POŽADAVKY TRHU PRÁCE A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POŽADAVKY TRHU PRÁCE A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH"

Transkript

1 POŽADAVKY TRHU PRÁCE A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH JANA ŠTURZOVÁ Centrum pro studium vysokého školství Abstrakt: V rámci své vzdělávací činnosti poskytují vysoké školy programy celoživotního vzdělávání orientované na výkon povolání nebo zájmově. Programy orientované na výkon povolání sledují požadavky trhu práce a podle svého zaměření slouží k získání nebo rozšíření kvalifikace v dílčích oblastech bakalářských a magisterských studijních programů, k prohloubení a rozšíření znalostí získaných studiem na střední škole. Klíčová slova: vysoké školy, celoživotní vzdělávání, vzdělávací aktivity, trh práce, kvalifikační požadavky trhu práce Abstract: Within the framework of their educational activities, higher education institutions provide lifelong learning programmes with vocational or skill-improvement focus. Vocational lifelong learning programs, reflecting the labour-market demands, aim at extending/furthering of personal qualification (acquired during secondary-school education) in the form of Bachelor or Master study. Key words: higher education institution, lifelong learning program, educational activities, labourmarket, labour-market demands, qualification 1. ÚVOD Koncem října 2000 vydala Evropská komise Memorandum o celoživotním učení, v němž naznačila své záměry v uskutečňování koncepce celoživotního učení a jímž zároveň vyzvala členské země Evropské unie, aby k němu do konce června 2001 uspořádaly co nejširší diskuse. V Memorandu se hovoří o všeživotním učení ( lifewide ), které obrací pozornost na rozšíření učení tak, aby probíhalo bez ohledu na životní etapu, místo, čas a formu učení. Jak je z Memoranda patrné, odráží tento dokument tu závažnou skutečnost, že orgány Evropské unie zařadily na nejvyšší příčky své celkové politiky právě rozvoj celoživotního učení. Dalším dokumentem, který zdůrazňuje úlohu celoživotního vzdělávání, je Operační program Rozvoj lidských zdrojů, který vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí v listopadu Program byl vypracován ve vazbě na Národní rozvojový plán České republiky a vymezuje priority a opatření v sektoru rozvoje lidských zdrojů pro realizaci pomoci v rámci Cíle 1 ze strukturálních fondů EU. Globálním cílem tohoto operačního programu je vysoká a stabilní úroveň zaměstnanosti, založená na kvalifikované a flexibilní pracovní síle, integraci sociálně vyloučených skupin obyvatelstva a konkurenceschopnosti podniků, při respektování principů udržitelného rozvoje. Operační program vymezuje 4 priority a 10 opatření, které pokrývají problematiku zaměstnatelnosti, včetně integrace skupin ohrožených sociální exkluzí, rovných příležitostí pro muže a ženy, rozvoje celoživotního učení a adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů na změny ekonomických a technologických podmínek. Rozvoj celoživotního učení je třetí ze čtyř priorit Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Jeho realizace současně přispěje k naplnění směrnic všech čtyř pilířů Národního akčního plánu zaměstnanosti pro rok 2002, zejména v rámci Pilíře 1 Zaměstnatelnost, a současně k naplnění cílů dvou strategických dokumentů pro oblast vzdělávání: Národního programu rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. Bílé knihy) a Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy ČR. 300

