Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah"

Transkript

1 Matematika - 1. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Přípravná část Poznávání vlastností předmětů, třídění podle vlastnosti Poznávání barev, třídění podle barev Rozlišení podle velikosti, třídění Rozlišování geom.tvarů (kruh, trojúhelník) Rozliší a třídí předměty (obrázky) podle vlastností Pozná a pojmenuje základní barvy, třídí podle barvy Rozlišuje a třídí předměty podle velikosti, zná a používá pojmy malý-velký (zná pojmy dlouhý-krátký, vysoký-nízký) Zná pojmy kruh, trojúhelník, čtverec, obdélník, rozliší a třídí tyto geom.tvary v hodinách Říjen Rozlišování geom.tvarů (čtverec, obdélník), třídění Orientace v prostoru (nahoře, dole, pod, nad, vlevo vpravo) Uspořádání (před, za, první, poslední, vpředu, vzadu) Listopad Porovnávání (mnoho, málo, více, méně, stejně) Tvoří soubory prvků podle daných kritérií Orientuje se v prostoru zná a používá pojmy nahoře-dole, pod-nad, zná pojmy vlevo-vpravo Podle pokynů správně umístí předmět v prostoru, za užití daných pojmů popíše polohu předmětu v prostoru Zná, používá pojmy před-za, první-poslední, vpředu-vzadu Za použití pojmů správně určí uspořádání předmětů Jednoduše určí a porovná množství za užití pojmů mnohomálo, více-méně-stejně Matematika pro 1.roč. ZvŠ + PS I.,II, Compacta Brno! postupujeme podle metodického průvodce PT-OSV/1a,1b,1c průběžně Vše vyvozujeme za pomoci konkrétních předmětů a manipulace žáků s konkrétními předměty Názor k manipulaci ponecháme žákovi podle jeho potřeby Listopad/2 Numerace v oboru 1-5, sčítání a odčítání v oboru do 5 Příprava na vyvození č.1 Číslo 1 čtení a psaní číslice 1, přiřazování čísla 1 k danému počtu prvků, tvoření souborů o 1 prvku Příprava na vyvození č.2 Čte a píše číslici 1, přiřadí číslo ke správnému počtu prvků, utvoří soubor o 1 prvku dle zadání Tečky a číslice, znaménka, počitadlo, prsty Prosinec Číslo 2 čtení a psaní číslice 2, počítání po 1, přiřazování čísla 2 k danému počtu prvků, tvoření souborů o 2 prvcích Rozklad čísla 2 Porovnávání množství v oboru 1-2 Sčítání v oboru do 2, dočítání Odčítání v oboru do 2, dočítání Leden/3 Příprava na vyvození č.3 Číslo 3 čtení a psaní číslice 3, počítání po 1, přiřazování č.3 k danému počtu prvků, tvoření souborů o 3 prvcích Číselná řada vzestupná a sestupná v oboru do 3 Číslovky řadové Rozklad čísla 3 Porovnávání množství v oboru 1-3 Sčítání, odčítání, dočítání v oboru do 3 Čte, píše číslici 2, přiřadí číslo 1,2 ke správnému počtu prvků, utvoří soubory o 1,2 prvcích dle zadání Rozloží číslo 2 Porovnává množství v oboru 1-2 za užití pojmů více-méněstejně (bez zápisu číslicemi a matem.znaménky) Zná, pojmenuje a správně používá matem.znaménka +,-,= Sčítá, odčítá, dočítá v oboru do 2 Opíše příklady na sčítání, odčítání, dočítání dle vzoru a samostatně je vypočítá Doplňuje jednoduché tabulky, schémata Jako u čísla 2 v rozšířeném oboru do 3 Jmenuje číselnou řadu vzestupnou i sestupnou Určí pořadí prvků v řadě za užití číslovek řadových Rozloží číslo 3 různými způsoby Doplňuje posloupnosti čísel Průběžně procvičovat tvoření souborů podle různých kritérií, rozlišování a pojmenování geom.tvarů a základních barev. Průběžně procvičovat orientaci v prostoru, tak aby žáci na konci roku správně a aktivně užívali pojmy nahoředole, pod-nad, před-za, prvníposlední, vpředu-vzadu

2 Matematika - 1. ročník Časový Únor Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Březen Příprava na vyvození č.4 Číslo 4 jako u čísla 3 Jako u čísla 3 v rozšířeném oboru do 4 Určí číslo pře-za daným číslem, hned pře-hned za daným číslem Duben/3 Příprava na vyvození č.5 Číslo 5 jako u čísla 3 Jako u čísla 4 v rozšířeném oboru do 5 Řeší jednoduché slovní úlohy s jedním řešením Květen Červen Manipulace a počítání s mincemi Nakupujeme, platíme Rozpozná a pojmenuje mince 1,2,5 Kč, počítá mince v oboru do 5 Červen/2 Procvičování a opakování učiva Žák v oboru do 5: čte, píše, používá číslice, počítá po 1, tvoří soubory o daném počtu prvků, porovnává množství, sčítá, odčítá, dočítá, zapisuje příklady, rozkládá čísla, jmenuje číselnou řadu vzestupnou i sestupnou, zná a používá číslovky řadové, určí číslo před-za, hned před-hned za daným číslem, řeší jednoduché slovní úlohy, počítá drobné mince. Zvládá základní orientaci v prostoru, zná, pojmenuje a rozliší základní geom.tvary a barvy. Doplňuje jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel.

