Interference a ohyb světla

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Interference a ohyb světla"

Transkript

1 Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze Úloha č. 10 : Interference a ohyb světla Jméno: Ondřej Ticháček Pracovní skupina: 7 Kruh: ZS 7 Datum měření: Klasifikace: Interference a ohyb světla 1 Zadání 1. Bonus: spočítejte hodnotu konstanty C u kruhového otvoru pro 4. a 5. tmavý kroužek. 2. Rozšiřte svazek laseru pomocí dvou spojných čoček (+50 a +200). 3. Změřte průměr tří kruhových otvorů pomocí Fraunhoferova ohybu světla z He-Ne laseru vlnové délku 594 nm a pomocí měřícího mikroskopu. Odhadněte, s jakou chybou jste schopni měřit šířku štěrbiny mikroskopem. Poznamenejte si odhad chyby měření délky optické dráhy a průměru tmavých proužků. Proveďte řádné statistické zpracování (tj. včetně propagace chyb) a výsledky z mikroskopu a interference srovnejte. Pro jaký průměr kruhového otvoru je přesnější měření interferencí a pro jaký přímo mikroskopem? 4. Změřte 10 šířek štěrbiny (šířka nastavitelná šroubem) pomocí Fraunhoferova ohybu světla z He-Ne laseru vlnové délky 594 nm a pomocí indikátorových hodinek, které se dotýkají šroubu. Proveďte řádné statistické zpracování (tj. včetně propagace chyb) a výsledky z indikátorových hodinek a interference srovnejte. Pro jaké šířky štěrbiny je výhodnější měření interferencí a pro jaké indikátorovými hodinkami? 5. Změřte pomocí He-Ne laseru 543 nm (zelený laser) mřížkovou konstantu optické mřížky a srovnejte s hodnotou uvedenou na mřížce. 6. Pomocí He-Ne laseru 597 nm, dvou rovinných zrcadel a děliče svazku (Abbeho kostka) sestavte Michelsonův interferometr a změřte vlnovou délku světla laseru. 2 Vypracování 2.1 Použité přístroje Železná deska s magnetickými stojánky, He-Ne laser 633 nm, 2 velká zrcadla, 2 jemně nastavitelná zrcadla (jedno s mikrometrickým šroubem), dělič svazku (Abbeho kostka), laboratorní zvedák, optická lavice s jezdci, spojné čočky (+50 a +200), rozptylka (-50), sada kruhových otvorů, štěrbina s nastavitelnou šířkou a indikátorovými hodinkami, optická mřížka (600 vrypů na mm), stínítko s posuvným měřítkem a noniem, pásmo, měřící mikroskop, ochranné brýle 2.2 Teoretický úvod Světlo je elektromagnetické záření o vlnové délce přibližně nm. Díky jeho vlnovým vlastnostem u něj můžeme pozorovat jevy jako jsou interference a difrakce. Tyto jevy popisujeme s použitím principů jako např. Babinetův doplňkový princip nebo Huyghensovův princip. Experimentální uspořádání se bude vždy blížit tzv. Fraunhoferově difrakci, tj. případu, kdy zdroj světla i stínítko je velmi vzdálen od difrakčního předmětu. Protože zdroj světla (laser) neumisťujeme do příliš velké vzdálenosti od difrakčního předmětu, musíme rozbíhavé světlo usměrnit pomocí Keplerova dalekohledu. 1

2 Obr. 1: Difrakce na mřížce [1] Difrakce na mřížce Optická mřížka je obvykle představena skleněnou destičkou s nanesenými rovnoběžnými vrypy, které jsou stejně široké a jsou od sebe vždy ve stejné vzdálenosti. Vzdálenost středů sousedních vrypů se nazývá mřížková konstanta d Dopadá-li světlo na mřížku, můžeme jednotlivé vrypy považovat za zdroje (viz obr. 1), ze kterých se šíří cylindrické vlny. Ty spolu interferují a na stínítku vznikají interferenční maxima a minima. Intenzita pole I na stínítku je dána vztahem sin 2 ( 1 2 I = I Nϕ) 0 sin 2 ( 1, (1) 2ϕ) kde N je počet vrypů na mřížce, ϕ je fázový rozdíl mezi sousedními zdroji a I 0 je intenzita centrálního maxima (viz dále). Díky Fraunhoferově principu můžeme považovat úhel ϑ (obr. 2) od všech zdrojů stejný a platí ϕ = kd sin ϑ, (2) kde k = 2π/λ je vlnové číslo, d mřížková konstanta a ϑ úhel, pod kterým ve vidět mřížka z konkrétního místa na stínítku. Pro intenzitu v tomto bodě pak platí Tato funkce nabývá hlavní maxima minima lim sin ϑ mλ d a sekundární maxima ( I π(m = csc 2 + 1/2) I 0 N I = N 2, v bodech sin ϑ m = 2πm I 0 kd sin 2 ( 1 2Nkd sin ϑ) I = I 0 sin 2 ( 1. (3) 2kd sin ϑ) = mλ, kde m = 0, 1, 2,..., (4) d ) I = 0, v bodech sin ϑ mm = ± (m + m λ I 0 N d, kde m = 1, 2,..., N 1 (5) ) ( ), v bodech sin ϑ mm = ± m + m + 1/2 λ N d, kde m = 1, 2,..., N 2. (6) Protože budeme pracovat s mřížkou s velkým počtem N, tak budou výrazná pouze hlavní maxima. Z jejich poloh lze určit vlnovou délku Difrakce na štěrbině konečné šířky Štěrbinu konečné šířky D můžeme díky Huyghensově principu rozdělit na nekonečně mnoho malých bodů. Při dopadu rovinné monochromatické vlny na štěrbinu můžeme každý z těchto bodů považovat za elementární zdroj. 2

3 Dop. rovinna vlna P E 0 1 D 2 ds a s = a s = 0 1 D 2 a ds s = a l Obr. 2: Fraunhoferův ohyb světla na štěrbině konečné šířky [1] Paprsky pozorované v určitém bodu stínítka jsou od sebe fázově posunuté (viz obrázek 2). Tento fázový rozdíl způsobí interferenci a výsledná intenzita v pozorovaném bodě stínítka bude I = I 0 sin 2 (kd sin θ) ( 1 2 kd sin θ)2 (7) Pro minima platí sin θ = mλ, kde m = 1, 2,.... (8) D Ohyb na kruhovém otvoru Stejně jako jsme štěrbinu rozdělili na nekonečně mnoho bodů, rozdělíme kruhový otvor na nekonečně mnoho štěrbin, které se rozšiřují a zužují (viz obr. 3). Opět sečteme příspěvky intenzity od jednotlivých štěrbin a po poměrně složitých úpravách a aproximaci eliptického integrálu dostáváme vztahy pro tmavé kroužky (minima) sin θ λ R, sin θ λ R, sin θ λ R, (9) kde λ je vlnová délka světla a R je poloměr kruhového otvoru. s 2 2 R s 2 R Obr. 3: Fraunhoferův ohyb světla na kruhovém otvoru [1] 3

