P O S U D E K ZDVOJENÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ V403 PROSENICE - NOŠOVICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P O S U D E K ZDVOJENÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ V403 PROSENICE - NOŠOVICE"

Transkript

1 P O S U D E K NA DUMENTACI, ZDVOJENÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ V403 PROSENICE NOŠOVICE ZPRACOVATEL POSUDKU: DOC. RNDR. MIROSLAV MARTIŠ, CSC. (držitel autorizace dle ;, datum ydání: ) TÝM ZPRACOVATELE POSUDKU: MUDR. JAROSLAV VOLF, PH.D. hodnocení zdraotních rizik dle 258/2000 Sb. a 100/2001, OVZ ) RNDR. VLASTIMIL KOSTKAN, PH.D e smysl ), ní biologického hodnocení e smyslu 67 podl ING. Z MGR. V KEKEN, PH.D. RÝZNAR LEDEN 2015

2

3 1. Náze Zdojení stáajícího edení V403 Prosenice Nošoice bylo zoleno nadzemní edení za podmínky maxim dodržet stáající trasu edení. Z poronání naržených ariantních tras edení oblasti obce Lichno a oblasti obce Skalice u Frýdku Místku, a to zdojení edení e stáající trase jednoduchého edení (arianta 0 Lichno a arianta 0 Skalice ) trasy zdojeného edení (arianta I Lichno ) nebo zdojeného edení s posunem o cca 1,5 m od stáajícího edení (arianta I Skalice II Skalice ), byla preferoána úpraa trasy podle arianty I Lichno a arianty II Skalice. Palkoice a úpraa edení sy úseku úpray trasy oblasti obce Palkoice.

4 katastrální území, obec) dále uedenými katastrálními územími: dokumentaci specifikoáno obec Šišma, k.ú. Šišma obec Hlinsko, k.ú. Hlinsko obec Kladníky, k.ú. Kladníky obec Paršoice, k.ú. Paršoice obec Rako, k.ú. Rako u Hranic obec Býškoice, k.ú. Býškoice obec Malhotice, k.ú. Malhotice obec Rouské, k.ú. Rouské Kraj Zlínský, okres Vsetín: obec Kladeruby, k.ú. Kladeruby obec Lešná á, k.ú. obec Hostašoice, k.ú. Hostašoice obec Hodslaice, k.ú. Hodslaice obec Žiotice u obec Ve e obec Bordoice, k.ú. Bordoice

5 Kraj Moraskoslezský, okres Frýdek Místek: Místek obec Kozloice, k.ú. Kozloice obec Palkoice, k.ú. Myslík, k.ú. Palkoice obec Bašk obec Frýdek Místek, k.ú. Skalice u Frýdku Místku obec Janoice, k.ú. Janoice u Frýdku Místku obec Raškoice, k.ú. Raškoice obec Vyššní Lhoty, k.ú. Vyššní Lhoty obec Nižní Lhoty, k.ú. Nižní Lhoty obec Nošoice, k.ú. Nošoice 4. Obchodní firma oznamoatele Elektrárenská 774/ Praha Ing. Andrew Gayo Kasembe, Ph.D. Elektrárenská 774/ Praha 10 tel

6

7 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Dopisem MŽP Jarosla Volf, Ph.D. hodnocení, Natura 2000 j /ENV/14 ze dne byla doc. RNDr. Miroslau Martišoi, CSc.. Ministersto MUDr..D. (biologické.d. dokumentaci). V souladu s 9, odst. poskytl zpracoateli posudku další podklady pro zpracoání dokumentace. II. POSOUZENÍ DUMENTACE 1. a 2. uedených Dokumentace byla posouzena jak z ní uedených, a yužitím následujících symbolických zkratek. V dále uedených tabulkách je ždy prním sloupci releantními symboly zhodnocena formální úplnost této kapitoly dokumentace (, VN, VM). erbální hodnocení nedostatky formálního charakteru symbolické zkratky FN nedostatky formálního charakteru VN FM VM symboly Z odeslání, odeslání). Toto yhodnocení je shrnuto souhrnných tabulkách posudku.

8 Údaje o oznamoateli záazná osnoa dokumentace 1. Obchodní firma erbální posouzení symboly Bez oznamoatele (totožné s bodem 2). totožné s bodem 3). Posouzení zpracoatele posudku: Údaje o oznamoateli jsou formální i

9 I. Základní údaje záazná osnoa dokumentace. erbální posouzení symboly katastrální území) možnost (i z hlediska žiotního resp. odmítnutí 6. Popis technického a standardu. samospráných podle 10 odst. 4 a tato rozhodnutí ydáat V nutno získat pro ciilní letectí. FN VM Posouzení zpracoatele posudku: Základní údaje o Z hlediska olby technologie ýstaby edení 400 kv je dokumentaci poronáána arianta nadzemního a arianta podzemního edení.

10 Z hlediska lokalizace je dokumentaci uažoána arianta edení celé stáající trase a arianta noého trasoání obcích Lichno, Skalice u FrýdkuM úseku Palkoice Nošoice. Zpracoatel posudku se po zážení enironmentálních hledisek krajinného rázu biologická rizika spjatá s s ochrannými podmínkami eropsky ýznamných lokalit soustay Natura 2000 apod.) o nehodnosti podzemního edení a o edení trasoání uedeném dokumentaci obcích Lichno (arianta I), Skalice u FrýdkuMístku (arianta II) (posun stáajícího stožáru) a úseku Palkoice 405) a se S k elektromagnetického pole na zdraotní sta obyatel noým trasoáním uedeným posuzoané dokumentaci, úpraou trasy noým edením trasy úseku Palkoice Nošoice. Zpracoatel posudku uedené posuzoané dokumentaci. edení do transformoen Palkoice a Nošoice V naazujících stupních pr

11 II. Údaje o stupech záazná osnoa dokumentace 1. ochrany, elikost záboru) erbální posouzení symboly tomu, aby Dále je nutné s FN VN edení Ostatní suroinoé a 4. Nároky na dopraní a jinou Posouzení zpracoatele posudku: Ve ztahu k energetické zdroje a na dopraní i jinou infrastrukturu) s ohledem na dosažitelnou podrobnost dokumentaci posuzoané etapy. V d bude nutno at elikost a dobu trání záboru. it kce posudku. rámci tohoto

12 záazná osnoa dokumentace 1. III. Údaje o ýstupech formální a erbální posouzení symboly množstí emitoaných 2. od, množstí odpadních 3. V nakládání s odpady noého edení. FN VN 4. Rizika haárií zhledem k narženému použití látek a technologií 5. Ostatní Hluk a ibrace edení b. V pásmu je hodné proozoatele k proozu edení u staeb ochranném FM VM 6. Ostatní Ochranná pásma technické infrastruktury 7. Terénní úpray spojené s lastní ýstabou edení (betonoé patky, montáž konstrukce stožáru) nejsou sým rozsahem podstatné. Vzhledem k stáajícího koridoru, s ohledem na zúžení stáajícího ochranného pásma edení i s charakteru ásahy do krajinného rázu,, a e ztahu k V poronání se stáajícím edením íce uplatní yšší stožáry noého edení (oproti stáající ýšce stožáru 30 m budou noé stožáry ysoké 46, resp. 54 m).

