MECHANIKA ZEMIN rozpis cvičení (včetně požadovaných dokumentů)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MECHANIKA ZEMIN rozpis cvičení (včetně požadovaných dokumentů)"

Transkript

1 MECHANIKA ZEMIN rozpis cvičení (včetně požadovaných dokumentů) Pozn.: Směrné normové charakteristiky (tab. 1.1, 1.2, 1.3) noste s sebou na všechna cvičení. 1. Odběr a příprava vzorků. Fyzikálně-indexové vlastnosti. Charakteristiky vzájemného poměru fází v zemině. Příklad 1, 3 (příklad č. 3 si vytiskněte zvlášť podle příslušného n) 2. Klasifikace zemin dle ČSN Základová půda pod plošnými základy a normy ČSN EN ISO Geotechnický průzkuma zkoušení Pojmenování a zatřiďování zemin Část 2 : Zásady pro zatřiďování. Příklad 2 (křivku zrnitosti pro vaše n si vytiskněte zvlášť) Tab.1.1 Směrné normové charakteristiky jemnozrnných zemin - skripta Mechanika zemin (návody do cvičení) str norma ČSN Základová půda pod plošnými základy str. 46,47 Tab. 1.2 Směrné normové charakteristiky písčitých zemin - skripta str norma ČSN str. 48 Tab.1.3 Směrné normové charakteristiky štěrkovitých zemin - skripta str norma ČSN str. 48 Tab. 5 Klasifikace zemin - skripta str. 25 a 26 Tab. 6 Pomocné hodnoty pro dělení minerálních zrn - norma ČSN EN ISO str. 14 Graf 1.1 a 1.2 Trojúhelníkový digram a Diagram plasticity - skripta str. 23 a 24 - norma ČSN str. 42,43,44 Graf 1.3 Diagramy podle normy - norma ČSN EN ISO str. 13 Graf 2 Kriterium namrzavosti - skripta str.30

2 3. Smyková pevnost. Totální a efektivní pevnost. Vrcholové a reziduální parametry. Příklad 4, 5, 6 4. Laboratoř MZ : Zrnitost areometrická metoda a sítování. Konzistenční meze. Vlhkost. Objemová hmotnost. Hustota pevných částic. Proctorova zkouška. Formuláře č.1 až 7 5. Laboratoř MZ : Triaxiální zkouška. Prostá tlaková zkouška. Smyková krabicová zkouška. Edometrická zkouška. Formuláře č.1 až 7 6. Geostatické napětí. Efektivní napětí. Vliv hladiny podzemní vody. Příklad 7 (další příklady budou zadány ve cvičení) 7. Napětí od přitížení. Kontaktní napětí. Poddajný základ. Tuhý základ. Příklad 8, 9 Graf 3.1 a 3.2 Vliv hloubky založení a Vliv nestlačitelné vrstvy - skripta str. 124 a norma ČSN str.57 Graf 4 Napětí pod rohem obdélníka - skripta str norma ČSN str.60 Graf 6 Napětí pod kruhovým základem - skripta str norma ČSN str Sedáni základové půdy. Posouzení na II. Mezní stav. Příklad 10 Graf 3.1 a 3.2 Vliv hloubky založení a Vliv nestlačitelné vrstvy - skripta str. 124 a norma ČSN str.57

3 Graf 5 Napětí pod charakteristickým bodem obdélníka - skripta str norma ČSN str Časový průběh sedání. Příklad 11 Graf 7 Závislost stupně konsolidace na časovém faktoru - skripta str Únosnost základové půdy. Posouzení na I. mezní stav. Příklad 12, 13, 14 Tab.1.1 Směrné normové charakteristiky jemnozrnných zemin - skripta Mechanika zemin (návody do cvičení) str norma ČSN str. 46,47 Tab. 1.2 Směrné normové charakteristiky písčitých zemin - skripta str norma ČSN str. 48 Tab.1.3 Směrné normové charakteristiky štěrkovitých zemin - skripta str norma ČSN str. 48 Tab.3 Hodnoty tabulkové výpočtové únosnosti základových půd Graf 9 Graf pro určení součinitelů únosnosti 11. Stabilita svahů Rodriguez, Petterson. Stabilita svahů pod vodou (příklad bude zadán ve cvičení). Příklad 15,16 Graf 8 Určení středu kritické kružnice a stability svahu dle Rodrigueze - skripta str Zemní tlaky. Příklad 17 Tab.4 hodnoty pasivního zemního tlaku K P 13. Zápočty

4 VUT FAST BRNO, ÚSTAV GEOTECHNIKY, PŘEDMĚT: MECHA IKA ZEMI ROČNÍK: 2 OBOR: VŠEOBECNÝ SEMESTR: LETNÍ PŘÍKLAD č. 1 (fyzikálně indexové vlastnosti) Na neporušeném vzorku zeminy o průměru 120 mm a výšce 30 mm byla vážením zjištěna hmotnost m = ( ,5 * n) g. Po vysušení při 105 o C do stálé hmotnosti byla hmotnost suchého vzorku m d = ( ,5 * n) g. Hustota pevných částic zeminy je ρ s = ( * n) kg/m 3. Vlhkost na mezi tekutosti w L = (30 + 1,4 * n) %. Vlhkost na mezi plasticity w P = (19 + 0,2 * n) %. Stanovte: a) objemovou hmotnost zeminy v přirozeném uložení - ρ b) objemovou hmotnost sušiny - ρ d c) vlhkost zeminy - w d) konzistenční stav zeminy (pomocí stupně konzistence I c ) e) stupeň nasycení - S r f) pórovitost n g) číslo pórovitosti e h) propustnost dle Terzaghiho (použijte křivku zrnitosti č.2 soudržné zeminy z příkladu č.2)

5 VUT FAST BRNO, ÚSTAV GEOTECHNIKY, PŘEDMĚT: MECHA IKA ZEMI ROČNÍK: 2 OBOR: VŠEOBECNÝ SEMESTR: LETNÍ PŘÍKLAD č. 2 (klasifikace zemin) 1) Určete název a symbol soudržné zeminy. Zeminy klasifikujte (určete třídu) podle ČSN Základová půda pod plošnými základy a zjistěte její směrné normové charakteristiky ν [1] γ [kn.m -3 ] E def [MPa] c u [kpa] φ u [ ] Poissonovo číslo objemová tíha deformační modul totální koheze totální úhel vnitřního tření znáte-li : a) křivku zrnitosti zeminy b) vlhkost na mezi tekutosti w L c) vlhkost na mezi plasticity w p d) stupeň nasycení S r e) původní vlhkost zeminy w Dále z křivek zrnitosti orientačně stanovte namrzavost zeminy (viz. Scheibleho kritérium namrzavosti) 2) Určete název a symbol nesoudržné zeminy. Zeminu klasifikujte (určete třídu) podle ČSN Základová půda pod plošnými základy a zjistěte její směrné normové charakteristiky ν [1] γ [kn.m -3 ] E def [MPa] c ef [kpa] φ ef [ ] Poissonovo číslo objemová tíha deformační modul efektivní koheze efektivní úhel vnitřního tření znáte-li : a) křivku zrnitosti b) index relativní ulehlosti I D Křivky zrnitosti volte podle pořadového čísla n. Dále zeminy klasifikujte podle normy ČSN EN ISO Požadované formuláře : Tab Směrné normové charakteristiky jemnozrnných zemin Tab.1.2,1.3 - Směrné normové charakteristiky písčitých a štěrkovitých zemin Graf 1.1,1.2 - Trojúhelníkový diagram a diagram plasticity Graf Diagramy podle normy ČSN EN ISO Graf 2 - Kritérium namrzavosti Tab. 5 - Klasifikace zemin Tab. 6 - Pomocné hodnoty pro dělení minerálních zemin podle normy ČSN EN ISO

6 Tab 1.1 Směrné normové charakteristiky jemnozrnných zemin Konzistence Třída Symbol Charakteristika měkká tuhá pevná tvrdá - - S r >0,8 S r <0,8 S r >0,8 S r <0,8 ν, β, γ kn/m 3 ν=0,35; β=0,62; γ=19,0; E def MPa 5 až až až až 30 vyšetří se zkouškami c u kpa až 80 F1 MG o ϕ u až 15 c ef kpa 4 až 12 8 až až až 24 vyšetří se zkouškami ϕ ef o 26 až 32 ν, β, γ kn/m 3 ν=0,35; β=0,62; γ=19,5; E def MPa 4 až 8 7až až až 25 vyšetří se zkouškami c u kpa až 70 F2 CG o ϕ u až 15 c ef kpa 6 až až až až 26 vyšetří se zkouškami ϕ ef o 24 až 30 ν, β, γ kn/m 3 ν=0,35; β=0,62; γ=18,0; E def MPa 3 až 6 5 až 8 8 až až 15 vyšetří se zkouškami c u kpa až 70 F3 MS o ϕ u až 15 c ef kpa 8 až až až až 28 vyšetří se zkouškami ϕ ef o 24 až 29 ν, β, γ kn/m 3 ν=0,35; β=0,62; γ=18,5; E def MPa 2,5 až 4 4 až 6 5 až 8 8 až 12 vyšetří se zkouškami c u kpa až 80 F4 CS o ϕ u až 14 c ef kpa 10 až až až až 30 vyšetří se zkouškami ϕ ef o 22 až 27 ν, β, γ kn/m 3 ν=0,40; β=0,47; γ=20,0; vyšetří se zkouškami E def MPa 1,5 až 3 3 až 5 5 až 8 7 až až až 20 F5 ML c u kpa až až 90 MI ϕ u o až až 20 c ef kpa 8 až až až až 28 vyšetří se zkouškami ϕ ef o 19 až 23 ν, β, γ kn/m 3 ν=0,40; β=0,47; γ=21,0; vyšetří se zkouškami E def MPa 1,5 až 3 3 až 6 6 až 8 8 až až až 20 F6 CL c u kpa až až 90 CI ϕ u o až až 18 c ef kpa 8 až až až až 28 vyšetří se zkouškami ϕ ef o 17 až 21 ν, β, γ kn/m 3 ν=0,40; β=0,47; γ=21,0; vyšetří se zkouškami MH E def MPa 1 až 3 3 až 5 5 až 7 7 až až až 20 F7 MV c u kpa až až 90 ϕ u o až až 18 ME c ef kpa 4 až 10 8 až až až 24 vyšetří se zkouškami ϕ ef o 15 až 19 ν, β, γ kn/m 3 ν=0,42; β=0,37; γ=20,5; vyšetří se zkouškami CH E def MPa 1 až 2 2 až 4 4 až 6 6 až 8 8 až až 15 F8 CV c u kpa až až 90 ϕ u o až až 16 CE c ef kpa 2 až 8 6 až až až 22 vyšetří se zkouškami o 13 až 17 ϕ ef

