EFEKTIVNÕ ZAV DÃNÕ A ÿõzenõ ZMÃN VE VEÿEJN SPR VEé SMART ADMINISTRATION

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EFEKTIVNÕ ZAV DÃNÕ A ÿõzenõ ZMÃN VE VEÿEJN SPR VEé SMART ADMINISTRATION"

Transkript

1

2 EFEKTIVNÕ ZAV DÃNÕ A ÿõzenõ ZMÃN VE VEÿEJN SPR VEé SMART ADMINISTRATION

3 Efektivní zavádění a řízení změn ve veřejné správě Smart Administration FRANTIŠEK OCHRANA MILAN PŮČEK

4 Vzor citace: OCHRANA, F., PŮČEK, M. Efektivní zavádění a řízení změn ve veřejné správě: Smart Administration. 1. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, s. Oponenti: doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc. doc. Ing. Leoš Vítek, PhD. prof. PhDr. František Ochrana, DrSc., Ing. Milan Půček, MBA, PhD., 2011 ISBN

5 OBSAH Úvod Podstata problému a východiska jeho řešení Vymezení pojmu efektivní řízení ve veřejné správě Vymezení pojmů řízená změna a řízení změn ve veřejné správě Smart Administration jako rámec pro řízení změn ve veřejné správě Modernizace veřejné správy a problém Smart Administration Změny k lepšímu ve veřejné správě fikce, nebo nutnost? Kvalita výkonnost náklady jako parametry hodnocení změny Chytrá (efektivní) veřejná správa Smart Administration Zahraniční přístupy k modernizaci veřejné správy New Public Management Zásady dobré veřejné správy Zkušenosti USA s efektivním řízením veřejné správy Přístup ČR ke Smart Administration Modernizace veřejné správy ČR přístup vlády Stručný popis strategie Smart Administration Smart Administration a model Dělat správné věci správně Model Dělat správné věci správně Popis jednotlivých částí modelu Stručný popis modelu Smart Administration z pohledu hospodárného, efektivního a účelného fungování veřejné správy (aplikace na podmínky České republiky) Vysvětlení pojmu 3 E Hospodárnost ve veřejné správě Efektivnost fungování veřejné správy Účelnost (účinnost) fungování veřejné správy Přehled vybraných přístupů a metod Smart Administration

6 EFEKTIVNÍ ZAVÁDĚNÍ A ŘÍZENÍ ZMĚN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 3 Popis vybraných přístupů a modelů řízení změn a jejich hodnocení Přehled přístupů, modelů a inspirací uplatnitelných pro řízení změn Pohyb a změna Změny v turbulentním prostředí Stručný přehled vybraných přístupů Řízení a inovace podle Druckera Základní informace o Peteru Druckerovi Přístup k řízení změn Závěrečné poznámky Řízení změn podle Kottera Základní informace o Johnu P. Kotterovi Přístup k řízení změn Závěrečné poznámky Přístup ke změnám podle Coveye Základní informace o Stephenu R. Coveyovi Přístup k řízení změn Závěrečné poznámky Přístup podle Goldratta Základní informace o Eliyahu M. Goldrattovi Přístup k řízení změn orientace na cíl a hledání omezení Závěrečné poznámky Přístupy podle zeštíhlujícího myšlení a přírodního kapitalismu Změny a přístup podle přírodního kapitalismu Změny a přístup ve smyslu zeštíhlujícího myšlení Přístup změny strategie podle modelu Balanced Scorecard (BSC) Popis metody vyvážených ukazatelů (BSC) Řízení změny strategie pomocí BSC (hlavní kroky pro zavedení) Řízení změn a strategie modrého oceánu Charakteristika přístupu Řízení změny v rámci přístupu Přístup ke změnám v metodách kvality Řízení změn a metody kvality Celková změna organizace pomocí modelu CAF Hledání dobré praxe (příležitostí pro změny) benchmarking/benchlearning Cyklus zlepšování (zavádění změn) pomocí PDCA Změny a projektové řízení Zavádění změn pomocí projektového řízení

7 OBSAH Projekt a parametry úspěšného projektu Chápání změn v procesním přístupu a reengineeringu Proces, procesní přístup, optimalizace změnových procesů Změny podle reengineeringu Změny a řízení znalostí Pojetí řízení znalostí (knowledge management) Vyvažování vztahu lidé procesy technologie (Collinson a Parcel) Zavedení řízení znalostí Změny a kompetenční management Klasické modely (Lewinův, Beerův, Shawův model) Lewinův model změny Shawův model Beerův model Využití přístupů pro sestavení modelu ve smyslu Smart Administration Řízení změn ve smyslu Smart Administration Přístupy k řízení změn ve veřejném sektoru (veřejné správě) a volba změnových strategií Reálné a nedosažitelné zamýšlené změny Analýza vnitřních a vnějších podmínek jako podklad pro změnové varianty Změnové strategie Kritické faktory pro úspěch změny Šestikrokový model řízení a zavádění změn Model řízení změn ve smyslu Smart Administration Stručný popis jednotlivých fází Popis modelu řízení změn pomocí procesní mapy Klasifikace změn ve veřejném sektoru Řízení změn nástroj řešení problémů Zavedení změn iniciovaných z vně organizace První fáze řízení změny sdílení ideje změny a správná komunikace Stručný popis fáze Důležité aspekty správné komunikace při řízení změn Syndrom kapitána válečné lodi Sdílení vize změny Přesvědčení o naléhavosti změny a změna chování lidí

8 EFEKTIVNÍ ZAVÁDĚNÍ A ŘÍZENÍ ZMĚN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Získávání spojenců a přijímání opatření k odpůrcům změny Způsob jednání výhra výhra (win win) Metody pro analýzu a vymezení problémů nástroj pro řízení změn Přehled analytických metod Analýza klíčových otázek změny Analýza aktérů Výzkumná analýza aktérů Rychlá analýza aktérů a analýza cílových skupin Analýza rámcových omezení řešení problému Analýza událostí Brainstorming Brainwriting Diagram proč proč Ishikawův diagram Dimenzionální analýza Hierarchická analýza Řízení změn na bázi vysvětlení problému a jeho zobrazení v diagramu kauzální analýzy Klasifikační analýza Myšlenkové mapy Strom problémů SWOT analýza projektu, změny (silných a slabých stránek, příležitostí a rizik) Třetí fáze řízení změny tvorba variant a přijetí rozhodnutí o změně Třetí fáze řízení změny Tvorba variant a přijetí rozhodnutí o změně Čtvrtá fáze řízení změny plánování změny Realistická vize výchozí bod pro plánování změny a sestavení změnového plánu Příprava změnového plánu. Funkce změnového plánu Časové fáze změny (plánování změn v čase) Pátá fáze řízení změny provedení změny a vyhodnocení Provedení změny a její průběžné monitorování Závěrečné vyhodnocení změny ujištění se, že změna byla zavedena

