P O S U D E K ZDVOJENÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ V403 PROSENICE - NOŠOVICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P O S U D E K ZDVOJENÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ V403 PROSENICE - NOŠOVICE"

Transkript

1 P O S U D E K NA DUMENTACI, ZDVOJENÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ V403 PROSENICE NOŠOVICE ZPRACOVATEL POSUDKU: DOC. RNDR. MIROSLAV MARTIŠ, CSC. (držitel autorizace dle ;, datum ydání: ) TÝM ZPRACOVATELE POSUDKU: MUDR. JAROSLAV VOLF, PH.D. hodnocení zdraotních rizik dle 258/2000 Sb. a 100/2001, OVZ ) RNDR. VLASTIMIL KOSTKAN, PH.D e smysl ), ní biologického hodnocení e smyslu 67 podl ING. Z MGR. V KEKEN, PH.D. RÝZNAR LEDEN 2015

2

3 1. Náze Zdojení stáajícího edení V403 Prosenice Nošoice bylo zoleno nadzemní edení za podmínky maxim dodržet stáající trasu edení. Z poronání naržených ariantních tras edení oblasti obce Lichno a oblasti obce Skalice u Frýdku Místku, a to zdojení edení e stáající trase jednoduchého edení (arianta 0 Lichno a arianta 0 Skalice ) trasy zdojeného edení (arianta I Lichno ) nebo zdojeného edení s posunem o cca 1,5 m od stáajícího edení (arianta I Skalice II Skalice ), byla preferoána úpraa trasy podle arianty I Lichno a arianty II Skalice. Palkoice a úpraa edení sy úseku úpray trasy oblasti obce Palkoice.

4 katastrální území, obec) dále uedenými katastrálními územími: dokumentaci specifikoáno obec Šišma, k.ú. Šišma obec Hlinsko, k.ú. Hlinsko obec Kladníky, k.ú. Kladníky obec Paršoice, k.ú. Paršoice obec Rako, k.ú. Rako u Hranic obec Býškoice, k.ú. Býškoice obec Malhotice, k.ú. Malhotice obec Rouské, k.ú. Rouské Kraj Zlínský, okres Vsetín: obec Kladeruby, k.ú. Kladeruby obec Lešná á, k.ú. obec Hostašoice, k.ú. Hostašoice obec Hodslaice, k.ú. Hodslaice obec Žiotice u obec Ve e obec Bordoice, k.ú. Bordoice

5 Kraj Moraskoslezský, okres Frýdek Místek: Místek obec Kozloice, k.ú. Kozloice obec Palkoice, k.ú. Myslík, k.ú. Palkoice obec Bašk obec Frýdek Místek, k.ú. Skalice u Frýdku Místku obec Janoice, k.ú. Janoice u Frýdku Místku obec Raškoice, k.ú. Raškoice obec Vyššní Lhoty, k.ú. Vyššní Lhoty obec Nižní Lhoty, k.ú. Nižní Lhoty obec Nošoice, k.ú. Nošoice 4. Obchodní firma oznamoatele Elektrárenská 774/ Praha Ing. Andrew Gayo Kasembe, Ph.D. Elektrárenská 774/ Praha 10 tel

6

7 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Dopisem MŽP Jarosla Volf, Ph.D. hodnocení, Natura 2000 j /ENV/14 ze dne byla doc. RNDr. Miroslau Martišoi, CSc.. Ministersto MUDr..D. (biologické.d. dokumentaci). V souladu s 9, odst. poskytl zpracoateli posudku další podklady pro zpracoání dokumentace. II. POSOUZENÍ DUMENTACE 1. a 2. uedených Dokumentace byla posouzena jak z ní uedených, a yužitím následujících symbolických zkratek. V dále uedených tabulkách je ždy prním sloupci releantními symboly zhodnocena formální úplnost této kapitoly dokumentace (, VN, VM). erbální hodnocení nedostatky formálního charakteru symbolické zkratky FN nedostatky formálního charakteru VN FM VM symboly Z odeslání, odeslání). Toto yhodnocení je shrnuto souhrnných tabulkách posudku.

8 Údaje o oznamoateli záazná osnoa dokumentace 1. Obchodní firma erbální posouzení symboly Bez oznamoatele (totožné s bodem 2). totožné s bodem 3). Posouzení zpracoatele posudku: Údaje o oznamoateli jsou formální i

9 I. Základní údaje záazná osnoa dokumentace. erbální posouzení symboly katastrální území) možnost (i z hlediska žiotního resp. odmítnutí 6. Popis technického a standardu. samospráných podle 10 odst. 4 a tato rozhodnutí ydáat V nutno získat pro ciilní letectí. FN VM Posouzení zpracoatele posudku: Základní údaje o Z hlediska olby technologie ýstaby edení 400 kv je dokumentaci poronáána arianta nadzemního a arianta podzemního edení.

10 Z hlediska lokalizace je dokumentaci uažoána arianta edení celé stáající trase a arianta noého trasoání obcích Lichno, Skalice u FrýdkuM úseku Palkoice Nošoice. Zpracoatel posudku se po zážení enironmentálních hledisek krajinného rázu biologická rizika spjatá s s ochrannými podmínkami eropsky ýznamných lokalit soustay Natura 2000 apod.) o nehodnosti podzemního edení a o edení trasoání uedeném dokumentaci obcích Lichno (arianta I), Skalice u FrýdkuMístku (arianta II) (posun stáajícího stožáru) a úseku Palkoice 405) a se S k elektromagnetického pole na zdraotní sta obyatel noým trasoáním uedeným posuzoané dokumentaci, úpraou trasy noým edením trasy úseku Palkoice Nošoice. Zpracoatel posudku uedené posuzoané dokumentaci. edení do transformoen Palkoice a Nošoice V naazujících stupních pr

11 II. Údaje o stupech záazná osnoa dokumentace 1. ochrany, elikost záboru) erbální posouzení symboly tomu, aby Dále je nutné s FN VN edení Ostatní suroinoé a 4. Nároky na dopraní a jinou Posouzení zpracoatele posudku: Ve ztahu k energetické zdroje a na dopraní i jinou infrastrukturu) s ohledem na dosažitelnou podrobnost dokumentaci posuzoané etapy. V d bude nutno at elikost a dobu trání záboru. it kce posudku. rámci tohoto

12 záazná osnoa dokumentace 1. III. Údaje o ýstupech formální a erbální posouzení symboly množstí emitoaných 2. od, množstí odpadních 3. V nakládání s odpady noého edení. FN VN 4. Rizika haárií zhledem k narženému použití látek a technologií 5. Ostatní Hluk a ibrace edení b. V pásmu je hodné proozoatele k proozu edení u staeb ochranném FM VM 6. Ostatní Ochranná pásma technické infrastruktury 7. Terénní úpray spojené s lastní ýstabou edení (betonoé patky, montáž konstrukce stožáru) nejsou sým rozsahem podstatné. Vzhledem k stáajícího koridoru, s ohledem na zúžení stáajícího ochranného pásma edení i s charakteru ásahy do krajinného rázu,, a e ztahu k V poronání se stáajícím edením íce uplatní yšší stožáry noého edení (oproti stáající ýšce stožáru 30 m budou noé stožáry ysoké 46, resp. 54 m).