3 Matematika - 2. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva z 1.roč. Třídění předmětů, tvoření souborů podle daných kritérií Geom.tvary, základní barvy, prostorová orientace Čtení a psaní číslic, počítání po 1, přiřazování čísel k danému počtu prvků, tvoření souborů o určitém počtu prvků Porovnávání množství Číselná řada vzestupná, sestupná, číslo před-za, hned před-hned za daným číslem, číslovky řadové Rozklad čísel Sčítání, odčítání dočítání, manipulace s mincemi Žák v oboru do 5: čte, píše, používá číslice, počítá po 1, tvoří soubory o daném počtu prvků, porovnává množství za užití pojmů více-méněstejně, sčítá, odčítá, dočítá, zapisuje příklady, užívá matem.znaménka +,-,=, rozkládá čísla, jmenuje číselnou řadu vzestupnou i sestupnou, zná a používá číslovky řadové, určí číslo před-za, hned před-hned za daným číslem, řeší jednoduché slovní úlohy, počítá drobné mince. Zvládá základní orientaci v prostoru za užití pojmů nahoředole, pod-nad, před-za, první-poslední, vpředu-vzadu. Zná, pojmenuje a rozliší základní geom.tvary a barvy. Doplňuje jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel. Říjen/3 Numerace v oboru 0-10, sčítání a odčítání v oboru do 10 Listopad Číslo 6 Číslo 6 čtení a psaní číslice 6, počítání po 1, přiřazování čísla k danému počtu prvků, tvoření souborů o 6 prvcích Číselná řada vzestupná, sestupná, číslo před-za, hned před-hned za daným číslem Číslovka řadová Porovnávání čísel, nerovnosti, zápis pomocí matem.znamének Rozklad čísla Sčítání, odčítání, dočítání vedoucí k jednomu výpočtu, jednoduché matem.hádanky Čte, píše, používá číslici 6, počítá po 1, přiřadí číslo 6 ke správnému počtu prvků, tvoří soubory o 6 prvcích. Jmenuje číselnou řadu vzestupnou i sestupnou, orientuje se v číselné řadě, určí číslo před-za, hned před-hned za daným číslem, zná a používá číslovku řadovou. Porovnává množství, porovnává čísla za užití pojmů je větší - je menší - rovná se, zná, píše a správně používá znaménka pro nerovnost, řeší nerovnosti. Rozkládá číslo 6 různými způsoby. Sčítá, odčítá, dočítá v oboru do 6 za užití správných matem.pojmů, znaménka píše a správně užívá. Píše příklady podle vzoru i podle diktátu. Řeší jednoduché slovní úlohy a matem.hádanky. Doplňuje jednod. tabulky, schémata a posloupnosti čísel. PT-OSV/1a,1b,1c průběžně v hodinách Pracujeme s užitím názoru, žáci manipulují s konkrétními předměty Ponecháme žákům názor dle potřeby Tečky a číslice, znaménka, počitadlo, prsty Prosinec Číslo 0 prázdný soubor, dále jako u čísla 6 (bez číslovky řadové) Jako u čísla 6 v rozšířeném číselném oboru 0 6 (bez číslovky řadové) Rozkládá čísla za využití čísla 0 Průběžně procvičovat barvy, rozšířit o další barvy dle aktuální potřeby a situace ve třídě Leden/3 Číslo 7 Jako u čísla 6 Jako u čísla 6 v rozšířeném oboru 0-7

4 Matematika - 2. ročník Časový Únor Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Březen Číslo 8 Jako u čísla 6 Jako u čísla 6 v rozšířeném oboru 0 8 Manipulace, počítání s mincemi Duben Číslo 9 Jako u čísla 6 Jako u čísla 6 v rozšířeném oboru 0-9 Květen Číslo 10 Jako u čísla 6 Jako u čísla 6 v rozšířeném oboru 0-10 Červen Opakování a procvičování učiva Žák v oboru 0-10: čte, píše, používá číslice, počítá po 1, přiřadí číslo ke správnému počtu prvků, tvoří soubory o daném počtu prvků Jmenuje číselnou řadu vzestupnou i sestupnou, orientuje se v číselné řadě, určí číslo před-za, hned před-hned za daným číslem, zná a používá číslovky řadové Porovnává čísla za užití pojmů je větší - je menší - rovná se, zná, píše a správně používá znaménka pro nerovnost, řeší nerovnosti Rozkládá čísla různými způsoby Sčítá, odčítá, dočítá za užití správných matem.pojmů, píše a správně užívá matematická znaménka Píše příklady podle vzoru i podle diktátu Řeší jednoduché slovní úlohy a matem.hádanky Doplňuje jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel Rozpozná a pojmenuje mince 1,2,5,10 Kč, počítá mince

