KVALITA PÉČE O SENIORY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KVALITA PÉČE O SENIORY"

Transkript

1 Katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy KVALITA PÉČE O SENIORY ŘÍZENÍ KVALITY DLOUHODOBÉ PÉČE V ČR Ondřej Mátl Milena Jabůrková

2 KVALITA PÉČE O SENIORY ŘÍZENÍ KVALITY DLOUHODOBÉ PÉČE V ČR Ondřej Mátl Milena Jabůrková GALÉN

3 Katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze Výstupy z aplikovaného výzkumu KVALITA PÉČE O SENIORY ŘÍZENÍ KVALITY DLOUHODOBÉ PÉČE V ČR Ing. Ondřej Mátl, MPA, MSc. Mgr. Milena Jabůrková, MA Tento dokument vznikl v rámci projektu Modernizace a internacionalizace vybraných vzdělávacích mechanismů v oblasti sociálních a zdravotních služeb podpořeného z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu hlavního města Prahy, jehož nositelem je Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

4 Katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy KVALITA PÉČE O SENIORY ŘÍZENÍ KVALITY DLOUHODOBÉ PÉČE V ČR Ondřej Mátl Milena Jabůrková GALÉN

5 Autoři Ing. Ondřej Mátl, MPA, MSc. Mgr. Milena Jabůrková, MA Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, Katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích Tento dokument vznikl v rámci projektu Modernizace a internacionalizace vybraných vzdělávacích mechanismů v oblasti sociálních a zdravotních služeb podpořeného z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu hlavního města Prahy, jehož nositelem je Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Ondřej Mátl Milena Jabůrková KVALITA PÉČE O SENIORY. ŘÍZENÍ KVALITY DLOUHODOBÉ PÉČE V ČR Výstupy z aplikovaného výzkumu První vydání Jako účelovou publikaci pro potřeby Katedry řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích Fakulty humanitních studií UK vydalo nakladatelství Galén, Na Bělidle 34, Praha 5 Odpovědná redaktorka Mgr. Andrea Blahovcová Grafická úprava Marta Šimková, Galén Sazba Václav Zukal, Galén Tisk Glos, Špidlenova 436, Semily G Všechna práva vyhrazena. Tato publikace ani žádná její část nesmí být reprodukována, uchovávána v rešeršním systému nebo přenášena jakýmkoli způsobem (včetně mechanického, elektronického, fotografického či jiného záznamu) bez písemného souhlasu autorů a vedení Katedry řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích Fakulty humanitních studií UK. Copyright Katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích, Fakulta humanitních studií UK, 2007 ISBN

6 Obsah Předmluva... 7 Slovo úvodem Politika kvality sociálních/zdravotních služeb pro seniory: Souhrnná zpráva z výzkumu Úvod Teoretická východiska Metody výzkumu Výsledky a zjištění výzkumu Politika kvality péče o staré lidi Opory a překážky zavádění, řízení a zvyšování politiky kvality Mezinárodní srovnání Diskuse Závěry Shrnutí a analýza dostupné tuzemské literatury v oblasti řízení kvality sociálních/zdravotních služeb pro seniory Úvodní informace Kvalita jako pojem Systémy / metody řízení kvality Zavádění kvality Řízení kvality Udržení a zvyšování kvality Změny kvality a očekávaný vývoj Závěrečné zhodnocení analýzy literatury Přehled analyzovaných zdrojů literatury Postoje ke standardům kvality sociálních služeb Výstupy z diskuse panelu expertů v oblasti řízení kvality sociálních/zdravotních služeb pro seniory Úvodní informace Kvalita jako pojem Systémy / metody řízení kvality Zavádění kvality Řízení kvality Udržení a zvyšování kvality Změny kvality a očekávaný vývoj Obsah

7 3.8. Závěrečné shrnutí diskuse panelu expertů Složení panelu expertů Výstupy z dotazníkového šetření v oblasti řízení kvality sociálních/zdravotních služeb pro seniory Úvodní informace Informace o organizacích Systémy / metody řízení kvality služeb Zavádění kvality Řízení kvality Udržení a zvyšování kvality Závěrečné shrnutí dotazníkového šetření Dotazník Výstupy z případových studií polostrukturovaných rozhovorů s poskytovateli služeb v oblasti řízení kvality sociálních/zdravotních služeb pro seniory Úvodní informace Informace o organizacích a jejich službách Zdroje při řízení kvality sociálních a zdravotních služeb Průběh a překážky řízení jakosti sociálních / zdravotních služeb Dopad řízení kvality sociálních a zdravotních služeb Pohled vedoucích pracovníků Pohled pracovníků přímé péče Pohled uživatelů Horizontální srovnávání jednotlivých pohledů Závěrečná reflexe případových studií Zadání pro tazatele případových studií Seznam použité literatury Přehled další relevantní literatury k tématu Informace o autorech Informace o katedře a projektu Kvalita péče o seniory