13 dokumentace, tento nepopiratelný negatiní dopad Posouzení zpracoatele posudku: Ve ztahu k dokumentaci Emise do ozduší, odpadní ody a odpady jsou s spolu s V edení. Posouzení liu zá y noého posudku. rámci tohoto

14 ÚDAJE O STAVU ŽIVOTN záazná osnoa dokumentace 1. erbální posouzení symboly 1.1. Územní systémy ekologické stability krajiny edení s linioé nadzemní elektrické edení principu nekoliduje s biokoridory a biocentry lokálních ÚSES. V Natura 2000 Staební práce souisející s ýstabou noého edení kolidují s lokality (EVL) (zejména Zásady organizace staby) musí tento konflikt FM VM musí být respektoány. Rizika souisející s edení blízkosti ch oblastí (PO) PO PO nad odními toky) musí být minimalizoána odpoídající aronou signalizací. noého 1.3. Z 1.4. P 1.5. Významné krajinné prky 1.6. Území historického, kulturního nebo archeologického ýznamu S a území kontaminoaná nad míru únosného zatížení 1.9. E území

15 2. Charakteristika 2.1. Ozduší a klima 2.2. Voda 2.5. Fauna, flóra a ekosystémy 2.6. Krajinný ráz 2.7. Obyatelsto a hmotný majetek

16 3. Celkoé zhodnocení z hlediska jeho únosného zatížení Posouzení zpracoatele posudku:, územní systémy ekologické stability a samostatných jsou údaje posuzoané dokumentaci daném území z hlediska jeho únosného zatížení.

17 KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA I. a hodnocení jejich elikosti a ýznamnosti záazná osnoa dokumentace erbální posouzení I.1. Vliy na obyatelsto, Vli na obyatelsto byl posouzen jen pro fyzikální determinanty resp. rizikoé faktory pro zdraí, nikoli pro staby ochranném pásmu. symboly Ochranné pásmo zniká dnem nabytí prání moci kud není podle staebního ochranném pásmu. hodnocením FM VM ýznamných determinant zdraí, nebylo dokumentaci názu uedeno. V na zdraí

18 I.1.3. Kritéria a hygienické limity I.1.4. Odhad liu elektromagnetického pole na zdraí u nadzemního edení I.1.5. Charakteristika zdraotního rizika u I.1.7. Hluk neionizujícího nadzemního edení zdraí I.1.9. Kritéria pro posouzení I Hluk ze staební I Odhad hladiny hluku u nadzemního edení hluku ýstaby a proozu dojitého edení 400 kv I Nejistoty hodnocení I.2. I.3. Vliy na ozduší a klima Vli na hlukoou situaci a eent. další fyzikální a biologické charakteristiky I.3.1. Hluk V proozu edení u staeb tralému obýání ochranném pásmu je hodné proozoatele k ; FM VM I.3.2. Vibrace I.4. Vliy na porchoé a podzemní ody Bez I.4.1. Vliy na porchoé ody I.4.2. Vliy na podzemní ody I.5.

19 I.6. Vliy na horninoé I.7. I.8. Vliy na soustau Natura 2000 Vliy na faunu, flóru a ekosystémy I.8.1. Vliy na faunu I.8.2. Vliy na flóru I.8.3. Vliy na ÚSES I.9. Vliy na krajinu I.9.1. Konflikt s hodnotami I.9.2. Konflikt s estetickými hodnotami, zásah do I.10. Vliy na hmotný majetek a kulturní památky Posouzení zpracoatele posudku: Vli na obyatelsto byl posouzen jen pro fyzikální determinanty resp. rizikoé faktory pro zdraí, staby ochranném pásmu. Zýšení edení nad zemí resp. nad trale obýaným objektem narhoané dokumentaci lze dané poažoat. V naazujících fázích y eterminant zdraí ( ochranném pásmu) nebylo V posudku. rámci tohoto turní památky jsou

20 II. z hlediska jejich elikosti a ýznamnosti záazná osnoa dokumentace erbální posouzení Zdojené edení 400 kv narženém koridoru yoláá symboly hlediska jejich elikosti a ýznamnosti ochranného pásma jsou iy na sociální a ekonomické determinanty, které posouzeny nebyly. Pro FM VM ochranného pásma, jsou negatiní liy eliminoány. krajiny jsou ýznamné e fázi staebních o edení toky) musí být minimalizoána odpoídající aronou signalizací. sronatelné s liy stáajícího koridoru jednoduchého edení 400 kv (užší ochranné pásmo, yšší stožáry). Z hlediska možnosti Posouzení zpracoatele posudku: posuzoaném mické determinanty posouzeny nebyly. Vliy na sociální a ekonomické determinanty musí být posouzeny tohoto posudku. rámci

21 Vliy autorizoanou osobou samostatné studii e fázi dokumentace V eropsky ýznamných lokalit (EVL) oblasti Rizika souisející s minimalizoána odpoídající aronou signalizací. Charakteristika možných haáriích a nestandardních staech Posouzení zpracoatele posudku: III. Charakteristika enironmentálních rizik a nestandardních staech oiska

22 IV. k k na žiotní nárhu stanoiska. podmínkách Posouzení zpracoatele posudku: Specifikace podmínek k je V. Charakteristika použitých metod prognózoání a Charakteristika použitých metod prognózoání a Dokumentace. Posouzení zpracoatele posudku: rámcoé lokalizaci.

23 VI. dokumentace V k dispozici podrobné údaje o lokalizaci jednotliých ré liy prky ÚSES nárhu stanoiska do dalších fází projektoé dokumentace, FN VN územní rozhodnutí, resp. do zásad organizace ýstaby. Posouzení zpracoatele posudku: dokumentaci, jsou Nárh stanoiska ukládá

24 záazná osnoa dokumentace rozsahu pro každou erbální posouzení odlišných technologických a Z hlediska olby technologie ýstaby edení 400 kv byla poronáána arianta nadzemního a arianta podzemního edení. Ze sronání uedeného dokumentaci yplýá, že arianta podzemního edení je z Zpracoatel posudku se po zážení enironmentálních symboly kologická a biologická rizika spjatá s kolizí s ochrannými podmínkami eropsky ýznamných Z hlediska lokalizace noého zdojeného edení úseku Prosenice Nošoice dokumentace posuzuje edení 400 kv. liší trasoání: 1. obci Lichno: arianta 0 s Dunaj trase stáajícího edení, arianta I s použitím úseku stáajících stožároých o cca 25 m se ; 2. obci Skalice u Frýdku Místku: arianta 0 s použitím trase stáajícího edení, arianta I s posunem cca 1,5 m 225 od osy stáajícího edení o cca 1,5 m jihozápadním posunem o cca 195,5 m (225) do stáající trasy edení); 3. : objektu pily potoku, tím posun noého ochranného pásma na kraj ochranného pásma stáajícího edení a storu pro pilu; 4. : ; 5. úseku Palkoice Nošoice: edením V 405 s transformony Nošoice; 6. enice.

