MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III"

Transkript

1 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun, F. Kaiser, Mgr. Konopiský, R. Zubko Omluveni: Ing. Schleier R16/934 Zahájení a schválení programu 1) Projednání a schválení programu jednání 2) Podání informace: a) velkovýkrmna prasat b) nabídka na místo strážníka MěPo 3) Zpráva o kontrole plnění usnesení 4) Bytové a nebytové hospodářství (a - p) 5) Záměr prodeje části pozemku pč v k.ú. Mimoň lokalita Pod Křížovým vrchem 6) Prodej části pozemku pč. 64/1 v k.ú. Vranov pod Ralskem p. Zubko 7) Záměr prodeje části pozemku pč. 64/1 v k.ú. Vranov pod Ralskem manželé Hloucalovi 8) Prodej části pozemku pč v k.ú. Mimoň lokalita Smetanova ul. A. Benešová 9) Smlouvy na dodávku digitálních měřidel tepla a služby dodavatel Ulimex, spol. s r.o. 10) Žádost o vrácení nájemného NS10/ Pekařství Šumava opakovaná žádost 11) Plán zimní údržby - informace 12) Okrouhlická 81 nabídka odkoupení podílu 1/12 mimo dražbu kupní smlouva 13) Pravidla pro výměnu zařizovacích předmětů a oprav v bytech města Mimoň 14) Informace přesun finančních prostředků mezi položkami 15) Záměr zveřejnění pronájmu části pozemku p. č. 160/1, k. ú. Vranov pod Ralskem 16) Záměr zveřejnění pronájmu pozemku p. č. 3309/1,3309/2,3309/6,3309/7,3310 v k. ú. Mimoň 17) Žádost o příspěvek na sportovní hry 18) Žádost o změnu účelu vázaných prostředků z rozpočtu zřizovatele mimoškolní činnost Základní školy a Mateřské školy Pod Ralskem 19) Rozpočtová změna - posílení Dotačního fondu města Mimoň 20) Rozpočtová změna a darovací smlouva Gymnázium Mimoň 21) Zrušení oplocení areálu bývalého letního kina 22) Návrh veřejnoprávní smlouvy o výkonů úkolů městské policie mezi Městem Mimoň a obcí Pertoltice pod Ralskem 23) Návrh veřejnoprávní smlouvy o výkonů úkolů městské policie mezi Městem Mimoň a obcí Noviny pod Ralskem 24) Změny rozpočtu navýšení příjmů a výdajů o dotaci pro Sociální služby Města Mimoň 25) Změny rozpočtu snížení a navýšení příjmů a výdajů a financování města v návaznosti na předpokládané čerpání výdajů a plnění příjmů do konce r ) Výsledky veřejnosprávních kontrol Stránka 1 z 17

2 27) Schválení dodatku č. 7 k pojistné smlouvě o sdruženém pojištění souboru vozidel č ) Vydání souhlasného stanoviska k rozvoji sociálních služeb poskytovaných spolkem Lampa, z.s. 29) Hromadná licenční smlouva o užití hudebních děl s textem i bez textu při promítání audiovizuálních děl v kinech 30) Smlouva výpůjčce sbírkových předmětů ze sbírky 31) Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnost Libereckého kraje na období od roku 2017 do roku ) Recyklace baterií Ecobat 33) Přesun finančních prostředků mezi položkami hřbitov 34) Informace Výměna sedaček kina DKR 35) Uzavření smlouvy o dílo na přepracování dokumentace a zajištění inženýrské činnosti na akci Humanizace Nádražní ulice v Mimoni 36) Investiční záměr - Program regenerace sídliště Letná 37) Návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo Celková oprava a osazení Mariánského sloupu na náměstí 1. máje 38) Změny rozpočtu navýšení příjmů a výdajů o dotaci Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok Restaurování prameniště 39) Výběr zhotovitele a schválení smlouvy o dílo Podzemní kontejnery - Regenerace Sídliště pod Ralskem 40) Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky: Cyklomagistrála Ploučnice úsek Mimoň Srní potok 41) Program jednání Zastupitelstva města Mimoň 42) Odběr ojetého vozidla pro ekologickou likvidaci 43) Záměr pronájmu nebytových prostorů Letná 253, Mimoň sdružení Lampa 44) Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky: Zateplení vikýřů a výměna oken Mírová ) Změna rozpočtu volby do zastupitelstev krajů R16/935 Zpráva o kontrole plnění usnesení Rada města Mimoň schvaluje Zprávu o kontrole plnění usnesení, která je přílohou tohoto usnesení. R16/936 Vydání souhlasu s přidělením bytu M. Č. 1. Rada města Mimoň schvaluje účast panu M. Č., bytem Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+1 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R16/241 ze dne ) s panem M. Č. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. Stránka 2 z 17

