MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III"

Transkript

1 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun, p. Kaiser, Ing. Schleier Nepřítomen: Mgr. Konopiský, R. Zubko R15/953 Zahájení a schválení programu 1) Projednání a schválení programu jednání 2) Zpráva o kontrole plnění usnesení 3) Bytové a nebytové hospodářství (a - n) 4) Záměr prodeje a pronájmu pozemku a) pč.659/5 Mimoň Zahradní b) pč. 659/4 Mimoň Zahradní c) pč Mimoň-odvolání proti rozhodnutí RM 5) SoBSVB pč za kasárnami-čez 6) Souhlas s řešením přeložky VN-lok.Zahradní ČEZ 7) Smlouva o poskytnutí účelové dotace z lesnického fondu 8) Směna pozemků na cyklostezku Vranov 9) Směrnice Zásady pro pronájem a užívání bytů ve vlastnictví města Mimoň 10) Dohoda o ukončení nájmu sklepa 11) Compag schválení změnového listu č. 6 12) Dohoda o ukončení nájmu pozemku pč.3669 Mimoň a Záměr pronájmu pč ) Žádost o poskytnutí individuální dotace Sportovní unie Českolipska 14) Vyjádření obce k potřebnosti sociální služby v území 15) Zrušení směrnice č. 3/2007 stanovení platových náležitostí ředitelů PO 16) Platy ředitelů PO zřízených městem Mimoň 17) Odměny ředitelů PO zřízených městem Mimoň za II. pololetí ) Změna dokumentu Grantového programu města Mimoň 19) Dodatek č. 2 směrnice č. 8/2014 pro hrazení telefonních poplatků 20) Výjimka z OZV noční klid a) b) ) Poskytnutí věcného daru dobrovolným hasičům 22) Rozpočtové provizorium 23) Změna zatřídění majetku výlepové plochy 24) Zásady Dotace Rodinné domy 25) Digitalizace kina 26) Smlouva na koncert Panoptikum 27) Smlouva o propagaci - RCL na rok ) Navýšení finančních prostředků na rozšíření dopravní obslužnosti zajišťované Libereckým krajem v roce 2016 pro občany města místní části Vranov 29) Schválení zprávy o uplatňování Územního plánu Mimoň pro období 9/2011 až 9/2015 Stránka 1 z 16

2 30) Návrh dodatku č. 12 Smlouvy o dílo se společností COMPAG CZ s.r.o. navýšení ceny za poskytování služeb za odpady 31) Zahradnictví Mimoň p.o. pokladna zrušení usnesení 32) Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Zahradnictví Mimoň, p.o. 33) Zadávací dokumentace k burzovnímu obchodu Sdružené služby dodávek el. energie pro město Mimoň 34) Rozpočtové změny, přesuny mezi položkami rozpočtu (a, b, c) 35) Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo Zlepšení tep. ochrany DD 36) Smlouva se SČVK a.s. provozování kanalizačního a vodovodního řadu - U hřebčína, Svébořická 37) Dodatek ke smlouvě knihovna oprava Fasády 38) Dodatek ke smlouvě klubovna hasiči 39) Osazení zákazových značek Malá ulice, U Hřebčína 40) Schválení podání žádosti Regenerace panelového sídliště pod Ralskem etapa B 41) Program jednání zastupitelstva města 42) Převod z rezervního fondu do investičního fondu ZŠ a MŠ Pod Ralskem 43) Připojení k trestnímu řízení 44) Změna rozpočtu nákup kopírky na podatelnu MěÚ 45) Přesun mezi položkami rozpočtu sporáky a linky na Ploužnici Hlasování pro 3 R15/954 Zpráva o kontrole plnění usnesení Rada města Mimoň schvaluje Zprávu o kontrole plnění usnesení, která je přílohou tohoto usnesení. Hlasování pro 3 R15/955 Vydání souhlasu s přidělením bytu M.A. R. Zubko je již přítomen, přítomni 4 radní. Rada města Mimoň neschvaluje účast paní M. A., bytem, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+3 z majetku města Mimoň a MK a.s. R15/956 Žádost o výměnu bytu J. M. Rada města Mimoň schvaluje paní J. M., bytem Ploužnice, Mimoň, výměnu bytu č.1 o velikosti 1+3, za byt č.5 o velikosti 1+2 až po vyrovnání závazků ve stávajícím bytě. Stránka 2 z 16

