VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 zpracovaná podle zákona 561/2004 Sb., par.7, odst. 1, písm. a-h, o základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění 1

2 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště Identifikátor zařízení: IČO Adresa: Boršice, Podradovany 190 Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Boršice právní forma: obec, IČO: Adresa: Boršice 7 Odloučená pracoviště školy: Boršice,U Hřiště Boršice Boršice, Školní 161 Součásti školy: 1. Mateřská škola kapacita 100 dětí IZO: Základní škola kapacita 320 žáků IZO: Školní družina kapacita 25 žáků IZO: Školní klub kapacita 188 žáků IZO: Školní jídelna kapacita 230 jídel IZO: Zařazení do sítě škol: Ředitel školy: PaedDr.Mgr. Stanislav Horehleď, Staré Město, Velkomoravská 548 Datum jmenování do funkce: tel.zam.: MOB: fax: Školská rada zřízena Mgr. Dostálová Petra předsedkyně školské rady Cyril Zach Mgr.Zahrádková Pavla Dvouletý Jiří Mgr. Janíková Lenka Mgr. Olšák Milan 2

3 Počet tříd: Počet žáků: Počet žáků na třídu: Přepočtený počet ped.prac: Počet žáků na ped.úvazek: l.stupeň ,6 5,3 15,66 2.stupeň ,5 5,69 13,71 Školní družina ,65 25 Školní klub , ,4 Mateř.škola ,35 13,73 Školní jídelna 164 3,8 ASŠK 1 22 Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje ve šk. roce 2008/2009 Vzdělávací programy školy: Vzdělávací program v ročnících Počet žáků Základní škola č.j.:16 847/ , Škola pro život-školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1.,2., 6.,7. 79 Zvláštní škola č.j / Volitelné předměty: informatika ekologická praktika základy administrativy seminář z jazyka českého seminář z matematiky sportovní hry Disponibilní dotace: informatika pracovní činnosti anglický jazyk dějepis Odborné kroužky: kroužek pro dyslektiky, logopedický kroužek 3

4 Údaje o pracovnících školy Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 26 25,29 Externí pracovníci 7 0,69 Pedagogičtí pracovníci ZŠ ve školním roce 2008/2009: Ped. prac.- poř. číslo Kvalifikace Prac. zař., funkce úvaze Ped. praxe k 1 VŠ D,ped. třídní učitel 2.st VŠ-1.st.ZŠ třídní učitelka st. 3 VŠ-TV,BV učitel 2.st. 0, VŠ-1.st. ředitel 1 21 školský management 5 VŠ-uč.1.st., třídní učitelka 1 28 OV 1.st. 6 VŠ-1.st. ZŠ třídní učitelka st. 7 VŠ 2.st. Př učitelka 2.st. 0, VŠ 1.st. třídní učitelka st.-zástup 9 VŠ-Př,pěst. třídní učitel VŠ-1.st. třídní učitel 1.st VŠ-ČJ, D třídní učitel 2.st SS-vych. třídní uč.1.st. 12 zástup 13 VŠ-Př,Zzv asist. pedagoga 0, SŠ-vych. vych.šd, uč.mš. 0, VŠ-M,Dg učitelka 2.st VŠteol.,uč.zp třídní uč.2.st VŠ-1.st.ZŠ tř.uč.1.st.-md Pedagogičtí pracovníci MŠ: 4

5 Ped. prac. MŠ poř.č. kvalifikace prac. zařazení úvazek 1 SŠ učitelka MŠ 0,35 2 SŠ učitelka MŠ 1 3 SŠ učitelka MŠ 1 4 SŠ vedoucí učitelka 1 Nepedagogičtí pracovníci školy ve školním roce 2008/ školník 1 2 ekonomka 1 3 uklizečka MŠ 1 4 kuchařka 1 5 kuchařka 0,5 6 uklizečka ZŠ 1 8 uklizečka ZŠ 1 9 vedoucí ŠJ 0,8 10 uklizečka ZŠ 1 11 kuchařka 1 Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2008/2009 K zápisu v roce 2008 se dostavilo 14 žáků. 4 žákům byla odložena školní docházka, 13 žáků nastoupilo po odkladu školní docházky, 1 žákyně se přistěhovala. Ve školním roce 2008/2009 nastoupilo do prvního ročníku nově 24 žáků. Výsledky vzdělávání žáků splnily cíle stanovené vzdělávacím programem. V průběhu roku přestoupili 2 žáci jiné bydliště. Z celkového počtu 159 žáků neprospěl 1 žák. Z 81 žáků prvního stupně prospělo s vyznamenáním 73 žáků, ze 78 žáků 2.stupně prospělo s vyznamenáním 39 žáků. Z celkového počtu 20 vycházejících žáků se hlásilo v prvním kole 18 žáků na střední školy s maturitou, 2 žáci na ostatní střední školy. 18 žáků bylo přijato v prvním kole, 2 ve druhém. 7 žáků vylo přijato na gymnázium. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Přehled akcí DVPP: Pravidelné porady vých. poradců Exkurze pro VP ve firmách Seminář pro koordinátory ICT Bezpečnost školní sítě Semináře Microsoft 5