3 R16/937 Vydání souhlasu s přidělením bytu R. G. 1. Rada města Mimoň schvaluje účast panu R. G., bytem Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+3 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R16/241 ze dne ) s panem R. G. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. R16/938 Vydání souhlasu s přidělením bytu Š. K. Rada města Mimoň neschvaluje účast panu Š. K., bytem Stráž pod Ralskem, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+3 z majetku města Mimoň a MK a.s. R16/939 Vydání souhlasu s přidělením bytu V. Z. Rada města Mimoň neschvaluje účast paní V. Z., bytem Bátorove Kosihy, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+3 z majetku města Mimoň a MK a.s. zdržel se 1 R16/940 Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu bytu J. K. Rada města Mimoň schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu bytu na dobu určitou 2 měsíce od do , s panem J. K., bytem Ploužnice, Mimoň a ukládá starostovi dodatek, který je přílohou tohoto usnesení, podepsat. Z: starosta T: Stránka 3 z 17

4 R16/941 Přidělení bytu č.2, Mírová 126, Mimoň M. P. 1. Rada města Mimoň schvaluje přidělení bytu č. 2, o velikosti 1+kk, Mírová ul. 126 v Mimoni z majetku města Mimoň od panu M. P., bytem Mimoň a ukládá starostovi smlouvu o nájmu bytu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat. 2. Rada města Mimoň schvaluje panu M. P., bytem Mimoň, Dohodu o zániku nájmu na byt č. 2 o velikosti 0+1 v ulici Hvězdovská 142, Mimoň ke dni a ukládá starostovi města dohodu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat. R16/942 Přidělení bytu č.5, Mírová 126, Mimoň J. K. Rada města Mimoň schvaluje přidělení bytu č. 5, o velikosti 2+kk, Mírová ul.126 v Mimoni z majetku města Mimoň od paní J. K., bytem Mimoň a ukládá starostovi smlouvu o nájmu bytu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat. R16/943 Smlouva o nájmu bytu L. D. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou 2 měsíců od do s panem L. D., bytem Ploužnice, Mimoň a ukládá starostovi dodatek, který je přílohou tohoto usnesení, podepsat. Z: starosta T: R16/944 Smlouva o krátkodobém ubytování Rada města Mimoň nesouhlasí s poskytnutím krátkodobého ubytování pro pana A. S., bytem Bydgoszcz, Polsko. R16/945 Žádost o výměnu bytu Š. B. Rada města Mimoň schvaluje panu Š. B., bytem Ploužnice, Mimoň, výměnu bytu č.3 o velikosti 0+1, za byt o velikosti 0+2 v téže lokalitě. Stránka 4 z 17

5 R16/946 Žádost o výměnu bytu M. D. Rada města Mimoň neschvaluje paní M. D., bytem Stráž pod Ralskem, výměnu bytu č.3 o velikosti 1+2 na adrese Ploužnice 321, Mimoň za byt č.11 o stejné velikosti v téže lokalitě na adrese Ploužnice 346, Mimoň. R16/947 Žádost o výměnu bytu J. a M. K. Rada města Mimoň schvaluje manželům J. a M. K., bytem Ploužnice, Mimoň výměnu bytu č. 7 o velikosti 1+2 za byt o velikosti 1+2 nebo 1+3 v Mimoni. R16/948 Žádost o výměnu bytu M. P. Rada města Mimoň schvaluje paní M. P., bytem Ploužnice, Mimoň, výměnu bytu č.14 o velikosti 1+2, za byt o stejné velikosti v nižším podlaží v téže lokalitě. R16/949 Žádost o výměnu bytu L. S. Rada města Mimoň schvaluje paní L. S., bytem Mimoň výměnu bytu č. 21, o velikosti 2+1 za byt o velikosti 1+3 nebo větší v Mimoni. R16/950 Žádost o výměnu bytu M. T. Rada města Mimoň neschvaluje panu M. T., bytem Ploužnice, Mimoň výměnu bytu č. 4 o velikosti 0+2, za byt č.3 o velikosti 1+2 na téže adrese. zdržel se 1 Stránka 5 z 17

