PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ OBSAH:

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ OBSAH:"

Transkript

1

2 PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ OBSAH: 1 Vlastník vodovodu nebo kanalizace Provozovatel - identifikace Míra odpovědnosti za obnovu majetku Tabulka plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací Postup zpracování tabulky PFO Komentář k plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací Seznam použitých materiálů k PFO Důvody aktualizace Porovnání rozsahu a hodnoty majetku 2014/ 2015 (ceny vč. DPH) Zdroje pro financování investiční obnovy VH infrastruktury Stanovení teoretické roční potřeby na obnovu VH majetku Odůvodnění snížené částky určené na obnovu vodovodů a kanalizací Seznam příloh:

3 1 Vlastník vodovodu nebo kanalizace Název: VODOVODY A KANALIZACE, svazek obcí Sídlo: Kubišova 1172 IČO: Statutární orgán: Představenstvo svazku, valná hromada Dále jen Vlastník 2 Provozovatel - identifikace Název: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s., divize Třebíč Sídlo: Kubišova 1172 IČO: Statutární orgán: Představenstvo akciové společnosti Dále jen Provozovatel 3 Míra odpovědnosti za obnovu majetku Na základě smlouvy mezi Vlastníkem a Provozovatelem majetku vodovodů a kanalizací dle zákona 274/2001 Sb. 8 odst. 2 zodpovídá za obnovu vodovodů a kanalizací Vlastník. 2

4

5 5 Postup zpracování tabulky PFO (část 4) V prvním sloupci jsou uvedena pořadová čísla řádku. Druhý sloupec obsahuje skupiny majetku ve členění podle 5 zákona a podle 6 odst. 2. Ve skupině VODOVODY je zahrnuta celá vodovodní síť, včetně objektů k ní náležejících, jako jsou vodojemy, ČS, apod. Skupina ÚV+ZDROJE zahrnuje objekty úpraven vody a zdrojů, včetně jímacích potrubí nebo zářezů. Do skupiny KANALIZACE patří kanalizační síť gravitační i tlaková, včetně revizních šachet a čerpacích stanic odpadních vod. Ve skupině ČOV jsou uvedeny všechny ČOV v majetku, případně hospodaření Vlastníka. Přehled jednotlivých identifikačních čísel majetku ve členění dle skupin je uveden v příloze 1 tohoto dokumentu. Ve třetím sloupci jsou uvedeny celkové hodnoty majetku pro skupiny: vodovody, kanalizace, úpravny vody, čistírny odpadních vod jako součet jednotlivých hodnot dle IČME. Zařazení majetku do skupin a ocenění dílčích položek majetku se řídí pravidly a metodikou majetkové evidence. Pro výpočet hodnot byl použit Metodický pokyn Ministerstva zemědělství pro orientační ukazatele výpočtu reprodukční ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací, č. j. 401/ Hodnoty jsou brány k 1. lednu roku, ve kterém je plán zpracován a schválen. Pro všechny čtyři skupiny majetku se zadává hodnota v mil. Kč na dvě desetinná místa. Ve čtvrtém sloupci bylo stanoveno % opotřebení pro jednotlivé skupiny, které bylo odvozeno z délky životnosti dle vzorce: % opotřebení = stáří/životnost. Určení procent opotřebení pro jednotlivé skupiny bylo provedeno váženým průměrem vypočítaným z % opotřebení u jednotlivých IČME podle hodnoty v reprodukční pořizovací ceně. V pátém sloupci byla stanovena teoretická doba akumulace prostředků v počtu roků. Ta je stanovena dle doporučených životností jednotlivých skupin dle Přílohy č. 18 k vyhlášce 428/2001 Sb.: vodovodní řady přiváděcí a vodovodní síť 80let; úpravny vod, popřípadě zdroje 45 let; kanalizační síť 90 let, čistírny odpadních vod 40 let. Nepředpokládá se akumulace prostředků během doby dožití, ale po dobu životnosti, kdy každý rok síť, objekt zestárne (opotřebí se) nepřímo úměrně ke své životnosti. Tzn. akumuluji finanční prostředky po delší dobu, a tudíž v nižších ročních částkách. Ve zbývajících sloupcích jsou uvedeny finanční prostředky, které je možno do obnovy každoročně vynakládat. Rok 2016 je stanoven na základě jmenovitých akcí, které jsou uvedeny ve střednědobém plánu financování Vlastníka. Seznam jmenovitých akcí uveden v příloze č. 3 tohoto dokumentu. Výhled na roky je odvozen rovněž ze střednědobého plánu Vlastníka, ve kterém je uvažováno i s obnovou infrastruktury, která má v daném roce ukončenou životnost, a tedy bude potřeba provést její obnovu. Mimo tyto úseky jsou do obnovy uvažovány i ty části vodovodů a kanalizací, které ještě nedosahují hranice životnosti, ale její výměna je vyvolaná třetí osobou (např. rekonstrukcí komunikace). Na roky nemá Vlastník zpracovaný plán jmenovitých akcí. Požadavky na obnovu jsou odvozeny z plánu financování obnovy. 4

6 6 Komentář k plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací 6.1 Seznam použitých materiálů k PFO Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích, Příloha č. 18 Plán financování vodovodů nebo kanalizací. Metodický pokyn TNGŘ/MP/07/05 Plán financování vodovodů nebo kanalizací vydaný VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s., vč. metodické příručky k tomuto dokumentu. Metodický pokyn pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací ceny: Metodický pokyn MZe č. j. 401/ Důvody aktualizace PFO se zpracovává na období nejméně 10 kalendářních let, aktualizace PFO se provádí nejpozději po 5 letech od jeho posledního zpracování a každá provedená aktualizace je nedílnou součástí původního PFO. První PFO byl zpracován v roce 2008 a následně Valnou hromadou svazku schválen dne V souladu s 13a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. k zákonu o vodovodech a kanalizacích byly provedeny následné aktualizace, které byly schváleny Valnou hromadou Svazku: - v listopadu 2013 aktualizace č. 1, schválena dne a - v březnu 2015 aktualizace č. 2 a schválena byla dne Z důvodu rozsáhlých investic svazku a s tím souvisejícím upřesněním rozsahu majetku byla ve vazbě na rozpočtový výhled svazku na období zpracována tato aktualizace. Důvodem aktualizace je dále: aktualizace hodnoty VH majetku a nastavení nové teoretické potřeby vyhodnocení realizovaných akcí obnovy vyhodnocení finančních možností vlastníka 6.3 Porovnání rozsahu a hodnoty majetku 2014/ 2015 (ceny vč. DPH) POROVNÁNÍ ROZSAHU MAJETKU ZA OBDOBÍ 2014/2015 délka 2014 Hodnota majetku dle majetkové evidence - rozsah majetku 2014 délka 2015 Hodnota majetku dle majetkové evidence - rozsah majetku 2015 nárůst/úbytek délek 2014/2015 nárůst/úbytek hodnoty majetku v letech km mil. Kč km mil. Kč km mil. Kč VODOVODY ,22 ÚV+ZDROJE ,20 KANALIZACE ,26 ČOV ,18 Celkový součet ,51 Označení používané v tabulkách: VODOVODY = přiváděcí řady + rozvodná síť ÚV+ZDROJE = úpravny vody a zdroje bez úpravy KANALIZACE = přiváděcí stoky + stoková síť ČOV = čistírny odpadních vod 5

7 Z výše uvedeného vyplývá, že Vlastník za období od poslední aktualizace PFO, tedy v období , investoval do rozvoje VH majetku a rozšířil jej: - kanalizace o 49 km - ČOV o 8 objektů Délka vodovodní sítě klesla v období o 5 km. Nárůst hodnoty majetku vodovodů, přestože délka vodovodní sítě byla snížena, je důsledkem upřesnění technických parametrů z geodetického zaměření vodovodů a následný přepočet cen dle metodického pokynu MZe ve vazbě na materiál a profil vodovodního potrubí. Dalším důvodem snížení hodnoty majetku vodovodů je přepočet cen u rekonstruovaných částí vodovodu, kdy původní část vodovodu byla nahrazena materiálem s nižším měrným cenovým ukazatelem dle metodického pokynu MZe. Úbytek celkové hodnoty majetku ČOV, přestože jejich počet vzrostl o 8 nových objektů, je dáno rapidním snížením počtu EO u ČOV Třebíč z EO na EO, čímž došlo ke snížení hodnoty ČOV Třebíč dle metodického pokynu MZe o Kč. Celkový cenový nárůst hodnoty majetku je stanovený dle majetkové evidence (metodický pokyn MZe č. j. 401/ ) a nevyjadřuje tak výši skutečně uhrazených nákladů Vlastníka či členskou obcí vlastníka. 6.4 Zdroje pro financování investiční obnovy VH infrastruktury Potřebné finanční prostředky na obnovu infrastrukturního majetku Vlastník zajišťuje z vlastních zdrojů (příjem z vodného a stočného), ostatních zdrojů (s využitím státní podpory, fondů EU a úvěrů). Vlastní finanční prostředky: přijaté nájemné za pronájem VH infrastrukturního majetku odpisy VH infrastrukturního majetku provozní prostředky (náklad určený na opravu majetku) příspěvky členských obcí Ostatní finanční prostředky: dotace půjčky úvěry 6