2 V kontextu cílů uvedených ve strategických dokumentech prochází Priorita 3 Rozvoj celoživotního učení napříč celou oblastí vzdělávání, přičemž se soustřeďuje na následující klíčové úkoly: - vytvořit nezbytnou základnu pro celoživotní učení a to zejména prostřednictvím zkvalitnění a systémové modernizace základního, středního a vysokoškolského vzdělávání s maximálním uplatněním individualizované a diferenciované výuky, - vytvořit a posilovat vazby mezi učením a prací, což umožní pružnější přechod mezi počátečním vzděláváním a zaměstnáním, - vytvořit ucelený systém dalšího vzdělávání se zvláštním důrazem na rozvoj dalšího profesního vzdělávání, nezbytné podmínky transformace a restrukturalizace stávajícího pracovního potenciálu ČR v souladu s rozvojovými změnami ekonomické základny. Celoživotní vzdělávání realizuje řada českých vysokých škol jako důsledek společenské potřeby i jako důsledek své orientace na přípravu vstupu ČR do EU. Tento stav však stále ještě neodpovídá skutečným potřebám společnosti s ohledem na proměňující se požadavky trhu práce. Současné ekonomické a sociální proměny, jichž jsme svědky, vyžadují další rekvalifikační, specializační a inovační studium, zaměřené na prohlubování, aktualizování a doplňování vzdělání nebo umožňující výkon nového povolání. Vyžadují však i nové přístupy při získávání potřebných, často klíčových dovedností a kompetencí, jejichž získávání a pěstování souvisí s rozvojem osobnosti, a tedy i s výchovou V rámci své vzdělávací činnosti poskytují vysoké školy programy celoživotního vzdělávání orientované na výkon povolání nebo zájmově. V této studii se soustředíme na ty programy celoživotního vzdělávání českých veřejných škol, které vznikly jako reakce na požadavky trhu práce. Úlohou těchto programů je zajistit kvalifikovanější pracovní sílu na pozicích, které si to vyžadují na jedné straně a celkově přispět k lepší zaměstnatelnosti se zřetelem k vysoké míře strukturální nezaměstnanosti na straně druhé. Programy celoživotního vzdělávání jsou zpravidla uskutečňovány jak v rámci akreditovaných bakalářských a magisterských studijních programů, tak i mimo tento rámec. Ty, které se uskutečňují v rámci akreditovaných studijních programů, slouží k získání nebo rozšíření kvalifikace v dílčích oblastech bakalářských a magisterských studijních programů, k prohloubení a rozšíření znalostí získaných studiem na střední škole, nebo jako příprava ke studiu v akreditovaných bakalářských a magisterských studijních programech uskutečňovaných danou vysokou školou. Mezi programy celoživotního vzdělávání uskutečňované mimo rámec akreditovaných studijních programů patří: studium vybraných studijních předmětů ze studijních plánů bakalářských a magisterských studijních programů, které doplňují znalosti studentů zejména jiných vysokých škol nebo absolventů vysokých škol, programy celoživotního vzdělávání orientované na výkon povolání a programy celoživotního vzdělávání orientované zájmově, určené zejména pro seniory v rámci univerzity třetího věku. Výuka kurzů celoživotního vzdělávání se podle svého cíle dělí na: - rekvalifikační, zaměřené na studium umožňující výkon nového povolání, - specializační, zaměřené na prohlubování znalostí v oboru při využití znalostí z širšího teoretického základu, - inovační, zaměřené na aktualizování a doplňování vzdělání o nejnovější poznatky vědy. 2. PROGRAMY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÝCH VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOL ORIENTOVANÉ NA VÝKON POVOLÁNÍ Cílem této studie je ukázat, jak některé české veřejné vysoké školy uskutečňují programy celoživotního vzdělávání orientované na výkon povolání a reagují tak na požadavky trhu práce. Z hlediska tohoto pohledu si blíže všimneme programů a kurzů celoživotního vzdělávání některých českých veřejných vysokých škol. Zdaleka nejde o jejich absolutní výčet a absolutní výčet studijních programů a kurzů kvalifikačního a rekvalifikačního rázu. Následující přehled vysokých škol a jejich kurzů je pouze ukázkou z široké škály příležitostí, které naše vysoké školy poskytují. 301

