5.8 Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.8 Člověk a zdraví. 5.8.1 Výchova ke zdraví"

Transkript

1 5.8 Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a zdraví učí žáky základním poznatkům a dovednostem souvisejícím se zdravím, které by měli využívat v každodenním životě. Respektuje celistvost osobnosti žáků, rovnoměrně rozvíjí psychomotorické i psychické schopnosti, pohybové dovednosti a zlepšuje sociální adaptabilitu. Umožňuje jim rozvoj jejich fyzických a pohybových možností. K osvojení dovedností a poznatků je třeba využívat vhodné motivace a činnosti, které posilují zájem žáků. Vedou je k pochopení hodnoty zdraví, smyslu zdravotní prevence i problémů spojených s poškozením zdraví, v přiměřené míře k věku a rozumovým schopnostem. Obsah vzdělávací oblasti se realizuje ve vzdělávacích předmětech Výchova ke zdraví a Tělesná výchova, do ní je zahrnuta Zdravotní tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výchova ke zdraví vyučujeme v 8. a 9. ročníku po jedné vyučovací hodině týdně. Žáci jsou v tomto předmětu vedeni k zájmu o své zdraví, k jeho posilování a odpovědnosti za něj. Osvojují si hygienické, stravovací a bezpečnostně pracovní návyky. Rozvíjejí své sociální a komunikační dovednosti, ujasňují si negativní působení škodlivých látek na jejich zdraví. Učí se reagovat v situacích ohrožujících zdraví a život. Součástí předmětu je také sexuální výchova. Výuka tohoto předmětu je realizována ve třídách, učebně PC a mimo školu (exkurze aj. dle nabídky). Vede žáky k: získávání orientace v základních názorech na zdraví a postupném uplatňování preventivních činností podporujících zdraví chápání fyziologických, psychických a sociálních změn spojených s dospíváním dodržování zásad zdravého způsobu života a ochrany zdraví, zodpovědnosti a péči o své zdraví a snaze o jeho zlepšení a posílení rozpoznávání základních situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví vlastní i druhých a osvojování poznatků a dovedností jim předcházet odmítání škodlivých látek neslučitelných se zdravím V hodinách předmětu Výchova ke zdraví začleňujeme průřezová témata a Environmentální výchova, Výchova demokratického občana takto: 278

2 Osobnostní výchova Sebepoznání a sebepojetí vztahy k druhým lidem, Osobnostní výchova - Psychohygiena Hledání pomoci při obtížích,, Osobnostní výchova Komunikace Komunikace v různých situacích, Osobnostní výchova Psychohygiena uvolnění, relaxace, Environmentální výchova Náš životní styl Životní styl a vlivy na prostředí, Environmentální výchova Prostředí a zdraví Možnosti a způsoby ochrany zdraví. Výchova demokratického občana-občanská společnost a škola-škola jako model demokratického společenství. Multikulturní výchova, kulturní rozdíly:jedinečnost člověka, respektování etnik,lidské vztahy: právo všech lidí žít společně, rozvíjení tolerantních vztahů,etnický původ:rovnocennost všech etnických skupin, kultur, odlišnost lidí a jejich rovnost 279

3 Výchovně vzdělávací strategie předmětu Výchova ke zdraví kompetence k učení k řešení problémů komunikativní sociální a personální občanské pracovní naplňování uplatňujeme individuální přístup zohledňující úroveň a míru znevýhodnění žáků vztah žáků k předmětu ovlivňujeme vytváření příjemného a pozitivního školního klimatu v předmětu Výchova ke zdraví využíváme v hojné míře her, soutěží aj. aktivizačních metod monitorováním a rozborem problémových situací učíme žáky rozpoznávat a pojmenovávat konkrétní problémy týkající se jejich zdraví i zdraví ostatních pracujeme ve skupinách, navrhujeme a plánujeme řešení nejrůznějších problémových situací vedeme žáky ke společnému řešení kázeňských a vztahových problémů zadáváním jednoznačných pokynů učíme žáky naslouchat, kontrolujeme, zda žáci řečenému rozumí formou her a cvičení učíme žáky zvládat způsoby verbální i neverbální komunikace na příkladech a formou situačních her učíme žáky přijímat důsledky vlastních rozhodnutí pozitivním hodnocením a vyzdvihováním kladných vlastností žáků vytváříme a upevňujeme jejich sebevědomí ve výuce používáme metody skupinové práce a vzájemné pomoci při diskuzích a rozborech různých situací učíme žáky rozpoznávat a pojmenovávat vlastní chyby, nedostatky a způsoby chování narušující soužití v třídním nebo jiném kolektivu seznamujeme žáky s riziky patologických forem chování a s jejich důsledky vedeme žáky k dodržování zásad slušného chování a stanovených pravidel v komunitě seznamujeme žáky emočně i věcně se škodlivostí požívání drog a jiných škodlivin vedeme žáky k uvědomění si významu svého zdraví i zdraví ostatních a k jeho ochraně seznamujeme žáky s pravidly první pomoci při úrazech lehčího charakteru vedeme žáky k využívání osvojených znalostí v běžném praktickém životě vedeme žáky k využívání ICT pro hledání informací 280

4 Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Environmentální výchova sebepoznání a zdravý životní styl jsou důležitými body předmětu v hodinách podporujeme vyjádření názoru k problematice zdraví a dobrých vztahů mezi vrstevníky vedeme žáky k pochopení změn v době dospívání, k utváření vztahů uvnitř třídy, školy řešíme s žáky otázku vlivu prostředí na zdraví lidí a důležitosti péče o přírodu chceme, aby se žáci podíleli na akcích a aktivitách na podporu zdraví a zdravého životního stylu a učili se šetřit přírodu ukazujeme školu jako model demokratického společenství Výchova demokratického občana Multikulturní výchova s žáky řešíme rovnost všech etnických skupin, jedinečnost každého, ale zároveň jejich vzájemnou rovnost 281