3 R15/957 Žádost o výměnu bytu B. B. Rada města Mimoň schvaluje panu B. B., bytem Ploužnice, Mimoň, výměnu bytu č.4 o velikosti 0+2, za byt o velikosti1+2 na Ploužnici. R15/958 Nájemní smlouva N. P. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou 3 měsíců, a to od do s paní N. P., Ploužnice, Mimoň a ukládá starostovi smlouvu, která je přílohou usnesení, podepsat. Z: starosta T: R15/959 Nájemní smlouva nedlužníci Rada města Mimoň schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou jednoho roku s prolongací, a to od do s těmito nájemníky: S. R., Ploužnice, Mimoň M. Č., Ploužnice, Mimoň a ukládá starostovi smlouvy podepsat. Z: starosta T: R15/960 Dodatky ke smlouvě o nájmu bytu 1. Rada města Mimoň schvaluje uzavření dodatku č.11 ke smlouvě o nájmu bytu na dobu určitou 3 měsíců od do panu Z. G., bytem Ploužnice, Mimoň a ukládá starostovi dodatek, který je přílohou usnesení, podepsat. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření dodatku č.11 ke smlouvě o nájmu bytu na dobu určitou 1 měsíce od do manželům A. K. a J. K., bytem Mimoň a ukládá starostovi dodatek, který je přílohou usnesení, podepsat. Z: starosta T: R15/961 Dodatek č.3 ke smlouvě o nájmu bytu M. L. Rada města Mimoň schvaluje uzavření dodatku č.3 ke smlouvě o nájmu bytu na dobu určitou 3 měsíců od do s paní M. L., bytem Ploužnice, Mimoň a ukládá starostovi dodatek, který je přílohou usnesení, podepsat. Z: starosta T: Stránka 3 z 16

4 R15/962 Dodatek č.2 ke smlouvě o nájmu bytu L. D. Rada města Mimoň schvaluje uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu bytu na dobu určitou 3 měsíců od do s panem L. D., bytem Ploužnice, Mimoň a ukládá starostovi dodatek, který je přílohou usnesení, podepsat. Z: starosta T: R15/963 Smlouvy o krátkodobém ubytování Rada města Mimoň schvaluje smlouvy o krátkodobém ubytování na dobu tří měsíců od do pro: B. M., Ploužnice, Mimoň K. J., Mimoň a ukládá starostovi smlouvy podepsat. Z: starosta T: R15/964 Smlouva o nájmu bytu F. Š. Rada města Mimoň schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou s prolongací, a to od do s panem F. Š., bytem Ploužnice, Mimoň a ukládá starostovi smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat. Z: starosta T: R15/965 Dohoda o zániku nájmu bytu R. B. Rada města Mimoň schvaluje panu R. B. Dohodu o zániku nájmu na byt č.2 o velikosti 1+3, Mimoň ke dni a ukládá starostovi města dohodu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat. Z: starosta T: R15/966 Odvolání - nájemní smlouva M. V. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou a to od do s paní M. V., Ploužnice, Mimoň a ukládá starostovi smlouvu podepsat. Z: starosta T: Stránka 4 z 16

5 R15/967 Částečná revokace usnesení R15/877 BB.1.ubytovací s.r.o. Rada města Mimoň částečně ruší usnesení R15/877 ze dne týkající se Dohod o zániku nájmu společnosti BB - 1.ubytovací s.r.o. se sídlem Kandertova 1131/1, Praha 8, IČO tak, že z usnesení vyjímá tyto byty: Ploužnice 325, byt č. 7, Mimoň Ploužnice 344, byt č.15, Mimoň R15/968 Záměr prodeje pozemku pč. 659/5 v k.ú. Mimoň lokalita Zahradní ul. Rada města Mimoň schvaluje záměr zveřejnění prodeje pozemku pč.659/5, zahrada, v k.ú. Mimoň, o výměře 50 m 2, za účelem užívání jako zahrada, za cenu dle Zásad pro prodej a pronájem nemovitostí v majetku města Mimoň a ukládá odboru správy majetku zveřejnit záměr na úřední desce. R15/969 Záměr prodeje pozemku pč. 659/4 v k.ú. Mimoň lokalita Zahradní ul. Rada města Mimoň neschvaluje záměr zveřejnění prodeje pozemku pč.659/4, zahrada, v k.ú. Mimoň, o výměře 56 m 2, za účelem užívání jako zahrada, za cenu dle Zásad pro prodej a pronájem nemovitostí v majetku města Mimoň a ukládá odboru správy majetku zveřejnit záměr na úřední desce. Mgr. Konopiský je již přítomen, přítomno 5 radních. R15/970 Záměr pronájmu části pozemku pč. 4449, k.ú. Mimoň lokalita Slovany umístění včelínů odvolání proti rozhodnutí Rada města Mimoň odkládá projednání záměru pronájmu části pozemku pč. 4449, k.ú. Mimoň na příští jednání rady města. Z: OSM T: Stránka 5 z 16

