GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2013 ONI Profesional. NAM technology. Využití systému monitorování vozidel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2013 ONI Profesional. NAM technology. Využití systému monitorování vozidel"

Transkript

1 On-line řešení Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba PHM Služební km Soukromé km Docházka v terénu Krádež auta Krádež kol Havárie hoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování Aktivní střežení Data na webu Data v počítači Rychlost ecall Návštěva STK Jízdy k zakázkám Náklady na vozidlo Jiné náklady Evidence oprav Evidence řidičů Navigace na cíl Dokumenty k vozidlům Kniha jízd Cestovní příkazy Evidence leasingu Pomoc dispečinku SPZ 2013 ONI Profesional NAM technology GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD Využití systému monitorování vozidel Kniha jízd a kontrola využití Výpočet cestovních náhrad Vyhodnocení ekonomiky a vyúčtování provozu Bezpečnostní funkce, hlídání a střežení vozidel Ceník komponent a služeb, volba tarifů Uživatelská poprodejní podpora a školení Přehled vyškolených instalačních středisek

2 Vážený zákazníku, dostává se Vám do ruky katalog ONI systému pro rok ONI systém byl vyvinut speciálnì pro sledování a støežení mobilních objektù. Má kvalitnì propracovány tyto bezpeènostní funkce: pøenos poplachové informace pøes dvì nezávislé pøenosové cesty, GSM síť a rádiová síť možnost lokalizace vozidla pomocí RADARU i pøi vyøazení GPS nebo GSM nejkratší doby zásahu v ÈR zajišťuje skupina 150 zásahových vozidel zaøízení pro registraci prùbìhu havárie, umožòuje automaticky upozornit na vznik havárie a vyhodnotit její prùbìh již 15 s po havárii Pøes ONI systém mùžete kvalitnì komunikovat s navigacemi, využívat jej jako docházkový systém nebo systém pro mìøení úbytku paliva v nádrži, k vyhodnocení motohodin nebo mìøení teploty. Patøíme na èeském trhu mezi 5 nejrozšíøenìjších systémù. Sledujeme nebo støežíme vozidla, kontejnery, železnièní vagony, dopravní znaèení, lokomotivy, vrtulníky. ONI systém využívá Autoklub Èeské republiky ke zvýšení bezpeènosti závodù rally v Èeské republice. ONI Sledování NAM technology ONI Sledování Je služba, která umožòuje ve webové aplikaci ONI systému kdykoliv zjistit, kde máte své auto(a). Zaznamenává historii pohybu Vašeho vozidla, generuje knihu jízd. Pro zpracování statistik a evidenci nákladù o Vašem vozovém parku používá SPZ 2013 ONI Profesional. Øidiè pomocí pøepínaèe volí, zda je jízda služební nebo soukromá a pomocí navigace pøiøadí k jízdì èíslo zakázky. Tato služba je urèena pro Vás, kteøí chcete mít evidenci všech jízd a jejich oprávnìnosti. Jejím nasazením dosáhnete snížení vnitrofiremních nákladù na vozový park až o 20%. ONI Sledování PLUS NAM technology ONI Sledování PLUS Je služba, která obsahuje navíc balíèek 5-ti bezpeènostních funkcí: krádež kol, detekce odtažení, pøenos poplachu z externího autoalarmu, nehodu na parkovišti a havárii vozidla. U služby Sledování PLUS si hlídá své auto øidiè. Dostane SMS zprávu nebo . Dispeèink ONI systému na tyto zprávy nereaguje. Pokud chcete vyhledat auto, požádáte o to dispeèink. Pouze u zprávy Havárie dispeèink kontaktuje øidièe a pokud se nedovolá, pokouší se mu v místì havárie zajistit pomoc. ONI Střežení NAM technology ONI Střežení Je služba zamìøena na to, aby se Vám neztratilo auto. U této služby Vaše auto hlásí na pult centrální ochrany pohyb bez autorizace øidièe (krádež kol, odtah, zmìnu polohy, nastartování bez autorizace). U služby ONI støežení nestøežíme vìci v autì, nereagujeme na nehody na parkovišti, nezabráníme vykradení auta. Každé støežené vozidlo v systému ONI je vybaveno speciálním zaøízením, které umí pøedávat poplach pøes dvì pøenosové cesty. Zaøízení jsou odolná proti rušièkám GSM i GPS. Umožòují vyhledat auto i v oblastech, kde není dosah GSM signálu. Pøi krádeži Vašeho auta organizujeme jeho dohledání s nìkterou z 54 bezpeènostních služeb. Každá z tìchto agentur má svá auta vybavena speciálními radary, které umí zamìøit kradené vozidlo. 2 V katalogu se dozvíte, jak plnì využít možnosti ONI systému. Dìkujeme Vám, že se zajímáte o ONI systém.

