GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2015 ONI Profesional. Využití systému monitorování vozidel. Kniha jízd a kontrola využití

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2015 ONI Profesional. Využití systému monitorování vozidel. Kniha jízd a kontrola využití"

Transkript

1 On-line řešení Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba PHM Služební km Soukromé km Docházka v terénu Krádež auta Krádež kol Havárie Nehoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování Aktivní střežení Data na webu Data v počítači Rychlost ecall Návštěva STK Jízdy k zakázkám Náklady na vozidlo Jiné náklady Evidence oprav Evidence řidičů Navigace na cíl Dokumenty k vozidlům Kniha jízd Cestovní příkazy Evidence leasingu Pomoc dispečinku SPZ 2015 ONI Profesional GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD Využití systému monitorování vozidel Kniha jízd a kontrola využití Výpočet cestovních náhrad Vyhodnocení ekonomiky a vyúčtování provozu Bezpečnostní funkce, hlídání a střežení vozidel Ceník komponent a služeb, volba tarifů Uživatelská poprodejní podpora a školení Prodejní místa

2 Vážený zákazníku, dostává se Vám do ruky katalog ONI systému pro rok ONI systém byl vyvinut speciálnì pro sledování a støežení mobilních objektù. Má kvalitnì propracovány tyto bezpeènostní funkce: pøenos poplachové informace pøes dvì nezávislé pøenosové cesty, GSM síť a rádiová síť možnost lokalizace vozidla pomocí RADARU i pøi vyøazení GPS nebo GSM nejkratší doby zásahu v ÈR zajišťuje skupina 150 zásahových vozidel zaøízení pro registraci prùbìhu havárie, umožòuje automaticky upozornit na vznik havárie a vyhodnotit její prùbìh již 15 s po havárii Pøes ONI systém mùžete kvalitnì komunikovat s navigacemi, využívat jej jako docházkový systém nebo systém pro mìøení úbytku paliva v nádrži, k vyhodnocení motohodin nebo mìøení teploty. Patøíme na èeském trhu mezi 5 nejrozšíøenìjších systémù. Sledujeme nebo støežíme vozidla, kontejnery, železnièní vagony, dopravní znaèení, lokomotivy, vrtulníky. ONI systém využívá Autoklub Èeské republiky ke zvýšení bezpeènosti závodù rally v Èeské republice. ONI Sledování NAM technology ONI Sledování Je služba, která umožòuje ve webové aplikaci ONI systému kdykoliv zjistit, kde máte své auto(a). Zaznamenává historii pohybu Vašeho vozidla, generuje knihu jízd. Pro zpracování statistik a evidenci nákladù o Vašem vozovém parku používá SPZ 2015 ONI Profesional. Øidiè pomocí pøepínaèe volí, zda je jízda služební nebo soukromá a pomocí navigace pøiøadí k jízdì èíslo zakázky. Tato služba je urèena pro Vás, kteøí chcete mít evidenci všech jízd a jejich oprávnìnosti. Jejím nasazením dosáhnete snížení vnitrofiremních nákladù na vozový park až o 20%. ONI Sledování PLUS NAM technology ONI Sledování PLUS Je služba, která obsahuje navíc balíèek 5-ti bezpeènostních funkcí: krádež kol, detekce odtažení, pøenos poplachu z externího autoalarmu, nehodu na parkovišti a havárii vozidla. U služby Sledování PLUS si hlídá své auto øidiè. Dostane SMS zprávu nebo . Dispeèink ONI systému na tyto zprávy nereaguje. Pokud chcete vyhledat auto, požádáte o to dispeèink. Pouze u zprávy Havárie dispeèink kontaktuje øidièe a pokud se nedovolá, pokouší se mu v místì havárie zajistit pomoc. ONI Střežení NAM technology ONI Střežení Je služba zamìøena na to, aby se Vám neztratilo auto. U této služby Vaše auto hlásí na pult centrální ochrany pohyb bez autorizace øidièe (krádež kol, odtah, zmìnu polohy, nastartování bez autorizace). U služby ONI støežení nestøežíme vìci v autì, nereagujeme na nehody na parkovišti, nezabráníme vykradení auta. Každé støežené vozidlo v systému ONI je vybaveno speciálním zaøízením, které umí pøedávat poplach pøes dvì pøenosové cesty. Zaøízení jsou odolná proti rušièkám GSM i GPS. Umožòují vyhledat auto i v oblastech, kde není dosah GSM signálu. Pøi krádeži Vašeho auta organizujeme jeho dohledání s nìkterou z více než padesáti bezpeènostních agentur. Každá z tìchto agentur má svá auta vybavena speciálními radary, které umí zamìøit kradené vozidlo. 2 V katalogu se dozvíte, jak plnì využít možnosti ONI systému. Dìkujeme Vám, že se zajímáte o ONI systém.

3 Okamžitý přehled o všech vozidlech Silnou stránkou ONI systému je pøehledná internetová aplikace, která nabízí neomezený pøístup k Vašim vozidlùm a pøehledné zobrazení všech Vašich vozidel na podrobném mapovém podkladu. Aplikace je dispeèerského typu a je navržena tak, aby podporovala efektivní øízení Vašeho vozového parku. Na jedné obrazovce vidíte nejen pozici všech vozidel v mapì, ale zároveò také aktuální stavy vozidel. Jedním pohledem zjistíte, která vozidla jsou v pohybu, zda-li jedou soukromou èi služební jízdu, zda-li jsou uzamèena, pøípadnì také stav støežení, aktuální rychlost, èas poslední známé polohy a teplotu ve vozidle. Na stav svých vozidlel se mùžete podívat z jakéhokoliv místa, kde je k dispozici pøipojení k internetu. Pro jednotlivé uživatele lze definovat pøístupová práva tak, aby uživatelé vidìli jen vozidla, která mají oprávnìní vidìt. Pøiøazení práv je svázáno s osobními pøihlašovacími údaji. Pøipojení je možné také z mobilního telefonu. Celkový pøehled o všech vozidlech Maximální detail map na úroveò ulic Aktuální poloha NAM technology grafické znázornìní všechna vozidla souèasnì na mapì rychlá orientace minimální zpoždìní detailní mapový podklad Historie pohybu jednoho vozidla Aktuální poloha vozidla v zahranièí Volitelná mìøítka map Pohled na jízdy více vozidel Historie pohybu NAM technology pøehrání projeté trasy volba mìøítka mapy èas výskytu vozidla rychlost na trase srovnání tras Historie pohybu a rychlosti vozidla Potøebujete zjistit, kde se nacházelo Vaše vozidlo v urèitém èase? Zajímá Vás, zda-li Vaši obchodní zástupci dojeli na obchodní schùzku vèas? Máte podezøení, že jsou Vaše vozidla zneužívána? Na všechny otázky dostanete odpovìï v detailní historii pohybu vozidla. Staèí zvolit èasový úsek, který Vás zajímá, a na obrazovce se Vám na mapovém podkladu objeví všechna místa, která vozidlo projelo, nebo kde parkovalo. V každém okamžiku se mùžete podívat až 18 mìsícù zpìtnì do historie. 3

4 Snížení spotřeby díky dodržování rychlosti Velmi rychle zkontrolujete rychlost vozidla na trase v grafické podobì. Jezdí Vaši øidièi pøedepsanou rychlostí? Napø. Škoda Fabie má pøi 110 km/hodinu spotøebu 6 l/100 km. Pøi rychlosti 135 km/hodinu má spotøebu 7,5 l/100 km. Dodržování rychlostí vede k úsporám. 0 km/h 1-50 km/h nad 130 km/h km/h km/h Záznam trasy v zahraničí 4

5 Kvalitní mapový podklad Aplikace ONI systému poskytuje zobrazení aktuální polohy a historie pohybu vozidel na dvou mapových podkladech. Uživatel si mùže zvolit, zda-li upøedòostòuje vysoce pøesnou a podrobnou mapu nebo preferuje pohled na satelitní snímky krajiny. Mapové podklady spoleènosti Seznam.cz nabízí podrobné, pøesné a aktuální mapové podklady Èeské republiky a Slovenska, s doplòkovou mapou celé Evropy. Mapy Google Maps API Premier nabízí mapy s celosvìtovým pokrytím s menším množstvím detailù. Mùžete srovnat vybrané èásti obsahu mapy: Google Maps API Premier Obsah mapy Dálnice a silnice všech tøíd Barevné odlišení dálnic a silnic všech tøíd Polní a lesní cesty na území celé ÈR Znaèení jednosmìrného provozu Pìší zóny Názvy ulic, veøejných prostranství, parkù Reálné zobrazení námìstí a jejich názvù Zobrazení jednotlivých budov na území celé ÈR (100% pokrytí) Rozlišení využití ploch v obcích (privat, prùmysl, zemìdìlství, høbitovy, sportovištì) Zobrazení lesù, parkù, sadù, vinic, chmelnic Elektrické vedení, vysílaèe Skály Zobrazení kaplí, køížkù, pomníèkù Zobrazení vojenských prostorù a bunkrù Obory Speciální plochy (letištì, golfištì) Hranice státù, krajù Katastrální hranice, hranice okresù, vojenských prostorù Názvy vrcholù, kót, výškové kóty Zobrazení hlavních vodních tokù a vodních ploch Detailní zobrazení mokøadù, vodních tokù a ploch Hranice všech chránìných krajinných územních celkù Satelitní snímky krajiny Seznam.cz Ne Google Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Mapové podklady spoleènosti Seznam.cz jsou automaticky a bezplatnì aktualizovány každé 3 mìsíce a jsou k dispozici všem uživatelùm. Mapy Google jsou pøístupné se službou ONI Zahranièí on-line, nebo za pøíplatek. 5