6 R15/971 SoBSVB - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k.ú. Mimoň pč. 540 ČEZ Distribuce za kasárnami - přípojka k RD Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy právo provést stavbu a zřízení věcného břemene spočívajícího v právu vstupu a vjezdu přes část pozemku v k.ú. Mimoň parc.č. 540, v souvislosti se zřízením, provozováním, stavebními úpravami, opravami a údržbou stavby přípojky kabelového vedení NN k RD na pozemku pč. 641/2 v k.ú. Mimoň, ve prospěch firmy ČEZ Distribuce, a.s., IČ , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, Děčín a ukládá starostovi města podepsat smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV , CL-Mimoň, Příkop, ppč. 641/2, smyčka knn, která je přílohou tohoto usnesení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úplatu ve výši 300,- Kč za běžný metr + příslušná sazba DPH, nejméně však za 3.000,- Kč + DPH. R15/972 Souhlas s řešením přeložky VN budoucí služebnost a právo provést stavbu přesun sloupů VN lok. Zahradní Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy vydání souhlasu s navrhovaným řešením přeložky vysokého napětí lokalita Zahradní ppč.644, Mimoň, podle návrhu projektanta společnosti Lamal s.r.o. pana Františka Porta ze dne a ukládá odboru správy majetku projednat s projektantem předložení návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti spočívající v právu vstupu a vjezdu přes část pozemku v k.ú. Mimoň parc.č. 643, 649/1 a 650/1, v souvislosti s umístěním, zřízením, provozováním, opravami a údržbou stavby přípojky vedení VN v lokalitě Zahradní ulice, Mimoň, ve prospěch firmy ČEZ Distribuce, a.s., IČ , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, Děčín za cenu minimálně 300,- Kč za m délky služebnosti + příslušné DPH, podle navrhovaného řešení. R15/973 Smlouva o poskytnutí účelové Dotace z lesnického fondu LbK hospodaření v lese Rada města Mimoň schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z lesnického fondu Libereckého kraje s Libereckým krajem, U jezu 642/2a, Liberec 2, IČ a ukládá starostovi města podepsat smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení. Z: starosta T: Stránka 6 z 16

7 R15/974 Směna pozemků pro cyklostezku Vranov Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města schválit toto usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje dle důvodové zprávy směnu pozemků p.č. 2775, orná půda, o výměře m 2 v k.ú. Mimoň, ve vlastnictví města Mimoň, zapsaného na LV 1 pro obec Mimoň a k.ú. Mimoň, za pozemky p.č. 332, trvalý travní porost, část o výměře cca 5670 m2, celý pozemek má výměru m2, p.č. 318, trvalý travní porost, o výměře 1571 m2, p.č.338, trvalý travní porost, o výměře 599 m2, p.č.339, trvalý travní porost, o výměře 6790 m2, p.č.342, trvalý travní porost, o výměře 804 m2, p.č.346, trvalý travní porost, o výměře 135 m2, všechny v k.ú. Vranov pod Ralskem ve vlastnictví pana M. P., bytem Ralsko, zapsané na LV č.12 pro obec Mimoň a k.ú. Vranov pod Ralskem. Cenové vyrovnáním bude provedeno podle cen určených znaleckým posudkem. Schválení znění budoucí směnné smlouvy svěřuje zastupitelstvo města Radě města. R15/975 Aktualizace směrnice Rady města č.04/2014 Zásady pro nájem a užívání bytů ve vlastnictví města Mimoň Rada města Mimoň schvaluje Směrnici Rady města Zásady pro nájem a užívání bytů ve vlastnictví města Mimoň dle důvodové zprávy s účinností od s úpravami dle zápisu. R15/976 Ukončení nájmu sklepa č. 25-B dohodou Rada města Mimoň schvaluje ukončení nájmu sklepa č. 25 nájemní smlouva č.25- B/2012 s nájemcem paní Ing. N. P., bytem Mimoň, dohodou k datu dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města podepsat Dohodu o ukončení nájmu. Z: starosta T: R15/977 Práce od firmy COMPAG CZ na změnový list č.6 pro rok 2015 Rada města Mimoň schvaluje Změnový list číslo 6 pro rok 2015, ke smlouvě o dílo uzavřené s firmou COMPAG CZ s.r.o., IČ: , dne a ukládá starostovi podepsat list, který je přílohou usnesení. Z: starosta T: R15/978 Ukončení nájmu části pozemku pč.3669 v k.ú. Mimoň dohodou a záměr pronájmu části pozemku pč.3669 Rada města Mimoň schvaluje výpověď nájmu části pozemku pč v k.ú. Mimoň nájemní smlouva č.16/2010 s nájemci J. K. a G. K., bytem Mimoň dle důvodové zprávy. a Stránka 7 z 16

