ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová"

Transkript

1 verze B Účinnost dokumentu od: ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_LHEM_SME_13_001 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka LHEM Typ dokumentu: Systémový Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová Řízená kopie č.: Razítko, podpis: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 1 (celkem 28)

2 1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, tato laboratorní příručka je věnována všem, kteří potřebují informace o naší laboratoři, o naší práci a našich pracovnících. Je určena lékařům, laboratorním pracovníkům, zdravotním sestrám a dalším zainteresovaným stranám. Obsahuje nabídku služeb, které poskytujeme v oblasti klinické diagnostiky. Její obsah byl koncipován v souladu s nejnovějšími požadavky na tento typ dokumentů. Věříme, že uvedené informace budou užitečné nejenom pro Vás, ale i pro Vaše pacienty. Doufáme, že zde naleznete vše, co potřebujete pro naši vzájemnou spolupráci. Za laboratoř hematologie MUDr. Ivan Vonke, MBA, vedoucí laboratoře Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 2 (celkem 28)

3 2 Obsah 1 Předmluva 2 2 Obsah Seznam zkratek 4 3 Úvod 4 4 Základní informace o laboratoři 4 5 Zaměření laboratoře 4 6 Popis nabízených služeb 5 7 Manuál pro odběry primárních vzorků Základní informace Žádanky Vyšetření samoplátců Požadavky na urgentní vyšetření Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření, dodatečná vyšetření Stabilita vzorků a skladování materiálu Doba odezvy Používaný odběrový systém Příprava pacienta před vyšetřením Odběr vzorku Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky Informace k dopravě vzorků 9 8 Manipulace se vzorky v laboratoři Příjem žádanek a vzorků Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků 10 9 Výsledky vyšetření Hlášení kritických hodnot Informace o formách vydávání výsledků Typy laboratorních zpráv Uchovávání kopií výsledků, archivování Změny výsledků a nálezů Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku Komunikace s laboratoří Konzultační činnost Způsob řešení stížností Způsob podání stížností Ústní stížnosti Písemné stížnosti Termíny pro vyřízení stížností 14 Seznam vyšetření LHEM 15 Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 3 (celkem 28)

4 2.1 Seznam zkratek CL centrální laboratoře CP centrální příjem vzorků LIS laboratorní informační systém LHEM Laboratoř hematologie NCB Nemocnice České Budějovice NIS Nemocniční informační systém ZPK zmocněnec pro kvalitu ZZPK zástupce zmocněnce pro kvalitu 3 Úvod Laboratoř hematologie se zaměřuje na diagnostiku krevních onemocnění včetně chorob srážení krve. Vyšetření krevních obrazů i koagulačních parametrů provádí na plně automatizovaných systémech. Kromě vyšetření krve se zde vyšetřuje také kostní dřeň včetně speciálních barvení. Samostatnou problematikou je vyšetření stavů nadměrného srážení krve, kde hematologická laboratoř zajišťuje a koordinuje ve spolupráci s ostatními laboratořemi komplexní diagnostiku. Laboratoř úzce spolupracuje se specializovanou hematologickou ambulancí v rámci NCB. Laboratoř se podílí na pregraduálním a postgraduálním vzdělávání. 4 Základní informace o laboratoři Název laboratoře: Centrální laboratoře - Laboratoř hematologie Adresa sídla laboratoře: B. Němcové 585/54, České Budějovice Kontakty na vedení laboratoře: Funkce Titul, jméno, příjmení Kontakt Vedoucí LHEM MUDr. Ivan Vonke, MBA Bioanalytik Mgr. Naďa Roučková ZPK LHEM Provozní asistent vedoucího LHEM Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová Hana Šuléřová Správce měřidel Bc. Martina Strusková Zaměření laboratoře Laboratoř je konsolidovaným pracovištěm centrálních laboratoří Nemocnice České Budějovice, a.s. Zabývá se hematologickým vyšetřením biologických materiálů. Jedná Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 4 (celkem 28)

5 se o základní i specializovaná hematologická vyšetření. Vysoký důraz klade na kvalitu prováděných vyšetření a na těsnou spolupráci s lékaři. Poskytuje konzultační činnost k interpretaci laboratorních výsledků zpracovávaných vzorků. Laboratoř poskytuje své služby nemocničním i externím žadatelům. Součástí činností pracovníků LHEM je pregraduální i postgraduální vzdělávání různých kategorií zdravotnických pracovníků. Provozní doba Nepřetržitý 24 hodinový provoz Kontakty 3561 laboratoř krevní obrazy, pohotovostní služba 3562 dokumentace 3563 laboratoř koagulace 3564 příjem materiálu sekretariát 6 Popis nabízených služeb základní hematologická a koagulační vyšetření krve specializovaná hematologická a koagulační vyšetření krve konzultační služby v oblasti hematologie komplexní bezpečný a zajištěný přístup k datům a jejich vhodné zpracování v informačním systému NCB má uzavřeny smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. Režim laboratorních vyšetření Laboratorní vyšetření jsou prováděna v režimu STATIM (dostupné 24 hodin denně) anebo v režimu RUTINA. Při požadavku STATIM je nutno požadovaná vyšetření označit na žádance. Služby zajišťované LHEM v režimu STATIM jsou uvedeny v Seznam vyšetření LHEM. 7 Manuál pro odběry primárních vzorků 7.1 Základní informace Základní informace o odběrech primárních vzorků na jednotlivá vyšetření jsou uvedeny v kapitole Seznam vyšetření. Vyplnění žádanky je popsáno v kap. 7.2 Žádanky. Identifikace primárního vzorku je popsána v kap. 7.9 Identifikace pacienta na primárním vzorku. Popis odběrových nádobek pro primární vzorky (včetně přísad) je uveden v kapitole 7.7 Používaný odběrový systém. Instrukce týkající se časových limitů pro požadování dodatečných analýz jsou uvedeny v kap. 7.4 Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření, dodatečná vyšetření. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 5 (celkem 28)

6 7.2 Žádanky Základním dokladem o požadovaných vyšetřeních je žádanka. Je považována za smlouvu mezi laboratoří a lékařem s požadavkem provést označená vyšetření. Zaslaná žádanka je pro laboratoř zásadním dokumentem k prokázání požadované zdravotní péče zdravotním pojišťovnám nebo požadujícímu subjektu v případě samoplátce. Laboratoř preferuje použití standardního formuláře, který je k dispozici na webových stránkách NCB. Laboratoř přijímá žádanky i jiného formátu, které musí obsahovat minimální požadavky uvedené níže. Základní identifikační znaky požadované a povinně uváděné na žádance: Min. obsah žádanky v souladu s dokumentem NCB_ZR_11_002 Provozní řád: a) číslo pojištěnce b) pohlaví a datum narození, není-li to zřejmé z čísla pojištěnce c) jméno pojištěnce, ve tvaru: příjmení jméno příp. titul (v případě urgentních vzorků, kdy není známá identita pacienta, může požadující lékař místo jména dočasně zadat jiné označení shodné s označením v NIS) d) základní diagnóza e) číslo pojišťovny f) jednoznačná identifikace stanice/pracoviště požadujícího oddělení (název, IČP, odbornost) g) razítko a podpis lékaře požadujícího vyšetření h) druh primárního vzorku, a pokud je to vhodné i tkáňový původ vzorku (materiál) i) seznam požadovaných vyšetření j) příslušné klinické informace o pacientovi, které slouží pro účely interpretace výsledku, vyžaduje-li to charakter vyšetření (např. před aplikací léku nebo po aplikaci léku, apod.) k) režim, ve kterém má být vyšetření provedeno (vyznačení vzorků STATIM, žádanky/vyšetření neoznačené STATIM jsou zpracovány v rutinním režimu (viz Laboratorní příručky jednotlivých laboratoří/pracovišť) l) datum a čas odběru primárního vzorku m) čitelný podpis osoby provádějící odběr Min. označení odběrové nádobky: a) jméno pojištěnce b) číslo pojištěnce c) v případě žádanky sloužící pro více vzorků, které jsou v identických odběrových nádobkách, musí být na označení každé z těchto nádobek uveden další jednoznačný identifikační znak (např. levá; pravá; frakce; druh materiálu) V případě, že oddělení NCB nevyužijí pro označení žádanky a vzorku štítky z NIS, platí pro ně stejná pravidla vzhledem k rozsahu identifikace popsané výše. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 6 (celkem 28)

