Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování majetku Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu Bakalářská práce Autor: Zdeňka Fricová, DiS obor oceňování majetku Vedoucí práce: Prof. Ing. Josef Michálek, CSc Praha Červen 2010

2 Prohlášení: Prohlašuji, že bakalářskou práci na téma Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu jsem zpracovala samostatně. Použitou literaturu a podkladové materiály uvádím v přiloženém seznamu. V Českých Budějovicích, dne 23. června 2010 Zdeňka Fricová - 2 -

3 Poděkování: Tímto bych chtěla nejprve upřímně poděkovat vedoucímu své práce panu profesorovi Ing. Josefu Michálkovi, CSc za ochotu, věnovaný čas při konzultacích a odborné vedení při psaní této bakalářské práce. Dále můj nemalý dík patří Ing. Janu Valnohovi a Ing. Jiřímu Rybákovi za předané informace, zkušenosti a poskytnuté materiály, a jakožto svým zaměstnavatelům za umožnění studijního volna. V neposlední řadě také děkuji všem, kteří mě jakkoli podporovali během studia na této škole

4 Anotace Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. První částí je teoretická, která se zabývá problematikou objektů panelových domů. Přináší nástin z hlediska přítomnosti a současně je jakýmsi průvodcem činností pro jejich přizpůsobení soudobým požadavkům ve vztahu k technické i ekonomické podstatě věci. V závěru pak proniká do tržního oceňování. Na první část plynule navazuje část druhá, praktická, kde je provedeno tržní ocenění bytu, jednak v původním stavu objektu, dále ve stavu současném - po provedení komplexních stavebních úprav souvisejících s energetickou náročností budovy a nakonec ve stavu budoucím, po provedení modernizace samotného bytu. Dalším oceněním náležícím do této pasáže je ocenění bytového domu. Ve třetí části je pak zpracována analýza trhu v Českých Budějovicích. Obsah práce je vzhledem k místu mé působnosti soustřeďován na Jihočeský kraj. Annotation The Bachelor Paper is divided into three sections. Section 1 addresses the issues of prefabricated houses on the theoretical level. It provides an overview of their current condition and offers a sort of guidance on activities needed to be completed so that the houses may meet the current requirements with proper attention paid to the engineering & economic aspects. The latter part of Section 1 makes an excursion into the realm of market price estimations. Section 1 is continued in a practically biased Section 2 where the apartments are assigned their estimated market prices (1) while the building is left in its original condition; (2) when the building has already undergone comprehensive structural adaptation aimed to reduce its energy intensiveness; and (3) when the apartment itself has been treated to modernization. Another price estimation included in this Section focused on the apartment house as a whole. Section 3 presents a market analysis prepared for the market conditions as encountered in České Budějovice. The paper concentrates on the Region of South Bohemia where the author lives

5 Obsah ÚVOD I. TEORETICKÁ ČÁST 1. TYPY PANELOVÝCH SOUSTAV A JEJICH VADY PŘEHLED PANELOVÝCH SOUSTAV STAVEBNÍ SOUSTAVY REALIZOVANÉ NA ÚZEMÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Stavební soustava T06 B Stavební soustava PS Stavební soustava BA NKS PANELOVÉ DOMY A JEJICH VADY Poruchy a vady ohrožující bezpečnost Poruchy a vady ohrožující hygienu a ochranu zdraví Poruchy a vady ohrožující úsporu energie a tepelnou ochranu Poruchy a vady zhoršující uživatelské vlastnosti Poruchy a vady mající vliv na provozní náklady Chyby způsobené při realizaci oprav Vady způsobené užíváním PŘEDMĚT MODERNIZACE A JEJÍ ÚČEL HLAVNÍ ÚČEL STAVEBNÍCH OPATŘENÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A STAVEBNÍ PRŮZKUM ENERGETICKÝ AUDIT, ENERGETICKÝ PRŮKAZ A ENERGETICKÝ ŠTÍTEK VYBRANÉ POUŽITÉ TERMÍNY VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Meziokenní vložky - MIV Okna a balkónové sestavy Vchodové dveře ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BUDOVY ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ BUDOVY VÝTAHY BALKÓNY A LODŽIE Železobetonové konzolové balkóny

6 2.9.2 Ocelové zavěšené balkóny Lodžie VNITŘNÍ INSTALACE Zdravotně technické instalace ZTI Elektroinstalace EI Vytápění a příprava teplé vody Systémy výměny vzduchu VZT VSTUPY A PŘÍSTUPY DO OBJEKTU BAREVNÉ ŘEŠENÍ A OCHRANA PŘED GRAFFITI INTERIÉR BYTU PŘÍNOS STAVEBNÍCH ÚPRAV TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ Praktický příklad - návrh opatření ve vazbě na roční úsporu energií pro bytový dům v Českých Budějovicích Předpokládaná životnost Doba návratnosti investice ZVÝŠENÍ UŽIVATELSKÉHO KOMFORTU PŘÍZNIVÝ DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ESTETICKÉ HLEDISKO ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ FORMY VLASTNICTVÍ BYTOVÝCH DOMŮ PŘÍPRAVNÁ FÁZE STAVBY Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ Volné finanční prostředky a nájemné Fond oprav Půjčka z fondu rozvoje bydlení obce Dodavatelský úvěr Nový PANEL Zelená úsporám Integrovaný plán rozvoje města IPRM ČSOB Program energetických úspor

7 4.3.9 Kombinace programů Zelená úsporám a Nový PANEL Podpora regenerace panelových sídlišť METODY OCEŇOVÁNÍ VYBRANÉ POJMY VZTAHUJÍCÍ SE K OCENĚNÍ BYTOVÝCH DOMŮ A BYTŮ PODKLADY PRO OCENĚNÍ OCEŇOVÁNÍ NA TRŽNÍCH PRINCIPECH Informační systémy a databáze Jednotlivé metody oceňování obecně Nákladová metoda (metoda věcné hodnoty) Výnosová (příjmová) metoda Porovnávací (komparační) metoda SEZNAM ZKRATEK SEZNAM OBRÁZKŮ TABULEK A GRAFŮ PŘÍLOHA č II. PRAKTICKÁ ČÁST OCENĚNÍ BYTU OCENĚNÍ BYTOVÉHO DOMU III. ANALYTICKÁ ČÁST ANALÝZA TRHU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY:

