Postup výpočtu potřeby tepla pro žádosti Zelená úsporám (verze 4)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Postup výpočtu potřeby tepla pro žádosti Zelená úsporám (verze 4)"

Transkript

1 Postup výpočtu potřeby tepla pro žádosti Zelená úsporám (verze 4) Obsah -názvy programů a modulů umožňujících ohodnotit energetickou náročnost budov -koncepce výpočtů dokládaných k žádosti o dotaci Zelená úsporám -koncepce výpočtu Uekv u konstrukcí přilehlých k zemině -koncepce výpočtu vlivu sousedních nevytápěných zón -popis práce s programy a moduly PENB/TV PT TOB -popis problematiky snížení potřeby tepla výměnou oken -popis výpočtů konstrukcí přilehlých k zemině -popis omezení použití výpočtů se dvěma variantami konstrukcí -TOB nestejnorodé konstrukce a součinitel ZTM -editování katalogových hodnot materiálů -poznámky k zadávání hodnot do programu TV Názvy programů TZ Tepelné ztráty (výpočet podle ČSN program již není dodáván) TV Tepelný výkon (výpočet tepelných ztrát podle ČSN EN 12831), umožňuje vstup do modulu ENB nebo PT PENB Zjednodušená verze programu TV, umožňuje vstup do modulů ENB nebo PT TOB Posouzení stavebních konstrukcí podle ČSN , spolupracuje s TV a PENB Názvy modulů ENB Energetická náročnost budov umožňuje výpočet průkazu ENB i potřeby tepla pro žádosti na SFŽP PT Potřeba tepla umožňuje výpočet potřeby tepla pro žádosti na SFŽP Tepelná zátěž výpočet klimatizovaných prostorů podle ČSN Obálka budovy výpočet energetického štítku obálky budovy a letní a zimní stability místností podle ČSN Koncepce výpočtů potřeby tepla na vytápění podle ISO a TNI EA = Qdem,roční/Agross Měrná potřeba tepla R1 Qdem = QL -. QG Potřeba tepla podle ISO QL QL = QT + QTg + Qv QT = HT. ( i e). t QTg = Hg. ( i e). t Qv = Hv. ( i e). t Tepelné ztráty za posuzovaný časový úsek Prostupem Prostupem zeminou Výměnou vzduchu QG Tepelné zisky za posuzovaný časový úsek QG = Qsol + Qi Qsol = Gm. Asol funkce SS Zisky z osluněním podle TNI a 30 Qi = i. Agross. t Vnitřní zisky podle TNI a 30 Účinnost využití zisků ISO = funkce (QG/QL, Cm) HT = U. A. b Hg = U. A. b Hv = 0,33. V V = Vv + Vx Vv Podle TNI odvozeno z počtu osob 1

2 Vx = funkce (Vi, n50, e, f) ISO U Součinitel prostupu tepla ČSN A Plocha stavební konstrukce Měřeno z vnějších rozměrů Asol Asol = A.(1-FF).q.0,9.Fs Účinná solární plocha okna, ISO b Redukční činitel Zohledňuje vliv sousedních prostorů vytápěných i nevytápěných a zeminy. Pro účely ZÚ je potřeba stanovit b výpočtem podle ISO a ISO t Délka trvání výpočtového intervalu Podle TNI se jedná o výpočty s měsíčním krokem Algoritmus výpočtu konstrukce přilehlých k zemině podle ČSN EN ISO 13370:

3 Algoritmus výpočtu vlivu sousedních nevytápěných zón podle ČSN EN ISO 13789:2009 Vliv nevytápěné zóny Následující popis je prováděn na kombinaci programů PENB-PT, platí však i pro případy: PENB-ENB, TV-PT a TV-ENB. 1) Ze složky PROTECH, kterou instalační program založil na pracovní ploše, vybereme program Posouzení energetické náročnosti budov (PENB) nebo program Tepelný výkon (TV). Program PENB je jednodušší verze programu TV. 2) Po spuštění programu PENB (popř. TV) zvolíme v hlavní nabídce povel Soubor/Nová zakázka. Otevře se hlavní okno zakázky, které obsahuje karty Údaje o budově, Konstrukce a Vazby. Pro seznámení se s příkladem, stiskneme tlačítko Příklady. Při zakládání nové úlohy vybereme z katalogu lokalit lokalitu. Výběr lokality je povinný, i když vlastní výpočet potřeby tepla probíhá pro klimatická data, určená TNI V programu TV lze na kartě Údaje o budově I zadat ještě další údaje, které ale souvisí jen s výpočtem tepelných ztrát podle ČSN EN a nemají žádný vliv na výpočet potřeby tepla. 3

4 3) Katalog Lokalit Lokalitu vybíráme z ČSN :2005 nebo z ČSN EN 12831:2005. Obsah skupiny Česká republika je neúplný. 4) Okno pro zadání konstrukcí otevřeme na kartě Konstrukce z místní nabídky tabulky Konstrukce nebo tlačítkem Nová. V okně Konstrukce vybereme v poli OK standardizované označení konstrukce. Pokud potvrdíme nabízenou hodnotu způsobu zadání ZZ = 0, zaktivujeme pole Součinitel prostupu U pro zadání součinitele prostupu tepla z klávesnice. 4

5 5) Zadání konstrukcí v programu TOB Pokud v okně Konstrukce zvolíme způsob zadání ZZ=Z, lze tlačítkem umístěným za tímto polem otevřít program TOB. Na kartě Prostředí lze do pole Popis(V1) vložit text, který dále bude zobrazován ve většině tiskových dokumentů. Nejdůležitější údaj, který je potřeba na kartě Prostředí nastavit, je Zařazení konstrukce, které určuje požadované a doporučené hodnoty podle ČSN ) V dalším kroku přejdeme na kartu Skladba. Tlačítkem Uložit(TOB) můžeme dát povel k uložení aktuální konstrukce do souboru TOB. 5