6 Kniha jízd Záznam o provozu vozidla, kniha provozu vozidla, evidence jízd, kniha jízd anebo jinak nazvaná evidence o používání vozidla je pro podnikatelský subjekt (právnickou èi fyzickou osobu) dùležitým dokumentem nejen z provozního hlediska, ale také z hlediska daòového, a to jak pro daò z pøíjmù, daò z pøidané hodnoty, tak i pro daò silnièní. ONI systém automaticky generuje knihu jízd v podobì evidence jízd. Sestavená kniha jízd je prùkaznou evidencí o provozu vozidla splòující legislativní náležitosti. 6

7 Kontrola využití vozidla za kalendářní měsíc Pokud Vaši zamìstnanci pracují v terénu nebo na odlouèeném pracovišti, máte kontrolu, v kolik hodin pøijíždí a odjíždí. Pøi hrubém platu Kè, Vás stojí 1 hodina zamìstnance minimálnì 160 Kè. Využívají plnì svou pracovní dobu? Bìhem 30 sekund zkontrolujete v grafické podobì provoz 1 vozidla. Soukromé a služební km øidiè volí v autì pøepínaèem. V grafu jsou na vodorovné ose hodiny 1 až 24, na svislé ose jsou dny v mìsíci. Graf je pro jedno vozidlo. služební jízda soukromá jízda Šíøka obdélníèku je úmìrná dobì jízdy. Přenos stavů periférií vozidla Napojení na periferie a systémy vozidla umožòuje pøenášet jejich stav do webové aplikace. Lze napøíklad pøenášet poplach z externího alarmu, èi stav odemèení nebo uzamèení vozidla. Ze stavù poznáte, kdy bylo vozidlo odemèeno èi uzamèeno, a jak dlouho trval stav odemèení, resp. uzamèení. Je to vhodné napøíklad pro kontrolu práce na Vašem vozidle v autoservise. 7

8 Tvorba cestovních příkazů z knihy jízd Dodávaná kniha jízd SPZ 2015 ONI Profesional øeší tuzemské i zahranièní cestovní náhrady. Z knihy jízd pouhým pøetažením jízdy do cestovního pøíkazu vytvoøíte libovolný cestovní pøíkaz do 5 minut vèetnì vyúètování. Jelikož vozidlová jednotka automaticky ukonèí jízdu na státní hranici ÈR, máte pøesné podklady i pro zahranièní cestovní pøíkazy. V knize jízd lze vytváøet cestovní pøíkazy i v pøípadì, že nejedete autem, ale napøíklad vlakem nebo soukromým vozidlem. Zamìstnanec ušetøí èas pøi vypisování, nadøízený pøi kontrolování a úèetní pøi výpoètu sazby. Všichni Vaši lidé pracují efektivnìji. Vytváøení cestovních pøíkazù je souèástí nabízených eškolení. Když pracovní cesta Vašeho pracovníka pøesáhne 5 hodin, má zamìstnanec nárok na vyplacení cestovného. Pro 5 až 12 hodin je sazba min. 67 Kè, pro 12 až 18 hodin je min. 102 Kè a nad 18 je min. 160 Kè. Zamìstnanci obvykle špatnì uvádìjí èas, píšou zkreslené údaje, nosí cesťáky pozdì, musí je kontrolovat nadøízení, dva spolucestující mají rùzná data. Úèetní musí dosadit správné sazby. 8

9 Zahraniční cestovní náhrady Vyúètování zahranièní pracovní cesty vytvoøíte v ONI systému bez ohledu na to, kolik zemí øidiè projel a jaké dopravní prostøedky využil. U zahranièních cestovních pøíkazù se náhrada rozlišuje podle zemì. Vyúètování bude vždy rychlé, pøesné a se všemi legislativními náležitostmi. Pøi zmìnì legislativy provádíme bezplatnì úpravy tak, aby vyúètování odpovídalo platné legislativì. 9

10 Rozúčtování služebních a soukromých km Pokud Škoda Rapid najede km/mìsíc, vyjde amortizace a pojištìní vozidla na 3 až 4 Kè/km, s PHM o 3,1 Kè/km více. Ví Vaši lidé, jaké odmìny jim dáváte ve formì soukromých km? V programu lze nastavit nìkolik variant úètování soukromých km, které si vyžádala praxe. Pro vyúètování je dùležité vždy na konci mìsíce u každého vozidla zapsat stav nádrže a stav tachometru. Tyto údaje se vloží do programu. Potom lze vypoèítat spotøebu vozidla. Každý øidiè si uvìdomí, že èím dráže tankuje a èím má vìtší spotøebu, tím má dražší soukromý km. U nìkterých øidièù to vede k jinému stylu jízdy. Rozdíly v cenách pohonných hmot èiní až 1,70 Kè/l, rozdíly ve spotøebì u osobních aut stylem jízdy èiní až 1,5 l na 100 km. Pro bezproblémové vyúètování soukromých kilometrù je vhodné, aby každá vykonaná jízda mìla svého øidièe. Øidièi však na svou identifikaci rádi (nìkdy i zámìrnì) zapomínají. ONI systém umí takové øidièe snadno odhalovat. Pokud má vozidlová jednotka nastaven režim identifikace øidièe èipem Dallas, nebo RFID a øidiè se neidentifikuje, pošle jednotka 150 s po zapnutí zapalování zprávu, ve které informuje, že se øidiè neidentifikoval. V praxi to znamená, že jednotka každou minutu upozorní øidièe pípnutím. Po druhém upozornìní má øidiè ještì 30 s na pøihlášení, jinak je zpráva odeslána. Zprávu o zapomenuté identifikaci je možné odeslat jako SMS na mobilní telefon(y), nebo em na neomezený poèet adres. 10 Upozornění na nepřihlášení řidiče ve vozidle

11 Základní statistické údaje o provozu vozidel Jednou za rok je dobré vyhodnotit spotøeby vozidel Vašeho vozového parku, celkové poèty najetých km, celkové náklady na opravy vozidel, cenu èerpaných PHM. Výsledky nás mohou pøekvapit. Z roèních statistik zjistíte, že Vaši øidièi èerpají PHM za rùzné ceny. Pokud rozdíl èiní napøíklad 1,70 Kè/l, tak pøi najetí km a prùmìrné spotøebì 6 litrù, zbyteènì zaplatíte o Kè více. Za libovolné období zjistíte souèet služebních a soukromých km. Veškeré grafy lze zobrazit i v grafické podobì, která urychluje nalezení odchylek. Import dat z tankovacích karet Pokud používáte tankovací karty, nebo jiný zpùsob elektronického vyúètování, jsou automaticky náklady èlenìny do skupin - nezáleží na tom zdali používáte karty: CCS Fuelomat Benzina Semerád OMV DKV Shell EUROWAG Arval Slovnaft AGIP EuroOil Lukoi HERTZ LeasePlan Sixt TQM nebo jakékoliv jiné. 11

12 Informace o havárii do 15 sekund: ecall Mìl Váš øidiè havárii? Je vážná? Potøebuje pomoc? Kde se to stalo? Jak jel rychle? Telefonoval bìhem jízdy v dobì havárie? Do 15 sekund po havárii (dojde k pøetížení vyšší než 3 g a zastavení) Vás ONI systém automaticky upozorní na havárii krátkou textovou zprávou SMS a em. Jak zjistíte, že se havárie stala? Byla havárie vážná? Na zvolené èíslo(a) dostanete SMS s textem: Informace o havárii: Objekt: 4T Èas: 11:26:58, Rychlost: 26 km/h Pøetížení: 7.48 g X = 4 g Y = 1 g Zpráva SMS 11:28 Z = 6.24 g 11:26:58, oni.system Objekt: 4T Crash senzor Zpráva: Havárie Info: Dispeèink ONI tel ve všech jednotkách Ve webové aplikaci ONI systému na adrese zjistíte podrobnosti havárie. Jednotka zasílá maxima pøetížení, kterých dosáhla ve všech osách a pøibližnou rychlost, ve které došlo k nárazu. Tyto údaje jsou v grafu. Kde havaroval? Køíž oznaèuje pøesnì místo, kde pøetížení pøekroèilo nastavenou hranici. Je dùležité, zda jde o oblast, kde havarované vozidlo nìkdo najde, pokud by øidiè nebyl schopen pøivolat pomoc (má zdravotní problém, pøi havárii ztratil mobil, není schopen se vyprostit,...). 12