8 Úvod V poválečném období vznikla potřeba co nejvíce urychlit a zefektivnit výstavbu. To vedlo k sériové výrobě dílců, které byly montovány přímo na stavbě, s minimalizací mokrých procesů. Panelová výstavba se v té době stala nejpoužívanější technologií. Dodnes zaujímá téměř třicet procent bytového fondu naší země. Po roce 1989 se staly panelové objekty středem nevybíravých nechvalných úsudků. Tento názor je již dnes podle mého názoru vystřídán věcnějším pohledem společnosti s vědomím, že na každém díle lze shledat nějaké vady a naším úkolem je tyto nedostatky v maximální možné míře eliminovat. K výběru tématu o domech postavených právě panelovou technologií, mě vedla snaha skloubit mou dosavadní profesní stránku, kde jsem se mimo jiné s touto problematikou setkala, s nově nabytými poznatky ze studia na této škole. Cílem předložené práce není technologický postup jednotlivých prací, ale přiblížit požadavky, potřebu a možnosti modernizace panelových domů a posoudit je ve vztahu ke zhodnocení majetku nemovitosti

9 I. TEORETICKÁ ČÁST 1. Typy panelových soustav a jejich vady 1.1 Přehled panelových soustav Panelový dům lze definovat jako budovu, jejíž rozhodující vodorovné i svislé nosné konstrukce jsou složeny z průmyslově zhotovených prefabrikovaných dílců (zejména pak betonových nebo železobetonových). 1 Bytovým panelovým domem je pak dům postavený panelovou technologií, který je určený pro bydlení, má více než polovinou podlahové plochy odpovídající požadavkům na trvalé bydlení, která je k tomuto účelu určena. 2 Pro účely nařízení vlády 299/ je panelový dům definován jako bytový dům postavený panelovou technologií, ve kterém převažuje funkce bydlení a je postaven v některé z typizovaných konstrukčních soustav - viz tab Definice panelového domu podle ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě); zdroj: časopis Stavebnictví č. 2/2010, článek - Zelená úsporám a zateplování bytových domů postavených v typizované konstrukční soustavě, autorka Ing. Anna Cigošová, ISSN Definici bytového domu uvádí vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 3 Nařízení vlády 299/2001, o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů ve znění pozdějších předpisů - 9 -

10 T 1 G 40 T 09 B HK 60 T 5 G 55 B 2 HK 65 T 11 G 57 B 4 HK 69 T 12 G 58 VM OS HKS 70 T 13 G 59 VO S HKS G T 14 G OS 64 VP OS BP 70 OS T 15 G OS 66 B 60 VVÚ ETA T 16 T 01 B B 70 LARSEN & NIELSEN T 17 T 02 B B BANKS T 20 T 03 B MS PRŮMSTAV OP 1.11 T 22 T 05 B PS 61 OP 1.13 T 42 T 06 B PS 69 OP 1.21 T 52 T 08 B PS 69/2 OP 1.31 BD postavené panelovou Krajské materiálové varianty T OB-Nitra technologií v regionech po blokopanelových domů Sovětské armádě Tab Seznam typizovaných konstrukčních soustav zpracovaný dle nařízení vlády 299/2001 (ve znění pozdějších předpisů), realizovaných v hromadné výstavbě bytových domů, postavených panelovou technologií v celé České Republice s vyznačením typů realizovaných na území JČ kraje Výše uvedený seznam typizovaných soustav je dále rozšířen v příloze (Příloha č. 1: Přehled vývoje typizovaných soustav bytových domů v ČR) 5 teoretické části této bakalářské práce. Snaha o zvýšení efektivnosti ve výstavbě vedla po roce 1948 k postupnému zavádění typizace. Nejprve byly realizovány vyzdívané bytové domy z cihelných bloků (soustavy typu T1, T5, T 11 až T 17, T20, T22, T42, T52, T 01 B až T 03 B.). Prvním prototypem panelového domu na našem území se v roce 1953 stal typ G (G40 a G55), postavený ve Zlíně, bývalém Gottwaldově. Počátkem 60. let byly vyvinuty celostátní soustavy T06 B a T08 B používané až do konce 80. let. Počátkem 70. let pak přicházely soustavy typu B 70, BANKS, HKS 70, PS 69, LARSEN-NIELSEN, VVÚ-ETA atd. Ze soustav realizovaných na Slovensku lze zmínit např. PS Zdroj: Nařízení vlády 299/2001 (ve znění pozdějších předpisů), vlastní úpravy 5 V této příloze je uveden konstrukční systém MS Průmstav jako realizovaný v Jižních Čechách, zde byl však ze systémů typu MS (montovaný skelet) realizován pouze MS České Budějovice a MS 71 - jako domy pro občanskou vybavenost nebo ubytovny

11 Většina těchto soustav měla své oblastní (krajské) varianty, které vycházely z materiálových dispozic jednotlivých krajů. Není smyslem zde rozvádět jednotlivá technická řešení všech těchto variant, tato práce bude podrobněji zaměřena pouze na varianty jihočeské. 1.2 Stavební soustavy 6 realizované na území Jihočeského kraje Stavební soustava T06 B Obr. 1.1 Půdorysné schéma stavební soustavy T 06B 7 Malorozponová soustava T06 B patřila (spolu s T08 B) mezi nejrozšířenější panelové systémy v celé České Republice. Tyto objekty, s příčným uspořádáním stěn umístěných v osové vzdálenosti po 3,60 m, byly v průčelní části řešeny jako řemenové, se zavěšenými parapetními panely a lehkými prefabrikovanými meziokenními vložkami. Štíty tvořily příčné nosné stěny, střední vrstva tepelné izolace s lícovými panely. Obvodové pláště soustavy byly zpočátku z lehkých betonů v materiálovém řešení podle místních zdrojů. V jihočeském kraji našla uplatnění především křemelina (krajská varianta T06 B Jč - B2, B4). Později byly obvodové pláště v průčelí tvořeny z keramiky v kombinaci s křemelinovými panely ve štítech (T06 B 02/R 71 a T06 B 02/R 73). Střešní pláště byly realizovány nejprve v jednoplášťovém, později v dvouplášťovém provedení. Jako tepelný izolant u jednoplášťových variant (T06 B Jč) se používaly plynosilikáty, heraklit, minerální a skelné vaty nebo polystyrén se spádovanými násypy (např. z křemelinové drtě). U dvouplášťových konstrukcí (T06 B 02/R71, T06 B 02/R73) 6 Zdroj: Tepelně technické vady a poruchy panelových budov a jejich sanace, OPET Czech Republic Zdroj: zpracováno podle archivní dokumentace fi. PS-PROJEKT, s. r. o., České Budějovice, vlastní úpravy

