Soustředí se na reprezentaci konceptů a vztahů (relací) mezi nimi. Používají grafickou reprezentaci, koncepty jsou uzly grafu, relace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soustředí se na reprezentaci konceptů a vztahů (relací) mezi nimi. Používají grafickou reprezentaci, koncepty jsou uzly grafu, relace"

Transkript

1 Sémantické sítě Soustředí se na reprezentaci konceptů a vztahů (relací) mezi nimi. Používají grafickou reprezentaci, koncepty jsou uzly grafu, relace jsou hrany (většinou se uvažují pouze binární relace). is a = je půjčka je dlužník půjčka 1 půjčka 2 věřitel dlužník věřitel Karel Jiří Marie je je je osoba

2 Objekty a relace, odvozování Síť na obrázku reprezentuje znalosti o autech obecně a o konkrétních vozidlech (identifikovaných SPZ). Uzly jsou koncepty (obecné) a instance. Máme tu základní typy relací: je (is a), tj. množinová inkluze, subsumce je (is a) náležení (je prvkem) koncept má vlastnost, případně konkrétní relace, např. dlužník, věřitel každý prvek konceptu má vlastnost pro každý prvek konceptu A existuje prvek konceptu B s určitou vlastností

3 Vícerozměrných relací se zbavíme reifikací převedením relace na koncept (objekt). Možnost vztahů dále rozšiřují deskriptivní logiky (např. systém OWL), které se často používají k vytváření ontologií. Možné dedukce o autu 2A jsou např. je to Škoda Fabia má čtyřdobý motor je osobní auto má kola má spalovací motor je vozidlo...

4 brzdy má je vozidlo má pohon je osobní auto má je Skoda Fabia je 2A má spalovací motor kola je je čtyřdobý motor třídobý motor má má má je 4A

5 Rámce Daly vznik objektově orientovanému programování. Rámec má tzv. sloty, do kterých se vyplňují data: údaje, jiné rámce, vlastnosti zděděné z jiných rámců apod. JMÉNO RÁMCE Škoda Fabie položky ČÍSLO RÁMCE 1 IS-A MOTOR PŘEVODOVKA osobní auto čtyřdobý benzínový manuální

6 JMÉNO RÁMCE Škoda Fabie položky ČÍSLO RÁMCE 1 IS-A osobní auto MOTOR hodnota: třídobý benzínový default: čtyřdobý benzínový PŘEVODOVKA manuální

7 Systémy dědičnosti (inheritence systems) Pokud koncepty mají v sémantické síti částečné uspořádání, pak síť nazýváme systém s dědičností. V síti pak vynecháváme hrany, které mohou být odvozeny z dědičnosti. Klasickým příkladem je klasifikace rostlin, živočichů.

8 Manipulace v jednoduchém systému dědičnosti Základní relací naší sémantické sítě je relace is a, tj. patří mezi, je, např. pes je savec, Alík je pes. Budeme uvažovat síť s dvěma typy uzlů (konstanty a koncepty) a dvěma typy hran(absolutní a defaultní, obě mohou být negované (defaultní připustíme až časem). Navíc: žádná hrana nevede do konstanty jen absolutní hrany a jejich negace mohou vycházet z konstant hrana r s má význam r(s), je li s konstanta, jinak x(r(x) s(x)). Hrana rs znamená r(s) pro s konstantu, jinak

9 x(r(x) s(x)), což je ekvivalentní x( r(x) s(x)), čili pro negovanou absolutní hranu jsou obě orientace ekvivalentní. černá vdova Příklad pavouk členovec chován lidmi domácí mazlčci bezobratlí Špagetka jezevčík pes savec.

10 Povolené dedukce I když můžeme hrany přeložit do logiky 1. řádu, nedovolujeme všechny možné dedukce logiky, ale jen omezenou část. Dovolené operace: Symetrie: dovolíme otočit negovanou absolutní hranu, tj. z r \ s odvodit s \ r Positivní řetězec: Jsou li x i x i+1 hrany v digrafu pro 1 i < k, pak můžeme přidat hranu x 1 x k. Negativní hrana: Jsou li x i x i+1 a y j y j+1 hrany v digrafu pro 1 i < k,1 j < m, a x k \ y m je hrana digrafu, můžeme přidat hranu x 1 \ y 1, pokud y 1 není konstanta.

