WIMAX. Obsah. Mobilní komunikace. Josef Nevrlý. 1 Úvod 2. 2 Využití technologie 3. 5 Pokrytí, dosah 6. 7 Situace v České Republice 7

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WIMAX. Obsah. Mobilní komunikace. Josef Nevrlý. 1 Úvod 2. 2 Využití technologie 3. 5 Pokrytí, dosah 6. 7 Situace v České Republice 7"

Transkript

1 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra radioelektroniky Mobilní komunikace WIMAX Stručný přehled technologie Josef Nevrlý Obsah 1 Úvod 2 2 Využití technologie 3 3 Rádiové rozhraní 3 4 Řízení přístupu, duplexing 5 5 Pokrytí, dosah 6 6 Současný stav 7 7 Situace v České Republice 7 8 Závěr 8 1

2 WiMAX 2 1 Úvod WiMAX je souhrnné označení pro různé druhy technologií bezdrátových sítí, vycházející ze specifikací vypracovaných skupinou IEEE Cílem této skupiny je nalézt univerzální celosvětově aplikovatelné řešení bezdrátové metropolitní sítě (MAN - Metropolitan Area Network). Původní specifikace hovořily o používaných pásmech v kmitočtovém rozmezí GHz, s průměrnými přenosovými rychlostmi 70 Mb/s a topologii point-to-multipoint. V těchto pásmech je již jedinou možnou realizací spojení na přímou viditelnost (LOS - Line of Sight). Původní návrh, zveřejněný v roce 2001, byl ovšem záhy přepracován s dodatky ve formě specifikace a. Ta rozšířila spektrum používaných kmitočtů o pásmo 2-11 GHz, umožňující i šíření bez přímé viditelnosti (NLOS - Non Line of Sight) a současně přidala několik nových kódovacích schémat tak, aby se nová specifikace dala sloučit s nezávisle v Evropě vyvíjeným standardem HiperMAN. Specifikaci a a následujícím se již souhrnně říká WiMAX. Verze a a dodatek c byly v roce 2004 nahrazeny přepracovanou specifikací IEEE (v literatuře také označovaná jako d). Tato specifikace byla navržena s ohledem na pevné umístění vysílací a přijímací stanice (WiMAX fixed). V roce 2005 tak následovalo rozšíření (zvané též e, neboli WiMAX Mobile) umožňující rovněž pohyblivou účastnickou stanici. Na úrovni rádiového rozhraní se jednalo o použití nového schématu Scallable OFDMA (SOFDMA), které již nebylo kompatibilní s předchozí Ze specifikace rovněž vychází specifikace WiBro, vyvíjená v Jižní Koreji jakožto technologie mobilního širokopásmového přístupu pro mobilní sítě 3.5G. Pro lepší orientaci naleznete přehled všech specifikací v tab.1. Specifikace Rok Obsah HiperMAN 2001 Specifikace ETSI pro kmitočty 2-11 GHz Původní specifikace IEEE pro kmitočty GHz, LOS a 2003 Dodatek k původní specifikaci, rozšíření o pásmo 2-11 GHz, NLOS c 2003 Další dodatek (802.16d) 2004 Přepracování původní specifikace a dodatků a, c, pouze pevné stanice (802.16e) 2005 Specifikace s mobilní účastnickou stanicí, SOFDMA, nekompatibilní s WiBro 2005 Korejská specifikace vycházející z pro mobilní sítě Tabulka 1: Specifikace a další

3 WiMAX 3 2 Využití technologie Specifikace WiMAX byla odpočátku vyvíjena jako technologie, která má nahradit nyní všeobecně rozšířenou technologii dle specifikace IEEE , známou jako Wi-Fi. Ta byla původně navržena pro malé bezdrátové sítě s dosahem několika desítek metrů a s omezeným počtem uživatelů. Postupně se však díky velké dostupnosti Wi-Fi zařízení začala používat i pro budování metropolitních sítí a k řešení tzv. poslední míle. Pro tyto účely však sít není příliš vhodná, například kvůli problematickému řízení sdílení přístupu jednotlivých uživatelů k základnové stanici (náhodný přístup) či nedostatečnému zabezpečení se systémy WEP a WPA. Právě s těmito ohledy byla navržena specifikace WiMAX, která umožňuje jak řízené sdílení přístupu s garancí QoS, tak pokročilou úroveň zabezpečení se systémy AES a DES3. Specifikace WiMAX umožňuje přenos ve většině dosud používaných sít ových technologiích (Ethernet, ATM, atd.). Krom toho je plánovaný dosah WiMAX základnového bodu několikanásobně větší než u Wi-Fi, takže systém umožňuje pokrytí většího území s menším počtem AP. Teprve pozdější specifikace ( ) přinesla možnost skutečně mobilních uživatelských stanic a dá se o ní hovořit jako o nástupci Wi-Fi i na poli malých bezdrátových sítí s vylepšeními oproti Wi-Fi (například možnost roamingu s hand-overy mezi dvěma AP). 3 Rádiové rozhraní V tomto oddílu se budu zabývat rádiovým rozhraním vycházejícím ze specifikace a a vyšších, nebot původní rozhraní dle bylo během dalších přepracování zcela změněno. Fyzická vrstva (PHY) technologie WiMAX obsahuje řadu různých možností přenosu dle potřeb daného nasazení, tedy pro LOS a NLOS. Specifikace uvádí šířku jednoho kanálu v rozmezi 1 28 MHZ. Dá se očekávat, že první WiMAX zařízení budou podporovat kanály šířky 3,5 a 7 MHz. Specifikace dále definuje techniky kódování, modulace a vysílání, používaných v systémech WiMAX. Jsou rozebrány v následujících odstavcích: 3.1 OFDM OFDM je zkratka pro Orthogonal Frequency Division Multiplex. Vysvětlení principu této technologie leží mimo rozsah tohoto článku, základním principem zde je přenos dat paralelními kanály pomocí množství nosných, čímž se mnohonásobně prodlužuje délka symbolu. Tímto lze omezit vliv mnohocestného šíření a intersymbolových interferencí, stejně jako potlačení signálu na určitých frekvencích. Specifikace WiMAX definuje OFDM v konfiguracích s 256 a 2048 nosnými. Mimo to je definována i verze bez OFDM, tedy pouze s jednou nosnou, ovšem OFDM je preferována. Výrobci WiMAX zařízení zatím podporují výhradně verzi s 256ti nosnými, z nichž datových je 192. Verze OFDM 256 je rovněž styčným bodem s evropskou technologií HiperMAN.