25 S uážením liu elektromagnetického pole na zdraotní sta obyatel bydlení se ýše uedeným noým trasoáním posuzoané dokumentaci, s olbou arianty I Lichno z, arianty II Skalice z, s úpraou trasy narhoané a a s noým edením trasy úseku Palkoice Nošoice spolu se šoice a se m do transformony Palkoice 6. poronání aktiních ariant zdojeného edení s pasiní nuloou ariantou (zachoání jednoduchého edení e stáající trase). Tento trasoání stáajícího jednoduchého a noého zdojeného edení Palkoice), je ýše uedeného poronání z dosaženo. FM VN Posouzení zpracoatele posudku: Trasoat noé edení koridoru stáajícího edení s úseku Palkoice Nošoice a se záazná osnoa dokumentace Posouzení zpracoatele posudku: erbální posouzení symboly posuzoané dokumentace odpoídá její náplni a narhoanému hodnocení.

26 NETECHNICKÉHO CHARAKTERU záazná osnoa dokumentace netechnického charakteru erbální posouzení symboly FM VN (Týnec Krasíko) titulku kapitoly Všeobecný popis Posouzení zpracoatele posudku: dokumentace a je souladu s záazná osnoa dokumentace staebního zhledem k oznámení) a dále obrazoé a grafické. erbální posouzení posuzoanému oací dokumentace jsou yhodnocena naazující tabulce. symboly ýznamných lokalit a oblastí. yhodnocena naazující tabulce. Posouzení zpracoatele posudku: dokumentují soulad

27 zájmoého území. na celistost eropsky ýznamných ch oblastí zájmoém území. tu ochrany nebo Datum zpracoání dokumentace Podpis zpracoatele dokumentace

28

29 datum katastrální území odbor staebního žiotního MMPr/ /2013/KI Sušice u Prusínky Šišma rozporu s plánoací dokumentací obcí Šišma detailní lokalizace rámci projednáání dokumentace pro Lipník nad MU/14945/20 13/SÚ Osek nad Hlinsko, Kladníky, Radotín u Lipníka nad trase uedených katastrálních území naprostém souladu s dokumentací detailní lokalizace rámci projednáání dokumentace pro územní leby, Týn nad Dolní Opatoicích, /Ka Rako u Hranic, Býškoice souladu s dokumentací obcí detailní lokalizace rámci projednáání dokumentace pro územní Všechoice, /Ka souladu se plánoání území obcí Rouské a Malhotice detailní lokalizace rámci projednáání dokumentace pro územní Valašské odbor regionálního rozoje a územního plánoání /2013 Noé Komároice, Kladeruby, Lhotka nad Lešná, Vysoká u Valašského souladu s územními plány obcí detailní lokalizace rámci projednáání dokumentace pro územní Perná u Valašského

30 odbor územního plánoání a staebního Hostašoice, Hodslaice, Žiotice u Noého plánoací dokumentace obcí Hostašoice, detailní lokalizace rámci projednáání dokumentace pro územní staebního Frenštát pod odbor ýstaby a územního plánoání OVÚP/13787/ 2013/stra/spi s2961/2013 Bordoice, Lichno u Noého Frenštát pod plánoání obcí souladu se Lichno, Frenštát pod detailní lokalizace rámci projednáání dokumentace pro územní Tichá na FrýdkuMístku, obor územního plánoání a územního rozoje MMFM 91101/2013 Kozloice, Myslík, Palkoice, Baška, Skalice u Frýdku Místku, Raškoice, Vyššní Lhoty, Nižní Lhoty, Nošoice rozporu s územními plány obcí FrýdkuMístku, Kozloice, Palkoice, Baška, Raškoice, Nižní Lhoty, Vyššní Lhoty a Nošoice detailní lokalizace rámci projednáání dokumentace pro územní

31 Frýdlant nad Ostraicí, odbor regionálního rozoje a MUFO 15091/2013 Janoice u Frýdku Místku dle scháleného územního plánu obce na plochách krajinné umístit linioé staby technického ybaení, resp. linioá edení za staby budou respektoat existující a naržené prky ekologické stability, kdy nezbytných Zdojení stáajícího edení V403 Prosenice Nošoice je ymezen Zásadách územního rozoje Moraskoslezského kraje (ZÚR MSK), které jsou ydáání územních pro rozhodoání území yplýá z kapitoly energetika ZÚR MSK respektoat koridor republikoého ýznamu pouze pooloání linioých staeb respektoání edení platné pro zdojení edení 400 kv Prosenice Nošoice elektrood uedeného charakteru sou jeden regionální a jeden lokální biokoridor oba tyto kolidoat s funkcí lokálního biokoridoru) ost je rozporu se scháleným územním plánem obce Janoice a to z stanoenou regulatiy územního plánu obce Janoice není kolmém detailního trasoání koridoru katastrálním území Janoice u Frýdku Místku bude podkladem pro projednání dokumentace Raškoice, /2013/SÚ/ Olš/208 Raškoice a Vyššní Lhoty souladu s dokumentací obcí Raškoice a Vyššní Lhoty detailní lokalizace rámci projednáání dokumentace pro územní

32 Dobrá, staební SÚ 2556/ /Fri Nižní Lhoty, Nošoice podle územního plánu Nižní Lhoty je plochách VZ zastaitelné ploše T technické infrastruktury, ploše Z a ploše D dopraní infrastruktury je detailní lokalizace rámci projednáání dokumentace pro územní nezbytnou technickou infrastrukturu (VZ a (Z); edení ZVN 403 Nošoice Prosenice je zde uedeno jako staby technické infrastruktury pod podle Územního plánu nachází je yužití pro edení technické infrastruktury a ustné linioé staby technického ybaení; ýstaba edení 400kV naržena souislosti s yedením ýkonu z TS Nošoice a s tím souisející rozodny yplýající z s plánoací dokumentací územního rozhodnutí)

33 Olomouckého kraje, odbor žiotního datum jednací KÚ/ 69128/ 2013/O ŽPZ/73 11 stanoisko kraje nezasahuje do žádné eropsky ýznamné lokality soustay NATURA 2000, pouze jednom rozsáhlé EVL CZ stanoisek Je zato formulaci podmínek nárhu souhlasného stanoiska posudku. zhledem k dálenosti spojení s ochrany nebo celistost Zlínského kraje, odbor žiotního KUZL 50235/ 2013 Trasa edení na území Zlínského kraje neprotíná (území soustay NATURA 2000). Nejbližší eropsky ýznamnou lokalitou je EVL CZ jiny jasnoskrnné. Vzhledem k Moraskoslezský kraj MSK /2013 Realizace egetace s Galocarpinetum, 91EO Smíšené jasanooolšoé lužní lesy temperátní a boreální Eropy AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae

34 rbou šedou. Jelikož zdojené edení V 403 je edeno trase stáajícího jednoduchého edení V uedených EVL. Staba zdojeného edení nebude mít yšší nároky na ymezení ochranného pásma, a p krajiny. s

35 III. S Posouzení zpracoatele posudku: u odpoídá eropskému standardu a je dané úroni podrobnosti IV. K Posouzení zpracoatele posudku: použitou dokumentaci a jsou ýchodiskem pro

36

37 V. K OZNÁMENÍ A K DUMENTACI oznámení (Z1 Z21) a k dokumentaci (D1 D25) je obsaženo naazující tabulce.

38

39 Z 1 Odesílatel FrýdkuMístku, odbor žiotního datum odeslání MMFM /2013 Z hlediska odního zákona nepoažujeme za nutné celém V DUMENTACI V souladu s dalšími posuzoán celém procesu EIA, Sb. podkladem pro dokumentaci pro. ZPF požadujeme, aby nedocházelo k dalšímu záboru Vzhledem k co nejyššímu yužití stáající trasy edení a stáajících stožároých míst bude zábor ZPF minimalizoán,.. edení s ýznamnými krajinnými prky a eropsky ýznamnými lokalitami. Moráka a ÚSES. Oznámení liem na krajinný ráz. Realizace staby si yžádá S dokumentace je Biologické hodnocení a Hodnocení liu na soustau Natura 2000, specifikace podkladem pro dokumentaci pro. oznámení šak neobsahuje které bude nutno ykácet. Z hlediska zákona o odpadech nakládání s odpady nemáme Z hlediska lesního zákona 50 m od okraje lesa je nutné požádat o ydání souhlasu s Vzhledem k co nejyššímu yužití stáající trasy edení a stáajících stožároých míst bude zdálenosti do 50 m od okraje lesa minimalizoáno, detailní.

