Postup výpočtu potřeby tepla pro žádosti Zelená úsporám (verze 4)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Postup výpočtu potřeby tepla pro žádosti Zelená úsporám (verze 4)"

Transkript

1 Postup výpočtu potřeby tepla pro žádosti Zelená úsporám (verze 4) Obsah -názvy programů a modulů umožňujících ohodnotit energetickou náročnost budov -koncepce výpočtů dokládaných k žádosti o dotaci Zelená úsporám -koncepce výpočtu Uekv u konstrukcí přilehlých k zemině -koncepce výpočtu vlivu sousedních nevytápěných zón -popis práce s programy a moduly PENB/TV PT TOB -popis problematiky snížení potřeby tepla výměnou oken -popis výpočtů konstrukcí přilehlých k zemině -popis omezení použití výpočtů se dvěma variantami konstrukcí -TOB nestejnorodé konstrukce a součinitel ZTM -editování katalogových hodnot materiálů -poznámky k zadávání hodnot do programu TV Názvy programů TZ Tepelné ztráty (výpočet podle ČSN program již není dodáván) TV Tepelný výkon (výpočet tepelných ztrát podle ČSN EN 12831), umožňuje vstup do modulu ENB nebo PT PENB Zjednodušená verze programu TV, umožňuje vstup do modulů ENB nebo PT TOB Posouzení stavebních konstrukcí podle ČSN , spolupracuje s TV a PENB Názvy modulů ENB Energetická náročnost budov umožňuje výpočet průkazu ENB i potřeby tepla pro žádosti na SFŽP PT Potřeba tepla umožňuje výpočet potřeby tepla pro žádosti na SFŽP Tepelná zátěž výpočet klimatizovaných prostorů podle ČSN Obálka budovy výpočet energetického štítku obálky budovy a letní a zimní stability místností podle ČSN Koncepce výpočtů potřeby tepla na vytápění podle ISO a TNI EA = Qdem,roční/Agross Měrná potřeba tepla R1 Qdem = QL -. QG Potřeba tepla podle ISO QL QL = QT + QTg + Qv QT = HT. ( i e). t QTg = Hg. ( i e). t Qv = Hv. ( i e). t Tepelné ztráty za posuzovaný časový úsek Prostupem Prostupem zeminou Výměnou vzduchu QG Tepelné zisky za posuzovaný časový úsek QG = Qsol + Qi Qsol = Gm. Asol funkce SS Zisky z osluněním podle TNI a 30 Qi = i. Agross. t Vnitřní zisky podle TNI a 30 Účinnost využití zisků ISO = funkce (QG/QL, Cm) HT = U. A. b Hg = U. A. b Hv = 0,33. V V = Vv + Vx Vv Podle TNI odvozeno z počtu osob 1

2 Vx = funkce (Vi, n50, e, f) ISO U Součinitel prostupu tepla ČSN A Plocha stavební konstrukce Měřeno z vnějších rozměrů Asol Asol = A.(1-FF).q.0,9.Fs Účinná solární plocha okna, ISO b Redukční činitel Zohledňuje vliv sousedních prostorů vytápěných i nevytápěných a zeminy. Pro účely ZÚ je potřeba stanovit b výpočtem podle ISO a ISO t Délka trvání výpočtového intervalu Podle TNI se jedná o výpočty s měsíčním krokem Algoritmus výpočtu konstrukce přilehlých k zemině podle ČSN EN ISO 13370:

3 Algoritmus výpočtu vlivu sousedních nevytápěných zón podle ČSN EN ISO 13789:2009 Vliv nevytápěné zóny Následující popis je prováděn na kombinaci programů PENB-PT, platí však i pro případy: PENB-ENB, TV-PT a TV-ENB. 1) Ze složky PROTECH, kterou instalační program založil na pracovní ploše, vybereme program Posouzení energetické náročnosti budov (PENB) nebo program Tepelný výkon (TV). Program PENB je jednodušší verze programu TV. 2) Po spuštění programu PENB (popř. TV) zvolíme v hlavní nabídce povel Soubor/Nová zakázka. Otevře se hlavní okno zakázky, které obsahuje karty Údaje o budově, Konstrukce a Vazby. Pro seznámení se s příkladem, stiskneme tlačítko Příklady. Při zakládání nové úlohy vybereme z katalogu lokalit lokalitu. Výběr lokality je povinný, i když vlastní výpočet potřeby tepla probíhá pro klimatická data, určená TNI V programu TV lze na kartě Údaje o budově I zadat ještě další údaje, které ale souvisí jen s výpočtem tepelných ztrát podle ČSN EN a nemají žádný vliv na výpočet potřeby tepla. 3