3 Okamžitý přehled o všech vozidlech Silnou stránkou ONI systému je pøehledná internetová aplikace, která nabízí neomezený pøístup k Vašim vozidlùm a pøehledné zobrazení všech Vašich vozidel na podrobném mapovém podkladu. Aplikace je dispeèerského typu a je navržena tak, aby podporovala efektivní øízení Vašeho vozového parku. Na jedné obrazovce vidíte nejen pozici všech vozidel v mapì, ale zároveò také aktuální stavy vozidel. Jedním pohledem zjistíte, která vozidla jsou v pohybu, zda-li jedou soukromou èi služební jízdu, zda-li jsou uzamèena, pøípadnì také stav støežení, aktuální rychlost, èas poslední známé polohy a teplotu ve vozidle. Na stav svých vozidlel se mùžete podívat z jakéhokoliv místa, kde je k dispozici pøipojení k internetu. Pro jednotlivé uživatele lze definovat pøístupová práva tak, aby uživatelé vidìli jen vozidla, která mají oprávnìní vidìt. Pøiøazení práv je svázáno s osobními pøihlašovacími údaji. Pøipojení je možné také z mobilního telefonu. Celkový pøehled o všech vozidlech Maximální detail map na úroveò ulic Aktuální poloha NAM technology grafické znázornìní všechna vozidla souèasnì na mapì rychlá orientace minimální zpoždìní detailní mapový podklad Historie pohybu jednoho vozidla Aktuální poloha vozidla v zahranièí Volitelná mìøítka map Pohled na jízdy více vozidel Historie pohybu NAM technology pøehrání projeté trasy volba mìøítka mapy èas výskytu vozidla rychlost na trase srovnání tras Historie pohybu a rychlosti vozidla Potøebujete zjistit, kde se nacházelo Vaše vozidlo v urèitém èase? Zajímá Vás, zda-li Vaši obchodní zástupci dojeli na obchodní schùzku vèas? Máte podezøení, že jsou Vaše vozidla zneužívána? Na všechny otázky dostanete odpovìï v detailní historii pohybu vozidla. Staèí zvolit èasový úsek, který Vás zajímá, a na obrazovce se Vám na mapovém podkladu objeví všechna místa, která vozidlo projelo, nebo kde parkovalo. V každém okamžiku se mùžete podívat až 18 mìsícù zpìtnì do historie. 3

4 Snížení spotřeby díky dodržování rychlosti Velmi rychle zkontrolujete rychlost vozidla na trase v grafické podobì. Jezdí Vaši øidièi pøedepsanou rychlostí? Napø. Škoda Fabie má pøi 110 km/hodinu spotøebu 6 l/100 km. Pøi rychlosti 135 km/hodinu má spotøebu 7,5 l/100 km. Dodržování rychlostí vede k úsporám. 0 km/h 1-50 km/h nad 130 km/h km/h km/h Záznam trasy v zahraničí 4

5 Kvalitní mapový podklad Aplikace ONI systému poskytuje zobrazení aktuální polohy a historie pohybu vozidel na dvou mapových podkladech. Uživatel si mùže zvolit, zda-li upøedòostòuje vysoce pøesnou a podrobnou mapu nebo preferuje pohled na satelitní snímky krajiny. Mapové podklady spoleènosti MAPY.CZ nabízí podrobné, pøesné a aktuální mapové podklady Èeské republiky a Slovenska, s doplòkovou mapou celé Evropy. Mapy Google Maps API Premier nabízí mapy s celosvìtovým pokrytím s menším množstvím detailù. Mùžete srovnat vybrané èásti obsahu mapy: Google Maps API Premier Obsah mapy Dálnice a silnice všech tøíd Barevné odlišení dálnic a silnic všech tøíd Polní a lesní cesty na území celé ÈR Znaèení jednosmìrného provozu Pìší zóny Názvy ulic, veøejných prostranství, parkù Reálné zobrazení námìstí a jejich názvù Zobrazení jednotlivých budov na území celé ÈR (100% pokrytí) Rozlišení využití ploch v obcích (privat, prùmysl, zemìdìlství, høbitovy, sportovištì) Zobrazení lesù, parkù, sadù, vinic, chmelnic Elektrické vedení, vysílaèe Skály Zobrazení kaplí, køížkù, pomníèkù Zobrazení vojenských prostorù a bunkrù Obory Speciální plochy (letištì, golfištì) Hranice státù, krajù Katastrální hranice, hranice okresù, vojenských prostorù Názvy vrcholù, kót, výškové kóty Zobrazení hlavních vodních tokù a vodních ploch Detailní zobrazení mokøadù, vodních tokù a ploch Hranice všech chránìných krajinných územních celkù Satelitní snímky krajiny MAPY.CZ Google Mapové podklady spoleènosti MAPY.CZ jsou automaticky a bezplatnì aktualizovány každé 3 mìsíce a jsou k dispozici všem uživatelùm. Mapy Google jsou pøístupné se službou ONI Zahranièí on-line, nebo za pøíplatek. 5

6 Kniha jízd Záznam o provozu vozidla, kniha provozu vozidla, evidence jízd, kniha jízd anebo jinak nazvaná evidence o používání vozidla je pro podnikatelský subjekt (právnickou èi fyzickou osobu) dùležitým dokumentem nejen z provozního hlediska, ale také z hlediska daòového, a to jak pro daò z pøíjmù, daò z pøidané hodnoty, tak i pro daò silnièní. ONI systém automaticky generuje knihu jízd v podobì evidence jízd. Sestavená kniha jízd je prùkaznou evidencí o provozu vozidla splòující legislativní náležitosti. 6

7 Kontrola využití vozidla za kalendářní měsíc Pokud Vaši zamìstnanci pracují v terénu nebo na odlouèeném pracovišti, máte kontrolu, v kolik hodin pøijíždí a odjíždí. Pøi hrubém platu Kè, Vás stojí 1 hodina zamìstnance minimálnì 160 Kè. Využívají plnì svou pracovní dobu? Bìhem 30 sekund zkontrolujete v grafické podobì provoz 1 vozidla. Soukromé a služební km øidiè volí v autì pøepínaèem. V grafu jsou na vodorovné ose hodiny 1 až 24, na svislé ose jsou dny v mìsíci. Graf je pro jedno vozidlo. služební jízda soukromá jízda Šíøka obdélníèku je úmìrná dobì jízdy. Přenos stavů periférií vozidla Napojení na periferie a systémy vozidla umožòuje pøenášet jejich stav do webové aplikace. Lze napøíklad pøenášet poplach z externího alarmu, èi stav odemèení nebo uzamèení vozidla. Ze stavù poznáte, kdy bylo vozidlo odemèeno èi uzamèeno, a jak dlouho trval stav odemèení, resp. uzamèení. Je to vhodné napøíklad pro kontrolu práce na Vašem vozidle v autoservise. 7