6 Interaktivní tabule Anglická konference a školení Základy první pomoci Setkání školních metodiků prevence Konference Ministerstva školství na INVEXU pro koordinátory IT na ZŠ Večerní univerzita Microsoft online: 1. Bezpečnost školní sítě 2. Server základ školní sítě 3. Elektronická komunikace 4. Bezpečnost školní sítě Seminář OŠ Zlínského kraje pro organizátory ok olympiád Netradiční způsoby vyučování v ZŠ Aktivní učení v matematice Škola hrou aneb do školy se těšíme Setkání ředitelů a výchovných poradců ZŠ Seminář ředitelů škol Kurz anglického jazyka Matematika převážně vážně- I. Grafomotorika /kresba jako nástroj poznání dítěte/ Odměňování zaměstnanců ve veř. službách,školství a PO Speciálně pedag.problematika pro učitele /vyuč.cizím jazykům u žáků se specif. poruchami učení/ RVP PV Exkurze do MŠ Výtvarné inspirace Úskalí grafomotor.vývoje u dětí předškol. věku Globální rozvojové vzdělávání Tématická exkurze pro pedagogy Ve školním roce 2008/2009 se pracovníci zúčastnili v rámci DVPP 14 akcí v počtu 14 účastníků, na které bylo vynaloženo 9201Kč. Vzdělávání pedagogických pracovníků je nadále organizováno s ohledem na tvorbu ŠVP ZV a na prohloubení odbornosti učitelů ve specializaci, kterou vyučují. Výsledky výchovy a vzdělávání Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2008/2009 : Ročník / počet tříd Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Hodnoceno slovně 1. / / Integrovaní žáci 6

7 3. / / / Celkem stupeň 6. / / / / Celkem stupeň Škola celkem žák, který neprospěl, nevykonal úspěšně opravnou zkoušku. Dva žáci se v průběhu roku odstěhovali a nebyli klasifikováni na ZŠ Boršice. Testování scio žáků 6. a 9. ročníků Ze závěrečné zprávy Scio testů žáků 6.třídy v ČR nám byly dodány následující závěry zpracované firmou scio: Výsledky vaší školy v českém jazyce jsou nadprůměrné. Patříte mezi úspěšné školy a máte lepší výsledky než 80% zúčastněných škol. Porovnáním výsledků testu z českého jazyka s výsledky testu OSP (obecných studijních předpokladů) jsme zjistili, že ve Vaší škole je studijní potenciál žáků v ČJ využíván dodře. Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijnímu potenciálu, učitelé s ním zřejmě velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad své možnosti. Výsledky Vaší školy v matematice jsou špičkové. Vaše škola patří mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování. Porovnáním výsledků testu z matematiky s výsledky testu OSP (obecných studijních předpokladů) jsme zjistili, že ve Vaší škole je studijní potenciál žáků v matematice využíván dodře. Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijnímu potenciálu, učitelé s ním zřejmě velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad své možnosti. Ve srovnávacím testování 9.tříd dosáhli žáci naší školy ve všech třech oblastech celkově průměrných výsledků. Více než třetina žáků následně byla přijata na gymnázia v Uherském Hradišti a Starém Městě. Volba povolání Do povinných předmětů občanská výchova, rodinná výchova a pracovní činnosti je zařazena výchova k volbě povolání podle Metodického pokynu k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání č.j / z 7