4 3) Katalog Lokalit Lokalitu vybíráme z ČSN :2005 nebo z ČSN EN 12831:2005. Obsah skupiny Česká republika je neúplný. 4) Okno pro zadání konstrukcí otevřeme na kartě Konstrukce z místní nabídky tabulky Konstrukce nebo tlačítkem Nová. V okně Konstrukce vybereme v poli OK standardizované označení konstrukce. Pokud potvrdíme nabízenou hodnotu způsobu zadání ZZ = 0, zaktivujeme pole Součinitel prostupu U pro zadání součinitele prostupu tepla z klávesnice. 4

5 5) Zadání konstrukcí v programu TOB Pokud v okně Konstrukce zvolíme způsob zadání ZZ=Z, lze tlačítkem umístěným za tímto polem otevřít program TOB. Na kartě Prostředí lze do pole Popis(V1) vložit text, který dále bude zobrazován ve většině tiskových dokumentů. Nejdůležitější údaj, který je potřeba na kartě Prostředí nastavit, je Zařazení konstrukce, které určuje požadované a doporučené hodnoty podle ČSN ) V dalším kroku přejdeme na kartu Skladba. Tlačítkem Uložit(TOB) můžeme dát povel k uložení aktuální konstrukce do souboru TOB. 5

6 Jednotlivé vrstvy vybíráme z katalogu, který je dostupný ze sloupce KC. Ve sloupci Varianta přiřazuje program vrstvám atribut Z vr. Základní vrstva. Pokud mají všechny vrstvy konstrukce atribut Z vr., potom se jedná se o jednovariantní konstrukci, které lze přiřadit korekční člen ΔU(V1). Pokud chceme současně vytvořit obě varianty konstrukce (varianta 1 jen stávající stav, varianta 2 - stávající stav doplněný o nově přidané tepelné izolace), pokračujeme v zadávání vrstev, o které bude stávající konstrukce doplněna. Těmto vrstvám přiřadíme ve sloupci Varianta atribut P vr. Přidaná vrstva. Takto vytvoříme v rámci zadání jedné skladby dvě varianty konstrukce. Současně je potřeba zadat pro konstrukci ve variantě 2 korekční člen ΔU(V2). Problematika volby hodnot korekčních členů je popsána v ČSN , TNI a 30 a podrobně rozebrána v kmenové normě ČSN EN ISO 6946, kde jsou popsány metody výpočtu korekčních členů pro některé typické případy. Program umožňuje přiřadit každé vrstvě činitel Z TM. Tímto činitelem je korigován součinitel tepelné vodivosti λ na hodnotu λekv, kterou lze kompenzovat vlivy nehomogenity příslušné vrstvy. Pokud zohledníme kotvení zateplovacích systémů pomocí tohoto součinitele, měla by být obhajitelná nižší hodnota korekčního členu U. Činitel ZTM by měl být hlavně používán u hlavní izolační vrstvy. Použití hodnot ZTM umožňuje použít menší hodnotu korekčního členu du(v1) a du(v2). Lehké rámové konstrukce Při výpočtu konstrukcí, u kterých je izolační materiál vkládán mezi dřevěné hranoly (klasikckým případem je izolace střechy mezi krokvemi) je nezbytně nutné používat součinitel ZTM. Zde je třeba uvažovat o hodnotě ZTM=0,4. U následující izolační vrstvy, kterou jsou překryty i krokve, může být hodnota ZTM výrazně menší. Pokud bychom požadovali přesný výpočet součinitele prostupu tepla u takovýchto nestejnorodých konstrukcí, je možné provést tento výpočet v programu TOB, po volbě typ konstrukce = nestejnorodá. Více viz dále. 8) Okno Konstrukce pro zadání konstrukcí do úlohy v případě, kdy byla konstrukce zadána pomocí programu TOB Zavřením okna programu TOB se vrátíme do programu PENB (TV). V seznamu konstrukcí na kartě Konstrukce je zobrazena nově zadaná konstrukce. V okně Konstrukce je zobrazena skladba pro variantu 1. 6