8 Předmluva Současné a očekávané demografické změny jsou výzvou nejen pro zdravotnictví a sociální péči, ale také pro celé spektrum dalších služeb. Senioři potřebují kvalitní služby stejně jako jiné věkové skupiny našich občanů. Zvláštní pozornost je třeba věnovat těm seniorům, kteří jsou znevýhodněni v důsledku chronické nemoci vedoucí k omezení soběstačnosti. Tito senioři potřebují jak zdravotní tak sociální a další služby v uceleném spektru a kontinuitě tak, aby mohli nadále žít co nejkvalitnější život. O spektru služeb směřujících k zachování kvality života lidí s omezenou soběstačností hovoříme jako o dlouhodobé péči. Dlouhodobá péče musí integrovat jak sociální, tak zdravotnické a další služby. Důležitým aspektem v poskytování dlouhodobé péče je právě kvalita. Přestože tuto skutečnost si jen málokdo dovolí zpochybnit, faktem zůstává, že kvalitě péče o seniory, a to zejména dlouhodobé péče o seniory, není u nás dosud systematicky věnována adekvátní pozornost. Práci kolegů Mileny Jabůrkové a Ondřeje Mátla považuji za důležitou nejen proto, že přináší některé nové informace z vlastního výzkumu, ale také proto, že mapuje jednotlivé iniciativy v oblasti kvality dlouhodobé péče a sociálních služeb pro seniory. Věřím, že se stane užitečným nástrojem pro všechny, kteří se touto problematikou zabývají nebo se o ni zajímají, dobrým pramenem pro studenty i zájemce z řad odborné veřejnosti. Publikace je také uceleným argumentačním materiálem, dokazujícím, že by naše odborná i laická veřejnost měla věnovat více pozornosti právě kvalitě péče a služeb pro tuto významnou a stále rostoucí skupinu občanů. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP 7 Předmluva

9

10 Slovo úvodem Vážení čtenáři, dostáváte do rukou text, který je věnován velmi diskutovanému tématu současnosti zkvalitnění péče o staré lidi. Publikace je výsledkem výzkumu, který se zaměřil na mapování zdrojů, procesů při řízení kvality a na analýzu dopadu řízení jakosti v sociálních a zdravotních službách o seniory. Cílem výzkumu bylo definovat, co řízení kvality napomáhá a brání, a také navrhnout opatření pro zlepšení stávajícího stavu. Dokument je rozdělen do pěti hlavních částí. V první lze nalézt celkové shrnutí teoretických východisek výzkumu i nejdůležitějších výstupů z jeho jednotlivých komponent, kterými jsou analýza dostupné literatury, diskuse panelu expertů, dotazníkové šetření a případové studie. Tyto komponenty jsou v dalších částech podrobně rozebírány a doplněny o prakticky využitelné informace. Text uzavírá seznam literatury, přehled další literatury k tématu a údaje o autorech výzkumu i Katedře řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích, která jej umožnila. Publikace vychází v době, kdy se poskytovatelé služeb vypořádávají s novou legislativou k sociálním službám, která definuje mimo jiné také požadavky na řízení kvality služeb, stanovuje hodnotová východiska kvality i její měřítka. V podobě inspekcí je také připraven systém hodnocení kvality služeb. Současně byl učiněn první, byť velmi malý, krok k propojení sociálních a zdravotních služeb; zdravotnická zařízení poskytující sociální služby jsou povinna dodržovat standardy kvality sociálních služeb. Se zavedením nových nástrojů se ale objevuje řada obav odborné veřejnosti z důsledků této historické změny. Rádi bychom proto touto cestou iniciovali odbornou diskusi na téma probíhajících změn a řízení kvality péče. Jsme přesvědčeni, že by se protagonisty procesu řízení kvality měli stát samotní klienti. Rádi bychom prostřednictvím publikace sdíleli se všemi, kterých se tato problematika dotýká, některé poznatky a názory, o co opírat řízení pro- 9 Slovo úvodem

11 gramů dlouhodobé péče. Publikace by také měla shrnout dostupné informace důležité pro řízení kvality péče a poskytnout inspiraci těm, kteří se kvalitou zabývají. Uvědomme si, že řízení kvality péče je řízením změny. A změna vyžaduje čas, trpělivost, postupné kroky a jasnou vizi. Nejenom výsledky jsou důležité, podstatný je samotný proces. Vydání této publikace je dalším konkrétním krokem v dlouhodobém úsilí Katedry řízení a supervize v sociálních a zdravotních organizacích Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze přispět ke zkvalitnění řízení a profesionalizaci manažerských procesů v sociální a zdravotní oblasti. Toto dílo by nemohlo vzniknout bez aktivní spolupráce s organizacemi i partnery Katedry, kteří aktivně působí a ovlivňují zkoumanou oblast. Je třeba zdůraznit, že výzkumný projekt měl také vzdělávací charakter; podíleli se na něm studenti magisterského programu Katedry v rámci předmětu Aplikovaný výzkum. Všem studentům, stejně tak jako organizacím, které umožnily realizaci terénních šetření a podíleli se na dotazníkovém šetření, patří velké poděkování za odvedenou práci a ochotu podílet se na výzkumném projektu. Poděkování také patří pracovníkům Katedry v čele s její vedoucí PhDr. Zuzanou Havrdovou. Možnost nezaujaté reflexe a kreativní spolupráce od počátku našich prací až po dokončení výzkumné zprávy byla skutečně neocenitelná. Obzvláště jsme zavázáni Mgr. Andree Blahovcové a Mgr. Lence Friedbergerové, jejichž práce a podpora provázela celý proces přípravy, zpracování a vydání předkládané publikace. V neposlední řadě si zaslouží ocenění také veřejnoprávní instituce, které poskytly finanční podporu pro provedení potřebného výzkumu a vydání této zprávy; naše činnost byla podpořena z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu hlavního města Prahy. Uvítáme Vaše připomínky a komentáře, které přispějí k posílení aplikovatelnosti poznatků na Vašich pracovištích a ve Vašich zařízeních. Současně doufáme, že Vám tato publikace praktickými poznatky pomůže ke kontinuálnímu zlepšování kvality péče poskytované seniorům. 10 Kvalita péče o seniory Ing. Ondřej Mátl, MPA, MSc. Mgr. Milena Jabůrková, MA