8 Obsah výchovy k volbě povolání je rozplánován tak, aby každý žák v období posledních tří let povinné školní docházky absolvoval 60 hodin výchovy k volbě povolání. Počty přihlášených a přijatý žáků do středních škol ve školním roce 2008/2009 Další studium vycházejících žáků: počet 20, přijato 20 = 100% Maturitní obory: 18 (90%) Nematuritní obory: 2 (10%) Přechod žáků na školy jiného typu: 0 Celkový přehled umístění ve studijních a učebních oborech je přílohou zprávy. Údaje o integrovaných žácích Druh postižení: Počet: Sluchově postižení Zrakově postižení Mentální postižení 5 Tělesné postižení 0 S kombinací postižení 0 S vývojovými poruchami 7 Celkem: 12 Koncepcí práce s integrovanými byla pověřena třídní učitelka 1.p.r., dyslektické kroužky vedly 3 učitelky 1.stupně. Je vypracován krizový plán školy. Z mimořádných pedagogických aktivit - 1 ped.pracovník je vedoucím okresní metodické sekce dějepisu. Kroužky zařazené do školního klubu: Výchovná činnost školy se soustřeďuje ve školním klubu při ZŠ, počet oddělení 7, počet žáků zařazených do školního klubu je 64. -kroužek šachový -kroužek turistický -sborový zpěv -taneční kroužek -sportovní a tělovýchovné aktivity -výtvarný kroužek 2 oddělení 1 oddělení 1 oddělení 1 oddělení 1 oddělení 1 oddělení Hodnocení výsledků výchovného působení 8

9 Výchovné poradenství zajišťoval netřídní učitel, 18 vycházejících žáků bylo umístěno v prvním kole, 2 ve druhém. Spolupráce rodičů se školou je dobrá. Je zajištěn minimální preventivní program, vypracován traumatologický plán. Nebylo zaznamenáno záškoláctví, byly uděleny 2 snížené známky z chování, 1 žák neprospěl z 1 předmětu, úspěšně nevykonal opravnou zkoušku. Všechny zameškané hodiny byly řádně omluveny. Pochvalou bylo na návrh třídních učitelů oceněno celkem 6 žáků za reprezentaci školy, výborné studijní výsledky,veřejná vystoupení, pochvalou ředitele školy 6 žáci za výbornou reprezentaci školy při soutěžích. Bylo uděleno 6 důtek třídního učitele za nedostatky v chování, 1 důtka ředitele školy a 3 napomenutí třídního učitele za porušení školního řádu, jeden snížený stupeň z chování za hrubé porušení školního řádu a jeden třetí stupeň z chování za opakované hrubé porušení školního řádu. Ve výchovně vzdělávací práci bylo dosaženo celkově dobrých výsledků. Záležitosti týkající se školy byly řešeny a vyřešeny. Spolupráce s obecním úřadem, školskou radou a sdružením rodičů byla stále na velmi dobré úrovni. Aktivity a prezentace školy: Ve spolupráci se sdružením rodičů se uskutečnily vánoční a velikonoční jarmarky. Součástí zápisu byl i den otevřených dveří školy, žáci 1.stupně se zúčastnili školy v přírodě. Ostatní aktivity: I. Spolupráce s PPP, SVP HELP a SPC Pedagogičtí pracovníci spolupracují s PPP Uh.Hradiště a to zejména při stanovení diagnostiky u dětí s poruchami učení. Školní metodik prevence navštěvuje schůzky, besedy a setkání, pořádané okr. metodikem prevence. V oblasti diagnostiky a metodiky spolupracujeme se SPC Lazy ve Zlíně. Programů SVP HELP jsme v minulém roce na I. stupni nevyužili, nedošlo k žádným vážnějším kázeňským přestupkům, ani k výrazným patologickým jevům v oblasti chování žáků nebo tř. kolektivů. Na II. stupni byl žák VIII. ročníku na dvouměsíčním pobytu ve Zlíně, v pobočce střediska výchovné péče Brno. Žákyně VII. ročníku navštěvovala od do ZŠ při dětské psychiatrické léčebně ve Velké Bíteši. Konzultace a tvorba IVP pro žáky I. stupně s PPP v Uherském Hradišti. Individuální konzultace 2 žáků V. třídy v SPC Duha a v PPP Charáč. II. Spolupráce s ostatními institucemi instituce Akce Tř. a počet žáků Policie ČR Beseda s tiskovou mluvčí VIII. a IX.r. Obecní úřad Jarní úklid obce Žáci 1.a 2.stupně Knihovna Boršice Kniha přítel člověka IV.r. 9