7 Tab.1.2 Směrné normové charakteristiky písčitých zemin Činitelé ovlivňující o γ E def MPa ϕ ef c ef stanovení Třída Symbol ν β kn/m 3 kpa charakteristik I D = I D = I D = I D = v rámci rozpětí 0,33 až 0,67 0,67 až 1,0 0,33 až 0,67 0,67 až 1,0 třídy S1 SW 0,28 0, až až až až 42 0 I d, w, % g, tvar S2 SP 0,28 0,78 18,5 15 až až až až 37 0 zrn, angularita S3 S-F 0,30 0,74 17,5 12 až až až až 33 0 podíl jemných S4 SM 0,30 0, až až 30 0 až 10 částic a konz. S5 SC 0,35 0,62 18,5 4 až až 28 4 až 12 zeminy Tab.1.3 Směrné normové charakteristiky štěrkovitých zemin Činitelé ovlivňující o γ E def MPa ϕ ef c ef stanovení Třída Symbol ν β kn/m 3 kpa charakteristik I D = I D = I D = I D = v rámci rozpětí 0,33 až 0,67 0,67 až 1,0 0,33 až 0,67 0,67 až 1,0 třídy G1 GW 0,20 0, až až až až 44 0 I d, w, % g, tvar G2 GP 0,20 0, až až až až 41 0 zrn, angularita G3 G-F 0,25 0, až až až až 38 0 podíl jemných G4 GM 0,30 0, až až 35 0 až 8 částic a konz. G5 GC 0,30 0,74 19,5 40 až až 32 2 až 10 zeminy

8 Klasifikace jemnozrnných zemin (podle ČSN ) Třída ČSN Název Symbol Kvalitativní znaky Poloha vůči čáře A Obsah f (%) g:s diagramu plasticity W L (%) F 1 hlína štěrkovitá MG 35 at 65 g>s pod - F 2 jíl štěrkovitý CG 35 až 65 g>s nad - F 3 hlína písčitá MS 35 až 65 s>g pod - F 4 jíl písčitý CS 35 až 65 s>g nad - F 5 hlína s nízkou plasticitou ML >65 - pod <35 střední MI >65 - pod 35 až 50 F6 jíl s nízkou CL >65 - nad <35 střední plasticitou CI >65 - nad 35 až 50 vysokou MH >65 - pod 50 až 70 F 7 hlína s velmi vysokou plasticitou MV >65 - pod 70 až 90 extrémně vysokou ME >65 - pod > 90 vysokou CH >65 - nad 50 až 70 F 8 jíl s velmi vysokou plasticitou CV >65 - nad 70 až 90 extrémně vysokou CE >65 - nad > 90 Klasifikace písčitých zemin (podle ČSN ) Třída Kvalitativní znaky Poloha vůči čáře A diagramu ČSN Název typu zeminy Symbol Obsah plasticity f (%) Cu Cc S I písek dobře zrněný SW < 5 > S 2 písek špatně zrněný SP < 5 < 6 < 1 - nebo S 3 >3 písek s příměsí jemnozrnné zeminy S-F 5 až IS S 4 písek hlinitý SM 15 až pod S 5 písek jílovitý SC I S až nad Klasifikace štěrkovitých zemin (podle ČSN ) Třída ČSN Název typu zeminy Symbol Kvalitativní znaky Obsah f (%) Cu Cc G l štěrk dobře zrněný GW <5 >4 t-3 G2 štěrk špatně zrněný GP <5 <4 <1 nebo >3 G3 štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy G-F 5 až I S Poloha vůči čáře A Diagramu plasticity plasticity G4 štěrk hlinitý GM 15 až 35 pod GS štěrk jílovitý GC 15 až 35 nad

9 TAB. 6. POMOC É HOD OTY PRO DĚLE Í MI ERÁL ÍCH ZEMI PODLE ORMY ČS E ISO

10 Tab. 1.1 Trojúhelníkový diagram f[%] JEMNÉ ČÁSTICE 100%g 95 HRUBOZRNNÉ 85 ZEMINY 100%s ŠTĚRK G S PÍSEK 5 95 ŠTĚRK S PŘÍMĚSÍ G-F S-F PÍSEK S PŘÍMĚSÍ JEMNOZRNNÉ ZEMINY JEMNOZRNNÉ ZEMINY ŠTĚRK HLINITÝ PÍSEK HLINITÝ NEBO JÍLOVITÝ GF SF NEBO JÍLOVITÝ JEMNOZRNNÉ ZEMINY JEMNOZRNNÁ JEMNOZRNNÁ ZEMINA FG FS ZEMINA ŠTĚRKOVITÁ PÍSČITÁ JEMNOZRNNÁ ZEMINA F (M nebo C) 65 s[%] PÍSČITÁ SLOŽKA g (%) ŠTĚRKOVITÁ SLOŽKA 0 0 Tab.1.2 Digram plasticity pro jemnozrnné zeminy I INDEX PLASTICITY p PLASTICITA L I H V VELMI E EXTRÉMNĚ 70 NÍZKÁ STŘEDNÍ VYSOKÁ VYSOKÁ VYSOKÁ CV CE JÍL CH CI ME CL 20 MV HLÍNA MH 10 0 ML MI w VLHKOST NA MEZI TEKUTOSTI [%] L p L čára A I = 0.73(W - 20%)

11

12 Tab.2 Scheibleho kritérium namrzavosti OBSAH ZRN [V % HMOTNOSTI] PÍSEK ŠTĚRK JÍL PRACH JEMNÝ STŘEDNÍ HRUBÝ DROBNÝ STŘEDNÍ HRUBÝ Vysoce namrzavé pro nepropustnost (méně nebezpečné) - rozhoduje stupeň konzistence) Nebezpečně namrzavé Namrzavé Mírně namrzavé Hranice namrzavých zemin Namrzavé podle průběhu čáry zrnitosti pod 0,01 Příliš hrubozrnné (nebezpečí znečištění namrzavými zeminami) Nenamrzavé 0 0,001 0,005 0,010 0,080 0,125 0,250 0, VELIKOST ZRN [ mm]

13 VUT FAST BRNO, ÚSTAV GEOTECHNIKY, PŘEDMĚT: MECHA IKA ZEMI ROČNÍK: 2 OBOR: VŠEOBECNÝ SEMESTR: LETNÍ PŘÍKLAD č.4 (prostá tlaková zkouška) Vyhodnoťte zkoušku v prostém tlakovém přístroji pro nasycený jíl (výška vzorku 76 mm, průměr 38 mm). Naměřené hodnoty: stlačení h [mm] svislé napětí σ 1 [MPa] 0,043 0,096 0,125 0,157 0,124 0,122 0,121 Jaké celkové svislé napětí σ 1 bude potřebné vyvodit při neodvodněné nekonsolidované triaxiální zkoušce (UU), aby došlo k porušení vzorku, je-li komorový tlak σ 3 = 0,1 MPa. PŘÍKLAD č.4b (smyková zkouška UU) Zjistěte totální parametry pevnosti jílu písčitého pevné konzistence a stupně nasycení S r = 0,9, na kterém byla provedena rychlá smyková zkouška typu UU. Zkoušeny byly 3 vzorky při komorových tlacích 50, 100 a 200kPa a zaznamenány byly odpovídající deviátory napětí při porušení. Naměřené hodnoty: Komorové tlaky σ 3 [kpa] Deviátor napětí (σ 1 - σ 3 ) při porušení [kpa] PŘÍKLAD č.4c (Mohrova kružnice) Pro danou zeminu, hlínu písčitou tuhé konzistence, jsou známy efektivní parametry smykové pevnosti: φ ef = 25, c ef = 12kPa. Zjistěte, při jaké hodnotě největšího hlavního efektivního napětí σ 1ef dojde k porušení, známe-li nejmenší hlavní efektivní napětí σ 3,ef = 100kPa. PŘÍKLAD č.5 (konsolidovaná neodvodněná zkouška s měřením pórového tlaku) V triaxiálním přístroji byla provedena konsolidovaná neodvodněná zkouška s měřením pórového tlaku u. Zjistěte totální a efektivní parametry smykové pevnosti. Naměřené hodnoty: komorové tlaky σ 3 [MPa] 0,05 0,1 0,2 deviátor napětí (σ 1 - σ 3 ) při porušení [MPa] 0,172 0,192 0,232 pórové tlaky u při porušení [MPa] 0,016 0,054 0,133

14 VUT FAST BRNO, ÚSTAV GEOTECHNIKY, PŘEDMĚT: MECHA IKA ZEMI ROČNÍK: 2 OBOR: VŠEOBECNÝ SEMESTR: LETNÍ PŘÍKLAD č.5b (konsolidovaná neodvodněná zkouška s měřením pórového tlaku) V triaxiálním přístroji byla provedena konsolidovaná neodvodněná zkouška s měřením pórového tlaku u. Zjistětě totální a efektivní parametry smykové pevnosti. Naměřené hodnoty: Komorové tlaky σ 3 [kpa] Deviátor napětí (σ 1 - σ 3 ) při porušení [kpa] n n n Pórové tlaky u při porušení (kpa) 5 + n 20 +2n n PŘÍKLAD č.6 (krabicová smyková zkouška) Z krabicové smykové zkoušky určete vrcholové a reziduální parametry smykové pevnosti. Vzorky zeminy byly konsolidovány pro zatížení σ ef = 0,1; 0,2; 0,3 MPa a potom usmyknuty za drénovaných podmínek. Naměřené hodnoty: Posun krabice l [mm] Smykové napětí pro konsolidační napětí σ ef = 0,1 MPa σ ef = 0,2 MPa σ ef = 0,3 MPa 0,5 0,032 0,060 0,075 1,0 0,055 0,102 0,121 1,5 0,063 0,117 0,151 2,0 0,055 0,113 0,167 2,5 0,045 0,099 0,166 3,0 0,040 0,088 0,154 3,5 0,038 0,079 0,136 4,0 0,036 0,073 0,118 5,0 0,034 0,067 0,102 6,0 0,032 0,065 0,096 7,0 0,031 0,063 0,093 8,0 0,031 0,063 0,093 PŘÍKLAD č.6b (krabicová smyková zkouška) Z krabicové smykové zkoušky určete vrcholové a reziduální parametry smykové pevnosti. Vzorky zeminy byly konsolidovány pro zatížení σef = 100; 200; 300 kpa a potom usmyknuty za drénovaných podmínek. Naměřené hodnoty: Konsolidační napětíσ ef [kpa] Vrcholové smykové napětí τ vrch [kpa] n n n Reziduální smykové napětí Τ rez [kpa] n n n

