6. Teorie spotřebitelské volby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6. Teorie spotřebitelské volby"

Transkript

1 . Teorie spotřebitelské volb Motivace MP #1: Lidé volí mezi alternativami. pokud koupí víc jednoho statku, zbude jim méně na nákup jiného statku pokud víc pracují, vdělají všší důchod a mohou víc spotřebovávat, ale zbude jim méně volného času snížení úspor umožňuje víc spotřebovat nní, ale sníží to budoucí spotřebu Dnes blíž prozkoumáme, jak se domácnosti rozhodují, jak reagují na změnu cen a zvýšení svého důchodu a odvodíme jejich poptávku po spotřebních statcích a nabídku výrobních faktorů. mic-slide ( / 5) o se dnes naučíte jak rozpočtové omezení zobrazuje volb, které si může domácnost dovolit jak indiferenční křivk zobrazují preference domácnosti co určuje optimální volbu domácnosti jak domácnost reaguje na změnu svého důchodu a cen jak rozložit dopad změn cen na důchodový a substituční efekt jak teorii spotřebitelské volb použít ke zkoumání chování domácností Přednáška odpovídá kapitole 1. mic-slide (3 / 5) Rozpočtové omezení Pepa rozděluje svůj důchod mezi dva statk: a pizzu. Jak zobrazíme jeho možnost volb? Spotřební koš je kombinace množství jednotlivých statků, které může domácnost spotřebovávat. Rozpočtová množina je množina všech spotřebních košů, které jsou domácnosti k dispozici při daných cenách, jejím důchodu a ostatních omezeních. Rozpočtová linie je horní část obalu rozpočtové množin na ní platí, že domácnost nemůže zvýšit svou spotřebu jednoho statku, aniž b snížila spotřebu jiného. mic-slide ( / 5) Teorie spotřebitelské volb 1

2 Rozpočtové omezení grafick 5 Pepovo kapesné je 1 Kč měsíčně, cena pizz je 1 Kč, cena piva je Kč. Pepa může koupit buď 1 koláčů pizz měsíčně, nebo 5 piv měsíčně, jejich kombinaci či méně. Rozpočtová množina je barevný trojúhelník. Rozpočtová linie je tlustá barevná 1 úsečka. Pepa může koupit jakýkoli spotřební koš uvnitř rozpočtové množin (např. koš ). Koše mimo rozpočt. množinu (např. koš ) jsou pro něj nedostupné. mic-slide (5 / 5) Rozpočtové omezení grafick (obecně) M/P M/P Důchod je M, cena statku X je P, cena statku Y je P. Maimální spotřeba statku X (při nulovém nákupu statku Y) je M/P, maimální spotřeba statku Y (při nulovém nákupu statku X) je M/P. Rozpočtová množina (barevný trojúhelník) má tvar P + P M,,. Rozpočtová linie (tlustá barevná úsečka) má tvar P + P = M,,. mic-slide ( / 5) Sklon rozpočtové linie Relativní cena pizz = cena pizz cena piva Při přesunu z bodu do Pepa ztratí 1 piv a získá pizz. Sklon je 5. Sklon rozpočtové linie se rovná poměru, v jakém Pepa může na trhu směnit za pizzu (5 piv za 1 pizzu) nákladům příležitosti na 1 pizzu v pivu (5 piv) relativní ceně pizz 1 Kč = = 5 piv za pizzu. Kč mic-slide (7 / 5) Sklon rozpočtové linie obecně Rozpočtová linie má tvar = M P P P,,. bsolutní hodnota směrnice rozpočtové linie je P /P. bsolutní hodnota směrnice rozpočtové linie se rovná poměru, v jakém spotřebitel může na trhu směňovat statek Y za statek X nákladům příležitosti na jednotku statku X ve statku Y relativní ceně statku X v jednotkách Y = P /P mic-slide (8 / 5) Teorie spotřebitelské volb

3 Vliv změn důchodu na rozpočtové omezení Kdž Pepův důchod stoupne z 1 Kč na 1 Kč, může: zvýšit maimální spotřebu piva z 5 na zvýšit maimální spotřebu pizz z 1 na 1 nebo jejich kombinace Rozpočtová linie se posouvá rovnoběžně vzhůru. Sklon je stejný, protože se nezměnil poměr cen piva a pizz. mic-slide (9 / 5) Vliv změn cen na rozpočtové omezení Kdž Pepův důchod zůstane 1 Kč, ale cena piva stoupne na Kč, Pepa musí snížit svou maimální spotřebu piva z 5 na 5 nemusí měnit svou maimální spotřebu pizz musí změnit jejich kombinace Zvýšení cen jednoho statku otáčí rozpočtovou linii dovnitř. Sklon linie klesl, protože relativní cena pizz klesla na.5 piva. mic-slide (1 / 5) Rozpočtové omezení a vbilancovaná inflace M/P M/P Kdž Pepův důchod i všechn cen stoupnou o %, rozpočtová množina se nemění. Reálně má Pepa právě takový důchod jako dříve a ani relativní cen se nezměnil. Na vbilancovanou inflaci nemusí Pepa reálně reagovat. mic-slide (11 / 5) Preference: co spotřebitelé chtějí Domácnosti se snaží při daných omezeních zařídit co nejlépe. Ze své rozpočtové množin si volí ten spotřební koš, který nejvíce preferuje. Preference jsou schéma, podle kterého spotřebitel seřadí všechn možné kombinace spotřebních košů podle pořadí, ve kterém jim dává přednost. mic-slide (1 / 5) Teorie spotřebitelské volb 3

4 Nutné vlastnosti racionálních preferencí Preference racionálního člověka splňují vžd dvě vlastnosti: iom úplnosti srovnání: spotřebitel dokáže porovnat každé dva spotřební koše a, tj. říci zda nebo. iom tranzitivit: pokud spotřebitel slabě preferuje koš před košem a koš před košem, pak slabě preferuje před košem, tj.. Speciální případ, které vplývají z aiomu tranzitivit: mic-slide (13 / 5) Obvklé vlastnosti preferencí Obvkle (ale ne vžd) splňují preference také další dvě vlastnosti: iom nenascenosti ( víc je líp ): spotřebitel preferuje větší množství statku před menším. iom rozmanitosti ( průměr je lepší než etrém ): spotřebitel preferuje různorodější spotřebu. Konvení kombinace dvou spotřebních košů je preferována před každým z těchto košů, tj. leží na všší indiferenční křivce. mic-slide (1 / 5) Indiferenční křivk: preference grafick Indiferenční křivka je množina všech spotřebních košů, které jsou z hlediska spotřebitele stejně preferované, tj. které mu přinášejí stejný užitek. Spotřebitel je lhostejný (indiferentní), který z košů na indiferenční křivce bude spotřebovávat. D od a pro pro spotřebitele stejně dobré leží na stejné indiferenční křivce. od a D má spotřebitel rád jinak než a leží mimo. mic-slide (15 / 5) Důsledk aiomu úplnosti srovnání 1. Spotřebitel dokáže porovnat každé dvě situace.. Spotřebitel má nekonečně mnoho indiferenčních křivek indiferenční mapu. Indiferenční mapa: od a preferuje spotřebitel stejně; bod a D jinak. D U 3 mic-slide (1 / 5) Teorie spotřebitelské volb