5 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Očekávaný výstup Žák by měl chápat význam dobrého soužití mezi vrstevníky i členy rodiny (1) Dílčí výstup 8. ročník Učivo Průřezová témata Vztahy mezi lidmi a formy soužití vysvětlí role členů komunity (ve škole, rodině,..) uvede příklad pozitivního a negativního chování mající vliv na vztah lidí ve skupině / dvojici respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a pozitivní komunikací přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším společenství (ve škole,...) vztahy mezi lidmi: vztahy ve dvojici kamarádství, přátelství, láska vztahy ve skupině rodina, škola, vrstevnická skupina, zájmová skupina psychosociální hry např: horké křeslo, kompot (OSV) Osobnostní rozvoj 2 sebepoznání a sebepojetí e) já a moje chování f) vztah k sobě, sebehodnocení Sociální rozvoj 6 Poznávání lidí a) ve skupině, třídě 7 mezilidské vztahy a) dobré vztahy - podpora Výchova demokratického občana (VDO) 1 Občanská společnost a škola d) demokratická atmosféra a vztahy ve škole projevovat zdravé sebevědomí a preferovat ve styku s vrstevníky pozitivní životní cíle, hodnoty a zájmy (3) rozliší kladné a záporné vlastnosti uplatňuje pozitivní vztah k sobě samému i k ostatním lidem posoudí základní rysy vlastní sebepoznání a sebepojetí: jak vidím sám sebe a jak mě vidí ostatní rovnoprávnost, rasová diskriminace (OSV) Osobnostní rozvoj 2 Sebepoznání a sebepojetí a) já jako zdroj informací o sobě 282

6 uplatňovat způsoby bezpečného chování v sociálním kontaktu s vrstevníky, při komunikaci s neznámými lidmi, v konfliktních a krizových situacích a v případě potřeby vyhledat odbornou pomoc (6) uvědomovat si základní životní potřeby a jejich naplňování ve shodě se osobnosti posoudí různé způsoby chování sebe i druhých respektuje zvláštnosti druhých rozliší verbální a neverbální komunikaci a účelně ji používá ve styku s ostatními lidmi (dle svých možností) odbornou pomoc sobě i druhým komunikace: způsoby komunikace,pravidla, řešení konfliktu, nácvik - situační hry Změny v životě člověka a jejich reflexe uvede příklady biopsychosociálních změn související s dospíváním dětství, puberta, dospívání: biopsychosociální změny sexuální dospívání a reprodukční b) druzí jako zdroj informací o mně Sociální rozvoj 7 mezilidské vztahy a) dobré vztahy podpora Multikulturní výchova (MV) 2 Lidské vztahy b) vzájemná tolerance 3 Etnický původ a) projevy rasové nesnášenlivosti rozpoznání b) odlišnost, rovnost lidí 5 Princip sociálního smíru a solidarity a) odstraňování diskriminace, komunikace (OSV) Sociální rozvoj 8 Komunikace ch) dialog a jeho pravidla i) komunikace v různých situacích 283

7 zdravím (2) projevovat zdravé sebevědomí a preferovat ve styku s vrstevníky pozitivní životní cíle, hodnoty a zájmy (3) respektovat zdravotní stav svůj i svých vrstevníků a v rámci svých možností usilovat o aktivní podporu zdraví (4) uvědomovat si základní životní potřeby a jejich naplňování ve shodě se zdravím (2) respektovat zdravotní stav svůj i svých vrstevníků a v rámci svých možností usilovat o aktivní podporu zdraví (4) uplatňovat způsoby popíše ženské a mužské pohlavní orgány vysvětlí a respektuje základní pravidla hygieny uvede argumenty pro odložení pohlavního života do doby plné zralosti a vysvětlí, proč organismus dospívající dívky není biologicky zralý pro těhotenství a porod pojmenuje způsoby ochrany proti nechtěnému těhotenství a orientuje se v možnostech a vhodnosti jejich použití vysvětlí rizika nechráněného pohlavního styku zdraví: ženské a mužské pohlavní orgány, intimní hygiena, menstruace, sexuální chování a prevence rizikového sexuálního chování, předčasná sexuální zkušenost, antikoncepce, pohlavně přenosné nemoci, těhotenství, rodičovství mladistvých Zdravý způsob života a péče o zdraví rozliší, co je zdravé a zdraví škodlivé popíše základní body zdravého životního stylu vysvětlí význam pohybu pro zdraví odbornou pomoc zdravý životní styl a jeho charakteristika hodnota a podpora zdraví: zdraví fyzické, psychické, sociální faktory ovlivňující zdraví odpovědnost za zdraví sebe i ostatních životní prostředí a zdraví tělesná a duševní hygiena: zásady duševní hygieny Mediální výchova (MEV) 1 Kritické čtení a vnímání mediálního obsahu c) argumentace g) média jako zdroj informací 5 Fungování a vliv médií ve společnosti d) vliv médií na každodenní život 284

8 bezpečného chování v sociálním kontaktu s vrstevníky, při komunikaci s neznámými lidmi, v konfliktních a krizových situacích a v případě potřeby vyhledat odbornou pomoc (6) dodržovat správné stravovací návyky a v rámci svých možností uplatňovat zásady správné výživy a zdravého stravování (5) uplatňovat osvojené sociální dovednosti při kontaktu se sociálně patologickými jevy (7) objasní důležitost zdravého stravování, zejména v období růstu ze seznamu vybere a správně zařadí zdravé a nezdravé potraviny vyjmenuje základní složky potravy sestaví zdravý jídelníček na jeden den význam pohybu pro zdraví režim dne bezpečné způsoby chování: prevence úrazů, chování v situacích úrazu a život ohrožujících stavů výživa a zdraví: vliv výživy a způsobu stravování na zdravotní stav zásady zdravého stravování (zdravá a nezdravá výživa) základní složky potravy specifika stravování dětí a dospívajících návrhy zdravého jídelníčku, zásady jeho sestavování Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni (tento výstup patří do celého tématu Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence ), komunikace (OSV) Sociální rozvoj 8 Komunikace l) ochrana proti agresi a manipulaci 285

