČTU P1301 /Ga - Rekonstrukce povrchu školního hřiště - ZŠ Psáry - DoLní Jirčany 01 - Rekonstrukce povrchu školního hřiště Místo: Datum: 04.06.2013 ObjednavateL: ič: 00241

Více

Rekapitulace. Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce. Vícepráce celkem ,57. Méněpráce I.a celkem ,34

Rekapitulace. Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce. Vícepráce celkem ,57. Méněpráce I.a celkem ,34 Rekapitulace Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce Vícepráce celkem 2 885 821,57 Méněpráce I.a celkem 1 244 642,34 Méněpráce III. celkem 226 996,56 Rozdíl 1 414 182,67 Vícepráce Děčín Březiny

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU 0,00 0,00. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH Oprava MK Hor.Bludovice - ABS, ABH, Příkop č.05 - úsek.

KRYCÍ LIST SOUPISU 0,00 0,00. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH Oprava MK Hor.Bludovice - ABS, ABH, Příkop č.05 - úsek. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: 3024 - Oprava MK HorBludovice - ABS, ABH, Příkop č05 - úsek KSO: 822 29 Poznámka: D D D 0502204 Jednotlivé položky odkazují na technickou zprávu, situaci a vzorové příčné řezy

Více

č. pol. kod položky popis položky m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem

č. pol. kod položky popis položky m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem A. Akce na dopravní infrastruktuře zaměřená na zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace Uznatelné položky v rámci financování SFDI č. pol. kod položky

Více

Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha ha , ,640.00

Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha ha , ,640.00 Položkový rozpočet Název stavby: Rekultivace staré skládky města Fryšták - Žabárna Číslo stavby: Fryšták Název SO: Číslo SO: Rekultivace skládky Fryšták - Žabárna Datum zpracování : 8/26/21 Datum aktualizace

Více

Rekapitulace objektů stavby

Rekapitulace objektů stavby Rekapitulace objektů stavby Oprava horkovodní a vodovodní přípojky do SH a TK v Litvínově Datum: 1582014 Objednatel: SPORTaS, as Litvínov Projektant: Roman Brzek Zhotovitel: Kód Zakázka Cena bez DPH DPH

Více

Položkový soupis prací a dodávek

Položkový soupis prací a dodávek S: O: SO 102 R: SO 102 Položkový soupis prací a dodávek Polní cesta C-6 v K.ú. Bohdalice Polní cesta - II. část Polní cesta - II. část P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník

Více

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o.

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o. KRYCÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu Objekt: JKSO: CC-CZ: Místo: Sedloňov - Polom Datum: Objednavatel: Obec Sedloňov Zhotovitel: dle výběru investora Projektant: Proxion

Více

Položkový rozpočet Zakázka: 1 - oprava OK + lapol - nátok - plot u silnice Objednatel: Městys Strážný IČ: 00250694 Strážný 23 Strážný 384 43 DIČ: CZ00250694 Zhotovitel: STAVBY - BOKR s.r.o. IČ: 28154487

Více

Zodp. projektant. Vypracoval. DiK 013/11-O. Kraj. Datum TRUTNOV. Investor RDS REKONSTRUKCE KOMUNIKACE SO.101 VOZOVKA C.1.

Zodp. projektant. Vypracoval. DiK 013/11-O. Kraj. Datum TRUTNOV. Investor RDS REKONSTRUKCE KOMUNIKACE SO.101 VOZOVKA C.1. Zodp. projektant Místo Investor Ing. S. Janák Hostinné Vypracoval Kraj Bc. P. Syrovátka Královéhradecký Město Hostinné Datum VÝKAZ VÝMĚR Č. zakázky 013/11-O 05.2013 Hostinné - Ulice Okály a Ke Splavu REKONSTRUKCE

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Objekt: Chodník,uznatelné náklady Místo: Čerčany Datum: 13.12.2013 Celková cena HSV Práce a dodávky HSV 1 221 113106121 2 221 113106161 1 Zemní práce Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových

