MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III"

Transkript

1 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III R17/947 Program jednání USNESENÍ z 32. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň 1) Projednání a schválení programu jednání 2) Zpráva o kontrole plnění usnesení 3) Bytové a nebytové hospodářství a) Smlouva o nájmu bytu na 1 měsíc b) Smlouva o nájmu bytu na dobu 3 měsíců c) Vydání souhlasu s přidělením bytu G. a V. B. d) Vydání souhlasu s přidělením bytu M. M. e) Nájemní smlouva dotační byt J. W. f) Nájemní smlouva dotační byt M. P. g) Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu LAMPA z.s. h) Pronájem nevyužívaných sklepních prostorů bytové domy Ploužnice ch) Zveřejnění záměru pronájmu sklepního prostoru č. 14, lokalita pod Letnou i) Zvýšení nájemného v rámci rekonstrukce bytových domů 4) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti trojstranná s městem Ralsko a SVS a.s. 5) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti město Ralsko 6) Přeúčtování částky za údržbu a rozbor lapolů 7) Souhlas se stavbou na p.č. 1530/1 v k.ú. Mimoň pro přemístění trafostanice lokalita Letná 8) Prodej a koupě pozemků a) (směna) pozemků v k.ú. Vranov p. R. pozemky p.č. 129, 177 a 249/4 manželé K. a A. M. b) Prodej pozemku p.č. 357, k.ú. Mimoň lokalita Mlýnská stezka manželé L. c) Prodej pozemku p.č. 700/17, k.ú. Mimoň lokalita Zahradní manželé M. d) Prodej a koupě pozemků v k.ú. Vranov p. Ral, - pozemky p.č. 352 a 351 Lesy ČR Cyklomagistrála Ploučnice, úsek Mimoň Koupaliště Srní Potok 9) Dodatek č. 2 ke smlouvě na ostrahu budov v majetku města Mimoň HENIG security s.r.o. 10)Změna rozpočtu navýšení příjmů a snížení financování města na základě přijaté dotace na hospodaření v lesích a Smlouva o poskytnutí účelové Dotace z lesnického fondu LBK hospodaření v lese. 11)Prodej technologie vepřín kupní cena 12)Přesun mezi položkami rozpočtu v rámci ZM schváleného závazného ukazatele 5512 Požární ochrana a poskytnutí věcného daru dobrovolným hasičům 13)Návrh na vydání Nařízení města, kterým se určují místa, kde lze konat shromáždění bez oznámení a doba, v níž se tato shromáždění konat nesmějí Stránka 1 z 23

2 14)Poskytnutí finančního daru za celoroční práci ve výborech a komisích občanům, kteří nejsou zastupiteli 15)Žádost o příspěvek: a) Sportovní unie Českolipska, z. s. b) Gymnázia Mimoň o navýšení příspěvku a uzavření darovací smlouvy 16)Změna Statutu Dotačního fondu města Mimoň 17)Změna rozpočtu a) navýšení příjmů a výdajů zaslání finančních prostředků z KÚLK na dotace b) navýšení příjmů a výdajů příjem dotací z Úřadu práce na financování VPP a SÚPM 18) Rozpočtové provizorium 19) Zrušení úvěru na rekonstrukci ZŠ a MŠ Pod Ralskem 20) Stanovení odměn od pro neuvolněné zastupitele 21) Umístění vyhrazeného parkování u ZŠ a MŠ Letná 22) Dimatex Prohlášení od dodavatelů odpadů 23) Žádost Zahradnictví Mimoň, p.o. o: a) Navýšení příspěvku oprava a údržba dopravního značení b) Navýšení příspěvku 2017 na provoz c) o převod finančních prostředků mezi fondy 24) Vydání Změny č. 4 Územního plánu Mimoň Zastupitelstvem města Mimoň 25) Uzavření smlouvy o dílo na zpracování právního stavu Územního plánu Mimoň po změnách č. 1 a č. 4 26) Návrh na pořízení změny č. 6 Územního plánu Mimoň 27) Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo: a) Oprava cesty na p. č a chodníků na Sídlišti pod Ralskem b) Oprava parkovacích ploch na Sídlišti pod Ralskem c) Oprava chodníku Komenského a Růžová d) Oprava komunikace Komenského a Růžová e) Dodatek smlouvy o spolupráci se Severočeskou vodárenskou společností ul. Komenského a Růžová 28) Odsouhlasení zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Rozšíření a modernizace IS Města Mimoň 29) Investiční akce a dotace a) Informace o stavu zakázky Odkanalizování rodinných domů č.p. 622, 623, 624, 625 a 626 II Hvězdovská ulice v Mimoni a návrh dořešení zakázky b) Návrh podání žádosti do programu prevence kriminality na rok 2018 vyhlášeném Ministerstvem vnitra ČR rozšíření MKDS v Mimoni c) Návrh podání žádosti o dotaci z programu Zvyšování bezpečnosti ze SFDI pro akci Přechod pro chodce a chodník Mimoň Letná na rok 2018 d) Návrh na podání dotace z Dotačního fondu LK oprava výklenkové kaple e) Schválení Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo s firmou SYBAN, s.r.o. na akci Snížení energetické náročnosti a změna stavby Luční 530 a 653. f) Rozpočtová změna č. xx a schválení dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo s firmou SYBAN s.r.o. na akci Snížení energetické náročnosti a změna stavby Luční 530 a ) Schválení dodatku pojistné smlouvy a) Dodatek č. 12 k pojistné smlouvě o druženém pojištění souboru vozidel č b) Dodatek č. 11 k pojistné smlouvě o pojištění majetku a odpovědnosti č ) Schválení programu jednání zastupitelstva města dne ) Stanovení termínu jednání zastupitelstva města na I. pololetí ) Studie řešení vnitřní dopravy a centra města Stránka 2 z 23