40 Z 2 Hranice, odbor staební OSUZPD/166 80/13 souladu se zákonem o zásadami OZP a souladu s pro nakládání s odpady. V souladu s dalšími posuzoán celém procesu EIA, uedené požadaky jsou dokumentaci. žiotního celé délce a tím dbát na zachoání ochranného pásma PUPFL. Vzhledem k co nejyššímu yužití stáající trasy edení a stáajících stožároých míst bude detailní lokalizace stož. toku, ochranných pásem V odopráních podkladem pro dokumentaci pro. odního zákona. ochrany ozduší, jejichž ochrana je Z OŽP/89002/2 013 nemáme námitek proti žiotního ochrana ozduší se ochrana ZPF pro k.ú. Hostašoice, Hodslaice, ochrana nepožadujeme posoudit podle nepožadujeme posoudit podle rekonstrukci edení požadujeme použít typy ochranného pásma V souladu s dalšími posuzoán celém procesu EIA. V souladu s dalšími posuzoán celém procesu EIA; dokumentaci narhoané typy zúžení ochranného pásma.

41 stabou narženou e spráním území MÚ Noý ; respektoat záplaoá V podkladem pro dokumentaci pro. její aktiní zónu a další není dosud ybudoán odood pro ody pro indiiduální respektoat ochranná pásma Z / /OŽP/Ún u zájmoých územích odpadoé námitek bez není ochrana ozduší bez ochrana ZPF dojde k Komároice, Kladeruby, Lešná, Vysoká u Val. k.ú. D releantní podklady e ztahu k. žádost orgán ochrany ZPF posoudí a slušnému

42 PUPFL již existuje z jelikož se Vzhledem k co nejyššímu yužití stáající trasy edení a stáajících stožároých míst bude ochranné pásmo edené na inestorem z hlediska lastníky releantní podklady e ztahu s lastníky PUPFL. noých stožár plochu 30 m 2 omezením PUPFL; práo na náhradu újmy zniklé lese lastníkoi lesa Z 5 Krajská hygienická stanice Moraskoslezskéh o kraje se sídlem rámci posuzoání uedeného 100/2001 Sb. Z 6 Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem Olomouci KHSOC/2750 2/2013 a nepožaduje Z 7 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se KHSZL 24227/2013/2.5/H/VS/ URB02 nepožadujeme další Z 8 žiotního inspektorát Brno /13/BLV

43 Z 9 žiotního / 13/OBS V souladu s dalšími posuzoán celém procesu EIA. inspektorát Olomouc 100/2001 Sb. Z 10 inspekce žiotního inspektorát Ostraa / 13/VHK hlediska ochrany územími a eropsky ýznamnými lokalitami S dokumentace je Biologické hodnocení a Hodnocení liu na soustau Natura 20 nepoolených jezdech,. budou probíhat chto územích, nutno se obrátit na sprání orgán s žádostí o jsou k ýjimky, souhlasy, poolení atd. Z 11 Archeologický ústa Akademie..i /13DS s archeologickými nálezy ohlásit termín zahájení zemních prací, umožnit proedení záchranného archeologického P koordinoán s Archeologickým. Z 12 Národní památkoý ústa, Generální NPÚ 310/90954/20 13 jelikož neprochází územím památkoé rezerace, památkoé zóny ani ochranným pásmem zón, památek; uažoané linii se kulturní památky zapsané z hlediska zájmu státní k

44 nabídnout archeologická data z Státní archeologický seznam Nabídka. yužita e fázi Z SBS/35995/2 013/OBÚ 05/630/Ing.Kt zahájení danému Moraskoslezské ho a Olomouckého nachází ložiskoém území nebo dobýacím prostoru je nutno postupoat dle ustanoení horního zákona V (horního zákona). Z 14 Ministersto žiotního /780/13 odbor ochrany ozduší nemá k ochrany ozduší Z 15 Ministersto žiotního /740/13 edení byly použíány šetrné technologie, které zabrání deastaci koryt odních Požadaky budou respektoány Zásad organizace ýstaby a staby edení. ochrany od respektoat omezení záplaoých oblastech; z hlediska ochrany od Z 16 Agentura ochrany památku Skalická Moráka lesy (ochranné pásmo edení) proti smyslu ochrany území), zejména souislosti s ysokotlakoého plynoodu; Z celém dokumentace je poronání jednotliých ariant realizace synergických a kumulatiních ú s dalšími biologické hodnocení (jako dokumentace) zahrnuje arianty a posouzení Skalická Moráka; e fázi.

45 Z 17 Ing. Jan Kyselý, Obchodní 709 Obchodní historické souislosti staby elektrického edení staby ze dne ) pod edením elmi ysokého zásahy do sého lastnického práa ochranného pásma tohoto edení; silné které kolem edení elmi škodlié pro zdraí lidí i kolem edení; nesouhlasíme s tím, aby stáající edení V403 bylo zdojeno Podle dohody mezi lastníkem stáajícího edení objektu pily nahrazen stožárem noého zdojeného edení posunutým o (blíže k ; noý stožár typu Soudek ede fázoé ochranné pásmo noého edení se tak posune na kraj stáajícího pilu o cca 15 m; ochranné pásmo 58,6 m minimální ýšky edení fázoých 13,1 m nad zemí garantuje souladu s stanoenými limity intenzit elektromagnetického pole ( limity zakotené Sb., noelizoaném že. ), Z 18 Olomoucký kraj, hejtmana Ing. Michal Symerský KÚ /2013 koordinoáno procesu dokumentace Zásadách územního rozoje Olomouckého kraje, kde je Je zato úahu posudku i nárhu stanoiska. rozporu se strategickým dokumentem Programem rozoje územního obodu Olomouckého kraje S dokumentaci a jejích ílohách (4. Akustická studie, 5. Posouzení liu neionizujícího zdraí). Z 19 Moraskoslezský kraj, odbor žiotního MSK /2013/

46 naazujících rozhodnutí Je zato úahu nárhu stanoiska. Skalická Moráka. Pokud si realizace staby yžádá rozporu se základními ochrannými podmínkami rezeracích dle 34 uedeného zákona a památky dle 35 tohoto si poolení orgánu ochrany Ve stati D. I. 4. (str. 59) Vliy na floru, faunu a ekosystémy s ohledem na Je zato úahu nárhu stanoiska. inestor zajistí ekologický odborných znalostí Ostraice CZ a Nia Je zato úahu nárhu stanoiska. tokem s doproodnými protahujících z Beskyd do Moraské brány. Krajský optickou signalizaci na edení V403 s s protahujícím ptactem. ostatními zákony oblasti kompetenci nemá krajský oznámení daného ínky.

