Typ sociální služby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) domovy pro osoby se zdravotním postižením. Identifikátor Kapacita služby 26

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Typ sociální služby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) domovy pro osoby se zdravotním postižením. Identifikátor Kapacita služby 26"

Transkript

1 Typ sociální služby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) domovy pro osoby se zdravotním postižením Identifikátor Kapacita služby 26 Počet lůžkodnů 8934 Maximální počet lůžkodnů 9516 Obložnost v % 94% Popis služby Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením Kvasice (dále DZP) je poskytnutí sociální služby dětem a mladým dospělým s mentálním, kombinovaným a zrakovým postižením, kteří v individuálním rozsahu potřebují podporu nebo pomoc další osoby při zajištění svých potřeb a není to možné zajistit jinou sociální službou nebo subjekty v domácím prostředí. Pro uživatele sociální služby je zajištěno: Celoroční ubytování a stravování Ošetřovatelská péče Zdravotnická péče v pracovních dnech Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Organizování kulturních a společenských akcí a účast na nich v obci nebo okolí Základní sociální poradenství Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím pomoc a podpora při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při obnovení nebo upevňování kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začlenění. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí Při poskytování služby využíváme takové způsoby, které pomáhají zachovávat důstojnost uživatelů, dodržovat jejich základní práva a svobody. Vycházíme z individuálních potřeb uživatelů na základě vyhodnocení individuálních potřeb v oblastech výchovy, vzdělávání a aktivizačních činností, rozvoje osobnostně sociálních dovedností, sociálního poradenství, ošetřovatelské péče a rehabilitace, aktivního využití volného času a uspokojování dalších životních potřeb. Uživatele maximálně a aktivně podporujeme v jejich samostatnosti. V Domově pro osoby se zdravotním postižením usilujeme o vytvoření prostředí, které je co nejpodobnější běžnému životu vrstevníků našich uživatelů. Motivujeme uživatele k takovým činnostem, které zabrání dlouhodobému setrvání nebo prohloubení nepříznivé sociální situace. Aktivním využíváním vnějších zdrojů posilujeme sociální začleňování uživatelů. Cílovou skupinu Domova pro osoby se zdravotním postižením tvoří: Mladší děti (7 10). Starší dětí (11-15let), dorost (16 18 let), mladí dospělí (19 26let) s kombinovaným, mentálním a zrakovým postižením, kteří mají sníženou soběstačnost 1

2 z důvodu zdravotního postižení, a jejich situace vyžaduje pravidelnou podporu nebo pomoc jiné fyzické osoby. Dosažení věku 26 let není důvodem k ukončení služby. Před dosažením tohoto věku sociální pracovník a klíčový pracovník prokazatelně uživatele seznamují jak s možností setrvat v DZP, tak s možností využívat vhodnější sociální službu. Uživatel v případě zájmu může dále využívat sociální službu DZP Kvasice. Poskytování základních úkonů služby a péče se řídí zákonem č.108/2006 Sb. s ohledem na typ poskytované služby, pro poskytování dobrovolných fakultativních činností má zařízení zpracován seznam těchto činností vč. jejich ceníku. Seznam je možné doplnit dle požadavku uživatele, pokud je to v možnostech zařízení. Při poskytování sociální služby vycházíme z etického kodexu pracovníků v sociálních službách a stanovených pravidel. Přistupujeme k uživatelům rovnoprávně bez ohledu na jejich rasu, pohlaví, národnost či náboženské vyznání. Dominantním cílem je nácvik veškerých dovedností vedoucích k soběstačnosti a samostatnosti uživatele, dále rozvoj a udržení dovedností již nabytých. Vychází se z možností jednotlivých uživatelů a řídí se individuálním plánem uživatele, který je sestaven na základě jeho potřeb a je v průběhu služby aktuálně přizpůsobován. Prvotní plán osobního rozvoje je sestavován uživatelem, vedoucí výchovy, klíčovým pracovníkem, zákonným zástupcem uživatele. Za jeho plnění odpovídá klíčový pracovník nebo koordinátor plánování, který je povinen plán měnit s ohledem na možnosti klienta. Zařízení má zpracován standard Jednání se zájemcem o službu. Osoby zletilé s plnou právní odpovědností mohou být přijaté jen na základě svého písemného souhlasu. Osoby nezletilé, či právně nezpůsobilé jsou přijímány pouze s písemným souhlasem jejich zákonného zástupce. Výjimku tvoří osoby s nařízenou ústavní výchovou. Řízení o přijetí může být zahájeno též z podnětu obce, zdravotnického zařízení, či charitativní organizace. V případech soudem nařízené ústavní výchovy či uložené ochranné péče se osoby umisťují dle možností okamžitě. O přijetí do zařízení rozhoduje přijímací komise složená z pracovníků DZP (vedoucí, vedoucí přímé péče, sociální pracovnice) a smluvního lékaře dle věku zájemce o službu. Podkladem pro jednání jsou materiály ze šetření o sociálních poměrech, které provádí sociální pracovnice DZP Kvasice. Pokud není v zařízení vhodná ubytovací kapacita, je žádost o službu zařazena do pořadníku čekatelů. Před rozhodnutím o přijetí žadatele z řad čekatelů se provede opětovné šetření, zda se nezměnily okolnosti rozhodné pro přijetí. Přijaté žadatele vyzve k nástupu na DZP, termín nástupu se sdělí alespoň týden dopředu, vč. seznamu dokumentace potřebné k přijetí. Jestliže žadatel ve stanovené lhůtě nenastoupí z objektivních příčin (např. akutní somatické onemocnění), lze termín nástupu prodloužit, maximálně však o 3 týdny. Pokud nedodržení termínu včas neohlásí a řádně nepodloží, bude zařazen zpět do pořadníku čekatelů. Naše zařízení nemůže poskytnout sociální službu v těchto situacích: Neposkytujeme žádanou službu. Zájemce nespadá do cílové skupiny. Kapacita žádané služby je naplněna. Volné místo nevyhovuje potřebám a přáním žadatele. Zdravotní stav žadatele vylučuje poskytnutí sociální služby. Žadatel není schopen pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci. Chování žadatele by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití. Poskytování základních úkonů služby a péče se řídí zákonem č.108/2006 Sb. o sociálních službách, s ohledem na typ poskytované služby, pro poskytování fakultativních činností má 2

