PŘÍRODOPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRODOPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň"

Transkript

1 Obsahové, organizační a časové vymezení PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. V běžných třídách mu jsou v ročníku věnovány 2 hodiny týdně. Ve třídách s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů v 6.,8.,9. ročníku 2 hodiny týdně a v 7. ročníku 1 hodina týdně. Cíle, význam a funkce vyučování přírodopisu: a) Informativní funkce Poskytuje znalosti o přírodě a o jejích částech, o základních životních funkcích, jejich souhře a řízení, umožňuje chápat podstatu, složitost a citlivost živých soustav, vztahy mezi organismy a jejich životním prostředím, předává poznatky o lidském organismu a podmínkách jeho existence. Zároveň umožňuje získávání dovedností a návyků týkajících se pozorování přírody a vztahů člověka k životnímu prostředí. Postupně rozvíjí ucelený pohled na vztahy člověka k prostředí, učí poznávat a chápat systémový princip uspořádání života, jeho závislost na okolním prostředí, zákonitosti vývoje organizmů a podstatu zpětnovazebných vztahů. Vede k uvědomování si relativnosti lidského poznání i praktického významu vědy pro život lidí. b) Rozvíjí komunikativní schopnosti žáka Objasňuje a vyvozuje řadu pojmů, které jsou součástí základních dorozumívacích potřeb každého jedince. Bez znalostí těchto základních pojmů by člověk nemohl s porozuměním přijímat mnohé další informace týkající se přírody, lidského života a zdraví, ekologické problematiky atd. Zároveň učí děti formovat své myšlenky a vyjadřovat je slovem nebo písemnou formou, vést konstruktivní dialog a respektovat názor druhého. c) Má významnou funkci formativní Výrazně ovlivňuje všechny stránky osobnosti žáka a rozvíjí zvláště: intelektuální schopnosti zejména schopnost myslet v souvislostech, zpětně domýšlet možné důsledky jednání a chování, schopnost formulovat otázky a řešit problémy odpovědnost, ohleduplnost a citlivost vůči ostatním živým bytostem a v mezilidských vztazích úctu a pokoru ve vztazích k přírodě a životu, lásku k přírodě a k naší zemi, především při poznávání krásy a rozmanitosti organismů a bohatosti naší přírody

2 zvídavost a trpělivost při pozorování a zkoumání organizmů soustavnost a přesnost při třídění, rozlišování a určování organismů fantazii a představivost, zejména v souvislosti s poznáváním postupného vývoje života kázeň a pečlivost při dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel k ochraně zdraví a života člověka i k ochraně přírody estetické cítění při vnímání krás a rozmanitosti přírody iniciativu a aktivitu v péči o živé přírodniny a při ochraně přírody spolupráci a vzájemnou pomoc při společném řešení úkolů, při konkrétních činnostech i při uvědomování si nezbytnosti globálního nazírání na ekologické problémy. Přírodopis tak v současném přetechnizovaném světě představuje velmi důležitou vzdělávací a výchovnou základnu pro vypěstování pocitu sounáležitosti s přírodou, pro určitou vnitřní vyrovnanost člověka a pro utváření morálních kvalit člověka. Souvislost předmětu přírodopis s ostatními předměty: - chemie chemické složení živé hmoty i neživé přírody, základní chemické procesy v přírodě (fotosyntéza, dýchání,...), chemické znečištění přírody, užívané chemické přípravky (pesticidy, herbicidy,...) fyzika světelná energie, zvukové vlny, vesmír, Sluneční soustava a její vývoj zeměpis rozšíření živočichů a rostlin v různých vegetačních a podnebných pásech a světadílech, biomy, CHKO, národní parky blok estetických předmětů zvláště výtvarná výchova Průřezová témata prolínající předmětem: Výchova demokratického občana (VDO) - výchova k odpovědnému jednání a přístupu ke svému zdraví, ke všem živým organismům a celé okolní živé i neživé přírodě Osobní a sociální výchova (OSV) etologie, vývoj zvířecího i lidského jednání, odpovědnost za své jednání a svá rozhodnutí Environmentální výchova - vztahy a souvislosti v biosféře, vliv člověka na životní prostředí, zachování biologické rovnováhy v ekosystémech Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech vybudování racionálního základu v hierarchii životních hodnot, který je nezbytným předpokladem pro další trvale udržitelný rozvoj lidské společnosti, evropská a globální dimenze v základech ekologie Multikulturní výchova výchova k vzájemnému respektování všech lidských ras, národů, Mediální výchova výchova k efektivnímu využívání médií, ke kritickému výběru a správnému zhodnocení prezentovaných informací a jejich dalšímu zpracování