4 2.2.4 Michelsonův interferometr Michelsonův interferometr je zařízení sestavené ze dvou zrcadel, děliče svazku, rozptylné čočky a laserového světelného zdroje. Schéma je na obrázku 4. Laserový paprsek dopadá na polopropustné rozhraní pod úhlem 45. Část paprsku se odrazí a část projde, oba se poté odrazí zpět od zrcadel a jejich část znovu prochází resp. odráží se přes rozptylnou čočku na stínítko. Tyto paprsky spolu interferují a proto na stínítku pozorujeme tmavé a světlé proužky. Protože je jedno ze zrcadel upevněno přes páku na mikrometrický šroub, je možné ho pomalu a velmi jemně posouvat a měnit tím interferenční obrazec na stínítku. Posun zrcadla o x = λ/4 změní dráhu příslušného paprsku o λ/2 a celý obraz se posune o šířku jednoho proužku. Pro vlnovou délku světla tedy platí λ = 2 x N, (10) kde N je počet proužků přešlých přes nějaký referenční bod na stínítku. Obr. 4: Michelsonův interferometr [1] 2.3 Postup měření Vypočtení konstanty C pro 4. a 5. tmavý proužek Konstantu C pro tmavé proužky jsme spočítali numerickým řešením rovnice J(C) = 0, (11) kde v programu Maple. J(C) = u2 cos(2πcu)du (12) Rozšíření svazku laseru Svazek laseru jsme rozšířili a snížili jeho rozbíhavost pomocí Keplerova dalekohledu. Do vzdálenosti (24.8 ± 0.1) cm od laseru jsme umístili spojnou čočku +50, o dalších (25.6 ± 0.1) cm dále jsme zařadili čočku Tyto vzdálenosti jsme samozřejmě získali až jemnou korekcí pohybovali jsme čočkami tak, aby se svazek rozbíhal co nejméně. Na stůl blíže zdi jsme umístili první velké zrcadlo a k laseru druhé. Tím jsme podstatně prodloužili vzdálenost mezi difrakčním prvkem (štěrbinou, otvorem) a stínítkem. Vzdálenost mezi štěrbinou/kruhovým otvorem a stínítkem byla v obou případech (517 ± 1) cm. 4

5 2.3.3 Průměr kruhových otvorů Za čočku +200 jsme umístili otočnou destičku s kruhovými otvory. Nastavili jsme ji tak, aby svazek laseru dopadal na celou plochu otvoru. Na stínítku jsme posuvným měřítkem s noniem odečítali polohy jednotlivých tmavých kroužků a jejich šířek, bylo-li to možné. V opačném případě jsme šířku určili pro všechny kroužky určitým horním odhadem. Poté jsme průměry jednotlivých otvorů změřili mikroskopem, poznamenali jsme si rovněž odhad chyby tohoto měření. Celkově jsme proměřili tři nejmenší otvory Šířka štěrbiny Experimentální sestava zůstala shodná s ohybem na kruhovém otvoru, pouze jsme na místo destičky s otvory umístili štěrbinu s nastavitelnou šířkou. Tato šířka šla odečíst z indikátorových hodinek, které byly k štěrbině připojené. Na stínítku jsme dále odečítali polohy (a šířky) minim. Celkově jsme proměřili pět štěrbin o různých šířkách Difrakce na mřížce Aparaturu jsme přemístili blíže ke zdi (stínítku), laser jsme umístili 14.5 cm od soustavy čoček, jejichž vzdálenost zůstala stejná. Za druhou spojnou čočkou jsme umístili optickou mřížku s mřížkovou konstantou 600 vrypů na milimetr. Vzdálenost mezi stěnou a mřížkou jsme měnili (pohybem mřížky) a odečítali jsme polohy interferenčních maxim. Celkově jsme proměřili difrakci na mřížce pro tři různé vzdálenosti mřížky od stěny Michelsonův interferometr Michelsonův interferometr jsme sestavili podle schématu na obrázku 4. Nejdříve jsme prvky nastavili tak, abychom na stínítku pozorovali dvě tečky. Poté jsme jemnou korekcí natočení a naklopení zrcadel tečky zobrazili přes sebe a pozorovali interferenci. Měření pak spočívalo v otáčení mikrometrického šroubu (a tím k posouvání jednoho ze zrcadel) a počítání minim (maxim) prošlých přes určitých bod na stínítku. 2.4 Naměřené hodnoty Naměřené hodnoty jsou v tabulkách 1 až 7. Tab. 1: Tabulka hodnot potřebných pro další výpočty; L je vzdálenost optického prvku a stínítka, C i jsou konstanty pro i-tý tmavý proužek při ohybu na kruhovém otvoru, λ je vlnová délka použitého laseru L [cm] C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 λ [nm] 517 ± Tab. 2: Tabulka naměřených hodnot při určování průměru kruhových otvorů; x j je poloha tmavého kroužku (daného řádu) u j-tého otvoru, x j je šířka tohoto kroužku (tmavého pásu) odpovídající dvojnásobku chyby určení polohy daného minima řád minima x 1 [mm] x 1 [mm] x 2 [mm] x 2 [mm] x 3 [mm] x 3 [mm]

6 Tab. 3: Tabulka určených průměrů otvorů mikroskopem D m a pomocí difrakce D d ; chybu měření mikroskopem jsme z časových důvodů pouze odhadli na ±2.5 dílku stupnice mikrometrického šroubu, chybu měření pomocí difrakce dělíme na tři části chybu vzdálenosti otvoru od stínítka (kterou pro její malou hodnotu oproti ostatním chybám zanedbáváme), chybu způsobenou různými vypočtenými hodnotami pro různé řády minim (uvedena jako 1.) a chybu způsobenou šířkou jednotlivých tmavých kroužků (minim) (uvedena jako 2.) č. otvoru D m [mm] D d [mm] ± ± 0.02 ± ± ± 0.05 ± ± ± 0.20 ± 0.10 Tab. 4: Tabulka naměřených hodnot při určování šířky štěrbiny; x j je poloha minima (daného řádu) u j-té štěrbiny, x je šířka minima (pro minima všech řádů stejná) odpovídající dvojnásobku chyby určení polohy daného minima řád minima x 1 [mm] x 2 [mm] x 3 [mm] x 4 [mm] x 5 [mm] x [mm] Tab. 5: Tabulka šířek štěrbin určených indikátorovými hodinami D h a pomocí difrakce D d ; chybu měření indikátorovými hodinami nejsme schopni určit, můžeme však říci, že hodiny byly již staré a opotřebované, takže chyba tohoto měření bude pravděpodobně značná č. štěrbiny D h [mm] D d [mm] ± ± ± ± ± 0.06 Tab. 6: Tabulka naměřených hodnot při určování mřížkové konstanty d; L je vzdálenost difrakční mřížky od stínítka, x je poloha daného maxima, 1/d udává počet vrypů na jednotce délky řád maxima 1 2 L x [cm] x [cm] 58.0 ± ± ± ± ± ± ± ± ± 0.1 L 1/d [mm 1 ] 1/d [mm 1 ] 58.0 ± ± ± ± ± ± ± ± ± 1 1/d (607 ± 2) mm 1 6