7 7.3 Vyšetření samoplátců Postupy uvedené v kap. 7.2 Žádanky jsou platné s určitým omezením také pro samoplátce, kteří jsou odebíráni v odběrové místnosti CL. Vyplnění žádanky zajišťuje odběrový pracovník a musí uvést minimálně tyto údaje: a) číslo pojištěnce b) pohlaví a datum narození, není-li to zřejmé z čísla pojištěnce c) jméno pojištěnce, ve tvaru: Příjmení Jméno příp. Titul d) seznam požadovaných vyšetření e) datum a čas odběru primárního vzorku f) identifikace osoby provádějící odběr g) označení Samoplátce nebo kód, který samoplátce jasně označuje. Min. označení odběrové nádobky: a) jméno pojištěnce b) číslo pojištěnce; v případě uvedení pouze roku narození, lze toto akceptovat pouze tehdy, když je odběrová nádobka jednoznačně připojena k žádance s kompletní identifikací pacienta Vyšetření může být prováděno na základě požadavku ošetřujícího lékaře a fakturu hradí lékař - vyšetření je fakturováno ošetřujícímu lékaři prostřednictvím oddělení zpracování ekonomických informací NCB. Vyšetření je prováděno na základě požadavku ošetřujícího lékaře a fakturu hradí klient - na vyšetření je klientem uhrazeno osobně hotovostní platbou v místě CP faktura, pokladní doklad a výsledek je vydán přímo klientovi. Vyšetření je prováděno na základě vlastní žádosti klienta, který hradí fakturu. Vyšetření je klientem uhrazeno osobně hotovostní platbou v místě CP faktura, pokladní doklad a výsledek je vydán přímo klientovi. 7.4 Požadavky na urgentní vyšetření Vzorky pro urgentní vyšetření jsou v LHEM přijímány v režimu STATIM, označení STATIM musí být uvedeno v žádance. Vyšetření, která jsou prováděná v režimu STATIM jsou uvedena v příloze č. 1 Seznam vyšetření LHEM. 7.5 Ústní, telefonické požadavky na vyšetření (dodatečná vyšetření) Ze vzorků dodaných do laboratoře lze dodatečně (např. na základě telefonického přiobjednání lékařem) provádět doplňková vyšetření za dodržení těchto pravidel: dodatečná vyšetření lze provést s omezením, které je dané stabilitou vzorku (kapitola 7.6 Stabilita vzorku a skladování materiálu) a množstvím materiálu. Laboratoř tato vyšetření neprovede po uplynutí uvedeného časového intervalu nebo při nedostatku materiálu a je nutný odběr nového vzorku. Dodatečná vyšetření budou provedena v nejbližší možné době po telefonickém objednání. Informace o doplnění vyšetření je zapsána laborantkou přímo do LIS. Lékaři, VŠ pracovníci, laborantky mohou doplnit další vyšetření, považují-li to za důležité z hlediska diagnózy nebo na základě aktuálních výsledků vyšetření. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 7 (celkem 28)

8 7.6 Stabilita vzorků a skladování materiálu Stabilita vzorků pro krevní obraz je po dobu 5 hodin při teplotě C. Stabilita vzorků pro koagulační vyšetření: Test Teplota ( C) Doba skladování PT 20 ± 5 6 hodin APTT 20 ± 5 4 hodiny Fbg 20 ± 5 4 hodiny TT 20 ± 5 4 hodiny AT III 20 ± 5 4 hodiny DD 20 ± 5 4 hodiny Primární materiál je skladován v LHEM po dobu od příjmu do laboratoře až do třetího následujícího dne (pokud tento den vychází na víkend, potom do pracovního dne následujícího po víkendu). Poté jsou likvidovány dle stanovených předpisů. 7.7 Doba odezvy Doba odezvy je sledována průběžně každým pracovníkem. Překročení stanovené doby odezvy je řešeno jako neshoda pouze v případě, pokud by mohlo ohrozit stav pacienta. 7.8 Používaný odběrový systém Při odběrech je používán odběrový systém Becton Dickinson Vacutainer. Barva uzávěru Obsah Použití Fialový uzávěr Nesrážlivá krev (EDTA) Krevní obraz Modrý uzávěr Nesrážlivá krev (citrát) Koagulace Zelený uzávěr Nesrážlivá krev (heparin) Osmotická rezistence Černý uzávěr Nesrážlivá krev (citrát) Sedimentace Některá vyšetření vyžadují speciální odběr způsob odběru a nakládání s materiálem je specifikován u jednotlivých vyšetření. Přijímány jsou i vzorky odebrané pomocí jiných odběrových systémů, vždy však musí být respektována definovaná aditiva. 7.9 Příprava pacienta před vyšetřením Před odběrem vzorků není vyžadována žádná speciální příprava pacienta. Odběr venózní krve se provádí většinou ráno a obvykle nalačno. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 8 (celkem 28)

9 7.10 Odběr vzorku Při odběru vzorku venózní krve je nutné dodržet zásady správného odběru. Je nutné dbát především: Paže musí být stažena pomocí škrtidla po krátkou dobu tak, aby nedošlo ke stáze krevního oběhu. Vakuová zkumavka nesmí být nasazena na vnitřní jehlu držáku před venepunkcí, aby nebylo narušeno vakuum. Zkumavku lze sejmout až v okamžiku, kdy krev do zkumavky pod vlivem vakua přestane vtékat. Vakuum ve zkumavce zajistí jak přiměřené naplnění zkumavky, tak správný poměr krve a protisrážlivého činidla. Jednotlivé zkumavky s přídatnými činidly je nutno bezprostředně po odběru promíchat pěti až desetinásobným šetrným převrácením. Použití různých náběrových systémů (uzavřený vs. otevřený) může vést k odlišným výsledkům koagulačních vyšetření Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky Obecné zásady strategie bezpečnosti práce s biologickým materiálem jsou obsaženy ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 306/2012 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Na základě uvedené vyhlášky byly stanoveny zásady pro bezpečnost práce s biologickým materiálem: Každý vzorek krve je nutné považovat za potenciálně infekční. Žádanky ani vnější strana zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem toto je důvodem k odmítnutí vzorku. Vzorky jsou přepravovány v uzavřených zkumavkách, které jsou vloženy do stojánku nebo přepravního kontejneru tak, aby během přepravy vzorku do laboratoře nemohlo dojít k rozlití, potřísnění okolí biologickým materiálem nebo znehodnocení vzorku. Všichni pracovníci přicházející se vzorky do kontaktu jsou povinni používat ochranné pomůcky a dodržovat všechny předepsané pracovní, bezpečnostní a hygienické postupy. S veškerým materiálem použitým při odběru, zpracování a vyšetření vzorků je nakládáno ve smyslu zákona o odpadech a dle předpisů tento zákon provádějících. Materiál je tříděn a likvidován podle organizačního předpisu NCB_PRO_09_001 Provozní řád nakládání s odpadem Informace k dopravě vzorků Dobře uzavřený vzorek je nutné zabezpečit před mechanickým poškozením a znehodnocením v důsledku nevhodného uchovávání při transportu. Vzorky je nutné dopravit do laboratoře v nejkratším možném čase po odběru. Transport vzorků v rámci NCB Transport zajišťují zdravotničtí pracovníci (sanitáři nebo zdravotní sestry) v přepravních boxech. Vzhledem k délce doby přepravy, není doba přepravy ani teplota monitorována. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 9 (celkem 28)

10 Transport vzorků od externích zadavatelů Transport vzorků z externích zdravotnických zařízení je zajišťován externími dopravci. NCB nezajišťuje vlastní transport vzorků. Během transportu vzorků od externích zdravotnických zařízení je sledování podmínek transportu v kompetenci externích přepravců. V případě, že vzorky jsou doručovány individuálně, je nezbytné zajistit bezpečný transport z pohledu dodržení požadovaných podmínek preanalytické fáze. Při příjmu jsou vzorky vizuálně kontrolovány. Nedodržení transportních podmínek může vést k viditelné změně vzorku, který v takovém případě bude odmítnut. 8 Manipulace se vzorky v laboratoři 8.1 Příjem vzorků a žádanek Identifikace pacienta na biologickém materiálu každá zkumavka musí být označena. Nezbytnou identifikaci biologického materiálu před přidělením laboratorního čísla tvoří čitelné příjmení pacienta a číslo pojištěnce (rodné číslo nebo číslo pojistky u cizích státních příslušníků). V opačném případě je nutné materiál odmítnout. 8.2 Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků Odmítnout lze žádanku s biologickým materiálem, na které chybí nebo jsou nečitelné základní údaje pro styk se zdravotní pojišťovnou (číslo pojištěnce, příjmení a jméno, typ zdravotní pojišťovny, IČZ odesílajícího lékaře nebo pracoviště, základní diagnóza) a není možné je doplnit na základě dotazu. Žádanku, která obsahuje požadavek (požadavky) na vyšetření, které laboratoře neprovádějí ani nezajišťují (s ohledem na seznam zajišťovaných vyšetření). Žádanku nebo odběrovou nádobu znečištěnou biologickým materiálem. Nádobu s biologickým materiálem, kde není způsob identifikace materiálu z hlediska nezaměnitelnosti dostatečný. Za dostatečnou identifikaci materiálu se považuje splnění uvedených pokynů o nezbytné identifikaci biologického materiálu. Nádobu s biologickým materiálem, kde zjevně došlo k narušení preanalytické fáze. Nedodaný vzorek je oznámen zadavateli telefonicky a je vydán výsledkový list s komentářem o nedodání vzorku. 9 Výsledky vyšetření 9.1 Hlášení kritických hodnot Za kritický výsledek je považována každá nově zjištěná hematologická malignita tyto výsledky jsou vždy předány lékaři, který je dále řeší v rámci svých klinických kompetencí. Ostatní výsledky jsou posuzovány v kontextu odesílajícího oddělení, uváděné diagnózy a dynamiky vývoje laboratorních parametrů zde používáme termín neočekávané výsledky. Ty jsou předávány k individuálnímu posouzení lékaři LHEM. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 10 (celkem 28)