9 OBSAH 10 Šestá fáze řízení změny trvalé zavedení změny Trvalé zavedení změny a její průběžné monitorování Architektura přímé zpětné vazby pro monitorování stability dosažené změny Systém monitorování trvalých změn na bázi dopředné zpětné vazby Poučení pro další změny Jak zvládnout organizační a personální změny Organizační změny Změny v personálních procesech Stanovování kvalifikačních předpokladů pro účinné řízení změn Personální předpoklady pro zvládání změn Modely kvalifikační disponibility pracovníků k účinnému řízení a výkonu změn Řízení změn a finanční řízení Odstranění plýtvání a zdravé finanční řízení Hospodárná, efektivní a účelná alokace finančních zdrojů prostor pro změny Hospodárné vynakládání finančních zdrojů ve veřejné správě Efektivní vynakládání finančních zdrojů ve veřejné správě Účelné vynakládání finančních zdrojů ve veřejné správě Programová a cílově orientovaná alokace zdrojů jako nástroj řízení inovačních změn ve veřejném sektoru Inovační programy jako nástroje k realizaci inovačních změn Programová alokace zdrojů jako systémový nástroj pro řízení změn a kontrolu inovačních programů Cílově orientované rozpočtování v ČR nástroj pro řízení změn Indikátory vládnutí impulz pro změny Disponibilita k řízení změn ve veřejném sektoru z pohledu indikátorů vládnutí Neefektivnost českého vládnutí Indikátor kvality regulace

10 EFEKTIVNÍ ZAVÁDĚNÍ A ŘÍZENÍ ZMĚN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 13.4 Indikátor politické stability a absence násilí Malý podíl občanů na rozhodování v ČR Indikátor vlády zákona podprůměrná pozice ČR Korupce v ČR Celkové srovnání Závěr Summary Literatura Věcný rejstřík

11 ÚVOD Ve veřejné správě každodenně stojíme před problémem, jak efektivně provádět a řídit změny. Jedním z klíčových předpokladů, jak naplnit plánované změny, je mít k dispozici dostatečné vědění o způsobech a metodách efektivního provádění změn. Na základě dostatečných znalostí je pak možné efektivně řídit zamýšlené změny. Kniha je psána z pozice regionálního rozvoje (a geografie), veřejné ekonomie a teorie řízení. Je zaměřena především na územní celky, tedy obce a kraje, případně na jejich organizace, ale i na oblast použití metod pro podporu efektivního řízení ve státní správě. Při zkoumání problematiky řízení změn se autoři soustředili na tyto klíčové problémy: 1. Analýzu a hodnocení jednotlivých přístupů, modelů, metod a nástrojů, které se používají v rámci řízení změn v zahraničí i v českých podmínkách a jsou aplikovatelné ve veřejné správě při řešení problémů nebo zavádění změn; 2. Návrh a popis modelu řízení změn ve smyslu Smart Administration, jeho jednotlivých fází a nástrojů, které jsou v rámci těchto fází v praxi využitelné; 3. Popis řízení změn v konkrétních případech, jako jsou organizační nebo personální změny, změny strategií, finanční řízení a změny a podobně. Těžiště analýzy je položeno do zkoumání problému řízení změn a k hledání vhodných metod, přístupů a postupů, jak dané změny uplatnit v praxi veřejné správy v ČR. Soustřeďujeme se především na ty aspekty řízení změny, které jsou založeny na inovacích. V této souvislosti si autoři publikace kladou za cíl: 1. provést analýzu a kritické zhodnocení jednotlivých přístupů, modelů či metod pro podporu řízení změn ve veřejné správě; 2. navrhnout pro podmínky ČR model řízení změn a řešení problémů vycházející z principů Smart Administration; 3. nastolit problémové otázky (či hypotézy), související s řízením změn ve smyslu Smart Administration, a pokusit se hledat na ně odpovědi. Autoři se přitom opírají jak o soudobé poznání dané problematiky, o analýzu dokumentů veřejné správy, tak i o vlastní poznatky z praktického působení ve veřejné správě. Kniha vznikla na základě výzkumné činnosti v rámci řešení Výzkumného záměru Rozvoj české společnosti v Evropské unii výzvy a rizika, MSM , řešeného FSV a FF UK Praha v letech

12

13 1 PODSTATA PROBLÉMU A VÝCHODISKA JEHO ŘEŠENÍ 1.1 Vymezení pojmu efektivní řízení ve veřejné správě Pro společenské procesy je charakteristické, že jsou (na rozdíl od přírodních dějů) realizovány prostřednictvím činnosti jednotlivých aktérů. Platí přitom, že činnost aktérů působících ve společnosti je svojí podstatou činností vědomou a cílevědomě zamýšlenou. V této souvislosti vzniká základní otázka, zda je možné takové činnosti projektovat, vytvářet ve svých plánech, záměrech a cílech? Zjednodušeně řečeno, teorie zná dvojí základní odpověď na tuto otázku. První je založena na optimistickém předpokladu, že činnosti ve společnosti je možné projektovat a řídit tak, aby byly dosaženy stanovené cíle. Druhá odpověď je pesimistická. Vychází z předpokladu, že společenské procesy jsou (stejně jako děje v přírodě) výsledkem živelných aktivit, a že tudíž nemá smysl zasahovat do společenského dění cílevědomým řízením procesů. V této publikaci přijímáme názor, že společenské procesy je možné ovlivňovat řídicí činností. Z množiny řídicích problémů se v knize soustřeďujeme na oblast řízení ve veřejné správě. Pokusíme se hledat odpověď na otázku, jak efektivně řídit procesy ve veřejné správě a jak účinně řídit s tím související změny. Pro korektní analýzu pokládáme za vhodné úvodem vymezit základní pojmy, které v publikaci budeme používat. Z formálně logického hlediska můžeme pro vymezování pojmů použít několika způsobů definování pojmů. Za výchozí definici efektivního řízení ve veřejné správě zvolíme definování rodem a druhem. Z tohoto hlediska můžeme pojem efektivní řízení ve veřejné správě vymezit tak, jak ukazuje obrázek

14 iska můžeme pojem efektivní řízení ve veřejné správě vymezit tak, jak ukazuje obrázek EFEKTIVNÍ ZAVÁDĚNÍ A ŘÍZENÍ ZMĚN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Obr. 1.1 Obr. Vztah 1.1 mezi Vztah pojmy mezi řízení pojmy ve řízení společnosti, ve společnosti, řízení ve řízení veřejné ve správě veřejné a správě efektivní řízení ve veřejné správě a efektivní řízení ve veřejné správě Řízení ve společnosti ( sociální řízení ) Řízení ve veřejné správě Efektivní řízení ve veřejné správě men: autoři Pramen: autoři Jak je z obrázku 1.1 zřejmé, pojem efektivní řízení ve veřejné správě je 6 druhovým pojmem kategorie řízení ve veřejné správě. Pro pojem řízení ve společnosti se v teorii řízení rovněž používá pojem sociální řízení. Pro potřeby naší publikace budeme pojmy řízení ve společnosti a sociální řízení používat za rovnomocné pojmy (tedy synonyma). Sociální řízení má charakter subjekto-objektového vztahu, kde subjektem řízení mohou být jednotliví aktéři (a to jak jednotlivci, tak i instituce či sociální subjekty). Objektem řízení jsou ty procesy, předměty a společenské problémy, na něž je řídicí činnost zaměřena. Pro sociální řízení je charakteristické, že je projektovanou (tedy zamýšlenou) činností. Řídicí subjekt si stanovuje cíl, kterého chce dosáhnout. Podstatou sociálního řízení je tedy úsilí o zvládávání procesů se zřetelem na dosahování stanovených cílů. Sociální řízení může být realizováno v různých společenských oblastech a jim odpovídajících segmentech. Jednou z těchto oblastí je veřejná správa. Řízení ve veřejné správě má všechny společné rysy, které jsou charakteristické pro sociální řízení, přičemž se liší specifikami danými tím, že toto řízení se uskutečňuje ve veřejné správě. Pro potřeby této publikace budeme řízením ve veřejné správě označovat cílevědomou (záměrnou) regulační činnost subjektů veřejné správy, jejímž smyslem je usměrňovat dané procesy tak, aby byly dosahovány stanovené cíle. Pro regulační řídicí činnost je charakteristické, že je založena na získávání informací, které řídicí subjekt získává na základě zpětné vazby. Zpětná vazba poskytuje informace o průběhu realizovaných (a původně zamýšlených) procesů, kdy řídicí 14

