P O S U D E K ZDVOJENÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ V403 PROSENICE - NOŠOVICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P O S U D E K ZDVOJENÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ V403 PROSENICE - NOŠOVICE"

Transkript

1 P O S U D E K NA DUMENTACI, ZDVOJENÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ V403 PROSENICE NOŠOVICE ZPRACOVATEL POSUDKU: DOC. RNDR. MIROSLAV MARTIŠ, CSC. (držitel autorizace dle ;, datum ydání: ) TÝM ZPRACOVATELE POSUDKU: MUDR. JAROSLAV VOLF, PH.D. hodnocení zdraotních rizik dle 258/2000 Sb. a 100/2001, OVZ ) RNDR. VLASTIMIL KOSTKAN, PH.D e smysl ), ní biologického hodnocení e smyslu 67 podl ING. Z MGR. V KEKEN, PH.D. RÝZNAR LEDEN 2015

2

3 1. Náze Zdojení stáajícího edení V403 Prosenice Nošoice bylo zoleno nadzemní edení za podmínky maxim dodržet stáající trasu edení. Z poronání naržených ariantních tras edení oblasti obce Lichno a oblasti obce Skalice u Frýdku Místku, a to zdojení edení e stáající trase jednoduchého edení (arianta 0 Lichno a arianta 0 Skalice ) trasy zdojeného edení (arianta I Lichno ) nebo zdojeného edení s posunem o cca 1,5 m od stáajícího edení (arianta I Skalice II Skalice ), byla preferoána úpraa trasy podle arianty I Lichno a arianty II Skalice. Palkoice a úpraa edení sy úseku úpray trasy oblasti obce Palkoice.

4 katastrální území, obec) dále uedenými katastrálními územími: dokumentaci specifikoáno obec Šišma, k.ú. Šišma obec Hlinsko, k.ú. Hlinsko obec Kladníky, k.ú. Kladníky obec Paršoice, k.ú. Paršoice obec Rako, k.ú. Rako u Hranic obec Býškoice, k.ú. Býškoice obec Malhotice, k.ú. Malhotice obec Rouské, k.ú. Rouské Kraj Zlínský, okres Vsetín: obec Kladeruby, k.ú. Kladeruby obec Lešná á, k.ú. obec Hostašoice, k.ú. Hostašoice obec Hodslaice, k.ú. Hodslaice obec Žiotice u obec Ve e obec Bordoice, k.ú. Bordoice

5 Kraj Moraskoslezský, okres Frýdek Místek: Místek obec Kozloice, k.ú. Kozloice obec Palkoice, k.ú. Myslík, k.ú. Palkoice obec Bašk obec Frýdek Místek, k.ú. Skalice u Frýdku Místku obec Janoice, k.ú. Janoice u Frýdku Místku obec Raškoice, k.ú. Raškoice obec Vyššní Lhoty, k.ú. Vyššní Lhoty obec Nižní Lhoty, k.ú. Nižní Lhoty obec Nošoice, k.ú. Nošoice 4. Obchodní firma oznamoatele Elektrárenská 774/ Praha Ing. Andrew Gayo Kasembe, Ph.D. Elektrárenská 774/ Praha 10 tel

6

7 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Dopisem MŽP Jarosla Volf, Ph.D. hodnocení, Natura 2000 j /ENV/14 ze dne byla doc. RNDr. Miroslau Martišoi, CSc.. Ministersto MUDr..D. (biologické.d. dokumentaci). V souladu s 9, odst. poskytl zpracoateli posudku další podklady pro zpracoání dokumentace. II. POSOUZENÍ DUMENTACE 1. a 2. uedených Dokumentace byla posouzena jak z ní uedených, a yužitím následujících symbolických zkratek. V dále uedených tabulkách je ždy prním sloupci releantními symboly zhodnocena formální úplnost této kapitoly dokumentace (, VN, VM). erbální hodnocení nedostatky formálního charakteru symbolické zkratky FN nedostatky formálního charakteru VN FM VM symboly Z odeslání, odeslání). Toto yhodnocení je shrnuto souhrnných tabulkách posudku.

8 Údaje o oznamoateli záazná osnoa dokumentace 1. Obchodní firma erbální posouzení symboly Bez oznamoatele (totožné s bodem 2). totožné s bodem 3). Posouzení zpracoatele posudku: Údaje o oznamoateli jsou formální i

9 I. Základní údaje záazná osnoa dokumentace. erbální posouzení symboly katastrální území) možnost (i z hlediska žiotního resp. odmítnutí 6. Popis technického a standardu. samospráných podle 10 odst. 4 a tato rozhodnutí ydáat V nutno získat pro ciilní letectí. FN VM Posouzení zpracoatele posudku: Základní údaje o Z hlediska olby technologie ýstaby edení 400 kv je dokumentaci poronáána arianta nadzemního a arianta podzemního edení.

