Vzdělávací obor matematika - obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací obor matematika - obsah"

Transkript

1 1. ročník Hlavní kompetence obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní 1. ČÍSLO A 1. Žák používá přirozená čísla k modelování Přirozená čísla do 20, číselná řada, matematické pojmy MP MŠ POČETNÍ reálných situacích, počítá předměty - hned před, za první, OPERACE Vzdělávací obor matematika - obsah v daném souboru, vytváří soubory s práce s čísly, kostkami, puntíky, pohádka O veliké řepě, daným počtem prvků. práce s počítadlem 2. Žák čte a zapisuje, porovnává přirozená čísla, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti. Porovnávání čísel do 20, používání znamének, větší, menší, rovná se, čtení i zápis čísel práce se souborem čísel, magnetické modely, dokreslování 3. Žák užívá lineární uspořádání, Číselná řada 0-20 vzestupně i sestupně, číselná osa zobrazí čísla na číselné ose. práce s číselnou osou, doplňování číselných řad spojovačky 4. Žák provádí zpaměti jednoduché Sčítání a odčítání, porovnávání početní operace s přirozenými čísly. hry, soutěže, modelové situace, práce s kostkami, kartičky Žák řeší a tvoří úlohy, ve kterých Jednoduché slovní úlohy aplikuje a modeluje osvojené početní modelové situace, dramatizace operace.

2 Hlavní kompetence obor navázání na již zvládnuté ročník 2. ZÁVISLOSTI, 1. Žák se orientuje v čase. Hodiny ( minuta, hodina), den, týden, měsíc, rok literární vých. pojmy - ráno, poledne MŠ VZTAHY, práce s papírovým modelem, kalendářem PRÁCE S DATY 2. Žák popisuje jednoduché závislosti Části dne, režim dne, roční období z praktického života. můj režim dne, rozvrh hodin, dny pracovní, volné, svátky 3. Žák doplňuje tabulky, schemata, Aplikace získaných poznatků v jednoduchých posloupnosti čísel. tabulkách a schematech práce v tabulce, doplňování 3. GEOMETRIE 1. Žák rozeznává, pojmenuje, vymo- Základní geomatrické tvary v rovině V ROVINĚ A deluje a popíše základní rovinné útva- práce se stavebnicí, geometrické koláže, rozeznávání PROSTORU ry, nachází v realitě jejich prezentaci. geometrických tvarů v okolí 2. Žák porovnává velikost útvarů. Základní geometrické tvary porovnávání velikostí geometrických tvarů 4. ZPRACOVÁNÍ A Žák pracuje s textem a obrázkem Základy práce na PC VYUŽITÍ v textovém a grafickém editoru. program "Kreslení pro děti" INFORMACÍ

3 Vzdělávací obor matematika - obsah Hlavní kompetence Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence pracovní Kompetence sociál. a personální 2. ročník obor navázání na již zvládnuté ročník navazuje na učivo 1.třídy Kompetence komunikativní, občanské 1. ČÍSLO A 1. Žák používá přirozená čísla k modelování POČETNÍ reálných situacích, počítá předměty v daném číselná řada, znázorňování ve čtvercové síti OPERACE souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků. penězi Přirozená čísla do 100 (po jedné po desítkách) práce s čísly, kostkami, se čtvercovou sítí, papírovými 2. Žák čte a zapisuje, porovnává přirozená čísla, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti. Porovnávání čísel do 100, používání znamének větší, menší, rovná se, čtení i zápis čísel práce se souborem čísel, porovnávání čísel pomocí číselné osy 3. Žák užívá lineární uspořádání, zobrazí čísla Číselná řada vzestupně i sestupně, číselná osa na číselné ose. práce s číselnou osou, doplňování číselných řad spojovačky 4. Žák provádí zpaměti jednoduché početní Sčítání a odčítání, násobení a dělení 1-5, porovnávání operace s přirozenými čísly. hry, soutěže, modelové situace, práce s kostkami, práce s číselnými kartami

4 Hlavní kompetence 5. Žák řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje Písemné algoritmy početních operací a modeluje osvojené početní operace. ( písemné sčítání a odč.) Tvoření úloh ze života dětí obor navázání na již zvládnuté ročník 2. ZÁVISLOSTI, 1. Žák se orientuje v čase. Hodiny, minuty, sekundy, měsíc, rok VZTAHY, PRÁCE S DATY např. v televizním programu Práce s papírovým modelem, kalendářem, orientace 2. Žák popisuje jednoduché závislosti Části dne, režim dne, roční období, používání Svět kolem Lidé a čas 1. z praktického života. základních jednotek hmotnosti, délky, objemu, času nás můj režim dne, rozvrh hodin, měříme při Tv - běh, hod, šplh, skok - porovnávání 3. Žák doplňuje tabulky, schemata, Aplikace získaných poznatků v jednoduchých posloupnosti čísel. tabulkách a schematech práce v tabulce, doplňování do různých druhů tabulek, řetězců, schemat 3. GEOMETRIE V ROVINĚ 1. Žák rozeznává, pojmenuje, vymodeluje Základní geomatrické útvary a tělesa, bod, čára A PROSTORU a popíše základní rovinné útvary, tělesa, lomená, křivá, přímá, přímka, úsečka, tvary nachází v realitě jejich reprezentaci. papír. model tělesa, práce se špejlí, modelínou, prováz. práce se stavebnicí, geometrické koláže, rozeznávání geometrických tvarů, těles v okolí 2. Žák porovnává velikost útvarů, měří Základní geometrické útvary a odhaduje délku úsečky. porovnávání velikostí geometrických útvarů, délka úsečky ( špejle, provázek,..), jednotky délky 4. ZPRACOVÁNÍ Žák pracuje s textem a obrázkem v textovém Základy práce na PC A VYUŽITÍ a grafickém editoru. program "Kreslení pro děti", jednoduché matemat. INFORMACÍ programy na PC