6 Jednotlivé vrstvy vybíráme z katalogu, který je dostupný ze sloupce KC. Ve sloupci Varianta přiřazuje program vrstvám atribut Z vr. Základní vrstva. Pokud mají všechny vrstvy konstrukce atribut Z vr., potom se jedná se o jednovariantní konstrukci, které lze přiřadit korekční člen ΔU(V1). Pokud chceme současně vytvořit obě varianty konstrukce (varianta 1 jen stávající stav, varianta 2 - stávající stav doplněný o nově přidané tepelné izolace), pokračujeme v zadávání vrstev, o které bude stávající konstrukce doplněna. Těmto vrstvám přiřadíme ve sloupci Varianta atribut P vr. Přidaná vrstva. Takto vytvoříme v rámci zadání jedné skladby dvě varianty konstrukce. Současně je potřeba zadat pro konstrukci ve variantě 2 korekční člen ΔU(V2). Problematika volby hodnot korekčních členů je popsána v ČSN , TNI a 30 a podrobně rozebrána v kmenové normě ČSN EN ISO 6946, kde jsou popsány metody výpočtu korekčních členů pro některé typické případy. Program umožňuje přiřadit každé vrstvě činitel Z TM. Tímto činitelem je korigován součinitel tepelné vodivosti λ na hodnotu λekv, kterou lze kompenzovat vlivy nehomogenity příslušné vrstvy. Pokud zohledníme kotvení zateplovacích systémů pomocí tohoto součinitele, měla by být obhajitelná nižší hodnota korekčního členu U. Činitel ZTM by měl být hlavně používán u hlavní izolační vrstvy. Použití hodnot ZTM umožňuje použít menší hodnotu korekčního členu du(v1) a du(v2). Lehké rámové konstrukce Při výpočtu konstrukcí, u kterých je izolační materiál vkládán mezi dřevěné hranoly (klasikckým případem je izolace střechy mezi krokvemi) je nezbytně nutné používat součinitel ZTM. Zde je třeba uvažovat o hodnotě ZTM=0,4. U následující izolační vrstvy, kterou jsou překryty i krokve, může být hodnota ZTM výrazně menší. Pokud bychom požadovali přesný výpočet součinitele prostupu tepla u takovýchto nestejnorodých konstrukcí, je možné provést tento výpočet v programu TOB, po volbě typ konstrukce = nestejnorodá. Více viz dále. 8) Okno Konstrukce pro zadání konstrukcí do úlohy v případě, kdy byla konstrukce zadána pomocí programu TOB Zavřením okna programu TOB se vrátíme do programu PENB (TV). V seznamu konstrukcí na kartě Konstrukce je zobrazena nově zadaná konstrukce. V okně Konstrukce je zobrazena skladba pro variantu 1. 6

7 9) Přepínačem 1/2 můžeme přepnout na zobrazení skladby pro variantu 2. Současně se aktivuje tlačítko Odstranit 2, kterým lze ze skladby odstranit vrstvy náležející variantě 2. 10) Následující obrázek zobrazuje stav, při zadávání konstrukce typu Výplň. Pro tyto konstrukce volíme způsob zadání ZZ=0 a veškeré údaje zadáváme do aktivních polí. Ze zadaných rozměrů x, y je vypočítána stavební plocha A výplně. Pomocí násobitelů je z těchto rozměrů vypočítána i délka LS spáry. Ta ale nemá pro výpočty v programech PENB a TV žádný význam. Je určena jen pro výpočty tepelných ztrát podle ČSN v programu TZ. Rovněž součinitel průvzdušnosti i LV nevstupuje do žádných výpočtů souvisejících s hodnocením budov podle ČSN EN ISO Pro výpočty související s hodnocením budov má zásadní význam hodnot Podíl rámu a součinitel propustnosti. 7

8 Výměna oken Zadáme okno označené např. OZ1 ve variantě 1. U starších oken můžeme zadat hodnotu součinitele prostupu tepla U = 2,4 W/(m2.K) a hodnotu součinitele propustnosti slunečního záření q = 0,75. Zadáme podíl rámu. Pro zadání okna OZ1 ve variantě 2 stiskneme tlačítko Vytvořit 2. U tohoto okna nesmí být hodnota součinitele prostupu tepla U > 1,2 W/(m2.K). U těchto oken s dvojsklem bývá hodnota propustnosti slunečního záření q = 0,67, u trojskla Program umožňuje zadat ve druhé variantě jiný rozměr okna. To lze využít v případě, kdy investor v rámci výměny oken chce současně změnit rozměry. Častým případem může být, že budou dvě malá okna nahrazena jedním větším. Tento postup je také možný. Vlastní počet oken ve variantě 1 a variantě 2 se ale zadává až na kartě Zóna (viz dále). 11) Po naplnění seznamu konstrukcí, klikneme na nástrojové liště na ikonu E nebo PT, v závislosti na tom, zda máme zakoupený modul ENB (výpočet podle vyhlášky zelená úsporám) nebo PT (výpočet jen pro Zelená úsporám). Modul PT (popis platí i pro modul ENB) Na kartě Budova vybereme druh budovy RD či BD. Typ výpočtu je pevně nastaven na SFŽP-Výpočet podle TNI a nelze ho měnit. To je vše, co z karty Budova ovlivňuje výpočet pro SFŽP. Ostatní údaje souvisí s výpočtem ENB. Údaje geometrické charakteristiky budovy mají význam pro výpočet obálky budovy na kartě Obálka budovy. 8

9 12) Po zadání údajů na kartě Budova přejdeme na kartu Zóny. Nejdříve musíme definovat zónu v seznamu zón a následně přiřadit zóně konstrukce, které ji obklopují. 13) Okno pro zadání parametrů zóny. Význam jednotlivých polí se zobrazí po stisknutí tlačítla F1 Podlahová plocha Agross je dána součtem celkových vnitřních vytápěných ploch podlaží. Do této plochy nesmí být zahrnuta podlahová plocha garáže. I kdyby byla garáž vytápěna. Do této plochy mohou být zahrnuty plochy malých nevytápěných místností. (vnitřní chodby, různé komory atp.) Z této plochy je prováděn výpočet měrné potřeby tepla. V případě, kdy provedeme výměnu oken, dochází z pravidla ke změně veličiny n50. Přídavný objemový tok vzduchu bude mít nenulovou hodnotu jen v případě kdy při nuceném větrání je objem přiváděného a odváděného množství vzduchu různý. 9

10 14) Po zadání zóny do seznamu zón můžeme zadávat konstrukce tvořících hranici zóny. 10

11 15) Kalkulačka pro výpočet objemu budovy vyskládáním z jednotlivých těles. 11

12 16) Pro vkládání konstrukcí do seznamu konstrukcí na hranici zóny slouží okno Konstrukce zóny. Do seznamu konstrukcí lze zadat jen konstrukce, které jsou připraveny na kartě Konstrukce. Výběr konstrukce provádíme v rozbalovacím seznamu v poli Označení konstrukce (1). Důležité je správné nastavení Prostředí za konstrukcí v poli Pzk (2). V závislosti na volbě Pzk je aktivováno pole (3), do kterého se zapisuje číslo zóny, je-li Pzk = nevytápěná zóna, nebo teplota, je-li Pzk= vytápěná budova. Pzk = vytápěná zóna je určeno jen pro výpočty ENB. V rámci výpočtu pro SFŽP může být jen jedna posuzovaná (vytápěná zóna). 12