4 WiMAX Sub-Chanellizaton Tato technika je nepovinná část specifikace WiMAX s OFDM. Kvůli nižším nákladům na výrobu i dalším omezením budou uživatelské stanice WiMAX vždy disponovat nižším vysílacím výkonem nežli základnová stanice, čímž dojde k základnímu omezení dosahu celého systému. Technika Sub-Chanellization umožňuje soustředit vysílací výkon uživatelské stanice do nižšího počtu nosných v rámci OFDM tak, že výkon jednotlivých nosných tak bude shodný s výkonem na základnové stanici systému a dosah nebude omezen, viz obr. 1. To vše samozřejmě na úkor kapacity kanálu pro uplink. Asymetrické připojení je však pro poskytování připojení k Internetu běžná věc. Obrázek 1: Princip Sub-Chanellization, převzato z [1] 3.3 Adaptivní modulace Specifikace definuje několik druhů modulačních schémat s různým počtem symbolů a od nich odvozných vlastností jako je přenosová kapacita a potřebný odstup signálu od šumu (SNR). Právě podle SNR v přenosové cestě dokáže systém zvolit, které modulační schéma použije pro jednotlivé nosné v OFDM. Nabízená kódovací schémata jsou BPSK, QPSK, 16-QAM a 64-QAM. Výběr schématu v závislosti na dostupném SNR znázorňuje obr Korekce chyb Pro kanálové kódování v technologii WiMAX je definováno několi různých technik zaručujících detekci a opravu chyb vzniklých během přenosu. Mezi tyto technologie patří konvoluční (1/2, 2/3, 3/4) a Reed-Solomonův kodér pro kódování a detekci chyb a ARQ (automatic repeat request) pro přeposlání zprávy, pokud oprava chyb selže.

5 WiMAX 5 Obrázek 2: Adaptivní modulace, převzato z [1] 3.5 Řízení výkonu Podobně jako u sítí pro mobilní telefonii, i ve specifikaci WiMAX se objevuje řízení výkonu uživatelské stanice v závislosti na vzdálenosti od základnového vysílače a parametrech přenosové cesty. Toto opatření zlepšuje zejména energetické nároky uživatelské stanice, které jsou, v případě bateriového provozu (notebooky, PDA), jedním z nejdůležitějších hledisek. Kromě toho omezuje interference mezi jednotlivými uživateli jedné základnové stanice. Důsledek tohoto opatření je ovšem také to, že vysílač v uživatelské stanici musí mít dynamický rozsah 50 db, což zvyšuje náročnost technické realizace. 3.6 Další možnosti ve specifikaci WiMAX Specifikace obsahuje i několik dalších volitelných možností, jejichž nasazení sice zřejmě nebude součástí první vlny WiMAX zařízení, ale do budoucna se s nimi počítá jako s dalšími zlepšeními vlastností systému. Patří sem Adaptivní anténní systémy, které mohou měnit svou směrovou charakteristiku v závislosti na poloze základnové stanice, snižovat tak potřebný vysílací výkon a omezovat tak příjem cizích signálů už na úrovni antény. Další možností nabízenou ve specifikaci WiMAX je použití diverzitního vysílání a přijmu (MIMO). 4 Řízení přístupu, duplexing Nad fyzickou vrstvou (PHY) technologie WiMAX je vrstva řízení přístupu jednotlivých uživatelských stanic k základnové stanici. Tato vrstva se nazvá MAC - Media Access Control. V ní leží jedna ze základních výhod specifikace oproti systému Wi-Fi. Ve starší Wi-Fi se totiž jednotlivým uživatelským stanicím přiřazuje čas základnové stanice na základě náhodného přístupu, kdy spolu jednotliví účastníci o časový příděl soutěží. Vítězem se tak stává většinou účastník se silnějším signálem (blíže k AP), zatímco vzdálenější účastník trpí výpadky spojení. Ve WiMAX je tento princip použit pouze v případě prvotního přihlášení účastníka k AP. Pak je již každé stanici přiřazen timeslot ve kterém dochází ke komunikaci. Tím se dá zajistit QoS potřebný k aplikacím jako VoIP či přenos videa.

6 WiMAX 6 Pro kanály upstream/downstream specifikace WiMAX definuje celkem tři profily duplexování. Jedná se o frekvenční duplex (Frequency Division Duplex), časový duplex (TDD - Time Division Duplex) a frekvenční half-duplex, tedy H-FDD. Frekvenční duplex, jak z názvu vyplývá, používa jiný kanál pro upstream jiný pro downstream. Výhodou tohoto řešení je větší využití kapacity kanálu, nevýhodou je složitější zařízení, které musí obsahovat dva oddělené systémy pro příjem a vysílání. Z toho také vyplývá vyšší cena řešení. Časový duplex používá jeden kanál pro komunikaci oběma směry, jedná se o řešení v podstatě shodné s tím, jaké se používá v technologiích Wi-Fi. Řešení s frekvenčním half-duplexem je jakýmsi kompromisem mezi FDD a TDD, používá jeden kanál pro downstream a druhý pro downstream, ale nevysíla se současně. Očekává se, že první generace WiMAX zařízení bude z cenoých důvodů používat právě systémy s TDD a H-FDD. 5 Pokrytí, dosah Jednou z dalších výhod technologie WiMAX oproti stávající Wi-Fi je vyšší dosah signálu od základnové stanice při zachování přenosových kapacit a tím i snazší pokrytí většího území. Tohoto většího dosahu je dosaženo díky použití robustnějšího rádiového rozhraní. Jelikož však specifikace uvádí jen některá řešení rozhraní jako povinná, rozlišují se dva různé profily pro základnovou stanici, od kterých se pak odvíjí dosažitelná max. vzdálenost přenosu. Následující údaje jsou názorné pro systém na frekvenci 3.5 GHz, šířkou kanálu 3.5 MHz, s rychlostmi přenosu 11 Mbps downlink, 8Mbps uplink, používající sektorovou anténu 60 : Standardní základnová stanice - obsahuje všechna povinná technická řešení rádiového rozhraní specifikace WiMax a má standardní výstupní výkon vysílače (specifikace nedefinuje). Její dosah je km pro LOS, 1 2 km pro NLOS. a méně než 500 m pro použití uvnitř budov Plně vybavená základnová stanice - obsahuje všechna povinná technická řešení rádiového rozhraní specifikace WiMAX a kromě toho používá ARQ, MIMO s použitím time-space kódování a Sub-Channelization. Výkon vysílače je vyšší než u standardní základnové stanice. Její dosah je km LOS, 4 9 km NLOS a 1 2 km pro použití uvnitř budov. Obrázek 3: Pokrytí pro Standardní a Plně vybavenou základnovou stanici, převzato z [1]