13 dokumentace, tento nepopiratelný negatiní dopad Posouzení zpracoatele posudku: Ve ztahu k dokumentaci Emise do ozduší, odpadní ody a odpady jsou s spolu s V edení. Posouzení liu zá y noého posudku. rámci tohoto

14 ÚDAJE O STAVU ŽIVOTN záazná osnoa dokumentace 1. erbální posouzení symboly 1.1. Územní systémy ekologické stability krajiny edení s linioé nadzemní elektrické edení principu nekoliduje s biokoridory a biocentry lokálních ÚSES. V Natura 2000 Staební práce souisející s ýstabou noého edení kolidují s lokality (EVL) (zejména Zásady organizace staby) musí tento konflikt FM VM musí být respektoány. Rizika souisející s edení blízkosti ch oblastí (PO) PO PO nad odními toky) musí být minimalizoána odpoídající aronou signalizací. noého 1.3. Z 1.4. P 1.5. Významné krajinné prky 1.6. Území historického, kulturního nebo archeologického ýznamu S a území kontaminoaná nad míru únosného zatížení 1.9. E území

15 2. Charakteristika 2.1. Ozduší a klima 2.2. Voda 2.5. Fauna, flóra a ekosystémy 2.6. Krajinný ráz 2.7. Obyatelsto a hmotný majetek

16 3. Celkoé zhodnocení z hlediska jeho únosného zatížení Posouzení zpracoatele posudku:, územní systémy ekologické stability a samostatných jsou údaje posuzoané dokumentaci daném území z hlediska jeho únosného zatížení.

17 KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA I. a hodnocení jejich elikosti a ýznamnosti záazná osnoa dokumentace erbální posouzení I.1. Vliy na obyatelsto, Vli na obyatelsto byl posouzen jen pro fyzikální determinanty resp. rizikoé faktory pro zdraí, nikoli pro staby ochranném pásmu. symboly Ochranné pásmo zniká dnem nabytí prání moci kud není podle staebního ochranném pásmu. hodnocením FM VM ýznamných determinant zdraí, nebylo dokumentaci názu uedeno. V na zdraí

18 I.1.3. Kritéria a hygienické limity I.1.4. Odhad liu elektromagnetického pole na zdraí u nadzemního edení I.1.5. Charakteristika zdraotního rizika u I.1.7. Hluk neionizujícího nadzemního edení zdraí I.1.9. Kritéria pro posouzení I Hluk ze staební I Odhad hladiny hluku u nadzemního edení hluku ýstaby a proozu dojitého edení 400 kv I Nejistoty hodnocení I.2. I.3. Vliy na ozduší a klima Vli na hlukoou situaci a eent. další fyzikální a biologické charakteristiky I.3.1. Hluk V proozu edení u staeb tralému obýání ochranném pásmu je hodné proozoatele k ; FM VM I.3.2. Vibrace I.4. Vliy na porchoé a podzemní ody Bez I.4.1. Vliy na porchoé ody I.4.2. Vliy na podzemní ody I.5.

19 I.6. Vliy na horninoé I.7. I.8. Vliy na soustau Natura 2000 Vliy na faunu, flóru a ekosystémy I.8.1. Vliy na faunu I.8.2. Vliy na flóru I.8.3. Vliy na ÚSES I.9. Vliy na krajinu I.9.1. Konflikt s hodnotami I.9.2. Konflikt s estetickými hodnotami, zásah do I.10. Vliy na hmotný majetek a kulturní památky Posouzení zpracoatele posudku: Vli na obyatelsto byl posouzen jen pro fyzikální determinanty resp. rizikoé faktory pro zdraí, staby ochranném pásmu. Zýšení edení nad zemí resp. nad trale obýaným objektem narhoané dokumentaci lze dané poažoat. V naazujících fázích y eterminant zdraí ( ochranném pásmu) nebylo V posudku. rámci tohoto turní památky jsou

20 II. z hlediska jejich elikosti a ýznamnosti záazná osnoa dokumentace erbální posouzení Zdojené edení 400 kv narženém koridoru yoláá symboly hlediska jejich elikosti a ýznamnosti ochranného pásma jsou iy na sociální a ekonomické determinanty, které posouzeny nebyly. Pro FM VM ochranného pásma, jsou negatiní liy eliminoány. krajiny jsou ýznamné e fázi staebních o edení toky) musí být minimalizoána odpoídající aronou signalizací. sronatelné s liy stáajícího koridoru jednoduchého edení 400 kv (užší ochranné pásmo, yšší stožáry). Z hlediska možnosti Posouzení zpracoatele posudku: posuzoaném mické determinanty posouzeny nebyly. Vliy na sociální a ekonomické determinanty musí být posouzeny tohoto posudku. rámci

21 Vliy autorizoanou osobou samostatné studii e fázi dokumentace V eropsky ýznamných lokalit (EVL) oblasti Rizika souisející s minimalizoána odpoídající aronou signalizací. Charakteristika možných haáriích a nestandardních staech Posouzení zpracoatele posudku: III. Charakteristika enironmentálních rizik a nestandardních staech oiska

22 IV. k k na žiotní nárhu stanoiska. podmínkách Posouzení zpracoatele posudku: Specifikace podmínek k je V. Charakteristika použitých metod prognózoání a Charakteristika použitých metod prognózoání a Dokumentace. Posouzení zpracoatele posudku: rámcoé lokalizaci.

23 VI. dokumentace V k dispozici podrobné údaje o lokalizaci jednotliých ré liy prky ÚSES nárhu stanoiska do dalších fází projektoé dokumentace, FN VN územní rozhodnutí, resp. do zásad organizace ýstaby. Posouzení zpracoatele posudku: dokumentaci, jsou Nárh stanoiska ukládá

24 záazná osnoa dokumentace rozsahu pro každou erbální posouzení odlišných technologických a Z hlediska olby technologie ýstaby edení 400 kv byla poronáána arianta nadzemního a arianta podzemního edení. Ze sronání uedeného dokumentaci yplýá, že arianta podzemního edení je z Zpracoatel posudku se po zážení enironmentálních symboly kologická a biologická rizika spjatá s kolizí s ochrannými podmínkami eropsky ýznamných Z hlediska lokalizace noého zdojeného edení úseku Prosenice Nošoice dokumentace posuzuje edení 400 kv. liší trasoání: 1. obci Lichno: arianta 0 s Dunaj trase stáajícího edení, arianta I s použitím úseku stáajících stožároých o cca 25 m se ; 2. obci Skalice u Frýdku Místku: arianta 0 s použitím trase stáajícího edení, arianta I s posunem cca 1,5 m 225 od osy stáajícího edení o cca 1,5 m jihozápadním posunem o cca 195,5 m (225) do stáající trasy edení); 3. : objektu pily potoku, tím posun noého ochranného pásma na kraj ochranného pásma stáajícího edení a storu pro pilu; 4. : ; 5. úseku Palkoice Nošoice: edením V 405 s transformony Nošoice; 6. enice.