12 nacházely uplatnění pěnový polystyrén, desky z minerální rohože popřípadě minerálních vláken. Konstrukční výška podlaží shodná pro všechny jihočeské varianty je 2,80 m Stavební soustava PS 69 Obr. 1.2 Půdorysné schéma stavební soustavy PS 69 (vlevo PS 69/1, vpravo PS 69/2) 8 Tato soustava, realizována od roku 1969 (na jihu Čech nejvíce kolem roku 1978) má příčně nosný systém se základním modulem 3,6 m (PS 69/1), který lze kombinovat moduly 2,4 a 4,8 m (PS 69/2). PS 69 byla určena k výstavbě v jižních (PS 69/1 Jč, PS 69/2 Jč) a západních (PS 69/1 Zč, PS 69/2 Zč) Čechách pro řadové i bodové bytové domy o výšce podlaží od 4 do 14. Průčelí těchto objektů je na jihu Čech tvořeno keramickými parapetními panely (osazeny na stropní panely) tloušťky 350 mm a lehkými meziokenními vložkami. Štíty tvoří železobetonové nosné sendvičové stěny o tloušťce nejprve 240 mm se 40 mm pěnového polystyrénu, po revizi tepelně technické normy (v roce 1979) o tloušťce 270 mm s pěnovým polystyrénem tloušťky 80 mm. Vnitřní nosné stěnové i stropní panely jsou plné železobetonové, stěnové o tloušťce 140 mm, stropní pak tloušťky 150 mm. Dvouplášťová plochá střecha měla vrchní plášť u jihočeských variant tvořen z keramických panelů tloušťky 140 mm uložených na spádových klínech. Střešní plášť byl zateplen izolací z minerálních vláken zpočátku o tloušťce 80 mm, po revizi 120 až 130 mm. Okna se používala zdvojená, na bázi dřeva. Co se týče předsazených konstrukcí, byly u jihočeské varianty používány především ocelové zavěšené balkóny případně železobetonové montované lodžie. 8 Zdroj: zpracováno podle archivní dokumentace fi. PS-PROJEKT, s. r. o., České Budějovice, vlastní úpravy

13 1.2.3 Stavební soustava BA NKS Obr. 1.3 Půdorysné schéma stavební soustavy BA NKS 9 BA NKS, malorozponová soustava vzniklá v Bratislavě, užívaná v letech v severočeském kraji (BA NKS I/1L) a v jihočeském kraji (BA NKS-Jč), se řadí mezi tzv. nové konstrukční soustavy NKS, které umožňovaly větší variabilnost. Jedná se o soustavu podélných a příčných a nosných stěn, se třemi moduly - 2,4 m, 3,0 m a 4,2 m. Obvodový plášť těchto objektů je ze sendvičových železobetonových panelů tloušťky 290 mm s 80 mm polystyrénu. Systém užíval jednotnou tloušťku vnitřních železobetonových plných panelů stěn i stropů a to 150 mm. Dvouplášťová plochá střecha měla na jihu Čech vrchní plášť tvořen z keramických panelů s izolací z minerálních vláken zpočátku o tloušťce 100 mm (v některých případech pouze 50 mm), po revizi tepelné normy v roce 1979 pak 140 mm. Tyto domy byly doplněny buďto zavěšenými ocelovými balkóny, popřípadě i lodžiemi. Soustava byla uplatňována jak u bodových bytových domů (do výšky 12 podlaží), tak u domů řadových (8 12 podlaží). 9 Zdroj: zpracováno podle archivní dokumentace fi. PS-PROJEKT, s. r. o., České Budějovice, vlastní úpravy

14 1.3 Panelové domy a jejich vady Ne vždy stejným způsobem probíhala u panelových objektů výroba a montáž. S následnými vadami a poruchami je to tedy obdobné. S mnohými ze závažných nedostatků střech, poruchy na styku nosných dílců s obvodovými panely s následným vybočením těchto panelů apod., které se projevily v jiných oblastech, se v jihočeském regionu prakticky nesejdeme, nebo pouze ve výjimečných případech. Je nutno připomenout, že nelze všem typům panelových domů ve všech krajích, přisuzovat stejné nedostatky tak, jak to dnes činí mnoho různých zdrojů informací. Základní vady a poruchy na panelových domech lze rozdělit do několika skupin 10 : Poruchy a vady ohrožující bezpečnost K závažným poruchám souvisejícím především se statikou a stabilitou konstrukcí patří zejména praskání panelů 11, narušení kotvení dílců, poruchy balkónů a lodžií. Lze sem zařadit také např. bezpečnost z požárního hlediska Poruchy a vady ohrožující hygienu a ochranu zdraví Jedná se především o kondenzaci vodních par, která je základní podmínkou pro vznik plísní. Tento jev souvisí se vznikem tepelných mostů, se zatékáním vody, také se způsobem přerušovaného vytápění, nedostatečným prouděním vnitřního vzduchu, přílišným ochlazování konstrukcí, nadměrnou vlhkostí vzduchu v místnosti a pulsujícím prouděním vnějšího chladného vzduchu při nadměrné infiltraci. Tyto vady bývají často způsobeny nevhodným užíváním bytu Poruchy a vady ohrožující úsporu energie a tepelnou ochranu Do této skupiny patří nedostatečné tepelně technické parametry, zejména pak obvodového pláště včetně výplní otvorů, tepelné ztráty související s vytápěním a přípravou teplé vody. 10 Zdroj: Ing. VESELÝ Jiří, Ing. ŠŤASTNÝ Josef, Úspory energií v panelových domech, Energy Centre České Budějovice, Poznámka: Specialitou Jihočeského kraje bylo používání křemelinových panelů, ty obsahují určité množství pilin (40 % pilin, 60 % křemeliny), které nasávají vlhkost z okolí. Vyvolaným nabobtnáním a zvětšením objemu se panely rozpínají. Zvětšení převážně délkového rozměru tohoto panelu pak způsobuje následné trhliny, jejichž větší rozevření lze logicky pozorovat při spodním líci dílce s následným vybočením parapetu ven z roviny fasády