5 3. ročník Hlavní kompetence Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence pracovní Kompetence sociální a personální Kompetence komunikativní, občanské 1. ČÍSLO A 1. Žák používá přirozená čísla k mode- POČETNÍ lování reálných situacích, počítá číselná řada, řádové počítadlo OPERACE předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků Vzdělávací obor matematika - obsah Přirozená čísla do 1000 (po jedné, po desítkách, po stovkách) práce s čísly, kostkami, papírovými penězi obor navázání na již zvládnuté navazuje na učivo 1. a 2. třídy ročník 2. Žák čte a zapisuje, porovnává přirozená čísla, Porovnávání čísel do 100, používání znamének 2.Žák čte, zapisuje a porovnává Porovnávání čísel do 1000, používání znamének větší, menší, přiroz. čísla do 1000, užívá a zapisuje rovná se, čtení i zápis čísel v desít. soustavě, vztah rovnosti a nerovnosti práce se souborem čísel, porovnávání čísel pomocí číselné osy,řešení jednoduchých nerovnic i rovnic 3. Žák užívá lineární uspořádání, Číselná řada vzestupně i sestupně, číselná osa zobrazí čísla na číselné ose práce s číselnou osou, doplňování číselných řad spojovačky 4. Žák provádí zpaměti jednoduché Sčítání a odčítání do 1000, malá násobilka, násobení mimo početní operace s přirozenými čísly obor malé násobilky hry, soutěže, modelové situace, práce s kostkami, práce s číselnými kartami

6 Hlavní kompetence obor navázání na již zvládnuté 5. Žák řeší a tvoří úlohy, ve kterých Písemné algoritmy početních operací ( písemné sčít. a odč.) aplikuje a modeluje osvojené početní Tvoření úloh ze života dětí operace 2. ZÁVISLOSTI, 1. Žák se orientuje v čase, provádí Hodiny, minuty, sekundy, VZTAHY, jednoduché převody jednotek času Práce na inter.tabuli, digitální hodiny, orientace PRÁCE S DATY v televizním programu, rozvrhu ročník 2. Žák popisuje jednoduché závislosti Roční období, používání základních jednotek hmotnosti, z praktického života délky, objemu, času rozvrh hodin, moje míry a váhy, práce s odměrkou, měříme při Tv - běh, hod, šplh, skok - porovnávání jízdní řády, televizní program 3. Žák doplňuje tabulky, schemata, Aplikace získaných poznatků v jednoduchých podloupnosti čísel tabulkách a schematech práce v tabulce, doplňování do různých druhů tabulek, řetězců, schemat, doplňování teploty do meteorologické tabulky 3. GEOMETRIE 1. Žák rozeznává, pojmenuje, vymode- Základní geomatrické útvary a tělesa, bod, čára V ROVINĚ A luje a popíše základní rovinné útvary, lomená, křivá, přímá, přímka, úsečka, polopřímka, opačná, PROSTORU tělesa, nachází v realitě jejich poloha dvou přímek v rovině, trojúhelník (druhy), konstrukce, reprezentaci kružnice, kruh modely těles, práce se špejlí, modelínou, prováz. rozeznávání geometrických tvarů, těles v okolí 2. Žák porovnává velikost útvarů, Základní geometrické útvary, délka úsečky, jednotky délky měří a odhaduje délku úsečky jejich převody porovnávání velikostí geometrických útvarů, délka úsečky ( špejle, provázek,..), jednotky délky

7 Hlavní kompetence obor navázání na již zvládnuté 3. Žák rozezná a modeluje jednoduché Osově souměrné útvary souměrné útvary v rovině jednoduché dokreslování obrázků ve čtvercové síti 4. ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ Žák pracuje s textem a obrázkem v Základy práce na PC INFORMACÍ textovém a grafickém editoru program " Kreslení pro děti" matematické programy na PC ročník