3 zařízení zpracován seznam těchto činností vč. jejich ceníku. Seznam je možné doplnit dle požadavku uživatele, pokud je to v možnostech zařízení. Rozsah, podmínky poskytování sociální služby a cena jsou přesně vymezeny ve Smlouvě o poskytování sociálních služeb, která je uzavřena v písemné podobě mezi poskytovatelem sociální služby a uživatelem nebo jeho zákonným zástupcem, opatrovníkem. Zařízení má zpracován Domovní a Provozní řád, který je aktualizován pravidelně 1x ročně, nebo dle aktuální potřeby. Zařízení má zpracovány metodiky pro poskytování jednotlivých úkonů v rámci základních činností. Poskytování služby může být ukončeno pouze na základě písemné žádosti a následujícího souhlasu uživatele, či jeho zákonného zástupce, opatrovníka. Poskytování služby může být ukončeno úmrtím uživatele. Návrh na ukončení poskytování služby může podat i vedoucí DZP, jestliže služba není účelná či potřebná, nebo pokud i po opakovaném upozornění uživatel hrubě narušuje domovní pořádek (upřesňuje Domovní řád). Výchovná, vzdělávací a aktivizační činnost je rozčleněna do několika tematických okruhů: rozumová, smyslová, tělesná výchova, rozvoj zručnosti a praktických dovedností, podpora soběstačnosti. Vzdělávací systém zabezpečuje poskytovatel ve spolupráci se Základní školou speciální a praktickou v Kroměříži v jedné třídě v budově zařízení a ve dvou třídách v ZŠ Kvasice. V rámci aktivizačních činností nabízíme uživatelům svíčkařskou dílnu, dílnu na výrobu vonných solí, zahradnické práce, vaření, širokou škálu výtvarných technik a péči o zvířata. Zařazujeme felinoterapii a canisterapii. Dle zájmu uživatelů je zajišťována hipoterapie. Ergoterapie probíhá v dílně pracovní terapie, která je detašovaná mimo hlavní budovu a k níž vede chodník s vodící linií speciálně upravený pro nevidomé. A dále v hlavní budově, v herně nebo v jídelně. Dále je možno celou řadu aktivit provozovat v zahradě zařízení nebo na 2 terasách. Strava je podávána v rozsahu 3 hlavních jídel, svačiny a přesnídávky v jídelně uživatelů. Jídlo je možno podávat i na jiném vhodném místě s ohledem na potřebu a činnost. Na pokoji se strava podává pouze, vyžaduje-li to změna zdravotního stavu. Ten je rovněž podnětem k podávání stravy dietní. Ošetřovatelská a zdravotní péče je plně zajišťována v pracovních dnech prostřednictvím vlastních pracovníků, případně ve spolupráci s odbornými pracovišti či specialisty. V případě akutního zhoršení zdravotního stavu je přivolána RZP. Každoročně jsou organizovány rekondiční pobyty, letní i zimní, a jednodenní výlety. Jako členové Hnutí speciálních olympiád se zúčastňujeme aktivně řady sportovních akcí. Jsme účastníky a návštěvníky akcí pořádaných jinými poskytovateli sociální služby. Zúčastňujeme se i vhodných akcí pořádaných pro veřejnost. Snažíme se pořádat akce, kterých se může účastnit veřejnost z obce či okolí. Svou činnost prezentujeme v médiích, nejčastěji v regionálním tisku nebo rozhlase, a dominantně na vlastních webových stránkách 3

4 I. UŽIVATELÉ 1) Struktura uživatelů k Pohlaví ženy muži celkem Věk rozpětí nejmladší 9,3 11,1 Stupeň závislosti (počet uživatelů) nejstarší 35,5 32,9 průměr (všech uživatelů) 21, ,6 bez závislosti 0 I. 1 II. 1 III. 6 IV. 17 Počet uživatelů celkem Mobilita uživatelů bez omezení pohybu Způsobilost uživatelů k právním úkonům s částečným omezením s úplným omezením pohybu způsobilí k právním úkonům s omezením způsobilosti k právním úkonům zbavení způsobilosti k právním úkonům Osoby se závislostí na alkoholu, jež neodpovídají cílové skupině služby 0 Komentář: V případě 11 uživatelů nebylo omezení způsobilosti k právním úkonům řešeno z důvodu nezletilosti. U dvou uživatelů nad 18 let je způsobilost k právním úkonům aktuálně ve stádiu rozhodování. Cílová skupina uživatelů je vymezena věkem 7 26 let. Pokud ovšem stávající uživatel dosáhl věku 26 let, není to důvodem pro ukončení služby ze strany poskytovatele. Standard 5 DZP Kvasice, Metodika plánování sociální služby, zahrnuje v rámci individuálního plánování podpory uživatele individuální posuzování vhodnosti stávající sociální služby z hlediska věku uživatele. V roce 2012 byl završen proces podpory uživatelů ve využívání vhodnějšího typu služeb, celkem 5 uživatelů přešlo do vhodnějšího typu sociální služby, z toho jedna uživatelka byla připravena na návrat do vlastního rodinného zázemí. Přijímání nových uživatelů se striktně řídí registrovanými údaji. V rámci naší strategie deklarujeme zachování vymezeného okruhu osob zejména vzhledem k možnosti zajistit školní docházku uživatelů. Z tohoto důvodu nebudeme měnit okruh osob z hlediska věku nad horní hranici mladého dospělého věku. Uveďte u kolika uživatelů s omezením způsobilosti k právním úkonům, nebo zbavených způsobilosti k právním úkonům byl v průběhu roku 2012 podán návrh k soudu na navrácení (částečné navrácení) způsobilosti k právním úkonům. Případně uveďte i kolik podaných návrhů z dřívější doby je soudně nedořešeno řeší se. V průběhu roku 2012 nebyl podán návrh k soudu na navrácení (částečné navrácení) způsobilosti k právním úkonům. 4