5 Důsledek tranzitivit: indif. křivk se nekříží Pokud b se indiferenční křivk křížil, pak b: od a bl stejně preferované (leží na stejné indif. křivce). od a bl stejně preferované (leží na stejné indif. křivce). od a bl stejně preferované (podle aiomu tranzitivit). od a bl zároveň různě preferované (leží na různých indif. křivkách). To je spor indiferenční křivk se nemohou protínat. mic-slide (17 / 5) Důsledek aiomu nenascenosti: klesající křivk Pokud platí aiom nenascenosti pro oba statk, pak jsou indiferenční křivk klesající. D Pokud platí aiom nenascenosti pro oba statk, pak: bod i jsou horší než bod, stejně jako všechn bod ve spodním obdélníku nemohou ležet na stejné indif. křivce bod i D jsou lepší než bod, stejně jako všechn bod v horním obdélníku nemohou ležet na stejné indif. křivce Indif. křivka musí být klesající ležet mimo zabarvenou oblast. mic-slide (18 / 5) Důsledek aiomu nenascenosti: všší je lepší Pokud platí aiom nenascenosti pro oba statk, pak jsou všší indiferenční křivk preferované před nižšími. D U 3 Koše a jsou stejně preferované (leží na stejné indif. křivce). Koše a jsou více preferované než koš (mají jednoho statku více). Koše a jsou méně preferované než koš D (mají jednoho statku méně) U 3. V důsledku aiomu nenascenosti jsou indif. křivk tenké. mic-slide (19 / 5) Důsl. nenasc. a rozmanit.: klesající konvení Pokud platí aiom nenascenosti a rozmanitosti pro oba statk, pak jsou indiferenční křivk klesající a konvení (prohnuté směrem k počátku os). U1 Indiferenční křivk jsou klesající (kvůli aiomu nenascenosti). od etrémní spotřeb a jsou stejně dobré (leží na stejné indif. křivce). Pokud platí aiom rozmanitosti, musí bod (konvení kombinace bodů a = leží na úsečce ) být preferovanější ležet na všší indif. křivce. Indiferenční křivk ted musejí být klesající konvení. mic-slide ( / 5) Teorie spotřebitelské volb 5

6 Mezní míra substituce Mezní míra substituce udává poměr, ve kterém je spotřebitel ochoten směňovat jeden spotřebovávaný statek za druhý tak, ab se nezměnil jeho užitek, tj. kolik jednotek piva je maimálně ochotný zaplatit za jednu pizzu, ab si nepohoršil V bodě je :1 =, tj. spotřebitel je ochoten vměnit piva za 1 pizzu. V bodě je 1:3 = 1/3, tj. spotřebitel je ochoten vměnit 1/3 piva za 1 pizzu. Mezní míra substituce odpovídá sklonku indiferenční křivk. Jak se mění sklon křivk, mění se i mezní míra substituce: mic-slide (1 / 5) trémní případ: dokonalé substitut zelené U 3 modré Dokonalé substitut jsou dva statk, které je spotřebitel ochoten substituovat v pevném poměru, např. 1:1. Jejich mezní míra substituce je konstantní, indiferenční křivk jsou úsečk. Příklad: zelené a modré tužk pro barvoslepého (zelená tužka je pro něj stejně dobrá jako modrá). mic-slide ( / 5) trémní případ: dokonalé komplement pravé U 3 levé Dokonalé komplement jsou dva statk, které je spotřebitel spotřebovává v pevném poměru, např. 1:1. Indiferenční křivk mají tvar písmene L. Příklad: levé a pravé bot pro zdravého člověka ( levé a pravé bot jsou stejně dobré jako dva pár). mic-slide (3 / 5) Obvklé případ Indiferenční křivk blízkých substitutů jsou prohnuté málo, indiferenční křivk blízkých komplementů jsou prohnuté hodně. rohlík káva raženka blízké substitut smetana blízké komplement (Substitut a komplement definuje křížová elasticita poptávk.) mic-slide ( / 5) Teorie spotřebitelské volb

7 Optimum: co si spotřebitel vbere Optimum je spotřební koš, který spotřebitel preferuje nejvíc ze všech košů, které si může dovolit. D Koš je optimum nejlepší dostupný koš. Koš D b bl lepší, ale není dostupný. Koše a jsou dostupné, ale jsou horší než. mic-slide (5 / 5) Optimum spotřebitele: tpické řešení Tpické optimum spotřebitele splňuje dvě tři vlastnosti: 1) leží na rozpočtové linii (kvůli aiomu nenascenosti) ) leží uvnitř (ne na krajích) rozpočtové linie (kvůli aiomu rozmanitosti) (vnitřní řešení) 3) rozpočtová linie tečnou indiferenční křivk (tečné řešení) Sklon rozpočtové linie i indiferenční křivk je stejný, tj. MRS = P /P, tj. spotřebitel směňuje statk ve stejném poměru jako trh. mic-slide ( / 5) Optimum spotřebitele: tpické řešení (pokrač.) MP #3: Racionální lidé mslí v mezních veličinách. V bodě se MRS P /P, tj. spotřebitel je ochoten statk směňovat v jiném poměru než trh. Je ochoten se posunout z do : obětuje ( ) statku Y, ab získal ( 1 ) statku X. Trh mu však nabízí za tuto oběť 1 více: ( ) statku X. Tím si polepší (dostane se na všší indif. křivku). Spotřebitel se v tomto směru posouvá, dokud buď neplatí, že MRS = P /P, nebo má už jen jeden statek. mic-slide (7 / 5) Optimum spotřebitele: rohové řešení Rohové řešení nastává např. u dokonalých substitutů (bod ). MRS je konstantní, nemůže se ted obecně rovnat P /P. Kdb spotřebitel všel z bodu, postupnou substitucí b se dostal do bodu. Další substituce není možná nemá už žádný statek Y. (Indif. křivk jsou černé, rozpočtová linie barevná.) mic-slide (8 / 5) Teorie spotřebitelské volb 7

8 Důsledk zvýšení důchodu Při zvýšení důchodu roste spotřeba normálních a klesá spotřeba podřadných statků. oba statk jsou normální statek Y je podřadný mic-slide (9 / 5) Důsledk změn cen Snížení cen X na polovinu otáčí rozpočtovou linii okolo bodu ma. spotřeb Y. Zde spotřebitel kupuje víc X a méně Y. Je to však nutné? mic-slide (3 / 5) Důchodový a substituční efekt Snížení cen statku X má na spotřebitele dva dopad: Důchodový efekt: pokles cen X zvšuje jeho kupní sílu, což mu umožňuje koupit více obou statků. Jako růst důchodu: spotřebitel kupuje více normálních a méně podřadných statků. Substituční efekt: pokles cen X relativně zdražuje Y proti X. Spotřebitel nahradí to, co se relativně zdražilo, tím, co se relativně zlevnilo. elkový (čistý) efekt není jistý záleží na tom, který efekt převáží. mic-slide (31 / 5) Důchodový a substituční efekt grafick Substituční efekt: z bodu do pomocného bodu relativně zdražený statek Y je nahrazen relativně zlevněným statkem X; užitek se nemění (posun po indiferenční křivce). Důchodový efekt: z bodu do bodu kupuje víc obou normálních statků; užitek roste, posun z nižší indiferenční křivk na všší. Pro zlevněný normální statek X jdou oba efekt stejným směrem. Pro zdražený normální statek Y jdou proti sobě. mic-slide (3 / 5) Teorie spotřebitelské volb 8