8 Kompetence k učení Kompetence k řešení probl. Kompetence komunikativní Kompetence občanské Kompetence pracovní Kompetence sociální a personální 1. ČÍSLO A 1. Žák využívá při pamětném i písemném Přirozená čísla do POČETNÍ počítání komutativnost a asociativmost OPERACE sčítání a násobení. vlastnosti početních operací s přirozenými čísly násobení jed. i dvoj.čísel se zkouškou sčítání a odčítání do a následná kontrola Na obchod, práce s pap. penězi 2. Ž. provádí písemné početní operace Obor přirozených čísel do , rozv. zápis čísel v oboru přirozených čísel, zápis čísel v desítkové soustavě, číselná osa, číselná řada, násobení mimo obor malé násobilky, písemné algoritmy početních operací, římské číslice Práce na číselné ose, práce s řádovým počítadlem 3. Žák zaokrouhluje přirozená čísla, zaokrouhlování čísel v oboru do , odhady výsledků, prování odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přiroz. čísel výšky, vzdálenosti, číselná osa Využívání matem.dovedností v praxi - odhady výšek domů, věží, vzdáleností, velikostí 4. Žák řeší a tvoří úlohy, ve kterých Úlohy s využitím osvojených početních operací aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozozených čísel Praktické úlohy ze života 5. Žák modeluje a určí část celku, používá Zápis a čtení zlomů, určuje část z celku, vyjadřuje celek z zápis ve formě zlomku Hlavní kompetence Vzdělávací obor matematika - obsah jeho dané části 4. ročník obor navázání na již zvládnuté ročník navazuje na učivo 3.ročníku

9 Hlavní kompetence Práce s papírem 6. Žák porovnává, sčítá a odčítá zlomky se Porovnávání zlomků se stejným jmenovatelem, poloviny, stejným jmenovatelem v oboru kladných čtvrtiny,, sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovat. čísel zápis těchto početních operací Čtvercová síť, kruhový diagram, číselná osa 2. ZÁVISLOSTI, 1. Žák vyhledává, sbírá a třídí data Vztahy a závislosti, jejich vlastnosti VZTAHY, práce s tabulkou PRÁCE S DATY 2. Žák čte a sestavuje jednoduché diagramy, grafy, tabulky tabulky a diagramy jízdní řád, peněžní deník, práce s daty ve třídě (výška, váha, teplota, výkony v Tv, ) obor navázání na již zvládnuté ročník 3. GEOMETRIE 1. Žák narýsuje a znázorní zákl. rovinné základní útvary v rovině V ROVINĚ A útvary ( trojúhelník,čtverec,obdélník PROSTORU kružnice) užívá jednoduché konstrukce komstrukce rov. útvarů s pomocí kružítka, pravítek 2. Žák sčítá a odčítá graficky úsečky, délka úsečky, jednotky délky, převody jednotek, obvody určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníků mnohoúhelníku sečtením délek jeho práce s pap. proužky, špejlemi, provázky stran 3. Žák sestrojí rovnoběžky a kolmice Vzájemná poloha přímek v rovině, sestrojení rovnoběžek a kolmic, pravý úhel, konstrukce obdéln., čtverce, pravoúhlého trojúhelníku konstrukční úlohy 4. Žák rozpozná a znázorní ve čtverc.síti osově souměrné útvary, určení osy souměrnosti, jednoduché os.soum.útvary, určí osu vlastnosti osy úsečky, souměrnosti útvaru překládáním papíru práce ve čtvercové síti, dokreslování, osa při překlád. papíru 5. Žák určí obsah obrazce pomocí čtver- Obsah obdélníku, čtverce, jednotky obsahu

10 Hlavní kompetence obor navázání na již zvládnuté ročník cové sítě a užívá základní jednotky obsahu práce ve čtvercové síti, výpočty obsahů s použitím vzorců 4. NESTANDARTNÍ 1. Žák řeší jednoduché praktické slovní slovní úlohy, číselné a obrázkové řady, magic. čtverce, APLIKAČNÍ úlohy a problémy, jejichž řešení je do prostorová představivost ÚLOHY A značné míry nezávislé na obvyklých PROBLÉMY postupech a algoritmech školské Úlohy pro rozvoj logického myšlení, představivosti, práce matematiky v centrech, vymýšlení kvízů,apod. 5. ZPRACOVÁNÍ 1. Žák pracuje s textem a obrázkem Základní funkce textového a grafického editoru Informatika A VYUŽITÍ v textovém a grafickém editoru viz.informatika INFORMACÍ

11 Kompetence komunikativní Kompetence občanské Kompetence pracovní Kompetence sociální a personální 1. ČÍSLO A 1.Žák využívá při pamětném i písemném Přirozená čísla do , desetinná čísla ( sčítání, POČETNÍ počítání komutativnost a asociativmost násobení ), zlomky ( sčítání, odčítání ) OPERACE vlastnosti početních operací s přirozenými čísly, desetinnými čísly a zlomky, násobení víceciferných čísel se zkouškou sčítání a odčítání do a následná kontrola, dělení celků na části ( polovina, ), práce s pap. penězi, 2. Žák provádí písemné početní operace Obor přirozených čísel do , rozv. zápis čísel v oboru přirozených čísel M v desítkové soustavě, číselná osa, číselná řada, násobení a dělení mimo obor malé násobilky, písem. algoritmy početních operací Řešení úloh ze života dětí, mat. hádanky, 3. Žák zaokrouhluje přirozená čísla, Zaokrouhlování čísel v oboru do , odhady výsledků, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přiroz. čísel M výšky, vzdálenosti, číselná osa Využívání matem.dovedností v praxi - odhady výšek domů, věží, vzdáleností, velikostí 4. Žák řeší a tvoří úlohy, ve kterých Úlohy s využitím osvojených početních operací aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel Praktické úlohy ze života obor 5. ročník Hlavní kompetence Kompetence k učení Kompetence k řešení probl. sčítání a násobení M Vzdělávací obor matematika - obsah navázání na již zvládnuté navazuje na učivo 4.ročníku ročník

