Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování majetku Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu Bakalářská práce Autor: Zdeňka Fricová, DiS obor oceňování majetku Vedoucí práce: Prof. Ing. Josef Michálek, CSc Praha Červen 2010

2 Prohlášení: Prohlašuji, že bakalářskou práci na téma Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu jsem zpracovala samostatně. Použitou literaturu a podkladové materiály uvádím v přiloženém seznamu. V Českých Budějovicích, dne 23. června 2010 Zdeňka Fricová - 2 -

3 Poděkování: Tímto bych chtěla nejprve upřímně poděkovat vedoucímu své práce panu profesorovi Ing. Josefu Michálkovi, CSc za ochotu, věnovaný čas při konzultacích a odborné vedení při psaní této bakalářské práce. Dále můj nemalý dík patří Ing. Janu Valnohovi a Ing. Jiřímu Rybákovi za předané informace, zkušenosti a poskytnuté materiály, a jakožto svým zaměstnavatelům za umožnění studijního volna. V neposlední řadě také děkuji všem, kteří mě jakkoli podporovali během studia na této škole

4 Anotace Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. První částí je teoretická, která se zabývá problematikou objektů panelových domů. Přináší nástin z hlediska přítomnosti a současně je jakýmsi průvodcem činností pro jejich přizpůsobení soudobým požadavkům ve vztahu k technické i ekonomické podstatě věci. V závěru pak proniká do tržního oceňování. Na první část plynule navazuje část druhá, praktická, kde je provedeno tržní ocenění bytu, jednak v původním stavu objektu, dále ve stavu současném - po provedení komplexních stavebních úprav souvisejících s energetickou náročností budovy a nakonec ve stavu budoucím, po provedení modernizace samotného bytu. Dalším oceněním náležícím do této pasáže je ocenění bytového domu. Ve třetí části je pak zpracována analýza trhu v Českých Budějovicích. Obsah práce je vzhledem k místu mé působnosti soustřeďován na Jihočeský kraj. Annotation The Bachelor Paper is divided into three sections. Section 1 addresses the issues of prefabricated houses on the theoretical level. It provides an overview of their current condition and offers a sort of guidance on activities needed to be completed so that the houses may meet the current requirements with proper attention paid to the engineering & economic aspects. The latter part of Section 1 makes an excursion into the realm of market price estimations. Section 1 is continued in a practically biased Section 2 where the apartments are assigned their estimated market prices (1) while the building is left in its original condition; (2) when the building has already undergone comprehensive structural adaptation aimed to reduce its energy intensiveness; and (3) when the apartment itself has been treated to modernization. Another price estimation included in this Section focused on the apartment house as a whole. Section 3 presents a market analysis prepared for the market conditions as encountered in České Budějovice. The paper concentrates on the Region of South Bohemia where the author lives

5 Obsah ÚVOD I. TEORETICKÁ ČÁST 1. TYPY PANELOVÝCH SOUSTAV A JEJICH VADY PŘEHLED PANELOVÝCH SOUSTAV STAVEBNÍ SOUSTAVY REALIZOVANÉ NA ÚZEMÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Stavební soustava T06 B Stavební soustava PS Stavební soustava BA NKS PANELOVÉ DOMY A JEJICH VADY Poruchy a vady ohrožující bezpečnost Poruchy a vady ohrožující hygienu a ochranu zdraví Poruchy a vady ohrožující úsporu energie a tepelnou ochranu Poruchy a vady zhoršující uživatelské vlastnosti Poruchy a vady mající vliv na provozní náklady Chyby způsobené při realizaci oprav Vady způsobené užíváním PŘEDMĚT MODERNIZACE A JEJÍ ÚČEL HLAVNÍ ÚČEL STAVEBNÍCH OPATŘENÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A STAVEBNÍ PRŮZKUM ENERGETICKÝ AUDIT, ENERGETICKÝ PRŮKAZ A ENERGETICKÝ ŠTÍTEK VYBRANÉ POUŽITÉ TERMÍNY VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Meziokenní vložky - MIV Okna a balkónové sestavy Vchodové dveře ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BUDOVY ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ BUDOVY VÝTAHY BALKÓNY A LODŽIE Železobetonové konzolové balkóny

6 2.9.2 Ocelové zavěšené balkóny Lodžie VNITŘNÍ INSTALACE Zdravotně technické instalace ZTI Elektroinstalace EI Vytápění a příprava teplé vody Systémy výměny vzduchu VZT VSTUPY A PŘÍSTUPY DO OBJEKTU BAREVNÉ ŘEŠENÍ A OCHRANA PŘED GRAFFITI INTERIÉR BYTU PŘÍNOS STAVEBNÍCH ÚPRAV TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ Praktický příklad - návrh opatření ve vazbě na roční úsporu energií pro bytový dům v Českých Budějovicích Předpokládaná životnost Doba návratnosti investice ZVÝŠENÍ UŽIVATELSKÉHO KOMFORTU PŘÍZNIVÝ DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ESTETICKÉ HLEDISKO ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ FORMY VLASTNICTVÍ BYTOVÝCH DOMŮ PŘÍPRAVNÁ FÁZE STAVBY Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ Volné finanční prostředky a nájemné Fond oprav Půjčka z fondu rozvoje bydlení obce Dodavatelský úvěr Nový PANEL Zelená úsporám Integrovaný plán rozvoje města IPRM ČSOB Program energetických úspor

