Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium VG Anglický jazyk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium VG. 5. 2 Anglický jazyk"

Transkript

1 5. 2 Anglický jazyk Charakteristika, obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk je zařazen do výuky v ročníku čtyřletého gymnázia. Předmět vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávacího oboru Cizí jazyk. Výuku absolvují všichni žáci.ve všech ročnících se vyučují 3 hodiny. Studenti jsou děleni do skupin. Ročník Počet hodin Obsahem předmětu je výuka anglického jazyka, vycházející ze vstupní úrovně A1-2, cílem je dosažení výstupní úrovně B1-2 (označení vstupních a cílových úrovní vychází z konvence Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Tuto úroveň lze charakterizovat takto: Žák se jasně vyjadřuje, aniž by jazykově redukoval to, co chce sdělit. Má dostačující vyjadřovací schopnosti k tomu, aby podal jasný popis, vyjádřil své názory, rozvíjel argumentaci bez většího hledání slov a k tomuto účelu používá některé druhy podřadných souvětí. Má všeobecně vysokou úroveň slovní zásoby, ačkoliv v malé míře dochází k záměnám a nesprávnému výběru slov, které však nezpůsobují problémy v komunikaci. Dobře ovládá gramatiku a jen občas se dopouští malých nebo nesystematických chyb, mohou se objevit menší nedostatky ve větné skladbě, ale nejsou časté a mohou být zpětně opraveny. Žák se vyhne závažným chybám ve formulacích, vyjadřuje se sebevědomě, srozumitelně a zdvořile v rámci formálních a neformálních funkčních stylů, které odpovídají dané situaci a osobám, kterých se to týká. Učitelé postupují podle jednotné učebnice. K učebnicím si volí kombinaci výukových materiálů (časopisy, tištěné a audiovizuální materiály, nahrávky, práce s internetem, četba knih v anglickém jazyce) optimální pro danou skupinu tak, aby bylo co nejefektivněji dosaženo požadovaných výstupů. Skupiny studentů pracují ve třídách vybavených audiovizuální technikou, jazykové učebně a počítačových učebnách. Výuka je zaměřená na získání a rozvoj příslušných kompetencí v následujících jazykových oblastech: poslech, gramatika, samostatný ústní projev, čtení a psaní. Výuka předmětu je realizována též během školou organizovaných jazykových zájezdů, exkurzí a návštěv divadelních představení v anglickém jazyce. Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení pomáhá studentovi chápat návaznost učení se anglickému jazyku na další cizí jazyky používá různé přístupy ke studiu jazyka a podněcuje studenty k tomu, aby sami byli schopni využívat různých přístupů ve vlastním studiu jazyka rozvíjí ve studentech schopnost vyhledávat a získávat informace z různých informačních zdrojů v anglickém jazyce (učebnice, slovníky, referenční příručky, odborná literatura, časopisy, mapy, internet) rozvíjí ve studentech schopnost takto získané informace třídit, porovnávat a vyhodnocovat využívá možnosti srovnání anglického jazyka s mateřským jazykem Kompetence k řešení problémů navozuje různé modelové situace a tím studenta stimuluje k využívání získaných znalostí a své představivosti při jejich řešení, zejména pomocí metody hraní rolí se zohledněním sociokulturních rozdílů v anglicky mluvících zemí poskytuje studentům prostor k samostatnému řešení jazykových problémů posiluje sebevědomí studenta zadáváním přiměřeně náročných samostatných prací, projektů a prezentací 28

