MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III"

Transkript

1 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun, p. Kaiser, p. Zubko, Mgr. Konopiský, Ing. Schleier R15/679 Zahájení a schválení programu 1) Projednání a schválení programu jednání 2) Zpráva o kontrole plnění usnesení 3) Bytové a nebytové hospodářství (a - l) 4) Souhlas s provedením technického zhodnocení Česká pošta 5) Splátkový kalendář poškození plastiky labutí zrušení usnesení 6) Zřízení věcných břemen, služebnosti a) p.č a 3660 v k.ú. Mimoň b) p.č v k.ú. Mimoň c) p.č. 500/1 a 3600 v k.ú. Mimoň 7) Prodeje a pronájmy pozemků a) p.č v k.ú. Mimoň b) p.č a 4655 v k.ú. Mimoň c) p.č. 635/1 v k.ú. Mimoň d) p.č v k.ú. Mimoň e) p.č. 424 v k.ú. Mimoň f) p.č v k.ú. Mimoň g) p.č. 128 v k.ú. Mimoň 8) Prodej pozemku pč. 650/1, k.ú. Mimoň opakované projednání 9) Postup úprav bytových domů v ulici Hvězdovská 141, ) Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě s obcí Noviny p. R. úsek přestupků 11) Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ZŠ - ZŠ a MŠ Mírová 12) Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků MŠ - ZŠ a MŠ Mírová 13) Nový název ulic v lokalitě stavby Komunikace Kosovo Pole 14) Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č ) Plnění rozpočtu k ) Zápis do kroniky za rok ) Analýza rizik staré skládky za garážemi 18) Rozpočtové změny, přesuny mezi položkami rozpočtu (a d) 19) Odkanalizování rodinných domů č.p II. 20) Vytvoření kopií andělíčků Mariánský sloup na náměstí 1. máje 21) Výběr zhotovitele na realizaci VZ rekonstrukce chodníku v ulici Zahradní 22) Výběr zhotovitele na realizaci VZ oprava komunikace Podhájek 23) Výběr zhotovitele na realizaci VZ kasárny kanalizace 24) Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu č. 1.1 Podpora jednotek PO obcí LK 25) Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo Město Mimoň - Restaurování objektu prameniště 26) Informace Domov Důchodců - vytápění Stránka 1 z 17

2 27) Rozpočtová změna - domov důchodců zateplení 28) Schválení smlouvy o spolupráci SVS a.s. na opravu povrchů komunikací po výstavbě vodovodu a kanalizace v ulici Křížová II. 29) Informace o přidělení dotace digitalizace DKR 30) Schválení rekonstrukce komunikací II. třídy na území města 31) Stanovení místní úpravy provozu v ul. Mírová a v ul. U Hřebčína v Mimoni 32) Schválení zadávací dokumentace - Turistické centrum a depozitář muzea 33) Letná studie parkování 34) Zadání studie koupaliště Mimoň 35) Záborový elaborát Rybářská lávka 36) Žádost o udělení výjimky z OZV č. 4/2015 o stanovení kratší doby nočního klidu 37) Program jednání zářijového zastupitelstva města 38) Přesun mezi položkami rozpočtu ) Návrh na jmenování člena dozorčí rady Místní KT Mimoň, a.s. 40) Český pohár automobilových orientačních soutěží povolení uspořádání jízdy zručnosti R15/680 Zpráva o kontrole plnění usnesení Rada města Mimoň schvaluje Zprávu o kontrole plnění usnesení, která je přílohou tohoto usnesení. R15/681 Vydání souhlasu s přidělením bytu P. G. 1. Rada města Mimoň schvaluje účast panu P. G., bytem Brniště, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+3 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R13/1096 ze dne ) s panem P. G. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. R15/682 Vydání souhlasu s přidělením bytu M. Č. 1. Rada města Mimoň schvaluje účast panu M. Č., bytem Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+2 z majetku města Mimoň na Ploužnici. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R13/1096 ze dne ) s panem M. Č. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. Stránka 2 z 17