8 6.5 Stanovení teoretické roční potřeby na obnovu VH majetku Pro stanovení míry opotřebení a prosté reprodukční hodnoty majetku vycházíme z následujících životností jednotlivých zařízení vodovodů a kanalizací dle příl. č. 18 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění: Teoretická doba akumulace prostředků v počtu roků = životnost/100*(100 - opotřebení v %); zaokrouhluje se na celé roky. Doporučuje se uvažovat následující životnost: vodovodní řady přiváděcí a vodovodní síť 80let; úpravny vod, popřípadě zdroje 45 let; kanalizační síť 90 let, čistírny odpadních vod 40 let. Tu je možno stanovit jako optimální variantu, která vychází ze skutečného stáří sítí, objektů a jejich opotřebení. Tedy od roku zpracování PFO do konce životnosti musí být sítě a objekty obnoveny, což znamená, že během doby dožití je třeba naakumulovat finanční prostředky. Potřeba finančních prostředků pro optimální akumulaci se počítá dle vzorce Teoretická doba akumulace prostředků v počtu roků = životnost/100 * (100 -opotřebení v %), přičemž se doporučuje uvažovat následující životnost: vodovodní řady přiváděcí a vodovodní síť 80 let, úpravny vody, popřípadě zdroje 45 let, kanalizační síť 90 let, čistírny odpadních vod 40 let. Nebo jako minimální variantu, která vychází ze skutečného stáří sítí, objektů a jejich opotřebení. Nepředpokládá však akumulaci prostředků během doby dožití, ale po dobu životnosti, kdy každý rok síť, objekt zestárne (opotřebí se) nepřímo úměrně ke své životnosti. Tzn. akumuluji finanční prostředky po delší dobu, a tudíž v nižších ročních částkách. Čím větší je životnost sítě, tím menší je roční opotřebení. Roční procento minimální akumulace se počítá následovně: roční procento akumulace = 1 / životnost x 100 (%). Pro účely zpracování PFO byla zvolena minimální varianta, kdy Vlastník bude ročně akumulovat minimální částku, která zajistí prostou reprodukci VH majetku. VODOVODY: (přiváděcí řady + rozvodná síť) ÚPRAVNY VODY + ZDROJE BEZ ÚPRAVY KANALIZACE: (přiváděcí stoky + stoková síť) ČOV 40 let 80 let 45 let 90 let Majetek obce může být buď vložen do majetku svazku označený dále jako VAK, nebo vložen do hospodaření označený jako VAK H. Rozdělení hodnoty majetku svazku na majetek svazkový VAK a majetek v hospodaření svazku VAK H podle jednotlivých skupin znázorňuje následující tabulka: SKUPINA VAK VAK H VODOVODY ÚV+ZDROJE KANALIZACE ČOV Celkový součet

9 Aktualizace ceny po vydání nového metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j. 401/ v lednu 2010 ceny uvedeny vč. DPH. ROZSAH MAJETKU 2015 Hodnota majetku dle majetkové evidence - rozsah majetku 2015 s DPH doporuč. životnost roční % potřeby roční potřeba na obnovu s DPH mil. Kč roků mil. Kč VODOVODY ,25% 50,26 ÚV+ZDROJE ,22% 11,29 KANALIZACE ,11% 33,40 ČOV ,50% 22,60 Celkový součet ,55 Majetek VAK je vedený na majetkovém účtu svazku, tudíž jeho obnovu realizuje svazek, který je plátcem DPH. Majetek VAK H je vedený na majetkovém účtu obce, podrozvaze svazku, tudíž jeho obnovu realizuje obec, která není plátcem DPH pro tuto činnost. VAK ROZSAH MAJETKU 2015 Hodnota majetku dle majetkové evidence - rozsah majetku 2015, vč. DPH DPH 21% Hodnota majetku bez DPH doporuč. životnost roční % potřeby roční potřeba na obnovu bez DPH mil. Kč mil. Kč roků mil. Kč VODOVODY ,25% 31,51 ÚV+ZDROJE ,22% 9,33 KANALIZACE ,11% 21,09 ČOV ,50% 15,85 Celkový součet ,78 VAK H ROZSAH MAJETKU 2015 Hodnota majetku dle majetkové evidence - rozsah majetku 2015 s DPH doporuč. životnost roční % potřeby roční potřeba na obnovu s DPH mil. Kč roků mil. Kč VODOVODY ,25% 12,14 ÚV+ZDROJE ,22% 0,00 KANALIZACE ,11% 7,89 ČOV ,50% 2,90 Celkový součet ,93 Aktuální hodnota VH majetku Vlastníka pro stanovení roční potřeby obnovy činí dle majetkové evidence 8,439 mld. Kč vč. DPH. Pro splnění základních podmínek efektivního a stabilního provozování vodohospodářského majetku Vlastníka, vyžaduje každoročně vynaložit minimální částku 117,55 mil. Kč/rok vč. DPH na prostou reprodukci VH majetku. 8

10 6.6 Odůvodnění snížené částky určené na obnovu vodovodů a kanalizací Porovnání výše volných prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací a vypočtené teoretické potřeby VOLNÉ PROSTŘEDKY 46,20 133,42 155,77 93,77 92,43 314,60 VYPOČTENÁ TEORETICKÁ POTŘEBA 117,55 117,55 117,55 117,55 117,55 587,77 Z výše uvedené tabulky vyplývá, že volné prostředky na obnovu vodovodů a kanalizací jsou mnohem nižší, než je vypočtená teoretická potřeba. Odůvodnění snížené částky určené na obnovu vodovodů a kanalizací v období , s výhledem do 2025 ve vazbě na ekonomické a sociální důsledky: 1. Vlastník provedl v roce 2015 obnovu za 303, 05 mil. Kč (dle Přílohy č. 2 Seznam realizovaných akcí), což je o 204,76 mil. Kč víc, než byla v daném roce vypočtená teoretická potřeba, která činila 98,29 mil. Kč. 2. Vlastník a jeho členské obce vynakládají finanční prostředky na splnění požadavků směrnice Rady Evropské unie č. 91/271/EEC v oblasti odvádění a čištění komunálních odpadních vod. 3. Vlastník má zpracované projektové dokumentace na majetek určený k obnově. Realizace těchto projektů směřujících do obnovy bude postupně vykrývána dle finančních možností Vlastníka. 4. Členské obce Vlastníka nejsou v současné době schopny přispívat dle Zásad svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla (v případě tzv. místního majetku přispívají členské obce na obnovu majetku 70%, pokud není poskytnuta dotace). PFO byl v roce 2015 zpracován na základě teoretických předpokladů o stavu VH majetku, jako jsou životnost majetku, % opotřebení, stáří, materiály, délky. Dále vlastník přistoupil k systematické prověrce nejopotřebovanější částí kanalizací kamerovým průzkumem a stanovil následující postup: - Teoreticky stanovený rozsah majetku určený pro obnovu bude nejdříve prověřen (prohlídka kamerou, dokladování četnosti poruch, výřezy potrubí, zdůvodnění neudržitelnosti daného stavu příp. dopad do kalkulace vodného a stočného, tím bude potřeba odůvodněna). - Dále budou operativně provedeny prověrky majetku, který nevykazuje vysoké procento teoretického opotřebení, ale z důvodu plánované související investice by bylo hospodárné majetek obnovit. Za období jednoho roku provádění inspekce kamerou úseků s nejvyšším procentem opotřebení, bylo provozovatelem zjištěno, že zdaleka ne všechny úseky, které jsou za hranicí své teoretické životnosti, je nutno rekonstruovat. Naopak některé úseky, které tuto hranici ještě nepřekročily, avšak se nacházejí např. na místech zvýšeného zatížení, vykazují známky vysokého opotřebení a je nutná jejich rekonstrukce. Vlastník bude tedy vynakládat prostředky přednostně na ty úseky, u nichž bylo kamerovým průzkumem zjištěno, že se nacházejí ve špatném technickém stavu. Tímto krokem je zajištěno ekonomické a efektivní vynakládání finančních prostředků Vlastníka do obnovy. 9

11

12 7 Seznam příloh: Příloha č. 1 Seznam identifikačních čísel majetku Příloha č. 2 Seznam realizovaných akcí za rok 2015 Příloha č. 3 Seznam jmenovitých akcí Příloha č. 4 Porovnání rozsahu a hodnoty majetku 2014/ 2015 (ceny vč. DPH) 11