47 Z 20 Olomouckého kraje, odbor žiotního KÚ/ /2013/OŽPZ /7149 aby narhoaný eden maximální možné Vzhledem k co nejyššímu yužití stáající trasy edení a stáajících stožároých míst bude ého. ydání V podkladem pro dokumentaci pro. orgán ochrany ozduší: z hlediska ochrany ozduší posuzoat dle zákona o posuzoání V souladu s dalšími posuzoán celém procesu EIA, ozduší. orgán odpadoého orgán ochrany celé sé trase nezasahuje do žádné eropsky ýznamné lokality soustay NATURA 2000, pouze náhon Strhanec, který je V konzultoány podmínky realizace. nebo jiné EVL nelze k který je omezen na území zhledem k

48 Z 21 Zlínského kraje, odbor žiotního hodnocení ekologických rizik KUZL 767/2014 ochrany ZPF ministersto situoána do ochranného odního zdroje Vysoká nutný souhlas odopráního D dokumentace pro územní releantní podklady e ztahu k. V podkladem pro dokumentaci pro. ochrana ozduší: bez odpady:

49 DUMENTACI odesílatel D 1 FrýdkuMístku, odbor žiotního datum odeslání MMFM /2014 odní zákon: posuzoaným k základoých patek, pokud by se podzemní oda yskytoala nad úroní základoé spáry podle Je zato úahu nárhu stanoiska. exponoaných lokalitách hyd dokumentace bude haarijní ohrožení porchoých nebo podzemních od byly zákon o odpadech: bez lesní zákon: z dokumentace dojde k kompetenci Magistrátu Místku (dále jsou uedeny podmínky žádosti o ydání souhlasu s Vzhledem k co nejyššímu yužití stáající trasy edení a stáajících stožároých míst bude pro dokumentaci pro územní. D 2 odbor a žiotního žiotního MMPr/ /2014/STAV zásahu do ýznamných stanoisko podle 4 zákona Je zato úahu nárhu stanoiska budou konzultoány podmínky.

50 D 3 Hranice, odbor staební OSUZPD/177 55/14 ochrana ZPF: pro trasu zažádat orgán ochrany ZPF o souhlas s nárhem trasy D releantní podklady e ztahu k. žiotního D OŽP/63679/2 014 žiotního ochrana ozduší: bez ochrana ZPF: dalších fázích ochrany ZPF o ydání D releantní podklady e ztahu k. kterém dojde ke snížení ohranného pásma tento požadaek byl respektoán, les) s záplaoého území a na V podkladem pro dokumentaci pro. nutný souhlas odopráního zájmoém území na staba Vodood Žiotice u Noé je odojem D 5 Valašské žiotního /2014/P a ochrana ozduší: bez

51 D 6 Krajská hygienická stanice Moraskoslezskéh o kraje se sídlem KHSMS 31664/2014/F M/H podklady odpoídají 258/2000 Sb. a souisejících orgánem akceptoán D 7 Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem Olomouci KHSOC/1992 3/2014/PR/H D 8 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem e KHSZL/1934 0/2014 ochranného pásma a minimální ýšky fázoých konstatoat, že budou dodrženy podmínky pro O preenci, jsou zahrnuta do nárhu stanoiska. k žádnému naýšení zdraotního rizika Zdraotní rizika z hluku jak nejsou ýznamná a realizaci za akceptoatelnou. Z s naržených k preenci, D 9 žiotního /14/BLV inspektorát Brno

52 D 10 žiotního / 14/OZP inspektorát Olomouc D 11 žiotního / 14/VMJ dokumentaci inspektorát Ostraa z hlediska odpadoého D (str. 64) pokud bude užita pro terénní úpray. souladu se zákonem o 294/2005 Sb., o podmínkách jejich yužíání na porchu terénu 184 kap. D. IV (str. Podmínka biologického dozoru do nárhu stanoiska. z nebude odpadem; pro spaloání/spoluspaloání uprait podmínku týkající se biologického dozoru na dozor, který D 12 Moraskoslezské ho a Olomouckého SBS/ 26521/2014/ OBÚ01/1 katastrálních územích Jasenice u Valašského eidoán dobýací prostor Lešná (stanoený pro organizaci GREEN GAS DPB, a.s.). Poolení staby a doloženo V (horního zákona). Sb. spolu s nárhem ochrany ýhradního ložiska.

53 D 13 území Moraskoslezské ho a Olomouckého SBS/26518/2 014/OBÚ 05/630/Ing.Kt za podmínky, že u staby nacházející se ložiskoém území nebo dobýacím prostoru bude postupoáno dle ustanoení 8 Sb. (horního zákona) V (horního zákona). Sb. D 14 Ministersto žiotního ochrany ozduší MZPMVHM G 19ZU57783/ ENV/142291/ 710/14 D 15 Ministersto žiotního ochrany od MZPLBHNO ODOW57783 /ENV/ /710/14 dokumentace obsahuje posouzení liu staby na režim porchoých a stojatých od; Je zato úahu nárhu stanoiska. hloubení a betonoání patek možná rizika haárií jsou zhodnocena kapitole D.III uedena kapitole D.IV; požadujeme, aby uedená D 16 Ing. Jan Kyselý, Obchodní probíhalo rozsáhlé posuzoání procesu EIA u staby, která trpí zásadními práními adami Proces posuzoání liu na ces) na tento proces bude naazoat Obchodní 524 staby byla porušena pod trasou edení, paní Anny Kyselé a pana Jana Kyselého), když jim nebylo EIA proces se neztahuje na minulosti zrealizoané a. ;

54 tuto argumentaci jsme V procesu posuzoání liu šech okamžicích, kdy je dán k které se budou konat za k oznámení i k dokumentaci je obsahem této posudku); prostor pro dokumentaci pro ení je 183/2006 Sb.,. Koridor pro zdojení edení V403 Prosenice Nošoice byl normatiního aktu; realizoán záazný kterou schálila láda sým 2009; tento koridor je ymezen i Aktualizací Politiky územního rozoje s projednání ládou roce 2015; d koridoru je u seerposílení a zapojení naší ní soustay do eropského systému UCTE (Union for the Coordination of Transmission of Electricity) a zlepšení tranzitní funkce ; náaznosti na Politiku koridor ymezen zásadách územního rozoje schálenými zastupitelsty (Olomouckého, Zlínského a Moraskoslezského); toto ymezení je záazné pro územní plány obcí, jimiž tento koridor prochází.