7 Tab. 7: Tabulka naměřených hodnot při Michelsonově experimentu; N je počet minim (maxim) přešlých přes určitý bod stínítka při posunutí jednoho ze zrcadel o x, λ je vlnová délka spočtená podle vztahu λ = 2 x N N x [µm] λ [nm] λ (590 ± 90) nm 2.5 Diskuze Průměr kruhových otvorů Změřili jsme průměry tří kruhových otvorů dvěma metodami, jednak mikroskopem, jednak pomocí difrakce. Naměřené hodnoty jsou v tabulkách 2 a 3. Z časových důvodů jsme neměřili jednotlivé otvory mikroskopem vícekrát a musíme tedy chybu tohoto měření odhadnout. Při určování průměru otvoru pomocí difrakce jsme do výsledku započetli jak chybu dráhy L (tj. vzdálenost od mřížky ke stínítku), tak chybu vzniklou nenulovou šířkou tmavých kroužků (tj. nepřesné změření polohy jednotlivých minim) a tak i chybu způsobenou různými vypočtenými hodnotami pro minima různých řádů. Nutno poznamenat, že do celkové chyby se chyba určení dráhy promítla jen nepatrně. I kdybychom tuto chybu nadsadili (i např. pětkrát) výsledná chyba by se nezměnila. Naopak chyba určení jednotlivých minim způsobená nenulovou šířkou jednotlivých tmavých kroužků převažuje (u dvou nejmenších otvorů). Chyba způsobená různými vypočtenými hodnotami pro minima různých řádů je s touto chybou srovnatelná a převažuje u největšího otvoru. To se dá vysvětlit tak, že u širších otvorů byla jednotlivá minima užší a zřetelnější, ale bylo jich pozorováno více a byly více u sebe. Relativní chyba určení polohy způsobená např. nepřesným měřením proto s šířkou otvorů rostla, naopak relativní chyba určení polohy způsobená neostrostí minim s šířkou otvorů klesala. Celkově můžeme říci, že měření průměru otvorů difrakcí je (v našich podmínkách) méně přesné než měření mikroskopem. Celková chyba měření u difrakce klesá s šířkou otvoru, u mikroskopu by naopak (pokud bychom provedli víceré měření) dokonce pravděpodobně stoupala. Velmi úzké otvory je tedy výhodné měřit pomocí difrakce, širší pomocí mikroskopu Šířka štěrbiny Jak je patrné z tabulky 5, měření šířek štěrbin bylo méně přesné, než úloha předchozí. Relativní chyba byla sice řádově stejná, ale každá ze dvou metod, které jsme použili, dávala podstatně jiné výsledky. Protože neznáme chybu měření indikátorovými hodinami, nemůžeme přesně stanovit, jestli výsledky obou metod odpovídají. Pokud by relativní chyba měření indikátorovými hodinami byla mezi 10 a 20 %, pak by se rozdíl jednotlivých metod vešel do chyby měření. Taková chyba by byla ovšem poměrně velká. Měření pomocí difrakce by v takovém případě bylo přesnější. Celkově by se měření dalo zpřesnit méně opotřebovanými indikátorovými hodinami a přesnějším měřením polohy jednotlivých minim. Tato by musela být výraznější, tedy tmavé proužky by musely být užší. Stejně jako v předchozím úkolu platí, že chyba způsobená nepřesným určením vzdálenosti od štěrbiny ke stínítku je oproti ostatním chybám zanedbatelná Difrakce na mřížce Naměřená data i výsledky jsou v tabulce 6, kde je zjevné, že měření bylo poměrně dost přesné, relativní chyba měření byla asi 0.3 %, ve srovnání s očekávanou hodnotou (600 mm 1 ) pak přibližně 1.1 %. Bylo to způsobeno tím, že pozorovaná maxima byla velmi ostrá a všechny vzdálenosti byly měřeny poměrně přesně. Určitá chyba měření mohla nastat tím, že paprsek nedopadal na stínítko přesně kolmo, což jsme předpokládali pro další výpočty (pro goniometrické vztahy). 7

8 2.5.4 Michelsonův interferometr Přestože se nám Michelsonův interferometr podařilo sestavit velmi dobře (interference byla dobře pozorovatelná), bylo velmi obtížné naměřit smysluplná data. Přispívaly k tomu nejvíce dva faktory. Prvním byly projíždějící tramvaje hned vedle budovy a druhým to, že jsem měřil sám. Tramvaje a občas i dupající studenti způsobovali chvění takové, že se obraz na stínítku na chvíli úplně rozostřil a interferenční proužky zběsile utíkaly všemy směry a nebylo možné sledovat jejich průchod přes pozorované místo. V takovou chvíli šlo samozřejmě zastavit otáčení zrcadlem, ale to nic nezměnilo na faktu, že vibrace měření znepřesňovaly. Protože jsem musel sám jak otáčet mikrometrickým šroubem (tedy posunovat zrcadlo), tak počítat průchozí interferenční minima, často se stávalo, že jsem ztratil, které z minim vlastně právě sleduji. To jsem se pokusil vyřešit tak, že jsem místo stěny jako stínítko použil list papíru, na který jsem si nakreslil čáru, jako referenční bod, přes který při posunování zrcadla prochází jednotlivá maxima a minima. I tak to ovšem mělo špatný vliv na přesnost měření. Předpokládaná hodnota vlnové délky 633 nm je ovšem ve výsledném intervalu 590 ± 90 nm. 2.6 Závěr Oproti zadání jsme ve všech úkolech používali laser o vlnové délce 633 nm. 1. Spočítali jsme hodnoty konstanty C pro 1. až 5. tmavý kroužek. Výsledné hodnoty jsou v tabulce Svazek laseru jsme úspěšně rozšířili pomocí dvou spojek +50 a Naměřili jsme průměry otvorů mikroskopem a pomocí difrakce. Výsledky jsou v tabulce Změřili jsme šířky pěti štěrbin indikátorovými hodinami a pomocí difrakce. Výsledky jsou v tabulce Určili jsme hodnotu převrácené mřížkové konstanty na (607 ± 2) mm Sestrojili jsme Michelsonnův interferometr a změřili vlnovou délku laserového světla na (590 ± 90) nm. 3 Použitá literatura Reference [1] Kolektiv KF, Návod k úloze: Interference a ohyb světla [Online], [cit. 6. dubna 2013] [2] J. Tolar, Vlnění, optika a atomová fyzika [Online], [cit. 6. dubna 2013] 8

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 10: Interference a ohyb světla