9 Normální a podřadné statk: efekt oba statk normální statek X podřadný mic-slide (33 / 5) Velikost substitučního efektu Substituční efekt je tím silnější, čím bližší jsou statk substitut. blízké substitut nedok. komplement Stejná změna relativních cen vede k tím větší substituci, čím je indiferenční křivka plošší. mic-slide (3 / 5) Velikost důchodového efektu Důchodový efekt působí opačným směrem na normální a podřadné statk. Pro normální statk je tím silnější, čím se cena statku X více změní čím větší je podíl výdajů na statek X na celkových výdajích domácnosti (P /M) čím jsou statk více luusní mic-slide (35 / 5) Na co pamatovat při použití aparátu Indiferenční křivk nelze kreslit podle oka. Vžd je třeba prozkoumat jejich tvar. Položte si následující otázk: Jsou oba statk dobré (nebo nežádoucí)? Jsou oba statk normální (nebo je jeden podřadný)? Platí pro oba aiom nenascenosti? Platí pro oba aiom rozmanitosti? Tto faktor určují tvar indiferenčních křivek a to, kam se posouvá optimum při změně rozpočtové linie. mic-slide (3 / 5) Teorie spotřebitelské volb 9

10 Odvození poptávkové křivk 1 P 1 P d Individuální poptávkovou křivku odvodíme snadno: eteris paribus měníme cen jednoho statku (zde X) a do grafu vnášíme kombinace dané cen a optimálního množství. Při ceně P 1 poptává množství 1, při nižší ceně P všší množství. 1 mic-slide (37 / 5) Odvození tržní poptávkové křivk P = = = 9 D d N = 1 d K = 15Q Tržní poptávka je (horizontální) součet individuálních poptávek (tj. součet poptávaných množství pro každou cenu). mic-slide (38 / 5) 9 1 plikace: odvození nabídk práce Lidé volí mezi volným časem a spotřebou. Rozpočtová linie má tvar c = w l + u = w ( h h) + u. c w h + u c u }{{} h h l s mic-slide (39 / 5) h Volný čas i práce jsou normální statk, platí aiom nenascenosti i rozmanitosti. Relativní cenou volného času je množství spotřebních statků, které si domácnost může koupit za hodinovou mzdu w. V optimu platí MRS = w. Důsledek zvýšení nepracovních příjmů c w h + u c u h h h Zvýšení nepracovních příjmů vtváří kladný důchodový efekt. Domácnost zvýší spotřebu všech normálních statků, tj. i volného času. Nabízené množství práce klesne. mic-slide ( / 5) Teorie spotřebitelské volb 1

11 Důsledek zvýšení mzdové sazb Zvýšení mzdové sazb má dva efekt: Substituční efekt: všší mzdová sazba zdražuje volný čas a zlevňuje spotřebu. Domácnost více pracuje. Důchodový efekt: s všším důchodem si domácnost může dovolit jak více volného času, tak více spotřebních statků. Zvšuje svou spotřebu obou, tj. snižuje objem práce. elkový efekt není zřejmý záleží, který převáží. Individuální nabídka práce může být rostoucí i klesající. mic-slide (1 / 5) Zvýšení mzdové sazb: převažuje substituční efekt c w l s c c h h h h w w ( h h ) ( h h ) l s Pokud převažuje substituční efekt, je individuální nabídka práce rostoucí. mic-slide ( / 5) Zvýšení mzdové sazb: převažuje důchodový efekt c w c c w w l s h h h h ( h h ) ( h h ) l s Pokud převažuje důchodový efekt, je individuální nabídka práce klesající. mic-slide (3 / 5) plikace: odvození nabídk úspor Dík úsporám (a výpůjčkám) mohou lidé přesouvat svoji spotřebu v čase. Otázka: jak ovlivňuje nabídku úspor úroková sazba? Model: člověk žije dvě období v mládí člověk vdělá mil. Kč spotřeba v mládí = mil. Kč uspořená částka ve stáří nemá člověk žádný příjem spotřeba ve stáří = uspořená částka + úrok Úroková sazba určuje relativní cenu spotřeb v mládí v jednotkách spotřeb ve stáří. mic-slide ( / 5) Teorie spotřebitelské volb 11

12 Intertemporální volba Rozpočtové omezení pro úrokovou sazbu 1 %. c.. }{{} úspor c 1 Spotřebitel může spotřebovat buď celý důchod nní ( 1 = mil. Kč, = ), nebo celý důchod a úrok v budoucnosti ( 1 =, =. mil. Kč), jejich kombinaci či méně. Sklon rozpočtové linie je roven (1 + r), kde r =.1. Platí aiom nenascenosti i rozmanitosti, 1 i jsou normální statk. mic-slide (5 / 5) Důsledek zvýšení úrokové sazb Zvýšení úrokové sazb působí dva efekt: Důchodový efekt: spotřebitel si může dovolit víc současných i budoucích statků zvšuje spotřebu obou a úspor klesají. Substituční efekt: současná spotřeba se relativně zdražuje, budoucí se relativně zlevňuje snižuje současnou a zvšuje budoucí spotřebu, úspor rostou. elkový vliv na úspor jednotlivce je nejistý: záleží na tom, který efekt převáží. mic-slide ( / 5) Důsledek zvýšení úrokové sazb grafick c c c c c c c 1 c 1 c 1 c 1 c 1 c 1 úspor rostou úspor klesají Individuální nabídka úspor může být rostoucí i klesající. mic-slide (7 / 5) Skutečně lidé uvažují takto? Při skutečném rozhodování si lidé obvkle nekreslí rozpočtovou množinu ani indiferenční křivk (rozumní lidé si však sepíšou rozpočet). Přesto se snaží vtěžit maimum uspokojení ze svých omezených zdrojů. Teorie rozhodování je model = metafora toho, jak se lidé skutečně rozhodují. Model poměrně dobře vsvětluje chování domácností v mnoha různých situacích a je základem pokročilé ekonomické analýz. mic-slide (8 / 5) Teorie spotřebitelské volb 1

13 Shrnutí základních mšlenek Rozpočtové omezení zobrazuje volb, které má domácnost k dispozici. Sklon rozpočtové linie je dán poměrem cen statků. Indiferenční křivk zobrazují preference. Jejich sklon je mezní míra substituce. Domácnost volí spotřební koš uvnitř rozpočtové množin, který leží na nejvšší indiferenční křivce. Důchodový efekt je změna spotřeb způsobená růstem kupní síl důchodu při poklesu cen. Substituční efekt je změna vzniklá tím, že při růstu jedné cen domácnost substituuje relativně zdražený statek relativně zlevněným statkem. Zkoumání, jak domácnost reaguje na změnu jedné cen, umožňuje odvodit poptávkovou či nabídkovou křivku. mic-slide (9 / 5) Domácí úkol Přečíst Mankiw, kapitolu 1. Připravit se na seminář. mic-slide (5 / 5) Teorie spotřebitelské volb 13

Teorie spotřebitelské volby

Teorie spotřebitelské volby Teorie spotřebitelské volby Motivace MP #1: Lidé volí mezi alternativami. pokud koupí víc jednoho statku, zbude jim méně na nákup jiného statku pokud víc pracují, vydělají vyšší důchod a mohou víc spotřebovávat,

Více

Teorie spotřebitelské volby

Teorie spotřebitelské volby Teorie spotřebitelské volby Motivace MP #1: Lidé volí mezi alternativami. pokud koupí víc jednoho statku, zbude jim méně na nákup jiného statku pokud víc pracují, vydělají vyšší důchod a mohou víc spotřebovávat,

Více

5. Trh analýza. Poptávka, nabídka, elasticity, užitková a produkční funkce.

5. Trh analýza. Poptávka, nabídka, elasticity, užitková a produkční funkce. 5. Trh analýza. Poptávka, nabídka, elasticity, užitková a produkční funkce. Teorie spotřebitele x teorie firmy 5.1.1 Teorie spotřebitele Ekonomie zkoumá preference mezi statky. Nezkoumá je ale přímo, nýbrž

Více

Obsah. Poptávka spotřebitele - 1 - Petr Voborník

Obsah. Poptávka spotřebitele - 1 - Petr Voborník Obsah Obsah... Poptávka spotřebitele.... ndividuální poptávka (po statku ).... Vliv změny důchodu spotřebitele na poptávku..... Důchodová spotřební křivka..... Druhy statků... 3 CC, kde je určitým druhem

Více

5. Rozdílné preference dvou spotřebitelů

5. Rozdílné preference dvou spotřebitelů Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 2 Teorie chování spotřebitele Obsah. 1. Měření užitku 2. Indiferenční křivka 3. Indiferenční mapa 4.