11 Příklad dedukce Můžeme otáčet negované (jisté) hrany, např. členovec není domácí mazlíček, i domácí mazlíček není členovec. Můžeme řetězit pozitivní hrany, např. Špagetka je pes, jezevčíci jsou chováni lidmi, atd. Štaflík je domácí mazlíček a pavouci jsou členovci kteří nejsou domácí mazlíčci, proto Štaflík není členovec. Stejného závěru můžeme dosáhnout použitím cesty přes savce a otočenou negativní hranu.

12 Lokálnost sporu pavouk členovec domácí mazlčci bezobratlí jezevčík pes savec pták krmí mlékem holub Savci krmí mláďata mlékem, ptáci ne. Nicméně holubi tvoří výměšek podobný sýru, kterým krmí mláďata..

13 Do modelu se nám dostal spor můžeme odvodit i že holubi krmí mlékem, i že nekrmí. V našem omezeném způsobu odvozování ale každý spor musí zahrnovat cestu přes holuby, takže např. že Štaflík je pavouk nelze odvodit, i když je někde v modelu u holubů spor. Lokálnost sporu je velice důležitá u velkých bází znalostí, zvlášť pokud je tvoří více lidí.

14 Default hrany Abychom se zbavili předchozího sporu úplně, změníme hranu ptak \ mleko na default hranu ptak \ mleko a vhodně upravíme možnosti dedukce. Hrana x \ y má význam defaultu x y, negovaná x \ y má význam většina x není y.

15 Dedukce s default hranami Pokud neodvodíme spor, můžeme odvozovat podobně jako s jistými hranami s dvěma rozdíly pokud cesta používá default hranu, výsledek je také default hrana default hrany nelze otáčet, tj. x \ y neznamená, že y \ x. Pokud by se došlo ke sporu, musíme odvozovat opatrněji. Pokud existuje více než jedna cesta z A do B, preferujeme tu s více specifickými default pravidly (ještě upřesníme). Pokud existuje více cest z A do B a nejsou porovnatelné inkluzí, máme nejasnou situaci a např. odmítneme odpovědět (konzervativní přístup). Nesmíme přidávat hrany odvozené default hranami, protože

16 přidání nové znalosti (hrany) může být ve sporu : pokud jsme hranu odvozenou dedukcí nepřidali, má bližší=nová přednost, pokud bychom jí přidali, konflikt by nešlo rozhodnout.

17 Fuzzy logika Doteď jsme si byli jisti pojmy, nejistota byla ve vztazích. Ani pojmy nemusí být jisté... Jsem malá?...trochu

18 Funkce náležení Základem Fuzzy logiky je zobecnění funkce náležení. 0 Klasicky: δ manohy ( jana) = 1 Nyní obecněji µ mala ( jana) [0, 1] Fuzzy množinu definujeme A jako {(x, µ A (x) x X)}, kde µ A : X [0, 1] je funkce náležení (membership function), která určuje, nakolik daný prvek x patří do množiny A.

19 Fuzzy čísla jsou speciální fuzzy množiny na množině reálných čísel R, které (zároveň) jsou normální, tj. existuje x R, pro které µ A (x) = 1

20 jsou konvexní, tj. δ [0, 1], x, y R : µ A (δ x + (1 δ) y) min(µ A (x), µ A (y))

21 Logické operace (jedna z možných definic) Mějme univerza X a Y. Fuzzy relace R mezi X a Y je fuzzy množina, kde: R = (x, y) : µ R (x, y) X Y µ R : X Y [0, 1] Mějme fuzzy množiny A, B, A X, B Y a (x, y) X Y. Spojku a AND definujeme (jsou i jiné možnosti) následující fuzzy relací: µ AND (x, y) = min(µ A (a), µ B (x)) a spojku OR: µ OR (x, y) = max(µ A (a), µ B (x))

22

23 t normy: Jiné možnosti AND Definition 1 (t norma) t norma je zobrazení [0, 1] [0, 1] [0, 1] s vlastnostmi: neklesající v každém argumentu: x y a w z, pak i t(x, w) t(y, z) komutativita: t(x, y) = t(y, x) x, y [0, 1] asociativita: t(t(x, y), z) = t(x, t(y, z)) x, y, z [0, 1] krajní body: t(x, 0) = 0 a t(x, 1) = x x [0, 1] Libovolnou t normu lze použít jako operátor průniku (AND kombinace).