7 4.3.9 Kombinace programů Zelená úsporám a Nový PANEL Podpora regenerace panelových sídlišť METODY OCEŇOVÁNÍ VYBRANÉ POJMY VZTAHUJÍCÍ SE K OCENĚNÍ BYTOVÝCH DOMŮ A BYTŮ PODKLADY PRO OCENĚNÍ OCEŇOVÁNÍ NA TRŽNÍCH PRINCIPECH Informační systémy a databáze Jednotlivé metody oceňování obecně Nákladová metoda (metoda věcné hodnoty) Výnosová (příjmová) metoda Porovnávací (komparační) metoda SEZNAM ZKRATEK SEZNAM OBRÁZKŮ TABULEK A GRAFŮ PŘÍLOHA č II. PRAKTICKÁ ČÁST OCENĚNÍ BYTU OCENĚNÍ BYTOVÉHO DOMU III. ANALYTICKÁ ČÁST ANALÝZA TRHU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY:

8 Úvod V poválečném období vznikla potřeba co nejvíce urychlit a zefektivnit výstavbu. To vedlo k sériové výrobě dílců, které byly montovány přímo na stavbě, s minimalizací mokrých procesů. Panelová výstavba se v té době stala nejpoužívanější technologií. Dodnes zaujímá téměř třicet procent bytového fondu naší země. Po roce 1989 se staly panelové objekty středem nevybíravých nechvalných úsudků. Tento názor je již dnes podle mého názoru vystřídán věcnějším pohledem společnosti s vědomím, že na každém díle lze shledat nějaké vady a naším úkolem je tyto nedostatky v maximální možné míře eliminovat. K výběru tématu o domech postavených právě panelovou technologií, mě vedla snaha skloubit mou dosavadní profesní stránku, kde jsem se mimo jiné s touto problematikou setkala, s nově nabytými poznatky ze studia na této škole. Cílem předložené práce není technologický postup jednotlivých prací, ale přiblížit požadavky, potřebu a možnosti modernizace panelových domů a posoudit je ve vztahu ke zhodnocení majetku nemovitosti

9 I. TEORETICKÁ ČÁST 1. Typy panelových soustav a jejich vady 1.1 Přehled panelových soustav Panelový dům lze definovat jako budovu, jejíž rozhodující vodorovné i svislé nosné konstrukce jsou složeny z průmyslově zhotovených prefabrikovaných dílců (zejména pak betonových nebo železobetonových). 1 Bytovým panelovým domem je pak dům postavený panelovou technologií, který je určený pro bydlení, má více než polovinou podlahové plochy odpovídající požadavkům na trvalé bydlení, která je k tomuto účelu určena. 2 Pro účely nařízení vlády 299/ je panelový dům definován jako bytový dům postavený panelovou technologií, ve kterém převažuje funkce bydlení a je postaven v některé z typizovaných konstrukčních soustav - viz tab Definice panelového domu podle ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě); zdroj: časopis Stavebnictví č. 2/2010, článek - Zelená úsporám a zateplování bytových domů postavených v typizované konstrukční soustavě, autorka Ing. Anna Cigošová, ISSN Definici bytového domu uvádí vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 3 Nařízení vlády 299/2001, o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů ve znění pozdějších předpisů - 9 -

10 T 1 G 40 T 09 B HK 60 T 5 G 55 B 2 HK 65 T 11 G 57 B 4 HK 69 T 12 G 58 VM OS HKS 70 T 13 G 59 VO S HKS G T 14 G OS 64 VP OS BP 70 OS T 15 G OS 66 B 60 VVÚ ETA T 16 T 01 B B 70 LARSEN & NIELSEN T 17 T 02 B B BANKS T 20 T 03 B MS PRŮMSTAV OP 1.11 T 22 T 05 B PS 61 OP 1.13 T 42 T 06 B PS 69 OP 1.21 T 52 T 08 B PS 69/2 OP 1.31 BD postavené panelovou Krajské materiálové varianty T OB-Nitra technologií v regionech po blokopanelových domů Sovětské armádě Tab Seznam typizovaných konstrukčních soustav zpracovaný dle nařízení vlády 299/2001 (ve znění pozdějších předpisů), realizovaných v hromadné výstavbě bytových domů, postavených panelovou technologií v celé České Republice s vyznačením typů realizovaných na území JČ kraje Výše uvedený seznam typizovaných soustav je dále rozšířen v příloze (Příloha č. 1: Přehled vývoje typizovaných soustav bytových domů v ČR) 5 teoretické části této bakalářské práce. Snaha o zvýšení efektivnosti ve výstavbě vedla po roce 1948 k postupnému zavádění typizace. Nejprve byly realizovány vyzdívané bytové domy z cihelných bloků (soustavy typu T1, T5, T 11 až T 17, T20, T22, T42, T52, T 01 B až T 03 B.). Prvním prototypem panelového domu na našem území se v roce 1953 stal typ G (G40 a G55), postavený ve Zlíně, bývalém Gottwaldově. Počátkem 60. let byly vyvinuty celostátní soustavy T06 B a T08 B používané až do konce 80. let. Počátkem 70. let pak přicházely soustavy typu B 70, BANKS, HKS 70, PS 69, LARSEN-NIELSEN, VVÚ-ETA atd. Ze soustav realizovaných na Slovensku lze zmínit např. PS Zdroj: Nařízení vlády 299/2001 (ve znění pozdějších předpisů), vlastní úpravy 5 V této příloze je uveden konstrukční systém MS Průmstav jako realizovaný v Jižních Čechách, zde byl však ze systémů typu MS (montovaný skelet) realizován pouze MS České Budějovice a MS 71 - jako domy pro občanskou vybavenost nebo ubytovny