10 Knihovna Boršice Sdružení rodičů Pasování na čtenáře Čtenářská navštívení Mezinárodní den dětské knihy Mikulášská nadílka Vánoční jarmark Pochod Světlušek Netradiční třídní schůzka Velikonoční jarmark Pečení perníčků I.r. I. stupeň I.r. Mateřská škola Maňáskové divadlo Krteček Jak šlo prasátko na výlet Ukázková hodina v první třídě Pracovníci dopr. hřiště Dopravní výchova IV.r.. Plavecká škola Plavecký výcvik II.r., III.r. Záchranná služba první Návštěva služby rychlé I. stupeň pomoci zdrav.pomoci Klubko ekol. centrum Výukové programy I. stupeň Návštěva Kovosteelu Státní archiv UH Naše minulost IV.r. III. Projekty prvního stupně měsíc Název projektu Tř. září říjen Zdravé zuby Podzimní příběhy IV.r. V.r. listopad Bramborování II.r. prosinec Svatí kolem vánoc IV.r. leden Každý z nás zanechává stopu Voda Zima jako v pohádce II.r. III.r. IV.r. únor Zdravá výživa Počítáme s indiány Zdravé zuby Týden zdravé výživy Světlo I.r. I.r. II.r. II.r. III.r. březen Zdravé zuby Jaro I.r. I.r. 10

11 Už jsem čtenář Může být kniha mým přítelem? Lidské tělo Co přineslo jaro Vodnická matematika Výroba ručního papíru Auta Den pro mou Zemi Zdravé zuby Zelený den I.r. II.r. III.r. IV.r. duben I.r. I.r. III.r. IV.r. V.r. V.r. Den zdravém výživy V.r. květen Pomáháme si I.r. Moje maminka II.r. Geometrické tvary III.r. Přírodovědné hrátky IV.r. červen Léto I.r. celoročně Strom pohádek Letem světem s klubkem Čtenářská dílna II.r. V.r. V.r. IV. Výchova ke zdraví, ekologické programy a akce na 1.stupni Třídění odpadů - Kovosteel I. stupeň Den Země I. stupeň V. Návštěva divadelního představení na 1.stupni Klub kultury Hodina zpívání zkoušení s Uhlířem I.r., II.r. Slovácké divadlo Jak čert vyletěl z kůže I.r. VI. Ostatní akce I. stupeň - dárky k zápisu do I. třídy - třídnické hodiny - Den dětí - recitační soutěž - vánoční besídky - Den Země - Zazpívej slavíčku - šachový turnaj - fotbalový turnaj - letové ukázky dravců Seiferos - matematický Klokan - MO V.r. mat. olympiáda - škola v přírodě Rusava IV. a V.r. 11

12 - Den pro obec Boršice - dopis Zemi - přání maminkám - zápis do I. třídy - dopis pro prváčky VII. Akce II. stupeň Vlastní akce: - Invex Brno - výstava betlémů, vánoční jarmark - výrobky na vánoční jarmark, velikonoční jarmark - výzdoba školního plesu - filmové představení - návštěva Slováckého divadla Tcháni aneb jak neprovdat dceru - Den Země - návštěva ZOO Lešná - Seiferos přednáška s praktickou ukázkou dravců - beseda s PČR - beseda s vyléčeným gamblerem - schůzka s rodiči vycházejících žáků - změny v přijímacím řízení na SŠ - úklid obce - školní výlet Střední Čechy a Praha pro žáky ročníků - třídnické hodiny - práce ve školním parlamentu Soutěže: - celostátní kolo družstev v šachu Pfeffer Dominik, Pfeffer Erik, Volčík Luděk, Gabriel Adam mistři ČR - turnaj družstev škol v šachu - Tománek Pavel, Slabá Lenka - KP družstev mladších žáků v šechu Tománek Pavel - Grand Prix Zlínského kraje Tománek Pavel, Slabá Lenka - soutěž v počítačových dovednostech Skupinová Ivana, Cukrová Kateřina - školní kolo dějepisné a zeměpisné olympiády - školní kolo olympiády v českém jazyce - Talentová soutěž v PC - Cukrová Kateřina, Cukr Martin, Zahrádková Klára, Hamřík David, Antoš Patrik - okresní kolo zeměpisné olympiády - soutěž v kreslení na PC - Pythagoriáda školní kolo 7. a 8. ročník - Pythagoriáda okresní kolo - matematický klokan - soutěž Sudoku Uherské Hradiště Bakošová Sabina, Brzica Michal, Cukrová Veronika, Volčík Luděk - vystoupení žáků v MŠ Bilka Radim, Čtveráčková Lucie, Klimková Tereza, Bačáková Tereza - okresní kolo Olympiády v Aj v UH Vavruša Eduard - okresní kolo v informatice ve SM Antoš Patrik, Cukr Martin, Hamřík David 12

