Příloha 01. Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha 01. Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání"

Transkript

1 Příloha 01 Deskriptory kalifikačních úroní Národní soustay poolání

2 Znalosti teoretické a faktické (aplikoatelné e ýkonu ) Doednosti kognitiní - použíání logického, intuitiního a tůrčího myšlení a doednosti praktické - manuální zručnost a použíání metod, materiálů, přístrojů Nároky na ýkon e smyslu odpoědnosti a samostatnosti Nároky na ýkon ycházející z charakteru úroeň 1 Základní šeobecné znalosti, porchní faktické znalosti oboru Základní doednosti požadoané k proádění jednoduchých neměnných úkolů Použití jednoduchých praidel Použití nástrojů a materiálů yžadujících jednoduchou manipulaci Pracoat pod přímým dohledem na základě jednoduchých příkazů Rutinní, opakující se činnosti Zaučení se na základě sledoání kolegů úroeň 2 Faktické znalosti zásad, procesů a obecných pojmů oboru Doednosti požadoané při plnění úkolů a řešení problémů ýběrem a použitím základních metod, nástrojů, materiálů a informací Obsluha jednoduchých strojů a zařízení Při řešení problémů přizpůsoboat sé choání okolnostem Posuzoat kalitu sé Pracoat pod dohledem Rutinní, opakující se činnosti s mírnými obměnami Rychlé osojení základních praconích činností úroeň 3 Faktické a teoretické znalosti materiálů, nástrojů, postupů a základních norem Volba praconích postupů, prostředků a suroin Rozpoznání zniku problému a určení jeho příčiny a důsledku Využíání teoretických a praktických znalostí při řešení problémů oboru Podáání nárhů na zlepšení stáajících postupů Reagoat na změnu praconím procesu Dohlížet na práci pomocných praconíků Nést odpoědnost za ýsledky sé K zaučení jsou nutné odborné teoretické znalosti a jejich propojení s praxí Jedná se ětšinou o manuální odborné činnosti Podáání nárhů na odstranění poruch a ad úroeň 4 Rozsáhlé šeobecné faktické a teoretické znalosti oboru Posouzení releance základních odborných informací a jejich aplikace Aplikace praconích postupů, prostředků či suroin, jejich případná modifikace dle potřeb Využíání teoretických a praktických znalostí a komunikačních doedností při řešení problémů na různých úroních Posuzoání kality produktů sé a identifikace příčin nedostatků Torba jednoduchých nárhů na zýšení produktiity Prezentoání ýsledků sé, příp. i sěřeného úseku Proádět a kontroloat rutinní odborné činnosti, při nichž dochází k nepředídatelným změnám Schopnost pracoat týmu; případně ést kolekti praconíků ykonáajících rutinní činnost Nést odpoědnost za plnění úkolů a ýsledky sé, případně sých podřízených K zaučení je nutný širší šeobecný přehled a teoretické znalosti i souisejících oborech Jedná se o dušení nebo ysoce odborné manuální činnosti 1

3 Znalosti teoretické a faktické (aplikoatelné e ýkonu ) Doednosti kognitiní - použíání logického, intuitiního a tůrčího myšlení a doednosti praktické - manuální zručnost a použíání metod, materiálů, přístrojů Nároky na ýkon e smyslu odpoědnosti a samostatnosti Nároky na ýkon ycházející z charakteru úroeň 5 Pokročilé a specializoané znalosti teorií, zásad a legislatiy oboru; jejich aplikace praxi Pokročilé praktické doednosti prokazující zládnutí oboru a schopnosti řešit úkoly, pro které nejsou k dispozici ytořené postupy Realizace noých nárhů Prezentace ýsledků a krátkodobých strategií oboru Vyhledáat informace nutné k samostatnému řešení rozsáhlejších úkolů Sděloat myšlenky strukturoaným a logickým způsobem Vyhodnotit potřeby sebezděláání pro praconí ýkon K zaučení je třeba rozšíření šeobecného přehledu a teoretických znalostí o specializaci oboru Přeažují dušení činnosti Nést odpoědnost za plnění specializoaných úkolů úroeň 6 Rozšířené teoretické znalosti oboru Integrace informací z různých zdrojů a jejich aplikace s yužitím kritického chápání Zládnutí metod a nástrojů e složitém a specializoaném oboru Inoace použíaných metod a určení způsobu realizace Prezentace a obhajoba inoací doporučených řešení Řešit problémy spojené s aplikací rozsáhlých teoretických a legislatiních znalostí Věcně diskutoat o problémech s cílem najít řešení Identifikoat zděláací potřeby a jejich realizace K zaučení je třeba širokého šeobecného přehledu a specializoaných teoretických znalostí, praxi proáděné pod dohledem specialisty Přeažují dušení činnosti Nést odpoědnost za realizaci sěřených projektů a edení praconího týmu úroeň 7 Vysoce specializoané teoretické a praktické znalosti oboru i oborech souisejících Integrace informací z příbuzných oborů jako základ ýzkumu či projektu Rozíjení noých doedností reakci na objeující se znalosti a technická zařízení Při inoacích yužíat noých i stáajících poznatků z různých oblastí Použíání systémoého myšlení Prezentace a obhajoba inoací doporučených řešení Řešit nestandardní a složité problémy yžadující zážení dalších faktorů Řídit diskusi, zážit narhoané alternatiy a přijmout odpoědnost za konečné rozhodnutí Identifikoat zděláací potřeby sé a sých podřízených a rozhodoat o jejich realizaci Narhoat a řídit projekty; zodpoídat za jejich ýstupy K zaučení je nutná znalost ysoce specializoaných znalostí oboru a oborech příbuzných; absoloání adaptačního procesu Jedná se o dušení činnosti; časté uplatnění na ysoce odborných, samostatných či řídících pozicích úroeň 8 Znalosti na špičkoé úroni oboru a na rozhraní mezi obory Vysoce pokročilé a specializoané doednosti a techniky, četně syntézy a hodnocení, požadoané při řešení kritických problémů e ýzkumu a /nebo inoacích a při rozšiřoání a noém definoání stáajících znalostí nebo odborných postupů Vykazoat značnou autoritu, inoační potenciál, samostatnost a akademickou a odbornou integritu a tralé odhodlání přicházet s noými myšlenkami a yíjet noé postupy na špičkoé úroni oboru nebo studia, četně ýzkumu Do této kalifikační úroně spadají ysoce specializoaní odborníci působící e ědě a ýzkumu Často působí na unierzitách, ústaech či akademiích ěd 2