25 S uážením liu elektromagnetického pole na zdraotní sta obyatel bydlení se ýše uedeným noým trasoáním posuzoané dokumentaci, s olbou arianty I Lichno z, arianty II Skalice z, s úpraou trasy narhoané a a s noým edením trasy úseku Palkoice Nošoice spolu se šoice a se m do transformony Palkoice 6. poronání aktiních ariant zdojeného edení s pasiní nuloou ariantou (zachoání jednoduchého edení e stáající trase). Tento trasoání stáajícího jednoduchého a noého zdojeného edení Palkoice), je ýše uedeného poronání z dosaženo. FM VN Posouzení zpracoatele posudku: Trasoat noé edení koridoru stáajícího edení s úseku Palkoice Nošoice a se záazná osnoa dokumentace Posouzení zpracoatele posudku: erbální posouzení symboly posuzoané dokumentace odpoídá její náplni a narhoanému hodnocení.

26 NETECHNICKÉHO CHARAKTERU záazná osnoa dokumentace netechnického charakteru erbální posouzení symboly FM VN (Týnec Krasíko) titulku kapitoly Všeobecný popis Posouzení zpracoatele posudku: dokumentace a je souladu s záazná osnoa dokumentace staebního zhledem k oznámení) a dále obrazoé a grafické. erbální posouzení posuzoanému oací dokumentace jsou yhodnocena naazující tabulce. symboly ýznamných lokalit a oblastí. yhodnocena naazující tabulce. Posouzení zpracoatele posudku: dokumentují soulad

27 zájmoého území. na celistost eropsky ýznamných ch oblastí zájmoém území. tu ochrany nebo Datum zpracoání dokumentace Podpis zpracoatele dokumentace

28

29 datum katastrální území odbor staebního žiotního MMPr/ /2013/KI Sušice u Prusínky Šišma rozporu s plánoací dokumentací obcí Šišma detailní lokalizace rámci projednáání dokumentace pro Lipník nad MU/14945/20 13/SÚ Osek nad Hlinsko, Kladníky, Radotín u Lipníka nad trase uedených katastrálních území naprostém souladu s dokumentací detailní lokalizace rámci projednáání dokumentace pro územní leby, Týn nad Dolní Opatoicích, /Ka Rako u Hranic, Býškoice souladu s dokumentací obcí detailní lokalizace rámci projednáání dokumentace pro územní Všechoice, /Ka souladu se plánoání území obcí Rouské a Malhotice detailní lokalizace rámci projednáání dokumentace pro územní Valašské odbor regionálního rozoje a územního plánoání /2013 Noé Komároice, Kladeruby, Lhotka nad Lešná, Vysoká u Valašského souladu s územními plány obcí detailní lokalizace rámci projednáání dokumentace pro územní Perná u Valašského

30 odbor územního plánoání a staebního Hostašoice, Hodslaice, Žiotice u Noého plánoací dokumentace obcí Hostašoice, detailní lokalizace rámci projednáání dokumentace pro územní staebního Frenštát pod odbor ýstaby a územního plánoání OVÚP/13787/ 2013/stra/spi s2961/2013 Bordoice, Lichno u Noého Frenštát pod plánoání obcí souladu se Lichno, Frenštát pod detailní lokalizace rámci projednáání dokumentace pro územní Tichá na FrýdkuMístku, obor územního plánoání a územního rozoje MMFM 91101/2013 Kozloice, Myslík, Palkoice, Baška, Skalice u Frýdku Místku, Raškoice, Vyššní Lhoty, Nižní Lhoty, Nošoice rozporu s územními plány obcí FrýdkuMístku, Kozloice, Palkoice, Baška, Raškoice, Nižní Lhoty, Vyššní Lhoty a Nošoice detailní lokalizace rámci projednáání dokumentace pro územní

31 Frýdlant nad Ostraicí, odbor regionálního rozoje a MUFO 15091/2013 Janoice u Frýdku Místku dle scháleného územního plánu obce na plochách krajinné umístit linioé staby technického ybaení, resp. linioá edení za staby budou respektoat existující a naržené prky ekologické stability, kdy nezbytných Zdojení stáajícího edení V403 Prosenice Nošoice je ymezen Zásadách územního rozoje Moraskoslezského kraje (ZÚR MSK), které jsou ydáání územních pro rozhodoání území yplýá z kapitoly energetika ZÚR MSK respektoat koridor republikoého ýznamu pouze pooloání linioých staeb respektoání edení platné pro zdojení edení 400 kv Prosenice Nošoice elektrood uedeného charakteru sou jeden regionální a jeden lokální biokoridor oba tyto kolidoat s funkcí lokálního biokoridoru) ost je rozporu se scháleným územním plánem obce Janoice a to z stanoenou regulatiy územního plánu obce Janoice není kolmém detailního trasoání koridoru katastrálním území Janoice u Frýdku Místku bude podkladem pro projednání dokumentace Raškoice, /2013/SÚ/ Olš/208 Raškoice a Vyššní Lhoty souladu s dokumentací obcí Raškoice a Vyššní Lhoty detailní lokalizace rámci projednáání dokumentace pro územní

32 Dobrá, staební SÚ 2556/ /Fri Nižní Lhoty, Nošoice podle územního plánu Nižní Lhoty je plochách VZ zastaitelné ploše T technické infrastruktury, ploše Z a ploše D dopraní infrastruktury je detailní lokalizace rámci projednáání dokumentace pro územní nezbytnou technickou infrastrukturu (VZ a (Z); edení ZVN 403 Nošoice Prosenice je zde uedeno jako staby technické infrastruktury pod podle Územního plánu nachází je yužití pro edení technické infrastruktury a ustné linioé staby technického ybaení; ýstaba edení 400kV naržena souislosti s yedením ýkonu z TS Nošoice a s tím souisející rozodny yplýající z s plánoací dokumentací územního rozhodnutí)