3 R15/683 Vydání souhlasu s přidělením bytu M. D. 1. Rada města Mimoň schvaluje účast paní M. D., bytem Stráž pod Ralskem, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+2 z majetku města Mimoň na Ploužnici. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R13/1096 ze dne ) s paní M. D. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. Hlasování pro 3 zdržel se 2 R15/684 Vydání souhlasu s přidělením bytu I. K. Rada města Mimoň neschvaluje účast paní I. K., bytem Stráž pod Ralskem, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+2 z majetku města Mimoň a MK a.s. R15/685 Vydání souhlasu s přidělením bytu M. T. 1. Rada města Mimoň schvaluje účast panu M. T., bytem Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+3 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R13/1096 ze dne ) s panem M T dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. R15/686 Vydání souhlasu s přidělením bytu S. R. 1. Rada města Mimoň schvaluje účast panu S. R., bytem Vel ké Teriakovce, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+3 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R13/1096 ze dne ) s panem S. R. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. Stránka 3 z 17

4 R15/687 Vydání souhlasu s přidělením služebního bytu V. S. Rada města Mimoň schvaluje přidělení bytu o velikosti 1+3 v Mimoni z majetku města Mimoň a MK a.s. paní V. S., bytem Mimoň. Nájemní smlouva bude vázána po dobu zaměstnání u Úřadu práce ČR, Kontaktní pracoviště Mimoň. R15/688 Revokace usnesení A. P. 1. Rada města Mimoň ruší usnesení R15/553 ze dne Rada města Mimoň schvaluje účast paní A. P., bytem Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+2 z majetku města Mimoň a MK a.s. v Mimoni. 3. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R13/1096 ze dne ) s paní A. P. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. R15/689 Nájemní smlouva Ing. N. P. Rada města Mimoň schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou jednoho roku s Ing. N. P., bytem Mimoň a ukládá starostovi smlouvu podepsat. Z: starosta T: R15/690 Smlouvy o krátkodobém ubytování Rada města Mimoň schvaluje smlouvy o krátkodobém ubytování na dobu tří měsíců od do pro: B.J., bytem Mimoň B. J., bytem Mimoň K. M., bytem Mimoň S. T., bytem Mimoň a ukládá starostovi smlouvy podepsat. Z: starosta T: Stránka 4 z 17

5 R15/691 Odepsání pohledávky V. Š. Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje odepsání pohledávky ve výši ,65 Kč po panu V. Š., posledně bytem Ploužnice, Mimoň z důvodu úmrtí. R15/692 Nájemní smlouva nebytových prostorů sloužících k podnikání-lokalita U Hřebčína Rada města Mimoň schvaluje nájem nebytových prostorů určených k podnikání v lokalitě U Hřebčína v budově bez čp/če nacházejících se na pozemku pč.544, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Mimoň, zapsaného na listu vlastnictví č.1 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj o celkové výměře prostoru určeného k podnikání 185 m2 (ev.č. 002/1), na dobu neurčitou, panu Ing. P. K., bytem Mimoň, I , za cenu 140,-Kč/m2/rok + zvýšení o každoroční inflaci a za podmínek uvedených v předložené nájemní smlouvě a ukládá starostovi města smlouvu podepsat. Z: starosta T: R15/693 Česká pošta souhlas s provedením technického zhodnocení Rada města Mimoň souhlasí s provedením technického zhodnocení spočívajícího v rozšíření datových sítí na České poště Mimoň na adrese, Mírová 120, Mimoň a ukládá starostovi města souhlas s provedením technického zhodnocení podepsat. Z: starosta T: R15/694 splátkový kalendář poškození plastiky labutí zrušení usnesení Rada města Mimoň ruší své usnesení č. R15/648 ze dne R15/695 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) k.ú. Mimoň plynová přípojka pč a 3660 lokalita Smetanova Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy zřízení věcného břemene (služebnosti) spočívajícího v právu vstupu a vjezdu přes část pozemku v k.ú. Mimoň parc.č a 3660, v souvislosti se zřízením, provozováním, stavebními úpravami, opravami a údržbou stavby přípojky plynu pro pozemek pč. 3666, v k.ú. Mimoň, jehož vlastníkem je P. Š., bytem Mimoň a ukládá starostovi města podepsat smlouvu o Stránka 5 z 17