3 Pro 3 (Ing. Baloun, Ing. Schleier, F. Kaiser) Nepřítomen 2 (Mgr. Konopiský, R. Zubko) R17/948 Zpráva o kontrole plnění usnesení Rada města Mimoň schvaluje Zprávu o kontrole plnění usnesení, která je přílohou tohoto usnesení. Pro 4 (Ing. Baloun, Ing. Schleier, F. Kaiser, R. Zubko) Nepřítomen 1 (Mgr. Konopiský) R17/949 Smlouva o nájmu bytu na 1 měsíc Rada města Mimoň schvaluje uzavření smluv o nájmu bytu na dobu určitou 1 měsíce od do s těmito nájemníky: E. F., Ralsko, Ploužnice, Mimoň M. Š., Ralsko, Ploužnice, Mimoň M. Č., Ralsko, Ploužnice, Mimoň F. B., Ralsko, Ploužnice, Mimoň a ukládá starostovi smlouvy, které jsou přílohou tohoto usnesení, podepsat. Zodpovídá: Ing. Fialová, T: Pro 4 (Ing. Baloun, Ing. Schleier, F. Kaiser, R. Zubko) Nepřítomen 1 (Mgr. Konopiský) R17/950 Smlouva o nájmu bytu na dobu 3 měsíců Rada města Mimoň schvaluje uzavření nových smluv o nájmu bytu na dobu určitou 3 měsíců od do s těmito nájemníky: J. K., Ralsko, Ploužnice, Mimoň, H. Č., Ralsko, Ploužnice, Mimoň, M. Č., Ralsko, Ploužnice, Mimoň, S. R., Ralsko, Ploužnice, Mimoň a ukládá starostovi smlouvy, které jsou přílohou tohoto usnesení, podepsat. Zodpovídá: Ing. Fialová, T: Stránka 3 z 23

4 4 (Ing. Baloun, Ing. Schleier, F. Kaiser, R. Zubko) Pro 0 Nepřítomen 1(Mgr. Konopiský) R17/951 Vydání souhlasu s přidělením bytu G. a V. B. Rada města Mimoň neschvaluje účast manželům G. A V. B., trvale bytem Josefův Důl, Josefův Důl, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014. Zodpovídá: Ing. Fialová, T: Pro 4 (Ing. Baloun, Ing. Schleier, F. Kaiser, R. Zubko) Nepřítomen 1 (Mgr. Konopiský) R17/952 Vydání souhlasu s přidělením bytu M. M. Rada města Mimoň neschvaluje účast paní M. M., trvale bytem Ploužnice, Ralsko, Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014. Zodpovídá: Ing. Fialová, T: Pro 4 (Ing. Baloun, Ing. Schleier, F. Kaiser, R. Zubko) Nepřítomen 1 (Mgr. Konopiský) R17/953 Nájemní smlouva dotační byt J. W. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou jednoho roku, a to od do s paní J. W., Malá 140, Mimoň a ukládá starostovi smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat. Zodpovídá: Ing. Fialová, T: Pro 4 (Ing. Baloun, Ing. Schleier, F. Kaiser, R. Zubko) Nepřítomen 1 (Mgr. Konopiský) Stránka 4 z 23

5 R17/954 Nájemní smlouva dotační byt M. P. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou jednoho roku, a to od do s panem M. P., bytem Mimoň a ukládá starostovi smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat. Zodpovídá: Ing. Fialová, T: Pro 4 (Ing. Baloun, Ing. Schleier, F. Kaiser, R. Zubko) Nepřítomen 1 (Mgr. Konopiský) R17/955 Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu LAMPA z.s. Rada města Mimoň schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu na dobu určitou 3 měsíců od do se spolkem LAMPA, z.s., Husova 89, Mimoň a ukládá starostovi dodatek, který je přílohou tohoto usnesení, podepsat. Zodpovídá: Ing. Fialová, T: Pro 4 (Ing. Baloun, Ing. Schleier, F. Kaiser, R. Zubko) Nepřítomen 1 (Mgr. Konopiský) R17/956 Pronájem nevyužívaných sklepních prostorů bytové domy Ploužnice Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy zveřejnění záměru pronájmu nevyužitých sklepních prostorů v domech na Ploužnici čp , které jsou součástí pozemků pč. 66/1, 66/2, 67/1, 67/2, 68/1, 68/2, 69/1, 69/2 a 61/1 a 61,2 v k.ú. Hradčany nad Ploučnicí, na dobu neurčitou, za cenu 50,- Kč za 1m 2 ročně, přednostně nájemníkům v domech a ukládá odboru správy majetku zveřejnit záměr na úřední desce města. Pro 4 (Ing. Baloun, Ing. Schleier, F. Kaiser, R. Zubko) Nepřítomen 1 (Mgr. Konopiský) Zodpovídá: Ing. Fialová, T: R17/957 Zveřejnění záměru pronájmu sklepního prostoru č. 14, lokalita pod Letnou Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy zveřejnění záměru pronájmu sklepního prostoru č. 14 na pozemku p. č v k. ú. Mimoň, za cenu dle Směrnice č. 6/1012 o pronájmu sklepních prostor v majetku města Mimoň a ukládá odboru správy majetku zveřejnit záměr na úřední desce Zodpovídá: Ing. Fialová, T: Stránka 5 z 23