13 Jaké byly reakce øidièe pøed nárazem? Vozidlová jednotka funguje jako èerná skøíòka. Neustále zaznamenává prùbìh zrychlení a zpomalení ve všech osách. Pokud dojde k havárii, tak odešle data na server, který z nich vykreslí graf. Na obrázcích vidíte havárii, ve které øidiè narazil do pevné betonové zdi v rychlosti 26 km/hodinu. Rozjezd mu trval 3,5 s. Pøi rozjezdu pøeøadil z jednièky na dvojku. Pøed pøekážkou brzdil motorem, pøi nárazu auto nadskoèilo, mírnì se vrátilo a zùstalo stát

14 Hlídání fyzického napadení vozidla - Bezpečnostní funkce 1. Detekce krádeže kol Pøi zvednutí vozidla zvedákem služba hlásí krádež kol. Zpráva SMS 11:10 11:09:40, oni.system Objekt: 4T Zpráva: Krádež kol, náklon Info: Dispeèink ONI tel Detekce odtažení nebo krádeže vozidla Pokud dojde k natažení vozidla na odtahový vùz, vozidlo nahlásí odtah vozidla. Z praxe víme, že v mnoha pøípadech dokážeme ještì zabránit odtahu, takže se následnì nemusíme pøepravovat na sbìrné parkovištì. Zpráva SMS 11:10 11:09:40, oni.system Objekt: 4T Zpráva: Odtažení vozidla Info: Dispeèink ONI tel Zachycení viníka, který naboural Vaše auto Pøi nabourání auta na parkovišti dostanete na svùj mobilní telefon zprávu. Pokud jste blízko, je možné, že viníka ještì uvidíte na místì. Systém detekuje fyzický útok na vozidlo, vybití okénka, promáèknutí dveøí, zavøení dveøí, kopnutí do auta. Citlivost detekèního èidla a èas aktivace je možno nastavit individuálnì pro každé vozidlo. Zpráva SMS 11:10 11:09:40, oni.system Objekt: 4T Zpráva: Nehoda na parkovišti Info: Dispeèink ONI tel

15 Styl jízdy řidiče Má váš řidič příliš vysokou spotřebu a také dražší servis? Styl jízdy øidièe analyzuje øízení øidièe z pohledu agresivity, plynulosti, bezpeènosti a ekonomiky provozu. Hodnocení je založeno na komplexní analýze jízdy vozidlovou jednotkou. Hodnocení je prezentováno v pøehledné tabulkové i grafické podobì. Toto unikátní øešení, dostupné pouze v ONI systému, umožòuje snadné vyhodnocení jízdního stylu všech øidièù najednou i detailní analýzu každého øidièe samostatnì. Sledování hodnocení vede k zisku správných návykù ekonomické jízdy. Hodnoticí kategorie a jejich interpretace... není to náhodou Pepa? Extrémní brzdìní: vozidlo extrémnì zabrzdilo, jedná se o pomìr extrémního brzdìní vùèi celkovému zpomalování vozidla, èím nižší èíslo tím lepší hodnocení. Brzdìní: vozidlo brzdilo, jedná se o pomìr brzdìní vùèi celkovému zpomalování vozidla, èím nižší èíslo tím lepší hodnocení. Pøedvídavost: vozidlo mírnì zpomalovalo, jedná se o pomìr mírného zpomalování vùèi celkovému zpomalování vozidla, èím vyšší èíslo tím lepší hodnocení, max. 100%. Zrychlení: vozidlo ne mírnì zrychlovalo, jedná se o pomìr ne malého zrychlování vùèi celkovému zrychlování vozidla, èím nižší èíslo tím lepší hodnocení. Agresivní zrychlení: vozidlo hodnì zrychlovalo, jedná se o pomìr velkého zrychlování vùèi celkovému zrychlování vozidla, èím nižší èíslo tím lepší hodnocení. Plynulost jízdy: pomìr rovnomìrného pohybu (konstantní rychlostí) k celkové jízdì, èím vyšší èíslo tím lepší hodnocení, max. 100%. Ukázková jízda dle pravidel ekologické a ekonomické jízdy, klidný øidiè který jezdí s rozvahou neznamaná to, že jezdí pomalu. Øidiè dodržuje pravidla silnièního provozu a pøedvídá situaci na silnici pøed sebou. 15

16 Jednotka do zapalovače vozidla Jednotka do zapalovaèe vozidla (oznaèovaná jako Plug & Play) je moderní zaøízení s nezávislým napájením, které je možno nainstalovat do interiéru vozidla v èase jednotek sekund. Proto je snadno pøenositelné mezi vozidly. Pro vlastní zprovoznìní jednotky staèí napájecí konektor zasunout do napájeného zapalovaèe, nebo jednotku zapnout tlaèítkem. Jednotka je vybavena automatickou detekcí zahájení i ukonèení jízdy. Hlavní přednosti Plug & Play jednotky Rychlé zapojení bez nutnosti instalace Snadná pøenositelnost mezi sledovanými vozidly Možno využít i pro záznam jízdy na kole, èi motorce Sledování polohy, rychlosti, výpis jednotlivých jízd vozidla v reálném èase Slouží pro doèasnou instalaci Technické parametry Napájecí napìtí 12/24V automobilová síť, minimálnì 5 V Integrovaný akumulátor BL-5C Li-ion 1020 mah Provozní teplotní rozsah -25 C až +65 C (vyjma záložního akumulátoru) Teplotní rozsah pro nabíjení 0 C až +50 C Stupeò krytí IP20 Záruka 2 roky, na baterii 6 mìsícù Jednotka pracuje i se slabými signály GPS, lze ji položit kdekoliv v interiéru vozidla Ovládání: 2x tlaèítko, 3x LED, 1x akustický výstup Vysoce odolná konstrukce, která snese vibrace a mírné nárazy Interní pamìť pro cca záznamù (odpovídá cca km) Rozmìry 91 x 64 x 33 mm bez instalaèních úchytù a konektorù 16

17 Jednotka pod vozidlo - magnetická Sledovací jednotka s možností magnetického upevnìní na karoserii nebo podvozek vozidla. Hlavní přednosti sledovacího zařízení Rychlá instalace bez nutnosti montáže a pøipojení na elektroinstalaci vozidla Sledování polohy, rychlosti, výpis jednotlivých jízd vozidla v reálném èase Snadná pøenositelnost mezi sledovanými objekty Slouží pro doèasnou instalaci Vodì odolné provedení Možnost hlídání odstavených vozidel a exponátù Vyzkoušejte si jednotku bez instalace ZDARMA Technické parametry Napájení pomocí integrovaného Li-ion akumulátoru Doba provozu až 7 dní Uchycení pomocí magnetù s pøídržnou silou odpovídající hmotnosti 15 kg Provozní teplota -20 C až +60 C Krytí IP67 (zaplavení vodou) Jednotka pracuje i se slabými signály GPS, lze ji instalovat pod vozidlo Vysoce odolná konstrukce, jež snese nárazy a vibrace Rozmìry 100 x 65 x 36 mm Váha 500 g Minimálnì 200 nabíjecích cyklù Záruka 6 mìsícù 17

18 Měření spotřeby pohonných hmot Mìøení množství paliva v nádrži spolu s výpoètem spotøeby paliva je dalším zpùsobem, jak ušetøit náklady na provoz vozového parku a odhalit krádeže pohonných hmot. Výstupem mìøení je jak tabulkové, tak grafické zobrazení stavu pohonných hmot v nádrži pro všechny typy vozidel. Data jsou pøenášena do knihy jízd a pøiøazena ke konkrétní jízdì. Mìøení je možno využít pro všechny typy motorù a to jak pro vozidla s jednou, tak i více nádržemi. Pøesné mìøení PHM pomocí externího mìøièe Mìøení s externím snímaèem poskytuje maximální pøesnost mìøení, a to jak v prùbìhu jízdy, tak i stání vozidla. Instalace externího mìøení je vhodná pro objemné nádrže, nádrže nákladních vozidel a autobusù. Data jsou uživatelùm k dispozici nepøetržitì v grafické i tabulkové podobì v internetové aplikaci ONI systému a v knize jízd. Základními uživatelskými výstupy jsou grafy množství paliva v nádrži v prùbìhu zvoleného èasového období a jedné jízdy. Dále pak zobrazení množství paliva na zaèátku a konci jízdy a pro jízdy delší než 50 kilometrù také výpoèet prùmìrné spotøeby. Sumární tabulka tankování obsahuje nejen jméno øidièe, ale také místo tankování. Vlastnosti: Pøesnost mìøení lepší než 2,1 % Mìøení stavu nádrže za jízdy i pøi stání Mìøení množství paliva nalitého do nádrže pøi tankování Optimalizace spotøeby energie pro mìøení u dlouhodobì odstavených vozidel Vyvolání poplachu pøi náhlém úbytku paliva, informace SMS/ /dispeèink Kalibrace: Pro každou nádrž se musí zmìøit kalibraèní køivka, která definuje stav èidla pøi urèeném stavu PHM v nádrži. Vozidlo se ke kalibraci pøistavuje s plnou nádrží. Cena: Ceny se stanovují vždy individuálnì pro každou zakázku. Krádež paliva Funkce krádež paliva nepøetržitì mìøí hladinu paliva v nádrži a vyhodnocuje náhlý úbytek paliva o stanovené množství z nádrže zaparkovaného vozidla. Informaci o úbytku je možné získat ze sestav, respektive oznámit SMS/ em zodpovìdné osobì. Volitelnì je možné informace doplnit o hlášení otevøení víèka palivové nádrže, nebo dveøí vozidla. Krádež paliva - náhlý úbytek paliva u odstaveného vozidla. 18

