VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 zpracovaná podle zákona 561/2004 Sb., par.7, odst. 1, písm. a-h, o základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění 1

2 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště Identifikátor zařízení: IČO Adresa: Boršice, Podradovany 190 Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Boršice právní forma: obec, IČO: Adresa: Boršice 7 Odloučená pracoviště školy: Boršice,U Hřiště Boršice Boršice, Školní 161 Součásti školy: 1. Mateřská škola kapacita 100 dětí IZO: Základní škola kapacita 320 žáků IZO: Školní družina kapacita 25 žáků IZO: Školní klub kapacita 188 žáků IZO: Školní jídelna kapacita 230 jídel IZO: Zařazení do sítě škol: Ředitel školy: PaedDr.Mgr. Stanislav Horehleď, Staré Město, Velkomoravská 548 Datum jmenování do funkce: tel.zam.: MOB: fax: Školská rada zřízena Mgr. Dostálová Petra předsedkyně školské rady Cyril Zach Mgr.Zahrádková Pavla Dvouletý Jiří Mgr. Janíková Lenka Mgr. Olšák Milan 2

3 Počet tříd: Počet žáků: Počet žáků na třídu: Přepočtený počet ped.prac: Počet žáků na ped.úvazek: l.stupeň ,6 5,3 15,66 2.stupeň ,5 5,69 13,71 Školní družina ,65 25 Školní klub , ,4 Mateř.škola ,35 13,73 Školní jídelna 164 3,8 ASŠK 1 22 Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje ve šk. roce 2008/2009 Vzdělávací programy školy: Vzdělávací program v ročnících Počet žáků Základní škola č.j.:16 847/ , Škola pro život-školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1.,2., 6.,7. 79 Zvláštní škola č.j / Volitelné předměty: informatika ekologická praktika základy administrativy seminář z jazyka českého seminář z matematiky sportovní hry Disponibilní dotace: informatika pracovní činnosti anglický jazyk dějepis Odborné kroužky: kroužek pro dyslektiky, logopedický kroužek 3

4 Údaje o pracovnících školy Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 26 25,29 Externí pracovníci 7 0,69 Pedagogičtí pracovníci ZŠ ve školním roce 2008/2009: Ped. prac.- poř. číslo Kvalifikace Prac. zař., funkce úvaze Ped. praxe k 1 VŠ D,ped. třídní učitel 2.st VŠ-1.st.ZŠ třídní učitelka st. 3 VŠ-TV,BV učitel 2.st. 0, VŠ-1.st. ředitel 1 21 školský management 5 VŠ-uč.1.st., třídní učitelka 1 28 OV 1.st. 6 VŠ-1.st. ZŠ třídní učitelka st. 7 VŠ 2.st. Př učitelka 2.st. 0, VŠ 1.st. třídní učitelka st.-zástup 9 VŠ-Př,pěst. třídní učitel VŠ-1.st. třídní učitel 1.st VŠ-ČJ, D třídní učitel 2.st SS-vych. třídní uč.1.st. 12 zástup 13 VŠ-Př,Zzv asist. pedagoga 0, SŠ-vych. vych.šd, uč.mš. 0, VŠ-M,Dg učitelka 2.st VŠteol.,uč.zp třídní uč.2.st VŠ-1.st.ZŠ tř.uč.1.st.-md Pedagogičtí pracovníci MŠ: 4

5 Ped. prac. MŠ poř.č. kvalifikace prac. zařazení úvazek 1 SŠ učitelka MŠ 0,35 2 SŠ učitelka MŠ 1 3 SŠ učitelka MŠ 1 4 SŠ vedoucí učitelka 1 Nepedagogičtí pracovníci školy ve školním roce 2008/ školník 1 2 ekonomka 1 3 uklizečka MŠ 1 4 kuchařka 1 5 kuchařka 0,5 6 uklizečka ZŠ 1 8 uklizečka ZŠ 1 9 vedoucí ŠJ 0,8 10 uklizečka ZŠ 1 11 kuchařka 1 Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2008/2009 K zápisu v roce 2008 se dostavilo 14 žáků. 4 žákům byla odložena školní docházka, 13 žáků nastoupilo po odkladu školní docházky, 1 žákyně se přistěhovala. Ve školním roce 2008/2009 nastoupilo do prvního ročníku nově 24 žáků. Výsledky vzdělávání žáků splnily cíle stanovené vzdělávacím programem. V průběhu roku přestoupili 2 žáci jiné bydliště. Z celkového počtu 159 žáků neprospěl 1 žák. Z 81 žáků prvního stupně prospělo s vyznamenáním 73 žáků, ze 78 žáků 2.stupně prospělo s vyznamenáním 39 žáků. Z celkového počtu 20 vycházejících žáků se hlásilo v prvním kole 18 žáků na střední školy s maturitou, 2 žáci na ostatní střední školy. 18 žáků bylo přijato v prvním kole, 2 ve druhém. 7 žáků vylo přijato na gymnázium. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Přehled akcí DVPP: Pravidelné porady vých. poradců Exkurze pro VP ve firmách Seminář pro koordinátory ICT Bezpečnost školní sítě Semináře Microsoft 5