Více

POLOŽKOVÝ VÝKAZ JEDNOTKOVÝCH CEN - VELKOPLOŠNÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ

POLOŽKOVÝ VÝKAZ JEDNOTKOVÝCH CEN - VELKOPLOŠNÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ POLOŽKOVÝ VÝKAZ JEDNOTKOVÝCH CEN - VELKOPLOŠNÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ MJ Množství Jednotková cena Maximální přípustná horní cenová hranice Snížení položek v elektronické aukci o Součet celkem položek 0,00 1

Více

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK Stavba : Objekt : KARLŠTEJN - REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ pozemek parc.č.398/1 v k.ú. Budňany, obec Karlštejn P.č. Číslo položky Název položky množství cena / Díl:

Více

Položkový rozpočet. Přípojka dešťové kanalizace - Altern. napojení přepadu rybník

Položkový rozpočet. Přípojka dešťové kanalizace - Altern. napojení přepadu rybník S: Novostavba O: IO04 B R: IO04a Položkový rozpočet Domu sociálních služeb v Pacově Přípojka dešťové kanalizace - Altern. napojení přepadu rybník Altern. napojení přepadu rybníka P.č. Číslo položky Název

Více

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Stavba: Objekt: Část: Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Datum: JKSO: P.Č. předpokládané KC N Kód položky Zkrácený popis MJ množství

Více

NABÍDKOVÝ ROZPOČET DĚČÍN- ZŠ MŠ NA PĚŠINĚ. 1 Zemní práce ,43. Stránka 1 z 9. Databáze: Investor: Položka Text. Množství m.j.

NABÍDKOVÝ ROZPOČET DĚČÍN- ZŠ MŠ NA PĚŠINĚ. 1 Zemní práce ,43. Stránka 1 z 9. Databáze: Investor: Položka Text. Množství m.j. 1 Zemní práce 1 111212351 Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky nad 1m s odstraněním pařezů 80,00 M2 45,00 3 600,00 2 121101101RSejmutí škváro-jílového sportovního povrchu tl.200 413,32 M3 92,00

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: CEMEX PRACHATICE - snížení energetické náročnosti provozu okruhu průmyslových vod Objekt: D.1.2 - Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 31.01.2017

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. SO-02 - Oprava tělesa hráze. Objekt: Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. REKONSTRUKCE RYBNÍKA č. parc. 345/1, k.ú.

KRYCÍ LIST SOUPISU. SO-02 - Oprava tělesa hráze. Objekt: Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. REKONSTRUKCE RYBNÍKA č. parc. 345/1, k.ú. KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Zadavatel: Projektant: Ing. Václav Ureš, Mariánské údolí 126, Příbram II Poznámka: 408 97 656 Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK Strana

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Časť: REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ v Uničově I. - ETAPA SO 102 - VĚTEV 2 JKSO: CC-CZ: Místo: Uničov Datum: 28.01.2015 Objednavatel: Město Uničov Zhotovitel: Vyplň

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF!

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Strana 1 z 10 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: #REF! 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Objednavatel: Ateliér-r,s.r.o., uhelná

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Milkov Objekt: Oprava vodovodu 570m KSO: CC-CZ: Místo: Datum: Zadavatel: Uchazeč: KLP Stavo Invest s.r.o. IČ: DIČ: Projektant: Poznámka: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Cena bez DPH 1 074

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 204-044 Víceúčelové hřiště Skalice nad SvitaJKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 3 Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

Venkovní úpravy - RD

Venkovní úpravy - RD Poř Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr Ztratné Výměra Jedn cena Cena CELKEM Venkovní úpravy - RD 001: Zemní práce 1 SP 122101101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř 1 a 2 objem do 100 m3 m3 51,815

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Stavba: 15/0 Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: IČO: DIČ: Vypracoval: Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK Snížená DPH 15 % 0,00 CZK Základ pro základní DPH: 21 % 248 144,61