12 1. Politika kvality sociálních/ zdravotních služeb pro seniory: Souhrnná zpráva z výzkumu 1.1. Úvod Péče o seniory, stejně tak jako další části sociálního systému v České republice a jinde ve světě, čelí mnoha výzvám. Socio-demografické změny, vyšší účast žen na trhu práce, oslabené rodinné vazby, technologický pokrok a postupující liberalizace patří mezi hlavní trendy, se kterými se péče o seniory musí vypořádávat. Zejména stárnutí populace je jedním z nejvíce diskutovaných fenoménů. Zatímco vzrůstající podíl seniorů způsobí, že hodně lidí bude ze systému čerpat, úbytek lidí v produktivním věku bude zároveň znamenat, že čím dál méně lidí bude do systému, postaveném na průběžném financování, ze svých platů přispívat. To samozřejmě bude mít vazbu na finanční rovnováhu systému a jeho dlouhodobou udržitelnost. Navíc v souvislosti se stárnutím populace již dnes dochází ke změnám ve struktuře potřeby péče a do budoucna je tak možné očekávat rostoucí poptávku po sociální a zdravotní péči určené pro seniory. Z těchto důvodů si proto oblast řízení kvality péče o seniory zasluhuje výrazně větší pozornost, a to v celospolečenském kontextu. V mnoha evropských státech je problematika zajišťování kvality sociálních služeb dlouhodobě předmětem zájmu veřejné politiky. Jedním z důvodů jsou neustále se opakující informace o nízké kvalitě služeb a odkryté skandály upozorňující na zneužívání uživatelů. Například v Německu, kde tradičně byla garance kvality považována za nedílnou součást morální integrity charitativních organizací a nezpochybnitelnou hodnotu vzájemné důvěry, vedly v 60. letech 20. století početné skandály u soukromých a neziskových poskytovatelů služeb k tlaku na vytvoření legislativy upravující kontrolu kvality na federální úrovni (Flöser a kol., 1988, s. 399). V Anglii se toto téma dostalo do popředí v 80. letech poté, co vyšla na povrch skandálně nízká úroveň kvality soukromých residenč- 11 Politika kvality sociálních/zdravotních služeb pro seniory: Souhrnná zpráva z výzkumu

13 ních zařízení pro seniory v Kentu a po zveřejnění informací o zneužívání starých lidí v londýnských čtvrtích Southwark a Camden (Sainsbury, 1989, s. 7). V jiných evropských státech se pak standardy kvality staly součástí veřejných politik na základě výměny zkušeností a transferu znalostí z více rozvinutých zemí či jako reakce na lobbyistické úsilí profesních asociací sociálních pracovníků nebo různých nátlakových skupin zastupujících zájmy uživatelů či skupin poskytovatelů s cílem zvýšit kvalitu dostupných sociálních služeb (Bochel a kol., 2004, s. 195). V České republice byla oblast péče o seniory tradičně na okraji jak společenského, tak politického zájmu. Poskytovatelé péče o seniory se po dlouhou dobu museli vypořádávat s akutním nedostatkem finančních prostředků a namísto úsilí o zlepšování kvality tak spíše bojovali o přežití (Bruthansová; Červenková, 2004). Nicméně za posledních dvacet let prošel segment péče o seniory v praxi mnoha významnými změnami. Došlo k rozvoji nových typů služeb, poskytovatelé začali uplatňovat nové metody práce. Tyto změny byly iniciovány a zaváděny do praxe zezdola, zejména díky jednotlivým poskytovatelům. Došlo k rychlému rozvoji služeb, který však nebyl na národní úrovni koordinován, usměrňován a zejména pak reflektován v legislativě. Přestože v posledním období byly na národní úrovni realizovány reformní aktivity a programy, nebyly však dlouhou dobu doprovázeny formální změnou politiky. Ke změnám právního rámce, a to pouze v oblasti služeb sociální péče, tak došlo až nedávno, kdy byly schváleny zákony týkající se sociálních služeb. 1 Tato legislativní změna znamenala zavedení nových instrumentů, které, vedle definování příspěvku na péči či stanovení povinnosti služby plánovat, zakotvily také nové požadavky pro poskytovatele služeb v oblasti řízení kvality. 12 Kvalita péče o seniory Přestože jsou v praxi realizovány masivní změny politiky ovlivňující řízení kvality péče o seniory, analýze této oblasti se s výjimkou Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí v zásadě nikdo nevěnuje. Z tohoto důvodu se Katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy rozhodla realizovat tento výzkum s cílem zaplnit informační mezeru a podpořit změny politiky v praxi na základě spolupráce mezi akademickou sférou, poskytovateli služeb a veřejnou správou. Oblastí našeho zkoumání jsou sociální a zdravotní služby pro staré lidi 2,3 ; tématem výzkumu je řízení kvality a zavádění politiky kvality v sociálních a zdravotních službách pro staré lidi v České republice. Hlavní výzkumnou otázkou je: Co