6 Interaktivní tabule Anglická konference a školení Základy první pomoci Setkání školních metodiků prevence Konference Ministerstva školství na INVEXU pro koordinátory IT na ZŠ Večerní univerzita Microsoft online: 1. Bezpečnost školní sítě 2. Server základ školní sítě 3. Elektronická komunikace 4. Bezpečnost školní sítě Seminář OŠ Zlínského kraje pro organizátory ok olympiád Netradiční způsoby vyučování v ZŠ Aktivní učení v matematice Škola hrou aneb do školy se těšíme Setkání ředitelů a výchovných poradců ZŠ Seminář ředitelů škol Kurz anglického jazyka Matematika převážně vážně- I. Grafomotorika /kresba jako nástroj poznání dítěte/ Odměňování zaměstnanců ve veř. službách,školství a PO Speciálně pedag.problematika pro učitele /vyuč.cizím jazykům u žáků se specif. poruchami učení/ RVP PV Exkurze do MŠ Výtvarné inspirace Úskalí grafomotor.vývoje u dětí předškol. věku Globální rozvojové vzdělávání Tématická exkurze pro pedagogy Ve školním roce 2008/2009 se pracovníci zúčastnili v rámci DVPP 14 akcí v počtu 14 účastníků, na které bylo vynaloženo 9201Kč. Vzdělávání pedagogických pracovníků je nadále organizováno s ohledem na tvorbu ŠVP ZV a na prohloubení odbornosti učitelů ve specializaci, kterou vyučují. Výsledky výchovy a vzdělávání Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2008/2009 : Ročník / počet tříd Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Hodnoceno slovně 1. / / Integrovaní žáci 6

7 3. / / / Celkem stupeň 6. / / / / Celkem stupeň Škola celkem žák, který neprospěl, nevykonal úspěšně opravnou zkoušku. Dva žáci se v průběhu roku odstěhovali a nebyli klasifikováni na ZŠ Boršice. Testování scio žáků 6. a 9. ročníků Ze závěrečné zprávy Scio testů žáků 6.třídy v ČR nám byly dodány následující závěry zpracované firmou scio: Výsledky vaší školy v českém jazyce jsou nadprůměrné. Patříte mezi úspěšné školy a máte lepší výsledky než 80% zúčastněných škol. Porovnáním výsledků testu z českého jazyka s výsledky testu OSP (obecných studijních předpokladů) jsme zjistili, že ve Vaší škole je studijní potenciál žáků v ČJ využíván dodře. Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijnímu potenciálu, učitelé s ním zřejmě velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad své možnosti. Výsledky Vaší školy v matematice jsou špičkové. Vaše škola patří mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování. Porovnáním výsledků testu z matematiky s výsledky testu OSP (obecných studijních předpokladů) jsme zjistili, že ve Vaší škole je studijní potenciál žáků v matematice využíván dodře. Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijnímu potenciálu, učitelé s ním zřejmě velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad své možnosti. Ve srovnávacím testování 9.tříd dosáhli žáci naší školy ve všech třech oblastech celkově průměrných výsledků. Více než třetina žáků následně byla přijata na gymnázia v Uherském Hradišti a Starém Městě. Volba povolání Do povinných předmětů občanská výchova, rodinná výchova a pracovní činnosti je zařazena výchova k volbě povolání podle Metodického pokynu k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání č.j / z 7