9 respektovat zdravotní stav svůj i svých vrstevníků a v rámci svých možností usilovat o aktivní podporu zdraví (4) uplatňovat způsoby bezpečného chování v sociálním kontaktu s vrstevníky, při komunikaci s neznámými lidmi, v konfliktních a krizových situacích a v případě potřeby vyhledat odbornou pomoc (6) uvede, jakými způsoby může chránit své zdraví a co ho naopak poškozuje předpoví možná nebezpečí úrazů při různých činnostech (např. na kole,...) v případě potřeby přivolá odbornou lékařskou pomoc v případě potřeby a dle svých možností poskytne adekvátní první pomoc dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví: bezpečné prostředí ve škole, doma,... ochrana zdraví při různých činnostech zásady prevence úrazů, způsoby a nácvik přivolání lékařské pomoci základy první pomoci (OSV) Osobnostní rozvoj 3 seberegulace a sebeorganizace b) organizace volného času 4 Psychohygiena b) předcházení, příp. zvládání stresů e) uvolnění - relaxace uplatňovat způsoby bezpečného chování v sociálním kontaktu s vrstevníky, při komunikaci s neznámými lidmi, v konfliktních a krizových situacích a v případě potřeby vyhledat odbornou pomoc (6) zaujímat odmítavé postoje ke všem formám brutality a násilí (8) rozpozná situace ohrožující jeho bezpečnost uvede příklad nějaké krizové situace a možnosti řešení dle svých schopností uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti manipulaci, agresi a různými sociálně patologickými jevy v případě potřeby přivolá či vyhledá pomoc bezpečné chování: komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi pohyb v rizikovém prostředí konfliktní a krizové situace jejich předcházení a řešení skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání, sexuální kriminalita: šikana a jiné projevy násilí sexuální zneužívání dětí a jeho formy prevence, nácvik modelových (OSV) Osobnostní rozvoj 3 Seberegulace a sebeorganizace a) cvičení sebekontroly, sebeovládání Sociální rozvoj 8 Komunikace l) obrana proti agresi a manipulaci 286

10 situací, vyhledání odborné pomoci dát do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním návykových látek a provozováním hazardních her (9) pochopit souvislosti mezi konzumací návykových psychoaktivních látek a poškozováním zdraví a životního stylu (10) uvede zdravotní rizika spojená s kouřením uvede zdravotní rizika spojená s alkoholem specializované pomoci uvádí argumenty proti návykovým látkám autodestruktivní závislosti: rizika zneužívání návykových látek návykové látky základní rozdělení odmítání návykových látek (OSV) Morální rozvoj 11Hodnoty, postoje, praktická etika a) analýza vlastních postojů c) analýza cizích postojů a hodnot e) odpovědnost a její kvalita konzumací návykových psychoaktivních látek a poškozováním zdraví a životního stylu (10) uvádí argumenty proti návykovým látkám vědět o centrech odborné pomoci a vyhledat a použít jejich telefonní čísla (11) odbornou pomoc vyhledá potřebná telefonní čísla, popíše daný problém a zvládá jednoduchý telefonický rozhovor s tísňovou linkou komunikace se službami odborné pomoci praktické dovednosti, modelové situace, důležitá telefonní čísla 287

11 chovat se odpovědně při mimořádných událostech a prakticky využívat základní znalosti první pomoci při likvidaci následků hromadného zasažení obyvatel (12) uvědomovat si základní životní potřeby a jejich naplňování ve shodě se zdravím (2) respektovat zdravotní stav svůj i svých vrstevníků a v rámci svých možností usilovat o aktivní podporu zdraví (4) projevovat zdravé sebevědomí a preferovat ve styku s vrstevníky pozitivní životní cíle, hodnoty a zájmy (3) popíše mimořádnou událost a zásady ochrany člověka za těchto událostí (dle svých schopností navrhne možné způsoby péče o své zdraví a jeho posilování uplatňuje pozitivní vztah k sobě samému i k ostatním lidem popíše základní zásady společenského chování z nabídnutých modelových situací vybere správná / špatná řešení problémových situací Podpora zdraví Osobnostní a sociální rozvoj ochrana člověka za mimořádných událostí: živelné pohromy, terorismus hodnota a podpora zdraví: význam zdraví a jeho důležitost pro život člověka a jeho kvalitu odpovědnost za zdraví své i ostatních sebepoznání a sebepojetí: osobnost člověka, typy osobností, vztah k sobě samému, vztah k druhým lidem, zásady společenského chování mezilidské vztahy a komunikace: respektování sebe i druhých, (OSV) Osobnostní rozvoj 2 Sebepoznání a sebepojetí f) vztah k sobě, sebehodnocení h) vztahy k druhým lidem 4 Psychohygiena b) předcházení, příp. zvládání 288

12 přijímání názoru druhého, principy dobrého soužití mezi lidmi (empatie,...) psychohygiena: předcházení a zvládání stresových a náročných životních situací stresů Multikulturní výchova (MV) 2 Lidské vztahy b) vzájemná tolerance 3 Etnický původ b) odlišnost, rovnost lidí uplatňovat způsoby bezpečného chování v sociálním kontaktu s vrstevníky, při komunikaci s neznámými lidmi, v konfliktních a krizových situacích a v případě potřeby vyhledat odbornou pomoc (6) posoudí problémovou modelovou situaci a navrhne její řešení vyhledá v případě potřeby specializované pomoci mezilidské vztahy a komunikace: rozvíjení schopnosti komunikace, chování podporující dobré vztahy (viz. kap. Vztahy mezi lidmi ) seberegulace a sebeorganizace činností a chování: zvládání problémových situací (např. šikana, deviantní chování ) linka důvěry, krizová centra, komunikace (OSV) Sociální rozvoj 7 Mezilidské vztahy a) dobré vztahy - podpora 8 Komunikace i) komunikace v různých situacích Morální rozvoj 10 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti b) řešení různých problémů vědět o centrech odborné pomoci a vyhledat a použít jejich telefonní čísla (11) odbornou pomoc vyhledá potřebná telefonní čísla, jednoduše popíše daný problém, ovládá jednoduchý telefonický rozhovor rozpozná mimořádnou situaci a popíše zásady chování v takové situaci centra odborné pomoci (jak a kde hledat pomoc) 289