15 PODSTATA PROBLÉMU A VÝCHODISKA JEHO ŘEŠENÍ subjekt porovnává dosahované výsledky se stanovenými cíli a s jejich ukazateli. V případě zjištění odchylek řídicí subjekt provádí potřebné korekce. Výsledkem řídicí činnosti může být, že dané cíle jsou buď splněny, nebo dochází k jejich ztroskotání. Jestliže jsou ukazatele jednotlivých cílů průběžně plněny, přičemž dosažené výsledky odpovídají stanoveným cílům, a vynaložené zdroje potřebné k realizaci cílů jsou použity hospodárně, efektivně a účelně, pak tyto případy řízení ve veřejné správě označujeme pojmem efektivní řízení ve veřejné správě. Efektivní řízení ve veřejné správě je protikladem neefektivního řízení ve veřejné správě. Je to takové řízení, kdy není dosahováno stanovených cílů a vynaložené zdroje jsou použity ekonomicky neracionálně (nehospodárně, neefektivně, neúčelně). Předpoklady efektivního řízení podává tabulka 1.1. Tab. 1.1 Základní předpoklady efektivního řízení ve veřejné správě Předpoklad (rys) Vnější rámcové podmínky Vnitřní rámcové podmínky Disponibilita řídicích subjektů Adekvátní stanovení cílů Plnění cílů Zpětná vazba o plnění stanovených ukazatelů Obsah daného předpokladu (rysu) Odpovídající pravidla hry dané vnější autoritou Vlastní dokumenty pro výkon efektivního řízení, sdílená institucionální kultura a sdílené hodnoty k výkonu efektivního řízení Odborná připravenost, manažerské dovednosti a morální bezúhonnost řídicích subjektů Vhodně stanovené cíle s jasně definovanými ukazateli Cíle stanoveny v rámci předběžné analýzy spolu s definováním zdrojů s ohledem na 3E Získávání informací o plnění ukazatelů cílů s následnou (či průběžnou) korekcí Pramen: autoři Výchozím předpokladem pro realizaci efektivního řízení tvoří vnější rámcové podmínky, které tvoří vnější možnostní rámec pro výkon efektivního řízení ve veřejné správě. Tyto podmínky jsou dány zejména existujícími právními předpisy. Ty, formálně vzato, vymezují hranice (rámce ve smyslu volnosti a omezení k realizaci efektivního řízení), v níž se mohou řídicí subjekty rozhodovat tak, aby dosažené výsledky odpovídaly stanoveným cílům. Vnější rámce vytváří toliko jeden z předpokladů k realizaci efektivního řízení ve veřejné správě. K výkonu efektivního řízení jsou nutné i vnitřní rámcové podmínky. 15

16 EFEKTIVNÍ ZAVÁDĚNÍ A ŘÍZENÍ ZMĚN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Vnitřní rámcové podmínky pro výkon efektivního řízení tvoří zejména sdílená institucionální kultura a sdílené hodnoty, které motivují a orientují řídicí a výkonný personál k přijetí ideje efektivního řízení a k jejímu praktickému uplatnění. Nezbytným vnitřním předpokladem pro realizaci efektivního řízení je, aby se opíralo o vypracované vize, strategie, koncepce a implementační plány, jak ukazuje další analýza. Z hlediska řídicího subjektu má pro klíčovou roli v efektivním řízení disponibilita řídicích pracovníků k efektivnímu řízení. Ta je dána složkami odborné připravenosti a manažerskými dovednostmi k výkonu účinného řízení. Vedle odborných předpokladů je nutné, aby řídicí pracovníci byli morálně bezúhonní, a to zejména z toho důvodu, aby určujícím a trvalým kritériem při rozhodování každého subjektu veřejné správy byl veřejný zájem. Dalším klíčovým předpokladem pro výkon efektivního řízení ve veřejné správě jsou vhodně stanovené cíle s jasně definovanými ukazateli. Cíle jsou očekávané stavy, kterých chceme dosáhnout. Je v nich vyjádřen očekávaný společenský užitek, k jehož dosažení musíme vynaložit veřejné zdroje. Smysl veškerých řídicích činností je orientován k monitorování cílů, ke sledování jejich ukazatelů, k přijímání korekčních opatření a k realizaci regulačních činností tak, aby v konečném důsledku bylo stanovených cílů dosaženo. Pak hovoříme o efektivním řízení. Bez adekvátně stanovených cílů není možné efektivně řídit. Proto jsou-li cíle stanoveny nevhodně, nepřiměřeně, s chybějícími ukazateli, je v konečném důsledku jisté, že nebudou ani realizovány. V takovém případě dochází k jevu, který nazýváme manažerské selhání řídicích pracovníků (blíže Ochrana, 2007). Výsledkem je neefektivní řízení s průvodním jevem promrhávání vzácných zdrojů. K prevenci tohoto nežádoucího jevu je potřebné při stanovování cílů je prověřovat v rámci tzv. předběžné analýzy. Jejím obsahem je prověření, zda vybraná varianta nejlépe splňuje kritéria hospodárného, efektivního a účelného použití zdrojů s ohledem na očekávané užitky. Pokud předběžná analýza chybí, je vysoce pravděpodobné, že při realizaci dané akce dojde k nehospodárnému, neefektivnímu a neúčelnému použití veřejných zdrojů. Dalším předpokladem efektivního řízení ve veřejné správě je průběžná analýza dosahovaných výsledků a průběžné sledování stanovených ukazatelů. Zdrojem pro získávání těchto informací je zpětná vazba. Ta monitoruje dosažené výsledky (realitu) se stanoveným cílem (s ideálem). Případný nesoulad je napravován korekční činností řídicího subjektu. Aby tato korekce byla efektivní, je potřebné mít k dispozici aktuální informace a zároveň potřebnou korekci učinit včas. To jsou dva klíčové předpoklady, které se prozatím nedaří ve veřejné správě vždy naplnit. Jednak proto, že disponibilní informace, na jejichž základě se má řídicí subjekt rozhodnout, jsou někdy zastaralé, a navíc dochází k tomu, že praktické korekční účinky přicházejí s časovým zpožděním, neboť jednoduchá zpětná vazba v podstatě reflektuje určitý stav bez možnosti okamžité prevence. Proto lze doporučit, aby informace o řídicích 16