3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků Kompetence k učení Žáci jsou vedeni k vyvozování,vyhledávání, třídění a propojování informací (např. postupné sestavování systému rostlin a živočichů), ke správnému používání odborné terminologie (např. používání druhových i rodových jmen živočichů a rostlin,..),k samostatnému pozorování a třídění získaných informací, k nalézání souvislostí (např. zařazování organismů do systému pozorováním vnějších znaků,..), k vyvozování obecných závěrů na základě získaných poznatků. Kompetence k řešení problémů Úkoly jsou zadávány způsobem, který umožňuje žákům výběr z několika možných postupů, žáci sami navrhují řešení různých situací, docházejí k závěrům a vyhodnocují získaná fakta, využívají získané postupy při řešení problémů z praxe. Kompetence komunikativní Do výuky je zařazována práce ve skupinách, která vede žáky ke spolupráci, nutnosti komunikace mezi sebou, respektování názorů druhých i prosazování a obhajování svého názoru, žáci formulují své myšlenky a názory písemnou i mluvenou formou. Kompetence sociální a personální Skupinová práce vede žáky ke spolupráci při řešení problémů, učitel navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti ale i hrdosti po odevzdání dobře zpracovaného úkolu. Kompetence občanské Žáci musí dodržovat pravidla slušného chování a jsou vedeni k pochopení a aktivnímu přístupu k ochraně svého zdraví a zdraví svých spolužáků. Žáci jsou vedeni k užívání základních pravidel k udržení kvalitního životního prostředí a ochrany přírody. Kompetence pracovní Učitel vede žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci v učebně přírodopisu a při práci s veškerými přírodninami, žáci si při některých činnostech sami práci organizují, navrhují a rozvrhují.

4 Formy a metody práce : Užívají se v závislosti na daném cíli vzdělávání, charakteru učiva a zralosti žáků. - přírodovědné vycházky s pozorováním a práce v terénu - frontální výuka s demonstračními pomůckami - skupinová práce - práce s médii - laboratorní práce - samostatná práce žáků (herbáře, projekty, ) Používané pomůcky: nástěnné obrazy přírodní materiály trvalé preparáty videokazety, DVD mikroskopy, lupy botanické a zoologické klíče modely lidských orgánů soubory transparentních folií digitální učební materiály (DUM)

5 Přírodopis 6. ročník časová dotace: 2 hodiny týdně Učivo Výstupy Poznámky Uspořádání živého světa Buňka Jednobuněčnost, mnohobuněčnost Projevy života Třídění organismů vysvětlí, co zkoumají jednotlivé biologické vědy uvede příklady rozmanitosti přírody popíše buňku, vysvětlí funkci organel vysvětlí rozdíl mezi rostlinnou a živočišnou buňkou vysvětlí rozdíl mezi nebuněčným, jednobuněčným a mnohobuněčným organismem, uvede příklady vysvětlí pojmy: pletivo, tkáň, orgán, orgánová soustava, organismus vymezí základní projevy života (fotosyntéza, dýchání, výživa, růst, rozmnožování, dráždivost, vývin), uvede jejich význam dokáže roztřídit organismy do říší Viry a bakterie Jednobuněčné organismy pochopí rozdíl mezi bakterií a virem na příkladech řas, kvasinek a prvoků vysvětlí pojmy producent, konzument, reducent zná význam řas, kvasinek a prvoků dětské nemoci, očkování epidemie, pandemie

6 umí vysvětlit rozdíl ve stavbě buňky hub a rostlin a živočichů senný nálev Mnohobuněčné organismy Houby zná význam hub v přírodě i pro člověka, rozlišuje mezi parazitismem a symbiózou umí popsat jednotlivé části hub pozná (i s pomocí atlasu) naše nejznámější jedlé a jedovaté houby penicilin a jeho význam plísně a jejich nebezpečí Mnohobuněčné organismy Lišejníky Rostliny (nižší) vysvětlí rozdíl mezi stélkou a tělem vyšších rostlin pozná lišejník zeměpisný vysvětlí rozdíl mezi stélkou a tělem vyšších rostlin umí vyjmenovat zástupce sladkovodních i mořských řas průkopníci života, čistota ovzduší Mnohobuněčné organizmy Živočichové (bezobratlí) Žahavci Ploštěnci Hlísti popíše vnitřní a vnější stavbu živočichů za použití osvojené odborné terminologie a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů dokáže popsat nezmara, vyjmenovat třídy žahavců a vyjmenovat zástupce jednotlivých tříd (polypy, medúzy, korály i sasanky) porovná stavbu těla tasemnice a škrkavky rozlišuje vnitřní a vnější parazity umí popsat vývojový cyklus roupa dětského a tasemnice prevence proti nákazám vnitřními parazity Měkkýši podle charakteristických znaků rozlišuje plže, mlže, hlavonožce pochopí vývojové zdokonalení stavby těla

7 Kroužkovci pozná vybrané zástupce (hlemýžď, páskovka, škeble, srdcovka, sépie) Členovci popíše tělo žížaly a vysvětlí funkce jednotlivých orgánů vysvětlí význam žížaly v přírodě dokáže popsat vnější i vnitřní stavbu těla členovců rozlišuje jednotlivé třídy členovců podle charakteristických znaků dokáže popsat tělo křižáka obecného jako modelový příklad pavoukovců dokáže popsat tělo raka obecného jako modelový příklad korýšů dokáže popsat tělo včely medonosné jako modelový příklad hmyzu uvede nejznámější zástupce jednotlivých tříd rozlišuje proměnu dokonalou a nedokonalou orientuje se v nejznámějších řádech hmyzu a pozná vybrané zástupce zhodnotí pozitivní i negativní význam hospodářských a epidemiologických druhů hmyzu insekticidy roztoči a alergie očkování proti klíšťové encefalitidě a borelioze Ostnokožci pochopí význam ostnokožců z vývojového hlediska