6 uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti, která je přílohou tohoto usnesení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úplatu ve výši stanovené podle Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí v majetku města Mimoň platných v době podpisu smlouvy budoucí. R15/696 Zřízení věcného břemene vedení veřejného osvětlení přes pozemek v k.ú. Mimoň pč.3518 Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit toto usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti, se společností Váša spol. s r.o., IČ , sídlem Potoční č.p. 2, Mimoň, spočívající v právu chůze a jízdy přes část pozemku parc.č v k.ú. Mimoň, za účelem strpění, opravy a údržby stožárů a vedení veřejného osvětlení, ve prospěch města Mimoň jako osoby oprávněné a za podmínek uvedených v předložené Smlouvě o zřízení služebnosti a ukládá starostovi města tuto smlouvu, která je přílohou usnesení podepsat. R15/697 VB - Smlouva o zřízení služebnosti k.ú. Mimoň pč. 500/1 a 3600 lokalita U Hřebčína SVS a LbK Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti č.j. OLP/2145/2015 na zřízení služebnosti ke stavbě Mimoň, ul. U Hřebčína kanalizace v p.p.č. 510, 500, k.ú. Mimoň, číslo stavby CL přes pozemky pč. 500/1 a pč.3600 v k.ú. Mimoň, mezi Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, IČ jako povinným, Severočeskou vodárenskou společností a.s., se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, , IČ jako oprávněnou a městem Mimoň, se sídlem Mírová Mimoň, IČ a ukládá starostovi města podepsat smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení. Z: starosta T: R15/698 Prodej části pozemku pč v k.ú. Mimoň lokalita Hvězdovská Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy zveřejnění záměru prodeje pč.3262, zahrada, v k.ú. Mimoň, celková výměra pozemku je 389 m 2 s tím, že pozemek bude při prodeji rozdělen na 3 části podle skutečného užívání na jednotlivé zahrádky a přístupovou cestu (podle nákresu), za minimální cenu 300,- Kč za 1 m 2 v souladu se Zásadami pro prodej a pronájem nemovitostí v majetku města Mimoň. Stránka 6 z 17

7 R15/699 Prodej částí pozemků pč a 4655 v k.ú. Mimoň pod mostní konstrukcí lokalita Českolipská Liberecký kraj Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit toto usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy prodej částí pozemků parc.č.4654, ostatní plocha, o výměře 2873 m 2 a pč. 4655, trvalý travní porost, o výměře 850 m 2, oba v k.ú. Mimoň, části dle GP č /2012 označené 4654/3 o výměře 64 m 2 a 4655/2 o výměře 21 m 2, pod mostní konstrukcí silnice II. třídy, Libereckému kraji, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2, IČ , za cenu dle výměru MF č. 01/2014, a to 50,- Kč za m2, veškeré náklady s převodem spojené hradí kupující. Znění kupní smlouvy schválí Rada města po předložení kupujícím. R15/700 Žádost o prodej části pozemku pč. 635/1 v k.ú. Mimoň lokalita Zahradní ul. Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města Mimoň schválit toto usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň neschvaluje dle důvodové zprávy záměr prodeje části pozemku parc.č.635/1, ostatní plocha, část o výměře cca 330 m 2, kdy celý pozemek má výměru 2814 m 2, v k.ú. Mimoň, za účelem rozšíření zahrady k RD. R15/701 Odkoupení části pozemku pč v k.ú. Mimoň pro pěší komunikaci na sídliště lokalita u Družby Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit toto usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy odkoupení části pozemku parc.č.2132, zastavěná plocha a nádvoří, část o výměře cca 16 m 2, v k.ú. Mimoň, za účelem zřízení bezbariérového chodníku mezi Husovou ulicí na sídliště Pod Ralskem, od P. T. D. a T. T. T. H., oba bytem Hrádek nad Nisou za cenu celkem 1.000,- Kč, s tím, že veškeré náklady s převodem spojené hradí kupující město Mimoň včetně daně z nabytí nemovitostí. R15/702 Záměr pronájmu pozemku pč. 424 v k.ú. Mimoň lokalita Okrouhlická Rada města Mimoň neschvaluje záměr pronajmout pozemek pč.424, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 346 m 2 v k.ú. Mimoň, s ohledem na to, že se jedná o veřejnou zeleň. Hlasování pro 4 zdržel se 1 R15/703 Pronájem pozemku pč v k.ú. Mimoň lokalita Českolipská Rada města schvaluje dle důvodové zprávy pronájem pozemku pč.1020, zahrada, o výměře 400 m 2 v k.ú. Mimoň a sklepu umístěného na pozemku, na dobu neurčitou za Stránka 7 z 17