12 Hlavní kompetence M Žák modeluje a určí část celku, používá Zápis a čtení zlomů, určuje část z celku, vyjadřuje celek z zápis ve formě zlomku M jeho dané části Práce s papírem 6. Žák porovnává, sčítá, odčítá zlomky Porovnávání zlomků se stejným jmenovatelem, poloviny, se stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel M čtvrtiny,, sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovat. zápis těchto početních operací Čtvercová síť, kruhový diagram, číselná osa 7. Žák přečte zápis desetinného čísla a Čtení, zápis, vyznačení desetinných čísel na číselné ose, vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty M vysvětlení a znázornění vztahu mezi celkem a jeho částí vyjádřenou desetinným číslem Číselná osa, čtvercová síť, kruhový diagram 8. Žák porozumí významu znaku - Záporná čísla - čtení, zápis, porovnávání v rozmezí mínus 100 pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose M až plus 100, vyznačení na číselné ose Práce s teploměrem, hledání využití záporných čísel v běžném 2. ZÁVISLOSTI, 1. Žák vyhledává, sbírá a třídí data Vztahy a závislosti, jejich vlastnosti, jednotky délky, VZTAHY A M hmotnosti,času PRÁCE S DATY práce s tabulkami životě obor navázání na již zvládnuté navazuje na učivo 4.ročníku ročník 2. Žák čte a sestavuje jednoduché diagramy, grafy, tabulky tabulky a diagramy jízdní řád, peněžní deník, práce s daty ve třídě M (výška, váha, teplota, výkony v Tv, ) 3. GEOMETRIE 1. Žák narýsuje a znázorní zákl. rovinné základní útvary v rovině (trojúhelník,čtverec, obdelník, V ROVINĚ A útvary ( trojúhelník,čtverec,obdélník kružnice, kruh) PROSTORU kružnice) užívá jednoduché konstrukce komstrukce rov. útvarů s pomocí kružítka, pravítek M Žák sčítá a odčítá graficky úsečky, délka úsečky, jednotky délky, převody jednotek, obvody určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníků

13 Hlavní kompetence obor navázání na již zvládnuté ročník mnohoúhelníku sečtením délek jeho práce s pap. proužky, špejlemi, provázky navazuje na učivo 4.ročníku stran M Žák sestrojí rovnoběžky a kolmice Vzájemná poloha přímek v rovině, sestrojení rovnoběžek M a kolmic, pravý úhel, konstrukce obdélníku, čtverce, pravoúhlého trojúhelníku konstrukční úlohy 4. Žák rozpozná a znázorní ve čtverc.síti osově souměrné útvary, určení osy souměrnosti, jednoduché os.soum.útvary, určí osu vlastnosti osy úsečky, střed úsečky, souřadnice bodů souměrnosti útvaru překládáním papíru práce ve čtvercové síti, dokreslování, osa při překlád. M papíru 5.Žák určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu M Obsah obdélníku, čtverce, jednotky obsahu povrch krychle a kvádru práce ve čtvercové síti, výpočty obsahů s použitím vzorců 4. NESTANDARTNÍ 1. Žák řeší jednoduché praktické slovní slovní úlohy, číselné a obrázkové řady, magic. čtverce, APLIKAČNÍ úlohy a problémy, jejichž řešení je do prostorová představivost ÚLOHY značné míry nezávislé na obvyklých A PROBLÉMY postupech a algoritmech školské Úlohy pro rozvoj logického myšlení, představivosti, práce matematiky M v centrech, vymýšlení kvízů, apod. 5. ZPRACOVÁNÍ 1. Žák pracuje s textem a obrázkem Základní funkce textového a grafického editoru A VYUŽITÍ v textovém a grafickém editoru viz.informatika INFORMACÍ

14 "Cesta k osobnosti" 6.ročník Hlavní kompetence obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální 1. ČÍSLO A Žák používá početní operace v oboru dese- Dělitelnost přirozených čísel číslo a obor přirozených čísel,číselná 4. PROMĚNNÁ tinných nezáporných čísel, zokrouhluje, Desetinná čísla početní osa odhaduje výsledky,využívá dělitelnost číselná osa,početní výkony operace přirozených čísel. 2. GEOMETRIE Žák charakterizuje a třídí základní rovinné Rovinné útvary geometrie obvod a obsah čtverce a 4. V ROVINĚ útvary,určuje velikost úhlu měřením a vý- (přímka,polopřímka,úsečka,trojúhelník, úhel, čtverec, obdelník) v rovině obdelníka A PROSTORU počtem,odhaduje a počítá obsah čtverce a typy úhlů a prostoru rozeznat osově souměrné útvary 4. obdélníka,načrtne a sestrojí některé metrické vlastnosti v rovině znalost základních prostorových 5. rovinné útvary,načrtne a sestrojí obraz ro- (trojúhelníková nerovnost,druhy úhlů) útvarů vinného útvaru v osové souměrnosti, určí osově souměrný útvar,určuje a cha- Prostorové útvary rakterizuje základní tělesa (kvádr,krychle) (kvádr,krychle) a vypočítá jejich objem a povrch,sestrojí Konstrukční úlohy sítě a kreslí je ve volném rovnoběžném osová souměrnost promítání. 3. NESTANDARTNÍ Žák se snaží používat logickou úvahu a Úlohy s užitím číselných řad, obrázkové analogie, logické APLIKAČNÍ kombinační úsudek při řešení úloh. geometrické úlohy ÚLOHY A PROBLÉMY Vzdělávací obor matematika Řeší úlohy na prostorovou představivost, kombinuje poznatky. Skupinové práce s předvedením řešení skupiny - prezentace. Modelování v prostoru. Dobrovolné složitější motivační úlohy.