11 9.2 Informace o formách vydávání výsledků Výdej výsledků pacientům Pacientům se jejich výsledkové listy předávají za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky: na žádance je lékařem písemně uvedeno, že výsledkový list si osobně vyzvedne pacient; v případě, že na žádance chybí označení osobně, pracovník laboratoře telefonicky osobně ověří u lékaře, zda lze výsledkový list pacientovi vydat; pacient nebo jeho zákonný zástupce se prokáže průkazem totožnosti (tj.průkaz s fotografií vydaný státní správou). V případě, že výsledek přebírá jiná osoba než pacient, popř. jeho zákonný zástupce, je nutno pověření k vyzvednutí výsledku doložit plnou mocí. Formuláře jsou k dispozici na CP. Pokud byly splněny výše uvedené požadavky, vydávají se výsledkové listy v uzavřené obálce. O vydání výsledku je veden zápis v laboratoři. Telefonicky se výsledky pacientům nesdělují. Výdej výsledků v rámci NCB Výsledky jsou uvolněny odpovědným pracovníkem a zároveň jsou přeneseny automaticky elektronicky do NIS. Program NIS umožňuje dohledatelnost identifikace osoby, která uvolnění do NIS provedla. Všechny výsledky jsou současně vydány také v tištěné podobě, která je závazná. Výdej výsledků externím zdravotnickým zařízením Výsledky určeny externímu lékaři, jsou po uvolnění z LIS vytištěny odpovědným pracovníkem LHEM. Výsledky jsou roztříděny do obálek a předány administrativnímu pracovníkovi, který zajistí jejich odeslání poštou. Výdej kopií výsledků Pro případ, kdy zadávající lékař nebo přímo pacient požaduje opis (kopii) výsledku, je tento opis potvrzen podpisem oprávněné osoby. Záznam o vytvoření opisu a jeho vydání je uveden do Knihy hlášení telefonických výsledků a Osobní předání výsledků. Výdej předběžných zpráv V případě, že byly výsledky zadavateli vyšetření zaslány formou předběžné zprávy (popř. hlášeny telefonicky), je vždy zaslán ještě kompletní písemný závěrečný výsledek vyšetření. Telefonické hlášení výsledků Hlášení výsledků žadateli je možné pouze za předpokladu, že pracovník laboratoře podávající informace bezpečně identifikuje žadatele. Je nezbytné, aby žadatel uvedl číslo pojištěnce a jméno. Po nahlášení výsledku je telefonicky provedeno zpětné ověření informace: druhá strana je požádána o zopakování nahlášeného výsledku a správnost zopakovaného výsledku je potvrzena pracovníkem, který výsledek nahlašuje. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 11 (celkem 28)

12 Komentáře na výsledkových listech Při nedodržení stability vzorku u krevního obrazu -> Nedodržení podmínek preanalytické fáze má vliv na výsledky vyšetření (vzorek krve byl do laboratoře dodán po uplynutí stability požadovaných vyšetření větší než 5 hodin). Při nedodržení stability vzorku u koagulačního vyšetření -> Nedodržení podmínek preanalytické fáze má vliv na výsledky vyšetření (vzorek krve byl do laboratoře dodán po uplynutí stability požadovaných vyšetření větší než 4 hodiny). Pokud není uveden čas odběru vzorku -> Vzhledem k neuvedenému času odběru vzorku krve na žádance nelze vyloučit nedodržení podmínek preanalytické fáze, které může ovlivnit výsledky vyšetření. Zohledněte tuto informaci při hodnocení výsledku vyšetření. 9.3 Typy laboratorních zpráv Laboratorní výsledky se vydávají ve formě výsledkové zprávy v elektronické nebo papírové podobě. Výstup z LIS (Open LIMS FONS) v podobě výsledkové zprávy obsahuje: jednoznačnou identifikaci laboratoře, která zprávu vydala; jasné a jednoznačné označení vyšetření; jednoznačnou identifikaci pacienta; jméno a další jednoznačné identifikační označení žádajícího subjektu; datum a čas odběru primárního vzorku uvedeno jako odběr datum, čas; datum a čas přijetí vzorku laboratoří uvedeno jako přijato datum, čas; výsledky vyšetření jsou graficky znázorněny uvnitř nebo vně referenční rozmezí (pokud jsou referenční rozmezí uvedena); identifikaci osoby oprávněné uvolnit zprávu - na výsledku uvedeno jako Uvolnil: datum a čas tisku výsledku na výsledku uvedeno jako Tisk. 9.4 Uchovávání kopií výsledků, archivování Výsledky jsou kdykoli dostupné prostřednictvím databáze LIS. 9.5 Změny výsledků a nálezů V případě, že výsledek laboratorního vyšetření je po odeslání identifikován jako nesprávný (odeslán na nesprávné klinické pracoviště, analyticky nesprávný výsledek, záměna pacientů apod.), musí být o této skutečnosti neprodleně informován vedoucí LHEM nebo jím pověřená osoba a okamžitě po zjištění i požadující klinické pracoviště. Chybný výsledek vyšetření je považován za neshodu. Výtisky výsledkových listů (řádně označeny - chybný i správný po opravě), jsou uschovány u příslušných karet neshod. Chybný výsledek v LIS je opraven pověřeným pracovníkem s přístupovými právy k provádění změn výsledkových zpráv, záznam o opravě/změně výsledku je doložitelný v logu na serveru. O opravě výsledku je informován pracovník, který je kompetentní stornovat výsledky v NIS. Tento pracovník je povinen provést storno daného nesprávného výsledku v NIS. Kompetentní pracovník LHEM vždy telefonicky ohlásí požadujícímu lékaři změnu a opravu výsledku. V případě, že je zpráva změněna, je uveden čas, datum a jméno osoby, která je za Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 12 (celkem 28)

13 změnu odpovědná. V případě, že jsou změny prováděny na nálezu, jsou realizovány tak, aby byla dohledatelná původní hodnota. 9.6 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku Prostřednictvím LIS laboratoř eviduje čas přijetí každého vzorku, čas vyhotovení výsledků a čas tisku výsledkového listu. Doba odezvy udává maximální čas od přijetí vzorku laboratoří do jeho zpracování a zajištění dostupnosti výsledků pro zadavatele. 10 Komunikace s laboratoří 10.1 Konzultační činnost Lékaři LHEM poskytují konzultační i konsiliární služby v oblasti hematologie Způsob řešení stížností Stížností se rozumí ústní nebo písemná výtka ze strany klienta (indikující lékař, pacient, samoplátce), která upozorní na rozpor se závaznými předpisy týkající se činnosti laboratoře. Klienti nebo jiné strany (státní správa, ČIA) mohou podávat stížnosti na činnosti laboratoře: na výsledky laboratorních vyšetření, na způsob jednání pracovníků, na nedodržení lhůty dodání výsledků, na nedodržení rozsahu požadovaného vyšetření na žádance Způsob podání stížností Stížnost lze podat formou ústní (při osobním jednání a/nebo telefonicky) či písemnou na adresu laboratoře tzn. poštou, faxem, em Ústní stížnosti Připomínka má charakter podnětu, který by pro daného klienta měl zajistit zlepšení úrovně služeb. Řeší okamžitě pracovník, který ji přijal, je-li v jeho kompetenci, případně předá kompetentní osobě. Tento typ stížnosti se nezaznamenává. Závažnější stížnost řeší pracovník, který stížnost přijal a zároveň informuje vedoucího laboratoře nebo stížnost předá vedoucímu laboratoře. Zároveň provede záznam do Knihy stížností. O vyřízení stížnosti musí být stěžovateli podána zpráva do 30 kalendářních dnů od doručení stížnosti do laboratoře. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 13 (celkem 28)

14 Písemné stížnosti Řeší vždy vedoucí laboratoře. Vždy provede zápis do Knihy stížností. Stížnost vyřizuje ihned písemnou formou. Pokud to není možné, navrhne postup řešení a písemně informuje stěžující stranu Termíny pro vyřízení stížností Pokud stížnost nelze vyřešit hned, je termín na vyřízení stížnosti stanoven na dobu 30 pracovních dní. V tomto termínu oznámí odpovědný pracovník klientovi výsledek šetření stížnosti. V případě, že nelze v daném termínu stížnost dořešit, odpovědný pracovník informuje stěžovatele o dosavadním postupu řešení stížnosti. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 14 (celkem 28)

15 Seznam vyšetření LHEM KREVNÍ OBRAZ Krevní obraz, diferenciální rozpočet leukocytů Odběr: zkumavka, fialový uzávěr (EDTA) Dostupnost: Statim, Rutina Poznámka: Zachovat poměr krve a antikoagulačního činidla 1:10 Referenční meze: Dospělí ve věku let: Parametry KO z analyzátoru Jednotky Ženy let Muži let Počet leukocytů WBC 10 9 /l 4,0 10,0 Počet erytrocytů RBC /l 3,80 5,20 4,00 5,80 Hemoglobin - HGB g/l Hematokrit - HCT l/l 0,350 0,470 0,400 0,500 Střední objem erytrocytů - MCV fl 82,0 98,0 Střední množství HGB v erytrocytu MCH pg Střední koncentrace HGB v erytrocytech - MCHC g/l Šíře distribuce erytrocytů RDW CV % 10,0 15,2 Počet trombocytů PLT 10 9 /l Střední objem trombocytů - MPV fl 7,8 11,0 Destičkový hematokrit PCT ml/l 1,2 3,5 Parametry DIF z analyzátoru Jednotky Ženy let Muži let Neutrofily % 45,0 70,0 Lymfocyty % 20,0 45,0 Monocyty % 2,0 12,0 Eozinofily % 0,0 5,0 Bazofily % 0,0 2,0 Neutrofily 10 9 /l 2,00 7,00 Lymfocyty 10 9 /l 0,80 4,00 Monocyty 10 9 /l 0,08 1,20 Eozinofily 10 9 /l 0,00 0,50 Bazofily 10 9 /l 0,00 0,20 Parametry DIF - mikroskopicky Jednotky Ženy let Muži let Neutrofilní segmenty % Neutrofilní tyče % 0-4 Lymfocyty % Monocyty % 2-10 Eozinofily % 0-5 Bazofily % 0-1 Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 15 (celkem 28)