11 Většina těchto soustav měla své oblastní (krajské) varianty, které vycházely z materiálových dispozic jednotlivých krajů. Není smyslem zde rozvádět jednotlivá technická řešení všech těchto variant, tato práce bude podrobněji zaměřena pouze na varianty jihočeské. 1.2 Stavební soustavy 6 realizované na území Jihočeského kraje Stavební soustava T06 B Obr. 1.1 Půdorysné schéma stavební soustavy T 06B 7 Malorozponová soustava T06 B patřila (spolu s T08 B) mezi nejrozšířenější panelové systémy v celé České Republice. Tyto objekty, s příčným uspořádáním stěn umístěných v osové vzdálenosti po 3,60 m, byly v průčelní části řešeny jako řemenové, se zavěšenými parapetními panely a lehkými prefabrikovanými meziokenními vložkami. Štíty tvořily příčné nosné stěny, střední vrstva tepelné izolace s lícovými panely. Obvodové pláště soustavy byly zpočátku z lehkých betonů v materiálovém řešení podle místních zdrojů. V jihočeském kraji našla uplatnění především křemelina (krajská varianta T06 B Jč - B2, B4). Později byly obvodové pláště v průčelí tvořeny z keramiky v kombinaci s křemelinovými panely ve štítech (T06 B 02/R 71 a T06 B 02/R 73). Střešní pláště byly realizovány nejprve v jednoplášťovém, později v dvouplášťovém provedení. Jako tepelný izolant u jednoplášťových variant (T06 B Jč) se používaly plynosilikáty, heraklit, minerální a skelné vaty nebo polystyrén se spádovanými násypy (např. z křemelinové drtě). U dvouplášťových konstrukcí (T06 B 02/R71, T06 B 02/R73) 6 Zdroj: Tepelně technické vady a poruchy panelových budov a jejich sanace, OPET Czech Republic Zdroj: zpracováno podle archivní dokumentace fi. PS-PROJEKT, s. r. o., České Budějovice, vlastní úpravy

12 nacházely uplatnění pěnový polystyrén, desky z minerální rohože popřípadě minerálních vláken. Konstrukční výška podlaží shodná pro všechny jihočeské varianty je 2,80 m Stavební soustava PS 69 Obr. 1.2 Půdorysné schéma stavební soustavy PS 69 (vlevo PS 69/1, vpravo PS 69/2) 8 Tato soustava, realizována od roku 1969 (na jihu Čech nejvíce kolem roku 1978) má příčně nosný systém se základním modulem 3,6 m (PS 69/1), který lze kombinovat moduly 2,4 a 4,8 m (PS 69/2). PS 69 byla určena k výstavbě v jižních (PS 69/1 Jč, PS 69/2 Jč) a západních (PS 69/1 Zč, PS 69/2 Zč) Čechách pro řadové i bodové bytové domy o výšce podlaží od 4 do 14. Průčelí těchto objektů je na jihu Čech tvořeno keramickými parapetními panely (osazeny na stropní panely) tloušťky 350 mm a lehkými meziokenními vložkami. Štíty tvoří železobetonové nosné sendvičové stěny o tloušťce nejprve 240 mm se 40 mm pěnového polystyrénu, po revizi tepelně technické normy (v roce 1979) o tloušťce 270 mm s pěnovým polystyrénem tloušťky 80 mm. Vnitřní nosné stěnové i stropní panely jsou plné železobetonové, stěnové o tloušťce 140 mm, stropní pak tloušťky 150 mm. Dvouplášťová plochá střecha měla vrchní plášť u jihočeských variant tvořen z keramických panelů tloušťky 140 mm uložených na spádových klínech. Střešní plášť byl zateplen izolací z minerálních vláken zpočátku o tloušťce 80 mm, po revizi 120 až 130 mm. Okna se používala zdvojená, na bázi dřeva. Co se týče předsazených konstrukcí, byly u jihočeské varianty používány především ocelové zavěšené balkóny případně železobetonové montované lodžie. 8 Zdroj: zpracováno podle archivní dokumentace fi. PS-PROJEKT, s. r. o., České Budějovice, vlastní úpravy

13 1.2.3 Stavební soustava BA NKS Obr. 1.3 Půdorysné schéma stavební soustavy BA NKS 9 BA NKS, malorozponová soustava vzniklá v Bratislavě, užívaná v letech v severočeském kraji (BA NKS I/1L) a v jihočeském kraji (BA NKS-Jč), se řadí mezi tzv. nové konstrukční soustavy NKS, které umožňovaly větší variabilnost. Jedná se o soustavu podélných a příčných a nosných stěn, se třemi moduly - 2,4 m, 3,0 m a 4,2 m. Obvodový plášť těchto objektů je ze sendvičových železobetonových panelů tloušťky 290 mm s 80 mm polystyrénu. Systém užíval jednotnou tloušťku vnitřních železobetonových plných panelů stěn i stropů a to 150 mm. Dvouplášťová plochá střecha měla na jihu Čech vrchní plášť tvořen z keramických panelů s izolací z minerálních vláken zpočátku o tloušťce 100 mm (v některých případech pouze 50 mm), po revizi tepelné normy v roce 1979 pak 140 mm. Tyto domy byly doplněny buďto zavěšenými ocelovými balkóny, popřípadě i lodžiemi. Soustava byla uplatňována jak u bodových bytových domů (do výšky 12 podlaží), tak u domů řadových (8 12 podlaží). 9 Zdroj: zpracováno podle archivní dokumentace fi. PS-PROJEKT, s. r. o., České Budějovice, vlastní úpravy