7 9) Přepínačem 1/2 můžeme přepnout na zobrazení skladby pro variantu 2. Současně se aktivuje tlačítko Odstranit 2, kterým lze ze skladby odstranit vrstvy náležející variantě 2. 10) Následující obrázek zobrazuje stav, při zadávání konstrukce typu Výplň. Pro tyto konstrukce volíme způsob zadání ZZ=0 a veškeré údaje zadáváme do aktivních polí. Ze zadaných rozměrů x, y je vypočítána stavební plocha A výplně. Pomocí násobitelů je z těchto rozměrů vypočítána i délka LS spáry. Ta ale nemá pro výpočty v programech PENB a TV žádný význam. Je určena jen pro výpočty tepelných ztrát podle ČSN v programu TZ. Rovněž součinitel průvzdušnosti i LV nevstupuje do žádných výpočtů souvisejících s hodnocením budov podle ČSN EN ISO Pro výpočty související s hodnocením budov má zásadní význam hodnot Podíl rámu a součinitel propustnosti. 7

8 Výměna oken Zadáme okno označené např. OZ1 ve variantě 1. U starších oken můžeme zadat hodnotu součinitele prostupu tepla U = 2,4 W/(m2.K) a hodnotu součinitele propustnosti slunečního záření q = 0,75. Zadáme podíl rámu. Pro zadání okna OZ1 ve variantě 2 stiskneme tlačítko Vytvořit 2. U tohoto okna nesmí být hodnota součinitele prostupu tepla U > 1,2 W/(m2.K). U těchto oken s dvojsklem bývá hodnota propustnosti slunečního záření q = 0,67, u trojskla Program umožňuje zadat ve druhé variantě jiný rozměr okna. To lze využít v případě, kdy investor v rámci výměny oken chce současně změnit rozměry. Častým případem může být, že budou dvě malá okna nahrazena jedním větším. Tento postup je také možný. Vlastní počet oken ve variantě 1 a variantě 2 se ale zadává až na kartě Zóna (viz dále). 11) Po naplnění seznamu konstrukcí, klikneme na nástrojové liště na ikonu E nebo PT, v závislosti na tom, zda máme zakoupený modul ENB (výpočet podle vyhlášky zelená úsporám) nebo PT (výpočet jen pro Zelená úsporám). Modul PT (popis platí i pro modul ENB) Na kartě Budova vybereme druh budovy RD či BD. Typ výpočtu je pevně nastaven na SFŽP-Výpočet podle TNI a nelze ho měnit. To je vše, co z karty Budova ovlivňuje výpočet pro SFŽP. Ostatní údaje souvisí s výpočtem ENB. Údaje geometrické charakteristiky budovy mají význam pro výpočet obálky budovy na kartě Obálka budovy. 8

9 12) Po zadání údajů na kartě Budova přejdeme na kartu Zóny. Nejdříve musíme definovat zónu v seznamu zón a následně přiřadit zóně konstrukce, které ji obklopují. 13) Okno pro zadání parametrů zóny. Význam jednotlivých polí se zobrazí po stisknutí tlačítla F1 Podlahová plocha Agross je dána součtem celkových vnitřních vytápěných ploch podlaží. Do této plochy nesmí být zahrnuta podlahová plocha garáže. I kdyby byla garáž vytápěna. Do této plochy mohou být zahrnuty plochy malých nevytápěných místností. (vnitřní chodby, různé komory atp.) Z této plochy je prováděn výpočet měrné potřeby tepla. V případě, kdy provedeme výměnu oken, dochází z pravidla ke změně veličiny n50. Přídavný objemový tok vzduchu bude mít nenulovou hodnotu jen v případě kdy při nuceném větrání je objem přiváděného a odváděného množství vzduchu různý. 9

10 14) Po zadání zóny do seznamu zón můžeme zadávat konstrukce tvořících hranici zóny. 10

11 15) Kalkulačka pro výpočet objemu budovy vyskládáním z jednotlivých těles. 11

12 16) Pro vkládání konstrukcí do seznamu konstrukcí na hranici zóny slouží okno Konstrukce zóny. Do seznamu konstrukcí lze zadat jen konstrukce, které jsou připraveny na kartě Konstrukce. Výběr konstrukce provádíme v rozbalovacím seznamu v poli Označení konstrukce (1). Důležité je správné nastavení Prostředí za konstrukcí v poli Pzk (2). V závislosti na volbě Pzk je aktivováno pole (3), do kterého se zapisuje číslo zóny, je-li Pzk = nevytápěná zóna, nebo teplota, je-li Pzk= vytápěná budova. Pzk = vytápěná zóna je určeno jen pro výpočty ENB. V rámci výpočtu pro SFŽP může být jen jedna posuzovaná (vytápěná zóna). 12