2 vede studenty k tomu, aby při práci s texty (včetně odborného) byli schopni si domýšlet informace, aby samostatně hledali souvislosti a smysl toho, čemu ne úplně rozumějí Kompetence komunikativní rozvíjí schopnosti studenta prezentovat a publikovat své názory a myšlenky v anglickém jazyce (projekty, prezentace, kompozice) nacvičuje se studenty vystupování před kolektivem používá různé audio a video materiály a učí studenty porozumět i ne zcela jasnému a zřetelnému projevu učí studenta pracovat s chybou, vnímat chyby ostatních a improvizovat v situacích, kdy má nedostatečnou slovní zásobu využívá školou organizovaných studijně-poznávacích zájezdů ke komunikaci studentů s rodilými mluvčími Kompetence sociální a personální usiluje o vytváření dobrých vztahů ve studentském kolektivu v rámci společné práce při řešení problémů a tvorbě projektů, kdy studenti vzájemně komunikují v anglickém jazyce zařazuje do hodin kooperativní párovou a skupinovou práci, při které studenti procvičují osvojené jazykové prostředky vytváří možnosti pro setkávání studentů různých ročníků a různých jazykových úrovní např. při konverzačních soutěžích Kompetence občanské podněcuje studenty ke sledování aktuálních událostí doma i ve světě a tak lépe chápat některé souvislosti z teoretické výuky jazyka s praktickým děním a realitou života učí studenty toleranci k hodnotám jiných národů, rozvíjí jejich schopnost učit se po celý život. Kompetence k podnikavosti poukazuje na propojení teorie a praxe, důležitost znalosti anglického jazyka v pracovním životě, a to simulací konkrétních situací žádost o práci, pohovor, stížnost apod. rozvíjí odbornou slovní zásobu ze sociální oblasti, rozvíjí schopnosti studenta zpracovávat administrativní písemnosti a pracovní dokumenty související s jejich budoucím profesním zaměřením, rozvíjí schopnost studenta porozumět běžné odborné terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě); vede studenty k pochopení výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, motivuje je k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Očekávané výstupy 1.1 porozumí hlavním bodům a myšlenkám autentického ústního projevu složitějšího obsahu na aktuální téma, postihne jeho hlavní a doplňující informace 1.2 rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí, identifikuje různý styl, citové zabarvení, názory a stanoviska jednotlivých mluvčích 29

3 1.3 porozumí hlavním bodům a myšlenkám autentického čteného textu či písemného projevu složitějšího obsahu na aktuální téma 1.4 identifikuje strukturu textu a rozliší hlavní a doplňující informace 1.5 vyhledá a shromáždí informace z různých textů na méně běžné, konkrétní téma a pracuje se získanými informacemi 1.6 odvodí význam neznámých slov na základě již osvojené slovní zásoby, kontextu, znalosti tvorby slov a internacionalismů 1.7 využívá různé druhy slovníků, informativní literaturu, encyklopedie a média 1.8 čte s porozuměním literaturu ve studovaném jazyce 1.9 postihne zápletku i sled událostí ve filmu či hře PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Očekávané výstupy 2.1 formuluje svůj názor srozumitelně, gramaticky správně, spontánně a plynule 2.2 volně a srozumitelně reprodukuje přečtený nebo vyslechnutý autentický text se slovní zásobou a jazykovými strukturami odpovídajícími náročnějšímu textu 2.3 přednese souvislý projev na zadané téma 2.4 sestaví souvislý text na širokou škálu témat a vyjádří své stanovisko 2.5 podrobně popíše své okolí, své zájmy a činnosti s nimi související 2.6 logicky a jasně strukturuje formální i neformální písemný projev různých slohových stylů 2.7 s porozuměním přijímá a srozumitelně i gramaticky správně předává obsahově složitější informace 2.7 používá bohatou všeobecnou slovní zásobu k rozvíjení argumentace, aniž by redukoval to, co chce sdělit 2.9 využívá výkladové a odborné slovníky při zpracování písemného projevu na neznámé téma INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Očekávané výstupy 3.1 vyjádří a obhájí své myšlenky, názory a stanoviska vhodnou písemnou i ústní formou 3.2 adekvátně a gramaticky správně okomentuje a prodiskutuje odlišné názory různých faktografických i imaginativních textů 3.3 reaguje spontánně a gramaticky správně v složitějších, méně běžných situacích užitím vhodných výrazů a frazeologických obratů 3.4 komunikuje plynule a foneticky správně na témata abstraktní i konkrétní v méně běžných i odborných situacích 3.5 při setkání s rodilými mluvčími zahájí, vede a zakončí dialog a zapojí se do živé diskuse na různá témata týkající se odbornějších zájmů 30

