Aplikace podnikové informatiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aplikace podnikové informatiky"

Transkript

1

2 Aplikace podnikové informatiky Ing. Zuzana Šedivá, Ph.D. 1

3 Technologická infrastruktura IS IS/ICT informační systém podpořený informačními technologiemi IS Informační technologie (IT) Programové vybavení (Software) Aplikační programové vybavení Prostředky vývoje Základní programové vybavení Technické prostředky (Hardware)

4 Informační systém Informační systém systém zpracování informací, který spolu s přiřazenými zdroji (lidé, technické a finanční zdroje) poskytuje a šíří informace. Systém zpracování informací je jeden nebo více systémů zpracování dat a zařízení (jako jsou kancelářské a komunikační zařízení), které slouží ke zpracování informací. Systém zpracování dat (synonymum počítačový systém, výpočetní systém) je jeden nebo více počítačů, přídavná zařízení a programové vybavení, které slouží ke zpracování dat.

5 Aplikace podnikové informatiky (1) Aplikace v IS firmy typy, kategorie, ERP II (2) Celopodnikové aplikace (ERP) zdroje dat, podniková funkcionalita (3) e-business - principy typy aplikací, EDI, ebxml (4) e-commerce el. obchod (5) e-procurement el. zásobování (6) e-marketplace el. trţiště (7) SCM / APS řízení dodav.řetězců (8) m-commerce typy aplikací, výhody (9) CRM řízení vztahů k zákazníkům a partnerům (10) Řízení podnikového obsahu (ECM) (11) Další typy aplikací CI, informační zdroje,.. 4

6 Aplikace podnikové informatiky Aplikací podnikové informatiky se rozumí řešení řídících, finančních, obchodních, výrobních a dalších procesů a funkcí podniku pomocí prostředků informačních a komunikačních technologií, tj. aplikačního a základního software, technických a komunikačních prostředků a s nimi spojených sluţeb poskytovaných uživatelům. (4) e-commerce el. obchod (10) Řízení podnikového obsahu (ECM) (1) Aplikace v IS firmy typy, kategorie, ERP II (2) Celopodnikové aplikace (ERP) zdroje dat, podniková funkcionalita (8) m-commerce typy aplikací, výhody (3) e-business - principy typy aplikací, EDI, ebxml (5) e-procurement(6) e-marketplace el. zásobování el. trţiště (7) SCM / APS řízení dodav.řetězců (9) CRM řízení vztahů k zákazníkům a partnerům (11) Další typy aplikací CI, informační zdroje,.. 5

7 Služby analytické, konzultační, vývojářské, školicí Technologická infrastruktura IS Aplikace podnikové informatiky IS Informační technologie (IT) Programové vybavení Aplikační program. (Software) vybavení Prostředky vývoje Základní programové vybavení Technické prostředky (Hardware) Aplikační software pro finanční řízení, účetnictví řízení prodeje, nákupu, řízení výroby řízení lidských zdrojů, Základní software databázové systémy, operační systémy, Uživatel Data, datové báze prodeje Data, datové báze finanční Data, datové báze výroby,.. Dodavatel, poskytovatel produktů a služeb 6

8 Podniková informatika: řešení vztahu ekonomika (obsah) - technologie úrovně pohledu na informatiku, řízení firmy vazby a toky ve firmě, oblasti řízení, moduly IS, procesy řízení, obecné schéma aplikační architektury podnikového IS/ICT- co je účelem jednotlivých aplikací ve firmě, jejich výhody a omezení nároky na řízení a na IS 7

9 Podniková informatika - obsah Podniková informatika: Osobní informatika: ICT: 8

10 Varianty řešení IS aplikační software vývoj na zakázku, neexistuje standardní software, malé dílčí aplikace pro jednotlivé oblasti řízení, desintegrované řešení, celopodnikový aplikační software (ERP) bez specializovaných aplikací, celopodnikový aplikační software (ERP) a specializovaná řešení (např. elektronický obchod) integrovaná do jednoho informačního systému, integrovaný celopodnikový aplikační software (ERP II) 9

11 Funkcionalita IS Business Intelligence - analýzy - interních a externích zdrojů, prostředí, trhu - dle dimenzí Realizace procesů: Realizace procesů: Marketing Realizace procesů: Realizace procesů: Prodej, expedice Nákup Zákazník Zákazník Sklady Dodavatel TPV Výroba - plánování, projektové řízení, operativní, dílenské řízení, řízení údržby Dodavatel Sluţby Finanční instituce Státní správa Finance: Finanční účetnictví, Finanční plánování Treasury management, Controlling, Pohledávky, Závazky, Pokladna Personalistika PAM Majetek, investice Sluţby Finananční instituce Státní správa Externí infrast. Interní infrastruktura - komunikace, správa dokumentů, WF, organizace Externí infrastr. 10

12 Architektury IS/ICT architektura v informačních systémech se pouţívá k vyjádření základního konceptu různých oblastí jejich řešení, resp. vyjádření pohledů na jejich řešení, nejčastější architektury (klasický pohled): globální architektura - představuje hrubý návrh celého IS/IT architektura sluţeb IS/ICT, tj. struktura poskytovaných sluţeb a jejich vzájemných vztahů. Sledují se např. informační sluţby interním pracovníkům nebo externím zákazníkům a partnerům, jejich obsahová náplň, obchodní podmínky, organizační zajištění apod., aplikační architektura informačního systému představující přehled aplikací a úloh, jejich uspořádání a základní vztahy mezi nimi, architektura technologická reprezentující uspořádání širokého spektra informačních a komunikačních technologií, tj. softwarových a technických prostředků, architektura řízení IS/ICT - definuje jednotlivé oblasti řízení IS/ICT a jejich vzájemné vztahy 11

13 Globální architektura IS Představuje hrubý návrh celého IS/IT. Je to určitá vize budoucího stavu. Zachycuje jednotlivé komponenty IS a jejich vzájemné vazby. Je sloţena z tzv. bloků (mnoţin informačních sluţeb, funkcí, které slouţí k podpoře podnikových procesů). Příklad členění architektury IS podle hierarchie práv a odpovědnosti. EIS DWH MIS finan. řízení, HR, legislativa, nákup, prodej, objednávky vrcholové řízení strategické a analytické řízení střední management EDI CAD TPV TPS oper. řízení výroby dílenské řízení výroby GIS OIS operativní úroveň řízení 12

14 Funkcionalita IS Implementace Metodika Aplikační moduly Účetnictví, hlavní kniha Plánování výroby Nákup Lidské zdroje Dokumentace, help Procesy, funkce Vývoj Pohledávky Závazky Dílenské řízení Řízení výrobků Prodej Řízení zásob, Sklady Řízení majetku Správa aplikace Provoz nastavení, přehledy Přístupová práva Customizace Marketing Řízení projektů Moduly rozhraní na databázové systémy, operační systémy, ostatní aplikace 13

15 Aplikační architektura IS/IT obchodní firmy Vlastníci, management Business Intelligence, manažerské aplikace ERP Zákazníci CRM Prodej, nákup, sklady Finance, Controlliing,.. Zdroje (personál, majetek), e_business e_business Dodavatelé, obchodní partneři Interní infrastruktura Obchodníci, referenti, obchodní zástupci, kontaktní centrum 14

16 Aplikace podnikové informatiky a jejich vazby Business Intelligence (BI) Správa podnik. obsahu (ECM) Analytické a plánovací aplikace Reporting Dolování dat Řízení výkonnosti Elektronické podnikání (e-business) Týmová spolupráce (groupware) Správa dokumentů Řízení pracovních toků Správa webového obsahu Elektronické obchodování Elektronické zásobování Řízení podnikových zdrojů (ERP) Elektronická tržiště Řízení prodeje Marketing Řízení nákupu Řízení skladů Mobilní obchodování Pokročilé plánování a rozvrhování / řízení dodavatelských řetězců (APS/SCM) Řízení vztahů k zákazníkům (CRM) Řízení vztahů k partnerům Řízení vztahů k dodavatelům (SRM) Řízení znalostí Finanční analýzy a plánování Účetnictví Řízení majetku Řízení lidských zdrojů Vývoj výrobků a služeb Řízení výroby Řízení projektů Řízení dopravy, ekologie, energií Podnikové aplikace dle odvětví (rezervační aplikace, dispečerské, zákaznické aplikace atd.) 15

17 Funkcionalita IS Funkce, procesy ERP e-business m-comm CRM ECM Základní administrativa x X Prodej X X X X x Nákup X X X x x Sklady X x x x Marketing x X X X x Příprava výroby X x Výroba X x x Finance X x x x Personalistika X x PAM X x Majetek X x 16

18 Modely podnikového řízení MRP - Material Requirements Planning - metoda, která pomocí kusovníku, stavu skladových zásob a plánu výroby stanovuje materiálové poţadavky, CRP - Capacity Requirements Planning - určuje rozsah disponibilních kapacit a jejich obsazení, MRP II - Manufacturing Resource Planning - metoda obsahuje plánování materiálových i kapacitních zdrojů, DRP - Distribution Resource Planning - obsahuje rozšíření do oblasti plánování klíčových zdrojů v rámci distribuce, tj. velikosti skladových prostor, pracovních sil, financí, vozidel, apod. ERP - Enterprise Resource Planning - integrovaný informační systém pro určení a plánování podnikových zdrojů potřebných k přijetí, zhotovení, dodání a zaúčtování zákaznického obchodního případu 17

19 ERP ERP (Enterprise Resource Planning) typ aplikace v informačním systému, která umoţňuje řízení a koordinaci všech disponibilních podnikových zdrojů a aktivit, schopnost automatizovat a integrovat klíčové podnikové procesy a data, zpracovávat je v rámci celé firmy a zpřístupňovat pracovníkům podniku detailní i komplexní informace. primárně, nikoli výlučně, určeno pracovníkům střední a niţší (operativní) úrovně řízení, transakční orientace Vstupní doklady dotazy Pohybová, (změnová) data Kmenová data Protokoly Archivy, pracovní data přehledy, výběry,.. 18

20 Řízení prodeje Řízení distribuce Rízenídistribuce SAP Business Suite mysap PLM SAP PLM mysap SRM SAP SRM Řízení nákupu Rízenínákupu Řízení údrţby & Řízení jakosti Rízen íúdrţby & Rízen íjakosti mysap ERP Financní Finanční rízení řízení Rízení Řízení lidských zdroju zdrojů Korporacní Korporační sluţby Řízení Rízení operací Skladov éhospod árstv í& Rízen ívýroby Skladové hospodářství & Řízení výroby mysap SCM SAP SCM Rízeníprodeje mysap CRM SAP CRM SAP NetWeaver 19

21 Rozdělení ERP systémů ERP systém All-in-One Best-of-Breed Odlehčený ERP nebo specializovaná verze pro SME Základní charakteristika klady zápory Příklad ASW Řešení pokrývá všechny klíčové interní procesy firmy (výroba, ekonomika, personalistika, logistika Řešení pro specifické obory nebo procesy, nemusí obsahovat všechny klíčové procesy Odlehčená verze standardního řešení ERP s cílem poskytnout dostatečnou funkcionalitu pro malé a střední firmy Dostatečná integrace aplikací, vhodné řešení pro většinu firem Detailní funkcionalita na velmi kvalitní úrovni, špičkové oborové řešení, Best practices Niţší cena řešení, méně náročná implementace Ve funkcionalitě chybí detailnější řešení, úpravy v kastomizaci jsou finančně nákladné Sloţité vazby v integraci, které je nutno koordinovat ve více projektech Omezená funkcionalita, počet licencí, mysap Business Suite,, Oracle E- Business Suite MS Dynamics VEMA (personalistika), ZeMan (zemědělství), INCAD (strojírenství), Helios Orange Altus Vario, SAP All-in-One 20