15 Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů obor 7. ročník Kompetence sociální a personální 1. ČÍSLO A Žák provádí početní operace v oboru celých Celá čísla PROMĚNNÁ a racionálních čísel,užívá různé způsoby vyjádření vztahu celek-část,řeší situace pomocí Zlomky Matematika desetinná čísla 6. poměru,měřítka map a plánů, řeší aplikační úlohy na procenta, analyzuje a řeší jednodu- ché problémy s využitím matematického aparátu. Hlavní kompetence početní výkony,vztah k desetinným číslům Poměr měřítka,úměra,trojčlenka Procenta základ,část,počet procent,promile Funkce 2. ZÁVISLOSTI, Žák vyhledává,vyhodnocuje a zpracovává pravoúhlá soustava souřadnic,přímá a nepřímá úměrnost závislosti, závislosti a jejich vlastnosti,grafy, 5. VZTAHY A data,porovnává jejich soubory,určí vztah vztahy, práce tabulky PRÁCE S DATY přímé a nepřímé úměrnosti,vyjádří vztah s daty tabulkou a grafem,matematizuje jednoduché Skupinové práce s prezentací skupiny reálné situace 3. GEOMETRIE Žák charakterizuje a třídí další rovinné Rovinné útvary Matematika obsah čtverce a obdélníku 6. V ROVINĚ A útvary,odhaduje a vypočítává další obvody čtyřúhelníky,pravidelný mnohoúhelník, věty o schodnosti PROSTORU a obsahy (trojúhelník,rovnoběžník,lichoběž- trojúhelníka ník),načrtne a sestrojí trojúhelník podle vět sss,sus,usu,také rovnoběžník a lichoběžník, užívá věty o shodnosti trojúhelníků, sestrojí útvary ve středové souměrnosti, určí středo- vě souměrný útvar, určí a charakterizuje další tělesa (kolmé hranoly), vypočítá jejich Prostorové útvary kolmý hranol Konstrukční úlohy středová souměrnost Měření na modelech v prostoru 4. NESTANDARTNÍ objem, povrch, načtrne jejich sítě. APLIKAČNÍ ÚLOHY Žák užívá logické úvahy, kombinuje, hledá Číselné a obrázkové analogie Vzdělávací obor matematika Metody práce navázání na již zvládnuté ročník

16 A PROBLÉMY různá řešení úloh Dobrovolné motivační práce

17 Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální 1. ČÍSLO A Žák užívá mocniny a 2.odmocninu,matemati- Mocniny a 2.odmocnina PROMĚNNÁ zuje jednoduché reálné situace s využitím Výrazy - mnohočleny proměnných,určí hodnotu výrazu, provádí početní výkony s mnohočleny, rozkládá je pomocí vzorců a vytýkání, formuluje a řeší situace pomocí rovnic,využívá matematický v oboru reálných čísel. Hlavní kompetence Vzdělávací obor matematika Lineární rovnice obor 8.ročník navázání na již zvládnuté ročník 2. ZÁVISLOSTI, Žák vyhledává,vyhodnocuje a zpracovává Závislosti a data VZTAHY A data,porovnává jejich soubory,vyjádří Vlastní statistické šetření PRÁCE S DATY funkční vztah rovnicí,matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů. 3. GEOMETRIE Žák charakterizuje další rovinné útvary, Rovinné útvary V ROVINĚ A využívá potřebnou matematickou symboliku, kružnice,kruh,thaletova kružnice PROSTORU odhaduje a vypočítává obsah a obvod kruhu, Metrické vlastnosti v rovině určuje a charakterizuje válec,vypočítává jeho objem,povrch,načrtne a sestrojí jeho síť, ana- lyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy Pythagorova věta Prostorové útvary rotační válec s využitím osvojeného matematického aparátu. 4. NESTANDARTNÍ Žák hledá různá řešení zkoumaných situací, Logické a netradiční geometrické úlohy APLIKAČNÍ užívá logickou úvahu a kombinační úsudek ÚLOHY při řešení, řeší úlohy na prostorovou A PROBLÉMY představivost.