8 Přírodopis 7. ročník čas. dotace: 2 hodiny týdně ve třídách s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů 1 hodina týdně Učivo Výstupy Poznámky Živočichové Strunatci porovná vnitřní a vnější stavbu živočichů za použití osvojené odborné terminologie a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů Kruhoústí Paryby Ryby Obojživelníci Plazi dokáže rozdělit zástupce do jednotlivých tříd a chápe vývojové zdokonalování vysvětlí přizpůsobení živočichů danému prostředí dokáže rozlišit mořské a sladkovodní ryby a paryby, nejznámější z nich pozná rozumí postavení ryb v potravním řetězci, význam ryb v potravě člověka vysvětlí přizpůsobení obojživelníků vodnímu prostředí pozná vybrané zástupce obojživelníků pozná vybrané zástupce plazů seznámí se s exotickými druhy plazů a možností jejich chovu v teráriích zná význam plazů v potravním řetězci význam a historie rybníkářství v Čechách ochrana moří (nadměrný rybolov, znečištění, ropné havárie,..) ochrana obojživelníků

9 Ptáci pozná vybrané zástupce a dokáže je podle znaků rozdělit do nejznámějších řádů (pěvci, dravci, hrabaví,atd.) -přizpůsobení prostředí chápe vývojové zdokonalení stavby těla ptáků, jejich přizpůsobení k letu zná zástupce tažných a přezimujících ptáků pomoc ptákům v zimě Savci popíše stavbu těla savců a základní charakteristiku podle charakteristických znaků rozlišuje základní řády savců a správně roztřídí vybrané zástupce i do ekosystémů, ve kterých žijí vysvětlí přizpůsobení savců prostředí a způsobu života (např. kytovci, netopýři, krtek, apod.) Vyšší rostliny Výtrusné rostliny Semenné rostliny nahosemenné krytosemenné dokáže rozlišit nižší a vyšší rostlinu pozná vybrané zástupce a rozlišuje je na mechorosty a kapraďorosty zná vývojový cyklus mechů, kapradin i přesliček zná rozdíl mezi výtrusnou a semennou rostlinou podle charakteristických znaků rozlišuje hlavní zástupce nahosemenných rostlin zná význam lesa a způsoby jeho ochrany vysvětlí rozdíl mezi nahosemennou a krytosemennou rostlinou a uvede konkrétní příklady uhlí, obnovitelné a neobnovitelné zdroje význam lesů a jejich ochrana

10 vysvětlí funkce jednotlivých částí rostlinného těla (kořen, list, plod, stonek, květ) zná významné zástupce jednotlivých čeledí a dokáže je roztřídit zná příklady a využití kulturních plodin geneticky upravené plodiny Přírodopis 8. ročník časová dotace: 2 hodiny týdně Učivo Výstupy Poznámky ZEMĚ - vysvětlí teorii vzniku Země - popíše vnitřní uspořádání Země MINERALOGIE - objasní vznik krystalu a rozliší prvky souměrnosti - vyjmenuje stupnici tvrdosti - podle charakteristických vlastností rozpozná vybrané nerosty - uvádí příklady významných a člověkem využívaných minerálů PETROLOGIE - chápe rozdíl mezi nerostem a horninou - vysvětlí vznik hornin vyvřelých, usazených a přeměněných - podle charakteristických vlastností rozpozná vybrané horniny

11 - uvádí příklady významných a člověkem využívaných hornin UTVÁŘENÍ ZEMSKÉHO POVRCHU - rozlišuje vnitřní a vnější geologické děje a jejich důsledky - vysvětlí pojmy vrásnění, zemětřesení, sopečná činnost, pohyby litosférických desek - popíše přetváření povrchu Země činností vody, větru, ledovce, člověka - porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v naší přírodě - zhodnotí význam vody, teploty prostředí a jednotlivých vrstev ovzduší pro život - uvádí příklady mimořádných událostí způsobených přírodními vlivy, jejich příčiny a ochranu před nimi GEOLOGICKÁ STAVBA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY - orientuje se v geologické mapě ČR - zařadí do geologického období vznik Českého masívu a Západních Karpat DĚJINY ZEMĚ - charakterizuje vývoj života na Zemi - rozlišuje jednotlivé geologické éry podle charakteristických znaků a typických organismů EKOLOGIE - rozlišuje a uvádí příklady systémů organismů populace, společenstva, ekosystémy - objasní základní princip existence živých a neživých složek ekosystému - vysvětlí podstatu jednoduchých hospodářský význam půdy přírodní světové katastrofy nejčastější mimořádné přírodní události v ČR

12 potravních řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich význam - zná pojem eroze a hlavní negativní vlivy člověka na pedosféru - chápe pojem kyselých dešťů, příčiny znečišťování moří, oceánů i podzemních vod a jeho důsledky - vysvětlí pojmy skleníkový efekt, smog, ozónová díra - rozlišuje obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie, chápe důležitost recyklace ETOLOGIE - rozlišuje vrozené a naučené, ochranné a obranné chování živočichů, uvádí příklady - zhodnotí význam etologie pro praxi devastace, rekultivace půdy principy udržitelného rozvoje ekologické katastrofy Přírodopis 9. ročník časová dotace: 2 hodiny týdně Učivo Výstupy Poznámky ČLOVĚK Vývoj člověka - objasní biologickou a společenskou podstatu člověka - umí zařadit člověka do systému živočichů