33 Olomouckého kraje, odbor žiotního datum jednací KÚ/ 69128/ 2013/O ŽPZ/73 11 stanoisko kraje nezasahuje do žádné eropsky ýznamné lokality soustay NATURA 2000, pouze jednom rozsáhlé EVL CZ stanoisek Je zato formulaci podmínek nárhu souhlasného stanoiska posudku. zhledem k dálenosti spojení s ochrany nebo celistost Zlínského kraje, odbor žiotního KUZL 50235/ 2013 Trasa edení na území Zlínského kraje neprotíná (území soustay NATURA 2000). Nejbližší eropsky ýznamnou lokalitou je EVL CZ jiny jasnoskrnné. Vzhledem k Moraskoslezský kraj MSK /2013 Realizace egetace s Galocarpinetum, 91EO Smíšené jasanooolšoé lužní lesy temperátní a boreální Eropy AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae

34 rbou šedou. Jelikož zdojené edení V 403 je edeno trase stáajícího jednoduchého edení V uedených EVL. Staba zdojeného edení nebude mít yšší nároky na ymezení ochranného pásma, a p krajiny. s

35 III. S Posouzení zpracoatele posudku: u odpoídá eropskému standardu a je dané úroni podrobnosti IV. K Posouzení zpracoatele posudku: použitou dokumentaci a jsou ýchodiskem pro

36

37 V. K OZNÁMENÍ A K DUMENTACI oznámení (Z1 Z21) a k dokumentaci (D1 D25) je obsaženo naazující tabulce.

38

39 Z 1 Odesílatel FrýdkuMístku, odbor žiotního datum odeslání MMFM /2013 Z hlediska odního zákona nepoažujeme za nutné celém V DUMENTACI V souladu s dalšími posuzoán celém procesu EIA, Sb. podkladem pro dokumentaci pro. ZPF požadujeme, aby nedocházelo k dalšímu záboru Vzhledem k co nejyššímu yužití stáající trasy edení a stáajících stožároých míst bude zábor ZPF minimalizoán,.. edení s ýznamnými krajinnými prky a eropsky ýznamnými lokalitami. Moráka a ÚSES. Oznámení liem na krajinný ráz. Realizace staby si yžádá S dokumentace je Biologické hodnocení a Hodnocení liu na soustau Natura 2000, specifikace podkladem pro dokumentaci pro. oznámení šak neobsahuje které bude nutno ykácet. Z hlediska zákona o odpadech nakládání s odpady nemáme Z hlediska lesního zákona 50 m od okraje lesa je nutné požádat o ydání souhlasu s Vzhledem k co nejyššímu yužití stáající trasy edení a stáajících stožároých míst bude zdálenosti do 50 m od okraje lesa minimalizoáno, detailní.

40 Z 2 Hranice, odbor staební OSUZPD/166 80/13 souladu se zákonem o zásadami OZP a souladu s pro nakládání s odpady. V souladu s dalšími posuzoán celém procesu EIA, uedené požadaky jsou dokumentaci. žiotního celé délce a tím dbát na zachoání ochranného pásma PUPFL. Vzhledem k co nejyššímu yužití stáající trasy edení a stáajících stožároých míst bude detailní lokalizace stož. toku, ochranných pásem V odopráních podkladem pro dokumentaci pro. odního zákona. ochrany ozduší, jejichž ochrana je Z OŽP/89002/2 013 nemáme námitek proti žiotního ochrana ozduší se ochrana ZPF pro k.ú. Hostašoice, Hodslaice, ochrana nepožadujeme posoudit podle nepožadujeme posoudit podle rekonstrukci edení požadujeme použít typy ochranného pásma V souladu s dalšími posuzoán celém procesu EIA. V souladu s dalšími posuzoán celém procesu EIA; dokumentaci narhoané typy zúžení ochranného pásma.

41 stabou narženou e spráním území MÚ Noý ; respektoat záplaoá V podkladem pro dokumentaci pro. její aktiní zónu a další není dosud ybudoán odood pro ody pro indiiduální respektoat ochranná pásma Z / /OŽP/Ún u zájmoých územích odpadoé námitek bez není ochrana ozduší bez ochrana ZPF dojde k Komároice, Kladeruby, Lešná, Vysoká u Val. k.ú. D releantní podklady e ztahu k. žádost orgán ochrany ZPF posoudí a slušnému

42 PUPFL již existuje z jelikož se Vzhledem k co nejyššímu yužití stáající trasy edení a stáajících stožároých míst bude ochranné pásmo edené na inestorem z hlediska lastníky releantní podklady e ztahu s lastníky PUPFL. noých stožár plochu 30 m 2 omezením PUPFL; práo na náhradu újmy zniklé lese lastníkoi lesa Z 5 Krajská hygienická stanice Moraskoslezskéh o kraje se sídlem rámci posuzoání uedeného 100/2001 Sb. Z 6 Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem Olomouci KHSOC/2750 2/2013 a nepožaduje Z 7 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se KHSZL 24227/2013/2.5/H/VS/ URB02 nepožadujeme další Z 8 žiotního inspektorát Brno /13/BLV

43 Z 9 žiotního / 13/OBS V souladu s dalšími posuzoán celém procesu EIA. inspektorát Olomouc 100/2001 Sb. Z 10 inspekce žiotního inspektorát Ostraa / 13/VHK hlediska ochrany územími a eropsky ýznamnými lokalitami S dokumentace je Biologické hodnocení a Hodnocení liu na soustau Natura 20 nepoolených jezdech,. budou probíhat chto územích, nutno se obrátit na sprání orgán s žádostí o jsou k ýjimky, souhlasy, poolení atd. Z 11 Archeologický ústa Akademie..i /13DS s archeologickými nálezy ohlásit termín zahájení zemních prací, umožnit proedení záchranného archeologického P koordinoán s Archeologickým. Z 12 Národní památkoý ústa, Generální NPÚ 310/90954/20 13 jelikož neprochází územím památkoé rezerace, památkoé zóny ani ochranným pásmem zón, památek; uažoané linii se kulturní památky zapsané z hlediska zájmu státní k

44 nabídnout archeologická data z Státní archeologický seznam Nabídka. yužita e fázi Z SBS/35995/2 013/OBÚ 05/630/Ing.Kt zahájení danému Moraskoslezské ho a Olomouckého nachází ložiskoém území nebo dobýacím prostoru je nutno postupoat dle ustanoení horního zákona V (horního zákona). Z 14 Ministersto žiotního /780/13 odbor ochrany ozduší nemá k ochrany ozduší Z 15 Ministersto žiotního /740/13 edení byly použíány šetrné technologie, které zabrání deastaci koryt odních Požadaky budou respektoány Zásad organizace ýstaby a staby edení. ochrany od respektoat omezení záplaoých oblastech; z hlediska ochrany od Z 16 Agentura ochrany památku Skalická Moráka lesy (ochranné pásmo edení) proti smyslu ochrany území), zejména souislosti s ysokotlakoého plynoodu; Z celém dokumentace je poronání jednotliých ariant realizace synergických a kumulatiních ú s dalšími biologické hodnocení (jako dokumentace) zahrnuje arianty a posouzení Skalická Moráka; e fázi.