6 Pro 4 (Ing. Baloun, Ing. Schleier, F. Kaiser, R. Zubko) Nepřítomen 1 (Mgr. Konopiský) R17/958 Zvýšení nájemného v rámci rekonstrukce bytových domů Rada města Mimoň bere na vědomí informace o možnostech zvýšení nájemného v souvislosti se zateplením bytových domů, kdy dochází ke zlepšení užitných vlastností bytů a ukládá odboru správy majetku po dokončení rekonstrukce bytového domu Letná 255 a 256, Mimoň, předložit vyhodnocení rekonstrukce v návaznosti na možnosti zvýšení nájmu a zároveň předložit návrh na zvyšování nájmu v městských bytech. Zodpovídá: Ing. Fialová, T: 2/2018 Pro 4 (Ing. Baloun, Ing. Schleier, F. Kaiser, R. Zubko) Nepřítomen 1 (Mgr. Konopiský) R17/959 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti trojstranná s městem Ralsko a SVS a.s. Rada města projednala předložený návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě číslo./b/2017/tpč a doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č../b/2017/tpč - spočívající ve zřízení a provozování stavby splašková kanalizace KTH 300 mm v délce 124,5 m v rámci akce Gravitační splašková kanalizace, bytové domy Ploužnice, na pozemcích parc. č. 2/2, 2/6, 12/1, 54, 62/1, 62/3, 62/4, 70/2 a 70/9 v k.ú. Hradčany nad Ploučnicí a s tím souvisejícím právu vstupu a vjezdu na pozemky parc. č. 2/2, 2/6, 12/1, 54, 62/1, 62/3, 62/4, 70/2 a 70/9 v k.ú. Hradčany nad Ploučnicí za účelem zřízení, udržování a provádění oprav stavby, ve prospěch společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ , se sídlem Přítkovská 1689, Teplice, zastoupené společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČ , se sídlem Přítkovská 1689, Teplice, s městem Ralsko, IČ , se sídlem Kuřívody 701, Ralsko jako osobou zavázanou (povinnou) a městem Mimoň jako investorem akce a ukládá starostovi města podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, která je přílohou tohoto usnesení. Zodpovídá: Ing. Tadlík, T: Pro 4 (Ing. Baloun, Ing. Schleier, F. Kaiser, R. Zubko) Nepřítomen 1 (Mgr. Konopiský) Stránka 6 z 23

7 R17/960 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti město Ralsko Rada města projednala předložený návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti č. /2017 a doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti č. / spočívající v právu vstupu a vjezdu přes část pozemků parc. č. 62/1 a 70/2 v k.ú. Hradčany nad Ploučnicí, v souvislosti se zřízením, provozováním, opravami a údržbou stavby kanalizačních přípojek KTH 200 mm v celkové délce 16,6 m v rámci akce Gravitační splašková kanalizace, bytové domy Ploužnice, ve prospěch města Mimoň, s městem Ralsko, IČ , se sídlem Kuřívody 701, Ralsko jako osobou povinnou a ukládá starostovi města podepsat tuto smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti, která je přílohou tohoto usnesení. Zodpovídá: Ing. Tadlík, T: Pro Proti Zdržel se Nepřítomen 4 (Ing. Baloun, Ing. Schleier, F. Kaiser, R. Zubko) 1 (Mgr. Konopiský) R17/961 Přeúčtování částky za údržbu a rozbor lapolů Rada města Mimoň ukládá odboru správy majetku projednat s dodavatelskou firmou uzavření dodatku ke smlouvě na údržbu lapolů, na základě kterého budou přímé náklady spojené s údržbou a rozborem vzorků z lapolů fakturovány přímo ZŠ a MŠ Mírová a ZŠ a MŠ Pod Ralskem a ukládá starostovi města projednat se školami převedení tohoto majetku do hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací, z jejichž rozpočtu budou tak výdaje od roku 2018 hrazeny. Zodpovídá: E. Kolaříková, T: R17/962 Souhlas se stavbou na p.č. 1530/1 v k.ú. Mimoň pro přemístění trafostanice lokalita Letná Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy vydání Souhlasu s umístěním stavby CL- Mimoň, Letná vymístění TS CL 0397 dle předloženého plánku. Zodpovídá: E. Kolaříková, T: Stránka 7 z 23

8 R17/963 prodej pozemků v k.ú. Vranov p. R. pozemky p.č. 129, 177 a 249/4 manželé K. a A. M. Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit navržené usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy: a) prodej pozemku pč. 249/5, ostatní plocha, o výměře 46 m 2 v k.ú. Vranov pod Ralskem, který vznikne z dílu a) o výměře 6 m 2 odděleného z pozemku pč. 177, o celkové výměře 3090 m 2, ostatní plocha, a z dílu b) o výměře 40 m 2 odděleného z pozemku pč. 249/4177 o celkové výměře 40 m 2, ostatní plocha, na základě geometrického plánu č /2015, za účelem narovnání faktického stavu se stavem právním, za cenu 200,- Kč + DPH, manželům K. a A. M., bytem Mimoň V, Mimoň b) nabytí pozemku pč. 129/2, trvalý travní porost, o výměře 67 m 2, odděleného z pozemku pč. 129, o celkové výměře 1578 m 2 v k.ú. Vranov pod Ralskem, na základě geometrického plánu č /2015, za účelem narovnání faktického stavu se stavem právním, za cenu 200,- Kč, od prodávajících manželů Konstantina a A. M., bytem Mimoň V, Mimoň a kupní smlouvu, c) ukládá starostovi města podepsat kupní smlouvy, které jsou přílohou tohoto usnesení, po předložení souhlasu Českomoravské stavební spořitelny a.s. s prodejem části pozemku parc. č. 129 manželi K. a A. M. Zodpovídá: Ing. Fialová, T: 1/2018 R17/964 Prodej pozemku p.č. 357, k.ú. Mimoň lokalita Mlýnská stezka manželé L. Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit navržené usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy prodej pozemku pč. 357, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Mimoň, o výměře 15 m 2, manželům Bedřichu a Ludmile L., bytem Mimoň III, Mimoň, z důvodu uvedení právního stavu do souladu se stavem faktickým, za cenu 200,- Kč/m 2 pozemku + DPH a předloženou kupní smlouvu a ukládá starostovi města, kupní smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat. Z: Ing. Fialová T: Stránka 8 z 23