13 Pokud v poli Označení konstrukce (1) vybereme jedno z označení OZ, OD, OT OJ, DO, DB, které náležejí výplním, aktivuje se pole (4) pro zadání počtu otvorů (= počtu výplní). Zde je možné zadat odlišný počet výplní pro variantu 1 a variantu 2. Také je možné zadat různé rozměry pro V1 a V2. To umožňuje rozlišit změny rozměrů po zateplení budovy. Je-li zadávaná konstrukce typu výplň aktivuje tlačítko Clonění. Tlačítkem Clonění lze otevřít okno Konstrukce clonění, určené k zadání všech faktorů, které ovlivňují výpočet tepelných zisků průsvitnými výplněmi. 17) Konstrukce - clonění 13

14 Hodnoty veličin A, FF a q jsou zadávány při vkládání konstrukce do úlohy (karta Konstrukce programu PENB/TV) a mohou být různé pro variantu 1 a variantu 2. Kterou z variant v okně vidíme, závisí na stavu přepínače volby výpočtu na kartě Zóny. Celkový činitel stínění Fs = Fh. Fo. Ff Zejména při žádostech o dotaci po výměně oken by měl zpracovatel zvážit, zda není třeba do výpočtu zohlednit vliv horizontu (stromy, sousední budovy). Přepínač variant výpočtu Přepínač variant výpočtu je na umístěný v záhlaví karty Zóny Korekční činitel clonění Korekční činitel clonění Fc lze zadávat po měsících. Pro účely výpočtů potřeby tepla na vytápění s ním nepracujeme. Jeho použití má význam při zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (ENB), kdy lze snížit potřebu energie na chlazení zohledněním vlivu clonících žaluzií, které v letních měsících snižují tepelné zisky z oslunění. Celkový přehled o výplních je na listu Výplně. Ve sloupci Fc korekčního činitele clonění je zobrazován součet hodnot všech dvanácti měsíců. Hodnota 12 vyjadřuje, že v žádném měsíci není použit korekční člen pro clonění. 14

15 15

16 18) Zobrazený obsah karty Zóny patří příkladu, který je dodáván s programem TV a PENB. U konstrukcí STR1, SO2 a PDL1 je vidět ve sloupci Pzk a ČZ přiřazení k pomocným nevytápěným zónám. Zóny jsou definovány v seznamu zón a každá má zadány konstrukce, které ji oddělují od vnějšího prostředí nebo zeminy. Do konstrukcí pomocné zóny nepatří konstrukce, která tvoří hranici mezi posuzovanou a pomocnou zónou. Tuto konstrukci zadáváme jen v seznamu konstrukcí posuzované zóny a přiřazujeme ji číslo sousední nevytápěné zóny. Na základě měrných tepelných ztrát pomocné zóny, je vypočítána hodnota Uekv konstrukce, ke které je zóna přiřazena. Hodnoty jsou zobrazeny ve sloupci Uekv. Poměr Uekv/U vyjadřuje hodnotu b, kterou lze zadat do sloupce b. Číselný údaj musí do sloupce b vložit uživatel. Současně je potřeba obsluhovat i sloupec b ve variantě 2. Ve spodní části karty jsou umístěna pole ULV(V1) a ULV(V2) pro zadání přirážky na zvýšení průměrné hodnoty součinitele prostupu tepla obálky budovy ΔUem podle tabulky 3 z TNI a 30. Do pole ULV(V1) budeme zpravidla zadávat hodnotu 0,1, jelikož ve stávajícím stavu obálky budovy není zajištěna souvislá tepelně izolační vrstva. Pokud bude předmětem výpočtu jen výměna oken, případně spojená s izolací stropů nebo podlah, bude též i v poli ULV(V2) hodnota 0,1. Pokud bude provedena souvislá izolace vnějšího pláště obálky budovy, bude hodnota ULV(V2)= 0,05, a při splnění požadavků uvedených v TNI může být i lepší. 16

17 19) Na kartě SFŽP je zobrazen výsledek. Protokol k výpočtu lze otevřít tlačítkem Protokol a vytisknout, nebo uložit do formátu PDF. Na kartě Primární energie lze dokončit hodnocení pasívních domů podle TNI a

18 20) Omezení při použití dvouvariantního výpočtu. Pokud v rámci úpravy objektu dochází ke změně podlahové plochy Agross, je třeba takovž objekt počítat ve dvou samostatných úlohách. 21) Snížení potřeby tepla výměnou oken. Základní rovnice pro výpočet potřeby tepla na vytápění podle ISO je Qdem = QL - η. QG Výpočet je prováděn po měsících. QL tepelné ztráty v příslušném měsíci QG tepelné zisky v posuzovaném měsíci η účinnost využití tepelných zisků v měsíci Okna jsou prvkem, který ovlivňuje jak QL, tak QG. Nová okna snižují jak ztráty QL, tak zisky QG (menší propustnost). Tepelná ztráta QL je dána součtem ztrát prostupem a ztrát větráním. Ztráty prostupem QT= f(ht) se vypočítají z měrné ztráty HT prostupem budovy. Ztráty větráním Qv = f(hv) se vypočítají z měrné ztráty větráním Hv. Měrná ztráta budovy větráním je dána vztahem: (1) Hv = 0,33. V, kde V je výměna vzduchu v objektu. V příloze C rozlišuje ČSN EN ISO přirozené a nucené větrání. Při přirozeném větrání vstupuje do výpočtu (1) jen požadovaná výměna vzduchu V = Vpož, převážně odvozená od hygienických požadavků. V TNI a 30 je určena hodnotou 25 m 3 /osobu a koeficientem přítomnosti 0,7. Změna kvality těsnosti oken se při tomto postupu do výpočtu nijak nepromítá. Pro nucené větrání je v ČSN EN ISO použit postup, který zohledňuje i kvalitu obálky budovy vyjádřenou činitelem intenzity n50 výměny vzduchu. (2) V = Vpož. (1-ηv) + Vx /C.5, ISO 13789/ První člen zohledňuje celkovou účinnost systému zpětného získávání tepla Vx je přídavný objemový tok určený vztahem /C.3, ISO 13789/ Po aplikaci (2) pro případ přirozeného větrání lze napsat vztah (3) V = Vpož + Vi. n50. e Vi vnitřní objem budovy e činitel zatížení větrem; pro RD je v TNI uvedena hodnota 0,01. Pro BD je v TNI uvedena hodnota 0,07 Tento postup umožňuje do výpočtu úspory potřeby tepla zavést i u objektů s přirozeným větráním vliv změny kvality obálky budovy způsobené okny s kvalitnějším těsněním. Vzhledem k tomu, že v programu Energie 2009 lze tento postup použit, bude doplněn i do modulů firmy PROTECH. Poznámka k hodnotě n50 Hodnoty n50 jsou uvedeny v ISO 13789, tabulka C.1, s rozlišením RD a BD. Pro stávající stav budovy, kde lze úroveň vzduchotěsnosti obálky budovy hodnotit kritériem nízká, je pro RD uvedena hodnota n50 = více než 10. Tato formulace prakticky umožňuje s přihlédnutím ke vztahu (3) a (1) dosáhnout neomezených ztrát větráním budovy a z toho by vyplynuly neomezené úspory dosažené výměnou oken. Na základě konzultací s panem doc. Svobodou doporučuji používat pro stávající stav RD hodnotu n50 = maximálně 15, pro bytové domy pak maximálně 10. Pokud k tomu nebudou mít pracovníci SFŽP výhrady. Hodnotu n50 lze změřit. Je možné, že v některých případech by mohlo být účelné nechat změřit stávající stav hodnoty n50, která by pak sloužila k výpočtu výchozího stavu. Pak by samozřejmě musela být změřena i po výměně oken, aby byl přesný údaj pro výpočet dosažené úspory. Na časté dotazy, jak ovlivňuje hodnota ilv spárové průvdušnosti oken výpočet potřeby tepla, je třeba odpovědět, že tato hodnota do výpočtů vůbec nevstupuje. V nových normách se pracuje s veličinou n50, která v sobě zahrnuje plášť budovy včetně oken. 18