10 Z hlediska lokalizace je dokumentaci uažoána arianta edení celé stáající trase a arianta noého trasoání obcích Lichno, Skalice u FrýdkuM úseku Palkoice Nošoice. Zpracoatel posudku se po zážení enironmentálních hledisek krajinného rázu biologická rizika spjatá s s ochrannými podmínkami eropsky ýznamných lokalit soustay Natura 2000 apod.) o nehodnosti podzemního edení a o edení trasoání uedeném dokumentaci obcích Lichno (arianta I), Skalice u FrýdkuMístku (arianta II) (posun stáajícího stožáru) a úseku Palkoice 405) a se S k elektromagnetického pole na zdraotní sta obyatel noým trasoáním uedeným posuzoané dokumentaci, úpraou trasy noým edením trasy úseku Palkoice Nošoice. Zpracoatel posudku uedené posuzoané dokumentaci. edení do transformoen Palkoice a Nošoice V naazujících stupních pr

11 II. Údaje o stupech záazná osnoa dokumentace 1. ochrany, elikost záboru) erbální posouzení symboly tomu, aby Dále je nutné s FN VN edení Ostatní suroinoé a 4. Nároky na dopraní a jinou Posouzení zpracoatele posudku: Ve ztahu k energetické zdroje a na dopraní i jinou infrastrukturu) s ohledem na dosažitelnou podrobnost dokumentaci posuzoané etapy. V d bude nutno at elikost a dobu trání záboru. it kce posudku. rámci tohoto

12 záazná osnoa dokumentace 1. III. Údaje o ýstupech formální a erbální posouzení symboly množstí emitoaných 2. od, množstí odpadních 3. V nakládání s odpady noého edení. FN VN 4. Rizika haárií zhledem k narženému použití látek a technologií 5. Ostatní Hluk a ibrace edení b. V pásmu je hodné proozoatele k proozu edení u staeb ochranném FM VM 6. Ostatní Ochranná pásma technické infrastruktury 7. Terénní úpray spojené s lastní ýstabou edení (betonoé patky, montáž konstrukce stožáru) nejsou sým rozsahem podstatné. Vzhledem k stáajícího koridoru, s ohledem na zúžení stáajícího ochranného pásma edení i s charakteru ásahy do krajinného rázu,, a e ztahu k V poronání se stáajícím edením íce uplatní yšší stožáry noého edení (oproti stáající ýšce stožáru 30 m budou noé stožáry ysoké 46, resp. 54 m).

13 dokumentace, tento nepopiratelný negatiní dopad Posouzení zpracoatele posudku: Ve ztahu k dokumentaci Emise do ozduší, odpadní ody a odpady jsou s spolu s V edení. Posouzení liu zá y noého posudku. rámci tohoto

14 ÚDAJE O STAVU ŽIVOTN záazná osnoa dokumentace 1. erbální posouzení symboly 1.1. Územní systémy ekologické stability krajiny edení s linioé nadzemní elektrické edení principu nekoliduje s biokoridory a biocentry lokálních ÚSES. V Natura 2000 Staební práce souisející s ýstabou noého edení kolidují s lokality (EVL) (zejména Zásady organizace staby) musí tento konflikt FM VM musí být respektoány. Rizika souisející s edení blízkosti ch oblastí (PO) PO PO nad odními toky) musí být minimalizoána odpoídající aronou signalizací. noého 1.3. Z 1.4. P 1.5. Významné krajinné prky 1.6. Území historického, kulturního nebo archeologického ýznamu S a území kontaminoaná nad míru únosného zatížení 1.9. E území

15 2. Charakteristika 2.1. Ozduší a klima 2.2. Voda 2.5. Fauna, flóra a ekosystémy 2.6. Krajinný ráz 2.7. Obyatelsto a hmotný majetek

16 3. Celkoé zhodnocení z hlediska jeho únosného zatížení Posouzení zpracoatele posudku:, územní systémy ekologické stability a samostatných jsou údaje posuzoané dokumentaci daném území z hlediska jeho únosného zatížení.