18 Vzdělávací obor matematika 9.ročník Hlavní kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální 1. ČÍSLO A Žák dále prohlubuje své znalosti při použití Výrazy - mnohočleny Matematika dělitelnost 6. PROMĚNNÁ mnohočlenů,formuluje a řeší reálnou situaci Rovnice racionální čísla, procenta, 7. pomocí rovnic a jejich soustav,analyzuje lineární rovnice,soustavy 2 lineárních rovnic o 2 neznámých, slovní poměr a řeší jednoduché problémy,modeluje úlohy řešené rovnicí Matematika mnohočleny, výrazy, druhá 8. konkrétní situace,v nichž využívá matema- tický aparát. M , M , M , M , M , M , M , M , mocnina, odmocnina M , M , M ZÁVISLOSTI, Žák zpracovává data,porovnává jejich Závislosti a data Matematika přímá a nepřímá úměra 7. VZTAHY A soubory,vyjádří funkční vztah tabulkou Funkce PRÁCE S DATY rovnicí,grafem. lineární a jiné funkce M , M , M , M , M GEOMETRIE Žák zdůvodňuje a využívá polohové a Rovinné útvary Matematika Rovinné útvary - trojúhelník, 6. V ROVINĚ A metrické vlastnosti základních rovinných podobnost osová souměrnost, úhly, PROSTORU útvarů při řešení úloh a jednoduchých Metrické vlastnosti v rovině krychle, kvádr praktických problémů,využívá potřebnou vzdálenost bodu od přímky matematickou symboliku,využívá pojem Prostorové útvary Matematika Čtyřúhelníky, trojúhelníky, 7. množina všech bodů dané vlastnosti k řešení jehlan,rotační kužel,koule hranoly, shodnost konstrukčních úloh,užívá k argumentaci a při Konstrukční úlohy výpočtech věty o podobnosti trojúhelníků, množina všech bodů dané vlastnosti středová souměrnost 7. určuje a charakterizuje další tělesa, odhaduje (osy,thaletova kružnice,aj.) a vypočítává objem a povrch, načrtne někte- kruh, križnice, válec 8. ré sítě,analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy. Skupinové práce s prezentací práce skupiny.

19 M , M , M , M , M , M , M , M9-3-08, M , M , M , M , M , M

Vzdělávací obor matematika - obsah

Vzdělávací obor matematika - obsah Vzdělávací obor matematika - obsah 1. ročník Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní 1. ČÍSLO A 1.Žák používá přirozená čísla k modelování Přirozená

Více

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň:

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje

Více

Vzdělávací obor matematika

Vzdělávací obor matematika "Cesta k osobnosti" 6.ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičení) obor navázání na již zvládnuté ročník 1. ČÍSLO A Žák používá početní operace v oboru de- Dělitelnost

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel : počítání do dvaceti - číslice

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel: počítání do dvaceti - číslice

Více

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Období: Ročník: Očekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět MATEMATIKA 1. OBDOBÍ Oblast:

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět MATEMATIKA 1. OBDOBÍ Oblast: Vzdělávací oblast: a její aplikace Vyučovací předmět MATEMATIKA 1. OBDOBÍ Období: 1. Číslo a početní operace Používá přirozená čísla k modelování reálných situací Počítá předměty v daném souboru Vytváří

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné

Více

MATEMATIKA. 1. 5. ročník

MATEMATIKA. 1. 5. ročník Charakteristika předmětu MATEMATIKA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět matematika má časovou dotaci 4 hodiny týdně v 1. ročníku, 5 hodin týdně ve 2. až 5. ročníku. Časová

Více

Vyučovací hodiny mohou probíhat v multimediální učebně a odborných učebnách s využitím interaktivní tabule.

Vyučovací hodiny mohou probíhat v multimediální učebně a odborných učebnách s využitím interaktivní tabule. Charakteristika předmětu 2. stupně Matematika je zařazena do vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět má časovou dotaci v 6. ročníku 4 hodiny týdně, v 7., 8. a 9 ročníku bylo použito

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu.

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu. 7.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 7.2.1 Matematika (M) Charakteristika předmětu 1. stupně Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1. ročníku 4 hodiny týdně + 1 disponibilní hodinu týdně, ve 2. a 3. ročníku

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 1. 9. ročník 1. ročník 4 hodiny týdně 2. 5. ročník 5

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy : čísla

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 1. období 3. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M3101 používá přirozená

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 4. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M5101 využívá při

Více

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose Matematika - 6. ročník desetinná čísla - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - zaokrouhlování a porovnávání des. čísel ve výpočtových úlohách - zobrazení na číselné ose MDV kritické

Více

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Výstupy žáka Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Zpracoval: Mgr. Dana Štěpánová orientuje se v posloupnosti přirozených čísel

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu MATEMATIKA pro 1. stupeň

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu MATEMATIKA pro 1. stupeň Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu MATEMATIKA pro 1. stupeň 1. ročník M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem

Více

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A PROMĚNNÁ M9101 provádí

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 5. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová Vyučovací předmět Matematika je na prvním stupni zařazen v 1. - 5. ročníku, a to

Více

- vyučuje se: v 6. a 8. ročníku 4 hodiny týdně v 7. a 9. ročníku 5 hodin týdně - je realizována v rámci vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace

- vyučuje se: v 6. a 8. ročníku 4 hodiny týdně v 7. a 9. ročníku 5 hodin týdně - je realizována v rámci vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace 5.4.2. MATEMATIKA - 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: - vyučuje se: v 6. a 8. ročníku 4 hodiny týdně v 7. a 9. ročníku 5 hodin týdně - je realizována v rámci vzdělávací oblasti Matematika

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A PROMĚNNÁ M9101 M9102

Více

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6.