4 Popisy četně příkladů: KÚ Znalosti teoretické a faktické (aplikoatelné e ýkonu ) Doednosti kognitiní - použíání logického, intuitiního a tůrčího myšlení a doednosti praktické - manuální zručnost a použíání metod, materiálů, přístrojů Nároky na ýkon e smyslu odpoědnosti a samostatnosti Nároky na ýkon ycházející z charakteru úroeň 1 Základní šeobecné znalosti, porchní faktické znalosti oboru Základní doednosti požadoané k proádění jednoduchých neměnných úkolů podáání cihel Použití jednoduchých praidel Použití nástrojů a materiálů yžadujících jednoduchou manipulaci kladio, smeták, lopatka Pracoat pod přímým dohledem na základě jednoduchých příkazů Rutinní, opakující se činnosti Zaučení se na základě sledoání kolegů úroeň 2 Faktické znalosti zásad, procesů a obecných pojmů oboru Doednosti požadoané při plnění úkolů a řešení problémů ýběrem a použitím základních metod, nástrojů, materiálů a informací knihařský dělník zpracoáá papír, kartony, lepenky a tiskoiny Obsluha jednoduchých strojů a zařízení Při řešení problémů přizpůsoboat sé choání okolnostem Posuzoat kalitu sé Pracoat pod dohledem Rutinní, opakující se činnosti s mírnými obměnami Rychlé osojení základních praconích činností úroeň 3 Faktické a teoretické znalosti materiálů, nástrojů, postupů a základních norem yučený kuchař zná ingredience, nádobí, recepty a dodržuje hygienické předpisy Volba praconích postupů, prostředků a suroin použití spráného receptu, nádobí a ingrediencí Rozpoznání zniku problému a určení jeho příčiny a důsledku uědomělost nedostatku ingrediencí a zážení následků Využíání teoretických a praktických znalostí při řešení problémů oboru nahrazení ingrediencí případě potřeby Podáání nárhů na zlepšení stáajících postupů doplňoání receptů o sé lastní nápady Podáání nárhů na odstranění poruch a ad Reagoat na změnu praconím procesu Dohlížet na práci pomocných praconíků Nést odpoědnost za ýsledky sé K zaučení jsou nutné odborné teoretické znalosti a jejich propojení s praxí Jedná se ětšinou o manuální odborné činnosti 3

5 úroeň 4 úroeň 5 Znalosti teoretické a faktické (aplikoatelné e ýkonu ) Rozsáhlé šeobecné faktické a teoretické znalosti oboru administratiní praconík cestoním ruchu má znalosti z podnikoé ekonomiky, písemné a elektronické komunikace, informačních a komunikačních technologií, účetnictí, techniky a zeměpisu cestoního ruchu, kultury osobního projeu a průodcostí. Posouzení releance základních odborných informací a jejich aplikace posouzení požadaků klientů na zájezdy a jejich poronáání s informacemi získanými od spolupracujících subjektů Pokročilé a specializoané znalosti teorií, zásad a legislatiy oboru; jejich aplikace praxi specialista cestoního ruchu má znalosti tří sětoých jazyků; nechybí mu šeobecný, kulturněhistorický a geografický přehled; má celkoý přehled o proozním zázemí, organizaci a kategorizaci tuzemských i zahraničních hotelů Doednosti kognitiní - použíání logického, intuitiního a tůrčího myšlení a doednosti praktické - manuální zručnost a použíání metod, materiálů, přístrojů Aplikace praconích postupů, prostředků či suroin, jejich případná modifikace dle potřeb objednáání hotelů, hodných způsobů dopray (rezerace letenek); přizpůsoboání zájezdů časoým možnostem klienta dle aktuálních olných termínů. Využíání teoretických a praktických znalostí a komunikačních doedností při řešení problémů na různých úroních komunikoání s nespokojenými klienty při řešení reklamací a s hotely při změně jednotliých rezerací Posuzoání kality produktů sé a identifikace příčin nedostatků sestaení účetní záěrky četně příslušných ýkazů malých organizacích, přípraa účetní dokumentace na finanční kontroly Torba jednoduchých nárhů na zýšení produktiity nárhy na zlepšení způsobu eidence majetku Prezentoání ýsledků sé, příp. i sěřeného úseku prezentace ytořených nabídek a propagace produktů a služeb klientům Pokročilé praktické doednosti prokazující zládnutí oboru a schopnosti řešit úkoly, pro které nejsou k dispozici ytořené postupy plánoání honu a řešení problémů zniklých při jeho realizaci reagoání na stížnosti klientů; řešení nečekaných situací; praktická činnost s informačními a rezeračními systémy Realizace noých nárhů zefektinění administratiních procesů či realizace inoací týkajících se zahraničních zájezdů Prezentace ýsledků a krátkodobých strategií oboru jednání se zahraničními obchodními partnery, uzaírání kontraktů Nároky na ýkon e smyslu odpoědnosti a samostatnosti Proádět a kontroloat rutinní odborné činnosti, při nichž dochází k nepředídatelným změnám Schopnost pracoat týmu; případně ést kolekti praconíků ykonáajících rutinní činnost Nést odpoědnost za plnění úkolů a ýsledky sé, případně sých podřízených Vyhledáat informace nutné k samostatnému řešení rozsáhlejších úkolů Sděloat myšlenky strukturoaným a logickým způsobem Vyhodnotit potřeby sebezděláání pro praconí ýkon Nést odpoědnost za plnění specializoaných úkolů Nároky na ýkon ycházející z charakteru K zaučení je nutný širší šeobecný přehled a teoretické znalosti i souisejících oborech Jedná se o dušení nebo ysoce odborné manuální činnosti K zaučení je třeba rozšíření šeobecného přehledu a teoretických znalostí o specializaci oboru Přeažují dušení činnosti 4