8 cenu v souladu se Zásadami pro prodej a pronájem nemovitostí z majetku města a Směrnicí o pronájmu sklepů za podmínek uvedených v předložené nájemní smlouvě a ukládá starostovi města nájemní smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení podepsat. Z: starosta T: R15/704 Nájem pozemku pč. 128 v k.ú. Mimoň lešení lokalita Mírová 182 Rada města Mimoň schvaluje nájem pozemku pč. 128 o výměře 19 m 2, ostatní plocha, v k.ú. Mimoň, za účelem dočasného umístění lešení k opravě a zateplení fasády domu Mírová čp.182,, Mimoň III, Mimoň s manželi J. D., bytem Česká Lípa a J. D., bytem Česká Lípa, na dobu maximálně 30 dnů dle předložené nájemní smlouvy a ukládá starostovi města podepsat nájemní smlouvu, která je přílohou tohoto materiálu. Z: starosta T: R15/705 Prodej pozemku pč. 650/1, k.ú. Mimoň opakované projednání 1) Rada města Mimoň bere na vědomí petici občanů ze dne ) Rada města Mimoň odkládá projednání prodeje pozemku pč. 650/1 v k.ú. Mimoň a ukládá Odboru správy majetku pozvat na příští jednání iniciátory původního podnětu ze dne R15/706 Postup úprav bytových domů v ulici Hvězdovská 141, Rada města Mimoň schvaluje výměnu oken za dřevěná trojskla u bytových domů Hvězdovská 141, 142 a ukládá odboru správy majetku města vypsat výběrové řízení. Z: OSM T: Rada města Mimoň schvaluje provedení hydroizolace u bytových domů Hvězdovská 141, 142 a ukládá odboru rozvoje města vypsat výběrové řízení. Z: ORM T: R15/707 Návrh Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ze dne s obcí Noviny pod Ralskem o změně čl. IV smlouvy o zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků. Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města schválit usnesení v tomto znění: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích a části páté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ze dne s obcí Noviny pod Ralskem o zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků. Dodatek č. 1 smlouvy je přílohou tohoto usnesení. Stránka 8 z 17

9 R15/708 Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků základní školy - ZŠ a MŠ Mírová 81, Mimoň, PO Rada města Mimoň rozhodla dle 23, odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), povolit ZŠ a MŠ Mírová 81, Mimoň, PO výjimku z nejvyššího počtu žáků, stanovenou prováděcím právním předpisem o 4 žáky a to ve třídách třetího a osmého ročníku pro školní rok 2015/2016 za předpokladu, že zvýšení počtu žáků ve třídě nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. R15/709 Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu děti mateřské školy ZŠ a MŠ, Mírová 81, Mimoň, PO Rada města Mimoň rozhodla dle 23, odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), povolit ZŠ a MŠ Mírová 81, Mimoň, PO výjimku z nejvyššího počtu dětí, stanovenou prováděcím právním předpisem navýšit počet dětí v Mateřské škole Komenského v Mimoni v 1. třídě o 3 děti a v 2. třídě o 2 děti. V Mateřské škole Letná v Mimoni navýšit počet dětí v 1. třídě o 4 děti, v 2. třídě o 3 děti, ve 3. třídě o 3 děti a ve 4. třídě o 1 dítě na školní rok 2015/2016. R15/710 Nový název ulic v lokalitě stavby Komunikace Kosovo Pole Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoně schválit usnesení ve znění: Zastupitelstvo města Mimoň rozhodlo na základě 28, odst. 1 a 84, odst. 2, písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích o názvech ulic na parc. č. 2640/1 a parc. č. 2625/1, část Mimoň I dle přílohy č. 1 takto: 1) pokračovat v názvu ulice Kosovo Pole 2) Žitná 3) Ječná Hlasování pro 4 nepřítomen 1 R15/711 Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č Rada města Mimoň schvaluje dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č , uzavřené s Českou pojišťovnou, a. s., Spálená 75/16, Praha 1, IČ , o pojištění Stránka 9 z 17