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo ZÁŘÍ užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek část (zlomkem) PROSINEC využívá

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová Vyučovací předmět Matematika je na prvním stupni zařazen v 1. - 5. ročníku, a to

Více

Předmět: Matematika. Pojem rovina Rovinné útvary a jejich konstrukce Délka úsečky, jednotky délky a jejich převody. Rovnoběžky, různoběžky, kolmice

Předmět: Matematika. Pojem rovina Rovinné útvary a jejich konstrukce Délka úsečky, jednotky délky a jejich převody. Rovnoběžky, různoběžky, kolmice a její aplikace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 3. užívá lineární uspořádání, zobrazí čísla na číselné ose 8. zaokrouhluje přirozená čísla,

Více

Matematika. 6. ročník. Číslo a proměnná. desetinná čísla (využití LEGO EV3) číselný výraz. zaokrouhlování desetinných čísel. (využití LEGO EV3)

Matematika. 6. ročník. Číslo a proměnná. desetinná čísla (využití LEGO EV3) číselný výraz. zaokrouhlování desetinných čísel. (využití LEGO EV3) list 1 / 8 M časová dotace: 4 hod / týden Matematika 6. ročník (M 9 1 01) (M 9 1 02) (M 9 1 03) provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; čte, zapíše, porovná desetinná čísla a zobrazí

Více

Matematika. 8. ročník. Číslo a proměnná druhá mocnina a odmocnina (využití LEGO EV3) mocniny s přirozeným mocnitelem. výrazy s proměnnou

Matematika. 8. ročník. Číslo a proměnná druhá mocnina a odmocnina (využití LEGO EV3) mocniny s přirozeným mocnitelem. výrazy s proměnnou list 1 / 7 M časová dotace: 4 hod / týden Matematika 8. ročník M 9 1 01 provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu Číslo a proměnná druhá

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Název předmětu Matematika Očekávané výstupy

ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Název předmětu Matematika Očekávané výstupy ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Název předmětu Matematika ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE čte a zapisuje, znázorňuje na číselné ose, obor přirozených čísel do 20 OSV1 porovnává, užívá vztah

Více

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7.

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo I. čtvrtletí 40 hodin Opakování učiva z 6. ročníku (14) Přesahy a vazby, průřezová témata v oboru

Více

5.2. Matematika a její aplikace Matematika

5.2. Matematika a její aplikace Matematika 5.2. Matematika a její aplikace 5.2.1. Matematika Vzdělávání v předmětu matematika směřuje: k využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech, k vytváření zásoby matematických nástrojů

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO 49464191 Dodatek Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola v pohybu č.j. ERB/365/16 Škola: Základní škola Blansko, Erbenova 13 Ředitelka školy:

Více

5.2.1 Matematika povinný předmět

5.2.1 Matematika povinný předmět 5.2.1 Matematika povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 4 3+1 4+1 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy. Mocniny s přirozeným mocnitelem mocniny s přirozeným mocnitelem operace s mocninami

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy. Mocniny s přirozeným mocnitelem mocniny s přirozeným mocnitelem operace s mocninami Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 8. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek část (procentem) řeší aplikační úlohy

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová Vyučovací předmět Matematika je na prvním stupni zařazen v 1. - 5. ročníku, a to

Více

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2013 Schválila ředitelka

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.)

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu MATEMATIKA pro 2. stupeň: 6. ročník Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, M-9-3-06 Načrtne a sestrojí rovinné útvary. M-9-3-01 Zdůvodňuje

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: MATEMATIKA Ročník: 4. Časová dotace: 4 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Provádí písemné početní operace Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje

Více

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Cvičení z matematiky - volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Cvičení z matematiky - volitelný předmět 3. období 9. ročník Sbírky úloh, Testy k přijímacím zkouškám, Testy Scio, Kalibro aj. Očekávané výstupy předmětu

Více

Matematika. 7. ročník. Číslo a proměnná celá čísla. absolutní hodnota čísla. zlomky. racionální čísla

Matematika. 7. ročník. Číslo a proměnná celá čísla. absolutní hodnota čísla. zlomky. racionální čísla list 1 / 9 M časová dotace: 4 hod / týden Matematika 7. ročník (M 9 1 01) provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; čte a zapíše celé číslo, rozliší číslo kladné a záporné, určí číslo

Více

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 8. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel, užívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 7. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel zaokrouhluje, provádí odhady

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6.

Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6. Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Číslo a proměnná - užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část (přirozeným číslem, poměrem,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 4. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace využívá při pamětném a písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

1. Matematika a její aplikace

1. Matematika a její aplikace 1. Matematika a její aplikace 1.1 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 3. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a

Více

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE + MP vazby 1. Obor přirozených čísel - používá čísla v oboru 0-20 k modelování reálných situací.- práce s manipulativy - počítá předměty v oboru 0-20, vytváří soubory

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách.