13 Pokud v poli Označení konstrukce (1) vybereme jedno z označení OZ, OD, OT OJ, DO, DB, které náležejí výplním, aktivuje se pole (4) pro zadání počtu otvorů (= počtu výplní). Zde je možné zadat odlišný počet výplní pro variantu 1 a variantu 2. Také je možné zadat různé rozměry pro V1 a V2. To umožňuje rozlišit změny rozměrů po zateplení budovy. Je-li zadávaná konstrukce typu výplň aktivuje tlačítko Clonění. Tlačítkem Clonění lze otevřít okno Konstrukce clonění, určené k zadání všech faktorů, které ovlivňují výpočet tepelných zisků průsvitnými výplněmi. 17) Konstrukce - clonění 13

14 Hodnoty veličin A, FF a q jsou zadávány při vkládání konstrukce do úlohy (karta Konstrukce programu PENB/TV) a mohou být různé pro variantu 1 a variantu 2. Kterou z variant v okně vidíme, závisí na stavu přepínače volby výpočtu na kartě Zóny. Celkový činitel stínění Fs = Fh. Fo. Ff Zejména při žádostech o dotaci po výměně oken by měl zpracovatel zvážit, zda není třeba do výpočtu zohlednit vliv horizontu (stromy, sousední budovy). Přepínač variant výpočtu Přepínač variant výpočtu je na umístěný v záhlaví karty Zóny Korekční činitel clonění Korekční činitel clonění Fc lze zadávat po měsících. Pro účely výpočtů potřeby tepla na vytápění s ním nepracujeme. Jeho použití má význam při zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (ENB), kdy lze snížit potřebu energie na chlazení zohledněním vlivu clonících žaluzií, které v letních měsících snižují tepelné zisky z oslunění. Celkový přehled o výplních je na listu Výplně. Ve sloupci Fc korekčního činitele clonění je zobrazován součet hodnot všech dvanácti měsíců. Hodnota 12 vyjadřuje, že v žádném měsíci není použit korekční člen pro clonění. 14

15 15

16 18) Zobrazený obsah karty Zóny patří příkladu, který je dodáván s programem TV a PENB. U konstrukcí STR1, SO2 a PDL1 je vidět ve sloupci Pzk a ČZ přiřazení k pomocným nevytápěným zónám. Zóny jsou definovány v seznamu zón a každá má zadány konstrukce, které ji oddělují od vnějšího prostředí nebo zeminy. Do konstrukcí pomocné zóny nepatří konstrukce, která tvoří hranici mezi posuzovanou a pomocnou zónou. Tuto konstrukci zadáváme jen v seznamu konstrukcí posuzované zóny a přiřazujeme ji číslo sousední nevytápěné zóny. Na základě měrných tepelných ztrát pomocné zóny, je vypočítána hodnota Uekv konstrukce, ke které je zóna přiřazena. Hodnoty jsou zobrazeny ve sloupci Uekv. Poměr Uekv/U vyjadřuje hodnotu b, kterou lze zadat do sloupce b. Číselný údaj musí do sloupce b vložit uživatel. Současně je potřeba obsluhovat i sloupec b ve variantě 2. Ve spodní části karty jsou umístěna pole ULV(V1) a ULV(V2) pro zadání přirážky na zvýšení průměrné hodnoty součinitele prostupu tepla obálky budovy ΔUem podle tabulky 3 z TNI a 30. Do pole ULV(V1) budeme zpravidla zadávat hodnotu 0,1, jelikož ve stávajícím stavu obálky budovy není zajištěna souvislá tepelně izolační vrstva. Pokud bude předmětem výpočtu jen výměna oken, případně spojená s izolací stropů nebo podlah, bude též i v poli ULV(V2) hodnota 0,1. Pokud bude provedena souvislá izolace vnějšího pláště obálky budovy, bude hodnota ULV(V2)= 0,05, a při splnění požadavků uvedených v TNI může být i lepší. 16

17 19) Na kartě SFŽP je zobrazen výsledek. Protokol k výpočtu lze otevřít tlačítkem Protokol a vytisknout, nebo uložit do formátu PDF. Na kartě Primární energie lze dokončit hodnocení pasívních domů podle TNI a