13 Sport: - zimní lyžařský výcvikový kurz - zimní sportovní den - Raškoun - vánoční turnaj ve florbalu - Coca- cola Cup - fotbalový turnaj Osvětimany - McDonald s Cup - turnaj o pohár ředitele školy stolní tenis - turnaj v přehazované - Tupesy Volba povolání: - beseda se žáky k volbě povolání - burza středních škol pro 8.a 9. tř Projekty: - Englisch - výuka Aj formou výukového seriálu - Kupka matematika - Velká Morava dějepis - Egypt Kultura: - 2 filmová představení - Slovácké divadlo V. PEER aktivisté: - pokračovalo se v činnosti PEER aktivistů, 2 žákyně ze 7. třídy se zúčastnily setkání organizovaných SVP Help. VI. Prezentace školy: Veřejnost je informována na webových stránkách školy o veškerých školních aktivitách, škola přispívá články do místního časopisu, prezentuje se na různých akcích kulturním vystoupením (Boršičánek, taneční kroužek, ) V rámci grantových projektů nadace DKS získala škola 20000Kč na vybavení školního klubu projektorem, plátnem a dalšími pomůckami. Pro zavedení výuky informatiky na 1.stupni na základě výběrového řízení získala škola kompletní počítačové vybavení zdarma. Školní družina 13

14 V uplynulém školním roce navštěvovalo školní družinu 25 dětí z ročníku školy. Hlavním posláním družiny je plnit funkci relaxační, regenerační, výchovně-vzdělávací a sociální. Žáci se zúčastnili okrskového kola ve zdravovědě a dopravní výchově mez školními družinami, ostatní činnosti vykonávají na kmenové škole. Údaje o výsledcích inspekční činnosti Na škole byla provedena kontrola Krajské hygienické stanice Zlín s vyjádřením, že škola má do prodlouženu lhůtu ke splnění hygienických požadavků stanovených pro zařízení pro výchovu a vzdělávání. Krajskou hygienickou stanicí Zlín byla provedena dále kontrola školní kuchyně a jídelny, kde byly všechny kontrolované předměty dozoru mimo stavebně technického rázu klasifikovány bez závad. Drobné stavebně technické závady byly odstraněny. Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství byla provedena kontrola o stavu BOZP ve škole, MŠ a školní jídelně s výsledkem bez závad, bez nápravných opatření a doporučení. Státním okresním archivem v Uherském Hradišti byla provedena kontrola Spisového a skartačního řádu a ukládání dokumentů ve spisovně. Spisový a skartační řád je zpracován podle platných norem. Bylo uloženo opravit některé položky skartačního plánu a vypustit jednu položku jako duplicitní. Základní údaje o hospodaření školy a/ Prostřednictvím KÚ na r přiděleno ,- Kč platy ,- OON ,- ONIV ,- b/ Prostřednictvím OÚ na r přiděleno: ,- Kč z toho: - základní škola mateřská škola školní jídelna Mateřská škola ŠKOLNÍ ROK Mateřská škola je součástí právního subjektu ZŠ Boršice. Ředitelem Základní školy a Mateřské školy Boršice je PaedDr.,Mgr.Stanislav Horehleď, vedoucí učitelkou pro předškolní výchovu paní Dagmar Žajdlíková. 14

15 K bylo zapsáno celkem 46 dětí, v průběhu roku nastoupilo 12 dětí, 2 děti ukončily v průběhu roku předškolní vzdělávání z důvodu změny bydliště, k bylo 56 dětí. Byla vytvořena 2 oddělení. První oddělení bylo smíšené a ve druhém převládaly děti, které šly po prázdninách do školy. Oddělení: červených jablíček: 28 dětí Vladimíra Mlčková, Petra Bubláková žlutých jablíček: 28 dětí Jitka Třísková, Dagmar Žajdlíková Všechny paní učitelky mají plné pedagogické vzdělání, 3 paní učitelky měly celé úvazky, jedna 0,35. V budově MŠ je i školní jídelna. S dětmi s odloženou školní docházkou (4) se pracovalo na základě vypracovaného ind. plánu a manuálu. Do Základní školy Boršice odešlo 10 dětí Do základních škol mimo bydliště 3 děti Počet dětí s odkladem školní docházky ve školním roce 2008/2009 = 4 Počet integrovaných dětí 0 Specifické dílčí projekty : Hrajeme si se slovíčky /logopedická prevence/ Na základě depistáží a se souhlasem rodičů byla logopedická prevence prováděna u 20 dětí, během roku byla ukončena u 8 dětí, do základní školy odchází se špatnou výslovností 1 dítě. Veselé pískání-zdravé dýchání (hra na zobcovou flétnu) Navštěvovalo 13 dětí, 3 dětí se hrou na flétnu zabývalo druhým rokem, 10dětí bylo začínajících. Začínající děti se naučily 3 tónům a 15 říkankám a písničkám s těmito tóny, starší děti si rozšířily znalosti o 1 tón a zapískají 15 písniček. Cvičíme pro radost (aerobic BABY) Se základy aerobicu se během roku seznámilo celkem 14 dětí. Pravidelně bylo zařazováno i cvičené s overbally. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ RVP PV Exkurze do MŠ Aktuální změny v legislativě, komunikace ve škole Výtvarné inspirace Úskalí grafomotor.vývoje u dětí předškol.věku Globální rozvojové vzdělávání Tématická exkurze pro pedagogy 15