14 1.3 Panelové domy a jejich vady Ne vždy stejným způsobem probíhala u panelových objektů výroba a montáž. S následnými vadami a poruchami je to tedy obdobné. S mnohými ze závažných nedostatků střech, poruchy na styku nosných dílců s obvodovými panely s následným vybočením těchto panelů apod., které se projevily v jiných oblastech, se v jihočeském regionu prakticky nesejdeme, nebo pouze ve výjimečných případech. Je nutno připomenout, že nelze všem typům panelových domů ve všech krajích, přisuzovat stejné nedostatky tak, jak to dnes činí mnoho různých zdrojů informací. Základní vady a poruchy na panelových domech lze rozdělit do několika skupin 10 : Poruchy a vady ohrožující bezpečnost K závažným poruchám souvisejícím především se statikou a stabilitou konstrukcí patří zejména praskání panelů 11, narušení kotvení dílců, poruchy balkónů a lodžií. Lze sem zařadit také např. bezpečnost z požárního hlediska Poruchy a vady ohrožující hygienu a ochranu zdraví Jedná se především o kondenzaci vodních par, která je základní podmínkou pro vznik plísní. Tento jev souvisí se vznikem tepelných mostů, se zatékáním vody, také se způsobem přerušovaného vytápění, nedostatečným prouděním vnitřního vzduchu, přílišným ochlazování konstrukcí, nadměrnou vlhkostí vzduchu v místnosti a pulsujícím prouděním vnějšího chladného vzduchu při nadměrné infiltraci. Tyto vady bývají často způsobeny nevhodným užíváním bytu Poruchy a vady ohrožující úsporu energie a tepelnou ochranu Do této skupiny patří nedostatečné tepelně technické parametry, zejména pak obvodového pláště včetně výplní otvorů, tepelné ztráty související s vytápěním a přípravou teplé vody. 10 Zdroj: Ing. VESELÝ Jiří, Ing. ŠŤASTNÝ Josef, Úspory energií v panelových domech, Energy Centre České Budějovice, Poznámka: Specialitou Jihočeského kraje bylo používání křemelinových panelů, ty obsahují určité množství pilin (40 % pilin, 60 % křemeliny), které nasávají vlhkost z okolí. Vyvolaným nabobtnáním a zvětšením objemu se panely rozpínají. Zvětšení převážně délkového rozměru tohoto panelu pak způsobuje následné trhliny, jejichž větší rozevření lze logicky pozorovat při spodním líci dílce s následným vybočením parapetu ven z roviny fasády

15 Zde je nutno připomenout, že požadavky na tepelně technické parametry od doby výstavby prvních panelových domů značně změnily jak je patrno z následující tabulky. Druh konstrukce Součinitel prostupu tepla U [W/(m 2.K)] hodnoty dnes požadované doporučené Vnější stěna (těžká) 1,5 až 1,4* 0,9 až 0,8* 0,5 0,38 0,25 Plochá střešní konstrukce 0,9 až 0,8* 0,5 až 0,4* 0,3 0,24 0,16 Strop nad vnějším prostředím 0,5 0,5 až 0,4* 0,3 0,60 0,40 Okna, dveře, výplně otvorů - 3,7 2,9 1,70 1,20 * Podle teplotní oblasti Tab. 1.2 Porovnání vybraných požadavků na součinitele prostupu tepla v čase se současnými požadavky dle ČSN (pro budovy s převažující návrhovou teplotou 20 C) Poruchy a vady zhoršující uživatelské vlastnosti Jedná se zejména o zatékání srážkové vody do konstrukcí obvodového pláště v důsledku poruch střech 13, netěsnících spár, zejména u oken. Uživatelské vlastnosti dále ovlivňuje zejména technická a morální životnost konstrukcí a vybavení Poruchy a vady mající vliv na provozní náklady Kromě výše uvedených vad souvisejících se spotřebou tepla, mají na provozní náklady vliv např. nadměrná spotřeba vody např. vlivem zastaralých zařizovacích předmětů, spotřeba elektrické energie v důsledku neekonomického způsobu osvětlení společných prostor apod. 12 Zdroj: Tepelně technické vady a poruchy panelových budov a jejich sanace, OPET Czech Republic 2002, doplněno dle ČSN Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky 13 Poznámka: U jihočeských variant panelových domů nedocházelo k zatékání do střešní konstrukce z důvodu konstrukčních vad střechy, nýbrž z důvodu nekvalitního provedení střešní krytiny