17 PODSTATA PROBLÉMU A VÝCHODISKA JEHO ŘEŠENÍ procesech probíhajících ve veřejné správě byla vytvářena na principu tzv. dopředné zpětné vazby, jak ji podrobněji analyzujeme v následujících částech publikace. Závěrem analýzy obsahu a rozsahu pojmu efektivní řízení ve veřejné správě je vhodné zmínit, že uvedená charakteristika není zcela vyčerpávající, avšak pro potřeby analýzy v této publikaci dostačující. Autoři si uvědomují, že jistě by bylo možné vymezit i další předpoklady efektivního řízení ve veřejné správě (např. psychologické). 1.2 Vymezení pojmů řízená změna a řízení změn ve veřejné správě Soudobý svět je charakteristický turbulencí, nejistotou, proměnami, veřejnou správu nevyjímaje. Vzniká tak otázka, jak se s těmito výzvami a ohroženími moderní úvodem o vymezení doby vyrovnávat pojmu řízení neboli změn ve jaký veřejné přístup správě. zvolit k K tomu, vymezení abychom tohoto dosáhli pojmu očekávaných cílů. Pokusme se úvodem o vymezení pojmu řízení změn ve veřejné líme klasickou správě. definice K vymezení rodem a tohoto druhem, pojmu jak ji zvolíme znázorňuje klasickou obrázek definice 1.2. rodem a druhem, jak ji znázorňuje obrázek 1.2. Obr. 1.2 Vztah mezi pojmy změna, řízená změna a řízená změna ve veřejné Obr. 1.2 Vztah mezi pojmy změna, správě řízená změna a řízená změna ve veřejné správě Změna Řízená změna Řízená změna ve veřejné správě men: autoři Pramen: autoři ěnou rozumíme Změnou pohyb rozumíme z jednoho stavu pohyb do z druhého jednoho stavu. do Z hlediska druhého rozsahu stavu. Z provedení hlediska rozsahu o provedení změnu kvantitativní se může jednat nebo o změnu kvalitativní. kvantitativní Kvantitativní nebo o změnu změna kvalitativní. je může jednat Kvantitativní změna je charakteristická částečnou změnou, která sama o sobě rakteristická částečnou změnou, která sama o sobě obvykle nevede k podstatné změně obvykle nevede k podstatné změně existujícího stavu systému, v jehož rámci se stujícího stavu tato změna systému, děje. v jehož Hovoří rámci se také se tato o inkrementální změna děje. Hovoří (přírůstkové) se také změně, o inkrementální kdy ke změnám změně, dochází kdy ke v pomalých změnám dochází krocích. v pomalých Samotné kvantitativní krocích. Samotné změny kvantitativní můžeme blíže růstkové) ěny můžeme blíže charakterizovat z různých hledisek. Tak například z časového pohledu 17 ůže jednak o rychlou či pomalou změnu. alitativní změna je takovou změnou, která vede ke změně daného stavu, k podstatné

18 EFEKTIVNÍ ZAVÁDĚNÍ A ŘÍZENÍ ZMĚN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ charakterizovat z různých hledisek. Tak například z časového pohledu se může jednak o rychlou či pomalou změnu. Kvalitativní změna je takovou změnou, která vede ke změně daného stavu, k podstatné přeměně dotyčného systému. Může jí předcházet dlouhá řad kvantitativních změn, které nakonec vedou k celkové změně. Kvalitativní změna je obvykle charakteristická razantní a poměrně rychlou změnou. Vztah a rozdíl mezi kvantitativní změnou a kvalitativní změnou ukazuje obrázek 1.3. Kvantitativní změna je svojí povahou změnou inkrementální. Tato změna může mít charakter progresivní změny, nebo může být změnou degresivní. Pro kvantitativní změnu je charakteristické, že se děje uvnitř daného systému, aniž by tato změna vedla k podstatné přeměně. V případě veřejné správy do této množiny změn patří ty změny, které vedou k dílčím úpravám již zavedeného systému veřejné správy (například změna provedená jako možnost podání žádosti o vystavení povolení formou pak doručení se jedná listovou o podstatnou poštou změnu, namísto která původně je v terminologii osobně veřejné podané správy žádosti označována úřad ). Jestliže dochází ke změně kvalitativního rámce, pak se jedná o podstatnou změnu, která pojmem reforma veřejné správy. Na obrázku 1.3 tento případ zachycuje šrafovaná šipka. Ta je v terminologii veřejné správy označována pojmem reforma veřejné správy. naznačuje, Na obrázku že se 1.3 jedná tento o takovou případ zachycuje změnu, která šrafovaná přesahuje šipka. původně Ta naznačuje, fungující že systém se jedná veřejné správy o takovou (kvalitu změnu, K 1 ) změnou která přesahuje na systém původně kvalitativně fungující jiný systém (kvalita veřejné K 2 ). Jak správy je z obrázku (kvalitu 1.3 K 1 ) změnou na systém kvalitativně jiný (kvalita K 2 ). Jak je z obrázku 1.3 zřejmé, i po zřejmé, i po provedení podstatných systémových změn se v rámci dané kvality mohou dít provedení podstatných systémových změn se v rámci dané kvality mohou dít dílčí dílčí (kvantitativní) změny, které vedou k vylepšování existujícího systému. Obr. Obr Kvantitativní Kvantitativní a kvalitativní a kvalitativní změna změna Daný kvalitativní rámec K 1 Daný kvalitativní rámec K 2 P K11 P K1n P K21 P K2n Legenda: P K11 inkrementální přírůstek číslo 1 v rámci kvalitativního rámce číslo 1 P K1n inkrementální přírůstek číslo n v rámci kvalitativního rámce číslo 1 P K21 inkrementální přírůstek číslo 1 v rámci kvalitativního rámce číslo 2 P K2n inkrementální přírůstek číslo n v rámci kvalitativního rámce číslo 2 Pramen: Pramen: autoři Příkladem 18 podstatné kvalitativní změny celého systému fungování veřejné správy je reforma veřejné správy na úrovni samospráv právně kodifikovaná v zákoně č. 128/200 Sb., o obcích, a v zákoně č. 129/2000 Sb., o krajích. Tato reforma je příkladem řízené změny 1.