8 Obsah výchovy k volbě povolání je rozplánován tak, aby každý žák v období posledních tří let povinné školní docházky absolvoval 60 hodin výchovy k volbě povolání. Počty přihlášených a přijatý žáků do středních škol ve školním roce 2008/2009 Další studium vycházejících žáků: počet 20, přijato 20 = 100% Maturitní obory: 18 (90%) Nematuritní obory: 2 (10%) Přechod žáků na školy jiného typu: 0 Celkový přehled umístění ve studijních a učebních oborech je přílohou zprávy. Údaje o integrovaných žácích Druh postižení: Počet: Sluchově postižení Zrakově postižení Mentální postižení 5 Tělesné postižení 0 S kombinací postižení 0 S vývojovými poruchami 7 Celkem: 12 Koncepcí práce s integrovanými byla pověřena třídní učitelka 1.p.r., dyslektické kroužky vedly 3 učitelky 1.stupně. Je vypracován krizový plán školy. Z mimořádných pedagogických aktivit - 1 ped.pracovník je vedoucím okresní metodické sekce dějepisu. Kroužky zařazené do školního klubu: Výchovná činnost školy se soustřeďuje ve školním klubu při ZŠ, počet oddělení 7, počet žáků zařazených do školního klubu je 64. -kroužek šachový -kroužek turistický -sborový zpěv -taneční kroužek -sportovní a tělovýchovné aktivity -výtvarný kroužek 2 oddělení 1 oddělení 1 oddělení 1 oddělení 1 oddělení 1 oddělení Hodnocení výsledků výchovného působení 8

9 Výchovné poradenství zajišťoval netřídní učitel, 18 vycházejících žáků bylo umístěno v prvním kole, 2 ve druhém. Spolupráce rodičů se školou je dobrá. Je zajištěn minimální preventivní program, vypracován traumatologický plán. Nebylo zaznamenáno záškoláctví, byly uděleny 2 snížené známky z chování, 1 žák neprospěl z 1 předmětu, úspěšně nevykonal opravnou zkoušku. Všechny zameškané hodiny byly řádně omluveny. Pochvalou bylo na návrh třídních učitelů oceněno celkem 6 žáků za reprezentaci školy, výborné studijní výsledky,veřejná vystoupení, pochvalou ředitele školy 6 žáci za výbornou reprezentaci školy při soutěžích. Bylo uděleno 6 důtek třídního učitele za nedostatky v chování, 1 důtka ředitele školy a 3 napomenutí třídního učitele za porušení školního řádu, jeden snížený stupeň z chování za hrubé porušení školního řádu a jeden třetí stupeň z chování za opakované hrubé porušení školního řádu. Ve výchovně vzdělávací práci bylo dosaženo celkově dobrých výsledků. Záležitosti týkající se školy byly řešeny a vyřešeny. Spolupráce s obecním úřadem, školskou radou a sdružením rodičů byla stále na velmi dobré úrovni. Aktivity a prezentace školy: Ve spolupráci se sdružením rodičů se uskutečnily vánoční a velikonoční jarmarky. Součástí zápisu byl i den otevřených dveří školy, žáci 1.stupně se zúčastnili školy v přírodě. Ostatní aktivity: I. Spolupráce s PPP, SVP HELP a SPC Pedagogičtí pracovníci spolupracují s PPP Uh.Hradiště a to zejména při stanovení diagnostiky u dětí s poruchami učení. Školní metodik prevence navštěvuje schůzky, besedy a setkání, pořádané okr. metodikem prevence. V oblasti diagnostiky a metodiky spolupracujeme se SPC Lazy ve Zlíně. Programů SVP HELP jsme v minulém roce na I. stupni nevyužili, nedošlo k žádným vážnějším kázeňským přestupkům, ani k výrazným patologickým jevům v oblasti chování žáků nebo tř. kolektivů. Na II. stupni byl žák VIII. ročníku na dvouměsíčním pobytu ve Zlíně, v pobočce střediska výchovné péče Brno. Žákyně VII. ročníku navštěvovala od do ZŠ při dětské psychiatrické léčebně ve Velké Bíteši. Konzultace a tvorba IVP pro žáky I. stupně s PPP v Uherském Hradišti. Individuální konzultace 2 žáků V. třídy v SPC Duha a v PPP Charáč. II. Spolupráce s ostatními institucemi instituce Akce Tř. a počet žáků Policie ČR Beseda s tiskovou mluvčí VIII. a IX.r. Obecní úřad Jarní úklid obce Žáci 1.a 2.stupně Knihovna Boršice Kniha přítel člověka IV.r. 9