7 WiMAX 7 Praktická měření prvních dostupných WiMAX zařízení ovšem ukazují, že skutečně realizovatelná dostupnost signálu je menší než 10 km pro LOS (při použití nesměrových antén), podobně pro NLOS šíření jsou výsledky v praxi méně optimistické než předpoklady doprovázející původní specifikaci. 6 Současný stav Z historie specifikací z rodiny je jasné, že až do roku 2005 byl vývoj spíše chaotický, což výrobcům bránilo přicházet s hotovými produkty, které by splňovaly všechna kritéria specifikace. Zveřejněná specifikace však již přinesla ustálený standard, podle kterého bylo možno vyvíjet zařízení uplatnitelná v praxi. Vzhledem k vývojovému cyklu nepřekvapí, že první zařízení opatřená certifikátem WiMAX fóra se začala objevovat až od konce roku Certifikace je ovšem pouze prvním krokem, na trhu je počet WiMAX výrobků ještě mnohem menší. K datu napsání tohoto článku WiMAX fórum udává 8 registrovaných výrobců WiMAX zařízení, kromě firmy Siemens se jedná spíše o menší společnosti. Většina již certifikovaných zařízení tvoří základnové stanice a uživatelské stanice pro pevný příjem. Na poli uživatelských zařízení je zatím situace klidná. Svou podporu technologii WiMAX široce proklamuje Intel, který již představil SoC (System on a Chip) zařízení pro specifikaci Toto zařízení však ještě nebylo certifikováno. Technologie se testuje na frekvencích 1.9, 2.3, 3.5, 4.9 a 5.8 GHz, přičemž v Evropě se předpokládá použití především v pásmu 3.5 GHz, zatímco v USA na pásmech 2.3 a 5.8 GHz. Speciální testovací projekt předvedl úspěšné nasazení WiMAX i na frekvencních 450 a 700 MHz. V případě aplikací se objevují ojedinělé pokusy o použití WiMAX pro řešení poslední míle (Jižní Amerika, USA). Zde se většinou uplatňují zařízení firmy RedLine, která reagovala velmi rychle na dění ve skupině IEEE a její výrobky byly mezi prvními, které obdrželi WiMAX certifikaci. I tak se ukazuje základní problém současných WiMAX zařízení, a to je jejich vysoká cena (přibližně 600 USD pro účastnickou stanici), která nemůže konkurovat jiným možnostem DSL připojení. Je zřejmé, že technologii bude trvat ještě několik let, než se začne objevovat v rozsáhlejších aplikacích a nahrazovat systém Wi-Fi. K tomu bude přispívat stále nejasná situace ohledně specifikací, stejně jako vysoká cena WiMAX zařízení v porovnání s Wi-Fi technologiemi, u kterých jsou díky obrovským sériím a mnoholeté výrobě stlačeny výrobní náklady na minimum. 7 Situace v České Republice V ČR je z historických a legislativních důvodů velice rozšířena možnost internetového připojení pomocí bezdrátových technologií. Z důvodů obsazení pásma Wi-Fi ve většině městských aglomerací se dá čekat, že pokusy o nasazení technologie WiMAX přijdou velmi rychle. Již v době psaní tohoto článku prováděly pokusný provoz v některých městech firmy WIA a IPEX, dle [4] se však jednalo o použití necertifikovaných zařízení. Nasazení technologie WiMAX je v ČR legislativně omezeno na pásmo 3.5 GHz a pouze časový duplex (TDD). Ačkoliv je toto omezení opět příčinou mnoha stížností na pomalou regulátorskou činnost ČTÚ, v současnosti všechna dostupná zařízení jiný než TDD či H-FDD

8 WiMAX 8 duplex neumožňují. Jako jinde ve světě, i zde bude další překážkou vyšší cena základnové i účastnické stanice. 8 Závěr Technologie WiMAX je jistě slibným nástupcem v současnosti široce používané Wi-Fi. Jelikož se specifikace WiMAX vyvíjela v podstatě souběžně s uváděním Wi-Fi technologií do reálného provozu, mohl navrhovatelé doporuční vzít v úvahu všechny stávající problémy Wi-Fi a nalézt jim odpovídající technické řešení. Na druhou stranu ovšem došlo k poněkud chaotické situaci na poli specifikací skupiny , která pak fakticky zpomalila vývoj a uvádění WiMAX zařízení na trh. Nástup WiMAX ve formě, v jaké by mohlo nahrazovat stávající Wi-Fi aplikace se tak dá stěží očekávat dříve, než v roce Reference [1] WiMAX Forum: WiMAX s technology for LOS and NLOS environments [online] [2] Richardson, M.; Ryan, P.: WiMAX: Opportunity or Hype? [online] Proceedings of the Fourth Annual ITERA Conference, ITERA [3] WiMAX Forum: Telephony s Complete Guide to WiMAX [online]. [4] Sova, M.: Lesk a bída WiMAX v ČR [online] Internet pro všechny ( [5] [online] Wikipedia (

IEEE802.11 Wi FI. Wi Fi

IEEE802.11 Wi FI. Wi Fi IEEE802.11 Wi FI Wi Fi 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy IEEE802.11 Wi Fi _ část IV. 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

Soudobé trendy v oblasti moderních

Soudobé trendy v oblasti moderních Technická zpráva CESNETu číslo 25/2005 Soudobé trendy v oblasti moderních bezdrátových spojů Miloš Wimmer, Jaroslav Čížek prosinec 2005 1 Úvod V oblasti vysokorychlostních sítí představuje realizace první

Více

Systémy pozemní pohyblivé služby

Systémy pozemní pohyblivé služby Lekce 1 Systémy pozemní pohyblivé služby umožňují komunikaci pohyblivých objektů během pohybu (mobilní) nebo při zastávkách (přenosné) veřejné neveřejné veřejné radiotelefonní sítě (GSM) dispečerské sítě

Více

IEEE802.16 WiMAX. WiMAX

IEEE802.16 WiMAX. WiMAX IEEE802.16 WiMAX WiMAX 1 Předmět: Téma hodiny: Počítačové sítě a systémy IEEE802.16 WiMAX Třída: 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr. 1 Síťové

Více

Technologie IEEE WiMAX ROMAN WYKA

Technologie IEEE WiMAX ROMAN WYKA Technologie IEEE 802.16 WiMAX ROMAN WYKA WiMAX (Worldwide interoperability for Microwawe Access) Bezdrátová technologie definovaná v řadě norem IEEE 802.16 Komunikace mezi BS (Base Station) a SS (Subscriber

Více

Úvod do počítačových sítí. Teoretický základ datových komunikací. Signály limitované šířkou pásma. Fyzická úroveň

Úvod do počítačových sítí. Teoretický základ datových komunikací. Signály limitované šířkou pásma. Fyzická úroveň Úvod do počítačových sítí Fyzická úroveň Teoretický základ datových komunikací Fourierova analýza Signály limitované šířkou pásma Maximální přenosová rychlost kanálem 25.10.2006 Úvod do počítačových sítí