15 FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ ÚSTAV GEOTECHNIKY Datum : Měřil : VÝPOČET VLHKOSTI VÝPOČET OBJEMOVÉ HMOTNOSTI AKCE číslo sondy hloubka číslo misky hmotnost vlh. zeminy + miska hmotnost sušiny + miska hmotnost misky hmotnost sušiny hmotnost vody vlhkost m w.100 m d průměrná vlhkost označení prstence hmotnost zeminy + prstence hmotnost prstence vnitřní objem kroužku hmotnost vlhké zeminy m 1000 V 1 + ρ 0,01w [m] [g] [g] [g] m d [g] m w [g] w [%] w [%] [g] [g] V [cm 3 ] m [g] ρ [kg.m -3 ] ρ d [kg.m -3 ]

16 FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ ÚSTAV GEOTECHNIKY ZRNITOST ZEMIN AKCE SONDA HLOUBKA AREOMETRICKÁ ZKOUŠKA VELIKOST OK ZŮSTALO NA SÍTU MĚRNÁ HMOTNOST ZEMINY ρs [kg/m 3 ] [mm] [g] [%] PROPAD SÍTEM [%] Q HMOTNOST VLHKÉ ZEMINY [g] 32 VLHKOST w [%] 16 HMOTNOST SUŠINY Qd [g] 8 Q1 - ZRNA < 0,063 [g] 4 Q2 - ZRNA > 0,063 [g] 2 ANTIKOAGULANS 1 OPRAVY (Z MENISKU, ANTIKOAG...)a: 0,5 0,2 0,1 0,063 < 0,063 OPRAVA PRO ČTENÍ NA TEPLOTA JINOU d (mm) PODLE DOBA ČTENÍ UPLYNULÁ DOBA t AREO- R+a+m W SUSPENZE TEPLOTU NOMOGRAMU METRU [m] [h] [m] [s] [h] [m] [s] T [ C] [R] NEŽ 20 0 C T X d [mm] [%] [%] X T X - PRŮMĚRNÁ TEPLOTA OD POČÁTKU ČTENÍ d - EKVIVALENTNÍ PRŮMĚR ZRN W [%] - VYPOČTENO ZE VZTAHU X [%] = W * Q 1 /Q d Q d = Q/(1+0,01w) W 100 ρ s = ( R + a + m ) Q ρ s

17 Název akce: Lokalita: KŘIVKA ZRNITOSTI ZEMIN Příloha : 100 jílovité Jemnozrnné částice prachovité jemné Písčité střední hrubé drobné Štěrkovité střední hrubé Kamenité B Obsah zrn v [%] hmotnosti Velikost zrn v [mm] Sonda Hloubka Vzorek č. Křivka Třída-symbol Název zeminy - dle ČSN Cc Cu W L W P I P I D

18

19 TRIAXIÁLNÍ ZKOUŠKA Stavba: Sonda: J-1 Místo: Hloubka odběru: 2,0 m Lab. číslo: Popis zeminy: Způsob přípravy: Vykrojen z neporušeného vzorku Komorový tlak σ 3 (kpa) : 100 Přístroj: triaxiální lis WF 5t Měřil: Konstanta siloměru k ( - ) : 7,32 Datum: Výška vzorku h 0 (mm): 76,0 Hmotnost vlhké zeminy m (g) : 165,0 Průměr vzorku d 0 (mm): 38,0 Hmotnost suché zeminy m d (g) : 132,0 Plocha vzorku π x d 02 /4 A 0 (cm 2 ): 11,34 Stupeň nasycení S r ( - ) : 0,90 Objem vzorku A 0 x h 0 V 0 (cm 3 ): 86,15 Vlhkost v % hmot.sušiny w : 25,0 Rychlost nanášení deformace (mm/min): 1,50 Hustota pev.částic ρ s (kg/m 3 ): 2670 Objemová hmot. před zk. m / V 0 ρ (kg/cm 3 ): 1915 Číslo Čtení Poměrná Průměrná Osová měření Svislá deformace siloměru svislá průřezová síla deformace plocha Průměrné tlakové napětí čtení h c ε = h / h 0 A=A 0 / (1- ε) P = c x k σ = 10x ( P / A) σ max (0,01mm) (mm) počet dílků ( - ) (cm 2 ) ( N ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 (kpa) (kpa) příklad zaokrouhlení: 26,5 0,092 12, ,98 155

20 Triaxiální zkouška UU Název úlohy : Cvičení 2009 íslo úlohy : Sonda : J-1 íslo vzorku: Hloubka : 2,0 m Poznámka : [kpa] [kpa] 1 [%] [kpa] w = 25,0 % ,03 50 = 1915 kgm , d = 1532 kgm , h = 76,0 mm d = 38,0 mm m = 165 g Obor platnosti smyk. pevnosti: kpa [kpa] [%] u = c u = [kpa] [kpa]

21 Smyková krabicová zkouška Stavba: Sonda: Místo: Hloubka odběru: Lab. číslo: Popis zeminy: Způsob přípravy: Přístroj: Konsolidační napětí σ (MPa): Podpis a datum: Konst. siloměru s ( ): Výška vzorku h 0 (mm): Hmotnost vlhké zeminy m (g): Průměr vzorku d 0 (mm): Hmotnost suché zeminy m d (g): Plocha vzorku A 0 (mm 2 ): Stupeň nasycení S r ( - ) : Objem vzorku V 0 (mm 3 ): Vlhkost v % hmotnosti sušiny: Rychlost nanášení deformace (mm/min): Objemová hmotnost před zkouškou (g/cm -3 ): Čas Svislá deformace Čtení na siloměru Vodorovný posun Smyková síla Průměrné tlakové napětí t čtení h c čtení lx10-2 (x2,54) T = c.s τ=τ/a (min) 1/100mm (mm) počet dílků (mm) ( N ) (MPa) Tvar smykové plochy po zkoušce

22 FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ ÚSTAV GEOTECHNIKY PROCTOROVA ZKOUŠKA (standardní) Akce Pojmenování zeminy (ČSN ) Č. vzorku Hloubka m Objem Proc. válce V= cm 3 Hmotnost Proc. válce m= g Hmotnost válce a zeminy Hmotnost zeminy Označení váženky Hmotnost váženky Hmotnost vlhké zeminy s váženkou Hmotnost suché zemni s váženkou Hmotnost vody v zemině Hmotnost suché zeminy Vlhkost w Průměrná vlhkost Objemová hmotnost vlhké zeminy ρ Objemová hmotnost sušiny ρ ρd = 1+0,01w [g] [g] [g] [g] [g] [g] [g] [%] [%] [kg.m-3] [kg.m-3] 1740 Závislost objemové hmotnosti na vlhkosti ρ d = [kg.m -3 ] objemová hmotnost suché zeminy ρ d [kg.m -3 ] w opt = [%] vlhkost w [%]

23 VUT FAST BRNO, ÚSTAV GEOTECHNIKY, PŘEDMĚT: MECHA IKA ZEMI ROČNÍK: 2 OBOR: VŠEOBECNÝ SEMESTR: LETNÍ PŘÍKLAD č. 7 (geostatické napětí) V místě navrhovaného objektu byly vrtanou sondou zjištěny následující geologické poměry: 1.vrstva 0,0 (2,8 + 0,05 n) m Písčitá hlína γ 1 = 18,2 knm -3 γ sat1 = 20,4 knm -3 2.vrstva 3.vrstva (2,8 + 0,05 n) (9,1 + 0,05 n) m (9,1 + 0,05 n) 18,0 m Písek dobře zrněný γ 2 = 19,2 knm -3 γ sat2 = 21,2 knm -3 Jíl se střední plasticitou γ 3 = 19,4 knm -3 a) Určete svislé napětí od vlastní tíhy zeminy σ or do hloubky 18,0 m. b) Vypočítejte a graficky vyneste průběh geostatického napětí σ or, je-li ustálená hladina podzemní vody v hloubce (1,9 + 0,05 n) m pod terénem (γ w 10,0 knm -3 ). c) Vypočítejte a graficky vyneste průběh svislého efektivního a neutrálního napětí od vlastní tíhy zeminy pro případ snížení hladiny podzemní vody o 3,0 m. PŘÍKLAD č. 7b (geostatické napětí) Půdní profil sestává z povrchové vrstvy písku 2m mocné (γ 1,sat = 18kN/m 3 ) a 3m jílu (γ 2,sat = 20kN/m 3 ), které překrývají nepropustné skalní podloží. Hladina podzemní vody je v úrovni terénu. a) Vykreslete průběh totálních, efektivních a neutrálních napětí s hloubkou b) Jaká budou totální, efektivní a neutrální napětí v okamžiku ihned po přitížení povrchu rovnoměrným zatížením f = 50kN/m 2.