6 R16/951 Částečná revokace usnesení R16/898 Nájemní smlouva-nedlužníci Rada města Mimoň částečně ruší usnesení R16/898 ze dne týkající se uzavření nových nájemních smluv o nájmu bytu na dobu určitou jednoho roku s prolongací od do a to tak, že z usnesení vyjímá tohoto nájemce: J. K., Ploužnice, Mimoň R16/952 Záměr prodeje části pozemku pč v k.ú. Mimoň lokalita Pod Křížovým vrchem Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy zveřejnění záměru prodat část pozemku pč. 3346, ostatní plocha, o výměře cca 30 m2, dle zákresu na mapce, kdy celková výměra pozemku je 3006 m2, vše v k.ú.mimoň, za účelem legalizace stavby na pozemku k objektu čp. 373, za cenu dle Zásad pro prodej a pronájem nemovitostí ve vlastnictví města Mimoň a ukládá odboru správy majetku záměr zveřejnit na úřední desce. Z: OSM T: R16/953 Prodej části pozemku pč. 64/1 v k.ú. Vranov pod Ralskem p. Z. Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města dle důvodové zprávy schválit předložený návrh usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy prodej části pozemku pč. 64/1, ostatní plocha, o výměře cca 150 m2, dle zákresu na mapce, v k.ú. Vranov pod Ralskem, panu R. Z., bytem Mimoň I, za účelem užívání jako zahrada k objektu čp. 30, za cenu dle Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí v majetku města Mimoň 200,- Kč/m2 pozemku + DPH. zdržel se 1 R16/954 Záměr prodeje části pozemku pč. 64/1 v k.ú. Vranov pod Ralskem manželé H. Rada města Mimoň doporučuje dle důvodové zprávy zastupitelstvu města Mimoň schválit tento návrh usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň dle důvodové zprávy neschvaluje zveřejnění záměru prodat část pozemku pč. 64/1, ostatní plocha, o výměře cca 130 m2, dle zákresu na mapce, kdy celková výměra pozemku je 4707 m2, vše v k.ú. Vranov pod Ralskem, za účelem užívání jako příjezd k objektu čp. 23, s tím, že pozemek bude dále zachován jako veřejný. Stránka 6 z 17

7 zdržel se 1 R16/955 Prodej části pozemku pč v k.ú. Mimoň lokalita Smetanova ul. A.B. kupní smlouva Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit toto navržené usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň dle důvodové zprávy schvaluje prodej části pozemku pč. 3680/2 o výměře 54 m2, odděleného z pozemku pč. 3680, o celkové ploše 4394 m2, ostatní plocha, v k.ú. Mimoň, geometrickým plánem č /2016, za účelem rozšíření zahrady k čp.550, Mimoň, za cenu 300,- Kč + DPH/m2 pozemku, paní A. B., bytem Mimoň, a kupní smlouvu a ukládá starostovi města podepsat kupní smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení. Z: starosta T: R16/956 Smlouvy na dodávku digitálních měřidel tepla a služby dodavatel Ulimex, spol. s r.o. Rada města Mimoň dle důvodové zprávy schvaluje Smlouvu o dílo č a Smlouvu o dílo č.smo na dodávku a montáž digitálních indikátorů tepla a službu vyúčtování tepla s firmou ULIMEX, spol. s r.o., Za Válcovnou 1050/1, Ústí nad Labem, , IČ a ukládá starostovi města podepsat tyto smlouvy, která jsou přílohou tohoto usnesení. Z: starosta T: R16/957 Žádost o vrácení nájemného NS10/ Pekařství Šumava opakovaná žádost Rada města Mimoň dle důvodové zprávy neschvaluje vrácení uhrazeného nájemného ve výši ,- Kč z uzavřené nájemní smlouvy č. 10/2015 na část pozemku pč v k.ú. Mimoň Pekařství Šumava group a.s., se sídlem Jablonec nad Nisou, Na Výšině 11 čp. 3373, PSČ 46601, IČ R16/958 Plán zimní údržby - informace Rada města Mimoň bere na vědomí předložený Plán zimní údržby pro sezonu a informaci o čerpání rozpočtu na letní a zimní údržbu místních komunikací. Stránka 7 z 17