10 Knihovna Boršice Sdružení rodičů Pasování na čtenáře Čtenářská navštívení Mezinárodní den dětské knihy Mikulášská nadílka Vánoční jarmark Pochod Světlušek Netradiční třídní schůzka Velikonoční jarmark Pečení perníčků I.r. I. stupeň I.r. Mateřská škola Maňáskové divadlo Krteček Jak šlo prasátko na výlet Ukázková hodina v první třídě Pracovníci dopr. hřiště Dopravní výchova IV.r.. Plavecká škola Plavecký výcvik II.r., III.r. Záchranná služba první Návštěva služby rychlé I. stupeň pomoci zdrav.pomoci Klubko ekol. centrum Výukové programy I. stupeň Návštěva Kovosteelu Státní archiv UH Naše minulost IV.r. III. Projekty prvního stupně měsíc Název projektu Tř. září říjen Zdravé zuby Podzimní příběhy IV.r. V.r. listopad Bramborování II.r. prosinec Svatí kolem vánoc IV.r. leden Každý z nás zanechává stopu Voda Zima jako v pohádce II.r. III.r. IV.r. únor Zdravá výživa Počítáme s indiány Zdravé zuby Týden zdravé výživy Světlo I.r. I.r. II.r. II.r. III.r. březen Zdravé zuby Jaro I.r. I.r. 10

11 Už jsem čtenář Může být kniha mým přítelem? Lidské tělo Co přineslo jaro Vodnická matematika Výroba ručního papíru Auta Den pro mou Zemi Zdravé zuby Zelený den I.r. II.r. III.r. IV.r. duben I.r. I.r. III.r. IV.r. V.r. V.r. Den zdravém výživy V.r. květen Pomáháme si I.r. Moje maminka II.r. Geometrické tvary III.r. Přírodovědné hrátky IV.r. červen Léto I.r. celoročně Strom pohádek Letem světem s klubkem Čtenářská dílna II.r. V.r. V.r. IV. Výchova ke zdraví, ekologické programy a akce na 1.stupni Třídění odpadů - Kovosteel I. stupeň Den Země I. stupeň V. Návštěva divadelního představení na 1.stupni Klub kultury Hodina zpívání zkoušení s Uhlířem I.r., II.r. Slovácké divadlo Jak čert vyletěl z kůže I.r. VI. Ostatní akce I. stupeň - dárky k zápisu do I. třídy - třídnické hodiny - Den dětí - recitační soutěž - vánoční besídky - Den Země - Zazpívej slavíčku - šachový turnaj - fotbalový turnaj - letové ukázky dravců Seiferos - matematický Klokan - MO V.r. mat. olympiáda - škola v přírodě Rusava IV. a V.r. 11

12 - Den pro obec Boršice - dopis Zemi - přání maminkám - zápis do I. třídy - dopis pro prváčky VII. Akce II. stupeň Vlastní akce: - Invex Brno - výstava betlémů, vánoční jarmark - výrobky na vánoční jarmark, velikonoční jarmark - výzdoba školního plesu - filmové představení - návštěva Slováckého divadla Tcháni aneb jak neprovdat dceru - Den Země - návštěva ZOO Lešná - Seiferos přednáška s praktickou ukázkou dravců - beseda s PČR - beseda s vyléčeným gamblerem - schůzka s rodiči vycházejících žáků - změny v přijímacím řízení na SŠ - úklid obce - školní výlet Střední Čechy a Praha pro žáky ročníků - třídnické hodiny - práce ve školním parlamentu Soutěže: - celostátní kolo družstev v šachu Pfeffer Dominik, Pfeffer Erik, Volčík Luděk, Gabriel Adam mistři ČR - turnaj družstev škol v šachu - Tománek Pavel, Slabá Lenka - KP družstev mladších žáků v šechu Tománek Pavel - Grand Prix Zlínského kraje Tománek Pavel, Slabá Lenka - soutěž v počítačových dovednostech Skupinová Ivana, Cukrová Kateřina - školní kolo dějepisné a zeměpisné olympiády - školní kolo olympiády v českém jazyce - Talentová soutěž v PC - Cukrová Kateřina, Cukr Martin, Zahrádková Klára, Hamřík David, Antoš Patrik - okresní kolo zeměpisné olympiády - soutěž v kreslení na PC - Pythagoriáda školní kolo 7. a 8. ročník - Pythagoriáda okresní kolo - matematický klokan - soutěž Sudoku Uherské Hradiště Bakošová Sabina, Brzica Michal, Cukrová Veronika, Volčík Luděk - vystoupení žáků v MŠ Bilka Radim, Čtveráčková Lucie, Klimková Tereza, Bačáková Tereza - okresní kolo Olympiády v Aj v UH Vavruša Eduard - okresní kolo v informatice ve SM Antoš Patrik, Cukr Martin, Hamřík David 12