24 VUT FAST V BRNĚ, ÚSTAV GEOTECHNIKY, PŘEDMĚT: MECHA IKA ZEMI ROČNÍK: 2 OBOR: VŠEOBECNÝ SEMESTR: LETNÍ PŘÍKLAD č. 8 (napětí pod rohem obdélníkového základu) a) Vypočítejte a vykreslete průběh svislého napětí σ z pod středem poddajného obdélníkového základu půdorysných rozměrů b l = (8 + 0,2 n) m (16 + 0,2 n) m. Hloubka založení d = 2 m pod terénem. Rovnoměrné kontaktní napětí od stavby σ = (0,18 + 0,003 n) MPa. Objemová tíha zeminy γ = 19,2 knm -3. (volte hloubku z postupně: 0,5; 1; 2; 4;, max.dvojnásobek šířky základu) b) Určete svislé napětí σ z v bodě M. M 1,0 m b l Pro tento příklad použijte redukční součinitel I 1. Požadované formuláře : Graf 4 - Napětí pod rohem obdélníka Graf 3.1,3.2 - Vliv hloubky založení a vliv nestlačitelného podloží

25 VUT FAST V BRNĚ, ÚSTAV GEOTECHNIKY, PŘEDMĚT: MECHA IKA ZEMI ROČNÍK: 2 OBOR: VŠEOBECNÝ SEMESTR: LETNÍ PŘÍKLAD č. 9 (napětí pod kruhovým základem) a) Určete svislé napětí σ z od rovnoměrně zatížené základové desky kruhového průměru 2r=b= 8 m. Rovnoměrné kontaktní napětí od stavby σ volte stejné jako v příkladu č.8. Hloubka založení d = 1,8 m pod terénem. Objemová tíha zeminy γ = 19,6 knm -3. Napětí σ z určete pod středem základu (bod A 1 ), na hraně základu (bod A 3 ) a v bodě vzdáleném od hrany základu o b/2 (bod A 4 ). V těchto bodech (A 1, A 3, A 4 ) vykreslete průběh napětí. Hloubky z volte stejně jako v příkladu 8. b) Určete a vykreslete průběh svislého napětí σ z ve vodorovné rovině vzdálené z 1 = 1 m a z 2 = b od základové spáry. Pro tento příklad neuvažujte redukci součinitelem κ 1. Požadované formuláře : Graf 6 - Napětí pod kruhovým základem

26 Tab. 3.1 Vliv hloubky založení PRŮBĚH SOUČINITELE κ 1 Průběh součinitele κ 1 Pro pas Pro patku κ 1 κ 1 d = 1 + 0, 61 arctg z d = 1 + 0,35 arctg 1, 55 z d/z ,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 κ1 d dpatka Pas z σz Tab.3.2 Vliv nestlačitelného podloží PRŮBĚH SOUČINITELE κ 2 d 4 z zic σz 3 Nestlačitelná vrstva z ic /z 2 1 0,7 0,8 0,9 1,0 κ2

27 Tab.4 NAPĚTÍ POD ROHEM OBDELNÍKA 0 I 1 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0, ,5 z / b l / b 1,0 1,5 2,0 3,0 5,0 10,0 l / b 1,0 1,5 2,0 3,0 5,0 10,0 1,0 1,5 20 2,0 l f b A L > B Z σz σz = f. I1

28 Tab.6 Průběh napětí pod kruhovým základem

29 VUT FAST V BRNĚ, ÚSTAV GEOTECHNIKY, PŘEDMĚT: MECHA IKA ZEMI ROČNÍK: 2 OBOR: VŠEOBECNÝ SEMESTR: LETNÍ PŘÍKLAD č. 10 (výpočet sednutí tuhého obdélníkového základu) a) Vypočítejte celkové sednutí zásobníku založeného na tuhé železobetonové desce půdorysných rozměrů bxl (m). Hloubka založení d=2,5m pod terénem. Rovnoměrné kontaktní napětí od stavby je σ (MPa). Ustálená hladina podzemní vody je v hloubce 8,5m. Vykreslete průběh napětí od vlastní tíhy zeminy σ or, napětí od přitížení σ z, průběh strukturní pevnosti σ s a určete hloubku deformační zóny z z. Posuďte základovou půdu na II. mezní stav. Rovnoměrné kontaktní napětí od stavby σ si zadejte stejně jako v příkladu č.8. Rovněž rozměry základu bxl volte stejné jako v příkladu č.8. Geologické poměry viz obr. Pro zadané zeminy určete směrné normové charakteristiky dle ČSN : objemovou tíhu γ (knm -3 ) modul přetvárnosti E def (MPa) součinitel β, který charakterizuje pružné přetvoření. Platí: β=1-2ν 2 /(1-ν), E oed =E def /β hodnoty opravného součinitele přitížení m, dle tab.10, ČSN U hodnot popsaných intervalem uvažujte do výpočtu střední hodnotu. b) Určete dosednutí stavby vlivem naplnění zásobníku, které vyvolá dodatečné přitížení σ ol =150kPa. Výpočet proveďte za předpokladu, že zásobník pro vlastní tíhu již konsolidoval. Vykreslete průběh napětí od přitížení. TERÉN +0,0 b 1. vrstva písčitá hlína konzistence pevné sr < vrstva písek špatně zrněný středně ulehlý ID = 0.52 HPV f 5 m 3 m d = 2,5 m 8,5 m 3. vrstva jíl s nízkou plasticitou konzistence pevné sr > 0.8 Požadované formuláře : Tab.2.1,2.2 - Mezní hodnoty sednutí a hodnoty opravného součinitele m Graf 5 - Napětí pod charakteristickým bodem obdélníkového základu Graf 3.1,3.2 - Vliv hloubky založení a nestlačitelného podloží

30 Tab. 5 NAPĚTÍ POD CHARAKTERISTICKÝM BODEM 0 I 2 = σ z / f 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1 0,1 2 0,2 3 0,3 z / b l / b 0,4 1,0 1,5 2,0 3,0 0,5 5,0 10,0 l / b 1,0 1,5 2,0 0,6 3,0 5,0 10,0 0,7 0,8 9 0,9 10 1,0 b f 0,37.l 0.37b A z σz = f.i2 b A l 0,37.b

31 VUT FAST V BRNĚ, ÚSTAV GEOTECHNIKY, PŘEDMĚT: MECHA IKA ZEMI ROČNÍK: 2 OBOR: VŠEOBECNÝ SEMESTR: LETNÍ PŘÍKLAD č. 11 (časový průběh sedání) Spočítejte časový průběh sedání (po 1, 6 a 12 měsících, 5, 10 a 20 letech) vrstvy jílu, na který byl navezen rozsáhlý násyp z propustné zeminy o výšce h 1. Vlastnosti zemin jsou vyznačeny na obrázku a jejich hodnoty podle čísla n jsou uvedeny v tabulce.. Poznámka: Jelikož se jedná o rozsáhlý násyp, neuvažujeme průběh napětí jako od přitížení (kdy napětí s hloubkou klesá), ale předpokládáme, že napětí bude po výšce konstantní. Pro nalezení stupně konsolidace U budeme tedy uvažovat průběh napětí pro případ 0. Jelikož odvodnění je možné pouze z jedné strany, uvažujeme případ a), tzn. že mocnost jílu bereme na výšku h. navážka γ (viz tabulka) Eoed(viz tabulka) jíl cv(viz tabulka) nepropustné podloží Tabulka: Fyzikální a mechanické vlastnosti jednotlivých zemin n h 1 h 2 γ E oed c v [m] [m] [kn/m 3 ] [MPa] [cm 2 /den] ,0 20,0 9, ,0 20,0 9, ,0 20,5 9, ,2n ,0 20,5 9, ,0 21,0 10, ,0 21,0 10, Požadované formuláře : Graf 7 - Závislost stupně konsolidace na časovém faktoru

32

33 VUT FAST BRNO, ÚSTAV GEOTECHNIKY, PŘEDMĚT: MECHA IKA ZEMI ROČNÍK: 2 OBOR: VŠEOBECNÝ SEMESTR: LETNÍ PŘÍKLAD č. 12 (tabulková výpočtová únosnost) Stanovte tabulkovou výpočtovou únosnost R dt pro základovou patku půdorysných rozměrů b x l = 1,80 x 2,2 m. Hloubka založení patky d = 2,40 m pod terénem. Základovou půdu tvoří hlína s vysokou plasticitou, pevné konzistence. TERÉN +0,0 b d tab f d = 2,40 m Požadované formuláře : Tab.4 - Hodnoty tabulkové výpočtové únosnosti základových půd PŘÍKLAD č. 13 (tabulková výpočtová únosnost) Stanovte tabulkovou výpočtovou únosnost R dt pro základovou patku půdorysných rozměrů b x l = 1,80 x 2,2 m. Hloubka založení patky d = 2,40 m pod terénem. Základovou půdu tvoří písek hlinitý, středně ulehlý (I D = 0,62). Hladina podzemní vody je v hloubce 3,60 m pod terénem. TERÉN +0,0 b HPV f d = 2,40 m b = 2,00 m 3,60 m Požadované formuláře : Tab.4 - Hodnoty tabulkové výpočtové únosnosti základových půd

34 VUT FAST V BRNĚ, ÚSTAV GEOTECHNIKY, PŘEDMĚT: MECHA IKA ZEMI ROČNÍK: 2 OBOR: VŠEOBECNÝ SEMESTR: LETNÍ PŘÍKLAD č. 14 (mezní stav únosnosti) Posuďte z hlediska mezního stavu únosnosti základovou patku staticky neurčité konstrukce, která je v základové spáře zatížena výslednicí extrémního výpočtového zatížení v nejnepříznivější možné základní kombinaci o složkách V de [kn], M de [knm] ve směru osy šířky b, H de [kn]. Půdorysné rozměry patky b x l = 1,80 x 2,50 m. Hloubka založení patky d = 1,80 m. Od terénu až do hloubky předpokládaného dosahu smykových ploch je zemina (dle tab.1), konzistence pevné, stupeň nasycení S r > 0,8. Hladina podzemní vody je v hloubce 3,0 m od povrchu terénu. b = 1,8 TERÉN +0,0 1. vrstva zemina " n " konzistence pevné sr > 0.8 HPV Hde Vde Mde h 1,2m d = 1,8 m 3,0 m extrémní výpočtové zatížení: V de = ( * n) kn, M de = ( 37,5 + 2,5*n) knm, pro n > 20 je M de = ( *(n-20)) knm H de = ( 50 + n ) kn. Tab.1: Rozdělení zemin podle n n 1-10 F F F3 Požadované formuláře : Tab Směrné normové charakteristiky jemnozrnných zemin Tab Směrné normové charakteristiky písčitých zemin Tab Směrné normové charakteristiky štěrkovitých zemin Graf 9 - Graf pro stanovení součinitelů únosnosti