9 R17/965 Prodej pozemku p.č. 700/17, k.ú. Mimoň lokalita Zahradní manželé M. Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit níže uvedené usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy prodej pozemku pč. 700/17 v k.ú. Mimoň, zahrada, o výměře 345 m 2, za účelem užívání jako zahrada, se zřízením služebnosti vedení VO ve prospěch města Mimoň, manželům I. M. a J. T. M., bytem Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, Liberec, za cenu dle Zásad pro prodej a pronájem nemovitostí v majetku města Mimoň 225,- Kč + DPH za 1 m 2 s ohledem na zřizovanou služebnost inženýrských sítí + cena porostů a ukládá odboru správy majetku: a) zajistit znalecký posudek na porosty nacházející se na prodávaném pozemku a geometrický plán na zřízení věcného břemene a následně předložit ke schválení kupní smlouvu b) oslovit uživatele (nájemce) pozemků ve vlastnictví města v dané lokalitě Zahradní ulice Mimoň pro zjištění zájmu o prodej pozemků s věcným břemenem uložení sítí. Z: Ing. Fialová T: 1/2018 R17/966 Prodej a koupě (směna) pozemků v k.ú. Vranov p.r. pozemky pč. 352 a 351 Lesy ČR Cyklomagistrála Ploučnice, úsek Mimoň koupaliště Srní Potok 1) Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy zveřejnění záměru prodat pozemek pč. 351, lesní pozemek, o výměře 6575 m 2, v k.ú. Vranov pod Ralskem, za cenu dle Zásad pro prodej a pronájem majetku města Mimoň, a to dle znaleckého posudku ve výši ,- Kč a ukládá odboru správy majetku zveřejnit záměr na úřední desce. 2) Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit navržené usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy: a) prodej pozemku pč. 351, lesní pozemek, o výměře 6575 m 2 v k.ú. Vranov pod Ralskem, za cenu ,- Kč určenou znaleckým posudkem, Lesům České republiky, s.p., se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, IČ za podmínek uvedených v přeložené kupní smlouvě a tuto kupní smlouvu, ukládá starostovi města podepsat kupní smlouvy, které jsou přílohou tohoto usnesení. b) nabytí pozemku pč. 352, ostatní plocha, o výměře 1320 m 2, v k.ú. Vranov pod Ralskem, za cenu ,- Kč určenou znaleckým posudkem, od Lesů České republiky, s.p., se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, IČ za podmínek uvedených v přeložené kupní smlouvě a tuto kupní smlouvu, ukládá starostovi města podepsat kupní smlouvy, které jsou přílohou tohoto usnesení. Z: Ing. Fialová T: 1/2018 Stránka 9 z 23

10 R17/967 Dodatek č. 2 ke smlouvě na ostrahu budov v majetku města Mimoň HENIG security s.r.o. Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění služeb ochrany a ostrahy majetku s firmou HENIG security servis, s. r. o., 5. května 797, Česká Lípa, IČ: a ukládá starostovi města Dodatek č. 2, který je přílohou tohoto usnesení, podepsat. Z: Ing. Fialová T: 1/2018 R17/968 Změna rozpočtu navýšení příjmů a snížení financování města na základě přijaté dotace na hospodaření v lesích a Smlouva o poskytnutí účelové Dotace z lesnického fondu LBK hospodaření v lese. 1) Rada města Mimoň schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Lesnického fondu Libereckého kraje s Libereckým krajem, U jezu 642/2a, Liberec 2, IČ a ukládá starostovi města podepsat smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení a 2) Rada města Mimoň schvaluje ve své kompetenci změnu rozpočtu č. R XX navýšení příjmů a snížení financování města o ,- Kč na základě přijaté dotace na hospodaření v lesích dle přílohy č.1 důvodové zprávy. Z: Ing. Fialová T: 1/2018 R17/969 Prodej části technologie vepřín kupní smlouva Rada města Mimoň dle důvodové zprávy schvaluje kupní smlouvu a prodej části technologie pro výkrm a chov prasat v rozsahu dle předložené kupní smlouvy za cenu ,- +DPH za komponenty technologie specifikované v předložené kupní smlouvě a za podmínek uvedených v předložené kupní smlouvě firmě BD Tech s.r.o., se sídlem Lohenická 607, 190 Stránka 10 z 23

11 17 Praha 9-Vinoř, IČ a ukládá starostovi města kupní smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení podepsat. Zodpovídá: Ing. Fialová T: 1/2018 R17/970 Přesun mezi položkami rozpočtu v rámci ZM schváleného závazného ukazatele 5512 Požární ochrana a poskytnutí věcného daru dobrovolným hasičům Rada města Mimoň bere na vědomí informaci o přesunu finančních prostředků mezi položkami v rámci OdPa 5512 Požární ochrana. Přesuny mezi položkami jsou přílohou č. 1 tohoto usnesení. Rada města Mimoň schvaluje poskytnutí věcného daru za mimořádné úsilí hasičů při silném větru v době 28. a a poděkování starosty města za výjezdy v roce 2017 členům mimo výjezdní jednotku. Cena daru a seznam obdarovaných je přílohou tohoto usnesení. R17/971 Návrh na vydání Nařízení města, kterým se určují místa, kde lze konat shromáždění bez oznámení a doba, v níž se tato shromáždění konat nesmějí Rada města Mimoň se usnesla vydat na základě 4 odst. 3 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění zákona č. 259/2002 Sb., a v souladu s 11 odst. 1 a 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Nařízení města č. 3/2017, kterým se určují místa, kde lze konat shromáždění bez oznámení, a doba, v níž se tato shromáždění konat nesmějí. Zodpovídá: E. Kolaříková T: R17/972 Poskytnutí finančního daru za celoroční práci ve výborech a komisích občanům, kteří nejsou zastupiteli Rada města Mimoň rozhodla poskytnout jednorázový peněžitý dar občanům, kteří nejsou zastupiteli za celoroční práci ve výborech, v komisích a pracovních skupinách dle důvodové Stránka 11 z 23

