Učební plán pro ročník základního vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učební plán pro 6. 9. ročník základního vzdělávání"

Transkript

1 Doplněk č.1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání 1. základní školy Napajedla, Komenského 268, č. j.: 1.ZS-67/2013 Učební plán pro ročník rozšířen o druhý cizí jazyk Francouzský jazyk Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Francouzský jazyk Charakteristika učebního předmětu Francouzský jazyk Dodatek schválen na jednání školské rady dne Platnost od Mgr. Dana Pospíšilová, ředitelka školy Učební plán pro ročník základního vzdělávání Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Vyučovací předmět Ročník min. časová dotace Dispon. časová dotace Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Francouzský jazyk Matematika Informatika Dějepis Výchova k občanství Fyzika Člověk a příroda Umění a kultura Chemie 2 2 Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova

2 Člověk a zdraví Člověk a svět práce Průřezová témata Povinně volitelné předměty Výchova ke zdraví Tělesná výchova Praktické činnosti Osobnostní a sociální výchova Cvičení z matematiky Cvičení z českého jazyka Celkový týdenní počet hodin maximum týdně Celkový počet hodin 122 FRANCOUZSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět francouzský jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Cílem je poskytnout žákům nástroj komunikace při kontaktu s lidmi z různých částí světa, proto je kladen důraz převážně na rozvoj komunikačních dovedností. Žáci se učí a fixují výslovnost, gramatiku a slovní zásobu pomocí různých výukových programů dostupných na internetu, ale také básniček, písniček, jazykolamů a her. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Výuka předmětu francouzský jazyk probíhá v ročníku s časovou dotací dvě hodiny týdně. Třídy se v rámci ročníku dělí na skupiny při maximálním počtu 25 žáků a výše. Výuka probíhá většinou v jazykové učebně. Projekty se realizují také v učebně informatiky. Vzdělávací obsah předmětu: Důraz je kladen na rozvoj komunikačních schopností žáků, poskytuje jazykový základ pro další studium předmětu. Obsah předmětu umožňuje dorozumět se v běžných situacích, hovořit o jednoduchých tématech. Výuka snižuje jazykové bariéry, vede k poznávání života a kulturních tradic ve francouzsky mluvících zemích. Průřezová témata: Využití tematických okruhů průřezových témat je zařazeno do vzdělávacího obsahu. OSV Osobnostní a sociální výchova (sebepoznání a sebepojetí, poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace, hodnoty, postoje) EGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět, Jsme Evropané)

3 MKV Multikulturní výchova (Lidské vztahy, Kulturní diference, Multikulturalita, Etnický původ) MDV Mediální výchova (stavba mediálního sdělení) EV Environmentální výchova (Vztah člověka a prostředí) VDO Výchova demokratického občana (Občanská společnost a škola) Formy a metody realizace: Základní formou je vyučovací hodina se začleňováním krátkodobých projektů. Metody realizace: dialogy, vyprávění, výklad, četba, poslech, reprodukce textu (písemná i ústní), samostatná práce (vyhledávání informací, práce se slovníky), skupinové vyučování, hry, soutěže, recitace, dramatizace, hraní rolí, zpěv, krátkodobé projekty. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ţáků: Kompetence k učení Poznávají smysl a cíl učení možnost dorozumět se. Mají dostatek komunikačních příležitostí pro užívání francouzského jazyka. Tvorba projektů žáci vyhledávají a třídí informace, propojují je do širších celků. Informace porovnávají a vyvozují z nich závěry. Své závěry prezentují a diskutují o nich. Kompetence k řešení problémů Žáci jsou vedeni k porovnávání stavby francouzského, anglického a českého jazyka, vyhledávání shod a odlišností. Žákům jsou předkládány situace, k jejichž zvládnutí je nezbytné použití francouzského jazyka. Žáci mají možnost přístupu k informačním zdrojům. Pomocí vhodných otázek se snaží pochopit problém. Rozvíjí vlastní úsudek, srovnávají (práce s reáliemi). Kompetence komunikativní Žáci formulují své myšlenky na odpovídající jazykové úrovni. Umí naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat. Žáci jsou vedeni k výstižnému souvislému projevu (individuálně, ve dvojicích i skupinách) a k tomu, aby se nebáli používat i nedokonale zvládnutý jazyk. Pracují s různými typy textů vyprávění, dialog, zpráva, žádost, dotazník, komiks apod. Kompetence sociální a personální Při řešení úkolů žáci spolupracují ve dvojicích i ve skupině, podílí se na vytváření příjemné atmosféry v týmu, vytváří pravidla pro efektivní práci. Při projektech spolupracují s pedagogy jiných předmětů. Kompetence občanské Žáci se při společné práci učí respektovat názory svých spolužáků stanoví pravidla diskuze. Učí se respektovat tradice, kulturu a historii i ostatních evropských zemí. Kompetence pracovní Žáci jsou schopni efektivně organizovat svou práci a pracovat se studijními materiály, učí se brát ohled na znalosti a pracovní tempo svých spolužáků. Jsou vedeni ke spolupráci a k práci ve skupinách.