16 Děti ve věku 0 15 let: Věk Počet erytrocytů RBC (10 12 /l) Hemoglobin - HGB (g/l) Hematokrit - HCT (l/l) Střední objem erytrocytů - MCV (fl) Střední množství hemoglo-binu v 1 erytrocytu -MCH (pg) Střední koncentrace hemoglo-binu v erytrocytech - MCHC (g/l) Šíře distribuce erytrocytů RDW CV (%) Počet trombocytů - PLT (10 9 /l) 1-3 dny 4,0 6, ,45-0, dny - 1 týden 1-2 týdny 3,9 6,3 3,6 6, ,42 0,66 0,39 0, ,5-1 měsíc 3,0 5, ,31 0, měsíce 2,7 4, ,28 0, měsíců 3,1 4, ,29 0, ,5 2 roky 3,7-5, ,33 0, let 6 12 let let 3,9 5,3 4,0 5, ,34 0,40 0,35 0, Ž 4,1 5,1 M 4,5 5,3 Ž M Ž 0,36 0,46 M 0,37 0,49 Ž M ,5 14, Parametry DIF analyzátor i mikroskop Počet leukocytů WBC (%) NEU abs. (10 9 /l) LY abs. (10 9 /l) MO abs. (10 9 /l) EO abs. (10 9 /l) BA abs. (10 9 /l) NEU (%) LY (%) MO (%) EO (%) BA (%) 0 1 den 9,0 38, den 1 týden 1 2 týdny 2 týdny 1 měsíc 1 6 měsíců 5,0 21,0 1,5-10 5,0 20,0 1 9,5 5,0 19, ,5 2 11, ,5 16,5 4 13,5 6 měsíců 4 1 rok 1,5 10,5 6,0 17,5 8,5 1 2 roky 3 9,5 2 4 roky 5,5 17, let 5,0 15,5 6 8 let 4,5 14, let let 1,5-8 4,5 13,5 1,8-8 1,5-7 1,5 6,8 1,5 6,5 1,2 5,2 0,1 1,2 0 0,5 0 0, Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 16 (celkem 28)

17 Retikulocyty (relativní počet, absolutní počet) Odběr: zkumavka, fialový uzávěr (EDTA) Dostupnost: Statim, Rutina Poznámka: Zachovat poměr krve a antikoagulačního činidla Referenční meze: Věk Retikulocyty relativní počet (podíl jednotky) Retikulocyty (10 9 /l) 0 14 dní 0,016 0, dní 1 rok 0,011 0, roky 0,011 0, let 0,010 0, let 0,012 0, let 0,013 0, let 0,005 0, Trombocyty z citrátu: Odběr: zkumavky, modrý uzávěr (citrát) Dostupnost: Statim, Rutina Poznámka: Zachovat poměr krve a antikoagulačního činidla viz krevní obraz Použití: vyloučení pseudotrombocytopenie absolutní počet Sedimentace (FW) Odběr: zkumavka, černý uzávěr (citrát) Dostupnost: Rutina Příjem materiálu: Za 1. hodinu Ženy Muži < 15 mm < 10 mm LE buňky Odběr: nádobka se skleněnými kuličkami (lze získat na CL LHEM) Materiál: nesrážlivá krev Dostupnost: Rutina Příjem materiálu: Poznámka: speciální odběr, nutno informovat se v laboratoři LHEM negativní Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 17 (celkem 28)

18 HEMOLÝZA Osmotická rezistence Odběr: zkumavka, zelený uzávěr (heparin) Materiál: nesrážlivá krev Dostupnost: Rutina Příjem materiálu: Minimální Maximální 0,44 0,40 % NaCl 0,32 0,30 % NaCl Autohemolýza Poznámka: pouze po telefonické domluvě Dostupnost: Rutina Příjem materiálu: Hamův test Poznámka: pouze po telefonické domluvě Dostupnost: Rutina Příjem materiálu: KOAGULACE Protrombinový čas (dle Quicka) Dostupnost: Statim, Rutina Quickův test (%) Quickův test (INR) 0,8 1,2 Quickův test (Ratio) 0 1 měsíc 0,8 1,5 Quickův test (Ratio) 1 6 měsíců 0,8 1,4 Quickův test (Ratio) 6 měsíců 100 let 0,8 1,2 Terapeutický rozsah při léčbě kumarinovými preparáty: INR 2,0 4,0 APTT aktivovaný parciální tromboplastinový čas Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 18 (celkem 28)

19 Dostupnost: Statim, Rutina APTT (sek) 26,0 38,0 sek APTT (ratio) 0 1 měsíc 0,8 1,5 APTT (ratio) 1 měsíc 1 rok 0,8 1,3 APTT (ratio) let 0,8 1,2 Trombinový čas Dostupnost: Statim, Rutina 14,0 19,0 sek Fibrinogen Dostupnost: Statim, Rutina Fibrinogen (g/l) 0 1 rok 1,5 3,4 Fibrinogen (g/l) 1 6 let 1,7 4,0 Fibrinogen (g/l) 6 11 let 1,55 4,0 Fibrinogen (g/l) let 1,55 4,5 Fibrinogen (g/l) let 1,6 4,2 Fibrinogen (g/l) let 1,8 4,2 Antitrombin III Dostupnost: Statim, Rutina Antitrombin III (%) 0 1 měsíc Antitrombin III (%) 1 měsíc 6 let Antitrombin III (%) 6 11 let Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 19 (celkem 28)

20 Antitrombin III (%) let Antitrombin III (%) let D dimery Dostupnost: Statim, Rutina 0 0,5 mg/l v těhotenství je fyziologická hladina DD do 4 mg/l Protein C Protein C (%) 0 1 den Protein C (%) 1 den 1 měsíc Protein C (%) 1 měsíc 1 rok Protein C (%) 1 6 let Protein C (%) 6 11 let Protein C (%) let Protein C (%) let Protein S volný % APC rezistence Referenční rozmezí ratio: 2,0 4,2 Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 20 (celkem 28)

21 Lupus antikoagulans screening sek (v případě, že LA screening výsledek je větší než 44 sek, je automaticky vyšetřen LA confirm a vypočteno LA ratio) Anti Xa Dostupnost: Statim, Rutina odběr se provádí 3 hodiny po aplikaci Fraxiparinu, do laboratoře doručit ihned terapeutické rozmezí 0,6 1,0 IU/ml preventivní rozmezí 0,2 0,6 IU/ml Dabigatran Příjem materiálu: vyšetření pouze po telefonické domluvě dle léčby Rivaroxaban Příjem materiálu: vyšetření pouze po telefonické domluvě dle léčby F II Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 21 (celkem 28)

22 F II (%) 0 1 den F II (%) 1 den 1 měsíc F II (%) 1 měsíc 6 let F II (%) 6 16 let F II (%) let F II (%) let F V F V (%) 0 1 den F V (%) 1 den 1 měsíc F V (%) 1 měsíc 1 rok F V (%) 1 6 let F V (%) 6 16 let F V (%) let F VII F VII (%) 0 1 den F VII (%) 1 den 1 měsíc F VII (%) 1 měsíc 1 rok F VII (%) 1 16 let F VII (%) let F VIII Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 22 (celkem 28)

23 F VIII (%) 0 1 den F VIII (%) 1 den 1 měsíc F VIII (%) 1 měsíc 1 rok F VIII (%) 1 6 let F VIII (%) let F IX F IX (%) 0 1 den F IX (%) 1 den 1 měsíc F IX (%) 1 měsíc 1 rok F IX (%) 1 6 let F IX (%) 6 18 let F IX (%) let F X F X (%) 0 1 den F X (%) 1 den 1 měsíc F X (%) 1 měsíc 1 rok F X (%) 1 11 let F X (%) let F X (%) let F XII Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 23 (celkem 28)

24 F XII (%) 0 1 den F XII (%) 1 den 1 měsíc F XII (%) 1 měsíc 1 rok F XII (%) 1 6 let F XII (%) let F XIII Příjem materiálu: vyšetření je prováděno pouze po telefonické domluvě % Faktor von Willebrand F von Willebrand (%) 0 1 den F von Willebrand (%) 1 den 1 měsíc F von Willebrand (%) 1 měsíc 1 rok F von Willebrand (%) let Inhibitor směsný test Reptiláza Dostupnost: Rutina Příjem materiálu: vyšetření se provádí po telefonické domluvě Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 24 (celkem 28)

25 14,0 23,0 sek Fibrin monomery Dostupnost: Rutina Příjem materiálu: vyšetření se provádí po telefonické domluvě normální hodnota negativní Euglobulinová fibrinolýza Dostupnost: Rutina Příjem materiálu: vyšetření se provádí po telefonické domluvě minut Retrakce koagula Dostupnost: Rutina Příjem materiálu: vyšetření se provádí po telefonické domluvě % Fragilita kapilár (Rumpel - Leede) Odběr: vyšetření in vivo Dostupnost: Rutina Příjem materiálu: Poznámka: vyšetření se provádí po konzultaci s lékařem OKHA 16 petechií na 16 cm 2 Krvácivost podle Duke Odběr: in vivo Dostupnost : Rutina Příjem materiálu: Poznámka: vyšetření se provádí po konzultaci s lékařem OKHA sek Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 25 (celkem 28)