8 Tvorba cestovních příkazů z knihy jízd Dodávaná kniha jízd SPZ 2013 ONI Profesional øeší tuzemské i zahranièní cestovní náhrady. Z knihy jízd pouhým pøetažením jízdy do cestovního pøíkazu vytvoøíte libovolný cestovní pøíkaz do 5 minut vèetnì vyúètování. Jelikož vozidlová jednotka automaticky ukonèí jízdu na státní hranici ÈR, máte pøesné podklady i pro zahranièní cestovní pøíkazy. V knize jízd lze vytváøet cestovní pøíkazy i v pøípadì, že nejedete autem, ale napøíklad vlakem nebo soukromým vozidlem. Zamìstnanec ušetøí èas pøi vypisování, nadøízený pøi kontrolování a úèetní pøi výpoètu sazby. Všichni Vaši lidé pracují efektivnìji. Vytváøení cestovních pøíkazù je souèástí nabízených eškolení. Když pracovní cesta Vašeho pracovníka pøesáhne 5 hodin, má zamìstnanec nárok na vyplacení cestovného. Pro 5 až 12 hodin je sazba min. 64 Kè, pro 12 až 18 hodin je min. 96 Kè a nad 18 je min. 151 Kè. Zamìstnanci obvykle špatnì uvádìjí èas, píšou zkreslené údaje, nosí cesťáky pozdì, musí je kontrolovat nadøízení, dva spolucestující mají rùzná data. Úèetní musí dosadit správné sazby. 8

9 Zahraniční cestovní náhrady Vyúètování zahranièní pracovní cesty vytvoøíte v ONI systému bez ohledu na to, kolik zemí øidiè projel a jaké dopravní prostøedky využil. U zahranièních cestovních pøíkazù se náhrada rozlišuje podle zemì. Vyúètování bude vždy rychlé, pøesné a se všemi legislativními náležitostmi. Pøi zmìnì legislativy provádíme bezplatnì úpravy tak, aby vyúètování odpovídalo platné legislativì. 9

10 Rozúčtování služebních a soukromých km Pokud Škoda Fabie najede km/mìsíc, vyjde amortizace a pojištìní vozidla na 3 až 4 Kè/km, s PHM o 2,5 Kè/km více. Ví Vaši lidé, jaké odmìny jim dáváte ve formì soukromých km? V programu lze nastavit nìkolik variant úètování soukromých km, které si vyžádala praxe. Pro vyúètování je dùležité vždy na konci mìsíce u každého vozidla zapsat stav nádrže a stav tachometru. Tyto údaje se vloží do programu. Potom lze vypoèítat spotøebu vozidla. Každý øidiè si uvìdomí, že èím dráže tankuje a èím má vìtší spotøebu, tím má dražší soukromý km. U nìkterých øidièù to vede k jinému stylu jízdy. Rozdíly v cenách pohonných hmot èiní až 1,70 Kè/l, rozdíly ve spotøebì u osobních aut stylem jízdy èiní až 1,5 l na 100 km. Pro bezproblémové vyúètování soukromých kilometrù je vhodné, aby každá vykonaná jízda mìla svého øidièe. Øidièi však na svou identifikaci rádi (nìkdy i zámìrnì) zapomínají. ONI systém umí takové øidièe snadno odhalovat. Pokud má vozidlová jednotka nastaven režim identifikace øidièe èipem Dallas, nebo RFID a øidiè se neidentifikuje, pošle jednotka 150 s po zapnutí zapalování zprávu, ve které informuje, že se øidiè neidentifikoval. V praxi to znamená, že jednotka každou minutu upozorní øidièe pípnutím. Po druhém upozornìní má øidiè ještì 30 s na pøihlášení, jinak je zpráva odeslána. Zprávu o zapomenuté identifikaci je možné odeslat jako SMS na mobilní telefon(y), nebo em na neomezený poèet adres. 10 Upozornění na neidentifikaci řidiče ve vozidle

11 Základní statistické údaje o provozu vozidel Jednou za rok je dobré vyhodnotit spotøeby vozidel Vašeho vozového parku, celkové poèty najetých km, celkové náklady na opravy vozidel, cenu èerpaných PHM. Výsledky nás mohou pøekvapit. Z roèních statistik zjistíte, že Vaši øidièi èerpají PHM za rùzné ceny. Pokud rozdíl èiní napøíklad 1,70 Kè/l, tak pøi najetí km a prùmìrné spotøebì 6 litrù, zbyteènì zaplatíte o Kè více. Za libovolné období zjistíte souèet služebních a soukromých km. Veškeré grafy lze zobrazit i v grafické podobì, která urychluje nalezení odchylek. Import dat z tankovacích karet Pokud používáte tankovací karty, nebo jiný zpùsob elektronického vyúètování, jsou automaticky náklady èlenìny do skupin - nezáleží na tom zdali používáte karty: CCS Benzina OMV Shell Slovnaft AGIP EuroOil Kontakt HERTZ Lease LeasePlan Sixt TQM nebo jakékoliv jiné. 11