8 R16/959 Okrouhlická 81 nabídka odkoupení podílu 1/12 mimo dražbu kupní smlouva Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy kupní smlouvu na nabytí spoluvlastnického podílu 1/12 z těchto nemovitých věcí pozemek parc. č. 458 o výměře 183 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba pro bydlení Mimoň II, čp. 81 v ul. Okrouhlické, pozemek parc.č. 459, o výměře 52 m2, zahrada, a pozemek parc. č. 1920, o výměře 20 m2, ostatní plocha, vše v k.ú. Mimoň, zapsaného na listu vlastnictví č. 291 pro katastrální území Mimoň, obec Mimoň, u katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, z majetkové podstaty D. a J. F, bytem Ústí nad Labem, uzavřenou s insolvenčním správcem insolvence JP v.o.s. a ukládá starostovi města podepsat kupní smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení. Z: starosta T: R16/960 Pravidla pro výměnu zařizovacích předmětů a oprav v bytech města Mimoň Rada města Mimoň schvaluje Pravidla pro výměnu zařizovacích předmětů a oprav v bytech města Mimoň v předloženém znění. R16/961 Informace přesun finančních prostředků mezi položkami Rada města Mimoň bere na vědomí informaci o přesunu finančních prostředků mezi položkami v rámci OdPa 3612 Bytové hospodářství a OdPa 6171 Činnost místní správy dle důvodové zprávy a přílohy důvodové zprávy. R16/962 Záměr zveřejnění pronájmu části pozemku p. č. 160/1,k. ú. Vranov pod Ralskem Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy zveřejnění záměru pronájmu pozemku p. č. 160/1 ostatní plocha, část o výměře 700 m2 v k. ú. Vranov pod Ralskem, za účelem užívání jako manipulační plochu. Stránka 8 z 17

9 R16/963 Záměr zveřejnění pronájmu pozemku p. č. 3309/1,3309/2,3309/6,3309/7,3310 v k. ú. Mimoň Rada města Mimoň odkládá projednání záměru zveřejnění pronájmu pozemku p. č. 3309/1 ostatní plocha část o výměře cca 450 m2, pozemek p. č. 3309/2 ostatní plocha část o výměře cca 58 m2, pozemek p. č. 3309/6 ostatní plocha 35 m2, pozemek p. č. 3309/7, ostatní plocha část o výměře cca 2 m2, pozemek p. č zastavěná plocha a nádvoří 22 m2 v k. ú. Mimoň za účelem vybudování samoobslužné čerpací stanice. R16/964 Žádost o příspěvek Sportovní unie Českolipska, z.s. Rada města Mimoň schvaluje poskytnutí příspěvku pro Sportovní unii Českolipska, IČ: , sídlo: Žižkova 231/1, Česká Lípa za účelem podpory na vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovci okresu Česká Lípa za rok 2016, konané dne z rozpočtu města Mimoň a doporučuje organizaci sledovat na stránkách města vyhlášení výzev v rámci Dotačního fondu města Mimoň, který byl schválen usnesením Zastupitelstva 15/174, jako trvalý účelový peněžní fond. Mgr. Konopiský již není přítomen přítomni 3 radní (před odchodem projednán ještě bod 42+43) R16/965 Žádost o změnu účelu vázaných prostředků z rozpočtu zřizovatele mimoškolní činnost Základní školy a Mateřské školy Pod Ralskem 572, Mimoň, příspěvková organizace Rada města Mimoň schvaluje výjimku z účelově vázaných prostředků na mimoškolní činnost Základní škole a Mateřské škole Pod Ralskem 572, Mimoň, příspěvková organizace ve výši ,00 Kč na nákup dvou cvičebních prvků na posilování. R16/966 Posílení Dotačního fondu města Mimoň - Rozpočtová změna Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje příděl finančních prostředků z rozpočtu města do Dotačního fondu ve výši ,00 Kč Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu navýšení výdajů dotačního fondu města ve výši Kč snížení stavu účtu o Kč, dle přílohy důvodové zprávy. Stránka 9 z 17