13 Variabilita člověka Stavba těla člověka Opěrná soustava kostra Pohybová soustava Oběhová soustava - uvádí podstatné znaky v tělesném a duševním vývoji člověka, rozlišuje úroveň vyspělosti jednotlivých předchůdců člověka a člověka dnešního typu - zná lidské rasy a jejich charakteristické znaky - charakterizuje živočišnou buňku, zná názvy organel - charakterizuje tkáň, rozlišuje typy tkání, uvádí příklady lidských tkání - charakterizuje orgán, uvádí příklady - charakterizuje orgánovou soustavu, uvádí příklady - objasní stavbu, funkci a zhodnotí význam kosterní soustavy - popíše vnitřní stavbu kosti, rozeznává typy kostí, rozlišuje spojení kostí mezi sebou - pojmenuje hlavní části lidské kostry - umí poskytnout první pomoc při zlomeninách - objasní stavbu, funkci a zhodnotí význam pohybové soustavy - popíše stavbu svalu a jeho upevnění ke kostře - rozezná základní lidské svaly - uvede význam zdravého pohybového režimu - objasní stavbu, funkci a zhodnotí význam oběhové soustavy - pojmenuje základní tělní tekutiny - uvede význam a složení krve - popíše stavbu a funkci srdce - rozlišuje cévy - popíše velký tělní a malý plicní oběh - uvede příklady vlivu nesprávného životního stylu na výskyt chorob srdce a cév - rozezná zástavu krevního oběhu, umí poskytnout první pomoc při rasismus, národnostní menšiny, xenofobie

14 zástavě krevního oběhu a při tepenném a žilním krvácení Mízní soustava Dýchací soustava Trávicí soustava Vylučovací soustava Kožní soustava - objasní funkci mízní soustavy, pojmenuje její hlavní části - objasní stavbu, funkci a zhodnotí význam dýchací soustavy - popíše stavbu dýchací soustavy - uvádí na příkladech nemoci dýchací soustavy a možnosti jejich prevence - zná pojem epidemie - zhodnotí dopad kouření a znečištěného životního prostředí na funkci dýchací soustavy - rozezná zástavu dechu a umí poskytnout první pomoc - objasní stavbu, funkci a zhodnotí význam trávicí soustavy - popíše jednotlivé části trávicí soustavy, objasní princip trávení jednotlivých složek potravy - zhodnotí význam chrupu, umí o chrup správně pečovat - vysvětlí zásady správné výživy, objasní rizika obezity a podvýživy - uvede příklady onemocnění a vad trávicí soustavy a možnosti jejich prevence - objasní stavbu, funkci a zhodnotí význam vylučovací soustavy - pojmenuje jednotlivé části vylučovací soustavy - objasní stavbu a funkci ledvin - vysvětlí význam správného pitného režimu - charakterizuje onemocnění a vady vylučovací soustavy a způsoby jejich prevence - objasní stavbu, funkci a zhodnotí význam kožní soustavy - popíše jednotlivé složky lidské kůže a jejich funkci - zná zásady správné péče o kůži, ochrany kůže před poškozením, objasní rizika nadměrného slunění

15 - uvede příklady poranění a onemocnění kůže, umí poskytnout první pomoc při poranění kůže Smyslová soustava Nervová soustava Soustava žláz s vnitřní sekrecí Rozmnožovací soustava - pojmenuje lidské smysly a zhodnotí jejich význam pro plnohodnotný lidský život - popíše jednotlivá smyslová ústrojí a objasní jejich funkci - uvádí příklady poruch jednotlivých smyslových orgánů, zná možnosti jejich ochrany před poškozením - objasní stavbu, funkci a zhodnotí význam nervové soustavy - popíše stavbu a funkci neuronu - popíše stavbu nervové soustavy, popíše jednotlivé části mozku a míchy, charakterizuje činnost obvodové nervové soustavy - zná nebezpečí užívání návykových látek a jejich vliv na nervovou soustavu - chápe pojem reflex, rozlišuje podmíněný a nepodmíněný reflex a uvede příklady, vysvětlí rozdíl v činnosti 1. a 2. signální soustavy - zhodnotí nebezpečí úrazů mozku a míchy a dokáže poskytnout první pomoc - uvede příklady poruch nervové soustavy a příklady jejich léčby - objasní funkci hormonů a jejich význam pro lidské tělo - pojmenuje žlázy s vnitřním vyměšováním a vliv některých hormonů - uvede příklady poruch v tvorbě a činnosti hormonů - objasní stavbu a funkci rozmnožovací soustavy muže a ženy, zhodnotí její význam - popíše mužské a ženské pohlavní orgány - rozezná prvotní a druhotné pohlavní znaky muže a ženy, charakterizuje období puberty - objasní vznik zárodku a vývoj plodu, zhodnotí význam placenty, charakterizuje těhotenství, zhodnotí vliv správné životosprávy antikoncepce, AIDS

16 Období lidského života v těhotenství, význam kojení - zná rizika spojená s rizikovým sexuálním chováním - pojmenuje a charakterizuje jednotlivé etapy lidského života Člověk a zdraví - uvede příklady pozitivních a negativních vlivů prostředí a životního stylu na zdraví člověka - objasní význam zdravého způsobu života GENETIKA - definuje nauku o dědičnosti a základní pojmy - uvede význam J.G.Mendela pro vznik genetiky - na příkladech vysvětlí dědičnost jednoho znaku - uvede příklady dědičných chorob, na příkladech charakterizuje význam genetiky OBECNÁ BIOLOGIE Základní vlastnosti organismů - rozliší a charakterizuje projevy a podmínky života - objasní chemické složení živé a neživé přírody - popíše vznik a vývoj buněk a organismů, charakterizuje život na Zemi v jednotlivých geologických érách zásady společenského chování vůči těhotným ženám, ke starším lidem klonování, geneticky modifikované organismy Základní struktura života - rozlišuje organismy buněčné a nebuněčné - na příkladech ze života uvede význam virů a baktérií v přírodě a pro člověka - popíše základní rozdíly mezi buňkou bakterií, hub, rostlin a živočichů, objasní funkci základních organel - chápe stavbu těla organismů (buňka, pletiva- tkáně, orgány, orgánové soustavy), objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin a živočichů Třídění organismů - rozlišuje organismy jednobuněčné a mnohobuněčné, uvádí příklady jednobuněčných organismů významných pro člověka - popíše stavbu těla rostlin, jejich výživu a rozmnožování, orientuje se v systému třídění rostlin - popíše stavbu těla hub, jejich výživu a rozmnožování