22 Trh ERP v ČR v roce 2009 malé firmy Zdroj: Sodomka, Petr. Český ERP trh pod vlivem ekonomického poklesu a dotačních programů. ERP Fórum. [online] [datum citace: ]. Převzato z: 21

23 ERP systémy v malých firmách srovnání trhu ČR v letech 2007 a , ,2 13,7 12,8 5,8 27,5 5,5 3,9 3,6 2,7 2,9 1,8 2,8 1,7 27,1 16,

24 Trh ERP v ČR v roce 2009 středně velké firmy Zdroj: Sodomka, Petr. Český ERP trh pod vlivem ekonomického poklesu a dotačních programů. ERP Fórum. [online] [datum citace: ]. Převzato z: 23

25 ERP systémy ve středně velkých firmách srovnání trhu ČR v letech 2007 a ,5 20,1 10 3,8 4,6 4,6 6,5 6,5 5,95,5 9,3 8,9 5,8 4,5 45,5 39,

26 Trh ERP v ČR v roce 2009 velké firmy do 1000 zaměstnanců Zdroj: Sodomka, Petr. Český ERP trh pod vlivem ekonomického poklesu a dotačních programů. ERP Fórum. [online] [datum citace: ]. Převzato z: 25

27 Trh ERP v ČR v roce 2009 Z uvedeného průzkumu vyplývá: All-in-One Více neţ 56 % z celkového počtu all-in-one ERP systémů nasazených ve firmách od deseti do tisíce zaměstnanců pochází z produkce některého z těchto českých výrobců Asseco Solutions, ABRA Software, J.K.R., K2 atmitec a Ortex Specialisté na obory i procesy Velmi silné jsou IT firmy zabývající se vývojem a prodejem ERP systémů orientovaných na konkrétní obor nebo podnikový proces (best-of-breed). Produkty těchto výrobců nelze poměřovat, protože každý z nich je velice funkčně vyhraněný. Více neţ 75 % všech nasazených best-of-breed ERP aplikací v organizacích od deseti do tisíce zaměstnanců patří společnostem Vema a Arbes Technologies. Zdroj: 26

28 Podnikové portály Portál je množina technologií a aplikací tvořící univerzální rozhraní, jehož prostřednictvím je každému, koho se dotýkají činnosti organizace (zákazník, dodavatel, zaměstnanec apod.), umožněno účastnit se procesů organizace, přistupovat ke všem relevantním informacím, komunikovat s ostatními kooperujícími pracovníky a realizovat adekvátní aktivity spojené s podnikovými procesy. Funkce portálu: zpřístupnění funkcionality různorodých aplikací, řízení přístupu a bezpečnosti, prezentace informací zohledňující koncovou stanici uživatele, kastomizace a personalizace, federace, vyhledávací funkce, správa dokumentů. Kategorie portálů: vztah podniku a zaměstnance (B2E), vztah podniku a zákazníků (B2C), vztah mezi podniky (B2B). 27

29 Intranety a extranety Intranet je specifický případ aplikace mechanismů, přístupů a protokolů uplatňovaných v Internetu na privátní prostředí ekonomického subjektu, tj. počítačové sítě ohraničené vlastnictvím ekonomického subjektu. Intranet je tedy aplikace podnikové informatiky mající infrastrukturní charakter, postavená na technologiích internetu a umožňující zaměstnancům firmy či organizace mnohem efektivněji navzájem komunikovat a spolupracovat a tím zvyšovat produktivitu práce. Funkce podnikového intranetu: sdílení základních souborů pracovníky podniku, publikace aktuálních podnikových informací, správa projektů a sdílení projektové dokumentace, evidence a publikace vnitřních směrnic, pravidel, pokynů, informace o podnikových produktech, službách a jejich cenách, základní, zejména kontaktní informace o zaměstnancích podniku atd. 28

30 Intranety a extranety Extranety jsou vzájemně provázané informační systémy podniků, obchodních partnerů za účelem efektivnější a pružnější vzájemné komunikace a kooperace. Extranet je tak specifický případ aplikace mechanismů, přístupů a protokolů uplatňovaných v Internetu (a Intranetu) na množinu spolupracujících ekonomických subjektů. Rozdíly mezi intranetem, internetem a extranetem Internet Intranet Extranet Typ přístupu Otevřený Privátní Kontrolovaný Charakter uţivatele Veřejnost (kdokoliv) Členové organizace Partneři Charakter informací Všeobecné Proprietární Vybrané 29

31 Aplikace podnikové informatiky (1) Aplikace v IS firmy typy, kategorie, ERP II (2) Celopodnikové aplikace (ERP) zdroje dat, podniková funkcionalita (3) e-business - principy typy aplikací, EDI, ebxml (4) e-commerce el. obchod (5) e-procurement el. zásobování (6) e-marketplace el. trţiště (7) SCM / APS řízení dodav.řetězců (8) m-commerce typy aplikací, výhody (9) CRM řízení vztahů k zákazníkům a partnerům (10) Řízení podnikového obsahu (ECM) (11) Další typy aplikací CI, informační zdroje,.. 30

32 e-business základní vztahy subjektů Podnik (B Business) Zákazník (C Consumer) Správa (G Government) Podnik (B Business) B2B Systémy pro obchodní transakce mezi podniky B2C Internetové obchody určené koncovým spotřebitelům B2G Nabídka sluţeb a zboţí, komunikace se státní správou Zákazník (C Consumer) C2B Prodej spotřebitelů firmám, sledování nabídek C2C Aukční systémy pro prodej pouţitého zboţí C2G Podávání daňových přiznání, volby, sčítání lidu Správa (G Government) G2B Zadávání veřejných zakázek a grantových projektů G2C Poskytování informací o veřejné správě G2G Spolupráce státních orgánů, mezinárodní koordinace 31

33 e_business škála produktů, aplikací a sluţeb, jejichţ společným jmenovatelem je vyuţití elektronických komunikačních kanálů a zejména infrastruktury Internetu pro realizaci obchodních procedur a operací, e_business: Výrobní podnik B2B B2B Doprava e_procurement B2B marketplace Výrobní podnik Vývoj a výzkum Montáţní podnik Státní správa B2B B2G Distribuční centra e_commerce B2C Maloobchodní centra 32

34 Rozlišení aplikací e-businessu B2C e-commerce (www) e-procurement (EDI,ebXML) e-procurement (EDI,ebXML) e-procurement (EDI,ebXML) e-marketplace SCM /APS 33

35 EDI Electronic Data Interchange EDI - způsob výměny strukturovaných dat (např. objednávek, faktur, dobropisů apod.) na základě dohodnutých zpráv mezi IS jednotlivých obchodních partnerů realizace obchodních procedur, resp. podpora obchodních případů na straně vazeb podniku k zákazníkům i dodavatelům - na bázi výměny obchodních dokumentů, realizace vazeb k finančním ústavům, bankám - platební příkazy, avíza o platbách, realizace vazeb k dopravním organizacím, elektronický marketing - vytváření a zasílání elektronických katalogů, firemních presentací ve veřejných počítačových sítích 34

36 VAN operátor VAN operátor Technologie EDI Vytvoření objednávky na dodavatele Objednávka (Inhouse formát) Konvertor: konverze objednávky do EDI standardu Objednávka (ve standardu EDI, např. EDIFACT) Odeslání objednávky ze systému SAP do sítě VAN Zákazník ASW, např. SAP: VAN Přijetí objednávky od VAN operátora Objednávka (ve standardu EDI, např. EDIFACT) Konvertor: konverze z EDI standardu do Inhouse formátu Objednávka (Inhouse formát) Dodavatel ASW, např. MS Dynamics: Odeslání zprávy CONTRL Odeslání zprávy APERAK 35

37 Standardy v EDI EDI standard - dohodnutá reprezentace informace (jaké poloţky, jak strukturovány, a kompletovány), která se má přenášet z jedné počítačové aplikace do jiné, standardy EDI se vztahují k jednotlivým hierarchickým úrovním obchodní dokumentace: datový prvek (data element) segment (segment) zpráva (message) funkční skupiny (functional groups) výměna (interchange) 36

38 Příklad EDI zprávy UNH+ME PRICAT:D:96A:UN:EAN006 ' BGM+9+PC ' Hlavička identifikující druh a verzi zprávy, též je zachyceno číslo zprávy (ME123321). Jedná se o katalog výrobků PC DTM+137: :102' Datum zprávy je 3. ledna RFF+CT:5622SLA' Smlouva související s katalogem má číslo 5622SLA. DTM+171: :102' Datum smlouvy je NAD+BY ::9' RFF+VA:VR12345' NAD+SU ::9' RFF+VA:VR95745' CUX+2:BEF:8' Kupující strana je jednoznačně identifikována EAN kódem DIČ kupující strany je VR Dodavatel je jednoznačně určen EAN kódem DIČ dodavatele je VR Ceny jsou v belgických francích. LIN :EN' První výrobek je identifikován EAN kódem PIA+1+CU32555:SA' IMD+C++CU' IMD+F++:::HEALTHIEST CORN CRISPIES:BOX' MEA+PD+AAA:4+GRM:250' Dodatečná identifikace výrobku, označení výrobku u dodavatele je CU Tento výrobek je v nejnižší úrovni. Jedná se o tzv. spotřebitelskou jednotku. Popis výrobku Čistá váha spotřebitelské jednotky je 250 gramů. 37

39 Vývoj standardů v EDI poč. 70. let - SITPRO (Simplification of International Trade Procedures Board) - soustava syntaktických pravidel a slovník datových prvků UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) -> UN/TDED (UN / Trade Data Element Directory) - ISO 7372 UNECE -> UN/TDI (UN/ Trade Data Interchange) - syntaktické standardy a pravidla pro výměnu obchodních dat na základě UN/TDI -> TRADACOMS (obchod) ODETTE (automobilový průmysl) USA - ANSI -> ANSI X.12 ANSI X.12 + UN/TDI -> ISO 9735 EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) 38

40 Standardy: EDI instituce UN/EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport)- celosvětový standard, nejširší vyuţití, ANSI X.12 - zejména USA, Kanada, Latinská Amerika, jihovýchodní Asie, ODETTE - Evropa - automobilový průmysl,... UN/CEFACT - standardizační orgán pro UN/EDIFACT, Hospodářská komora ČR FITPRO - Komise pro racionalizaci procedur v (mezinárodním) obchodě (www.hkcr.cz) zjednodušování a standardizace obchodních procedur, reprezentant ČR v UN/CEFACT, rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR (www.arbcourt.cz), certifikační sluţby pro elektronické obchodování 39

41 Vybrané EDI standardy - ČSN ČSN P EDIFACT - Číselníky datových prvků ČSN EDIFACT - Sborník sloţených datových prvků ČSN EDIFACT - Zpráva Dopravní příkaz IFTMIN ČSN EDIFACT - Zpráva Platební příkaz PAYORD ČSN EDI - Zpráva Inkasní příkaz DIRDEB ČSN EDI - Zpráva Hromadný zahraniční platební příkaz PAYMUL ČSN P EDIFACT - Zpráva Zasílatelský souhrn IFCSUM ČSN EDI - Zpráva Výpis z účtu FINSTA ČSN EDI - Scénář výměn bankovních zpráv 40