4 FRANCOUZSKÝ JAZYK Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Výstup Mluvení Žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů, odpovídá na otázky týkající se jeho samotného, rodiny, kamarádů, školy a podobné otázky pokládá. Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Poslech s porozuměním Žák rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální podporu. Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně. Učivo Pokyny a instrukce pro práci ve třídě, technika mluveného projevu výslovnost a intonace. Tematický okruh: Vítejte ve frankofonním světě francouzština kolem nás pozdravy francouzská abeceda francouzská jména číslovky do 20 základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov Tematický okruh: To jsem já základní osobní informace pozdravit, zeptat se, jak se někdo má, poděkovat průřezová témata, projekty EGS cizí jazyk jako prostředek komunikace a porozumění mezi národy EGS Objevujeme Evropu a svět: naše vlast a Evropa MKV odlišné etnické a kulturní skupiny, odlišné názory tolerance OSV já a moje okolí: seberealizace, mezilidské vztahy mezipředmětové vztahy, poznámky ČJ srovnání abecedy, odlišnosti ve výslovnosti a písmu, převzatá slova AJ internacionalismy, srovnání Z frankofonie frankofonní země a jejich hlavní města, francouzština = jeden z oficiálních jazyků EU, NATO, OSN, práce s mapou

5 Čtení s porozuměním Žák ovládá základní pravidla výslovnosti. Čte nahlas a foneticky správně jednoduché texty se známou slovní zásobou. Rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům. Rozumí krátkému textu a vyhledá v něm požadovanou informaci. Psaní Žák dovede napsat krátké, jednoduché vzkazy a stručná sdělení, vyplnit jednoduchý dotazník, stručně reagovat na jednoduché písemné sdělení. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Zvládá na základní úrovni práci s abecedním slovníkem učebnice. jednoduchý formulář: písemná forma časování sloves parler (pravidelných sloves) a être v jednotném čísle otázky zjišťovací souhlas, nesouhlas základní gramatická struktura oznamovací věty otázka intonací a tázací zájmena quel(s), quelle(s) předložky à, en shoda podstatných a přídavných jmen národnosti a cizí jazyky Tematický okruh: Moje rodina představení členů rodiny, domácí zvířata krátké vyprávění o rodině, jednoduchý popis osoby a rodinné fotografie, dialog otázka Qui est-ce? časování sloves habiter (pravidelných sloves) a être v množném čísle, avoir příslovce a předložky vyjadřující vztahy v prostoru přivlastňovací zájmena nesamostatná rodina a její členové ve Francii a v ČR EGS styl života v evropských rodinách, srovnání OSV já a moje rodina: tolerance a porozumění nejen v rodině, ale i ve společnosti MKV - projekt Ma famille ČJ osnova vyprávění VV projekt Ma famille (kresba, koláž, fotodokumentace ap.) Tematický okruh: Můj kaţdodenní ţivot školní pomůcky barvy MV komunikace ve skupinách, formulace jednoduchých otázek a odpovědí D zavedení povinné školní docházky, školní potřeby

6 časové údaje: dny v týdnu, části dne, hodiny běžné denní činnosti komunikace ve třídě určitý a neurčitý člen množné číslo podstatných a přídavných jmen otázka Qu est-ce que c est? časování sloves (zvratná slovesa, préférer, commencer, aller ) škola ve Francii a u nás Tematický okruh: Moje zájmy moje zájmy a záliby vazby se slovesy savoir, faire otázka pomocí Est-ce que? přivlastňovací zájmena nesamostatná (pokračování) známé osobnosti různých oblastí frankofonních zemí a ČR miniprojekt: tvorba plakátu na dané téma VO účelné využití volného času Výchova ke zdraví význam sportu D nejvýznamnější české osobnosti Tematický okruh: Narozeniny názvy měsíců v roce, datum oslava narozenin, napsat pozvánku na oslavu, napsat blahopřání domluvit si čas a místo schůzky, mluvit o