16 Mezi další nedostatky u panelových domů lze zařadit: Chyby způsobené při realizaci oprav panelových domů Při každé realizaci oprav domu je hlavním cílem technické zhodnocení majetku 14. Ne vždy je však stavebními úpravami tohoto cíle dosaženo. Chyby vzniklé při realizaci oprav panelových domů mohou vznikat zejména z důvodu nekvalitně provedeného projektu (nedořešení konstrukčních detailů, nedodržení energetického auditu), nevhodně zvolených stavebních materiálů, nekomplexnosti stavebních úprav nebo nekvalitně provedených stavebních prací. Přičemž vliv na celkovou kvalitu díla mívá nejčastěji snaha stavebních firem ušetřit na nesprávném místě. Tato snaha je však v mnohých případech způsobována tlakem ze strany investora, kdy má na realizaci díla předem stanovenou finanční částku, do které se stavební firma, má-li zájem o zakázku, musí vejít. Například vlivem nekvalitně provedených zateplovacích prací (špatné lepení izolačních desek, nedostatečné kotvení zateplovacího systému apod.) a prací souvisejících (např. klempířské práce) může dojít k mnoha nepříznivým jevům, počínaje neestetickým zvlněním fasády, vlivem uvolnění výztužné vrstvy, dále polštářový efekt, kdy při nedostatečném nanášení lepícího tmelu dochází k prokreslení izolačních desek do fasády. Dále se můžeme setkat s projevy termodifuze, při nevhodném použití hmoždinek (např. s ocelovým trnem) nebo vytvoření netěsných spár mezi izolačními deskami, vyplněných tmelem dochází k tepelnému pohybu částic, který způsobuje znečisťování vnějších nebo vnitřních povrchových úprav. V nejhorším případě se můžeme setkat s odpadnutím celého zateplovacího systému, k tomuto případu došlo např. u objektu studentských kolejí v Českých Budějovicích, kdy na neočištěný povrch s narušenou nesoudržnou vrstvou křemelinového štítového panelu byly lepeny izolační desky z minerálních vláken s nedostatečným nanášením lepícího tmelu v kombinaci s nedostatečným kotvením (krátké hmoždinky) viz následující obrázek. 14 Technickým zhodnocením se dle Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů rozumí výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace hmotného majetku, kterými se vstupní cena tohoto majetku zvýšila ve zdaňovacím období o více než Kč

17 Obr. 1.4 Havárie ETICS v Českých Budějovicích Vady způsobené užíváním Jedná se zejména o výskyt plísní a vlhkosti jak u zateplených, tak i u nezateplených objektů. Hlavními příčinami je potom především již zmíněné nadměrně přerušované vytápění a přílišné ochlazování konstrukcí, nedostatečné větrání, přílišná vlhkost vzduchu v místnosti vlivem nadměrných zdrojů vlhkosti (vznikajících např. při vaření, koupání, sušení prádla, velké množství květin apod.). Obr. 1.5 Detail z panelového bytu v Českých Budějovicích Zdroj: interní fotodokumentace fi. PS-PROJEKT, s. r. o., České Budějovice 16 Snímek byl pořízen v zatepleném domě s novými plastovými okny. Jedná se o důsledek nekvalitně odvedených prací v kombinaci s nevhodným užíváním bytu místnost nebyla v zimním období dostatečně vytápěna, konstrukce byly přílišně ochlazovány dlouhodobým prouděním chladného vzduchu Zdroj: interní fotodokumentace fi. PS-PROJEKT, s. r. o., České Budějovice

18 2. Předmět modernizace a její účel Pojem modernizace používá zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů. Pro účely tohoto zákona je modernizace technickým zhodnocením hmotného investičního majetku a rozumí se jí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku. Ze stavebně technického hlediska představuje modernizace přizpůsobení staveb nejnovějším potřebám a požadavkům. Jedná se o takové stavební zásahy, které odstraňují morální opotřebení staveb, při nichž se nemění hmotová a prostorová skladba a účel stavby. 17 Provedením modernizace můžeme tedy i u stávajících objektů docílit splnění současných nároků na budovy, což jistě povede ke zvýšení jejich tržní hodnoty. 2.1 Hlavní účel stavebních opatření Následující stavební úpravy jsou prováděny zejména za tímto účelem: Stavební opatření vedoucí k prodloužení technické životnosti a bezpečnosti Stavební opatření vedoucí k prodloužení ekonomické životnosti Stavební opatření vedoucí k úsporám energií Stavební úpravy vedoucí prodloužení morální životnosti a ke zvýšení uživatelského komfortu Obr. 2.1 Obvyklý podíl tepelných ztrát stavebními konstrukcemi nezatepleného objektu Parafráze: Časopis Stavebnictví č.: 11-12/2009, článek - Programy Zelená úsporám a NOVÝ PANEL - terminologie a definice, autorka: Marie Báčová, ČKAIT, ISSN Obrázek zpracován dle: ŠÁLA Jiří, Zateplování budov, GRADA Publishing, 2000, ISBN , vlastní úpravy

19 2.2 Projektová dokumentace a stavební průzkum Projektová dokumentace je nedílnou součástí stavebních úprav vyžadujících stavební povolení nebo ohlášení (např. zateplení, úpravy bytových jader), dále bývá součástí žádosti o dotaci (v některých programech postačí i zjednodušená forma). Nevhodnější provedení je v rozsahu komplexní regenerace tak, aby stavební úpravy týkající se úspor energií tvořily vždy souvislý a izolačně vyvážený obal budovy. Projekt vychází ze stavebního průzkumu, energetického auditu (samozřejmě neplatí např. pro bytová jádra) a po vzájemné konzultaci s investorem. Stavební průzkum je zaměřen především na konstrukční, tvarové a materiálové řešení styků, jejich porušení, výskyt trhlin, stupeň rozrušení zálivkového betonu a výplně ložných spár a odchylky v provedení oproti výkresové dokumentaci. 2.3 Energetický audit, energetický průkaz a energetický štítek Energetický audit provede vyhodnocení současného stavu budovy z hlediska energetické spotřeby a navrhne optimální úsporná opatření. Na základě energetického auditu budovy je tedy dán nejvhodnější souhrn všech postupů, vedoucích ke splnění současných požadavků na energetickou náročnost, která jsou hodnocena jak z hlediska ekonomického a technického, tak s ohledem na životní prostředí. Energetický audit vychází ze zákona č. 177/2006 Sb. O hospodaření energií a mohou jej zpracovávat pouze subjekty zapsané v seznamu Ministerstva průmyslu a obchodu, s příslušnou kvalifikací. Náležitosti provádění energetického auditu jsou dány vyhláškou č. 213/2001 Sb. 19, ve smyslu pozdějších předpisů. Průkaz energetické náročnosti budovy, jehož výstupem je přehledné energetické zhodnocení domu z hlediska splnění požadavků na energetickou náročnost budovy, je od počátku roku 2009 povinný nejen pro všechny novostavby, ale při větších změnách dokončených staveb celkovou podlahovou plochou nad 1000 m 2, které ovlivňují jejich energetickou náročnost, což se u panelových domů samozřejmě týká zateplení fasády. Tento průkaz vychází ze směrnic Evropské unie, jeho náležitosti jsou dány zákonem č. 406/2006 Sb. O hospodaření energií, zpracovatelem je pouze osoba k tomuto oprávněná. 19 Vyhláška č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu, ve znění pozdějších předpisů