13 PŘÍLOHA č.1 - Seznam identifikačních čísel majetkové evidence IČME - vodovody NÁZEV IČME - vodovody NÁZEV /1 Bačice-Udeřice vodovod H /1 Naloučany vodovod H /1 Benetice vodovod /1 Náměšť n. Osl. vodovod /1 Biskupice vodovod H /1 Náměš't nad Oslavou vodovod H /1 Blatnice vodovod /1 Nárameč vodovod H /1 Boňov vodovod H /1 Nové Syrovice vodovod H /2 Březník vodovod /1 Nový Telečkov vodovod /1 Březník vodovod H /1 Ocmanice vodovod /1 Budíkovice vodovod /1 Ohrazenice vodovod H /2 Budišov vodovod /1 Okarec vodovod /1 Budkov vodovod /1 Okrašovice vodovod H /2 Čáslavice - Sádek vodovod /2 Okřešice vodovod /1 Čáslavice vodovod H /1 Opatov vodovod /1 Čechtín vodovod /1 Opatov vodovod H /1 Čechtín vodovod H /1 Oslavička vodovod /1 Číměř vodovod H /1 Oslavička vodovod H /1 Dalešice vodovod /1 Ostašov vodovod /1 Dešov vodovod H /1 Petrovice u M.K. vodovod H /1 Dobelice vodovod H /1 Petrůvky vodovod /1 Dobrá Voda vodovod H /1 Petrůvky vodovod H /1 Dolní Dubňany vodovod H /2 Pocoucov vodovod /1 Dolní Lažany vodovod /1 Pokojovice vodovod H /1 Dolní Vilémovice vodovod H /1 Polánka vodovod H /1 Dukovany vodovod /1 Popůvky vodovod H /1 Dukovany vodovod H /2 Pozďátky vodovod H /1 Hartvíkovice vodovod H /1 Prokopov vodovod H /1 Heraltice vodovod /1 Přeckov vodovod /1 Heraltice vodovod H /1 Předín vodovod /1 Hodov vodovod H /1 Předín vodovod H /1 Horní Dubňany vodovod H /1 Přibyslavice vodovod H /1 Horní Heřmanice vodovod H /1 Příložany vodovod /2 Horní Lhotice vodovod /1 Ptáčov vodovod /1 Horní Újezd vodovod H /1 Ptáčov vodovod H /1 Horní Vilémovice vodovod /1 Pulkov vodovod H /1 Hostákov vodovod H /1 Rácovice vodovod /1 Hostim vodovod H /1 Račerovice vodovod /1 Hrotovice vodovod H /1 Račice vodovod H /1 Hrotovice vodovod /1 Radkovice vodovod /1 Chlum vodovod /1 Radonín vodovod /1 Jamolice vodovod H /1 Ratibořice vodovod H /1 Jaroměřice n. Rok. vodovod /1 Rešice vodovod H /1 Jaroměřice nad Rokytnou vodovod H /1 Rohy vodovod H /1 Jemnice vodovod /1 Rokytná vodovod /1 Jemnice vodovod H /1 Rokytnice nad Rokytnou vodovod H /1 Kojatice -Velký Újezd vodovod H /1 Rokytnice nad Rokytnou-Veverka vodovod /1 Kojetice vodovod H /1 Rozkoš vodovod H /1 Koněšín vodovod /1 Rudíkov vodovod /1 Kouty vodovod /1 Rudíkov vodovod H /1 Kouty vodovod H /1 Rybníky vodovod H /1 Kozlany vodovod /1 Římov vodovod /1 Kozlany vodovod H /1 Řípov vodovod /1 Kožichovice vodovod /1 Sedlec vodovod H /1 Kožichovice vodovod H /1 Senorady vodovod /1 Kralice vodovod /1 Slavětice vodovod H /1 Kramolín vodovod H /1 Slavice vodovod /1 Krhov vodovod H /1 Slavičky vodovod H /1 Krnčice vodovod H /1 Sokolí vodovod /1 Kuroslepy vodovod /1 Sokolí vodovod H /1 Láz vodovod H /1 Střítež vodovod /1 Lažínky vodovod H /1 Střítež vodovod H /1 Lesonice u M.K.vodovod H /1 Střížov vodovod H /1 Lhánice vodovod H /1 Studnice vodovod H /1 Lipník vodovod H /1 Sudice - horní tlakové pásmo vodovod H /1 Litohoř vodovod H /1 Sudice vodovod /1 Lukov vodovod /1 Šebkovice vodovod /1 Lukov vodovod H /1 Štěměchy vodovod H /1 Mladoňovice vodovod H /1 Štěpánovice vodovod H /2 Mohelno vodovod H /1 Tasov vodovod H /1 Moravské Budějovice vodovod /1 Trnava vodovod H /1 Moravské Budějovice vodovod H /1 Třebelovice vodovod /1 Moravský Krumlov vodovod /1 Třebenice vodovod /1 Myslibořice vodovod /1 Třebenice vodovod H /1 Myslibořice vodovod H

14 IČME - vodovody NÁZEV IČME - přiváděcí řady NÁZEV /1 Třebíč vodovod /1 ČS Častohostice - Nové Syrovice přivaděč H /1 Třebíč vodovod H /1 Hl. přivaděč - Budišov přivaděč /1 Třesov vodovod /1 Hl. přivaděč - Číměř /1 Třesov vodovod H /2 Hl. přivaděč - Kojetice přivaděč H /1 Vacenovice vodovod H /1 Hl. přivaděč - Pozďátky přivaděč /1 Vesce vodovod H /1 Hl. přivaděč - Vladislav přivaděč /1 Věstoňovice vodovod /2 Hl. přivaděč (na M.K.) - Radkovice šachta /1 Vícenice u M.B. vodovod /2 Hlavní přivaděč - Blatnice /1 Vícenice vodovod /1 Hlavní přivaděč - Okřešice přivaděč /1 Vícenice vodovod H /1 Hlavní přivaděč - VDJ Dukovany přivaděč /2 Vladislav vodovod /2 Hranice kraje - Jemnice přivaděč z ÚV Štítary /1 Vlčatín vodovod /1 Hranice kraje - VDJ Střítež přivaděč /1 Výčapy vodovod /2 Hranice kraje (směr Hostim) - VŠ Hostim H /1 Výčapy vodovod H /2 Mladoňovice - Budkov přivaděč /1 Zálesí vodovod H /2 Opatov vod. zdroj - Předín přivaděč /1 Zárubice vodovod H /2 PŘ Budišov - redukční šachta Hodov H /2 Zvěrkovice vodovod /2 PŘ Čechtínsko (hlavní přivaděč - Chlum) /2 PŘ do Rešic z přivaděče do Moravského Krumlov H /1 PŘ hr.kraje - VDJ Lerch - VDJ Vémysl. přivaděč H /2 PŘ hranice kraje - VDJ Lerch /2 PŘ před. šachta-vdj Pocoucov - Nový Telečkov přiv /2 PŘ Šachta Biskupice - šachta Pulkov H /2 PŘ VDJ Náměšť jih - Kralice /3 PŘ VDJ Váp. hora - hranice kraje /1 PŘ z PŘ do Rešic - KÚ Dol. Dubňany (šachta) H /1 Předávací šachta - VDJ Pocoucov /2 Přivaděč Čechtínsko - AŠ Benetice- Věstoňovcie /1 Přivaděč Mohelno - VDJ Senorady H /1 Přivaděč Ratibořicko /1 Přivaděč Rokytnicko /2 Přívodní řad do Příložan /2 Přívodný řad do VDJ Ocmanice /2 Rokytnice nad Rokytnou - zásobovací řad /2 Šachta Častohostice - VDJ V Vesce H /2 Šachta Radkovice - Biskupice H /2 Třebelovice přivaděč /1 ÚV Štítary- hranice kraje přivaděč (směr Jemnice) /1 VDJ Babí Hora - VDJ Studenec přivaděč /1 VDJ Babylon - Mohelno přivaděč H /2 VDJ Dukovany - šachta Dukovany přivaděč /1 VDJ Kralice - Březník /1 VDJ Lerch - VDJ Polánka přivaděč H /2 VDJ Myslibořice - Myslibořice přivaděč /2 VDJ Slavětice-VDJ Náměšť jih přivaděč /1 VDJ V Častohostice - šachta Častohostice /1 VDJ V Vesce - Zvěrkovice /1 Vod. nád. Vranov - hranice kraje přivaděč do Tř /1 Vod. zdroj Heraltice - VDJ Kracovice přivaděč /3 Vod. zdroj Slatiny - VDJ Mor. Krumlov přivaděč /1 Zvěrkovice - hranice kraje (směr Hostim) H

15 IČME - vodojemy NÁZEV IČME - vodojemy NÁZEV /2 VDJ Babí Hora /1 ČS Mor.Bud.rek. stavba /2 VDJ Babylon /1 ČS Mor.Bud.rek. technologie /1 VDJ Baliny rekonstrukce /1 ČS Ovčírna stavba /1 VDJ V Blatnice - akna /1 ČS Ovčírna rekonstrukce technologie /1 VDJ Borovina rekonstrukce /1 ČS Vranov /1 VDJ Březník /1 ČS Vranov technologie /1 VDJ Budíkovice /1 VDJ Budišov /2 VDJ Centr /1 VDJ V Častohostice - akna H /1 VDJ Čáslavice H /1 VDJ Častohostice - akumulace ČS IČME - ÚV a zdroje NÁZEV /1 VDJ V Dalešice H /1 Heraltice úpravna vody (OS) /1 VDJ Dukovany /1 Mor. Krumlov Slatina - úpravna vody /1 VDJ Heraltice /1 Opatov úpravna vody /1 VDJ V Hrotovice /1 Radonín úpravna vody (OS) /1 VDJ Jaroměřice /1 Sudice - úpravna vody /2 VDJ Jemnice dolní /1 Štítary úpravna vody /1 VDJ Jemnice dolní /1 VDJ Jemnice horní /1 VDJ Kobylí hlava /2 VDJ Kojetice H /1 VDJ Kožichovice /2 VDJ Kralice /1 VDJ Kramolín /1 VDJ Lesonice /1 VDJ V Litohoř /1 VDJ Mohelno H /1 VDJ Mor. Budějovice - Váp. Hora /1 VDJ Moravské Budějovice - akna /1 VDJ Moravský Krumlov Křep. Vrch /2 VDJ Moravský Krumlov - Lerch /3 VDJ Mor. Krum. - Za nádražím /3 VDJ Myslibořice /2 VDJ V Myslibořice - akna /1 VDJ Náměšť nad Osl. - sever /2 VDJ Náměšť nad Osl. - Jih /1 VDJ Třebíč - Nové Dvory nový /2 VDJ Ocmanice /1 VDJ Okrašovice /2 VDJ Okřešice /2 VDJ Oponešice /1 VDJ Oslavička - Ovčírna /1 VDJ Petrůvky /1 VDJ Pocoucov rekonstrukce /1 VDJ Pocoucov II rekonstrukce /1 VDJ Polánka H /2 VDJ Rešice H /1 VDJ Rokytná /1 VDJ Rokytnice nad Rokynou /1 VDJ Rokytnicko /1 VDJ Rybníky H /2 VDJ Skalka /3 VDJ Slavětice /1 VDJ Sokolí /1 VDJ Střítež rekonstrukce /1 VDJ Studenec /1 VDJ Šebkovice /1 VDJ Třebenice /1 VDJ Tasov /1 VDJ Třebíč - Týn /1 VDJ Třebíč Kostelíček I /1 VDJ Třebíč Kostelíček II /1 VDJ Vémyslice H /2 VDJ V Vesce /1 VDJ Vícenice u MB - Vít /1 VDJ Vladislav /1 VDJ Třebíč ZON rekonstrukce /1 VDJ Třebíč Žákova zahrada /1 VDJ Opatov /2 VDJ Předín /1 VDJ Štěměchy /1 VDJ Radonín /1 VDJ Sudice /1 ČS Častohostice rek. stavba /1 ČS Častohostice rek. technologie