19 PODSTATA PROBLÉMU A VÝCHODISKA JEHO ŘEŠENÍ Příkladem podstatné kvalitativní změny celého systému fungování veřejné správy je reforma veřejné správy na úrovni samospráv právně kodifikovaná v zákoně č. 128/200 Sb., o obcích, a v zákoně č. 129/2000 Sb., o krajích. Tato reforma je příkladem řízené změny 1. Řízená změna je takovou změnou, která je ze strany aktéra předvídána a regulována. Předpokladem pro řízení změn je optimistický předpoklad, že změny můžeme předvídat, poznávat a řídit. Jedná se tedy o případ sociálních změn, kdy daná změna je zamýšlená či nějakým způsobem ze strany subjektu řízená. Řízenou změnu můžeme chápat jako cílené odpoutávání se od minulosti. Jedním z případů řízených změn jsou řízené změny ve veřejné správě. K základním rysům řízených změn ve veřejné správě patří to, že tyto změny jsou založeny na realistických vizích a na reformním směřování k těmto vizím. Zároveň jsou tyto změny založeny na znalosti vývojových trendů se současným stanovením omezujících vnitřních (sociálních, ekonomických apod.) a vnějších podmínek k uplatnění odhalených trendů. Pro realizaci řízených změn jsou identifikováni klíčoví aktéři jednotlivých trendů a aktéři pro realizaci jednotlivých toků řízených změn. Řízené změny jsou založeny na reálných plánovacích dokumentech a realistické kalkulaci lidských, věcných a finančních zdrojů. Řízené změny jsou založeny na strategickém řízení a rozhodování. Nezbytným předpokladem řízených změn ve veřejné správě je to, že se jedná o změny, v nichž je možné zřetelně identifikovat veřejný zájem a soulad s etikou a právním společenským řádem. V ČR jsou v současné době nastoleny řízené změny ve formě Smart Administration, která je současně rámcem a prostředkem pro provádění řízených změn ve veřejné správě (blíže viz Půček, Ochrana et al., 2009). Smart Administration 2 je základním předpokladem a prostředkem dobrého vládnutí (good governance), jak jej vymezuje například Potůček v publikaci Ochrana, et al. (2010). Smart Administration je takový výkon vládnutí, který se opírá o důsledné uplatňování existujících zákonů, efektivní výkon působností veřejné správy a účinnou (nezkreslenou) komunikaci všech aktérů veřejné správy. Klíčem k implementačnímu úspěchu Smart Administration při rozvoji a správě území na státní, regionální či místní úrovni je: a) vybrat a prosadit správné (neboli nejpotřebnější či nejdůležitější) investice, aktivity, opatření a legislativu, b) správně je provádět (zahrnuje nutnost měřit dosahování cílů, z hlediska samotné činnosti 1 Obecně platí, že existují dva druhy změn. Prvním druhem jsou samovolné (neboli spontánní) změny, které jsou typické pro přírodní procesy. Ve společnosti rozeznáváme dva druhy změn, a to změny samovolné (neřízené) a řízené změny. 2 V současné době se stále hledá vhodný český termín pro anglický ekvivalent Smart Administration. V publikaci se přikloníme k termínu chytrá veřejná správa, který se používá i ve vládních dokumentech ČR. 19

20 EFEKTIVNÍ ZAVÁDĚNÍ A ŘÍZENÍ ZMĚN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ provádět výkonně, kvalitně, v přiměřených lhůtách, z finančního hlediska hospodárně, efektivně a účinně) a c) správně o nich komunikovat s veřejností. Podmínkou přitom je, aby ve všech těchto třech oblastech byly respektovány zásady dobré veřejné správy (good governance), tedy zásady zákonnosti, rovnoprávnosti, nestrannosti, proporcionality, právní jistoty, zásady konání v přiměřené časové lhůtě, participace, úcty k soukromí a zásada transparentnosti. 20

Úvod 1 Podstata problému a východiska jeho řešení 2 Smart Administration jako rámec pro řízení změn ve veřejné správě

Úvod 1 Podstata problému a východiska jeho řešení 2 Smart Administration jako rámec pro řízení změn ve veřejné správě OBSAH Úvod........................................................... 11 1 Podstata problému a východiska jeho řešení........................ 13 1.1 Vymezení pojmu efektivní řízení ve veřejné správě..............

Více

EFEKTIVNÕ ZAV DÃNÕ A ÿõzenõ ZMÃN VE VEÿEJN SPR VEé SMART ADMINISTRATION

EFEKTIVNÕ ZAV DÃNÕ A ÿõzenõ ZMÃN VE VEÿEJN SPR VEé SMART ADMINISTRATION EFEKTIVNÕ ZAV DÃNÕ A ÿõzenõ ZMÃN VE VEÿEJN SPR VEé SMART ADMINISTRATION Efektivní zavádění a řízení změn ve veřejné správě Smart Administration FRANTIŠEK OCHRANA MILAN PŮČEK Vzor citace: OCHRANA, F., PŮČEK,

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Role zákona č. 219/ 2000 Sb. o majetku ČR a zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v procesu zadávání veřejných zakázek

Role zákona č. 219/ 2000 Sb. o majetku ČR a zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v procesu zadávání veřejných zakázek Role zákona č. 219/ 2000 Sb. o majetku ČR a zákona č. 218/2000 Sb. o Příloha č. A2 Dokumentu Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech Vydal: Ministerstvo pro místní

Více

Tematická sekce NSZM. Praha, Ing. Milan PůčP. David Koppitz B.A.

Tematická sekce NSZM. Praha, Ing. Milan PůčP. David Koppitz B.A. Zefektivnění procesu strategického plánov nování a řízení rozvoje města m Uherské Hradiště Tematická sekce NSZM Praha, 12. 5. 2011 Ing. Milan PůčP ůček, MBA, PhD David Koppitz B.A. 1 MEPCO ve strategickém

Více

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH - METODY KVALITY, ZKUŠENOSTI, SPOLUPRÁCE Sekce Národní sítě Zdravých měst ČR Praha, 21. května 2015 www.zdravamesta.cz/strateg-sekce2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR STRATEG-2:

Více

3.5.2 Členění a klasifikace kontrolních procesů 3.5.3 Kritéria hodnocení používaná v kontrolní činnosti 3.5.4 Specifika strategické kontroly 3.

3.5.2 Členění a klasifikace kontrolních procesů 3.5.3 Kritéria hodnocení používaná v kontrolní činnosti 3.5.4 Specifika strategické kontroly 3. 1. ZÁKLADY MANAGEMENTU V MAJETKOVÉ STRUKTUŘE 1.1 Vymezení pojmu a předmětu správy majetku a správy společností 1.1.1 Pojem správy majetku a správy společností 1.1.2 Předmět správy majetku a správy společností

Více

MANAGEMENT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Úvodní přednáška. Mgr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA

MANAGEMENT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Úvodní přednáška. Mgr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA MANAGEMENT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Úvodní přednáška Mgr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA ZS 2016/2017 1 MANAGEMENT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Cíl kurzu: - nabídnout studentům nový pohled na fungování veřejné správy v ČR. -

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Příloha č. 1 Výzvy č. 89: Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy. Podporujeme vaši budoucnost

Příloha č. 1 Výzvy č. 89: Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy. Podporujeme vaši budoucnost Příloha č. 1 Výzvy č. 89: Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy Upřesnění výzvy v bodě 3.4 a specifikace podporovaných klíčových aktivit Cílem výzvy je v

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech, teoriích,

Více

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1 OBSAH PŘEDMLUVA 1 KAPITOLA 1 MANAGEMENT A MANAŽEŘI 6 MANAGEMENT 7 MANAŽEŘI 9 KAPITOLA 2 VÝVOJ TEORIÍ ŘÍZENÍ 19 MECHANISTICKÝ PŘÍSTUP 20 ŠKOLA LIDSKÝCH VZTAHŮ 25 HUMANISTICKÝ PŘÍSTUP 26 MODERNÍ NÁZORY 27