Více

Semestrální práce-mobilní komunikace 2004/2005

Semestrální práce-mobilní komunikace 2004/2005 Václav Pecháček Semestrální práce-mobilní komunikace 2004/2005 Provozní parametry celulárních sítí Celulární systém -struktura založená na určitém obrazci, ve kterém je definované rozložení dostupného

Více

Přístupové systémy (WiFi, WiMAX)

Přístupové systémy (WiFi, WiMAX) Telekomunikační systémy Přístupové systémy (WiFi, WiMAX) 2009/2010 Martin Šrotýř srotyr@klfree.net Agenda Obsah: Klasifikace bezdrátových systémů WLAN - WiFi nosné standardy architektura doplňkové standardy

Více

EXPOZICE ELEKTROMAGNETICKÝM POLÍM V OKOLÍ VYSÍLAČŮ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ. Pavel Buchar elmag@szu

EXPOZICE ELEKTROMAGNETICKÝM POLÍM V OKOLÍ VYSÍLAČŮ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ. Pavel Buchar elmag@szu EXPOZICE ELEKTROMAGNETICKÝM POLÍM V OKOLÍ VYSÍLAČŮ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ Pavel Buchar elmag@szu szu.cz Analogové x digitální modulace Definice EIRP WI-FI WIMAX BLUETOOTH RFID UWB ANALOGOVÉ x DIGITÁLNÍ MODULACE

Více

VDSL (Very hight speed Digital Subscriber Line)

VDSL (Very hight speed Digital Subscriber Line) Kvalita služeb 2 15.3.2013 Radek Kocian Technický specialista prodeje radek.kocian@profiber.cz www.profiber.eu Přípojka stejná filozofie jako ADSL Provoz na linkách POTS, ISDN-BRI Datový přenos oddělen

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Fyzická úroveň. Teoretický základ datových komunikací. Fourierova analýza

Fyzická úroveň. Teoretický základ datových komunikací. Fourierova analýza Fyzická úroveň Úvod do počítačových sítí Lekce 03 Ing. Jiří ledvina, CSc. Teoretický základ datových komunikací Fourierova analýza Signály limitované šířkou pásma Maximální přenosová rychlost kanálem 3.10.2008

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Modelování OFDM v systému WiMAX Jan Vacula

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Modelování OFDM v systému WiMAX Jan Vacula UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Modelování OFDM v systému WiMAX Jan Vacula Bakalářská práce 2010 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně. Veškeré

Více

Siklu nová generace spojů v E-band pásmu

Siklu nová generace spojů v E-band pásmu Siklu nová generace spojů v E-band pásmu Siklu Petach Tikva, Izrael vývoj vlastní technologie založeno 2008 Siklu Etherhaul Carrier-grade Ethernet spoj pro páteře mobilních sítí, operátory/isp i podniky

Více

Sítě IEEE 802.11 (WiFi)

Sítě IEEE 802.11 (WiFi) Sítě IEEE 802.11 (WiFi) Petr Grygárek rek 1 Sítě IEEE 802.11 Rádiové sítě provozované v nelicencovaném pásmu ISM (Instrumental-Scientific-Medicine) 2,4 GHz 5 GHz V Evropě požadavek dynamické volby kanálu

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS: 03.220.01; 35.240.60 Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM)

Více

Standard IEEE

Standard IEEE Standard IEEE 802.11 Semestrální práce z předmětu Mobilní komunikace Jméno: Alena Křivská Datum: 15.5.2005 Standard IEEE 802.11 a jeho revize V roce 1997 publikoval mezinárodní standardizační institut

Více

1. Základy bezdrátových sítí

1. Základy bezdrátových sítí 1. Základy bezdrátových sítí Bezdrátová síť (WLAN) Je to typ počítačové sítě, ve které je spojení mezi jednotlivými účastníky sítě uskutečňováno pomocí elektromagnetických vln. Z hlediska funkčnosti a

Více

Mini příručka pro WiFi bezdrátové sítě Jan Maštalíř - Informační technologie, Chuchelna 304, 513 01 Semily

Mini příručka pro WiFi bezdrátové sítě Jan Maštalíř - Informační technologie, Chuchelna 304, 513 01 Semily Mini příručka pro WiFi bezdrátové sítě Jan Maštalíř - Informační technologie, Chuchelna 304, 513 01 Semily Topologie bezdrátových sítí -se dělí na dvě základní, PtP (peer to peer) je to komunikace mezi

Více

TELEKOMUNIKACE 10. přednáška Přístupové sítě. Zimní semestr akademického roku 2009/2010

TELEKOMUNIKACE 10. přednáška Přístupové sítě. Zimní semestr akademického roku 2009/2010 TELEKOMUNIKACE 10. přednáška Přístupové sítě Zimní semestr akademického roku 2009/2010 Agenda Různé klasifikace přístupových sítí Kabelové přístupové technologie CATV, PLC, xdsl, FTTx, Ethernet Bezdrátové

Více

37MK Václav KOUŘIL Wifi sítě šíření signálu, realizace Wifi síť je bezdrátová, standardizovaná podle doporučení IEEE. Nejčastěji se setkáváme se sítí standardizovanou doporučením IEEE 802.11b, pracující

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MOBILNÍ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY S VÍCE ANTÉNAMI FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MOBILNÍ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY S VÍCE ANTÉNAMI FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

WiMAX Broadband Wireless Access systémy. Vladimír Havelda Product manager Intelek spol. s r.o.

WiMAX Broadband Wireless Access systémy. Vladimír Havelda Product manager Intelek spol. s r.o. WiMAX Broadband Wireless Access systémy Vladimír Havelda Product manager Intelek spol. s r.o. Vize 802.16: Broadband kdekoliv WiMAX vs. WiFi Bezdrátové WiFi technologie Staly se opravdovým standardem s

Více

3. Linková vrstva. Linková (spojová) vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl

3. Linková vrstva. Linková (spojová) vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl 3. Linková vrstva Studijní cíl Představíme si funkci linkové vrstvy. Popíšeme její dvě podvrstvy, způsoby adresace, jednotlivé položky rámce. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Linková (spojová) vrstva

Více

Bezdrátový přenos dat

Bezdrátový přenos dat Obsah Počítačové systémy Bezdrátový přenos dat Miroslav Flídr Počítačové systémy LS 2007-1/21- Západočeská univerzita v Plzni Obsah Obsah přednášky 1 Úvod 2 IrDA 3 Bluetooth 4 ZigBee 5 Datové přenosy v