35 Tab. 3 Hodnoty tabulkové výpočtové únosnosti základových půd Poznámky: 1. Je-li základová spára v hloubce větší než hloubka založení předpokládaná v tab. 1 až 3, je možné u základových půd skupiny S a G zvýšit hodnoty o 2,5násobek a u základové půdy skupiny F o 1násobek efektivního napětí od tíhy základové půdy ležící mezi skutečnou a předpokládanou základovou spárou. 2. Lze-li očekávat, že nejvyšší hladina podzemní vody bude pod základovou spárou v hloubce menší než je šířka základu, tabulková hodnota výpočtové únosnosti se sníží o 30 %. Neplatí pro základové půdy skupiny R. 3. Je-li pod základovou spárou pevnější a méně stlačitelná vrstva základové půdy v hloubce menší než poloviční šířka základu, je možné tabulkové hodnoty výpočtové únosnosti zvýšit o 20 %. Tab.1. Hodnoty tabulkové výpočtové únosnosti R dt kpa zemin jemnozrnných při hloubce založení 0,8 až 1,5 m pro šířku základu 3 m Tabulková výpočtová únosnost R dt kpa Třída Symbol Konzistence Měkká Tuhá Pevná Tvrdá F 1 MG F 2 CG F 3 MS F 4 CS F 5 ML; MI F 6 CL; CI F 7 MH; MV; ME F 8 CH; CV; CE Tab.2. Hodnoty tabulkové výpočtové únosnosti R dt kpa zemin písčitých při hloubce založení 1 m Tabulková výpočtová únosnost R dt kpa Třída Symbol šířka základu b m 0, S 1 SW S 2 SP S 3 S-F S 4 SM S 5 SC Poznámka: Pro třídu S 1 až S 3 platí hodnoty pro zeminy ulehlé. Pro zeminy středně ulehlé se hodnoty násobí součinitelem 0,65. Pro třídy S 4 a S 5 platí hodnoty pro konzistenci tuhou až pevnou.

Popis zeminy. 1. Konzistence (pro soudržné zeminy) měkká, tuhá apod. Ulehlost (pro nesoudržné zeminy)

Popis zeminy. 1. Konzistence (pro soudržné zeminy) měkká, tuhá apod. Ulehlost (pro nesoudržné zeminy) Klasifikace zemin Popis zeminy 1. Konzistence (pro soudržné zeminy) měkká, tuhá apod. Ulehlost (pro nesoudržné zeminy) kyprá, hutná 2. Struktura (laminární) 3. Barva 4. Velikost částic frakc 5. Geologická

Více

Mechanika hornin a zemin Cvičení. Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 ( ) homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici.

Mechanika hornin a zemin Cvičení. Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 ( ) homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici. Mechanika hornin a zemin Cvičení Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 (59 732 1362) marek.mohyla@vsb.cz homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici.cz Podmínky udělení zápočtu: docházka do cvičení 75% (3 neúčasti), docházka

Více

Zakládání staveb Cvičení. Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 ( ) homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici.cz

Zakládání staveb Cvičení. Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 ( ) homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici.cz Zakládání staveb Cvičení Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 (59 732 1362) marek.mohyla@vsb.cz homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici.cz Podmínky udělení zápočtu: docházka do cvičení 75% (3 neúčasti), včasné odevzdání

Více

RÁMCOVÉ OTÁZKY pro pedmt Mechanika zemin pro 2. roník

RÁMCOVÉ OTÁZKY pro pedmt Mechanika zemin pro 2. roník RÁMCOVÉ OTÁZKY pro pedmt Mechanika zemin pro 2. roník Zemina jako trojfázové prostedí Pevná fáze zeminy 1. Vznik zemin (zvtrávání, transport, sedimentace) 2. Zeminy normáln konsolidované a pekonsolidované

Více

Pilotové základy úvod

Pilotové základy úvod Inženýrský manuál č. 12 Aktualizace: 04/2016 Pilotové základy úvod Program: Pilota, Pilota CPT, Skupina pilot Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit praktické použití programů GEO 5 pro výpočet

Více

135MZA - Mechanika zemin a zakládání staveb. Příklad 1 a 2 Stanovení zrnitosti, parametry zeminy a zatřídění

135MZA - Mechanika zemin a zakládání staveb. Příklad 1 a 2 Stanovení zrnitosti, parametry zeminy a zatřídění ČUT v Praze - Fakulta stavební Centrum experimentální geotechniky (K220) 135MZA - Mechanika zemin a zakládání staveb Příklad 1 a 2 Stanovení zrnitosti, parametry zeminy a zatřídění Jde o obecné studijní

Více

ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY PRO ZATŘÍDĚNÍ, POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN. Stanovení vlhkosti zemin

ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY PRO ZATŘÍDĚNÍ, POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN. Stanovení vlhkosti zemin ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY PRO ZATŘÍDĚNÍ, POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN Stanovení vlhkosti zemin ČSN ISO/TS 17892-1 Vlhkost zeminy Základní zkouška pro zatřídění, pojmenování a popis Příklady dalšího použití: stanovení

Více

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN MECHANIKA HORNIN A ZEMIN podklady k přednáškám doc. Ing. Kořínek Robert, CSc. Místnost: C 314 Telefon: 597 321 942 E-mail: robert.korinek@vsb.cz Internetové stránky: fast10.vsb.cz/korinek Klasifikace zemin

Více

Zdroje. Vaníček: Mechanika zemin, ČVUT Verruijt: Soil Mechanics Časopis Geotechnika, Tunel

Zdroje.  Vaníček: Mechanika zemin, ČVUT Verruijt: Soil Mechanics Časopis Geotechnika, Tunel Zdroje www.fsv.cvut.cz Vaníček: Mechanika zemin, ČVUT Verruijt: Soil Mechanics Časopis Geotechnika, Tunel Fáze v zemině Pevná fáze (zrna) Kapalná a plynná (voda a vzduch v pórech) Vzájemné poměry fází

Více

Výpočet konsolidace pod silničním náspem

Výpočet konsolidace pod silničním náspem Inženýrský manuál č. 11 Aktualizace: 02/2016 Výpočet konsolidace pod silničním náspem Program: Soubor: Sedání Demo_manual_11.gpo V tomto inženýrském manuálu je vysvětlen výpočet časového průběhu sedání

Více

STABILITA SVAHŮ staveb. inženýr optimální návrh sklonu

STABILITA SVAHŮ staveb. inženýr optimální návrh sklonu IG staveb. inženýr STABILITA SVAHŮ - přirozené svahy - rotační, translační, creepové - svahy vzniklé inženýrskou činností (násypy, zemní hráze, sklon stavební jámy) Cílem stability svahů je řešit optimální

Více

Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN 1997-1

Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN 1997-1 Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN 1997-1 1. Návrhové hodnoty účinků zatížení Účinky zatížení v mezním stavu porušení ((STR) a (GEO) jsou dány návrhovou kombinací

Více

ZHUTŇOVÁNÍ ZEMIN vlhkosti. Způsob zhutňování je ovlivněn těmito faktory:

ZHUTŇOVÁNÍ ZEMIN vlhkosti. Způsob zhutňování je ovlivněn těmito faktory: ZHUTŇOVÁNÍ ZEMIN Zhutnitelnost zeminy závisí na granulometrickém složení, na tvaru zrn, na podílu a vlastnostech výplně z jemných částic, ale zejména na vlhkosti. Způsob zhutňování je ovlivněn těmito faktory:

Více

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady: Předložený statický výpočet řeší založení objektu SO 206 most na přeložce silnice I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880. Obsahem tohoto výpočtu jsou pilotové základy krajních opěr O1 a O6 a středních

Více

Konsolidace zemin Stlačení vrstev zeminy je způsobené změnou napětí v zemině např. vnesením vnějšího zatížení do zeminy

Konsolidace zemin Stlačení vrstev zeminy je způsobené změnou napětí v zemině např. vnesením vnějšího zatížení do zeminy Sedání Konsolidace zemin Stlačení vrstev zeminy je způsobené změnou napětí v zemině např. vnesením vnějšího zatížení do zeminy vytěsnění vody z pórů přemístění zrn zeminy deformace zrn zeminy Zakládání

Více

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN MECHANIKA HORNIN A ZEMIN podklady k přednáškám doc. Ing. Kořínek Robert, CSc. Místnost: C 314 Telefon: 597 321 942 E-mail: robert.korinek@vsb.cz Internetové stránky: fast10.vsb.cz/korinek Konsolidace zemin

Více

1 Geotechnický průzkum

1 Geotechnický průzkum 1 Geotechnický průzkum Geotechnický průzkum musí poskytnout dostatečné údaje o základové půdě a podzemní vodě na staveništi a v jeho okolí pro sestavení prostorového modelu geologických a hydrogeologických

Více

S = VODA V ZEMINĚ. w = m. Obsah vody v zemině. Zinženýrského hlediska voda při 105 o C. m w. hmotnost vody m d. hmotnost sušiny. V w.

S = VODA V ZEMINĚ. w = m. Obsah vody v zemině. Zinženýrského hlediska voda při 105 o C. m w. hmotnost vody m d. hmotnost sušiny. V w. VODA V ZEMINĚ Obsah vody v zemině Zinženýrského hlediska voda při 105 o C vlhkost w = m m w d.100[%] m w hmotnost vody m d hmotnost sušiny stupeň nasycení S = r V V w p V w objem vody V p objem pórů Druhy

Více

3 Plošné základy. 3.1 Druhy plošných základů. Plošné základy

3 Plošné základy. 3.1 Druhy plošných základů. Plošné základy Plošné základy 3 Plošné základy Plošné základy, jež jsou nejspodnější částí konstrukce stavby, přenášejí veškeré zatížení ze stavby do základové půdy pomocí plochy základové spáry. Ta se volí obvykle vodorovná

Více

4 Opěrné zdi. 4.1 Druhy opěrných zdí. 4.2 Navrhování gravitačních opěrných zdí. Opěrné zd i

4 Opěrné zdi. 4.1 Druhy opěrných zdí. 4.2 Navrhování gravitačních opěrných zdí. Opěrné zd i Opěrné zd i 4 Opěrné zdi 4.1 Druhy opěrných zdí Podle kapitoly 9 Opěrné konstrukce evropské normy ČSN EN 1997-1 se z hlediska návrhu opěrných konstrukcí rozlišují následující 3 typy: a) gravitační zdi,

Více

Mechanika zemin II 6 Plošné základy

Mechanika zemin II 6 Plošné základy Mechanika zemin II 6 Plošné základy 1. Definice 2. Vliv vody na stabilitu a sedání 3. Únosnost 4. Sedání Výpočet okamžitého, konsolidačního a konečného sedání Výpočet podle teorie pružnosti Výpočet podle