42 Hlavní efekty EDI zrychlení obchodního cyklu (44-50%) vytvoření pevných vazeb k obchodním partnerům uplatnění moderních metod řízení výroby sníţení dodacích lhůt (celní odbavení, pojištění,...) sníţení nákladů na administrativu urychlení platebního styku sníţení chybovosti obchodních dokumentů rozdělení aplikací: 58% prodej a marketing, 27% výroba, 15% finance a účetnictví 41

43 VAN operátor VAN operátor Webový přístup pro EDI Zákazník ASW: SAP Vytvoření objednávky na dodavatele Objednávka (Inhouse formát) Konvertor: konverze objednávky do EDI standardu Objednávka (ve standardu EDI, např. EDIFACT) Odeslání objednávky ze systému SAP do sítě VAN Webové rozhraní ke schránce EDI schránka VAN Internet Internet Dodavatel ASW: MS Dynamics : Výběr EDI schránky přes webové rozhraní Je moţný export dat do DB? Ano Objednávka (Inhouse formát) Ne Ruční přepis dokumentu 42

44 Převod z relační databáze do XML dokumentu 43

45 Specifikace Scénáře Obchodní profily XML ebxml (1) Poţadavek - detaily obchodních procesů Společnost A (4) Dotaz na profil společnosti ebxml registr (3) Registrace profilu společnosti a detailů implementace (2) Vytvoření lokální implementace systému Společnost B (4) Download scénářů a profilů (5) Odsouhlasení obchodní spolupráce Systém (aplikace) podporující ebxml Systém (aplikace) podporující ebxml (6) Realizace obchodních transakcí 44

46 Standardní zprávy Architektura ebxml ebxml registry Standardní zprávy Mapa objektů v repository - indexy pro přístup k procesům, profilům, komponentám,.. Firma A Firma B ebxml repositáře Definice obchodních procesů (BPSS) Standardní zprávy Firemní profily (CPP) Dohody o spolupráci (CPA) Základní komponenty (Core Components) názvy, definice,.. slovník 45

47 e-commerce - princip Elektronický katalog zboţí Návrat do katalogu Výběr z katalogu, informace o zboţí Ne Objednávka zboţí, určení místa dodání,.. Ano Konec nákupu? Ne Nákup? Platba -kartou, -šekem,.. Aktualizace dat o zákazníkovi Ano Uloţení zboţí do virtuálního košíku KONEC 46

48 e- Commerce způsoby řešení z hlediska umístění: e-shop e-mall obchody.atlas.cz zbozi.seznam.cz e-trţiště / 47

49 Řešení e-commerce Statická řešení (nemohou reagovat na poţadavky zákazníků) pasivní www stránky: Web prezentace - zákazník můţe vyuţít uvedených kontaktů (telefon, fax, ) a zaslat na ně svůj poţadavek nebo přímo objednávku, Statický katalog zboţí (seznam nabízeného zboţí a sluţeb bez moţnosti ho dynamicky (v závislosti na změně v databázích ERP) aktualizovat) 48

50 Řešení e-commerce Aktivní webové aplikace operativní aktualizace dat: Dynamický katalog zboţí (jako statický katalog, údaje o zboţí a sluţbách nejsou fixně vyjádřeny v HTML souborech, generují se z datových zdrojů (zejména ERP aplikací), objednávky zákazníka se na této úrovni stále zasílají em, Elektronický obchod typu nákupní košík: zaloţen na principech internetového obchodu - virtuálním nákupním košíku, do něhoţ zákazník ukládá vybrané zboţí,, Komplexní řešení elektr. obchodu zaloţen na komplexním, specializovaném řešení odpovídajícím specifickým potřebám prodejce,integrace s ERP 49

51 Personalizace e-commerce Cíl: vybudovat zákaznickou loajalitu a spokojenost na základě poskytování kvalitních, na míru šitých výrobků a služeb ruku v ruce i s odpovídající komunikací. Různé techniky a modely: Model preferencí příklad Model pravidel (Rule based model) pokud x, pak y (a případně ne z) (vztahy jednotlivých produktů nabídky pro danou cílovou skupinu), příklad Nokia CZ Model chování a preferencí (Collaborative filtering) "pokud se najde k danému cílovému subjektu jiný subjekt s obdobným profilem, může se postoj tohoto cílového subjektu k jisté sadě objektů podstoupit prvnímu jako doporučení" příklad Příklad zakázkového e-krejčovství (podpora SMP v EU) 50

52 51

53 Prezentace informací o výrobku přizpůsobené zákazníkovi 52

54 Elektronická tržiště (e-marketplace) Elektronická obchodní místa nebo-li elektronická trţiště (e_marketplace) jsou aplikace elektronického podnikání, které v prostředí internetu vytvářejí prostor pro uskutečňování mnohostranných elektronicky realizovaných obchodních transakcí. Transakce se zde uskutečňují mezi mnoha obchodními partnery, tedy ve vazbách M:N. Nakupující Agent nakupující Workflow nakupující Výměna dat Agent prodávající Workflow prodávající Šablony obchodních dokumentů v XML (DTD) Šablony pracovních toků (workflow) Knihovny softwarových agentů Prodávající 53

55 Kategorie tržišť podle typu komodity dle sortimentu, se kterým se na trţišti obchoduje se vymezuje i okruh subjektů, které na tomto trţišti uskutečňují své obchody Horizontální trţiště trţiště, které se orientuje na obchodní partnery z různých sektorů ekonomiky, nejsou zaměřena na konkrétní průmyslové odvětví - výrobky, které se nakupují téměř v kaţdé firmě, např. kancelářské potřeby, výpočetní technika a její příslušenství atd., příklady - E-lement, AllyTrade, Gem (B2Bcentrum), 54

56 Kategorie elektronických tržišť podle typu komodity Vertikální trţiště sdruţují obchodní partnery s vymezenou obsahovou a obchodní orientací (např. na automobilový průmysl), tj. z jednoho sektoru ekonomiky, setkávají se zde výrobci, kteří si na trţišti obstarávají materiál a subdodávky potřebné pro výrobu, s dodavateli tohoto materiálu, vyţadují velice podrobnou znalost daného odvětví a jeho specifik, příklady - Click2Procure firmy Siemens, Machinepoint, - strojní zařízení, E-steel (rovněţ strojírenství) nebo E-chemicals (chemické produkty), Komoditní burzy diagonální trţiště - k obchodování pouze s konkrétními komoditami nebo pro specifický typ prodávajícího nebo kupujícího, poskytují specifické sluţby, příklady Tradeout (likvidace přebytečných zásob), Shop2Gether, (umoţňuje malým obchodníkům agregovat jejich objednávky do jedné společné objednávky) 55

57 Kategorie tržišť podle dominantního subjektu Trţiště nakupujícího zakladatelem bývá jeden silný podnikatelský subjekt nebo spojení více subjektů, významní odběratelé v daném odvětví a mají značnou vyjednávací sílu, cíl - přitáhnout co největší počet dodavatelů, kteří tak mají moţnost realizovat velké objemy dodávek, trţiště - vůči okolnímu světu uzavřené a soustřeďuje se zde pouze určitý okruh dodavatelů, kteří dodávají danému nakupujícímu, vytváří úzké dodavatelsko-odběratelské vztahy nebo naopak tyto vztahy vedly k vytvoření tohoto trţiště a tím k lepší koordinaci aktivit mezi dodavateli a odběrateli, příklady - Click2Procure - slouţí především firmě Siemens a sdruţuje převáţně dodavatele této firmy, 56

58 Kategorie tržišť podle dominantního subjektu Trţiště prodávajícího jsou zakládána dodavatelem určitého typu zboţí, případně více dodavateli, kteří se svými produkty vhodně doplňují a nejsou tedy vzájemně v konkurenčním postavení, výhoda - prodávajícím se výrazně sníţí náklady na prodej zboţí a trţiště můţe přilákat nové potenciální zákazníky, příklad PaperExchange - sdruţuje dodavatele papíru a celulózy, Neutrální trţiště provozováno nezávislým subjektem, který je vlastníkem trţiště, ale samotných obchodů se většinou neúčastní a většinou také nezasahuje do obchodů, které mezi sebou uzavírají obchodující subjekty, otevřena všem potenciálním dodavatelům a odběratelům, příklad Anubis, AllyTrade. 57

59 Kategorie tržišť podle typu členství Trţiště privátní určeno uzavřené skupině uţivatelů. členství můţe být spojeno s podílem na vlastnictví trţiště, počet uţivatelů omezen a tím i rozsah obchodů, příklad: E-steel Veřejná trţiště otevřené pro všechny subjekty, které mají zájem na něm obchodovat a není spojeno s jeho vlastnictvím, vlastníky nezávislé subjekty, které trţiště provozují a řídí, všechny firmy, které splní podmínky mohou na tomto trţišti obchodovat, tato trţiště převaţují, příklady - E-Chemicals, Machinepoint, Centrade 58

60 Tržiště a aukce na elektronickém tržišti B2B 59

61 Srovnání nákupních portálů v ČR Zdroj: Němec,J. Srovnání internetových portálů na trhu ČR, VŠE Praha, 2009, Bakalářská práce 60

62 61

63 Elektronické zásobování e- Procurement Elektronické zásobování (e-procurement) - způsob získávání zboţí a sluţeb od dodavatelů (nákup) s vyuţitím elektronických médií. elektronická výměna obchodních dokumentů mezi obchodními partnery na základě standardů EDI elektronická výměna obchodních dat, dokumentů a řešení kooperace mezi jednotlivými firmami na bázi jazyka XML a nebo technologií a standardů ebxml, zpřístupnění a výměna obchodních dat na základě webového rozhraní a na něm zaloţených aplikací, sdílení a výměna obchodních dat na základě sdílených obchodních databází, resp. jejich částí, propojování aplikací různých informačních systémů na principu webových sluţeb 62

64 Elektronické zásobování e-procurement - v současnosti nejrozšířenější typ aplikací elektronického podnikání (cca 85%), Proces nákupu zahrnuje jak poloţky tvořící přímé náklady (strategický procurement) 65%, tak i poloţky tvořící nepřímé náklady (provozní procurement) (MRO zboţí a sluţby) Efektivní centralizace nákupu při zachování decentralizace poptávky Hledání v katalogu Platba Porovnání zboží Příjem zboží Sledování zboží Tvorba požadavku Potvrzení požadavku 63

65 Přínosy: Ukliďte ten nepořádek! Ať to funguje hladce a rychleji! Přínosy v nákupních procesech Doba pro realizaci ţádosti 2 Hours 20 Minutes Chybovost (% všech dodávek) 2,49% Průměrné náklady na transakci $10,40 86% -60% -95% 20 Minutes 0,99% $0,53 Redukce nákupního cyklu 20 dní Ţádost a schválení Dodávka Fakturace a platba Evidence a správa Ţádost a schválení Dodávka Fakturace a platba Evidence a správa Zkráceno o 60% na 8 dní Zdroje: Údaje od pěti společností: Pacific Telesis, Texas Instruments, National Semiconductor, Microsoft, General Electric 64

66 VMI dodavatelem řízené zásoby Doplňování zásob Dodavatel 1 Zákazník, obchodní centrum / řetězec Databáze skladových zásob zákazníka Dodavatel 2 65