Více

TECHNOLOGICKÉ DOPOLEDNE

TECHNOLOGICKÉ DOPOLEDNE TECHNOLOGICKÉ DOPOLEDNE WiFi POWERHOUSE Petr Čechura, Jiří Zelenka, Ondřej Valenta, Alternetivo Kdo je WiFi? jméno: IEEE 802.11 přezdívka: WiFi narozen: 1997 bydliště: pohybuje se po celém světě zaměstnání:

Více

MOTOROLA Řešení Point-to-Multipoint pro ISP. Radek Smok, KonekTel, a.s. Deputy Commercial Director

MOTOROLA Řešení Point-to-Multipoint pro ISP. Radek Smok, KonekTel, a.s. Deputy Commercial Director MOTOROLA Řešení Point-to-Multipoint pro ISP Radek Smok, KonekTel, a.s. Deputy Commercial Director KonekTel, a.s. Založen 1991 Mezinárodní Motorola Authorized Distributor Certifikovaný Motorola Service

Více

Bezdrátové sítě FWA Služby typu Broadband Wireless Access (BWA)

Bezdrátové sítě FWA Služby typu Broadband Wireless Access (BWA) Václav Kubiš Bezdrátové sítě FWA Služby typu Broadband Wireless Access (BWA) Bezdrátová síť je obecně libovolná počítačová síť, kde je místo kabelů použita technologie, která kabely nevyžaduje (wire less).

Více

Luděk Piskač Specifické charakteristiky sítí WLAN (fixní infrastruktura, pokrytí, provozní intenzita,...)

Luděk Piskač Specifické charakteristiky sítí WLAN (fixní infrastruktura, pokrytí, provozní intenzita,...) Luděk Piskač Specifické charakteristiky sítí WLAN (fixní infrastruktura, pokrytí, provozní intenzita,...) Úvod WLAN (Wireless Local Area Network) je zkratka pro bezdrátovou místní síť. Tyto sítě se začali

Více

Radiové rozhraní GSM prakticky. Karel Mikuláštík

Radiové rozhraní GSM prakticky. Karel Mikuláštík Radiové rozhraní GSM prakticky Karel Mikuláštík Kmitočty pro GSM a DCS Uplink Pásmo 900 MHz: 890.2 MHz po 200 khz až 914.8 MHz (kanály 1 až 124) Pásmo 1800 MHz: 1710.2 MHz po 200 khz až 1784.8 MHz (k 512

Více

DUM 11 téma: Bezdrátové sítě

DUM 11 téma: Bezdrátové sítě DUM 11 téma: Bezdrátové sítě ze sady: 3 tematický okruh sady: III. Ostatní služby internetu ze šablony: 8 - Internet určeno pro: 4. ročník vzdělávací obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika - Elektronické počítačové

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ ČÍSLICOVÉ SYSTÉMY: Minisystémy Asus WL-500 a mikroprocesory MIPS firmy Broadcom Corporation. 2007 Zpracoval:

Více

Analogové mobilní systémy AMPS 463 467,5 453 457,5 25 180 NMT 450 869 894 824 849 30 832 TACS 935 950 890 905 25 1000

Analogové mobilní systémy AMPS 463 467,5 453 457,5 25 180 NMT 450 869 894 824 849 30 832 TACS 935 950 890 905 25 1000 37MK - Semestrální práce NMT 450 síť první generace v ČR Vypracoval: Vojtěch Šprongl Analogové systémy 1.generace První generací mobilních systémů jsou analogové radiotelefonní mobilní systémy, které využívají

Více

Topologie počítačových sítí Topologie = popisuje způsob zapojení sítí, jejich architekturu adt 1) Sběrnicová topologie (BUS)

Topologie počítačových sítí Topologie = popisuje způsob zapojení sítí, jejich architekturu adt 1) Sběrnicová topologie (BUS) Počítačové sítě Je to spojení dvou a více uzlů (uzel = počítač nebo další síť), za pomoci pasivních a aktivních prvků při čemž toto spojení nám umožňuje = sdílení technických prostředků, sdílení dat, vzdálenou

Více

Otázka č. 3 Rozdělení spektra elektromagnetických vln. Frekvenční pásma v rádiovém přenosu

Otázka č. 3 Rozdělení spektra elektromagnetických vln. Frekvenční pásma v rádiovém přenosu Otázka č. 3 Rozdělení spektra elektromagnetických vln. Frekvenční pásma v rádiovém přenosu Radiokomunikace je forma telekomunikace využívající k přenosu informací rádiové vlny. Nezanedbatelnou oblast rádiové

Více

Přehled doplňků normy IEEE

Přehled doplňků normy IEEE Přehled doplňků normy IEEE 802.11 Úvod Před nástupem normy pro bezdrátové sítě IEEE 802.11 bylo nutné používat pro tvorbu bezdrátových sítí vždy zařízení od stejného výrobce. Proprietárních normy jednotlivých

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-50

Identifikátor materiálu: ICT-3-50 Identifikátor materiálu: ICT-3-50 Předmět Téma sady Téma materiálu Informační a komunikační technologie Počítačové sítě, Internet Mobilní sítě - standardy Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si

Více

Úspěch Wi-Fi přineslo využívání bezlicenčního pásma, což má negativní důsledky ve formě silného zarušení příslušného frekvenčního spektra a dále

Úspěch Wi-Fi přineslo využívání bezlicenčního pásma, což má negativní důsledky ve formě silného zarušení příslušného frekvenčního spektra a dále WI-FI 1 CHARAKTERISTIKA Cílem Wi-Fi sítí je zajišťovat vzájemné bezdrátové propojení přenosných zařízení a dále jejich připojování na lokální (např. firemní) sítě LAN. bezdrátovému připojení do sítě Internet

Více

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení.

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. 10. Bezdrátové sítě Studijní cíl Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. Doba nutná k nastudování 1,5 hodiny Bezdrátové komunikační technologie Uvedená kapitola

Více

ednáška a telefonní modemy Ing. Bc. Ivan Pravda

ednáška a telefonní modemy Ing. Bc. Ivan Pravda 11.předn ednáška Telefonní přístroje, modulační metody a telefonní modemy Ing. Bc. Ivan Pravda Telefonní přístroj princip funkce - klasická analogová telefonní přípojka (POTS Plain Old Telephone Service)

Více

Mobilní sítě. Počítačové sítě a systémy. _ 3. a 4. ročník SŠ technické. Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0

Mobilní sítě. Počítačové sítě a systémy. _ 3. a 4. ročník SŠ technické. Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Mobilní sítě sítě 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Mobilní sítě _ 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr. 1 Síťové prvky

Více

ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ V SYSTÉMU WIMAX

ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ V SYSTÉMU WIMAX VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Počítačové sítě internet