8 Rada města Mimoň schvaluje záměr pronajmout pozemek část pč.3669 v k.ú. Mimoň, o výměře cca 25 m2, ostatní plocha, za účelem užívání jako manipulační plocha ke garáži za cenu v souladu se Zásadami prodeje a pronájmu nemovitostí v majetku města Mimoň. R15/979 Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Sportovní unii Českolipska Rada města Mimoň rozhodla neposkytnout dotaci pro Sportovní unii Českolipska, IČ: , sídlo: Mánesova 1580, Česká Lípa za účelem podpory na vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovci okresu Česká Lípa za rok 2015, konané dne z důvodu pozdního podání žádosti na Výzvu v oblasti podpory programu v oblasti tělovýchovy a sportu z Grantového programu města Mimoň vyhlášeného na rok 2015 a doporučuje Sportovní unii Českolipska sledovat stránky města a požádat si o dotaci za účelem uspořádání ankety Nejúspěšnější sportovci okresu Česká Lípa za rok 2015 při vyhlášení nových výzev pro rok R15/980 Vyjádření obce k potřebnosti sociální služby v území Rada města Mimoň bere na vědomí žádost občanského sdružení Lampa a stanovisko k potřebnosti sociálních služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, na území města Mimoně a doporučuje občanskému sdružení Lampa zažádat si znovu po vyhlášení projektu Rodina Libereckým krajem. R15/981 Zrušení směrnice 3/2007 Stanovení platových náležitostí ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných městem Mimoň Rada města Mimoň rozhodla zrušit Zásady Rady města Mimoň č. 3/2007 o stanovení platových náležitostí ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných městem Mimoň dle důvodové zprávy. R15/982 Stanovení platu ředitele - Sociální služby města Mimoň Rada města Mimoně stanovuje v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, navýšení platových tarifů dle nařízení vlády č. 278/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat s účinností od řediteli příspěvkové organizace: - Ing. Jiřímu Tichému, řediteli příspěvkové organizace Sociální služby města Mimoň, ve výši dle přiloženého návrhu. Stránka 8 z 16

9 R15/983 Stanovení platu ředitele - Zahradnictví Mimoň Rada města Mimoně stanovuje v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, navýšení platových tarifů dle nařízení vlády č. 278/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat s účinností od řediteli příspěvkové organizace: - p. Petru Novotnému, řediteli příspěvkové organizace Zahradnictví Mimoň, ve výši dle přiloženého návrhu. R15/984 Odměny ředitelů příspěvkových organizací zřízených Městem Mimoň za II. pololetí 2015 Rada města Mimoně schvaluje mimořádné odměny ředitelů příspěvkových organizací zřízených městem Mimoň za období II. pololetí 2015 dle schválených kritérií radou města ze dne pod čj. R09/388. R15/985 Změna dokumentu Grantového programu města Mimoň Rada města Mimoně doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy změnu Grantového programu města Mimoň na Dotační fond Města Mimoň. R15/986 Dodatek č. 2 směrnice č. 8/2014 pro hrazení telefonních poplatků Rada města Mimoně schvaluje Dodatek č. 2 Směrnice č. 8/2014 pro hrazení telefonních poplatků, kterým se mění článek II. Limit čerpání finančních prostředků. Dodatek je přílohou tohoto usnesení. R15/987 žádost o udělení výjimky z OZV č. 4/2015 o stanovení kratší doby nočního klidu provozovna Biliard Club hudební produkce dne Rada města Mimoň rozhodla udělit výjimku z OZV č. 4/2015 o stanovení kratší doby nočního klidu žadateli Petru Špačkovi, bytem Okružní 347, Mimoň, Mimoň I, IČ Stránka 9 z 16