10 R16/967 Rozpočtová změna a darovací smlouva Gymnázium Mimoň Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. xx navýšení výdajů o Kč pro Gymnázium Mimoň na stipendia a příspěvek na dopravu a navýšení financování o Kč, dle přílohy důvodové zprávy. Zastupitelstvo města Mimoň rozhodlo poskytnout dar Unii rodičů Gymnázia Mimoň, Letná 263, Mimoň, IČ ve výši ,- Kč na účel v souladu s upraveným stipendijním řádem pro školní rok 2016/2017. Zastupitelstvo města Mimoň ukládá starostovi města darovací smlouvu podepsat. Darovací smlouva je přílohou tohoto usnesení. R16/968 Zrušení oplocení areálu bývalého letního kina Rada města Mimoň nedoporučuje, aby byly do rozpočtu 2017 dány finanční prostředky na realizaci zrušení oplocení bývalého letního kina a jeho propojení se zámeckým parkem. Hlasování pro 2 zdržel se 1 R16/969 Návrh veřejnoprávní smlouvy o výkonů úkolů městské policie mezi Městem Mimoň a obcí Pertoltice pod Ralskem Rada města Mimoň neschvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů městské policie mezi Městem Mimoň a obcí Pertoltice pod Ralskem Stránka 10 z 17

11 R16/970 Návrh veřejnoprávní smlouvy o výkonů úkolů městské policie mezi Městem Mimoň a obcí Noviny pod Ralskem Rada města Mimoň neschvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů městské policie mezi Městem Mimoň a obcí Noviny pod Ralskem R16/971 Změny rozpočtu navýšení příjmů a výdajů o dotaci pro Sociální služby Města Mimoň Rada města Mimoně schvaluje ve své kompetenci změnu rozpočtu č. Rxx navýšení příjmů a výdajů o Kč dotace pro Sociální služby Města Mimoň ze státního rozpočtu dle přílohy důvodové zprávy. R16/972 Změny rozpočtu snížení a navýšení příjmů a výdajů a financování města v návaznosti na předpokládané čerpání výdajů a plnění příjmů do konce r Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. xx - snížení příjmů o tis. Kč, výdajů o tis. Kč a financování města o tis. Kč a navýšení příjmů o tis. Kč v návaznosti na předpokládané čerpání výdajů a plnění příjmů do konce r dle přílohy č. 1. R16/973 Výsledky veřejnosprávních kontrol Rada města Mimoň bere na vědomí výsledky veřejnosprávních kontrol u zřízených příspěvkových organizací. Stránka 11 z 17

12 R16/974 Schválení dodatku č. 7 k pojistné smlouvě o sdruženém pojištění souboru vozidel č Rada města Mimoň schvaluje dodatek č. 7 k pojistné smlouvě o sdruženém pojištění souboru vozidel č , Česká pojišťovna a. s., Spálená 75/16, Praha 1, IČ , a ukládá starostovi tento dodatek podepsat, ve znění přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. Z: starosta T: R16/975 Vydání souhlasného stanoviska k rozvoji sociálních služeb poskytovaných spolkem Lampa, z.s. 1. Rada města Mimoň bere na vědomí žádost zapsaného spolku Lampa, z.s., Husova 89, Mimoň, IČ o souhlasné stanovisko k rozvoji sociálních služeb v rámci činnosti Lampa, z.s. v Mimoni. 2. Rada města Mimoň trvá na svém usnesení R16/927, že stávající sociální služby poskytované spolkem LAMPA z. s., jsou pro město Mimoň dostačující. Jedná se o Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Terénní programy a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. R16/976 Hromadná licenční smlouva o užití hudebních děl s textem i bez textu při promítání audiovizuálních děl v kinech Rada města Mimoň projednala a schvaluje Hromadnou licenční smlouva o užití hudebních děl s textem i bez textu při promítání audiovizuálních děl v kinech s OSA Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., se sídlem Československé armády 20, Praha 6, IČ: , a ukládá starostovi města smlouvu, která je přílohou, podepsat. Z: starosta T: Stránka 12 z 17

13 R16/977 Smlouva o výpůjčce sbírkových předmětů ze sbírky Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě Rada města Mimoň schvaluje uzavření smlouvu o výpůjčce sbírkových předmětů s Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje, nám. Osvobození 297, Česká Lípa, IČO , DIČ: CZ , a ukládá starostovi města smlouvu, která je přílohou, podepsat. Z: starosta T: R16/978 Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti roku 2017 do roku 2019 Libereckého kraje na období od Rada města Mimoň projednala předloženou Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období od 2017 do roku 2019 a doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období od roku 2017 do roku 2019 (číslo smlouvy: OLP/4077/2016) s Libereckým krajem, IČ , se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2, pověřuje starostu města tuto smlouvu podepsat a ukládá příslušné finanční prostředky ve výši Kč za kalendářní rok zahrnout do návrhu rozpočtu města na rok R16/979 Recyklace baterií Ecobat 1. Rada města Mimoň schvaluje zapojení města Mimoň do programu společnosti Ecobat, s.r.o., IČO: , Soborská 1302/8, Praha 6 za účelem bezplatného zajištění sběru a recyklace baterií. 2. Rada města Mimoň ukládá odboru výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí zaregistrovat město Mimoň do programu společnosti Ecobat s.r.o. a zajistit dodání boxů na sběr baterií. Z: OVDZaŽP T: Stránka 13 z 17