5 Matematika/geometrie - 2. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Listopad Druhy čar Čára křivá a přímá Kreslení křivých a přímých čar Zná a používá pojem křivá a přímá čára Rozpozná křivou a přímou čáru Kreslí křivé a přímé čáry podle zadání Prosinec Leden Pravítko, přímka Rýsování přímek podle pravítka Správně používá pravítko Rýsuje přímé čáry podle pravítka Zná a používá pojem přímka Průběžně procvičovat orientaci v prostoru za užití pojmů nahoře-dole, nad-pod, před-za, první-poslední, vpředu-vzadu Únor Březen Duben Květen Geometrické tvary Orientace v prostoru Základní geometrické tvary Grafické znázornění geom.tvarů Pojmy vpravo vlevo Rozvoj prostorové orientace Modelování v prostoru Červen Opakování učiva Opakování a procvičení učiva Zná a aktivně užívá pojmy kruh, trojúhelník, čtverec, obdélník Rozliší a správně pojmenuje základní geom.tvary Třídí geom.tvary v podobě reálných předmětů, makety, grafického znázornění Modeluje základní geom.tvary (modelína, dřívková stavebnice ) Jednoduše graficky znázorní základní geom.tvary Zná a rozumí pojmům vlevo-vpravo Orientuje se v prostoru: rozliší, co je vlevo a co vpravo, pojmenuje polohu předmětu za užití pojmů vlevo-vpravo Sestavuje jednoduché modely z krychlí a různých druhů stavebnicových dílů samostatně podle fantazie i podle předlohy Sestavuje modely v prostoru podle diktátu Rozumí pojmům nahoře-dole, nad-pod, vedle, před-za, vpředu-vzadu, první-poslední a aktivně je užívá Sestavování modelů podle diktátu pojmy prostorové orientace doplněné počtem (např.: polož 1 kostku na 3 kostky ležící vedle sebe atp.)

6 Matematika - 3. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 2. ročníku Zjišťování úrovně početních dovedností v oboru do 10 Čtení, psaní a používání číslic v oboru do 10 Číselná řada 0-10, 10-0 Přečte, napíše a používá číslice v oboru do 10 Odříká, napíše a doplní číselnou řadu vzestupnou(0-10) i sestupnou (10-0) Přiřadí správný počet prvků k číslici a naopak Učebnice str. 3 6 PS str. 1 3 PT-OSV/1a,1b,1c průběžně v hodinách Přiřazování správného počtu prvků k číslici Přiřazování číslice ke správnému počtu prvků Porovnávání a rozkládání čísel do 10 Sčítání a odčítání s užitím názoru v oboru do 10 Řešení slovních úloh s neznámou Zná význam matematických symbolů >, <, =, tyto symboly napíše a pomocí nich porovná čísla do 10 Rozloží čísla v oboru do 10 Zná význam matematických symbolů +, -, = a napíše je Zapíše, přečte a vypočítá s názorem příklady na sčítání a odčítání v oboru do 10 Osvojí si správný postup při řešení slovních úloh na sčítání a odčítání v oboru do 10 Říjen Počítání ve druhé desítce Čtení, psaní, používání čísel a číslic Číselná řada 0 20 Číselná osa 20 0 Počítání předmětů v daném souboru, vytváření souborů Řadové číslice Porovnávání čísel v oboru do 20 Přečte, napíše (i podle diktátu) a používá čísla a číslice Odříká, napíše a doplní číselnou řadu do 20 (vzestupnou i sestupnou) Správně se orientuje na číselné ose od 0 do 20 Seřadí čísla v oboru do 20 od nejmenšího k největšímu a naopak Správně přečte a napíše řadové číslice Správně spočítá počet prvků v souboru, podle pokynů vytvoří soubory o daném počtu prvků Porovná čísla v oboru do 20 pomocí znaků <, >, = Učebnice str PS str. 4-6 Listopad Sčítání a odčítání v oboru do 20 bez přechodu 10 Sčítání v oboru do 20 bez přechodu přes desítku Příklady typu =, = = na sčítání Rozklady čísel (13 = ) Příklady typu = 14, 18 = Odčítá v oboru do 20 bez přechodu přes desítku Příklady typu 11 1 =, 12 2 =, = Příklady typu = 10 Sčítání v oboru do 20 bez přechodu přes desítku Příklady typu =, = Rozklady čísel (18 = ) Odčítání v oboru do 20 bez přechodu přes desítku Příklady typu 15 3 =, 20 5 = Doplňuje jednoduché tabulky a schémata Spočítá příklady s užitím názoru na sčítání a odčítání v oboru do 20 bez přechodu přes desítku, zapíše a vyřeší jednoduché slovní úlohy, které procvičují tyto typy příkladů, rozloží čísla v oboru do 20, pochopí algoritmus při počítání příkladů typu = 14, = 10 Učebnice str PS str. 7-13