16 IČME - kanalizace NÁZEV IČME - ČOV NÁZEV /1 Budíkovice kanalizace /1 Budíkovice ČOV /1 Čáslavice kanalizace /1 Čáslavice ČOV /1 Čechtín kanalizace V /1 Dalešice ČOV H /2 Čechtín kanalizace V /1 Dolní Dubňany ČOV H /2 Číměř kanalizace /1 Dukovany ČOV H /1 Dalešice kanalizace /1 Hartvíkovice ČOV H /1 Dalešice kanalizace H /1 Heraltice ČOV /1 Dolní Dubňany kanalizace H /1 Horní Heřmanice ČOV /1 Dukovany kanalizace H /1 Hrotovice ČOV /1 Hartvíkovice kanalizace H /1 Chlístov ČOV H /1 Heraltice kanalizace /1 Jamolice ČOV /1 Heraltice kanalizace H /1 Jaroměřice n. Rok. ČOV /2 Hor. Heřmanice kanalizace /1 Jemnice ČOV /1 Hor. Heřmanice kanalizace V /1 Klučov ČOV /1 Hostákov kanalizace /1 Lipník ČOV /1 Hrotovice kanalizace /1 Mohelno ČOV H /1 Hrotovice kanalizace H /1 Mor. Krumlov - Rakšice ČOV /1 Chlístov kanalizace H /2 Mor. Krumlov Zámecká ČOV /1 Jamolice kanalizace /1 Moravské Budějovice ČOV /1 Jaroměřice n. R. kanalizace /1 Náměšť n. Osl. ČOV /1 Jaroměřice n. Rok. kanalizace H /1 Okarec ČOV H /1 Jemnice kanalizace /1 Petrovice u Mor. Krumlova ČOV H /1 Jemnice kanalizace H /1 Pokojovice ČOV /1 Klučov kanalizace /1 Přibyslavice ČOV H /1 Kouty kanalizace /1 Rešice ČOV /1 Kožichovice kanalizace /1 Rokytnice nad Rokytnou ČOV H /1 Kožichovice kanalizace H /1 Rudíkov ČOV H /1 Lipník kanalizace /1 Římov ČOV /1 Lipník kanalizace H /1 Sudice ČOV H /1 Litohoř kanalizace /1 Šebkovice ČOV H /1 Lukov kanalizace /1 Trnava ČOV H /1 Mohelno kanalizace /1 Třebenice ČOV H /2 Mohelno kanalizace H /1 Třebíč ČOV /1 Mor. Krumlov kanalizace /1 Vémyslice ČOV H /2 Mor. Krumlov Rakšice kanalizace /1 Vícenice ČOV /1 Moravské Budějovice kanalizace /1 Vladislav ČOV /1 Moravské Budějovice kanalizace H /1 Výčapy ČOV /2 Moravské Budějovice kanalizace V /1 Zálesí ČOV H /5 Náměšť n. Osl. kanalizace /1 Náměšť nad Oslavou kanalizace H /1 Okarec kanalizace H /1 Petrovice u Mor. Krumlova kanalizace H /1 Pokojovice kanalizace /1 Polánka kanalizace /1 Předín kanalizace H /1 Přibyslavice kanalizace /7 Přibyslavice kanalizace H /1 Rapotice kanalizace H /1 Rešice kanalizace /1 Rokytná kanalizace /1 Rokytnice nad Rokytnou kanalizace H /2 Rudíkov kanalizace H /1 Římov kanalizace /1 Sedlec kanalizace H /1 Stařeč kanalizace H /1 Sudice kanalizace H /1 Šebkovice kanalizace H /1 Trnava kanalizace H /1 Třebenice kanalizace H /1 Třebíč kanalizace /1 Třebíč kanalizace H /1 Vémyslice kanalizace H /1 Vícenice kanalizace H /1 Vícenice kanalizace V /3 Vícenice kanalizace V /2 Vícenice kanalizace V /1 Vícenice u Náměště přiv. stoka /1 Vladislav kanalizace /3 Výčapy kanalizace /1 Výčapy kanalizace H /1 Výtlak ČS1 Vladislav - ČOV Vladislav /3 Výtlak V3 Polánka, Rokytná - ČOV Zámecká /1 Zálesí kanalizace H

17 PŘÍLOHA č.2 - Seznam realizovaných akcí v roce 2015 FAKT 2015 SKUPINA IČME NÁZEV dle MAPE Celkem VODOVODY /1 Jemnice vodovod 7, /1 Moravské Budějovice vodovod 8, /1 VDJ Březník 0, /1 VDJ Kramolín 0, /1 Náměšť n. Osl. vodovod 0, /2 VDJ Ocmanice 0, /1 VDJ Sudice 0, /2 VDJ Babí Hora 0, /2 VDJ Okřešice 0, /3 PŘ VDJ Váp. hora - hranice kraje 0,990 VDJ Myslibořice 0, /1 Heraltice vodovod 1, /1 Jaroměřice n. Rok. vodovod 0, /1 ČS Ovčírna rekonstrukce technologie 0,123 Předávací šachta - VDJ Pocoucov 0, /2 VDJ Předín 0, /1 VDJ Sokolí 0, /1 Třebíč vodovod 5,878 VDJ Třebíč - Nové Dvory nový 0,049 VDJ Třebíč Kostelíček II 3, /1 Hl. přivaděč - Vladislav přivaděč 0,389 VDJ Petrůvky 1, /1 Výčapy vodovod 0, /1 VDJ Dukovany 0, /1 VDJ Lesonice 0, /2 VDJ Moravský Krumlov - Lerch 0, /3 VDJ Mor. Krum. - Za nádražím 0, /1 Rokytná vodovod 2,690 VODOVODY Celkem 34,697 ÚV+ZDROJE /1 Heraltice úpravna vody (OS)-rek. prameniště 0, /1 Štítary úpravna vody 0,426 ÚV+ZDROJE Celkem 1,413 KANALIZACE /1 Jemnice kanalizace 17, /1 Moravské Budějovice kanalizace 99, /5 Náměšť n. Osl. kanalizace 8, /1 Heraltice kanalizace 23, /2 Hor. Heřmanice kanalizace 10, /1 Jaroměřice n. R. kanalizace 26, /1 Třebíč kanalizace H 0, /1 Třebíč kanalizace 25, /1 Mor. Krumlov kanalizace 8,043 KANALIZACE Celkem 220,706 ČOV /1 Jemnice ČOV 0, /1 Moravské Budějovice ČOV 0, /1 Hartvíkovice ČOV H 0, /1 Mohelno ČOV H 0, /1 Náměšť n. Osl. ČOV 0, /1 Sudice ČOV H 0, /1 Čáslavice ČOV 0, /1 Dalešice ČOV H 0, /1 Dukovany ČOV H 23, /1 Horní Heřmanice ČOV 5, /1 Hrotovice ČOV 0, /1 Jaroměřice n. Rok. ČOV 0, /2 Mor. Krumlov Zámecká ČOV 1, /1 Třebíč ČOV 15, /1 Vémyslice ČOV H 0,026 ČOV Celkem 46,237 Celkový součet 303,053

18 PŘÍLOHA č.3 - Seznam jmenovitých akcí pro rok 2016 s výhledem na roky Položka číslo Název Celkové předpokládané náklady v roce 2016 Celkové předpokládané náklady v letech Charakter stavby mil. Kč mil. Kč Vodovody, přiváděcí řady a rozvodná síť ÚV + zdroje Kanalizace, přiváděcí stoky + stoková síť Čistírny odpadních vod Celkem: 11,58 45,76 obnova 3,04 10,40 obnova 18,70 240,53 obnova 4,86 96,2 obnova 38,18 392,89 Akce dle IČME pro rok 2016 Položka číslo IČME Název Celkové předpokládané náklady v roce 2016 mil. Kč /1 Jemnice-vodovod 1, /1 Jaroměřice n. R. kanalizace 8, /1 Třebíč vodovod 0, /1 Třebíč kanalizace 0, /1 Mor. Budějovice kanalizace 10, / /3 PŘ Hranice kraje - VDJ Střítež (Rekonstrukce podchody pod tratí MB) 0,70 PŘ VDJ Váp. hora - hranice kraje (část MB- Slavětice) 3, /1 Hl. přivaděč - Vladislav přivaděč 0, /2 VDJ Slavětice-VDJ Náměšť jih přivaděč 1, /1 Mor. Krumlov Slatina - úpravna vody 0, /1 Opravy VDJ Heraltice 0, /1 Opravy VDJ Petrůvky 0, /1 Opravy VDJ Opatov 0, /1 Opravy VDJ Třebíč - Nové Dvory 3, /1 Opravy VDJ Sokolí 0, /1 Opravy ÚV Štítary 2, /1 Heraltice úpravna vody (OS) 0, /1 ÚV Opatov 0, /1 ČOV Třebíč 3, /1 Jaroměřice n. Rok. ČOV 0, /1 Heraltice ČOV 0, / /1 Vícenice u Náměště n. Osl. - kanalizace a ČOV 0, /1 Rudíkov - ČOV intenzifikace 0,96 Celkem: 38,18