14 napomáhá a co brání v řízení kvality u poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb o staré lidi v České republice? 1.2. Teoretická východiska Jako teoretické východisko našeho výzkumu používáme teorii řadové byrokracie. Koncept řadové byrokracie zavedl Lipsky (1980), který argumentoval tím, že implementace politiky v konečném důsledku závisí na lidech, kteří strategie ve skutečnosti zavádějí do praxe. 4 Lipsky prosazoval tezi, že zaměstnanci veřejného sektoru, jako jsou v případě péče o seniory kupříkladu sociální pracovníci, by měli být součástí společenství vytvářejícího politiku a vykonavateli politické síly v praxi. Podle Lipského (1980) se rozhodování řadových byrokratů, jejich zavedené postupy a mechanismy, jak se vyhnout nátlaku, stávají ve skutečnosti součástí veřejné politiky, kterou zavádějí. Pro účely našeho výzkumu považujeme za řadové byrokraty jak manažery zařízení sociálních služeb, tak pracovníky přímé péče poskytovatelů péče o seniory bez ohledu na právní formu a zřizovatele zařízení. Výzkum aplikuje teorie řadové byrokracie tak, že mapuje, do jaké míry jsou národní politiky respektovány a uplatňovány v praxi poskytovateli služeb (reprezentující řadovou byrokracii) a zda mají metody tvorby politiky kvality významný dopad na vlastní naplňování standardů kvality. Jako analytický nástroj pro identifikaci hlavních opor a bariér řízení kvality v různých fázích procesu používáme modifikovaný Demingův cyklus kontinuálního zlepšování tak, jak ho adaptoval Moullin (2002, s. 55). Fáze tohoto cyklu zahrnují 1) v prvé řadě dosažení společného porozumění konceptu kvality mezi 1 Historickým mezníkem bylo schválení zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, platného od 14. března Tento zákon a související legislativa vstoupila v účinnost 1. ledna V terminologii Evropské komise je v současné době používán pro tuto oblast pojem dlouhodobá péče. 3 Službami pro staré lidi se rozumí: Domovy důchodců (DD), domovy penziony pro důchodce (DPD), terénní pečovatelská služba (TPS), osobní asistence, tísňová nouzová péče, respitní péče a stacionáře, domácí péče, služby v léčebnách dlouhodobě nemocných (LDN), hospice. Jedná se v zásadě o služby, které reagují na sociální a současně zdravotní potřeby seniorů (lidí starších 65 let věku). Předmětem zkoumání nebyla čistě akutní intramurální a ambulantní zdravotní péče. Dále nebyla předmětem zkoumání neformální rodinná a sousedská pomoc, výzkum se zaměřuje na profesionální služby. 4 Originální text z anglického jazyka na tomto místě, stejně jako na dalších místech publikace, je přeložen autory. 13 Politika kvality sociálních/zdravotních služeb pro seniory: Souhrnná zpráva z výzkumu

15 Schéma Cyklus zavádění, řízení a zvyšování kvality v systémech péče o seniory 5 Porozumění konceptu kvality a výchozím normám a hodnotám Reakce na skandály, transfer politik a tlak na kvalitu Společnost Uživatelé Poskytovatelé Veřejná správa Další partneři Mise řízení kvality a kontroly jejího uplatňování Vliv (dopad na) jiné politiky a trendy Vytvoření, testování a nastavení standardů Implementace standardů a zlepšování kvality Měření a monitorování uplatňování standardů Identifikace neshod a dobré praxe 14 Kvalita péče o seniory Redefinice politiky a změna standardů Odstranění příčin neshod a rozšiřování dobré praxe 5 Toto schéma vychází z Demingova cyklu kontinuálního zlepšování (Moullin, 2002, s. 55), Moullinova modelu rozmístění politik ve zdravotní a sociální péči (tamtéž, s. 140), systému spirálové smyčky podle Haigse a Morrise pro implementaci TQM v systému Národní zdravotní služby ve Velké Británii (tamtéž s. 33) a Parasuramanova modelu analýzy mezer (tamtéž, s. 33).

16 různými zainteresovanými skupinami (orgány veřejné správy, poskytovatelé péče a jejich personál, uživatelé a jejich rodiny apod.), 2) následně definici společné vize, poslání a cílů zajišťování a řízení kvality, 3) poté vytváření, odsouhlasení, testování a stanovení standardů kvality, 4) dále pak vlastní implementaci standardů kvality a zlepšování kvality poskytované péče pro seniory, 5) poté hodnocení a monitorování (kontrolu) implementace standardů kvality, 6) rozpoznání nesrovnalostí praxe se standardy kvality a identifikaci dobré praxe a 7) nakonec eliminaci důsledků nenaplňování standardů kvality a rozšiřování dobré praxe. Ve všech těchto fázích je možné identifikovat překážky, stejně tak jako opory, které determinují účinné zavádění standardů kvality sociálních služeb Metody výzkumu Pro výzkum byl použit flexibilní výzkumný design, hlavní použité metody zahrnovaly revizi dostupné literatury, ohniskovou skupinu panelu expertů, dotazníkové šetření a případové studie založené na polostrukturovaných rozhovorech. Použity byly jak kvantitativní, tak kvalitativní metody výzkumu; rozmanitost technik byla zvolena s cílem přistoupit k tématu velmi komplexním způsobem. První metodou byla metoda revize dostupné literatury, která zahrnovala systematickou identifikaci, lokaci a analýzu dokumentů obsahujících informace týkající se zkoumaného problému. Jejím cílem bylo shromáždit stávající poznání v oblasti řízení kvality služeb, vytvořit širší náhled na zkoumané téma a porozumět hlavním problémovým okruhům (Mertens, 1998). Z hlediska typu zdrojů jsme se zaměřili v prvé řadě na knižní publikace. Systematické vyhledávání 6 bylo zacíleno na databázi Národní knihovny ČR, Katalog MedPort Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a databázi ČICSO VUPSV. Dále jsme ručně procházeli profesní periodika a časopisy, které jsou relevantní pro dané téma, jako je Sociální politika, Sociální péče, Zdravotnické noviny, Moderní obec apod. Mapovali jsme také webové stránky 46 institucí, a to jak institucí veřejné správy, asociace poskytovatelů, asociace uživatelů, asociace pracovníků, tak servery výzkumných institucí i organizací zabývajících se odborným vzděláváním a poradenstvím. S ohledem na primární zaměření analýzy na Českou 6 Pro vyhledávání byla použita hesla Sociální služby, Sociální péče, Dlouhodobá péče, Zdravotně-sociální péče, Zdravotní péče v kombinaci s hesly Řízení a Kvalita. 15 Politika kvality sociálních/zdravotních služeb pro seniory: Souhrnná zpráva z výzkumu