Více

Mikroekonomie II úvodní přednáška Petr Musil, kancelář č. 621 Konzultace pondělí, 14.30 16.00 Jiný termín po dohodě pmusil@econ.muni.cz Informace: http://pmusil.czechian.net Zkouška Písemný test alespoň

Více

POPTÁVKA.

POPTÁVKA. POPTÁVKA INDIVIDUÁLNÍ POPTÁVKA Individuální poptávka-poptávka jednoho spotřebitele, závisí na: -ceně statku -cenách ostatních statků -důchodu spotřebitele Preference a očekávání předpokládáme za neměnné

Více

Optimalizace spotřebitele a poptávka

Optimalizace spotřebitele a poptávka Optimalizace spotřebitele a poptávka Optimum (rovnováha) spotřebitele spojení indiferenční mapy a linie příjmů standardní situace Optimem spotřebitele se nazývá situace, kdy spotřebitel volí optimální

Více

Užitek. Obsah. Kardinalistický přístup. Užitek. Kardinalistická teorie. Ordinalistická teorie. Užitekje. 2 teorie 1.Kardinalistická teorie-užitek.

Užitek. Obsah. Kardinalistický přístup. Užitek. Kardinalistická teorie. Ordinalistická teorie. Užitekje. 2 teorie 1.Kardinalistická teorie-užitek. Obsah Užitek Kardinalistická teorie Ordinalistická teorie Užitek Trh výr a služeb. -dva subjekty firmy a dom Při rozhodování je spotřebitel omezen svým příjmem (důchodem) Cílem spotřebitele je maximalizace

Více

Užitek. Obsah. Kardinalistický přístup. Užitek. Kardinalistická teorie. Ordinalistická teorie

Užitek. Obsah. Kardinalistický přístup. Užitek. Kardinalistická teorie. Ordinalistická teorie Obsah Užitek Kardinalistická teorie Ordinalistická teorie Užitek Trh výr a služeb. -dva subjekty firmy a dom Při rozhodování je spotřebitel omezen svým příjmem (důchodem) Cílem spotřebitele je maximalizace..

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek mikroekonomie. Správná odpověď je označena tučně

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek mikroekonomie. Správná odpověď je označena tučně řijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek mikroekonomie Správná odpověď je označena tučně 1. řebytek spotřebitele je rozdíl mezi a... a) cenou, mezními náklady b) cenou, celkovými

Více

Máte 1000 Kč a jdete si koupit svoji oblíbenou knihu?

Máte 1000 Kč a jdete si koupit svoji oblíbenou knihu? Volba a projevené preference Varian, Mikroekonomie: moderní přístup, kapitola 5 a oddíly 7.1 7.7 Varian, Intermediate Microeconomics, Chapter 5 and Sections 7.1 7.7 () 1 / 1 EXPERIMENT: Neúspěšný nákup

Více

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb 5.1. Rovnováha spotřebitele 5.2. Indiferenční analýza od kardinalismu k ordinalismu 5.3. Poptávka, poptávané množství a jejich změny 5.4. Pružnost tržní poptávky Poptávka

Více

UŢITEK, PREFERENCE A OPTIMUM SPOTŘEBITELE

UŢITEK, PREFERENCE A OPTIMUM SPOTŘEBITELE UŢITEK, PREFERENCE A OPTIMUM SPOTŘEBITELE PŘEDPOKLADY RACIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELE Budeme se zabývat jak má spotřebitel rozdělit svůj důchod mezi různé statky Racionálně jednající spotřebitel maximalizuje

Více

Preference Jan Čadil FNH VŠE 2014

Preference Jan Čadil FNH VŠE 2014 Preference Jan Čadil FNH VŠE 2014 Footer Text 3/24/2014 1 Racionalita Chování spotřebitele je založeno na předpokladu racionality. Tento předpoklad znamená, že spotřebitel volí neoptimálnější, resp. nejvíce

Více

Rozpočtové omezení, preference a užitek

Rozpočtové omezení, preference a užitek Rozpočtové omezení, preference a užitek Varian, Mikroekonomie: moderní přístup, kapitoly 2, 3 a 4 Varian, Intermediate Microeconomics, 8e, Chapters 2, 3 a 4 1 / 43 Teorie spotřebitele Spotřebitelé si volí

Více

MAKROEKONOMIE. Blok č. 4: SPOTŘEBA

MAKROEKONOMIE. Blok č. 4: SPOTŘEBA MAKROEKONOMIE Blok č. 4: SPOTŘEBA Struktura tématu. úvod do nejvýznamnějších teorií spotřeby, kterými jsou: John Maynard Keynes: spotřeba a současný důchod Irving Fisher: mezičasová volba Franco Modigliani:

Více

Národní hospodářství poptávka a nabídka

Národní hospodářství poptávka a nabídka Národní hospodářství poptávka a nabídka Chování spotřebitele a poptávka Užitek a spotřebitelův přebytek Jedním ze základních problémů, které spotřebitel řeší, je, kolik určitého statku má kupovat a jak

Více

Elasticita a její aplikace

Elasticita a její aplikace Elasticita a její aplikace Motivace Firmu zajímá, jak ovlivní její tržby tyto změny: firmě rostou náklady, proto chce zdražit svou produkci konkurenční firma vyrábějící podobný výrobek zlevnila očekává

Více

Poptávka a Slutského rovnice Varian, Mikroekonomie: moderní přístup, kapitoly 6 a 8 Varian: Intermediate Microeconomics, 8e, Chapters 6 and 8

Poptávka a Slutského rovnice Varian, Mikroekonomie: moderní přístup, kapitoly 6 a 8 Varian: Intermediate Microeconomics, 8e, Chapters 6 and 8 Poptávka a Slutského rovnice Varian, Mikroekonomie: moderní přístup, kapitoly 6 a 8 Varian: Intermediate Microeconomics, 8e, Chapters 6 and 8 () 1 / 50 Na této přednášce se dozvíte na čem závisí poptávková

Více

2 Vliv volby výchozího bodu v elementárním redistribučním systému. Současné možnosti využití teorií růstu při analýze vývoje národních ekonomik.