7 Matematika - 3. ročník Časový Prosinec Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Vztahy o několik více, o několik méně, stejně Manipulační činnost s kostkami Příklady typu nakresli o n prvků více nebo méně, nakresli stejný počet prvků k dané problematice Vytvoří soubory, které mají o n prvků více nebo méně, stejný počet prvků, nakreslí k danému počtu prvků stejný počet prvků, o n více nebo o n méně, zapíše a vypočítá slovní úlohy s danou problematikou, doplňuje jednoduché tabulky a schémata Učebnice str PS str Sčítání a odčítání v oboru do 20 s přechodem přes desítku Sčítání v oboru do 20 s přechodem přes desítku přičítání k 9 Rozklady čísel (2 = 1 +.,. ) Příklady na sčítání = Rozloží čísla 2 9 na jedna a zbytek čísla, vypočítá příklady na sčítání v oboru do 20 s přechodem přes desítku typu 9 + 2, s užitím rozkladu či názoru, znalost sčítání využije při řešení slovních úloh Leden Odčítání v oboru do 20 s přechodem přes desítku odčítání od 11 Rozklady čísel 2 9 (viz. přičítání k 9) Příklady na odčítání 11 2 = Sčítání v oboru do 20 s přechodem přes desítku přičítání k 8 Rozklady čísel 3 9 Příklady na sčítání typu = Rozloží čísla 2 9 na jedna a zbytek čísla, pochopí postup při počítání příkladů typu 11 2 =., 11 9 = (využije rozkladu čísla), vypočítá příklady na odčítání v oboru do 20 s přechodem přes desítku typu 11 2, 11 9, zapíše a vyřeší slovní úlohy na odčítání od 11 Rozloží čísla 3 9 na dva a zbytek čísla, vypočítá příklady na sčítání v oboru do 20 s přechodem přes desítku typu =, = (využije rozklad, názor), zapíše a vyřeší jednoduché slovní úlohy, které jsou určené k procvičování daného učiva Učebnice str PS str Odčítání v oboru do 20 s přechodem přes desítku odčítání od 12 Rozklady čísel 3 9 Příklady typu 12 3 = Sčítání v oboru do 20 s přechodem přes desítku přičítání k 7 Rozklady čísel 4 9 Příklady typu =., = Příklady typu 7 +. = 14 Únor Odčítání v oboru do 20 s přechodem přes desítku odčítání od 13 Rozklady čísel 4 9 Příklady typu 13 4 =, = Příklady typu = 6, 13 = 8 +. Rozloží čísla 3 9 na dva a zbytek čísla, pomocí rozkladu či názoru vypočítá příklady na odčítání v oboru do 20 s přechodem přes desítku typu 12 3 =, 12 9 = zapíše a vyřeší jednoduché slovní úlohy k danému učivu Rozloží čísla 4 9 na tři a zbytek čísla, viz.výše jako u přičítání k 9 (8), pomocí dočítání na prstech vypočítá příklady typu 7 +. = 14 Rozloží čísla 4 9 na tři a zbytek čísla, viz. výše jako u odčítání od 11 (12), pomocí názoru (počitadlo, prsty) vypočítá příklady s neznámou Učebnice str PS str

8 Matematika - 3. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Únor Sčítání v oboru do 20 s přechodem přes desítku přičítání k 6 Rozklady čísel 5 9 Příklady typu =, = Rozloží čísla 5 9 na čtyři a zbytek čísla, viz. výše jako u přičítání k 9 (8, 7) Odčítání v oboru do 20 s přechodem přes desítku odčítání od 14 Rozklady čísel 5 9 Příklady typu 14 5 =, = Příklady typu = 9 Březen Sčítání v oboru do 20 s přechodem přes desítku přičítání k 5 Rozklady čísel 6 9 Příklady na sčítání typu =, = 2 Odčítání v oboru do 20 s přechodem přes desítku odčítání od 15 Rozklady čísel 6 9 Příklady na odčítání typu 15 6 = Sčítání v oboru do 20 s přechodem přes desítku přičítání ke 4 Rozklady čísel 7 9 Příklady typu =, = Odčítání v oboru do 20 s přechodem přes desítku odčítání od 16 Rozklady čísel 7 9 Příklady typu 16 7 =, 16 9 = Duben Sčítání v oboru do 20 s přechodem přes desítku přičítání ke 3 Rozklady čísel 8 a 9 Příklady typu =, = Příklady 3 +. = 11, 3 +. = 12 Rozloží čísla 5 9 na čtyři a zbytek čísla, viz. výše jako u odčítání od 11 (12, 13) Rozloží čísla 6 9 na pět a zbytek čísla, viz výše jako u přičítání k 9 (8, 7, 6), s využitím názoru (počitadlo, kostky ) vyřeší příklady s více početními operacemi (sčítání, odčítání, porovnávání) Rozloží čísla 6 9 na pět a zbytek čísla, viz. výše jako u odčítání od 11 (12, 13, 14) Rozloží čísla 7 9 na šest a zbytek čísla, viz. výše jako u přičítání k 9 (8, 7, 6, 5) Rozloží čísla 7 9 na šest a zbytek čísla, viz. výše jako u odčítání od 11 (12, 13, 14, 15) Rozloží čísla 8 a 9 na sedm a zbytek čísla, viz. výše jako u přičítání k 9 (8, 7, 6, 5, 4) Učebnice str PS str Učebnice str PS str