13 Sport: - zimní lyžařský výcvikový kurz - zimní sportovní den - Raškoun - vánoční turnaj ve florbalu - Coca- cola Cup - fotbalový turnaj Osvětimany - McDonald s Cup - turnaj o pohár ředitele školy stolní tenis - turnaj v přehazované - Tupesy Volba povolání: - beseda se žáky k volbě povolání - burza středních škol pro 8.a 9. tř Projekty: - Englisch - výuka Aj formou výukového seriálu - Kupka matematika - Velká Morava dějepis - Egypt Kultura: - 2 filmová představení - Slovácké divadlo V. PEER aktivisté: - pokračovalo se v činnosti PEER aktivistů, 2 žákyně ze 7. třídy se zúčastnily setkání organizovaných SVP Help. VI. Prezentace školy: Veřejnost je informována na webových stránkách školy o veškerých školních aktivitách, škola přispívá články do místního časopisu, prezentuje se na různých akcích kulturním vystoupením (Boršičánek, taneční kroužek, ) V rámci grantových projektů nadace DKS získala škola 20000Kč na vybavení školního klubu projektorem, plátnem a dalšími pomůckami. Pro zavedení výuky informatiky na 1.stupni na základě výběrového řízení získala škola kompletní počítačové vybavení zdarma. Školní družina 13

14 V uplynulém školním roce navštěvovalo školní družinu 25 dětí z ročníku školy. Hlavním posláním družiny je plnit funkci relaxační, regenerační, výchovně-vzdělávací a sociální. Žáci se zúčastnili okrskového kola ve zdravovědě a dopravní výchově mez školními družinami, ostatní činnosti vykonávají na kmenové škole. Údaje o výsledcích inspekční činnosti Na škole byla provedena kontrola Krajské hygienické stanice Zlín s vyjádřením, že škola má do prodlouženu lhůtu ke splnění hygienických požadavků stanovených pro zařízení pro výchovu a vzdělávání. Krajskou hygienickou stanicí Zlín byla provedena dále kontrola školní kuchyně a jídelny, kde byly všechny kontrolované předměty dozoru mimo stavebně technického rázu klasifikovány bez závad. Drobné stavebně technické závady byly odstraněny. Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství byla provedena kontrola o stavu BOZP ve škole, MŠ a školní jídelně s výsledkem bez závad, bez nápravných opatření a doporučení. Státním okresním archivem v Uherském Hradišti byla provedena kontrola Spisového a skartačního řádu a ukládání dokumentů ve spisovně. Spisový a skartační řád je zpracován podle platných norem. Bylo uloženo opravit některé položky skartačního plánu a vypustit jednu položku jako duplicitní. Základní údaje o hospodaření školy a/ Prostřednictvím KÚ na r přiděleno ,- Kč platy ,- OON ,- ONIV ,- b/ Prostřednictvím OÚ na r přiděleno: ,- Kč z toho: - základní škola mateřská škola školní jídelna Mateřská škola ŠKOLNÍ ROK Mateřská škola je součástí právního subjektu ZŠ Boršice. Ředitelem Základní školy a Mateřské školy Boršice je PaedDr.,Mgr.Stanislav Horehleď, vedoucí učitelkou pro předškolní výchovu paní Dagmar Žajdlíková. 14

15 K bylo zapsáno celkem 46 dětí, v průběhu roku nastoupilo 12 dětí, 2 děti ukončily v průběhu roku předškolní vzdělávání z důvodu změny bydliště, k bylo 56 dětí. Byla vytvořena 2 oddělení. První oddělení bylo smíšené a ve druhém převládaly děti, které šly po prázdninách do školy. Oddělení: červených jablíček: 28 dětí Vladimíra Mlčková, Petra Bubláková žlutých jablíček: 28 dětí Jitka Třísková, Dagmar Žajdlíková Všechny paní učitelky mají plné pedagogické vzdělání, 3 paní učitelky měly celé úvazky, jedna 0,35. V budově MŠ je i školní jídelna. S dětmi s odloženou školní docházkou (4) se pracovalo na základě vypracovaného ind. plánu a manuálu. Do Základní školy Boršice odešlo 10 dětí Do základních škol mimo bydliště 3 děti Počet dětí s odkladem školní docházky ve školním roce 2008/2009 = 4 Počet integrovaných dětí 0 Specifické dílčí projekty : Hrajeme si se slovíčky /logopedická prevence/ Na základě depistáží a se souhlasem rodičů byla logopedická prevence prováděna u 20 dětí, během roku byla ukončena u 8 dětí, do základní školy odchází se špatnou výslovností 1 dítě. Veselé pískání-zdravé dýchání (hra na zobcovou flétnu) Navštěvovalo 13 dětí, 3 dětí se hrou na flétnu zabývalo druhým rokem, 10dětí bylo začínajících. Začínající děti se naučily 3 tónům a 15 říkankám a písničkám s těmito tóny, starší děti si rozšířily znalosti o 1 tón a zapískají 15 písniček. Cvičíme pro radost (aerobic BABY) Se základy aerobicu se během roku seznámilo celkem 14 dětí. Pravidelně bylo zařazováno i cvičené s overbally. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ RVP PV Exkurze do MŠ Aktuální změny v legislativě, komunikace ve škole Výtvarné inspirace Úskalí grafomotor.vývoje u dětí předškol.věku Globální rozvojové vzdělávání Tématická exkurze pro pedagogy 15