Počítačové sítě internet 1 Počítačové sítě internet Historie počítačových sítí 1969 ARPANET 1973 Vinton Cerf protokoly TCP, základ LAN 1977 ověření TCP a jeho využití 1983 rozdělení ARPANETU na vojenskou a civilní část - akademie,

Více

Popis produktu. IP video vzduchem. web http://www.camibox.eu

Popis produktu. IP video vzduchem. web http://www.camibox.eu IP video vzduchem IP video vzduchem Popis produktu CamiBOX je profesionální stavebnicové řešení systému bezdrátového přenosu obrazu z IP CCTV kamer, v bezlicenčním pásmu, určené pro venkovní použití. Systém

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ Ing. Milan Grenar KRITICKÉ PARAMETRY PRO BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ WIFI A WIMAX CRITICAL PARAMETERS FOR WIRELESS

Více

10. Přenosové formáty (modulace, mnohonásobný přístup) mobilních systémů dalších genarací

10. Přenosové formáty (modulace, mnohonásobný přístup) mobilních systémů dalších genarací 10. Přenosové formáty (modulace, mnohonásobný přístup) mobilních systémů dalších genarací Mobilní buňkové sítě první generace (l G) a zejména druhé generace (2G) byly v minulých dvou desítiletích v celosvětovém

Více

Obrázek 1 Ukázka závislosti Dopplerovy frekvence na C/N

Obrázek 1 Ukázka závislosti Dopplerovy frekvence na C/N Standard DVB-H Standard DVB-H byl vytvořen pro mobilní příjem televizního signálu. Pro tento příjem musíme mít jiné specifikace než pro terestriální (pozemní) příjem. Většina přijímačů bude mobilních,

Více

Skupina IEEE 802. Institute of Electrical and Electronics Engineers skupina 802: standardy pro lokální sítě. podvrstvy

Skupina IEEE 802. Institute of Electrical and Electronics Engineers skupina 802: standardy pro lokální sítě. podvrstvy Ethernet Vznik Ethernetu 1980 DIX konsorcium (Digital, Intel, Xerox) určen pro kancelářské aplikace sběrnicová topologie na koaxiálním kabelu přístup k médiu řízen CSMA/CD algoritmem přenosová rychlost

Více

37MK Semestrální práce. UMTS Frekvence, rádiové rozhraní a modulace

37MK Semestrální práce. UMTS Frekvence, rádiové rozhraní a modulace 37K Semestrální práce UTS Frekvence, rádiové rozhraní a modulace Vypracoval: Filip Palán Datum: 8.5.2005 Úvod S rostoucím trhem datových služeb se systém GS dostal do problémů s přenosovou kapacitou. Proto

Více

Počítačové sítě, v. 3.4

Počítačové sítě, v. 3.4 Počítačové sítě, v. 3.4 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 11: bezdrátový broadband J. Peterka, 2010 Slide č. 1 bezdrátový.. použití bezdrátových

Více

Ethernet Historie Ethernetu Princip

Ethernet Historie Ethernetu Princip 11 Ethernet Ethernet je technologie, která je používaná v budování lokálních sítích (LAN). V referenčním modelu ISO/OSI realizuje fyzickou a spojovou vrstvu, v modelu TCP/IP pak vrstvu síťového rozhraní.

Více

LC500070 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele.

LC500070 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele. LC500070 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps Úvod Děkujeme vám za zakoupení této karty Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Tato karta PC Card umožňuje snadno a bleskurychle nastavit bezdrátovou síť. Karta

Více

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Přístup WCDMA v systémech UMTS

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Přístup WCDMA v systémech UMTS SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Přístup WCDMA v systémech UMTS Vypracoval: Pavel Mach Úvod Sítě třetí generace budou implementovány do existujících sítí druhé generace. Koncept využití mobilních sítí třetí generace

Více

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá trana, v. 3.4 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 11: bezdrátový broadband J. Peterka, 2010 bezdrátový..

Více

VYSOKORYCHLOSTNÍ MOBILNÍ SYSTÉM LTE

VYSOKORYCHLOSTNÍ MOBILNÍ SYSTÉM LTE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění)

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění) Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení potah (STP navíc stínění) 4 kroucené páry Kroucená dvojlinka dva typy: nestíněná

Více

Očekávané vlastnosti a pokrytí ČR sítěmi LTE

Očekávané vlastnosti a pokrytí ČR sítěmi LTE Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. Očekávané vlastnosti a pokrytí ČR sítěmi LTE 1 Co umožní LTE? LTE (Long Term Evolution 4G mobilní sítě) Inzerované rychlosti v hodnotách 60, 75,100 Mbit/s Jaká bude realita?

Více

Jak na instalaci WLAN

Jak na instalaci WLAN Jak na instalaci WLAN Úvod WLAN (Wireless Local Area Network) je technologie, která umožňuje vybudovat bezdrátové datové sítě s uspokojivými parametry, relativně velkým dosahem a nízkými náklady. Další

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Bakalářská práce ALTERNATIVNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ ŘEŠENÍ NA BÁZI IEEE 802.11 V ITS APLIKACÍCH Martin Šrotýř Praha 2007 Originál zadání Čestné prohlášení

Více

ALCOMA AL18F MP300/600

ALCOMA AL18F MP300/600 ALCOMA AL18F MP300/600 Nejnovější přírůstek do rodiny minipojítek ALCOMA přednáší: Pavel Tůma ISO 9001:2009 certified Made in Czech Republic Minipojítka AL18F MP600 a MP300 doplňují nabídku spojů ALCOMA.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

PON (Passive Optical Network)

PON (Passive Optical Network) Ještě před několika lety se o optické síti hovořilo hlavně v souvislosti s výstavbou páteřních spojů. V dnešní době dochází ke dvěma základním momentům, které tento pohled mění: - snížení ceny optických

Více

Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami CZ.1.07/2.2.00/29.0023 POČÍTAČOVÉ SÍTĚ I KI/PSI1

Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami CZ.1.07/2.2.00/29.0023 POČÍTAČOVÉ SÍTĚ I KI/PSI1 Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami CZ.1.07/2.2.00/29.0023 POČÍTAČOVÉ SÍTĚ I KI/PSI1 Václav Valenta Pavel Simr Ústí nad Labem 2015 Obor: Informační systémy,

Více

Technologie v metalických přístupových sítích

Technologie v metalických přístupových sítích Technologie v metalických přístupových sítích Ing. Libor Michalek, Ph.D. 29.4.2014 Tato přednáška je podporována projektem č. CZ.1.07/2.2.00/28.0062 Společné aktivity VUT a VŠB-TUO při vytváření obsahu

Více

21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM

21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM 21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM Digitální síť GSM (globální systém pro mobilní komunikaci) je to celulární digitální radiotelefonní systém a byl uveden do provozu v roce 1991. V České republice byl systém spuštěn

Více

Pavel Eisinger TE-OV 189390. Moderní bezdrátové sítě IEEE 802.11n, WiMAX

Pavel Eisinger TE-OV 189390. Moderní bezdrátové sítě IEEE 802.11n, WiMAX Pavel Eisinger TE-OV 189390 Moderní bezdrátové sítě IEEE 802.11n, WiMAX Celá řada firem i domácností využívá dnes pro připojení k Internetu bezdrátové technologie. V současné době je nejpoužívanější a

Více

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN.