19 ONI Ekonomik - Hlídání překročení parametrů ONI Ekonomik je komplexní nástroj k vyhodnocení provozu nákladních vozidel a stavebních strojù. Video ukázka Úspor je dosaženo dvìma zpùsoby: Znesnadnìním krádeže paliva, znesnadnìní používání stavebního stroje neoprávnìnou osobou Dohledem nad ekonomikou provozu vozidla Typická situace. Jste majitel firmy s nìkolika stavebními stroji. Nemáte èas hledat pøestupky. Potøebujete, aby Vás systém sám upozornil pouze na podstatné stavy: zvýšenou spotøebu stroje pøekroèené rychlosti dlouhé doby volnobìhu odjetí stroje øidièem, který k tomu nemá povolení náhlý úbytek paliva rozdíl mezi vykazovaným a skuteèným èerpáním paliva Právì tyto situace øeší ONI Ekonomik. Za ménì než 1 minutu ONI systém vyhodnotí všechny pøestupky za celý mìsíc, graficky je prezentuje a navíc zobrazí i místo kde k pøestupku došlo. Rychlost vyhodnocení Za úèelem maximální jednoduchosti a pøehlednosti práce s údaji o vozidlech je zvolena následující filozofie: V sestavách ONI Ekonomik se zobrazují pouze vozidla, které pøekroèily nastavené hranice jednotlivých parametrù, definovaných majitelem. V praxi to znamená, že vozidlo, které dodržuje nastavené hranièní hodnoty v této sestavì nenajdete. V sestavì se zobrazí vozidlo, které pøekroèí libovolný z hlídaných parametrù. Jelikož se v øádku spolu s pøekroèenými parametry zobrazí i ty, jež jsou v poøádku, jsou pøekroèené parametry zvýraznìny èervenou barvou. U pøekroèených parametrù jsou uvedeny dodateèné informace, jako poèet pøekroèení parametru, maximální doba pøekroèení, celková doba pøekroèení, maximální hodnoty atd. Lze pak jednoduše urèit, zda se jedná o ojedinìlý prohøešek nebo trvalé porušování provozních naøízení. Sledované provozní stavy mající vliv na provozní náklady Provoz vozidla na volnobìh po dobu delší, než je povolená Provoz pøídavného topení pøi vyšší teplotì, než je povolená Provoz pøídavného topení za jízdy pøi zahøátém motoru Pøekraèování povolené rychlosti Pøetáèení motoru nad povolené otáèky RYCHLOST pøekroèení maximální nastavené rychlosti pro dané vozidlo po dobu delší než zadaný poèet sekund OTÁÈKOMÌR pøekroèení maximálních otáèek 90 Pøekroèení doby volnobìhu, 1 min,1.7.10:25: :25:18 19 km/h 90 ØADICÍ PÁKA pøekroèení doby chodu motoru na volnobìh po dobu delší než je nastavená Na mapì je vidìt, ve kterém bodì došlo k porušení pøedepsaných podmínek 19

20 Odhalení krádeže paliva Krádeži paliva nelze nikdy zamezit ve 100% pøípadù. Nasazením systému ONI Ekonomik však lze efektivnì krádeže odhalovat. Viníka je pak zpravidla možno buï chytit pøímo pøi èinu nebo mu krádež dodateènì prokázat. Tyto kroky mají pøímý efekt na následné chování ostatních osob, jež se potenciálnì mohou krádeží dopouštìt. Systémem lze odhalit: rozdíl paliva zakoupeného u èerpací stanice a paliva natankovaného do nádrže odhalení krádeže paliva z nádrže odhalení krádeže paliva z pøídavného topení odhalení opakovaných krádeží z palivového systému Upozornìní na pokles paliva v nádrži zprávou SMS na mobilní telefon(y), nebo (y). Průměrná spotřeba, překročení rychlosti, doba volnoběhu Náhlý úbytek paliva, doba chodu nezávislého topení, typ paliva Časy překročení volnoběhu a maximálních otáček 20

21 Omezení prostojů, volnoběhu a přesunu strojů Režim provozu vozidla - práce stroje, poskytuje èasový snímek využití strojního èasu pracovního stroje. Vyhodnocovací algoritmus detekuje aktivní práci, prostoje a pøesuny stavebního mechanizmu. Pro vyhodnocení je využito speciálních detekèních èidel, které jsou pevnì zabudovány do vozidlové jednotky. Vyhodnocení je nezávislé na vùli obsluhy stroje. Výsledky analýzy jsou prezentovány formou pøehledných sestav umožòující souèasnì vyhodnotit všechny stroje ve zvoleném èasovém úseku. V celkovém pøehledu jsou všechny stroje za zvolené èasové období (na obrázku 4 dny). Pozice barevného pruhu ve sloupci odpovídá èasu a délce trvání pøíslušného stavu. Èasové mìøítko je volitelné. Maximální detail èasového mìøítka zobrazuje data ve ètvrthodinových úsecích s vteøinovou pøesností. Výsledkem analýzy jsou také tabulkové sestavy s informacemi o dobì práce, dobì volnobìhu, dobì práce v zátìži a procentním vyèíslením vytíženosti stroje. Období od do Vozidlo Jízda Práce JCB 3CX Volnobìh Pøejezd Pøevoz CAT 432E-A CAT 432E-T01 JCB 8030 NH B115-T01 Jízda Práce Volnobìh Pøejezd Pøevoz Jízda Práce Volnobìh Pøejezd Pøevoz Jízda Práce Volnobìh Pøejezd Pøevoz Jízda Práce Volnobìh Pøejezd Pøevoz JÍZDA zapnuté zapalování vozidla, vozidlo v aktivním stavu PRÁCE vozidlo pracuje, otáèky motoru v pracovním rozmezí VOLNOBÌH prostoj, vozidlo nepracuje, volnobìžné otáèky motoru PØEJEZD vozidlo se pøesunuje na místo výkonu práce rychlostí vyšší, než pracovní PØEVOZ vozidlo je pøepravováno na valníku s vypnutým zapalováním Období od do , Vozidlo CAT 434E-T01 Den Jízda Práce Volnobìh Pøejezd Pøevoz Jízda Práce Volnobìh Pøejezd Pøevoz Jízda Práce Volnobìh Pøejezd Pøevoz 9:00 9:15 21

22 ONI Střežení Služba ONI zajišťuje detekci neoprávnìného pohybu auta. V pøípadì, že je auto odcizeno, zajišťujeme jeho dohledání. Služba støežení není urèena na ochranu vìcí ve vozidle, pokud nejsou upevnìny tak, aby se nedaly rychle ukrást. Signály z vozidel vybavených službou støežení sleduje 24 hodin dennì dispeèink na pultu centrální ochrany. Dispeèink ONI systému øídí dohledání ukradených vozidel. Má pøehled o okamžitém pohybu 150 zásahových vozidel a je schopen k ukradenému vozidlu vyslat to nejbližší zásahové vozidlo. V cenì služby ONI støežení je vše, co obsahuje služba ONI sledování. Systém ONI Støežení je tvoøen nìkolika funkèními celky: Vozidlová jednotka, která obsahuje detektor odtahu, detektor krádeže kol, detektor pøítomnosti GSM signálu. Jednotka vyhodnocuje tyto signály, kdykoliv zaparkujete vozidlo. Zastøežení vozidla je automatické po vytažení klíèku zapalování, nemusíte na nic myslet. Odstøežení vozidla se provádí pøiložením bezkontaktního identifikaèního èipu. Jednotka má minimální spotøebu a proto je schopna støežit odstavené vozidlo i nìkolik týdnù. Pro pøípad odpojení hlavní baterie je jednotka vybavena záložním akumulátorem. Každá jednotka støežení má dva komunikaèní moduly: GSM + vysílaè na vyhrazené frekvenci. Montáž jednotek do vozidel provádí pouze øádnì proškolení pracovníci Støedisek technické podpory ONI systému. Po instalaci je provedeno ovìøení funkènosti technikem výrobce. Veškeré instalace jsou dokumentovány, což umožòuje provádìt opravu kdekoliv v republice. Pult centrální ochrany je poèítaèový systém, do kterého se ukládají veškeré informace z vozidlových jednotek. Pult centrální ochrany vyhodnocuje autodiagnostické signály z vozidlových jednotek. Tím dokážeme odhalit jednotky støežení, které byly napøíklad pøi opravì vozidla odpojeny. Pult je obsluhován nepøetržitì 24 hodin dennì, 365 dnù v roce. Pøi jakémkoliv problému v jakoukoliv hodinu se mùžete telefonicky spojit s jeho obsluhou. Zásahové jednotky jsou tvoøeny zásahovými vozy bezpeènostních agentur. Každá ze zapojených agentur støeží stacionární objekty na území, kde podniká. Díky tomu mají výbornou znalost místních pomìrù a jsou rychle na místì, kde hledáme vozidlo. Každé zásahové vozidlo je vybaveno radarem pro dohledávání støežených vozidel, které jsou mimo signál GSM. Zásahová jednotka dostane pøi zásahu do svého auta veškeré informace o ukradeném vozidle v textové i grafické podobì. Proto jsou veškerá støežená vozidla focena. V pøípadì zásahu dostává majitel podrobný popis o prùbìhu zásahu. 22