19 Výhled akcí na roky Položka číslo IČME Název Celkové předpokládané náklady v letech mil. Kč /1 Jemnice vodovod 1, /1 Moravské Budějovice vodovod 10, /1 Moravský Krumlov vodovod 3, /1 Náměšť nad Oslavou vodovod 6, /1 Třebíč vodovod 12, /1 Třebíč vodovod H 3, /3 PŘ VDJ Váp. hora - hranice kraje (část MB- Slavětice) 3, /2 VDJ Slavětice-VDJ Náměšť jih přivaděč 4, /1 Hl. přivaděč - Vladislav přivaděč 0, /1 Heraltice úpravna vody (OS) 3, /1 ÚV Opatov 2, /1 ÚV Štítary 2, /1 Mor. Krumlov Slatina - úpravna vody 2, /1 Hrotovice kanalizace H 5, /1 Jaroměřice nad Rokytnou kanalizace 25, /1 Jemnice kanalizace 3, /1 Jemnice kanalizace H 2, /1 Moravské Budějovice kanalizace 2, /1 Moravský Krumlov kanalizace 1, /5 Náměšť nad Oslavou kanalizace 42, /1 Náměšť nad Oslavou kanalizace H 1, /1 Třebíč kanalizace 150, /1 Třebíč kanalizace H 7, /1 VDJ Jaroměřice 0, /1 Heraltice ČOV 4, / /1 Klučov kanalizace a ČOV 24, / /1 Vícenice u Náměště n. Osl. - kanalizace a ČOV 40, / /1 Lipník kanalizace a ČOV 3, /1 Jaroměřice n. Rok. ČOV 4, /1 Rudíkov ČOV H 20,00 Celkem: 392,89

PFO. PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2015 2019, s výhledem 2020-2024. aktualizace 2015 VODOVODY A KANALIZACE

PFO. PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2015 2019, s výhledem 2020-2024. aktualizace 2015 VODOVODY A KANALIZACE VODOVODY A KANALIZACE PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2015 2019, s výhledem 2020-2024 PFO aktualizace 2015 Zpracovatel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč Kubišova 1172, 674

Více

KANALIZACÍ PFO. aktualizace 2018

KANALIZACÍ PFO. aktualizace 2018 PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2018 2022, s výhledem 2023-2027 PFO aktualizace 2018 Zpracovatel: Ing. Jarmila Kašková, Ing. Jaroslav Sedláček VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Třebíč

Více

Porovnání Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Porovnání Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné Porovnání Za kalendářní rok: 2016, DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (IČO 4945584 Dílčí odběratelské porovnání ceny Svazek Třebíč Tabulka č.1 Náklady pro výpočet

Více

PFO PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ. aktualizace 2013 VODOVODY A KANALIZACE , s výhledem

PFO PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ. aktualizace 2013 VODOVODY A KANALIZACE , s výhledem VODOVODY A KANALIZACE PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2009 2013, s výhledem 2014-2018 PFO aktualizace 2013 Zpracovatel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč Kubišova 1172, 674

Více

PFO. PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ , s výhledem aktualizace 2016 VODOVODY A KANALIZACE

PFO. PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ , s výhledem aktualizace 2016 VODOVODY A KANALIZACE VODOVODY A KANALIZACE PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2016 2020, s výhledem 2021-2025 PFO aktualizace 2016 Zpracovatel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč Kubišova 1172, 674

Více

Plán investic na rok 2017 v tis. Kč

Plán investic na rok 2017 v tis. Kč VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči Plán investic na rok 2017 v tis. Kč VH 4.1 č.ř. č.ú. Text 1 173 Lhánice - vodovod, prodloužení řádu Lhánice - vodovod, prodloužení řádu 26 SVAZEK 26

Více

Čl. IV Předmět činnosti dobrovolného svazku obcí. Předmětem činnosti svazku v hospodářské činnosti především je:

Čl. IV Předmět činnosti dobrovolného svazku obcí. Předmětem činnosti svazku v hospodářské činnosti především je: Čl. IV Předmět činnosti dobrovolného svazku obcí Činnost svazku se dělí na hlavní činnost a vedlejší (hospodářskou) činnost. Předmětem činnosti svazku v hlavní činnosti především je: 1. Ochrana životního

Více

Lesní hospodářská evidence pro potřeby centrální evidence

Lesní hospodářská evidence pro potřeby centrální evidence Lesní hospodářská evidence pro potřeby centrální evidence Rok vykázání LHE: ORP: Identifikační údaje vlastníka/nájemce odevzdávajícího LHE: Jméno vlastníka lesa(jméno, příjmení, titul) nebo (název firmy)

Více

I. Důvody aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací byl vypracován v roce Důvodem

I. Důvody aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací byl vypracován v roce Důvodem ZLIV Podklad pro jednání Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2014 až 2023 AKTUALIZACE 2014 Vyhotovila společnost ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České Budějovice leden 2014 I. Důvody aktualizace

Více

E 67 SBÍRKA MATRIK OKRES TŘEBÍČ MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ. Inventář. Číslo evidenčního listu NAD: 253. Evidenční číslo pomůcky: 3376

E 67 SBÍRKA MATRIK OKRES TŘEBÍČ MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ. Inventář. Číslo evidenčního listu NAD: 253. Evidenční číslo pomůcky: 3376 MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ E 67 SBÍRKA MATRIK OKRES TŘEBÍČ 1579-1950 Inventář Číslo evidenčního listu NAD: 253 Evidenční číslo pomůcky: 3376 Dr. Mojmír Švábenský Dr. Eva Lupoměchová Dr. Jiřina Kalendovská

Více

ORP Moravské Budějovice

ORP Moravské Budějovice Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Budějovice 1 1 Obecné

Více

Obec Petrůvka Petrůvka 90, Petrůvka

Obec Petrůvka Petrůvka 90, Petrůvka Obec Petrůvka Petrůvka 90, 763 21 Petrůvka www.obecpetruvka.cz, urad@obecpetruvka.cz PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODU A KANALIZACE V MAJETKU OBCE PETRŮVKA NA OBDOBÍ 2017-2026 DUBEN 2017 OBSAH: OBSAH:...

Více

SUCHDOL NAD LUŽNICÍ. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2018 až 2027 AKTUALIZACE 2018

SUCHDOL NAD LUŽNICÍ. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2018 až 2027 AKTUALIZACE 2018 SUCHDOL NAD LUŽNICÍ Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2018 až 2027 AKTUALIZACE 2018 Vyhotovila společnost ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České Budějovice květen 2018 Důvody aktualizace

Více

Plán investic na rok 2013 v tis. Kč 5.1.

Plán investic na rok 2013 v tis. Kč 5.1. VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči Plán investic na rok 2013 v tis. Kč 5.1. č. ř. č.ú. Text 1 33 VP Studenecko - splátka úvěru ČMZRB VP Studenecko - splátka úvěru ČMZRB 1 456 SVAZEK

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Ivančice 1 1 Obecné

Více

PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ MĚSTYSE ČERNÝ DŮL

PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ MĚSTYSE ČERNÝ DŮL PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ MĚSTYSE ČERNÝ DŮL 2019-2028 Obsah 1. Vlastník vodovodu a kanalizace... 2 2. Provozovatel vodovodu a kanalizace... 2 3. Účel a cíl plánu financování obnovy

Více

SUCHDOL NAD LUŽNICÍ. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2014 až 2023 AKTUALIZACE 2014

SUCHDOL NAD LUŽNICÍ. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2014 až 2023 AKTUALIZACE 2014 SUCHDOL NAD LUŽNICÍ Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2014 až 2023 AKTUALIZACE 2014 Vyhotovila společnost ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České Budějovice 10. prosince 2014 Důvody aktualizace

Více

SUCHDOL NAD LUŽNICÍ. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2014 až 2023 AKTUALIZACE 2013

SUCHDOL NAD LUŽNICÍ. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2014 až 2023 AKTUALIZACE 2013 SUCHDOL NAD LUŽNICÍ Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2014 až 2023 AKTUALIZACE 2013 Vyhotovila společnost ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České Budějovice leden 2014 I. Důvody aktualizace

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

PLÁN FINANCOVÁNÍ A REALIZACE OBNOVY KANALIZACE PRO MĚSTYS PLAŇANY NA OBDOBÍ

PLÁN FINANCOVÁNÍ A REALIZACE OBNOVY KANALIZACE PRO MĚSTYS PLAŇANY NA OBDOBÍ PLÁN FINANCOVÁNÍ A REALIZACE OBNOVY KANALIZACE PRO MĚSTYS PLAŇANY NA OBDOBÍ 2019 2028 Obsah: NÁVRH PROVOZOVATELE 1. Základní údaje 2. Účel a cíl materiálu 3. Seznam zahrnutých zařízení 4. Vyhodnocení stavu

Více

Plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací pro období

Plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací pro období Plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací pro období 2017 2026 OBEC VELKÝ BERANOV (kanalizace a ČOV) Zpracovatel: Žižkova 93, Jihlava leden - březen 2017 Stránka 2 z 9 1. VLASTNÍK KANALIZACE A ČOV

Více

Obec Mníšek PSČ: Oldřichovská 185, Mníšek

Obec Mníšek PSČ: Oldřichovská 185, Mníšek PSČ: 463 31 Oldřichovská 185, Mníšek 482 725 080 PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODU A KANALIZACE V MAJETKU OBCE MNÍŠEK NA OBDOBÍ 2019-2028 Plán financování obnovy byl schválen zastupitelstvem obce dne 12.