16 VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST VYCHÁZELI JSME Z NAŠEHO DLOUDODOBÉHO PROJEKTU- ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU : VŠICHNI DOHROMADY UDĚLÁME MNOHO PRO RADOSTNÝ A ZDRAVÝ POHLED NAŠICH DĚTÍ... Filosofií školy je ve spolupráci s rodiči rozvíjet zdravě sebevědomé, samostatné děti, schopné orientovat se v běžných životních situacích a tím je připravit pro vstup do základní školy i pro další život. Úspěšné dosažení dlouhodobého cíle realizujeme prostřednictvím cílených a plánovitých školních aktivit, nabídnutím nových kontaktů s mateřskou školou, poskytováním prostoru rodičům pro jejich vlastní iniciativu. Při tvorbě ročního plánu jsme vycházeli z výsledků evaluace a hodnocení školního roku , z analýzy situace a možností školy a především dle potřeb dětí. V návaznosti na ŠVP se nám velmi dobře rozvíjí spolupráce s rodiči Průběžně byli vtahováni do výchovně vzdělávacího procesu, aktivně se zapojovali do akcí mateřské školy. Do dění se nám daří zapojovat i ostatní členy rodiny především prarodiče. Škola spolupracuje: S rodiči- Vytváření strašidýlek z dýní - Heloudýně, Mikulášská nadílka, zapojení rodičů do předvánoční atmosféry -výroby hvězdiček- Hvězdičkový týden, Vánoční zacinkání - společně s prarodiči dětí, Karneval v mateřské škole,společná účast na plaveckých závodech - Vodní hry malých kapříků,,vynášení Moreny, oslava Dne matek/zvlášť pro rodiče i prarodiče/ a Dne dětí - Perníková chaloupka, Volám Tě sluníčko - vytváření sluníček, Pohádkový týden s barvičkami, Něco končí, něco začíná - rozloučení s předškoláky. Obecní úřad-spoz, dvě paní učitelky jsou členkami, pravidelná účast dětí Vítání občánků, oslava Dne matek a Dne dětí,beseda s důchodci, vystoupení na výroční schůzi SPCCH. Představitelé obce pan starosta Petr Matoušek i místostarosta paní Bronislava Otrusinová navštívili mateřskou školu k příležitosti zahájení školního roku, k oslavě Dne dětí a Rozloučení s předškoláky. Místní knihovna- seznámení s prostředím, exkurze k tématu Kniha je studnice moudrosti,u příležitosti Týdne knihoven - Průvod světlušek S místními podnikateli sponzorování MŠ, exkurze do jejich objektů, vánoční koledování a poděkování Spolupráce se základní školou-zaměřena na zdravý přechod dětí z MŠ se více zkonkretizovala, účast paní učitelek na zápisu, předávání vzájemných poznatků, vzájemné hospitace mezi učitelkami, spolupráce v oblasti logopedie, návštěva dětí z MŠ v první třídě ZŠ, pozvání dětí 1. třídy na kulturní akce do MŠ a opačně. Společná soutěž s dětmi 1. třídy Zazpívej slavíčku.děti z 9. třídy nám byly nápomocni při oslavě Dne dětí - Perníková 16