67 Příklad e-zásobování v systému ebdx 66

68 SCM komplex aplikací a technologií pro řízení dodavatelských řetězců - SCM (Supply Chain Management), bezprostředně se váţí progresivní plánovací a rozvrhovací systémy - APS (Advanced Planning and Scheduling), Dodavatel surovin a dalších vstupů Výrobní podnik (B) Výrobní podnik (A) Montáţní podnik Dopravní firma Distribuční centrum (A) Distribuční centrum (B) Obchodní firma (A) Obchodní firma (B) Obchodní firma (C) Řízení dodavatelského řetězce 67

69 Funkce SCM / APS komplexní návrh řetězce a jeho úpravy: rozdělení jednotlivých rolí v dodavatelském řetězci (např. organizátor řetězce, preferovaný dodavatel), určení základních materiálových toků mezi jeho členy, dodavateli a zákazníky, strategické plánování sítě - zejména funkce strategického plánování prodeje, např. jaké produkty máme umístit na jaké trhy předpovědi prodeje - s poţadovanou minimální skladovou úrovní hotových výrobků pro kaţdý závod či distribuční centrum, Dodavatel surovin a dalších vstupů Výrobní podnik (B) Výrobní podnik (A) Montáţní podnik Dopravní firma Distribuční centrum (A) Distribuční centrum (B) Obchodní firma (A) Obchodní firma (B) Obchodní firma (C) Řízení dodavatelského řetězce

70 Funkce SCM / APS hlavní plánování koordinuje ve střednědobém horizontu pro celý řetězec zásobování, výrobu a distribuci a zahrnuje: vybilancování poptávky zákazníka s nabídkou na všech úrovních řetězce, podporu konfigurace konečného produktu zákazníkem, podporu řízení v dodavatelském řetězci, jako např. spolupráci partnerů při plánování dodávek, plánování distribuce a distribuční sítě, plánování přepravy, plánování nákupu, plánování dodávek surovin a polotovarů a plánování a řízení výroby, Dodavatel surovin a dalších vstupů Výrobní podnik (B) Výrobní podnik (A) Montáţní podnik Dopravní firma Distribuční centrum (A) Distribuční centrum (B) Obchodní firma (A) Obchodní firma (B) Obchodní firma (C) Řízení dodavatelského řetězce

71 Funkce SCM / APS krátkodobé plánování prodeje funkce, která určuje splnění konkrétního poţadavku (objednávky) zákazníka, stanoví termín splnění poţadavku zákazníka metodou ATP (Available To Promise): stanovení termínu dodání produktů pro konkrétní objednávku zákazníka na základě stávajících informací o disponibilních skladových zásobách při současné optimalizaci splnění poţadavku z hlediska nákladů, ceny, logistiky aj.

72 Funkce SCM / APS v případě, ţe nelze splnit poţadavek zákazníka ze skladu hotových výrobků (viz ATP) vyhodnotí se metodou CTP (Capable To Promise): disponibilita materiálů, kapacit (pracovišť, lidí), generují se odpovídající výrobní příkazy tak, aby byl poţadavek zákazníka splněn, je informován o podrobnostech splnění svého poţadavku (termínu, nákladech, ceně, apod.),

73 SCM kokpit 72

74 Mobilní obchodování - principy mobilní podnikání (m-business) - souhrn veškerých aktivit, procesů a aplikací v podniku, které jsou uskutečňovány nebo podporovány mobilními technologiemi, mobilní obchodování (m-commerce) - kaţdá obchodní transakce vykonaná prostřednictvím mobilních koncových zařízení, m_commerce - pouţití mobilní komunikace s jakoukoliv aplikací dostupnou a vytvořenou pro mobilní koncová zařízení, jejíţ vyuţití slouţí k obchodním účelům, součást m-business, ale převaţuje m-commerce 73

75 Mobilní obchodování (m-commerce) Internet Informační systém dodavatele Informační systém vlastní firmy Informační systém zákazníka 74

76 Počty mobilních telefonů na 100 obyvatel Luxembourg Sweden Iceland Norway Denmark Switzerland Finland Netherlands United Kingdom Greece Korea Italy Germany Spain EU15 Belgium Austria Australia Czech Republic Portugal Ireland Japan France United States OECD Canada New Zealand Hungary Slov ak Republic Poland Turkey Mexico Compound annual grow th rate, Cellular m obiles 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 75

77 Mobilní obchodování charakteristiky, výhody nezávislost na místě - majitel mobilního zařízení můţe provádět transakce nezávisle na své poloze, dosaţitelnost aplikace - dosaţitelné kdekoliv a kdykoliv, v případě e-commerce si uţivatel musí zajistit připojení k Internetu, ekonomická dostupnost a jednoduchost - cena mobilních telefonů je ve srovnání s cenami PC podstatně niţší, obsluha mobilních telefonů je jednodušší, okamţitý provoz - mobilní telefony jsou hned po zapnutí schopny provozu, není nutná jejich instalace, jednoznačná identifikace vztaţená k jednotlivé osobě a nikoliv k počítači díky jedinečnému telefonnímu číslu a datům uloţeným na SIM kartě, 76

78 Mobilní obchodování charakteristiky, výhody vyšší úroveň personalizace (v návaznosti na identifikaci) a s ní spojená moţnost osobního přístupu k zákazníkovi na bázi one-to-one marketingu, lokalizace partnerů - mobilní operátor zná polohu volajícího i volaného a tyto informace (dopravní informace, mapy,..) lze efektivně vyuţít i v realizaci obchodních transakcí, moţnost vytvoření a odeslání obchodních dokumentů a dokladů snadnost intuitivního ovládání u dotykových displejů. 77

79 Mobilní obchodování problémy velikost displeje a jeho rozlišení - mobilní zařízení mají malé displeje s menším rozlišením, přináší nutnost specifického designu aplikací pro mobilní telefony či tablety PC. 78

80 Mobilní obchodování problémy relativně velká variabilita technologických platforem komplikace především pro vývojáře, musí své klientské mobilní aplikace portovat na velké mnoţství různých technologických platforem. (Na druhé straně má taková variabilita platforem paradoxně i svou určitou výhodu, neboť pro takto technologicky diverzifikovaná zařízení je velmi obtíţné vyvíjet škodlivý software, jako jsou viry, spyware apod.), 79

81 Mobilní obchodování problémy rychlost připojení stále niţší rychlosti oproti běţným PC, jimiţ se mobilní zařízení připojují k síti Internet, kratší doba fungování závislost na délce doby nabití baterie. 80

82 Mobilní obchodování aplikace, funkce presentace firmy dostupnou mobilními zařízeními (m-presence), zveřejnění webových stránek s nabídkou zboţí a sluţeb dostupných i z mobilních zařízení, zaloţeno většinou na protokolu WAP (Wireless Access Protocol), mobilní platby (m-payment), např. sluţba GSM banking umoţňující provádět správu účtu a bankovní převody z GSM telefonů, kterou nabízejí jiţ všichni mobilní operátoři, moţnost autorizace, kterou poskytují funkce SIM karty 81

83 Mobilní obchodování aplikace, funkce mobilní nákupy (m-purchasing), mobilní transakce na úrovni B2B (mezi dvěma podniky) - pro nákup materiálů a sluţeb, potřebných pro výrobu nebo obchod, moţnost nákupu a poptávání zboţí přímo v místě potřeby (náhradní díly, provozní materiál,..), zjišťování cen jiných výrobců v průběhu obchodních jednání s dodavateli 82

84 Mobilní obchodování aplikace, funkce analýzy přístupu na www stránky (m-tracking), sledování přístupu zákazníků na www stránky firmy na základě tzv. log souborů, mobilní log soubory mají kromě doby strávené na www stránkách, IP adresy i ID zařízení (jedinečný kód, který je náhodně telefonnímu číslu přiřazen), mobilní obchod (m-shop), mobilní řešení vztahu B2C, m-shopy zatím vznikají s obsahem spíše určeným pro mobilní telefony (loga, zvonění, MMS, java hry), 83

85 Mobilní obchodování aplikace, funkce powershopping a nastavení ceny zákazníkem, vychází z vysokých počtů nakupujících jednoho druhu zboţí na Internetu, kteří společně mohou dosáhnout niţší cenu od výrobce, podnik slouţící jako zprostředkovatel nákupu vyhlásí zboţí a odpovídající cenu, která se liší podle počtu zákazníků, cena je stanovena aţ nakonec, kdy je počet zákazníků znám 84

86 Mobilní obchodování aplikace, funkce mobilní marketing (m-marketing), infokanály, tedy informování zákazníků, kteří si daný kanál zajistí, o novinkách v nabídce podniku, klasické zasílání SMS nebo MMS s reklamním sdělením, spotřebitelské soutěţe či věrnostní programy, kdy zákazník zasílá jako odpověď SMS s odpovědí nebo s kódem výrobku pro svůj věrnostní účet, moţnost zasílat zákazníkovi logo firmy na displej, či zvonění v melodii zvukového loga firmy, marketing v závislosti na místě zákazníka, to znamená, ţe v blízkosti obchodu můţe zákazník dostat reklamní zprávu o novinkách a o nabídce v tomto obchodě. mobilní aukce (m-auction), prodejce zadá zboţí a kupující se snaţí nabídnout vyšší cenu neţ poslední zájemce, zboţí získává ten, kdo nabídl jako poslední nejvyšší cenu ve stanovenou dobu uzavření aukce. 85

87 Mobilní obchodování aplikace, funkce masové přizpůsobení (Mass Customisation) vytvoření specielní nabídky pro určitou skupinu zákazníků, lze vyuţít profilu zákazníka k vytváření specielních stránek pro registrované zákazníky, mass customisation pro diferenciaci péče o zákazníky nebo nabídky - zákazníci s vyšším programem nebo prioritou mají přednostní odbavení, věrnostní program, více sluţeb, mobilní zásobování (m-procurement), dodavatel můţe stále doplňovat skladové zásoby a udrţovat jejich stav na stanovené hladině, průběţně a s předstihem sleduje pohyb zásob u zákazníka, mobilní péče o zákazníka (m-care), kontaktní centra rozšiřují o další komunikační kanály, jako , SMS apod. počáteční aplikací - IVR Interactive Voice Responce, tedy hlasový automat nebo automatický operátor, identifikace zákazníka telefonním číslem umoţňuje jeho efektivní autentizaci a autorizaci. 86

88 CRM Customer Relationship Management Přejete si mít neustálý přehled o tom, co se děje na vašem firemním trhu? Záleží vám na vašich zákaznících? Nechcete, aby odcházeli ke konkurenci? Pokud víte, kdo jsou vaši zákazníci, snažte se o nich vědět co nejvíce. Jak toho dosáhnout? Musíte o ně pečovat, musíte jim sloužit! Musíte rozvíjet vztahy se zákazníky! Jiří Jelínek ředitel společnosti Update Software 87

89 Nové pojetí k přístupu k zákazníkům transakční přístup orientace na jednorázový prodej diskontinuita kontaktů se zákazníky důraz na vlastnosti produktu krátkodobý přístup malý důraz na zákaznický servis malá snaha uspokojit očekávání zákazníka za kvalitu jsou zodpovědní pracovníci produkce relační přístup orientace na zákazníky a jejich udrţení kontinuální kontakt, dialog se zákazníkem důraz na hodnoty vnímané zákazníkem dlouhodobý přístup vysoký důraz na zákaznický servis vysoká snaha naplnit očekávání zákazníka za kvalitu je zodpovědný kaţdý zaměstnanec zdroj: Dohnal, Jan. Řízení vztahů se zákazníky. Grada Publishing, ISBN =3