5 2) Dělení uživatelů dle cílových skupin (za rok 2012) Jedná se o počet unicitních uživatelů dle definice metodiky benchmarkingu. Každý unicitní uživatel musí být zařazen právě do jedné cílové skupiny. (Navíc je zde pouze rozčlenění cílové skupiny osob s mentálním postižením do stupńů postižení.) Cílové skupiny Uživatelé unicitní osoby bez přístřeší osoby v krizi osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy oběti domácího násilí rodiny s dítětem/dětmi senioři osoby s ALZ a jinými typy demencí osoby s chronickým duševním onemocněním osoby s kombinovaným postižením 23 5 osoby s mentálním postižením lehkým 1 0 středním 7 1 těžkým 1 0 hlubokým osoby s tělesným postižením osoby se sluchovým postižením osoby se zrakovým postižením osoby s jiným zdravotním postižením ostatní Celkem 32 6 z toho nově přijatí v roce

6 3) Struktura uživatelů nově přijatých během roku 2012 Pohlaví ženy muži celkem Věk rozpětí nejmladší 9,3 11,9 Stupeň závislosti (počet uživatelů) nejstarší 17,4 17 průměr 13 13,9 13,5 bez závislosti 1 * I. 0 II. 0 III. 0 IV. 5 Počet uživatelů celkem Mobilita uživatelů bez omezení pohybu Způsobilost uživatelů k právním úkonům s částečným omezením s úplným omezením pohybu 0 způsobilí k právním úkonům 0 s omezením způsobilosti k právním úkonům 0 zbavení způsobilosti k právním úkonům 0 Osoby se závislostí na alkoholu, jež neodpovídají cílové skupině služby 0 Komentář*) U jednoho nově přijatého uživatele je v procesu rozhodnutí o stanovení výše příspěvku na péči. Všichni nově přijatí uživatelé jsou nezletilí, tedy neřeší se způsobilost k právním úkonům. 4) Původní bydliště uživatelů nově přijatých během roku 2012 Uživatelé přijatí Původní bydliště nově přijatého uživatele ***) Rok během roku obec ORP **) kraj podání 2012 *) žádosti 1. Velehrad Uherské Hradiště Zlínský Velehrad Uherské Hradiště Zlínský Velehrad Uherské Hradiště Zlínský Velehrad Uherské Hradiště Zlínský Zlín Zlín Zlínský Brno Brno Jihomoravský 2012 Vysvětl.: *) Není třeba uvádět jména uživatelů. **) Název ORP uvádějte jen v případě, že obec leží na území Zlínského kraje. ***) Počet řádků v tabulce upravte dle potřeby (přidejte/umažte) 5) Struktura uživatelů - ukončení poskytování služby během roku 2012 Pohlaví ženy muži celkem Důvod úmrtí ukončení poskytování změny poskytovatele (tatáž služba) služby změny druhu sociální služby 0 odchod do domácí péče jiný 0 6

7 II. ZAMĚSTNANCI 1) Členění pracovníků dle pracovního zařazení a dosaženého vzdělání Počet pracovníků přímá obslužná vzdělání přepočt. stav (PS) ke dni % sociální v sociálních službách zdravot. pedagog. THP ostatní PS % PS % PS % PS % PS % PS % VŠ 3,36 15,3 0,84 3,8 1,68 7,7 0,84 3,8 vyšší SŠ (ÚSO) 10,08 46,1 5,04 23,1 0,84 3,8 0,84 3,8 3,36 15,4 vyučen 8,4 38,6 5, ,52 11,6 základní Cekem 21,84 10,84 3,8 12,6 57,8 0,84 3,8 1,68 7,6 5,88 27 Komentář: Nedošlo ke změně ve stavu personálu 2) Vzdělávání pracovníků dle pracovního zařazení (v roce 2012) přímá obslužná sociální v sociálních službách zdravot. pedagog. THP ostatní PFO PVH PFO PVH PFO PVH PFO PVH PFO PVH PFO PVH PFO PVH Cekem Vysvětlivky zkratek: PFO počet fyzických osob, které byly vzdělávány PVH počet vzdělávacích hodin Komentář: Popis vzdělávacích aktivit V roce 2012 absolvovali akreditované kurzy, které byly vybírány dle cílové skupiny uživatelů DZP Kvasice: S6,7 Dokumentace o poskytování soc. služby, 8 hod, ESF Orientace na výsledek, ESF, 8 hod S15 Zvyšování kvality sociální služby,esf 8hodin Problematika transformace zařízení pro osoby se ZP, ESF, 8hodin Standard č.9,10, ESF, 8 hodin Nácvik manipulace s málo pohyblivým nebo nepohyblivým klientem, ESF,8hod Problémové a konfliktní situace v manažerské praxi,apss ČR, zdarma, 4 hodiny Úvod do AAK v soc. službách, 8 hodin, ESF Sebeřízení při poskytování sociálních služeb, ESF, 16 Práce s klientem s poruchou hybnosti, léčebná TV, bazální stimulace, 16 hodin, ESF IP se zaměřením na osoby s omezenou schopností komunikace, 16hod, ESF Specifické přístupy v práci s klienty s autismem, 8hod,ESF Prevence syndromu vyhoření psychohygiena v pomáhajících profesích, 8hod, ESF Vzdělávací program Pracovník v sociálních službách Problematika transformace zařízení pro osoby se ZP Propedeutika psychosociálních dovedností Přiměřené sebeprosazování Sexualita a vztahy lidí s postižením 3) Organizační schéma k Popis + schéma v příloze 7