17 chaloupka, společná zhlédnutí programu J.Uhlíře pod názvem Hodina zpívání, zkoušení v Uh.hradišti Se Sdružením rodičů při ZŠ Průvod Světlušek, Předvánoční jarmark, Velikonoční jarmark, Boršická třicítka Spolupráce s odborníky Beseda pro rodiče předškoláků Uh.Hradiště- centrum PPP SPC při Spec.MŠ-Mgr. Iva Chudobová logopedie pravidelná konzultace v průběhu roku Pedagogicko psychologická poradna školní zralost Spolupráce s veřejností lidová tvořivost Velikonoční a předvánoční jarmarky návštěva obchodu s lidovou tvořivostí, informovanost prostřednictvím webové stránky, příspěvků do zpravodaje a vývěsní skříňky na návsi Spolupráce s DPS vystoupení dětí ke Dni seniorů, Vánoční koledování, Den matek Účast na výtvarných soutěžích : V průběhu roku měly děti možnost pravidelně zhlédnout divadelní, maňáskové či loutkové představení a zúčastňovat se akcí pořádaných MŠ. Povídání o pejskovi a kočičce - v podání paní I. Horákové z Brna Skřítek Kvído s překvapením - na téma zdravá výživy Mgr. J. Frýbortová Krtek, zajíček a bolavý zoubek - maňáskové divadlo z Hodonína manželé Horákovi Jak čert vyletěl z kůže Slovácké divadlo v Uh.Hradišti Mikulášek zvoní, cinká.. v mateřské škole paní učitelky Vánoční pečení v mateřské škole paní učitelky Prasátko jde na výlet maňáskové představení zaměření na mezilidské vztahy manželé Horákovi z Hodonína Ekologický program Stopy - vzdělávací a informační středisko BÍLÉ KARPATY Povídání s myslivcem a myslivkyní v podání manželů Bruštíkových - zvířátka v zimě Zvířátka ze dvorku v podání divadelní společnosti Alibba z Napajedel Velikonoční povídání zvyky, symboly, Bible Mgr.J.Frýbortová Dopravní dopoledne ve spolupráci s policií české republik y z Buchlovic Zpívánky pro děti pohádky s pohybovým cvičením pan Čapčucha z Bystřice Včeličky - ekologický program pro děti-vzdělávací a informační středisko BÍLÉ KARPATY Začarované pohádky paní I.Horáková z Brna V průběhu roku jsme společně absolvovali tématické vycházky Barvy podzimu, Vánoce v lese, Den země Tajemství rybníku.,naše Země kulatá.v druhém pololetí školního roku jsme s předškoláky absolvovali předplaveckou výuku v Uh. Hradišti. Naši MŠ reprezentovalo 5 dětí v soutěživých Vodních hrách malých kapříků. V měsíci březnu reprezentovala 2 děvčata naši mateřskou školu v soutěži interpretaci lidových písní Zazpívej slavíčku v Uh.Hradišti. Zápis dětí do mateřské školy proběhl dne Cílem našeho výletu byla Zámecká zahrada v Buchlovicích. Děti se podílely krásným tanečním vystoupením a ukázkou aerobicu baby na slavnostním Dnu Boršic.U této příležitosti probíhal DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.O tom, že se návštěvníkům u nás líbilo, včetně starostovi obce Beckov panu Karolovi Pavlovičovi, svědčí zápisy do naší kroniky. Velkým zážitkem pro děti byla noc v mateřské škole spojená s módní pyžámkovou přehlídkou. 17

18 I v letošním školním roce měly maminky dětí, které ještě nenavštěvují MŠ, možnost strávit s nimi společné Pohodové chvilky. Zpracovala vedoucí učitelka MŠ Dagmar Žajdlíková Závěr výroční zprávy Škola plní vzdělávací program Základní škola, začala s plněním vlastního školního vzdělávacího programu. Naši žáci se velmi výrazně prezentují v nejrůznějších sportovních, hudebních, výtvarných i dalších soutěžích. Hlavní priority a cíle uplynulého období byly naplněny, potvrzují to i počty žáků přijatých do výběrových škol a 100 % umístění vycházejících žáků. Všichni učitelé se stále podílejí na dotváření školského vzdělávacího programu, který je zaměřen na konkrétní podmínky školy. Má za cíl připravit co nejlépe žáky na plynulý přechod na střední školy i zapojení se do běžného života dospělých lidí. Spolupráce se zřizovatelem je velmi dobrá, provozní rozpočet školy je nastaven tak, že při šetření energiemi apod. lze i nadále nashromáždit finanční prostředky ke zlepšení vybavenosti školy. Postupně se daří vyměňovat výpočetní techniku za lepší, výkonnější. Neřeší to však zásadní problém školy nevyhovující prostory pro výuku tělesné výchovy, nedostatečné zázemí učitelů 2.stupně ZŠ. Stejně jako na ostatních školách dochází i na ZŠ Boršice stále k poklesu žáků. Vzhledem k populačnímu vývoji nastupuje do prvních tříd podstatně méně žáků, než vychází z devátých tříd a tento trend bude nadále na naší škole pokračovat i další rok. Proto je třeba přesvědčit rodiče žáků o zbytečnosti přeřazování zvláště malých dětí do jiných škol, pokud nemají výjimečné nadání a schopnosti. Na konci školního roku došlo k přeřazení pouze jednoho dítěte na jinou školu z důvodu stěhování, všichni ostatní žáci nastoupili dále do ZŠ Boršice. V těchto bodech, mimo povinností týkajících se řízení školy, vidím nadále největší priority spolupráce se zřizovatelem, rodiči a dalšími složkami v obci. Datum zpracování výroční zprávy: 31.srpna 2009 PaedDr. Stanislav Horehleď Schváleno školskou radou: ředitel školy Příloha k výroční zprávě: 1.Další studium žáků, vycházejících ve škol.roce 2008/ Seznam pracovníků školy 18