10 majetku a odpovědnosti a ukládá starostovi města dodatek, který je přílohou tohoto usnesení, podepsat. Z: starosta T: Hlasování pro 4 nepřítomen 1 R15/712 Plnění rozpočtu k Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí přehled o plnění rozpočtu k R15/713 Zápis do kroniky za rok 2013 Rada města Mimoň schvaluje zápis do kroniky města za rok 2013 s úpravou a schvaluje kronikářce vyplacení odměny. R15/714 Analýza rizik staré skládky odpadů za garážemi Rada města Mimoň bere na vědomí informaci o výsledku provedené Analýzy rizik staré skládky odpadů za garážemi v Pražské ulici dle důvodové zprávy. Hlasování pro 4 zdržel se 1 R15/715 Přesun finančních prostředků mezi položkami - Silnice - osazení dopravních zrcadel na komunikaci II/268, III/26830 a III/26829 Rada města Mimoň bere na vědomí informaci o přesunu finančních prostředků mezi položkami v rámci zastupitelstvem města schválených závazných ukazatelů 2212 Silnice dle přílohy důvodové zprávy. Hlasování pro 4 zdržel se 1 R15/716 Rozpočtová změna Přístavba skladu potravin ZŠ Mírová, Mimoň Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu schválit níže uvedené usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. xx snížení kapitálových výdajů o 254 tis. Kč z akce ZŠ Mírová - tělocvična snížení kapitálových výdajů o 300 tis. Kč z akce Termostatické ventily ZŠ Mírová a navýšení kapitálových výdajů o 554 Stránka 10 z 17

11 tis. Kč v souvislosti s realizací ZŠ Mírová sklad Kuchyně ve znění přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. R15/717 Rozpočtová změna statické zajištění skalního masívu v ulici Žitavská Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu schválit níže uvedené usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. xx snížení kapitálových výdajů o 100 tis. Kč z akce Zlepšení průjezdu Mírové ulice snížení kapitálových výdajů o 101 tis. Kč z akce Nákup pozemků a navýšení kapitálových výdajů o 201 tis. Kč v souvislosti s realizací oprava sklepů Letná ve znění přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. R15/718 RZ ZŠ Mírová Mimoň - podlaha tělocvičny Komenského Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje rozpočtovou změnu XX navýšení výdajů a financování o ,- Kč v souvislosti s realizací akce na ZŠ Mírová Mimoň podlaha tělocvičny Komenského ve znění přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. R15/719 Odsouhlasení Budoucí kupní smlouvy a budoucí smlouvy o zřízení služebnosti s dotčenými majiteli nemovitostí z ulice Hvězdovská pro akci Odkanalizování rodinných domů č. p. 622, 623, 624, 625 a 626 II. Rada města Mimoň schvaluje předloženou Budoucí kupní smlouvu a budoucí smlouvu o zřízení služebnosti, týkající se odkupu vyjmenovaných předmětů prodeje a vzniklého zřízení služebnosti s majiteli nemovitostí z ulice Hvězdovská č. p. 622, 623, 624, 625 a 626 vzniklých z důvodu vypořádání majetkoprávních vztahů při napojení dotčených RD na kanalizační řad, a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat, ve znění přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. Z: starosta T: Stránka 11 z 17

12 R15/720 Odsouhlasení dalšího postupu prací vytvoření kopií andělíčků z Mariánského sloupu na náměstí 1. máje Rada města Mimoň schvaluje vytvoření kopií 2 ks andělíčků z Mariánského sloupu na náměstí 1. máje ve výši Kč a ukládá Odboru rozvoje města tuto akci zahrnout do návrhu rozpočtu města na rok Z: ORM T: R15/721 Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky: Rekonstrukce chodníku v ulici Zahradní 1. Rada města Mimoň, schvaluje vyloučení firmy BLÁHA trade s.r.o., Valteřice 35, Žandov (IČ: ) z výběrového řízení na akci: Rekonstrukce chodníku v ulici Zahradní a ukládá starostovi města podepsat rozhodnutí o vyloučení uchazeče z veřejné zakázky. 2. Rada města Mimoň, na základě doporučení hodnotící komise rozhodla přidělit veřejnou zakázku: Rekonstrukce chodníku v ulici Zahradní firmě Jaroslav Turták, Náměstí Míru 157, Jablonné v Podještědí, IČO Celková cena díla je ,98 Kč vč. DPH. 3. Rada města Mimoň schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci akce: Rekonstrukce chodníku v ulici Zahradní s firmou Jaroslav Turták, Náměstí Míru 157, Jablonné v Podještědí, IČO a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. Z: starosta T: R15/722 Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky: Oprava komunikace Podhájek 1. Rada města Mimoň, na základě doporučení hodnotící komise rozhodla přidělit veřejnou zakázku: Oprava komunikace Podhájek firmě SaM silnice a mosty Děčín a.s., Oblouková 416, Děčín, IČO Celková cena díla je ,60 Kč vč. DPH. 2. Rada města Mimoň schvaluje upravenou Smlouvu o dílo (snížení ceny díla) na realizaci akce: Oprava komunikace Podhájek s firmou SaM silnice a mosty Děčín a.s., Oblouková 416, Děčín, IČO a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. Z: starosta T: Stránka 12 z 17