14 R16/980 Přesun finančních prostředků mezi položkami hřbitov Rada města Mimoň bere na vědomí informaci o přesunu finančních prostředků mezi položkami v rámci zastupitelstvem města schválených závazných ukazatelů 3632 Pohřebnictví dle přílohy důvodové zprávy. R16/981 Informace Výměna sedaček kina DKR Rada města Mimoň bere na vědomí informaci o získání dotace na projekt Modernizace kina Domu kultury Ralsko v Mimoni (výměna sedaček) ze Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie na rok 2016 ve výši Kč a ukládá odboru rozvoje ve spolupráci s odborem kultury provést zadávací řízení pro ověření ceny projektu a s výsledkem seznámit radu města ke stanovení dalšího postupu. R16/982 Uzavření smlouvy o dílo na přepracování dokumentace a zajištění inženýrské činnosti na akci Humanizace Nádražní ulice v Mimoni 1. Rada města Mimoň schvaluje výjimku z Metodického pokynu č. 4/2016 tajemnice úřadu k realizaci veřejných zakázek na Městském úřadu v Mimoni dle důvodové zprávy. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření smlouvy o dílo v ceně ,- Kč vč. DPH na přepracování dokumentace a zajištění inženýrské činnosti na akci Humanizace Nádražní ulice v Mimoni se společností Prodin, a.s., IČ , se sídlem Jiráskova 169, Pardubice a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat za podmínky, že bude smlouva s firmou Chládek a Tintěra ukončena dohodou. Smlouva o dílo je přílohou tohoto usnesení. Z: starosta T: R16/983 Investiční záměr - Program regenerace sídliště Letná Rada města Mimoň odkládá řešení zlepšování prostranství na sídlišti Letná. Stránka 14 z 17

15 R16/984 Návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo Celková oprava a osazení Mariánského sloupu na náměstí 1. Máje Rada města Mimoň schvaluje předložený Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo Celková oprava a osazení Mariánského sloupu na náměstí 1. máje, s firmou Snížek Václav, Zámecká 6, Říčany - Voděrádky, IČ , který řeší změnu doby plnění, ve znění přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, a ukládá starostovi tento dodatek ke smlouvě podepsat. Z: starosta T: R16/985 Změny rozpočtu navýšení příjmů a výdajů o dotaci Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok Restaurování prameniště Rada města Mimoně schvaluje ve své kompetenci změnu rozpočtu navýšení příjmů a snížení financování o Kč dotaci Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok Restaurování prameniště - ze státního rozpočtu dle přílohy důvodové zprávy. R16/986 Výběr zhotovitele a schválení smlouvy o dílo Podzemní kontejnery - Regenerace Sídliště pod Ralskem 1. Rada města Mimoň schvaluje výjimku z metodického pokynu tajemnice O zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 2. Rada města Mimoň schvaluje přidělit veřejnou zakázku malého rozsahu: Podzemní kontejnery Regenerace Sídliště pod Ralskem firmě COLAS CZ a.s., Ke Klíčovu 9, Praha 9, IČ , dle znění důvodové zprávy. Celková cena díla je ,32 Kč bez DPH. 3. Rada města Mimoň schvaluje Smlouvu o dílo na dodávku Podzemní kontejnery Regenerace Sídliště pod Ralskem firmě COLAS CZ a.s., Ke Klíčovu 9, Praha 9, IČ a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat, ve znění přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. Z: starosta T: Stránka 15 z 17