90 CRM Customer Relationship Management = komplex technologií (aplikačního a základního software, technických prostředků), podnikových procesů a personálních zdrojů určených pro řízení a průběţné zajišťování vztahů se zákazníky firmy, a to v oblastech podpory obchodních činností, zejména prodeje, marketingu a podpory zákazníka a zákaznických sluţeb. 89

91 Architektura CRM Kooperační CRM (kontaktní centra, komunikace se zákazníkem fax, TV, telefon, informační kiosky, (pc) Operační CRM (podpora obchodníků, prodeje, servisu, marketingu) Analytické CRM (Customer Intelligence analýzy zákazníků, marketingové kampaně) Průzkumy, datový sklad, DB znalostí Řízení podnikových zdrojů - ERP e-business Provozní aplikace ostatní aplikace 90

92 CRM Customer Relationship Management operační část CRM : aplikace podporující práci obchodníka (Sales Force Automation SFA) - nástroje řízení kontaktů, podpora obchodní činnosti, jako např. řízení obchodních případů, automatizace marketingu (Enterprise Marketing Automation EMA) segmentace, vytváření marketingového plánu, aplikace zákaznických sluţeb a podpory (Customer Service and Support CSS) - nástroje určené k řízení kontaktních center, podpora komunikace CRM přes web 91

93 CRM Customer Relationship Management kontaktní centra: zkrácení čekání volajících zákazníků, zmenšení tenze zákazníků z čekání, zachycení informace o ztracených voláních, spojení zákazníka s příslušným agentem, zprostředkování pracovníkům centra maximum informací o volajícím zákazníkovi, konzultace agentů s kolegy bez ztráty kontaktu s volajícím, zefektivnění následujících kontaktů s volajícím, udrţení kvalitní zákaznické databáze 92

94 CRM MS Dynamics (obchodní vztahy a kontaktní osoby) 93

95 Řízení kampaní v MS Dynamics 94

96 Customer Intelligence Internet Zákazník Kontaktní centrum CM Podpora prodeje.. Sluţby Operační datový sklad Analýzy zákazníků Plánování a příprava marketingu Specializované nabídky podle typu zákazníka Datový sklad 95

97 Analýzy v CRM kdo jsou naši zákazníci? co je zajímá na našich stránkách? co našli nebo nenašli na stránkách? jaké produkty a sluţby je nejvíce zajímají? jaké obchodní podmínky? co je vedlo k nákupu?

98 Analýzy CI procentní podíly objednávek 0,13 0,12 0,11 0,1 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 SONY -Do automobilu PHILIPS -Péče o zdraví PHILIPS -Kuchyňka PHILIPS -Pánské holení PHILIPS -Péče o děti PHILIPS -Sluchátka SONY -Televizory PHILIPS -do domácnosti SONY -Domácí kino SONY -Přenosné audio SONY -DVD a videa ASTRA -Televizory PHILIPS -Audio a Hifi PHILIPS -Dámy PHILIPS -DVD a videa PHILIPS -Přenos - audio PHILIPS -Televizory SONY -Audio a Hifi SONY -Digitální foto SONY -Kamery SONY -Příslušenství 0 objednavka/detail Sorted by objednavka/detail

99 Analýzy CI vložení do košíku a objednávky podle denní doby Event Basket odpoledne dopoledne ráno večer noc Event Order večer odpoledne dopoledne noc ráno Sorted by Event Basket Sorted by Event Order

100 Analýzy CI kategorie podle dnů v týdnu

101 Efekty CI aplikací zvyšování počtu zákazníků a objemu obchodu, počty registrovaných vs. nových zákazníků, celková a průměrná doba transakcí na www, zvyšování příjmů, analýzy ziskovosti podle produktů, zákazníků,.. analýzy reklamy a marketingových akcí, cross channel analýzy zvyšování zákaznické loajality analýzy zákazníků a jejich segmentace, up/cross sell analýzy, analýzy dodávek, podpory, návratnosti produktů, analýzy kampaní, personalizace, akcí v reálném čase

102 Dodavatelé CRM řešení Dodavatel Adastra, s.r.o. (Siebel, Oracle) Accenture (Siebel, Clarify, Genesys, SAS/intelligent Miner) AutoContCZ (Siebel) CS Compex, a.s. (Marketing Manager) Exact Software CR, s.r.o. (e-synergy) Gemma Systems, spol. s.r.o. (Visual CRM, e-point) Genesys Telecomunications Europe(Genesys Suite) IBM, s.r.o. (Siebel, SAP CRM) Hewlett Packard ( PeopleSoft, Oracle CRM, Siebel, Clarify, MySAP CRM) Zaměření na odvětví finanční instituce a bankovnictví finanční instituce, komunikace, High tech, Výroba, Podniky veřejných služeb malé a střední podniky, velké firmy, speciální odvětví telekomunikace, utility, energetika, stavební firmy, dodavatelé IT nerozlišují sektory výrobní společnosti, obchodní společnosti telekomunikace, finanční instituce, utility telekomunikace, finanční instituce, utility není omezení a speciální zaměření

103 Koncept ECM Správa dokumentů a obsahu Řízení pracovních postupů a procesů ECM Řízení a podpora spolupráce a kooperace Řízení znalostí Enterprise Content Management je technologie, která poskytuje prostředky pro vytváření, sběr, správu, zabezpečení, ukládání, uchovávání, likvidaci, publikován, distribuci, prohledávání, personalizaci a prezentaci/prohlížen, tisk veškerého digitálního obsahu. 102

104 Komponenty ECM Správa archivů a pamětí Řízení výstupů Týmová spolupráce Řízení digitálního majetku Správa dokumentů Řízení podnikových reportů Řízení procesů Řízení podnikového obsahu Řízení www obsahu Řízení e_mailů Řízení el. formulářů Řízení záznamů Řízení portálů Řízení obrazů 103

105 Proč uvaţovat o ECM? Průměrný čas na vyhledávání a zaloţení dokumentů je 10 minut Průměrně jeden z dvaceti dokumentů se při administrativě ztratí. Průměrný pracovník ztratí aţ 8,5 hodiny týdně při hrabání se v papírech. 104

106 Proč uvaţovat o ECM? Pracovníci si navzájem nesdílejí dokumenty. Je třeba sdílet dokumenty, i v různých lokalitách. Zpracování dokumentů je pomalé a je třeba je urychlit a zprůhlednit. Dokumenty se kopírují zbytečně, nebo se přeposílají em ve větším mnoţství. 105

107 Aplikační architektura IS/IT obchodní firmy Vlastníci, management Business Intelligence, manažerské aplikace ERP Zákazníci CRM Prodej, nákup, sklady Finance, Controlliing,.. Zdroje (personál, majetek), e_business e_business Dodavatelé, obchodní partneři ECM Interní infrastruktura Obchodníci, referenti, obchodní zástupci, kontaktní centrum 106

108 ECM Enterprise Content Management ECM - technologie, která poskytuje prostředky pro vytváření, sběr, správu, zabezpečení, ukládání, uchovávání, likvidaci, publikování, distribuci, prohledávání, personalizaci, prezentaci, prohlíţení a tisk veškerého digitálního obsahu podnikových datových zdrojů. document imaging zajišťující přenos listinných dokumentů do informačního systému, document management poskytující jednotnou a bezpečnou správu dokumentů, groupware podporující skupinovou spolupráci, workflow umoţňující řízení oběhu zpracovávaných dokumentů 107

109 ECM - zpracování dokumentů Ruční ověření platnosti a kontrola vizuální kontrola oprava a doplnění opětovné skenování Automatické ověření platnosti slovníky báze dat výpočtové kalkulátory Další části ECM Příprava Skenování Zpracování příprava dokumentů příprava dávek vložení separátorů nastavení režimu skenování kontrola průchodu automatické vylepšení obrazu aplikace OCR, ICR, OMR, Barcode Recognition Indexace Vytěžování Uloţení Jiné aplikace (ERP,...) 108

110 ECM digitalizace dokumentu ICR optické rozpoznávání ručně psaných znaků OMR optické rozpoznávání značek BCR optické rozpoznávání čárového kódu 109

111 Správa dokumentů Komplexní nástroj pro řešení: popisu životního cyklu dokumentu pořízení dokumentu (digitalizace) zařazení dokumentu do systému zpracování dokumentu archivaci dokumentu nástroj pro řešení označován termínem DMS (Document Management System) 110

112 DMS Správa dokumentů dále zahrnuje: verzování dokumentů a časová razítka, která umožňují zachytit historii provedených změn v dokumentu sdílení dokumentu přístupová práva uživatelů podle rolí řešení digitálního podpisu silná podpora vyhledávání dokumentů v IS 111

113 DMS Zařazení Identifikace Klasifikace Taxonomie Zpracování Verzování obsahu Publikování Kastomizace Personalizace Konkurenční přístup Archivace 112

114 ERM Enterprise Rights Management zabezpečení dokumentů v případě, že jsou uloženy mimo firmu Vytvoření dokumentu v aplikaci Zabezpečení dokumentu Distribuce Zobrazení dokumentu MS Word Bezpečnostní Server (Adobe Life Cycle Policy Server) Adobe Reader (prohlíţeč) PDF MS Excel Nastavení bezpečnostních politik: Storno Vypršení platnosti Ověřování Zabezpečení vodoznakem Výběr adresáta Osoba Firma Ověřování, autentizace, stornování 113

115 Správa dokumentů Správa neměnných dat (RM Record Management) systém pro správu dokumentů, u kterých nemůže dojít ke změně vychází ze zákonných norem Správa multimediálních dat (Digital Asset Management) popis, vyhledávání a archivace obrázků, videa, zvuku, 114

116 Správa dokumentů Správa dat a dokumentace výrobků (PLM Product Life Cycle Management) kompletní správa dokumentace výrobků (služeb) v úzké návaznosti na proces zpracování (workflow) návaznost na ostatní aplikace IS od modelování CAD/CAM, obchod (řízení zakázky, nákup, marketing) až po fakturaci (řízení finančních toků) Správa webového obsahu (WCM) 115

117 ECM - Nástroje a prostředky groupware KOMUNIKACE [Zdroj: Leymann, 2001] Workflow Speciální DB Workflow Video konference Vývěsky Hypertextové dokumenty Plánovací systémy Podpora schůzek Komunikační systém Prostor sdílení dat Týmová práce KOORDINACE SPOLUPRÁCE 116

118 Podpora spolupráce a kooperace Podpora spolupráce (collaboration) a kooperace (cooperation) osob spojených v pracovním týmu. Kooperace úloha je rozdělena hierarchicky do nezávislých podúloh. Spolupráce - poznávané procesy či realizované úlohy jsou rozděleny do spleti různých vrstev. Při kooperaci hraje koordinace roli při kompletaci výsledků do celku, zatímco při spolupráci je koordinace významnou aktivitou umožňující sdílet koncepci řešení. Koordinace - řízení závislostí mezi aktivitami a podpora závislosti jednotlivých účastníků. Komunikace - proces, ve kterém jsou vyměňovány informace mezi osobami a to prostřednictvím společného systému symbolů, znaků nebo chování. 117