2 Vliv volby výchozího bodu v elementárním redistribučním systému. Současné možnosti využití teorií růstu při analýze vývoje národních ekonomik. Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 4 Teorie rozdělování a její kontexty Náměty závěrečných prací www.median-os.cz/aktuality Náměty magisterských

Více

Tržní síly nabídky a poptávky

Tržní síly nabídky a poptávky Tržní síly nabídky a poptávky Motivace Dělba práce zvyšuje bohatství. Zároveň vytváří vzájemnou závislost a potřebu koordinovat hospodářství. Ve svobodném světě však hospodářství nikdo neřídí a nekoordinuje

Více

křivka MFC L roste dvakrát rychleji než AFC L

křivka MFC L roste dvakrát rychleji než AFC L 10. Nedokonale konkurenční trh práce, nabídka práce Struktura charakteristika NedoKo.. trhu práce optimální množství práce v SR optimální množství práce v LR mzdová diskriminace monopsonu individuální

Více

Mikroekonomie. 1. Opakování příklad 1. Řešení. Opakování - Příklad 2. Příklad 2 - řešení P = 30 (6Q/5)

Mikroekonomie. 1. Opakování příklad 1. Řešení. Opakování - Příklad 2. Příklad 2 - řešení P = 30 (6Q/5) 1. Opakování příklad 1. Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Poptávka po obuvi je popsána rovnicí: Q D = 300 0,3P, (Q D je poptávané množství za měsíc. Nabídka v průběhu měsíce

Více

Mikroekonomie. Opakování příklad 1. Řšení. Příklad 2. Příklad 5. Proč Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU 16 D

Mikroekonomie. Opakování příklad 1. Řšení. Příklad 2. Příklad 5. Proč Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU 16 D Opakování příklad 1 Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Hodnota Edp = 0,1 znamená, že procentní změna množství při 10% změně ceny bude: a/ 0,2 b/ 2,5 c/ 5,0 d/ 1,0 e/ ze zadaných

Více

3 Elasticita nabídky. 3.1 Základní pojmy. 3.2 Grafy. 3.3 Příklady

3 Elasticita nabídky. 3.1 Základní pojmy. 3.2 Grafy. 3.3 Příklady 3 Elasticita nabídky 3.1 Základní pojmy Vysvětlete následující pojmy: 1. cenová elasticita nabídky, 2. cenově elastická nabídka, 3. cenově neelastická nabídka, 4. jednotkově elastická nabídka, 5. dokonale

Více

4. Elasticita a její aplikace

4. Elasticita a její aplikace . Elasticita a její aplikace Motivace Firmu zajímá, jak ovlivní její tržby tyto změny: firmě rostou náklady, proto chce zdražit svou produkci konkurenční firma vyrábějící podobný výrobek zlevnila očekává

Více

Firmy na dokonale konkurenčních trzích

Firmy na dokonale konkurenčních trzích Firmy na dokonale konkurenčních trzích Motivace Každá firma musí učinit následující rozhodnutí: kolik vyrábět jakou cenu si účtovat s jakými výrobními faktory (kolik práce a kolik kapitálu) Tato rozhodnutí

Více

TRH. Mgr. Hana Grzegorzová

TRH. Mgr. Hana Grzegorzová TRH Mgr. Hana Grzegorzová Vývoj trhu Pokud šlo o první formy, bylo možné vyměňovat výrobek za výrobek (tzv. barter). Postupně složitější dělbou práce se toto stává velmi obtížným a dochází ke vzniku peněz.

Více

Mikroekonomie I: Trh a tržní rovnováha

Mikroekonomie I: Trh a tržní rovnováha PhDr. Praha, VŠFS, 1.11.2010 Trh Trh je svobodná neomezovaná směna statků. Na trhu se střetává nabídka s poptávkou. Trh se neustále vyvíjí. Trh není dokonalý, existují statky, které nelze směňovat na trhu

Více

Struktura. formování poptávky po kapitálu odvození poptávky po investicích formování nabídky úspor Hayekův trojúhelník a jeho souvislosti

Struktura. formování poptávky po kapitálu odvození poptávky po investicích formování nabídky úspor Hayekův trojúhelník a jeho souvislosti 11. Trh kapitálu Struktura formování poptávky po kapitálu odvození poptávky po investicích formování nabídky úspor Hayekův trojúhelník a jeho souvislosti Literatura Holman, R.: Mikroekonomie-středně pokročilý

Více

ROVNOVÁHA. 5. Jak by se změnila účinnost fiskální politiky, pokud by spotřeba kromě důchodu závisela i na úrokové sazbě?

ROVNOVÁHA. 5. Jak by se změnila účinnost fiskální politiky, pokud by spotřeba kromě důchodu závisela i na úrokové sazbě? ROVNOVÁHA Zadání 1. Použijte neoklasickou teorii rozdělování k předpovědi efektu následujících událostí na reálnou mzdu a reálnou cenu kapitálu: a) Vlna imigrace zvýší množství pracovníků v zemi. b) Zemětřesení

Více

Užitek a užitkové funkce Jan Čadil FNH VŠE

Užitek a užitkové funkce Jan Čadil FNH VŠE Užitek a užitkové funkce Jan Čadil FNH VŠE Footer Text 3/24/2014 1 Užitek a preference Užitek je subjektivní pocit uspokojení potřeb (v našem případě pomocí spotřeby určitého statku/služby), v zásadě vyjadřuje

Více

Mikroekonomie. Nabídka, poptávka. Kombinované studium 1. cv. Nabídka - rozlišujeme mezi: Nabídka (supply) S 10.10.2014

Mikroekonomie. Nabídka, poptávka. Kombinované studium 1. cv. Nabídka - rozlišujeme mezi: Nabídka (supply) S 10.10.2014 Kombinované studium 1. cv. Mikroekonomie Nabídka, poptávka Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Nabídka (supply) S Nabídka představuje objem zboží, které jsou výrobci ochotni na trh dodat

Více

Mikroekonomie II úvodní přednáška Petr Musil kontakt: pmusil@econ.muni.cz ICQ: 248255927 Informace ke kurzu: studijní materiály v IS Zkouška Písemný multiple-choice test úspěšnost alespoň 60 % Struktura

Více

Firmy na dokonale konkurenčních trzích

Firmy na dokonale konkurenčních trzích Firmy na dokonale konkurenčních trzích Motivace Každá firma musí učinit následující rozhodnutí: kolik vyrábět jakou cenu si účtovat s jakými výrobními faktory (kolik práce a kolik kapitálu) Tato rozhodnutí

Více

7. Výrobní náklady. Motivace. Co se dnes naučíte. Naďa a Klára vaří ratatouille. Výrobní náklady 1

7. Výrobní náklady. Motivace. Co se dnes naučíte. Naďa a Klára vaří ratatouille. Výrobní náklady 1 7. Výrobní náklady Motivace Cílem každé firmy je co nejvyšší zisk. zisk = celkové příjmy celkové náklady = TR TC Abychom porozuměli chování firmy, musíme rozumět tomu, co určuje její příjmy a náklady.

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

TRH PRÁCE.

TRH PRÁCE. TRH PRÁCE POPTÁVKA PO PRÁCI Předpoklad! Dokonalá konkurenci na trhu práce Existuje velký počet nabízejících i poptávajících Žádny z nich nemůže ovlivnit cenu Poptávka po práci je určena množstvím práce,

Více

Obvyklý tvar produkční funkce v krátkém období

Obvyklý tvar produkční funkce v krátkém období Produkční analýza firmy základní východiska analýzy firmy krátkodobá produkční funkce výroba v dlouhém období, optimum firmy optimum firmy při různých úrovních nákladů a při změnách cen VF výnosy z rozsahu

Více

Rozpočtové omezení Jan Čadil FNH VŠE 2014

Rozpočtové omezení Jan Čadil FNH VŠE 2014 Rozpočtové omezení Jan Čadil FNH VŠE 2014 Footer Text 3/24/2014 1 Co je rozpočtové omezení Kdy je soubor statků (x 1,., x n ) dosažitelný pro spotřebitele při cenách (p 1,., p n )? Pokud rozpočet (disponibilní

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě 4. Všeobecná rovnováha a její nastolování 5.