15 Zde je nutno připomenout, že požadavky na tepelně technické parametry od doby výstavby prvních panelových domů značně změnily jak je patrno z následující tabulky. Druh konstrukce Součinitel prostupu tepla U [W/(m 2.K)] hodnoty dnes požadované doporučené Vnější stěna (těžká) 1,5 až 1,4* 0,9 až 0,8* 0,5 0,38 0,25 Plochá střešní konstrukce 0,9 až 0,8* 0,5 až 0,4* 0,3 0,24 0,16 Strop nad vnějším prostředím 0,5 0,5 až 0,4* 0,3 0,60 0,40 Okna, dveře, výplně otvorů - 3,7 2,9 1,70 1,20 * Podle teplotní oblasti Tab. 1.2 Porovnání vybraných požadavků na součinitele prostupu tepla v čase se současnými požadavky dle ČSN (pro budovy s převažující návrhovou teplotou 20 C) Poruchy a vady zhoršující uživatelské vlastnosti Jedná se zejména o zatékání srážkové vody do konstrukcí obvodového pláště v důsledku poruch střech 13, netěsnících spár, zejména u oken. Uživatelské vlastnosti dále ovlivňuje zejména technická a morální životnost konstrukcí a vybavení Poruchy a vady mající vliv na provozní náklady Kromě výše uvedených vad souvisejících se spotřebou tepla, mají na provozní náklady vliv např. nadměrná spotřeba vody např. vlivem zastaralých zařizovacích předmětů, spotřeba elektrické energie v důsledku neekonomického způsobu osvětlení společných prostor apod. 12 Zdroj: Tepelně technické vady a poruchy panelových budov a jejich sanace, OPET Czech Republic 2002, doplněno dle ČSN Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky 13 Poznámka: U jihočeských variant panelových domů nedocházelo k zatékání do střešní konstrukce z důvodu konstrukčních vad střechy, nýbrž z důvodu nekvalitního provedení střešní krytiny

16 Mezi další nedostatky u panelových domů lze zařadit: Chyby způsobené při realizaci oprav panelových domů Při každé realizaci oprav domu je hlavním cílem technické zhodnocení majetku 14. Ne vždy je však stavebními úpravami tohoto cíle dosaženo. Chyby vzniklé při realizaci oprav panelových domů mohou vznikat zejména z důvodu nekvalitně provedeného projektu (nedořešení konstrukčních detailů, nedodržení energetického auditu), nevhodně zvolených stavebních materiálů, nekomplexnosti stavebních úprav nebo nekvalitně provedených stavebních prací. Přičemž vliv na celkovou kvalitu díla mívá nejčastěji snaha stavebních firem ušetřit na nesprávném místě. Tato snaha je však v mnohých případech způsobována tlakem ze strany investora, kdy má na realizaci díla předem stanovenou finanční částku, do které se stavební firma, má-li zájem o zakázku, musí vejít. Například vlivem nekvalitně provedených zateplovacích prací (špatné lepení izolačních desek, nedostatečné kotvení zateplovacího systému apod.) a prací souvisejících (např. klempířské práce) může dojít k mnoha nepříznivým jevům, počínaje neestetickým zvlněním fasády, vlivem uvolnění výztužné vrstvy, dále polštářový efekt, kdy při nedostatečném nanášení lepícího tmelu dochází k prokreslení izolačních desek do fasády. Dále se můžeme setkat s projevy termodifuze, při nevhodném použití hmoždinek (např. s ocelovým trnem) nebo vytvoření netěsných spár mezi izolačními deskami, vyplněných tmelem dochází k tepelnému pohybu částic, který způsobuje znečisťování vnějších nebo vnitřních povrchových úprav. V nejhorším případě se můžeme setkat s odpadnutím celého zateplovacího systému, k tomuto případu došlo např. u objektu studentských kolejí v Českých Budějovicích, kdy na neočištěný povrch s narušenou nesoudržnou vrstvou křemelinového štítového panelu byly lepeny izolační desky z minerálních vláken s nedostatečným nanášením lepícího tmelu v kombinaci s nedostatečným kotvením (krátké hmoždinky) viz následující obrázek. 14 Technickým zhodnocením se dle Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů rozumí výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace hmotného majetku, kterými se vstupní cena tohoto majetku zvýšila ve zdaňovacím období o více než Kč

17 Obr. 1.4 Havárie ETICS v Českých Budějovicích Vady způsobené užíváním Jedná se zejména o výskyt plísní a vlhkosti jak u zateplených, tak i u nezateplených objektů. Hlavními příčinami je potom především již zmíněné nadměrně přerušované vytápění a přílišné ochlazování konstrukcí, nedostatečné větrání, přílišná vlhkost vzduchu v místnosti vlivem nadměrných zdrojů vlhkosti (vznikajících např. při vaření, koupání, sušení prádla, velké množství květin apod.). Obr. 1.5 Detail z panelového bytu v Českých Budějovicích Zdroj: interní fotodokumentace fi. PS-PROJEKT, s. r. o., České Budějovice 16 Snímek byl pořízen v zatepleném domě s novými plastovými okny. Jedná se o důsledek nekvalitně odvedených prací v kombinaci s nevhodným užíváním bytu místnost nebyla v zimním období dostatečně vytápěna, konstrukce byly přílišně ochlazovány dlouhodobým prouděním chladného vzduchu Zdroj: interní fotodokumentace fi. PS-PROJEKT, s. r. o., České Budějovice