16 R16/987 Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky: Cyklomagistrála Ploučnice úsek Mimoň Srní Potok Rada města Mimoň, na základě doporučení hodnotící komise rozhodla přidělit veřejnou zakázku: Cyklomagistrála Ploučnice úsek Mimoň Srní Potok firmě COMPAG CZ s.r.o., V Lukách 95/IV, Mimoň, IČO R16/988 Program jednání Zastupitelstva města Mimoň Rada města Mimoň schvaluje program jednání Zastupitelstva města Mimoň, které se bude konat dne v Domě kultury Ralsko v Mimoni od 16:30 hodin. R16/989 Odběr ojetého vozidla pro ekologickou likvidaci Rada města Mimoň dle důvodové zprávy schvaluje vyřazení vozidla Škoda Feilicia, SPZ CLJ 37-02, rok výroby 2000, inventární číslo S006H0006GEX z majetku formou přímé ekologické likvidace firmou AUTO KOUTEK, s.r.o., Tanvaldská 1141, Liberec 30 s odkupní cenou 1,- Kč a ukládá odboru správy majetku tuto likvidaci s firmou zajistit. Z: OSM T: R16/990 Záměr pronájmu nebytových prostorů Letná 253, Mimoň sdružení Lampa Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy zveřejnění záměru pronajmout - prostory určené k podnikání v části objektu na adrese Letná 253, Mimoň IV, Mimoň, objekt se nachází na pozemku pč. 1561, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Mimoň, místnosti se sociálním zařízením o celkové výměře cca 233 m2, vyznačené na plánku objektu, za minimální cenu dle Zásad pro prodej a pronájem nemovitostí v majetku města Mimoň a ukládá odboru správy majetku zveřejnit záměr na úřední desce. Z: OSM T: Stránka 16 z 17

17 R16/991 Výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky: Zateplení vikýřů a výměna oken Mírová č.p Rada města Mimoň, na základě doporučení hodnotící komise rozhodla přidělit veřejnou zakázku: Zateplení vikýřů a výměna oken Mírová č.p. 120 firmě Miloslav Hantych, Markvartice 221, Markvartice, IČO Celková cena díla je ,40 Kč vč. DPH 2. Rada města Mimoň schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci akce: Zateplení vikýřů a výměna oken Mírová 120 s firmou Miloslav Hantych, Markvartice 221, Markvartice, IČO Z: starosta T: R16/992 Změna rozpočtu č. R.. navýšení příjmů a výdajů o ,- Kč z rozpočtu MF ČR na úhradu výdajů na volby do zastupitelstva krajů Rada města Mimoň schvaluje ve své kompetenci změnu rozpočtu č. R.. - navýšení příjmů a výdajů o Kč dle přílohy důvodové zprávy poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva financí ČR na výdaje spojené s volbami do zastupitelstva kraje v roce (otisk úředního razítka) František Kaiser, v.r. Ing. Stanislav Baloun, v.r. starosta města místostarosta města V souladu s platnou právní úpravou je dle Úřadu pro ochranu osobních údajů v usneseních u fyzických osob uveden pouze iniciál jména a příjmení a obec bydliště dotčené osoby. Stránka 17 z 17

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.07.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 7. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 13.03.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.09.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 4. 6. 2018 R18/434 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.9.2018 R18/733 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 19. 2. 2018 R18/147 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 21. 5. 2018 R18/395 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.10.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 24. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.09.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 22.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R17/902 Program jednání USNESENÍ z 31. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 13. 11. 2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.01.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 13. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 15.05.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.04.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R19/86 Program jednání PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 5. 2. 2019 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 22. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.09.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 5. 3. 2018 R18/173 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Vydání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 11. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.04.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23. 04. 2018 R18/317 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 25. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.10.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.02.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 18. mimořádného zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.07.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni:

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 30. mimořádného zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 27. 10. 2017 od 12:30 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni:

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 10. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 20. Října 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.11.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 29. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 28.11.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 26. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.11.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.04.2012 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 26. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.10.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 21.09.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 29. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.10.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 17. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 18.07.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 2. listopadu 2017 od 16:30 hodin v Domě kultury

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 37. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.12. 2018 R18/920 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Vydání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.10.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 03. 09. 2018 R18/653 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Pronájem

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10. 09. 2018 R18/677 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 1. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09. 04. 2018 R18/259 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.03.2012 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 19. května 2016 od 16:30 hodin v zasedací místnosti

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 25. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.09.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.02.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 16. 7. 2018 R18/528 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ z 9. zasedání mimořádné Rady města Mimoň, které se konalo dne 4. 8.2010 od 15:00 hodin v zasedací

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.06.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 21. dubna 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.01.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 4. 6. 2019 R19/420 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 7. 5. 2019 R19/353 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

PŘIJATÁ USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 26. dubna 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni

PŘIJATÁ USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 26. dubna 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 26. dubna 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni Z18/22 Volba orgánů zasedání

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 25. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.09.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.06.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.09.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 27.06.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R17/1008 Program jednání USNESENÍ z 34. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11. 12. 2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 16. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.06.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.05.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