20 Energetický štítek vychází z ČSN a je jakýmsi zhodnocením, zda obálka budovy splňuje současné požadavky na stanovené hodnoty součinitele prostupu tepla. 2.4 Vybrané použité termíny Terminologie dle ČSN : Tepelný most je část stavební konstrukce, kde se místně významně mění její tepelný odpor a to: úplným nebo částečným průnikem stavební konstrukce nebo vrstvy materiálu s odlišnou tepelnou vodivostí nebo stavební konstrukce obsahuje alespoň jednu nestejnorodou vrstvu změnou tlouštěk vrstev konstrukcí rozdílem mezi vnitřními a vnějšími plochami stavebních konstrukcí Tepelné mosty nabývají stále většího významu. Není to tím, že by se dříve nevyskytovaly, ale v současné době, kdy se snažíme o co největší úspory energií, jsou významnější. A to hned ve dvou směrech. Prvním je hygienická stránka věci. Dříve, když se topilo v lokálních kamnech pevnými palivy, docházelo k intenzivnímu větrání místností. Tím byl vnitřní vzduch suchý, a proto na studených površích nedocházelo ke kondenzaci vodní páry. V současné době, kdy se snažíme o maximální úspory energií, omezujeme i větrání na pouhou hygienickou výměnu vzduchu a často i méně. Vzduch v interiéru je pak pochopitelně vlhčí a dochází ke kondenzaci vodní páry na studených površích konstrukcí, tedy v místech tepelných mostů. Výsledkem je pak růst plísní. Druhým důvodem, proč je nutné tepelné mosty omezovat, je minimalizace úniků tepla konstrukcemi. 22 Tepelná ztráta je množství tepla odvedeného z vytápěného prostředí do prostředí nevytápěného Součinitel prostupu tepla udává celkovou výměnu tepla mezi dvěma prostředími vzájemně oddělenými stavební konstrukcí. Značí se U, jednotkou je W.m -2.K -1. Součinitel tepelné vodivosti je schopnost stejnorodého materiálu při dané střední teplotě vést teplo. Značí se řeckým písmenem λ [lambda], veličina je udána v jednotce W.m -1.K ČSN Tepelná ochrana budov Část 2: Požadavky 21 Zdroj: ČSN Tepelná ochrana budov Část 1: Terminologie 22 Citace: Ing. ŠUBRT Roman, Tepelné izolace v otázkách a odpovědích, BEN technická literatura 2005, ISBN

21 Vzduchová neprůzvučnost je schopnost konstrukce zvukově izolovat chráněnou místnost proti zdroji zvuku ze sousedního prostoru z hlediska zvuku přenášeného vzduchem Faktor difuzního odporu vyjadřuje schopnost materiálu propouštět vodní páru difuzí. Značí se µ [mí], jednotkou je kg/m.s.pa. Průvzdušnost je naměřeným množstvím vzduchu, které projde za jednotku času stavební konstrukcí, stavebním dílcem, konstrukčním stykem nebo funkční spárou 23 uzavřené nebo uzamčené výplně otvoru při daném rozdílu statických tlaků vzduchu působících na jejich vnější a vnitřní straně při daném atmosférickém tlaku, teplotě a relativní vlhkosti vzduchu. 2.5 Výměna výplní otvorů Meziokenní vložky MIV Neprůhledné tepelně izolační dílce, označované jako MIV, které byly u montovaných staveb osazovány do okenních pásů, jsou zejména tvořeny dřevěným obvodovým rámem napuštěným horkou fermeží s vloženou tepelně izolační vrstvou o minimální tloušťce 40 mm, obvykle ze skelné rohože či minerální vaty. Vnější líc je opatřen různými deskami, nejčastěji však skleněnými tabulemi, ty byly od tepelné izolace odděleny vzduchovou mezerou a deskami např. osinkocementovými nebo dřevotřískovými. Na vnitřním líci lze nalézt lignátové nebo dřevotřískové desky. Celková tloušťka MIV byla cca 80 mm, později 140 mm z důvodu větší tloušťky tepelného izolantu. Obměnou meziokenních vložek MIV byly například také MOV, které mají konstrukci z hliníkových profilů. 24 Vlastnosti nově navržené MIV Nově navržené MIV musí splňovat zejména tyto požadavky: pevnost - nově navržená MIV musí mít odolnost proti nárazu (např. při pádu osoby), dostatečná pevnost je dále vyžadována, z důvodu kotvení oken do těchto konstrukcí 23 Funkční spára je spára mezi rámem (nebo sloupkem) a pohyblivým křídlem popřípadě mezi dvěma pohyblivými křídly (dle ČSN ) 24 Zdroj: Sborník doporučených energeticky úsporných opatření na obvodových pláštích, STÚ-E a.s., Česká energetická agentura

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

Komplexní revitalizace panelových domů

Komplexní revitalizace panelových domů Komplexní revitalizace panelových domů Společnost BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. se sídlem v Chrudimi je stoprocentní dceřinou společností akciové společnosti BASF SE, sídlící v německém Ludwigshafenu.