3 Programy celoživotního vzdělávání na Vysoké škole ekonomické v Praze obsahují vedle univerzity třetího věku, mimořádného studia a vzdělávání zaměstnanců VŠE také mnoho manažerských, finančních, obchodních, veřejně správních a regionalistických kurzů programů každoročně zajišťovaných fakultami nebo mezifakultně. Tuto činnost VŠE dlouhodobě velmi úspěšně rozvíjí, o čem svědčí i vzrůstající počty zájemců. V dlouhodobém záměru se počítá s komplexnějším využitím organizačních a dalších servisních možností Ústavu celoživotního vzdělávání VŠE. Kvalifikační programy orientované na výkon povolání jako součást celoživotního vzdělávání se uskutečňují na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze v rámci i mimo rámec akreditovaných bakalářských a magisterských studijních programů. Mimo rámec studijních programů se realizují kurzy pořádané na zakázku pro podniky. Jedná se o krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé programy strukturované podle potřeb pro specialisty, nižší i střední management se zaměřením na prohloubení odborných znalostí v profesi. Oblast celoživotního vzdělávání na Univerzitě Karlově v Praze je vskutku bohatá. Patří sem přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na vysoké školy, pomaturitní studium, jazykové kurzy, letní školy, Univerzita 3.věku, MBA - manažerský studijní program vedený v angličtině, který UK otevírá od září 2004 ve spolupráci s australskou univerzitou The University of Queensland, kvalifikační vzdělávání a ostatní kurzy. Co se týká kvalifikačního vzdělávání a ostatních kurzů, patří sem např. nabídka kurzů pořádaných JURIDIKEM Ústavem pro další vzdělávání právníků Právnické fakulty UK, kurz evropského tlumočení uskutečňovaný Ústavem translatologie Filozofické fakulty UK, zájmový specializační program Léčivé rostliny Farmaceutické fakulty UK, specializační distanční studium oboru andragogika a vzdělávání dospělých Filozofické fakulty UK a kurz Presentation Skills (Prezentační dovednosti) realizovaný v angličtině Fakultou sociálních věd UK. Na Českém vysokém učení technickém v Praze se uskutečňují programy a kurzy celoživotního vzdělávání na jednotlivých fakultách. Jedná se o kurzy, které seznamují s moderními metodami pro podporu tvořivosti při řešení inženýrských inovačních zadání, novými poznatky v oboru netradiční energetiky, vlastnostmi a sortimentem současně vyráběných a používaných stavebních, strojírenských a jiných materiálů. Dále se jedná o kurzy, které poskytují a rozvíjejí manažerské znalosti a dovednosti tvorby portfoliových, produkčních, propagačních, distribučních a vývojových strategií, zaměřených na získání požadované konkurenční síly a dosažení strategických podnikatelských cílů. Účastníci kurzů se zdokonalují v získávání a analyzování marketingových informací umožňujících analyzovat konkurenční postavení a přitažlivost cílových trhů a vytvářet reálné produktové strategie a jejich implementací dosahovat významných konkurenčních výhod. Kurzy celoživotního vzdělávání, které realizuje Policejní akademie České republiky, jsou určeny zejména pro příslušníky Policie České republiky a zaměstnance resortu Ministerstva vnitra, avšak tam, kde to kapacity umožňují, i pro mimoresortní účastníky z veřejné i soukromé sféry. Jedná se o kurzy krátkodobé i dlouhodobější. Katalog kurzů celoživotního vzdělávání Policejní akademie České republiky nabízí v akad. r. 2003/2004 tematický rozsah od otázek územní samosprávy, právní problematiku kapitálového trhu, úpravy živnostenského podnikání až po otázky kriminologické a policejní praxe. Programy celoživotního vzdělávání zajišťuje na Vysokém učení technickém v Brně Centrum vzdělávání a poradenství. Ve spolupráci s fakultami VUT Centrum vedle svých dalších aktivit (např. zabezpečuje výuku vybraných předmětů humanitní a společensko-vědní orientace ve studijních programech fakult) navrhuje a poskytuje nadstavbové a mezioborové programy a kurzy celoživotního vzdělávání, které doplňují a rozšiřují nabídku studijních a vzdělávacích programů jednotlivých fakult. Centrum také zabezpečuje program vzdělávání seniorů v rámci činnosti Univerzity třetího věku. Vytváří komunikační, informační, vzdělávací a koordinační zázemí pro systematický rozvoj celoživotního vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně. Vzdělávací programy zahrnují manažerské vzdělávání, odborně-technické vzdělávání, vzdělávání informačních technologií a jazykové vzdělávání. 302