13 chovat se odpovědně při mimořádných událostech a prakticky využívat základní znalosti první pomoci při likvidaci následků hromadného zasažení obyvatel (12) odbornou pomoc vyhledá potřebná telefonní čísla, jednoduše popíše daný problém, ovládá jednoduchý telefonický rozhovor rozpozná mimořádnou situaci a popíše zásady chování v takové situaci zvládání problémových situací situace ohrožující zdraví i život jedince charakter mimořádné situace, evakuace, zásady první pomoc Očekávaný výstup Žák by měl chápat význam dobrého soužití mezi vrstevníky i členy rodiny (1) Dílčí výstup 9. ročník Učivo Průřezová témata Vztahy mezi lidmi a formy soužití uvede vlastnosti vhodného (nevhodného) partnera/partnerky popíše role členů rodiny a funkce rodiny vztahy mezi lidmi a formy soužití: volba partnera, partnerské vztahy, sexuální orientace, manželství a rodičovství, registrované partnerství, tolerance rodina (funkce, komunikace, změny v rodině, situace) mezigenerační konflikty, neúplná rodina (OSV) Osobnostní rozvoj 2 Sebepoznání a sebepojetí h) vztahy k druhým lidem Morální rozvoj 10 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti e) problémy ve vztazích 290

14 projevovat zdravé sebevědomí a preferovat ve styku s vrstevníky pozitivní životní cíle, hodnoty a zájmy (3) posoudí základní rysy vlastní osobnosti uplatňuje pozitivní vztah k sobě samému i k ostatním lidem posoudí různé způsoby chování sebe i druhých respektuje zvláštnosti druhých sebepoznání a sebepojetí: jak vidím sám sebe a jak mě vidí ostatní rovnoprávnost, rasová diskriminace (OSV) Osobnostní rozvoj 2 Sebepoznání a sebepojetí a) já jako zdroj informací o sobě b) druzí jako zdroj informací o mně Multikulturní výchova (MV) 2 Lidské vztahy b) vzájemná tolerance 3 Etnický původ b) odlišnost, rovnost lidí uplatňovat způsoby bezpečného chování v sociálním kontaktu s vrstevníky, při komunikaci s neznámými lidmi, v konfliktních a krizových situacích a v případě potřeby vyhledat odbornou pomoc (6) uvědomovat si základní životní potřeby a jejich naplňování ve shodě se zdravím (2) uvede příklad verbální a neverbální komunikace a účelně ji používá ve styku s ostatními lidmi pomoc sobě i druhým komunikace: způsoby komunikace, pravidla, řešení konfliktu, nácvik - situační hry Změny v životě člověka a jejich reflexe uvede argumenty pro odložení pohlavního života do doby plné zralosti a vysvětlí, proč organismus dospívající dívky není biologicky zralý pro sexuální dospívání a reprodukční zdraví: sexuální chování a prevence rizikového sexuálního chování, předčasná sexuální zkušenost, 291

15 projevovat zdravé sebevědomí a preferovat ve styku s vrstevníky pozitivní životní cíle, hodnoty a zájmy (3) respektovat zdravotní stav svůj i svých vrstevníků a v rámci svých možností usilovat o aktivní podporu zdraví (4) uvědomovat si základní životní potřeby a jejich naplňování ve shodě se zdravím (2) respektovat zdravotní stav svůj i svých vrstevníků a v rámci svých možností usilovat o aktivní podporu zdraví těhotenství a porod pojmenuje způsoby ochrany proti nechtěnému těhotenství a orientuje se v možnostech i ve vhodnosti jejich použití vysvětlí rizika nechráněného pohlavního styku a střídání partnerů pojmenuje nejčastější pohlavní choroby a vysvětlí, jak se před nimi chránit vysvětlí početí uvede základní potřeby těhotné ženy a orientuje se v potřebách dítěte po narození orientuje se v rozdílech sexuálního chování jednotlivců (homosexualita, bisexualita,...) antikoncepce, pohlavně přenosné nemoci, těhotenství, porod, umělé přerušení těhotenství (zdravotní a etický problém), rodičovství mladistvých, rozhodování v oblasti sexuálního chování, homosexualita, sexualita a zákon základy péče o dítě Zdravý způsob života a péče o zdraví uvede faktory, které ovlivňují zdraví jedince konkrétně popíše účinky kouření, alkoholu a jiných drog na biologické, psychické a sociální zdraví jedince uvede souvislost mezi biopsycho-sociálním zdravím hodnota a podpora zdraví: faktory ovlivňující zdraví hierarchie hodnot odpovědnost za zdraví sebe i ostatních životní prostředí a zdraví, působení na změnu kvality prostředí a chování jedince tělesná a duševní hygiena: (OSV) Osobnostní rozvoj 2 Sebepoznání a sebepojetí f) vztah k sobě, sebehodnocení h) vztahy k druhým lidem 4 Psychohygiena 292