24 Příklady t norem (minimum) t(x, y) = min(x, y) (limited difference) t(x, y) = max(0, x + y 1) (algebraic product) t(x, y) = x y (drastic product) pokud max(x, y) = 1 tak t(x, y) = min(x, y), jinak t(x, y) = 0

25 s normy (=t konormy): Jiné možnosti OR Definition 2 (s norma=t konorma) s norma je zobrazení [0, 1] [0, 1] [0, 1] s vlastnostmi: neklesající v každém argumentu: x y a w z, pak i s(x, w) s(y, z) komutativita: s(x, y) = s(y, x) x, y [0, 1] asociativita: s(s(x, y), z) = s(x, s(y, z)) x, y, z [0, 1] krajní body: s(x, 0) = x a s(x, 1) = 1 x [0, 1] Libovolnou s normu lze použít jako operátor sjednocení (OR kombinace).

26 Dualita t normy a s normy Pro každou s normu je takto definované t t norma: t(x, y) = 1 s(1 x, 1 y)

27 Příklady s norem (maximum) s(x, y) = max(x, y) (limited sum) s(x, y) = min(1, x + y) (algebraic sum) s(x, y) = x + y x y (drastic sum) je li min(x, y) = 0, pak s(x, y) = max(x, y), jinak s(x, y) = 1

28 IF THEN pravidla IF THEN pravidla je možné považovat za zobecněný Modus Ponens (!nebudeme používat v protisměru!) zobec. MP antecedent x is A bere číslo µ A (x) pravidlo IF x is A THEN y is B konsekvence y is B vrací fuzzy množ. B do y kde A,A,B,B jsou fuzzy množiny Antecedent i sukcedent mohou být složené, pak aplikujeme spojky OR a AND.

29

30 Skládání více pravidel Obecně skládáme výsledky více pravidel a chceme dát přesné číslo defazifikovat. Jsou různé metody defazifikace.

31

32 Defazifikace Střed maxima: u = umax +u min 2, kde u max a u min jsou nejnižší a nejvyšší hodnoty u, kde µ conseq (u) dosahuje maxima. těžiště (center of gravity) u = U u µconseq (u)du U µconseq (u)du střed součtů u = U u r µ r conseq (u)du U r µ r conseq (u)du

33 Fuzzy regulátor (shrnutí) Přijímá jeden nebo více vstupů měření a informací o stavu systému zpracuje vstupy na základě IF...THEN pravidel (případně společně s nefuzzy zpracováním) agregací (průměrováním a vážením) výstupů všech pravidel vydá jednu přesnou crisp hodnotu, která říká, jakou akci provádět.

34 Vstupy Např. pozorujeme jen rychlost, možné hodnoty jsou { Too slow, About right, Too fast }

35

36 Výstupní akce { Speed up, Not much change needed, Slow down }

37 Pravidla Rule 1: If the motor is running too slow, then speed it up. Rule 2: If motor speed is about right, then not much change is needed. Rule 3: If motor speed is to fast, then slow it down.

38 Spojky a agregace Rozhodneme se, jakou t normu použijeme pro AND a jak budeme agregovat fuzzy výstup do přesné hodnoty. např. multiplikativní t norma těžiště pro defuzzifikaci

39 Jeden rozhodovací cyklus Vstup: rychlost x = Rpm fuzzy vstupy: µ about right (x) = 0.4, µ too f ast (x) = 0.3 zkombinuji pravdivost antecedentů a jednotlivá pravidla zkombinuji výsledky (konsekventy) pravidel a najdu těžiště

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky. Expertní systémy. Jiří Dvořák

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky. Expertní systémy. Jiří Dvořák VYSOKÉ UČNÍ TCNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍO INŽNÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky Jiří Dvořák 2004 Obsah ředmluva...... 5 1. Úvod do expertních systémů...... 6 1.1 Charakteristika expertních systémů......

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky DATABÁZOVÉ SYSTÉMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky DATABÁZOVÉ SYSTÉMY (doplňující text ke konzultacím v 3. ročníku kombinovaného bakalářského studia oboru Aplikovaná

Více

4.1 Základní pojmy Znalost je lidský odhad uložený v mysli, získaný pomocí zkušeností a interakcí s okolním prostředím.

4.1 Základní pojmy Znalost je lidský odhad uložený v mysli, získaný pomocí zkušeností a interakcí s okolním prostředím. 4 Reprezentace znalostí V polovině 70. let se začal v umělé inteligenci přesouvat důraz od hledání univerzálního algoritmu pro řešení široké třídy úloh k práci se specializovanými znalostmi z určité oblasti.