19 22) Konstrukce přilehlé k zemině. Tento výpočet lze provádět jen v programu TV. Program PENB ho neumožňuje. Jedná se o výpočet podle ISO Na kartě Údaje o budově II, je nutné zadat veličiny Ag a P. Případná volba přídavné okrajové izolace aktivuje vstupní pole pro zadání příslušných výpočtů. Na kartě konstrukce dáme povel k vložení nové konstrukce do úlohy. Pokud po zadání označení konstrukce do pole OK zaškrtneme atribut Přilehlá k zemině, otevře se okno Přenos tepla zeminou. 19

20 23) V záhlaví jsou zobrazeny hodnoty charakterizující budovu. Je vypočítána hodnota Uo, tedy ekvivalentní hodnota Uekv podlahové konstrukce, která má tepelný odpor R = 0 a na této desce je postavena zeď o tloušťce w=0. Po zadání skutečných hodnot R a w pro posuzovaný případ, je v poli Uo zobrazena hodnota Uekv. 24) V praxi ale většinou skladbu podlahy zadáváme. Následující obrázek ukazuje stav při zadávání podlahy do programu B. V použitém příkladu má podlahová konstrukce nad hydroizolací jen betonovou desku. 20

21 25) Po zavření okna programu TOB je v okně Konstrukce-varianta 1 zobrazena skladba podlahy a vypočítaný součinitel U prostupu tepla. 26) Otevřeme okno Přenos tepla zeminou. V okně doplníme tloušťku w stěny. Tepelný odpor podlahové konstrukce je převzatý z programu TOB. Ekvivalentní hodnota této podlahové konstrukce zobrazena v poli Uo. Zavřeme okno. 27) V okně Konstrukce zaškrtneme pole Uekv a zadáme hodnotu Uo z okna Přenos tepla zeminou. 21

22 28) Předchozí příklad popisoval postup pro případ, když je podlaha na terénu. Příklad podlahy v suterénu je zobrazen na následujícím obrázku: Po výběru Podlaha v suterénu musíme zadat hloubku podlahy pod okolním terénem. Ekvivalentní hodnota Uekv podlahové konstrukce suterénu je zobrazena v poli Ubf. Současně je spočítána ekvivalentní hodnota součinitele prostupu tepla obvodové stěny suterénu, která je přilehlá k zemině. Obrázek ukazuje stav, kdy ještě nebyl do pole Rw zadán tepelný odpor stěny suterénu a je vypočítána hodnota Ubw ekvivalentní součinitel Uekv obvodové stěny suterénu. Tepelný odpor stěny suterénu zadáme do pole Rw až když v úloze zadáme příslušnou konstrukci např. SO3 a v programu TOB odečteme tepelný odpor stěny suterénu. Vypočítanou hodnotu Ubw vložíme u konstrukce SO3 do pole Uekv způsobem popsaným u konstrukce PDL1. 31) Nestejnorodé konstrukce v programu TOB a součinitel ZTM Popis je proveden na rámové konstrukci vyplněné vláknitou izolací a z obou stran uzavřenou bedněním. V programu TOB založíme SO1 typu stejnorodá 22

23 Zadáme skladbu, která odpovídá výřezu s izolací. Při zadávání konstrukce je nepodstatné, jakou hodnotu má korekční člen ΔU. Ten do výpočtu nestejnorodé konstrukce nevstupuje. Ovlivňuje zobrazenou hodnotu U. Zadáme druhou stejnorodou konstrukci, která má skladbu výřezu se dřevem 23

24 Do úlohy založíme další konstrukci. Této konstrukci nastavíme atribut Nestejnorodá. 24

25 Zadání nestejnorodé konstrukce Zadání se provádí v okně nestejnorodá konstrukce. Do seznamu konstrukcí se vloží všechny stejnorodé konstrukce, ze kterých lze nestejnorodou konstrukci složit. Ve sloupci podíl je uvedena hodnota podílu stejnorodé konstrukce na charakteristickém výseku nestejnorodé konstrukce. Podíl je vyjadřován v procentech. Pro nestejnorodou konstrukci probíhá výpočet podle ČSN a kontrolní výpočet podle ISO Pro další práci se používá hodnota vypočítaná podle ČSN. V našem případě je výsledkem hodnota U = 0,328. Poznámka: V nové verzi TOB byla provedena úprava, aby ve sloupci U byly u konstrukcí zobrazovány hodnoty Uo = U ΔU, tedy čistá hodnota součinitele prostupu U tepla bez vlivu korekčního členu ΔU. Vrátíme se do zadání stejnorodé konstrukce SO1 a zde zkusmo zadáme takovou hodnotu ZTM, aby součinitel prostupu tepla konstrukcí SO1 odpovídal vypočítané hodnotě nestejnorodé konstrukce. Při tomto postupu by měl korekční člen ΔU nulovou hodnotu, aby neovlivňoval zobrazovanou hodnotu U. 25

26 41) Úprava katalogových hodnot fyzikálních veličin jednotlivých materiálů Na kartě Materiál použitý v zakázce vybereme položku, u které potřebujeme upravit některou katalogovou hodnotu. Stiskneme tlačítko Editovat. Na tento povel založí program v seznamu materiálů kopii položky. Kopie má stejné katalogové číslo jako původní položka, ale doplněné zprava indexem e. U kopie lze všechny hodnoty fyzikálních veličin editovat. 26