12 Informace o havárii do 15 sekund: ecall Mìl Váš øidiè havárii? Je vážná? Potøebuje pomoc? Kde se to stalo? Jak jel rychle? Do 15 sekund po havárii (dojde k pøetížení vyšší než 3 g a zastavení) Vás ONI systém automaticky upozorní na havárii krátkou textovou zprávou SMS a em. Jak zjistíte, že se havárie stala? Byla havárie vážná? Na zvolené èíslo(a) dostanete SMS s textem: Informace o havárii: Objekt: 4T Èas: 11:26:58, Rychlost: 26 km/h Pøetížení: 7.48 g X = 4 g Y = 1 g Zpráva SMS 11:28 Z = 6.24 g 11:26:58, oni.system Objekt: 4T Crash senzor Zpráva: Havárie Info: Dispeèink ONI tel ve všech jednotkách Ve webové aplikaci ONI systému na adrese zjistíte podrobnosti havárie. Jednotka zasílá maxima pøetížení, kterých dosáhla ve všech osách a pøibližnou rychlost, ve které došlo k nárazu. Tyto údaje jsou v grafu. Kde havaroval? Køíž oznaèuje pøesnì místo, kde pøetížení pøekroèilo nastavenou hranici. Je dùležité, zda jde o oblast, kde havarované vozidlo nìkdo najde, pokud by øidiè nebyl schopen pøivolat pomoc (má zdravotní problém, pøi havárii ztratil mobil, není schopen se vyprostit,...). 12

13 Jaké byly reakce øidièe pøed nárazem? Vozidlová jednotka funguje jako èerná skøíòka. ustále zaznamenává prùbìh zrychlení a zpomalení ve všech osách. Pokud dojde k havárii, tak odešle data na server, který z nich vykreslí graf. Na obrázcích vidíte havárii, ve které øidiè narazil do pevné betonové zdi v rychlosti 26 km/hodinu. Rozjezd mu trval 3,5 s. Pøi rozjezdu pøeøadil z jednièky na dvojku. Pøed pøekážkou brzdil motorem, pøi nárazu auto nadskoèilo, mírnì se vrátilo a zùstalo stát

14 Detekce krádeže kol Pøi zvednutí vozidla zvedákem služba hlásí krádež kol. Zpráva SMS 11:10 11:09:40, oni.system Objekt: 4T Zpráva: Krádež kol, náklon Info: Dispeèink ONI tel Detekce odtažení nebo krádeže vozidla Pokud dojde k natažení vozidla na odtahový vùz, vozidlo nahlásí odtah vozidla. Z praxe víme, že v mnoha pøípadech dokážeme ještì zabránit odtahu, takže se následnì nemusíme pøepravovat na sbìrné parkovištì. Zpráva SMS 11:15 11:14:32, oni.system Objekt: 4T Zpráva: Odtažení vozidla Info: Dispeèink ONI tel

15 Zachycení viníka, který naboural Vaše auto Pøi nabourání auta na parkovišti dostanete na svùj mobilní telefon zprávu. Pokud jste blízko, je možné, že viníka ještì uvidíte na místì. Systém detekuje fyzický útok na vozidlo, vybití okénka, promáèknutí dveøí, zavøení dveøí, kopnutí do auta. Citlivost detekèního èidla a èas aktivace je možno nastavit individuálnì pro každé vozidlo. Zpráva SMS 11:01 10:59:40, oni.system Objekt: 4T Zpráva: hoda na parkovišti Info: Dispeèink ONI tel Podívejte se na film: ONI systém poskytuje na jednotku záruku 5 let 15

16 Jednotka do zapalovače vozidla Jednotka do zapalovaèe vozidla (oznaèovaná jako Plug & Play) je moderní zaøízení s nezávislým napájením, které je možno nainstalovat do interiéru vozidla v èase jednotek sekund. Proto je snadno pøenositelné mezi vozidly. Pro vlastní zprovoznìní jednotky staèí napájecí konektor zasunout do napájeného zapalovaèe, nebo jednotku zapnout tlaèítkem. Jednotka je vybavena automatickou detekcí zahájení i ukonèení jízdy. Hlavní přednosti Plug & Play jednotky Rychlé zapojení bez nutnosti instalace Snadná pøenositelnost mezi sledovanými vozidly Možno využít i pro záznam jízdy na kole, èi motorce Sledování polohy, rychlosti, výpis jednotlivých jízd vozidla v reálném èase Slouží pro doèasnou instalaci Technické parametry Napájecí napìtí 12/24V automobilová síť, minimálnì 5 V Integrovaný akumulátor BL-5C Li-ion 1020 mah Provozní teplotní rozsah -25 C až +65 C (vyjma záložního akumulátoru) Teplotní rozsah pro nabíjení 0 C až +50 C Stupeò krytí IP20 Záruka 5 let, na baterii 6 mìsícù Jednotka pracuje i se slabými signály GPS, lze ji položit kdekoliv v interiéru vozidla Ovládání: 2x tlaèítko, 3x LED, 1x akustický výstup Vysoce odolná konstrukce, která snese vibrace a mírné nárazy Interní pamìť pro cca záznamù (odpovídá cca km) Rozmìry 91 x 64 x 33 mm bez instalaèních úchytù a konektorù 16

17 Jednotka pod vozidlo - magnetická Sledovací jednotka s možností magnetického upevnìní na karoserii nebo podvozek vozidla. Hlavní přednosti sledovacího zařízení Rychlá instalace bez nutnosti montáže a pøipojení na elektroinstalaci vozidla Sledování polohy, rychlosti, výpis jednotlivých jízd vozidla v reálném èase Snadná pøenositelnost mezi sledovanými objekty Slouží pro doèasnou instalaci Vodì odolné provedení Možnost hlídání odstavených vozidel a exponátù NAM technology Možnost zapůjčení Technické parametry Napájení pomocí integrovaného Li-ion akumulátoru Doba provozu až 7 dní Uchycení pomocí magnetù s pøídržnou silou odpovídající hmotnosti 15 kg Provozní teplota -20 C až +60 C Krytí IP67 (zaplavení vodou) Jednotka pracuje i se slabými signály GPS, lze ji instalovat pod vozidlo Vysoce odolná konstrukce, jež snese nárazy a vibrace Rozmìry 100 x 65 x 36 mm Váha 500 g Minimálnì 200 nabíjecích cyklù Záruka 6 mìsícù 17