23 Popis zásahu při napadení vozidla 1. Vypnutím motoru vozidla je zahájeno støežení auta 2. Pøi ukradení vozidla je automaticky vyrozumìn dispeèink ONI systému a odeslána na vybraná èísla SMS poplachová zpráva 3. Dispeèer aktivuje zásahovou skupinu 4. Ovìøení napadení vozidla komunikací mezi majitelem vozidla a dispeèinkem 5. Zásahové skupiny vyrážejí do terénu smìrem k pohybu odcizeného vozidla a lokalizují jej 6. Citlivá lokalizace zachytí vozidlo i v podzemní garáži 7. Dispeèer koordinuje a øídí zásah a pøizývá ke spolupráci policii 8. Ohledání nalezeného vozidla 9. Pøedání nalezeného vozidla majiteli Prùmìrná doba zásahu je 20 minut. Klíčové vlastnosti ONI Støežení je komplexní øešení ochrany mobilních objektù. Systémem je možno nepøetržitì støežit nejen vozidla, ale také stavební stroje, technologická zaøízení, pøepravní a skladovací kontejnery, dopravní znaèení, mobilní semafory, lodì, kolejová vozidla a další mobilní objekty. Již pøi návrhu systému jsme dbali na maximální variabilitu a nekompromisní funkènost. ONI Støežení je proto jedineèný nejen svým technologickým øešením a použitými technologiemi, ale také výjimeèným rozsahem poskytovaných služeb. ONI Støežení stojí na vrcholu pyramidy služeb ONI Systému a právem se pyšní znaèkou NAM technology, která garantuje nejvyšší kvalitu zaøízení s služeb. Technické vlastnosti Aktivní systém zabezpeèení Trvalé støežení objektù proti napadení Pokrádežová lokalizace a dohledání Princip aktivní radarové lokalizace Vysoká úspìšnost pøi vyhledávání vozidel Doplòkový monitoring technologií GPS a GSM Dvì nezávislé pøenosové trasy Odolnost proti zarušení komunikace Nezávislý záložní zdroj napájení Identifikace oprávnìných uživatelù Odblokování pomocí jedineèného èipu Propojení s periferiemi støeženého objektu Zpracování Neidentifikovatelný systém - žádné viditelné souèástky Vhodné pro všechna vozidla a mobilní objekty Generování detailní knihy jízd Centrální správa dat a jejich záloha Vyhodnocení využití vozidla Plnì pokrývá funkce systémù monitorování vozidel Funkce jistoty Majitel má pøístup ke všem údajùm Zahájení støežení po vypnutí motoru Aktivní ochrana s automatickým hlášením napadení Detekce krádeže vozidla Detekce odtažení vozidla Detekce krádeže kol Informace uživateli na mobilní telefon Odeslání poplachu na nepøetržitý dispeèink Pøijmutí a zpracování poplachu dispeèerem Automatický výjezd zásahových jednotek Výjimeèná rychlost zásahu Po pøipojení externího alarmu možno støežit také vnitøní prostor vozidla Konkurenční výhody Nejrozsáhlejší flotila zásahových vozidel Rozšíøená záruka na jednotku 5 let Monitorování v ÈR i v zahranièí Pøíznivé poøizovací náklady Propojení s navigací GARMIN Plnì kompatibilní s dalšími systémy ONI Výborná cena za modul støežení 23

podzim/zima NAM technology Využití systému sledování vozidel Popis služeb Ceník komponent ONI systému Volba tarifů Ceník služeb ONI systému

podzim/zima NAM technology Využití systému sledování vozidel Popis služeb Ceník komponent ONI systému Volba tarifů Ceník služeb ONI systému On-line řešení Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba PHM Služební km Soukromé km Docházka v terénu Krádež auta Krádež kol Havárie hoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování

Více

SPZ 2012 ONI Profesional. NAM technology. Využití systému sledování vozidel. Popis služeb. Ceník komponent ONI systému.

SPZ 2012 ONI Profesional. NAM technology. Využití systému sledování vozidel. Popis služeb. Ceník komponent ONI systému. On-line řešení Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba PHM Služební km Soukromé km Docházka v terénu Krádež auta Krádež kol Havárie hoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování

Více

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2013 ONI Profesional. NAM technology. Využití systému monitorování vozidel

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2013 ONI Profesional. NAM technology. Využití systému monitorování vozidel On-line řešení Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba PHM Služební km Soukromé km Docházka v terénu Krádež auta Krádež kol Havárie hoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování

Více

Vážení, Co je to ONI systém? 10 dùvodù, proè zvolit ONI systém. Pro koho je ONI systém urèen? ONI systém ve 3 variantách:

Vážení, Co je to ONI systém? 10 dùvodù, proè zvolit ONI systém. Pro koho je ONI systém urèen? ONI systém ve 3 variantách: Vážení, MONITORING VOZIDEL dostává se vám do rukou tøetí èíslo inovin. Tentokráte vám chceme pomoci s provozováním a správou vozového parku. Z vlastních zkušeností víme, že provozovat ve firmì vozový park

Více

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2013 ONI Profesional. Využití systému monitorování vozidel. Kniha jízd a kontrola využití

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2013 ONI Profesional. Využití systému monitorování vozidel. Kniha jízd a kontrola využití On-line řešení Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba PHM Služební km Soukromé km Docházka v terénu Krádež auta Krádež kol Havárie hoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování

Více

NAM technology. Využití systému sledování vozidel. Partnerský systém bezpečnostních agentur. Popis služeb. Ceník komponent ONI systému.

NAM technology. Využití systému sledování vozidel. Partnerský systém bezpečnostních agentur. Popis služeb. Ceník komponent ONI systému. On-line řešení Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba PHM Krádež auta Krádež kol Služební km Soukromé km Docházka v terénu Havárie hoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování

Více

T-Cars Fleet Management

T-Cars Fleet Management Elektronická správa vozového parku Provozovatel: Obsah 1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 2 1.1 Základní údaje...2 1.2 Charakteristika...3 2. SPECIFIKACE NABÍZENÝCH SLUŽEB... 3 2.1 Specifikace systému správy

Více

NAM technology. Využití systému sledování vozidel. Partnerský systém bezpečnostních agentur. Popis služeb. Ceník komponent ONI systému.

NAM technology. Využití systému sledování vozidel. Partnerský systém bezpečnostních agentur. Popis služeb. Ceník komponent ONI systému. On-line řešení Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba PHM Krádež auta Krádež kol Služební km Soukromé km Docházka v terénu Havárie Nehoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL (ver. 1/2014) Obsah Obsah 3 Úvod 4 Ovládání přepínače služební/soukromá jízda 4 Monitorovací systém AUTOPATROL

Více

zákaznický ceník platný od 16. 5. 2011

zákaznický ceník platný od 16. 5. 2011 satelitní vyhledávání GPS lokalizace detekce a analýza havárie elektronická kniha jízd zákaznický ceník platný od 16. 5. 2011 Cebia SAT P o l o ž k a 1. Satelitní zapečení s aktivními mi PCO (Cebia SAT

Více

Využití systému sledování vozidel. Partnerský systém bezpečnostních agentur. Schéma fungování služeb. Ceník komponent ONI systému.

Využití systému sledování vozidel. Partnerský systém bezpečnostních agentur. Schéma fungování služeb. Ceník komponent ONI systému. On-line Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba Krádež auta Krádež kol Služební km Soukromé km Bezpečnost Havárie Nehoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování Aktivní střežení

Více

Elektronická kniha jízd

Elektronická kniha jízd Elektronická kniha jízd ÚVOD Elektronická kniha jízd Vám pomocí systému GPS (Global position system) umožní jednoduše sledovat pohyb všech Vašich vozidel a zároveň zpracovat a vytvořit elektronickou knihu

Více

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH.