27 51) Poznámka k zadávání údajů do programu TV. Zátopový součinitel frh V okně Výpočet budovy a okně Výpočet místnosti je k dispozici tlačítko Komentář, kterým lze zobrazit popis výpočtů tepelných ztrát podle ČSN EN Pro zátopový výkon platí: (RH) = frh. A Pi Neuvážené používání zátopového součinitele vede k tomu, že k tepelným ztrátám větráním a prostupem je přičtena hodnota, která je závislá na vnitřní podlahové ploše místnosti, bez ohledu na tepelné ztráty místnosti. U stávajících dobře udělaných objektů vídám v zasílaných úlohách u místnosti o ploše 30 m 2 a ztrátě do 1000 W, přirážky o hodnotě m 2 = 660 W. To je absurdní!!! Přirážka je 66 % tepelných ztrát místnosti! Dochází k nekontrolovatelnému zkreslení ztrát místností a tím i celé budovy. Objekt o vytápěné ploše 150 m 2, má celkovou přirážku na zátop 3300 W. Má-li objekt vlastní tepelné ztráty prostupem a větráním 6000 W, pak projektant klidně navrhne tepelné čerpadlo o výkonu W. Celková přirážka ke ztrátám je větší než 50 % tepelných ztrát. Pokud ponecháme zátopový součinitel frh = 0, vždy můžeme v rámci dimenzování otopných těles vhodným a kontrolovaným způsobem navýšit otopnou plochu. Infiltrace obvodovým pláštěm Hodnoty zadávané na kartě Údaje o budově I slouží k výpočtu tepelných ztrát větráním jednotlivých místností. V žádném případě nevstupují do výpočtů prováděných v modulu PT a ENB. Neovlivňují výpočet potřeby tepla pro ZÚ a průkaz ENB. Další doplňování bude prováděno na základě četnosti dotazů uživatelů. Ing. Zdeněk Ryšavý Nový Bor

Výpočet potřeby tepla na vytápění

Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočty a posouzení byly provedeny při respektování zásad CSN 73 05 40-2:2011, CSN EN ISO 13789, CSN EN ISO 13790 a okrajových podmínek dle TNI 73 029, TNI 73 030. Vytvořeno

Více

PENB - Energetická náročnost budov

PENB - Energetická náročnost budov Charakteristika PENB Program PENB je určen ke spolupráci s modulem ENB (zpracování Průkazu energetické náročnosti budov podle vyhlášky 148 / 2007 Sb) a s modulem PT (výpočet potřeby tepla podle ČSN EN

Více

Energetické hodnocení objektu

Energetické hodnocení objektu nergetické hodnocení objektu Povinná příloha k ţádosti o státní dotaci pro Program na podporu úspor energie a vyuţití obnovitelných zdrojů energie elená úsporám vyhlášený FŢP ČR. ARIANTA Oblast podpory:

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

DIMTEL - dimenzování otopných těles v teplovodních soustavách

DIMTEL - dimenzování otopných těles v teplovodních soustavách Dimenzování těles Dialogové okno Dimenzování těles lze otevřít z programu TZ (tepelné ztráty), z programu DIMOS_W a také z programu DIMTEL. Při spuštění z programu TZ jsou nadimenzovaná tělesa uložena

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 a podle ČSN EN ISO 13790 a ČSN EN 832 Energie 2009 RD Kovář - penb dle 148 2 zony

Více

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Cvičení č. 4. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Cvičení č. 4. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích ENS Nízkoenergetické a pasivní stavby Cvičení č. 4 Přednášky: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Cvičení: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Garant: Ing. Michal Kraus,

Více

ENB - Modul energetická náročnost budov

ENB - Modul energetická náročnost budov Co je nového v modulu ENB a modulu PT ENB verze 3.1.1 a PT verze 3.1.1 28.09.2009 A Nové okno Konstrukce zóny pro vkládání konstrukcí do seznamu konstrukcí zóny Okno umožňuje zadání a zobrazení všech základních

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ podle TNI 730329 Energie 2009 RD 722/38 EPD Název úlohy: Zpracovatel: Ing.Kučera Zakázka: RD 722/38

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 a podle ČSN EN ISO 13790 a ČSN EN 832 Energie 2009 FM1 Název úlohy: Zpracovatel:

Více

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti H O D N O C E N Í B U D O V Z H L E D I S K A E N E R G E T I C K É N Á R O Č N O S T I K A P I T O L A. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti Hodnocení stavebně energetické vlastnosti budov

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

Tabulka Tepelně-technické vlastností zeminy Objemová tepelná kapacita.c.10-6 J/(m 3.K) Tepelná vodivost

Tabulka Tepelně-technické vlastností zeminy Objemová tepelná kapacita.c.10-6 J/(m 3.K) Tepelná vodivost Výňatek z normy ČSN EN ISO 13370 Tepelně technické vlastnosti zeminy Použijí se hodnoty odpovídající skutečné lokalitě, zprůměrované pro hloubku. Pokud je druh zeminy znám, použijí se hodnoty z tabulky.

Více

Vzorový příklad 005b aplikace Energetika Rodinný dům (typ RD 2)

Vzorový příklad 005b aplikace Energetika Rodinný dům (typ RD 2) Vzorový příklad 005b aplikace Energetika Rodinný dům (typ RD 2) (novostavba výpočet návrhových tepelných ztrát, příklad s výběrem OT) MODUL TEPELNÉ ZTRÁTY ZADÁNÍ SE ZÓNOVÁNÍM, S BILANČNÍM VÝPOČTEM NEVYTÁPĚNÝCH

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Českobrodská 575 190 11 Praha - Běchovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250mm. Střecha je sedlová se m nad krokvemi. Je provedeno fasády kontaktním zateplovacím

Více

UKÁZKA VÝPOČTU MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PODLE TNI (RD)

UKÁZKA VÝPOČTU MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PODLE TNI (RD) Jednopatrový RD s podkrovím a nevytápěným prostorem-garáží UKÁZKA VÝPOČTU MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PODLE TNI 730329 (RD) Ing. Petr Kapička 1 Pohled východní 2 Pohled jižní 3 Pohled západní 4 Pohled

Více

Ústřední vytápění 2012/2013 ZIMNÍ SEMESTR. PŘEDNÁŠKA č. 1

Ústřední vytápění 2012/2013 ZIMNÍ SEMESTR. PŘEDNÁŠKA č. 1 Ústřední vytápění 2012/2013 ZIMNÍ SEMESTR PŘEDNÁŠKA č. 1 Stavby pro bydlení Druh konstrukce Stěna vnější Požadované Hodnoty U N,20 0,30 Součinitel prostupu tepla[ W(/m 2. K) ] Doporučené Doporučené