12 zprávy, schvaluje vzor darovací smlouvy a ukládá starostovi města darovací smlouvu podepsat. Zodpovídá: E. Kolaříková T: R17/973 Žádost Sportovní unie Českolipska, z. s. o příspěvek na vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovci okresu Česká Lípa za rok 2017 Rada města Mimoň schvaluje poskytnutí daru ve výši 5.000,00 Kč pro Sportovní unii Českolipska, IČ: , sídlo: Žižkova 231/1, Česká Lípa za účelem podpory na vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovci okresu Česká Lípa za rok 2017, konané dne , z 6112 pol org. 890 a schvaluje uzavření darovací smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení a ukládá starostovi města smlouvu podepsat. Zodpovídá: E. Kolaříková T: R17/974 Žádost Gymnázia Mimoň o navýšení příspěvku a uzavření darovací smlouvy Rada města Mimoně doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. xx navýšení výdajů o Kč pro Gymnázium Mimoň na stipendia a příspěvek na dopravu a navýšení financování o Kč, dle přílohy důvodové zprávy. Zastupitelstvo města Mimoň rozhodlo poskytnout dar Unii rodičů Gymnázia Mimoň, Letná 263, Mimoň, IČ ve výši ,- Kč na účel v souladu se stipendijním řádem pro školní rok 2017/2018. Zastupitelstvo města Mimoň ukládá starostovi města darovací smlouvu podepsat. Darovací smlouva je přílohou tohoto usnesení. Pro 3 (R. Zubko, F. Kaiser, Ing. Schleier) Zdržel se 2 (Mgr. Konopiský, Ing. Baloun) Zodpovídá: E. Kolaříková T: Stránka 12 z 23

13 R17/975 Změna Statutu Dotačního fondu města Mimoň Rada města Mimoně doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy změnu Statutu Dotačního fondu města Mimoň. Dokument s vyznačenými změnami je přílohou tohoto usnesení. Zodpovídá: E. Kolaříková T: Pro 4 (Ing. Baloun, Ing. Schleier, F. Kaiser, Mgr. Konopiský) Zdržel se 1 (R. Zubko) R17/976 navýšení příjmů a výdajů zaslání finančních prostředků z KÚLK na dotace Rada města Mimoň schvaluje ve své kompetenci: 1) změnu rozpočtu č. R25 navýšení příjmů a výdajů o ,28 Kč zaslání finančních prostředků z Libereckého kraje na projekt Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 3 Základní škole a Mateřské škole Mírová 81, Mimoň, příspěvkové organizaci dle přílohy důvodové zprávy; 2) změnu rozpočtu č. R26 navýšení příjmů a výdajů o ,55 Kč zaslání finančních prostředků z Libereckého kraje na projekt Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji Základní škole a Mateřské škole Pod Ralskem 572, Mimoň, příspěvkové organizaci dle přílohy důvodové zprávy. R17/977 navýšení příjmů a výdajů příjem dotací z Úřadu práce na financování VPP a SÚPM Rada města Mimoň schvaluje ve své kompetenci změnu rozpočtu č. R27 navýšení příjmů a snížení financování o Kč dotace na veřejně prospěšné a společensky účelná pracovní místa práce dle přílohy důvodové zprávy. R17/978 Rozpočtové provizorium Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje pro rok 2018 rozpočtové provizorium ve výši jedné dvanáctiny běžných výdajů roku 2017 v každém měsíci provizoria. V případě mandatorních Stránka 13 z 23

14 výdajů je přípustné překročení objemu výdajů, pokud k němu dochází v přímé souvislosti s financováním uloženým zákonem. Výdaje hrazené na základě již uzavřených smluv budou placeny dle smluvních podmínek. Zastupitelstvo města Mimoň v rámci rozpočtového provizoria schvaluje výdaj z 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství do výše 150 tis. Kč na zajištění těžby dřeva v městských lesích a z 1036 Správa v lesním hospodářství do výše 51 tis. Kč na zajištění funkce odborného lesního hospodáře. R17/979 Zrušení úvěru na rekonstrukci ZŠ a MŠ Pod Ralskem Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje: 1) Ukončení úvěrové smlouvy č /LCD k úvěru poskytnutého Českou spořitelnou a. s. na financování projektu Snížení energetické náročnosti a změna stavby Luční 530 a 653 k datu z důvodu zaplacení celého projektu z obdržené dotace od Ministerstva financí ČR. 2) Změnu rozpočtu č. xx navýšení příjmů o Kč dotace z Ministerstva financí ČR na Snížení energetické náročnosti a změna stavby Luční 530 a 653, snížení čerpání úvěru o Kč a snížení financování o Kč dle přílohy důvodové zprávy. R17/980 Stanovení odměn od pro neuvolněné zastupitele Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň stanovuje od neuvolněným zastupitelům výši odměn dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, v maximální výši, a to za výkon funkce: a) člena zastupitelstva; b) člena rady; c) předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady zřizované dle 117 a 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů; d) člena výboru zastupitelstva nebo komise rady zřizované dle 117 a 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Stránka 14 z 23

15 R17/981 Umístění vyhrazeného parkování u ZŠ a MŠ Letná Rada města Mimoň schvaluje umístění vyhrazeného parkování pro vozíčkáře svislou DZ IP 11a Parkoviště, se symbolem pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou, v kombinaci s vodorovnou dopravní značkou V 10f Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou, na sídl. Letná u praktické školy na pozemku p.č. 1530/1 k.ú. Mimoň. Zároveň ukládá OVDZ a ŽP MěÚ Mimoň projednat umístění s příslušnými orgány a v případě souhlasu zajistit jeho realizaci. Zodpovídá: Ing. P.Tadlík, T: R17/982 Dimatex Prohlášení od dodavatelů odpadů Rada města Mimoň schvaluje Prohlášení od dodavatelů odpadů pro potřeby společnosti Dimatex CS spol. s.r.o., IČ dle důvodové zprávy a ukládá starostovi Prohlášení podepsat. Zodpovídá: Ing. P. Tadlík, T: R17/983 Navýšení příspěvku oprava a údržba dopravního značení Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň přijmout usnesení následujícího znění: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. xx navýšení běžných výdajů na navýšení příspěvku k hospodaření Zahradnictví Mimoň, p.o. o 50 tis. Kč a snížení běžných výdajů o 50 tis. Kč na pořízení nového dopravního značení a na údržbu dopravního značení, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. Zodpovídá: Ing. Tadlík, T: Stránka 15 z 23