18 2. Předmět modernizace a její účel Pojem modernizace používá zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů. Pro účely tohoto zákona je modernizace technickým zhodnocením hmotného investičního majetku a rozumí se jí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku. Ze stavebně technického hlediska představuje modernizace přizpůsobení staveb nejnovějším potřebám a požadavkům. Jedná se o takové stavební zásahy, které odstraňují morální opotřebení staveb, při nichž se nemění hmotová a prostorová skladba a účel stavby. 17 Provedením modernizace můžeme tedy i u stávajících objektů docílit splnění současných nároků na budovy, což jistě povede ke zvýšení jejich tržní hodnoty. 2.1 Hlavní účel stavebních opatření Následující stavební úpravy jsou prováděny zejména za tímto účelem: Stavební opatření vedoucí k prodloužení technické životnosti a bezpečnosti Stavební opatření vedoucí k prodloužení ekonomické životnosti Stavební opatření vedoucí k úsporám energií Stavební úpravy vedoucí prodloužení morální životnosti a ke zvýšení uživatelského komfortu Obr. 2.1 Obvyklý podíl tepelných ztrát stavebními konstrukcemi nezatepleného objektu Parafráze: Časopis Stavebnictví č.: 11-12/2009, článek - Programy Zelená úsporám a NOVÝ PANEL - terminologie a definice, autorka: Marie Báčová, ČKAIT, ISSN Obrázek zpracován dle: ŠÁLA Jiří, Zateplování budov, GRADA Publishing, 2000, ISBN , vlastní úpravy

19 2.2 Projektová dokumentace a stavební průzkum Projektová dokumentace je nedílnou součástí stavebních úprav vyžadujících stavební povolení nebo ohlášení (např. zateplení, úpravy bytových jader), dále bývá součástí žádosti o dotaci (v některých programech postačí i zjednodušená forma). Nevhodnější provedení je v rozsahu komplexní regenerace tak, aby stavební úpravy týkající se úspor energií tvořily vždy souvislý a izolačně vyvážený obal budovy. Projekt vychází ze stavebního průzkumu, energetického auditu (samozřejmě neplatí např. pro bytová jádra) a po vzájemné konzultaci s investorem. Stavební průzkum je zaměřen především na konstrukční, tvarové a materiálové řešení styků, jejich porušení, výskyt trhlin, stupeň rozrušení zálivkového betonu a výplně ložných spár a odchylky v provedení oproti výkresové dokumentaci. 2.3 Energetický audit, energetický průkaz a energetický štítek Energetický audit provede vyhodnocení současného stavu budovy z hlediska energetické spotřeby a navrhne optimální úsporná opatření. Na základě energetického auditu budovy je tedy dán nejvhodnější souhrn všech postupů, vedoucích ke splnění současných požadavků na energetickou náročnost, která jsou hodnocena jak z hlediska ekonomického a technického, tak s ohledem na životní prostředí. Energetický audit vychází ze zákona č. 177/2006 Sb. O hospodaření energií a mohou jej zpracovávat pouze subjekty zapsané v seznamu Ministerstva průmyslu a obchodu, s příslušnou kvalifikací. Náležitosti provádění energetického auditu jsou dány vyhláškou č. 213/2001 Sb. 19, ve smyslu pozdějších předpisů. Průkaz energetické náročnosti budovy, jehož výstupem je přehledné energetické zhodnocení domu z hlediska splnění požadavků na energetickou náročnost budovy, je od počátku roku 2009 povinný nejen pro všechny novostavby, ale při větších změnách dokončených staveb celkovou podlahovou plochou nad 1000 m 2, které ovlivňují jejich energetickou náročnost, což se u panelových domů samozřejmě týká zateplení fasády. Tento průkaz vychází ze směrnic Evropské unie, jeho náležitosti jsou dány zákonem č. 406/2006 Sb. O hospodaření energií, zpracovatelem je pouze osoba k tomuto oprávněná. 19 Vyhláška č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu, ve znění pozdějších předpisů

20 Energetický štítek vychází z ČSN a je jakýmsi zhodnocením, zda obálka budovy splňuje současné požadavky na stanovené hodnoty součinitele prostupu tepla. 2.4 Vybrané použité termíny Terminologie dle ČSN : Tepelný most je část stavební konstrukce, kde se místně významně mění její tepelný odpor a to: úplným nebo částečným průnikem stavební konstrukce nebo vrstvy materiálu s odlišnou tepelnou vodivostí nebo stavební konstrukce obsahuje alespoň jednu nestejnorodou vrstvu změnou tlouštěk vrstev konstrukcí rozdílem mezi vnitřními a vnějšími plochami stavebních konstrukcí Tepelné mosty nabývají stále většího významu. Není to tím, že by se dříve nevyskytovaly, ale v současné době, kdy se snažíme o co největší úspory energií, jsou významnější. A to hned ve dvou směrech. Prvním je hygienická stránka věci. Dříve, když se topilo v lokálních kamnech pevnými palivy, docházelo k intenzivnímu větrání místností. Tím byl vnitřní vzduch suchý, a proto na studených površích nedocházelo ke kondenzaci vodní páry. V současné době, kdy se snažíme o maximální úspory energií, omezujeme i větrání na pouhou hygienickou výměnu vzduchu a často i méně. Vzduch v interiéru je pak pochopitelně vlhčí a dochází ke kondenzaci vodní páry na studených površích konstrukcí, tedy v místech tepelných mostů. Výsledkem je pak růst plísní. Druhým důvodem, proč je nutné tepelné mosty omezovat, je minimalizace úniků tepla konstrukcemi. 22 Tepelná ztráta je množství tepla odvedeného z vytápěného prostředí do prostředí nevytápěného Součinitel prostupu tepla udává celkovou výměnu tepla mezi dvěma prostředími vzájemně oddělenými stavební konstrukcí. Značí se U, jednotkou je W.m -2.K -1. Součinitel tepelné vodivosti je schopnost stejnorodého materiálu při dané střední teplotě vést teplo. Značí se řeckým písmenem λ [lambda], veličina je udána v jednotce W.m -1.K ČSN Tepelná ochrana budov Část 2: Požadavky 21 Zdroj: ČSN Tepelná ochrana budov Část 1: Terminologie 22 Citace: Ing. ŠUBRT Roman, Tepelné izolace v otázkách a odpovědích, BEN technická literatura 2005, ISBN