6 úroeň 6 úroeň 7 úroeň 8 Znalosti teoretické a faktické (aplikoatelné e ýkonu ) Rozšířené teoretické znalosti oboru manažer cestoního ruchu má teoretické znalosti managementu domácího i zahraničního cestoního ruchu četně strategie jeho budoucího rozoje mezinárodních souislostech. Integrace informací z různých zdrojů a jejich aplikace s yužitím kritického chápání sbírání informací o podmínkách tržní ekonomiky, marketingu a dalších souisejících odětí a jejich zpracoání pro potřeby edení dané oblasti podnikání Vysoce specializoané teoretické a praktické znalosti oboru i oborech souisejících architekt zná staební materiály a jejich lastnosti, technologie staebních prací, ekonomiku a řízení e staebnictí, praidla a postupy staebních řízení a dalších spráních procedur Integrace informací z příbuzných oborů jako základ ýzkumu či projektu při torbě architektonického nárhu zažuje územní plánoání, staební styly apod. Znalosti na špičkoé úroni oboru a na rozhraní mezi obory Doednosti kognitiní - použíání logického, intuitiního a tůrčího myšlení a doednosti praktické - manuální zručnost a použíání metod, materiálů, přístrojů Zládnutí metod a nástrojů e složitém a specializoaném oboru spráa databází oblasti informačních center, ubytoacích kapacit a cestoních kanceláří Inoace použíaných metod a určení způsobu realizace zpracoání nárhů na způsoby propojení jednotliých služeb do komplexního sytému (dopraa, ubytoání, delegátské služby atp.) mezinárodním měřítku Prezentace a obhajoba inoací doporučených řešení obhajoba fungoání komplexního systému služeb (zájemná náaznost dopray, ubytoání, delegátských služeb atp.) a jeho implementace do praxe, četně zapracoání postřehů z implementace Rozíjení noých doedností reakci na objeující se znalosti a technická zařízení ytoření architektonického nárhu s atypickými prky Při inoacích yužíat noých i stáajících poznatků z různých oblastí Použíání systémoého myšlení Prezentace a obhajoba inoací doporučených řešení prezentace projektu staebního díla inestorům a zadaatelům staby Vysoce pokročilé a specializoané doednosti a techniky, četně syntézy a hodnocení, požadoané při řešení kritických problémů e ýzkumu a /nebo inoacích a při rozšiřoání a noém definoání stáajících znalostí nebo odborných postupů Nároky na ýkon e smyslu odpoědnosti a samostatnosti Řešit problémy spojené s aplikací rozsáhlých teoretických a legislatiních znalostí Věcně diskutoat o problémech s cílem najít řešení Identifikoat zděláací potřeby a jejich realizace Nést odpoědnost za realizaci sěřených projektů a edení praconího týmu Řešit nestandardní a složité problémy yžadující zážení dalších faktorů Řídit diskusi, zážit narhoané alternatiy a přijmout odpoědnost za konečné rozhodnutí Identifikoat zděláací potřeby sé a sých podřízených a rozhodoat o jejich realizaci Narhoat a řídit projekty; zodpoídat za jejich ýstupy Vykazoat značnou autoritu, inoační potenciál, samostatnost a akademickou a odbornou integritu a tralé odhodlání přicházet s noými myšlenkami a yíjet noé postupy na špičkoé úroni oboru nebo studia, četně ýzkumu Nároky na ýkon ycházející z charakteru K zaučení je třeba širokého šeobecného přehledu a specializoaných teoretických znalostí, praxi proáděné pod dohledem specialisty Přeažují dušení činnosti K zaučení je nutná znalost ysoce specializoaných znalostí oboru a oborech příbuzných; absoloání adaptačního procesu Jedná se o dušení činnosti; časté uplatnění na ysoce odborných, samostatných či řídících pozicích Do této kalifikační úroně spadají ysoce specializoaní odborníci působící e ědě a ýzkumu Často působí na unierzitách, ústaech či akademiích ěd 5

OTEVŘENÉ KURZY

OTEVŘENÉ KURZY OTEVŘENÉ KURZY 2017-2018 OBLAST e OBECNÉ KURZY IT PRÁVNÍ KURZY MS Word - začátečníci 2 16 MS Word - pokročilí 2 16 MS Excel pro začátečníky - 2 dny 2 16 MS Excel pro středně pokročilé (1 x za 14 dní) 2

Více

MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE

MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE Seminář: Jak na handicapy lesního pedagoga Kouty n. D.,12.-13. 11. Ing. Jan Řezáč Záměr semináře Vytořit platformu, která finančně, organizačně a metodicky zajistí

Více

AKTIVITY PROJEKTU V KOSTCE

AKTIVITY PROJEKTU V KOSTCE Číslo ydání: 02/2014 Elektronický zpraodaj projektu Prolomit zeď Unitř tohoto ydání: AKTIVITY PROJEKTU V KOSTCE Aktiity projektu kostce 1 Prorodinná politika města Třebíče 1-2 Podnik podporující rodinu

Více

PRÍKAZNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

PRÍKAZNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění í 35.RV1SNÍ < ^ CO FrsT*36 5G*VôOocô Smloua č. T-340-00/15 c. PRÍKAZNÍ SMLOUVA uzařená souladu s ustanoením 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění Smluní strany Příkazce: Zapsaná

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Masarykova ústavu vyšších studií Českého vysokého učení technického v Praze

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Masarykova ústavu vyšších studií Českého vysokého učení technického v Praze Zpráa Akreditační komise o hodnocení Masarykoa ústau yšších studií Českého ysokého učení technického Praze čeren 2014 Úod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na sém zasedání č. 1/2014 e dnech 3.