55 stožár nelze posunout nad obytné domy argumentace oznamoatele nebyl prokázán žádný škodliý li edení na lidské zdraí? V dokumentaci a jejích p z (106/2010 Sb.), o jednoduchého edení 400 kv jeho ochranném pásmu poinen respektoat. žádáme, aby bylo proedeno Zpracoatel posudku poažuje stáajícím edením pobytu objektech ochranném pásmu edení jaká je u nich majících s edením souislost: leukémie, rakoina, Alzheimeroa nemoc, Parkinsonoa nemoc, roztroušená skleróza, poruchy poruchy sluchu, poruchy spánku, jakož i jaká je ykázán tyto choroby Zdojení stáajícího edení V403 Prosenice Nošoice na lidské zdraí za odpoídající zpracoatel posudku nesmí dopracoáat dokumentaci. nesouhlasíme s tím, aby edení V403 bylo areálu pily zdojeno; Zpracoatel posudku neposuzuje sta, který není dokumentaci yhodnocen a nesmí dokumentaci dopracoáat. pily D 17 Obec Kozloice OÚ328/2014 bez D 18 Obec Lichno tráme na zachoání stáající P Lichno je yolán existencí pásma ) ochranném pásmu zdojeného edení; arianta I je oproti edení) posunuta o cca 25 m posouá; z hlediska posouzení nezbytné, proto je posudkem a nárhem s.

Zdvojení stávajícího vedení V403, Prosenice - Nošovice

Zdvojení stávajícího vedení V403, Prosenice - Nošovice MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 Dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 14755/ENV/15 Ing. Plocek/l. 2132 27. 2. 2015 Věc: Posuzování vlivů

Více

P O S U D E K ZDVOJENÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ V403 PROSENICE - NOŠOVICE

P O S U D E K ZDVOJENÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ V403 PROSENICE - NOŠOVICE P O S U D E K NA DUMENTACI O HODNOCENÍ VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ dle 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, ZÁMĚRU ZDVOJENÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ V403 PROSENICE

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 4050/ENV/14 Ing. Hlaváčová / l. 2993 27. 1. 2014 Věc: Posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 20. 1. 2014 Č. j.: 4050/ENV/14 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

stavby zpracované ve smyslu přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,

stavby zpracované ve smyslu přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, O Z N Á M E N Í Z Á M Ě R U staby VĚTRNÝ PARK KRYRY zpracoané e smyslu přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzoání liů na žiotní prostředí, přičemž obsah tohoto oznámení e smyslu 6 odst. 2 odpoídá

Více

Příloha 01. Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání

Příloha 01. Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání Příloha 01 Deskriptory kalifikačních úroní Národní soustay poolání Znalosti teoretické a faktické (aplikoatelné e ýkonu ) Doednosti kognitiní - použíání logického, intuitiního a tůrčího myšlení a doednosti

Více

II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Územní plán sídelního útvaru Prostějov VIII. změna II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU KNESL+KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Šumavská 416/15 602 00 Brno květen 2012 VIII. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO

Více

Čestné prohlášení žadatele při podání Žádosti o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR

Čestné prohlášení žadatele při podání Žádosti o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR Příloha B Čestné prohlášení žadatele při podání Žádosti o poskytnutí dotace z Programu rozoje enkoa ČR - prohlašuji, že šechny informace uedené Žádosti o dotaci jsou pradié - prohlašuji, že mám k datu

Více

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem. Ing. Iva Kasalová. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing.arch. Monika Antošová. Ing. Jaroslav Majíček, Ing.

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem. Ing. Iva Kasalová. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing.arch. Monika Antošová. Ing. Jaroslav Majíček, Ing. ÚZEMNÍ PLÁN BYSTŘICE POD HOSTÝNEM - ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor územního plánoání a staebního řádu Ing. Ia Kasaloá MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM: Mgr.

Více

C. Zadání změny ÚP Blansko tabulka identifikace návrhů

C. Zadání změny ÚP Blansko tabulka identifikace návrhů C. Zadání změny ÚP tabulka identifikace nárhů záměr, resp. Konkrétní podklad tabulka předmětů Změn ÚP aktualizaci 2015 charaktery stanoisek Pořizoatele ÚPD a samospráy rozlišeny barami: možné řešení obsahu

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V Praze dne 10. října 2016 Č.j.: 45348/ENV/16 Vyřizuje: Ing. Muzikář Tel: 267 122 802 ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (dále jen závazné stanovisko ) podle 9a

Více

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VE FÁZI NÁVRHU

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VE FÁZI NÁVRHU Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Městský úřad Vsetín Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Svárov 1080 755 24 Vsetín datum oprávněná úřední osoba

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 16. ledna 2014 Č. j.: 92979/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE 1 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Řešené území je vymezeno územím dílčí změny v katastrálním území obce Sudoměřice. Na základě požadavku

Více

Příloha ke stanovisku k posouzení vlivů provedení záměru MORAVIA VTL plynovod na životní prostředí č.j. 3855/ENV/12 ze dne

Příloha ke stanovisku k posouzení vlivů provedení záměru MORAVIA VTL plynovod na životní prostředí č.j. 3855/ENV/12 ze dne Příloha ke stanovisku k posouzení vlivů provedení záměru MORAVIA VTL plynovod na životní prostředí č.j. 3855/ENV/12 ze dne 13. 2. 2012 doručených k posudku o vlivech záměru na životní prostředí zpracované

Více

Návrh územního plánu Partutovice NÁVRH

Návrh územního plánu Partutovice NÁVRH NÁVRH Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Partutovice jako orgán příslušný dle ustanovení 6 odst. 5 písmene c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

Více

Bezpečnostní obvody (BO)

Bezpečnostní obvody (BO) Bezpečnostní obody (BO) rčeno pro studenty bakalářských studijních programů na FBI Poznámka:!!! Níže uedené texty neobsahují změny termínech, přístupech a e lastním proedení bezpečnostních systémů yolané

Více

Zpracování průkazu energetické náročnosti budov

Zpracování průkazu energetické náročnosti budov NEMOCNICE BŘECLAV, příspěkoá organizace U nemocnice 1, 690 74 Břecla telefon: +420 519 315 111, fax +420 519 372 112, www.nemb.cz IČ: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná Obchodním rejstříku u Krajského

Více

2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚPM JÍLOVÉ U PRAHY 2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ O pořízení změny č.1 ÚPM Jílové na úpravu a rozšíření zastavitelných ploch vymezených územním

Více

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem

Více

2011 Město Horní Slako (dále jen Město") obdrželo dne 20.12.2011 od pana L. J. (dále jen..žadatel") žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o sobodném přístupu k informacím. Žadatel požadoal po

Více

Magistrát města Přerova

Magistrát města Přerova Magistrát města Přerova Vyhodnocení projednání NÁVRHU ZADÁNÍ 9. změny Územního plánu města Přerova srpen 2016 Určený zastupitel: Pavel Košutek, náměstek primátora Pořizovatel: Odbor koncepce a strategického

Více

VLIV SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ NA VĚTRANÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

VLIV SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ NA VĚTRANÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE VLIV SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ N VĚTRNÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE ZÁKLDNÍ PŘEDPOKLDY Konstrukce douplášťoých ětraných střech i fasád ke sé spráné funkci yžadují tralé ětrání, ale případě, že proedeme, zjistíme, že ne

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka Obec LHOTKA, 739 47, okr. Frýdek-Místek IČ: 00296864, tel. i fax 558661850, e-mail info@obec-lhotka.eu Č.j.: 82/2010 Datum 15. 12. 2010 Záznam o účinnosti Správní orgán, který Změnu č. 1 Územního plánu