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 10: Interference a ohyb světla FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Datum měření: 8.4.2011 Jméno: Jakub Kákona Pracovní skupina: 4 Ročník a kroužek: Pa 9:30 Spolupracovníci: Jana Navrátilová Hodnocení: Úloha 10: Interference a ohyb

Více

Úloha 10: Interference a ohyb světla

Úloha 10: Interference a ohyb světla Úloha 10: Interference a ohyb světla FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Datum měření: 29.3.2010 Jméno: František Batysta Pracovní skupina: 5 Ročník a kroužek: 2. ročník, pond. odp. Spolupracovník: Štěpán

Více

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze Úloha 10: Interference a ohyb větla Datum měření: 6. 5. 2016 Doba vypracovávání: 7 hodin Skupina: 1, pátek 7:30 Vypracoval: Tadeáš Kmenta Klaifikace: 1 Zadání 1. Bonu:

Více

Podle studijních textů k úloze [1] se divergence laserového svaku definuje jako

Podle studijních textů k úloze [1] se divergence laserového svaku definuje jako Úkoly 1. Změřte divergenci laserového svazku. 2. Z optické stavebnice sestavte Michelsonův interferometr. K rozšíření svazku sestavte Galileův teleskop. Ze známých ohniskových délek použitých čoček spočtěte,

Více

MĚŘENÍ VLNOVÝCH DÉLEK SVĚTLA MŘÍŽKOVÝM SPEKTROMETREM

MĚŘENÍ VLNOVÝCH DÉLEK SVĚTLA MŘÍŽKOVÝM SPEKTROMETREM MĚŘENÍ VLNOVÝCH DÉLEK SVĚTLA MŘÍŽKOVÝM SPEKTROMETREM Difrakce (ohyb) světla je jedním z několika projevů vlnových vlastností světla. Z těchto důvodů světlo při setkání s překážkou nepostupuje dále vždy

Více

Laboratorní úloha č. 7 Difrakce na mikro-objektech

Laboratorní úloha č. 7 Difrakce na mikro-objektech Laboratorní úloha č. 7 Difrakce na mikro-objektech Úkoly měření: 1. Odhad rozměrů mikro-objektů z informací uváděných výrobcem. 2. Záznam difrakčních obrazců (difraktogramů) vzniklých interakcí laserového

Více

Interference a ohyb světla

Interference a ohyb světla nterference a ohyb světla Pomůcky: železná deska s magnetickými stojánky, He-Ne laser Lasos LGK 752P (594 nm, 5 mw), He-Ne laser Lasos LGK 7770 (543 nm, 5 mw), 2 zrcadla, dělič svazku (Abbeho kostka),

Více

Tabulka I Měření tloušťky tenké vrstvy

Tabulka I Měření tloušťky tenké vrstvy Pracovní úkol 1. Změřte tloušťku tenké vrstvy ve dvou různých místech. 2. Vyhodnoťte získané tloušťky a diskutujte, zda je vrstva v rámci chyby nepřímého měření na obou místech stejně silná. 3. Okalibrujte

Více

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Studium ohybových jevů v laserovém svazku

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Studium ohybových jevů v laserovém svazku Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM III. Úloha č. 6 Název: Studium ohybových jevů v laserovém svazku Pracoval: Lukáš Vejmelka obor (kruh) FMUZV (73) dne 10.3.2014

Více

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 6: Geometrická optika. Abstrakt

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 6: Geometrická optika. Abstrakt FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Datum měření: 8. 3. 2010 Úloha 6: Geometrická optika Jméno: Jiří Slabý Pracovní skupina: 4 Ročník a kroužek: 2. ročník, 1. kroužek, pondělí 13:30 Spolupracovala: Eliška

Více

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze Úloha 6: Geometrická optika Datum měření: 8. 4. 2016 Doba vypracovávání: 10 hodin Skupina: 1, pátek 7:30 Vypracoval: Tadeáš Kmenta Klasifikace: 1 Zadání 1. DÚ: V přípravě

Více

Fyzika II. Marek Procházka Vlnová optika II

Fyzika II. Marek Procházka Vlnová optika II Fyzika II Marek Procházka Vlnová optika II Základní pojmy Reflexe (odraz) Refrakce (lom) jevy na rozhraní dvou prostředí o různém indexu lomu. Disperze (rozklad) prostorové oddělení složek vlnění s různou

Více

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník VLNOVÁ OPTIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník Vlnová optika Světlo lze chápat také jako elektromagnetické vlnění. Průkopníkem této teorie byl Christian Huyghens. Některé jevy se dají

Více

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Datum měření: 1.4.2011 Jméno: Jakub Kákona Pracovní skupina: 4 Ročník a kroužek: Pa 9:30 Spolupracovníci: Jana Navrátilová Hodnocení: Měření s polarizovaným světlem

Více

Praktikum školních pokusů 2

Praktikum školních pokusů 2 Praktikum školních pokusů 2 Optika 3A Interference a difrakce světla Jana Jurmanová Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno I Interference na dvojštěrbině Odvod te vztah pro polohu interferenčních

Více

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM III. úlohač.20 Název: Stavba Michelsonova interferometru a ověření jeho funkce Pracoval: Lukáš Ledvina stud.skup.14 dne:3.3.2010

Více

Měření vlnové délky spektrálních čar rtuťové výbojky pomocí optické mřížky

Měření vlnové délky spektrálních čar rtuťové výbojky pomocí optické mřížky Měření vlnové délky spektrálních čar rtuťové výbojky pomocí optické mřížky Úkol : 1. Určete mřížkovou konstantu d optické mřížky a porovnejte s hodnotou udávanou výrobcem. 2. Určete vlnovou délku λ jednotlivých

Více

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Stavba Michelsonova interferometru a ověření jeho funkce

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Stavba Michelsonova interferometru a ověření jeho funkce Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM III. Úloha č. 20 Název: Stavba Michelsonova interferometru a ověření jeho funkce Pracoval: Lukáš Vejmelka obor (kruh) FMUZV

Více

Název: Měření vlnové délky světla pomocí interference a difrakce

Název: Měření vlnové délky světla pomocí interference a difrakce Název: Měření vlnové délky světla pomocí interference a difrakce Autor: Doc. RNDr. Milan Rojko, CSc. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: fyzika, matematika

Více

Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla

Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY Gymnázium G Hranice Test

Více

Studium ultrazvukových vln

Studium ultrazvukových vln Číslo úlohy: 8 Jméno: Vojtěch HORNÝ Spolupracoval: Jaroslav Zeman Datum měření: 12. 10. 2009 Číslo kroužku: pondělí 13:30 Číslo skupiny: 6 Klasifikace: Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze Studium ultrazvukových

Více

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Datum měření: 18.4.2012 Jméno: Jakub Kákona Pracovní skupina: 2 Hodina: Po 7:30 Spolupracovníci: Viktor Polák Hodnocení: Měření s polarizovaným světlem Abstrakt V