Více

CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA TROFEJÍ SPÁRKATÉ ZVĚŘE za myslivecký rok 2016

CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA TROFEJÍ SPÁRKATÉ ZVĚŘE za myslivecký rok 2016 Českomoravská myslivecká jednota, z. s., Okresní myslivecký spolek v Třebíči CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA TROFEJÍ SPÁRKATÉ ZVĚŘE za myslivecký rok 2016 Územní obvod Moravské Budějovice Územní obvod Náměšť nad

Více

Strategie spolupráce obcí v MAS Podhorácko

Strategie spolupráce obcí v MAS Podhorácko Strategie spolupráce obcí v MAS Podhorácko Dokument Strategie spolupráce obcí v MAS Podhorácko vznikl v roce 2015 jako jeden z výstupů projektu Sdružení místních samospráv s názvem MAS jako nástroj spolupráce

Více

Z Á P I S ze zasedání 33. Valné hromady svazku VODOVODY A KANALIZACE konaného dne 4. 4. 2014

Z Á P I S ze zasedání 33. Valné hromady svazku VODOVODY A KANALIZACE konaného dne 4. 4. 2014 VODOVODY A KANALIZACE Kubišova 1172, 674 01 Třebíč Z Á P I S ze zasedání 33. Valné hromady svazku VODOVODY A KANALIZACE konaného dne 4. 4. 2014 Přítomni: V řádném termínu počet obcí 53 (119 hlasů) nebylo

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Návrh závěrečného účtu za rok 2017 KE ZVEŘEJNĚNÍ VODOVODY A KANALIZACE Návrh závěrečného účtu za rok 2017 sestavený ke dni 31. 12. 2017 Údaje o organizaci Název: VODOVODY A KANALIZACE Adresa: Kubišova 1172 674 01 Třebíč IČ: 60418885 Právní

Více

Plán financování obnovy vodovodu Jenišovice okr. Chrudim

Plán financování obnovy vodovodu Jenišovice okr. Chrudim Plán financování obnovy vodovodu Jenišovice okr. Chrudim Obsah: 1. VLASTNÍK VODOVODU... 3 2. ÚČEL A CÍL... 3 3. VÝPOČTY MÍRY OPOTŘEBENÍ A STANOVENÍ DOBY AKUMULACE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ... 4 5. PLÁNU FINANCOVÁNÍ

Více

Plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací - aktualizace č. 1 pro období

Plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací - aktualizace č. 1 pro období STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7971/2015 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení provozu a údržby majetku Wenzlová Iva Materiál pro 5. zasedání

Více

Podpis statutárního zástupce žadatele č. 2 (za Svazek obcí)

Podpis statutárního zástupce žadatele č. 2 (za Svazek obcí) Nástroj pro výpočet udržitelnosti projektů Prioritní osy 1 Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 Základní identifikační údaje žadatele a Projektu Žadatel Obec Kobeřice Název projektu Registrační

Více

PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODU A KANALIZACE. Veřejný vodovod Hvozdná. Stoková síť Hvozdná. Stat. zástupce: Miroslav Válek, starosta obce

PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODU A KANALIZACE. Veřejný vodovod Hvozdná. Stoková síť Hvozdná. Stat. zástupce: Miroslav Válek, starosta obce 1. TITULNÍ LIST Název vodovodu: Název stokové sítě: Veřejný vodovod Hvozdná Stoková síť Hvozdná Vlastník vodovodu a stokové sítě: Provozovatel vodovodu a stokové sítě: Vodoprávní úřad: Vypracoval: Kontroloval:

Více

VODOVODY A KANALIZACE

VODOVODY A KANALIZACE Z Á P I S z 30. Valné hromady dobrovolného svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE se sídlem v Třebíči, Kubišova 1172, konané dne 10. 4. 2012 v Třebíči, v budově Fórum, Masarykovo nám. 1313/13 Přítomni: viz

Více

PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY KANALIZACE

PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY KANALIZACE PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY KANALIZACE zpracovaný podle Zákona č. 274/2001, o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů, 8, odst. 11 OBEC SVOJETICE Obsah : 1. Úvod. 3 2. Titulní

Více

PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODU

PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODU PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODU Zpracovaný podle Zákona č. 274/2001, o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů, 8, odst. 11 Pro období 2018 2027 OBEC SVOJETICE Obsah

Více

Číslo Název honitby Uživatel honitby Statutární zástupce honitby Myslivecký hospodář

Číslo Název honitby Uživatel honitby Statutární zástupce honitby Myslivecký hospodář Číslo Název honitby Uživatel honitby Statutární zástupce honitby Myslivecký hospodář 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Benetice Biskupice Bransouze Budišov Čáslavice Červená Lhota Číhalín Dalešice Myslivecký spolek

Více

Třebíč. Název části obce. Domky,Jejkov,N.Dvory,N.Město, Podklášteří,Stařečka,Týn,Zámostí)

Třebíč. Název části obce. Domky,Jejkov,N.Dvory,N.Město, Podklášteří,Stařečka,Týn,Zámostí) A. OBEC Třebíč Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 6 Kód obce PRVKUK 614.13.6. Kód obce (IČOB) 16973 (59266) Číslo ORP (ČSÚ) 13 (6113) Název ORP Třebíč Kód POU (ČSÚ) 61133 Název POU Členění obce Třebíč

Více

LINKA 101 VELKÁ BÍTEŠ - TASOV - BUDIŠOV - TRNAVA - TŘEBÍČ Pracovní dny

LINKA 101 VELKÁ BÍTEŠ - TASOV - BUDIŠOV - TRNAVA - TŘEBÍČ Pracovní dny LINKA 101 VELKÁ BÍTEŠ - TASOV - BUDIŠOV - TRNAVA - TŘEBÍČ číslo spoje 31 33 1 35 3 5 37 7 39 9 51 11 13 101 131 133 103 jede v X X X X X X X X X X X X X 6+ 6+ 6+ 6+ 41 43 Velká Bíteš,,1.BS 6:16 14:16 18:16

Více

PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ OBCE ŠIMANOVA

PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ OBCE ŠIMANOVA PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ OBCE ŠIMANOVA 2017-2026 Zpracovatel: Mgr. Michal Munduch, předseda stavebního výboru Ing. Tomáš Dvořák, účetní obce DUBEN 2017 Obsah 1. Vlastník vodovodu a

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Návrh závěrečného účtu za rok 2018 KE ZVEŘEJNĚNÍ VODOVODY A KANALIZACE Návrh závěrečného účtu za rok 2018 sestavený ke dni 31. 12. 2018 Údaje o organizaci Název: VODOVODY A KANALIZACE Adresa: Kubišova 1172 674 01 Třebíč IČ: 60418885 Právní

Více

PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ MĚSTYS ŽERNOV

PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ MĚSTYS ŽERNOV PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ MĚSTYS ŽERNOV OBSAH: Identifikační údaje str. 3 Komentář k plánu financování str. 4 Vyplněná tabulka plánu financování (Tabulka č.4, příloha č.18, vyhláška

Více

Zadavatel: Zadávací dokumentace veřejné zakázky "Živelní pojištění" Příloha č. 5. 1. Budovy, haly a stavby vlastní (ve vlastnictví svazku)

Zadavatel: Zadávací dokumentace veřejné zakázky Živelní pojištění Příloha č. 5. 1. Budovy, haly a stavby vlastní (ve vlastnictví svazku) Zadavatel: VODOVODY A KANALIZACE IČ: 60418885 Sídlo: Kubišova 1172, 674 01 Třebíč Zadávací dokumentace veřejné zakázky "Živelní pojištění" Příloha č. 5 Účinnost pojištění: 1.7.2013 Doba pojištění: 1.7.2013-30.6.2016

Více

VODOVODY A KANALIZACE

VODOVODY A KANALIZACE VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči Určeno pro: Zasedání Valné hromady svazku VAK dne 4. 4. 2014 Bod č. 8 Zásady svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla Představenstvo

Více

PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODU A KANALIZACE V MAJETKU OBCE DĚTENICE NA OBDOBÍ

PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODU A KANALIZACE V MAJETKU OBCE DĚTENICE NA OBDOBÍ Obec Dětenice, hospodářská činnost, Dětenice 141, 507 24 Dětenice tel.: 493596007, 725081036, e-mail:detenice@iol.cz, www: http://www.obecdetenice.cz, IČ:00271471, DIČ: CZ00271471, č.ú. 1162282359/0800

Více

ORP Moravský Krumlov

ORP Moravský Krumlov Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Moravský Krumlov

Více

Závěrečný účet. za rok Schváleno dne: xx.yy Valnou hromadou svazku... Ing. Karel Nedvědický tajemník svazku obcí

Závěrečný účet. za rok Schváleno dne: xx.yy Valnou hromadou svazku... Ing. Karel Nedvědický tajemník svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE Kubišova 1172 674 01 Třebíč IČO: 60418885 DIČ: CZ60418885 Závěrečný účet za rok 2015 Schváleno dne: xx.yy. 2016 Valnou hromadou svazku... Ing. Karel Nedvědický tajemník svazku obcí