17 - popíše stavbu těla živočichů, jejich výživu a rozmnožování, orientuje se v systému třídění živočichů

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda PŘEDMĚT: Přírodopis ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - zná stavbu planety - vysvětlí, co zkoumají jednotlivé

Více

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. 1.1 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. V 6., 7.,

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Přírodopis - 6. ročník vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho význam - výživa - dýchání - růst - rozmnožování - názory na vznik života OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA Rozliší základní projevy a podmínky

Více

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

I. Sekaniny1804 Přírodopis

I. Sekaniny1804 Přírodopis Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání v předmětu Přírodopis směřuje

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Přírodopis Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět přírodopis je vyučován jako samostatný obor v 6.- 9. ročníku.,

Více

I. Sekaniny1804 Přírodopis

I. Sekaniny1804 Přírodopis Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání v předmětu Přírodopis směřuje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / P

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / P I. název vzdělávacího oboru: PŘÍRODOPIS (P) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obor Přírodopis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání Člověk a příroda.

Více

5.6.3 Přírodopis povinný předmět

5.6.3 Přírodopis povinný předmět 5.6.3 Přírodopis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 0+1 Předmět Přírodopis se vyučuje v dotaci

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / P

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / P I. název vzdělávacího oboru: PŘÍRODOPIS (P) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obor Přírodopis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání Člověk a příroda.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. - dokáže roztřídit organismy do říší Třídění organismů EV - rozmanitost přírody - popíše buňku a vysvětlí funkci organel - chápe

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 8. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 8. ročník OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA RVP ZV Obsah 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.3 PŘÍRODOPIS Přírodopis 8. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo P9101 rozliší základní projevy

Více

Předmět: Přírodopis Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata,

Předmět: Přírodopis Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Předmět: Přírodopis Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Rozliší základní projevy a podmínky života. Uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu Poznáváme přírodu

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 9. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 9. ročník OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA RVP ZV Obsah 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.3 PŘÍRODOPIS Přírodopis 9. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo P9101 rozliší základní projevy

Více

Přírodopis. 8. ročník. Obecná biologie a genetika

Přírodopis. 8. ročník. Obecná biologie a genetika list 1 / 8 Př časová dotace: 1 hod / týden Přírodopis 8. ročník P 9 1 01 P 9 1 01.5 P 9 1 01.6 P 9 1 01.7 P 9 1 01.9 P 9 1 03 P 9 1 03.1 P 9 1 03.3 rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen listopad prosinec

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen listopad prosinec Přírodopis 1- Černík a kol. Zoologie pracovní sešit - D. Králová Botanika pracovní sešit - D. Králová Přírodopis 6 pracovní sešit - Zapletal a kol.: 1. Země a život - vznik Země - slunce, atmosféra - fotosyntéza

Více

Přírodopis. 6. ročník. Obecná biologie a genetika

Přírodopis. 6. ročník. Obecná biologie a genetika list 1 / 7 Př časová dotace: 2 hod / týden Přírodopis 6. ročník (P 9 1 01) (P 9 1 01.1) (P 9 1 01.4) (P 9 1 01.5) (P 9 1 01.6) (P 9 1 01.7) (P 9 1 02) P 9 1 02.1 rozliší základní projevy a podmínky života,

Více

Uspořádání živého světa. Nebuněčnost, jednobuněčnost, mnohobuněčnost

Uspořádání živého světa. Nebuněčnost, jednobuněčnost, mnohobuněčnost Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. Rozpracované očekávané výstupy Kurzy a projekty - vysvětlí, co zkoumají jednotlivé biologické vědy - uvede příklady rozmanitosti

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Přírodopis - 6. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Přírodopis - 6. ročník OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA RVP ZV Obsah 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.3 PŘÍRODOPIS Přírodopis 6. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo P9101 rozliší základní projevy

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 6.2.9. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 6.2.9. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 6.2.9. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět přírodopis je vyučován

Více

Úvod do předmětu. třídí organismy a zařadí je do říší a nižších taxonomických jednotek

Úvod do předmětu. třídí organismy a zařadí je do říší a nižších taxonomických jednotek A B C D E F Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. Člověk a příroda

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. Člověk a příroda Vzdělávací oblast: UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Obecná biologie rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a příroda navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, která na elementární úrovni přibližuje přírodovědné poznávání ům

Více

PŘÍRODOPIS. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

PŘÍRODOPIS. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu PŘÍRODOPIS 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., a 9., ročníku po 2 vyučovacích hodinách týdně.