Více

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Miroslav Urban Katedra technických zařízení budov Stavební fakulta, ČVUT v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov UCEEB 2 Obsah prezentace

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov

Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov 1 Vzor a obsah PENB Průkaz tvoří protokol a grafické znázornění průkazu Protokol tvoří: a) účel zpracování průkazu b) základní informace o hodnocené

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

ENERGETICKÉ VÝPOČTY. 125ESB1,ESBB 2011/2012 prof.karel Kabele

ENERGETICKÉ VÝPOČTY. 125ESB1,ESBB 2011/2012 prof.karel Kabele ENERGETICKÉ VÝPOČTY 39 Podklady pro navrhování OS - energetické výpočty Stanovení potřebného výkonu tepelné ztráty [kw] Předběžný výpočet ČSN O60210 Výpočet tepelných ztrát při ústředním vytápění ČSN EN

Více

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D Program školení 1. Blok Požadavky na stavební konstrukce Okrajové podmínky Nové funkce Úvodní obrazovka Zásobník materiálů Uživatelské skupiny Vlastní katalogy Zásady

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Projektování nízkoenergetických a pasivních staveb konkrétní návrhy budov RD Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt

Více

TOB - Tepelná ochrana budov

TOB - Tepelná ochrana budov Charakteristika programu TOB Program TOB v. 13 je určen k posuzování stavebních konstrukcí dle ČSN 73 0540-2:2007 Tepelná ochrana budov a ČSN EN ISO 6946 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla. Umožňuje

Více

Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek

Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů Pro účely programu Nová zelená úsporám 2013 se rozumí:

Více

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů. Oblast podpory C.2 Efektivní využití zdrojů energie, výměna zdrojů tepla

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů. Oblast podpory C.2 Efektivní využití zdrojů energie, výměna zdrojů tepla Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro podprogram Nová zelená úsporám - RODINNÉ DOMY v rámci 2. Výzvy k podávání žádostí Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

Obr. 3: Řez rodinným domem

Obr. 3: Řez rodinným domem Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis.

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm, konstrukce stropů provedena z železobetonových dutinových

Více

Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B

Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B K žádosti o poskytnutí dotace se přikládá z níž je patrný rozsah a způsob provedení podporovaných

Více

SOFTWARE PRO STAVEBNÍ FYZIKU

SOFTWARE PRO STAVEBNÍ FYZIKU PROTOKOL Z VÝSLEDKŮ TESTOVÁNÍ PROGRAMU ENERGETIKA NA POTŘEBU ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ DLE ČSN EN 15 265. SOFTWARE PRO STAVEBNÍ FYZIKU Testována byla zkušební verze programu ENERGETIKA 3.0.0 z 2Q

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Zakázka číslo: 2010-02040-StaJ. Energetická studie pro program Zelená úsporám. Bytový dům Královická 1688 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Zakázka číslo: 2010-02040-StaJ. Energetická studie pro program Zelená úsporám. Bytový dům Královická 1688 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav Zakázka číslo: 200-02040-StaJ Energetická studie pro program Zelená úsporám Bytový dům Královická 688 250 0 Brandýs nad Labem Stará Boleslav Zpracováno v období: březen 200 Obsah.VŠEOBECNĚ...3..Předmět...3.2.Úkol...3.3.Objednatel...3.4.Zpracovatel...3.5.Vypracoval...3.6.Kontroloval...3.7.Zpracováno

Více

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ (PŘEDEVŠÍM V PASIVNÍCH STANDARDECH) 1. JAK VĚTRAT A PROČ? VĚTRÁNÍ K ZAJIŠTĚNÍ HYGIENICKÝCH POŽADAVKŮ FYZIOLOGICKÁ POTŘEBA ČLOVĚKA Vliv koncentrace CO 2 na člověka 360-400 ppm - čerstvý

Více

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Ing. Jaroslav Šafránek,CSc Centrum stavebního inženýrství a.s. Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Zavádí nové požadavky na energetickou náročnost budov Revize zák. č. 406/2000 Sb. ve znění zák. č. 318/2012

Více

Beton 3D Výuková příručka Fine s. r. o. 2010

Beton 3D Výuková příručka Fine s. r. o. 2010 Zadání Cílem tohoto příkladu je navrhnout a posoudit výztuž šestiúhelníkového železobetonového sloupu (výška průřezu 20 cm) o výšce 2 m namáhaného normálovou silou 400 kn, momentem My=2,33 knm a momentem

Více

1. Energetický štítek obálky budovy. 2. Energetický průkaz budov a grafické vyjádření průkazu ENB. 3. Energetický audit

1. Energetický štítek obálky budovy. 2. Energetický průkaz budov a grafické vyjádření průkazu ENB. 3. Energetický audit 1. Energetický štítek obálky budovy 2. Energetický průkaz budov a grafické vyjádření průkazu ENB 3. Energetický audit Energetický průkaz budov a grafické vyjádření průkazu ENB ENB obsahuje informace o

Více

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro podprogram Nová zelená úsporám - BYTOVÉ DOMY v rámci 1. Výzvy k podávání žádostí Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti

Více

Autor: Ing. Martin Varga

Autor: Ing. Martin Varga Redukční faktor "b" při výpočtu potřeby tepla na vytápění část 1 24. 2. 2016 Autor: Ing. Martin Varga Tento příspěvek blíže vysvětluje, jaký vliv má použitý výpočetní postup na stanovení potřeby tepla

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Lešenská 535/7 a 536/5 181 00 Praha 8 Troja kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov Strana 738 Sbírka zákonů č. 78 / 2013 78 VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,

Více

TOB v PROTECH spol. s r.o ARCHEKTA-Ing.Mikovčák - Čadca Datum tisku: MŠ Krasno 2015.TOB 0,18 0,18. Upas,20,h = Upas,h =

TOB v PROTECH spol. s r.o ARCHEKTA-Ing.Mikovčák - Čadca Datum tisku: MŠ Krasno 2015.TOB 0,18 0,18. Upas,20,h = Upas,h = Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Stavba: MŠ Krasno Místo: Zadavatel: Zpracovatel: Zakázka: Archiv: Projektant: E-mail: Datum: Telefon:..0 Výpočet je proveden dle STN 00:00 SCH -

Více

TZB Městské stavitelsví

TZB Městské stavitelsví Katedra prostředí staveb a TZB TZB Městské stavitelsví Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace studijního

Více

TEPLICE PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. BYTOVÝ DŮM Maršovská 1521/12