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

Kompetenční modelování v praxi část 5

Kompetenční modelování v praxi část 5 Kompetenční modelování v praxi část 5 Projekt: Dílna kompetencí města Uherské Hradiště Uherské Hradiště, 9. 6. 2011, 16.6. 2011 Ing. Milan Půček, MBA, PhD. Tento projekt je spolufinancován ESF prostřednictvím

Více

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Trlicova 64 721 164 495 Trlicova 64 2 721 164 495 Zavádíte některou z metod řízení kvality, procesní řízení, potýkáte se strategickým plánováním? Potřebujete

Více

KONTROLA VE VEREJN é SPR VEé

KONTROLA VE VEREJN é SPR VEé KONTROLA VE VEREJN é SPR VEé Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Kontrola ve veřejné správě JURAJ NEMEC FRANTIŠEK OCHRANA JAN PAVEL VLADIMÍR ŠAGÁT Vzor citace: NEMEC, J., OCHRANA, F.,

Více

Koncepty dobrého vládnutí. Good Governance. Osnova

Koncepty dobrého vládnutí. Good Governance. Osnova Koncepty dobrého vládnutí Lukáš Wagenknecht Good Osnova Standardy a mezinárodní dobrá praxe Hlavní nástroj Good Koncepty dobrého vládnutí 2 1 Dobré vládnutí a dobrá správa Reakce na špatné vládnutí Koncepty

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ

VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ OBRANA A STRATEGIE Anotace: VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ Ing. Monika Grasseová, Ph.D. Cílem příspěvku je informovat o praktickém postupu použití SWOT analýzy při dlouhodobém plánování,

Více

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD.

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Cíle prezentace 1. Přiblížit důvody zavádění modelu CAF 2009 za podpory procesního řízení. 2. Shrnutí

Více

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PRO INŽENÝRSKÉ OBORY

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PRO INŽENÝRSKÉ OBORY KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PRO INŽENÝRSKÉ OBORY Denní i kombinované studium: doc. RNDr. Dana Procházková, DrSc. Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi Prohloubení znalostí z oblasti řízení o

Více

Základy financování VS (vazba na VF a FRR) ÚVOD Veřejný sektor ve vyspělých zemích rozhoduje o alokaci značné části disponibilních zdrojů

Základy financování VS (vazba na VF a FRR) ÚVOD Veřejný sektor ve vyspělých zemích rozhoduje o alokaci značné části disponibilních zdrojů Základy financování VS (vazba na VF a FRR) ÚVOD Veřejný sektor ve vyspělých zemích rozhoduje o alokaci značné části disponibilních zdrojů společnosti, a tak není divu, že problematika jeho financování

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

CorSet KNIHA 5. Informační architektura. David Melichar Tomáš Hrabík Tomáš Kuba Michal Hala Ivana Protivová

CorSet KNIHA 5. Informační architektura. David Melichar Tomáš Hrabík Tomáš Kuba Michal Hala Ivana Protivová CorSet KNIHA 5 Informační architektura David Melichar Tomáš Hrabík Tomáš Kuba Michal Hala Ivana Protivová 31. 07. 2008 Shrnutí Metodický referenční rámec CorSet vznikl proto, aby organizace ve veřejném

Více

Benchmarking v rámci projektu Podpora meziobecní spolupráce

Benchmarking v rámci projektu Podpora meziobecní spolupráce Benchmarking v rámci projektu Podpora meziobecní Vize pro veřejnou správu rok 2015: Podpora meziobecní veřejná správa v ČR je primárně pojata jako služba občanovi, naplňuje principy dobrého vládnutí, funguje

Více

Literatura doporučená: Management změny. Prosperita organizace. Strategický management

Literatura doporučená: Management změny. Prosperita organizace. Strategický management Anotace předmětu: Předmět rozšiřuje poznatky základního kurzu managementu o témata zaměřená na management změny, prosperitu organizace, výkonnost organizace, strategický management a podnikatelský plán,

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí Cíle modulu Všeobecné seznámení se strukturou a cílem projektové fiše obeznámení se základními principy tvorby SWOT analýzy projektů (vyhodnocení, návaznosti apod.) dokázat stanovit cíle projektu dle kritérií

Více

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání 9 11. Vymezení základních pojmů

Více

Motivace, stimulace, komunikace

Motivace, stimulace, komunikace Řízení lidských zdrojů Motivace, stimulace, komunikace Analýzy fungování firem jednoznačně prokazují, že jedním ze základních faktorů úspěšnosti firem je schopnost zformovat lidské zdroje a využívat je

Více

Ing. Helena Řežábová, tajemnice ÚMO Plzeň 1 Ing. David Melichar, Ph.D., ředitel CORTIS Consulting CorSet Framework

Ing. Helena Řežábová, tajemnice ÚMO Plzeň 1 Ing. David Melichar, Ph.D., ředitel CORTIS Consulting CorSet Framework Rámec CORSET pro zvýšení kvality řízení zdrojů a služeb Ing. Helena Řežábová, tajemnice ÚMO Plzeň 1 Ing. David Melichar, Ph.D., ředitel CORTIS Consulting 10.02.2010 CorSet Framework Cílem projektu bylo:

Více

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení...

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení... BOUČKOVÁ Jana MARKETING Obsah Úvod... VII Oddíl A Pojetí marketingu a marketingového řízení 1. Podstata marketingu... 3 Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura... 9 2. Strategické marketingové

Více

Soustava dokumentů regionálního a municipálního managementu. Strategické a programové dokumenty regionálního managementu

Soustava dokumentů regionálního a municipálního managementu. Strategické a programové dokumenty regionálního managementu Soustava dokumentů regionálního a municipálního managementu Lekce: 9 Strategické a programové dokumenty regionálního managementu Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Soustavu strategických, programových

Více

Praha 20.4.2007. Kvalita života. Ing. Milan Půček, MBA milan.pucek@mestovsetin.cz

Praha 20.4.2007. Kvalita života. Ing. Milan Půček, MBA milan.pucek@mestovsetin.cz Praha 20.4.2007 Procesnířízen zení a strategické plánov nování zkušenosti Vsetín Kvalita života Ing. Milan Půček, MBA milan.pucek@mestovsetin.cz 1 Přístup města Vsetín: strategie systematických malých

Více

Protikorupční politika Jihomoravského kraje

Protikorupční politika Jihomoravského kraje Protikorupční politika Jihomoravského kraje (aktivity Jihomoravského kraje v oblasti boje s korupcí) 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno Mgr. Hana Bočková, Ing. Jarmila Beránková,

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech,

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Moravskoslezský kraj - Ostrava, 5. listopadu 2014 www.zdravamesta.cz/ps2014 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Téma 1 - Normativní a deskriptivní teorie rozhodování, struktura problémů a rozhodovacích procesů

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Téma 1 - Normativní a deskriptivní teorie rozhodování, struktura problémů a rozhodovacích procesů MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Téma 1 - Normativní a deskriptivní teorie rozhodování, struktura problémů a rozhodovacích procesů doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika

Více

ČSN EN ISO (únor 2012)

ČSN EN ISO (únor 2012) ČSN EN ISO 50001 (únor 2012) nahrazuje ČSN EN 16001 z 02/2010 kompatibilní s ISO 9001 a ISO 14001 Seminář: ČSN EN ISO 50001: 2012 Zadavatel: EKIS Délka přednášky: 1 hodina Přednášející: Ing. Vladimír Novotný

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Strategické plánování a řízení obcí a krajů (strategický přístup, strategické řízení nebo strategické plánování?)