1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě 4. Všeobecná rovnováha a její nastolování 5. Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 10 Všeobecná rovnováha Obsah 1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě

Více

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů.

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů. Firma v nedokonalé konkurenci 1. Zdroji nedokonalé konkurence jsou: - jednak nákladové podmínky podnikání, - jednak. 2. Zapište vzorec Lernerova indexu. K čemu slouží? 3. Zakreslete celkový příjem monopolní

Více

12. SPOTŘEBA. slide 1

12. SPOTŘEBA. slide 1 12. SPOTŘEBA slide 1 Obsahem přednášky..je úvod do nejvýznamnějších teorií spotřeby, kterými jsou: 12.1. John Maynard Keynes: spotřeba a současný důchod 12.2. Irving Fisher: mezičasová volba 12.3. Franco

Více

Mikroekonomie I. 5. přednáška Náklady firmy. Minulá přednáška - podstatné. Rovnováha spotřebitele - graf. Náklady firmy osnova přednášky

Mikroekonomie I. 5. přednáška Náklady firmy. Minulá přednáška - podstatné. Rovnováha spotřebitele - graf. Náklady firmy osnova přednášky Minulá přednáška - podstatné Mikroekonomie I. 5. přednáška Náklady firmy Celkový užitek Mezní užitek Je užitek měřitelný Indiferenční křivky spotřebitele Linie rozpočtu spotřebitele Optimum spotřebitele

Více

5 FIRMA A SPOTŘEBITEL

5 FIRMA A SPOTŘEBITEL 5 FIRMA A SPOTŘEBITEL 5.1 Firma 2 Firmy Zákon nabídky: Firmy jsou ochotny vyrábět a prodávat větší množství, když je cena jejich produkce vysoká = rostoucí křivka S P S Q 3 Cíl firem Ekonomický cíl maximalizace

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU PLZEŇ. Katedra ekonomie a financí. Mikroekonomie cvičení 5

FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU PLZEŇ. Katedra ekonomie a financí. Mikroekonomie cvičení 5 FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU LZEŇ Katedra ekonomie a financí Mikroekonomie cvičení 5 5. CHOVÁNÍ SOTŘEBITELE A FORMOVÁ- NÍ OTÁVKY ŘÍKLAD Č. 1 V rámci kardinalistické teorie užitku definujte pojmy: užitek, celkový

Více

3. PRODUKČNÍ ANALÝZA FIRMY

3. PRODUKČNÍ ANALÝZA FIRMY 3. PRODUKČNÍ ANAÝZA FIRMY OBSAH základní východiska analýzy firmy krátkodobá produkční funkce výroba v dlouhém období, optimum firmy optimum firmy při různých úrovních nákladů a při změnách cen VF výnosy

Více

Mikroekonomie I: Cenová elasticita a dokonalá konkurence

Mikroekonomie I: Cenová elasticita a dokonalá konkurence PhDr. Praha, VŠFS, 8.11.2010 Cenová elasticita V jakém rozsahu se změní poptávané či nabízené množství při změně ceny? Cenová elasticita (pružnost) je procentuální změna poptávaného či nabízeného množství

Více

Úvod. Kapitálové statky výrobek není určen ke spotřebě, ale k další výrobě (postupná spotřeba) amortizace Finanční kapitál cenné papíry

Úvod. Kapitálové statky výrobek není určen ke spotřebě, ale k další výrobě (postupná spotřeba) amortizace Finanční kapitál cenné papíry TRH KAPITÁLU Úvod Kapitálové statky výrobek není určen ke spotřebě, ale k další výrobě (postupná spotřeba) amortizace Finanční kapitál cenné papíry Vznik díky odložené spotřebě Nutná kompenzace možnost

Více

Motivace. Cílem každé firmy je co nejvyšší zisk. zisk = celkové příjmy celkové náklady = TR TC

Motivace. Cílem každé firmy je co nejvyšší zisk. zisk = celkové příjmy celkové náklady = TR TC Výrobní náklady Motivace Cílem každé firmy je co nejvyšší zisk. zisk = celkové příjmy celkové náklady = TR TC Abychom porozuměli chování firmy, musíme rozumět tomu, co určuje její příjmy a náklady. Příjmy

Více

Mikroekonomie I: Všeobecná rovnováha. Praha, VŠFS,

Mikroekonomie I: Všeobecná rovnováha. Praha, VŠFS, PhDr. Praha, VŠFS, 13.12.2010 Podstata všeobecné rovnováhy Všeobecná rovnováha = rovnováha na všech trzích (trh statků a výrobních faktorů) Nelze zvýšit užitek nějakého spotřebitele, aniž bychom snížili

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Mikroekonomie I. Trh výrobních faktorů ekonomický koloběh. Křivka nabídky (S) Přednáška 3. Podstatné z minulé přednášky. Zákon rostoucí nabídky

Mikroekonomie I. Trh výrobních faktorů ekonomický koloběh. Křivka nabídky (S) Přednáška 3. Podstatné z minulé přednášky. Zákon rostoucí nabídky Trh výrobních faktorů ekonomický koloběh Mikroekonomie I 3. přednáška Poptávka substituční a důchodový efekt, konkurence, elasticita poptávky Přednáška 3. Křivka nabídky (S) Poptávka substituční a důchodový

Více

8. Firmy na dokonale konkurenčních trzích

8. Firmy na dokonale konkurenčních trzích 8. Firmy na dokonale konkurenčních trzích Motivace Každá firma musí učinit následující rozhodnutí: kolik vyrábět jakou cenu si účtovat s jakými výrobními faktory (kolik práce a kolik kapitálu) Tato rozhodnutí

Více

Seminář 5 (19.3.2015)

Seminář 5 (19.3.2015) 1. Vláda zavedla novou daň 5 haléřů za jeden prodaný výrobek. Výrobci vyrábí v dokonale konkurenčním prostředí. Poptávka i nabídka mají stejnou cenovou elasticitu. Při zavedení této daně v grafu nabídky

Více

Formování cen na trzích výrobních faktorů

Formování cen na trzích výrobních faktorů Formování cen na trzích výrobních faktorů Na trzích výrobních faktorů jsou určujícími elementy poptávka a nabídka výrobního faktoru. Na trzích výrobků a služeb jsou domácnosti poptávající a firmy nabízející

Více

Poptávka. Zákon klesající poptávky

Poptávka. Zákon klesající poptávky Poptávka Poptávka je množství zboží, které je spotřebitel ochoten koupit na trhu za určitou cenu a za jinak stejných podmínek. Poptávku můžeme psát jako poptávkovou funkci ve tvaru: Q = f (P) Kde Q (quantity)

Více

POPTÁVKA NA DOKONALE KONKURENČNÍM TRHU PRÁCE

POPTÁVKA NA DOKONALE KONKURENČNÍM TRHU PRÁCE POPTÁVKA NA DOKONALE KONKURENČNÍM TRHU PRÁCE Firma maximalizuje zisk když platí Dokonalý trh práce-firma přicházející na tento trh je jednou z velkého počtu cenu práce nemůže ovlivnit Křivku nabídky práce

Více

DK cena odvozená z trhu

DK cena odvozená z trhu Dokonalá konkurence DK cena odvozená z trhu π (Kč) TR STC ZISK ZTRÁTA Q 1 Q 2 Q (ks) MR, MC (Kč/ks) MC MR Q 1 Q 2 Q (ks) ZiskfirmyvDK Nulový zisk v DK normální zisk Ztráta firmy v DK Křivka nabídky firmy