16 R17/984 Navýšení příspěvku 2017 na provoz Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň přijmout usnesení následujícího znění: Zastupitelstvo města Mimoň s c h v a l u j e změnu rozpočtu č. xx navýšení běžných výdajů na navýšení příspěvku k hospodaření Zahradnictví Mimoň, p.o. ve výši ,- Kč a navýšení financování města (snížení stavu účtu) ve výši ,- Kč dle přílohy č. 1 důvodové zprávy; Zodpovídá: Ing. P. Tadlík, T: R17/985 o převod finančních prostředků mezi fondy Rada města Mimoň schvaluje Zahradnictví Mimoň, p.o. převod finančních prostředků ve výši ,- Kč z rezervního fondu do investičního fondu dle důvodové zprávy. R17/986 Vydání Změny č. 4 Územního plánu Mimoň Zastupitelstvem města Mimoň Rada města Mimoň projednala pořizovatelem předložený návrh vydání Změny č. 4 Územního plánu Mimoň a doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň ověřilo ve smyslu ustanovení 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a staveb-ním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějším předpisů, že návrh Změny č. 4 Územního plánu Mimoň není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu. Zastupitelstvo města konstatuje, že není třeba přijímat rozhodnutí o námitkách v souladu s ustanovením 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť námitky nebyly uplatněny a vydává ve smyslu ustanovení 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ustanovení 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ustanovením správního řádu, ustanovení 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, formou opatření obecné povahy Změnu č. 4 Územního plánu Mimoň. Zodpovídá: Ing. P. Tadlík, T: Stránka 16 z 23

17 R17/987 Uzavření smlouvy o dílo na zpracování právního stavu Územního plánu Mimoň po změnách č. 1 a č. 4 Rada města Mimoň schvaluje uzavření smlouvy o dílo v ceně Kč vč. DPH na zpracování právního stavu (úplného znění) Územního plánu Mimoň po vydaných změnách č. 1 a č. 4, se společností SAUL, s.r.o., IČ , se sídlem U Domoviny 491/1, Liberec 4 a ukládá starostovi tuto smlouvu, která je přílohou usnesení, podepsat. Zodpovídá: Ing. P. Tadlík, T: R17/988 Návrh na pořízení změny č. 6 Územního plánu Mimoň Rada města Mimoň projednala návrh na pořízení změny č. 6 Územního plánu Mimoň Změna trasy přeložky silnice II/268 západního obchvatu města předložený v rozsahu a obsahu dle důvodové zprávy a doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: A) Zastupitelstvo města Mimoň v souladu s ustanovením 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje pořízení změny č. 6 Územního plánu Mimoň, zahrnující návrh Změna trasy přeložky silnice II/268 západního obchvatu města, jenž byl předložen z vlastního podnětu města dle 44 písm. a) stavebního zákona, v rozsahu a obsahu dle důvodové zprávy. B) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje Ing. Stanislava Balouna jako určeného zastupitele ve smyslu stavebního zákona spolupracujícího při pořízení změny č. 6 Územního plánu Mimoň. Zodpovídá: Ing. P. Tadlík, T: R17/989 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo Oprava cesty na p. č a chodníků na Sídlišti pod Ralskem Rada města Mimoň schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne na realizaci akce: Oprava cesty na p. č a chodníků na Sídlišti pod Ralskem s firmou STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, Praha, IČO a ukládá starostovi dodatek podepsat. Změna termínu dokončení díla. Zodpovídá: manažer VZ, T: Stránka 17 z 23

18 R17/990 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo Oprava parkovacích ploch na Sídlišti pod Ralskem Rada města Mimoň schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne na realizaci akce: Oprava parkovacích ploch na Sídlišti pod Ralskem s firmou Stavební firma Bardzák s.r.o., Nerudova 107, Benešov nad Ploučnicí, IČO a ukládá starostovi dodatek podepsat. Změna termínu dokončení částí díla. Pro Proti Zdržel se Nepřítomen Zodpovídá: manažer VZ, T: (Ing. Baloun, Ing. Schleier, F. Kaiser, Mgr. Konopiský) 1 (R. Zubko) R17/991 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo Oprava chodníku Komenského a Růžová Rada města Mimoň schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne na realizaci akce: Oprava chodníků v ul. Komenského a Růžová s firmou Stavební firma Bardzák s.r.o., Nerudova 107, Benešov nad Ploučnicí, IČO a ukládá starostovi dodatek podepsat. Změna termínu dokončení částí díla. Zodpovídá: manažer VZ, T: R17/992 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo Oprava komunikace Komenského a Růžová Rada města Mimoň navrhuje schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce: Oprava komunikace ul. Komenského a Růžová s firmou STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, Praha, IČO a ukládá starostovi dodatek podepsat. Snížení ceny díla a změna termínu dokončení díla. Zodpovídá: manažer VZ, T: Stránka 18 z 23

19 R17/993 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci s SVS a.s. ul. Komenského a Růžová Rada města Mimoň schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při přípravě a realizaci stavby CL Mimoň, Komenského, Růžová rekonstrukce kanalizace a vodovodu s firmou Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, Teplice, IČO a ukládá starostovi dodatek podepsat. (příspěvek Severočeské vodárenské společnosti a.s. je ,75 Kč vč. DPH) a ukládá starostovi města smlouvu podepsat. R17/994 Odsouhlasení zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Rozšíření a modernizace IS Města Mimoň Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy: 1. Znění zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Rozšíření a modernizace IS Města Mimoň 2. Okruh uchazečů, kterým bude výzva k podání nabídek zaslána 3. Jmenování členů a náhradníků komise pro otevírání obálek a hodnotící komise na zakázku: Rozšíření a modernizace IS Města Mimoň ve složení dle přílohy a ukládá starostovi jmenovací listinu podepsat. Dokumentace je přílohou tohoto usnesení. Zodpovídá: manažer VZ, T: R17/995 Informace o stavu zakázky Odkanalizování rodinných domů č.p. 622, 623, 624, 625 a 626 II Hvězdovská ulice v Mimoni a návrh dořešení zakázky Rada města Mimoň bere na vědomí informaci o stavu zakázky Odkanalizování rodinných domů č. p. 622, 623, 624, 625 a 626 II v Hvězdovská ulici v Mimoni a ukládá ORM dořešit zakázku dle bodu 1 nebo 2 dle znění důvodové zprávy a Ukládá svolat jednání s firmou Voka Zodpovídá: Ing. J. Filek, T: Stránka 19 z 23