Více

Zpracování průkazu energetické náročnosti budov

Zpracování průkazu energetické náročnosti budov NEMOCNICE BŘECLAV, příspěkoá organizace U nemocnice 1, 690 74 Břecla telefon: +420 519 315 111, fax +420 519 372 112, www.nemb.cz IČ: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná Obchodním rejstříku u Krajského

Více

Dovednosti absolventů pro 21. století

Dovednosti absolventů pro 21. století IBM Doednosti absolentů pro 21. století Jan Louda Uniersity Relations jan_louda@cz.ibm.com +420 737 264 443 IT 21. Století noé paradigma IT 21. Století noé paradigma IT dodáá systémy a byznys se musí prizpůsobit

Více

Dynamika vozidla Hnací a dynamická charakteristika vozidla

Dynamika vozidla Hnací a dynamická charakteristika vozidla Dynamika ozidla Hnací a dynamická charakteristika ozidla Zpracoal: Pael BRABEC Pracoiště: VM Tento materiál znikl jako součást projektu In-TECH, který je spoluinancoán Eropským sociálním ondem a státním

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráa II. SAMOSTATNÁ TECHNICKÁ PŘÍLOHA erze 6. 12. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákoa 292/9

Více

Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa školy

Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa školy Výroční zpráa o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešo za školní rok 2012/2013 Č.j.: S11/13 1. Základní údaje o škole 1.1 škola náze školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešo adresa školy

Více

Management hotelnictví

Management hotelnictví Specializace Management hotelnictví Studijní program Ekonomika a management Studijní obor Podniková ekonomika a management Specializace je určena zájemcům, kteří chtějí získat: jazykové a komunikační dovednosti,

Více

NOVÝ WEB POVRCHOVAUPRAVA.CZ NOVÉ STRÁNKY NOVÁ KONCEPCE NOVÉ MOŽNOSTI ÚVODNÍ SLOVO

NOVÝ WEB POVRCHOVAUPRAVA.CZ NOVÉ STRÁNKY NOVÁ KONCEPCE NOVÉ MOŽNOSTI ÚVODNÍ SLOVO Porchoá úpraa NOVÝ WEB POVRCHOVAUPRAVA.CZ NOVÉ STRÁNKY NOVÁ KONCEPCE NOVÉ MOŽNOSTI ÚVODNÍ SLOVO V jarních měsících letošního roku jsem se rozhodoal, jak dál se stránkami POVRCHOVÁ ÚPRAVA. Prní možnost

Více

Upgrade na produkt DB2 verze 10.1

Upgrade na produkt DB2 verze 10.1 IBM DB2 10.1 for Linux, UNIX, and Windows Upgrade na produkt DB2 erze 10.1 Aktualizace: leden 2013 SC19-3527-01 IBM DB2 10.1 for Linux, UNIX, and Windows Upgrade na produkt DB2 erze 10.1 Aktualizace:

Více

KATALOG. černobílé a barevné A4 tiskárny černobílé a barevné A4 multifunkce (tiskárna/kopírka/skener/fax)

KATALOG. černobílé a barevné A4 tiskárny černobílé a barevné A4 multifunkce (tiskárna/kopírka/skener/fax) KATALOG Xerox kancelářských zařízení pohodlnou práci s dokumenty černobílé a barené árny černobílé a barené multifunkce (árna/kopírka/skener/) Produkty objednáejte na: +40 0 410 715 spotrebnimaterial@xdocument.cz

Více

Bezpečnostní obvody (BO)

Bezpečnostní obvody (BO) Bezpečnostní obody (BO) rčeno pro studenty bakalářských studijních programů na FBI Poznámka:!!! Níže uedené texty neobsahují změny termínech, přístupech a e lastním proedení bezpečnostních systémů yolané

Více

VLIV SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ NA VĚTRANÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

VLIV SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ NA VĚTRANÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE VLIV SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ N VĚTRNÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE ZÁKLDNÍ PŘEDPOKLDY Konstrukce douplášťoých ětraných střech i fasád ke sé spráné funkci yžadují tralé ětrání, ale případě, že proedeme, zjistíme, že ne

Více

OVĚŘOVÁNÍ DÉLKY KOTEVNÍCH ŠROUBŮ V MASIVNÍCH KONSTRUKCÍCH ULTRAZVUKOVOU METODOU

OVĚŘOVÁNÍ DÉLKY KOTEVNÍCH ŠROUBŮ V MASIVNÍCH KONSTRUKCÍCH ULTRAZVUKOVOU METODOU XVI. konference absolentů studia technického znalectí s mezinárodní účastí 26. - 27. 1. 2007 Brně OVĚŘOVÁNÍ DÉLKY KOTEVNÍCH ŠROUBŮ V MASIVNÍCH KONSTRUKCÍCH ULTRAZVUKOVOU METODOU Leonard Hobst 1, Lubomír

Více

Vlastní deskriptory EQF. Obory vzdělá ní. NSP 1 Rozlišovat pracovní prostředky, suroviny základní vzdělání

Vlastní deskriptory EQF. Obory vzdělá ní. NSP 1 Rozlišovat pracovní prostředky, suroviny základní vzdělání Vlastní deskriptory EQF NSK Charakteristika kompetencí Stupně vzdělání NSP 1 Rozlišovat pracovní prostředky, suroviny základní vzdělání apod. Vykonávat práce podle jednoduchých zadaných neměnných postupů

Více

DOHODA O POLITICKÉM USPOŘÁDÁNÍ PARDUBICKÉHO KR r

DOHODA O POLITICKÉM USPOŘÁDÁNÍ PARDUBICKÉHO KR r r 4"' i < f tri l PARDUBICKY KRAJ IP < - -Wť' ( Krajský úřad ÍÍ> Kancelář hejtmana >'< -D04- DOHODA O POLITICKÉM USPOŘÁDÁNÍ PARDUBICKÉHO KR r y VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2016-2020 Česká strana sociálně demokratická

Více

ERserver. iseries. Globalizace (vývoj globálních aplikací)

ERserver. iseries. Globalizace (vývoj globálních aplikací) ERserer iseries Globalizace (ýoj globálních aplikací) ERserer iseries Globalizace (ýoj globálních aplikací) Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2002. Všechna práa yhrazena. Obsah

Více

Závěrečný účet města Kouřim za rok 2012. Město Kouřim, Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IC 00235482, DIC CZ00235482

Závěrečný účet města Kouřim za rok 2012. Město Kouřim, Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IC 00235482, DIC CZ00235482 Záěrečný účet města Kouřim za rok 2012 Město Kouřim, Míroé náměstí 145, 281 61 Kouřim IC 00235482, DIC CZ00235482 1 Obsah: 1) Údaje o plnění příjmů a ýdajů za rok 2012 (Příloha č. 1 a č. 2) 2) Hospodářská

Více

Instalační příručka k produktu IBM Business Monitor

Instalační příručka k produktu IBM Business Monitor IBM Business Monitor Instalační příručka k produktu IBM Business Monitor Verze 8, ydání 0 IBM Business Monitor Instalační příručka k produktu IBM Business Monitor Verze 8, ydání 0 ii Instalace Obsah Kapitola