17 KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA I. a hodnocení jejich elikosti a ýznamnosti záazná osnoa dokumentace erbální posouzení I.1. Vliy na obyatelsto, Vli na obyatelsto byl posouzen jen pro fyzikální determinanty resp. rizikoé faktory pro zdraí, nikoli pro staby ochranném pásmu. symboly Ochranné pásmo zniká dnem nabytí prání moci kud není podle staebního ochranném pásmu. hodnocením FM VM ýznamných determinant zdraí, nebylo dokumentaci názu uedeno. V na zdraí

18 I.1.3. Kritéria a hygienické limity I.1.4. Odhad liu elektromagnetického pole na zdraí u nadzemního edení I.1.5. Charakteristika zdraotního rizika u I.1.7. Hluk neionizujícího nadzemního edení zdraí I.1.9. Kritéria pro posouzení I Hluk ze staební I Odhad hladiny hluku u nadzemního edení hluku ýstaby a proozu dojitého edení 400 kv I Nejistoty hodnocení I.2. I.3. Vliy na ozduší a klima Vli na hlukoou situaci a eent. další fyzikální a biologické charakteristiky I.3.1. Hluk V proozu edení u staeb tralému obýání ochranném pásmu je hodné proozoatele k ; FM VM I.3.2. Vibrace I.4. Vliy na porchoé a podzemní ody Bez I.4.1. Vliy na porchoé ody I.4.2. Vliy na podzemní ody I.5.

19 I.6. Vliy na horninoé I.7. I.8. Vliy na soustau Natura 2000 Vliy na faunu, flóru a ekosystémy I.8.1. Vliy na faunu I.8.2. Vliy na flóru I.8.3. Vliy na ÚSES I.9. Vliy na krajinu I.9.1. Konflikt s hodnotami I.9.2. Konflikt s estetickými hodnotami, zásah do I.10. Vliy na hmotný majetek a kulturní památky Posouzení zpracoatele posudku: Vli na obyatelsto byl posouzen jen pro fyzikální determinanty resp. rizikoé faktory pro zdraí, staby ochranném pásmu. Zýšení edení nad zemí resp. nad trale obýaným objektem narhoané dokumentaci lze dané poažoat. V naazujících fázích y eterminant zdraí ( ochranném pásmu) nebylo V posudku. rámci tohoto turní památky jsou

20 II. z hlediska jejich elikosti a ýznamnosti záazná osnoa dokumentace erbální posouzení Zdojené edení 400 kv narženém koridoru yoláá symboly hlediska jejich elikosti a ýznamnosti ochranného pásma jsou iy na sociální a ekonomické determinanty, které posouzeny nebyly. Pro FM VM ochranného pásma, jsou negatiní liy eliminoány. krajiny jsou ýznamné e fázi staebních o edení toky) musí být minimalizoána odpoídající aronou signalizací. sronatelné s liy stáajícího koridoru jednoduchého edení 400 kv (užší ochranné pásmo, yšší stožáry). Z hlediska možnosti Posouzení zpracoatele posudku: posuzoaném mické determinanty posouzeny nebyly. Vliy na sociální a ekonomické determinanty musí být posouzeny tohoto posudku. rámci

21 Vliy autorizoanou osobou samostatné studii e fázi dokumentace V eropsky ýznamných lokalit (EVL) oblasti Rizika souisející s minimalizoána odpoídající aronou signalizací. Charakteristika možných haáriích a nestandardních staech Posouzení zpracoatele posudku: III. Charakteristika enironmentálních rizik a nestandardních staech oiska

22 IV. k k na žiotní nárhu stanoiska. podmínkách Posouzení zpracoatele posudku: Specifikace podmínek k je V. Charakteristika použitých metod prognózoání a Charakteristika použitých metod prognózoání a Dokumentace. Posouzení zpracoatele posudku: rámcoé lokalizaci.

23 VI. dokumentace V k dispozici podrobné údaje o lokalizaci jednotliých ré liy prky ÚSES nárhu stanoiska do dalších fází projektoé dokumentace, FN VN územní rozhodnutí, resp. do zásad organizace ýstaby. Posouzení zpracoatele posudku: dokumentaci, jsou Nárh stanoiska ukládá

24 záazná osnoa dokumentace rozsahu pro každou erbální posouzení odlišných technologických a Z hlediska olby technologie ýstaby edení 400 kv byla poronáána arianta nadzemního a arianta podzemního edení. Ze sronání uedeného dokumentaci yplýá, že arianta podzemního edení je z Zpracoatel posudku se po zážení enironmentálních symboly kologická a biologická rizika spjatá s kolizí s ochrannými podmínkami eropsky ýznamných Z hlediska lokalizace noého zdojeného edení úseku Prosenice Nošoice dokumentace posuzuje edení 400 kv. liší trasoání: 1. obci Lichno: arianta 0 s Dunaj trase stáajícího edení, arianta I s použitím úseku stáajících stožároých o cca 25 m se ; 2. obci Skalice u Frýdku Místku: arianta 0 s použitím trase stáajícího edení, arianta I s posunem cca 1,5 m 225 od osy stáajícího edení o cca 1,5 m jihozápadním posunem o cca 195,5 m (225) do stáající trasy edení); 3. : objektu pily potoku, tím posun noého ochranného pásma na kraj ochranného pásma stáajícího edení a storu pro pilu; 4. : ; 5. úseku Palkoice Nošoice: edením V 405 s transformony Nošoice; 6. enice.