PŘIJATÁ USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 28. června 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni

PŘIJATÁ USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 28. června 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 28. června 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni Z18/52 Volba orgánů zasedání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 17. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.06.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 14.08.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 7. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 30.01.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 7. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 17. září 2015 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

Jednání Zastupitelstva města Mimoň dne

Jednání Zastupitelstva města Mimoň dne Jednání Zastupitelstva města Mimoň dne 07.09.2017 Z17/107 Změna rozpočtu č. 17 Chodník Sídliště Pod Ralskem Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 17 zvýšení kapitálových na zakázku Chodník

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 18. 6. 2018 R18/469 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 22. prosince 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 5. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 5. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 5. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 05. 2. 2018 R18/118 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 31. 1. 2018 od 16:00 hod. ve

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.12.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 29 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 29 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 29 ze dne 18. 11. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV 3902/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 547/2015 Rada města Jablonné

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29. 1. 2018 R18/87 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 22. června 2017 od 16:30 hodin v Domě kultury

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 13. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 28.05.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 1. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 21. ledna 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

Mírová 120, Mimoň Mimoň III P IJATÁ USNESENÍ

Mírová 120, Mimoň Mimoň III P IJATÁ USNESENÍ M STO MIMO Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III P IJATÁ USNESENÍ z 34. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 13. 11. 2018 R18/834 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 27.05.2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Mírová 120, Mimoň Mimoň III P IJATÁ USNESENÍ

Mírová 120, Mimoň Mimoň III P IJATÁ USNESENÍ M STO MIMO Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III P IJATÁ USNESENÍ z 32. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 15. 10. 2018 R18/775 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

2.2/8/2018 ZM schvaluje, že členové výborů, kteří nejsou členy ZM, vykonávají funkci bez nároku na odměnu

2.2/8/2018 ZM schvaluje, že členové výborů, kteří nejsou členy ZM, vykonávají funkci bez nároku na odměnu MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov, tel.: 487 712 012, fax: 487 712 000 Usnesení ze zasedání č. 2 Zastupitelstva města Kamenický Šenov 28. listopadu 2018 ve vzdělávacím centru

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané 13. června 2018, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 36. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 04. 12. 2018 R18/881 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.03.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Upraveno! Rada města po projednání schválila:

Upraveno! Rada města po projednání schválila: Usnesení z 7. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 16.04.2018 od 13.30 h v kanceláři starosty města Přítomni: dle prezenční listiny - 4 (oml. p. Tojmarová přítomna od 14.17 h) hl. 5 Upraveno! Rada

Více

Mesto Mimon USNESENÍ. z 8. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 29.4.2009 v zasedací místnosti c. 1 MeÚ MimoD

Mesto Mimon USNESENÍ. z 8. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 29.4.2009 v zasedací místnosti c. 1 MeÚ MimoD Mesto Mimon Mírová 20 7 2, MimoD III, e-mail: podatelna(iv.mestomimon.cz. a 87805 00, ~ 878050 USNESENÍ R09/293 z 8. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 29..2009 v zasedací místnosti c. MeÚ

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.09.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733)

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733) U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne 13. 11. 2012 (Usnesení č. 41/713 41/733) Č. j. ST/2592/2012/51.2 Rada města Štramberka po projednání : Usnesení č. 41/713 Bere na vědomí

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 19. 03. 2018 R18/209 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.04.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.11.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

U S N E S E N Í. 53. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 53. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 53. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 14. 8. 2017 od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír Dvořák,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.03.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Mgr. Zdeněk Hlinčík, Martin Adam, Mgr. Jiří Vaněk, Petr Marek, Jaroslav Machytka. Omluveni: Zasedání řídil:

Mgr. Zdeněk Hlinčík, Martin Adam, Mgr. Jiří Vaněk, Petr Marek, Jaroslav Machytka. Omluveni: Zasedání řídil: Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Město Stráž pod Ralskem U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 27. září 2017 Přítomní: Omluveni:

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 9. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.04.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. června 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. června 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. června 2017 č. RM 154/2017 u p r a v e n á v e r z e 1. uděluje Městskému kulturnímu středisku v Kynšperku nad Ohří, příspěvkové organizaci

Více

Informace o přijatých usneseních ze 117. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. října 2018 v kanceláři tajemnice Program jednání: Odbor ekonomický

Informace o přijatých usneseních ze 117. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. října 2018 v kanceláři tajemnice Program jednání: Odbor ekonomický Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více