17 republiku byly brány v potaz pouze materiály v českém jazyce. Mapované časové období zahrnovalo, s ohledem na poměrnou novost tématu, posledních deset let, systematicky byly identifikovány zdroje od roku 1997 do konce roku Druhou použitou metodou byla diskuse v rámci panelu expertů, která proběhla metodou ohniskové skupiny. Díky této metodě, která umožňuje překonávat stereotypní, obecně se tradující představy (Barbour; Kitzinger, 1999), došlo k upřesnění zkoumané oblasti na základě širší výměny názorů a dále pak k otevření témat, která se nevyskytovala v literatuře. Panel expertů tvořilo 11 místních odborníků na oblast řízení kvality sociálních/zdravotních služeb. Výběr respektoval zajištění plurality názorů jak z hlediska profesního zaměření, tak z pohledu různých rolí při řízení kvality a v neposlední řadě i z hlediska příslušnosti k hlavním segmentům smíšené ekonomiky péče (nestátní, obecní a krajská úroveň). Panel expertů tak obsahoval odborníky na řízení kvality jak v sociální oblasti, tak ve zdravotnictví, představitele a manažery poskytovatelů služeb i zástupce zřizovatelů a experty zabývající se výzkumnou, poradenskou a vzdělávací činností v této oblasti. Panelová diskuse se uskutečnila v listopadu 2006, byla řízena nezávislým odborníkem a trvala 2 hodiny. Třetí použitou metodou bylo dotazníkové šetření. Cílem realizovaného dotazníkového šetření, které je možné chápat jako explorativní studii, bylo poskytnout široký pohled na zkoumanou oblast a popsat celkovou situaci při řízení kvality v dlouhodobé sociální a zdravotní péči pro seniory. O spolupráci při distribuci dotazníků byly požádány zastřešující organizace sdružující poskytovatele služeb s cílem zajistit co největší návratnost založenou na přímém kontaktu poskytovatelů s asociacemi. Dotazníky byly rozeslány em, jejich adresáty byli vedoucí pracovníci. Celkově bylo rozesláno 563 dotazníků, odpovědi byly získány od celkem 128 organizací, návratnost tedy činila 22,7 %, což je možné hodnotit pozitivně 7. Šetření proběhlo v období listopad 2006 až leden Kvalita péče o seniory Poslední použitou metodou, která byla uplatněna v rámci našeho výzkumu, byla metoda případových studií založených na polostrukturovaných rozhovorech. Cílem této metody, která umožňuje velmi detailně analyzovat malý vzorek 7 Při hodnocení této míry návratnosti je třeba vycházet ze specifického českého kontextu, kde informace a kontakty na poskytovatele služeb jsou velmi roztříštěné. Například jiný výzkum realizovaný společností Fides Populi (Vinklerová; Justin, 2006) pro Ministerstvo práce a sociálních věcí dosáhl pouze míry návratnosti 12,4 %, což bylo autory považováno za standardní.

18 případů, bylo poskytnout hlubší náhled na zkoumanou oblast a analyzovat jevy, které nejsou na první pohled patrné. Je však třeba současně zdůraznit, že tato metoda má také své limity, zejména ve vazbě na možnosti vyvozování obecných závěrů (Robson, 2002). Celkem bylo realizováno 18 případových studií; rozhodujícím kritériem výběru jednotek zkoumání (poskytovatelů) bylo naplnění podmínky systematického přístupu k řízení kvality a poskytování dlouhodobé péče seniorům. Polostrukturované hloubkové rozhovory byly realizovány v místě poskytování služby, zahrnovaly rozhovor s vedoucím pracovníkem, pracovníkem přímé péče a v neposlední řadě s uživatelem. Celkem se na této práci účastnilo 52 tazatelů pracujících ve skupinách; případové studie byly realizovány od října 2005 do prosince Výsledky a zjištění výzkumu Politika kvality péče o staré lidi Předtím, než se začneme zabývat výsledky našeho výzkumu, považujeme za nezbytné krátce popsat národní politiku podpory kvality péče o staré lidi v České republice. Tato politika je více než nejednoznačná. Přestože se Česká republika jako člen Evropské unie účastní procesu otevřené metody koordinace pokrývají cí také oblast kvality společné dlouhodobé péče, je třeba zdůraznit, že v současné době je politika v oblasti sociální péče totálně oddělená od politiky zdravotní péče. Politika kvality ve zdravotní péči je do značné míry založena na bázi dobrovolnosti. Národní politika je určována pracovní skupinou Ministerstva zdravotnictví ke kvalitě ve zdravotnictví, která se věnuje standardizaci lékařských postupů, programům jakosti, klinické klasifikaci a dostupnosti péče na regionální úrovni. Významnou úlohu při tvorbě politiky v této oblasti hrají medicínské a profesní organizace. Nicméně je třeba akcentovat, že v národní politice kvality zdravotní péče není uplatňován žádný ucelený mechanismus, který by zahrnul široké spektrum poskytovatelů péče do vlastní tvorby politiky. Z pohledu politiky kvality je situace v sektoru sociální péče odlišná; tato oblast se řídí právním rámcem tvořeným novým zákonem o sociálních službách. Samotná legislativa však překvapivě nedefinuje ani nepopisuje, co se kvalitní službou rozumí. Nepřímo může být význam tohoto pojmu odvozen z jednotli- 17 Politika kvality sociálních/zdravotních služeb pro seniory: Souhrnná zpráva z výzkumu