4 Anglický jazyk 1. ročník KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO NÁSTROJE, HODNOCENÍ Jazykové prostředky: - testy - pozdraví, představí se, zeptá se na povolání a původ, - sloveso TO BE - ústní zkoušení vyjádří prosbu a poděkování - osobní zájmena - skupinová práce - osvojí si slovní zásobu a frazeologii z každodenních - slovosled - překlad situací - číslovky, telefonní čísla - vyprávění rodina, byt - osvojí si účelné způsoby učení se nové slovní zásobě - anglická abeceda - modelování situace - odvozuje významy neznámých slov - určitý a neurčitý člen roleplay - rozumí krátkým dialogům a popisům v učebnici, - množné číslo podstatných jmen - prezentace oblíbený rozumí instrukcím v učebnici - there is / are, prostorové předložky film/hudební skupina - odpoví na jednoduché otázky, plní příkazy učitele - přivlastňovací zájmena - prezentace moje - rozumí nahrávkám v učebnici - přivlastňovací pád město - používá slovník a svůj slovníček - přítomný čas prostý - slohová práce - popíše svůj byt, řekne kde se co nachází - ukazovací zájmena - popis svého pokoje - porovná bydlení v ČR s bydlením v angl. mluv. zemích - určování času, dny v týdnu - projekt - pohádka - podá informace o své rodině, městě, zemi - otázky s tázacími zájmeny - zeptá se na cenu, množství, čas - předmětné a podmětné otázky - napíše jednoduchý osobní dopis - frekvenční příslovce - popíše svůj denní program / stravovací návyky, porovná - udávání množství, jednotky s ostatními členy rodiny - minulý čas prostý ne/pravidelných - vytváří si vlastní cvičení sloves - na základě slyšeného textu řeší různé úkoly spojené Tematické okruhy: s poslechem - bydlení - zorientuje se v jídelním lístku, programu kina, rozvrhu - rodina - chápe jednoduché návody (příprava jídla podle receptu) - nakupování - vyjádří ne/libost, přitaká, vyjádří opačný názor - denní program, všední den - napíše jednoduchý vzkaz - škola - komunikuje po telefonu, používá běžné telefonní fráze - jídlo, stravovací návyky - domluví si schůzku, přijme/odmítne návrh, vyjadřuje - kultura (hudba a film) lítost/nadšení - Česká republika VAZBY, PŘESAHY OVO: 1.2, 1.4, 1.7 OVO: 2.3, 2.5,

5 - běžně používá přítomný a minulý čas - moje město - oblíbená četba, pohádky Anglický jazyk 2. ročník KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO NÁSTROJE, HODNOCENÍ Jazykové prostředky: - testy - udává data, zdůvodňuje oblíbené roční období, - předložky času, datum, řadové - ústní zkoušení popisuje svátky a zvyky číslovky - skupinová práce - srovnává typické české/anglické/americké svátky - minulý čas prostý otázka a zápor - překlad - třídí slovíčka dle různých kriterií, používá techniku - have/have got - vyprávění vizualizace - both/neither - modelování situace - vyhledá a roztřídí informace o svém idolu a využije je - some/any/a-an roleplay v písemném projevu - přítomný čas průběhový - referát kniha přečtená - rezervuje si pokoj v hotelu, zeptá se na cenu, vybavení - srovnání přítomného průběhového a v jednoduché angličtině pokoje, potvrdí rezervaci prostého - prezentace - využívá a hodnotí různé techniky k zapamatování - one/ones - slohová práce slovíček a procvičení dialogů - slovosled v otázkách - popis - zeptá se na cestu a vysvětlí, jak se někam dostane - přítomný průběhový pro vyjádření - objedná si jídlo v restauraci a reaguje na číšníkovu budoucnosti nabídku - gerundium - využívá různé techniky čtení skimming, scanning, - gerundium nebo infinitiv detail reading - modální slovesa - vyjádří, co se právě děje nebo co kdo právě dělá Tematické okruhy: - řekne, že si chce vyzkoušet oblečení, že si ne/chce - počasí něco koupit - slavné osobnosti, můj idol - mluví o svých plánech, domlouvá se - cestování možnosti ubytování - pracuje s mapou Velké Británie, mapkami měst - obchody, nakupování - navrhuje, přemlouvá, přijímá/odmítá návrh, vyjadřuje - Londýn váhání a nejistotu - stravování - vyjadřuje, že je něco možné, jisté, nutné, popř. - móda, oblečení, nákup oblečení zakázané - Velká Británie, West Country - hledá konkrétní informace v textu - ne/výhody různých povolání VAZBY, PŘESAHY OVO: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.9 OVO: 2.1, 2.3, 2.5, 2.9 OVO: 3.1,