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁPIS V Praze dne 24. 6. 2014 Č.j.: 45600/ENV/14 z veřejného projednání dokumentace a posudku podle ustanovení 17 zákona č. 100/2001

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Neznámá platnost Č. j.: 60320/ENV/15 V Praze dne 4. září 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE

MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE Seminář: Jak na handicapy lesního pedagoga Kouty n. D.,12.-13. 11. Ing. Jan Řezáč Záměr semináře Vytořit platformu, která finančně, organizačně a metodicky zajistí

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M I K U L O V ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. 12. 2013 Č. j.: 89485/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 8. 7. 2013 Č. j.: 46775/ENV/13 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

PRÍKAZNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

PRÍKAZNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění í 35.RV1SNÍ < ^ CO FrsT*36 5G*VôOocô Smloua č. T-340-00/15 c. PRÍKAZNÍ SMLOUVA uzařená souladu s ustanoením 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění Smluní strany Příkazce: Zapsaná

Více

I ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU

I ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU Územní plán sídelního útvaru Prostějov VIII. změna I ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU KNESL+KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Šumavská 416/ 15 602 00 Brno květen 2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI: Správní orgán, který změnu

Více

KUJCP01AHBXK /& 2* ČI. V. Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty, odst. 3 ve znění Smlouvy:

KUJCP01AHBXK /& 2* ČI. V. Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty, odst. 3 ve znění Smlouvy: /& 2* KUJCP01AHBXK Smloua o záazku eřejné služby k zajištění základní dopraní obslužnosti Jihočeského kraje linkoou osobní dopraou č. 010/09/56/00/06 (dodatek č. 6) uzařená mezi smluními stranami: 1. JIHOČESKÝ

Více

1) Zvolíme vztažný výkon; v tomto případě to může být libovolné číslo, například S v

1) Zvolíme vztažný výkon; v tomto případě to může být libovolné číslo, například S v A1B15EN kraty Příklad č. 1 V soustaě na obrázku je označeném místě trojfázoý zkrat. rčete: a) počáteční rázoý zkratoý proud b) počáteční rázoý zkratoý ýkon c) nárazoý proud Řešení: 1) olíme ztažný ýkon;

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí Č. j.: 26658/ENV/16 V Praze dne 13. května 2016 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Magistrát města Přerova Odbor koncepce a strategického rozvoje NÁVRH. 8. změny Územního plánu města Přerova. výsledek projednání návrhu

Magistrát města Přerova Odbor koncepce a strategického rozvoje NÁVRH. 8. změny Územního plánu města Přerova. výsledek projednání návrhu Magistrát města Přerova Odbor koncepce a strategického rozvoje NÁVRH 8. změny Územního plánu města Přerova výsledek projednání návrhu podle 65 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

2.15. VZP-17/2013 léčebně

2.15. VZP-17/2013 léčebně 2.15. VZP-17/2013 léčebně Základní praidla pro poskytoání léčebně rehabilitační péče odborných léčebnách pro dospělé s OD 00022 (dále jen léčebna) jsou uedena platných práních předpisech. Zdraotní péči

Více

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí Č. j.: 88555/ENV/15 V Praze dne 15. prosince 2015 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících

Více

Obecně závazná vyhláška obce Tuchoměřice

Obecně závazná vyhláška obce Tuchoměřice Obecně záazná yhláška obce Tuchoměřice č. 7 / 2004 o místním poplatku za užíání eřejného prostranstí Zastupitelsto obce Tuchoměřice schálilo dne 8.12.2004 podle ustanoení 14 zákona č.565/1990 Sb., o místních

Více

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Návrh ZADÁNÍ dílčí změny č. 2.19 územního plánu sídelního útvaru Mutěnice září 2009 Zadání dílčí změny č. 2.19

Více

Úsek územního plánování OBSAH DOKUMENTACE. Odůvodnění změny č.4 Územního plánu obce Životice u Nového Jičína obsahuje: (schéma dokumentace ZÚR MSK) -

Úsek územního plánování OBSAH DOKUMENTACE. Odůvodnění změny č.4 Územního plánu obce Životice u Nového Jičína obsahuje: (schéma dokumentace ZÚR MSK) - ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování a stavebního řádu Úsek územního plánování Určený zastupitel:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí Č. j.: 951/ENV/16 V Praze dne 20. ledna 2016 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008

Více

Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje

Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje Severa Září 2013 Definice veřejné infrastruktury 2 odst. 1 písm. k stavebního zákona Veřejnou infrastrukturou se rozumí pozemky, stavby, zařízení, zřizované nebo užívané

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

je zpracováno podle ÚP města Jesenice je nutno posoudit z hledisek vlivů na udržitelný rozvoj území a životní prostředí,

je zpracováno podle ÚP města Jesenice je nutno posoudit z hledisek vlivů na udržitelný rozvoj území a životní prostředí, VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ je zpracoáno podle 19 odst.(2) zákona č. 183/2006 Sb., Přílohy k zákonu č. 183/2006 Sb., 13 odst.(3) Vyhlášky č. 500/2006 Sb., Přílohy č. 5 k Vyhlášce č. 500/2006

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 43529/ENV/15 V Praze dne 25. června 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Zadání změny č.1 územního plánu Sušice ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPN SUŠICE NÁVRH

Zadání změny č.1 územního plánu Sušice ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPN SUŠICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPN SUŠICE NÁVRH Zadání změny č. 1 územního plánu Sušice určený k projednání v souladu s ust. 55 odst. 2, tj. přiměřeně podle ust. 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BEZVĚROV

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BEZVĚROV ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BEZVĚROV I. NÁVRH I.A. Textová část Objednatel Pořizovatel Zpracovatel obec Bezvěrov Obecní úřad Bezvěrov se zajištěním kvalifikačních požadavků: Ing. Martina Miklendová

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 5. 2012 Č. j.: 36025/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Ú Z E M N Í P L Á N O B C E R A D Ě T I C E ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁVRH

Ú Z E M N Í P L Á N O B C E R A D Ě T I C E ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁVRH Ú Z E M N Í P L Á N O B C E R A D Ě T I C E ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁVRH OBEC: Obec Radětice, Radětice 27, 262 31 pošta Milín Určený zastupitel: Jitka Buraltová POŘIZOVATEL: Městský úřad Příbram

Více

AKTIVITY PROJEKTU V KOSTCE

AKTIVITY PROJEKTU V KOSTCE Číslo ydání: 02/2014 Elektronický zpraodaj projektu Prolomit zeď Unitř tohoto ydání: AKTIVITY PROJEKTU V KOSTCE Aktiity projektu kostce 1 Prorodinná politika města Třebíče 1-2 Podnik podporující rodinu

Více

ÚZEMNÍ STUDIE E1. VEDENÍ 400 kv NOŠOVICE PROSENICE a NAPOJENÍ VELKÉHO ENERGETICKÉHO ZDROJE NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA

ÚZEMNÍ STUDIE E1. VEDENÍ 400 kv NOŠOVICE PROSENICE a NAPOJENÍ VELKÉHO ENERGETICKÉHO ZDROJE NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚZEMNÍ STUDIE E1 VEDENÍ 400 kv NOŠOVICE PROSENICE a NAPOJENÍ VELKÉHO ENERGETICKÉHO ZDROJE NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. květen 2011,