9 Matematika - 3. ročník Časový Duben Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Odčítání v oboru do 20 s přechodem přes desítku odčítání od 17 rozklady čísel 8 a 9 příklady typu 17 8 =, 17 9 = slovní úlohy Rozloží čísla 8 a 9 na sedm a zbytek čísla, viz. výše jako u odčítání od 11 (12, 13, 14, 15, 16) Sčítání v oboru do 20 s přechodem přes desítku přičítání ke 2 rozklad čísla 9 příklad = slovní úlohy Odčítání v oboru do 20 s přechodem přes desítku odčítání od 18 rozklad čísla 9 příklad 18 9 = slovní úlohy Násobení a dělení číslem 2 Násobilka 2 Přípravné období (manipulace s kostkami, využití počitadla, kreslení příkladů ) Násobky čísla 2 Příklady 1. 2 =, 2. 2 =, = Přepis příkladů na sčítání jako násobení = 3. 2 = na násobení číslem 2 Dělení číslem 2 Přípravné období (manipulace s kostkami, tyčinkami, kolečky a jinými předměty) Dělení a násobilka 2; 2 : 2 = 1, 4 : 2 = 2, 20 : 2 = 10 na dělení číslem 2 Květen Numerace do 100 Přirozená čísla v oboru do 100 Počítání po desítkách do 100 Nácvik čtení a psaní desítek (i podle diktátu) Číselná řada a , psaní po desítkách od 10 do 100 a naopak, doplňování chybějících desítek Počítání předmětů v souboru po desítkách Porovnávání čísel v oboru do 100. využití platidel Číselná osa Rozloží číslo 9 na osm a zbytek čísla, viz. výše jako u přičítání k 9 (8, 7, 6, 5, 4, 3) Rozloží číslo 9 na osm a zbytek čísla, viz výše jako u odčítání od 11(12, 13, 14, 15, 16, 17) Podle pokynů učitele modeluje jednoduché situace s využitím pomůcek, na základě této manipulace s předměty pochopí podstatu násobení a dělení číslem 2, vyjmenuje zpaměti násobky čísla 2, vyhledá (označí, doplní) násobky čísla 2 v číselné řadě 0 20, 20 0, vypočítá příklady na násobení a dělení číslem 2 s užitím názoru (ukazování na prstech, počitadle), přepíše příklady na sčítání jako násobení, zapíše a vyřeší jednoduché slovní úlohy na násobení a dělení číslem 2, doplňuje posloupnosti čísel Desítky přečte a napíše (i podle diktátu), napočítá po desítkách od 10 do 100 a zpět, napíše desítky od 10 do 100 a zpět, doplní chybějící desítky v řadě od 10 do 100 a naopak, spočítá po desítkách počet předmětů v souboru, porovná čísla v oboru řešení slovních úloh využije platidla, orientuje se na číselné ose od 0 do 100, doplňuje posloupnosti čísel Učebnice str PS str Učebnice str PS str. 44

10 Matematika - 3. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Červen Opakování učiva Opakování a procvičování učiva 3. ročníku, individuální docvičování obtížnějších typů příkladů, upevňování početních dovedností Přečte a napíše (i podle diktátu) číslice 11 20, sečte a odečte čísla v oboru do 20 bez přechodu přes desítku i s přechodem přes desítku s využitím rozkladu a názoru, čísla v oboru do 20 porovná a rozloží, rozumí vztahům mezi sčítáním a odčítáním (o několik více, méně, stejně), zapíše a vyřeší slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 20, umí násobit a dělit číslem 2, přečte a napíše desítky (i podle diktátu), napočítá po desítkách od 10 do 100 a naopak, doplní v číselné řadě chybějící desítky, orientuje se na číselné ose od 0 do 100, porovná čísla v oboru do 10, doplňuje jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel v oboru do 20 Učebnice str PS str. 45, 46