6 - samostatně formuluje gramatická pravidla - porovnává anglické jevy s vyjádřením v češtině - hledá výrazy, které upozorňují na užití určitého času - odvozuje významy nových slov Anglický jazyk 3. ročník KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO NÁSTROJE, HODNOCENÍ Jazykové prostředky: - testy - vyjádří, co se již stalo či co je zařízeno - předpřítomný čas prostý - ústní - porovnává signální výrazy pro užití určitých časů - srovnání minulého a předpřítomného času zkoušení - rezervuje si hotelový pokoj, zapíše se do hotelu, - vztažná zájmena - skupinová vymění si peníze v bance, koupí si známku na dopis, - vedlejší věty vztažné práce koupí si jízdenku na vlak, naplánuje si cestu do - will-future; vyjadřování budoucnosti - překlad zahraničí - stupňování přídavných jmen - vyprávění - popíše vlastní zkušenosti s cestováním, trávením - opisy modálních sloves - modelování prázdnin - podmínkové věty typu1+2, jejich srovnání situace - odvozuje gramatická pravidla - kvantifikátory roleplay - popíše vlastnosti osob - will k vyjádření spontánního rozhodnutí a nabídky - referát - objedná si v pubu, vede nezávaznou konverzaci, - going to; různé způsoby vyjadřování budoucnosti - prezentace přemlouvá a přesvědčuje - rozkazovací způsob - slohová - procvičuje poslechové a čtecí strategie, přiřazuje - frázová slovesa práce texty k tématům - slovesa, která netvoří průběhové tvary - popis - procvičuje různé typy gramatických cvičení - minulý infinitiv po způsobových slovesech - připraví recept k typickému českému jídlu - minulý průběhový - vyjadřuje své plány a záměry - předminulý prostý - domluví si návštěvu u lékaře, popíše příznaky a Tematické okruhy: nemoci, nakoupí v lékárně, poradí a reaguje na radu - příprava na cestu - vytváří vlastní cvičení na slovní zásobu a mluvnici - dopravní prostředky, cestování - popíše podmínky bydlení ve vlastním městě - letiště, hotel, pošta, banka, nádraží - připraví program výletu - generační problémy - pracuje s různými literárními texty, porovnává a popisuje - počasí, předpověď počasí - budoucí život vliv vědy a techniky, životní VAZBY, PŘESAHY OVO: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 OVO: 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.9 OVO: 3.1, 3.2,

7 - vyjádří, co se určitě/možná stalo - vyjádří, kdo co v určitém okamžiku dělal - řekne, co by v určité situaci udělal - napíše příběh s použitím všech minulých časů prostředí, nemoci - horoskopy, lidské vlastnosti, popis osoby - typická česká a anglická jídla, recepty - zdraví a nemoci, u lékaře, stres - USA, New York - sociální problémy Anglický jazyk 4. ročník KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO NÁSTROJE, HODNOCENÍ Jazykové prostředky: - testy - rozšiřuje si slovní zásobu odvozováním a - přídavná jména a příslovce - ústní zkoušení asociacemi - trpný rod v různých časech - skupinová práce - objasňuje problémy životního prostředí, - tázací dovětky - překlad formuluje řešení - podmínkové věty vyprávění - uvažuje o minulosti, vyjadřuje lítost - přací věty - modelování situace - porovnává minulost s přítomností - used to roleplay - orientuje se v nabídkách zaměstnání, inzerátech, - have/get something done - referát seznámí se se specifickou slovní zásobou - nepřímá tvrzení - prezentace - reaguje u přijímacího pohovoru na požadavky - nepřímé otázky - slohová práce - vyjádří, co si lidé nechávají dělat - nepřímý rozkaz a žádost - popis - reprodukuje výroky v nepřímé řeči Tematické okruhy: - vypráví příběhy - problémy a ochrana životního prostředí - vede osobní rozhovor - svět práce - žádost o práci, motivační dopis - vyjadřuje otázku, prosbu a doporučení v nepřímé řeči - sociální problémy lokální a světové - pojmenuje základní sociální problémy, definuje příčiny, následky, navrhne řešení VAZBY, PŘESAHY OVO: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 OVO: 2.1,2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 OVO: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 PT: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Globální problémy, jejich příčiny a důsledky 34

8 PT: Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí 35

Anglický jazyk vyšší gymnázium

Anglický jazyk vyšší gymnázium Anglický jazyk vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglický jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk. Cílem vzdělávání v Anglickém jazyce v této etapě je dosažení