21 Vzduchová neprůzvučnost je schopnost konstrukce zvukově izolovat chráněnou místnost proti zdroji zvuku ze sousedního prostoru z hlediska zvuku přenášeného vzduchem Faktor difuzního odporu vyjadřuje schopnost materiálu propouštět vodní páru difuzí. Značí se µ [mí], jednotkou je kg/m.s.pa. Průvzdušnost je naměřeným množstvím vzduchu, které projde za jednotku času stavební konstrukcí, stavebním dílcem, konstrukčním stykem nebo funkční spárou 23 uzavřené nebo uzamčené výplně otvoru při daném rozdílu statických tlaků vzduchu působících na jejich vnější a vnitřní straně při daném atmosférickém tlaku, teplotě a relativní vlhkosti vzduchu. 2.5 Výměna výplní otvorů Meziokenní vložky MIV Neprůhledné tepelně izolační dílce, označované jako MIV, které byly u montovaných staveb osazovány do okenních pásů, jsou zejména tvořeny dřevěným obvodovým rámem napuštěným horkou fermeží s vloženou tepelně izolační vrstvou o minimální tloušťce 40 mm, obvykle ze skelné rohože či minerální vaty. Vnější líc je opatřen různými deskami, nejčastěji však skleněnými tabulemi, ty byly od tepelné izolace odděleny vzduchovou mezerou a deskami např. osinkocementovými nebo dřevotřískovými. Na vnitřním líci lze nalézt lignátové nebo dřevotřískové desky. Celková tloušťka MIV byla cca 80 mm, později 140 mm z důvodu větší tloušťky tepelného izolantu. Obměnou meziokenních vložek MIV byly například také MOV, které mají konstrukci z hliníkových profilů. 24 Vlastnosti nově navržené MIV Nově navržené MIV musí splňovat zejména tyto požadavky: pevnost - nově navržená MIV musí mít odolnost proti nárazu (např. při pádu osoby), dostatečná pevnost je dále vyžadována, z důvodu kotvení oken do těchto konstrukcí 23 Funkční spára je spára mezi rámem (nebo sloupkem) a pohyblivým křídlem popřípadě mezi dvěma pohyblivými křídly (dle ČSN ) 24 Zdroj: Sborník doporučených energeticky úsporných opatření na obvodových pláštích, STÚ-E a.s., Česká energetická agentura

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 12/2009 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt:

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.23 Zateplování budov pěnovým polystyrenem

Více

F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby

F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing.

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

ZATEPLENÍ DOMU Hrdlovská č.651 Osek Okres Teplice

ZATEPLENÍ DOMU Hrdlovská č.651 Osek Okres Teplice PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍHO POVOLENÍ ZATEPLENÍ DOMU Hrdlovská č.651 Osek Okres Teplice Město Osek Zahradní č. 246Radniční 1 417 05 Osek Požárně bezpečnostní řešení 04/2010 Ing.Zábojník... Počet

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Jirkov, Jindřiššká - Šerchov POPIS Projekt Rekonstrukce úpravny vody Jirkov řeší novostavbu budovy vápenného hospodářství a objekt vápenné jímky. Společnost HIPOS

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Úvod KZS Kontaktní Zateplovací Systém ETICS External Thermally Insulating

Více

ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče.

ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

a) Účel objektu Záměrem investora je provést u panelového domu v Hrdlovské ulici v Oseku dodatečné zateplení fasády a střechy a výměnu všech oken, vně

a) Účel objektu Záměrem investora je provést u panelového domu v Hrdlovské ulici v Oseku dodatečné zateplení fasády a střechy a výměnu všech oken, vně Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

F.2. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

F.2. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PROJEKTANT: Ing. Jakub Klezla Na Lani 218, Nový Jičín mob: 777 200 581, e-mail: jakkle@seznam.cz F.2. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stavba: Revitalizace bytového objektu Růženínská 909-910, Praha 4 Místo:

Více

F POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

F POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Dr. Martínka 32 Registrační číslo ČKAIT: 1102848 700 30 Ostrava www.vaculikova.cz IČ: 63051940 Tel.: 603 420 581 DIČ: CZ7554175244 E-mail: mirkavaculikova@email.cz PROJEKTOVAL: ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ,

Více

Komplexní revitalizace panelových domů

Komplexní revitalizace panelových domů Komplexní revitalizace panelových domů Společnost BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. se sídlem v Chrudimi je stoprocentní dceřinou společností akciové společnosti BASF SE, sídlící v německém Ludwigshafenu.

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ZPRACOVAL : PROJEKTANT : Ing. Iveta Charousková, Počerny 124, 360 17 Karlovy Vary osvědčení o autorizaci v oboru požární bezpečnost staveb č. 8488 Projektová kancelář

Více

Icynene chytrá tepelná izolace

Icynene chytrá tepelná izolace Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene šetří Vaše peníze Využití pro průmyslové objekty zateplení průmyslových a administrativních objektů zateplení novostaveb i rekonstrukcí

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více

INSPEKCE NEMOVITOSTI KRYCÍ LIST NEMOVITOSTI

INSPEKCE NEMOVITOSTI KRYCÍ LIST NEMOVITOSTI INSPEKCE NEMOVITOSTI Objekt Stavba Název objektu Název stavby Inspektor Zpracovatel Objednatel KRYCÍ LIST NEMOVITOSTI Typ inspekce Zakázkové číslo Počet listů Prohlídka provedena: Použité podklady Inspektor:

Více

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek DOKUMENTACE NÁZEV AKCE : ZASKLÍVACÍ SYSTÉM : OBJEKT : INVESTOR : ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ Mandysova 1301 1308 Hradec Králové Vlastníci bytových jednotek ZHOTOVITEL

Více

a) seznam použitých podkladů a ČSN

a) seznam použitých podkladů a ČSN Signature Not Verified Ing.Bohuš Móri 9.4.2013 9:46:27 Ř E Š E N Í P O Ž Á R N Í B E Z P E Č N O S T I a) seznam použitých podkladů a ČSN ČSN 730802 ČSN 730810 ČSN 730818 ČSN 730821 ČSN 730824 ČSN 730834

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS

TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny V Bytovkách 803, Uhříněves, okres Praha D.1.2.b TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS V Praze 09.2014 Ing. Miroslav Zimmer Obsah A PODKLADY...