Více

Město Týn nad Vltavou Schválený rozpočet výdajů na rok 2016

Město Týn nad Vltavou Schválený rozpočet výdajů na rok 2016 Město Týn nad Vltaou ýdajů na rok 2016 1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ Zemědělská a potrainářská činnost a rozoj 1014 Běžné ýdaje (bez opra) 65,00 1014 - opray a udržoání 10,00 1014 Ozdraoání

Více

Čestné prohlášení žadatele při podání Žádosti o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR

Čestné prohlášení žadatele při podání Žádosti o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR Příloha B Čestné prohlášení žadatele při podání Žádosti o poskytnutí dotace z Programu rozoje enkoa ČR - prohlašuji, že šechny informace uedené Žádosti o dotaci jsou pradié - prohlašuji, že mám k datu

Více

2011 Město Horní Slako (dále jen Město") obdrželo dne 20.12.2011 od pana L. J. (dále jen..žadatel") žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o sobodném přístupu k informacím. Žadatel požadoal po

Více

IBM DB2 Universal Database. Slovníček. Verze 8.2

IBM DB2 Universal Database. Slovníček. Verze 8.2 IBM DB2 Uniersal Database Sloníček Verze 8.2 IBM DB2 Uniersal Database Sloníček Verze 8.2 Než použijete tyto informace a odpoídající produkt, nezapomeňte si přečíst šeobecné informace uedené sekci Upozornění.

Více

Průvodce kapacitnímplánováním

Průvodce kapacitnímplánováním IBM Tioli Access Manager Průodce kapacitnímplánoáním GC09-3668-00 IBM Tioli Access Manager Průodce kapacitnímplánoáním GC09-3668-00 Poznámka: Než začnete použíat uedené informace a produkt, o který se

Více

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Michal Karpíšek

Více

CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. z anglického originálu) PRVNÍ POLOLETÍ. tok vzrostl o 53,7 mil. USD na 27,1 mil. USD.

CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. z anglického originálu) PRVNÍ POLOLETÍ. tok vzrostl o 53,7 mil. USD na 27,1 mil. USD. CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. OZNAMUJE VÝSLEDKY ZA DRUHÉ TLETÍ A PRVNÍ POLOLETÍ z anglického originálu) - se - OIBDA VNEM DRUHÉ TLETÍ kurzu o 8% na 166,8 mil. USD kurzu zrostla o 44% na 46,8

Více

Instalační příručka k produktu IBM Business Monitor

Instalační příručka k produktu IBM Business Monitor IBM Business Monitor Instalační příručka k produktu IBM Business Monitor Verze 7.5.0 IBM Business Monitor Instalační příručka k produktu IBM Business Monitor Verze 7.5.0 ii Instalace Obsah Kapitola 1.

Více

RUDOLF JELÍNEK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

RUDOLF JELÍNEK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA RUDOLF JELÍNEK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RUDOLF JELÍNEK a.s. 2 3 Obsah I. Úodní sloo předsedy předstaensta II. Profil společnosti 1. Základní údaje k 31. 12. 2013 2. Orgány společnosti

Více

P O S U D E K ZDVOJENÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ V403 PROSENICE - NOŠOVICE

P O S U D E K ZDVOJENÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ V403 PROSENICE - NOŠOVICE P O S U D E K NA DUMENTACI, ZDVOJENÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ V403 PROSENICE NOŠOVICE ZPRACOVATEL POSUDKU: DOC. RNDR. MIROSLAV MARTIŠ, CSC. (držitel autorizace dle ;, datum ydání: 1. 6. 1993) TÝM ZPRACOVATELE

Více

KUJCP01AHBXK /& 2* ČI. V. Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty, odst. 3 ve znění Smlouvy:

KUJCP01AHBXK /& 2* ČI. V. Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty, odst. 3 ve znění Smlouvy: /& 2* KUJCP01AHBXK Smloua o záazku eřejné služby k zajištění základní dopraní obslužnosti Jihočeského kraje linkoou osobní dopraou č. 010/09/56/00/06 (dodatek č. 6) uzařená mezi smluními stranami: 1. JIHOČESKÝ

Více

DOHODA O POLITICKÉM USPOŘÁDÁNÍ PARDUBICK r

DOHODA O POLITICKÉM USPOŘÁDÁNÍ PARDUBICK r DOHODA O POLITICKÉM USPOŘÁDÁNÍ PARDUBICK r r KRAJE VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2012-2016 Česká strana sociálně demokratická (dále jen "ČSSD"), zastoupená JUDr Martinem Netolickm PhD, lídrem kandidátní listiny pro

Více

Obecně závazná vyhláška obce Tuchoměřice

Obecně závazná vyhláška obce Tuchoměřice Obecně záazná yhláška obce Tuchoměřice č. 7 / 2004 o místním poplatku za užíání eřejného prostranstí Zastupitelsto obce Tuchoměřice schálilo dne 8.12.2004 podle ustanoení 14 zákona č.565/1990 Sb., o místních

Více

2.15. VZP-17/2013 léčebně

2.15. VZP-17/2013 léčebně 2.15. VZP-17/2013 léčebně Základní praidla pro poskytoání léčebně rehabilitační péče odborných léčebnách pro dospělé s OD 00022 (dále jen léčebna) jsou uedena platných práních předpisech. Zdraotní péči

Více

C. Zadání změny ÚP Blansko tabulka identifikace návrhů

C. Zadání změny ÚP Blansko tabulka identifikace návrhů C. Zadání změny ÚP tabulka identifikace nárhů záměr, resp. Konkrétní podklad tabulka předmětů Změn ÚP aktualizaci 2015 charaktery stanoisek Pořizoatele ÚPD a samospráy rozlišeny barami: možné řešení obsahu

Více

stavby zpracované ve smyslu přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,

stavby zpracované ve smyslu přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, O Z N Á M E N Í Z Á M Ě R U staby VĚTRNÝ PARK KRYRY zpracoané e smyslu přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzoání liů na žiotní prostředí, přičemž obsah tohoto oznámení e smyslu 6 odst. 2 odpoídá

Více

PŘÍLOHY. návrhu doporučení Rady

PŘÍLOHY. návrhu doporučení Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.6.2016 COM(2016) 383 final ANNEXES 1 to 6 PŘÍLOHY návrhu doporučení Rady o evropském rámci kvalifikací pro celoživotní učení, kterým se zrušuje doporučení Evropského parlamentu