Více

3. Tržní síly nabídky a poptávky

3. Tržní síly nabídky a poptávky . Tržní síly nabídky a poptávky Motivace ělba práce zvyšuje bohatství. Zároveň vytváří vzájemnou závislost a potřebu koordinovat hospodářství. Ve svobodném světě však hospodářství nikdo neřídí a nekoordinuje

Více

2. Analýza spotřebitelské poptávky

2. Analýza spotřebitelské poptávky 2. Analýza spotřebitelské poptávky Obsah Individuální poptávka a faktory, které ji ovlivňují Vliv změny disponibilního důchodu na poptávku: - důchodová spotřební křivka, Engelovy křivky - důchodová elasticita

Více

základní východiska analýzy firmy krátkodobá produkční funkce výroba v dlouhém období, optimum firmy optimum firmy při různých úrovních nákladů a při

základní východiska analýzy firmy krátkodobá produkční funkce výroba v dlouhém období, optimum firmy optimum firmy při různých úrovních nákladů a při 3. PRODUKČNÍ ANAÝZA FIRMY OBSAH základní východiska analýzy firmy krátkodobá produkční funkce výroba v dlouhém období, optimum firmy optimum firmy při různých úrovních nákladů a při změnách cen VF výnosy

Více

Ceny v ekonomii a v životě

Ceny v ekonomii a v životě 2 JAK FUNGUJE TRH Ceny v ekonomii a v životě Dospělí si potrpí na číslice. Řeknete-li dospělému: Viděl jsem krásný dům z červených cihel, za okny muškáty a na střeše holuby, nedovede si ho představit.

Více

1. část. SEMINÁŘ IV Fungování standardního modelu otevřené ekonomiky, rozdíly proti klasické verzi, vliv změn reálných směnných relací

1. část. SEMINÁŘ IV Fungování standardního modelu otevřené ekonomiky, rozdíly proti klasické verzi, vliv změn reálných směnných relací SEMINÁŘ IV Fungování standardního modelu otevřené ekonomiky, rozdíly proti klasické verzi, vliv změn reálných směnných relací 1. část Zadání: Předpokládejme, že známe následující data o nějaké ekonomice

Více

2. Chování spotřebitele: užitečnost a poptávka

2. Chování spotřebitele: užitečnost a poptávka 2. Chování spotřebitele: užitečnost a poptávka 2.1 Celkový užitek a mezní užitek Jedním ze základních problémů, které spotřebitel řeší, je, kolik určitého statku má kupovat a jak má svůj důchod mezi různé

Více

M I K R O E K O N O M I E. orientační program cvičení. 3. Produkce, náklady, příjmy a zisk firmy. 31. 10. 2005

M I K R O E K O N O M I E. orientační program cvičení. 3. Produkce, náklady, příjmy a zisk firmy. 31. 10. 2005 Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. zimní semestr 2005/06 bakalářské prezenční studium, středisko Most obor Řízení podniku a podnikové finance (RP) M I K R O E K O N O M I E orientační program cvičení

Více

Edgeworthův diagram směny. Přínosy plynoucí ze směny

Edgeworthův diagram směny. Přínosy plynoucí ze směny Mařenčino množství jídla Mařenčino množství jídla Mikroekonomie a chování JEB060 Přednáška 10 PhDr. Jiří KAMENÍČEK, CSc. Edgeworthův diagram směny Obrázek 1 130 75 25 R S 70 Bod R vyjadřuje původní vybavení

Více

Seminář 5. 4. Která z odpovědí na předchozí otázku by odpovídala změně poptávky?

Seminář 5. 4. Která z odpovědí na předchozí otázku by odpovídala změně poptávky? 1. Vláda zavedla novou daň 5 haléřů za jeden prodaný výrobek. Výrobci vyrábí v dokonale konkurenčním prostředí. Poptávka i nabídka mají stejnou cenovou elasticitu. Při zavedení této daně v grafu nabídky

Více

EKONOMIE PRÁCE 2/25/13! ALEŠ FRANC" " konzultace: PO 16:00-17:30 (621)" "! " " Podmínky úspěšného zakončení kurzu. Literatura " 2013!

EKONOMIE PRÁCE 2/25/13! ALEŠ FRANC  konzultace: PO 16:00-17:30 (621) !   Podmínky úspěšného zakončení kurzu. Literatura  2013! 2/25/13 EKONOMIE PRÁCE ALEŠ FRANC" " konzultace: PO 16:00-17:30 (621)" " 18.2. " 2013 " " Podmínky úspěšného zakončení kurzu splnit podmínku pro připuštění ke zkoušce: získat alespoň 15 bodů z průběžné

Více

Řešení domácího úkolu

Řešení domácího úkolu Úkol 1 Řešení domácího úkolu Podrobný popis řešení - analogie na seminář IV. a) Napište produkční funkce Na 1 hektolitr Smoothie potřebujeme 72 jednotek práce Na 1 hektolitr Kofoly potřebujeme 36 jednotek

Více

2 POPTÁVKA A JEJÍ DETERMINANTY

2 POPTÁVKA A JEJÍ DETERMINANTY 2 POPTÁVKA A JEJÍ DETERMINANTY Poptávka charakterizuje chování kupujících. Je to vztah mezi poptávaným množstvím a tržní cenou za předpokladu, že ostatní vlivy, které na poptávku působí, jsou konstantní.

Více

Zboží, peníze, cena, poptávka, nabídka

Zboží, peníze, cena, poptávka, nabídka Zboží, peníze, cena, poptávka, nabídka Zboží Zboží je výsledkem lidské práce. Jde o výrobek, který může být hmotným statkem (věcí, předmětem) nebo službou, uspokojující svými vlastnostmi lidské potřeby,

Více

1. HRANICE PRODUKČNÍCH MOŽNOSTÍ SPRÁVNÉ TVRZENÍ

1. HRANICE PRODUKČNÍCH MOŽNOSTÍ SPRÁVNÉ TVRZENÍ EKONOMIE OTÁZKY 1. HRANICE PRODUKČNÍCH MOŽNOSTÍ SPRÁVNÉ TVRZENÍ ekonomika, která plně využívá své zdroje, pracuje pod hranicí produkčních možností bod, který leží uprostřed množiny produkčních možností,

Více

Řešení domácího úkolu

Řešení domácího úkolu Úkol 1 Řešení domácího úkolu Podrobný popis řešení - analogie na seminář IV. a) Napište produkční funkce Na 1 botu potřebujeme 4 jednotky práce Na 1 tkaničku potřebujeme 2 jednotky práce b) Odvoďte v algebraické

Více

Dokonale konkurenční odvětví

Dokonale konkurenční odvětví Dokonale konkurenční odvětví Východiska určení výstupu pro maximalizaci zisku ekonomický zisk - je rozdíl mezi příjmy a ekonomickými náklady (alternativními náklady) účetní zisk - je rozdíl mezi příjmy

Více

2 Užitek, preference a optimum spotřebitele

2 Užitek, preference a optimum spotřebitele 2 Užitek, preference a optimum spotřebitele Druhý oddíl této učebnice je zaměřen na poptávku na trhu statků. Základem pro odvození poptávky je analýza chování spotřebitele, které věnujeme 2. kapitolu.