25 S uážením liu elektromagnetického pole na zdraotní sta obyatel bydlení se ýše uedeným noým trasoáním posuzoané dokumentaci, s olbou arianty I Lichno z, arianty II Skalice z, s úpraou trasy narhoané a a s noým edením trasy úseku Palkoice Nošoice spolu se šoice a se m do transformony Palkoice 6. poronání aktiních ariant zdojeného edení s pasiní nuloou ariantou (zachoání jednoduchého edení e stáající trase). Tento trasoání stáajícího jednoduchého a noého zdojeného edení Palkoice), je ýše uedeného poronání z dosaženo. FM VN Posouzení zpracoatele posudku: Trasoat noé edení koridoru stáajícího edení s úseku Palkoice Nošoice a se záazná osnoa dokumentace Posouzení zpracoatele posudku: erbální posouzení symboly posuzoané dokumentace odpoídá její náplni a narhoanému hodnocení.

26 NETECHNICKÉHO CHARAKTERU záazná osnoa dokumentace netechnického charakteru erbální posouzení symboly FM VN (Týnec Krasíko) titulku kapitoly Všeobecný popis Posouzení zpracoatele posudku: dokumentace a je souladu s záazná osnoa dokumentace staebního zhledem k oznámení) a dále obrazoé a grafické. erbální posouzení posuzoanému oací dokumentace jsou yhodnocena naazující tabulce. symboly ýznamných lokalit a oblastí. yhodnocena naazující tabulce. Posouzení zpracoatele posudku: dokumentují soulad

27 zájmoého území. na celistost eropsky ýznamných ch oblastí zájmoém území. tu ochrany nebo Datum zpracoání dokumentace Podpis zpracoatele dokumentace

28

29 datum katastrální území odbor staebního žiotního MMPr/ /2013/KI Sušice u Prusínky Šišma rozporu s plánoací dokumentací obcí Šišma detailní lokalizace rámci projednáání dokumentace pro Lipník nad MU/14945/20 13/SÚ Osek nad Hlinsko, Kladníky, Radotín u Lipníka nad trase uedených katastrálních území naprostém souladu s dokumentací detailní lokalizace rámci projednáání dokumentace pro územní leby, Týn nad Dolní Opatoicích, /Ka Rako u Hranic, Býškoice souladu s dokumentací obcí detailní lokalizace rámci projednáání dokumentace pro územní Všechoice, /Ka souladu se plánoání území obcí Rouské a Malhotice detailní lokalizace rámci projednáání dokumentace pro územní Valašské odbor regionálního rozoje a územního plánoání /2013 Noé Komároice, Kladeruby, Lhotka nad Lešná, Vysoká u Valašského souladu s územními plány obcí detailní lokalizace rámci projednáání dokumentace pro územní Perná u Valašského

30 odbor územního plánoání a staebního Hostašoice, Hodslaice, Žiotice u Noého plánoací dokumentace obcí Hostašoice, detailní lokalizace rámci projednáání dokumentace pro územní staebního Frenštát pod odbor ýstaby a územního plánoání OVÚP/13787/ 2013/stra/spi s2961/2013 Bordoice, Lichno u Noého Frenštát pod plánoání obcí souladu se Lichno, Frenštát pod detailní lokalizace rámci projednáání dokumentace pro územní Tichá na FrýdkuMístku, obor územního plánoání a územního rozoje MMFM 91101/2013 Kozloice, Myslík, Palkoice, Baška, Skalice u Frýdku Místku, Raškoice, Vyššní Lhoty, Nižní Lhoty, Nošoice rozporu s územními plány obcí FrýdkuMístku, Kozloice, Palkoice, Baška, Raškoice, Nižní Lhoty, Vyššní Lhoty a Nošoice detailní lokalizace rámci projednáání dokumentace pro územní