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO KONKRÉTNÍ ROZBOR TEPELNĚ TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ PRO VYBRANĚ POROVNÁVACÍ UKAZATELE Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY příklady z praxe Ing. Milan Vrtílek,

Více

Projektová dokumentace adaptace domu

Projektová dokumentace adaptace domu Projektová dokumentace adaptace domu Fotografie: Obec Pitín Starší domy obvykle nemají řešenu žádnou tepelnou izolaci nebo je nedostatečná. Při celkové rekonstrukci domu je jednou z důležitých věcí snížení

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

NEZBYTNÉPŘÍSTUPY KE SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

NEZBYTNÉPŘÍSTUPY KE SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV NEZBYTNÉPŘÍSTUPY KE SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV 3. Konference Asociace energetických auditorů 22. 5. 23. 5. 2007. Ing. Jaroslav Šafránek,CSc OBSAH PŘEDNÁŠKY 1. LEGISLATIVA PRŮKAZŮ ENERGETICKÉ

Více

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete 2012 Ing. Viktor Zwiener, Ph.D. Tepelné ztráty v domech jsou způsobeny prostupem tepla konstrukcemi s nedostatečným tepelným odporem nebo prouděním

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm, konstrukce stropů provedena z železobetonových dutinových

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250mm. Střecha je sedlová se m nad krokvemi. Je provedeno fasády kontaktním zateplovacím

Více

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 1 HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy Ing. Pavel Heinrich Technický rozvoj heinrich@heluz.cz 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 2 HELUZ Family 2in1 Výroba cihel

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR PROJEKTANT CHARAKTER STAVBY ZAK.ČÍSLO : 3385 : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček : 28. října

Více

Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce

Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce Objednatel: FYKONY spol. s r.o. Beskydská 552 741 01 Nový Jičín - Žilina Kontaktní osoba: Petr Konečný, mob.: +420 736 774 855 Objekt: Bytový

Více

Stavební systém EUROPANEL

Stavební systém EUROPANEL Stavební systém EUROPANEL snadné řešení stavebních zakázek Výrobce: EUROPANEL s.r.o. U Kolory 302 463 12 Liberec XXV Vesec Česká republika www.europanel.cz info@europanel.cz EUROPANEL s.r.o. 2017 Obsah

Více

ENERGY FUTURE ENERGETICKÁ EFEKTIVITA STAVEB A SANACÍ

ENERGY FUTURE ENERGETICKÁ EFEKTIVITA STAVEB A SANACÍ CECH PRO ZATEPLOVÁNÍ BUDOV ČR ING. PAVEL SVOBODA, ČLEN SKUPINY EXPERTŮ CZB ENERGY FUTURE ENERGETICKÁ EFEKTIVITA STAVEB A SANACÍ DO S A DON TS PŘI ZATEPLOVÁNÍ Jihlava 19.10.2010 VRÁMCI PROJEKTU ENERGY-FUTURE

Více

SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM

SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM Současné problémy mikroklimatu obytných budov Za současného

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Lešenská 535/7 a 536/5 181 00 Praha 8 Troja kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Název stavby: Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM III/2013 F. DOKUMENTACE STAVBY F.4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stupeň: Investor: Zodpovědný

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Protokol termografického měření

Protokol termografického měření Prokop Dolanský Chodovecké nám. 353/6, 141 00 Praha 4 www.termorevize.cz dolansky@termorevize.cz Tel.: 736 168 970 IČ: 87522161 Protokol termografického měření Zkrácená termografická zkouška dle ČSN EN

Více

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA Obsah: 1. Úvod 2. Popis objektu 3. Normové požadavky na tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí 3.1. Součinitel prostupu tepla 3.2. Nejnižší vnitřní povrchová teplota 3.3.

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH ZPRÁVY:

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH ZPRÁVY: OBSAH ZPRÁVY: 1. ÚČEL ZMĚNY STAVBY... 3 2. ARCHITEKTONICKÉ A FUNKČNÍ ŘEŠENÍ... 3 3. ORIENTACE KE SVĚTOVÝM STRANÁM, DENNÍ OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ... 3 4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY... 3 5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ

Více

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Dřevostavby komplexně Aktuální trendy v návrhu skladeb dřevostaveb

Dřevostavby komplexně Aktuální trendy v návrhu skladeb dřevostaveb Dřevostavby komplexně Aktuální trendy v návrhu skladeb dřevostaveb Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ZÁSADY NÁVRHU principy pro skladbu

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ADRESA BUDOVY: U JEZERA 2032/32; 2033/30 155 00 PRAHA 5 - STODŮLKY VLASTNÍK BUDOVY: BYTOVÉ DRUŽSTVO BLANÍK U Jezera 2032/32 155 00 Praha 5 - Stodůlky tel.: +420 734

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

Praktický příklad energeticky úsporných opatření panelového domu

Praktický příklad energeticky úsporných opatření panelového domu Praktický příklad energeticky úsporných opatření panelového domu Abstrakt Eliška Ubralová Příspěvek se zabývá praktickým příkladem energetických úspor v panelovém domě. V dnešní době jsme svědkem stálého

Více

*Volba typu konstrukce zastřešení a jeho tvaru podstatným způsobem ovlivňuje celkový architektonický výraz exteriéru i interiéru budovy

*Volba typu konstrukce zastřešení a jeho tvaru podstatným způsobem ovlivňuje celkový architektonický výraz exteriéru i interiéru budovy * * *Střecha chrání budovu před klimatickými vlivy, především deštěm, sněhem a větrem *Zpravidla plní i tepelně izolační funkci *Na správné funkci střechy závisí i do značné míry životnost celé budovy

Více

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1.