10 , který pořádá taneční zábavu s reprodukovanou hudbou (DJ) dne v provozovně Biliard Club, Sídliště pod Ralskem 580, Mimoň, Mimoň I a stanovuje pro tuto akci kratší dobu nočního klidu z pátka na sobotu od 01:00 do 06:00 hod a pověřuje správní odbor k vydání rozhodnutí o udělení výjimky. R15/988 žádost o udělení výjimky z OZV č. 4/2015 o stanovení kratší doby nočního klidu provozovna Sportbar Válcovna hudební produkce dne Rada města Mimoň rozhodla udělit výjimku z OZV č. 4/2015 o stanovení kratší doby nočního klidu žadateli Petru Špačkovi, bytem Okružní 347, Mimoň, Mimoň I, IČ , který pořádá taneční zábavu s reprodukovanou hudbou (DJ) dne v provozovně Sportbar Válcovna a stanovuje pro tuto akci kratší dobu nočního klidu v noci ze soboty na neděli od 01:00 do 06:00 hod a pověřuje správní odbor k vydání rozhodnutí o udělení výjimky. R15/989 Poskytnutí věcného daru dobrovolným hasičům Rada města Mimoň schvaluje poskytnutí věcného daru hasičům, kteří jsou uvedeni v příloze č. 1, jako poděkování pana starosty za práci ve sboru dobrovolných hasičů v roce R15/990 Rozpočtové provizorium Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje pro rok 2016 rozpočtové provizorium ve výši jedné dvanáctiny běžných výdajů roku 2015 v každém měsíci provizoria. V případě mandatorních výdajů je přípustné překročení objemu výdajů, pokud k němu dochází v přímé souvislosti s financováním uloženým zákonem. Výdaje hrazené na základě již uzavřených smluv budou placeny dle smluvních podmínek. R15/991 Změna zatřídění majetku výlepové plochy Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu zatřídění majetku výlepových ploch - ve výši Kč z důvodu správného účetního zařazení. Stránka 10 z 16

11 R15/992 Zásady Dotace Rodinné domy Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje Zásady pro poskytování dotací na podporu výstavby rodinných domů ve správním území města Mimoň (katastr Mimoň a Vranov pod Ralskem) včetně příloh. R15/993 Smlouva koncert Panoptikum Rada města Mimoň projednala a schvaluje smlouvu o uskutečnění hudební produkce s vokálním uskupením Panoptikum, zastoupeným Mgr. Janou Honců, Nové Křečany 19, Staré Křečany, a ukládá starostovi města smlouvu, která je přílohou, podepsat. Z: starosta T: R15/994 Smlouva o propagaci - RCL 2016 Rada města Mimoň odkládá projednání Smlouvy o propagaci mezi Radio Contact Liberec spol. s r.o., Na Okruhu 872/10, Liberec , IČ: a městem Mimoň. R15/995 Navýšení finančních prostředků na rozšíření dopravní obslužnosti zajišťované Libereckým krajem v roce 2016 pro občany města místní části Vranov Rada města Mimoň projednala na svém zasedání konaném dne žádost občanů města na zřízení autobusové linky Mimoň Vranov, přijala k ní usnesení č. R15/913 a doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy navýšení finančních prostředků o 35 tis. Kč na rozšíření dopravní obslužnosti zajišťované Libereckým krajem v roce 2016 pro občany města místní části Vranov a ukládá příslušné finanční prostředky zahrnout do návrhu rozpočtu města na rok R15/996 Schválení zprávy o uplatňování Územního plánu Mimoň pro období 9/2011 až 9/2015 Rada města Mimoň projednala předložený Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Mimoň pro období 9/2011 až 9/2015 a doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Stránka 11 z 16

12 Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje v souladu s ustanovením 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, předloženou zprávu o uplatňování Územního plánu Mimoň pro období 9/2011 až 9/2015 vypracovanou dne Úřadem územního plánování Městského úřadu Česká Lípa. R15/997 Compag návrh dodatku č. 12 navýšení ceny Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje předložený návrh Dodatku č. 12 Smlouvy o dílo Zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů pro město Mimoň společnosti COMPAG CZ, s.r.o., IČ: , se sídlem V Lukách 95/IV, Mimoň dle důvodové zprávy a ukládá starostovi smlouvu podepsat. Z: starosta T: R15/998 Zrušení usnesení o nákupu pokladního systému do prodejny Zahradnictví Mimoň p.o. Rada města Mimoň ruší usnesení R15/809 ze dne dle důvodové zprávy. R15/999 Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Zahradnictví Mimoň, p.o. Rada města Mimoň vyřazuje bod Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Zahradnictví Mimoň, p.o. z jednání rady města. R15/1000 Odsouhlasení zadávací dokumentace k burzovnímu obchodu Sdružené služby dodávek elektrické energie pro město Mimoň Rada města Mimoň schvaluje, znění zadávací dokumentace k burzovnímu obchodu: Sdružené služby dodávek elektrické energie pro město Mimoň Stránka 12 z 16