18 20) Omezení při použití dvouvariantního výpočtu. Pokud v rámci úpravy objektu dochází ke změně podlahové plochy Agross, je třeba takovž objekt počítat ve dvou samostatných úlohách. 21) Snížení potřeby tepla výměnou oken. Základní rovnice pro výpočet potřeby tepla na vytápění podle ISO je Qdem = QL - η. QG Výpočet je prováděn po měsících. QL tepelné ztráty v příslušném měsíci QG tepelné zisky v posuzovaném měsíci η účinnost využití tepelných zisků v měsíci Okna jsou prvkem, který ovlivňuje jak QL, tak QG. Nová okna snižují jak ztráty QL, tak zisky QG (menší propustnost). Tepelná ztráta QL je dána součtem ztrát prostupem a ztrát větráním. Ztráty prostupem QT= f(ht) se vypočítají z měrné ztráty HT prostupem budovy. Ztráty větráním Qv = f(hv) se vypočítají z měrné ztráty větráním Hv. Měrná ztráta budovy větráním je dána vztahem: (1) Hv = 0,33. V, kde V je výměna vzduchu v objektu. V příloze C rozlišuje ČSN EN ISO přirozené a nucené větrání. Při přirozeném větrání vstupuje do výpočtu (1) jen požadovaná výměna vzduchu V = Vpož, převážně odvozená od hygienických požadavků. V TNI a 30 je určena hodnotou 25 m 3 /osobu a koeficientem přítomnosti 0,7. Změna kvality těsnosti oken se při tomto postupu do výpočtu nijak nepromítá. Pro nucené větrání je v ČSN EN ISO použit postup, který zohledňuje i kvalitu obálky budovy vyjádřenou činitelem intenzity n50 výměny vzduchu. (2) V = Vpož. (1-ηv) + Vx /C.5, ISO 13789/ První člen zohledňuje celkovou účinnost systému zpětného získávání tepla Vx je přídavný objemový tok určený vztahem /C.3, ISO 13789/ Po aplikaci (2) pro případ přirozeného větrání lze napsat vztah (3) V = Vpož + Vi. n50. e Vi vnitřní objem budovy e činitel zatížení větrem; pro RD je v TNI uvedena hodnota 0,01. Pro BD je v TNI uvedena hodnota 0,07 Tento postup umožňuje do výpočtu úspory potřeby tepla zavést i u objektů s přirozeným větráním vliv změny kvality obálky budovy způsobené okny s kvalitnějším těsněním. Vzhledem k tomu, že v programu Energie 2009 lze tento postup použit, bude doplněn i do modulů firmy PROTECH. Poznámka k hodnotě n50 Hodnoty n50 jsou uvedeny v ISO 13789, tabulka C.1, s rozlišením RD a BD. Pro stávající stav budovy, kde lze úroveň vzduchotěsnosti obálky budovy hodnotit kritériem nízká, je pro RD uvedena hodnota n50 = více než 10. Tato formulace prakticky umožňuje s přihlédnutím ke vztahu (3) a (1) dosáhnout neomezených ztrát větráním budovy a z toho by vyplynuly neomezené úspory dosažené výměnou oken. Na základě konzultací s panem doc. Svobodou doporučuji používat pro stávající stav RD hodnotu n50 = maximálně 15, pro bytové domy pak maximálně 10. Pokud k tomu nebudou mít pracovníci SFŽP výhrady. Hodnotu n50 lze změřit. Je možné, že v některých případech by mohlo být účelné nechat změřit stávající stav hodnoty n50, která by pak sloužila k výpočtu výchozího stavu. Pak by samozřejmě musela být změřena i po výměně oken, aby byl přesný údaj pro výpočet dosažené úspory. Na časté dotazy, jak ovlivňuje hodnota ilv spárové průvdušnosti oken výpočet potřeby tepla, je třeba odpovědět, že tato hodnota do výpočtů vůbec nevstupuje. V nových normách se pracuje s veličinou n50, která v sobě zahrnuje plášť budovy včetně oken. 18

19 22) Konstrukce přilehlé k zemině. Tento výpočet lze provádět jen v programu TV. Program PENB ho neumožňuje. Jedná se o výpočet podle ISO Na kartě Údaje o budově II, je nutné zadat veličiny Ag a P. Případná volba přídavné okrajové izolace aktivuje vstupní pole pro zadání příslušných výpočtů. Na kartě konstrukce dáme povel k vložení nové konstrukce do úlohy. Pokud po zadání označení konstrukce do pole OK zaškrtneme atribut Přilehlá k zemině, otevře se okno Přenos tepla zeminou. 19