13 R15/723 Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky: Mimoň, KASÁRNY KANALIZACE 1. Rada města Mimoň schvaluje vyloučení firmy ZEMPRA DC s.r.o., Václavské náměstí 819/43, Praha 1 (IČ: ) z výběrového řízení na akci: Mimoň, KASÁRNY KANALIZACE a ukládá starostovi města podepsat rozhodnutí o vyloučení uchazeče z veřejné zakázky. 2. Rada města Mimoň, na základě doporučení hodnotící komise rozhodla přidělit veřejnou zakázku: Mimoň, KASÁRNY KANALIZACE firmě Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o., Píšťovy 820, Chrudim III, IČO Celková cena díla je Kč vč. DPH. 3. Rada města Mimoň ukládá odboru rozvoje města zařadit výdaje spojené s realizací stavby do návrhu rozpočtu města na rok Z: starosta T: R15/724 Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu č. 1.1 Podpora jednotek PO obcí LK Rada města Mimoň schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu č Podpora jednotek PO obcí LK s Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, Liberec 2 na Na pořízení věcných prostředků požární ochrany a ukládá starostovi města smlouvu podepsat. Smlouva je přílohou tohoto usnesení. Z: starosta T: R15/725 Odsouhlasení Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo Město Mimoň - Restaurování objektu Prameniště v Zámeckém parku ze dne Rada města Mimoň schvaluje předložený Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo Město Mimoň - Restaurování objektu Prameniště v Zámeckém parku ze dne s firmou Kamenictví KYNO s.r.o., Nedaříž 9, Jilemnice, IČ , kdy upřesňuje rozsah prací naplánovaných na rok 2015 a to v celkové výši 121 tis. Kč včetně DPH, ve znění přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. R15/726 Informace Domov důchodců - vytápění Rada města Mimoň bere na vědomí informaci o stavu otopné soustavy budovy občanské vybavenosti Domov důchodců, Pražská 273 a ukládá odboru rozvoje zařadit do návrhu rozpočtu města na rok 2016 první etapu rekonstrukce zahrnující výměnu předávací stanice. Stránka 13 z 17

14 R15/727 Rozpočtová změna Zlepšení tepelné ochrany domova důchodců Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu schválit níže uvedené usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. xx snížení kapitálových výdajů o tis. Kč z akce Zateplení a oprava fasády bytového domu U Nemocnice a navýšení kapitálových výdajů o tis. Kč v souvislosti s realizací Zlepšení tepelné ochrany domova důchodců ve znění přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. R15/728 Schválení smlouvy o spolupráci SVS a.s. na opravu povrchů komunikací po výstavbě vodovodu a kanalizace v ulici Křížová II. Rada města Mimoň schvaluje smlouvu o spolupráci na opravu povrchů komunikací po výstavbě vodovodu a kanalizace v ulici Křížová se společností Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, Teplice, IČ: ve znění přílohy č. 1 a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. Z: starosta T: R15/729 Informace - Digitalizace kina DKR Rada města Mimoň bere na vědomí informaci o získání dotace na projekt Digitalizace a modernizace kina Domu kultury Ralsko v Mimoni ze Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie na rok 2015 ve výši Kč a ukládá odboru kultury ve spolupráci s odborem rozvoje provést zadávací řízení pro ověření ceny projektu a s výsledkem seznámit radu města ke stanovení dalšího postupu. Z: OK, ORM T: Hlasování pro 4 zdržel se 1 R15/730 Záměr Rekonstrukce průjezdných úseků komunikací II. Třídy (II/270, II/268) Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí možnost provést rekonstrukci průjezdních úseků komunikací II třídy (II/270 a II/268) na katastru města Mimoň. Zastupitelstvo města Mimoně schvaluje aktivní spoluúčast a spolufinancování města Mimoň při projektové přípravě a ukládá jednat s Libereckým krajem o nejvhodnějším způsobu spolupráce. Stránka 14 z 17