Více

Učební osnovy Přírodopis

Učební osnovy Přírodopis Učební osnovy Přírodopis PŘEDMĚT: Přírodopis ročník: 6. Výstup Ročníkový výstup Doporučené učivo Související PT 1. rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Předmět přírodopis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Přírodopis ( RVP ZV, vzdělávací oblast Člověk a příroda). Svým vzdělávacím obsahem

Více

Učební osnovy Přírodopis

Učební osnovy Přírodopis Učební osnovy Přírodopis PŘEDMĚT: Přírodopis ročník: 6. Výstup Ročníkový výstup Doporučené učivo Související PT 1. rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 7. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Biologie porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů rozlišuje

Více

11 přírodopisný seminář

11 přírodopisný seminář 11 přírodopisný seminář 11.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Přírodopisný seminář navazuje na předmět Člověk a jeho svět, který se vyučuje v 1. - 5. ročníku. Je předmětem integrovaným

Více

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6.

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Obecná biologie a genetika - rozliší základní projevy a podmínky, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů -

Více

vznik života na Zemi organické a anorganické látky a přírodními jevy ekosystémy, živé a neživé složky přírodního prostředí

vznik života na Zemi organické a anorganické látky a přírodními jevy ekosystémy, živé a neživé složky přírodního prostředí prima Země a život Ekologie vysvětlí vznik země a vývoj života na Zemi diskutuje o různých možnostech vzniku vývoje života na Zemi rozliší, co patří mezi organické a anorganické látky, a vysvětlí jejich

Více

Biologie - Sexta, 2. ročník

Biologie - Sexta, 2. ročník - Sexta, 2. ročník Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence sociální a personální Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

PŘÍRODOPISNÝ SEMINÁŘ. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

PŘÍRODOPISNÝ SEMINÁŘ. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení PŘÍRODOPISNÝ SEMINÁŘ A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Přírodopisný seminář navazuje na předmět Člověk a jeho svět, který se vyučuje v 1. - 5. ročníku. Je předmětem integrovaným

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro nižší stupeň gymnázia (zpracován podle RVP ZV) Tímto dodatkem se mění osnovy předmětu Biologie a geologie pro primu od školního roku

Více

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA - 5.6.3 PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 7. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA - 5.6.3 PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 7. ročník OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA RVP ZV Obsah 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.3 PŘÍRODOPIS Přírodopis 7. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo P9101 rozliší základní projevy

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. PŘ6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata, projektové vyučování přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy rozliší základní projevy a podmínky

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu přírodopis se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Dílčí výstupy. Tematické okruhy průřezového tématu

Učební osnovy vyučovacího předmětu přírodopis se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Dílčí výstupy. Tematické okruhy průřezového tématu - porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů - rozpozná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) - rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů - určuje vybrané druhy

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 15

Dodatek k ŠVP ZV č. 15 Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace, 742 35 Odry telefon: 556 730 239 školní družina 556 731 908 školní jídelna 556 731 909 Dodatek k ŠVP ZV č. 15 Název školního vzdělávacího programu:

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu

PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6. a 8. ročníku 2 hodiny týdně, v 7. a 9. ročníku 1 hodinu

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

Maturitní témata - BIOLOGIE 2018

Maturitní témata - BIOLOGIE 2018 Maturitní témata - BIOLOGIE 2018 1. Obecná biologie; vznik a vývoj života Biologie a její vývoj a význam, obecná charakteristika organismů, přehled živých soustav (taxonomie), Linného taxony, binomická

Více

Kompetence komunikativní - rozvíjíme diskusi, obhajobu názorů - vedeme žáky k formulaci názorů a myšlenek k tvorbě referátů a aktualit

Kompetence komunikativní - rozvíjíme diskusi, obhajobu názorů - vedeme žáky k formulaci názorů a myšlenek k tvorbě referátů a aktualit 4.6.3. Přírodopis A) Charakteristika předmětu Přírodopis se na naší škole vyučuje v každém ročníku 1-2 hodiny týdně (viz. Učební plán). V 6. ročníku se rozvíjí také průřezové téma environmentální výchova

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR PŘÍRODOPIS

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR PŘÍRODOPIS 5.6. 5.6.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR PŘÍRODOPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PŘÍRODOPIS : Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti ČLOVĚK A PŘÍRODA.

Více

Maturitní témata Biologie MZ 2017

Maturitní témata Biologie MZ 2017 Maturitní témata Biologie MZ 2017 1. Buňka - stavba a funkce buněčných struktur - typy buněk - prokaryotní buňka - eukaryotní buňka - rozdíl mezi rostlinnou a živočišnou buňkou - buněčný cyklus - mitóza

Více

5.6.3 Přírodopis (Př)

5.6.3 Přírodopis (Př) 5.6.3 Přírodopis (Př) 5.6.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Přírodopis směřuje žáky k orientaci v životě,

Více

Člověk a příroda. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis

Člověk a příroda. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Člověk a příroda Tato vzdělávací oblast zahrnuje čtyři vyučovací předměty, jimiž jsou Fyzika, Přírodopis, Zeměpis (6. 9. ročník 2. stupně ZŠ) a Chemie (8. 9. ročník 2. stupně). Charakteristika vyučovacího

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 3 Přírodopis Časová dotace 6. ročník 2 hodiny 7. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 6 hodin. Charakteristika: Obsah předmětu navazuje

Více

Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS

Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět přírodopis umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů,

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia všech daných okruhů a kontrola úplnosti sešitu. Do hodnocení žáka se obecné základy biologie

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/2013 - Kře. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Vyučovací předmět: Přírodopis