13 R15/1001 Informace přesun finančních prostředků mezi položkami Rada města Mimoň bere na vědomí informaci o přesunu finančních prostředků mezi položkami v rámci OdPa 3613 Nebytové hospodářství, z důvodu správného zařazení výdajů na příslušné položky rozpočtové skladby, dle přílohy důvodové zprávy. R15/1002 Změna rozpočtu navýšení příjmů a snížení financování města na základě přijaté dotace na hospodaření v lesích Rada města Mimoň schvaluje ve své kompetenci změnu rozpočtu navýšení příjmů a snížení financování města o ,- Kč na základě přijaté dotace na hospodaření v lesích dle přílohy č.1 důvodové zprávy. R15/1003 Změny rozpočtu navýšení příjmů o dotace Rada města Mimoně schvaluje ve své kompetenci: 1) změnu rozpočtu snížení příjmů a navýšení financování města o 957,60 Kč vratka dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje na podporu jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje dle přílohy důvodové zprávy; 2) změnu rozpočtu navýšení příjmů a výdajů o Kč dotace z Ministerstva vnitra ČR na podporu činnosti jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje dle přílohy důvodové zprávy; 3) změnu rozpočtu navýšení příjmů a výdajů o Kč dotace pro Sociální služby Města Mimoň ze státního rozpočtu dle přílohy důvodové zprávy; 4) změnu rozpočtu navýšení příjmů a snížení financování města o Kč dotace z Ministerstva kultury ČR na opravu prameniště v Zámeckém parku dle přílohy důvodové zprávy; 5) změnu rozpočtu navýšení příjmů a snížení financování města o Kč dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje na Ošetření lipové aleje na vrchu Kalvárie dle přílohy důvodové zprávy. R15/1004 Odsouhlasení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo Zlepšení tepelné ochrany Domova důchodců v Mimoni 1) Rada města Mimoň schvaluje předložený Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci akce: Zlepšení tepelné ochrany Domova důchodců v Mimoni ze dne s firmou FT-Stavby s.r.o., Havlíčkova 7, Chrudim, IČ a ukládá starostovi dodatek podepsat. Změna se týká rozsahu díla (cena díla se snižuje o ,30,- Kč bez DPH a Stránka 13 z 16

14 navyšuje o ,70 Kč bez DPH) ve znění přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. Celková cena díla ,17 Kč bez DPH. Z: starosta T: ) Rada města Mimoň bere na vědomí smluvní pokutu vůči firmě FT-Stavby s.r.o. ve výši ,32,-Kč a ukládá její vymáhání. Z: FO T: R15/1005 Smlouva se SČVK a.s. provozování vodovodního řadu ul. Svébořická a provozování kanalizačního řadu ul. U Hřebčína Rada města Mimoň schvaluje smlouvu o provozování vodohospodářské infrastruktury: A) CL Mimoň, ul. U Hřebčína splašková kanalizace B) CL Mimoň, Svébořická prodloužení vodovodu na ppč se společností Severočeská vodovody a kanalizace a.s., Přítkovská 1689, Teplice, IČ: ve znění příloh č. 1 a 2, a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. Z: starosta T: R15/1006 Odsouhlasení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo Oprava fasády a vstupu do objektu knihovny v Mimoni Rada města Mimoň schvaluje předložený Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci akce: Oprava fasády a vstupu do objektu knihovny v Mimoni ze dne s firmou Liebscher & Pohl, spol. s r.o., Oblouková 252, Stráž nad Nisou, IČ a ukládá starostovi dodatek podepsat. Změna se týká rozsahu díla (cena díla se navyšuje o ,85,- Kč bez DPH) ve znění přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. Celková cena díla ,85 Kč bez DPH. Z: starosta T: R15/1007 Odsouhlasení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo Stavební úpravy části hasičské zbrojnice Mimoň Rada města Mimoň schvaluje předložený Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci akce: Stavební úpravy části hasičské zbrojnice Mimoň s firmou VERSANA s.r.o., Kytlice 11, Kytlice, IČO a ukládá starostovi dodatek podepsat. Změna se týká rozsahu díla (cena díla se navyšuje o ,20,- Kč bez DPH a snižuje o ,87,- Kč bez DPH) ve znění přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. Celková cena díla ,33,- Kč bez DPH. Z: starosta T: R15/1008 Osazení zákazových značek Malá ulice, U Hřebčína Rada města Mimoň bere na vědomí informaci o stanovení místní úpravy provozu v ul. Malá a v ul. U Hřebčína v Mimoni a jednání odboru rozvoje města s Libereckým krajem o tomto řešení. Stránka 14 z 16