31 Frýdlant nad Ostraicí, odbor regionálního rozoje a MUFO 15091/2013 Janoice u Frýdku Místku dle scháleného územního plánu obce na plochách krajinné umístit linioé staby technického ybaení, resp. linioá edení za staby budou respektoat existující a naržené prky ekologické stability, kdy nezbytných Zdojení stáajícího edení V403 Prosenice Nošoice je ymezen Zásadách územního rozoje Moraskoslezského kraje (ZÚR MSK), které jsou ydáání územních pro rozhodoání území yplýá z kapitoly energetika ZÚR MSK respektoat koridor republikoého ýznamu pouze pooloání linioých staeb respektoání edení platné pro zdojení edení 400 kv Prosenice Nošoice elektrood uedeného charakteru sou jeden regionální a jeden lokální biokoridor oba tyto kolidoat s funkcí lokálního biokoridoru) ost je rozporu se scháleným územním plánem obce Janoice a to z stanoenou regulatiy územního plánu obce Janoice není kolmém detailního trasoání koridoru katastrálním území Janoice u Frýdku Místku bude podkladem pro projednání dokumentace Raškoice, /2013/SÚ/ Olš/208 Raškoice a Vyššní Lhoty souladu s dokumentací obcí Raškoice a Vyššní Lhoty detailní lokalizace rámci projednáání dokumentace pro územní

32 Dobrá, staební SÚ 2556/ /Fri Nižní Lhoty, Nošoice podle územního plánu Nižní Lhoty je plochách VZ zastaitelné ploše T technické infrastruktury, ploše Z a ploše D dopraní infrastruktury je detailní lokalizace rámci projednáání dokumentace pro územní nezbytnou technickou infrastrukturu (VZ a (Z); edení ZVN 403 Nošoice Prosenice je zde uedeno jako staby technické infrastruktury pod podle Územního plánu nachází je yužití pro edení technické infrastruktury a ustné linioé staby technického ybaení; ýstaba edení 400kV naržena souislosti s yedením ýkonu z TS Nošoice a s tím souisející rozodny yplýající z s plánoací dokumentací územního rozhodnutí)

33 Olomouckého kraje, odbor žiotního datum jednací KÚ/ 69128/ 2013/O ŽPZ/73 11 stanoisko kraje nezasahuje do žádné eropsky ýznamné lokality soustay NATURA 2000, pouze jednom rozsáhlé EVL CZ stanoisek Je zato formulaci podmínek nárhu souhlasného stanoiska posudku. zhledem k dálenosti spojení s ochrany nebo celistost Zlínského kraje, odbor žiotního KUZL 50235/ 2013 Trasa edení na území Zlínského kraje neprotíná (území soustay NATURA 2000). Nejbližší eropsky ýznamnou lokalitou je EVL CZ jiny jasnoskrnné. Vzhledem k Moraskoslezský kraj MSK /2013 Realizace egetace s Galocarpinetum, 91EO Smíšené jasanooolšoé lužní lesy temperátní a boreální Eropy AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae

34 rbou šedou. Jelikož zdojené edení V 403 je edeno trase stáajícího jednoduchého edení V uedených EVL. Staba zdojeného edení nebude mít yšší nároky na ymezení ochranného pásma, a p krajiny. s

35 III. S Posouzení zpracoatele posudku: u odpoídá eropskému standardu a je dané úroni podrobnosti IV. K Posouzení zpracoatele posudku: použitou dokumentaci a jsou ýchodiskem pro

36

37 V. K OZNÁMENÍ A K DUMENTACI oznámení (Z1 Z21) a k dokumentaci (D1 D25) je obsaženo naazující tabulce.

38

39 Z 1 Odesílatel FrýdkuMístku, odbor žiotního datum odeslání MMFM /2013 Z hlediska odního zákona nepoažujeme za nutné celém V DUMENTACI V souladu s dalšími posuzoán celém procesu EIA, Sb. podkladem pro dokumentaci pro. ZPF požadujeme, aby nedocházelo k dalšímu záboru Vzhledem k co nejyššímu yužití stáající trasy edení a stáajících stožároých míst bude zábor ZPF minimalizoán,.. edení s ýznamnými krajinnými prky a eropsky ýznamnými lokalitami. Moráka a ÚSES. Oznámení liem na krajinný ráz. Realizace staby si yžádá S dokumentace je Biologické hodnocení a Hodnocení liu na soustau Natura 2000, specifikace podkladem pro dokumentaci pro. oznámení šak neobsahuje které bude nutno ykácet. Z hlediska zákona o odpadech nakládání s odpady nemáme Z hlediska lesního zákona 50 m od okraje lesa je nutné požádat o ydání souhlasu s Vzhledem k co nejyššímu yužití stáající trasy edení a stáajících stožároých míst bude zdálenosti do 50 m od okraje lesa minimalizoáno, detailní.