18 Měření spotřeby pohonných hmot Mìøení množství paliva v nádrži spolu s výpoètem spotøeby paliva je dalším zpùsobem, jak ušetøit náklady na provoz vozového parku a odhalit krádeže pohonných hmot. Výstupem mìøení je jak tabulkové, tak grafické zobrazení stavu pohonných hmot v nádrži pro všechny typy vozidel. Data jsou pøenášena do knihy jízd a pøiøazena ke konkrétní jízdì. Mìøení je možno využít pro všechny typy motorù a to jak pro vozidla s jednou, tak i více nádržemi. Pøesné mìøení PHM pomocí externího mìøièe Mìøení s externím snímaèem poskytuje maximální pøesnost mìøení, a to jak v prùbìhu jízdy, tak i stání vozidla. Instalace externího mìøení je vhodná pro objemné nádrže, nádrže nákladních vozidel a autobusù. Data jsou uživatelùm k dispozici nepøetržitì v grafické i tabulkové podobì v internetové aplikaci ONI systému a v knize jízd. Základními uživatelskými výstupy jsou grafy množství paliva v nádrži v prùbìhu zvoleného èasového období a jedné jízdy. Dále pak zobrazení množství paliva na zaèátku a konci jízdy a pro jízdy delší než 50 kilometrù také výpoèet prùmìrné spotøeby. Sumární tabulka tankování obsahuje nejen jméno øidièe, ale také místo tankování. Vlastnosti: Pøesnost mìøení lepší než 2,1 % Mìøení stavu nádrže za jízdy i pøi stání Mìøení množství paliva nalitého do nádrže pøi tankování Optimalizace spotøeby energie pro mìøení u dlouhodobì odstavených vozidel Vyvolání poplachu pøi náhlém úbytku paliva, informace SMS/ /dispeèink Kalibrace: Pro každou nádrž se musí zmìøit kalibraèní køivka, která definuje stav èidla pøi urèeném stavu PHM v nádrži. Vozidlo se ke kalibraci pøistavuje s plnou nádrží. Cena: Ceny se stanovují vždy individuálnì pro každou zakázku. Krádež paliva Funkce krádež paliva nepøetržitì mìøí hladinu paliva v nádrži a vyhodnocuje náhlý úbytek paliva o stanovené množství z nádrže zaparkovaného vozidla. Informaci o úbytku je možné získat ze sestav, respektive oznámit SMS/ em zodpovìdné osobì. Volitelnì je možné informace doplnit o hlášení otevøení víèka palivové nádrže, nebo dveøí vozidla. Krádež paliva - náhlý úbytek paliva u odstaveného vozidla. 18

19 Vyhodnocení provozu - ONI Ekonomik ONI Ekonomik je komplexní nástroj k vyhodnocení provozu nákladních vozidel a stavebních strojù. Video ukázka Úspor je dosaženo dvìma zpùsoby: Znesnadnìním krádeže paliva, znesnadnìní používání stavebního stroje neoprávnìnou osobou Dohledem nad ekonomikou provozu vozidla Typická situace. Jste majitel firmy s nìkolika stavebními stroji. máte èas hledat pøestupky. Potøebujete, aby Vás systém sám upozornil pouze na podstatné stavy: zvýšenou spotøebu stroje pøekroèené rychlosti dlouhé doby volnobìhu odjetí stroje øidièem, který k tomu nemá povolení náhlý úbytek paliva rozdíl mezi vykazovaným a skuteèným èerpáním paliva Právì tyto situace øeší ONI Ekonomik. Za ménì než 1 minutu ONI systém vyhodnotí všechny pøestupky za celý mìsíc, graficky je prezentuje a navíc zobrazí i místo kde k pøestupku došlo. Rychlost vyhodnocení Za úèelem maximální jednoduchosti a pøehlednosti práce s údaji o vozidlech je zvolena následující filozofie: V sestavách ONI Ekonomik se zobrazují pouze vozidla, které pøekroèily nastavené hranice jednotlivých parametrù, definovaných majitelem. V praxi to znamená, že vozidlo, které dodržuje nastavené hranièní hodnoty v této sestavì nenajdete. V sestavì se zobrazí vozidlo, které pøekroèí libovolný z hlídaných parametrù. Jelikož se v øádku spolu s pøekroèenými parametry zobrazí i ty, jež jsou v poøádku, jsou pøekroèené parametry zvýraznìny èervenou barvou. U pøekroèených parametrù jsou uvedeny dodateèné informace, jako poèet pøekroèení parametru, maximální doba pøekroèení, celková doba pøekroèení, maximální hodnoty atd. Lze pak jednoduše urèit, zda se jedná o ojedinìlý prohøešek nebo trvalé porušování provozních naøízení. Sledované provozní stavy mající vliv na provozní náklady Provoz vozidla na volnobìh po dobu delší, než je povolená Provoz pøídavného topení pøi vyšší teplotì, než je povolená Provoz pøídavného topení za jízdy pøi zahøátém motoru Pøekraèování povolené rychlosti Pøetáèení motoru nad povolené otáèky RYCHLOST pøekroèení maximální nastavené rychlosti pro dané vozidlo po dobu delší než zadaný poèet sekund OTÁÈKOMÌR pøekroèení maximálních otáèek ØADICÍ PÁKA pøekroèení doby chodu motoru na volnobìh po dobu delší než je nastavená Na mapì je vidìt, ve kterém bodì došlo k porušení pøedepsaných podmínek 19