15 R15/1009 Odsouhlasení podání žádosti o podporu na realizaci projektu Regenerace panelového sídliště Pod Ralskem etapa B Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje podání žádosti o dotaci z programu MMR ČR Regenerace panelového sídliště pro rok 2016 pro projekt Regenerace panelového sídliště Pod Ralskem etapa B. Výše spoluúčasti bude 4,5 mil. Kč včetně DPH. R15/1010 Program jednání Zastupitelstva města Mimoň Rada města Mimoň schvaluje program jednání Zastupitelstva města Mimoň, které se bude konat dne v Domě kultury Ralsko v Mimoni od 16:30 hodin. R15/1011 Převod z rezervního fondu do investičního fondu ZŠ a MŠ Pod Ralskem, Mimoň Rada města Mimoň odkládá projednání převodu z rezervního fondu do investičního fondu Základní škole a Mateřské škole Pod Ralskem 572, Mimoň, p.o. na příští jednání rady města. Z: SO T: pro 1 R15/1012 Připojení k trestnímu řízení Rada města Mimoň a) bere na vědomí informaci o probíhajícím šetření ve věci spáchání přečinu podle 212 ods.1 trestního zákoníku dle důvodové zprávy. b) Schvaluje připojení se k řízení s uplatněním škody v celkové výši ,-Kč dle důvodové zprávy. c) Ukládá finančnímu odboru informovat o výše uvedeném rozhodnutí Liberecký kraj. R15/1013 Změna rozpočtu zajištění financování nákupu kopírky podatelna MěÚ Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města Mimoň schválit toto usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu č. xx snížení kapitálových výdajů na nákup velkokapacitních kopírek A3 pro knihovnu a odbor rozvoje města a činnost místní správy o ,-Kč a navýšení kapitálových výdajů o ,-Kč na pořízení Stránka 15 z 16

16 kopírky na zajištění elektronizace dokumentů a zajištění spisové služby ve znění přílohy č.1 tohoto usnesení. R15/1014 Informace přesun finančních prostředků mezi položkami Rada města Mimoň bere na vědomí informaci o přesunu finančních prostředků mezi položkami v rámci OdPa 3612 bytové hospodářství, z důvodu správného zařazení výdajů na příslušné položky rozpočtové skladby, dle přílohy důvodové zprávy. K bodu č. 3 c) Žádost o výměnu bytu Rozálie Horváthová nebylo přijato usnesení. K bodu č. 25 Digitalizace kina nebylo přijato usnesení. (otisk úředního razítka) František Kaiser, v.r. Ing. Stanislav Baloun, v.r. starosta města místostarosta města V souladu s platnou právní úpravou je dle Úřadu pro ochranu osobních údajů v usneseních u fyzických osob uveden pouze iniciál jména a příjmení a obec bydliště dotčené osoby. Stránka 16 z 16

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.01.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.07.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 7. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 13.03.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 25. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.10.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 26. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.11.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 24. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.09.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.09.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 11. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.04.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 21. 5. 2018 R18/395 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.9.2018 R18/733 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 21.09.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.11.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 4. 6. 2018 R18/434 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 19. 2. 2018 R18/147 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23. 04. 2018 R18/317 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 18. mimořádného zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.07.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni:

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.10.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 22. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.09.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 22.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 29. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 28.11.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R17/902 Program jednání USNESENÍ z 31. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 13. 11. 2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.04.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 5. 3. 2018 R18/173 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Vydání

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R19/86 Program jednání PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 5. 2. 2019 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.04.2012 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 13. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 15.05.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 03. 09. 2018 R18/653 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Pronájem

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 22. prosince 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.10.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 19. května 2016 od 16:30 hodin v zasedací místnosti

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 37. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.12. 2018 R18/920 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Vydání

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 16. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.06.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 21. dubna 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

PŘIJATÁ USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 28. června 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni

PŘIJATÁ USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 28. června 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 28. června 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni Z18/52 Volba orgánů zasedání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 30. mimořádného zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 27. 10. 2017 od 12:30 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni:

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.09.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.06.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 7. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 17. září 2015 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.02.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29. 1. 2018 R18/87 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 2. listopadu 2017 od 16:30 hodin v Domě kultury

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.03.2012 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 25. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.09.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

PŘIJATÁ USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 26. dubna 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni

PŘIJATÁ USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 26. dubna 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 26. dubna 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni Z18/22 Volba orgánů zasedání

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 25. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.09.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne

; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne ; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne 15.4.2013 Číslo 1782 Zodpovídá: OdPVV Termín: 15.4.2013 program schůze dne 15.04.2013 Číslo 1783 Zodpovídá: FO Termín: 16.4.2013 nové vydání směrnice

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.11.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 26. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.10.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.01.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R17/947 Program jednání USNESENÍ z 32. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 27. 11. 2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 10. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 20. Října 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 9. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.04.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.02.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne 13. 1. 2016 od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení RM č. 636/2016 Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje program

Více

U S N E S E N Í z 33. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 13. prosince 2017

U S N E S E N Í z 33. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 13. prosince 2017 Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Město Stráž pod Ralskem U S N E S E N Í z 33. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 13. prosince 2017 Přítomní: Omluveni:

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 1. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 21. ledna 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014

USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014 USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014 Usnesení č. 269/14/21 RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy se stávající nájemnicí bytu č. 6, ul. Moskevská 115, na dobu určitou do 31.