Více

3. Třídy. Základní pojmy objektového programování. Třídy

3. Třídy. Základní pojmy objektového programování. Třídy 3. Třídy Základní pojmy objektového programování Jak už víme, je Java objektovým programovacím jazykem. V úvodu této kapitoly si objasníme základní pojmy objektové teorie. Objekt představuje souhrn dat

Více

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět.

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět. 1.1. Úlohy zpracování dat 1. ZPRACOVÁNÍ DAT Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny 1.1. Úlohy zpracování dat Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat problém evidence a zpracování velkého množství

Více

2. Teorie databázových systémů

2. Teorie databázových systémů - 1-1. Úvod Zpracování dat můžeme definovat jako obsažné a účelné sestavení dat provedené strojem ze zadaných údajů. Cílem je nejen ušetřit lidskou práci a čas, ale zejména zabránit možným chybám. Výsledkem

Více

množinu definujeme axiomaticky: nesnažíme se ji zkonstruovat (dokonce se ani nezabýváme otázkou,

množinu definujeme axiomaticky: nesnažíme se ji zkonstruovat (dokonce se ani nezabýváme otázkou, Matematická analýza I přednášky M. Málka cvičení A. Hakové a R. Otáhalové Zimní semestr 2004/05 2. Reálná čísla, funkce reálné proměnné V této kapitole zavádíme množinu, na níž stojí celá matematická analýza:

Více

Programování PLC podle normy IEC 61 131-3. v prostředí Mosaic

Programování PLC podle normy IEC 61 131-3. v prostředí Mosaic Programování PLC podle normy IEC 61 131-3 v prostředí Mosaic desáté vydání listopad 2007 změny vyhrazeny 1 TXV 003 21.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Srpen 2004 1 První verze Říjen 2004 2 Doplněn

Více

Využití ontologií k řízení přístupu

Využití ontologií k řízení přístupu VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta informačních technologií Teorie programovacích jazyků Využití ontologií k řízení přístupu Roman Petrucha leden 2005 1 Úvod V současné době je velice obtížné využít

Více

Diskrétní matematika Roman Čada Tomáš Kaiser Zdeněk Ryjáček Katedra matematiky FAV Západočeská univerzita v Plzni 2004

Diskrétní matematika Roman Čada Tomáš Kaiser Zdeněk Ryjáček Katedra matematiky FAV Západočeská univerzita v Plzni 2004 Diskrétní matematika Roman Čada Tomáš Kaiser Zdeněk Ryjáček Katedra matematiky FAV Západočeská univerzita v Plzni 2004 ii Úvodem Máte před sebou text k přednášce Diskrétní matematika pro první ročník na

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika

Pravděpodobnost a matematická statistika Pravděpodobnost a matematická statistika Mirko Navara Centrum strojového vnímání katedra kybernetiky FEL ČVUT Karlovo náměstí, budova G, místnost 104a http://cmp.felk.cvut.cz/ navara/mvt http://cmp.felk.cvut.cz/

Více

Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 1: Dotazovací jazyk SQL Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D.

Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 1: Dotazovací jazyk SQL Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 1: Dotazovací jazyk SQL Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Obsah kapitoly 1 Instalace Microsoft SQL Serveru 2 Dotazovací jazyk SQL 3 Příkaz SELECT

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

Diplomová práce. Plánování cesty robota ve spojitém prostředí

Diplomová práce. Plánování cesty robota ve spojitém prostředí Diplomová práce Plánování cesty robota ve spojitém prostředí vypracoval: Michal Šíma vedoucí práce: RNDr. Jiří Dvořák, CSc. obor: Inženýrská informatika a automatizace specializace: Informatika 2006 Strana

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

První začátky s C. Struktura programu a základní prvky. Základní termíny (1) Základní termíny (2)

První začátky s C. Struktura programu a základní prvky. Základní termíny (1) Základní termíny (2) Struktura programu a základní prvky První začátky s C Jazyk C/C++, co se týče struktury souboru, je daleko volnější oproti jiným programovacím jazykům. V podstatě je jedno, kde deklarujete proměnnou nebo

Více

Struktura programu a základní prvky

Struktura programu a základní prvky První začátky s C Struktura programu a základní prvky Jazyk C/C++, co se týče struktury souboru, je daleko volnější oproti jiným programovacím jazykům. V podstatě je jedno, kde deklarujete proměnnou nebo

Více

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie)

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ 211 Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ (okres Opava, červen 21) Rozsah 77 Průměr 11,5 Minimum 5,5 Dolní kvartil 8,4 5 1 15 2 Medián 9,9 Horní

Více

Jazyk G a GLCBuilder. U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010

Jazyk G a GLCBuilder. U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010 Jazyk G a GLCBuilder U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010 JAZYK G A GLCBUILDER Uživatelská příručka pro tvorbu knihoven grafických prvků určených pro grafické programovací nástroje MICROPEL.