20 Znesnadnění krádeže paliva Krádeži paliva nelze nikdy zamezit ve 100% pøípadù. Nasazením systému ONI Ekonomik však lze efektivnì krádeže odhalovat. Viníka je pak zpravidla možno buï chytit pøímo pøi èinu nebo mu krádež dodateènì prokázat. Tyto kroky mají pøímý efekt na následné chování ostatních osob, jež se potenciálnì mohou krádeží dopouštìt. Systémem lze odhalit: rozdíl paliva zakoupeného u èerpací stanice a paliva natankovaného do nádrže odhalení krádeže paliva z nádrže odhalení krádeže paliva z pøídavného topení odhalení opakovaných krádeží z palivového systému Upozornìní na pokles paliva v nádrži zprávou SMS na mobilní telefon(y), nebo (y). Průměrná spotřeba, překročení rychlosti, doba volnoběhu Náhlý úbytek paliva, doba chodu nezávislého topení, typ paliva Časy překročení volnoběhu a maximálních otáček 20

21 Napojení na CAN sběrnici vozidla Napojením vozidlové jednotky na CAN sbìrnici vozidla získáte údaje pøímo z vozidla. Pøenos dat probíhá automaticky a nevyžaduje souèinnost. Do ONI systému jsou pøenášeny tyto údaje: Délka jízdy dle tachometru vozidla Stav tachometru vozidla (celkový stav na zaèátku a na konci jízdy) Stav paliva v nádrži na zaèátku, v prùbìhu a na konci jízdy Pøenos dat je souèástí bìžného mìsíèního paušálu. ní zde žádné navýšení ceny služeb! Napojení na sbìrnici je realizováno pomocí profesionálního pøevodníku. Ten zajišťuje ètení snímaných hodnot z CAN sbìrnice a jejich zpracování. Zpracovaná hodnota je pøedána vozidlové jednotce ONI, která zajistí pøenos hodnot do technologického centra ONI systému. Technologické centrum pøipraví hodnoty pro vizualizaci na webovém portále ONI systému a pøenos dat do knihy jízd. Znaèek a typù vozidel, u kterých je možno napojení na CAN sbìrnici, je nepøeberné množství. Obecnì lze konstatovat, že lze napojit témìø každé vozidlo koncernu VW vyrobené od roku 2003 (tedy Škoda, Seat, Volkswagen, Audi, Porsche) a vozidla ostatních automobilek pùsobících na èeském trhu. Existují však výjimky a tak nìkterá vozidla není možno napojit. Zvýšené náklady spojené s napojením na CAN sbìrnici vozidla se vrátí vyšším komfortem pøi správì vozového parku. Mìøení skuteènì ujeté vzdálenosti napojením pøímo na CAN sbìrnici eliminuje chybu mìøení tachometru a nutnost korekce tachometru v knize jízd. Příslušenství nutné pro napojení na CAN sběrnici vozidla Sada pøíslušenství CAN 1.660,- Kè bez DPH 21

22 ONI Střežení Služba ONI zajišťuje detekci neoprávnìného pohybu auta. V pøípadì, že je auto odcizeno, zajišťujeme jeho dohledání. Služba støežení není urèena na ochranu vìcí ve vozidle, pokud nejsou upevnìny tak, aby se nedaly rychle ukrást. Signály z vozidel vybavených službou støežení sleduje 24 hodin dennì dispeèink na pultu centrální ochrany. Dispeèink ONI systému øídí dohledání ukradených vozidel. Má pøehled o okamžitém pohybu 150 zásahových vozidel a je schopen k ukradenému vozidlu vyslat to nejbližší zásahové vozidlo. V cenì služby ONI støežení je vše, co obsahuje služba ONI sledování. Systém ONI Støežení je tvoøen nìkolika funkèními celky: Vozidlová jednotka, která obsahuje detektor odtahu, detektor krádeže kol, detektor pøítomnosti GSM signálu. Jednotka vyhodnocuje tyto signály, kdykoliv zaparkujete vozidlo. Zastøežení vozidla je automatické po vytažení klíèku zapalování, nemusíte na nic myslet. Odstøežení vozidla se provádí pøiložením bezkontaktního identifikaèního èipu. Jednotka má minimální spotøebu a proto je schopna støežit odstavené vozidlo i nìkolik týdnù. Pro pøípad odpojení hlavní baterie je jednotka vybavena záložním akumulátorem. Každá jednotka støežení má dva komunikaèní moduly: GSM + vysílaè na vyhrazené frekvenci. Montáž jednotek do vozidel provádí pouze øádnì proškolení pracovníci Støedisek technické podpory ONI systému. Po instalaci je provedeno ovìøení funkènosti technikem výrobce. Veškeré instalace jsou dokumentovány, což umožòuje provádìt opravu kdekoliv v republice. Pult centrální ochrany je poèítaèový systém, do kterého se ukládají veškeré informace z vozidlových jednotek. Pult centrální ochrany vyhodnocuje autodiagnostické signály z vozidlových jednotek. Tím dokážeme odhalit jednotky støežení, které byly napøíklad pøi opravì vozidla odpojeny. Pult je obsluhován nepøetržitì 24 hodin dennì, 365 dnù v roce. Pøi jakémkoliv problému v jakoukoliv hodinu se mùžete telefonicky spojit s jeho obsluhou. Zásahové jednotky jsou tvoøeny zásahovými vozy bezpeènostních agentur. Každá ze zapojených agentur støeží stacionární objekty na území, kde podniká. Díky tomu mají výbornou znalost místních pomìrù a jsou rychle na místì, kde hledáme vozidlo. Každé zásahové vozidlo je vybaveno radarem pro dohledávání støežených vozidel, které jsou mimo signál GSM. Zásahová jednotka dostane pøi zásahu do svého auta veškeré informace o ukradeném vozidle v textové i grafické podobì. Proto jsou veškerá støežená vozidla focena. V pøípadì zásahu dostává majitel podrobný popis o prùbìhu zásahu. 22