45 Z 17 Ing. Jan Kyselý, Obchodní 709 Obchodní historické souislosti staby elektrického edení staby ze dne ) pod edením elmi ysokého zásahy do sého lastnického práa ochranného pásma tohoto edení; silné které kolem edení elmi škodlié pro zdraí lidí i kolem edení; nesouhlasíme s tím, aby stáající edení V403 bylo zdojeno Podle dohody mezi lastníkem stáajícího edení objektu pily nahrazen stožárem noého zdojeného edení posunutým o (blíže k ; noý stožár typu Soudek ede fázoé ochranné pásmo noého edení se tak posune na kraj stáajícího pilu o cca 15 m; ochranné pásmo 58,6 m minimální ýšky edení fázoých 13,1 m nad zemí garantuje souladu s stanoenými limity intenzit elektromagnetického pole ( limity zakotené Sb., noelizoaném že. ), Z 18 Olomoucký kraj, hejtmana Ing. Michal Symerský KÚ /2013 koordinoáno procesu dokumentace Zásadách územního rozoje Olomouckého kraje, kde je Je zato úahu posudku i nárhu stanoiska. rozporu se strategickým dokumentem Programem rozoje územního obodu Olomouckého kraje S dokumentaci a jejích ílohách (4. Akustická studie, 5. Posouzení liu neionizujícího zdraí). Z 19 Moraskoslezský kraj, odbor žiotního MSK /2013/

46 naazujících rozhodnutí Je zato úahu nárhu stanoiska. Skalická Moráka. Pokud si realizace staby yžádá rozporu se základními ochrannými podmínkami rezeracích dle 34 uedeného zákona a památky dle 35 tohoto si poolení orgánu ochrany Ve stati D. I. 4. (str. 59) Vliy na floru, faunu a ekosystémy s ohledem na Je zato úahu nárhu stanoiska. inestor zajistí ekologický odborných znalostí Ostraice CZ a Nia Je zato úahu nárhu stanoiska. tokem s doproodnými protahujících z Beskyd do Moraské brány. Krajský optickou signalizaci na edení V403 s s protahujícím ptactem. ostatními zákony oblasti kompetenci nemá krajský oznámení daného ínky.

47 Z 20 Olomouckého kraje, odbor žiotního KÚ/ /2013/OŽPZ /7149 aby narhoaný eden maximální možné Vzhledem k co nejyššímu yužití stáající trasy edení a stáajících stožároých míst bude ého. ydání V podkladem pro dokumentaci pro. orgán ochrany ozduší: z hlediska ochrany ozduší posuzoat dle zákona o posuzoání V souladu s dalšími posuzoán celém procesu EIA, ozduší. orgán odpadoého orgán ochrany celé sé trase nezasahuje do žádné eropsky ýznamné lokality soustay NATURA 2000, pouze náhon Strhanec, který je V konzultoány podmínky realizace. nebo jiné EVL nelze k který je omezen na území zhledem k

48 Z 21 Zlínského kraje, odbor žiotního hodnocení ekologických rizik KUZL 767/2014 ochrany ZPF ministersto situoána do ochranného odního zdroje Vysoká nutný souhlas odopráního D dokumentace pro územní releantní podklady e ztahu k. V podkladem pro dokumentaci pro. ochrana ozduší: bez odpady:

49 DUMENTACI odesílatel D 1 FrýdkuMístku, odbor žiotního datum odeslání MMFM /2014 odní zákon: posuzoaným k základoých patek, pokud by se podzemní oda yskytoala nad úroní základoé spáry podle Je zato úahu nárhu stanoiska. exponoaných lokalitách hyd dokumentace bude haarijní ohrožení porchoých nebo podzemních od byly zákon o odpadech: bez lesní zákon: z dokumentace dojde k kompetenci Magistrátu Místku (dále jsou uedeny podmínky žádosti o ydání souhlasu s Vzhledem k co nejyššímu yužití stáající trasy edení a stáajících stožároých míst bude pro dokumentaci pro územní. D 2 odbor a žiotního žiotního MMPr/ /2014/STAV zásahu do ýznamných stanoisko podle 4 zákona Je zato úahu nárhu stanoiska budou konzultoány podmínky.

50 D 3 Hranice, odbor staební OSUZPD/177 55/14 ochrana ZPF: pro trasu zažádat orgán ochrany ZPF o souhlas s nárhem trasy D releantní podklady e ztahu k. žiotního D OŽP/63679/2 014 žiotního ochrana ozduší: bez ochrana ZPF: dalších fázích ochrany ZPF o ydání D releantní podklady e ztahu k. kterém dojde ke snížení ohranného pásma tento požadaek byl respektoán, les) s záplaoého území a na V podkladem pro dokumentaci pro. nutný souhlas odopráního zájmoém území na staba Vodood Žiotice u Noé je odojem D 5 Valašské žiotního /2014/P a ochrana ozduší: bez

51 D 6 Krajská hygienická stanice Moraskoslezskéh o kraje se sídlem KHSMS 31664/2014/F M/H podklady odpoídají 258/2000 Sb. a souisejících orgánem akceptoán D 7 Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem Olomouci KHSOC/1992 3/2014/PR/H D 8 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem e KHSZL/1934 0/2014 ochranného pásma a minimální ýšky fázoých konstatoat, že budou dodrženy podmínky pro O preenci, jsou zahrnuta do nárhu stanoiska. k žádnému naýšení zdraotního rizika Zdraotní rizika z hluku jak nejsou ýznamná a realizaci za akceptoatelnou. Z s naržených k preenci, D 9 žiotního /14/BLV inspektorát Brno

52 D 10 žiotního / 14/OZP inspektorát Olomouc D 11 žiotního / 14/VMJ dokumentaci inspektorát Ostraa z hlediska odpadoého D (str. 64) pokud bude užita pro terénní úpray. souladu se zákonem o 294/2005 Sb., o podmínkách jejich yužíání na porchu terénu 184 kap. D. IV (str. Podmínka biologického dozoru do nárhu stanoiska. z nebude odpadem; pro spaloání/spoluspaloání uprait podmínku týkající se biologického dozoru na dozor, který D 12 Moraskoslezské ho a Olomouckého SBS/ 26521/2014/ OBÚ01/1 katastrálních územích Jasenice u Valašského eidoán dobýací prostor Lešná (stanoený pro organizaci GREEN GAS DPB, a.s.). Poolení staby a doloženo V (horního zákona). Sb. spolu s nárhem ochrany ýhradního ložiska.