40 Z 2 Hranice, odbor staební OSUZPD/166 80/13 souladu se zákonem o zásadami OZP a souladu s pro nakládání s odpady. V souladu s dalšími posuzoán celém procesu EIA, uedené požadaky jsou dokumentaci. žiotního celé délce a tím dbát na zachoání ochranného pásma PUPFL. Vzhledem k co nejyššímu yužití stáající trasy edení a stáajících stožároých míst bude detailní lokalizace stož. toku, ochranných pásem V odopráních podkladem pro dokumentaci pro. odního zákona. ochrany ozduší, jejichž ochrana je Z OŽP/89002/2 013 nemáme námitek proti žiotního ochrana ozduší se ochrana ZPF pro k.ú. Hostašoice, Hodslaice, ochrana nepožadujeme posoudit podle nepožadujeme posoudit podle rekonstrukci edení požadujeme použít typy ochranného pásma V souladu s dalšími posuzoán celém procesu EIA. V souladu s dalšími posuzoán celém procesu EIA; dokumentaci narhoané typy zúžení ochranného pásma.

41 stabou narženou e spráním území MÚ Noý ; respektoat záplaoá V podkladem pro dokumentaci pro. její aktiní zónu a další není dosud ybudoán odood pro ody pro indiiduální respektoat ochranná pásma Z / /OŽP/Ún u zájmoých územích odpadoé námitek bez není ochrana ozduší bez ochrana ZPF dojde k Komároice, Kladeruby, Lešná, Vysoká u Val. k.ú. D releantní podklady e ztahu k. žádost orgán ochrany ZPF posoudí a slušnému

42 PUPFL již existuje z jelikož se Vzhledem k co nejyššímu yužití stáající trasy edení a stáajících stožároých míst bude ochranné pásmo edené na inestorem z hlediska lastníky releantní podklady e ztahu s lastníky PUPFL. noých stožár plochu 30 m 2 omezením PUPFL; práo na náhradu újmy zniklé lese lastníkoi lesa Z 5 Krajská hygienická stanice Moraskoslezskéh o kraje se sídlem rámci posuzoání uedeného 100/2001 Sb. Z 6 Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem Olomouci KHSOC/2750 2/2013 a nepožaduje Z 7 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se KHSZL 24227/2013/2.5/H/VS/ URB02 nepožadujeme další Z 8 žiotního inspektorát Brno /13/BLV

43 Z 9 žiotního / 13/OBS V souladu s dalšími posuzoán celém procesu EIA. inspektorát Olomouc 100/2001 Sb. Z 10 inspekce žiotního inspektorát Ostraa / 13/VHK hlediska ochrany územími a eropsky ýznamnými lokalitami S dokumentace je Biologické hodnocení a Hodnocení liu na soustau Natura 20 nepoolených jezdech,. budou probíhat chto územích, nutno se obrátit na sprání orgán s žádostí o jsou k ýjimky, souhlasy, poolení atd. Z 11 Archeologický ústa Akademie..i /13DS s archeologickými nálezy ohlásit termín zahájení zemních prací, umožnit proedení záchranného archeologického P koordinoán s Archeologickým. Z 12 Národní památkoý ústa, Generální NPÚ 310/90954/20 13 jelikož neprochází územím památkoé rezerace, památkoé zóny ani ochranným pásmem zón, památek; uažoané linii se kulturní památky zapsané z hlediska zájmu státní k

44 nabídnout archeologická data z Státní archeologický seznam Nabídka. yužita e fázi Z SBS/35995/2 013/OBÚ 05/630/Ing.Kt zahájení danému Moraskoslezské ho a Olomouckého nachází ložiskoém území nebo dobýacím prostoru je nutno postupoat dle ustanoení horního zákona V (horního zákona). Z 14 Ministersto žiotního /780/13 odbor ochrany ozduší nemá k ochrany ozduší Z 15 Ministersto žiotního /740/13 edení byly použíány šetrné technologie, které zabrání deastaci koryt odních Požadaky budou respektoány Zásad organizace ýstaby a staby edení. ochrany od respektoat omezení záplaoých oblastech; z hlediska ochrany od Z 16 Agentura ochrany památku Skalická Moráka lesy (ochranné pásmo edení) proti smyslu ochrany území), zejména souislosti s ysokotlakoého plynoodu; Z celém dokumentace je poronání jednotliých ariant realizace synergických a kumulatiních ú s dalšími biologické hodnocení (jako dokumentace) zahrnuje arianty a posouzení Skalická Moráka; e fázi.