16 (4) uplatňovat způsoby bezpečného chování v sociálním kontaktu s vrstevníky, při komunikaci s neznámými lidmi, v konfliktních a krizových situacích a v případě potřeby vyhledat odbornou pomoc (6) odbornou lékařskou pomoc a dle svých schopností poskytne adekvátní první pomoc zásady duševní hygieny, únava, stres, relaxace, regenerace, aktivní pohyb kompenzační a relaxační techniky k překonání únavy, stresových situací a k posilování duševní odolnosti režim dne význam preventivní a lékařské péče civilizační choroby chování v situacích úrazu a život ohrožujících stavů b) předcházení, příp. zvládání stresů e) uvolnění - relaxace dodržovat správné stravovací návyky a v rámci svých možností uplatňovat zásady správné výživy a zdravého stravování (5) uvede možné důsledky nesprávného a nezdravého stravování na organismus sestaví jídelníček dle zásad zdravé výživy vysvětlí termín mentální anorexie, mentální bulimie výživa a zdraví: výživové nároky organismu vliv výživy a způsobu stravování na zdravotní stav, civilizační choroby jako důsledek nesprávné výživy sestavování jídelníčku, sestavení jídelníčku dle zásad zdravé výživy (biologické, sociální, ekonomické faktory při sestavování jídelníčku) specifické druhy výživy poruchy příjmu potravy (mentální anorexie, mentální 293

17 uplatňovat osvojené sociální dovednosti při kontaktu se sociálně patologickými jevy (7) bulimie) Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni (tento výstup patří do celého tématu Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence ) respektovat zdravotní stav svůj i svých vrstevníků a v rámci svých možností usilovat o aktivní podporu zdraví (4) uplatňovat způsoby bezpečného chování v sociálním kontaktu s vrstevníky, při komunikaci s neznámými lidmi, v konfliktních a krizových situacích a v případě potřeby vyhledat odbornou pomoc (6) využitím simulovaných situací předpoví možnost vzniku konfliktní či krizové situace a navrhne její řešení v rámci svých možností uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálněpatologickými jevy ve škole i mimo ni odbornou pomoc bezpečné chování: konfliktní a krizové situace jejich předcházení a řešení skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání, sexuální kriminalita: šikana a jiné projevy násilí sexuální zneužívání dětí a jeho formy prevence, nácvik modelových situací, vyhledání odborné pomoci náboženské sekty manipulativní reklama a informace: reklamní vlivy a působení médií (OSV) Sociální rozvoj 8 komunikace i) komunikace v různých situacích Mediální výchova (MEV) 4 Vnímání autora med.sdělení e) záměrná manipulace 5 Fungování a vliv médií ve společnosti ch) vliv na postoje a chování 294

18 dát do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním návykových látek a provozováním hazardních her (9) pochopit souvislosti mezi konzumací návykových psychoaktivních látek a poškozováním zdraví a životního stylu (10) uvede rizika spojená s kouřením, alkoholem, drogami a výherními automaty porovná životní perspektivu zdravého mladého člověka a drogově závislého autodestruktivní závislosti: rizika zneužívání návykových látek, dopad na zdraví jedince, mechanismy vzniku závislosti, centra odborné pomoci závislým na návykových látkách AIDS a jiná onemocnění ve vztahu ke zneužívání návykových látek rizika závislosti na výherních automatech a jiných hazardních hrách osobnostní rozvoj (OSV) Osobnostní rozvoj 3 Seberegulace a sebeorganizace a) cvičení sebekontroly, sebeovládání Sociální rozvoj 8 komunikace i) komunikace v různých situacích Morální rozvoj 10 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti b) řešení různých problémů 11 Hodnoty, postoje, praktická etika e) odpovědnost a její kvalita vědět o centrech odborné pomoci a vyhledat a použít jejich telefonní čísla (11) odbornou pomoc vyhledá potřebná telefonní čísla, popíše daný problém a zvládá jednoduchý telefonický rozhovor s tísňovou linkou komunikace se službami odborné pomoci praktické dovednosti, modelové situace, důležitá telefonní čísla chovat se odpovědně při mimořádných událostech a prakticky využívat základní znalosti první pomoci při likvidaci následků popíše mimořádnou událost a zásady ochrany člověka za těchto událostí ochrana člověka za mimořádných událostí: živelné pohromy, terorismus 295

19 hromadného zasažení obyvatel (12) uvědomovat si základní životní potřeby a jejich naplňování ve shodě se zdravím (2) respektovat zdravotní stav svůj i svých vrstevníků a v rámci svých možností usilovat o aktivní podporu zdraví (4) projevovat zdravé sebevědomí a preferovat ve styku s vrstevníky pozitivní životní cíle, hodnoty a zájmy (3) navrhne svůj vlastní program péče o své zdraví a diskutuje o něm uplatňuje pozitivní vztah k sobě samému i k ostatním lidem posoudí základní rysy vlastní osobnosti k nabídnutým modelovým situacím nabídne možná řešení Podpora zdraví Osobnostní a sociální rozvoj hodnota a podpora zdraví: zdraví fyzické a duševní hierarchie hodnot sestavování vlastních programů péče o zdraví můj životní styl sebepoznání a sebepojetí: zdravé a vyrovnané sebepojetí morální rozvoj: rozvoj rozhodovacích dovedností, dovedností pro řešení problémů v mezilidských vztazích, pomáhající a prosociální chování psychohygiena: předcházení a zvládání stresových a náročných životních situací osobnostní rozvoj (OSV) Osobnostní rozvoj 2 Sebepoznání a sebepojetí a) já jako zdroj informací o sobě ch) zdravé sebepojetí 3 Seberegulace a sebeorganizace d) osobní cíle a jejich dosažení osobnostní rozvoj (OSV) Sociální rozvoj 8 komunikace i) komunikace v různých situacích Morální rozvoj 10 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti b) řešení různých problémů 296