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 7. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09. 04. 2018 R18/259 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 14.01.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 75 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 75 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 75 ze dne 28. 8. 2017 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/3586/2017 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1543/2017 Rada

Více

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/91/2018 Schválení programu 91. schůze Rady města Uničova

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 14.11.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Mgr. Zdeněk Hlinčík, Martin Adam, Mgr. Jiří Vaněk, Petr Marek, Jaroslav Machytka. Omluveni: Zasedání řídil:

Mgr. Zdeněk Hlinčík, Martin Adam, Mgr. Jiří Vaněk, Petr Marek, Jaroslav Machytka. Omluveni: Zasedání řídil: Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Město Stráž pod Ralskem U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 27. září 2017 Přítomní: Omluveni:

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 29. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.10.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 1/ Kontrola usnesení 14/107 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozbory hospodaření příspěvkových organizací

Více

Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov

Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í z 18. mimořádného jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 7. 9. 2018 od 7.00 hodin v zasedací místnosti (II. patro) ÚMO Střekov

Více

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 80 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 80 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 80 ze dne 1. 11. 2017 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4376/2017 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1647/2017 Rada

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Výpis usnesení z 3. schůze Rady města Moravské Budějovice ze dne

Výpis usnesení z 3. schůze Rady města Moravské Budějovice ze dne Výpis usnesení z 3. schůze Rady města Moravské Budějovice ze dne 11. 12. 2018 1 Uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu se stávajícími nájemníky doba určitá RM-3/2018/1 Rada města Moravské Budějovice

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 30.01.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 70. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 18. 6. 2018 od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 25 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 25 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 25 ze dne 25. 9. 2019 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/3540/2019 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 556/2019 Rada

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 22. června 2017 od 16:30 hodin v Domě kultury

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 17. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 18.07.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 23. října 2013

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 23. října 2013 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 23. října 2013 č. 293 u p r a v e n á v e r z e 1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit a) změnu rozpočtu na rok 2013 rozpočtové

Více

-1- Zápis č. 19/2015. Ing. Pavel Šubr, Jan Pavlásek, Vlastimil Matouš, Ing. Radim Kalfus

-1- Zápis č. 19/2015. Ing. Pavel Šubr, Jan Pavlásek, Vlastimil Matouš, Ing. Radim Kalfus -1- Zápis č. 19/2015 ze zasedání Rady města Lázně Bělohrad na volební období 2014-2018, které se konalo dne 25.11.2015 v 08:00 hodin na MěU v Lázních Bělohradě Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 7. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 18. září 2014 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE U S N E S E N Í Z 12. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 18. 06. 2018 Usnesení č. 222/06/2018 Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10. 09. 2018 R18/677 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 1. Zpráva

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE U S N E S E N Í Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 04. 06. 2018 Usnesení č. 195/06/2018 Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 13. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 28.05.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 27.06.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 19. prosince 2011

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 19. prosince 2011 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 19. prosince 2011 R 630/11 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města ke dni 19.12.2011, b) souhlasí s prodloužením

Více

U S N E S E N Í. z 27. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. z 27. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í z 27. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 8. 6. 2016 od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák od 17:30 hod, Marie Dvořanová,

Více

U S N E S E N Í. 6. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 6. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 6. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 11. 02. 2019 od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: pan Karel Jungbauer, Ing. Hana Šlechtová, Ing. Jan Fiala, paní Zuzana

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. srpna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. srpna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. srpna 2016 R 496/16 R 497/16 R 498/16 R 499/16 R 500/16 R 501/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 60 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 60 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 60 ze dne 25. 1. 2017 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 243/2017 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1243 /2017 Rada

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 4. 6. 2019 R19/420 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 18. 6. 2018 R18/469 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města!upraveno!

Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města!upraveno! Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 27.3.2017 od 13.30 hodin v kanceláři starosty města!upraveno! Přítomni: dle prezenční listiny - 4, od 15 hodin - hlasování 5 (Mgr. Tojmarová) RAM

Více