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. Mobilní hlasové služby (národní volání) Ceník tarifů Profi na míru 1 Profi na míru 3 + 400 MB Profi na míru 5 + 1,5 GB Měsíční paušál 1.00 179.00 219.00 Volné

Více

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD WWW.ONISYSTEM.CZ

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD WWW.ONISYSTEM.CZ 2016 GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD WWW.ONISYSTEM.CZ ODKUDKOLI POHODLNĚ RYCHLE O NÁS www.onisystem.net www.onisystem.net/m je obchodní značkou ČESKÁ FIRMA ČESKÝ VÝROBEK 25 LET VÝVOJE

Více

GPS Monitor. Zbyněk Filip

GPS Monitor. Zbyněk Filip GPS Monitor Zbyněk Filip GPS Monitor Systém je určen k zabezpečení motorových vozidel s on-line přenosem přesné polohy vozidla a poplachových a provozních hlášení prostřednictvím mobilních sítí GSM. Systém

Více

BEZPEČNOST A ORGANIZACE ZÁVODU RALLY

BEZPEČNOST A ORGANIZACE ZÁVODU RALLY BEZPEČNOST A ORGANIZACE ZÁVODU RALLY ONI SYSTEM - RALLY MONITORING ONI system je komplexní řešení pro monitorování vozidel a mobilních objektů. Prostřednictvím webové aplikace poskytuje online informace

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE UŽIVATELSKÝ MANUÁL Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE Obsah Obsah 3 Úvod 4 Ovládání přepínače služební/soukromá jízda 4 Dálkové ovládání uživatelských funkcí prostřednictvím SMS 4 1. Změna PIN kódu

Více

Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel

Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel www.carloc.cz Měnící se potřeby a přání klientů spolu s rozvojem techniky, inovací produktů a vývojem legislativy vytvářejí základ pro strategii naší společnosti.

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD

SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD PRODUKTOVÝ LIST GSM/GPS komunikační modul Výrobce: F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc IČO 25384775 www.fbcom.cz www.knihajizd.info 1)

Více

SafeLine PŘÍRUČKA UŽIVATELE. Vážený zákazníku,

SafeLine PŘÍRUČKA UŽIVATELE. Vážený zákazníku, SafeLine PŘÍRUČKA UŽIVATELE Vážený zákazníku, děkujeme, že jste se rozhodl pro asistenční služby SafeLine UNIQA. Moderní technologie SafeLine otevřela novou dimenzi v poskytování asistenčních služeb -

Více

Geografické Informační Systémy

Geografické Informační Systémy Geografické Informační Systémy GIS v dopravě Bednář David 2009-04-09 Vysoká škola Báňská, Technická univerzita Ostrava Agenda: - Použití GIS v dopravě (obecněji) - Zajímavé oblasti využití - plánování

Více

Saunový regulátor S 500 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 1. Popis Saunový regulátor S 500 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Umožòuje okamžité zapnutí sauny nebo zapnutí se zpoždìním až do 24 hodin.

Více

BMW SATELITNÍ VYHLEDÁVÁNÍ VOZIDEL.

BMW SATELITNÍ VYHLEDÁVÁNÍ VOZIDEL. Originální příslušenství BMW BMW Satelitní vyhledávání vozidel Radost z jízdy BMW SATELITNÍ VYHLEDÁVÁNÍ VOZIDEL. BEZPEČÍ PRO VÁS A VÁŠ VŮZ. RADOST VÁM V PŘÍPADĚ POTŘEBY POMŮŽE. POSTARÁME SE O VÁS. BEZPEČÍ

Více

listopad 2011 AKÈNÍ CENY JSOU PLATNÉ DO KONCE ROKU 2011. všechny uvedené ceny jsou bez DPH

listopad 2011 AKÈNÍ CENY JSOU PLATNÉ DO KONCE ROKU 2011. všechny uvedené ceny jsou bez DPH Vážení, AKÈNÍ CENY PRO KONEC ROKU 2011 stejnì jako listí ze stromù, padají i naše ceny. Abychom vás potìšili pøed koncem roku a rozptýlili od úkolù, které vás ještì nevyhnutelnì èekají, chtìli bychom vám

Více

EVO 3 Návod k obsluze

EVO 3 Návod k obsluze ALTEA Czech, a.s. Pod Průsekem 1348/12 102 00 Praha 10 Hostivař Tel.: +420 272 650 587 +420 608 965 292 +420 777 915 292 EVO 3 Návod k obsluze Fax: +420 272 650 699 e-mail : altea@altea.cz Web: www.altea.cz

Více

Více než monitoring. a zabezpečení. GPS monitoring a zabezpečení vozidel. GPS monitoring pohybu osob. Zabezpečení a dálkové ovládání budov

Více než monitoring. a zabezpečení. GPS monitoring a zabezpečení vozidel. GPS monitoring pohybu osob. Zabezpečení a dálkové ovládání budov Více než monitoring a zabezpečení GPS monitoring a zabezpečení vozidel GPS monitoring pohybu osob Zabezpečení a dálkové ovládání budov Vytváříme produkty pro reálný svět. Díky našim dlouholetým zkušenostem

Více

Kompletní správa a zabezpečení vozového parku

Kompletní správa a zabezpečení vozového parku V případě Vašeho zájmu o naše produkty a služby nebo v případě jakéhokoli dotazu neváhejte kontaktovat svého autorizovaného partnera. Rád Vám poradí s výběrem nejvhodnějšího řešení, odpovídajícího Vašim

Více

BMW Motorrad Mobile Care. Celoevropská záruka mobility BMW Motorrad.

BMW Motorrad Mobile Care. Celoevropská záruka mobility BMW Motorrad. BMW Motorrad Poprodejní služby Mobile Care Radost z jízdy R BMW Motorrad Mobile Care. Celoevropská záruka mobility BMW Motorrad. Postaráme se, abyste dojeli do cíle Vaší cesty. Vždy nablízku i na dalekých

Více

PRŮVODCE AUTO / MOTO / TIR GPS NAVIGACE

PRŮVODCE AUTO / MOTO / TIR GPS NAVIGACE PRŮVODCE AUTO / MOTO / TIR GPS NAVIGACE 4,3 auto Drive 40 Lifetime Czech 2 590 Kč Snadno ovladatelná navigace s kompaktním, 4,3 displejem a bezplatnou doživotní aktualizací navigační mapy České republiky.

Více

SIMON Systém elektronického sledování železničních vozů

SIMON Systém elektronického sledování železničních vozů Miroslav Klapka 1 SIMON Systém elektronického sledování železničních vozů Klíčová slova: monitoring, sledování železničních vozů, track&trace, elektronická železniční mapa, projekt JEWEL, projekt RailMap

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE. Vážený zákazníku,

PŘÍRUČKA UŽIVATELE. Vážený zákazníku, PŘÍRUČKA UŽIVATELE Vážený zákazníku, děkujeme, že jste se rozhodl pro využívání služeb Cebia SAT. Moderní technologie otevřela novou dimenzi v poskytování telematických služeb : Vozidlo samo žádá o pomoc,

Více

Uživatelský manuál mobilní aplikace My Connected Car

Uživatelský manuál mobilní aplikace My Connected Car Zákaznická linka: +420 840 181 181 Uživatelský manuál mobilní aplikace My Connected Car Datum: 1.11.2015 Verze: 1.00 1. OBSAH 1. OBSAH...2 2. APLIKACE MY CONNECTED CAR...3 3. OVLÁDÁNÍ APLIKACE...4 3.1

Více

Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM

Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM Provozovatel: : Jaká je identifikace majitele vozidla, případně konkrétního vozidla? : Celý systém AVM je postaven na úplné anonymitě, což

Více

CAR MONITOR. MONITORING VOZIDEL - SYSTÉMY GPS a GSM

CAR MONITOR. MONITORING VOZIDEL - SYSTÉMY GPS a GSM PREZENTACE CAR MONITOR CAR MONITOR MONITORING VOZIDEL - SYSTÉMY GPS a GSM CAR MONITOR 1.1FUNKCIONALITY SYSTÉMU Monitoring vozidel Generování automatické knihy jízd On-line sledování pohybu vozidel Sledování

Více

Elektronická Kniha jízd. www.knihajizd.info

Elektronická Kniha jízd. www.knihajizd.info Elektronická Kniha jízd www.knihajizd.info Jak to funguje O produktu Aplikace elektronické Knihy jízd Patriot Vám s využitím systému GPS (Global Positioning System) umožní jednoduše a spolehlivě sledovat

Více

Navigační systém & Digitální Mapy

Navigační systém & Digitální Mapy ANDROID IOS WINDOWS MOBILE WINDOWS PHONE WINDOWS CE BADA SYMBIAN JAVA Navigate the World Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Navigační software Digitální mapy Callcentrum (Cisco) Založeno 2006

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 13 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC

SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC VÍTEJTE Obsah Úvodník 2 WEBDISPEČINK: Novinky a přehledy 3 Téma měsíce : Vedení knihy jízd 1. 4 GPS on-line jednoty 5 Redakce Adresa redakce: HI Software Development

Více

Abychom Vás i Váš SEAT vrátili zpět na cestu co nejrychleji, poskytujeme následující asistenční služby:

Abychom Vás i Váš SEAT vrátili zpět na cestu co nejrychleji, poskytujeme následující asistenční služby: VŽDY TO NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ Jakmile kontaktujete asistenční linku SEAT Service Mobility, bude Vám nabídnut následující rozsah asistenčních služeb, podle Vašich požadavků a potřeb: Oprava vozidla na cestě Odtažení

Více

Telefony pro digitální systémy LASKOMEX

Telefony pro digitální systémy LASKOMEX Jurije Gagarina 1589/a, 736 01 Havíøov-Bludovice Tel: +40 597 431 399 e-mail: info@torael.cz Gsm: +40 776 00 039 http://www.torael.cz Telefony pro digitální systémy LASKOMEX Široký výbìr modelù telefonù

Více

Nabízí služby RMC systém (monitoring, kontrola práce strojů, vyhodnocení stylu řízení řidiče).