Více

Fabry Perotův interferometr

Fabry Perotův interferometr Fabry Perotův interferometr Princip Dvě zrcadla jsou sestavena tak aby tvořila tzv. Fabry Perotův interferometr, s jehož pomocí je vyšetřován svazek paprsků vycházejících z laseru. Při experimentu se pohybuje

Více

5.3.5 Ohyb světla na překážkách

5.3.5 Ohyb světla na překážkách 5.3.5 Ohyb světla na překážkách Předpoklady: 3xxx Světlo i zvuk jsou vlnění, ale přesto jsou mezi nimi obrovské rozdíly. Slyšíme i to, co se děje za rohem x Co se děje za rohem nevidíme. Proč? Vlnění se

Více

2. Vyhodnoťte získané tloušťky a diskutujte, zda je vrstva v rámci chyby nepřímého měření na obou místech stejně silná.

2. Vyhodnoťte získané tloušťky a diskutujte, zda je vrstva v rámci chyby nepřímého měření na obou místech stejně silná. 1 Pracovní úkoly 1. Změřte tloušťku tenké vrstvy ve dvou různých místech. 2. Vyhodnoťte získané tloušťky a diskutujte, zda je vrstva v rámci chyby nepřímého měření na obou místech stejně silná. 3. Okalibrujte

Více

17. března 2000. Optická lavice s jezdci a držáky čoček, světelný zdroj pro optickou lavici, mikroskopický

17. března 2000. Optická lavice s jezdci a držáky čoček, světelný zdroj pro optickou lavici, mikroskopický Úloha č. 6 Ohniskové vzdálenosti a vady čoček, zvětšení optických přístrojů Václav Štěpán, sk. 5 17. března 2000 Pomůcky: Optická lavice s jezdci a držáky čoček, světelný zdroj pro optickou lavici, mikroskopický

Více

5 Geometrická optika

5 Geometrická optika 5 Geometrická optika 27. března 2010 Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze Jméno: Vojtěch Horný Datum měření: 22.března 2010 Pracovní skupina: 2 Ročník a kroužek: 2. ročník, pondělí 13:30 Spolupracoval

Více

Úloha 3: Mřížkový spektrometr

Úloha 3: Mřížkový spektrometr Petra Suková, 2.ročník, F-14 1 Úloha 3: Mřížkový spektrometr 1 Zadání 1. Seřiďte spektrometr pro kolmý dopad světla(rovina optické mřížky je kolmá k ose kolimátoru) pomocí bočního osvětlení nitkového kříže.

Více

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Datum měření: 18.4.2012 Jméno: Jakub Kákona Pracovní skupina: 2 Hodina: Po 7:30 Spolupracovníci: Viktor Polák Hodnocení: Měření s polarizovaným světlem Abstrakt V

Více

Úloha 6: Geometrická optika

Úloha 6: Geometrická optika Úloha 6: Geometrická optika FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Datum měření: 1.3.2010 Jméno: František Batysta Pracovní skupina: 5 Ročník a kroužek: 2. ročník, pond. odp. Spolupracovník: Štěpán Timr

Více

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Datum měření: 0520 Jméno: Jakub Kákona Pracovní skupina: 4 Ročník a kroužek: Pa 9:30 Spolupracovníci: Jana Navrátilová Hodnocení: Geometrická optika - Ohniskové vzdálenosti

Více

Vlnové vlastnosti světla. Člověk a příroda Fyzika

Vlnové vlastnosti světla. Člověk a příroda Fyzika Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Datum měření: 19.3.2011 Jméno: Jakub Kákona Pracovní skupina: 2 Hodina: Po 7:30 Spolupracovníci: Viktor Polák Hodnocení: Ohniskové vzdálenosti a vady čoček a zvětšení

Více

M I K R O S K O P I E

M I K R O S K O P I E Inovace předmětu KBB/MIK SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ M I K R O S K O P I E Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066

Více

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne Příprava Opravy Učitel Hodnocení. Vlnové vlastnosti světla difrakce, laser

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne Příprava Opravy Učitel Hodnocení. Vlnové vlastnosti světla difrakce, laser FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Ústav fyziky FEKT VUT BRNO Jméno a příjmení Petr Švaňa Ročník 1 Předmět IFY Kroužek 38 ID 155793 Spolupracoval Měřeno dne Odevzdáno dne Lukáš Teuer 8.4.2013 22.4.2013 Příprava Opravy

Více

Vypracoval Datum Hodnocení. V celé úloze jsme používali He-Ne laser s vlnovou délkou λ = 632, 8 nm. Paprsek jsme nasměrovali

Vypracoval Datum Hodnocení. V celé úloze jsme používali He-Ne laser s vlnovou délkou λ = 632, 8 nm. Paprsek jsme nasměrovali Název a číslo úlohy - Difrakce světelného záření Datum měření 3.. 011 Měření proveli Tomáš Zikmun, Jakub Kákona Vypracoval Tomáš Zikmun Datum. 3. 011 Honocení 1 Difrakční obrazce V celé úloze jsme používali

Více

3. OHYB A INTERFERENCE SVĚTLA OPTICKOU MŘÍŽKOU

3. OHYB A INTERFERENCE SVĚTLA OPTICKOU MŘÍŽKOU 3. OHYB A INTERFERENCE SVĚTLA OPTICKOU MŘÍŽKOU Měřicí potřeby 1) spektrometr ) optická mřížka 3) sodíková výbojka 4) Balmerova lampa Teorie Optická mřížka na průchod světla je skleněná destička, na níž

Více

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM III Úloha číslo: 16 Název: Měření indexu lomu Fraunhoferovou metodou Vypracoval: Ondřej Hlaváč stud. skup.: F dne:

Více

Základní experimenty s lasery

Základní experimenty s lasery Základní experimenty s lasery O. Hladík 1, V. Ţitka 2, R. Homolka 3, J. Kadlčík 4 Gymnázium Vysoké Mýto 1, Gymnázium Jeseník 2, Gymnázium Botičská 3, SPŠ Třebíč 4 hlad.on@centrum.cz 1, ladiczitka@gmail.com

Více

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jan Polášek stud. skup. 11 dne 23.4.2009.