Více

Q 1. Výrobce 1. Spotřebitel 1 Q 2. Spotřebitel 2. Výrobce 2

Q 1. Výrobce 1. Spotřebitel 1 Q 2. Spotřebitel 2. Výrobce 2 Mikroekonomie magisterský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, 2010 www.median-os.cz, www.ak-ol.cz Téma cvičení Příklady teorie všeobecné rovnováhy Model 2*2*2*2 Q 1 Q 2 Výrobce 1 Q 1 Spotřebitel

Více

Řešení domácího úkolu

Řešení domácího úkolu Úkol 1 Řešení domácího úkolu Podrobný popis řešení - analogie na seminář IV. a) Napište produkční funkce Na 1 hektolitr Spritu potřebujeme 48 jednotek práce Na 1 hektolitr Coly potřebujeme 24 jednotek

Více

OTEVŘENÁ EKONOMIKA. b) Předpokládejte, že se vládní výdaje zvýší na Spočítejte národní úspory, investice,

OTEVŘENÁ EKONOMIKA. b) Předpokládejte, že se vládní výdaje zvýší na Spočítejte národní úspory, investice, OTEVŘENÁ EKONOMIKA Zadání 1. Pomocí modelu malé otevřené ekonomiky předpovězte, jak následující události ovlivní čisté vývozy, reálný směnný kurz a nominální směnný kurz: a) Klesne spotřebitelská důvěra

Více

Mikroekonomie Nabídka, poptávka

Mikroekonomie Nabídka, poptávka Téma cvičení č. 2: Mikroekonomie Nabídka, poptávka Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Podstatné z minulého cvičení Matematický pojmový aparát v Mikroekonomii Důležité minulé cvičení kontrolní

Více

Mikroekonomie. 1. Opakování příklad 1. Opakování - Příklad 2. Řešení. Řešení. Opakování příklad 3 2.11.2015

Mikroekonomie. 1. Opakování příklad 1. Opakování - Příklad 2. Řešení. Řešení. Opakování příklad 3 2.11.2015 1. Opakování příklad 1. Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Při ceně 10 korun se nakupuje 1000 výrobků za 1 den; při ceně 50 korun se nakupuje 500 výrobků za 1 den. Jaký je

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Vzájemná závislost a prospěch z obchodu

Vzájemná závislost a prospěch z obchodu Vzájemná závislost a prospěch z obchodu Co se dnes naučíte že dobrovolná směna prospívá oběma stranám význam absolutní a komparativní výhody pochopíte, jak komparativní výhoda vysvětluje prospěch ze směny

Více

Struktura předpoklady modelu všeobecné rovnováhy pojem efektivnost hranice výrobních možností všeobecná rovnováha dosahování všeobecné rovnováhy a jej

Struktura předpoklady modelu všeobecné rovnováhy pojem efektivnost hranice výrobních možností všeobecná rovnováha dosahování všeobecné rovnováhy a jej 12. Všeobecná rovnováha Struktura předpoklady modelu všeobecné rovnováhy pojem efektivnost hranice výrobních možností všeobecná rovnováha dosahování všeobecné rovnováhy a její změna Literatura Soukupová

Více

Literatura. Soukupová et al.: Mikroekonomie. Kapitoly 13-14, str Musil: Mikroekonomie středně pokročilý kurz. Kapitoly 9-10, str

Literatura. Soukupová et al.: Mikroekonomie. Kapitoly 13-14, str Musil: Mikroekonomie středně pokročilý kurz. Kapitoly 9-10, str Struktura specifika trhu výrobních faktorů příjmové a nákladové veličiny podmínky maximalizace zisku dokonale konkurenční trh práce poptávka po práci firma prodávající výstup na DoKo. trhu poptávka po

Více

9 Trh práce a nezaměstnanost

9 Trh práce a nezaměstnanost 9 Trh práce a nezaměstnanost Teoretická východiska Trh práce Trh práce je místem, kde dochází ke střetu nabídky práce (S ) s poptávkou po práci (D ). Domácnosti na trh práce vstupují a nabízejí práci,

Více

Mikroekonomie Q FC VC Příklad řešení. Kontrolní otázky Příklad opakování zjistěte zbývající údaje

Mikroekonomie Q FC VC Příklad řešení. Kontrolní otázky Příklad opakování zjistěte zbývající údaje Příklad opakování zjistěte zbývající údaje Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Q FC VC 0 20 1 10 2 18 3 24 4 36 Co lze zjistit? FC - pro Q = 1, 2, 3, 4 TC AC AVC AFC Příklad

Více

MAKROEKONOMIE. Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE

MAKROEKONOMIE. Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE MAKROEKONOMIE Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE CÍL A STRUKTURA TÉMATU.odpovědět na následující typy otázek: Kolik se toho v ekonomice vyprodukuje? Kdo obdrží důchody z produkce? Kdo nakoupí celkový

Více

Metodické zpracování experimentální hodiny podnikové ekonomiky v projektu Motivalue pro učební styly vizuální, aktivní a senzitivní ve třídě 2MCR

Metodické zpracování experimentální hodiny podnikové ekonomiky v projektu Motivalue pro učební styly vizuální, aktivní a senzitivní ve třídě 2MCR Metodické zpracování experimentální hodiny podnikové ekonomiky v projektu Motivalue pro učební styly vizuální, aktivní a senzitivní ve třídě 2MCR zpracovala: Ing. Hana Bílíková Úvodní slovo Žáci se liší

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Analýza dílčí rovnováhy- trhy se zkoumají odděleně každý trh je zkoumán jako nezávislý

Analýza dílčí rovnováhy- trhy se zkoumají odděleně každý trh je zkoumán jako nezávislý VŠEOBECNÁ ROVNOVÁHA Analýza dílčí rovnováhy- trhy se zkoumají odděleně každý trh je zkoumán jako nezávislý Analýza všeobecné(celkové) rovnováhy Model ekonomiky odrážející vzájemnou propojenost jednotlivých

Více

FORMOVÁNÍ CEN NA TRZÍCH VÝROBNÍCH FAKTORŮ.

FORMOVÁNÍ CEN NA TRZÍCH VÝROBNÍCH FAKTORŮ. ORMOVÁNÍ CEN NA TRZÍCH VÝROBNÍCH AKTORŮ www.ekoun.cz www.ekoun.cz ORMOVÁNÍ CEN NA TRZÍCH VÝROBNÍCH AKTORŮ Výrobní faktory: práce + kapitál (pro nás) Na trzích výrobních faktorů: - poptávku vytvářejí firmy

Více

Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: Použité zdroje a odkazy: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_3_43

Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: Použité zdroje a odkazy: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_3_43 Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: Pavel Lečbych Člověk a ekonomika Tržní systém Materiál má podobu pracovního listu, pomocí něhož se žáci seznámí s tržním mechanismem. Materiál

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Mikroekonomie. Opakování - příklad. Řešení. Příklad - opakování. Příklad. Řešení Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU

Mikroekonomie. Opakování - příklad. Řešení. Příklad - opakování. Příklad. Řešení Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Opakování - příklad Mikroekonomie Máte danou funkci celkového užitku TU ve tvaru: 300X - 10X 2 (X značí spotřebované množství statku). Určete interval spotřeby (množství statku X) v kterém TU bude mít

Více

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky Minulá přednáška - podstatné Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Typologie nákladů firmy Náklady v krátkém období Náklady v dlouhém období Důležité vzorce TC = FC + VC AC =

Více

Poptávka a nabídka. Doc. Ing. Pavel Janíčko,CSc.

Poptávka a nabídka. Doc. Ing. Pavel Janíčko,CSc. optávka a nabídka Doc. Ing. avel Janíčko,CSc. optávka Individuální poptávka je množství určitého statku či služby, které si je spotřebitel ochoten koupit při různých cenách. optávka = f( D ) = a - b D

Více