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN. xdsl Technologie xdsl jsou určeny pro uživatelské připojení k datové síti pomocí telefonní přípojky. Zkratka DSL (Digital Subscriber Line) znamené digitální účastnickou přípojku. Dělí se podle typu přenosu

Více

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav radioelektroniky. prof. Ing. Stanislav Hanus, CSc v Brně

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav radioelektroniky. prof. Ing. Stanislav Hanus, CSc v Brně Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav radioelektroniky Autor práce: Vedoucí práce: prof. Ing. Stanislav Hanus, CSc. 3. 6. 22 v Brně Obsah Úvod Motivace

Více

Pasivní aplikace. PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) PEVNÁ MEZIDRUŽICOVÁ 3 ) Pasivní aplikace. Pasivní aplikace. Pasivní aplikace

Pasivní aplikace. PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) PEVNÁ MEZIDRUŽICOVÁ 3 ) Pasivní aplikace. Pasivní aplikace. Pasivní aplikace 54,25 55,78 VÝZKUMU 55,78 56,9 VÝZKUMU Pohyblivá 3 ) 56,9 57 POHYBLIVÁ 3 ) VÝZKUMU 57 58,2 POHYBLIVÁ 3 ) VÝZKUMU 58,2 59 VÝZKUMU VÝZKUMU Pevné spoje VÝZKUMU 3 ) Pevné spoje s velkou hustotou stanic Pevné

Více

PŘENOS DAT V MOBILNÍCH SÍTÍCH

PŘENOS DAT V MOBILNÍCH SÍTÍCH S t ř e d n í š k o l a t e l e k o m u n i k a č n í O s t r a v a PŘENOS DAT V MOBILNÍCH SÍTÍCH ROČNÍKOVÁ MATURITNÍ PRÁCE Z TELEKOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ Autor: Vít Gruner Třída: 4.A Školní rok: 2006/2007

Více

Novinky ve standardech 802.11. Václav Moural Intercom Systems a.s. moural@intercomsys.cz

Novinky ve standardech 802.11. Václav Moural Intercom Systems a.s. moural@intercomsys.cz Novinky ve standardech 802.11 Václav Moural Intercom Systems a.s. moural@intercomsys.cz Agenda 802.11 PHY standardy (a, b, g) Hybridní sítě (g + b) a problémy MAC vrstvy 802.11a a 802.11h v Evropě a v

Více

Wi-Fi dnes a zítra. Ing. Martin Samek samekma1@fel.cvut.cz. 11. říjen 2015 FEL-SVTI. M.Samek (samekma1@fel.cvut.cz) #LinuxDays 11.10.

Wi-Fi dnes a zítra. Ing. Martin Samek samekma1@fel.cvut.cz. 11. říjen 2015 FEL-SVTI. M.Samek (samekma1@fel.cvut.cz) #LinuxDays 11.10. Wi-Fi dnes a zítra Ing. Martin Samek samekma1@fel.cvut.cz FEL-SVTI 11. říjen 2015 M.Samek (samekma1@fel.cvut.cz) #LinuxDays 11.10.2015 1 / 21 Historie a vývoj Wi-Fi Historie IEEE standardů pro Wi-Fi...

Více

MODERNÍ RADIOTECHNIKA Josef Dobeš Václav Žalud MODERNÍ RADIOTECHNIKA Praha 2006 Doc. Ing. Josef Dobeš, CSc. obhájil dizertaèní práci v oboru mikroelektronika na ÈVUT v Praze v roce 1986. V letech 1986

Více

a metody jejich měření

a metody jejich měření Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. Sítě LTE v ČR a metody jejich měření 1 Co umožní LTE? LTE (Long Term Evolution 4G mobilní sítě) Inzerované rychlosti v hodnotách 60, 75,100 Mbit/s Jaká bude realita? Cíle

Více

Protokoly vrstvy datových spojů LAN Specifikace IEEE 802 pokrývá :

Protokoly vrstvy datových spojů LAN Specifikace IEEE 802 pokrývá : Protokoly vrstvy datových spojů LAN Specifikace IEEE 802 pokrývá : vrstvu fyzickou (standardy xxbasexxxx např. 100BASE TX) vrstvu datových spojů: Definice logického rozhraní specifikace IEEE 802.2 Specifikace

Více

1. Rozdělení kmitočtového pásma

1. Rozdělení kmitočtového pásma Příloha č. 16/9.2003 pro kmitočtové pásmo 21,2 24,25 GHz k plánu využití kmitočtového spektra Plánem využití kmitočtového spektra, zveřejněným v částce 12/2001 Telekomunikačního věstníku ze dne 17. prosince

Více

Ozn. Kmitočtové pásmo Vyzářený výkon Další podmínky. 200 mw střední e.i.r.p. 2 ), 4 ) 200 mw střední

Ozn. Kmitočtové pásmo Vyzářený výkon Další podmínky. 200 mw střední e.i.r.p. 2 ), 4 ) 200 mw střední b) technické parametry stanic jsou: Ozn. Kmitočtové pásmo Vyzářený výkon Další podmínky a 2400,0 2483,5 MHz 100 mw e.i.r.p. 2 ) b c 5150 5250 MHz 5250 5350 MHz 200 mw střední e.i.r.p. 2 ), 4 ) 200 mw střední

Více

Bezdrátové sítě (WiFi, Bluetooth, ZigBee) a možnosti jejich implementace.