20 R17/996 Návrh podání žádosti do programu prevence kriminality na rok 2018 vyhlášeném Ministerstvem vnitra ČR rozšíření MKDS v Mimoni Rada města Mimoň, doporučuje zastupitelstvu schválit následující usnesení: 1. Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí podání žádosti o dotaci z Programu prevence kriminality na rok 2018 vyhlášeném Ministerstvem vnitra ČR, jejíž součástí jsou dílčí projekty Rozšíření MKDS etapa IV. 2. Zastupitelstvo města Mimoň ukládá Finančnímu odboru MěÚ Mimoň zařadit náklady ve výši na realizaci této akce do rozpočtu města na rok Zodpovídá: Ing. J. Filek, T: R17/997 Návrh podání žádosti o dotaci z programu Zvyšování bezpečnosti ze SFDI pro akci Přechod pro chodce a chodník Mimoň Letná na rok 2018 Rada města Mimoň, doporučuje zastupitelstvu schválit následující usnesení: 1. Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí podání žádosti o dotaci z programu Zvyšování bezpečnosti ze SFDI pro akci Přechod pro chodce a chodník Mimoň Letná na rok Zastupitelstvo města Mimoň ukládá Finančnímu odboru MěÚ Mimoň zařadit náklady ve výši na realizaci akce do rozpočtu města na rok 2018 Zodpovídá: Ing. J. Filek, T: R17/998 Návrh na podání dotace z Dotačního fondu LK oprava výklenkové kaple Rada města Mimoň, doporučuje zastupitelstvu schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí podání žádosti o dotaci z programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji vyhlášeném Libereckým krajem pro rok 2018, jejíž součástí je projekt Restaurátorské práce na záchraně a obnově výklenkové kaple se sochou Panny Marie Mimoň. Zodpovídá: Ing. J. Filek, T: Stránka 20 z 23

21 R17/999 Schválení Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo s firmou SYBAN, s.r.o. na akci Snížení energetické náročnosti a změna stavby Luční 530 a 653. Rada města Mimoň schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo s firmou SYBAN, s.r.o., se sídlem: ul. 28. října 60/44, , Liberec 7, IČ: , na akci: Snížení energetické náročnosti a změna stavby Luční 530 a 653 a ukládá starostovi města dodatek smlouvy podepsat. Dodatek smlouvy je přílohou tohoto usnesení. Pro 4 (Ing. Baloun, Ing. Schleier, F. Kaiser, Mgr. Konopiský) Zdržel se 1 (R. Zubko) Zodpovídá: Ing. J. Filek, T: R17/1000 Rozpočtová změna č. xx a schválení dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo s firmou SYBAN s.r.o. na akci Snížení energetické náročnosti a změna stavby Luční 530 a 653 Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města schválit toto usnesení: 1. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. xx zvýšení kapitálových výdajů na rekonstrukci ZŠ Pod Ralskem pavilony Luční čp. 530 a 653 o ,- Kč a snížení kapitálových výdajů na akci Snížení energetické náročnosti BD U Nemocnice o ,- Kč ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení a dle důvodové zprávy. 2. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo s firmou SYBAN, s.r.o., se sídlem: ul. 28. října 60/44, , Liberec 7, IČ: , na akci: Snížení energetické náročnosti a změna stavby Luční 530 a 653 a ukládá starostovi města dodatek smlouvy podepsat. Dodatek smlouvy je přílohou tohoto usnesení. Zodpovídá: Ing. J. Filek, T: R17/1001 Návrh na uzavření Dodatku č. 12 k pojistné smlouvě o druženém pojištění souboru vozidel č Rada města Mimoň schvaluje uzavření dodatku č. 12 k pojistné smlouvě o sdruženém pojištění souboru vozidel č , Česká pojišťovna a. s., Spálená 75/16, Praha 1, IČ , a ukládá starostovi tento dodatek podepsat, ve znění přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. Zodpovídá: Bc. J. Váňová, T: Stránka 21 z 23

22 R17/1002 Návrh na uzavření Dodatku č. 11 k pojistné smlouvě o pojištění majetku a odpovědnosti č Rada města Mimoň schvaluje uzavření dodatku č. 11 k pojistné smlouvě o pojištění majetku č , Česká pojišťovna a. s., Spálená 75/16, Praha 1, IČ , a ukládá starostovi tento dodatek podepsat, ve znění přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. Zodpovídá: Bc. J. Váňová, T: R17/1003 Schválení programu 6. zasedání Zastupitelstva města Mimoň dne Rada města Mimoň schvaluje návrh programu jednání Zastupitelstva města Mimoň, které se bude konat dne v Domě kultury Ralsko v Mimoni od 16,30 hod. Program je přílohou tohoto usnesení. R17/1004 Stanovení termínu jednání zastupitelstva města na I. pololetí 2018 Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města schválit usnesení v tomto znění: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje termíny jednání Zastupitelstva města Mimoň na I. pololetí roku 2018: Jednání budou probíhat vždy ve čtvrtek od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni. Stránka 22 z 23

23 R17/1005 Studie řešení vnitřní dopravy a centra města Rada města Mimoň schvaluje projednání návrhu na pořízení studií při projednávání rozpočtu na rok Pro 4 (Ing. Schleier, F. Kaiser, R. Zubko, Mgr. Konopiský) Zdržel se 1 (Ing. Baloun) (otisk úředního razítka) František Kaiser, v.r. Starosta města Mimoň Ing. Stanislav Baloun, v.r. Místostarosta města Mimoň Stránka 23 z 23

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R17/902 Program jednání USNESENÍ z 31. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 13. 11. 2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.07.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 11. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.04.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 7. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 13.03.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 4. 6. 2018 R18/434 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 24. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.09.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 22. prosince 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 2. listopadu 2017 od 16:30 hodin v Domě kultury