8 III. ROZVOJ KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Popište, rozvoj kvality služby v roce V roce 2012 Domov pro osoby se zdravotním postižením Kvasice v rámci služby Domov pro osoby se zdravotním postižením prováděl analýzu služeb z hlediska věku uživatelů, celkem pět uživatelů dospělého věku starších 26 let přešlo do vhodnějšího typu služby, jedna uživatelka odešla do svého rodinného prostředí. Zároveň jsme v rámci naplňování nastavených registračních parametrů přijímali uživatele ve věkové skupině mladší a starší děti. Tomu bylo nutno flexibilně přizpůsobovat vnitřní i vnější prostředí zařízení tak, aby bylo bezpečné a stimulující pro uživatele uvedeného věku. Jeden uživatel s nízkou mírou podpory pokračuje v přípravě na budoucí povolání a samostatný život na Praktické škole ve Zlíně, kde přes týden bydlí na internátě. Námi poskytovaná sociální služba se jej snaží postupným nácvikem připravovat na samostatné cestování do školy, na samostatnost při vyřizování osobních záležitostí atd. Vedení zařízení usilovně pracuje na budování kvalitního a profesionálního prostředí s angažovaným týmem pracovníků. Probíhá hodnocení pracovníků. Pracovní tým využívá služeb supervizora, muže. Na základě iniciativy pracovního kolektivu přímé obslužné péče bude zařízení využívat služeb také supervizorky, ženy. Pracovníci v průběhu roku absolvovali celou řadu akreditovaných kurzů a seminářů, které byly striktně voleny dle cílové skupiny zařízení. Častým problémem ve výběru vzdělávacích akcí bylo jednostranné zaměření na cílovou skupinu uživatelů seniorů, což je pro pracovníky v naší službě nevyužitelné. Ani v roce 2012 se od nás neodvrátili sponzoři. Díky jejich podpoře bylo možné provádět úpravy interiéru i exteriéru budovy s přihlédnutím k novým uživatelům, upravovat a opravovat pokoje uživatelů a společné prostory, rozšiřovat možnosti aktivizace a terapie. Na podzim 2012 se podařilo díky podpoře soukromé firmy vybudovat chráněný prostor pro uživatele na zahradě, altán je přizpůsoben pro imobilní uživatele a je také vybaven stimulačními figurami pro osoby se zrakovým postižením. Pracujeme neustále na výcviku fenky labradorského retrívra Adélky. 1) Individuální plánování s uživateli Individuální plánování je ve službě Domov pro osoby se zdravotním postižením prováděno dle standardu č. 5. Individuální plánovaní (dále IP) je prováděno kompetentními pracovníky dle stanoveného harmonogramu IP nebo dle aktuální potřeby. Klíčoví jsou seznámeni s metodikou individuálního plánování. V procesu zaznamenávání IP je využíván počítačový systém CYGNUS. Revize jednotlivých IP je prováděna dle individuálně nastavených termínů, které jsou ovlivněny nastaveným cílem a možnostmi uživatele, klíčového pracovníky, rodiny a služby vůbec. IP probíhá vždy za účasti uživatele, jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka, klíčového pracovníka, sociálního pracovníka, vedoucí přímé obslužné péče, vedoucího zařízení nebo obecně pracovníků, kterého si uživatel k plánování průběhu služby přeje. V případě uživatelů s povinnou školní docházkou jsou k IP zváni pedagogové Základní školy praktické a speciální Kroměříž. Souhrn dokumentace k individuálnímu plánování: Standard 5 Individuální plánování, Metodika individuálního plánování a příslušné přílohy: Metodický postup pro vytvoření osobnostní charakteristiky uživatele, Metodický postup Vedení měsíčního hodnocení uživatele, Metody při plánování služby s uživateli s narušenou komunikační schopností, Volba, stanovení a kompetence klíčového pracovníka, Zásady plánování služby, Metodický postup pro záznam aktivit do individuálního programu uživatele. Podle výše uvedených postupů pracujeme, dle nich se řídí plánování a přehodnocuje se proces poskytování služby. Zásadní body pro IP ve službě Domov pro osoby se zdravotním postižením: Uživatel zná svého klíčového pracovníka. Uživatelé s narušenou komunikační schopností jsou podporováni k využívání alternativní formy komunikace pro volbu přítomných osob na IP a sdělení cílů a potřeb (užití fotografií, systémy Alternativní augmentativní komunikace). Osobní cíle uživatele pojmenování představy o tom, čeho chce uživatel prostřednictvím služby dosáhnout, sladění poptávky uživatele s nabídkami služby. Osobní cíle si stanovuje sám uživatel. Dlouhodobé plánování se zaměřuje na 8