20 23) V záhlaví jsou zobrazeny hodnoty charakterizující budovu. Je vypočítána hodnota Uo, tedy ekvivalentní hodnota Uekv podlahové konstrukce, která má tepelný odpor R = 0 a na této desce je postavena zeď o tloušťce w=0. Po zadání skutečných hodnot R a w pro posuzovaný případ, je v poli Uo zobrazena hodnota Uekv. 24) V praxi ale většinou skladbu podlahy zadáváme. Následující obrázek ukazuje stav při zadávání podlahy do programu B. V použitém příkladu má podlahová konstrukce nad hydroizolací jen betonovou desku. 20

21 25) Po zavření okna programu TOB je v okně Konstrukce-varianta 1 zobrazena skladba podlahy a vypočítaný součinitel U prostupu tepla. 26) Otevřeme okno Přenos tepla zeminou. V okně doplníme tloušťku w stěny. Tepelný odpor podlahové konstrukce je převzatý z programu TOB. Ekvivalentní hodnota této podlahové konstrukce zobrazena v poli Uo. Zavřeme okno. 27) V okně Konstrukce zaškrtneme pole Uekv a zadáme hodnotu Uo z okna Přenos tepla zeminou. 21

22 28) Předchozí příklad popisoval postup pro případ, když je podlaha na terénu. Příklad podlahy v suterénu je zobrazen na následujícím obrázku: Po výběru Podlaha v suterénu musíme zadat hloubku podlahy pod okolním terénem. Ekvivalentní hodnota Uekv podlahové konstrukce suterénu je zobrazena v poli Ubf. Současně je spočítána ekvivalentní hodnota součinitele prostupu tepla obvodové stěny suterénu, která je přilehlá k zemině. Obrázek ukazuje stav, kdy ještě nebyl do pole Rw zadán tepelný odpor stěny suterénu a je vypočítána hodnota Ubw ekvivalentní součinitel Uekv obvodové stěny suterénu. Tepelný odpor stěny suterénu zadáme do pole Rw až když v úloze zadáme příslušnou konstrukci např. SO3 a v programu TOB odečteme tepelný odpor stěny suterénu. Vypočítanou hodnotu Ubw vložíme u konstrukce SO3 do pole Uekv způsobem popsaným u konstrukce PDL1. 31) Nestejnorodé konstrukce v programu TOB a součinitel ZTM Popis je proveden na rámové konstrukci vyplněné vláknitou izolací a z obou stran uzavřenou bedněním. V programu TOB založíme SO1 typu stejnorodá 22

23 Zadáme skladbu, která odpovídá výřezu s izolací. Při zadávání konstrukce je nepodstatné, jakou hodnotu má korekční člen ΔU. Ten do výpočtu nestejnorodé konstrukce nevstupuje. Ovlivňuje zobrazenou hodnotu U. Zadáme druhou stejnorodou konstrukci, která má skladbu výřezu se dřevem 23

24 Do úlohy založíme další konstrukci. Této konstrukci nastavíme atribut Nestejnorodá. 24

25 Zadání nestejnorodé konstrukce Zadání se provádí v okně nestejnorodá konstrukce. Do seznamu konstrukcí se vloží všechny stejnorodé konstrukce, ze kterých lze nestejnorodou konstrukci složit. Ve sloupci podíl je uvedena hodnota podílu stejnorodé konstrukce na charakteristickém výseku nestejnorodé konstrukce. Podíl je vyjadřován v procentech. Pro nestejnorodou konstrukci probíhá výpočet podle ČSN a kontrolní výpočet podle ISO Pro další práci se používá hodnota vypočítaná podle ČSN. V našem případě je výsledkem hodnota U = 0,328. Poznámka: V nové verzi TOB byla provedena úprava, aby ve sloupci U byly u konstrukcí zobrazovány hodnoty Uo = U ΔU, tedy čistá hodnota součinitele prostupu U tepla bez vlivu korekčního členu ΔU. Vrátíme se do zadání stejnorodé konstrukce SO1 a zde zkusmo zadáme takovou hodnotu ZTM, aby součinitel prostupu tepla konstrukcí SO1 odpovídal vypočítané hodnotě nestejnorodé konstrukce. Při tomto postupu by měl korekční člen ΔU nulovou hodnotu, aby neovlivňoval zobrazovanou hodnotu U. 25

26 41) Úprava katalogových hodnot fyzikálních veličin jednotlivých materiálů Na kartě Materiál použitý v zakázce vybereme položku, u které potřebujeme upravit některou katalogovou hodnotu. Stiskneme tlačítko Editovat. Na tento povel založí program v seznamu materiálů kopii položky. Kopie má stejné katalogové číslo jako původní položka, ale doplněné zprava indexem e. U kopie lze všechny hodnoty fyzikálních veličin editovat. 26