19 Antoš Patrik SŠ MESIT o.p.s. UH -mech.řízených strojů Brzica Lukáš SPŠ UH strojírenství Cukr Martin Gymnázium UH Cukrová Veronika Gymnázium St.Město Doložílková Kateřina Gymnázium UH Dvořák Václav Gymnázium St.Město Gabriel Adam SŠ prům.a hotelová UH - mech.elektronik Hamřík David Prům.a hotelová škola UH,hotelnictví a turismus Heliová Magdaléna SŠPH UH technické lyceum Kolaja René Stř.průmyslová škola UH.Brod elektrikář Ludvíček Matěj SOU MOJMÍR UH - CNC stroje Panáčková Eva Gymnázium UH Pfeffer Erik SŠPH UH - technické lyceum Stáncová Tereza SPŠ Uh.Brod, -obchod.akademie Škrabal Nikolas SPŠ Uh.Brod, - mechanik elektronik Tomanová Ester SOŠ oděvní Strážnice Vavruša Eduard Gymnázium St.Město Zahrádková Klára SŠ pedagogicko-psych., Kroměříž, mimoškolní pedagogika Zach Dominik Gymnázium St.Město - gymnázium Žáková Daniela SOŠ Luhačovice, - management umění a reklamy 19

20 Příloha č.2 : seznam pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci MŠ 1. Bubláková Petra 2. Mlčková Vladimíra 3. Třísková Jitka 4. Žajdlíková Dagmar Pedagogičtí pracovníci ZŠ 1. Daníček Jaroslav 2. Daníčková Lenka 3. Hapala Dušan 4. Horehleď Stanislav 5. Horehleďová Taťána 6. Janíková Lenka 7. Přikrylová Ivana 8. Antošová Jana 9. Olšák Milan 10.Kamrla Vlastimil 11.Kozák Tomáš 12.Hvožďová Naděžda 13.Srnová Danuše 14.Bubláková Petra 15.Vlčková Alena 16.Zapletal Radim 17.Šnajdarová Dagmar Nepedagogičtí pracovníci 1. Bánovský Antonín 2. Durníková Jitka 3. Hulínová Zuzana 4. Kempová Dana 5. Kvapilová Bohdana 6. Kolářová Marie 8. Gregušová Eva 9. Kvapilová Bohdana 10.Staufčíková Irena 11.Šestáková Marcela 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 zpracovaná podle zákona 561/2004 Sb., par.7, odst. 1, písm. a-h, o základním, středním,

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti ZŠ za školní rok 2013/2014 Z á k l a d n í š k o l a B a b i c e, o k r e s U h e r s k é H r a d i š t ě, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e ZŠ Babice, Babice 377, 687 03 Babice 572585065, e-mail: zsbabice@zsbabice.cz, web.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

O B S A H. Obsah: Část

O B S A H. Obsah: Část Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011-2012 Strana:1/17 O B S A H Obsah: Část Strana 1. Základní údaje 3 1.1. Základní údaje

Více

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 1 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Sídlo školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Komenského 1720, 686 03 Staré Město telefon: 702 278 873 zsstmesto@zsstmesto.cz www.zsstmesto.cz bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č.ú. 11631721/0100, IČ: 75022567

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zprávu předkládá: Mgr. Milan Melichárek, ředitel školy 1 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073; e-mail zs.krenovice@volny.cz Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2008/2009

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole 1 1. Název školy: Základní škola Napajedla, Komenského 298, okres Zlín 2. Zřizovatel: Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 76361 Napajedla 3. Právní forma školy: Příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 1) Základní údaje o škole za školní rok 2009/2010 zpracována dle 7, odst.

Více