23 Popis zásahu při napadení vozidla 1. Vypnutím motoru vozidla je zahájeno støežení auta 2. Pøi ukradení vozidla je automaticky vyrozumìn dispeèink ONI systému a odeslána na vybraná èísla SMS poplachová zpráva 3. Dispeèer aktivuje zásahovou skupinu 4. Ovìøení napadení vozidla komunikací mezi majitelem vozidla a dispeèinkem 5. Zásahové skupiny vyrážejí do terénu smìrem k pohybu odcizeného vozidla a lokalizují jej 6. Citlivá lokalizace zachytí vozidlo i v podzemní garáži 7. Dispeèer koordinuje a øídí zásah a pøizývá ke spolupráci policii 8. Ohledání nalezeného vozidla 9. Pøedání nalezeného vozidla majiteli Prùmìrná doba zásahu je 20 minut. Klíčové vlastnosti ONI Støežení je komplexní øešení ochrany mobilních objektù. Systémem je možno nepøetržitì støežit nejen vozidla, ale také stavební stroje, technologická zaøízení, pøepravní a skladovací kontejnery, dopravní znaèení, mobilní semafory, lodì, kolejová vozidla a další mobilní objekty. Již pøi návrhu systému jsme dbali na maximální variabilitu a nekompromisní funkènost. ONI Støežení je proto jedineèný nejen svým technologickým øešením a použitými technologiemi, ale také výjimeèným rozsahem poskytovaných služeb. ONI Støežení stojí na vrcholu pyramidy služeb ONI Systému a právem se pyšní znaèkou NAM technology, která garantuje nejvyšší kvalitu zaøízení s služeb. Technické vlastnosti Aktivní systém zabezpeèení Trvalé støežení objektù proti napadení Pokrádežová lokalizace a dohledání Princip aktivní radarové lokalizace Vysoká úspìšnost pøi vyhledávání vozidel Doplòkový monitoring technologií GPS a GSM Dvì nezávislé pøenosové trasy Odolnost proti zarušení komunikace závislý záložní zdroj napájení Identifikace oprávnìných uživatelù Odblokování pomocí jedineèného èipu Propojení s periferiemi støeženého objektu Zpracování identifikovatelný systém - žádné viditelné souèástky Vhodné pro všechna vozidla a mobilní objekty Generování detailní knihy jízd Centrální správa dat a jejich záloha Vyhodnocení využití vozidla Plnì pokrývá funkce systémù monitorování vozidel Funkce jistoty Majitel má pøístup ke všem údajùm Zahájení støežení po vypnutí motoru Aktivní ochrana s automatickým hlášením napadení Detekce krádeže vozidla Detekce odtažení vozidla Detekce krádeže kol Informace uživateli na mobilní telefon Odeslání poplachu na nepøetržitý dispeèink Pøijmutí a zpracování poplachu dispeèerem Automatický výjezd zásahových jednotek Výjimeèná rychlost zásahu Po pøipojení externího alarmu možno støežit také vnitøní prostor vozidla Konkurenční výhody jrozsáhlejší flotila zásahových vozidel Rozšíøená záruka na jednotku 5 let Monitorování v ÈR i v zahranièí Pøíznivé poøizovací náklady Propojení s navigací GARMIN Plnì kompatibilní s dalšími systémy ONI Výborná cena za modul støežení 23

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2015 ONI Profesional. Využití systému monitorování vozidel. Kniha jízd a kontrola využití

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2015 ONI Profesional. Využití systému monitorování vozidel. Kniha jízd a kontrola využití On-line řešení Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba PHM Služební km Soukromé km Docházka v terénu Krádež auta Krádež kol Havárie Nehoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování

Více

NAM technology. Využití systému sledování vozidel. Partnerský systém bezpečnostních agentur. Popis služeb. Ceník komponent ONI systému.

NAM technology. Využití systému sledování vozidel. Partnerský systém bezpečnostních agentur. Popis služeb. Ceník komponent ONI systému. On-line řešení Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba PHM Krádež auta Krádež kol Služební km Soukromé km Docházka v terénu Havárie hoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování

Více

NAM technology. Využití systému sledování vozidel. Partnerský systém bezpečnostních agentur. Popis služeb. Ceník komponent ONI systému.

NAM technology. Využití systému sledování vozidel. Partnerský systém bezpečnostních agentur. Popis služeb. Ceník komponent ONI systému. On-line řešení Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba PHM Krádež auta Krádež kol Služební km Soukromé km Docházka v terénu Havárie Nehoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování

Více

Využití systému sledování vozidel. Partnerský systém bezpečnostních agentur. Schéma fungování služeb. Ceník komponent ONI systému.

Využití systému sledování vozidel. Partnerský systém bezpečnostních agentur. Schéma fungování služeb. Ceník komponent ONI systému. On-line Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba Krádež auta Krádež kol Služební km Soukromé km Bezpečnost Havárie Nehoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování Aktivní střežení

Více

Vážení, Co je to ONI systém? 10 dùvodù, proè zvolit ONI systém. Pro koho je ONI systém urèen? ONI systém ve 3 variantách:

Vážení, Co je to ONI systém? 10 dùvodù, proè zvolit ONI systém. Pro koho je ONI systém urèen? ONI systém ve 3 variantách: Vážení, MONITORING VOZIDEL dostává se vám do rukou tøetí èíslo inovin. Tentokráte vám chceme pomoci s provozováním a správou vozového parku. Z vlastních zkušeností víme, že provozovat ve firmì vozový park

Více

Umíme toho daleko víc. Katalog partnerských řešení

Umíme toho daleko víc. Katalog partnerských řešení Umíme toho daleko víc Katalog partnerských řešení 1 Obsah 06 Lokalizace vozidel 14 Lokalizace osob 20 Zabezpečení vozidel 24 Zabezpečení objektů 28 Mobilní sběr dat 34 Vzdálený sběr dat 38 SMS aplikace