11 Matematika/geometrie - 3. ročník Časový Září Říjen Listopad Prosinec Leden Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Základní útvary v rovině (geometrické tvary) Základní útvary v rovině (druhy čar) Kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník Přímá a křivá čára Kreslení křivých čar Rýsování přímých čar Kreslení a rýsování jednoduchých ornamentů Pozná, pojmenuje a graficky znázorní základní geometrické tvary, podle vlastní fantazie vytvoří obrázek ze základních geometrických tvarů, z geometrických tvarů sestaví obrázek podle předlohy, podle pokynů učitele vymaluje geometrické tvary určitou barvou Na obrázku ukáže a pojmenuje čáry přímé a čáry křivé, nakreslí od ruky křivé čáry, správně používá pravítko, narýsuje přímé čáry podle pravítka Z přímých a křivých čar vytvoří jednoduchý ornament Dokreslí jednoduché vzory a při kreslení dodrží pravidelnost motivu Učebnice str. 62 PS str. 47 Stavebnice Učebnice str. 62, 63 PS str. 47, 48 Únor Březen Základní útvary v rovině (úsečka) Úsečka Rýsování úsečky Označení úsečky Narýsuje a označí přímku, narýsuje a označí úsečku, rozezná přímku a úsečku pozná rozdíl mezi nimi Učebnice str. 63 PS str. 47 Duben Květen Základní útvary v prostoru (základní tělesa) Koule, válec, krychle Podle pokynů učitele ukáže základní tělesa na obrázku, kouli (válec, krychli) vyhledá mezi díly stavebnice, přiřadí jednotlivá tělesa ke konkrétním předmětům z praxe (např. koule - míč, válec váleček, ručka u smetáku, krychle kostka ) Učebnice str. 64 PS str. 48 Stavebnice, různé předměty ve tvaru těles, obrázky s tělesy Červen Opakování učiva Opakování a procvičování učiva, individuální docvičování učiva Z krychle (kostek) postaví prostorové stavby podle vlastní fantazie i podle vzoru, rozliší, co je vrstva a co sloupec, podle pokynů vybarví tělesa určitou barvou

12

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací oblast: Matematika její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Ročník: I. Vzdělávací předmět: Matematika Očekávané výstupy z RVP ZV Školní

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Září Obor přirozených čísel Počítá předměty v daném souboru do 5 Vytváří soubory s daným počtem

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Sčítá a odčítá v oboru 0 6. Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění

Více

Ma - 1. stupeň 1 / 5

Ma - 1. stupeň 1 / 5 1. ročník číst a zapisovat číslice 1-5 čtení a zápis číslic 1-5 OSV - osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání v oboru 1-5 porovnávání množství v oboru do 5 přečíst a zapisovat dle diktátu matematické

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel: počítání do dvaceti - číslice

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět MATEMATIKA 1. OBDOBÍ Oblast:

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět MATEMATIKA 1. OBDOBÍ Oblast: Vzdělávací oblast: a její aplikace Vyučovací předmět MATEMATIKA 1. OBDOBÍ Období: 1. Číslo a početní operace Používá přirozená čísla k modelování reálných situací Počítá předměty v daném souboru Vytváří

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel : počítání do dvaceti - číslice

Více

Matematika. poznává jednotlivá čísla do 20 na základě názoru. Přirozená čísla 1-5, 6-10, 10 20. využívá matematické pomůcky

Matematika. poznává jednotlivá čísla do 20 na základě názoru. Přirozená čísla 1-5, 6-10, 10 20. využívá matematické pomůcky 1 Matematika Matematika Učivo ŠVP výstupy Vytváření představ o jednotlivých číslech na základě názoru Přirozená čísla 1-5, 6-10, 10 20 Určování čísel v řadě do 10, do 20 Pojmy před, za, hned před, hned

Více

ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Název předmětu Matematika Očekávané výstupy

ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Název předmětu Matematika Očekávané výstupy ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Název předmětu Matematika ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE čte a zapisuje, znázorňuje na číselné ose, obor přirozených čísel do 20 OSV1 porovnává, užívá vztah

Více

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE + MP vazby 1. Obor přirozených čísel - používá čísla v oboru 0-20 k modelování reálných situací.- práce s manipulativy - počítá předměty v oboru 0-20, vytváří soubory

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 1. období 3. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M3101 používá přirozená

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 3. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Matematika. Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly

Matematika. Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly 1 Matematika Matematika Učivo ŠVP výstupy Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly Sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 100 zpaměti i Sčítání a odčítání dvou trojciferných čísel do 1 000 a

Více

RVP ZV RVP ZV. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. Obsah RVP ZV. Očekávané výstupy. Kód

RVP ZV RVP ZV. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. Obsah RVP ZV. Očekávané výstupy. Kód RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy : čísla

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 1. období / 1., 2., 3. ročník 4 hod. / týd. Matematické vzdělávání

Více

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Období: Ročník: Očekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v

Více

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Matematika Vzdělávací obsah předmětu Matematika je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu MATEMATIKA pro 1. stupeň

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu MATEMATIKA pro 1. stupeň Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu MATEMATIKA pro 1. stupeň 1. ročník M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

MATEMATIKA. 1. 5. ročník

MATEMATIKA. 1. 5. ročník Charakteristika předmětu MATEMATIKA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět matematika má časovou dotaci 4 hodiny týdně v 1. ročníku, 5 hodin týdně ve 2. až 5. ročníku. Časová