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/2013 - Kře. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Vyučovací předmět: Přírodopis ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/2013 - Kře Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Vyučovací předmět: Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda Přírodopis 8. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy, metody a průřezová témata Žák popíše stavbu těla savců a základní charakteristiku. Vysvětlí přizpůsobení savců prostředí a způsobu života (např. kytovci,

Více

Přírodopis. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Přírodopis. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 1 1 6 Povinný Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 9. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Neživá příroda objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání popíše planetu jako zemské těleso, stavbu,

Více

Biologie - Sekunda. porovná vnitřní a vnější stavbu živočichů za použití osvojené

Biologie - Sekunda. porovná vnitřní a vnější stavbu živočichů za použití osvojené - Sekunda Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence sociální a personální Kompetence k učení Kompetence pracovní Učivo

Více

PŘÍRODOPISNÝ SEMINÁŘ. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

PŘÍRODOPISNÝ SEMINÁŘ. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOPISNÝ SEMINÁŘ A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Přírodopisný seminář navazuje na předmět Člověk a jeho svět, který se vyučuje v 1. - 5. ročníku. Je předmětem integrovaným

Více

5.6.3 Přírodopis. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

5.6.3 Přírodopis. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 5.6.3 Přírodopis Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Samostatný vyučovací předmět Přírodopis vychází obsahově ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Svým obsahem

Více

6.9 Biologie. 6.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Charakteristika vzdělávací oblasti

6.9 Biologie. 6.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Charakteristika vzdělávací oblasti 6.9 Biologie 6.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Biologie obsahuje vzdělávací obsah v oboru Přírodopis ze vzdělávací

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / P

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / P Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / P I. název vzdělávacího oboru: PŘÍRODOPIS (P) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací

Více

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Povinný Povinný Povinný

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Povinný Povinný Povinný 1 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 0 6 Povinný Povinný Povinný Název předmětu Oblast Člověk

Více

Viry. Bakterie. Buňka

Viry. Bakterie. Buňka - způsobu myšlení, které vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních faktech více nezávislými způsoby - dokáže jednoduše popsat vznik atmosféry a hydrosféry - vysvětlí význam Slunce, kyslíku,

Více

orientuje se v přehledu vývoje organismů a rozliší základní projevy a podmínky života

orientuje se v přehledu vývoje organismů a rozliší základní projevy a podmínky života Přírodopis ZŠ Heřmánek vnímá ztrátu zájmu o přírodopis na úkor pragmatického rozhodování o budoucí profesi. Náš názor je, že přírodopis je nedílnou součástí všeobecného vzdělání, především protože vytváří

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

PŘÍRODOPIS (6. 9. ročník)

PŘÍRODOPIS (6. 9. ročník) PŘÍRODOPIS (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Předmět přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. V každém ročníku dvě hodiny týdně. Přírodopis se vyučuje v odborné učebně.

Více

Člověk a příroda. Přírodopis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a příroda. Přírodopis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a příroda Přírodopis 6. 9. ročník 6. 9. ročník 2 hodiny týdně 6. ročník (rozšířená výuka cizích jazyků)

Více

II 10 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Předmět: Přírodopis (P)

II 10 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Předmět: Přírodopis (P) II 10 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Předmět: Přírodopis (P) Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Přírodopis poskytuje žákům možnosti: - hlouběji porozumět zákonitostem

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Obecná biologie a genetika

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Obecná biologie a genetika Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu PŘÍRODOPIS: Ročník 6. Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, Obecná biologie a genetika P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky

Více

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013 5.6.3 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a příroda a je v některých ročnících částečně

Více

M A T U R I T N Í T É M A T A

M A T U R I T N Í T É M A T A M A T U R I T N Í T É M A T A BIOLOGIE ŠKOLNÍ ROK 2017 2018 1. BUŇKA Buňka základní strukturální a funkční jednotka. Chemické složení buňky. Srovnání prokaryotické a eukaryotické buňky. Funkční struktury

Více

5.6.3. Přírodopis CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Klíčové kompetence:

5.6.3. Přírodopis CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Klíčové kompetence: 5.6.3. Přírodopis CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. ročníku dvě hodiny týdně a v 9. ročníku jednu hodinu týdně. Výuka směřuje k podchycení

Více

Didaktika přírodopisu 1 Přednáška Postavení přírodopisného učiva v RVP ZV. Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU

Didaktika přírodopisu 1 Přednáška Postavení přírodopisného učiva v RVP ZV. Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU Didaktika přírodopisu 1 Přednáška Postavení přírodopisného učiva v RVP ZV Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU Osnova přednášek RVP a jeho postavení v systému kurikulárních dokumentů Přírodopisné

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 8. Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 8. Průřezová témata, Opakování - zařadí člověka do systému živočišné říše - charakterizuje biologickou a společenskou podstatu člověka - uvede význam kůže, objasní její stavbu a funkci - popíše odlišnosti barvy kůže lidských

Více

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda PŘÍRODOPIS ročník: šestý Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy - zná základní podmínky a Poznávání přírody(přír.soustavy- ekosystémy) Z-planeta Země projevy života -

Více

Přírodopis - 6. ročník Vzdělávací obsah

Přírodopis - 6. ročník Vzdělávací obsah Přírodopis - 6. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Příroda živá a neživá Úvod do předmětu Vysvětlí pojem příroda Příroda, přírodniny Rozliší přírodniny

Více

Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS

Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět přírodopis umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů,

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro:

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro: VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR PŘÍRODOPIS VYUČOVACÍ PŘEDMĚT PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu: Přírodopis svým obsahem navazuje na výstupy vzdělávací oblasti Člověk a