20 hledání pomoci při problémech uplatňovat způsoby bezpečného chování v sociálním kontaktu s vrstevníky, při komunikaci s neznámými lidmi, v konfliktních a krizových situacích a v případě potřeby vyhledat odbornou pomoc (6) navrhne řešení modelových problémových situací uplatňuje osvojené dovednosti komunikace při styku s ostatními lidmi mezilidské vztahy a komunikace: rozvíjení schopnosti komunikace, chování podporující dobré vztahy seberegulace a sebeorganizace činností a chování: cvičení sebereflexe, sebekontroly, sebeovládání zvládání problémových situací (např. šikana, deviantní chování...) linka důvěry, krizová centra osobnostní rozvoj (OSV) Sociální rozvoj 8 komunikace i) komunikace v různých situacích Morální rozvoj 10 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti b) řešení různých problémů vědět o centrech odborné pomoci a vyhledat a použít jejich telefonní čísla (11) odbornou pomoc vyhledá potřebná telefonní čísla, jednoduše popíše daný problém, ovládá jednoduchý telefonický rozhovor rozpozná mimořádnou situaci a popíše zásady chování v takové situaci centra odborné pomoci (jak a kde hledat pomoc) chovat se odpovědně při mimořádných událostech a prakticky využívat základní znalosti první pomoci při odbornou pomoc vyhledá potřebná telefonní čísla, jednoduše popíše daný zvládání problémových situací situace ohrožující zdraví i život jedince 297

21 likvidaci následků hromadného zasažení obyvatel (12) problém, ovládá jednoduchý telefonický rozhovor rozpozná mimořádnou situaci a popíše zásady chování v takové situaci charakter mimořádné situace, evakuace, zásady první pomoc 298

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina Výchova ke zdraví 6. ročník rodina Výchova k občanství - postavení jedince v rodině (využití učebnice) - role členů rodiny - vztahy v rodině OSV osobnostní rozvoj při - náhradní rodinná péče působení rodiny

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 9.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 9. 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.1 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 9. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VZ9101 respektuje přijatá pravidla soužití

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 6.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 6. 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.1 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 6. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VZ9101 respektuje přijatá pravidla soužití

Více

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 3. období - 6. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. respektuje přijatá

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu výchova ke zdraví se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Dílčí výstupy. Přesahy, vazby, rozšiřující učivo, poznámky

Učební osnovy vyučovacího předmětu výchova ke zdraví se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Dílčí výstupy. Přesahy, vazby, rozšiřující učivo, poznámky - Rozpozná pozitivní a negativní vlivy na kvalitu klimatu v rodině i ve třídě. - Ovládá své emoce, akceptuje pocity druhých. - Vhodně používá prostředky neverbální komunikace. - Projevuje v kolektivu vrstevníků

Více

Výchova ke zdraví

Výchova ke zdraví 5.8.2 5.8.2 Výchova ke zdraví VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 7. ročník 5.8.2/01 VZTAHY MEZI LIDMY A FORMY SOUŽITÍ respektuje přijatá pravidla mezi vrstevníky vysvětlí role členů jednotlivých komunit chová se kultivovaně

Více

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a Výchova ke 6., 7. a 9. ročník 1 hodina týdně třídy poznávat jako nejdůležitější životní hodnotu pochopit

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky a vrstevníky

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět výchova ke zdraví se vyučuje

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 8.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 8. 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.1 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 8. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VZ9101 respektuje přijatá pravidla soužití

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Vkz - 2. stupeň 1 / 5

Vkz - 2. stupeň 1 / 5 chovat se ohleduplně k opačnému pohlaví dodržovat přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky dodržovat vytvořená pravidla soužití ve třídě projevovat bezpečné chování v sociálním kontaktu s vrstevníky respektovat

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 7.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 7. 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.1 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 7. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VZ9101 respektuje přijatá pravidla soužití

Více

Příloha č. 26 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Příloha č. 26 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Příloha č. 6 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Žák respektuje pravidla chování mezi spolužáky, vrstevníky. Přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším společenství (v rodině, komunitě). Žák je schopen vysvětlit

Více

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Člověk a zdraví 1.1 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Výchova ke zdraví bezprostředně navazuje na vzdělávací

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 viz charakteristika ví, jaké faktory ovlivňují stabilitu

Více

Ročník: 6. Průřezová témata, projektové vyučování Přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy Č příběhy o nás a pro nás A, N rodina

Ročník: 6. Průřezová témata, projektové vyučování Přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy Č příběhy o nás a pro nás A, N rodina VZ6 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření dobrých mezilidských

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590. Příloha č. 4 ke Školnímu vzdělávacímu programu č. j. 97/2014/Km.

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590. Příloha č. 4 ke Školnímu vzdělávacímu programu č. j. 97/2014/Km. , T. G. Masaryka 590 Příloha č. 4 ke Školnímu vzdělávacímu programu č. j. 97/2014/Km. 1 Integrace obsahů vzdělávacích oborů (oblastí) 1.1 Nižší stupeň osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast Vzdělávací okruh

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.15.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Výchova ke zdraví PŘEDMĚT: Rodinná výchova ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - Průběžně: Dokáže diskutovat o daném tématu, dodržuje

Více

Vzdělávací obor výchova ke zdraví - obsah

Vzdělávací obor výchova ke zdraví - obsah Vzdělávací obor výchova ke zdraví - obsah 6.ročník Platnost od 1. 9. 2015 Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV Metody práce obor zvlád. téma ročník Kompetence

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Zdravá výchova. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Zdravá výchova. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a zdraví Zdravá výchova Charakteristika předmětu V předmětu Zdravá výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, v oboru Zdravá

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro:

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro: VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchova ke zdraví svým obsahem navazuje na výstupy vzdělávací

Více

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví se vyučuje jako samostatný předmět v 7. a 9. ročníku jednu hodinu týdně. Vzdělávací oblast předmětu - na účinné

Více

5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví

5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví 5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Zpracoval: Vyučuje: Strana: Člověk a zdraví Zdeňka Říhovská 1./3 VkeZ 6. roč. VZTAHY MEZI LIDMI