7 tom, co bude dělat, vyjádřit vlastní názor počítání do 100, základní početní úkony blízká budoucnost, sloveso aller časování sloves ( choisir, zvratná slovesa pokračování) ukazovací zájmena nesamostatná ce, cet, cette, ces předložka de Tematický okruh: Prázdniny prázdninové činnosti, pozdrav z prázdnin popis akce, výrazy pro práci s počítačem slovesa prendre, descendre, pouvoir, vouloir rozkazovací způsob kladný i záporný MV počítač, internet = nezbytná součást komunikace M početní úkony ICT úvod do písemné elektronické komunikace

8 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Výstup Mluvení Žák dokáže jednoduchým způsobem vyjádřit svůj názor a přání, podat a vyžádat jednoduchou informaci. Zapojí se do jednoduchých rozhovorů, snaží se reagovat na otázky obsahující probranou slovní zásobu. Poslech s porozuměním Žák rozumí obsahu krátkého textu a dokáže rozlišit důležité informace od informací nepodstatných. Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat. Čtení s porozuměním Žák čte nahlas a foneticky správně jednoduché texty, ovládá základní pravidla výslovnosti. Učivo Tematický okruh: Den v přírodě počasí, roční období jídlo a věci na cestu povídání o zajímavých místech (prázdninové cesty a zážitky) pozdrav z výletu tvorba prezentace s tématem vybraného regionu sloveso mettre Tematický okruh: Škola škola, školní rozvrh, předměty všední den, volný čas a sport sportovní činnosti na moři i na zemi passé composé se slovesem avoir časování slovesa devoir Tematický okruh: Bydlení dům, byt, okolí popis orientace v prostoru průřezová témata, projekty EV vztah člověka k prostředí EGS objevujeme Evropu a svět: vzájemná propojenost států EU MV Projekt Ma chambre de rêve mezipředmětové vztahy, poznámky VV prezentace projektu ICT tvorba prezentace Z práce s mapou, zpracování informací týkajících se různých regionů VV zpracování projektu

9 Rozumí obsahu krátkého textu a dovede v něm vyhledat požadovanou informaci. Na základě textu se seznamuje s dalšími gramatickými jevy, které mu pomáhají lépe porozumět danému textu. Psaní Dovede písemně vyjádřit svůj názor a přání, sestavit krátký text na zadané téma. Žák používá dvojjazyčný slovník dovede vyhledat překlady základních mluvnických tvarů. dopravní prostředky popis věcí (formy a materiály) passé composé se slovesem être časování slovesa voir předložky à, en, dans řadové číslovky Tematický okruh: Nakupování jídlo a stolování nakupování v obchodě a na tržnici časování slovesa venir + blízká minulost ( venir de + infinitif ) dělivý člen de po výrazech množství zájmeno en Les marchés en Provence et au Québec VO domov, rodina Z, VO - můj domov Z život ve Francii a frankofonních zemí Tematický okruh: Tradice svátky, tradice, zvyky, důležitá data, jídlo svátky u nás a ve Francii (projekt) časování sloves savoir, connaître MKV tradice, svátky Projekt: Les fêtes Z život ve Francii a frankofonních zemí VO tradice, svátky

10 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk výstup Mluvení Žák vede jednoduchou komunikaci v situacích, které souvisí s běžným každodenním životem. Dovede vyjádřit omluvu, prosbu, žádost, sdělit informace týkající se osvojovaných témat. Dovede se zapojit do jednoduché pomalu a pečlivě vyslovované konverzace. Zdokonaluje úroveň své výslovnosti. Poslech s porozuměním Žák rozumí pokynům a otázkám učitele, poslechovým textům týkajících se každodenních a osvojovaných témat. Postihne hlavní smysl textu a dokáže jej volně reprodukovat. Čtení s porozuměním Žák čte s porozuměním, plynule a foneticky správně kratší texty, dovede Učivo Tematický okruh: Oblékání oblečení, módní přehlídka postavení přídavných jmen zájmena (pokračování) sloveso mettre Tematický okruh: Zdraví a nemoc lidské tělo zdraví a nemoc návštěva lékaře zdravý životní styl sloveso se sentir zápor ne plus /jamais/rien orientace v čase Tematický okruh: Ţít společně vztahy s přáteli, v rodině, ve škole, mezi národy popis osoby, profese telefonování, kontakt přes internet průřezová témata, projekty OSV zvládání vlastního chování, řešení různých situací bolest, nemoc, pomoc druhým OSV organizace vlastního času, zdravý životní styl v konfrontaci s konzumním mezipředmětové vztahy, poznámky VZ, Př lidské tělo, zdraví a nemoc, poskytnutí první pomoci, zdravý jídelníček VZ a VO školní a mimoškolní aktivity, mezilidské vztahy, rodinné vztahy, práva a povinnosti ve škole,