26 Trombocyty z prstu Odběr: in vivo Dostupnost: Rutina Příjem materiálu: Poznámka: vyšetření se provádí po konzultaci s lékařem OKHA /l Skóre alkalických fosfatáz v leukocytech Odběr: speciální odběr informace v laboratoři Dostupnost: Rutina Příjem materiálu: Železo ve dřeni Odběr: speciální odběr po telefonické domluvě Materiál: kostní dřeň Dostupnost: Rutina Příjem materiálu: Poznámka: odběr pouze na OKHA Ostatní cytochemická vyšetření Pouze po telefonické domluvě. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 26 (celkem 28)

27 Seznam změn a revizí řízeného dokumentu Verze Datum Obsah změny/revize Jméno a podpis garanta dokumentu A Nový dokument MUDr. Ivan Vonke B Změněn obsah celého dokumentu MUDr. Ivan Vonke Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 27 (celkem 28)

28 Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 28 (celkem 28)

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie Příloha č. 2 Laboratorní příručky LKCHI SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie Vypracovala: Mgr. Naďa Roučková, vedoucí PHEM Biologické referenční intervaly:

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie Příloha č. 2 Laboratorní příručky LKCHI SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie Vypracovala: Mgr. Naďa Roučková, vedoucí PHEM Biologické referenční intervaly:

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie Příloha č. 2 Laboratorní příručky LKCHI SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie Vypracovala: Mgr. Naďa Roučková, vedoucí PHEM Biologické referenční intervaly:

Více

Informace OKLT č. 4 / 2015

Informace OKLT č. 4 / 2015 S platností od 1. 6. 2015 dochází k těmto změnám: Informace OKLT č. 4 / 2015 Úprava biologických referenčních intervalů dle věkových kategorií pro některá koagulační vyšetření - viz níže, dle aktualizovaného

Více

Referenční rozmezí hematologických hodnot

Referenční rozmezí hematologických hodnot Referenční rozmezí hematologických hodnot Použitelný Roky Měsíce Týdny Dny RBC Erytrocyty impedančně 3 10 12 /l 4,0 6,6 3,2 8,0 RBC 2 10 12 /l 3,9 6,3 2,8 7,6 RBC 1 10 12 /l 3,6 6,2 2,8 7,0 RBC 2 10 12

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/9 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/8 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

Doba odezvy. na TO do 2 hod po náběru. ½ hod. Rutina 2 hod. na TO do 2 hod po. 1 hod. Rutina 24 hod ve všední den. na TO do 2 hod po.

Doba odezvy. na TO do 2 hod po náběru. ½ hod. Rutina 2 hod. na TO do 2 hod po. 1 hod. Rutina 24 hod ve všední den. na TO do 2 hod po. Seznam metod 1. Seznam metod prováděných v hematologické laboratoři Krevní obrazy Název Zkratka Odběr Množství Doba odezvy Transport Upozornění Poznámka Krevní obraz Krevní obraz s pětipopulačním diferenciálem

Více

Podrobný seznam vyšetření - hematologie

Podrobný seznam vyšetření - hematologie Obsah - HEMATOLOGIE 201 Agregace trombocytů ADP... 2 202 Agregace trombocytů Epinefrin... 2 203 Agregace trombocytů Kolagen... 2 204 Antitrombin III... 3 205 Aktivovaný parciální tromboplastinový čas...

Více

F-03 Referenční rozmezí SLH

F-03 Referenční rozmezí SLH strana : 1 z 8 Název dokumentu F-03 Referenční rozmezí SLH strana : 2 z 8 Referenční rozmezí SLH vybraných analytů u dospělé populace Analyt Krevní obraz a retikulocyty Pohlaví (A=bez rozlišení) Dolní

Více

REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S.

REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S. strana : 1 z 10 REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S. KREVNÍ OBRAZ Leukocyty 10 9 /l 0 1 den 9,0 38,0 1 den 1 týden 5,0 21,0 1 týden 2 týdny 5,0 20,0 2 týdny 6 měsíců 6 měsíců 2 roky 5,0 19,5 6,0

Více

REFERENČNÍ ROZMEZÍ HEMATOLOGICKÝCH VYŠETŘENÍ. Parametry krevního obrazu pro dospělé nad 15 let

REFERENČNÍ ROZMEZÍ HEMATOLOGICKÝCH VYŠETŘENÍ. Parametry krevního obrazu pro dospělé nad 15 let Strana 1 z 8 Parametry krevního obrazu pro dospělé nad 15 ženy muži název zkratka jednotky min max min max Leukocyty WBC 10 9 /l 4,00 10,00 4,00 10,00 Erytrocyty RBC 10 12 /l 3,80 5,20 4,00 5,80 Hemoglobin

Více

REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S.

REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S. strana : 1 z 11 REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S. KREVNÍ OBRAZ Leukocyty 10 9 /l 0 1 den 9,0 38,0 1 den 1 týden 5,0 21,0 1 týden 2 týdny 5,0 20,0 2 týdny 6 měsíců 5,0 19,5 6 měsíců 2 roky 6,0

Více

REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S.

REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S. strana : 1 z 10 REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S. KREVNÍ OBRAZ Leukocyty 10 9 /l 0 1 den 9,4 38,0 1 den 1 týden 5,0 21,0 1 týden 2 týdny 2 týdny 1 měsíc 5,0 20,0 5,0 19,5 1 3 měsíce 5,5 18,0

Více

Stručný manuál pro odběry vzorků na hematologická vyšetření Základní informace ( bližší informace naleznete v Laboratorní příručce OKH, kap.

Stručný manuál pro odběry vzorků na hematologická vyšetření Základní informace ( bližší informace naleznete v Laboratorní příručce OKH, kap. Stručný manuál pro odběry vzorků na hematologická vyšetření Základní informace ( bližší informace naleznete v Laboratorní příručce OKH, kap. C) Hematologická laboratorní vyšetření se provádějí z odběrů

Více

Referenční rozmezí. Oddělení klinické hematologie, Pardubická nemocnice. Název dokumentu. Abstrakt

Referenční rozmezí. Oddělení klinické hematologie, Pardubická nemocnice. Název dokumentu. Abstrakt strana : 1 z 10 Název dokumentu Abstrakt Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis Zpracoval Schválil Ing. Součková Jindra, správce dokumentace Ing. Součková Jindra, správce dokumentace

Více

Nemocnice Na Bulovce Laboratorní příručka

Nemocnice Na Bulovce Laboratorní příručka Strana 1 z 8 Příloha 2: Referenční meze u vyšetření krevního obrazu, retikulocytů, normoblastů a diferenciálního rozpočtu leukocytů Není-li uvedeno jinak, vycházíme z Doporučení ČHS ČLP JEP Referenční

Více

SEZNAM METOD PROVÁDĚNÝCH NA OKH k

SEZNAM METOD PROVÁDĚNÝCH NA OKH k SEZNAM METOD PROVÁDĚNÝCH NA OKH k 1.2.2017 Oddělení klinické hematologie FN u v. Anny v Brně METODA DOSTUPNOST ODBĚR JEDNOTKY REFERENČNÍ MEZE MEZE OMEZENÍ 5,00-20.00 /20.00-5.00 Agregace trombocytů 1 den

Více

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Hematologická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Hematologická vyšetření Provádí je hematologicko-transfúzní

Více

EUC Klinika Zlín a.s. Oddělení klinické biochemie a hematologie LP_02 Příloha č.1 Kritické meze a podmínky pro nátěr KO

EUC Klinika Zlín a.s. Oddělení klinické biochemie a hematologie LP_02 Příloha č.1 Kritické meze a podmínky pro nátěr KO 1 / 5 Změna ze dne: Verze 1 Výtisk 3 Počet příloh ----------- Zpracoval Mgr. Petra Seitlová Dne 25.1.2019 Platnost od MUDr. Jiří Sýkora Dne 28.1.2019 Přezkoumal MUDr. Jiří Siuda Dne 28.1.2019 Schválil

Více

Laboratoř rutinního provozu

Laboratoř rutinního provozu Informátor Hemato-onkologické kliniky FNOL 2/2011 é Změna referenčních mezí krevního obrazu pro dospělé a děti Laboratoř rutinního provozu Laboratoř rutinního provozu HOK FNOL sděluje všem žadatelům o

Více

Seznam laboratorních vyšetření Hematologicko-transfúzního oddělení

Seznam laboratorních vyšetření Hematologicko-transfúzního oddělení Slezská nemocnice v Opavě, p.o. Olomoucká 86, 746 01 Opava Tel: 553 766 111 IČO : 47813750 leukocyty M,Ž 0 1D erytrocyty M,Ž 1D-3D Seznam laboratorních vyšetření Hematologicko-transfúzního oddělení (příloha

Více

VISLAB s.r.o. Zdravotnická laboratoř akreditovaná ČIA

VISLAB s.r.o. Zdravotnická laboratoř akreditovaná ČIA Vážení zadavatelé laboratorních vyšetření, s účinností od 8.6.2011 jsme zavedli nové referenční meze pro hematologická stanovení. Tato jsou uvedena níže. VISLAB s.r.o. Následující položky jsou vyňaty z