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1. PDF Název stavby: Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8 PRAHA VII/2014 D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1.1 Technická zpráva Stupeň: Dokumentace pro stavební

Více

BYTOVÝ DŮM Č.P. 103 V DÍVČÍM HRADĚ ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE STAVBY. A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva. D. Výkresová dokumentace

BYTOVÝ DŮM Č.P. 103 V DÍVČÍM HRADĚ ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE STAVBY. A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva. D. Výkresová dokumentace BYTOVÝ DŮM Č.P. 103 V DÍVČÍM HRADĚ ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE STAVBY A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva D. Výkresová dokumentace říjen 2014 projektant: Ing. Karel Siuda A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH:

Více

Program na podporu oprav bytových domů

Program na podporu oprav bytových domů Program na podporu oprav bytových domů (ve znění platném od 1. 1. 2012) Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. s účastí prostředků Státního fondu rozvoje bydlení 1. Předmět

Více

Icynene. chytrá tepelná izolace. Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví

Icynene. chytrá tepelná izolace. Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene chytrá izolační pěna z Kanady, která chrání teplo Vašeho domova Co je to Icynene Icynene [:ajsinýn:] je stříkaná izolační pěna

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ Obsah 1a) Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací... 3 1b) Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace... 4 2) Zateplení soklové oblasti

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

Obr. 3: Řez rodinným domem

Obr. 3: Řez rodinným domem Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis.

Více

Základní postupy při zabudování oken a LOP, správné zabudování elementů do hrubé stavby, napojení na stavbu, chyby z praxe

Základní postupy při zabudování oken a LOP, správné zabudování elementů do hrubé stavby, napojení na stavbu, chyby z praxe Základní postupy při zabudování oken a LOP, správné zabudování elementů do hrubé stavby, napojení na stavbu, chyby z praxe Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o. OBSAH: 1) Seznámení s platnými normami, vyhláškami

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ Obsah 1a) Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací... 3 1b) Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace... 4 2) Zateplení soklové oblasti

Více

ETICS HET M ETICS HET P ETICS HET P PUR

ETICS HET M ETICS HET P ETICS HET P PUR ETICS HET M ETICS HET P ETICS HET P PUR Smyslem zateplování je výrazné zvýšení tepelně izolačních vlastností obvodových konstrukcí staveb snížení součinitele prostupu tepla, snížení finančních výdajů za

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN vše co je třeba znát a respektovat při nabízení, dodávání a montáži výplní otvorů Ing. Roman Šnajdr snajdr@cklop.cz leden 2012 UVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Českobrodská 575 190 11 Praha - Běchovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

B.Souhrnná technická zpráva

B.Souhrnná technická zpráva B.Souhrnná technická zpráva B.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B.1.1. Zhodnocení staveniště Jedná se o stávající objekt zámku obklopeného parkem, který se nachází v severní

Více

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU UL. PRAŽSKÉHO POVSTÁNI ČP. 2097 PPČ. 2778/11 K.Ú. BENEŠOV U PRAHY

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU UL. PRAŽSKÉHO POVSTÁNI ČP. 2097 PPČ. 2778/11 K.Ú. BENEŠOV U PRAHY DOKUMENTACE PŘIKLÁDANÁ K ŽÁDOSTI dokumentace : O DOTACI V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM V OBLASTI PODPORY A stupeň místo stavby : Benešov zadavatel : Město Benešov Masarykovo náměstí 100 256 00 Benešov název

Více

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Co je to Pasivní dům? Aby bylo možno navrhnout nebo certifikovat dům jako pasivní, je třeba splnit následující podmínky: měrná roční potřeba tepla na vytápění je maximálně

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, p.č. st. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, p.č. st. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, p.č. st. 2862, k.ú. KLATOVY REALIZACE ÚSPOR ENERGIE D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA...

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA... PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PŘIKLÁDANÁ K ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ PODLE 110 odst. 2 písm. b) STAVEBNÍHO ZÁKONA Strana 1 (celkem 6) OBSAH DOKUMENTACE B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA... 2 B.1.URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ

Více

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Revitalizace bytového objektu. Růženínská 909-910, Praha 4

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Revitalizace bytového objektu. Růženínská 909-910, Praha 4 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Revitalizace bytového objektu Růženínská 909-910, Praha 4 Vypracoval: David Reichel Datum: 10/2011 Zodp. projektant: Ing. Aleš Zahradnický Strana 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. IDENTIFIKAČNÍ

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík

SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík Tvorba vzdělávacího programu Dřevěné konstrukce a dřevostavby CZ.1.07/3.2.07/04.0082 OBSAH 1. ÚVOD 2. SOFTWAROVÁ PODPORA V POZEMNÍM STAVITELSTVÍ

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

Dotační program Zelená úsporám

Dotační program Zelená úsporám Dotační program Zelená úsporám Oblasti podpory: A. Úspory energie na vytápění A.1 Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu A.2 Kvalitní zateplení vybraných částí

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra technologie staveb BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích 1. Posouzení předané PD pro vydání stavebního

Více

TZB Městské stavitelsví

TZB Městské stavitelsví Katedra prostředí staveb a TZB TZB Městské stavitelsví Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace studijního

Více

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1 Stavba: Snížení energetické náročnosti objektu Výukový objekt E3, Studentská 1292/4, 461 17 Liberec 1 Stupeň: Dokumentace pro provedení

Více

zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec

zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec Název publikace Energetický audit Referenční číslo ECZ 3060 Číslo svazku Svazek 1 z 4 Verze Datum únor 2004 Odkaz na

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: cca. 1986 počet podlaží: o 3 budovy: Pavilon MVD 3, Pavilon S4, spojovací

Více

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti H O D N O C E N Í B U D O V Z H L E D I S K A E N E R G E T I C K É N Á R O Č N O S T I K A P I T O L A. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti Hodnocení stavebně energetické vlastnosti budov

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKA R e k o n s t r u k c e M Š " U R y b i č e k " z a t e p l e n í o b j e k t u K o j e t i c k á 1 0 5 5, 277 11 N e r a t o v i c e Investor : Město N e r a t o v i c e, ul.

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Zakládání staveb Legislativní požadavky Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb na bázi dřeva

Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb na bázi dřeva Zdeňka Havířová Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Dřevo Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb přírodní materiál rostlinného původu obnovitelný buněčná

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ČSN 730802 nevýrobní provozy ČSN 730834 změna staveb skupiny I VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: Klicperova 1541 539 01 Hlinsko Ing. Jiří Sokol Milan Netolický www.sonetbuilding.cz

Více