Více

21. mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY A KANALIZACE 2019, doprovodný program, BLOK LEGISLATIVA

21. mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY A KANALIZACE 2019, doprovodný program, BLOK LEGISLATIVA 21. května 2019 Areál výstaviště PVA EXPO Praha, Letňany 21. mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY A KANALIZACE 2019, doprovodný program, BLOK LEGISLATIVA Problematika Plánu financování obnovy VaK,

Více

10. Vymezení území intenzivních socioekonomických vazeb na Jadernou elektrárnu Dukovany

10. Vymezení území intenzivních socioekonomických vazeb na Jadernou elektrárnu Dukovany 10. Vymezení území intenzivních socioekonomických vazeb na Jadernou elektrárnu Dukovany David Hána, Jiří Nemeškal Pro další podrobnější analýzu a vypracování odhadu budoucího vývoje okolí Jaderné elektrárny

Více

ZÁPIS ze zasedání 37. Valné hromady svazku VODOVODY A KANALIZACE ze dne

ZÁPIS ze zasedání 37. Valné hromady svazku VODOVODY A KANALIZACE ze dne ZÁPIS ze zasedání 37. Valné hromady svazku VODOVODY A KANALIZACE ze dne 13. 4. 2018 Přítomni: V řádném termínu počet obcí 46 (92 hlasů) nebylo přítomno alespoň 62 obcí (nesplněna podmínka více než 50 %

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor dopravy a komunálních služeb

MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor dopravy a komunálních služeb MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor dopravy a komunálních služeb Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Č. j.: ODKS 1324/19 - SPIS 477/2019/PJ V

Více

Odbor dopravy a komunálních služeb

Odbor dopravy a komunálních služeb MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor dopravy a komunálních služeb Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Č. j.: ODKS 7657/17 - SPIS 86/2017/PJ/8 V

Více

Moravské Budějovice. Název části obce

Moravské Budějovice. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 27 Kód obce PRVKUK 614.6.27. Kód obce (IČOB) 989 (591181) Číslo ORP (ČSÚ) 6 (616) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 6162 Název POU Členění obce Úplný kód části obce PRVKUK

Více

CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA TROFEJÍ SPÁRKATÉ ZVĚŘE za myslivecký rok 2017

CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA TROFEJÍ SPÁRKATÉ ZVĚŘE za myslivecký rok 2017 Českomoravská myslivecká jednota, z.s., Okresní myslivecký spolek v Třebíči CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA TROFEJÍ SPÁRKATÉ ZVĚŘE za myslivecký rok 2017 Územní obvod Moravské Budějovice Územní obvod Náměšť nad

Více

ODESÍLATEL: ADRESÁT: Dle rozdělovníku. 28. července /ENV/16 Ing. Maláčová V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.:

ODESÍLATEL: ADRESÁT: Dle rozdělovníku. 28. července /ENV/16 Ing. Maláčová V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Dle rozdělovníku V Praze

Více

Plán rozvoje a obnovy vodovodu. B o ž a n o v

Plán rozvoje a obnovy vodovodu. B o ž a n o v Plán rozvoje a obnovy vodovodu B o ž a n o v 1. Vlastník vodovodu: Obec Božanov Božanov 110, 549 74 Božanov IČ: 00272515 Statutární orgán : Starosta obce Karel Rejchrt 2. Provozovatel vodovodu: Obec Božanov

Více

MAS Rokytná, o. p. s. vyhlašuje: 8. výzvu

MAS Rokytná, o. p. s. vyhlašuje: 8. výzvu MAS Rokytná, o. p. s. vyhlašuje: 8. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci Opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR, osy 4 LEADER Název

Více

Analýza plnění plánu financování obnovy

Analýza plnění plánu financování obnovy Analýza plnění plánu financování obnovy Analýza poukazuje na dopad teoretické roční potřeby finančních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací na výši ceny pro vodné a stočné. Legislativní rámec Povinnost

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Telč 1 1 Obecné informace

Více

Příprava a realizace opatření na bodových zdrojích znečištění v povodí řeky Jihlavy

Příprava a realizace opatření na bodových zdrojích znečištění v povodí řeky Jihlavy 3. Regionální konference Za čistou řeku Jihlavu dne 13. 12. 2017 v Jihlavě Příprava a realizace opatření na bodových zdrojích znečištění v povodí řeky Jihlavy Mgr. Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního

Více

VÝPOČET ODHADU STOČNÉHO A ZPRACOVÁNÍ PŘEDPOKLÁDÁNÉHO PLÁNU OBNOVY KANALIZACE

VÝPOČET ODHADU STOČNÉHO A ZPRACOVÁNÍ PŘEDPOKLÁDÁNÉHO PLÁNU OBNOVY KANALIZACE VÝPOČET ODHADU STOČNÉHO A ZPRACOVÁNÍ PŘEDPOKLÁDÁNÉHO PLÁNU OBNOVY KANALIZACE TLAKOVÁ KANALIZACE V ULICÍCH VLTAVSKÁ, ZAHRADNÍ, PŘÍČNÁ, NÁDRAŽNÍ, NOVÁ A ZAGAROLSKÁ Objednatel: Obec Nelahozeves Školní č.

Více

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno Číslo jednací: 96/08-KCODBo-Oš Datum: 2008-07-29 Odpověď na č. j.: Ze dne: Vyřizuje: Bc. Lubomír Oškrdal Telefon: (+420)

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: dle rozdělovníku. 16. listopadu 2017 MZP/2017/710/2652 Ing. Maláčová V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.

ADRESÁT: ODESÍLATEL: dle rozdělovníku. 16. listopadu 2017 MZP/2017/710/2652 Ing. Maláčová V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel. ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: dle rozdělovníku V Praze

Více

Ministerstvo životního prostředí. ODESílATEL: ADRESÁT: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence

Ministerstvo životního prostředí. ODESílATEL: ADRESÁT: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence ODESílATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Dle rozdělovníku V Praze

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Jihlava 1 1 Obecné

Více

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno Číslo jednací: 9/09-KCODBo-Oš Datum: 2009-01-27 Odpověď na č. j.: Ze dne: viz. rozdělovník (rozesláno elektronickou cestou)

Více

Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany

Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: dle rozdělovníku V Praze

Více

International Education and Consultation Centre, o. p. s. (dále uváděná jako MAS Moravskobudějovicko) vyhlašuje: 6. výzvu

International Education and Consultation Centre, o. p. s. (dále uváděná jako MAS Moravskobudějovicko) vyhlašuje: 6. výzvu International Education and Consultation Centre, o. p. s. (dále uváděná jako MAS Moravskobudějovicko) vyhlašuje: 6. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci Opatření IV.I.2 Realizace

Více

Míšovice. Oslavou. Krumlov. Krumlov. Oslavou

Míšovice. Oslavou. Krumlov. Krumlov. Oslavou Pril_1_Umistěni_vypoctovych_bodu Příloha 1-1 Umístění výpočtových bodů hluk ze stacionárních zdrojů Obr. 1 Výpočtový bod Dukovany Obr. 2 Výpočtový bod Slavětice Obr. 3 Výpočtový bod Kordula Výpočtový bod

Více

Závěrečný účet. za rok Schváleno dne: Valnou hromadou svazku... Ing. Karel Nedvědický tajemník svazku obcí

Závěrečný účet. za rok Schváleno dne: Valnou hromadou svazku... Ing. Karel Nedvědický tajemník svazku obcí KE ZVEŘEJNĚNÍ VODOVODY A KANALIZACE Kubišova 1172 674 01 Třebíč IČO: 60418885 DIČ: CZ60418885 Závěrečný účet za rok 2016 Schváleno dne:.. 2017 Valnou hromadou svazku... Ing. Karel Nedvědický tajemník svazku

Více

Administrativní mapa správního obvodu Třebíč (Stav k )

Administrativní mapa správního obvodu Třebíč (Stav k ) Administrativní mapa správního obvodu Třebíč (Stav k 1. 1. 2003) Hranice obvodů pověř. obec. úřadů Hranice obcí Opatov Radoš ov Nový Telečkov Horní Smrčné Svat oslav Horní Heřmanice Bochovice Chlum Kouty

Více

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno Číslo jednací: 72/08-KCODBo-Oš Datum: 2008-06-04 Odpověď na č.j.: Ze dne: Vyřizuje: Bc. Lubomír Oškrdal Telefon: (+420)

Více

Správci vozovek x vlastníci vozovek

Správci vozovek x vlastníci vozovek Správci vozovek x vlastníci vozovek» Je smysluplný SHV za současných podmínek?» Co by měl SHV obsahovat a jak je podporován vlastníky vozovek? (Stát, samosprávy)» Je SHV chápán stejně ve všech zemích EU?»