Více

Verze 07 Příloha č. 1

Verze 07 Příloha č. 1 Hematologicko-transfuzní dělení ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ S REFERENČNÍMI HODNOTAMI AB0 Hemolytické omocnění novorozence : Imunohematologická Srážlivá žilní bo pupečníková krev 1x zkumavka 4-6 ml plast

Více

Verze : 2 Strana : 1/5. Poř.č. Zkratka Název Materiál Odběr Stabilita vzorku Doordinování Zpracování Dostupnost výsledků

Verze : 2 Strana : 1/5. Poř.č. Zkratka Název Materiál Odběr Stabilita vzorku Doordinování Zpracování Dostupnost výsledků Strana : 1/5 F - PŘEHLED LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ POSKYTOVANÝCH OKH NSP HAVÍŘOV F - 1 Přehled laboratorních vyšetření prováděných v laboratoři OKH NsPHavířov KOAGULACE 1 INR Protrombinový čas 2 APTT Aktivovaný

Více

SEZNAM METOD PROVÁDĚNÝCH NA OKH k 12.4.2011

SEZNAM METOD PROVÁDĚNÝCH NA OKH k 12.4.2011 Oddělení klinické hematologie FN u sv. Anny v Brně SEZNAM METOD PROVÁDĚNÝCH NA OKH k 12.4.211 METODA LIS ODBĚR JEDNOTKY Agregace trombocytů AGTR spec. odběr % výborná dostatečná nedostatečná 5 3 1 5 3

Více

Verze : 1 Strana : 1/5. Poř.č. Zkratka Název Materiál Odběr Doordinování Zpracování Dostupnost výsledků Zodp.osoba VŠ 2 APTT

Verze : 1 Strana : 1/5. Poř.č. Zkratka Název Materiál Odběr Doordinování Zpracování Dostupnost výsledků Zodp.osoba VŠ 2 APTT Strana : 1/5 F - PŘEHLED LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ POSKYTOVANÝCH OKH NSP HAVÍŘOV F - 1 Přehled laboratorních vyšetření prováděných v laboratoři OKH NsPHavířov KOAGULACE 1 INR Protrombinový čas 2 APTT Aktivovaný

Více

Preanalytická fáze na rozhraní mezi klinickým

Preanalytická fáze na rozhraní mezi klinickým Preanalytická fáze na rozhraní mezi klinickým oddělením a laboratoří Sedlák T., Plačková M., Stýborová I., Bunešová M. ÚKBP UK 2. LF a FN Motol, Praha 30. 5. 1. 6. 2010 BIOLAB 2010 Hradec Králové Spolehlivý

Více

Nemocnice Na Bulovce Budínova 2, 180 81 Praha 8 Čísla metod v LIS

Nemocnice Na Bulovce Budínova 2, 180 81 Praha 8 Čísla metod v LIS Strana 1 z 8 Číslo metody v LIS Název 1009 DIF mikroskopicky 1033 Sternální punkce naše 1059 PLT z Tromboexactu 1076 Malárie 1081 Železo 1087 Punktát 1088 Cytologie moku (likvor) 1093 PLT v nátěru 1094

Více

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E 1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Každý výsledek ležící v kritických intervalech se zopakuje a poté neprodleně nahlásí ošetřujícímu lékaři bez

Více

Doporučení pro akreditace jednotlivých vyšetření z odbornosti 818

Doporučení pro akreditace jednotlivých vyšetření z odbornosti 818 Doporučení laboratorní sekce České hematologické společnosti ČLS JEP Doporučení pro akreditace jednotlivých vyšetření z odbornosti 818 Zpracoval: M. Matýšková Recenzent: Členové laboratorní sekce ČHS ČLS

Více

2,00-4,00. 6 týdnů - koagulačně 60-120 Protein S (PS) koagulačně 50-150 % citrát 1:10-6 týdnů APC-řeď.FV deficientní

2,00-4,00. 6 týdnů - koagulačně 60-120 Protein S (PS) koagulačně 50-150 % citrát 1:10-6 týdnů APC-řeď.FV deficientní Laboratorní příručka Příloha1: Přehled vyšetření prováděných v laboratoři 105_LP_08_01_Přílohač1 sodný k provádění laboratorních testů: doby odezvy (tzv Turn-Around Time, TAT) jsou ve shodě s doporučeními

Více

Laboratorní příručka. Hematologická laboratoř Nemocnice Havlíčkův Brod. Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod

Laboratorní příručka. Hematologická laboratoř Nemocnice Havlíčkův Brod. Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod Laboratorní příručka Hematologická laboratoř Nemocnice Havlíčkův Brod Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod A. Předmluva Vážení kolegové, předkládáme Vám nabídku našich služeb v oblasti laboratorní hematologie,

Více

Laboratorní příručka. Hematologická laboratoř Nemocnice Havlíčkův Brod. Husova 2624, Havlíčkův Brod

Laboratorní příručka. Hematologická laboratoř Nemocnice Havlíčkův Brod. Husova 2624, Havlíčkův Brod Laboratorní příručka Hematologická laboratoř Nemocnice Havlíčkův Brod Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod A. Předmluva Vážení kolegové, předkládáme Vám nabídku našich služeb v oblasti laboratorní hematologie,

Více

Řízení preanalytické fáze, principy a odpovědnost

Řízení preanalytické fáze, principy a odpovědnost Řízení preanalytické fáze, principy a odpovědnost dnost MUDr. Miroslav Verner Nemocnice České Budějovice a.s. Centrální laboratoře České Budějovice 30.9.2009, e-medica Problémy tradičních dominantně děděných

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

Referenční meze krevního obrazu (KO), retikulocytů (RET), normoblastů (NRBC) a diferenciálního rozpočtu leukocytů (DIF) u dětí

Referenční meze krevního obrazu (KO), retikulocytů (RET), normoblastů (NRBC) a diferenciálního rozpočtu leukocytů (DIF) u dětí Referenční meze krevního obrazu (KO), retikulocytů (RET), normoblastů (NRBC) a diferenciálního rozpočtu leukocytů (DIF) u dětí Zpracovaly: D. Pospíšilová, J. Blatný a členové Pracovní skupiny dětské hematologie

Více

Příloha č. 1 Laboratorní příručky Oddělení klinické biochemie EUC KLINIKY ÚSTÍ NAD LABEM Platné od 22.8.2013, verze 04

Příloha č. 1 Laboratorní příručky Oddělení klinické biochemie EUC KLINIKY ÚSTÍ NAD LABEM Platné od 22.8.2013, verze 04 Albumin v séru Materiál: sérum (srážlivá krev) Pro porovnání hodnot v čase standardizujte polohu při odběru (hodnoty vstoje o 10% vyšší než vleže) z podobných důvodů je delší použití škrtidla nebo cvičení

Více

CentroLab s.r.o. Sokolovská 810/304, Praha 9

CentroLab s.r.o. Sokolovská 810/304, Praha 9 Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Laboratoř Sokolovská 2. Odběrové místo Lovosická Lovosická 440/40, 190 00 Praha 9 3. Odběrové místo Mazurská Mazurská 484/2, 181 00 Praha 8 4. Odběrové místo Zenklova

Více

Verze 06 ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ S REFERENČNÍMI HODNOTAMI

Verze 06 ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ S REFERENČNÍMI HODNOTAMI ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ S REFERENČNÍMI HODNOTAMI AB0 Hemolytické omocnění novorozence Imunohematologická Srážlivá žilní bo pupečníková krev 1x zkumavka 4-6 ml plast bez gelu, plast s aktivátorem srážení

Více

1. Indráková Vanda Změna č.1 na listech č. 1, 3, 4,

1. Indráková Vanda Změna č.1 na listech č. 1, 3, 4, Standardizovaný operační postup (SOP) Číslo dokumentu: SOP-522 Vydání: 2. Výtisk: 1. Zpracoval: MUDr. Koudová Monika Název: Ověřil: ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU PRO MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ: Mgr.