11 v nich vyhledat požadovanou informaci. Zdokonaluje úroveň své výslovnosti a své četby. imparfait vztažné věty s qui, que slovesa vivre, dire způsobem života OSV volba povolání organizace volného času Psaní Dokáže zpracovat zadané či volné téma s pomocí slovníku. Reprodukuje písemně obsah přiměřeně obtížného textu. Dovede písemně sdělit základní údaje o sobě, své rodině, běžných každodenních situacích a osvojovaných tématech. Žák běžně používá cizojazyčné slovníky. Orientuje se v základních zeměpisných, kulturních a společenskopolitických reáliích frankofonních zemí, a to i v porovnání s reáliemi mateřské země. Žák prezentuje jednoduché texty. Tematický okruh: Jedeme do ZOO výlety, sestavení cestovního plánu příroda, zvířata orientace v přírodě virtuální návštěva Zooparku ve Francii stupňování přídavných jmen EV vztah člověka k prostředí: zvířata jako součást přírody, vztah k okolí EV vztah člověka k životnímu prostředí Z problematika cestování, světadíly a země Př charakteristiky zvířat a možnosti jejich srovnávání

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

6.19 A) Charakteristika vyučovacího předmětu Francouzský jazyk

6.19 A) Charakteristika vyučovacího předmětu Francouzský jazyk 6.19 Další cizí jazyk Další cizí jazyk je vyučován od 7.do 9.ročníku v časové dotaci 3 vyučovací hodiny týdně.v současné době si žáci naší školy mohou zvolit jazyk francouzský nebo ruský. 6.19 A) Charakteristika

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně Příloha č.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 2 Francouzský jazyk Francouzský

Více

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ Obsah: ČESKÝ JAZYK 3 CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 21 ANGLICKÝ JAZYK 25 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 35 DRUHÝ CIZÍ JAZYK 39 NĚMECKÝ JAZYK 41 FRANCOUZSKÝ JAZYK 52 RUSKÝ JAZYK 59 MATEMATIKA

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Francouzský jazyk vyšší gymnázium

Francouzský jazyk vyšší gymnázium Francouzský jazyk vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Další cizí jazyk. Obsah výuky DCJ je na čtyřletém gymnáziu i na vyšším stupni víceletého

Více

Ruský jazyk nižší gymnázium

Ruský jazyk nižší gymnázium Ruský jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Vede žáka k chápání jazyka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Cizí jazyk Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Osnovy - 2.stupeň ZŠ Ilji Hurníka, čj. 356/07, vydáno 29.8.2007 Aktualizováno k 1.9.2013 1 Obsah 2.1.1 Český

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk.

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. 4.1.3 Německý jazyk a Španělský jazyk Žák si volí další cizí jazyk německý nebo španělský. 4.1.3.1 Německý jazyk* * přečíslení kapitoly v rámci Dodatku 1 k ŠVP 4.1.3.2 Španělský jazyk DCJ - Španělský jazyk

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, ŽERNOSECKÁ 3 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV Č. j.: OSD/02/2013 2 OBSAH: 1. Identifikační údaje...4 2. Charakteristika

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace 5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty Anglická konverzace třída s rozšířenou výukou jazyků Německý jazyk třída s rozšířenou výukou jazyků Francouzský jazyk- třída s rozšířenou výukou jazyků

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY U PROSTĚJOVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV SE ZMĚNAMI PLATNÝMI OD 1.9.2013 Projednán na pedagogické radě dne 26.8.2013

Více

CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK

CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení podporuje zájem o studium cizích jazyků obecně, bývá zpravidla volen jako první cizí jazyk v návaznosti na výuku angličtiny

Více

2.1.1.1 Poznámky... 11

2.1.1.1 Poznámky... 11 Obsah Charakteristika školy... 4 1.1 Identifikační údaje Základní školy a mateřské školy Drnholec... 4 1.2 Charakteristika školy... 4 1.2.1 Charakteristika žáků... 5 1.3 Charakteristika ŠVP... 5 1.3.1

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk, se realizuje v předmětu anglický jazyk a

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk a literatura Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Charakteristika vyučovacího předmětu Dotace vyučovacího

Více