19 vých paragrafů zákona a z důvodové zprávy. Kvalitní službou se tak rozumí taková péče, která umožňuje uživateli žít normální život (inkluzivnost služeb), reaguje na jeho/její potřeby (služby jsou šité na míru) a chrání jeho/její práva a zájmy (bezpečnost služeb). Nástroje, které právní rámec zavádí s cílem zajistit kvalitu služeb, jsou registrace poskytovatelů (každý poskytovatel se musí registrovat, aby mohl poskytovat služby, registraci je možné odebrat, pokud nejsou naplňovány Standardy kvality sociálních služeb), inspekce a kvalifikační předpoklady a požadavky na vzdělávání pracovníků. Řada z těchto nástrojů (zejména pak Standardy kvality sociálních služeb) vznikla díky široké spolupráci Ministerstva práce a sociálních věcí s mnoha zainteresovanými partnery z praxe na základě konzultačního procesu a současně byla testována u jednotlivých poskytovatelů již od konce 90. let 20. století. Skutečnost, že tyto nástroje byly vytvořeny zezdola, umožnila jejich přežití a kontinuální uplatňování i v době politických změn, kdy byl proces národní politiky kvality doslova zmrazen. V té době to byly kraje a samotní poskytovatelé služeb, kteří pokračovali se zaváděním standardů do praxe a dobrovolně tak uplatňovali národní politiku kvality v segmentu sociální péče Opory a překážky zavádění, řízení a zvyšování politiky kvality Tato část se zaměřuje na hlavní výzkumnou otázku a podává informace o nejdůležitějších zjištěních z našeho výzkumu. Hlavní opory a překážky zavádění, řízení a zvyšování politiky kvality jsou popisovány v jednotlivých fázích cyklu kontinuálního zlepšování kvality. Společné porozumění kvalitě 18 Kvalita péče o seniory Prvním krokem cyklu kvality je dosažení společného porozumění konceptu kvality mezi různými zainteresovanými stranami. V České republice byly debaty o kvalitě péče vždy velmi živé, neboť porozumění a pojetí kvality se mezi jednotlivými aktéry výrazně liší. V literatuře je možné nalézt mnoho definic kvality péče, jako například kvalita znamená efektivní využívaní zdrojů, schopnost reagovat na individuální potřeby, úspěšnost při sociálním začleňování a při získávání autonomie a nezávislosti (Pogodová, 2006) nebo naplnění požadavků a očekávání zákazníka za přijatelnou cenu (Moullin, 2002, s. 7). Nicméně žádnou definici není možné považovat za všeobecně uznávanou, konsensuální a odsouhlasenou. Definice často obsahují následující kategorie: spokojenost kli-

20 enta, reakce na potřeby uživatele, vysoká odborná úroveň péče, cenová přiměřenost, odpovídající prostředí, bezpečí, kontinuita péče a dostupnost. Výzkum ukázal, že přestože existuje řada různých definic kvality dlouhodobé péče, jejich společným znakem je odkaz na koncept kvality života seniorů. Nicméně přestože je tématu kvality života věnováno mnoho literatury (např. Kalvach a kol., 2004; Kopecká, 2002; Vohralíková; Rabušic, 2004), také v případě tohoto pojmu neexistuje konsensus, co kvalita života znamená v praxi. Důvodem různého vnímání těchto pojmů může být nízké porozumění základním normám a výchozím hodnotám. Dominantní normy a hodnoty jsou definovány v teoriích, jako je teorie normalizace, teorie participace či teorie prevence, o které se opírá poskytování sociálních služeb. Zatímco tyto koncepty může považovat za vlastní společnost jako celek, nemusí je již sdílet všichni její jednotlivci. Jak uvádí Sainsbury (1989, s. 76) například ochrana soukromí je společně vnímanou hodnotou. Tuto hodnotu je v praxi obtížné zajistit ve vícelůžkových pokojích, ty by tak v obecné rovině měly být v residenčních službách zcela výjimečné. S takovýmto pojetím soukromí v domovech však nemusí souhlasit určité malé provázané komunity, jako třeba řádové sestry. Pojetí kvality služeb je tak odvislé od historických zkušeností, vnímaných potřeb a rizik, politické orientace, profesních názorů konkrétních účastníků procesu řízení kvality. Moullin (2002, s. 32) definuje tyto překážky spojené se zaváděním standardů kvality sociálních služeb jako mezery v kvalitě (quality gaps). Jejich překonávání je přitom klíčové, neboť zavádění standardů kvality předpokládá nový způsob práce s klienty, který spočívá především ve změně přístupu ke klientům a osvojení si nových hodnot (Musil a kol, 2007). Výsledky analýzy dostupné literatury, stejně tak jako závěry panelu expertů nejen potvrdily tyto teze, ale současně ukázaly, že v České republice je situace ještě více komplexní. Je tomu tak proto, že mezi profesionály pomáhajících profesí neexistuje shoda na teoretických východiscích kvality péče o seniory. Pojmy jako prevence, integrace, normalizace, inkluze a participace jsou pouze neurčité pojmy, které jsou různě interpretovány, což jejich praktické využití výrazně znesnadňuje (Valentová, 2003; Karaffová, 2004). Společné poslání a cíl řízení kvality Druhým krokem cyklu kvality je definování společného poslání a cíle řízení a kontroly kvality. V tomto kroku se mezery ve kvalitě dále prohlubují, pokud nedojde ke společnému vyjasnění cílů řízení kvality. V tomto kontextu Constanzi (Evers a kol, 1997, s. 245) poukazuje na skutečnost, že schopnost starých 19 Politika kvality sociálních/zdravotních služeb pro seniory: Souhrnná zpráva z výzkumu

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2.