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM

SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM Současné problémy mikroklimatu obytných budov Za současného

Více

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz

Více

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN vše co je třeba znát a respektovat při nabízení, dodávání a montáži výplní otvorů Ing. Roman Šnajdr snajdr@cklop.cz leden 2012 UVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

Více

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Úvod KZS Kontaktní Zateplovací Systém ETICS External Thermally Insulating

Více

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete 2012 Ing. Viktor Zwiener, Ph.D. Tepelné ztráty v domech jsou způsobeny prostupem tepla konstrukcemi s nedostatečným tepelným odporem nebo prouděním

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec

zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec Název publikace Energetický audit Referenční číslo ECZ 3060 Číslo svazku Svazek 1 z 4 Verze Datum únor 2004 Odkaz na

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

- zásady návrhu - základní skladby

- zásady návrhu - základní skladby DVOUPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 03/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha - sklon střešní roviny < 5 Z hlediska

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D.

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D. Požární bezpečnost - dodatečné zateplování budov původně stavebně dokončených před rokem 2000 (vyjma dřevostaveb) a certifikovaná požárně bezpečnostní řešení ETICS Cemix THERM aktualizováno k 23.7.2014

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

01/2007. product by. IZOLmiv. Meziokenní dílce. IZOLinvest. Financování bytového fondu

01/2007. product by. IZOLmiv. Meziokenní dílce. IZOLinvest. Financování bytového fondu 01/2007 product by IZOLmiv Meziokenní dílce IZOLinvest Financování bytového fondu TATO PUBLIKACE JE URČENA MAJITELŮM A SPRÁVCŮM BYTŮ V PANELOVÝCH DOMECH Meziokenní vložky (MIV) Při výměně oken v panelových

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 11

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 11 Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 11 Pavel ORAVEC 1, Marek JAŠEK 2 ZMĚNA POLOHY VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘI

Více

Komplexní revitalizace panelových domů

Komplexní revitalizace panelových domů Komplexní revitalizace panelových domů Společnost BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. se sídlem v Chrudimi, je stoprocentní dceřinou společností akciové společnosti BASF SE, sídlící v německém Ludwigshafenu.

Více

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Ing. Juraj Hazucha Centrum pasivního domu juraj.hazucha@pasivnidomy.cz tel. 511111813 www.pasivnidomy.cz Výchozí stav stávající budovy

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

Přednáška 10 Ploché střechy

Přednáška 10 Ploché střechy BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 10 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1. 12. 2014 ÚVOD Ústav pozemního stavitelství 1 ÚVOD ÚVOD Střecha střešní konstrukce odděluje vnitřní (chráněné) prostředí

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 Místo: úl. Holasická 1163/10, Opava, parc.č. 1526, k.ú. Kateřinky u Opavy úl. Holasická 1164/12, Opava,

Více

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 OSBD Česká Lípa plánuje

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK Investor : Základní škola U Nemocnice Rumburk U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk

Více

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití Firma se také zabývá zateplovacími systémy Termo+ se sídlem v Ústí nad Labem která je součástí společnosti TERMO + holding a.s., na stavebním trhu působí od roku 1993 a orientuje se výhradně na dodávky

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM TECHNIK ATELIERU DEK, PŮSOBÍCI NA POBOČCE V BRNĚ, SE VYDAL ZA REALIZAČNÍ FIRMOU, ABY JÍ POSKYTL TECHNICKOU PODPORU PŘI ŘEŠENÍ OBNOVY HYDROIZOLACE STŘECHY BAZÉNOVÉ

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: cca. 1986 počet podlaží: o 3 budovy: Pavilon MVD 3, Pavilon S4, spojovací

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov

Více

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Jak správně navrhovat ETICS Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Obsah přednášky! Výrobek vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS)! Tepelně technický návrh ETICS! Požárně bezpečnostní řešení

Více

TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky

TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky Těsnící a izolační systém Den Braven 3D Volba osazování výplní stavebních otvorů okenním systémem Den Braven 3D, je nový, dokonalejší způsob, jak

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379

REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379 REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR DODAVATELE STAVBY PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REVIZE 02/2013 DOPLNĚNÍ

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská 12/273 101 00 Praha 10 T : +420 27174 40 621 E : tpf@ @ www.t LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ (LOP) Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o., Krymská 12/273, 10100 Praha 10 T: +420 271740621 M: +420 602321149 zahradnicky@

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 PRAHA III/2011 F. DOKUMENTACE STAVBY F.4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám KLOMAX O k n a a d v e ř e v š e c h t y p ů E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám Solární systémy, tepelná čerpadla

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

Dotační program Zelená úsporám

Dotační program Zelená úsporám Dotační program Zelená úsporám Oblasti podpory: A. Úspory energie na vytápění A.1 Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu A.2 Kvalitní zateplení vybraných částí

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy EN 01-02-13b Brno, 10. 3. 2013 průkaz energetické náročnosti budovy Objekt školy, tělocvičny a dílen Tyršova 224/16, Československé armády 18, Rousínov 683 01 Investor Městský úřad Rousínov odbor výstavby

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490 Vážení klienti, touto cestou Vám nabízíme: V posledních 15 letech se cena plynu a elektrické energie pro domácnosti zvyšovala v průměru téměř o 10 % ročně. Náklady na vytápění bytů a rodinných domů tedy

Více

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ - ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ OBJEKTU SO O1 UČEBNOVÝ BLOK ---------------------------------------- PD pro provedení stavby - DPS ---------------------------------------------

Více

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. OSBD Česká Lípa plánuje

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa

Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA: D.1.1.01

TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA: D.1.1.01 PROJEKT Vypracoval : Ing. Jaroslav Habán IČO : 18121578 Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, Tel: 566 651 191, Mobil: 603 546 997, e-mail: JaHaZr@centrum.cz INVESTOR: NEUMANN - NBC S.R.O, DĚLNICKÁ

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

DEK TAHÁK ZELENÁ ÚSPORÁM. SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU. www.dektrade.cz www.atelier-dek.