Více

ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE. Primární vzorek: KREV K 3EDTA vzorek: MOČ. Věk (M+Ž) Referenční meze Jednotky let body

ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE. Primární vzorek: KREV K 3EDTA vzorek: MOČ. Věk (M+Ž) Referenční meze Jednotky let body Primární vzorek: KREV K 3EDTA vzorek: MOČ Alkalická fosfatáza v leukocytech Možno vyšetřit ze vzorku na KO, zpracovat do dvou hodin po odběru. 0-100 let 15 100 body Basofilní tečkování erytrocytů Možno

Více

Odborná směrnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE

Odborná směrnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE Strana 1 z 104 Název: LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE Platnost od: 12. 9. 2017 Platnost do: odvolání Nahrazuje: Laboratorní příručka OKH, verze 10 Distribuce a uložení dokumentu: Platné

Více

Odborná směrnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE

Odborná směrnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE Strana 1 z 108 Název: LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE Platnost od: 30. 9. 2015 Platnost do: odvolání Nahrazuje: Laboratorní příručka OKH, verze 09 Distribuce a uložení dokumentu: Platné

Více

F_THO_030 Přílohy laboratorní příručky

F_THO_030 Přílohy laboratorní příručky Příloha č.1 Referenční meze diferenciálního rozpočtu u dětí (dle ČHS) (Procentuální hodnoty) Věk Leukocyty počet WBC (10 9 /l) Neutrofilní segmenty NEUT (%) Neutrofilní tyče BAND (%) Lymfocyty LYMP (%)

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Ostatní informace: Nahrazuje dokument VD.sg 02, verze 05, platný od

Ostatní informace: Nahrazuje dokument VD.sg 02, verze 05, platný od www.synlab.cz synlab czech s.r.o. Sokolovská 100/94 Karlín 186 00 Praha 8 Laboratorní příručka Laboratoř Praha, CUBE, Evropská 178 - genetika Platnost dokumentu: 6. března 2017 Datum vypracování: 3. března

Více

STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP. sekce: číslo: odbornost: A 40 Všeobecný standard. Transport biologického materiálu a transfuzních přípravků

STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP. sekce: číslo: odbornost: A 40 Všeobecný standard. Transport biologického materiálu a transfuzních přípravků STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP sekce: číslo: odbornost: A 40 Všeobecný standard Skupina, o kterou se pečuje: Kompetence pro realizaci: Místo použití: Pacient nemocnice Všeobecná, dětská, praktická sestra,

Více

Bc. Jiří Kotrbatý Proces akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Voroněž, Brno

Bc. Jiří Kotrbatý Proces akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Voroněž, Brno Bc. Jiří Kotrbatý Proces akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Voroněž, Brno 25.10.2016 Indikátory kvality - úvod ČSN EN ISO 15189:2007, 4.12.4 ČSN EN ISO 15189:2013, 4.14.7 stanovit indikátory

Více

OŠETŘOVATELSTVÍ ODBĚRY BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU

OŠETŘOVATELSTVÍ ODBĚRY BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU OŠETŘOVATELSTVÍ ODBĚRY BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Mgr. Hana Ciprysová Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní

Více

OBM ONM - 001. Úroveň dokumentu: IV. Vazba na akreditační standardy: AOP, GLD, QPS. Zpracoval: Ověřil: Schválil:

OBM ONM - 001. Úroveň dokumentu: IV. Vazba na akreditační standardy: AOP, GLD, QPS. Zpracoval: Ověřil: Schválil: NEMOCNICE NA HOMOLCE, Výtisk č.: 1 Počet stran: 15 Počet příloh: 2 Název: Laboratorní příručka IA laboratoře Úroveň dokumentu: IV. Vazba na akreditační standardy: AOP, GLD, QPS Verze: 04 Datum vydání:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMACENTRUM spol. s r.o. Hematologická laboratoř Poliklinika Slovany, Francouzská 4, 326 00 Plzeň Autoři: MUDr. Ivana Martínková Ing. Radek Perlík Schválil: MUDr. Ivana Martínková

Více

Laboratorní příručka Patologického oddělení

Laboratorní příručka Patologického oddělení Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP Oblast využití: Patologické oddělení Platnost od: 1.10. 2013 Verze č.: 1 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Patologického

Více

Laboratorní příručka LP 01

Laboratorní příručka LP 01 DOKUMENTACE SMK Laboratorní příručka LP 01 Verze: 13 Platnost: 1.9.2016 Typ dokumentace: Interní Výtisk: 01 Zpracoval, dne: MUDr. Natálie Mészárosová - vedoucí laboratoře Schválil, dne: Ing. Jan Linhart,

Více

Nemocnice Na Bulovce Budínova 2, 180 81 Praha 8 Čísla metod v LIS

Nemocnice Na Bulovce Budínova 2, 180 81 Praha 8 Čísla metod v LIS Strana 1 z 16 1 1001 KO 2 1002 KO+DIF AUT 3 1003 KO+DIF očmo 4 1004 KO+DIF AUT. 5 1005 Odběr kapilární krve 6 1006 LE-HB 7 1007 MCHC 8 1008 KO+N 9 1009 DIF mikroskopicky 10 1010 Qt+APTT 11 1011 Quickův

Více

v hematologickém vyšetření

v hematologickém vyšetření Význam preanalytická fáze v hematologickém vyšetření RNDr. M. Kušnierová Oddělení hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov Základním předpokladem pro precizní laboratorní diagnostiku s vysokou

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Centrální laboratoře ONK Žižkova 146, 28002 Kolín Počet stran: 16 Verze č.:02 Výtisk č.:1 Obsah SM_OKBH KH_001 Jméno Datum Podpis Zpracoval Studenovská 28.2.2015 Studenovská Schválil Ing. Vondráček 9.3.2015

Více

1. Laboratoř klinické biochemie a hematologie Zahradníkova 494/2, Brno 2. Odběrové místo Jugoslávská 13, Brno. Identifikace postupu vyšetření

1. Laboratoř klinické biochemie a hematologie Zahradníkova 494/2, Brno 2. Odběrové místo Jugoslávská 13, Brno. Identifikace postupu vyšetření Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Zahradníkova 494/2, Brno 2. Odběrové místo Jugoslávská 13, Brno Vyšetření: 1. (1) koncentrace celkového bilirubinu [S Bilirubin celkový] 2. (1) koncentrace ALT [S

Více

Hematologické laboratorní metody. Krevní obraz Koagulace Imunohematologie Podání krevní transfuze

Hematologické laboratorní metody. Krevní obraz Koagulace Imunohematologie Podání krevní transfuze Hematologické laboratorní metody Krevní obraz Koagulace Imunohematologie Podání krevní transfuze Krevní obraz I leukocyty WBC (white blood cells) norma 4,0 9,0x 10 9 /l leukopenie útlum polékový, toxický,

Více

1. Biochemická a hematologická laboratoř MZ-BIOCHEM Poliklinika sv. Alžběty, Vodní 13, Uherské Hradiště

1. Biochemická a hematologická laboratoř MZ-BIOCHEM Poliklinika sv. Alžběty, Vodní 13, Uherské Hradiště Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Poliklinika sv. Alžběty, Vodní 13, 686 01 Uherské Hradiště 2. Městská nemocnice s poliklinikou, Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod 1. Vyšetření: 1. Stanovení látkové

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Směrnice 8/010/05 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 1.10.2015 Revize: 1x za rok

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Hematologická laboratoř Vypracoval:: MUDr. Zdeňka Kráľovská Schválil:: prim. MUDr. Marie Drdová Datum platnosti: od 1.6.2015 LP_HTO_V3/2015-06-01 Laboratorní příručka Stránka 1 z 48

Více

Stanovisko ČHS ČLS JEP k uvolňování výsledků z hematologické laboratoře

Stanovisko ČHS ČLS JEP k uvolňování výsledků z hematologické laboratoře Česká hematologická společnost ČLS JEP výsledků z hematologické laboratoře Zpracovali: D. Mikulenková a členové Laboratorní sekce ČHS ČLS JEP Schváleno: Výborem ČHS ČLS JEP (4.11.2014) Aktualizace: 3.

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA MDgK- plus spol. s r.o. Vydání č. 1 schválila dne: 21.12. 2011 MUDr. Jarmila Klusáková, PhD, Datum platnosti: 22.12. 2012 Stránka 1 z 8 OBSAH: 1. ÚVOD....3 2. INFORMACE O LABORATOŘI

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 10. Počet stran: 15 Datum vydání: 25. 08. 2015 Platnost od: 25. 08. 2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: Schválil: Mgr.

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA DOKUMENTACE QMS PK 02 Laboratorní příručka Typ dokumentace: Interní Verze: 02 Autor (jméno, datum, podpis): MUDr. Jan Šťastný, vedoucí laboratoře Eva Závorková, vedoucí laborantka Schválil (jméno, datum,

Více

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E.1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Je-li při vyšetření nalezena významně patologická hodnota bez návaznosti na výsledky předchozích vyšetření konkrétního

Více

Laboratorní příručka OTH ON Jičín a.s.

Laboratorní příručka OTH ON Jičín a.s. strana : 1 z 20 Název dokumentu Laboratorní příručka OTH ON Jičín a.s. Tento dokument je duchovním majetkem Centra klinických laboratoří Oblastní nemocnice Jičín a.s. Podléhá všem náležitostem, které se

Více

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Zpracovala: MUDr. Soňa Peková, PhD. Odborný garant: MUDr. Soňa Peková, PhD. Schválil:

Více

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha VÚSL laboratorní úsek část toxikologická. Laboratorní příručka TL VÚSL

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha VÚSL laboratorní úsek část toxikologická. Laboratorní příručka TL VÚSL TL VÚSL Ev. č.: 39 / 37 / 99 / 2016 - ÚVN Platnost od: 26.01.2016 Vypracoval: Bc. Radka Katsarosová dne: 26.01.2016 podpis: Posoudil: Ing. Ivana Černá dne: 26.01.2016 podpis: Schválil: primář plk. MUDr.