45 Z 17 Ing. Jan Kyselý, Obchodní 709 Obchodní historické souislosti staby elektrického edení staby ze dne ) pod edením elmi ysokého zásahy do sého lastnického práa ochranného pásma tohoto edení; silné které kolem edení elmi škodlié pro zdraí lidí i kolem edení; nesouhlasíme s tím, aby stáající edení V403 bylo zdojeno Podle dohody mezi lastníkem stáajícího edení objektu pily nahrazen stožárem noého zdojeného edení posunutým o (blíže k ; noý stožár typu Soudek ede fázoé ochranné pásmo noého edení se tak posune na kraj stáajícího pilu o cca 15 m; ochranné pásmo 58,6 m minimální ýšky edení fázoých 13,1 m nad zemí garantuje souladu s stanoenými limity intenzit elektromagnetického pole ( limity zakotené Sb., noelizoaném že. ), Z 18 Olomoucký kraj, hejtmana Ing. Michal Symerský KÚ /2013 koordinoáno procesu dokumentace Zásadách územního rozoje Olomouckého kraje, kde je Je zato úahu posudku i nárhu stanoiska. rozporu se strategickým dokumentem Programem rozoje územního obodu Olomouckého kraje S dokumentaci a jejích ílohách (4. Akustická studie, 5. Posouzení liu neionizujícího zdraí). Z 19 Moraskoslezský kraj, odbor žiotního MSK /2013/

46 naazujících rozhodnutí Je zato úahu nárhu stanoiska. Skalická Moráka. Pokud si realizace staby yžádá rozporu se základními ochrannými podmínkami rezeracích dle 34 uedeného zákona a památky dle 35 tohoto si poolení orgánu ochrany Ve stati D. I. 4. (str. 59) Vliy na floru, faunu a ekosystémy s ohledem na Je zato úahu nárhu stanoiska. inestor zajistí ekologický odborných znalostí Ostraice CZ a Nia Je zato úahu nárhu stanoiska. tokem s doproodnými protahujících z Beskyd do Moraské brány. Krajský optickou signalizaci na edení V403 s s protahujícím ptactem. ostatními zákony oblasti kompetenci nemá krajský oznámení daného ínky.

47 Z 20 Olomouckého kraje, odbor žiotního KÚ/ /2013/OŽPZ /7149 aby narhoaný eden maximální možné Vzhledem k co nejyššímu yužití stáající trasy edení a stáajících stožároých míst bude ého. ydání V podkladem pro dokumentaci pro. orgán ochrany ozduší: z hlediska ochrany ozduší posuzoat dle zákona o posuzoání V souladu s dalšími posuzoán celém procesu EIA, ozduší. orgán odpadoého orgán ochrany celé sé trase nezasahuje do žádné eropsky ýznamné lokality soustay NATURA 2000, pouze náhon Strhanec, který je V konzultoány podmínky realizace. nebo jiné EVL nelze k který je omezen na území zhledem k

48 Z 21 Zlínského kraje, odbor žiotního hodnocení ekologických rizik KUZL 767/2014 ochrany ZPF ministersto situoána do ochranného odního zdroje Vysoká nutný souhlas odopráního D dokumentace pro územní releantní podklady e ztahu k. V podkladem pro dokumentaci pro. ochrana ozduší: bez odpady:

49 DUMENTACI odesílatel D 1 FrýdkuMístku, odbor žiotního datum odeslání MMFM /2014 odní zákon: posuzoaným k základoých patek, pokud by se podzemní oda yskytoala nad úroní základoé spáry podle Je zato úahu nárhu stanoiska. exponoaných lokalitách hyd dokumentace bude haarijní ohrožení porchoých nebo podzemních od byly zákon o odpadech: bez lesní zákon: z dokumentace dojde k kompetenci Magistrátu Místku (dále jsou uedeny podmínky žádosti o ydání souhlasu s Vzhledem k co nejyššímu yužití stáající trasy edení a stáajících stožároých míst bude pro dokumentaci pro územní. D 2 odbor a žiotního žiotního MMPr/ /2014/STAV zásahu do ýznamných stanoisko podle 4 zákona Je zato úahu nárhu stanoiska budou konzultoány podmínky.

50 D 3 Hranice, odbor staební OSUZPD/177 55/14 ochrana ZPF: pro trasu zažádat orgán ochrany ZPF o souhlas s nárhem trasy D releantní podklady e ztahu k. žiotního D OŽP/63679/2 014 žiotního ochrana ozduší: bez ochrana ZPF: dalších fázích ochrany ZPF o ydání D releantní podklady e ztahu k. kterém dojde ke snížení ohranného pásma tento požadaek byl respektoán, les) s záplaoého území a na V podkladem pro dokumentaci pro. nutný souhlas odopráního zájmoém území na staba Vodood Žiotice u Noé je odojem D 5 Valašské žiotního /2014/P a ochrana ozduší: bez

51 D 6 Krajská hygienická stanice Moraskoslezskéh o kraje se sídlem KHSMS 31664/2014/F M/H podklady odpoídají 258/2000 Sb. a souisejících orgánem akceptoán D 7 Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem Olomouci KHSOC/1992 3/2014/PR/H D 8 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem e KHSZL/1934 0/2014 ochranného pásma a minimální ýšky fázoých konstatoat, že budou dodrženy podmínky pro O preenci, jsou zahrnuta do nárhu stanoiska. k žádnému naýšení zdraotního rizika Zdraotní rizika z hluku jak nejsou ýznamná a realizaci za akceptoatelnou. Z s naržených k preenci, D 9 žiotního /14/BLV inspektorát Brno