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jan Polášek stud. skup. 11 dne 23.4.2009. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM III Úloha č. XXVI Název: Vláknová optika Pracoval: Jan Polášek stud. skup. 11 dne 23.4.2009 Odevzdal dne: Možný počet bodů

Více

Cvičení Kmity, vlny, optika Část interference, difrakce, fotometrie

Cvičení Kmity, vlny, optika Část interference, difrakce, fotometrie Cvičení Kmity, vlny, optika Část interference, difrakce, fotometrie přednášející: Zdeněk Bochníček Tento text obsahuje příklady ke cvičení k předmětu F3100 Kmity, vlny, optika. Příklady jsou rozděleny

Více

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ P. Novák, J. Novák Katedra fyziky, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze Abstrakt V práci je popsán výukový software pro

Více

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Úlohač.III. Název: Mřížkový spektrometr

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Úlohač.III. Název: Mřížkový spektrometr Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM III Úlohač.III Název: Mřížkový spektrometr Vypracoval: Petr Škoda Stud. skup.: F14 Dne: 17.4.2006 Odevzdaldne: Hodnocení:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Digitální učební materiál CZ.1.07/1.5.00/3.080 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/ Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze. Úloha č. 8 : Studium ultrazvukových vln

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze. Úloha č. 8 : Studium ultrazvukových vln Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze Úloha č. 8 : Studium ultrazvukových vln Jméno: Ondřej Ticháček Pracovní skupina: 6 Kruh: ZS 6 Datum měření: 26.10.2012 Klasifikace: 1 Zadání 1. Změřte velikost přijímaného

Více

Youngův dvouštěrbinový experiment

Youngův dvouštěrbinový experiment Youngův dvouštěrbinový experiment Cíl laboratorní úlohy: Cílem laboratorní úlohy je pochopit princip dvouštěrbinové interference a určit vlnovou délku světla na základě rozteče pozorovaných interferenčních

Více

Mikrovlny. K. Kopecká*, J. Vondráček**, T. Pokorný***, O. Skowronek****, O. Jelínek*****

Mikrovlny. K. Kopecká*, J. Vondráček**, T. Pokorný***, O. Skowronek****, O. Jelínek***** Mikrovlny K. Kopecká*, J. Vondráček**, T. Pokorný***, O. Skowronek****, O. Jelínek***** *Gymnázium Česká Lípa, **,*****Gymnázium Děčín, ***Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše,**** Gymnázium Františka Hajdy,

Více

Základním praktikum z optiky

Základním praktikum z optiky Úloha: Základním praktikum z optiky FJFI ČVUT v Praze #1 Polarizace světelného záření Jméno: Ondřej Finke Datum měření: 10.3.2016 Spolupracoval: Obor / Skupina: 1. Úvod Alexandr Špaček FE / E Klasifikace:

Více

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze Úloha 12: Sonar Datum měření: 5. 11. 2015 Skupina: 8, čtvrtek 7:30 Vypracoval: Tadeáš Kmenta Klasifikace: 1 Zadání 1. DÚ: V domácí přípravě spočítejte úhel prvních

Více

Optika pro mikroskopii materiálů I

Optika pro mikroskopii materiálů I Optika pro mikroskopii materiálů I Jan.Machacek@vscht.cz Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha +42-0- 22044-4151 Osnova přednášky Základní pojmy optiky Odraz a lom světla Interference, ohyb a rozlišení optických

Více

Graf I - Závislost magnetické indukce na proudu protékajícím magnetem. naměřené hodnoty kvadratické proložení. B [m T ] I[A]

Graf I - Závislost magnetické indukce na proudu protékajícím magnetem. naměřené hodnoty kvadratické proložení. B [m T ] I[A] Pracovní úkol 1. Proměřte závislost magnetické indukce na proudu magnetu. 2. Pomocí kamery změřte ve směru kolmém k magnetickému poli rozštěpení červené spektrální čáry kadmia pro 8-10 hodnot magnetické

Více

Fyzika 2 - rámcové příklady vlnová optika, úvod do kvantové fyziky

Fyzika 2 - rámcové příklady vlnová optika, úvod do kvantové fyziky Fyzika 2 - rámcové příklady vlnová optika, úvod do kvantové fyziky 1. Vysvětlete pojmy kulová a rovinná vlnoplocha. 2. Pomocí Hyugensova principu vysvětlete konstrukci tvaru vlnoplochy v libovolném budoucím

Více

STUDIUM OHYBOVÝCH JEVŮ LASEROVÉHO ZÁŘENÍ

STUDIUM OHYBOVÝCH JEVŮ LASEROVÉHO ZÁŘENÍ Úloha č. 7a STUDIUM OHYBOVÝCH JEVŮ ASEROVÉHO ZÁŘENÍ ÚKO MĚŘENÍ: 1. Na stínítku vytvořte difrakční obrazec difrakční mřížky, štěrbiny a vlasu. Pro všechny studované objekty zaznamenejte pomocí souřadnicového

Více

Obrázek 2: Experimentální zařízení pro E-I. [1] Dřevěná základna [11] Plastové kolíčky [2] Laser s podstavcem a držákem [12] Kulaté černé nálepky [3]

Obrázek 2: Experimentální zařízení pro E-I. [1] Dřevěná základna [11] Plastové kolíčky [2] Laser s podstavcem a držákem [12] Kulaté černé nálepky [3] Stránka 1 ze 6 Difrakce na šroubovici (Celkový počet bodů: 10) Úvod Rentgenový difrakční obrázek DNA (obr. 1) pořízený v laboratoři Rosalindy Franklinové, známý jako Fotka 51 se stal základem pro objev

Více

Základním praktikum z laserové techniky

Základním praktikum z laserové techniky Úloha: Základním praktikum z laserové techniky FJFI ČVUT v Praze #6 Nelineární transmise saturovatelných absorbérů Jméno: Ondřej Finke Datum měření: 30.3.016 Spolupracoval: Obor / Skupina: 1. Úvod Alexandr

Více

Zadání. Pracovní úkol. Pomůcky

Zadání. Pracovní úkol. Pomůcky Pracovní úkol Zadání 1. Z přiložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou. Odhadněte maximální chybu měření. 2. Změřte zvětšení a zorná pole

Více

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH MECHANIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA ELEKTŘINA A MAGNETISMUS KMITÁNÍ A VLNĚNÍ OPTIKA FYZIKA MIKROSVĚTA ODRAZ A LOM SVĚTLA 1) Index lomu vody je 1,33. Jakou rychlost má

Více

Abstrakt: Úloha seznamuje studenty se základními pojmy geometrické optiky

Abstrakt: Úloha seznamuje studenty se základními pojmy geometrické optiky Úloha 6 02PRA2 Fyzikální praktikum II Ohniskové vzdálenosti čoček a zvětšení optických přístrojů Abstrakt: Úloha seznamuje studenty se základními pojmy geometrické optiky a principy optických přístrojů.