9 dlouhodobé zaměření služby - základní otázky směřují do způsobu života. Dlouhodobý cíl obsahuje konečný cíl a postupné kroky - mezistupně, krátkodobé cíle. Krátkodobé plánování se zaměřuje na konkrétní přání na způsob života v zařízení, nákup, doprovod, podpora při učení se dovednostem. Při formulování cíle s uživatelem hovoříme o jednotlivých oblastech mapovaných v osobnostní charakteristice, připomínáme cíle stanovené ve smlouvě. Ke každému kroku přísluší určení plánované aktivity, podle potřeby stanovení více kroků, stanovení metod realizace plánu, pomůcek, vytvoření časového rámce, rozdělení zodpovědnosti za naplnění kroku a popis účasti uživatele a případných dalších osob, které se na naplnění podílejí. V rámci IP probíhá plánování zvládání a vyhodnocení rizikových situací. Naplňování cílů je hodnoceno dle stanoveného časového plánu. Odpovědnost za sdílení informací vycházejících z IP má klíčový pracovník nebo koordinátor plánování. Z IP je zhotoven písemný záznam, který je předán uživateli ve srozumitelné formě, s úspěchem využíváme audio nahrávky. 2) Práce s uživateli, terapie a aktivity Aktivizace uživatelů probíhá celý den v rámci 3 aktivizačních skupin, srozumitelně označených dle barev. Toto jednoduché dělení umožňuje uživatelům samostatně skupiny navštěvovat, a také si je vybírat dle prováděné aktivity. Výchovná, vzdělávací a aktivizační činnost je rozčleněna do několika tematických okruhů: rozumová, smyslová, hudební, tělesná výchova, rozvoj zručnosti a praktických dovedností, podpora soběstačnosti a pomoc v každodenních sebeobslužných činnostech. Z těchto okruhů se potom vymezují ergoterapeutické aktivity, např. zahradnické práce, vaření, široká škála výtvarných technik, sebeobslužné činnosti (mytí nádobí, úklid, převlékání ložního prádla atd.). A dále tzv. dílny na výrobu svíček, mýdel a vonných solí. Nejedná se o dílny v pravém slova smyslu. Činnosti se odehrávají v herně nebo v jídelně, a v teplém ročním období v ergoterapeutickém domečku, detašovaném mimo hlavní budovu, ke kterému vede chodník s vodicí linií, speciálně upravený pro nevidomé. Zařazujeme felinoterapii a canisterapii. A to zejména s využitím vlastních zvířecích terapeutů, péče o ně je plně v láskyplné kompetenci uživatelů. V rámci naší služby je tradicí přítomnost domácího pejska. Od vánoc 2011 je součástí běžného života našich uživatelů fenka labradorského retrívra Adélka. Od roku 2009 s námi žije kočka Micka. Dle zájmu uživatelů je zajišťována hipoterapie. Dále je možno celou řadu aktivit, zejména pohybových, provozovat v zahradě zařízení nebo na 2 terasách. V rámci dalších terapií probíhá vodoléčba (perličková koupel) a kondiční cvičení. Uživatelé jsou podporování ve využívání běžných dostupných zdrojů informací a služeb, navštěvujeme kulturní a sportovní akce, pořádáme výlety, pobyty apod. Snažíme se působit aktivně v obci, a být součástí společenského života. Nejen účastí na akcích obce, ale také pořádáním vlastní tradiční akce, Letní slavnosti pod lípami, která se v roce 2012 konala už potřetí a setkala se s velkým zájmem občanů a všech přátel Domova. 3) Dotazníkové šetření spokojenosti uživatelů s poskytováním služby Uveďte metodu, termín/y, způsob vyhodnocení, zveřejnění závěrů šetření a případná opatření. Metoda: Můj ideální den dotazník v alternativní formě obrázků pro uživatele, klíčový pracovník s uživatelem osobně prochází a zaznamenává reakce a odpovědi na jednotlivé oblasti. Termín: podzim Způsob vyhodnocení a opatření: Uvedené připomínky a přání uživatelů byly zahrnuty do krátkodobých nebo dlouhodobých plánů zařízení. Zveřejnění závěrů šetření: na schůze s uživateli. Metoda: Anonymní dotazník pro rodiče a opatrovníky, písemná forma Termín: prosinec Způsob vyhodnocení: Dotazníky respondenti vhazovali do schránky důvěry. Dotazníky byly vyhodnoceny dle stanovených hodnotících škál, nebo dle doplňujících informace uvedených respondenty, dle jednotlivých otázek. 9

10 Opatření: Z administrovaných dotazníků nevyplynula žádná opatření, respondenti vyjadřovali spokojenost s poskytovanou službou. Zveřejnění závěrů šetření: Na vánoční schůzce s rodiči a opatrovníky. 4) Dobrovolnictví a jeho využívání Dobrovolnictví pouze ve smyslu zákona 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě. Uveďte vlastní poznatky, počet osob a souhrn odpracovaných hodin za rok DZP Kvasice spolupracuje s dobrovolnickým centrem v rámci občanského sdružení Spektrum preventivních programů pro děti a mládež Kroměříž. Centrum vybírá vhodné dobrovolníky. V roce 2012 v našem zařízení převažovala spíše praktická výuka pracovníků v sociálních službách, než působení dobrovolníků. V roce 2012 jsme spolupracovali se 2 dobrovolníky, odpracovali 16 hodin. IV. SOCIÁLNÍ PODMÍNKY UŽIVATELŮ Počet pokojů a jejich členění podle počtu lůžek k Pokoje Počet pokojů 1 lůžkové 2 2 lůžkové 4 3 lůžkové 4 lůžkové 4 5 lůžkové 6 lůžková 7 lůžkové 8 lůžkové 9 lůžkové 10 lůžkové 11 lůžkové 12 lůžkové 13 lůžkové 14 lůžkové Jiné pokoje (uvést jaké) Celkem 10 Komentář: 10

11 ubytování V. VÝŠE ÚHRADY STANOVENÁ V ORGANIZACI ZA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PLATNÁ K A K Uveďte z vnitřního předpisu organizace výši sazby v (Kč/den) za: specifikujte jednotlivé varianty k k Jednolůžkový 156,- 169,- Dvoulůžkový 138,- 144,- Tří a vícelůžkový 126,- 133,- celodenní stravování 127,- 127,- celodenní stravování děti 6-12 let 110,- 110,- celodenní stravování děti let 120,- 120,- Komentář: VI. FAKULTATIVNÍ SLUŽBY NABÍZENÉ A POSKYTNUTÉ V OBDOBÍ OD DO Fakultativní služba (celá nabídka služeb) Jednotková cena (Kč) *) Jednotka **) Příjmy celkem/rok (Kč) šicí práce nad rámec drobných oprav (např. všití zipu, přešívání oděvu apod. 40 Úkon drobné řemeslné práce nad rámec běžné údržby na pokoji uživatele 50 Hodina rozmnožování tiskovin 1 Kč/ A4 jednostranně 2 Kč/ A4 oboustranně Náklady celkem/rok (Kč) Kopie použití kulturní místnosti pro soukromé akce uživatele 200 Kč akce připojení k satelitu, internetu 200 Měsíc perličková koupel - celková 30 úkon 270,- 270,- perličková koupel horních, dolních končetin 10 úkon 10,- 10,- masáž - celková 50 úkon masáž zad 30 úkon masáž šíje 10 úkon masáž dolních končetin 20 úkon soukromé elektrospotřebiče na pokoji 50 Za spotřebič 1620,- 1620,- příležitostné použití služebního vozidla pro uživatele Vysvětl.: 9Kč/km + 50 Kč /hod práce řidiče (prac. SSL) Od Kč/km km 9477,- 9477,- *) jednotková cena je vykalkulovaná cena v Kč za 1 jednotku **) jednotka je např. 1 km, 1 hod, 10 min atp. 11

Typ sociální služby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) denní stacionáře. Identifikátor 2936750

Typ sociální služby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) denní stacionáře. Identifikátor 2936750 Typ sociální služby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) denní stacionáře Identifikátor 2936750 Maximální denní kapacita (viz definice metodiky benchmarkingu) Kontakt (za rok 2012) (viz definice metodiky

Více

Domovy pro seniory. (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor 487 32 08. Kapacita služby 1. 1. 2013 30. 4. 2013 = 170. Od 1.