4 Institut celoživotního vzdělávání je celoškolské pracoviště Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. V současné době zajišťuje Institut celoživotního vzdělávání Doplňující pedagogické studium učitelství odborných předmětů a Doplňující pedagogické studium mistrů odborné výchovy, Univerzitu třetího věku a vzdělávací kurzy podle potřeb a požadavků široké veřejnosti. Jako příklady si můžeme uvést následující kurzy, které reagují na požadavky trhu práce: Evropská unie a Česká republika, Odpadové hospodářství a environmentální management obcí, Integrovaný management životního prostředí, jakosti, hygieny a bezpečnosti, Pěstování energetických dřevin a jejich využití. Centrum pro další vzdělávání je pedagogickým pracovištěm s celouniverzitní působností při Masarykově univerzitě v Brně. Zajišťuje úkoly spojené s celoživotním vzděláváním pracovníků škol i pracovníků mimo resort školství. Zejména jde o kurzy pro státní správu a další vzdělávání pedagogických pracovníků. Úzce spolupracuje s fakultami a ústavy MU, externími spolupracovníky z praxe, Českou školní inspekcí, školskými úřady a dalšími významnými pracovišti. Zapojuje se do řešení domácích a zahraničních projektů, má rozsáhlou ediční činnost a zahraniční spolupráci. Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích uskutečňuje programy celoživotního vzdělávání částečně v rámci akreditovaných studijních programů. Další formou je doplňkové pedagogické studium pro učitele odborných předmětů a jazyků, pro které pořádá Pedagogická fakulta JČU následující kurzy: Moderní trendy v didaktice fyziky, Osobnostně sociální výchova v kontextu předškolního vzdělávání, Multimédia ve vzdělávání, Sociální kompetence učitele. Oblastí celoživotního vzdělávání se na Západočeské univerzitě v Plzni zabývá Ústav celoživotního vzdělávání. V současnosti realizuje tři projekty: - Vzdělávání pracovníků veřejné správy, (UŽD jako koordinátor bude usilovat o spolupráci Fakulty právnické, Fakulty ekonomické, Fakulty humanitních věd, popř. dalších), - Využití IT technologií při výuce učitelů, - Modelový projekt profesionalizace kariérového poradenství a zprostředkování pracovních příležitostí - vývoj evropského vzdělávacího programu Job-consulter. Bohatou nabídku uvádí program celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Z programů, kterých si tato studie všímá jako kurzů sledujících měnící se celospolečenské potřeby a požadavky trhu práce, uvádíme několik následujících příkladů: Doplňující pedagogické studium pro profese pracující se znevýhodněnými skupinami populace, Školský management, Specializovaný pracovník pro informační a komunikační technologie, Základy tvorby multimediálních prezentací. Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem nabízí ke studiu v režimu celoživotního vzdělávání jednak některé bakalářské a navazující magisterské studijní obory (účastníci studia nejsou studenty ve smyslu zákona), jednak rekvalifikační kurzy pro zaměstnance podniků a organizací a vzdělávání úředníků veřejné správy. Fakultě byla Ministerstvem vnitra udělena akreditace vzdělávacího programu Vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů územních samosprávných celků (obecná část). Fakulta dále poskytuje rekvalifikační kurzy orientované přímo na současné požadavky společnosti a měnícího se hospodářství. Z nich jmenujme dvousemestrální kurz Asistent podnikového managera. Absolvent kurzu získá základní podnikatelské znalosti v oblasti zakládání malé firmy a živnostenského podnikání. Z programů celoživotního vzdělávání organizovaného Centrem dalšího vzdělávání Technické univerzity v Liberci stojí za pozornost v souvislosti s návazností na potřeby trhu práce, zejména následující programy: Textilní marketing a Školský management a výchovné poradenství. Organizací kurzů celoživotního vzdělávání se na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové zabývá Institut dalšího vzdělávání. Institut nabízí kurzy a školení z oblasti výpočetní techniky, cestovního ruchu, managementu a ekonomie. Součástí nabídky jsou i jazykové kurzy a řada dalších školení. IDV má v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků akreditovány MŠMT distanční kurzy INTERNET ve vzdělávání a Moderní prezentace a vzdělávání a od roku 2001 je institut akreditován jako testovací středisko pro ECDL. Institut také 303

5 realizuje vybraná školení na základě přání různých institucí a podniků. Příkladem mohou být následující kurzy: Tři základní kroky k podnikatelskému úspěchu firmy, Rekvalifikační kurz ECDL, Resocializační kurz, Školení pro managery, Spolupráce při pořádání videokonferencí. 3. ZÁVĚR V situaci globalizace světové ekonomiky se stane celoživotní vzdělávání nezbytností pro všechny skupiny populace jako nutný předpoklad uplatnění se na trhu práce, přičemž bude nutné programy celoživotního vzdělávání diferencovat pro jednotlivé cílové skupiny a jejich potřeby, ať jde o programy pro čerstvé absolventy škol (středních i vysokých), doškolovací programy pro zaměstnance, podnikatele; rekvalifikační programy, atd. Současně je třeba sledovat i vývoj požadavků na kvalifikaci lidského kapitálu v podmínkách globalizace. Smyslem a základním úkolem vzdělávání je dát člověku nejen potřebnou kvalifikaci, ale i kompetence, které mu umožní zvládnout aktuální i budoucí požadavky, kladené na jeho činnost. S tím souvisí i cílené vedení k sebevýchově, rozvíjení osobnosti a kontinuálnímu sebevzdělávání. Je třeba říci, že celoživotní vzdělávání není v naší republice žádnou novinkou. Již dříve bylo organizováno jak na vysokých školách, tak i mimo ně. Na vysokých školách se realizovalo např. ve formě postgraduálních kurzů nebo programů dálkového studia. Mimo vysoké školy existovala kulturní střediska a jiná osvětová zařízení poskytující zájemcům z řad veřejnosti celou řadu jazykových i jiných kurzů. Vývoj v posledních deseti letech však nezůstal bez vlivu na podobné instituce. Staré instituce zanikaly a nové vznikaly většinou v reakci na průběžně vznikající požadavky poptávky, nově se objevilo v souvislosti s uzavíráním dřívějších výrobních programů souvisejícími se změnami na trhu práce i rekvalifikační vzdělávání. Velkou pomocí pro rozvoj celoživotního vzdělávání se staly i vzdělávací programy Evropské unie. Tradice osvětové činnosti v České republice a českých zemích vůbec je však mnohem delší, než kam sahají dějiny poválečného Československa. Její kořeny sahají do posledních let rakouského mocnářství a její rozkvět do období první republiky. O šíření osvěty se v této době zasloužili zejména učitelé, středoškolští i vysokoškolští, kteří vykonali velký kus práce jak na poli šíření znalostí a popularizace vědy směrem k nejširší veřejnosti, tak formou doškolovacích a rekvalifikačních kurzů určených některým odborným profesním skupinám. Je nesporné, že vysoká osvětová činnost v období první republiky měla velký vliv na hlubší povšechné vzdělání a znalosti české populace této doby, které bylo uznávané v celoevropském měřítku. Stálo by za studii zjistit, jak souvisí mezinárodně vysoce hodnocená kreativní česká pracovní síla v období mezi válkami s úrovní osvětové činnosti, která se rozvíjí v českých zemích od konce 19. století a stává se samozřejmostí ve 20. a 30. letech 20. století. Byl by to zajímavý odkaz do dnešních dní a další poukaz na důležitost a nezbytnost celoživotního vzdělávání. PhDr. Jana Šturzová Centrum pro studium vysokého školství U Lužického semináře 13/90, Praha 1 Malá Strana 304