Více

REKONSTRUKCE UL. ČS. ARMÁDY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ

REKONSTRUKCE UL. ČS. ARMÁDY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ REKONSTRUKCE UL. ČS. ARMÁDY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ ČÁST 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR Zadavatel, investor: Město Ústí nad Orlicí sídlo: Sychrova 16, 562 24

Více

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY Název akce: Parkovací dům pro kola REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY Zadavatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec STAVEBNÍ OBJEKTY SO 01 Parkovací dům pro kola Architektonicko-stavební část Vsakovací

Více

Soupis prací včetně výkazu výměr

Soupis prací včetně výkazu výměr Objekt: SO 101 Polní cesta HC2 Díl 5: Komunikace pozemní 50 K 564 76-1111 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 200 mm (zemní pláň) 5 466,35 m2 91,00 497 437,85 Podklad z kameniva drceného rozprostřením

Více

Souhrnná rekapitulace stavby

Souhrnná rekapitulace stavby Souhrnná rekapitulace Strana 1 z 9 Souhrnná rekapitulace stavby Stavba: Objednatel: Parkoviště ul. Lipová, Jablunkov Celkem Kč DPH Celkem Kč včetně DPH JKSO Vedlejší a ostatní náklady - Kč 21% - Kč - Kč

Více

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel:

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Stavební rozpočet Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Druh stavby a účel: oprava vodovodu Začátek výstavby: Projektant: Lokalita: Děčín Konec výstavby:

Více

předpoklad celkem 53 kalendářních dní stavby část SO102a ulice Lesní, celá stavba zimní přestáva nutná pro kvalitu provedení

předpoklad celkem 53 kalendářních dní stavby část SO102a ulice Lesní, celá stavba zimní přestáva nutná pro kvalitu provedení srpen 2017 HMG rekonstrukce ulic v Kunraticích 121 COLAS CZ a.s. dokončovací práce, příprava na předání, předání do 30.5.2018 předání staveniště po platném stavebním povolení, vytyčení části stavby, Dl0,zahájení

Více

Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č.

Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č. Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č.1 Pořadové číslo kód PRV Kód položky Název položky MJ

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet SO03 Vroutek, ul.sadová - Rozšíření kanaljkso 7.11.A1 Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek H 011-00 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

Krycí list rozpočtu Stavba: Objekt: Objednatel: Projektant: Zhotovitel: Subdodavatel: Zpracovatel PP: Uživatel: Jiné údaje: Název MJ: JKSO: Reg. Číslo: RACKOVÁ-CHODNÍK A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PODÉL PRŮTAHU

Více

REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY

REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 21,00% ze 15,00% ze Cena s DPH v CZK Strana 2 z 114 REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : SO 102 - Polní cesta HC3 Stavba : Název stavby : SKP : Projektová dokumentace polních cest v k.ú. Kuničky Projektant : Objednatel : Ing. Tomáš Racek

Více

REKAPITULACE STAVBY. Chodník Slezská ,16. Cena s DPH v CZK ,08. Cena bez DPH. chodnikslezska1. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Chodník Slezská ,16. Cena s DPH v CZK ,08. Cena bez DPH. chodnikslezska1. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: chodnikslezska1 Chodník Slezská KSO: CC-CZ: Místo: Český Těšín Datum: 26. 5. 2017 Zadavatel: Město Český Těšín IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 26949890 POLANSKÝ s.r.o. DIČ: CZ26949890

Více

SLEPÝ ROZPOČET. HZS 0 ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

SLEPÝ ROZPOČET. HZS 0 ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0 SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 1 0 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek PS78-2017 Stavební úpravy chodníků na ul. Vřesinská Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 23 Součet 7, 12, 19-22. 24 DPH 10,00 % z. 26 Cena s DPH (ř.