119 ECM - workflow 118

120 Workflow, typy operací Sekvenční posloupnost: Přijetí objednávky Zaevidování objednávky Vyhodnocení objednávky Větvení: Vyhodnocení objednávky Potvrzení objednávky zákazníkovi Plánování zakázky Informace o odmítnutí pro zákazníka Paralelní zpracování, směrování činností: Zaplánování materiálu Plánování zakázky Plánování výroby Zadání pro operativní řízení výroby výrobní příkaz Opakování činností: Předání zakázky pro počet vyrobených výrobků Kontrola jakosti výrobků Kompletace zakázky 119

121 120

122 121

123 ECM - Vyhledávání Plnotextové vyhledávání Metasluţby Katalogy Interface sluţby Zdroje: Magazín o vyhledávání včetně přehledu služeb Schématické znázornění vztahů mezi službami 122

124 Informační zdroje 123

125 Informační zdroje 124

126 Neveřejné informační zdroje Komerční databázová centra - představují stovky databází dokumentů, které nejsou indexovány vyhledávacími službami na internetu ( neviditelný web), - je třeba se zaregistrovat a za služby platit, - příklady datových center: DIALOG/DATASTAR (Thomson) QUESTEL / ORBIT OVID Některé druhy informací jsou dostupné pouze v informačních systémech, ke kterým má přístup pouze sám registrovaný uživatel nebo prostřednictvím informačního brokera. 125

127 Neveřejné (komerční) informační zdroje Informační databáze - jsou dostupné i prostřednictvím knihoven a informačních center univerzit, - je třeba se zaregistrovat, - studenti za služby neplatí. 126

128 Informační zdroje - placené Informační databáze - podle formy výstupu informace, kterou poskytují, je lze dělit na databáze: bibliografické obsahují pouze bibliografické údaje o publikaci (název publikace, autor, abstrakt, rok vydání, vydavatelství, předmětová skupina, ISBN / ISSN, citace, ): knihovní katalogové systémy, např. ALEPH, citační rejstříky 127

129 Informační zdroje - placené Informační databáze faktografické obsahují data, statistiky, přehledy, rejstříky, studie, aj. MarketResearch světový adresář marketinkových zpráv a studií ASPI texty právních předpisů, důvodové zprávy k zákonům, atd. 128

130 Informační zdroje - placené Informační databáze plnotextové obsahují kromě bibliografických údajů také plné texty publikací (článků, zpráv, ): ProQuest Central multidatabáze zahrnující společenské a humanitní obory EBSCO 10 databází ze společenských a humanitních věd KnowEurope pohled na EU z nejširšího kontextu, struktura, politika, procesy v EU 129

131 Proquest Central Přístup ze VŠEM: nastavit Proxy server v prohlíţeči: název serveru: proxy.vsem.cz port: 3128 přihlášení k Proquestu: 130

132 Konkurenční zpravodajství Competitive Intelligence = Business Intelligence = Market Intelligence = zjišťování, shromažďování informací, sledování a vyhodnocování konkurenčního prostředí firmy se záměrem hledat silné a slabé stránky konkurentů na trhu včetně odhalování strategických záměrů konkurence. CI se stává prostředkem pro zvýšení konkurenceschopnosti firmy. CI je interdisciplinární obor integruje informace a znalosti z více oborů, zaměřené spíše na potřeby zákazníků, psychologii kupujícího, chování konkurentů, na zkoumání společenských trendů a na měnící se podmínky ve společnosti. 131

133 Jaké informace můţe CI firmě přinést? nástroje pro prevenci v obchodním styku (možnost snížení rizika platební neschopnosti obchodního partnera, odhalení podvodu, průběžný monitoring informací o firmách zákaznících, konkurentech, dodavatelích, ) vyhledávání záznamů o dluzích, exekucích, konkurzech, insolvenčních řízeních zdroj:tovek 132

134 Nástroje pro zvýšení produktivity práce Vyhledávání s navigací - vyhledávání a celou řadu navigací, které napomáhají orientovat se ve výsledcích. Na informace lze pohlížet v různém kontextu zdroj:tovek 133

135 Ukázka zpravodajství 134

136 Nástroje pro ochranu firemních aktiv a duševního vlastnictví (možnost snížení rizika úniku důležitých informací a know-how, nežádoucí obohacování okolních subjektů nebo vlastních zaměstnanců na úkor zisku firmy nebo typicky ve finančním sektoru odhalování pojistných a bankovních podvodů, ) Časová analýza - chronologické zobrazení plateb na vybraných bankovních účtech zdroj: TOVEK 135

137 Competitive Intelligence Informace k dispozici 24 hodin denně, filtrované podle uživatelů, přístupné různými informačními kanály (webový portál, SMS, e- mail, atd.) Agentury a dodavatelé informačních technologií a databází: Thomson Reuters TOVEK TamTam agentury Anopress Newton Media 136

138 Veřejné zdroje Administrativní registr ekonomických subjektů ARES (http:// wwwinfo.mfcr.cz) Databáze poskytuje přístup k mnoha rejstříkům (obchodnímu, živnostenskému, plátců daně,...), přístup je poskytován zdarma, je možné využít řady XML služeb. Pokrývá informace o českých subjektech. E-justice portál (http://portal.justice.cz) Portál poskytuje zdarma přístup k obchodnímu rejstříku a insolvenčnímu rejstříku. V rámci obchodního rejstříku je k dispozici též Sbírka listin a Evidence úpadců. Přístup je poskytován zdarma, u insolvenčního rejstříku je k dispozici monitor a webová služba. Obchodný vestník SR (http://www.justice.sk/, 137

139 Placené informační databáze Centrální registr dluţníků (http://www.centralniregistrdluzniku.cz) Databáze poskytuje informace z registru návrhů na konkurz a konkurzů; předplatné je od CZK/rok výše (nebo 50 CZK/dotaz). Obsahuje informace i o zahraničních subjektech. Creditinfo Solutions/Creditinfo Czech Republic (http://www.creditinfosolutions.com, Produkty Systém sledování vazeb (SSV), Creditinfo - Firemní monitor a Creditinfo Firemní lustrátor přináší komplexní informace o českých podnikatelských subjektech (včetně kreditního skóre a vazeb mezi firmami). Český SSV nabízí i on-line službu monitor, která zahrnuje cca 25 registrů (insolvenční, exekuce, konkurzy, dlužníci). Předplatné je od CZK/rok, lze objednat i dodání kreditní zprávy off-line za cenu cca 1700 CZK 138

140 Placené informační databáze Czech Credit Bureau (http://www.cribis.cz) Databáze CRIBIS obsahuje podrobné informace o českých podnikatelských subjektech, včetně kreditního skóre. Je možné objednat i on-line službu monitor; předplatné se pohybuje od CZK/rok. Cena za komplexní zprávu je kolem 860 CZK při ročním předplatném za cca CZK. COFACE Czech (http://www.coface.cz) Databáze ICON obsahuje podrobné informace o českých podnikatelských subjektech, včetně kreditních informací. Je možné objednat i on-line službu monitor. Cena za komplexní zprávu je kolem 950 CZK při ročním předplatném za cca CZK. Off-line kreditní zprávy lze objednat pro více než 100 států. Standardní doba dodávky off-line kreditní zprávy se pohybuje v rozmezí 6 15 pracovních dní. 139

141 Placené informační databáze D & B (http://www.dnbczech.cz, Databáze obsahuje informace o firmách, včetně kreditních informací. Databáze DUNTrade obsahuje informace o platební morálce firem. Cena je závislá na počtu objednaných kreditů. Cena za komplexní zprávu je kolem CZK při ročním předplatném za cca CZK. Komunikační rozhraní: čeština, slovenština, angličtina. Skyminder (http://www.skyminder.com) Portál slouží jako jednotný zdroj firemních informací, včetně kreditních. Obsah pokrývá asi 230 států a 50 mil. firem. Zdrojem dat jsou přední světoví poskytovatelé firemních informací, jako například D&B, Coface, Creditinfo, Cribis, Equifax, KSV či Thomson Financials. Platby se provádí formou pay-as-you-go a cena za komplexní zprávu se pohybuje od do CZK. Komunikační rozhraní: A, F, I. 140

142 Vylepšení obrazu VirtualReScan automatická korekce naskenovaného obrazu, narovnání křivě zavedené stránky, optimální jas a kontrast, vyčištění dokumentu, doplnění chybějících pixelů do psaného textu, 141

143 VirtualReScan - příklad

144 Skenování bez použití VRS

145 Skenování s použitím VRS

146 Zpracování formulářů Barevné dropout formuláře Černobílé dropout formuláře Černobílé non-dropout formuláře Zdroj:

147 Spisová služba Souhrnné označení pro všechny činnosti spojené s: příjmem, tříděním, označováním, doručováním, oběhem, vyřizováním, odesíláním, ukládáním, vyřazováním archivováním písemností v organizaci.

148 Příklad - zobrazení spisů

149 Zdroj:

150 Příjem dokumentů Dokumenty přijímány v podatelně Podatelna označuje dokumenty podacím razítkem (klasická pošta) identifikátorem elektronické podatelny (el. pošta) Činnosti elektronické podatelny: příjem pošty ověření oprávněnosti podání otevření pošty případné potvrzení přijetí opatření pošty identifikátorem zápis pošty do IS spisové služby a potvrzení předání pošty k vyřízení

151 Příklad - moduly E-SPIS Zdroj:

152 Příklad - moduly E-SPIS Nasazené moduly na ÚMČ Praha 9 Zdroj:

153 Elektronická podatelna

154 Elektronický podpis Dle 2a Zákona o elektronickém podpisu: Údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k datové zprávě nebo jsou s ní logicky spojené, a které slouží jako metoda k jednoznačnému ověření identity podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě.

155 Zaručený elektronický podpis je jednoznačně spojen s podepisující osobou umožňuje identifikaci podepisující osoby ve vztahu k datové zprávě byl vytvořen a připojen k datové zprávě pomocí prostředků, které podepisující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou je k datové zprávě, ke které se vztahuje, připojen takovým způsobem, že je možno zjistit jakoukoliv následnou změnu dat

156 Certifikační autority První certifikační autorita, a. s. Česká Pošta, s.p., certifikační autorita PostSignum QCA eidentity a.s.

157 Elektronická značka údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k datové zprávě nebo jsou s ní logicky spojené a které splňují následující požadavky: jsou jednoznačně spojené s označující osobou a umožňují její identifikaci prostřednictvím kvalifikovaného systémového certifikátu, byly vytvořeny a připojeny k datové zprávě pomocí prostředků pro vytváření elektronických značek, které označující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou, jsou k datové zprávě, ke které se vztahují, připojeny takovým způsobem, že je možné zjistit jakoukoli následnou změnu dat.

158 Kvalifikované časové razítko datová zpráva, kterou vydal kvalifikovaný poskytovatel certifikačních služeb a která důvěryhodným způsobem spojuje data v elektronické podobě s časovým okamžikem, a zaručuje, že uvedená data v elektronické podobě existovala před daným časovým okamžikem.

159 Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k: doručování orgány veřejné moci, provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Datové schránky zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra. Datové schránky musí mít vytvořeny právnické osoby zřízené zákonem nebo zapsané v obchodním rejstříku a orgány veřejné moci. Pro občany, podnikající fyzické osoby a ostatní právnické osoby je zřízení datových schránek nepovinné. Příklad řešení IXtent

160 Datová schránka

161 Vyhledávání zpráv v datové schránce

162

163 Správa webového obsahu Web Content Management WCM

164 Princip WCM systému

165 Princip WCM systému

166 Co je WCM Systémy pro publikování informací. Publikace informací z místa primárního uložení. Není potřeba znalost jazyka HTML. Běžní uživatelé vkládají jen obsah. Grafické zpracování a koncepci určuje administrátor.