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko II Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko 32 4. Regionální a programový kontext 4.1 Programové dokumenty v oblasti rozvoje lidských zdrojů Jedním z klíčových

Více

Profesní vzdělávání dospělých

Profesní vzdělávání dospělých Profesní vzdělávání dospělých Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. Úvod Dnešní hospodářská a finanční krize představuje právě takovou situaci, kdy se další vzdělávání stává určitou výzvou, pomáhá řešit problémy

Více

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Název publikace: Strategie celoživotního učení ČR Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Vydavatel: Ministerstvo školství,

Více

Jak se dostat na ekonomické fakulty

Jak se dostat na ekonomické fakulty Jak se dostat na ekonomické fakulty Ekonomických oborů je velké množství a dají se studovat ve spojení s určitým odvětvím, studia nabízejí veřejné i soukromé vysoké školy. Management, cestovní ruch, podniková

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Strategie celoživotního učení ČR

Strategie celoživotního učení ČR Strategie celoživotního učení ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha 2007 2 OBSAH ÚVOD... 5 1. POJETÍ CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ... 7 1.1 Vymezení pojmu celoživotní učení... 7 1.2 Vývoj koncepce

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 2010

Více

ANALÝZA AKTUÁLNÍ SITUACE V REALIZACI A PŘÍPRAVĚ STRUKTUROVANÉHO STUDIA UČITELSTVÍ NA PEDAGOGICKÝCH FAKULTÁCH

ANALÝZA AKTUÁLNÍ SITUACE V REALIZACI A PŘÍPRAVĚ STRUKTUROVANÉHO STUDIA UČITELSTVÍ NA PEDAGOGICKÝCH FAKULTÁCH Články ANALÝZA AKTUÁLNÍ SITUACE V REALIZACI A PŘÍPRAVĚ STRUKTUROVANÉHO STUDIA UČITELSTVÍ NA PEDAGOGICKÝCH FAKULTÁCH Jana Motyková 1. Úvod Dynamický rozvoj společnosti v posledních desetiletích, který se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Preambule Vysoké školy jsou nenahraditelnou součástí

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Úvod ke koncepci rezortního vzdělávání Stěžejní prioritou Ministerstva zemědělství je zajištění udržitelnosti zemědělství a posílení

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA DLOUHODOBÝ ZÁMĚR 2011 2015 MASARYKOVA UNIVERZITA POSLÁNÍ MASARYKOVY UNIVERZITY Posláním Masarykovy univerzity je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2004 KVĚTEN 2003 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM TEL +420 475 603 923, +420 475 601 370, FAX +420 475 600 135 INFO@VSEM.CZ,

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s.

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s. Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2011/2012 Úplný název vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s. Adresa vysoké školy Jungmannova 17/28, Praha 1, 110 00 Telefon 221 506 700 e-mail

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová Praha 2013 Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová

Více

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Autorský kolektiv: RNDr. Libor Berný, NÚOV (kap. 3) PhDr. Jana Bydžovská, NÚOV (kap. 7) Mgr. Kateřina Čechlovská, NÚOV (kap. 1)

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové na období 2011 2015 Říjen 2010 Dlouhodobý záměr byl

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více