Více

e) způsob výpočtu náhrady ztrát při neoprávněném

e) způsob výpočtu náhrady ztrát při neoprávněném Strana 5242 Sbírka zákonů č. 448 / 2017 Částka 159 448 VYHLÁŠKA ze dne 12. prosince 2017, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro

Více

PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY

PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY kanalizace a ČOV Příčovy ve vlastnictví Obce Příčovy -------------------------------------------------------- ve smyslu 8 odst. 11 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Více

Příloha: Porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2015

Příloha: Porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2015 1/1 Váš dopis č. j.: Číslo jednací: Vyřizuje: Věra Šedová Tel.: 568 899 117 Datum: 25. 4. 2016 Vážená paní starostko, vážený pane starosto, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč jako provozovatel

Více

Dřevěná okna (smrk napojovaný, lazura dub světlý) Dřevěné dveře (smrk, lazura dub světlý)

Dřevěná okna (smrk napojovaný, lazura dub světlý) Dřevěné dveře (smrk, lazura dub světlý) Seznam realizací Obec Typ stavby Dodávka Adamov, Neumannova Hliníkové dveře (MB-70) Bačice Baliny Dřevěná okna (meranti, lazura dub) Batelov, Pod Hřbitovem Batelov, Pod Hřbitovem Dřevěná okna Batouchovice

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Svratka Mapa A: Území obce Přehledová mapka

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Svratka Mapa A: Území obce Přehledová mapka A. NÁZEV OBCE Svratka Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 720 Kód obce PRVK: 0615.015.720.00 Kód obce (IČOB): 16156 (596868) Číslo ORP3 (ČSÚ): 015 (6115) Název ORP3: Žďár nad Sázavou Kód

Více

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, Brno

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, Brno České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno Číslo jednací: 155/08-KCODBo-Oš Datum: 2008-11-11 Odpověď na č. j.: Ze dne: Vyřizuje: Bc. Lubomír Oškrdal Telefon: (+420)

Více

1. Vodovod a kanalizace v majetku Města Bojkovice, provozovatel město Bojkovice s.r.o.

1. Vodovod a kanalizace v majetku Města Bojkovice, provozovatel město Bojkovice s.r.o. DODATEK č. 5 1. Vodovod a kanalizace v majetku Města Bojkovice, provozovatel s.r.o. 1.1 Vlastník Sušilova 952, 687 71 Bojkovice Identifikační číslo: 00290807 Mgr. Petr Viceník starosta 1.2 Provozovatel

Více

MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100, Uherský Brod UHERSKÝ BROD. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací

MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100, Uherský Brod UHERSKÝ BROD. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100, 688 17 Uherský Brod UHERSKÝ BROD Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací HYDROPROJEKT CZ a.s., o.z. Brno, Minská 18, 616 00 Brno PROSINEC 2008 Obsah str.

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé přechodně bydlící celkem A. OBEC Okříšky Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 566 Kód obce PRVKUK 0614.013.566.00 Kód obce (IČOB) 10977 (591301) Číslo ORP (ČSÚ) 013 (6113) Název ORP Třebíč Kód POU (ČSÚ) 61133 Název POU Třebíč Členění

Více

Závěrečný účet. za rok 2014. Schváleno dne: xx.yy. 2015 Valnou hromadou svazku... Ing. Karel Nedvědický tajemník svazku obcí

Závěrečný účet. za rok 2014. Schváleno dne: xx.yy. 2015 Valnou hromadou svazku... Ing. Karel Nedvědický tajemník svazku obcí K VYVĚŠENÍ VODOVODY A KANALIZACE Kubišova 1172 674 01 Třebíč IČO: 60418885 DIČ: CZ60418885 Závěrečný účet za rok 2014 Vypracovala: Miluše Neterdová v Třebíči: 27. 2. 2015 Schváleno dne: xx.yy. 2015 Valnou

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SO ORP TŘEBÍČ

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SO ORP TŘEBÍČ Čj. ORÚP 2099/17 - SPIS 464/2017/Hr/1 ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SO ORP TŘEBÍČ dle 6, 25, 30 odst. 2 a 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a dle

Více

Trvalá udržitelnost VH majetku a definování kvality služeb dodávaných provozovatelem

Trvalá udržitelnost VH majetku a definování kvality služeb dodávaných provozovatelem Trvalá udržitelnost VH majetku a definování kvality služeb dodávaných provozovatelem Autor: Jiří Paul Datum: 12.3.2015 Obsah Cena vody Plány obnovy Jak na kvalitu služeb provozovatele 2 Cena vody mýty

Více

VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči

VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči VH Bod 10 Změna stanov Informace: Změny stanov se předkládají z důvodu upřesnění citace jednotlivých článků a jejich doplnění tak, aby odpovídaly reálné

Více

KONTROLNÍ LIST správy a provozu VaK v modelu samostatného provozování

KONTROLNÍ LIST správy a provozu VaK v modelu samostatného provozování Verze 01-1A-2018 KONTROLNÍ LIST správy a provozu VaK v modelu samostatného provozování Určeno vlastníkům vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, kteří si zajišťují správu a provoz vlastním jménem a

Více

PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ V PRAXI

PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ V PRAXI PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ V PRAXI seminář VODA A OBCE Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, Chrudim 22.3.2016 Ing. Jan Kašpar Ing. Martina Doležalová ZNALOST LEGISLATIVY Zákon č. 274/2001

Více

PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ pro správní obvod ORP Třebíč. Hodnoty v území

PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ pro správní obvod ORP Třebíč. Hodnoty v území Projekt Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod ORP Třebíč byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY

Více

Závěrečný účet. za rok 2013. Schváleno dne: xx.yy. 2014 Valnou hromadou svazku... Ing. Karel Nedvědický tajemník svazku obcí

Závěrečný účet. za rok 2013. Schváleno dne: xx.yy. 2014 Valnou hromadou svazku... Ing. Karel Nedvědický tajemník svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE Kubišova 1172 674 01 Třebíč K VYVĚŠENÍ IČO: 60418885 DIČ: CZ60418885 Závěrečný účet za rok 2013 Vypracovala: Miluše Neterdová v Třebíči: 28. 2. 2014 Schváleno dne: xx.yy. 2014 Valnou

Více

LINKA 107 VELKÉ MEZIŘÍČÍ - UHŘÍNOV - OTÍN - M ŘÍN

LINKA 107 VELKÉ MEZIŘÍČÍ - UHŘÍNOV - OTÍN - M ŘÍN LINKA 107 VELKÉ MEZIŘÍČÍ - UHŘÍNOV - OTÍN - M ŘÍN číslo spoje 1 31 3 5 7 9 11 33 13 15 17 19 jede v X X X X X X X X X X X X specifické dny jízdy 41 Velké Meziříčí,,aut.nádr. 5:15 5:25 6:03 7:03 9:03 11:03

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Vodárenská správa Písek s.r.o. V Písku dne: 20.11.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 6.12.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh kalkulace ceny vodného a stočného pro město Písek na rok

Více

Výpis žádostí ze systému edotace

Výpis žádostí ze systému edotace Výpis žádostí ze systému edotace ZK-03-2019-05, př. 1 Počet stran: 7 ID: FV02733 Název dotačního programu: AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019 Doporučené Identifikátor Název žadatele FV02733.0001

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel Studenec

Název části obce. Bydlící obyvatelé přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel Studenec A. OBEC Studenec Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 308 Kód obce PRVKUK 0614.007.308.00 Kód obce (IČOB) 15829 (591769) Číslo ORP (ČSÚ) 007 (6107) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61071 Název POU Náměšť nad Oslavou

Více

Výpis žádostí ze systému edotace

Výpis žádostí ze systému edotace Příloha č. 1 ZK-03-2018-05, př. 1 počet stran: 6 Výpis žádostí ze systému edotace Název dotačního titulu: Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost

Více

PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo zemědělství PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY KRAJ VYSOČINA říjen 2007 OBSAH 1 ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 6 1.1 Základní informace 7 1.1.1 Základní údaje pro výpočet a

Více

Půjčovna elektrokol a elektroskútrů, nabíjecí místo

Půjčovna elektrokol a elektroskútrů, nabíjecí místo Líbila se vám vyjížďka? Vyzkoušejte i další E.ON e-půjčovny v turisticky zajímavých lokalitách: e-šumava Lipno nad Vltavou Žďár nad Sázavou Brno a Moravský kras Kaplice Slavonice Pasohlávky České Budějovice

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Třebíč číslo 1 ročník 2015

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Třebíč číslo 1 ročník 2015 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Třebíč číslo 1 ročník 2015 Vážené sestry, bratři hasiči, dámy a pánové Je za námi poslední rok volebního období, které jsme zahájili IV. sjezdem Sdružení hasičů

Více

Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany

Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: dle rozdělovníku V Praze

Více

Půjčovna elektrokol a elektroskútrů, nabíjecí místo

Půjčovna elektrokol a elektroskútrů, nabíjecí místo Líbila se vám vyjížďka? Vyzkoušejte i další E.ON e-půjčovny v turisticky zajímavých lokalitách: e-šumava Lipno nad Vltavou Žďár nad Sázavou Brno a Moravský kras Kaplice Pasohlávky České Budějovice Bystřice

Více

Kladeruby nad Oslavou

Kladeruby nad Oslavou A. OBEC Přehledová mapka Kladeruby nad Oslavou Číslo obce PRVKUK 291 Kód obce PRVKUK 0614.007.291.00 Kód obce (IČOB) 06490 (590827) Číslo ORP (ČSÚ) 007 (6107) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61071 Název POU Náměšť

Více

SH ČMS OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ TŘEBÍČ. číslo 1 ročník 2017

SH ČMS OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ TŘEBÍČ. číslo 1 ročník 2017 SH ČMS OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ TŘEBÍČ číslo 1 ročník 2017 Vážené sestry a bratři hasiči, stalo se dobrým zvykem, že na Shromáždění představitelů sborů dobrovolných hasičů našeho okresu se Vám každoročně

Více

CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ. Pro kalendářní rok: 2008

CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ. Pro kalendářní rok: 2008 CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ Pro kalendářní rok: 2008 1.Vlastník vodovodu nebo kanalizace: Obchodní firma nebo název: Vodovody a kanalizace Hradec

Více