15 R15/731 Stanovení místní úpravy provozu v ul. Malá v Mimoni a v ul. U Hřebčína v Mimoni Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí návrh zastupitele pana Petra Krále na stanovení místní úpravy provozu v ul. Malá a v ul. U Hřebčína v Mimoni a ukládá jednat s Libereckým krajem o tomto řešení. Z: starosta T: R15/732 Schválení zadávací dokumentace - Turistické centrum a depozitář muzea Rada města Mimoň schvaluje ve znění přílohy zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu Projektové dokumentace - Turistické centrum a depozitář muzea a ukládá Odboru rozvoje města zahájit zadávací řízení. R15/733 Letná studie parkování Rada města Mimoň bere na vědomí návrh studie řešení parkování na sídlišti Letná dle předloženého návrhu a ukládá Odboru rozvoje města seznámit s návrhem občany. R15/734 Zadání studie koupaliště Mimoň Rada města Mimoň odkládá projednání zadání studie koupaliště Mimoň na příští jednání rady města. Z: ORM T: R15/735 Záborový elaborát Rybářská Lávka Rada města Mimoň bere na vědomí záborový elaborát pro plánovanou stavbu Rybářská lávka a ukládá starostovi jednat s vlastníkem pozemků 261 a 262 v katastrálním území Mimoň o odkoupení pozemků. Z: starosta T: Stránka 15 z 17

16 R15/736 žádost o udělení výjimky z OZV č. 4/2015 o stanovení kratší doby nočního klidu reprodukovaná hudba při taneční zábavě Biliard club Rada města Mimoň rozhodla udělit výjimku z OZV č. 4/2015 o stanovení kratší doby nočního klidu žadateli P. Š., bytem Mimoň, k pořádání taneční zábavy s reprodukovanou hudební produkcí v provozovně Biliard club v Mimoni, Sídliště pod Ralskem 580, v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku dobu nočního klidu v sobotu od 01:00 do 06:00 hod a pověřuje Správní odbor k vydání rozhodnutí o udělení výjimky. R15/737 Program jednání Zastupitelstva města Mimoň Rada města Mimoň schvaluje program jednání Zastupitelstva města Mimoň, které se bude konat dne v Domě kultury Ralsko v Mimoni od 16:30 hodin. R15/738 Informace přesun finančních prostředků mezi položkami Rada města Mimoň bere na vědomí informaci o přesunu finančních prostředků mezi položkami v rámci zastupitelstvem města schválených závazných ukazatelů 2141 Vnitřní obchod, dle přílohy důvodové zprávy. R15/739 Návrh na jmenování člena dozorčí rady Místní KT Mimoň, a.s. Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň navrhuje v souladu s ustanovením 84, odst. 2, písmena g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích a dále v souladu s ustanovením 16, odst. 3 zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků za zástupce města do dozorčí rady společnosti Místní KT Mimoň, a.s., se sídlem Sídliště pod Ralskem čp. 579, Mimoň pana Pavla Škubala, vedoucího Odboru rozvoje města Městského úřadu Mimoň. Stránka 16 z 17

17 R15/740 Český pohár automobilových orientačních soutěží povolení uspořádání jízdy zručnosti Rada města Mimoň schvaluje vydání souhlasu za Město Mimoň s využitím pozemku pč. 1613/1 v k.ú. Mimoň parkoviště u gymnázia, k účelu uspořádání jízdy zručnosti v rámci akce Český pohár automobilových orientačních soutěží dne Autoklubu Mimoň AČR, Náměstí J.Fučíka 152, Mimoň, IČ , za podmínky souhlasu nájemce pozemku Archa s.r.o. (IČ ) a ukládá starostovi města po projednání s nájemcem pozemku souhlas podepsat. Z: starosta T: (otisk úředního razítka) František Kaiser, v.r. Ing. Stanislav Baloun, v.r. starosta města místostarosta města V souladu s platnou právní úpravou je dle Úřadu pro ochranu osobních údajů v usneseních u fyzických osob uveden pouze iniciál jména a příjmení a obec bydliště dotčené osoby. Stránka 17 z 17

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.07.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 7. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 17. září 2015 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 7. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 13.03.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.9.2018 R18/733 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.01.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 19. 2. 2018 R18/147 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 11. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.04.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.09.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 21.09.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 25. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.10.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.10.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 22.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 03. 09. 2018 R18/653 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Pronájem