167 Funkcionalita Pravidla pro publikování a správu obsahu na webu. Přístup k informacím z jednoho místa. Nastavení času publikace. Import souborů. Multijazyčnost. Fulltextové vyhledávání. Verzování a historie.

168 Příklad WCMS KIT Pohled v databázi Lotus Notes WWW stránky

169 Příklad WCMS KIT Pole v databázi Lotus Notes WWW stránky

170 Příklad WCMS KIT

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

In orma I a. O nl Dva. Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky

In orma I a. O nl Dva. Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky I Libor Gála Jan Pour Prokop Toman., O nl Dva.. In orma I a Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky Českó společnost

Více

Aplikace podnikové informatiky

Aplikace podnikové informatiky Aplikace podnikové informatiky Ing. Zuzana Šedivá, Ph.D. zuzana.sediva@vsem.cz 1 Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika cíl a zaměření předmětu, obsah informačních systémů, data,

Více

Podnikové informační systémy Jan Smolík

Podnikové informační systémy Jan Smolík Podnikové informační systémy Jan Smolík Zobecněné schéma aplikační architektury Vlastníci, management Aplikační architektura podnikové informatiky Business Intelligence, manažerské aplikace Obchodní partneři

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

12 Elektronický obchod B2B: řízení dodavatelského řetězce a spolupráce

12 Elektronický obchod B2B: řízení dodavatelského řetězce a spolupráce 12 Elektronický obchod B2B: řízení dodavatelského řetězce a spolupráce Cíle výuky modulu Definovat B2B obchodování a vysvětlit jeho význam a historii. Vysvětlit procesu nákupu, dodavatelského řetězce a

Více

Mezinárodní standard pro obchod a logistiku

Mezinárodní standard pro obchod a logistiku Mezinárodní standard pro obchod a logistiku Daniel Lopour Kdo jsme? Czech Republic Plně integrovaná globální organizace GS1 vznikla na počátku roku 2005 spojením EAN International a Uniform Code Council

Více

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ Podle toho, zda informační systém funguje na operativní, taktické nebo strategické řídicí úrovni, můžeme systémy rozdělit do skupin. Tuto pyramidu

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY. 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz

INFORMAČNÍ SYSTÉMY. 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz INFORMAČNÍ SYSTÉMY 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz PŘEDNÁŠEJÍCÍ Jiří Mráz Production Coordinator UNICORN jiri.mraz@unicorn.cz AGENDA Informační a komunikační technologie (ICT) podniku Informační systémy Zakázkový

Více

Řízení podniku a elektronické obchodování

Řízení podniku a elektronické obchodování Řízení podniku a elektronické obchodování Elektronické podnikání Všechny podnikové procesy ovlivněné internetem Elektronický obchod Řízení dodavatelských sítí Řízení zdrojů podniku Řízení vztahů se zákazníky

Více

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33 Obsah Předmluva...19 Stručný úvod... 19 Cílová skupina... 20 Cvičení a řešení... 20 Poděkování... 21 Zpětná vazba od čtenářů... 21 Errata... 21 KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23 Co

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní SAS CI Roadshow 2014 24/09/2014 Vít Stinka Agenda Představení společnosti Unicorn Systems Aliance Unicorn Systems a SAS Celkový koncept Customer

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 9. Elektronizace podpůrných procesů Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí Správa

Více

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ Modul Oracle řízení financí je celopodnikové řešení pro správu likvidity a řízení peněžních prostředků. Tento modul je součástí Aplikací Oracle. To je integrovaná sada aplikací elektronického

Více

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?

Více

Elektronické dokumenty - jak efektivně na jejich správu a bezpečnost?

Elektronické dokumenty - jak efektivně na jejich správu a bezpečnost? 2008 aplis.cz, a.s. All rights reserved. 6.11.2007 Elektronické dokumenty - jak efektivně na jejich správu a bezpečnost? Ing. Jiří Bříza, CSc. 9.4.2008 str. 2 Informace pro úřad Informace a jejich zhmotnění

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

1. Integrační koncept

1. Integrační koncept Příloha č. 2: Technický popis integrace 1. Integrační koncept Z hlediska koncepčního budování Smart Administration na Magistrátu města Mostu je možno hovořit o potřebě integrace tří úrovní systémové architektury

Více

Elektronický obchod. Elektronické podnikání Electronic Business (E- Business) Elektronický obchod Electronic Commerce (E- Commerce)

Elektronický obchod. Elektronické podnikání Electronic Business (E- Business) Elektronický obchod Electronic Commerce (E- Commerce) Elektronické podnikání Electronic Business (E- Business) představuje využití elektronických komunikačních prostředků ve všech aspektech podnikatelské činnosti. Elektronický obchod Electronic Commerce (E-

Více

ECM. Enterprise Content Management. čt 9:15 Petr Bouška (xboup00) Zbyněk Hostaš Lukáš Maršíček Martin Nikl (xnikm00)

ECM. Enterprise Content Management. čt 9:15 Petr Bouška (xboup00) Zbyněk Hostaš Lukáš Maršíček Martin Nikl (xnikm00) ECM Enterprise Content Management čt 9:15 Petr Bouška (xboup00) Zbyněk Hostaš Lukáš Maršíček Martin Nikl (xnikm00) Co nás čeká... Definice ECM Problém podnikového obsahu Historie vzniku ECM Architektura

Více

IS Orsoft v roce 2009

IS Orsoft v roce 2009 IS Orsoft v roce 2009 Distribuce Novinky v podsystémech Workflow Elektronické faktury Datové schránky Ing. Vladislava Dejmková 20. uživatelská konference firmy ORTEX, 21. a 22.května 2009 1 IS Orsoft -

Více

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje VIÚ Středočeského kraje, Mgr. Jan Drnovský, Mgr. Václav Pávek 09/11/15 Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje Vnitřní integrace úřadu KUSK Krajský úřad Středočeského kraje 2 Obecné předpoklady řešení

Více

Dejte sbohem papírovým fakturám. Vítejte ve světě elektronických faktur!

Dejte sbohem papírovým fakturám. Vítejte ve světě elektronických faktur! Dejte sbohem papírovým fakturám. Vítejte ve světě elektronických faktur! Obsah ÚVOD: CO: PROČ: JAK: Elektronická fakturace a spolupráce mezi ČS a Skupinou ČEZ Popis služby Přínosy elektronické fakturace

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Řízení nákupu ve skupině ČEZ

Řízení nákupu ve skupině ČEZ Řízení nákupu ve skupině ČEZ Seminář:Podpora nákupu v prostředí SAP Štiřín 1.4.2009 JUDr. Hrobská Michaela MBA ředitelka útvaru nákup Milan Chotěborský Manaţer podpora nákupu Vývoj nákupu ve skupině ČEZ,

Více

GINIS na KrÚ Středočeského kraje

GINIS na KrÚ Středočeského kraje 9.4.2014 GINIS na KrÚ Středočeského kraje Informační systém GINIS na Krajském úřadu Středočeského kraje GINIS na KrÚ Středočeského kraje, Václav Pávek, www.gordic.cz GORDIC Specialista v oblasti veřejné

Více

Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení)

Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení) Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení) Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky Ekonomická fakulta VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba

Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba 1. 1. Správa podnikového obsahu (Enterprise Content Management ECM) Strategie, metody a nástroje

Více

ERP systémy ve výrobních podnicích

ERP systémy ve výrobních podnicích ERP systémy ve výrobních podnicích David Čech, konzultant Klasifikace ERP systémů Klasifikace ERP systémů Best of Breed oborová řešení Připraveno výrobcem a jeho vývojovými partnery podle požadavků daného

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

D Podniky. Poznámky: Více o informačních technologií v podnicích naleznete na:

D Podniky. Poznámky: Více o informačních technologií v podnicích naleznete na: Již od roku 2002 sleduje Český statistický úřad (ČSÚ) pravidelně rozvoj a využívání informačních technologií v podnikatelském sektoru prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Šetření

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL - DBS

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL - DBS DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Současné aplikace IS/ICT Informační systémy a databázové systémy Databázová technologie Informační systémy Aplikační architektura Vlastníci, management Business Intelligence, manažerské

Více

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31 3 Kapitola 1 Nasazení standardního podnikového informačního systému 9 Standardní podnikový informační systém 10 Podnikové informační systémy 10 Zavádění systémů ERP 12 Kapitola 2 Přehled komponent systému

Více

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Informační systémy Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Úvod - co možná umíte z předmětu SWENG Rozdělení IT Architektura IS Klíčový prvek řízení IS z něj vycházejí detailní analytické i plánovací charakteristiky

Více

E-COMMERCE. Elektronické podnikání a koncepce elektronického obchodování. Petr Suchánek

E-COMMERCE. Elektronické podnikání a koncepce elektronického obchodování. Petr Suchánek E-COMMERCE Elektronické podnikání a koncepce elektronického obchodování Petr Suchánek Recenzenti: prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. prof. Ing. Jindřich Kaluža, CSc. Vydání knihy bylo schváleno vědeckou radou

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Retail Summit 2008 Technologie které mohou pomáhat

Retail Summit 2008 Technologie které mohou pomáhat Retail Summit 2008 Technologie které mohou pomáhat Jiří Melzer, MIBCON, a.s. Klíčová témata Plánování sortimentu strategické plánování nové sezóny plánování a tvorba kolekce finanční plánování prodejních

Více

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT SPRÁVA DOKUMENTŮ V MODERNÍM PODNIKOVÉM PROSTŘEDÍ Zpracování dokumentů prochází v dnešním firemním světě významnými změnami. Firmy jsou nuceny řešit řadu problémů, které s sebou

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Client s Day 20.6.2013 iscala Add-ons

Client s Day 20.6.2013 iscala Add-ons Client s Day 20.6.2013 iscala Add-ons LFC Group, s.r.o. Martin Šveda ředitel společnosti Společnost LFC Group, s.r.o. Agenda Představení společnosti LFC Group, s.r.o. Otázky / kvíz Implementace a konzultační

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

Předmluva 17. Stručný úvod 17 Cílová skupina 18 Cvičení a řešení 18 Poděkování 19 Zpětná vazba od čtenářů 19 Errata 19

Předmluva 17. Stručný úvod 17 Cílová skupina 18 Cvičení a řešení 18 Poděkování 19 Zpětná vazba od čtenářů 19 Errata 19 Obsah Předmluva 17 Stručný úvod 17 Cílová skupina 18 Cvičení a řešení 18 Poděkování 19 Zpětná vazba od čtenářů 19 Errata 19 BCAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV 21 Co je Microsoft Dynamics

Více

NTERNETOVÝ OBCHOD- PRO RETAILING

NTERNETOVÝ OBCHOD- PRO RETAILING E-commerce - a competitive way for retailing NTERNETOVÝ OBCHOD- KONKURENČNÍ FORMA PRO RETAILING Úvod do problematiky Obchodní činnost zaznamenává v poslední době v České republice značných proměn Relativní

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

Informační systém města Plzně IS moderně řízeného úřadu. Ing. Josef Míka Vedoucí úseku rozvoje

Informační systém města Plzně IS moderně řízeného úřadu. Ing. Josef Míka Vedoucí úseku rozvoje Informační systém města Plzně IS moderně řízeného úřadu Ing. Josef Míka Vedoucí úseku rozvoje 1 Správa informačních technologií města Plzně SITMP příspěvková organizace města Plzně zřízena 1998 poskytuje

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s.