DEK TAHÁK ZELENÁ ÚSPORÁM. SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU. www.dektrade.cz www.atelier-dek. DEK TAHÁK SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM TEPELNÉ IZOLACE DEKTRADE Název Charakteristika Používá se pro vytvoření tepelněizolační vrstvy DEKWOOL

Více

Tepelné mosty v pasivních domech

Tepelné mosty v pasivních domech ing. Roman Šubrt Energy Consulting Tepelné mosty v pasivních domech e-mail: web: roman@e-c.cz www.e-c.cz tel.: 777 96 54 Sdružení Energy Consulting - KATALOG TEPELNÝCH MOSTŮ, Běžné detaily - Podklady pro

Více

Rekonstrukce bytů ze statického hlediska Doc. Ing. Hana Gattermayerová, CSc

Rekonstrukce bytů ze statického hlediska Doc. Ing. Hana Gattermayerová, CSc Rekonstrukce bytů ze statického hlediska Doc. Ing. Hana Gattermayerová, CSc ČVUT Stavební fakulta katedra pozemních staveb Thákurova 7, 166 29 Praha 6 e-mail: gatter@fsv.cvut.cz Atelier P.H.A., s.r.o.

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem

Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem Jan Růžička*) **), Radek Začal**) *) Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví

Více

Trvalé stavění. Realizované energeticky úsporné projekty se zaměřením na obálku budovy. Energetická agentura Zlínského kraje,o.p.s. Zlín 1. 12.

Trvalé stavění. Realizované energeticky úsporné projekty se zaměřením na obálku budovy. Energetická agentura Zlínského kraje,o.p.s. Zlín 1. 12. Trvalé stavění Realizované energeticky úsporné projekty se zaměřením na obálku budovy Energetická agentura Zlínského kraje,o.p.s. Zlín 1. 12. 2011 Energetická agentura Zlínského kraje,o.p.s. Obecně prospěšná

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 ZADAVATEL: Město Vyškov Sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Jednající: Ing. Karel Goldemund, starosta města IČ: 00292427 VEŘEJNÁ

Více

REKUPERACE VYUŽITÍ PRO ÚSPORY TEPLA

REKUPERACE VYUŽITÍ PRO ÚSPORY TEPLA VYUŽITÍ REKUPERACE PRO ÚSPORY TEPLA NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ BYTOVÝCH OBJEKTŮ SE V DŮSLEDKU STOUPÁNÍ CEN ENERGIÍ NEUSTÁLE ZVYŠUJÍ. TATO SKUTEČNOST BY MĚLA VÉST K REALIZACI TAKOVÝCH BYTOVÝCH OBJEKTŮ A OPATŘENÍ

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Výměna oken v bytovém domě č.p. 2290 ve Varnsdorfu 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Město Varnsdorf

Více

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval :

Více

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Varnsdorf - Muster Gebäudebeurteilung 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: 1989 počet podlaží: o 7 budov: 1x 4 podlažní

Více

ZPRÁVA č. 63/15. Stavebně technický průzkum a posouzení obvodového pláště a konstrukce střechy objektu Policie ČR, U Opatrovny č.p.

ZPRÁVA č. 63/15. Stavebně technický průzkum a posouzení obvodového pláště a konstrukce střechy objektu Policie ČR, U Opatrovny č.p. Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o. Svobody 814, Liberec 15, 460 15, tel. 482750583, fax. 482750584, mobil 603711985, 724034307 e-mail : diagnostika.lb@volny.cz,http://www.diagnostikaliberec.cz ZPRÁVA

Více

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY 50 nadstandardní

Více

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Tento článek vznikl na základě zvyšující se poptávky po provedení technického dozoru při výměně výplní otvorů. Jedná se o případy,

Více

PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR

PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR PROFIPLAST, spol. s r.o. Vranovská 38, 614 00 Brno Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Identifikační údaje společnosti:

Více

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních Konstrukční řešení základy nosné svislé konstrukce vodorovné konstrukce obvodové zdivo mezibytové zdivo příčky monolitické, železobetonová deska monolitické železobetonové zděné z keramického materiálu

Více

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015 Stránka č. 1 z 5 VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015 PVC systém :Okna budou vyrobena z vysoce kvalitního 5-tikomorového a 6-tikomorového plastového profilu ( třídy A dle ČSN

Více

Platné znění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

Platné znění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Platné znění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády č. 299/2001 Sb. o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Programy a nástroje podpory SFRB Ing. František Hadáček X. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje 29. 1.2015, Tábor Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

Dodatečné informace č. 4

Dodatečné informace č. 4 Dodatečné informace č. 4 k veřejné zakázce Snížení energ. náročnosti MŠ Horní Bečva Zakázka malého rozsahu V Horní Bečvě dne 16. 12. 2014 Zadavatel sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Druh zadávacího

Více