16 VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST VYCHÁZELI JSME Z NAŠEHO DLOUDODOBÉHO PROJEKTU- ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU : VŠICHNI DOHROMADY UDĚLÁME MNOHO PRO RADOSTNÝ A ZDRAVÝ POHLED NAŠICH DĚTÍ... Filosofií školy je ve spolupráci s rodiči rozvíjet zdravě sebevědomé, samostatné děti, schopné orientovat se v běžných životních situacích a tím je připravit pro vstup do základní školy i pro další život. Úspěšné dosažení dlouhodobého cíle realizujeme prostřednictvím cílených a plánovitých školních aktivit, nabídnutím nových kontaktů s mateřskou školou, poskytováním prostoru rodičům pro jejich vlastní iniciativu. Při tvorbě ročního plánu jsme vycházeli z výsledků evaluace a hodnocení školního roku , z analýzy situace a možností školy a především dle potřeb dětí. V návaznosti na ŠVP se nám velmi dobře rozvíjí spolupráce s rodiči Průběžně byli vtahováni do výchovně vzdělávacího procesu, aktivně se zapojovali do akcí mateřské školy. Do dění se nám daří zapojovat i ostatní členy rodiny především prarodiče. Škola spolupracuje: S rodiči- Vytváření strašidýlek z dýní - Heloudýně, Mikulášská nadílka, zapojení rodičů do předvánoční atmosféry -výroby hvězdiček- Hvězdičkový týden, Vánoční zacinkání - společně s prarodiči dětí, Karneval v mateřské škole,společná účast na plaveckých závodech - Vodní hry malých kapříků,,vynášení Moreny, oslava Dne matek/zvlášť pro rodiče i prarodiče/ a Dne dětí - Perníková chaloupka, Volám Tě sluníčko - vytváření sluníček, Pohádkový týden s barvičkami, Něco končí, něco začíná - rozloučení s předškoláky. Obecní úřad-spoz, dvě paní učitelky jsou členkami, pravidelná účast dětí Vítání občánků, oslava Dne matek a Dne dětí,beseda s důchodci, vystoupení na výroční schůzi SPCCH. Představitelé obce pan starosta Petr Matoušek i místostarosta paní Bronislava Otrusinová navštívili mateřskou školu k příležitosti zahájení školního roku, k oslavě Dne dětí a Rozloučení s předškoláky. Místní knihovna- seznámení s prostředím, exkurze k tématu Kniha je studnice moudrosti,u příležitosti Týdne knihoven - Průvod světlušek S místními podnikateli sponzorování MŠ, exkurze do jejich objektů, vánoční koledování a poděkování Spolupráce se základní školou-zaměřena na zdravý přechod dětí z MŠ se více zkonkretizovala, účast paní učitelek na zápisu, předávání vzájemných poznatků, vzájemné hospitace mezi učitelkami, spolupráce v oblasti logopedie, návštěva dětí z MŠ v první třídě ZŠ, pozvání dětí 1. třídy na kulturní akce do MŠ a opačně. Společná soutěž s dětmi 1. třídy Zazpívej slavíčku.děti z 9. třídy nám byly nápomocni při oslavě Dne dětí - Perníková 16