Více

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN MECHANIKA HORNIN A ZEMIN podklady k přednáškám doc. Ing. Kořínek Robert, CSc. Místnost: C 314 Telefon: 597 321 942 E-mail: robert.korinek@vsb.cz Internetové stránky: fast10.vsb.cz/korinek Napětí v základové

Více

Zkoušení zemin a materiálů v podloží pozemní komunikace -zhutnitelnost a únosnost

Zkoušení zemin a materiálů v podloží pozemní komunikace -zhutnitelnost a únosnost Zkoušení zemin a materiálů v podloží pozemní komunikace -zhutnitelnost a únosnost Dušan Stehlík Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební, ústav pozemních komunikací e-mail.stehlik.d@fce.vutbr.cz

Více

ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH

ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH ZAKLÁDÁNÍ NA NÁSYPECH Skladba násypů jako: zeminy, odpad z těžby nerostů nebo průmyslový odpad. Důležité: ukládání jako hutněný nebo nehutněný materiál. Nejnebezpečnější

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ ZALOŽENÍ RD HOSTIVICE STATICKÉ POSOUZENÍ. p.č. 1161/57, k.ú. HOSTIVICE ING. ROMAN BALÍK ING. MARTIN KAMEŠ

STATICKÉ POSOUZENÍ ZALOŽENÍ RD HOSTIVICE STATICKÉ POSOUZENÍ. p.č. 1161/57, k.ú. HOSTIVICE ING. ROMAN BALÍK ING. MARTIN KAMEŠ STATICKÉ POSOUZENÍ VYPRACOVAL: SCHVÁLIL: ING. ROMAN BALÍK ING. MARTIN KAMEŠ OBJEDNATEL: FORMÁT A4: MÍSTO STAVBY: STAVBA - OBJEKT: AVEK s.r.o., PROSECKÁ 683/15, 190 00 PRAHA 9 p.č. 1161/57, k.ú. HOSTIVICE

Více

ZEMNÍ KONSTRUKCE. LUMÍR MIČA, ING., Ph.D. ÚSTAV GEOTECHNIKY

ZEMNÍ KONSTRUKCE. LUMÍR MIČA, ING., Ph.D. ÚSTAV GEOTECHNIKY ZEMNÍ KONSTRUKCE LUMÍR MIČA, ING., Ph.D. ÚSTAV GEOTECHNIKY 1 METODY: - použitím vzorového řešení - odborným odhadem -výpočtem - experimentální modely -observační metoda 2 - výpočet Geotechnické kategorie:

Více

KONSOLIDACE ZEMIN. Pod pojmem konsolidace se rozumí deformace zeminy v čase pod účinkem vnějšího zatížení.

KONSOLIDACE ZEMIN. Pod pojmem konsolidace se rozumí deformace zeminy v čase pod účinkem vnějšího zatížení. KONSOLIDACE ZEMIN Pod pojmem konsolidace se rozumí deformace zeminy v čase pod účinkem vnějšího zatížení. Konsolidace je reologický proces postupného zmenšování objemu póru zeminy a změny struktury zeminy

Více

Výpočet svislé únosnosti a sedání skupiny pilot

Výpočet svislé únosnosti a sedání skupiny pilot Inženýrský manuál č. 17 Aktualizace: 04/2016 Výpočet svislé únosnosti a sedání skupiny pilot Proram: Soubor: Skupina pilot Demo_manual_17.sp Úvod Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit použití

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Základní vlastnosti zemin a klasifikace zemin cvičení doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Tento projekt

Více

ef c ef su 1 Třída F5, konzistence tuhá Třída G1, ulehlá

ef c ef su 1 Třída F5, konzistence tuhá Třída G1, ulehlá Výpočet tížné zdi Vstupní data Projekt Datum : 0.7.0 Geometrie konstrukce Pořadnice Hloubka X [m] Z [m] 0.00 0.00 0.00 0.60 0.0 0.6 0.0.80 0.0.0 6-0.79.0 7-0.79.80 8-0.70 0.00 Počátek [0,0] je v nejhořejším

Více

Mezi jednotlivými rozhraními resp. na nosníkových prvcích lze definovat kontakty

Mezi jednotlivými rozhraními resp. na nosníkových prvcích lze definovat kontakty Kontaktní prvky Mezi jednotlivými rozhraními resp. na nosníkových prvcích lze definovat kontakty Základní myšlenka Modelování posunu po smykové ploše, diskontinuitě či na rozhraní konstrukce a okolního

Více

Inženýrskémanuály. Díl2

Inženýrskémanuály. Díl2 Inženýrskémanuály Díl2 Inženýrské manuály pro programy GEO5 Díl 2 Kapitoly 1-12 naleznete v Inženýrském manuálu - Díl 1 Kapitola 13. Pilotové základy úvod... 2 Kapitola 14. Výpočet svislé únosnosti osamělé

Více

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet 179/2013 Strana: 1 Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Certifikována podle ČSN EN ISO 9001: 2009 Botanická 256, 360 02 Dalovice - Karlovy Vary IČO: 25 22 45 81, tel., fax: 35 32 300 17, mobil: +420

Více

Proudění podzemní vody

Proudění podzemní vody Podpovrchová voda krystalická a strukturní voda vázaná fyzikálně-chemicky adsorpční vázaná molekulárními silami na povrchu částic hygroskopická (pevně vázaná) obalová (volně vázaná) volná voda kapilární

Více

ZKUŠENOSTI Z INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝCH PRŮZKUMŮ PŘI ZAKLÁDÁNÍ STOŽÁRŮ ELEKTRICKÝCH VENKOVNÍCH VEDENÍ. Michaela Radimská Jan Beneda Pavel Špaček

ZKUŠENOSTI Z INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝCH PRŮZKUMŮ PŘI ZAKLÁDÁNÍ STOŽÁRŮ ELEKTRICKÝCH VENKOVNÍCH VEDENÍ. Michaela Radimská Jan Beneda Pavel Špaček ZKUŠENOSTI Z INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝCH PRŮZKUMŮ PŘI ZAKLÁDÁNÍ STOŽÁRŮ ELEKTRICKÝCH VENKOVNÍCH VEDENÍ Michaela Radimská Jan Beneda Pavel Špaček OBSAH 1. PŘENOSOVÁ SOUSTAVA 1.1 Stožáry elektrického vedení 1.2

Více

Materiál zemních konstrukcí

Materiál zemních konstrukcí Materiál zemních konstrukcí Kombinace powerpointu a informací na papíře Materiál zemních konstrukcí: zemina kamenitá sypanina druhotné suroviny lehké materiály ostatní materiály Materiál zemních konstrukcí:

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

Typ výpočtu. soudržná. soudržná

Typ výpočtu. soudržná. soudržná Posouzení plošného základu Vstupní data Projekt Datu : 2.11.2005 Základní paraetry zein Číslo Název Vzorek ϕ ef [ ] c ef [] γ [/ 3 ] γ su [/ 3 ] δ [ ] 1 Třída S4 3 17.50 7.50 2 Třída R4, přetváření křehké

Více

Mechanika zemin II 5 Zemní tlaky, opěrné konstrukce

Mechanika zemin II 5 Zemní tlaky, opěrné konstrukce Mechanika zemin II 5 Zemní tlaky, opěrné konstrukce 1. Vliv vody na stabilitu 2. Zemní tlaky horizontální napětí v mezním stavu 3. Síly na opěrné konstrukce v mezním stavu 4. Parametry MZ2 1 (Horizontální)

Více

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MÍSTO STAVBY

Více

2. GEOLOGICKÉ ŘEZY 1:250/1:125

2. GEOLOGICKÉ ŘEZY 1:250/1:125 PŘÍLOHY 1. SITUACE 1 : 200 2. GEOLOGICKÉ ŘEZY 1:250/1:125 3. GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE SOND 4. PROTOKOLY SOND TDP 5. LABORATORNÍ ROZBOR ZEMIN s.r.o. GEODRILL s.r.o. Stavební geologie - GEOTECHNIKA,

Více

Evidenční číslo ČGS Geofondu Praha : Krmelín. poruchy v komunikaci. závěrečná zpráva

Evidenční číslo ČGS Geofondu Praha : Krmelín. poruchy v komunikaci. závěrečná zpráva Evidenční číslo ČGS Geofondu Praha : Krmelín poruchy v komunikaci závěrečná zpráva Číslo úkolu : 2006 037 Účel : inženýrsko - geologický průzkum Etapa : jednoetapový Odběratel : Ing. I. Sauer - INGPLAN

Více

1/7. Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012

1/7. Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012 Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012 Úkol řešte ve skupince 2-3 studentů. Den narození zvolte dle jednoho člena skupiny. Řešení odevzdejte svému cvičícímu. Na symetrické prosté krokevní

Více

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2 PŘÍKLADY 1 Objemová hmotnost, hydrostatické váhy P1.1 V odměrném válci je předloženo 1000 cm 3 vody. Po přisypání 500 g nasákavého lehčeného kameniva bylo kamenivo přitíženo hliníkovým závažím o hmotnosti

Více

GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU

GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Ing. Radek Bernatík SŽDC, s.o., Ředitelství, Obor traťového hospodářství, Praha 1. Úvod Geotechnický průzkum je soubor činností vedoucích ke zjištění a posouzení

Více

VYSLEDKY LABORATOTNYCH ROZBOROV V LOKALITE HORNÉ OPATOVCE - MECHANICKÁ ÚPRAVA NIE NEBEZPEČNÝCH ODPADOV

VYSLEDKY LABORATOTNYCH ROZBOROV V LOKALITE HORNÉ OPATOVCE - MECHANICKÁ ÚPRAVA NIE NEBEZPEČNÝCH ODPADOV VYSLEDKY LABORATOTNYCH ROZBOROV V LOKALITE HORNÉ OPATOVCE - MECHANICKÁ ÚPRAVA NIE NEBEZPEČNÝCH ODPADOV Číslo úlohy: Druh prác: Objednávateľ : Zhotoviteľ: Zodp. riešiteľ: Dátum: Počet vyhotovení: Rozdeľovník:

Více

Kapitola 24. Numerické řešení pažící konstrukce

Kapitola 24. Numerické řešení pažící konstrukce Kapitola 24. Numerické řešení pažící konstrukce Cílem tohoto manuálu je vypočítat deformace kotvené stěny z ocelových štětovnic a dále zjistit průběhy vnitřních sil pomocí metody konečných prvků. Zadání