Bezdrátové sítě (WiFi, Bluetooth, ZigBee) a možnosti jejich implementace. Bezdrátové sítě (WiFi, Bluetooth, ZigBee) a možnosti jejich implementace. Využívají rádiový komunikační kanál: různé šíření signálu dle frekvenčního pásma, vícecestné šíření změny parametrů přenosové cesty

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Sítě WiMAX Tomáš Příborský

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Sítě WiMAX Tomáš Příborský Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Sítě WiMAX Tomáš Příborský Bakalářská práce 2008 SOUHRN Bakalářská práce je věnována technologii pro bezdrátové sítě WiMAX. V první části práce je pozornost

Více

Lokální sítě LAN KIV/PD Přenos dat Martin Šimek

Lokální sítě LAN KIV/PD Přenos dat Martin Šimek Lokální sítě LAN KIV/PD Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 Model IEEE 802 Sítě typu Ethernet FastEthernet Gigabitový Ethernet 10GE Vznik Ethernetu 3 koncepce vznikla mezi 1974 76 PARC (Xerox)

Více

Prof. Ing. Stanislav Hanus, CSc. Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně. Brno, listopad 2006

Prof. Ing. Stanislav Hanus, CSc. Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně. Brno, listopad 2006 ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY Fakulta elektrotechniky Prof. Ing. Stanislav Hanus, CSc. Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Brno, listopad 2006 1 1 Obsah 1 Vývoj a rozdělení systémů mobilních komunikací 2 Základní

Více

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Software pro určování polohy mobilního zařízení Bc. Jan Kubánek Diplomová práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré

Více

Cisco Networking Accademy. 7. Bezdrátové sítě (Wireless Networks)

Cisco Networking Accademy. 7. Bezdrátové sítě (Wireless Networks) Cisco Networking Accademy 7. Bezdrátové sítě (Wireless Networks) Elektromagnetické spektrum vlnová délka a frekvence vhodnost pro různé technologie licenční vs. bezlicenční použití zdravotní omezení IRF

Více

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 1.7 Počítačové sítě Učební obor: Kadeřník, Kuchař - číšník Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 1. Peer-to-peer 2. Klient-server

Více

Seminář 1 Přenosová média

Seminář 1 Přenosová média Přenosová média Přenosové médium prostředí pro vedení/šíření signálu Přenosová média pro distribuci signálu kroucená dvoulinka - twisted pair koaxiální kabel optický kabel vzduch (bezdrátové přenosy) 1

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor informatiky

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor informatiky KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor informatiky Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Vysočina se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných

Více

EOC62 EOC62PT EOC62PR

EOC62 EOC62PT EOC62PR Adaptér pro přenos Ethernetu po koaxiálních vedeních IEEE 1901 / HomePlug AV EOC62 EOC62PT EOC62PR Uživatelský návod v 1.0 Specifikace Adaptér standardu IEEE 1901/HomePlug AV pro přenos Ethernetu do úhrné

Více

Dvoupásmový přístupový bod pro venkovní použití Návod k obsluze - EC-WA6202 (EC-WA6202M)

Dvoupásmový přístupový bod pro venkovní použití Návod k obsluze - EC-WA6202 (EC-WA6202M) Dvoupásmový venkovní přístupový bod / systém mostů poskytuje služby přístupového bodu nebo mostů prostřednictvím radiových rozhraní s frekvencí 5 GHz nebo 2,4 GHz. Bezdrátové přemosťovací jednotky lze

Více

TC204/WG17 Přenosná a mobilní zařízení pro služby ITS ISO TC204/WG17 PWI 10992

TC204/WG17 Přenosná a mobilní zařízení pro služby ITS ISO TC204/WG17 PWI 10992 ISO/TC204 / WG17 N2426.10 TC204/WG17 Přenosná a mobilní zařízení pro služby ITS 1.4.2009 ISO NP 10992 PWI 10992 ISO TC204/WG17 PWI 10992 Použití přenosných zařízení k podpoře poskytování služeb ITS a multimediálních

Více

Zkušenosti poskytovatele síťových služeb. GiTy, a.s. Ing. Zbyněk Horák, zhorak@gity.cz Produkt manažer

Zkušenosti poskytovatele síťových služeb. GiTy, a.s. Ing. Zbyněk Horák, zhorak@gity.cz Produkt manažer Zkušenosti poskytovatele síťových služeb GiTy, a.s. Ing. Zbyněk Horák, zhorak@gity.cz Produkt manažer Obsah MPLS a používané LM Bezdrátové technologie používané při budování WAN 10 GHz MW jednotky 13,.GHz

Více

Příloha č. 12/4.2003 pro kmitočtové pásmo 1 700 1 900 MHz k plánu využití kmitočtového

Příloha č. 12/4.2003 pro kmitočtové pásmo 1 700 1 900 MHz k plánu využití kmitočtového Příloha č. 12/4.2003 pro kmitočtové pásmo 1 700 1 900 MHz k plánu využití kmitočtového spektra Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) vydává podle 95 bodu 5 písm. c) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích

Více

Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 3. Počítačové sítě Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 3.1. Peer-to-peer 3.2. Klient-server

Více

Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz

Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz 0 Příloha č.1 Praha 8. února 2016 Čj.: ČTÚ-1/2016-613 Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Podpora laboratorní výuky bezdrátových sítí LAN Marcel Pašta

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Podpora laboratorní výuky bezdrátových sítí LAN Marcel Pašta UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Podpora laboratorní výuky bezdrátových sítí LAN Marcel Pašta Bakalářská práce 2012 Prohlášení autora Prohlašuji, ţe jsem tuto práci vypracoval

Více

FWA (Fixed Wireless Access) Pevná rádiová přípojka

FWA (Fixed Wireless Access) Pevná rádiová přípojka FWA (Fixed Wireless Access) Pevná rádiová přípojka Technologie FWA (Fixed Wireless Access, FWA) je obecné označení pro skupinu technologií, které umožňují zřízení pevné rádiové přípojky prostřednictvím

Více

Počítačové sítě I. 4. Fyzická vrstva sítí. Miroslav Spousta, 2004

Počítačové sítě I. 4. Fyzická vrstva sítí. Miroslav Spousta, 2004 Počítačové sítě I 4. Fyzická vrstva sítí Miroslav Spousta, 2004 1 Fyzická vrstva Připomenutí: nejnižší vrstva modelu ISO/OSI kabeláž, kódování přístupové metody Aplikační Prezentační Relační Transportní

Více

Elektromagnetická vlna a její využití v telekomunikacích

Elektromagnetická vlna a její využití v telekomunikacích EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Elektromagnetická vlna a její využití v telekomunikacích PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

Více

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje CO JE TO SÍŤ? Pojmem počítačová síť se rozumí zejména spojení dvou a více počítačů tak aby mohli navzájem sdílet své prostředky. Přitom je jedno zda se jedná o prostředky hardwarové nebo softwarové. Před

Více

Základy topologie a komunikace sítí LAN

Základy topologie a komunikace sítí LAN Sítě podle rozsahu Local Area Network LAN v jedné nebo několika sousedních budovách. V rámci budovy se používá strukturovaná kabeláž kombinují UTP kabely a optické kabely. Pro spojování budov se používají

Více

Mikrovlnné systémy MINI-LINK

Mikrovlnné systémy MINI-LINK Mikrovlnné systémy MINI-LINK Jaroslav Švarc Trendy mikrovlnných spojů a zařízení nové generace Vývoj trhu Kapacita MW spojů >65% základnových stanic bude připojeno mikrovlnným spojem v roce 2020 Technologie

Více