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. Něco málo historie Terminálové sítě PC sítě Sálové počítače centrální zpracování dat Počet uživatelů podnikového IS v

Více

Informační systémy a plánování výroby 1.čast

Informační systémy a plánování výroby 1.čast Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Informační systémy a plánování výroby 1.čast Technická univerzita v Liberci INVESTICE

Více

Elektronická komunikace s dodavateli

Elektronická komunikace s dodavateli Elektronická komunikace s dodavateli Jaroslav Šebesta, con4pas Komunikace s dodavateli Potřeba komunikace s dodavateli Předání objednávky Potvrzení objednávky Dodací list Příjem faktury Reklamace / dobropis

Více

Bolesti a přínosy. Ing. J. Skorkovský, CSc. pro ESF MU

Bolesti a přínosy. Ing. J. Skorkovský, CSc. pro ESF MU Bolesti a přínosy Ing. J. Skorkovský, CSc. pro ESF MU Bolesti ve zpracování informací Téměř všechno, co vidíme v podniku konkurenta, je dnes možné zreprodukovat kdekoliv na světě (poznámka k Číně) Nelze

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na řízení

Více

Informační systémy a plánování výroby

Informační systémy a plánování výroby Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Informační systémy a plánování výroby Technická univerzita v Liberci INVESTICE DO

Více

ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky. www.ids-scheer.cz

ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky. www.ids-scheer.cz ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky www.ids-scheer.cz Agenda Představení IDS Scheer ARIS Platform Scénáře možné spolupráce Vybudování komplexní

Více

BUSINESS 24 Databanking

BUSINESS 24 Databanking BUSINESS 24 Databanking Z ÚČETNÍHO SYSTÉMU PŘÍMO DO BANKY Martin Brabec Česká spořitelna, a.s. úsek Přímé bankovnictví OBSAH 1. Jaká je Česká spořitelna? 2. Přímé bankovnictví pro obce, města a kraje:

Více

Moderní trendy v oblasti odběratelskododavatelského řetězce

Moderní trendy v oblasti odběratelskododavatelského řetězce Moderní trendy v oblasti odběratelskododavatelského řetězce INVEX fórum 2007 Alexandr Pomazal, Oracle Czech Moderní trendy Internet spojuje nejen lidi, ale i podniky Využívání možností

Více

Údaje pro mezinárodní srovnání pocházejí z datových zdrojů Eurostatu.

Údaje pro mezinárodní srovnání pocházejí z datových zdrojů Eurostatu. Data uvedená v této kapitole pocházejí z výsledků statistických šetření ČSÚ o využívání informačních a komunikačních technologií a elektronického obchodování u ekonomických subjektů podnikatelského sektoru

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu Novinky v informačních systémech ORTEXu Jak udělat zákazníka spokojenějším? Informační technologie - běžná součást našeho života. Zákazníkovy potřeby Rychlost Zpracování nabídky Dodávky Vyřízení reklamace

Více

ELO for SAP. Na nejvyšší úrovni. Komplexní správa obsahu s ELO a SAP. Komplexní správa obsahu s ELO a SAP

ELO for SAP. Na nejvyšší úrovni. Komplexní správa obsahu s ELO a SAP. Komplexní správa obsahu s ELO a SAP Na nejvyšší úrovni Certifikované ECM zcela propojuje funkcionalitu SAP a pomocí SAP Archivelink. Plně integrované do světa podnikových řešení SAP, poskytuje vhodné řešení pro optimalizaci procesů založených

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007)

Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007) Změna: (datum změny) Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007) Tento program realizuje Prioritu 1 Podnikání a inovace, Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem

Více

1. Dostupné řešení CRM

1. Dostupné řešení CRM 1. Dostupné řešení CRM 1.1. Popis řešení Kompaktní CRM řešení s garantovaným časem zavedení! Komunikační systémy společnosti Siemens ve spojení se speciálním startovacím balíčkem osvědčeného evropského

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

ALSENTA s.r.o. Zadávání VZ - doporučená kritéria, výběr dodavatele, náročnost komodit

ALSENTA s.r.o. Zadávání VZ - doporučená kritéria, výběr dodavatele, náročnost komodit ALSENTA s.r.o. Zadávání VZ - doporučená kritéria, výběr dodavatele, náročnost komodit Purchasing - nákup Základní funkcí nákupu je efektivní zabezpečení předpokládaného průběhu základních, pomocných a

Více

Microsoft.NET. Komplexní řešení na iready zajišťuje společnosti ELIT CZ, spol. s r.o. nejen 30% celkového obratu

Microsoft.NET. Komplexní řešení na iready zajišťuje společnosti ELIT CZ, spol. s r.o. nejen 30% celkového obratu Microsoft.NET Komplexní řešení na iready zajišťuje společnosti ELIT CZ, spol. s r.o. nejen 30% celkového obratu Přehled Země: Česká republika Odvětví: Obchod Profil zákazníka ELIT CZ, s.r.o. je největším

Více

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 30 Téma: INFORMAČNÍ SYSTÉMY A ARCHITEKTURA IT V PODNIKU Lektor: Ing. Michal Beránek Třída/y:

Více

E-strategie v tradičních odvětvích průmyslu a potenciál ICT. Pavel Kalášek generální ředitel HP

E-strategie v tradičních odvětvích průmyslu a potenciál ICT. Pavel Kalášek generální ředitel HP E-strategie v tradičních odvětvích průmyslu a potenciál ICT Pavel Kalášek generální ředitel HP 31. 10. 2002 filename\location Page 1 Moderní věk e- services aneb svět je on-line, aneb vše je na síti a

Více

ECM. Jaroslava Klegová

ECM. Jaroslava Klegová ECM Jaroslava Klegová Obsah přednášky Definice Historie Produkty Komponenty Implementace a rizika Trendy Co pro vás znamená ECM? Co znamená ECM pro mne? Enterprise Content Management = Správa podnikového

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu V.9.3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Inormatika a informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 1. ročník + kvinta chápe a používá základní termíny

Více

Proces vývoje HRIS Vema (Human Resources Information System) Jaroslav Šmarda

Proces vývoje HRIS Vema (Human Resources Information System) Jaroslav Šmarda Proces vývoje HRIS Vema (Human Resources Information System) Jaroslav Šmarda Proces vývoje HRIS Vema Vlastnosti HRIS (Human Resources Information System) HRIS Vema Proces vývoje HRIS Vema Vema, a. s. Přední

Více

Řešení potřeb veřejné správy pomocí velkých i malých BI systémů. Tomáš Jindřich Pavel Bobkov 19.9.2013

Řešení potřeb veřejné správy pomocí velkých i malých BI systémů. Tomáš Jindřich Pavel Bobkov 19.9.2013 Řešení potřeb veřejné správy pomocí velkých i malých BI systémů Tomáš Jindřich Pavel Bobkov 19.9.2013 Agenda 1) Požadavky organizací veřejného sektoru 2) Porovnání standardních a specializovaných BI 3)

Více

Architektura informačních systémů. - dílčí architektury - strategické řízení taktické řízení. operativní řízení a provozu. Globální architektura

Architektura informačních systémů. - dílčí architektury - strategické řízení taktické řízení. operativní řízení a provozu. Globální architektura Dílčí architektury Informační systémy - dílčí architektury - EIS MIS TPS strategické řízení taktické řízení operativní řízení a provozu 1 Globální Funkční Procesní Datová SW Technologická HW Aplikační

Více

Informační systém pro vedení ţivnostenského rejstříku IS RŢP

Informační systém pro vedení ţivnostenského rejstříku IS RŢP Informační systém pro vedení ţivnostenského rejstříku IS RŢP Ing. Miloslav Marčan odbor informatiky MPO Praha listopad 2009 Ministerstvo průmyslu a obchodu Agenda Historie projektu Cíle projektu IS RŽP

Více

Plánovací systémy s využitím IT

Plánovací systémy s využitím IT Plánovací systémy s využitím IT Pyramida řídicích vztahů Koncepce ERP Vrcholové řízení strategie PROČ technicko-organizační postupy MRP I+II, Kanban, Střední úroveň řízení taktika CO A JAK Pracovní, kontrolní,

Více

Produkty třídy BYZNYS

Produkty třídy BYZNYS Produkty třídy BYZNYS - jistota, spolehlivost a dynamika ve Vašich datech Jiří Rákosník, obchodní ředitel ing. Vlastimil Fousek, vedoucí analytického a vývojového oddělení Produkty třídy BYZNYS informační

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech

Více

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 Praha 17.09.2014 Jiří Voves Proč otazník v názvu přednášky? Nové technologie Nové přístrojové vybavení Nové postupy Nová data Data

Více

Jak úspěšně bojovat s ekonomickou krizí pomocí CI

Jak úspěšně bojovat s ekonomickou krizí pomocí CI Jak úspěšně bojovat s ekonomickou krizí pomocí CI Každá doba sebou přináší příležitosti a hrozby, ti úspěšní se s nimi dokážou vyrovnat. Nástroje pro Competitive Intelligence (CI) pomáhají identifikovat

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Modely elektronického podnikání

Modely elektronického podnikání Elektronické obchodování Modely elektronického podnikání Každá transakce vedená za účelem prodeje nebo nakupování zboží a/nebo služeb a/nebo informací, při které jednání mezi partnery se vede převážně

Více

Strategické řízení IS Strategické řízení Základní pojmy

Strategické řízení IS Strategické řízení Základní pojmy Strategické řízení IS Základní pojmy Informatika Informatika je multidisciplinární obor, jehoţ předmětem je tvorba a uţití informačních systémů v podnicích a společenstvích a to na bázi informačních a

Více

Reportingová platforma v České spořitelně

Reportingová platforma v České spořitelně Reportingová platforma v České spořitelně Agenda Implementované prostředí Cognos 8 v ČS Marek Varga, Česká spořitelna, a.s. Využití platformy Cognos z pohledu businessu Petr Kozák, Česká spořitelna, a.s.

Více

Delivering Public Service for the Future. Jak nejlépe naplnit očekávání občanů ve 21.století?

Delivering Public Service for the Future. Jak nejlépe naplnit očekávání občanů ve 21.století? Delivering Public Service for the Future Jak nejlépe naplnit očekávání občanů ve 21.století? Obsah Úvodem Jaká má občan 21. století očekávání? Vnímání služeb českým občanem Nejlepší praxe ze zahraničí

Více

ABBYY Automatizované zpracování dokumentů

ABBYY Automatizované zpracování dokumentů ABBYY Automatizované zpracování dokumentů tradiční řešení OCR versus Cloud Jiří Dvořák ECM konzultant Světový leader v produktech pro zpracování dokumentů Individulání uživatelé Malé a střední společnosti

Více

Modul VÝROBA. Krátké shrnutí významu modulu VÝROBA v SAP Business One. Ing. Radomír Možnar Servis/Helpdesk

Modul VÝROBA. Krátké shrnutí významu modulu VÝROBA v SAP Business One. Ing. Radomír Možnar Servis/Helpdesk Modul VÝROBA Krátké shrnutí významu modulu VÝROBA v SAP Business One Ing. Radomír Možnar Servis/Helpdesk Základní kritéria pro nasazení modulu VÝROBA Společnost, která dodává produkty na základně objednávek

Více