27 51) Poznámka k zadávání údajů do programu TV. Zátopový součinitel frh V okně Výpočet budovy a okně Výpočet místnosti je k dispozici tlačítko Komentář, kterým lze zobrazit popis výpočtů tepelných ztrát podle ČSN EN Pro zátopový výkon platí: (RH) = frh. A Pi Neuvážené používání zátopového součinitele vede k tomu, že k tepelným ztrátám větráním a prostupem je přičtena hodnota, která je závislá na vnitřní podlahové ploše místnosti, bez ohledu na tepelné ztráty místnosti. U stávajících dobře udělaných objektů vídám v zasílaných úlohách u místnosti o ploše 30 m 2 a ztrátě do 1000 W, přirážky o hodnotě m 2 = 660 W. To je absurdní!!! Přirážka je 66 % tepelných ztrát místnosti! Dochází k nekontrolovatelnému zkreslení ztrát místností a tím i celé budovy. Objekt o vytápěné ploše 150 m 2, má celkovou přirážku na zátop 3300 W. Má-li objekt vlastní tepelné ztráty prostupem a větráním 6000 W, pak projektant klidně navrhne tepelné čerpadlo o výkonu W. Celková přirážka ke ztrátám je větší než 50 % tepelných ztrát. Pokud ponecháme zátopový součinitel frh = 0, vždy můžeme v rámci dimenzování otopných těles vhodným a kontrolovaným způsobem navýšit otopnou plochu. Infiltrace obvodovým pláštěm Hodnoty zadávané na kartě Údaje o budově I slouží k výpočtu tepelných ztrát větráním jednotlivých místností. V žádném případě nevstupují do výpočtů prováděných v modulu PT a ENB. Neovlivňují výpočet potřeby tepla pro ZÚ a průkaz ENB. Další doplňování bude prováděno na základě četnosti dotazů uživatelů. Ing. Zdeněk Ryšavý Nový Bor

TOB - Tepelná ochrana budov

TOB - Tepelná ochrana budov Charakteristika programu TOB Program TOB v. 13 je určen k posuzování stavebních konstrukcí dle ČSN 73 0540-2:2007 Tepelná ochrana budov a ČSN EN ISO 6946 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla. Umožňuje

Více

VKO - Větrání kotelen

VKO - Větrání kotelen Charakteristika programu Větrání kotelen VKO - Větrání kotelen Program VKO je určen k návrhu větracího zařízení v kotelnách. Dovoluje navrhnout až pět přívodních a pět odvodních zařízení. Podmínkou je,

Více

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby 5 5.1 Úvod širší souvislosti Hlavními úkoly tepelné ochrany budov (stavební tepelné techniky, součásti stavební fyziky) je přispět ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí pro uživatele budov, nízké energetické

Více

UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE

UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE Stavebně technický ústav-e a.s. 2005 UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE STÚ-E, a.s. Stavebně technický

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol.

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. ENERGETICKÁ náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. BUDOV Energetická náročnost budov základní pojmy a platná legislativa Autoři: Lenka Hudcová, Monika Kašparová, Gabriela Krajcarová, David Lukavec,

Více

Nástroje pro analýzu dat

Nástroje pro analýzu dat 7 Nástroje pro analýzu dat V té to ka pi to le: Ověřování vstupních dat Hledání řešení Řešitel Scénáře Citlivostní analýza Rychlá analýza Kapitola 7 Nástroje pro analýzu dat Součástí Excelu jsou nástroje

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ (výtah z diplomové práce zpracované na ČVUT Praha, 2010) Bc. Adéla Hrubešová Seznam použitých zkratek ČSN BPEJ BS CB DKM GP GNU GPL GPS GPU ISKN KM KMD KM-D

Více

NemKalk 7 uživatelská příručka. Úřední a tržní oceňování nemovitostí

NemKalk 7 uživatelská příručka. Úřední a tržní oceňování nemovitostí NemKalk 7 uživatelská příručka Úřední a tržní oceňování nemovitostí Obsah Úvod...3 Projekt ocenění...4 Vytvoření nového projektu ocenění...5 Vlastnosti projektu...6 Základní cena stavebních pozemků...8

Více

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku.