17 chaloupka, společná zhlédnutí programu J.Uhlíře pod názvem Hodina zpívání, zkoušení v Uh.hradišti Se Sdružením rodičů při ZŠ Průvod Světlušek, Předvánoční jarmark, Velikonoční jarmark, Boršická třicítka Spolupráce s odborníky Beseda pro rodiče předškoláků Uh.Hradiště- centrum PPP SPC při Spec.MŠ-Mgr. Iva Chudobová logopedie pravidelná konzultace v průběhu roku Pedagogicko psychologická poradna školní zralost Spolupráce s veřejností lidová tvořivost Velikonoční a předvánoční jarmarky návštěva obchodu s lidovou tvořivostí, informovanost prostřednictvím webové stránky, příspěvků do zpravodaje a vývěsní skříňky na návsi Spolupráce s DPS vystoupení dětí ke Dni seniorů, Vánoční koledování, Den matek Účast na výtvarných soutěžích : V průběhu roku měly děti možnost pravidelně zhlédnout divadelní, maňáskové či loutkové představení a zúčastňovat se akcí pořádaných MŠ. Povídání o pejskovi a kočičce - v podání paní I. Horákové z Brna Skřítek Kvído s překvapením - na téma zdravá výživy Mgr. J. Frýbortová Krtek, zajíček a bolavý zoubek - maňáskové divadlo z Hodonína manželé Horákovi Jak čert vyletěl z kůže Slovácké divadlo v Uh.Hradišti Mikulášek zvoní, cinká.. v mateřské škole paní učitelky Vánoční pečení v mateřské škole paní učitelky Prasátko jde na výlet maňáskové představení zaměření na mezilidské vztahy manželé Horákovi z Hodonína Ekologický program Stopy - vzdělávací a informační středisko BÍLÉ KARPATY Povídání s myslivcem a myslivkyní v podání manželů Bruštíkových - zvířátka v zimě Zvířátka ze dvorku v podání divadelní společnosti Alibba z Napajedel Velikonoční povídání zvyky, symboly, Bible Mgr.J.Frýbortová Dopravní dopoledne ve spolupráci s policií české republik y z Buchlovic Zpívánky pro děti pohádky s pohybovým cvičením pan Čapčucha z Bystřice Včeličky - ekologický program pro děti-vzdělávací a informační středisko BÍLÉ KARPATY Začarované pohádky paní I.Horáková z Brna V průběhu roku jsme společně absolvovali tématické vycházky Barvy podzimu, Vánoce v lese, Den země Tajemství rybníku.,naše Země kulatá.v druhém pololetí školního roku jsme s předškoláky absolvovali předplaveckou výuku v Uh. Hradišti. Naši MŠ reprezentovalo 5 dětí v soutěživých Vodních hrách malých kapříků. V měsíci březnu reprezentovala 2 děvčata naši mateřskou školu v soutěži interpretaci lidových písní Zazpívej slavíčku v Uh.Hradišti. Zápis dětí do mateřské školy proběhl dne Cílem našeho výletu byla Zámecká zahrada v Buchlovicích. Děti se podílely krásným tanečním vystoupením a ukázkou aerobicu baby na slavnostním Dnu Boršic.U této příležitosti probíhal DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.O tom, že se návštěvníkům u nás líbilo, včetně starostovi obce Beckov panu Karolovi Pavlovičovi, svědčí zápisy do naší kroniky. Velkým zážitkem pro děti byla noc v mateřské škole spojená s módní pyžámkovou přehlídkou. 17

18 I v letošním školním roce měly maminky dětí, které ještě nenavštěvují MŠ, možnost strávit s nimi společné Pohodové chvilky. Zpracovala vedoucí učitelka MŠ Dagmar Žajdlíková Závěr výroční zprávy Škola plní vzdělávací program Základní škola, začala s plněním vlastního školního vzdělávacího programu. Naši žáci se velmi výrazně prezentují v nejrůznějších sportovních, hudebních, výtvarných i dalších soutěžích. Hlavní priority a cíle uplynulého období byly naplněny, potvrzují to i počty žáků přijatých do výběrových škol a 100 % umístění vycházejících žáků. Všichni učitelé se stále podílejí na dotváření školského vzdělávacího programu, který je zaměřen na konkrétní podmínky školy. Má za cíl připravit co nejlépe žáky na plynulý přechod na střední školy i zapojení se do běžného života dospělých lidí. Spolupráce se zřizovatelem je velmi dobrá, provozní rozpočet školy je nastaven tak, že při šetření energiemi apod. lze i nadále nashromáždit finanční prostředky ke zlepšení vybavenosti školy. Postupně se daří vyměňovat výpočetní techniku za lepší, výkonnější. Neřeší to však zásadní problém školy nevyhovující prostory pro výuku tělesné výchovy, nedostatečné zázemí učitelů 2.stupně ZŠ. Stejně jako na ostatních školách dochází i na ZŠ Boršice stále k poklesu žáků. Vzhledem k populačnímu vývoji nastupuje do prvních tříd podstatně méně žáků, než vychází z devátých tříd a tento trend bude nadále na naší škole pokračovat i další rok. Proto je třeba přesvědčit rodiče žáků o zbytečnosti přeřazování zvláště malých dětí do jiných škol, pokud nemají výjimečné nadání a schopnosti. Na konci školního roku došlo k přeřazení pouze jednoho dítěte na jinou školu z důvodu stěhování, všichni ostatní žáci nastoupili dále do ZŠ Boršice. V těchto bodech, mimo povinností týkajících se řízení školy, vidím nadále největší priority spolupráce se zřizovatelem, rodiči a dalšími složkami v obci. Datum zpracování výroční zprávy: 31.srpna 2009 PaedDr. Stanislav Horehleď Schváleno školskou radou: ředitel školy Příloha k výroční zprávě: 1.Další studium žáků, vycházejících ve škol.roce 2008/ Seznam pracovníků školy 18