Více

Co můžeme zakládat. Základy budov patky pasy. Mostní pilíře. Přehrady. desky

Co můžeme zakládat. Základy budov patky pasy. Mostní pilíře. Přehrady. desky Zakládání na skále Co můžeme zakládat Základy budov patky pasy desky Mostní pilíře Přehrady Příklady VD Mšeno Návrh základu ovlivňuje cenu a chování konstrukce Na čem se zakládá -ukázky Stálá rovinná

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Zakládání staveb. Výpočty. Jakub Zavoral

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Zakládání staveb. Výpočty. Jakub Zavoral Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Zakládání staveb Výpočty Jakub Zavoral Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Zakládání staveb - Výpočty Ing. Jakub Zavoral, Ph.D. Vědecký redaktor:

Více

Namáhání ostění kolektoru

Namáhání ostění kolektoru Inženýrský manuál č. 23 Aktualizace 06/2016 Namáhání ostění kolektoru Program: MKP Soubor: Demo_manual_23.gmk Cílem tohoto manuálu je vypočítat namáhání ostění raženého kolektoru pomocí metody konečných

Více

s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, 180 00 266310101, 266316273 www..pruzkum.cz e-mail: schreiber@pruzkum.cz PRAHA 7 HOLEŠOVICE

s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, 180 00 266310101, 266316273 www..pruzkum.cz e-mail: schreiber@pruzkum.cz PRAHA 7 HOLEŠOVICE s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, 180 00 266310101, 266316273 www..pruzkum.cz e-mail: schreiber@pruzkum.cz PRAHA 7 HOLEŠOVICE PŘÍSTAVBA KLINIKY SV. KLIMENTA INŽENÝRSKOGEOLOGICKÁ REŠERŠE Mgr. Martin Schreiber

Více

SILNIČNÍ A GEOTECHNICKÁ LABORATOŘ

SILNIČNÍ A GEOTECHNICKÁ LABORATOŘ Inovace studijního oboru Geotechnika reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 SILNIČNÍ A GEOTECHNICKÁ LABORATOŘ podklady do cvičení KALIFORNSKÝ POMĚR ÚNOSNOSTI Ing. Marek Mohyla Místnost: C 315 Telefon: 597 321

Více

Posouzení stability svahu

Posouzení stability svahu Inženýrský manuál č. 25 Aktualizace 07/2016 Posouzení stability svahu Program: MKP Soubor: Demo_manual_25.gmk Cílem tohoto manuálu je vypočítat stupeň stability svahu pomocí metody konečných prvků. Zadání

Více

Mezní stavy základové půdy

Mezní stavy základové půdy Mezní stavy záklaové půy Eurokó a norma ČSN 73 1001 přeepisuje pro posuzování záklaové půy pro návrh záklaů metou mezních stavů. Mezním stavem nazýváme stav, při kterém ochází k takovým kvalitativním změnám

Více

GEOSTATICKÉ NAPĚTÍ 1. CELKOVÉ NAPĚTÍ (TOTAL STRESS) 1.1 CELKOVÉ NAPĚTÍ V HOMOGENNÍ ZEMINĚ (TOTAL STRESS IN HOMOGENEOUS SOIL)

GEOSTATICKÉ NAPĚTÍ 1. CELKOVÉ NAPĚTÍ (TOTAL STRESS) 1.1 CELKOVÉ NAPĚTÍ V HOMOGENNÍ ZEMINĚ (TOTAL STRESS IN HOMOGENEOUS SOIL) GEOSTATICKÉ NAPĚTÍ 1. CELKOVÉ NAPĚTÍ (TOTAL STRESS) Celkové napětí je svislé napětí působící na bod pod povrchem terénu v důsledku tíhy všecho, co leží nad ním (tj. skelet, voda a zetížení povrchu). Počítá

Více

CENÍK ZÁKLADNÍCH PRACÍ GEMATEST s.r.o. Laboratoř geomechaniky Praha Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod číslem 1291 (platný od 1.11.

CENÍK ZÁKLADNÍCH PRACÍ GEMATEST s.r.o. Laboratoř geomechaniky Praha Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod číslem 1291 (platný od 1.11. CENÍK ZÁKLADNÍCH PRACÍ GEMATEST s.r.o. Laboratoř geomechaniky Praha Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod číslem 1291 (platný od 1.11. 2009) ZÁKLADNÍ KLASIFIKAČNÍ SOUBORY Základní klasifikační rozbor

Více

Skupina piloty. Cvičení č. 6

Skupina piloty. Cvičení č. 6 Skupina piloty Cvičení č. 6 Příklad zadání Navrhněte pilotový základ ŽB rámové konstrukce zatížené svislým zatížením působícím sexcentricitami e 1 e 2. Povrch roznášecí patky je vúrovni terénu její výška

Více

Zakládání staveb 11. ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE PŘEDPOKLAD NÁVRHU

Zakládání staveb 11. ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE PŘEDPOKLAD NÁVRHU S třední škola stavební Jihlava Zakládání staveb 11. ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE PŘEDPOKLAD NÁVRHU Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava - šablony Ing. Jaroslava Lorencová 2012 Projekt je spolufinancován

Více

Brno Nový Lískovec. Albert - přestavba

Brno Nový Lískovec. Albert - přestavba Brno Nový Lískovec Albert - přestavba Brno, srpen 2011 GEOtest, a.s. tel.: 548 125 111 Šmahova 1244/112, 627 00 Brno fax: 545 217 979 IČ: 46344942 DIČ: CZ46344942 e-mail: geotechnika@geotest.cz Geologické

Více

Mechanika zemin a zakládání staveb, 2 ročník bakalářského studia. Zemní tlaky

Mechanika zemin a zakládání staveb, 2 ročník bakalářského studia. Zemní tlaky Mechanika zemin a zakládání staveb, 2 ročník bakalářského studia Zemní tlaky Rozdělení, aktivizace Výpočet pro soudržné i nesoudržné zeminy Tlaky zemin a vody na pažení Katedra geotechniky a podzemního

Více

Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru. Ing. Jaroslav Langer, PhD Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru. Ing. Jaroslav Langer, PhD Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru Ing. Jaroslav Langer, PhD Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Beton z požárního hlediska Ohnivzdorný materiál: - nehořlavý -tepelně izolační Skupenství:

Více

OBJEDNATEL Obec Běloky Běloky 19 273 53 Hostouň GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM RENOVOVANÉ HRÁZE RYBNÍKA V OBCI

OBJEDNATEL Obec Běloky Běloky 19 273 53 Hostouň GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM RENOVOVANÉ HRÁZE RYBNÍKA V OBCI KOMPLEXNÍ GEOLOGICKÝ A GEOFYZIKÁLNÍ PRŮZKUM KONTAKTY: GEOTREND s.r.o. Smečenská 183, 274 01 SLANÝ tel.: 312 521 115 tel., fax: 312 525 706 e-mail: geotrend@geotrend.cz URL: www.geotrend.cz IDENTIFIKACE:

Více

předběžný statický výpočet

předběžný statický výpočet předběžný statický výpočet (část: betonové konstrukce) KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY V PRAZE . Základní informace.. Materiály.. Schéma konstrukce. Zatížení.. Vodorovné konstrukc.. Svislé konstrukce 4.

Více

Provádění zásypů rýh a inženýrských sítí platné na celém území obce Dolní Břežany

Provádění zásypů rýh a inženýrských sítí platné na celém území obce Dolní Břežany Obec Dolní Břežany ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY, INVESTIC, DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 5. května 78, 252 41 Dolní Břežany Číslo jednací: Schválenou Radou č.12 13.4.2015 Dolní Břežany Vyřizuje: Pavel

Více

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu Průvodní zpráva ke statickému výpočtu V následujícím statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny nosné prvky ocelové konstrukce zesílení části stávající stropní konstrukce v 1.a 2. NP objektu ředitelství

Více

Program ZAKL1-2 sedání a přípustné zatížení.

Program ZAKL1-2 sedání a přípustné zatížení. Kapitola 3 Program ZAKL1-2 sedání a přípustné zatížení. Pro sestavení programu na výpočet sedání základů a přípustného maximálního zatížení základů bylo použito nových poznatků našich předních odborníků,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém průzkumu

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém průzkumu GEOTECHNICKÝ ENGINEERING & SERVICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém průzkumu Název úkolu : Krchleby, rekonstrukce mostu ev. č. 18323-1 (most přes Srbický potok) Číslo úkolu : 2014-1 - 072 Odběratel

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

Mechanika zemin II 7 Piloty

Mechanika zemin II 7 Piloty Mechanika zemin II 7 Piloty 1. Definice 2. Únosnost 3. Parametry MZ2 1 Definice Pilota = nejrozšířenější prvek hlubinného zakládání Tvar sloupu Příčný průřez nejčastěji kruh či čtverec (a) může ale být

Více

PRŮZKUMNÉ VRTY, ŘEŽ, ÚSTAV JADERNÉHO VÝZKUMU BUDOVA Č. 294

PRŮZKUMNÉ VRTY, ŘEŽ, ÚSTAV JADERNÉHO VÝZKUMU BUDOVA Č. 294 zhotovitel: AZ Consult, spol. s r.o. Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem objednatel: AZ Sanace, a.s. Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem PRŮZKUMNÉ VRTY, ŘEŽ, ÚSTAV JADERNÉHO VÝZKUMU BUDOVA Č. 294 Název zprávy:

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Modelování v geotechnice Modelování zatížení tunelů (prezentace pro výuku předmětu Modelování v geotechnice) doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního

Více

Bratislava Rača Trnava

Bratislava Rača Trnava MODERNIZACE ŽELEZNIČNÍ TRATĚ Bratislava Rača Trnava UČS S 06 Pezinok Šenkvice ŠENKVICKÁ PRELOŽKA Kristina Nachtneblová LOKALIZACE STAVBY PEZINOK-ŠENKVICE SITUACE GEOLOGICKÉ POMĚRY Kvartér (horní část)

Více

2. GEOLOGICKÉ POMĚRY 3. GYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY 4. VYHODNOCENÍ SONDY DYNAMICKÉ PENETRACE