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 23 Součet 7, 12, 19-22. 24 DPH 10,00 % z. 26 Cena s DPH (ř. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Kontejnerové přístřešky, ulice Chemiků JKSO Název objektu EČO Místo IČO Pardubice DIČ Objednatel Projektant Městský obvod Pardubice II. Marcel Vondra, Nábřeží Závodu míru

Více

REKAPITULACE STAVBY. Mosty v ondřejovicích podél silnice III/ ,97. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH ,72.

REKAPITULACE STAVBY. Mosty v ondřejovicích podél silnice III/ ,97. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH ,72. Strana 1 z 167 REKAPITULACE STAVBY Kód: 12345 Stavba: Mosty v ondřejovicích podél silnice III/45711 KSO: Místo: Ondřejovice Datum: 21.5.2015 CC-CZ: Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2017 Skalice, most přes Skaličku u zvoničky JKSO: CC-CZ: Místo: Skalice Datum: 26.6.2017 Objednatel: 00293474 Obec Skalice Zhotovitel: Projektant: 60744456 Zpracovatel:

Více

SO 203 Úprava mostu ev. č

SO 203 Úprava mostu ev. č , SO 203 Úprava mostu ev. č. 37-047 , úprava mostu ev.č. 37-047 C 203 0 - Všeobecné konstrukce a práce Poplatky za skládku ( objem v m 3 ) 1 nevhodná zemina z výkopů viz položky výkazu výměr položka V

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 14 601.50 553 764.16 568 365.66 118.585 1 Zemní práce 14 601.50 469 370.09 483 971.59 0.433 16 001 119001402 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500

Více

Stavební rozpočet. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o.

Stavební rozpočet. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o. Stavební rozpočet Název stavby: Park sanatoria v Jablunkově obnova zpevněných ploch Doba výstavby: Objednatel: Sanatorium Jablunkov, a.s. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o.

Více

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) Č.j. objednatele: 14/2018 Č.j. zhotovitele: DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) (dále jen dodatek ) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský

Více

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - SO dle 222 zák. 136/2016 odst. 5 MÉNĚPRÁCE

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - SO dle 222 zák. 136/2016 odst. 5 MÉNĚPRÁCE Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - SO 201 - dle 222 zák. 136/2016 odst. 5 MÉNĚPRÁCE nol--------- celk. ceny objekt SO 201 Most ev.č. 11725-3 49 421361236 Výztuž ŽB spřahující desky z betonářské oceli 10

Více

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Preambule Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby stavby Stavba: 224-3-0 Objednatel: Město Třinec IČO: 00297313 Jablunkovská 160 73961 TŘINEC DIČ: Zhotovitel: Lesostavby Frýdek-Místek a. s. IČO: 45193118 73832 Vypracoval: Slezská 2766 Frýdek-Místek DIČ:

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH PD Protierozní mez Kuřimany. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH PD Protierozní mez Kuřimany. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: 16-64 KSO: 823 26 CC-CZ: 2420 CZ-CPA: 42.99.29 Zadavatel: IČ: 01312774 Česká republika - Státní pozemkový úřad DIČ: CZ01312774 IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj Projektant:

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. SO-03 - Sdružený objekt. Objekt: Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. REKONSTRUKCE RYBNÍKA č. parc. 345/1, k.ú. Chraštice.

KRYCÍ LIST SOUPISU. SO-03 - Sdružený objekt. Objekt: Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. REKONSTRUKCE RYBNÍKA č. parc. 345/1, k.ú. Chraštice. KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Zadavatel: Projektant: Ing. Václav Ureš, Mariánské údolí 126, Příbram II Poznámka: D D D 408 97 656 Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK

Více

SOUPIS PRACÍ. Oprava opěrné zídky v k.ú Litohlavy (SO 152) Oprava opěrné zídky v k.ú Litohlavy. Oprava opěrné zídky v k.

SOUPIS PRACÍ. Oprava opěrné zídky v k.ú Litohlavy (SO 152) Oprava opěrné zídky v k.ú Litohlavy. Oprava opěrné zídky v k. ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ (SO ) Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje Valbek spol. s r.o., středisko Plzeň Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné

Více