Domovy pro seniory. (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor 487 32 08. Kapacita služby 1. 1. 2013 30. 4. 2013 = 170. Od 1. Údaje o jednotlivých službách poskytovaných v zařízení (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionáře) Typ sociální služby Domovy pro seniory

Více

50 domovy se zvláštním režimem (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) 50 uživatelů

50 domovy se zvláštním režimem (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) 50 uživatelů Údaje o jednotlivých službách poskytovaných v zařízení (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionáře) Typ sociální služby 50 domovy se

Více

Cílovou skupinu Týdenního stacionáře tvoří:

Cílovou skupinu Týdenního stacionáře tvoří: Typ sociální služby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) týdenní stacionáře Identifikátor 4898762 Kapacita služby 4 Počet lůžkodnů 986 Maximální počet lůžkodnů 1044 Obložnost v % 94% Popis služby Specifika

Více

Typ sociální služby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) domovy pro osoby se zdravotním postižením. Identifikátor 2322188. Kapacita služby 26

Typ sociální služby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) domovy pro osoby se zdravotním postižením. Identifikátor 2322188. Kapacita služby 26 Typ sociální služby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) domovy pro osoby se zdravotním postižením Identifikátor 2322188 Kapacita služby 26 Počet lůžkodnů 9330 Maximální počet lůžkodnů 9490 Obložnost

Více

Zpráva o činnosti. za rok 2013

Zpráva o činnosti. za rok 2013 Zpráva o činnosti za rok 2013 Název organizace Adresa Jméno ředitele Domov pro seniory Burešov, příspěvková organizace Burešov 4884, 760 01 Zlín Ing. Vlastimil Zaydlar Razítko organizace a podpis ředitele

Více

Zpráva o činnosti. za rok 2013

Zpráva o činnosti. za rok 2013 Zpráva o činnosti za rok 2013 Název organizace Adresa Jméno ředitele Domov pro seniory Burešov, příspěvková organizace Burešov 4884, 760 01 Zlín Ing. Vlastimil Zaydlar Razítko organizace a podpis ředitele

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

Typ sociální služby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Domovy se zvláštním režimem. 50 uživatelů

Typ sociální služby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Domovy se zvláštním režimem. 50 uživatelů Typ sociální služby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Domovy se zvláštním režimem Identifikátor 6289201 Kapacita služby 50 uživatelů Počet lůžkodnů 18016 Maximální počet lůžkodnů 18250 Obložnost

Více

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, Přerov

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, Přerov DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov Realizace poskytování sociální služby DOMOV PRO SENIORY Domov pro seniory - poskytuje sociální službu seniorům od 60 let se sníženou soběstačností,

Více

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: upevňování získaných psychických a

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: upevňování získaných psychických a Posláním služby je poskytnout osobám se zdravotním postižením, zejména pak s mentálním a kombinovaným postižením podporu a pomoc směřující k samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti. Poskytnout podporu

Více

Žádost o poskytnutí sociální služby Denní stacionář Mikulov

Žádost o poskytnutí sociální služby Denní stacionář Mikulov Žádost o poskytnutí sociální služby Denní stacionář Mikulov Poskytovatel: Zařízení: Biliculum, z.ú., Denní stacionář Mikulov, Kontakty: Petr Malásek, ředitel tel: 778 489 810, e-mail: petr.malasek@biliculum.cz

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26, 793

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Denní stacionář Ambulantní Denní stacionář, Podzámčí

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Domov pro seniory Budislav příspěvková organizace, Budislav č. 1, Soběslav

Domov pro seniory Budislav příspěvková organizace, Budislav č. 1, Soběslav Domov pro seniory Budislav příspěvková organizace, Budislav č. 1, 392 01 Soběslav a) obecná ustanovení Popis realizace poskytování sociálních služeb Domov pro seniory Budislav / dále jen Domov / je příspěvkovou

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. <<Číslo smlouvy>>/dozp v Domově pro osoby se zdravotním postižením Písečná 5176, Chomutov

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. <<Číslo smlouvy>>/dozp v Domově pro osoby se zdravotním postižením Písečná 5176, Chomutov Smlouva o poskytnutí sociální služby č. /dozp v Domově pro osoby se zdravotním postižením Písečná 5176, Chomutov Klient JMÉNO Bydliště Datum narození Poskytovatel Sociální služby Chomutov,

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Účinnost od: 1. 7.2018 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Vedoucí služby DZR Ověřovatel: Správce dokumentace Schvalovatel: Představitel vedení pro kvalitu Návazná legislativa: Zákon 108/2006

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Domov se zvláštním režimem Pržno. Pržno 9, Jablůnka nad Bečvou

Domov se zvláštním režimem Pržno. Pržno 9, Jablůnka nad Bečvou Název zařízení Adresa Jméno vedoucího Počet poskytovaných služeb Domov se zvláštním režimem Pržno Pržno 9, 756 23 Jablůnka nad Bečvou Ing. Renata Zejdová 1 Údaje o jednotlivých službách poskytovaných v

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Standard č. 1. Cíle a způsob poskytování služby

Standard č. 1. Cíle a způsob poskytování služby Standard č. 1 Cíle a způsob poskytování služby Obsah 1 KRITERIUM 1a... 3 1.1 Poslání... 3 1.2 Cíle... 3 1.3 Zásady... 4 1.4 Okruhy osob... 4 1.5 Věková struktura:... 5 1.6 Podmínky pro poskytování služby...