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 21. 5. 2018 R18/395 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 24. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.09.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 18. mimořádného zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.07.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni:

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.04.2012 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 4. 6. 2018 R18/434 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.11.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.10.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 5. 3. 2018 R18/173 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Vydání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R17/902 Program jednání USNESENÍ z 31. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 13. 11. 2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R19/86 Program jednání PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 5. 2. 2019 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.02.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 21. dubna 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 26. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.11.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.03.2012 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 10. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 20. Října 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.04.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.02.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 22. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.09.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 26. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.10.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23. 04. 2018 R18/317 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

PŘIJATÁ USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 26. dubna 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni

PŘIJATÁ USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 26. dubna 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 26. dubna 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni Z18/22 Volba orgánů zasedání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 2. listopadu 2017 od 16:30 hodin v Domě kultury

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 19. května 2016 od 16:30 hodin v zasedací místnosti

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.12.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.01.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne 13. 1. 2016 od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení RM č. 636/2016 Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje program

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 37. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.12. 2018 R18/920 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Vydání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.11.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 13. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 28.05.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 30. mimořádného zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 27. 10. 2017 od 12:30 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni:

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 17. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 18.07.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09. 04. 2018 R18/259 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 29. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 28.11.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 16. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.06.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 25. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.09.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10. 09. 2018 R18/677 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 1. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.06.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 30.01.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 16. 7. 2018 R18/528 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 13. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 15.05.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 5. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 5. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 5. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 05. 2. 2018 R18/118 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29. 1. 2018 R18/87 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 14.11.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 29 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 29 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 29 ze dne 18. 11. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV 3902/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 547/2015 Rada města Jablonné

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 9. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.04.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 14.01.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 75 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 75 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 75 ze dne 28. 8. 2017 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/3586/2017 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1543/2017 Rada

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 25. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.09.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 29. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.10.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 25 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 25 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 25 ze dne 25. 9. 2019 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/3540/2019 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 556/2019 Rada

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.04.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

PŘIJATÁ USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 28. června 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni

PŘIJATÁ USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 28. června 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 28. června 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni Z18/52 Volba orgánů zasedání

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.06.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

PŘIJATÁ USNESENÍ 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 13. září 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni

PŘIJATÁ USNESENÍ 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 13. září 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 13. září 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni Z18/75 Volba orgánů zasedání

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 7. 5. 2019 R19/353 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.09.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 4. 6. 2019 R19/420 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 19. 03. 2018 R18/209 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Zastupitelstvo města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 13. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 8.3.2017 146/13/ZM/2017 Regulace provozování hazardních her - OZV I. Zastupitelstvo

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne 29. 6. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV 2242 /2015 Počet listů dokumentu: 6 Usnesení RM č. 352/2015 Rada města Jablonné

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 27.05.2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 22. prosince 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.03.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R17/1008 Program jednání USNESENÍ z 34. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11. 12. 2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 18. 6. 2018 R18/469 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ 1. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 22. února 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni

Více

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/91/2018 Schválení programu 91. schůze Rady města Uničova

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 R 25/14 Změna finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy za rok 2013 a) schvaluje změny finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy, s.

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 1. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 21. ledna 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 12.12.2016 680/27/RM/2016 Prodej pozemku (H.V. a J.,V. E. a M.) I. Rada města navrhuje

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013 R 99/13 Schválení navýšení úhrad v Domově pro seniory od 01.04.2013 schvaluje navýšení úhrad v Domově pro seniory od 01.04.2013 dle předloženého

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. srpna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. srpna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. srpna 2016 R 496/16 R 497/16 R 498/16 R 499/16 R 500/16 R 501/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke

Více

Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.06.2016 Číslo: 1167/36 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 22.06.2016 Číslo: 1168/36 Zodpovídá: OSV Termín: 24.06.2016 odměnu ředitelce

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE U S N E S E N Í Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 04. 06. 2018 Usnesení č. 195/06/2018 Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R17/947 Program jednání USNESENÍ z 32. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 27. 11. 2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 7. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 18. září 2014 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 1/ Kontrola usnesení 14/107 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozbory hospodaření příspěvkových organizací

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané 13. června 2018, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 80 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 80 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 80 ze dne 1. 11. 2017 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4376/2017 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1647/2017 Rada

Více