TEPLICE PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. BYTOVÝ DŮM Maršovská 1521/12 Ing.Miloslav Přibyl, Pod Doubravkou 2898/33, 415 01 TEPLICE IČ:139 43 014, ČKAIT 0400249, EA číslo oprávnění 1123 Telefon: 773 164 628, 725 326 033 cead@seznam.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PODLE VYHLÁŠKY č. 78/213 Sb. BYTOVÝ DŮM RD Limnická 1639, 36222 Nejdek Energetický specialista: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT 3688, AT pozemní stavby MPO č. oprávnění: 855

Více

Národní metodika výpočtu energetické náročnosti budov. NÁRODNÍ KALKULAČNÍ NÁSTROJ NKN v /2008

Národní metodika výpočtu energetické náročnosti budov. NÁRODNÍ KALKULAČNÍ NÁSTROJ NKN v /2008 Národní metodika výpočtu energetické náročnosti budov NKN v-2.05 05/2008 Národní kalkulační nástroj pro provádění hodnocení energetické náročnosti budov je zpracován podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a na

Více

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2

Více

Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro program Nová zelená úsporám

Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro program Nová zelená úsporám Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro program Nová zelená úsporám Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů Oblast podpory C.2 Snižování

Více

ENERGETICKÝ POSUDEK zpracovaný dle vyhl.480/2012 Sb. PRO ÚČELY ŽÁDOSTI O PODPORU SFŽP V PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

ENERGETICKÝ POSUDEK zpracovaný dle vyhl.480/2012 Sb. PRO ÚČELY ŽÁDOSTI O PODPORU SFŽP V PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM ENERGETICKÝ POSUDEK zpracovaný dle vyhl.480/2012 Sb. PRO ÚČELY ŽÁDOSTI O PODPORU SFŽP V PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 1. Titulní list Název předmětu EP: Zateplení RD na p.p.č. 6/1 v k.ú. Jindřišská, okr.

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM VELTRUSKÁ 533/13 199 00 PRAHA - PROSEK Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu MPO

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM MARTY KRÁSOVÉ 920/6 196 00 PRAHA - ČAKOVICE Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM HAKENOVA 920/1 a 920/3 MARIE PODVALOVÉ 929/3 MARTY KRÁSOVÉ 920/2 a 920/4 196 00 PRAHA - ČAKOVICE Zpracoval: Ing.

Více

Energetická náročnost budov

Energetická náročnost budov HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY 111 Teplá voda Umělé osvětlení Energetická náročnost budov Vytápění Energetická náročnost budov Větrání Chlazení Úprava vlhkosti vzduchu energetickou náročností

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný podle zák. 406/2000 Sb. v platném znění podle metodiky platné Vyhlášky 78/2013 Sb.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný podle zák. 406/2000 Sb. v platném znění podle metodiky platné Vyhlášky 78/2013 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný podle zák. 406/2000 Sb. v platném znění podle metodiky platné Vyhlášky 78/2013 Sb. a Stavba: Zadavatel: RODINNÝ DŮM stávající objekt Vrchlického 472, 273

Více

Vyhláška 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. 1

Vyhláška 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. 1 Vyhláška 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. 1 Zařazení budovy do kategorie (A, B,, G) Pojem referenční budova Referenční budova je výpočtově definovaná budova: - téhož

Více

kde U součinitel prostupu tepla stavební konstrukce [W/m2 K] Rsi vnitřní tepelný odpor při přestupu tepla (internal) [W/m2 K] Rse vnější tepelný

kde U součinitel prostupu tepla stavební konstrukce [W/m2 K] Rsi vnitřní tepelný odpor při přestupu tepla (internal) [W/m2 K] Rse vnější tepelný VYTÁPĚNÍ - cvičení č. Výpočet tepelných ztrát Ing. Roman Vavřička Vavřička,, Ph.D Ph.D.. ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí Roman.Vavricka@ Roman.Vavricka @fs.cvut.cz neprůsvitné části

Více

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D.

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Průběh zkoušky, literatura Tepelně

Více

Autor: Ing. Martin Varga. Související dotaz, jehož odpověď je vázána na správně zadání konstrukcí přilehlých k zemině:

Autor: Ing. Martin Varga. Související dotaz, jehož odpověď je vázána na správně zadání konstrukcí přilehlých k zemině: Konstrukce přilehlé k zemině - zadání dle ČSN EN ISO 13 370 (1. část) 22. 10. 2014 Autor: Ing. Martin Varga Správné zadání konstrukcí přilehlý k zemině pro výpočet tepelných ztrát dle ČSN EN ISO 13 370.

Více

GRAPHISOFT ECODESIGNER

GRAPHISOFT ECODESIGNER GRAPHISOFT ECODESIGNER PRO ARCHICAD 14 CENTRUM PRO PODPORU POČÍTAČOVÉ GRAFIKY S.R.O. NAD OBCÍ I. 1392/2 140 00 PRAHA 4 ING. ARCH. RADEK PODLISKA TECHNICKÁ PODPORA 1 Graphisoft EcoDesigner je doplněk ArchiCADu,

Více

148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov

148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov 148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví podle 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění

Více

268,6 309,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

268,6 309,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Kamýcká 243/4 PSČ, místo: 16 Praha 6 Typ budovy: bytový dům A (1) Plocha obálky

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, České vysoké učení technické, Buštěhrad

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, České vysoké učení technické, Buštěhrad Zjednodušená měsíční bilance solární tepelné soustavy BILANCE 2015/v2 Tomáš Matuška, Bořivoj Šourek Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, České vysoké učení technické, Buštěhrad Úvod Pro návrh

Více

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Formánkova 434436 PSČ, místo: 5 11 Hradec Králové Typ budovy: Bytový dům Plocha

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM STÁVAJÍCÍ STAV AMFOROVÁ 1922-1928 155 00 PRAHA 5 STODŮLKY Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný

Více

TZB Městské stavitelsví

TZB Městské stavitelsví Katedra prostředí staveb a TZB TZB Městské stavitelsví Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace studijního

Více

Jak číst v průkazu energetické náročnosti Novela vyhlášky o ENB

Jak číst v průkazu energetické náročnosti Novela vyhlášky o ENB Jak číst v průkazu energetické náročnosti Novela vyhlášky o ENB Ing. Jan Antonín technická podpora Šance pro budovy www.sanceprobudovy.cz 1/ 45 Úvod www.sanceprobudovy.cz 2/ 45 Spotřeba tepla na vytápění

Více

TOB v PROTECH spol. s r.o Pavel Nosek - Kaplice Datum tisku: DP_RDlow-energy. 6 c J/(kg K) 5 ρ kg/m 3.