19 Antoš Patrik SŠ MESIT o.p.s. UH -mech.řízených strojů Brzica Lukáš SPŠ UH strojírenství Cukr Martin Gymnázium UH Cukrová Veronika Gymnázium St.Město Doložílková Kateřina Gymnázium UH Dvořák Václav Gymnázium St.Město Gabriel Adam SŠ prům.a hotelová UH - mech.elektronik Hamřík David Prům.a hotelová škola UH,hotelnictví a turismus Heliová Magdaléna SŠPH UH technické lyceum Kolaja René Stř.průmyslová škola UH.Brod elektrikář Ludvíček Matěj SOU MOJMÍR UH - CNC stroje Panáčková Eva Gymnázium UH Pfeffer Erik SŠPH UH - technické lyceum Stáncová Tereza SPŠ Uh.Brod, -obchod.akademie Škrabal Nikolas SPŠ Uh.Brod, - mechanik elektronik Tomanová Ester SOŠ oděvní Strážnice Vavruša Eduard Gymnázium St.Město Zahrádková Klára SŠ pedagogicko-psych., Kroměříž, mimoškolní pedagogika Zach Dominik Gymnázium St.Město - gymnázium Žáková Daniela SOŠ Luhačovice, - management umění a reklamy 19

20 Příloha č.2 : seznam pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci MŠ 1. Bubláková Petra 2. Mlčková Vladimíra 3. Třísková Jitka 4. Žajdlíková Dagmar Pedagogičtí pracovníci ZŠ 1. Daníček Jaroslav 2. Daníčková Lenka 3. Hapala Dušan 4. Horehleď Stanislav 5. Horehleďová Taťána 6. Janíková Lenka 7. Přikrylová Ivana 8. Antošová Jana 9. Olšák Milan 10.Kamrla Vlastimil 11.Kozák Tomáš 12.Hvožďová Naděžda 13.Srnová Danuše 14.Bubláková Petra 15.Vlčková Alena 16.Zapletal Radim 17.Šnajdarová Dagmar Nepedagogičtí pracovníci 1. Bánovský Antonín 2. Durníková Jitka 3. Hulínová Zuzana 4. Kempová Dana 5. Kvapilová Bohdana 6. Kolářová Marie 8. Gregušová Eva 9. Kvapilová Bohdana 10.Staufčíková Irena 11.Šestáková Marcela 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 zpracovaná podle zákona 561/2004 Sb., par.7, odst. 1, písm. a-h, o základním, středním,

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 zpracovaná podle zákona 561/2004 Sb., par.7, odst. 1, písm. a-h, o základním, středním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 zpracovaná podle zákona 561/2004 Sb., par.7, odst. 1, písm. a-h, o základním, středním,

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota Plán práce školy Školní rok 2009/2010 MŠ Ostrožská Lhota Organizace školního roku 2009/2010-1.září 2009 -zahájení školního roku -30.června 2010 -slavnostní ukončení školního roku -prázdninový provoz dle

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Lenora 86, 384 42, tel.: 388 438 822 e-mail: reditel@zsamslenora.cz web: www.zsamslenora.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

AKTIVITY ŠKOLY. Akce Třída Termín

AKTIVITY ŠKOLY. Akce Třída Termín AKTIVITY ŠKOLY Akce Třída Termín 1. Sběr druhotných surovin Starého papíru 1. - 9. tř. říjen, duben Sběr přírodnin pro lesní zvěř (kaštany, žaludy) říjen - listopad 2.Výtvarné soutěže, akce Masky /čert,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více