Více

Matematika 1. st. Charakteristika předmětu

Matematika 1. st. Charakteristika předmětu Matematika 1. st. Charakteristika předmětu Časová dotace předmětu je v prvním ročníku 4 hodiny týdně, ve druhém až pátém po 5 hodinách týdně. Předmět matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické

Více

5.2. Matematika a její aplikace Matematika

5.2. Matematika a její aplikace Matematika 5.2. Matematika a její aplikace 5.2.1. Matematika Vzdělávání v předmětu matematika směřuje: k využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech, k vytváření zásoby matematických nástrojů

Více

Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech rozvíjet pamětˇ žáků prostřednictvím

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 4. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace využívá při pamětném a písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Matematika je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 2 (na I. stupni ) a 3 (na II. stupni)

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty přirozená čísla 1 až 5 správně čte daná čísla vyhledává je na číselné ose řadí čísla lineárně

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 5. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 4. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M5101 využívá při

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: MATEMATIKA Ročník: 4. Časová dotace: 4 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Provádí písemné početní operace Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje

Více

Dodatek č. 25 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Cesta k poznání a vědění k

Dodatek č. 25 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Cesta k poznání a vědění k Dodatek č. 25 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Cesta k poznání a vědění k 1. 9. 2016 Dodatek je vytvořený na základě aktuálního RVP ZV, který nabývá platnosti k 1. 9. 2018 na základě

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová Vyučovací předmět Matematika je na prvním stupni zařazen v 1. - 5. ročníku, a to

Více

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu.

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu. 7.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 7.2.1 Matematika (M) Charakteristika předmětu 1. stupně Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1. ročníku 4 hodiny týdně + 1 disponibilní hodinu týdně, ve 2. a 3. ročníku

Více

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň:

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová Vyučovací předmět Matematika je na prvním stupni zařazen v 1. - 5. ročníku, a to

Více

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách.

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách. 5.2 Oblast: Předmět: Matematika 5.2.1 Obor: Charakteristika předmětu matematika 1. stupeň Matematika tvoří základ vzdělávacího působení v základní škole. Vede žáky k získávání matematických pojmů, algoritmů,

Více

Ukázka zpracována s využitím školního vzdělávacího programu Cesta pro všechny Základní škola praktická Rožnov pod Radhoštěm

Ukázka zpracována s využitím školního vzdělávacího programu Cesta pro všechny Základní škola praktická Rožnov pod Radhoštěm Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Matematika Ukázka zpracována s využitím školního vzdělávacího

Více

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Výstupy žáka Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Zpracoval: Mgr. Dana Štěpánová orientuje se v posloupnosti přirozených čísel

Více

MATEMATIKA I. období (1. 3. ročník)

MATEMATIKA I. období (1. 3. ročník) MATEMATIKA I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Při vyučování matematice v prvním období základního vzdělávání při probírání určitého učiva: -seznámíme žáky s prvním pojetím daného problému

Více

Matematika. Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly. Sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 1 000, zpaměti i písemně.

Matematika. Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly. Sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 1 000, zpaměti i písemně. 1 Matematika Matematika Učivo Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly Sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 1 000, 1 000 000 zpaměti i písemně Násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem

Více

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA MATEMATIKA - 4. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Opakování ze

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku Žák: ČaPO: sčítá a odčítá v oboru do 20-ti s přechodem přes desítku - sčítání a odčítání v oboru přirozených čísel

Více

I. 3 M Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Předmět: Matematika (M)

I. 3 M Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Předmět: Matematika (M) I. 3 M Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Předmět: Matematika (M) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Matematika je v základním vzdělávání zaměřena na poskytování

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 1. 3. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 1. 3. ročníku Matematika 1. st. Charakteristika předmětu Časová dotace předmětu je v prvním ročníku 4 hodiny týdně, ve druhém až pátém po 5 hodinách týdně. Předmět matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické

Více

Matematika 1. ročník. Aritmetika

Matematika 1. ročník. Aritmetika Matematika 1. ročník Aritmetika zapíše a čte čísla 0-20 pracuje s řadou čísel určí chybějící číslo v řadě porovná přirozená čísla užívá a zapíše < > = počítá prvky daného konkrétního souboru vytvoří konkrétní

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Charakteristika předmětu Matematika

Charakteristika předmětu Matematika Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika předmětu Matematika Vyučovací předmět matematika se vyučuje jako samostatný

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Předmět: MATEMATIKA Ročník: 1.

Předmět: MATEMATIKA Ročník: 1. Předmět: MATEMATIKA Ročník: 1. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Číslo a početní operace používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : matematika ročník: 5. Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : matematika ročník: 5. Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV OSV Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakuje početní výkony a uplatňuje komutativní, asociativní a distributivní zákon v praxi. G.:narýsuje přímku, polopřímku, kolmici, rovnoběžky, různoběžky.