Strategické plánování a řízení obcí a krajů (strategický přístup, strategické řízení nebo strategické plánování?) Konference: MODERNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA Praha, 15. 9. 2016 Strategické plánování a řízení obcí a krajů (strategický přístup, strategické řízení nebo strategické plánování?) doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA, PhD.

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Zkušenosti ze souběžné implementace metod BSC, CAF a Controlling&Reporting na Ministerstvu pro místní rozvoj

Zkušenosti ze souběžné implementace metod BSC, CAF a Controlling&Reporting na Ministerstvu pro místní rozvoj Zkušenosti ze souběžné implementace metod BSC, CAF a Controlling&Reporting na Ministerstvu pro místní rozvoj Karlovy Vary, 23. - 24.1. 2008 4. Národní konference kvality ve veřejné správě Milan Půček,

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

Kompetenční modelování v praxi

Kompetenční modelování v praxi Kompetenční modelování v praxi část 4 Projekt: Dílna kompetencí města Uherské Hradiště Uherské Hradiště, 9. 6. 2011, 16.6. 2011 Ing. Milan Půček, MBA, PhD. Tento projekt je spolufinancován ESF prostřednictvím

Více

Strategie rozvoje města Ústí nad Labem

Strategie rozvoje města Ústí nad Labem Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 Ing. Milan Půček, MBA, Ph.D. Ing. David Koppitz Ústí nad Labem, 26.6.2013 Struktura prezentace 1. Představení zpracovatele strategie společnost MEPCO 2.

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Management. Tvorba a struktura plánu

Management. Tvorba a struktura plánu Management Tvorba a struktura plánu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu:

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A FUNDRAISING II.

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A FUNDRAISING II. PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A FUNDRAISING II. Mgr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA ZS 2016/2017 1 Opakování: Vlastní projekt (1, 2-3 studenti): PREZENTACE na CVIČENÍ (oponentura) PÍSEMNÁ seminární práce (mailem) Představte

Více

1.1. Původ pojmů manažer a management Úloha manažera a managementu Funkce manažerů Význam plánování a pojem plánu 13

1.1. Původ pojmů manažer a management Úloha manažera a managementu Funkce manažerů Význam plánování a pojem plánu 13 Obsah ÚVOD 1 1. ZÁKLADNÍ POJMY 5 1.1. Původ pojmů manažer a management 7 1.2. Úloha manažera a managementu 8 1.3. Funkce manažerů 9 2. PLÁNOVÁNÍ 11 2.1. Význam plánování a pojem plánu 13 2.1.1. Definice

Více

Strategický plán Jaroslav Jindra. Středisko pro volný čas dětí a mládeže v STRATEGICKÝ PLÁN. pro: období: od: do:

Strategický plán Jaroslav Jindra. Středisko pro volný čas dětí a mládeže v STRATEGICKÝ PLÁN. pro: období: od: do: Strategický plán - 1 - Jaroslav Jindra Středisko pro volný čas dětí a mládeže v STRATEGICKÝ PLÁN pro: období: od: do: datum: zpracoval: Strategický plán - 2 - Jaroslav Jindra STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ POSLÁNÍ

Více

2. Podnik a jeho řízení

2. Podnik a jeho řízení 2. Podnik a jeho řízení Řízení podniku Rozvoj podniku Vazba strategie procesy Strategie podniku SWOT analýza Podnik a IS Strategie IS/ICT Projekty 1/35 Řízení podniku - 1 Vrcholové vedení Řídící aktivity

Více

Základní postupy a zásady při plnění smlouvy s ohledem na 3E při zadávání veřejných zakázek

Základní postupy a zásady při plnění smlouvy s ohledem na 3E při zadávání veřejných zakázek smlouvy s ohledem na 3E při zadávání Příloha č. D2 Dokumentu Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech zadávání Vydal: Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného

Více

Hodnocení čerpání prostředků. v podmínkách MV. Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický

Hodnocení čerpání prostředků. v podmínkách MV. Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický Hodnocení čerpání prostředků EU v podmínkách MV Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický Odbor interního auditu a supervize Praha 12 / 2 / 2009 Obsah Jaké jsou možnosti čerpání z čeho čerpáme Ministerstvo

Více

I společnost potřebuje inovovat

I společnost potřebuje inovovat I společnost potřebuje inovovat Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc., Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK (http://www.martinpotucek.cz) Manažerská konference Flexibilní a inovativní firma

Více

Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011

Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011 Porada zástupů územních samospráv a jejich úřadů: Systém vnitřního řízení a kontroly Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011 Systém vnitřního řízení a kontroly

Více

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Programové prohlášení vlády určuje jako jeden ze svých hlavních cílů: - zvyšování kvality zdravotnické péče - zvyšování

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ Plán Zaměření na účel (cíle, poslání) řízeného procesu nebo organizační jednotky Stanovení cesty, jak ho ve stanoveném čase a na požadované úrovni dosáhnout Podstatné východisko úspěšné

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Obsah školení Základní logika modelu CAF Architektura modelu kritéria zlepšování Kvantifikace

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu Odborná skupina Organizace výzkumu ČFS JČMF K vývoji aktivit v organizaci výzkumu se zaměřením na hodnocení výsledků Akademické fórum XI 11. březen 2010 Praha Legislativa 2002 až 2009 Zákon 130/2002 Sb.,

Více

Role NKÚ v systému kontrolní činnosti ve veřejné správě. Ing. Miloslav Kala, viceprezident NKÚ Praha, 11. dubna 2012

Role NKÚ v systému kontrolní činnosti ve veřejné správě. Ing. Miloslav Kala, viceprezident NKÚ Praha, 11. dubna 2012 Ing. Miloslav Kala, viceprezident NKÚ Praha, 11. dubna 2012 Nejvyšší kontrolní úřad v systému kontroly ve veřejné správě Institucionální zajištění kontroly Parlament ČR systém finanční kontroly systém

Více

RÁMCOVÝ POPIS METODIKY A NÁSTROJŮ PRO ORGANIZACI A ŘÍZENÍ V DPML

RÁMCOVÝ POPIS METODIKY A NÁSTROJŮ PRO ORGANIZACI A ŘÍZENÍ V DPML Obecně: RÁMCOVÝ POPIS METODIKY A NÁSTROJŮ PRO ORGANIZACI A ŘÍZENÍ V DPML V DPML probíhá projekt optimalizace systému řízení, který vychází z dlouhodobé strategie společnosti. V rámci tohoto projektu je