TOB v PROTECH spol. s r.o Pavel Nosek - Kaplice Datum tisku: DP_RDlow-energy. 6 c J/(kg K) 5 ρ kg/m 3. TOB v... POTECH spol. s r.o. 00 - Pavel Nosek - Kaplice Datum tisku:..0 Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Stavba: Místo: Zpracovatel: odinný dům Kaplice Zadavatel: Zakázka: Projektant:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM VYSOČANSKÁ 231-243 190 00 PRAHA 9 STŘÍŽKOV Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu

Více

Energetická studie varianty zateplení bytového domu

Energetická studie varianty zateplení bytového domu Zakázka číslo: 2015-1102-ES Energetická studie varianty zateplení bytového domu Bytový dům Kozlovská 49, 51 750 02 Přerov Objednatel: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828 a 2829 v Přerově Kozlovská

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Pasivní rodinný dům v praxi Ing. Tomáš Moučka, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

Vliv podmínek programu Nová zelená úsporám na navrhování nových budov a stavební úpravy stávajících budov Konference ČKAIT 14.

Vliv podmínek programu Nová zelená úsporám na navrhování nových budov a stavební úpravy stávajících budov Konference ČKAIT 14. Vliv podmínek programu Nová zelená úsporám na navrhování nových budov a stavební úpravy stávajících budov Konference ČKAIT 14. dubna 2015 Ing. Jaroslav Šafránek,CSc CSI a.s Praha Obsah presentace Dosavadní

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. ZPRACOVATEL : PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA, S.R.O. VRÁNOVA 1002/131, BRNO TERMÍN

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ podle TNI 730329 Energie 2009 Název úlohy: RD SPRUCE Zpracovatel: Zakázka: Datum: 15.9.2009 KONTROLNÍ

Více

Oblast podpory B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Oblast podpory B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro podprogram Nová zelená úsporám - RODINNÉ DOMY v rámci 2. Výzvy k podávání žádostí Oblast podpory B Výstavba rodinných domů s velmi

Více

Co je průměrný součinitel prostupu tepla - Uem [W/m2K]

Co je průměrný součinitel prostupu tepla - Uem [W/m2K] Problematika stanovení Uem u vícezónových budov (podněty k vyhlášce o ENB č. 78 /2013 část 1) 3. 5. 2016 Autor: Ing. Martin Varga Zásady výpočtu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy (Uem)

Více

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU PROTOKOL TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU dle ČSN 73 0540 Studentská cena ENVIROS Nízkoenergetická výstavba 2006 Kateřina BAŽANTOVÁ studentka 5.ročníku VUT Brno - fakulta stavební obor NAVRHOVÁNÍ

Více

FIN3D Výukovápříručka

FIN3D Výukovápříručka www.fine.cz FIN3D Výukovápříručka Zadání Tento příklad ukáže výpočet a posouzení konstrukce zobrazené na obrázku. Sloupy jsou z trubek, trámy profil I. Materiál ocel Fe 360. Zatížení na trámy je svislé

Více

Energetické systémy budov 1

Energetické systémy budov 1 Energetické systémy budov 1 Energetické výpočty Výpočtová vnitřní teplota θint,i. (c) Katedra TZB FSv ČVUT v Praze 1 Vnější výpočtové parametry Co je to t e? www.japantimes.co.jp http://www.dreamstime.com/stock-photography-roof-colapsed-under-snow-image12523202

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY Tereza Šulcová tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz Směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU Směrnice ze dne 19.května 2010 o energetické

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.4. PROTECH spol. s r.o. 314 Ing.Viktor Kouřílek Praha 5 Datum tisku: 26.9.214 Zakázka: 914 KOSTKY PB PENB finál PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu

Více

WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi. Školení DEKSOFT Tepelná technika

WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi. Školení DEKSOFT Tepelná technika WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi Školení DEKSOFT Tepelná technika Program školení 1. Blok Legislativa Normy a požadavky Představení aplikací pro tepelnou techniku Představení dostupných studijních

Více

Posouzení konstrukce podle ČS :2007 TOB v PROTECH, s.r.o. Nový Bor Datum tisku:

Posouzení konstrukce podle ČS :2007 TOB v PROTECH, s.r.o. Nový Bor Datum tisku: Posouzení konstrukce podle ČS 050-:00 TOB v...0 00 POTECH, s.r.o. Nový Bor 080 - Ing.Petr Vostal - Třebíč Datum tisku:..009 Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Firma: Stavba: Místo:

Více

148,4 179,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

148,4 179,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Sušilova 1471/21 PSČ, místo: PSČ 14, Praha Uhříněves Typ budovy: Bytový dům

Více

172,2 207,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

172,2 207,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: ul. Křivatcová, Praha Zličín PSČ, místo: 155 21 Typ budovy: Bytový dům Plocha

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 NZÚ 2015 ENERGETIKA TEPELNÁ TECHNIKA 1D KOMFORT Prezentace: Martin Varga www.stavebni-fyzika.cz WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi ..zvolit ten správný modul pro výpočet

Více

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: Bytový dům čp. 357359 Ulice: V Lázních 358 PSČ: 252 42 Město: Jesenice Stručný

Více

Stavební Fyzika 2008/ představení produktů. Havlíčkův Brod

Stavební Fyzika 2008/ představení produktů. Havlíčkův Brod - představení produktů Havlíčkův Brod 29.04.2009 Pohled do Historie - ložnice pod širým nebem Pohled do Historie - chráníme se před počasím Pohled do Historie - mění se klima - stěhujeme se na sever Pohled

Více

Vliv střešních oken VELUX na potřebu energie na vytápění

Vliv střešních oken VELUX na potřebu energie na vytápění Vliv střešních oken VELUX na potřebu energie na vytápění Následující studie ukazuje jaký je vliv počtu střešních oken, jejich orientace ke světovým stranám a typ zasklení na potřebu energie na vytápění.

Více

Autor: Ing. Martin Varga. Typický dotaz: Jak zadat bytový dům do programu ENERGETIKA, když v každém bytě je jiný zdroj tepla na vytápění?

Autor: Ing. Martin Varga. Typický dotaz: Jak zadat bytový dům do programu ENERGETIKA, když v každém bytě je jiný zdroj tepla na vytápění? Zadání více různých zdrojů tepla v bytovém domě 23. 10. 2014 Autor: Ing. Martin Varga Zadání více lokálních tepelných zdrojů na vytápění do programu ENERGETIKA u bytových domů. Tento princip je aplikovatelný

Více

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro podprogram Nová zelená úsporám - RODINNÉ DOMY v rámci 3. Výzvy k podávání žádostí Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti

Více