Více

K ATALOG V ÝROBKŮ. Te p e l n á i z o l a c e z e x t r u d o v a n é h o p o l y s t y r é n u F I B R A Nxps

K ATALOG V ÝROBKŮ. Te p e l n á i z o l a c e z e x t r u d o v a n é h o p o l y s t y r é n u F I B R A Nxps K ATALOG V ÝROBKŮ Te p e l n á i z o l a c e z e x t r u d o a n é h o p o l y s t y r é n u F I B R A Nxps tyrkysoá tepelná izolace z Technické údaje FIBRANxps K ódoé označení dle normy EN 13164 Jednotk

Více

RUDOLF JELÍNEK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

RUDOLF JELÍNEK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA RUDOLF JELÍNEK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RUDOLF JELÍNEK a.s. 2 3 Obsah I. Úodní sloo předsedy předstaensta II. Profil společnosti 1. Základní údaje k 31. 12. 2014 2. Orgány společnosti

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizoaný na SPŠ Noé Město nad Metují s finanční podporou Operačním programu Vzděláání pro konkurenceschopnost Králoéhradeckého kraje Modul 03 - TP ing.jan Šritr Pístoé stroje ing.jan Šritr 1

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Smlouva o dílo. Článek 1 Předmět smlouvy

Smlouva o dílo. Článek 1 Předmět smlouvy RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Rada pro rozhlasoé a teleizní ysílání Skřetoa t\i\j 6,120 00 Praha 2 Tel.: 4 i 20 274 813 830 / Fax: 420 27/4 810 885 www.rrt.cz Smloua o dílo uzařená níže uedeného

Více

Elektroinženýr dispečer

Elektroinženýr dispečer Elektroinženýr dispečer Kdo to je: Elektroinženýr dispečer je vysoce kvalifikovaný pracovník, který zajišťuje dispečerské řízení rozsáhlých a složitých elektrotechnických výrob, celostátních nebo mezinárodních

Více

Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript videa Komponenty

Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript videa Komponenty Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript idea Komponenty ii Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript idea Komponenty Obsah Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript idea Komponenty.......... 1 iii i Začínáme

Více

ERserver. iseries. Globalizace (přehled)

ERserver. iseries. Globalizace (přehled) ERserer iseries Globalizace (přehled) ERserer iseries Globalizace (přehled) Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2002. Všechna práa yhrazena. Obsah Globalizace operačního systému

Více

Příloha 03. Charakteristika stupňů složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací pro 12 stupňový tarifní systém pro podnikatelskou sféru v NSP

Příloha 03. Charakteristika stupňů složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací pro 12 stupňový tarifní systém pro podnikatelskou sféru v NSP Příloha 03 Charakteristika stupňů složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací pro 12 stupňový tarifní systém pro podnikatelskou sféru v NSP Charakteristika stupňů složitosti, odpovědnosti a namáhavosti

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední vzdělání s výučním

Více

IBM Directory Server (LDAP)

IBM Directory Server (LDAP) Systémy IBM - iseries IBM Directory Serer (LDAP) Verze 5, ydání 4 Systémy IBM - iseries IBM Directory Serer (LDAP) Verze 5, ydání 4 Poznámka Před použitím těchto informací a produktu, ke kterému se ztahují,

Více

OSTROVNÍ PROVOZY ELEKTRÁRENSKÝCH TURBOGENERÁTORŮ PŘIPOJENÝCH NA JEDNU SBĚRNICI ELEKTROROZVODNY

OSTROVNÍ PROVOZY ELEKTRÁRENSKÝCH TURBOGENERÁTORŮ PŘIPOJENÝCH NA JEDNU SBĚRNICI ELEKTROROZVODNY OSTROVNÍ PROVOZY ELEKTRÁRENSKÝH TUROGENERÁTORŮ PŘIPOJENÝH N JEDNU SĚRNII ELEKTROROZVODNY Island Operations of Electric Generators onnected to One Substation. Petr Neuman NEUREG, s.r.o., Praha bstrakt V

Více

66-52-H/01 11 ARANŽÉR ŠVP: Designér v reklamě

66-52-H/01 11 ARANŽÉR ŠVP: Designér v reklamě 66-52-H/01 11 ARANŽÉR ŠVP: Designér v reklamě Název předmětů 1. ročník 2. ročník 3. ročník celkem Český jazyk a literatura 2 2 2 6 Anglický/Německý jazyk 2 2 2 6 Základy společenských věd 1 1 1 3 Chemie

Více

Pianový zapsaného spolku VOC MODRÉ HORY z.s.

Pianový zapsaného spolku VOC MODRÉ HORY z.s. 43585/201 6-MZE 000251703175 PČ: P26286/2016-CMZE ^lf CUlfYlTV Zaeid.: 27.07.2016 10:03 Počet listů Pianoý zapsaného spolku VOC MODRÉ HORY z.s. Přílohy: W7 Článek I - Základní ustanoení Tyto stanoy jsou

Více

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Nabídka spolupráce stručný přehled t, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Pro Centre, s.r.o. Ing.Jana Bíšková Jednatelka společnosti E mail : jana.biskova@procentre.eu

Více

DOBRÁ ŠKOLA 21. STOLETÍ sborník k setkání zástupců škol, neziskových organizací a odborníků v oblasti vzdělávání. Babice, 2. 12.