Více

Zadání. Pracovní úkol. Pomůcky

Zadání. Pracovní úkol. Pomůcky Pracovní úkol Zadání 1. Změřte ohniskovou vzdálenost tenké ploskovypuklé (plankonvexní) čočky jednak Besselovou metodou, jednak metodou dvojího zvětšení. 2. Z následujících možností vyberte jednu: a. Změřte

Více

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Fyzikální praktikum 2

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Fyzikální praktikum 2 Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Fyzikální praktikum 2 Zpracoval: Markéta Kurfürstová Naměřeno: 16. října 2012 Obor: B-FIN Ročník: II Semestr: III

Více

27. Vlnové vlastnosti světla

27. Vlnové vlastnosti světla 27. Vlnové vlastnosti světla Základní vlastnosti světla (rychlost světla, šíření světla v různých prostředích, barva tělesa) Jevy potvrzující vlnovou povahu světla Ohyb a polarizace světla (ohyb světla

Více

Po stopách Alberta Michelsona, Marina Mersenna a dalších

Po stopách Alberta Michelsona, Marina Mersenna a dalších Po stopách Alberta Michelsona, Marina Mersenna a dalších J. Dvořák, Gymnázium Botičská, Praha 1, dvorak1430@seznam.cz K. Rydlo, Gymnázium Dobruška, Krystof.Rydlo176@gmail.com V. Mikeska, Gymnázium Františka

Více

Sada Optika. Kat. číslo 100.7200

Sada Optika. Kat. číslo 100.7200 Sada Optika Kat. číslo 100.7200 Strana 1 z 63 Všechna práva vyhrazena. Dílo a jeho části jsou chráněny autorskými právy. Jeho použití v jiných než zákonem stanovených případech podléhá předchozímu písemnému

Více

5.3.6 Ohyb na mřížce. Předpoklady: 5305

5.3.6 Ohyb na mřížce. Předpoklady: 5305 5.3.6 Ohy na mřížce Předpoklady: 5305 Optická mřížka = soustava rovnoěžných velmi lízkých štěrin. Realizace: Skleněná destička s rovnoěžnými vrypy, přes vryp světlo neprochází, prochází přes nepoškraaná

Více

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze Úloha 4: Balrmerova série Datum měření: 13. 5. 016 Doba vypracovávání: 7 hodin Skupina: 1, pátek 7:30 Vypracoval: Tadeáš Kmenta Klasifikace: 1 Zadání 1. DÚ: V přípravě

Více

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze Úloha 4: Cavendishův experiment Datum měření: 3. 1. 015 Skupina: 8, čtvrtek 7:30 Vypracoval: Tadeáš Kmenta Klasifikace: 1 Zadání 1. DÚ: V přípravě odvoďte vztah pro

Více

Fyzikální praktikum III

Fyzikální praktikum III Kabinet výuky obecné fyziky, UK MFF Fyzikální praktikum III Úloha č. 19 Název úlohy: Měření indexu lomu Jaminovým interferometrem Jméno: Ondřej Skácel Obor: FOF Datum měření: 24.2.2016 Datum odevzdání:...

Více

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz - - - 1 -

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz - - - 1 - Geometrická optika Optika je část fyziky, která zkoumá podstatu světla a zákonitosti světelných jevů, které vznikají při šíření světla a při vzájemném působení světla a látky. Světlo je elektromagnetické

Více

Úkoly. 1 Teoretický úvod. 1.1 Mikroskop

Úkoly. 1 Teoretický úvod. 1.1 Mikroskop Úkoly 1. Z přiložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou. Odhadněte maximální chyby měření. 2. Změřte zvětšení a zorná pole mikroskopu pro

Více

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Mikrovlny

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Mikrovlny FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Datum měření: 25.3.2011 Jméno: Jakub Kákona Pracovní skupina: 4 Ročník a kroužek: Pa 9:30 Spolupracovníci: Jana Navrátilová Hodnocení: Mikrovlny Abstrakt V úloze je

Více

Vypracoval. Jakub Kákona Datum Hodnocení

Vypracoval. Jakub Kákona Datum Hodnocení Úloha č. 1 - Polarizace světelného záření Název a číslo úlohy Datum měření 4. 5. 2011 Měření provedli Tomáš Zikmund, Jakub Kákona Vypracoval Jakub Kákona Datum Hodnocení 1 Zjištění polarizace LASERu Pro

Více

3. Diskutujte výsledky měření z hlediska platnosti Biot-Savartova zákona.

3. Diskutujte výsledky měření z hlediska platnosti Biot-Savartova zákona. 1 Pracovní úkol 1. Změřte závislost výchlk magnetometru na proudu protékajícím cívkou. Měření proveďte pro obě cívk a různé počt závitů (5 a 10). Maximální povolený proud obvodem je 4. 2. Výsledk měření

Více

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze. Úloha č. 8 : Mikrovlny

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze. Úloha č. 8 : Mikrovlny Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze Úloha č. 8 : Mikrovlny Jméno: Ondřej Ticháček Pracovní skupina: 7 Kruh: ZS 7 Datum měření:.. Klasifikace: Mikrovlny Zadání. Ověřte, že pole před zářičem je lineárně

Více

Úloha 8: Studium ultrazvukových vln

Úloha 8: Studium ultrazvukových vln Úloha 8: Studium ultrazvukových vln FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Datum měření: 30.11.2009 Jméno: František Batysta Pracovní skupina: 11 Ročník a kroužek: 2. ročník, pond. odp. Spolupracovníci:

Více

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne. Marek Teuchner Příprava Opravy Učitel Hodnocení. 1 c p. = (ε r

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne. Marek Teuchner Příprava Opravy Učitel Hodnocení. 1 c p. = (ε r FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Ústav fyziky FEKT VUT BRNO Jméno a příjmení Petr Švaňa Ročník 1 Předmět IFY Kroužek 38 ID 155793 Lab. skup. Spolupracoval Měřeno dne Odevzdáno dne Marek Teuchner 11. 3. 2013 25. 3.

Více

Petr Šafařík 21,5. 99,1kPa 61% Astrofyzika Druhý Třetí

Petr Šafařík 21,5. 99,1kPa 61% Astrofyzika Druhý Třetí 1 Petr Šafařík Astrofyzika Druhý Třetí 1,5 11 99,1kPa 61% Fyzikální praktika 11 Měření tloušt ky tenkých vrstev Tolanského metodou Průchod světla planparalelní deskou a hranolem Petr Šafařík 0. listopadu

Více

GEOMETRICKÁ OPTIKA. Znáš pojmy A. 1. Znázorni chod význačných paprsků pro spojku. Čočku popiš a uveď pro ni znaménkovou konvenci.

GEOMETRICKÁ OPTIKA. Znáš pojmy A. 1. Znázorni chod význačných paprsků pro spojku. Čočku popiš a uveď pro ni znaménkovou konvenci. Znáš pojmy A. Znázorni chod význačných paprsků pro spojku. Čočku popiš a uveď pro ni znaménkovou konvenci. Tenká spojka při zobrazování stačí k popisu zavést pouze ohniskovou vzdálenost a její střed. Znaménková

Více

Měření závislosti indexu lomu kapalin na vlnové délce

Měření závislosti indexu lomu kapalin na vlnové délce Měření závislosti indexu lomu kapalin na vlnové délce TOMÁŠ KŘIVÁNEK Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno Abstrakt V příspěvku je popsán jednoduchý experiment pro demonstraci a měření závislosti

Více

1. Z přiložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou.

1. Z přiložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou. 1 Pracovní úkoly 1. Z přiložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou. 2. Změřte zvětšení a zorná pole mikroskopu pro všechny možné kombinace

Více

Měření absorbce záření gama

Měření absorbce záření gama Měření absorbce záření gama Úkol : 1. Změřte záření gama přirozeného pozadí. 2. Změřte záření gama vyzářené gamazářičem. 3. Změřte záření gama vyzářené gamazářičem přes absorbátor. 4. Naměřené závislosti