Více

C. ODŮVODNĚNÍ SOUBORU ZMĚN ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM

C. ODŮVODNĚNÍ SOUBORU ZMĚN ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM C. ODŮVODNĚNÍ SOUBORU ZMĚN ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM 1. Postup při pořízení souboru změn č. 2 Územního plánu obce Luběnice O pořízení souboru změn č. 2 Územního plánu obce (ÚPO) Luběnice rozhodlo Zastupitelstvo

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 25.08.2010 Číslo jednací: 112622/2010/KUSK/OŽP/ŠE Vyřizuje: Ing. Eva Švagrová ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí Objednatel: Středočeský kraj Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Pořizovatel: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Projektant: Atelier T-plan, s.r.o. Na Šachtě

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

VOTÍN PZ, NOVÉ VEDENÍ

VOTÍN PZ, NOVÉ VEDENÍ P O S U D E K o vlivech záměru HNĚVOTÍN PZ, NOVÉ VEDENÍ 110 kv na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE MĚSTYS DŘEVOHOSTICE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE Zastupitelstvo městyse Dřevohostice, příslušné podle ust. 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: OBSAH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. Městský úřad Kroměříž.

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: OBSAH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. Městský úřad Kroměříž. ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRASKLICE PŘÍLOHA č.3 - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený

Více

Aktivity proti variantě H4 vysokorychlostní tratě v naší oblasti

Aktivity proti variantě H4 vysokorychlostní tratě v naší oblasti Aktivity proti variantě H4 vysokorychlostní tratě v naší oblasti RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. 9.4.2014 Senožaty VRT Ochrana krajiny X Povinnosti státu k ochraně krajiny vyplývají z mezinárodních úmluv a

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 59325/ENV/15 V Praze dne 26. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

OBSAH VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

OBSAH VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 1 PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508 Hlavní inženýr projektu: Zdeněk Machala Hlavní projektant: Ing.arch. Marek Šlesinger OBSAH VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP Kapitola: str.: A) Vyhodnocení vlivů

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 59388/ENV/15 V Praze dne 27. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Jelikož závěr zjišťovacího řízení stanovil nutnost posouzení vlivů na životní prostředí a současně upřesnil obsah a rozsah tohoto vyhodnocení

Jelikož závěr zjišťovacího řízení stanovil nutnost posouzení vlivů na životní prostředí a současně upřesnil obsah a rozsah tohoto vyhodnocení ÚVOD Předkládané Vyhodnocení vlivů návrhu zásad územního rozvoje Olomouckého kraje na životní prostředí bylo vypracováno v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění a jeho prováděcími

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014

Více

NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE

NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE Akce: Pořizovatel: Zhotovitel: Projektant: Změna č. 3 územního plánu obce Jamolice Městský úřad Moravský Krumlov, Odbor výstavby a územního plánování úřad

Více

Smlouva o dílo. Článek 1 Předmět smlouvy

Smlouva o dílo. Článek 1 Předmět smlouvy RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Rada pro rozhlasoé a teleizní ysílání Skřetoa t\i\j 6,120 00 Praha 2 Tel.: 4 i 20 274 813 830 / Fax: 420 27/4 810 885 www.rrt.cz Smloua o dílo uzařená níže uedeného

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEDLIŠTĚ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEDLIŠTĚ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEDLIŠTĚ sestavený pro projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 65947/ENV/15 V Praze dne 29. září 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí)

NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí) NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí) ZADÁNÍ OBSAHUJE HLAVNÍ CÍLE A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č.1 ÚPO KOČÍ Zadání vypracoval: Městský úřad Chrudim odbor územního

Více

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí Č. j.: 74541/ENV/16 V Praze dne 2. listopadu 2016 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících

Více

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí Č. j.: 73775/ENV/15 V Praze dne 30. listopadu 2015 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících

Více

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č.xx/2014. vydává

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č.xx/2014. vydává Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č.xx/2014 Zastupitelstvo hl.m. Prahy (ZHMP), příslušné podle 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ LHOTA Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST OBEC : Dolní Lhota OKRES : Zlín KRAJ : Zlínský POŘIZOVATEL OBJEDNATEL : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební Obec Dolní Lhota

Více

OBSAH REGULAČNÍHO PLÁNU ZMĚNA Č. 1

OBSAH REGULAČNÍHO PLÁNU ZMĚNA Č. 1 OBSAH REGULAČNÍHO PLÁNU ZMĚNA Č. 1 A) Vymezení řešené plochy... 1 B) Podmínky pro vymezení a využití pozemků... 1 C) Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb... 2 C.1. Podmínky pro umístění

Více

Příloha č.8 Opatření obecné povahy ZÚR ÚK MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

Příloha č.8 Opatření obecné povahy ZÚR ÚK MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 Krajský úřad Ústeckého kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem Váš dopis

Více

Příloha č. 3 - Vyhodnocení projednání návrhu změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Odry správní území Heřmánky

Příloha č. 3 - Vyhodnocení projednání návrhu změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Odry správní území Heřmánky I. POŽADAVKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ A KRAJSKÉHO ÚŘADU v rámci společného jednání o návrhu Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava ze dne 8.9.2010,

Více

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. k návrhu koncepce. Územní energetická koncepce Olomouckého kraje, aktualizace ( )

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. k návrhu koncepce. Územní energetická koncepce Olomouckého kraje, aktualizace ( ) Č. j.: 84158/ENV/16 V Praze dne 12. prosince 2016 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 20. 1. 2015 Č.j.: 88540/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1359667/2012/1/OZP/VI Ing. Hippmannová / 5860 05. 12.2012

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1359667/2012/1/OZP/VI Ing. Hippmannová / 5860 05. 12.2012 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Bok Miroslav Ing. arch. Kamýcká 941 165 00 Praha 6 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1359667/2012/1/OZP/VI Ing.

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

A. - Průvodní zpráva

A. - Průvodní zpráva A. - Obsah: A.1. A.2. A.3. A.4. A.5. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.2. Údaje o stavebníkovi A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace Seznam vstupních podkladů Údaje o území Údaje

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MIKULČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU Změna č.3 I. ZMĚNA Č.3. ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz

Více

Město Týn nad Vltavou Schválený rozpočet výdajů na rok 2016

Město Týn nad Vltavou Schválený rozpočet výdajů na rok 2016 Město Týn nad Vltaou ýdajů na rok 2016 1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ Zemědělská a potrainářská činnost a rozoj 1014 Běžné ýdaje (bez opra) 65,00 1014 - opray a udržoání 10,00 1014 Ozdraoání

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

Příloha č. 2. Posouzení rozvojových záměrů Všechny nově navržené zastavitelné plochy a záměry s konkrétním územním průmětem (veřejně prospěšné

Příloha č. 2. Posouzení rozvojových záměrů Všechny nově navržené zastavitelné plochy a záměry s konkrétním územním průmětem (veřejně prospěšné Příloha č. 2. Posouzení rozvojových záměrů Všechny nově navržené zastavitelné a záměry s konkrétním územním průmětem (veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření + ostatní navržené koridory a

Více

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí Č. j.: 76992/ENV/15 V Praze dne 5. listopadu 2015 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 3. července 2014 Č. j.: 45714/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více