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 6. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 14. 12. 2017 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 18. mimořádného zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.07.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni:

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.09.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.9.2018 R18/733 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 21. 5. 2018 R18/395 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 03. 09. 2018 R18/653 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Pronájem

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 5. 3. 2018 R18/173 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Vydání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.01.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.10.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 30. mimořádného zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 27. 10. 2017 od 12:30 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni:

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 19. 2. 2018 R18/147 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23. 04. 2018 R18/317 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R19/86 Program jednání PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 5. 2. 2019 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

PŘIJATÁ USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 28. června 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni

PŘIJATÁ USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 28. června 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 28. června 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni Z18/52 Volba orgánů zasedání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 16. 7. 2018 R18/528 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 13. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 15.05.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 29. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 28.11.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.02.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 25. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.10.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 22.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 26. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.11.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 10. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 20. Října 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 7. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 17. září 2015 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 7. 5. 2019 R19/353 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.04.2012 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 22. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.09.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 22. června 2017 od 16:30 hodin v Domě kultury

Více

Jednání Zastupitelstva města Mimoň dne

Jednání Zastupitelstva města Mimoň dne Jednání Zastupitelstva města Mimoň dne 2.11.2017 Z17/131 Zrušení Pravidel města Mimoně o použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury města Mimoně a změna rozpočtu snížení na půjčky z FRBI

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29. 1. 2018 R18/87 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 21. dubna 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE U S N E S E N Í Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 20. 08. 2018 Usnesení č. 278/08/2018 Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 25. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.09.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 4. 6. 2019 R19/420 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.11.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 26. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.10.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.10.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

RaM po projednání schválila:

RaM po projednání schválila: Usnesení z 13. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 29.08.2018 od 14 h v kanceláři starosty města Přítomni: dle prezenční listiny - 5 UPRAVENO!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 241/18:

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 21.09.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.01.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 29. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.10.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.03.2012 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ 1. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 22. února 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni

Více

Mírová 120, Mimoň Mimoň III P IJATÁ USNESENÍ

Mírová 120, Mimoň Mimoň III P IJATÁ USNESENÍ M STO MIMO Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III P IJATÁ USNESENÍ z 32. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 15. 10. 2018 R18/775 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

PŘIJATÁ USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 26. dubna 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni

PŘIJATÁ USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 26. dubna 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 26. dubna 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni Z18/22 Volba orgánů zasedání

Více

Usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Peruc konaného dne

Usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Peruc konaného dne Usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Peruc konaného dne 6. 6. 2019 59/2019 Schválení programu jednání. 60/2019 Schválení ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele. 61/2019 Kontrola

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.06.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.12.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 19. května 2016 od 16:30 hodin v zasedací místnosti

Více

PŘIJATÁ USNESENÍ 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 13. září 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni

PŘIJATÁ USNESENÍ 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 13. září 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 13. září 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni Z18/75 Volba orgánů zasedání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.09.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 14.11.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE U S N E S E N Í Z 12. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 18. 06. 2018 Usnesení č. 222/06/2018 Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.04.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.02.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 14.01.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

U S N E S E N Í z 33. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 13. prosince 2017

U S N E S E N Í z 33. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 13. prosince 2017 Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Město Stráž pod Ralskem U S N E S E N Í z 33. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 13. prosince 2017 Přítomní: Omluveni:

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 16. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.06.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE U S N E S E N Í Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 04. 06. 2018 Usnesení č. 195/06/2018 Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 7. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 25. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.09.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 19. 03. 2018 R18/209 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 37. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.12. 2018 R18/920 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Vydání

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.11.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09. 04. 2018 R18/259 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U s n e s e n í č. 129/R10/ /R10/2019 z 10. schůze rady města konané dne v budově MěÚ Meziboří od hodin

U s n e s e n í č. 129/R10/ /R10/2019 z 10. schůze rady města konané dne v budově MěÚ Meziboří od hodin U s n e s e n í č. 129/R10/2019-143/R10/2019 z 10. schůze rady města konané dne 29.04.2019 v budově MěÚ Meziboří od 14.00 hodin U s n e s e n í č. 129/R10/2019 bere na vědomí zprávu o hospodaření s bytovým

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne 13. 1. 2016 od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení RM č. 636/2016 Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje program

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 13. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 28.05.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 14.08.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 1. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 21. ledna 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.04.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 17. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 18.07.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 18. 6. 2018 R18/469 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 29. srpna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 29. srpna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 29. srpna 2016 R 556/16 R 557/16 R 558/16 R 559/16 R 560/16 Změna finančního a výrobního plánu korporace Městské lesy Doksy na rok 2016 a) bere na vědomí zprávu

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.05.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Mgr. Zdeněk Hlinčík, Mgr. Bořivoj Malát, Martin Adam, Bc. Michaela Mašatová, DiS., Karel Jirák

Mgr. Zdeněk Hlinčík, Mgr. Bořivoj Malát, Martin Adam, Bc. Michaela Mašatová, DiS., Karel Jirák Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Město Stráž pod Ralskem U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 12. prosince 2018 Přítomní: Omluveni:

Více

Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn,

Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn, Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn, konaného v pondělí dne 14. 01. 2019, od 16:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu ve Špindlerově Mlýně 1/4/2019-ZM Zastupitelstvo

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10. 09. 2018 R18/677 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 1. Zpráva

Více

z jednání Rady městského obvodu Hrabová, konaného dne

z jednání Rady městského obvodu Hrabová, konaného dne Usnesení č. 103 z jednání Rady městského obvodu Hrabová, konaného dne 17.10.2018 103/2379.) Rada městského obvodu Hrabová informaci o provedení následné veřejnosprávní kontroly za rok 2017 a průběžné veřejnosprávní

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.06.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 7. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 18. září 2014 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ z 9. zasedání mimořádné Rady města Mimoň, které se konalo dne 4. 8.2010 od 15:00 hodin v zasedací

Více