Více

Mikrovlny. 1 Úvod. 2 Použité vybavení

Mikrovlny. 1 Úvod. 2 Použité vybavení Mikrovlny * P. Spáčil, ** J. Pavelka, *** F. Jareš, **** V. Šopík Gymnázium Vídeňská Brno; ** Gymnázium tř. Kpt. Jaroše; *** Arcibiskupské gymnázium; **** Gymnázium Jeseník; pavelspacil@tiscali.cz; **

Více

h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k

h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k Ú k o l : P o t ř e b : Změřit ohniskové vzdálenosti spojných čoček různými metodami. Viz seznam v deskách u úloh na pracovním stole. Obecná

Více

7 FYZIKÁLNÍ OPTIKA. Interference Ohyb Polarizace. Co je to ohyb? 27.2 Ohyb

7 FYZIKÁLNÍ OPTIKA. Interference Ohyb Polarizace. Co je to ohyb? 27.2 Ohyb 1 7 FYZIKÁLNÍ OPTIKA Interference Ohyb Polarizace Co je to ohyb? 27.2 Ohyb Ohyb vln je jev charakterizovaný odchylkou od přímočarého šíření vlnění v témže prostředí. Ve skutečnosti se nejedná o nový jev

Více

Praktikum III - Optika

Praktikum III - Optika Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum III - Optika Úloha č. 3 Název: Mřížkový spektrometr Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.: 13 dne: 10. 4. 2008 Odevzdal dne:...

Více

Dualismus vln a částic

Dualismus vln a částic Dualismus vln a částic Filip Horák 1, Jan Pecina 2, Jiří Bárdoš 3 1 Mendelovo gymnázium, Opava, Horaksro@seznam.cz 2 Gymnázium Jeseník, pecinajan.jes@mail.com 3 Gymnázium Teplice, jiri.bardos@post.gymtce.cz

Více

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu Otázky z optiky Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu ) o je světlo z fyzikálního hlediska? Jaké vlnové délky přísluší viditelnému záření? - elektromagnetické záření (viditelné záření) o vlnové délce

Více

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Optické zobrazování Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Základní pojmy Optické zobrazování - pomocí paprskové (geometrické) optiky - využívá model světelného

Více

Zeemanův jev. Michael Jirásek; Jan Vejmola Gymnázium Český Brod, Vítězná 616 SPŠE V Úžlabině 320, Praha 10

Zeemanův jev. Michael Jirásek; Jan Vejmola Gymnázium Český Brod, Vítězná 616 SPŠE V Úžlabině 320, Praha 10 Zeemanův jev Michael Jirásek; Jan Vejmola Gymnázium Český rod, Vítězná 616 SPŠE V Úžlabině 320, Praha 10 m.jirasek@seznam.cz; vejmola.jan@seznam.cz Abstrakt: Zeemanův jev je významný yzikální jev, který

Více

2 Nd:YAG laser buzený laserovou diodou

2 Nd:YAG laser buzený laserovou diodou 2 Nd:YAG laser buzený laserovou diodou 15. května 2011 Základní praktikum laserové techniky Zpracoval: Vojtěch Horný Datum měření: 12. května 2011 Pracovní skupina: 1 Ročník: 3. Naměřili: Vojtěch Horný,

Více

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM III Úloha č. IV Název: Měření fotometrického diagramu. Fotometrické veličiny a jejich jednotky Pracoval: Jan Polášek stud.

Více

Abstrakt. Obr. 1: Experimentální sestava pro měření rychlosti světla Foucaultovou metodou.

Abstrakt. Obr. 1: Experimentální sestava pro měření rychlosti světla Foucaultovou metodou. Měření rychlosti světla Abstrakt Rychlost světla je jednou z nejdůležitějších a zároveň nejzajímavějších přírodních konstant. Nezáleží na tom, jestli světlo přichází ze vzdálené hvězdy nebo z laseru v

Více

Zeemanův jev. 1 Úvod (1)

Zeemanův jev. 1 Úvod (1) Zeemanův jev Tereza Gerguri (Gymnázium Slovanské náměstí, Brno) Stanislav Marek (Gymnázium Slovanské náměstí, Brno) Michal Schulz (Gymnázium Komenského, Havířov) Abstrakt Cílem našeho experimentu je dokázat

Více

ZÁKLADY FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 5: Měření tíhového zrychlení

ZÁKLADY FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 5: Měření tíhového zrychlení ZÁKLADY FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ FJFI ČVUT V PRAZE Datum měření: číslo skupiny: Spolupracovali: 1 Úvod 1.1 Pracovní úkoly [1] Úloha 5: Měření tíhového zrychlení Jméno: Ročník, kruh: Klasifikace: 1. V domácí

Více

Interference světla Vlnovou podstatu světla prokázal až roku 1801 Thomas Young, když pozoroval jeho interferenci (tj. skládání). Youngův experiment interference světla na dvou štěrbinách (animace) http://micro.magnet.fsu.edu

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Zrcadla Zobrazení zrcadlem Zrcadla jistě všichni znáte z každodenního života ráno se do něj v koupelně díváte,

Více

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_10_Zobrazování optickými soustavami 1

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_10_Zobrazování optickými soustavami 1 Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_10_Zobrazování optickými soustavami 1 Ing. Jakub Ulmann Zobrazování optickými soustavami 1. Optické

Více

Difrakce elektronů v krystalech, zobrazení atomů

Difrakce elektronů v krystalech, zobrazení atomů Difrakce elektronů v krystalech, zobrazení atomů T. Sýkora 1, M. Lanč 2, J. Krist 3 1 Gymnázium Českolipská, Českolipská 373, 190 00 Praha 9, tomas.sykora@email.cz 2 Gymnázium Otokara Březiny a SOŠ Telč,

Více

Měření s polarizovaným světlem

Měření s polarizovaným světlem Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze Úloha č. 9 : Měření s polarizovaným světlem Jméno: Ondřej Ticháček Pracovní skupina: 7 Kruh: ZS 7 Datum měření: 18.3.2013 Klasifikace: Měření s polarizovaným světlem

Více

Úloha 5. Měření indexu lomu refraktometrem, mikroskopem a interferometrem

Úloha 5. Měření indexu lomu refraktometrem, mikroskopem a interferometrem Úloha 5. Měření indexu lomu refraktometrem, mikroskopem a interferometrem Václav Štěpán (sk. 5) 10. března 2000 Pomůcky: Univerzální refraktometr s příslušenstvím, osvětlovací lampa, mikroskop, interferometr

Více

Buffonova jehla. Jiří Zelenka. Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník

Buffonova jehla. Jiří Zelenka. Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník Buffonova jehla Jiří Zelenka Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník jirka-zelenka@centrum.cz Abstrakt Zaměřil jsem se na konstantu π. K určení hodnoty jsem použil matematický experiment nazývaný Buffonova

Více