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno JUDr. Věra Vojáčková, ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Proč v IPVZ? zachování kontinuity (projekt Vývoj a ověřovací provoz klasifikačního systému

Více

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Příloha 4 k Usnesení vlády České republiky číslo 458 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Vědomí potřeby jakosti nejen v produktivní sféře, ale ve všech oblastech života společnosti vzrůstalo počátkem devadesátých let

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ PRO OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ PRO OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ PRO OBDOBÍ 2014 2020 OBSAH POSLÁNÍ ČSSZ... 3 VIZE ČSSZ... 3 STRATEGICKÉ CÍLE PRO OBDOBÍ 2014 2020... 4 1. Klientský přístup a posílení významného postavení ČSSZ mezi orgány veřejné

Více

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU 3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU Kvalita předškolního vzdělávání a rané péče se stala v rámci EU velmi diskutovaným tématem. V posledních letech proběhla řada evropských

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz International Organization for Standardization Mezinárodní organizace Mezinárodní organizace pro normalizaci Dokumenty ISO Mezinárodní normy Technické specifikace (TS) Technické

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

III. Národní plán rozvoje sociálních služeb pro období 2011-2016

III. Národní plán rozvoje sociálních služeb pro období 2011-2016 III. Národní plán rozvoje sociálních služeb pro období 2011-2016 M I N I S T E R S T V O P R Á C E A S O C I Á L N Í C H V Ě C Í ČR Úvod Národní plán rozvoje sociálních služeb pro období 2011 2016 (dále

Více

Financování vysokého školství shrnutí doporučení TA04 pro období 2016-2020

Financování vysokého školství shrnutí doporučení TA04 pro období 2016-2020 Financování vysokého školství shrnutí doporučení TA04 pro období 2016-2020 Libor Svoboda Tým TA04 konference KREDO, Praha, 24. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Tým TA04? Za dobu řešení se zapojilo cca

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Seminar Starting points for Czech health reform 16.4. 17.4. Prague Macháček, Hroboň, Julínek Health reform.cz PROBLÉMY VEŘEJNÝCH SYSTÉMŮ ZDRAVOTNÍ

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání

Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání Vysoké učení technické v Brně Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání Národný seminár Vnútorné systémy zabezpečenia kvality Bratislava, 25.4.2013 Aleš Nosek Kvalita kvalita služby/výrobku

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

NÁRODNÍ POLITIKA BOZP

NÁRODNÍ POLITIKA BOZP NÁRODNÍ POLITIKA BOZP Vláda České republiky schválila svým usnesením č. 475 ze dne 19. května 2003 Národní politiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Národní politika BOZP vyjadřuje vůli nejvyšších

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ VĚSTNÍK č. 9 - MZ ČR, 2004 M E T O D I C K Á O P A T Ř E N Í 9. KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ ZN.: 21581/04/VVO REF.: Dagmar Prokopiusová, Bc. tel. 22497 linka 2555 Ministerstvo zdravotnictví vydává metodické

Více

KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011

KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011 KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011 ZAJIŠTĚNÍ KVALITY (vstupy, postupy a výstupy) * * * všeobecné aspekty / předpisy bezpečnostní stavební elektro požární pracovní,... NÁSTROJE

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Elektronické vzdělávání. Ing. Petr Městecký, IBM ČR

Elektronické vzdělávání. Ing. Petr Městecký, IBM ČR Elektronické vzdělávání Ing. Petr Městecký, IBM ČR Chytřejší planeta Planeta Chytřejší planeta Chytřejší planeta Vzdělávání chytřejší uživatelé, zaměstnanci, lidé. IBM a vzdělávání IBM je celosvětově přední

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Zdravá škola. škola podporující zdraví

Zdravá škola. škola podporující zdraví Zdravá škola škola podporující zdraví Koncepce, která vstoupila do povědomí české pedagogické veřejnosti v rozmezí let 1991 1993 jako jedna z alternativních edukačních možností prošla do současnosti určitým

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Brozura ROZ.indd 1 31.10.05 17:39:54 Partner projektu - Univerzita Hradec Králové Brozura ROZ.indd 2 31.10.05 17:39:55

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

Poslední změny a reformní plány - Česká republika

Poslední změny a reformní plány - Česká republika Poslední změny a reformní plány - Česká republika International Health Summit Praha, 18.4.2007 PhDr. Lucie Antošová Ministerstvo zdravotnictví ČR Dnešní prezentace Důvody pro změnu IHS 2005 Poslední změny

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Srpen 2011 1 Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Shrnutí Předkládaná

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MPSV Spolugestor MF ČR, MPO, MV

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MPSV Spolugestor MF ČR, MPO, MV 25 Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MPSV Spolugestor MF ČR, MPO, MV Zahájení projektu 1.5.2011 Ukončení projektu 31.12.2013 Obsah, charakteristika projektu

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2011 2012 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 10. prosince 2010. ÚVOD Národní akční program bezpečnosti

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit Document no.: 2006-11-27/1 Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit 1. Profil projektu Jednou z hlavních priorit České republiky je rozvoj trhu za účelem zvyšování efektivity veřejných investic

Více

Management ve VS. Využití manažerských metod ve VS

Management ve VS. Využití manažerských metod ve VS Management ve VS Využití manažerských metod ve VS Shrnutí znalostí Kombinace práce a technických prostředků tak, aby se dosáhlo cíle organizace co nejlepším způsobem Kolektivní lidská činnost snažící se

Více

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Současný stav Posledních 20 let zdravotně sociální péče jedná se o ní Posledních 20 let

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

Metodický materiál k tématu

Metodický materiál k tématu Centrum celoživotního vzdělávání Jezerka o.p.s. nabízí projekt Výchova ke zdraví v pedagogické praxi (CZ.1.07/1.3.46/01.0016) Metodický materiál k tématu Filosofie programu ŠPZ v současnosti a historickém