Více

Základní koagulační testy

Základní koagulační testy Základní koagulační testy testy globální Dělení testů postihují celý systém (i více) testy skupinové (screening( screening) postihují určitou část koagulačního systému umožňují odlišení poruch vnitřní

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA strana : 1 z 13 Název dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Abstrakt Laboratorní příručka obsahuje základní údaje o laboratoři, pokyny k odběru vzorků, seznam jednotlivých vyšetření, referenční hodnoty, informace

Více

Nové akreditační standardy

Nové akreditační standardy Nové akreditační standardy Proč nové standardy Den vydání nové revize je prvním dnem přípravy revize další Zkušenosti z aplikace standardů Usnadnění a zjednodušení interpretací Jednoznačnost Legislativa

Více

Stanovisko ČHS ČLS JEP k uvolňování výsledků z hematologické laboratoře

Stanovisko ČHS ČLS JEP k uvolňování výsledků z hematologické laboratoře Stanovisko laboratorní sekce České hematologické společnosti ČLS JEP Stanovisko ČHS ČLS JEP k uvolňování výsledků z hematologické laboratoře Zpracovali: D. Mikulenková a členové Laboratorní sekce ČHS ČLS

Více

ŘÍZENÝ DOKUMENT. Název: Laboratorní příručka HTO. Strana 1/38 Kopie 1/1. Verze: 3_2016. HTO ON Mladá Boleslav a.s. Platnost od:

ŘÍZENÝ DOKUMENT. Název: Laboratorní příručka HTO. Strana 1/38 Kopie 1/1. Verze: 3_2016. HTO ON Mladá Boleslav a.s. Platnost od: HTO ON Mladá Boleslav a.s. Typ dokumentu: LP Ident. číslo: LP Strana 1/38 Platnost od: 13. 6. 2016 Určení: transfuzní laboratoř, hematologická laboratoř, externí klienti Rozdělovník: kancelář archivní

Více

Laboratorní příručka OTH ON Jičín a.s.

Laboratorní příručka OTH ON Jičín a.s. strana : 1 z 20 Název dokumentu Laboratorní příručka OTH ON Jičín a.s. Tento dokument je duchovním majetkem Centra klinických laboratoří Oblastní nemocnice Jičín a.s. Podléhá všem náležitostem, které se

Více

SEZNAM VYŠETŘOVACÍCH METOD HTO

SEZNAM VYŠETŘOVACÍCH METOD HTO SEZNAM VYŠETŘOVACÍCH METOD HTO Krevní obraz 3/28 Erytrocyty (RBC) Hemoglobin (HGB) Hematokrit (HTC) Střední objem erytrocytů (MCV) Střední hmotnost hemoglobinu v erytrocytu (MCH) Střední koncentrace hemoglobinu

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Příručka Zpracoval/datum/podpis: 25. 5. 2014 Přezkoumal/datum/podpis: 3. 6. 2014 Schválil/datum/podpis: 3. 6. 2014 Číslo verze: 02 Číslo výtisku: 01 Platnost od: 1. 7. 2014 Verze: 02 Změna

Více

L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a. Hematologicko-transfúzní oddělení

L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a. Hematologicko-transfúzní oddělení L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a Strana 1 z 14 Identifikace, důležité údaje Název zařízení Oblastní nemocnice Kladno, a.s., Nemocnice SČK, Vančurova 1548, Kladno Identifikační údaje IČO 27256537 DIČ

Více

Požadavek Výsledek (informace)

Požadavek Výsledek (informace) Preanalytická a postanalytická fáze klinicko-biochemické diagnostiky Petr Breinek BC_Pre a Postanalytika_N2011 1 Specifické rysy (procesy) klinicko - biochemické analytiky Požadavek Výsledek (informace)

Více

Stanovisko ČHS ČLS JEP k uvolňování výsledků z hematologické laboratoře

Stanovisko ČHS ČLS JEP k uvolňování výsledků z hematologické laboratoře Stanovisko laboratorní sekce České hematologické společnosti ČLS JEP Stanovisko ČHS ČLS JEP k uvolňování výsledků z hematologické laboratoře Zpracoval: D. Mikulenková a členové Laboratorní sekce ČHS ČLS

Více

Laboratorní příručka Hematologické a transfuzní oddělení Obsah 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje... 2 2. Základní informace o laboratoři... 2 3. Úsek hematologie... 2 Úsek laboratorní...2 Hematologická

Více

98/2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 22. března 2012

98/2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 22. března 2012 98/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci Změna: 236/2013 Sb. Změna: 364/2015 Sb. Změna: XXX/2017 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA DOKUMENTACE QMS PK 02 Laboratorní příručka Typ dokumentace: Verze: 03 Autor (jméno, datum, podpis): Schválil (jméno, datum, podpis): Interní MUDr. Jan Šťastný, vedoucí laboratoře Lenka Vithová, vedoucí

Více

HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ OLM

HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ OLM 1/6 Hodnocení spokojenosti zákazníků (klinického pracovníka) se službami poskytovanými MOÚ za rok 2013. Dotazník spokojenosti zákazníka byl určen pro lékaře MOÚ, vrchní a staniční sestry klinických oddělení

Více

Stanovisko ČHS ČLS JEP k uvolňování výsledků z hematologické laboratoře

Stanovisko ČHS ČLS JEP k uvolňování výsledků z hematologické laboratoře Stanovisko laboratorní sekce České hematologické společnosti ČLS JEP Stanovisko ČHS ČLS JEP k uvolňování výsledků z hematologické laboratoře Zpracovali: D. Mikulenková a členové Laboratorní sekce ČHS ČLS

Více

Resortní bezpečnostní cíle

Resortní bezpečnostní cíle Strana 1 z 5 V EU je u 8-12% hospitalizovaných pacientů způsobena újma během poskytování zdravotní péče. Nejčastěji se jedná o pochybení, která se týkají podávání léčivých přípravků, přenosu nemocničních

Více

POSTUP PŘI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ SM - 29

POSTUP PŘI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ SM - 29 Revize č.: 2 Strana: 1 POSTUP PŘI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ SM - 29 Pokyn pro zaměstnance ZZS OK úrovně C Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace Datum účinnosti: Výtisk číslo:

Více

Laboratorní příručka Oddělení laboratorní imunologie Ústav klinické imunologie a alergologie

Laboratorní příručka Oddělení laboratorní imunologie Ústav klinické imunologie a alergologie S/A/94470/013 Laboratorní příručka Zpracoval: Přezkoumal: Schválil: MUDr. Dana Bartoňková RNDr. Martina Štouračová prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc. Vedoucí oddělení Zástupce vedoucí oddělení Přednosta ÚKIA

Více

Biochemická laboratoř

Biochemická laboratoř Biochemická laboratoř školní rok 2013/14 Ing. Jarmila Krotká 3. LF UK, Klinická biochemie, bakalářské studium Hlavní úkol biochemické laboratoře Na základě požadavku lékaře vydat co nejdříve správný výsledek

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ SN v OPAVĚ

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ SN v OPAVĚ 1/29 Vydáno dne: 30.04.2013 Vydal: Primář HTO MUDr. Dagmar Adamová Platnost od: 01.05.2013 Jméno a příjmení Funkce Podpis Vytvořil Kontroloval MUDr. Dagmar Adamová Mgr. Simona Kudlíková Ing. Jana Kurková

Více

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie Druh a číslo dokumentu: Pokyn oddělení Nemocnice s poliklinikou Purkyňova 1849, 470 77 Vydání: 1 Verze: 1 Platnost od: Celkový počet stran: 17 Název dokumentu: Rozdělovník Verze Umístění Odpovědná osoba

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 2 5 8 6 0 8 3 6 IČZ smluvního ZZ 9 1 9 7 0 2 2 2 Číslo smlouvy 1 6 9 1 K 0 0 8 Název IČO MEPHACENTRUM, a. s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 8.10.10 /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ SLEZSKÉ NEMOCNICE v OPAVĚ, p. o.

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ SLEZSKÉ NEMOCNICE v OPAVĚ, p. o. Datum a číslo poslední změny: Strana: 1/32 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ SLEZSKÉ NEMOCNICE v OPAVĚ, p. o. Vydáno dne: Vydal: MUDr. Lukáš Stejskal Primář HTO Platnost od: 01.05.2017

Více

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK Strana 1 z 9 Histopatologická laboratoř DVK Obsah: 1. Účel a oblast platnosti dokumentu...2 2. Zkratky...2 3. Odpovědnosti a pravomoci...2 3.1 Organizace laboratoře..2 3.2. Základní informace o laboratoři

Více

Laboratorní příručka hematologického a transfuzního oddělení LP 05-0441/13

Laboratorní příručka hematologického a transfuzního oddělení LP 05-0441/13 Strana 1 Datum platnosti: dnem vydání Účinnost: 10. 7. 2013 Nahrazuje: z února 2011 Funkce Jméno Datum Podpis Přezkoumal: Manaţer kvality Ing. Libor Czeffer 3. 7. 2013 Schválil: Primář HTO 4. 7. 2013 Strana

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Vznikající záznamy: 0 Strana: 1 z 44 Vznikající záznamy: 0 Strana: 2 z 44 1. Úvod... 4 2. Údaje o laboratoři... 5 2.1 Identifikace laboratoře... 5 2.2 Informace o laboratoři... 5 2.3 Programy řízení kvality...

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř TO

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř TO LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Transfuzní oddělení Laboratoř TO Účinnost od 25.01.2016 Verze č. 9 Tímto předpisem se ruší Verze č. 8, platnost od 2. 2. 2015 Odborný garant Zpracoval Přezkoumal Schválil Jméno a příjmení,

Více

Několik poznámek k laboratorní hematologii s ohledem na odběr materiálu a stabilitu vzorku

Několik poznámek k laboratorní hematologii s ohledem na odběr materiálu a stabilitu vzorku Několik poznámek k laboratorní hematologii s ohledem na odběr materiálu a stabilitu vzorku Krevní obraz: měřené a vypočítané ukazatele Moderní automatické analyzátory (v našem případě DANAM Excell 22)

Více