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Terénní odlehčovací služba, jejímž zřizovatelem je Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Grohova 112/16, 602 00 Brno, má písemně

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Sociálně terapeutická dílna Ambulantní forma

Více

Tímto interním předpisem stanovuji výši úhrad za službu chráněného bydlení v níže uvedených výších.

Tímto interním předpisem stanovuji výši úhrad za službu chráněného bydlení v níže uvedených výších. Interní předpis: SAZEBNÍK ÚHRAD V SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ Platný od 6. 2017 Tímto interním předpisem stanovuji výši úhrad za službu chráněného bydlení v níže uvedených výších. Úhrada za ubytování:

Více

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon:

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: O D B O R K A N C E L Á Ř H E J T M A N A čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: 28. 5. 2012 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 *KUJCP00SGOCC* KUJCP00SGOCC Odpověď na žádost o poskytnutí informace

Více

Informace pro zájemce o sociální službu

Informace pro zájemce o sociální službu Informace pro zájemce o sociální službu Denní stacionář Jitřenka, Zábělská 5/43, Plzeň 4 Doubravka, 312 00 Plzeň Kde nás najdete? DS se nachází v městské části Doubravka, v okrajové části města. Je snadno

Více

Nabídka služby CHB. - podpora při úklidu společných prostor (vysávání, stírání prachu, mytí nádobí aj.)

Nabídka služby CHB. - podpora při úklidu společných prostor (vysávání, stírání prachu, mytí nádobí aj.) Nabídka služby CHB 1. Poskytnutí ubytování a) ubytování - podpora při úpravě bytu, pokoje podle představ klienta - plánování změn prostředí- zakázka klienta b) v případě potřeby praní a drobné opravy ložního

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Více

Zašová 45, 756 51 Zašová

Zašová 45, 756 51 Zašová Název zařízení Adresa Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová Zašová 45, 756 51 Zašová Jméno vedoucího 1. 1. 31. 1. Mgr. Lukáš Bednařík, Dis. 1. 2. 14. 7. Ing. Renata Zejdová 15. 7. 31. 12. Ing.

Více

Metodika k naplňování SQSS 1

Metodika k naplňování SQSS 1 Metodika k naplňování SQSS 1 Platnost: 2007 Aktualizace: 2010, 2013, 2014 Kontrola: dle potřeby Zpracovali: Janoušková J., Müller M. Připomínkovali: pracovníci přímé péče Schválil: Müller M. 1. 1 Obsah

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor 5730896

Domov pro osoby se zdravotním postižením (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor 5730896 Název zařízení Adresa Sociální služby Vsetín, p.o. Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová Zašová 45, 756 61 Zašová Jméno vedoucího Ing. Petr Kedra 15.7.2013 31.3.2014 Ing. Renata Zejdová 31. 3.2014

Více

Domov pro seniory. Název vnitřního předpisu. Veřejný závazek Domov pro seniory VZ 02. Účinnost od: Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 3

Domov pro seniory. Název vnitřního předpisu. Veřejný závazek Domov pro seniory VZ 02. Účinnost od: Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 3 Účinnost od: 1. 1. 2016 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 3 Garant: Vedoucí služby DS Ověřovatel: Správce dokumentace Schvalovatel: Představitel vedení pro kvalitu Návazná legislativa: Zákon 108/2006

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Domov pro osoby se zdravotním postižením Účinnost od: Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 3 Garant: Vedoucí služby DOZP Ověřovatel: Správce dokumentace Schvalovatel: Představitel vedení pro kvalitu Návazná legislativa: Zákon 108/2006 Sb.,

Více

Příloha 1A Obsah a rozsah služby

Příloha 1A Obsah a rozsah služby Příloha A Pověření Příloha 1A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

UBYTOVÁNÍ: 200,- Kč za 1 den, jednolůžkový pokoj 185,- Kč za 1 den, dvoulůžkový pokoj

UBYTOVÁNÍ: 200,- Kč za 1 den, jednolůžkový pokoj 185,- Kč za 1 den, dvoulůžkový pokoj CENÍK POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOVA PRO SENIORY V LÁZNÍCH KYNŽVART, PLATNOST OD 1. 2 2019 UBYTOVÁNÍ: 200,- Kč za 1 den, jednolůžkový pokoj 185,- Kč za 1 den, dvoulůžkový pokoj Služba ubytování

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. sociálně terapeutické dílny ambulantní

Více

Veřejný závazek Chráněné bydlení Vejprty

Veřejný závazek Chráněné bydlení Vejprty Veřejný závazek Veřejný závazek Chráněného bydlení Vejprty je základní charakteristikou této registrované sociální služby a určuje pravidla jejího fungování. Všichni zaměstnanci se řídí tímto Veřejným

Více

DOMOV POD KUŇKOU CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. sociální služba. Ráby 162, Staré Hradiště. tel

DOMOV POD KUŇKOU CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. sociální služba. Ráby 162, Staré Hradiště. tel DOMOV POD KUŇKOU sociální služba CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Ráby 162, 533 52 Staré Hradiště chb@dpkr.cz tel. 466 415 636 www.dpkr.cz HISTORIE Vznik zařízení se datuje od roku 1964, kdy byl založen Ústav sociální

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením - Domov Duha

Domov pro osoby se zdravotním postižením - Domov Duha 20. červen 2014 Domov pro osoby se zdravotním postižením - Domov Duha Našim posláním je poskytovat pobytovou službu sociální péče mužům a ženám, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu postižení potřebují

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY Centrum sociálně rehabilitačních služeb Hlučín CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ, se sídlem Hrabyně 202, 747 67 Hrabyně 3, příspěvková organizace Ministerstva práce