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách. 5.2 Oblast: Předmět: Matematika 5.2.1 Obor: Charakteristika předmětu matematika 1. stupeň Matematika tvoří základ vzdělávacího působení v základní škole. Vede žáky k získávání matematických pojmů, algoritmů,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 9. ročník J.Coufalová : Matematika pro 9.ročník ZŠ (Fortuna) Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce MATEMATIKA 5. TŘÍDA 1 - Přirozená čísla a číslo nula a číselná osa, porovnávání b zaokrouhlování c zápis čísla v desítkové soustavě d součet, rozdíl e násobek, činitel, součin f dělení, dělení se zbytkem

Více

skupinová práce, frontální výuka, samostatná práce, problémové učení

skupinová práce, frontální výuka, samostatná práce, problémové učení Předmět: MATEMATIKA Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika předmětu Předmět je vyučován na 1. a 2. stupni. Vzdělávací oblast matematika a její aplikace je v základním vzdělávání

Více

Charakteristika předmětu Matematika

Charakteristika předmětu Matematika Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika předmětu Matematika Vyučovací předmět matematika se vyučuje jako samostatný

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose Dodatek k ŠVP č. 38 Výstupy matematika 6. ročník doplnění standardů RVP 6. ročník ŠVP 6.ročník Učivo Matematika Doplnění podle standardů Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

6.5 Matematika 1.stupeň

6.5 Matematika 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika 6.5 Matematika 1.stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět matematika je předmět, který poskytuje

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

Matematika 1. st. Charakteristika předmětu

Matematika 1. st. Charakteristika předmětu Matematika 1. st. Charakteristika předmětu Časová dotace předmětu je v prvním ročníku 4 hodiny týdně, ve druhém až pátém po 5 hodinách týdně. Předmět matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo žák: v oboru celých a racionálních čísel; využívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová Vyučovací volitelný předmět Cvičení z matematiky je zařazen samostatně na druhém

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

Matematika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Krychle Kvádr

Matematika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Krychle Kvádr Matematika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností. Charakterizuje a třídí základní rovinné útvary. Odhaduje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 6. ročník J.Coufalová : Matematika pro 6.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko,J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro 6.ročník ZŠ (Prometheus)

Více

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Přirozená čísla Desetinná čísla IX. X. Přirozená čísla opakování všech početních výkonů, zobrazení čísel na číselné ose, porovnávání a zaokrouhlování čísel. Metody- slovní, názorně demonstrační a grafická.

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA MATEMATIKA 5. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování a aktivizace

Více

RVP ZV RVP ZV. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. Obsah RVP ZV. Očekávané výstupy. Kód

RVP ZV RVP ZV. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. Obsah RVP ZV. Očekávané výstupy. Kód RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Časová dotace: 6. třída 5 h, 7. třída 5 h, 8. třída 4, 9. třída 5 h Základní škola Paskov Kirilovova 330 a její aplikace pro žáky 6. až 9. ročníku napomáhá k rozvoji paměti, logického myšlení, kritickému

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE - 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 6.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE - 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 6. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 6. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A PROMĚNNÁ M9101 provádí

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Sčítá a odčítá v oboru 0 6. Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky 4. ročník OPAKOVÁNÍ UČIVA 3. ROČNÍKU Rozvíjí dovednosti s danými

Více

MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník)

MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník) MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Při vyučování matematice v druhém období základního vzdělávání při probírání určitého učiva: - využíváme matematické poznatky a dovednosti

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : matematika ročník: 5. Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : matematika ročník: 5. Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV OSV Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakuje početní výkony a uplatňuje komutativní, asociativní a distributivní zákon v praxi. G.:narýsuje přímku, polopřímku, kolmici, rovnoběžky, různoběžky.

Více

Matematika-průřezová témata 6. ročník

Matematika-průřezová témata 6. ročník Matematika-průřezová témata 6. ročník OSV 1: OSV 2 žák umí správně zapsat desetinnou čárku, orientuje se na číselné ose celých čísel, dovede rozpoznat základní geometrické tvary a tělesa, žák správně používá

Více

Předmět: MATEMATIKA Ročník: 1.

Předmět: MATEMATIKA Ročník: 1. Předmět: MATEMATIKA Ročník: 1. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Číslo a početní operace používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 1. 3. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 1. 3. ročníku Matematika 1. st. Charakteristika předmětu Časová dotace předmětu je v prvním ročníku 4 hodiny týdně, ve druhém až pátém po 5 hodinách týdně. Předmět matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

Dodatek č. 25 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Cesta k poznání a vědění k

Dodatek č. 25 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Cesta k poznání a vědění k Dodatek č. 25 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Cesta k poznání a vědění k 1. 9. 2016 Dodatek je vytvořený na základě aktuálního RVP ZV, který nabývá platnosti k 1. 9. 2018 na základě

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět : a její aplikace : a její aplikace : MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení - je realizována

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu matematika Vyučovací předmět má časovou dotaci čtyři hodiny týdně v prvním ročníku, pět hodin týdně ve druhém až pátém ročníku, pět hodin týdně v šestém ročníku a čtyři

Více

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA MATEMATIKA - 4. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Opakování ze

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

Matematika Název Ročník Autor

Matematika Název Ročník Autor Desetinná čísla řádu desetin a setin 6. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Dělitelnost přirozených čísel 7. Desetinná čísla porovnávání 7. Desetinná

Více

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta 1. Mnohočleny 2. Rovnice rovné nule 3. Nerovnice různé od nuly 4. Lomený výraz 5. Krácení lomených výrazů 6. Rozšiřování lomených výrazů 7. Sčítání lomených výrazů 8. Odčítání lomených výrazů 9. Násobení

Více

Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více