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku. Stažení a instalace První instalaci programu je třeba provést instalátorem. Instalátor programu je možno stáhnout na stránce installations.astrasw.cz/buildingdesign/buildingdesign.exe. Stáhne se instalační

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 2.2.1 Klávesové zkratky... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor / Moduly... 3 3.1.2 Menu Soubor / Původní díl...

Více

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Ivan Chichmanov REHAU s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, Ivan.Chichmanov@prag.rehau.com Úspora energie je pojem, který

Více

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Radon Stavební souvislosti II. Sešit G Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Principy ochrany proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů Martin Jiránek Milena Honzíková STÁTNÍ ÚŘAD

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k vyhlášce č. 372/2001 Sb. č.j. 28203/2002-71 ze dne 19. prosince 2002

Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k vyhlášce č. 372/2001 Sb. č.j. 28203/2002-71 ze dne 19. prosince 2002 Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k vyhlášce č. 372/2001 Sb. č.j. 28203/2002-71 ze dne 19. prosince 2002 1 Předmět úpravy Předmět právní úpravy vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 372/2001

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

Docházkový systém ID-Ware II

Docházkový systém ID-Ware II ID-Ware II Obsah 1.Základní pojmy...8 1.1.Formátovací konvence...8 1.2.Licenční podmínky...8 1.3...8 1.4.Přístupový systém...8 1.5.Administrátor...8 1.6.Uživatel...9 1.7.Uživatelská práva...9 1.8.Nastavení

Více

EKONOM. Majetek Plus. www.ekonom-system.cz

EKONOM. Majetek Plus. www.ekonom-system.cz EKONOM Majetek Plus www.ekonom-system.cz EKONOM - účetní a evidenční systém 2 Obsah: 1 Evidence majetku rozšířená... 4 1.1 Hlavní okno evidence... 4 1.1.1 Vyhledávací funkce... 5 1.1.2 Výběr druhu majetku...

Více

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora WinSKL Skladové hospodářství Verze programu 5.35 pro Windows Příručka supervizora Copyright Gordic spol. s r.o. Jihlava prosinec 2000 1 2 Obsah 1. ÚVOD... 7 1.1 PŘEDMLUVA... 7 1.2 KOMPATIBILNÍ VERZE EKONOMICKÝCH

Více

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno 2003 2 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán 10 5. Popis stávajícího stavu

Více

Jazyk G a GLCBuilder. U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010

Jazyk G a GLCBuilder. U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010 Jazyk G a GLCBuilder U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010 JAZYK G A GLCBUILDER Uživatelská příručka pro tvorbu knihoven grafických prvků určených pro grafické programovací nástroje MICROPEL.

Více

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno 2003 2 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán 10 5. Popis stávajícího stavu

Více

Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb

Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb Vliv uživatele stavby na environmentální přínos (nízkoenergetických) staveb strana 1 Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb Inovativní produkt v rámci projektu Příprava

Více

s. r. o. ATELIER EKOLOGICKÝCH MODELU MEFA 13 Aktualizace 2013

s. r. o. ATELIER EKOLOGICKÝCH MODELU MEFA 13 Aktualizace 2013 ATELIER EKOLOGICKÝCH MODELU MEFA 13 Aktualizace 2013 Uživattel lská přří írručka Praha Květen 2013 OBSAH Aktualizace programu MEFA 13... 3 Hlavní funkce programu MEFA 13... 5 Typy souborů v programu MEFA...

Více

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná.

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná. 50 Realizace. Princip: optimalizace tepelné Každý stavební prvek má zásadní vliv. Ať střecha, obvodová stěna nebo sklep dobrá tepelná kvalita jednotlivých komponentů je vždy tou nejbezpečnější a nejvíce

Více

NEXIS 32 rel. 3.70 Příčinkové plochy a čáry Pohyblivé zatížení

NEXIS 32 rel. 3.70 Příčinkové plochy a čáry Pohyblivé zatížení SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

OKNA WH OKNA. Program pro konstrukci oken. Manuál k projekční části. Winkhaus CR, s.r.o. Mirošovická 704 251 64 Mnichovice

OKNA WH OKNA. Program pro konstrukci oken. Manuál k projekční části. Winkhaus CR, s.r.o. Mirošovická 704 251 64 Mnichovice Program pro konstrukci oken WH OKNA Manuál k projekční části OKNA Winkhaus CR, s.r.o. Mirošovická 704 251 64 Mnichovice Tel.: 323 627 053-4 Fax: 323 627 059 www.winkhaus.cz, www.whokna.cz Strana 1 (celkem

Více