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa Popis realizace poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Krásná Lípa (DZR Krásná Lípa) Místo poskytování: Krásná Lípa Druh poskytované sociální služby: pobytová sociální služba Cílová

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Pečovatelská služba Terénní, ambulantní Charitní

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Středisko rané péče Educo Zlín z. s. Chlumská 453, Zlín

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Středisko rané péče Educo Zlín z. s. Chlumská 453, Zlín Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Středisko rané péče Educo Zlín z. s. Druh služby Raná péče Identifikátor 5397990 Forma služby Název zařízení a místo poskytování Terénní

Více

Osobní asistence terénní Centrum Auxilium Nemocniční 945 (budova Polikliniky Vsetín ), Vsetín

Osobní asistence terénní Centrum Auxilium Nemocniční 945 (budova Polikliniky Vsetín ), Vsetín Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Auxilium o.p.s. Osobní asistence terénní Centrum Auxilium Nemocniční 945 (budova

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Žádost o poskytování sociální služby: ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 1

Žádost o poskytování sociální služby: ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 1 Žádost o poskytování sociální služby: ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 1 1. Jméno, příjmení a titul žadatele:... 2. Bydliště: 3. Telefon:... 4. Kontaktní osoba:.. Bydliště: Telefon: 5. Žádám o poskytnutí pobytové odlehčovací

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracovala: Ing. Alena Pokorná Zpracoval

Více

Informovanost o poskytované sociální službě

Informovanost o poskytované sociální službě Aktualizace předchozí verze z 1. 7. 2010 SQ 12 Informovanost o poskytované sociální službě Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dvořákova 1128, Kadaň Zřizovatel: Krajský úřad Ústeckého kraje Velká

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

Chráněné bydlení LONGEVITA

Chráněné bydlení LONGEVITA Chráněné bydlení LONGEVITA Poskytovatel chráněného bydlení LONGEVITA Na Jíkalce č. 5 a č. 7, Plzeň 301 00 Plzeň Křimice, Plzeňská 95/61, 322 00 Popis realizace Chráněné bydlení LONGEVITA Slovník pojmů:

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Popis činností. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy celodenní strava racionální. celodenní strava dietní

Popis činností. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy celodenní strava racionální. celodenní strava dietní Seznam poskytovaných činností Zvolené činnosti 1) Popis činností Cena poskytnutí ubytování Jednolůžkový pokoj Vícelůžkový pokoj 200 Kč / den 180 Kč / den poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová

Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová Poskytovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová Poslání služby Našim posláním při zajištění odlehčovací pobytové služby

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracoval Zpracovala: tým: Ing.

Více

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E bydlení hospodaření finance volný čas samostatnost získání dovedností poradenství nácviky vztahy práce PRO KOHO TU JSME osoby, které vedou rizikový způsob života

Více

Popis činností Cena kód

Popis činností Cena kód Seznam poskytovaných činností Zvolené činnosti 1) Popis činností Cena kód poskytnutí ubytování Jednolůžkový pokoj 200 Kč / den 020201 Vícelůžkový pokoj 180 Kč / den 020202 poskytnutí stravy nebo pomoc

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE, ŽADATELE

INFORMACE PRO ZÁJEMCE, ŽADATELE INFORMACE PRO ZÁJEMCE, ŽADATELE KDO JSME Domov důchodců Roudnice nad Labem,, IČO 828998, (dále jen Domov). Zřizovatelem je Město Roudnice nad Labem, Karlovo nám. 21, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO 264334.

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009. Zřizovatelem služby je Český červený kříž oblastní

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

D o m o v n í ř á d Domova pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov

D o m o v n í ř á d Domova pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov D o m o v n í ř á d Domova pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov 1. Charakteristika zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov (dále jen Domov Javorník; DZP) je

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Domovy pro seniory Šluknov Krásná Lípa,p.o. Křečanská 630 Služba Domovy pro osoby se zdravotním postižením Středisko Krásná Lípa Nemocniční 1056/19 Krásná

Více

Žádost o sociální službu azylový dům

Žádost o sociální službu azylový dům SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA SVITAVY DATUM PŘIJETÍ ŽÁDOSTI: Azylový dům pro muže Číslo žádosti: Máchova alej 16 Žádost přijal: 568 02 Svitavy Podpis pracovníka : tel: 461535925,e-mail: vladimír.stupka@svitavy.cz

Více

Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace

Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace CENÍK POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOVA PRO SENIORY V LÁZNÍCH KYNŽVART, PLATNOST OD 1. 6. 2018 UBYTOVÁNÍ: 190,- Kč za 1 den/1 lůžkový pokoj 175,- Kč za 1 den/2 lůžkový pokoj zahrnuje: ubytování, inventář

Více

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o.

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. 1) Název a místo poskytované služby LCC domácí péče, s.r.o. IČ: 27628418, Průmyslový park Harfa, Poděbradská 540/26, 190 00 Praha

Více

Model sociální služby Osobní asistence

Model sociální služby Osobní asistence Model sociální služby Osobní asistence Struktura modelu 1. Vymezení typických nepříznivých situací, na které služba reaguje 2. Specifikace potřeb, na které služba reaguje 3. Činnosti služby 4. Optimální

Více

Smlouva o poskytnutí pobytové služby v domově se zvláštním režimem

Smlouva o poskytnutí pobytové služby v domově se zvláštním režimem Smlouva o poskytnutí pobytové služby v domově se zvláštním režimem kterou uzavírají podle 50 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, smluvní strany: 1) Domov pro seniory Zahradní Město

Více

Domovní řád. Poskytovatel: Služba je poskytována na adrese:

Domovní řád. Poskytovatel: Služba je poskytována na adrese: Domovní řád Domova se zvláštním režimem Vejprty Dukla Poskytovatel: Městská správa sociálních služeb Vejprty S. K. Neumanna 842/2 se sídlem: Přísečnická 456/6 431 91 Vejprty Služba je poskytována na adrese:

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: sociální rehabilitace NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: RÚT Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 1101, 738 01 Frýdek-Místek PŘÍLOHA č. 1: POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více