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

Rada statutárního města Chomutova

Rada statutárního města Chomutova SMĚRNICE RSMCH Platnost od: 1.5.2013 Číslo: 038/03-13 Autor dokumentu: Správce dokumentu: Rada statutárního města Chomutova Odbor interní audit - právní úsek Název dokumentu: Pravidla pro periodické práce

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

ROZHODOVÁNÍ ROZHODOVACÍ PROBLÉM A PROCES

ROZHODOVÁNÍ ROZHODOVACÍ PROBLÉM A PROCES ROZHODOVÁNÍ ROZHODOVACÍ PROBLÉM A PROCES doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

Řízení projektového cyklu. představení oboru

Řízení projektového cyklu. představení oboru ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Řízení projektového cyklu (PCM - project cycle management) představení oboru Co je projekt? 2 Projekt Co je možno vlastně

Více

Řízení projektového cyklu. Fáze projektového cyklu

Řízení projektového cyklu. Fáze projektového cyklu ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Řízení projektového cyklu (PCM - project cycle management) Fáze projektového cyklu Řízení projektového cyklu Projektový

Více

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13 SYNEK Miloslav a kolektiv MANŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 20 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku...

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Ekonomický systém a systém ekonomického řízení AČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. e-mail: Jan.Skrbek@tul.cz Pracovní seminář na téma SSME (služby věda, správa a realizace) 18.3.2010 Pracovní seminář na téma

Více

Procesní přístup k projektům informačních systémů. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

Procesní přístup k projektům informačních systémů. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Procesní přístup k projektům informačních systémů RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Jaká byla moje cesta k zavedení a užití procesních prvků při řízení projektů veřejných informačních systémů se zaměřením

Více

Zásady institucionálního hodnocení VaV připravovaného v rámci Ipn Metodika (Efektivní systém hodnocení a financování VaVaI)

Zásady institucionálního hodnocení VaV připravovaného v rámci Ipn Metodika (Efektivní systém hodnocení a financování VaVaI) Zásady institucionálního hodnocení VaV připravovaného v rámci Ipn Metodika (Efektivní systém hodnocení a financování VaVaI) Daniel Münich garant klíčové aktivity #2 KRE 2012, Národní technická knihovna,

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Přístupy k tvorbě PRJMK a plánování

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Přístupy k tvorbě PRJMK a plánování Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Přístupy k tvorbě PRJMK a plánování 10. prosince 2009 HLAVNÍ TÉMATA Struktura, pojetí, aplikace částí PRJMK Způsoby tvorby koncepčních

Více

ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009

ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009 ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009 1 ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Úvod 1. Zhodnocení legislativního

Více

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020 Mgr. et Mgr. Tomáš Jirovec Ministerstvo vnitra Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly e-mail: tomas.jirovec@mvcr.cz tel.:

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období

Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období 2014-2020 v souvislosti s dalším využitím výstupů tohoto projektu a možností pro oblast GIS WORKSHOP MAPY BUDOUCNOSTI 10-11. června 2015

Více

ČR Jiří Čunek, předseda NSZM ČR NSZM ČR

ČR Jiří Čunek, předseda NSZM ČR NSZM ČR NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST M ČR Jiří Čunek, předseda NSZM ČR NSZM ČR 2006 1 1 Zdravá města, obce, regiony 1994 2006 76 členů (města, obce, kraje, mikroregiony) 24% obyvatel ČR NSZM ČR 2 2 Praha 6.12.20

Více

ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů. Ing. Petra Plevová

ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů. Ing. Petra Plevová ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů Ing. Petra Plevová Kvalita Norma ČSN EN ISO 9000:2001 Jakost (resp. synonymum kvalita) je stupeň splnění požadavků souborem typických znaků. Požadavkem

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Veřejná správa a regionální rozvoj Metodický list číslo 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Veřejná správa a regionální rozvoj Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Veřejná správa a regionální rozvoj Metodický list číslo 1 Cíl:Seznámení se s charakteristickými rysy soudobé evropské veřejné správy a jejím podílem na

Více

Úvod... 1 Otázky k zamyšlení... 4

Úvod... 1 Otázky k zamyšlení... 4 Obsah Předmluva.................................................... XIII Seznam obrázků.............................................. XXIII Seznam tabulek................................................

Více

MANAGEMENT I Téma č. 34

MANAGEMENT I Téma č. 34 MANAGEMENT I Téma č. 34 Řízení (management) podle cílů - MBO Systém managementu kvality doc. Ing. Monika GRASSEOVÁ, Ph.D. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu Katedra vojenského managementu

Více

VEŘEJNÉ POLITIKY 2. Veřejná správa a veřejná politika

VEŘEJNÉ POLITIKY 2. Veřejná správa a veřejná politika 1 VEŘEJNÉ POLITIKY 2 Veřejná správa a veřejná politika STÁT, VEŘEJNÁ SPRÁVA Různé pohledy na stát, pojetí státu, VS Výklad a chápání se liší: právo, sociologie, historické vědy, teorie byrokracie, politické

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro sociální služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro sociální služby SEKTOROVÁ DOHODA pro sociální služby Sektorová dohoda vznikla v rámci projektu Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů Číslo

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Rozhodování o veřejných výdajích Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR)

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Úloha marketingu v řízení podniku Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Nástroje a prostředky uskutečňování vztahů s veřejností Přímá marketingová komunikace snadnější získávání

Více

Strategické řízení IS v podmínkách VS přínosy a problémy

Strategické řízení IS v podmínkách VS přínosy a problémy Strategické řízení IS v podmínkách VS přínosy a problémy Ing. David Melichar, PhD., ČSSI Ing. Tomáš Hrabík, CORTIS Consulting 1.12.2008 Setkání informatiků, Kladno Trendy ve veřejné správě Smart Administration,

Více

EKONOMIKA BLOKU SPOLEČENSKÝCH POTŘEB EKONOMIKA VNĚJŠÍ BEZPEČNOSTI

EKONOMIKA BLOKU SPOLEČENSKÝCH POTŘEB EKONOMIKA VNĚJŠÍ BEZPEČNOSTI VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU SPOLEČENSKÝCH POTŘEB EKONOMIKA VNĚJŠÍ BEZPEČNOSTI Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D.

Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Rozhodování Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Rozhodování??? video Obsah typy rozhodování principy rozhodování rozhodovací fáze základní pojmy hodnotícího procesu rozhodovací podmínky rozhodování v podmínkách

Více

Marketing ve veřejné správě (N_MarVS)

Marketing ve veřejné správě (N_MarVS) Marketing ve veřejné správě (N_MarVS) Magisterské studium Garant předmětu: Vyučující: Typ studijního předmětu: Doporučený roč./sem.: Rozsah studijního předmětu:.. Způsob zakončení: Počet kreditů: 3 Forma

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002 Třídící znak 1 1 2 0 2 5 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 12 ZE DNE 11. PROSINCE 2002 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU BANKY 0 Česká národní banka podle 15 s přihlédnutím k 12 odst. 1 a 8

Více

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 CobiT Control Objectives for Information and related Technology Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 Agenda Základy CobiT Pojem CobiT Domény CobiT Hodnocení a metriky dle CobiT IT Governance Řízení

Více