52 D 10 žiotního / 14/OZP inspektorát Olomouc D 11 žiotního / 14/VMJ dokumentaci inspektorát Ostraa z hlediska odpadoého D (str. 64) pokud bude užita pro terénní úpray. souladu se zákonem o 294/2005 Sb., o podmínkách jejich yužíání na porchu terénu 184 kap. D. IV (str. Podmínka biologického dozoru do nárhu stanoiska. z nebude odpadem; pro spaloání/spoluspaloání uprait podmínku týkající se biologického dozoru na dozor, který D 12 Moraskoslezské ho a Olomouckého SBS/ 26521/2014/ OBÚ01/1 katastrálních územích Jasenice u Valašského eidoán dobýací prostor Lešná (stanoený pro organizaci GREEN GAS DPB, a.s.). Poolení staby a doloženo V (horního zákona). Sb. spolu s nárhem ochrany ýhradního ložiska.

53 D 13 území Moraskoslezské ho a Olomouckého SBS/26518/2 014/OBÚ 05/630/Ing.Kt za podmínky, že u staby nacházející se ložiskoém území nebo dobýacím prostoru bude postupoáno dle ustanoení 8 Sb. (horního zákona) V (horního zákona). Sb. D 14 Ministersto žiotního ochrany ozduší MZPMVHM G 19ZU57783/ ENV/142291/ 710/14 D 15 Ministersto žiotního ochrany od MZPLBHNO ODOW57783 /ENV/ /710/14 dokumentace obsahuje posouzení liu staby na režim porchoých a stojatých od; Je zato úahu nárhu stanoiska. hloubení a betonoání patek možná rizika haárií jsou zhodnocena kapitole D.III uedena kapitole D.IV; požadujeme, aby uedená D 16 Ing. Jan Kyselý, Obchodní probíhalo rozsáhlé posuzoání procesu EIA u staby, která trpí zásadními práními adami Proces posuzoání liu na ces) na tento proces bude naazoat Obchodní 524 staby byla porušena pod trasou edení, paní Anny Kyselé a pana Jana Kyselého), když jim nebylo EIA proces se neztahuje na minulosti zrealizoané a. ;

54 tuto argumentaci jsme V procesu posuzoání liu šech okamžicích, kdy je dán k které se budou konat za k oznámení i k dokumentaci je obsahem této posudku); prostor pro dokumentaci pro ení je 183/2006 Sb.,. Koridor pro zdojení edení V403 Prosenice Nošoice byl normatiního aktu; realizoán záazný kterou schálila láda sým 2009; tento koridor je ymezen i Aktualizací Politiky územního rozoje s projednání ládou roce 2015; d koridoru je u seerposílení a zapojení naší ní soustay do eropského systému UCTE (Union for the Coordination of Transmission of Electricity) a zlepšení tranzitní funkce ; náaznosti na Politiku koridor ymezen zásadách územního rozoje schálenými zastupitelsty (Olomouckého, Zlínského a Moraskoslezského); toto ymezení je záazné pro územní plány obcí, jimiž tento koridor prochází.

55 stožár nelze posunout nad obytné domy argumentace oznamoatele nebyl prokázán žádný škodliý li edení na lidské zdraí? V dokumentaci a jejích p z (106/2010 Sb.), o jednoduchého edení 400 kv jeho ochranném pásmu poinen respektoat. žádáme, aby bylo proedeno Zpracoatel posudku poažuje stáajícím edením pobytu objektech ochranném pásmu edení jaká je u nich majících s edením souislost: leukémie, rakoina, Alzheimeroa nemoc, Parkinsonoa nemoc, roztroušená skleróza, poruchy poruchy sluchu, poruchy spánku, jakož i jaká je ykázán tyto choroby Zdojení stáajícího edení V403 Prosenice Nošoice na lidské zdraí za odpoídající zpracoatel posudku nesmí dopracoáat dokumentaci. nesouhlasíme s tím, aby edení V403 bylo areálu pily zdojeno; Zpracoatel posudku neposuzuje sta, který není dokumentaci yhodnocen a nesmí dokumentaci dopracoáat. pily D 17 Obec Kozloice OÚ328/2014 bez D 18 Obec Lichno tráme na zachoání stáající P Lichno je yolán existencí pásma ) ochranném pásmu zdojeného edení; arianta I je oproti edení) posunuta o cca 25 m posouá; z hlediska posouzení nezbytné, proto je posudkem a nárhem s.