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013 STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT Vážení ètenáøi, na stránkách našeho informaèního Magazínu vás pravidelnì informujeme

Více

professional Superhero 5 tajemství nejlepších prodejců

professional Superhero 5 tajemství nejlepších prodejců Business Networking: Jak spřádat sítě obchodních kontaktů cisco konference: Novinky z budoucnosti telekomunikací Společenské akce letošního léta Amsterdam: Praktický manuál pro business cestovatele Sales

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí Vážení ètenáøi, stalo se už tradicí, že jednou za rok oslovujeme formou tohoto firemního Magazínu

Více

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu:

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: Zaèínáme s Money S3 V pøípadì potíží: Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: ON-Line zdroje informací: Rozcestník technické

Více

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu 01 02 03 04 06 08 09 10 13 14 16 18 20 21 22 23 25 26 28 29 30 Obsah Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb Proè si zvolit právì

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

Zabezpečení motorových vozidel pomocí mechanických, elektronických a vyhledávacích systémů

Zabezpečení motorových vozidel pomocí mechanických, elektronických a vyhledávacích systémů Zabezpečení motorových vozidel pomocí mechanických, elektronických a vyhledávacích systémů Securing Vehicles with Mechanical, Electronic and Tracking Retrieval Systems Tomáš Podola Bakalářská práce 2013

Více

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 505 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 505 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s.

6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. 54 6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. Představení společnosti a stručná fakta Jsme dynamická telekomunikační společnost, zaměřená na poskytování kvalitních služeb prostřednictvím nejmodernějších

Více

Webdispečink manuál. Leden 2013. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5

Webdispečink manuál. Leden 2013. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5 Webdispečink manuál Leden 2013 1 Obsah 1 Popis systému... 5 1.1 Podporované internetové prohlížeče... 5 1.2 Způsob detekce jízdy... 5 1.3 Omezení systému... 5 1.4 Přihlášení do systému... 6 1.5 Doporučená

Více

Vrcholové øídicí systémy ABB

Vrcholové øídicí systémy ABB Vrcholové øídicí systémy ABB Èlánek popisuje vrcholové øídicí systémy ABB pro øízení distribuèních sítí. Tyto systémy jsou obvykle souèástí dispeèerských center a mají vazby na technologické øídicí a obslužné

Více

Pro výběr ceníku klikněte na příslušný nápis na této straně, případně vyberte list

Pro výběr ceníku klikněte na příslušný nápis na této straně, případně vyberte list Pro výběr ceníku klikněte na příslušný nápis na této straně, případně vyberte list VOZIDLA Základní balíčky pro vozidla Pořizovací náklady pro vozidla Provozní náklady pro vozidla OSOBY Pořizovací náklady

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou OBSAH èíslo 2/2011 Využívání psù u SBS 2 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou 3 Vážení ètenáøi, doba dovolených, èasu relaxování a užívání si zaslouženého

Více

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz Copyright Ing. Pavel Roubal, Bratøice 67, 395 01 Pacov. Žádná èást této publikace nesmí být bez souhlasu autora kopírována, tištìna, reprodukována, uchovávána na elektronických médiích nebo rozesílána.

Více

professional Teambuilding od A až po Z Samsung Armani: Miniatura ve stylu Haute Couture Vídeň: Jasně a stručně Deset zásad užitečného brainstormingu

professional Teambuilding od A až po Z Samsung Armani: Miniatura ve stylu Haute Couture Vídeň: Jasně a stručně Deset zásad užitečného brainstormingu professional 2 2008 čtvrtletník pro firemní zákazníky společnosti T-Mobile Samsung Armani: Miniatura ve stylu Haute Couture Vídeň: Jasně a stručně Doprava, hotely, restaurace, noční život a sem tam památka

Více

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 730 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 730 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 NÁVOD K POUŽITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 Obsah POPIS TERMINÁLU DIONICA OMERO HS...2 Popis tiskárny, displeje a klávesnice...2 Obecné pokyny k používání terminálu...3

Více

zdarma pro zákazníky T-Mobile Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách

zdarma pro zákazníky T-Mobile Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách Impuls4 07 Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách zdarma pro zákazníky T-Mobile inzerce úvodník 1 Milé ètenáøky, milí ètenáøi,

Více

Nouzová svítidla Bezpeènost ve vašich rukou

Nouzová svítidla Bezpeènost ve vašich rukou Nouzová svítidla Bezpeènost ve vašich rukou PRÙVODCE NOUZOVÝMI SVÍTIDLY PRO INTERIÉRY A EXTERIÉRY 2 Nouzové osvìtlení zvyšuje bezpeèí osob pøi nenadálé situaci a pomáhá provést kroky nezbytné k úniku z

Více

MONITORING VOZIDEL. F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc

MONITORING VOZIDEL. F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc MONITORING VOZIDEL ON-LINE sledování vozidel Elektronická kniha jízd Přehled o čerpání a spotřebě PHM Statistiky provozu vozidel Zabezpečení vozidel F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc Obsah

Více

Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické

Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické specifikace nebo designu bez předchozího upozornění. Kopírování

Více

O firmě SGS. CarNet sledování vozidel

O firmě SGS. CarNet sledování vozidel O firmě SGS Společnost SGS, a.s. je jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících společností holdingu Synot. Ten sdružuje více než padesát samostatných firem z mnoha různých odvětví, jako například provozu

Více

Plastovým kovákùm se v Liberci daøí

Plastovým kovákùm se v Liberci daøí 4 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 23. února 2015 CENA: 6 KÈ Plastovým kovákùm se v Liberci daøí 2 Conta 5 Podboøany Stávka pomohla propouštìným zamìstnancùm BOZP Zamìstnavatel a osobní

Více