53 D 13 území Moraskoslezské ho a Olomouckého SBS/26518/2 014/OBÚ 05/630/Ing.Kt za podmínky, že u staby nacházející se ložiskoém území nebo dobýacím prostoru bude postupoáno dle ustanoení 8 Sb. (horního zákona) V (horního zákona). Sb. D 14 Ministersto žiotního ochrany ozduší MZPMVHM G 19ZU57783/ ENV/142291/ 710/14 D 15 Ministersto žiotního ochrany od MZPLBHNO ODOW57783 /ENV/ /710/14 dokumentace obsahuje posouzení liu staby na režim porchoých a stojatých od; Je zato úahu nárhu stanoiska. hloubení a betonoání patek možná rizika haárií jsou zhodnocena kapitole D.III uedena kapitole D.IV; požadujeme, aby uedená D 16 Ing. Jan Kyselý, Obchodní probíhalo rozsáhlé posuzoání procesu EIA u staby, která trpí zásadními práními adami Proces posuzoání liu na ces) na tento proces bude naazoat Obchodní 524 staby byla porušena pod trasou edení, paní Anny Kyselé a pana Jana Kyselého), když jim nebylo EIA proces se neztahuje na minulosti zrealizoané a. ;

54 tuto argumentaci jsme V procesu posuzoání liu šech okamžicích, kdy je dán k které se budou konat za k oznámení i k dokumentaci je obsahem této posudku); prostor pro dokumentaci pro ení je 183/2006 Sb.,. Koridor pro zdojení edení V403 Prosenice Nošoice byl normatiního aktu; realizoán záazný kterou schálila láda sým 2009; tento koridor je ymezen i Aktualizací Politiky územního rozoje s projednání ládou roce 2015; d koridoru je u seerposílení a zapojení naší ní soustay do eropského systému UCTE (Union for the Coordination of Transmission of Electricity) a zlepšení tranzitní funkce ; náaznosti na Politiku koridor ymezen zásadách územního rozoje schálenými zastupitelsty (Olomouckého, Zlínského a Moraskoslezského); toto ymezení je záazné pro územní plány obcí, jimiž tento koridor prochází.

55 stožár nelze posunout nad obytné domy argumentace oznamoatele nebyl prokázán žádný škodliý li edení na lidské zdraí? V dokumentaci a jejích p z (106/2010 Sb.), o jednoduchého edení 400 kv jeho ochranném pásmu poinen respektoat. žádáme, aby bylo proedeno Zpracoatel posudku poažuje stáajícím edením pobytu objektech ochranném pásmu edení jaká je u nich majících s edením souislost: leukémie, rakoina, Alzheimeroa nemoc, Parkinsonoa nemoc, roztroušená skleróza, poruchy poruchy sluchu, poruchy spánku, jakož i jaká je ykázán tyto choroby Zdojení stáajícího edení V403 Prosenice Nošoice na lidské zdraí za odpoídající zpracoatel posudku nesmí dopracoáat dokumentaci. nesouhlasíme s tím, aby edení V403 bylo areálu pily zdojeno; Zpracoatel posudku neposuzuje sta, který není dokumentaci yhodnocen a nesmí dokumentaci dopracoáat. pily D 17 Obec Kozloice OÚ328/2014 bez D 18 Obec Lichno tráme na zachoání stáající P Lichno je yolán existencí pásma ) ochranném pásmu zdojeného edení; arianta I je oproti edení) posunuta o cca 25 m posouá; z hlediska posouzení nezbytné, proto je posudkem a nárhem s.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 4050/ENV/14 Ing. Hlaváčová / l. 2993 27. 1. 2014 Věc: Posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 20. 1. 2014 Č. j.: 4050/ENV/14 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Příloha 01. Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání

Příloha 01. Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání Příloha 01 Deskriptory kalifikačních úroní Národní soustay poolání Znalosti teoretické a faktické (aplikoatelné e ýkonu ) Doednosti kognitiní - použíání logického, intuitiního a tůrčího myšlení a doednosti

Více

MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE

MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE Seminář: Jak na handicapy lesního pedagoga Kouty n. D.,12.-13. 11. Ing. Jan Řezáč Záměr semináře Vytořit platformu, která finančně, organizačně a metodicky zajistí

Více

Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa školy

Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa školy Výroční zpráa o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešo za školní rok 2012/2013 Č.j.: S11/13 1. Základní údaje o škole 1.1 škola náze školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešo adresa školy

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Masarykova ústavu vyšších studií Českého vysokého učení technického v Praze

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Masarykova ústavu vyšších studií Českého vysokého učení technického v Praze Zpráa Akreditační komise o hodnocení Masarykoa ústau yšších studií Českého ysokého učení technického Praze čeren 2014 Úod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na sém zasedání č. 1/2014 e dnech 3.

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 5. 2012 Č. j.: 36025/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky 1 ze dne: Naše značka: 97856/ENV/lO Vyřizuje: Ing. Krausová/1.2142 PRAHA 10. u. 2010 Věc: Posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 8. března 2013 Č. j.: 15412/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. z anglického originálu) PRVNÍ POLOLETÍ. tok vzrostl o 53,7 mil. USD na 27,1 mil. USD.

CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. z anglického originálu) PRVNÍ POLOLETÍ. tok vzrostl o 53,7 mil. USD na 27,1 mil. USD. CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. OZNAMUJE VÝSLEDKY ZA DRUHÉ TLETÍ A PRVNÍ POLOLETÍ z anglického originálu) - se - OIBDA VNEM DRUHÉ TLETÍ kurzu o 8% na 166,8 mil. USD kurzu zrostla o 44% na 46,8

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Příloha č. 3 - Vyhodnocení projednání návrhu změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Odry správní území Heřmánky

Příloha č. 3 - Vyhodnocení projednání návrhu změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Odry správní území Heřmánky I. POŽADAVKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ A KRAJSKÉHO ÚŘADU v rámci společného jednání o návrhu Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava ze dne 8.9.2010,

Více

Zkraty v ES Zkrat: příčná porucha, prudká havarijní změna v ES nejrozšířenější porucha v ES při zkratu vznikají přechodné jevy Vznik zkratu:

Zkraty v ES Zkrat: příčná porucha, prudká havarijní změna v ES nejrozšířenější porucha v ES při zkratu vznikají přechodné jevy Vznik zkratu: Zkraty ES Zkrat: příčná porucha, prudká haarijní změna ES nejrozšířenější porucha ES při zkratu znikají přechodné jey Vznik zkratu: poruchoé spojení fází nazájem nebo fáze (fází) se zemí soustaě s uzemněným

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 16. 5. 2012 Č. j.: 38561/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 9. 2. 2010 Č.j.: 13237/ENV/1O ZÁ VĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráa II. SAMOSTATNÁ TECHNICKÁ PŘÍLOHA erze 6. 12. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákoa 292/9