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 3 Přírodopis Časová dotace 6. ročník 2 hodiny 7. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 6 hodin. Charakteristika: Obsah předmětu navazuje

Více

Zopakovat třídění bezobratlých živočichů. Přechod rostlin na souš,vývoj rostlin

Zopakovat třídění bezobratlých živočichů. Přechod rostlin na souš,vývoj rostlin - opakování učiva ze 6.ročníku - vysvětlí význam a zásady třídění organismů,zná jednotlivé taxonomické jednotky Zopakovat třídění bezobratlých živočichů - vysvětlí vývoj rostlin Přechod rostlin na souš,vývoj

Více

PŘÍRODOPIS (6. 9. ročník)

PŘÍRODOPIS (6. 9. ročník) PŘÍRODOPIS (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Předmět přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. V každém ročníku dvě hodiny týdně. Přírodopis se vyučuje v odborné učebně.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 8. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Biologie živočichů porovná základní vnější a vnitřní stavbu těla vybraných živočichů; určí vybrané zástupce

Více

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět přírodopis je koncipován na základě OVO Přírodopis v RVP ZV v plném

Více

Učební osnovy předmětu Biologie

Učební osnovy předmětu Biologie (kvinta a sexta) Učební osnovy předmětu Biologie Charakteristika předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacích oborů Biologie a Geologie. Integruje část vzdělávacího

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodopis Obsahem předmětu Přírodopis je systém živé a neživé včetně člověka a cílem výuky

Více

Země živá planeta Vznik Země. Vývoj Země. Organické a anorganické látky. Atmosféra Člověk mění složení atmosféry. Člověk mění podnebí planety

Země živá planeta Vznik Země. Vývoj Země. Organické a anorganické látky. Atmosféra Člověk mění složení atmosféry. Člověk mění podnebí planety Vyučovací předmět Přídopis Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník Prima Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Žák porozumí rozdělení nebeských těles ve vesmíru

Více

Environmentální výchova základní podmínky života, ekosystémy, lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí

Environmentální výchova základní podmínky života, ekosystémy, lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí Předmět: PŘÍRODOPIS Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika předmětu Časové a organizační vymezení předmětu Průřezová témata Metody a formy práce Předmět vede žáky k seznámení s živou i neživou

Více

Biologie - Tercie. života uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se zvířaty. života

Biologie - Tercie. života uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se zvířaty. života - Tercie Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní Učivo

Více

5.11 PĮÍRODOPIS (Biologie)

5.11 PĮÍRODOPIS (Biologie) 5.11 PĮÍRODOPIS (Biologie) 5.11.1 Charakteristika pįedmĝtu A. Obsahové vymezení Obsah předmětu přírodopis vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Přírodopis a vyučuje se ve všech ročnících nižšího

Více

6.11 Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis

6.11 Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis 6.11 Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Vzdělávání v předmětu přírodopis: směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu a přírodniny poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění

Více

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE 5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Obratlovci kmen: Strunatci podkmen: Obratlovci

Více

Vzdělávací obor : Přírodopis. Přírodopis

Vzdělávací obor : Přírodopis. Přírodopis Vzdělávací obor : Přírodopis Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Přírodopis je zahrnut do vzdělávací oblasti Člověk a příroda RVP ZV. Přírodopis jako vyučovací předmět poskytuje ucelený

Více

Vzdělávací obor : Přírodopis. Přírodopis

Vzdělávací obor : Přírodopis. Přírodopis Vzdělávací obor : Přírodopis Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Přírodopis je zahrnut do vzdělávací oblasti Člověk a příroda RVP ZV. Přírodopis jako vyučovací předmět poskytuje ucelený

Více

školní vzdělávací program ŠVP 2018/19 ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Přírodopis Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP 2018/19 ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Přírodopis Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov Platnost od 1.9.2018 Dosažené vzdělání Základní vzdělání Název RVP Délka studia v letech: 9 1.1 Člověk

Více

Výchovný obsah předmětu se skládá z tematických celků:

Výchovný obsah předmětu se skládá z tematických celků: Příloha č. 3 5.3.4 Přírodovědný seminář (PS) a) Obsahové vymezení Výuka volitelného předmětu Přírodovědný seminář rozšiřuje a prohlubuje učivo vzdělávací oblasti Člověk a příroda a je vyučován v 7. 9.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Ekologická výchova Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Ekologická výchova Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Ekologická výchova Ročník: 6. EV6 Výstupy Učivo Průřezová témata, projektové vyučování přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy uvede příklady výskytu

Více

Adresa: (u cílů, kde není adresa, místo a GPS souřadnice) Popis: Přínos vybraného cíle

Adresa: (u cílů, kde není adresa, místo a GPS souřadnice) Popis: Přínos vybraného cíle BP 1 Přírodovědná oblast vzdělávání Cílová skupina: Základní škola, druhý stupeň Kraj/ cíle jsou od sebe vzdáleny (v km): 13 Cíl I: České vinařství Chrámce s.r.o. Cíl II: Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková

Více

BIOLOGIE. Gymnázium Nový PORG

BIOLOGIE. Gymnázium Nový PORG BIOLOGIE Gymnázium Nový PORG Biologii vyučujeme na gymnáziu Nový PORG jako samostatný předmět od primy do tercie a v kvintě a sextě. Biologii vyučujeme v češtině a rozvíjíme v ní a doplňujeme témata probíraná

Více