Nabízí služby RMC systém (monitoring, kontrola práce strojů, vyhodnocení stylu řízení řidiče). Nabízí služby RMC systém (monitoring, kontrola práce strojů, vyhodnocení stylu řízení řidiče). Zaměřuje se na vývoj a výrobu vlastních elektronických systémů pro stavebnictví, dopravu a zemědělství. Řeší

Více

Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 100] Elektronický identifikaèní systém

Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 100] Elektronický identifikaèní systém Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 00] Elektronický identifikaèní systém Verze:.0 Datum: 0.02.2006 Obsah Program domovník. Instalace softwaru....2 Odinstalování....3 Spuštìní programu... Ovládání programu

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 13 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

Jak to funguje. O produktu. Jak to funguje

Jak to funguje. O produktu. Jak to funguje www.auto-gps.eu Jak to funguje O produktu Aplikace elektronické knihy jízd AutoGPS Vám s využitím systému GPS (Global Positioning System) umožní jednoduše a spolehlivě sledovat pohyb všech Vašich vozidel,

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Die Online Zusatzdienste der. UTA MultiBox. Online služby UTA MultiBox

Die Online Zusatzdienste der. UTA MultiBox. Online služby UTA MultiBox Die Online Zusatzdienste der UTA MultiBox Online služby UTA MultiBox Allgemein Při příležitosti představení nového UTA MultiBoxu můžeme našim zákazníkům poprvé nabídnout dodatečný online servis. Na zprovoznění

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

Přihlášení do systému se provádí na stránkách: pes.tdt.cz pomocí přihlašovacích údajů.

Přihlášení do systému se provádí na stránkách: pes.tdt.cz pomocí přihlašovacích údajů. Přihlášení do systému se provádí na stránkách: pes.tdt.cz pomocí přihlašovacích údajů. Po přihlášení se objeví úvodní obrazovka Vozidla/stroje zobrazí seznam všech vozidel a strojů uložených v systému.

Více

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby VOZIDLA Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 Systémové požadavky... 3

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Popis ovládacího panelu Øídící karta ZBX7 je používána pro dálkové ovládání u jednofázových automatických posuvných závor (230 V), série BX-A/BX-B. Karta je vložena

Více

10/2010 - ŘÍJEN VÍTEJTE Obsah Úvodník Komunikace s řidičem Garmin a Webdispečink, nový e-shop! 3 Novinky z Webdispečinku 8 Kontrola soukromých jízd Odsouhlasení/potvrzení knihy jízd Statistika rychlosti

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P

GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P Návod k obsluze a instalaci UPOZORNĚNÍ Tento výrobek není určen pro ochranu zdraví nebo života osob. Použití GPS Mototrackeru je na uvážení majitele. GPS Mototracker je zařízení

Více

Navigační systém & Digitální Mapy

Navigační systém & Digitální Mapy ANDROID BLACKBERRY WINDOWS PHONE IOS WINDOWS MOBILE WINDOWS CE BADA SYMBIAN JAVA Navigate the World Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Navigační software Digitální mapy Callcentum (Cisco based)

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V, 0..200R, -150..+260 0 C)

4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V, 0..200R, -150..+260 0 C) EN 4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V 0..200R -150..+260 0 C) Mìøení napìtí 0..10 V s pøesností ±0.2% a rozlišením až 0.001 V Mìøení odporu 0..200 ohm s pøesností ±0.2% a rozlišením

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 20 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

Systém řízení úkolů mobilních pracovníků

Systém řízení úkolů mobilních pracovníků Systém řízení úkolů mobilních pracovníků O čem je tato prezenatce Co v této prezentaci uvidíte Nástroj řízení mobilních pracovníků, jejich úkolů přes www.seeme.eu/cs a mobilní telefon nebo tablet s OS

Více

Dispatcher 3 Kniha jízd

Dispatcher 3 Kniha jízd Dispatcher 3 Kniha jízd 1 Obsah: Základní popis programu.. 3 Vložení vozidla.. 4 Vložení záznamu o jízdě.. 6 Import dat z GPS off-line jednotky LUPUS.. 8 Import tankovacích karet.. 10 Sloučení jízd v jednom

Více

Tomáš Flajzar GSM ALARM pøenos poplachu na mobilní telefon kompletní stavební návod GSM pageru vèetnì zdrojového programu 2005 www.flajzar.cz www.ben.cz Tomáš Flajzar GSM alarm pøenos poplachu na mobilní

Více

Ing. Michal Sedlák GEMOS CZ, spol. s r.o. B.Smetany Čelákovice

Ing. Michal Sedlák GEMOS CZ, spol. s r.o. B.Smetany Čelákovice Ing. Michal Sedlák GEMOS CZ, spol. s r.o. B.Smetany 1599 250 88 Čelákovice www.gemos.cz sedlak@gemos.cz Hlavní cíle projektu Klidné město-obec Komplexní řešení dopravy v lokalitách měst a obcí Zvýšení

Více

Praha, červen 2009. Ing. Michal Sedlák GEMOS CZ, spol. s r.o. B.Smetany 1599 250 88 Čelákovice www.gemos.cz sedlak@gemos.cz

Praha, červen 2009. Ing. Michal Sedlák GEMOS CZ, spol. s r.o. B.Smetany 1599 250 88 Čelákovice www.gemos.cz sedlak@gemos.cz Praha, červen 2009 Ing. Michal Sedlák GEMOS CZ, spol. s r.o. B.Smetany 1599 250 88 Čelákovice www.gemos.cz sedlak@gemos.cz Hlavní cíle projektu Klidné město-obec Komplexní řešení dopravy v lokalitách měst

Více

GPS Loc. Uživatelský manuál. mobilní aplikace. pro online přístup do systému GPS Loc pomocí mobilní aplikace

GPS Loc. Uživatelský manuál. mobilní aplikace. pro online přístup do systému GPS Loc pomocí mobilní aplikace GPS Loc mobilní aplikace Uživatelský manuál pro online přístup do systému GPS Loc pomocí mobilní aplikace Mobilní aplikace GPS Loc je určena na sledování aktuální polohy vozidla nebo sledovaného objektu,

Více

INTERNET VĚCÍ CHYTRÉ PARKOVÁNÍ MONITORING KONTEJNERŮ SLEDOVÁNÍ POLOHY ZAŘÍZENÍ ZABEZPEČENÍ ELEKTRONICKÁ PLOMBA MONITORING SENIORŮ

INTERNET VĚCÍ CHYTRÉ PARKOVÁNÍ MONITORING KONTEJNERŮ SLEDOVÁNÍ POLOHY ZAŘÍZENÍ ZABEZPEČENÍ ELEKTRONICKÁ PLOMBA MONITORING SENIORŮ 1 24 INTERNET CHYTRÉ PARKOVÁNÍ MONITORING KONTEJNERŮ VĚCÍ SLEDOVÁNÍ POLOHY ZAŘÍZENÍ Věci nemají svůj internet, ale mohou se k němu připojit a sdělit vám informace o svém aktuálním stavu. Například pouliční

Více

DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU

DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU Road Traffic Technology DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU BTTT modul SČÍTÁNÍ A KLASIFIKACE DOPRAVY BLUETOOTH MODUL PRO MONITOROVÁNÍ DOPRAVNÍHO PROUDU A DOJEZDOVÝCH ČASŮ Technologie

Více

Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT. Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00. Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33

Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT. Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00. Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33 Hlasové služby Tarify T30 / T80 / T160 / T300 včetně HIT T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00 Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33 Volné minuty 50 50 150 150 Extra volné

Více

GPS Loc. Uživatelský manuál. webové rozhraní. pro online přístup do systému GPS Loc přes webové uživatelské rozhraní app.gpsloc.eu

GPS Loc. Uživatelský manuál. webové rozhraní. pro online přístup do systému GPS Loc přes webové uživatelské rozhraní app.gpsloc.eu GPS Loc webové rozhraní Uživatelský manuál pro online přístup do systému GPS Loc přes webové uživatelské rozhraní app.gpsloc.eu Webové rozhraní GPS Loc je virtuální místo na internetu, kde můžete sledovat

Více

ukázka výstupů ze systému

ukázka výstupů ze systému ukázka výstupů ze systému Commander Control Car Začněte s Commander Systems, s.r.o. Česká republika Slovenská republika România Российская Федерация. Řešení pro On-line monitoring vozidel. Obsah: Úvod....