DOBRÁ ŠKOLA 21. STOLETÍ sborník k setkání zástupců škol, neziskových organizací a odborníků v oblasti vzdělávání. Babice, 2. 12. DOBRÁ ŠKOLA 21. STOLETÍ sborník k setkání zástupců škol, neziskoých organizací a odborníků oblasti zděláání Babice, 2. 12. 2011 Varianty (kol.) 21. století. sborník k setkání zástupců škol, neziskoých

Více

Univerzita Palackého Právnická fakulta UP. Střední průmyslová škola technická a Střední odborné učiliště technické, Třebíč

Univerzita Palackého Právnická fakulta UP. Střední průmyslová škola technická a Střední odborné učiliště technické, Třebíč ýsledky výběrového procesu žádostí o poskytnutí finanční podpory z O RL předložených v rámci 1. výzvy grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání (Opatření 3.3) Obecné informace Kraj

Více

Hoval IDKM 250 plochý kolektor pro vestavbu do střechy. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval IDKM 250 plochý kolektor

Hoval IDKM 250 plochý kolektor pro vestavbu do střechy. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval IDKM 250 plochý kolektor pro estabu do střechy Popis ýrobku ČR. 0. 20 Hoal IDKM 250 plochý kolektor ysoce ýkonný plochý kolektor se skleněnou přední stěnou, určený pro termické yužití sluneční energie sestaením několika kolektorů

Více

IBM i Verze 7.3. Správa systému Systémové hodnoty IBM

IBM i Verze 7.3. Správa systému Systémové hodnoty IBM IBM i Verze 7.3 Spráa systému Systémoé hodnoty IBM IBM i Verze 7.3 Spráa systému Systémoé hodnoty IBM Poznámka Před použitím těchto informací a produktu, ke kterému se tyto informace ztahují, si přečtěte

Více

IХ. Х. Montážní předpis. XI. Skladování a manipulace 20. ХI. Závěrečná ustanovení 20 ХII. XIII. Postup polyfúzního svařování 22

IХ. Х. Montážní předpis. XI. Skladování a manipulace 20. ХI. Závěrečná ustanovení 20 ХII. XIII. Postup polyfúzního svařování 22 Obsah : I. Použití systému HP trend PP 2 II. Garance 2 III. Základní informace o sortimentu 2 IV. Vlastnosti systému HP trend PP 1. Výhody 2. Označení prků systému HP trend 3. Informace o základním materiálu

Více

Base: Administrativní příručka

Base: Administrativní příručka IBM Tioli Access Manager Base: Administratiní příručka Verze 5.1 SC09-3708-00 IBM Tioli Access Manager Base: Administratiní příručka Verze 5.1 SC09-3708-00 Poznámka Než začnete použíat uedené informace

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

28.z-8.pc ZS 2015/2016

28.z-8.pc ZS 2015/2016 Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace počítačové řízení 5 28.z-8.pc ZS 2015/2016 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. Další hlavní téma předmětu se dotýká obsáhlé oblasti logického

Více

pro podporu tvorby školního vzdělávacího programu ve školských zařízeních pro zájmové 2. aktualizované a rozšířené vydání

pro podporu tvorby školního vzdělávacího programu ve školských zařízeních pro zájmové 2. aktualizované a rozšířené vydání I I M INISTERSTVO ŠKOLSTVÍ. - -.> ' MLADE:ZE A TELOVYCl::iOVY t~ ÁROONI INSTITUT DĚTI A MLÁOÉZc pro podporu torby školního zděláacího programu e školských zařízeních pro zájmoé zděláání 2. aktualizoané

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Zkraty v ES Zkrat: příčná porucha, prudká havarijní změna v ES nejrozšířenější porucha v ES při zkratu vznikají přechodné jevy Vznik zkratu:

Zkraty v ES Zkrat: příčná porucha, prudká havarijní změna v ES nejrozšířenější porucha v ES při zkratu vznikají přechodné jevy Vznik zkratu: Zkraty ES Zkrat: příčná porucha, prudká haarijní změna ES nejrozšířenější porucha ES při zkratu znikají přechodné jey Vznik zkratu: poruchoé spojení fází nazájem nebo fáze (fází) se zemí soustaě s uzemněným

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

ZÁPIS č. 21. ze zasedání zastupitelstva městyse Čachrov, konaného dne od hodin na Javomé v.penzionu U Silnice"

ZÁPIS č. 21. ze zasedání zastupitelstva městyse Čachrov, konaného dne od hodin na Javomé v.penzionu U Silnice ZÁPIS č. 21 ze zasedání zastupitelsta městyse Čachro, konaného dne 6.12.2012 od 19.00 hodin na Jaomé.Penzionu U Silnice" Přítomni: dle prezenční listiny 8 členů ZM Zapisoatelka: A. Vítocoá Oěřoatelé zápisu:

Více

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Charakteristiky jednotlivých úrovní a jejich vztah k Evropskému rámci kvalifikací Vydáno v projektu NSK2 jako pracovní materiál Národní ústav odborného

Více

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací. Charakteristiky jednotlivých úrovní a jejich vztah k Evropskému rámci kvalifikací

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací. Charakteristiky jednotlivých úrovní a jejich vztah k Evropskému rámci kvalifikací Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Charakteristiky jednotlivých úrovní a jejich vztah k Evropskému rámci kvalifikací Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Materiál byl projednán

Více

Úvod do problematiky vývoje Vývoj informačních systémů

Úvod do problematiky vývoje Vývoj informačních systémů Úvod do problematiky vývoje informačních systémů Vývoj informačních systémů Management Klasický management - slouží k udržování a rozvíjení zavedených systémů, které jsou prostředkem pro nepřetržitou,

Více

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE)

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) Příloha A (Informativní) POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) 1. MODEL SYSTÉMU MANAGEMENTU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIRMY Současný pohled na problematiku společenské

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

TÉMATA PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok OBOR: HOTELNICTVÍ PŘEDMĚT: MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA. Témata ve školním roce 2016/2017

TÉMATA PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok OBOR: HOTELNICTVÍ PŘEDMĚT: MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA. Témata ve školním roce 2016/2017 TÉMATA PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY PŘEDMĚT: MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA Témata ve školním roce 2016/2017 Otec vlasti Karel IV. 700: výročí narození Rio de Janeiro 2016 ohlédnutí za letními olympijskými

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka - Kolokvium Božek 2010, Praha 7.12.2010 -

Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka - Kolokvium Božek 2010, Praha 7.12.2010 - Výzkumné centrum spaloacích motorů a automobilů Josefa Božka V3 Noá řešení a optimalizace struktur i řídicích algoritmů ozidla 3.3 Synergie systémů řízení podozku ozidel 33A11 Nárh řízení systému aktiního

Více

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Obsah KAPITOLA 1 Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Úvod 2 Definice logistického řízení 2 Vývoj logistiky 5 Systémový přístup/integrace 8 Role logistiky v ekonomice 10 Role logistiky v podniku

Více

T E O R I E M A N A G E M E N T U

T E O R I E M A N A G E M E N T U T E O R I E M A N A G E M E N T U 9 ZS, akad.rok 2014/2015 Teorie managementu - VŽ 1 Aspekty organizační struktury Při návrhu organizační struktury se vychází z pěti hlavních aspektů : 1) Specializace