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRACOVNÍ PŘEKLAD POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ pro Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus Schváleno 7. dubna 2006 1. Úvod 1.1. Věcné prohlášení Rovnost příležitostí je v popředí

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Současná situace a východiska: Českou gerontologii a geriatrii nepěstujeme dosud v příznivých podmínkách, a

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Profesionální sociální pracovník PhDr. Melanie Zajacová Tábor, 23. září 2014 Obsah Úvodem Očekávání od sociálních pracovníků Akademická disciplína

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje

K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje Úvod: Stanovisko Asociace knihoven vysokých škol ČR Předkládaný materiál shrnuje zkušenosti, poznatky a

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1495 ze dne 24.6.2014 k Manuálu tvorby veřejných prostranství hl.m. Prahy a návrhu Strategie rozvoje veřejných prostranství

Více

Poslání České národní banky při dohledu nad finančním trhem České republiky

Poslání České národní banky při dohledu nad finančním trhem České republiky Poslání České národní banky při dohledu nad finančním trhem České republiky Vize Česká národní banka na základě pravomocí, které jí svěřují zákony České republiky, pečuje jako integrovaný orgán regulace

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Předkladatel - garant výzkumné potřeby Ministerstvo průmyslu a obchodu Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp Na Františku 32/ Telefon:

Více

Aktuální stav přípravy. Národní strategie elektronického zdravotnictví. v České republice

Aktuální stav přípravy. Národní strategie elektronického zdravotnictví. v České republice Aktuální stav přípravy Národní strategie elektronického zdravotnictví v České republice 17. září 2014 Malostranský palác, Praha Konference ICT ve zdravotnictví Ing. Martin Zeman Oddělení poradců a strategií

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ

AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ Ing. Jiří Lauerman PRAHA 2012 Název: Aktuální otázky rozvoje regionů

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Podpora zdraví pohybového ústrojí v Evropě Zpráva o doporučeních Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Ve spolupráci

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ. Praha, 16. 5. 2006

ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ. Praha, 16. 5. 2006 ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ Praha, 16. 5. 2006 SOUČASNÁ SITUACE Nedostupnost potřebné zdravotní péče Nevyřešený finanční deficit Nejistota Neprůhlednost Dlouhodobé výzvy jsou ignorovány

Více

Podpora péče o seniory v Hořovicích a spádových obcích

Podpora péče o seniory v Hořovicích a spádových obcích Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2014 2018, který je podpořen z Evropského sociálního

Více

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Zpráva o šetření Září 2010 Mgr. Eva Žilayová 1 Obsah: A) Úvod a metodologická část. 3 (cíl, účel, obsahové

Více

Sociální služby včera, dnes a zítra

Sociální služby včera, dnes a zítra Konference 13. 2. 2014 Efektivita a sociální služby II. Univerzita Hradec Králové Sociální služby včera, dnes a zítra Prof. JUDr. Igor Tomeš, Katedra sociální práce filosofické fakulty University Karlovy

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových

SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových organizací dětí a mládeže, nebo pracujících s dětmi a mládeží.

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

INTERNÍHO AUDITU Krajského úřadu Olomouckého kraje

INTERNÍHO AUDITU Krajského úřadu Olomouckého kraje INTERNÍHO AUDITU Krajského úřadu Olomouckého kraje PRVNÍ ROČNÍK Můj nástup do pozice IA od 1.1.2003 Půl roku existence Útvaru IA (2002) u krajského úřadu Snaha smysluplně položit základy pro práci IA metodická

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

Schéma výzkumu listopad 2012

Schéma výzkumu listopad 2012 Schéma výzkumu listopad 2012 A. Výzkum současné praxe NRP v zahraničí Země: Dánsko, Polsko, Velká Británie, Slovensko Téma NRP + sub-témata: služby dostupné náhradní rodině, standardy služeb, získávání

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

ENTERPRISE INTELLIGENCE. zpravodajství v organizaci

ENTERPRISE INTELLIGENCE. zpravodajství v organizaci ENTERPRISE INTELLIGENCE zpravodajství v organizaci Vladimíra Zádová Dobré zpravodajství mít důvěryhodné zdroje mít všechny informace požadované pro rozhodování včas musí být i správně zpracovány a analyzovány

Více

Základní metodika pro tvorbu priorit, cílů a opatření 2.KPSS

Základní metodika pro tvorbu priorit, cílů a opatření 2.KPSS Pracovní metodika pro tvorbu 1) SWOT analýz 2) priorit a 3) cílů, opatření a aktivit 2. KPSS města ČK Metodika obsahuje vzorový příklad pro tvorbu cílů a opatření 1) SWOT analýza *Pozn.: převzato z metodik

Více

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 III. Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 MPSV poskytuje s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb,

Více

Městský úřad Catania. "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole"

Městský úřad Catania. Osvědčené zkušenosti- Hudba ve škole Obec Catania Rámcový program URBACT Projekt Prevent Městský úřad Catania "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole" 1. Začněte "štíhle! Tedy - prezentujte svůj projekt nebo osvědčenou praxi 10 větami "Osvědčené

Více

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ PROJEKT METR (Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.00024) Konference

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

Kalkulační MANUÁL. Základní dokument o kalkulaci procesních nákladů metodou nákladových služeb. 3. vydání. Partner Kalkulačního manuálu:

Kalkulační MANUÁL. Základní dokument o kalkulaci procesních nákladů metodou nákladových služeb. 3. vydání. Partner Kalkulačního manuálu: Kalkulační MANUÁL Základní dokument o kalkulaci procesních nákladů metodou nákladových služeb 3. vydání Partner Kalkulačního manuálu: obalka 2011.indd 1-2 26.10.2011 10:26:57 Kalkulační manuál Základní

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více