Více

e) Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí:

e) Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: Příloha č. 11 5.2.7.1 Výchova ke zdraví (VZ) a) Obsahové vymezení Předmět Výchova ke zdraví je součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je vyučován v 6. - 8. ročníku. Vzdělávání v hodinách Výchovy

Více

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení všech jeho složek

Více

Výchova k občanství - Tercie

Výchova k občanství - Tercie - Tercie Výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Zaostřeno na zdraví Žák: uplatňuje zásady zdravého způsobu života předvede kompenzační a relaxační cvičení vhodné k překonání únavy a stresu jedná citlivě a ohleduplně s handicapovanými

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět:

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/2013 - Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/2013 - Kře ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/2013 - Kře Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis

Více

Člověk a zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Člověk a zdraví Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích oborech Výchova ke zdraví (6. 7. ročník ZŠ) a Tělesná výchova (1. 9. ročník ZŠ), do níž je zahrnuta

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. - vysvětlí, za jakých podmínek může člověk uzavřít manželství - uvede možné důsledky předčasně založené rodiny

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.8.2 Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví, jejímž prostřednictvím se ochrana a podpora zdraví stává přirozenou součástí každodenního života školy, vychází

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

Výchova ke zdravému občanství. 9. ročník

Výchova ke zdravému občanství. 9. ročník list 1 / 8 VzO časová dotace: 1 hod / týden Výchova ke zdravému občanství 9. ročník VO 9 4 09 VO 9 4 09.1 VO 9 4 09.2 VO 9 4 09.3 VO 9 4 06 VO 9 4 06.1 VO 9 4 06.2 rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní

Více

Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast Charakteristika předmětu

Více

Učební plán předmětu

Učební plán předmětu Výchova ke zdraví (Člověk a zdraví) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny 7. ročník - dotace: 1, povinný Cesta ke zdraví Cesta ke zdraví - zdravý způsob života

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Zdravá výchova. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Zdravá výchova. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a zdraví Zdravá výchova Charakteristika předmětu V předmětu Zdravá výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, v oboru Zdravá

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 33 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, chování

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 0 týdně, povinný Funkce rodiny a rodinné vztahy Žák: charakterizuje rodinné vztahy uvědomuje si rozdílné role členů rodiny - typy rodin, výchova v rodině, náhradní rodinná péče - komunikace v rodině Poznávání

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 viz charakteristika uvědomuje si shody a rozdíly mezi funkční a dysfunkční

Více

8. Průřezová témata. Součást výuky ve všech předmětech

8. Průřezová témata. Součást výuky ve všech předmětech 8. Průřezová témata 1. Osobnostní a sociální A Osobnostní rozvoj rozvoj schopností poznávání sebepoznání a sebepojetí seberegulace a sebeorganizace 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník V předmětu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a společnost / VZ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a společnost / VZ I. název vzdělávacího oboru: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (VZ) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obor (vyučovací předmět) Výchova ke zdraví na 2. stupni základního vzdělávání navazuje

Více

5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ. 5.8.1 Výchova ke zdraví

5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ. 5.8.1 Výchova ke zdraví 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vzdělávací oblast Člověk a zdraví přináší základní podmínky pro ovlivňování zdraví. Směřuje k tomu, aby žáci poznávali sami sebe, aby pochopili hodnotu zdraví, smysl zdravotní prevence

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. - uvede příklady nejčastějších porušování základních lidských práv a svobod, zamyslí se nad jejich příčinami a

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a společnost / VZ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a společnost / VZ I. název vzdělávacího oboru: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (VZ) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obor (vyučovací předmět) Výchova ke zdraví na 2. stupni základního vzdělávání navazuje

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 176

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 176 5.6.2 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví na 2. stupni ZŠ navazuje na výuku Prvouky, Přírodovědy a Tělesné výchovy na stupni prvním. Svým vzdělávacím

Více

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví 5.25. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví přináší žákům základní

Více

5. 16 Výchova ke zdraví

5. 16 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 16 Výchova ke zdraví Vyučovací předmět zahrnuje velkou část průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova a přebírá některá témata z biologie a občanské nauky.

Více

-osobní a intimní hygiena -volný čas a podpora zdraví, bezpečné trávení volného času -zdraví, zdravý způsob života

-osobní a intimní hygiena -volný čas a podpora zdraví, bezpečné trávení volného času -zdraví, zdravý způsob života Ročník: 6. - rozlišuje užší i širší příbuzenské vztahy - popíše základní funkce rodiny - zná rozdělení rolí v rodině, vysvětlí jejich význam - přiměřeně se chová ke starším lidem a k mladším dětem - projevuje

Více

7. ročník. Výchova ke zdravému občanství. kulturní život masová kultura, prostředky masové komunikace, masmédia

7. ročník. Výchova ke zdravému občanství. kulturní život masová kultura, prostředky masové komunikace, masmédia list 1 / 10 VzO časová dotace: 1 hod / týden Výchova ke zdravému občanství 7. ročník VO 9 1 04 VO 9 1 04.1 VO 9 1 05 VO 9 1 05.1 VO 9 1 05.2 VO 9 1 06 VO 9 1 06.1 VO 9 1 06.2 VO 9 1 06.3 VO 9 1 06.4 zhodnotí

Více

Výchova ke zdraví 6. ročník Vzdělávací obsah

Výchova ke zdraví 6. ročník Vzdělávací obsah Výchova ke zdraví 6. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka plán Září Vztahy mezi lidmi Vztahy ve dvojici kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

5.3 Informační a komunikační technologie

5.3 Informační a komunikační technologie 5.3 Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie patří do vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie.