Více

Při ochraně Vašeho majetku spoléhejte na silného partnera a spolehlivou technologii. Galaxy Flex

Při ochraně Vašeho majetku spoléhejte na silného partnera a spolehlivou technologii. Galaxy Flex Galaxy Flex Integrovaný systém zabezpečení a kontroly vstupu výrobce Honeywell Galaxy Flex Při ochraně Vašeho majetku spoléhejte na silného partnera a spolehlivou technologii Spolehlivý zabezpečovací systém

Více

Obsah. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5. Technická podpora: +420 731 641 133 webdispecink@webdispecink.

Obsah. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5. Technická podpora: +420 731 641 133 webdispecink@webdispecink. Manuál pro komunikaci s navigacemi Garmin + Obsah POPIS ŘEŠENÍ...2 ZAPOJENÍ...2 PRÁCE DISPEČERA...2 Nastavení předdefinovaných zpráv a činností...3 Nastavení doplňování účelu jízd, řidiče, poznámky...4

Více

Øetìzová bariéra CAT

Øetìzová bariéra CAT Øetìzová bariéra CAT ØETÌZOVÁ BARIÉRA PRO VJEZDY DO ŠÍØE 16M. Typ zaøízení 1. Skupina CAT-X 2. Skupina CAT-I 3. Rádiový pøijímaè 4. Øetìz Genovese - Janovský 5. Bezpeènostní vodítko øetìzu umístìné na

Více

Prostorové termostaty pro vytápìní a chlazení Pøehled sortimentu

Prostorové termostaty pro vytápìní a chlazení Pøehled sortimentu Prostorové termostaty pro vytápìní a chlazení Pøehled sortimentu Úvod Termostaty pro všechny aplikace Nabízíme Vám široký sortiment prostorových termostatù se zajímavými vzhledovými variantami. Termostaty

Více

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Audi Originální příslušenství

Audi Originální příslušenství Úvodní přehled Audi je žádaným objektem, bohužel nikoli jen u zákazníků. Každý den je v Evropě odcizeno více než 2 300 vozidel. Pomocí vyhledávacího asistenta Audi plus může být kolem 80 % odcizených vozidel

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

think in space Dubai Trnava Prague London Munich

think in space Dubai Trnava Prague London Munich think in space Dubai Trnava Prague London Munich Systém mobilní komunikace a správy vozů ZZSHMP ytrack - Fleet Controlling 2 Pobočky YMS Group 3 Vybraní partneři & reference VEŘEJNÝ SEKTOR UTILITY DOPRAVA

Více

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE Zadávací dokumentace jako pøíloha Výzvy k podání nabídky èíslo: 04/3.2/11/01 v rámci projektu Distanèní jazykové vzdìlávání pomocí M-learningu CZ.1.07/3.2.10/04.0011 Akademie Jana Amose Komenského o.s.,

Více

SMS farm security. GPS cow tracker

SMS farm security. GPS cow tracker SMS farm security GPS cow tracker Sledovací GPS zařízení přizpůsobené pro monitoring pohybu zvířat na pastvině. Zařízení je umístění na krčním obojku, do kterého je integrováno 8 ks solárních panelů pro

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ ZÁLOHOVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ NZZ-12 DYNASIG Zálohovaný zdroj NZZ-12 urèen pro napájení zaøízení dopravní signalizace (zejména návìstidly zvýraznìných dopravníchn znaèek ),tam kde

Více

Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital]

Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital] Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital] Systém pro elektronické ovládání solárního ohøevu Verze: 2. Datum: 26.5.28 Pokyny pro správné a bezpeèné používání Než zaènete jednotku používat, pøeètìte si,

Více

ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČENÍ BYTU - PROFESIONÁLNÍ ALARM PRO MAXIMÁLNÍ BEZPEČÍ

ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČENÍ BYTU - PROFESIONÁLNÍ ALARM PRO MAXIMÁLNÍ BEZPEČÍ ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČENÍ BYTU - PROFESIONÁLNÍ ALARM PRO MAXIMÁLNÍ BEZPEČÍ 1 / 22 POROVNÁNÍ ZABEZPEČOVACÍCH SYSTÉMŮ JABLOTRON JA-100, JA-80 OASIS A AZOR 2 / 22 JA-100 více informací JA-80 OASiS více informací

Více

VÍTEJTE. Obsah. Redakce Adresa redakce: HI Software Development s.r.o. Legionářská 10 772 00 Olomouc. Úvodník

VÍTEJTE. Obsah. Redakce Adresa redakce: HI Software Development s.r.o. Legionářská 10 772 00 Olomouc. Úvodník 6/2011 - ČERVEN VÍTEJTE Obsah Úvodník TOP Téma: Hlídání koridorů 3 Novinky z Webdispečinku 1. Statistiky - Vozidla/Spotřeba mezi tankováními 6 2. Nástroje -Úkoly (Servisní události) 7 3. Generování knihy

Více

11/2010 - LISTOPAD VÍTEJTE Obsah Úvodník Optimalizace rozvozových a svozových tras 3 Novinky z Webdispečinku 7 Cestovní příkaz Tankovací karty OMV 9 Představujeme navigaci Dynavix 10 Redakce Adresa redakce:

Více

Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o.

Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o. Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o. Platnost od 1.7.2014 TeleUspory s.r.o. Římská 103/12, 120 00 Praha 2 www.uspory.cz Zapsaná v oddíle C, vložce 178856 obchodního rejstříku vedená u Městského

Více

G205 - Athos GSM v1.2

G205 - Athos GSM v1.2 G205 - Athos GSM v1.2 elektronický odposlechový a zabezpeèovací systém Pøedmluva: Athos GSM verze 1.2 je jednoduché a levné elektronické zaøízení vhodné pro zabezpeèení odlehlého objektu (rekreaèní chaty,

Více

CONSTRUCT: VÍCE NEŽ MECHANICKÉ ZABEZPEČENÍ VOZIDEL PROTI KRÁDEŽI

CONSTRUCT: VÍCE NEŽ MECHANICKÉ ZABEZPEČENÍ VOZIDEL PROTI KRÁDEŽI CONSTRUCT: VÍCE NEŽ MECHANICKÉ ZABEZPEČENÍ VOZIDEL PROTI KRÁDEŽI Nová filozofie společnosti Nové portfolio Registrovaná montáž NOVÁ FILOZOFIE SPOLEČNOSTI Společnost CONSTRUCT již více než 20 let vyrábí

Více

PolluTherm CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY POUŽITÍ SPECIFIKACE

PolluTherm CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY POUŽITÍ SPECIFIKACE LH 6110 CZ PolluTherm KALORIMETRICKÉ POÈÍTADLO PRO MÌØIÈ TEPLA A CHLADU POUŽITÍ Kalorimetrické poèítadlo PolluTherm je urèeno pro zaznamenávání a vyhodnocování spotøebovaného množství energie v topných

Více

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ RSE 4-10 D n 10 p max 32 MPa Q max 100 dm 3 /min KT 2019 05/02 nahrazuje 07/97 Hydraulické pøímoèaré šoupátkové rozvádìèe RSE 4-10 s elektromagnetickým ovládáním na stejnosmìrné

Více

JÍZDY a KNIHA JÍZD. Uživatelská příručka SeeMe. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

JÍZDY a KNIHA JÍZD. Uživatelská příručka SeeMe. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby JÍZDY a KNIHA JÍZD Uživatelská příručka SeeMe Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 Moduly Jízdy a Kniha jízd...

Více

vážení za jízdy a automatické pokutování

vážení za jízdy a automatické pokutování vážení za jízdy a automatické pokutování CrossWIM DYNAMICKÉ VÁŽENÍ VOZIDEL SE SYSTÉMEM AUTOMATICKÉHO POKUTOVÁNÍ CERTIFIKOVÁN JAKO STANOVENÉ MĚŘIDLO Vážení vozidel za jízdy a automatické pokutování CrossWIM

Více

Volejte. a posílejte SMS z ciziny jako z domova 3,90 Kč

Volejte. a posílejte SMS z ciziny jako z domova 3,90 Kč Volejte a posílejte SMS z ciziny jako z domova 3,90 Kč Obsah O 2 Roaming... 3 Volání bez hranic... 4 7 O 2 Eurotarif... 8 11 Tipy pro volání v zahraničí...12 13 Datový roaming... 14 19 Užitečná čísla pro

Více

Web dispečink PDA. www.webdispecink.cz/pda manuál. Květen 2006. HI Software Development s.r.o.

Web dispečink PDA. www.webdispecink.cz/pda manuál. Květen 2006. HI Software Development s.r.o. Web dispečink PDA manuál 1 Květen 2006 Rychlá orientace strom vozidel SMS komunikace správa zakázek odhlášení jazykové mutace Zobrazení označených vozidel na mapě Informace o aktuální poloze Zobrazení

Více