Více

Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje

Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje Severa Září 2013 Definice veřejné infrastruktury 2 odst. 1 písm. k stavebního zákona Veřejnou infrastrukturou se rozumí pozemky, stavby, zařízení, zřizované nebo užívané

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008

Více

1. M ení místních ztrát na vodní trati

1. M ení místních ztrát na vodní trati 1. M ení místních ztrát na odní trati 1. M ení místních ztrát na odní trati 1.1. Úod P i proud ní tekutiny potrubí dochází liem její iskozity ke ztrátám energie. Na roných úsecích potrubních systém jsou

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 3. července 2014 Č. j.: 45714/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Název záměru: záměru: "ZyÝšení kapacity autovrakoviště Červené Janovice" v k.ú. Červené Janovice

Název záměru: záměru: ZyÝšení kapacity autovrakoviště Červené Janovice v k.ú. Červené Janovice i7 /. ṟ --- ~I Praha: Číslo jednací: 25.10.2011 180412/20lllKUSK Dle rozdělovníku Spis. značka SZ l804l2/20ll1kusk/8 Vyřizuje: Značka: Ing. Daniela Zemanová/345 OŽP/Zem ZÁVĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. 2. 2014 Č. j.: 48327/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 14. 8. 2013 Č.j.: 57798/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona)

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) Odůvodnění zpracované pořizovatelem 1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a) Vyhodnocení souladu

Více

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ [ 2012] AC-T

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ [ 2012] AC-T AC- T AC- T BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ [ 20] AC-T >>> WILKA VLOŽKY Wilka program Jsme autorizoaným distributorem a ýhradním zástupcem Vložky Wilka Široká škála ložek staební / bezpečnostní četně chráněných profilů

Více

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014 Zastupitelstvo hl.m. Prahy (ZHMP), příslušné podle 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC MěÚT/20044/2014 / 19. 11. 2014

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC MěÚT/20044/2014 / 19. 11. 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Rozdělovník VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC MěÚT/20044/2014 / 19. 11. 2014 KULK 77815/2014 Ing. Kozlovská/498

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014

Více

Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny.

Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR č.j. 54485/ENV/13 ze dne 2. 8. 2013 k návrhu Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy aktualizace č. 1 vypořádání stanoviska podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Návrh územního plánu Jindřichov NÁVRH

Návrh územního plánu Jindřichov NÁVRH NÁVRH Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Jindřichov jako orgán příslušný dle ustanovení 6 odst. 5 písmene c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

Více

Posuzování vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území

Posuzování vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území Posuzování vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Eva Fialová Odbor územního plánování Právo EU EIA : Směrnice Rady 85 / 337 / EHS o posuzování vlivů jistých

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015 Dotčené orgány: Číslo Dotčený orgán Uplatněno stanovisko Č.j. s datem + pořadové číslo zařazení ve spisu Výsledky konzultací; naložení se stanoviskem 1. Krajský úřad Kraje Vysočina - odbor životního prostředí

Více

Novostavba rodinného domu, parc.č. 208, k.ú. Hlubočepy

Novostavba rodinného domu, parc.č. 208, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Šmolík Michal, Ing.arch. Slivenecká 28 15200 Praha 5 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1222910/2012/1/OZP/VI RNDr.

Více

Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí SEA (Strategic Environmental Assesment)

Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí SEA (Strategic Environmental Assesment) Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí SEA (Strategic Environmental Assesment) Koncepce: Dopravní politika ČR pro období 2014 2020 s výhledem do roku 2050 Proces posuzování vlivů probíhá podle

Více

S t a n o v y spolecnosti ze dne 23.5.2014

S t a n o v y spolecnosti ze dne 23.5.2014 Brnenske odarny a kanalizace, a.s. Hbesoa 254/16, 657 33 Brno IC: 46347275 subjekt zapsany obchodnim rejstriku Krajskeho soudu Brne, oddil B, lozka 783 S t a n o y spolecnosti ze dne 23.5.2014 Noe uplne

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Příloha č. 5 opatření obecné povahy ZÚR MSK. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY.

Příloha č. 5 opatření obecné povahy ZÚR MSK. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí Tabulka 1.1: ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY Silniční doprava DZ1 silnice I/11 Stabilizace koridoru čtyřpruhové směrově dělené silnice I.třídy v úseku

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Ladislav Bareš PAFF - architekti LISTOPAD 2009 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01GT44R* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 10403/2015 Sp. zn.: ŽPZ/2716/2015/Kra 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 26. 9. 2012 Č.j.: 88470/ENV/12 ZÁPIS z veřejného projednání posudku a současně dokumentace podle ustanovení 17 zákona

Více

Logo 100%, ochranná zóna loga

Logo 100%, ochranná zóna loga Logo 100%, ochranná zóna loga x Logo 100%, ochranná zóna loga x Kafka školu nejpre Masné naštěoal ulici 12 (1889 1893), Německou poté chlapeckou Německé obecnou gymnázium paláci Golz-Kinských na Staroměstském

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65. V Praze dne 23. 4. 2012. Č. j.: 29451/ENV/12 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65. V Praze dne 23. 4. 2012. Č. j.: 29451/ENV/12 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 4. 2012 Č. j.: 29451/ENV/12 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Odůvodnění zpracované pořizovatelem Výsledek přezkoumání Změn č. 4 územního plánu obce Dobrá podle - 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 4. 7. 2014 Č. j.: 46045/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Šířením elektronické verze testu způsobíte, že na další testování a kvalitní služby nebudeme mít dostatek peněz. Přejeme příjemné počtení.

Šířením elektronické verze testu způsobíte, že na další testování a kvalitní služby nebudeme mít dostatek peněz. Přejeme příjemné počtení. Děkujeme ám, že jste si stáhli informace z www.dtest.cz. I díky Vašim penězům může časopis dtest hradit ysoké náklady na testoání ýrobků a poskytoat protřídní služby spotřebitelům. Šířením elektronické

Více

PŘEHLED DOTČENÝCH ORGÁNŮ VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ - VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST - ÚKON a jeho FORMA

PŘEHLED DOTČENÝCH ORGÁNŮ VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ - VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST - ÚKON a jeho FORMA PŘEHLED DOTČENÝCH ORGÁNŮ VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ - VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST - ÚKON a jeho FORMA dotčený orgán věcná příslušnost úkon - forma 1. zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví 40 Úřad pro civilní letectví

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 67784/ENV/14 Ing. Hlaváčová/ l. 2993 11. 11. 2014 Věc: Posuzování