Více

včetně Multifunkční nakladače Hoftrac. Silní pomocníci pro každou práci.

včetně Multifunkční nakladače Hoftrac. Silní pomocníci pro každou práci. 140 160 260 280 1140 1280 četně Multifunkční nakladače Hoftrac. Silní pomocníci pro každou práci. Indiidualita je ýhodou áš nakladač Hoftrac zcela přizpůsobený na míru. Noé základní modely pro ás předstaují

Více

systém Ekoplastik Montážní předpis systém Ekoplastik rozvody vody a vytápění

systém Ekoplastik Montážní předpis systém Ekoplastik rozvody vody a vytápění Únor 2015 systém Ekoplastik Montážní předpis systém Ekoplastik rozody ody a ytápění systém Ekoplastik obsah 1. POUŽITÍ SYSTÉMU EKOPLASTIK 5 2. GAANCE 5 3. ZÁKLADNÍ INFOMACE O SOTIMENTU 5 6 4. VLASTNOSTI

Více

Představení služeb DC SPCSS Státní pokladna Centrum sdílených služeb

Představení služeb DC SPCSS Státní pokladna Centrum sdílených služeb Představení služeb DC SPCSS Státní pokladna Centrum sdílených služeb Datové centrum SPCSS Představení služeb DC SPCSS str. 2 Proč jsme na trhu Mise Předmětem podnikání státního podniku SPCSS je provozování

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace uzavřená mezi

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace uzavřená mezi Smloua č.2011/220 Smloua o poskytnutí účeloé neinestiční dotace uzařená mezi Městem Poděbrady, se sídlem Jiřího nám. 20/1, 290 31 Poděbrady zastoupeným PhDr. Ladislaem Langrem, starostou města IČ: 00239640

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní program Ekonomika a management Koncepce studijního oboru Účetnictví a daně vychází ze současných potřeb trhu práce a vytváří poznatkový

Více

6. KOMPLEXNÍ STRATEGICKÉ PLÁNY, DRUHY STRATEGIÍ

6. KOMPLEXNÍ STRATEGICKÉ PLÁNY, DRUHY STRATEGIÍ 6. KOMPLEXNÍ STRATEGICKÉ PLÁNY, DRUHY STRATEGIÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Hodnotící standardy marketing CIMA B Typová funkce : marketingový specialista

Hodnotící standardy marketing CIMA B Typová funkce : marketingový specialista Český institut pro marketing (CIMA), o.s. Certifikační orgán CIMA člen EMC - Evropské marketingové konfederace Těšnov 5, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 805 543 E-mail: cima@cima.cz Fax: +420 224 805 54

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PERSONÁLNÍ PLÁN PRO PODNIKATELSKÝ PLÁN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE STRUKTUROVANÉM STUDIU

CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE STRUKTUROVANÉM STUDIU CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE STRUKTUROVANÉM STUDIU Milan Jahoda Zdroj Peter Hamersma, Martin Molzahn, Eric Schaer: Recommendations for Chemical Engineering Education in a Bologna Three Cycle Degree

Více

10 KROKŮ K DOKONALOSTI. Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru

10 KROKŮ K DOKONALOSTI. Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru 10 KROKŮ K DOKONALOSTI Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru Firma budoucnosti je taková firma, která se v první řadě zaměřuje na kvalitu - plní přísné

Více

Navíc každý žák 1. ročníku denního vzdělávání obdrží 1. září TABLET!

Navíc každý žák 1. ročníku denního vzdělávání obdrží 1. září TABLET! Navíc každý žák 1. ročníku denního vzdělávání obdrží 1. září TABLET! Fiktivní firma Autoškola v rámci výuky zdarma! Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01 ŠVP Logistika Připravujeme odborníky v oblasti

Více

OBSAH INTELEKTUÁLNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL 11 ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU 37. Kapitola 1. Problémy s terminologií 12 Intelektuální kapitál a jeho složky 14

OBSAH INTELEKTUÁLNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL 11 ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU 37. Kapitola 1. Problémy s terminologií 12 Intelektuální kapitál a jeho složky 14 OBSAH Kapitola 1 INTELEKTUÁLNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL 11 Problémy s terminologií 12 Intelektuální kapitál a jeho složky 14 Stručná poznámka k pojmu kapitál v ekonomické teorii 14 Intelektuální kapitál 14 Klasifikace

Více

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Hotelnictví Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus Základní informace o studijním oboru studijní obor je odborně garantován Katedrou cestovního ruchu, výuka je zajišťována vysoce

Více

Výstupy z učení u ekonomických oborů

Výstupy z učení u ekonomických oborů Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Výstupy z učení u ekonomických oborů prof. Ing. Jan Váchal, CSc. Co jsou výstupy z učení?

Více

Jak lépe organizovat práci CFO a získat více času na strategická rozhodnutí

Jak lépe organizovat práci CFO a získat více času na strategická rozhodnutí Jak lépe organizovat práci CFO a získat více času na strategická rozhodnutí Výsledky rychlého průzkumu Praha, 10. 6. 2014 V rámci krátkého dotazníkového šetření jsme oslovili členy CFO Clubu Struktura

Více

Obsah. 1. Výklad pojmů 3. 2. Vývoj outsourcingu 9. 3. Strategie vyrob nebo kup (Strategy make or buy) 13

Obsah. 1. Výklad pojmů 3. 2. Vývoj outsourcingu 9. 3. Strategie vyrob nebo kup (Strategy make or buy) 13 Seznam tabulek vi Seznam obrázků vii Úvod 1 1. Výklad pojmů 3 1.1. Outsourcing 3 1.2. Insourcing 5 1.3. Vnímání outsourcingu v českých médiích 6 2. Vývoj outsourcingu 9 2.1. Z pohledu teorie ekonomie 9

Více

é ě é ý š š š ý ž š é ž éď ž é é ě š é š ě š ě š ž ě ě š ý ž é ě ě ě š ž é ž ě š ě ý ě ě ý ě é Ť ě é ě ě ě Ž ý ě é Ť š é ž ž Ť ě ě é é ž é ě ě š ě é é ě é Ž ě ě Ú ě ý ě ě ž é ě é ě ž ý ě é š ě ě š é ž

Více