Více

Funkce. Definiční obor a obor hodnot

Funkce. Definiční obor a obor hodnot Funkce Definiční obor a obor hodnot Opakování definice funkce Funkce je předpis, který každému číslu z definičního oboru, který je podmnožinou množiny všech reálných čísel R, přiřazuje právě jedno reálné

Více

Obr. 1 Biologický neuron

Obr. 1 Biologický neuron 5.4 Neuronové sítě Lidský mozek je složen asi z 10 10 nervových buněk (neuronů) které jsou mezi sebou navzájem propojeny ještě řádově vyšším počtem vazeb [Novák a kol.,1992]. Začněme tedy nejdříve jedním

Více

Institute of Computer Science. Tvorba ontologie huminových látek

Institute of Computer Science. Tvorba ontologie huminových látek Institute of Computer Science Academy of Sciences of the Czech Republic Tvorba ontologie huminových látek Pavel Tyl, Martin Řimnáč, Roman Špánek, Július Štuller, Zdeňka Linková, Josef Kozler, Barbora Antošová,

Více

Texty k Programování na VŠFS. Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května 2006 1 / 117

Texty k Programování na VŠFS. Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května 2006 1 / 117 Texty k Programování na VŠFS Petr Kučera 29. května 2006 Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května 2006 1 / 117 Obsah Základní informace k předmětu Dynamicky alokovaná paměť Jednoduché dynamicky

Více

Obsah 1. Základní algebraické pojmy... 2 2. Monoidové okruhy a některé další základní konstrukce... 4 3. Podgrupy a jiné podstruktury... 7 4.

Obsah 1. Základní algebraické pojmy... 2 2. Monoidové okruhy a některé další základní konstrukce... 4 3. Podgrupy a jiné podstruktury... 7 4. Obsah 1. Základní algebraické pojmy........................ 2 2. Monoidové okruhy a některé další základní konstrukce.............. 4 3. Podgrupy a jiné podstruktury....................... 7 4. Kvocientní

Více

Programování v C++ Ostrava, 2008 Rostislav Fojtík

Programování v C++ Ostrava, 2008 Rostislav Fojtík Programování v C++ Ostrava, 2008 Rostislav Fojtík Obsah: Úvodní lekce... 5 1. Základy OOP v C++... 7 2. Nové prvky jazyka C++... 17 3. Třídy a instance... 29 4. Statické datové členy a funkce. Přátelé....

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ REGULÁRNÍ A BEZKONTEXTOVÉ JAZYKY I HASHIM HABIBALLA OSTRAVA 2005 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií a českým státním rozpočtem Recenzent: Doc. Ing. Miroslav

Více

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Masarykova univerzita Fakulta informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Ondřej Bystrý 2006 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně

Více

Numerické metody. Autoři textu: RNDr. Rudolf Hlavička, CSc.

Numerické metody. Autoři textu: RNDr. Rudolf Hlavička, CSc. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Numerické metody Garant předmětu: doc. RNDr. Libor Čermák, CSc. Autoři textu: Mgr. Irena Růžičková RNDr. Rudolf Hlavička, CSc. Ústav matematiky

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY. postupné segmentace věty

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY. postupné segmentace věty Ð Û Å«Æ ±²³ µ ¹º»¼½¾ Ý MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Syntaktická analýza s vyuˇzitím postupné segmentace věty DIPLOMOVÁ PRÁCE Vojtěch Kovář Brno, podzim 2008 Prohlášení Prohlašuji, ˇze tato

Více

Datové struktury. ztexali a doplnili Martin Vidner Vladimír Kotal Universita Karlova

Datové struktury. ztexali a doplnili Martin Vidner <mvidner@atlas.cz> Vladimír Kotal <vlada@devnull.cz> Universita Karlova Datové struktury přednáší RNDr. Václav Koubek, DrSc. ztexali a doplnili Martin Vidner Vladimír Kotal Universita Karlova Matematicko-fyzikální fakulta 2004 Obsah 1

Více