Více

Ú Z E M N Í P L Á N Z B Y T I N Y Z M Ě N A č. 1

Ú Z E M N Í P L Á N Z B Y T I N Y Z M Ě N A č. 1 Ú Z E M N Í P L Á N Z B Y T I N Y Z M Ě N A č. 1 VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Č.1 NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Zhotovitel: Ing.arch. Dagmar Polcarová, Pomezní 1465/14, 373 16 Dobrá Voda u Č. Budějovic

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

ERserver. iseries. Globalizace (vývoj globálních aplikací)

ERserver. iseries. Globalizace (vývoj globálních aplikací) ERserer iseries Globalizace (ýoj globálních aplikací) ERserer iseries Globalizace (ýoj globálních aplikací) Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2002. Všechna práa yhrazena. Obsah

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 3. 11. 2011 Č.j.: 85912/ENV/11 ZÁVĚR SCREENINGOVÉHO ŠETŘENÍ podle článku 3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES,

Více

VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA A JEJÍ POSUZOVÁNÍ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA A JEJÍ POSUZOVÁNÍ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA A JEJÍ POSUZOVÁNÍ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ RNDr. Libor Krajíček Atelier T-plan, s.r.o. (kontakt: 220 873 087; krajicek@t-plan.cz) OSNOVA veřejná dopravní infrastruktura

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 7. 7. 2014 Č.j.: 48872/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Závod na výrobu polystyrenu a montáž plastových oken v průmyslové zóně Žebrák

Závod na výrobu polystyrenu a montáž plastových oken v průmyslové zóně Žebrák MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Závod na výrobu polystyrenu a montáž plastových oken v průmyslové zóně Žebrák Posudek ve smyslu 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Postup při pořízení územního plánu (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43241/2014 KUSP 43241/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43241/2014 KUSP 43241/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43241/2014 KUSP 43241/2014

Více

Zasláno E - mailem. V Roudnici nad Labem 20. února 2010

Zasláno E - mailem. V Roudnici nad Labem 20. února 2010 Zasláno E - mailem r předseda Ústaního soudu České republiky Joštoa 8 660 83 Brno V Roudnici nad Labem 20. února 2010 Věc: Stížnost proti Ústaního soudu České republiky, který podle J 163a zák. 140/1931

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 63184/ENV/15 V Praze dne 9. září 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 134534/2014 Sp. zn.: S-JMK 134534/2014 OŽP/Bra Vyřizuje: Ing. Pavel Brázdil

Více

PŘEHLED STAVEB, TERÉNNÍCH ÚPRAV, ZAŘÍZENÍ A UDRŽOVACÍCH PRACÍ POSTUPY PŘI JEJICH UMISŤOVÁNÍ, POVOLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ

PŘEHLED STAVEB, TERÉNNÍCH ÚPRAV, ZAŘÍZENÍ A UDRŽOVACÍCH PRACÍ POSTUPY PŘI JEJICH UMISŤOVÁNÍ, POVOLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ PŘEHLED STAVEB, TERÉNNÍCH ÚPRAV, ZAŘÍZENÍ A UDRŽOVACÍCH PRACÍ POSTUPY PŘI JEJICH UMISŤOVÁNÍ, POVOLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ PODLE ZÁKONA Č. 183/2006 Sb., STAVEBNÍ ZÁKON Nový stavební zákon (dále jen SZ ) přináší

Více

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE změna č.2 ÚPO Vyšehořovice 1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území změny č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE- lokalita změny Z2-1 je malého rozsahu a leží v

Více

!"#$% & '()#*+,-. /01/2)"(3!

!#$% & '()#*+,-. /01/2)(3! 0123453675847582333723323754753378!"#$%& '()#*+,-./01/2)"(3! Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na životní prostředí Metodika hodnocení V následujícím textu je uvedeno metodické

Více

Příloha č. 2 usnesení Z/64/2013 ze dne 28.8.2013 Přehled stanovisek dotčených orgánů k návrhu zadání ÚP Stráž pod Ralskem. Stanoviska dotčených orgánů

Příloha č. 2 usnesení Z/64/2013 ze dne 28.8.2013 Přehled stanovisek dotčených orgánů k návrhu zadání ÚP Stráž pod Ralskem. Stanoviska dotčených orgánů Příloha č. 2 usnesení Z/64/2013 ze dne 28.8.2013 Přehled stanovisek dotčených orgánů k návrhu zadání ÚP Stráž pod Ralskem Stanoviska dotčených orgánů 1. Č.j. MUCL/94442/2013 Městský úřad Česká Lípa Orgán

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 18. 7. 2014 Č. j.: 51501/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC 15. 8. 2014 KULK 61929/2014 OŽPZ 918/2014

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC 15. 8. 2014 KULK 61929/2014 OŽPZ 918/2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Rozdělovník VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC 15. 8. 2014 KULK 61929/2014 OŽPZ 918/2014 Ing. Slavíková/583

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

Modelový odhad velikosti potenciálních vlivů na ZPF a PUPFL a pravděpodobnosti (rizika) jejich vzniku pro hodnocení variant

Modelový odhad velikosti potenciálních vlivů na ZPF a PUPFL a pravděpodobnosti (rizika) jejich vzniku pro hodnocení variant Modelový odhad velikosti potenciálních vlivů na ZPF a a pravděpodobnosti (rizika) jejich vzniku pro hodnocení variant D1. Vlivy na zemědělský půdní fond (ZPF) D2. Vlivy na pozemky určené k plnění funkcí

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 11. 2011 Č. j.: 92265/ENV/11 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI Bc. Linda/5911 04.04..2013

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI Bc. Linda/5911 04.04..2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ADR s.r.o. Mgr. A. Petr Kolář Libínská 3127/1 15000 Praha 5 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI

Více

725. výročí založení města

725. výročí založení města 5/ POZVÁNkA NA 725. VýROČÍ ZALOŽENÍ MĚSTA POČÁTkY Citát měsíce Sponzoři: Město Počátky srdečně ze oslau 725. ýročí založení města sobota 17. kět Dopolední program: Oslay budou zahájeny 8 hodin mší satou

Více

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze 8.6.2011 dne Číslo jednací KUJI

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení pořizovatelem

Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení pořizovatelem Příloha č. 5: Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných k návrhu územního plánu Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení pořizovatelem Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE odbor životní prostředí a zemědělství Spis. zn.: SpKrÚ 6740/2014 OŽPZ OVH Č.j.: KrÚ 16001/2014 Vyřizuje: Ing.Jana Hroudová Telefon: 466 026 512 E-mail: jana.hroudova@pardubickykraj.cz

Více

Zařízení na zpracování bioodpadu ve Slivenci, parc.č. 1783/21, k.ú. Slivenec

Zařízení na zpracování bioodpadu ve Slivenci, parc.č. 1783/21, k.ú. Slivenec HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VIA ALTA a.s. Ing. Jiří Jalovecký, Ph.D. Okružní 963 67401 Třebíč Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1424882/2012/1/OZP/VI

Více