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 3. období 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. respektuje přijatá

Více

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 23. RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální výchově

Více

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 23. RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální výchově

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE ZPRACOVALA: Jana Lučková, 28.8.2012 1.stupeň Cílem primární prevence je zvýšit odolnost dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. Cílem

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 33 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 8. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva druhých lidí Posoudí význam ochrany

Více

Vzdělávací obor Výchova ke zdraví Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Výchova ke zdraví je seznámit žáky se zákklady zdravého životního stylu a správného sociálního klimatu. Cílem

Více

Předmět: Výchova ke zdraví

Předmět: Výchova ke zdraví 5.8 Oblast: Člověk a zdraví 5.8.1 Obor: Výchova ke zdraví Předmět: Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu Výchova ke zdraví Předmět Výchova ke zdraví přináší základní informace o člověku v souvislosti

Více

Týdenní počet hodin 29 hod z toho 1.stupeň 15 hod 2.stupeň 14 hod

Týdenní počet hodin 29 hod z toho 1.stupeň 15 hod 2.stupeň 14 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A ZDRAVÍ Týdenní počet hodin 29 hod z toho 1.stupeň 15 hod 2.stupeň 14 hod Vyučovací předměty Výchova ke zdraví Tělesná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v

Více

OSOBNOSTNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

OSOBNOSTNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: OSOBNOSTNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsah předmětu osobnostní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Obsahově souvisí

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Výchova k občanství - Prima

Výchova k občanství - Prima - Prima Výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence sociální a personální Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+1 1 1 1 Povinnost (skupina)

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+1 1 1 1 Povinnost (skupina) 397 Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+1 1 1 1 Povinnost (skupina)

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Výchova ke zdraví umožňuje prohloubit vztah studentů ke zdravému způsobu života, posílit rozumové i citové vazby k problematice

Více

Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA KLÍČOVÉ KOMPETENCE KOMPETENCE K UČENÍ KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA KLÍČOVÉ KOMPETENCE KOMPETENCE K UČENÍ KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA Přináší základní podněty pro ovlivňování zdraví, s nimiž se žáci seznamují, učí se je využívat a aplikovat ve svém životě. Vzdělávání v této oblasti směřuje především

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Výchova ke zdraví umožňuje prohloubit vztah studentů ke zdravému způsobu života, posílit rozumové i citové vazby k problematice

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 7.ROČNÍK

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 7.ROČNÍK VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 7.ROČNÍK Žák: Dílčí výstupy uvede příklady, správného a nesprávného jednání s ohledem na péči o zdraví vysvětlí význam odpočinku, spánku a pravidelného režimu pro zdraví popíše nároky

Více

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů:

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů: Ukázka převzata z pracovní verze ŠVP Základní školy praktické, Praha 2, Vinohradská ul. Ukázka je věnována propojení průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova se vzdělávacím obsahem jednotlivých

Více

6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví

6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Vyučuje se v 7. - 9. ročníku 1 hod. týdně. tato oblast vzdělávání přináší základní podněty pro pozitivní ovlivňování zdraví zdraví člověka je

Více

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální

Více

Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výchova ke zdraví je předmětem určený pro 7., 8., 9. ročník. Spolu se vzdělávacím

Více

II 14 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Předmět: Zdravověda (Zd)

II 14 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Předmět: Zdravověda (Zd) II 14 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Předmět: Zdravověda (Zd) Charakteristika předmětu: Předmět Zdravověda spadá do vzdělávací oblasti Člověk a příroda, z něhož čerpá téma Biologie člověka vzdělávacího

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství 4.5.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 8.ROČNÍK

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 8.ROČNÍK VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 8.ROČNÍK Žák: Dílčí výstupy vysvětlí význam péče o a své konkrétní chování (postoje) v souvislosti se m vysvětlí, co je podstatou zdravého životního stylu snaží se uplatňovat zásady zdravého

Více

Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výchova ke zdraví je předmětem určený pro 7., 8. ročník. Spolu se vzdělávacím

Více

Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výchova ke zdraví je předmětem určený pro 7., 8., 9. ročník. Spolu se vzdělávacím

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Osobnostní a sociální výchova nabízí žákovi osvojení si základních životních kompetencí a dovedností, které jedinec využívá v každodenních životních situací.

Více

Poklady pro praxi. 1. Vztahy mezi lidmi, komunikace (ŠVP - oranžová část) 2. Změny v životě člověka (ŠVP - modrá část)

Poklady pro praxi. 1. Vztahy mezi lidmi, komunikace (ŠVP - oranžová část) 2. Změny v životě člověka (ŠVP - modrá část) Výchova ke zdraví B 2014/15 Mgr. Jana Hejdová - požadavky na studenty: seznámení se s ŠVP Šalamoun - část o VZ dodržování témat. plánu Poklady pro praxi vytvoření přípravy na danou vyučovací jednotku,

Více

Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výchova ke zdraví je předmětem určený pro 7., 8., 9. ročník. Spolu se vzdělávacím

Více

Objasní účel žákovské samosprávy, definuje a dodržuje naše škola normy školy, vysvětlí význam školního řádu.

Objasní účel žákovské samosprávy, definuje a dodržuje naše škola normy školy, vysvětlí význam školního řádu. Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby VDO 1 (demokracie ve škole) Výchova k občanství () Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka Objasní účel žákovské samosprávy, definuje

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT ČLOVĚK A JEHO SVĚT Přírodověda - 2. období 5.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT ČLOVĚK A JEHO SVĚT Přírodověda - 2. období 5. 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.4.1 ČLOVĚK A JEHO SVĚT Přírodověda 2. období 5. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČJS5401 objevuje a zjišťuje propojenost

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6.ROČNÍK

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6.ROČNÍK VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6.ROČNÍK Žák: Dílčí výstupy uvede příklady, pozitivních a negativních vlivů na člověka, na jeho zdraví a způsob života Učivo Průřezová témata Přesahy, vazby v RVP Co víme o zdraví? zdraví,

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívá následující postupy:

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívá následující postupy: Vyučovací předmět: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Naukový vyučovací předmět Výchova k občanství je tvořen ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího

Více