Více

3.2. Ročníkový učební plán

3.2. Ročníkový učební plán 3.2. Ročníkový učební plán Třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků Vzdělávací oblasti (obory) 1. ročník (kvinta) 2. ročník (sexta) 3. ročník (septima) 4. ročník (oktáva) ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace

Více

Francouzský jazyk vyšší gymnázium

Francouzský jazyk vyšší gymnázium Francouzský jazyk vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Další cizí jazyk. Obsah výuky DCJ je na čtyřletém gymnáziu i na vyšším stupni víceletého

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.3 Učební osnovy: Anglický jazyk

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.3 Učební osnovy: Anglický jazyk Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Anglický jazyk koordinovala Mgr. Renata Horáková. Časová dotace Nižší

Více

Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky

Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Pilotní verze 2008 JANUA LINGUARUM RESERATA aneb BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ (zpracováno podle RVP pro JŠ s právem SJZ) Mottem našeho

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk.

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. 4.1.3 Německý jazyk a Španělský jazyk Žák si volí další cizí jazyk německý nebo španělský. 4.1.3.1 Německý jazyk* * přečíslení kapitoly v rámci Dodatku 1 k ŠVP 4.1.3.2 Španělský jazyk DCJ - Španělský jazyk

Více

Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky 2009 OBSAH ČÁST A... 2 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (dále

Více

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ Obsah: ČESKÝ JAZYK 3 CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 21 ANGLICKÝ JAZYK 25 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 35 DRUHÝ CIZÍ JAZYK 39 NĚMECKÝ JAZYK 41 FRANCOUZSKÝ JAZYK 52 RUSKÝ JAZYK 59 MATEMATIKA

Více

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace 5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty Anglická konverzace třída s rozšířenou výukou jazyků Německý jazyk třída s rozšířenou výukou jazyků Francouzský jazyk- třída s rozšířenou výukou jazyků

Více

Představování What is your name? My/Her/His name

Představování What is your name? My/Her/His name PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK Školní výstupy Učivo Průřezová témata Produktivní a interaktivní řečové dovednosti Žák: představí se jménem, zeptá se druhého na jméno vyjádří se o tom, z jaké je země vyjmenuje

Více

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Výzkumný ústav pedagogický v Praze Rámcový vzdělávací program pro gymnázia RVP G utorský kolektiv utorský kolektiv Koncepce: Jaroslav Jeřábek, Stanislava Krčková,

Více

Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy nižší stupeň gymnázia. Moje škola

Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy nižší stupeň gymnázia. Moje škola Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: gasos-ro.cz d_rancova@gasos-ro.cz Učební osnovy nižší stupeň gymnázia Moje škola Motto: Úspěch

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM HOTELOVÁ ŠKOLA Mariánské Lázně ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kód a název oboru vzdělání: 65-51-H/01 Číšník, servírka Obsah školního vzdělávacího programu 1. Struktura školního vzdělávacího programu 2 1.1 Úvodní

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět český jazyk a literatura je součástí vzdělávací

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP Kód a název vzdělávacího programu Dosažený stupeň vzdělání Délka a forma vzdělání Způsob ukončení Certifikace Platnost Obchodní akademie, Plzeň 63 41 M/02 střední vzdělání s

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Český jazyk, Anglický jazyk a Další cizí jazyk. Vyučovací

Více

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Cizí jazyk Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským

Více

Gymnázium Havlíčkův Brod

Gymnázium Havlíčkův Brod ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ denní forma vzdělávání Gymnázium Havlíčkův Brod Dignitatis memores ad optima intenti 1. Obsah: 1. Obsah:...2 2. Identifikační údaje...3 3. Průřezová

Více

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5c POVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VYŠŠÍ GYMNÁZIUM. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE...

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5c POVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VYŠŠÍ GYMNÁZIUM. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... Obsah 5 c) části ŠVP Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... - 159 - Název vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA... - 159-1. Charakteristika vyučovacího předmětu... - 159-2. Cíle předmětu

Více

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně Příloha č.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM HOTELOVÁ ŠKOLA Mariánské Lázně ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kód a název oboru vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař Dodatky 1-4 Obsah školního vzdělávacího programu 1. Struktura školního vzdělávacího programu 2 1.1

Více