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Vzdělávací obor matematika - obsah

Vzdělávací obor matematika - obsah Vzdělávací obor matematika - obsah 1. ročník Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní 1. ČÍSLO A 1.Žák používá přirozená čísla k modelování Přirozená

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky 4. ročník OPAKOVÁNÍ UČIVA 3. ROČNÍKU Rozvíjí dovednosti s danými

Více

1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Matematika Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 5 hodin Ročník: třetí

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Matematika Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 5 hodin Ročník: třetí ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozezná, pojmenuje, vymodeluje úsečku a lomenou čáru porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky užívá a zapisuje vztah

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová Vyučovací předmět Matematika je na prvním stupni zařazen v 1. - 5. ročníku, a to

Více

6.5 Matematika 1.stupeň

6.5 Matematika 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika 6.5 Matematika 1.stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět matematika je předmět, který poskytuje

Více

MATEMATIKA I. období (1. 3. ročník)

MATEMATIKA I. období (1. 3. ročník) MATEMATIKA I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Při vyučování matematice v prvním období základního vzdělávání při probírání určitého učiva: - seznámíme žáky s prvním pojetím daného problému

Více

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně Výuka Matematiky je postavena na rozvíjení vlastních zkušeností žáků a na jejich přirozeném zájmu, přirozené schopnosti vnímat, pozorovat a experimentovat. Žáci se matematiku učí řešením úloh a činnostmi,

Více

Týdenní počet hodin 24 z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 12 hod

Týdenní počet hodin 24 z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 12 hod Vzdělávací oblast MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Týdenní počet hodin 24 z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 12 hod Vyučovací předmět Počty Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací oblasti

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

5.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Je to předmět, který by měl být chápán jako

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět : a její aplikace : a její aplikace : MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení - je realizována

Více

Matematika a její aplikace Matematika- 1.období

Matematika a její aplikace Matematika- 1.období Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Matematika a její aplikace Matematika- 1.období Charakteristika předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace,

Více

Předmět: Matematika. Pojem rovina Rovinné útvary a jejich konstrukce Délka úsečky, jednotky délky a jejich převody. Rovnoběžky, různoběžky, kolmice

Předmět: Matematika. Pojem rovina Rovinné útvary a jejich konstrukce Délka úsečky, jednotky délky a jejich převody. Rovnoběžky, různoběžky, kolmice a její aplikace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 3. užívá lineární uspořádání, zobrazí čísla na číselné ose 8. zaokrouhluje přirozená čísla,

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0007 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ ZŠ Název metodického

Více

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6.

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo ZÁŘÍ užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek část (zlomkem) PROSINEC využívá

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Práce s čísly do 1 000 000 Žák: ČaPO: počítá do 1 000 000 - počítá po statisících, desetitisících,tisících ČaPO: pracuje s číselnou osou - čte, zapíše a zobrazí

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je založena na praktických činnostech, sleduje využití matematických dovedností v praktickém

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA P. BEZRUČE, TŘINEC

UČEBNÍ OSNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA P. BEZRUČE, TŘINEC UČEBNÍ OSNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA P. BEZRUČE, TŘINEC Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 132 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 4. ročník Učební texty : Alter

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA MATEMATIKA 5. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování a aktivizace

Více

5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. 5.2.1 Matematika 1. stupeň

5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. 5.2.1 Matematika 1. stupeň 5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST - MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

VZDĚLÁVACÍ OBLAST - MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE VZDĚLÁVACÍ OBLAST - MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT- MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu: Matematika je na 1. stupni založena na vlastních zkušenostech žáka,učí ho porozumět problému

Více

MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník)

MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník) MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Při vyučování matematice v druhém období základního vzdělávání při probírání určitého učiva: - využíváme matematické poznatky a dovednosti

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Číselná řada a osa, trojciferná čísla v oboru do 1000 Žák: ČaPO: čte a píše trojciferná čísla ČaPO: vytvoří daný soubor s daným počtem prvků do 100 ČaPO: znázorní

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 5. - MATEMATIKA Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

5. 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA

5. 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 5. 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2013 Schválila ředitelka

Více

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Matematika poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Žáci získávají početní

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 4 týdně, povinný ČaPO: Číselná řada do 20 Žák: ČaPO: užije čísla k vyjádření počtu a pořadí ČaPO: třídí skupiny prvků podle počtu ČaPO: vytvoří soubor prvků s počtem do 20 ČaPO:

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, I. stupeň

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, I. stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Předmět Matematika je koncipován na základě

Více

Úvodní opakování, Kladná a záporná čísla, Dělitelnost, Osová a středová souměrnost

Úvodní opakování, Kladná a záporná čísla, Dělitelnost, Osová a středová souměrnost Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Matematika (MAT) Úvodní opakování, Kladná a záporná čísla, Dělitelnost, Osová a středová souměrnost Prima 4 hodiny týdně Učebna s PC a dataprojektorem (interaktivní

Více