2. GEOLOGICKÉ POMĚRY 3. GYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY 4. VYHODNOCENÍ SONDY DYNAMICKÉ PENETRACE Zpráva č. 2013-23 RNDr. Ivan Venclů Sídlo: Zahradní 1268, Lipník nad Bečvou 751 31 O B S A H : 1. ÚVOD 1.1 smluvní vztahy 1.2 účel průzkumu 1.3 podklady pro průzkumné práce 1.4 měřické práce 1.5 sondáž

Více

WEBFLOOR PATENTOVANÁ TECHNOLOGIE PRO ZAKLÁDÁNÍ PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ

WEBFLOOR PATENTOVANÁ TECHNOLOGIE PRO ZAKLÁDÁNÍ PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ WEBFLOOR PATENTOVANÁ TECHNOLOGIE PRO ZAKLÁDÁNÍ PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ WEBFLOOR www.benda-trade.cz WEBFLOOR PATENTOVANÁ TECHNOLOGIE PRO ZAKLÁDÁNÍ PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ Na kvalitě a životnosti každé podlahy

Více

Zpráva o IG průzkumu. Kainarova 54 616 00 Brno. Brno - Líšeň - Podolská - Polyfunkční dům. Zak. č.: 10060. Zpracovatel: Jakub Horna

Zpráva o IG průzkumu. Kainarova 54 616 00 Brno. Brno - Líšeň - Podolská - Polyfunkční dům. Zak. č.: 10060. Zpracovatel: Jakub Horna Kainarova 54 616 00 Brno Kancelář: Gromešova 3 621 00 BRNO Tel.: 541218478 Mobil: 603 427413 E-mail: dbalun@balun.cz WWW: www.balun.cz Zpráva o IG průzkumu Akce: Brno - Líšeň - Podolská - Polyfunkční dům

Více

Návrh složení cementového betonu. Laboratoř stavebních hmot

Návrh složení cementového betonu. Laboratoř stavebních hmot Návrh složení cementového betonu. Laboratoř stavebních hmot Schéma návrhu složení betonu 2 www.fast.vsb.cz 3 www.fast.vsb.cz 4 www.fast.vsb.cz 5 www.fast.vsb.cz 6 www.fast.vsb.cz Informativní příklady

Více

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet 47/2016 Strana: 1 Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Botanická 256, 362 63 Dalovice - Karlovy Vary IČO: 25 22 45 81, mobil: +420 602 455 293, +420 602 455 027, =================================================

Více

+ voda = Jednoduchý způsob zlepšení vlastností zeminy, kdy se pomocí. působením vnější hutnící síly zemina stlačuje ( lisuje ) Hutnící síly SIVA

+ voda = Jednoduchý způsob zlepšení vlastností zeminy, kdy se pomocí. působením vnější hutnící síly zemina stlačuje ( lisuje ) Hutnící síly SIVA Zhutňování Co je zhutňování? Jednoduchý způsob zlepšení vlastností zeminy, kdy se pomocí působením vnější hutnící síly zemina stlačuje ( lisuje ) Hutnící síly + voda = Zatřídění zemin podle zhutnitelnosti

Více

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem Stavba: Stavební úpravy skladovací haly v areálu firmy Strana: 1 Obsah: PROSTAB 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2 2. Seznam použité literatury 2 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním

Více

NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ A SKUTEČNOST. Alexandr Butovič Tomáš Louženský SATRA, spol. s r. o.

NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ A SKUTEČNOST. Alexandr Butovič Tomáš Louženský SATRA, spol. s r. o. NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ A SKUTEČNOST Alexandr Butovič Tomáš Louženský SATRA, spol. s r. o. Obsah prezentace Návrh konstrukce Podklady pro návrh Návrhové přístupy Chování primárního ostění Numerické modelování

Více

STATICA Plzeň, s.r.o. III/1992 Svojšín Oprava opěrné zdi Datum: 12/2013. Technická zpráva OBSAH 1. Identifikace stavby... 3

STATICA Plzeň, s.r.o. III/1992 Svojšín Oprava opěrné zdi Datum: 12/2013. Technická zpráva OBSAH 1. Identifikace stavby... 3 OBSAH 1. Identifikace stavby... 3 2. Konstrukční systém stavby... 3 2.1. Gabionová část... 3 2.2. Část z bednících dílců... 3 3. Navržené výrobky, materiály a konstrukční prvky... 4 4. Hodnoty zatížení

Více

Splaveniny. = tuhé částice přemísťované vodou anorganický původ organický původ různého tvaru a velikosti

Splaveniny. = tuhé částice přemísťované vodou anorganický původ organický původ různého tvaru a velikosti SPLAVENINY Splaveniny = tuhé částice přemísťované vodou anorganický původ organický původ různého tvaru a velikosti Vznik splavenin plošná eroze (voda, vítr) a geologické vlastnosti svahů (sklon, příp.

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení stavby

Více

Novostavba objektu HiLASE. Obsah:

Novostavba objektu HiLASE. Obsah: Obsah: 1. ÚVOD 5 1.1. Identifikační údaje 5 1.2. Předmět statického výpočtu 6 1.3. Podklady 6 1.4. Popis stavby 6 1.5. Geologie 7 1.6. Založení objektu 7 2. STATICKÁ ČÁST 10 2.1. Projekt HiLase - celek

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody List 1 z 5 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normativní dokumenty identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. 1. Brno Tuřanka 111, 627 00

Více

13. Zděné konstrukce. h min... nejmenší tloušťka prvku bez omítky

13. Zděné konstrukce. h min... nejmenší tloušťka prvku bez omítky 13. Zděné konstrukce Navrhování zděných konstrukcí Zděné konstrukce mají široké uplatnění v nejrůznějších oblastech stavebnictví. Mají dobrou pevnost, menší objemová hmotnost, dobrá tepelně izolační schopnost

Více

SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM BŘEZNICKÁ INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM. Zadavatel: Graslon a.s. Místo : Zlín. A.č.: BUD/ L / 001 Z.č.

SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM BŘEZNICKÁ INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM. Zadavatel: Graslon a.s. Místo : Zlín. A.č.: BUD/ L / 001 Z.č. SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM BŘEZNICKÁ Zadavatel: Graslon a.s. INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM Místo : Zlín A.č.: BUD/ L / 001 Z.č.: 064403A Vyhotovení: Březen 2007 a. s. A.č.: BUD/L / 001 SPOLEČENSKÉ A

Více

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice 10/stat.03/1 CZ PLAST s.r.o Kostěnice 173 530 02 Pardubice Statické posouzení jímky, na vliv podzemní vody 1,0 m až 0,3 m, a založením 1,86 m pod upraveným terénem. Číslo zakázky... 10/stat.03 Vypracoval

Více

5 Zásady odvodňování stavebních jam

5 Zásady odvodňování stavebních jam 5 Zásady odvodňování stavebních jam 5.1 Pohyb vody v základové půdě Podzemní voda je voda vyskytující se pod povrchem terénu. Jejím zdrojem jsou jednak srážky, jednak průsak z vodotečí, nádrží, jezer a

Více

SEPARAČNÍ A FILTRAČNÍ FUNKCE

SEPARAČNÍ A FILTRAČNÍ FUNKCE SEPARAČNÍ A FILTRAČNÍ FUNKCE Lumír Miča VUT FAST Brno SKLADBA PŘEDNÁŠKY: POPIS SEPARAČNÍ FUNKCE NÁVRHOVÁNÍ APLIKACE POPIS FILTRAČNÍ FUNKCE NÁVRHOVÁNÍ APLIKACE TECHNOLOGIE Separační funkce Separační oddělení

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení

Více

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Čechy východ Piletická 498, Hradec Králové

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Čechy východ Piletická 498, Hradec Králové Pracoviště zkušební laboratoře: 1 pracoviště Hradec Králové 2 pracoviště Kolín Veltrubská 1527, 280 00 Kolín 5 3 pracoviště Plačice Kutnohorská 227, 500 04 Hradec Králové 4 pracoviště semimobilní laboratorní

Více

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN MECHANIKA HORNIN A ZEMIN podklady k přednáškám doc. Ing. Kořínek Robert, CSc. Místnost: C 314 Telefon: 597 321 942 E-mail: robert.korinek@vsb.cz Internetové stránky: fast10.vsb.cz/korinek Katedra geotechniky

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES OPĚRNÁ ŢELEZOBETONOVÁ

Více

Diagnostický průzkum jízdních pruhů v prostoru křižovatky na sil. I/56 v Místku - Letná

Diagnostický průzkum jízdních pruhů v prostoru křižovatky na sil. I/56 v Místku - Letná Objednatel : Statutární město Frýdek-Místek Diagnostický průzkum jízdních pruhů v prostoru křižovatky na sil. I/56 v Místku - Letná Červen 2014 Ing. Libor Jacko, tel: 602580250, email: jacko@projekty-vozovky.cz

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Zemní tlaky cvičení doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Imagine the result Stránka 1 / 4. Město ZLIV Ing. Jan Koudelka - starosta Dolní Náměstí 585 373 44 ZLIV

Imagine the result Stránka 1 / 4. Město ZLIV Ing. Jan Koudelka - starosta Dolní Náměstí 585 373 44 ZLIV j ARCADIS CZ a.s., divize Geotechnika Pekárenská 81 372 13 České Budějovice Tel +420 387 425 663 Fax +420 387 319 035 www.arcadis.cz Město ZLIV Ing. Jan Koudelka - starosta Dolní Náměstí 585 373 44 ZLIV

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU 1.1 Celkový obsah s uvedením čísel stran jednotlivých částí 1 Technická zpráva ke statickému výpočtu... 1 1.1 Celkový obsah s uvedením čísel stran jednotlivých

Více

Mgr. Tomáš Očadlík RGP SERVIS U Zeleného ptáka 1150/2 148 00 Praha 4 Tel.: 271 913 222, 602 214 185 E-mail: ocadlikrgp@volny.cz

Mgr. Tomáš Očadlík RGP SERVIS U Zeleného ptáka 1150/2 148 00 Praha 4 Tel.: 271 913 222, 602 214 185 E-mail: ocadlikrgp@volny.cz Mgr. Tomáš Očadlík RGP SERVIS U Zeleného ptáka 1150/2 148 00 Praha 4 Tel.: 271 913 222, 602 214 185 E-mail: ocadlikrgp@volny.cz Zpráva o stavebně geologickém posouzení staveniště a radonovém průzkumu pro

Více