PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE PODROBNÁ SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH TÉMAT OBSAHOVÁ NÁPLŇ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE PODROBNÁ SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH TÉMAT OBSAHOVÁ NÁPLŇ"

Transkript

1 PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE PODROBNÁ SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH TÉMAT OBSAHOVÁ NÁPLŇ Zadavatel: ICOS Český Krumlov, o.p.s. Název zakázky: Dodávka akreditovaných kurzů pro poskytovatele sociálních služeb v českokrumlovském a prachatickém regionu v rámci dotačního projektu I menší organizace se mohou kvalitně vzdělávat Projekt: Projekt I menší organizace se mohou kvalitně vzdělávat, Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A Tato podrobná specifikace - obsahová náplň je nedílnou přílohou výše uvedené zadávací dokumentace (dále ZD). Tato příloha zahrnuje požadovanou obsahovou náplň vzdělávání, tj. jednotlivých dílčích částí zakázky a poptávaných kurzů (Nabízené kurzy musí svým obsahem odpovídat tématům v této příloze, tj. uchazeč nabídne ve své nabídce kurzy stejného či velmi obdobného zaměření dle této přílohy. Názvy kurzů nejsou závazné, uchazeč v nabídce uvede názvy kurzů podle svých akreditací). Údaje o požadovaném rozsahu, počtu kurzů, předpokládaném počtu osob/účastníků, místě realizace a předpokládaném termínu realizace jsou součástí ZD, zejména viz kapitola 2.2 ZD Specifikace předmětu zakázky a jeho dílčích částí. OBSAHOVÁ NÁPLŇ JEDNOTLIVÝCH POPTÁVANÝCH KURZŮ: DÍLČÍ ČÁST 1 1. Vzdělávací kurz/téma: Úvod do SQSS a zákon o sociálních službách Obsah vzdělávání: Prezentace struktury zákona a vyhlášky, jejich obsahu a popis jednotlivých ucelených témat, kterým se zákon věnuje. Povinnosti poskytovatelů soc. služeb vyplývající ze zákona - 88, 89, 90, jejich provázanost na kritéria SQSS, seznámení s jednotlivými SQSS Procedurální standardy přehled s důrazem na provázanost kritérií, rizika naplňování. Vyjasnění nesrozumitelných témat na příkladech dobré a špatné praxe. Prezentace aktuálních a připravovaných změn zákona (novelizací). Stručný historický vývoj standardů kvality v ČR. 2. Vzdělávací kurz/téma: Ochrana práv uživatelů SQSS - č. 2 Obsah vzdělávání: Ukotvení problematiky lidských práv v legislativě. Představení obsahu standardu a jednotlivých kritérii. Vnitřní pravidla pro předcházení porušování práv v rámci poskytované služby. Problematika střetů zájmů poskytovatele se zájmy osob, kterým je služba poskytována. Pravidla pro přijímání darů. 3. Vzdělávací kurz/téma: Individuální plánování s klientem - SQSS č. 5 Obsah vzdělávání: Legislativní rámec, Standard č.5- návaznosti na jiné standardy, souvisejícími termíny i pojmy -transformace, deinstitucionalizace, humanizace, princip služby v přirozeném prostředí člověka. Teoretická část seznámení s metodou plánování zaměřeného na člověka: proces mapování klienta a okolí, proces plánování podpory, proces realizace plánu, zpětná vazba, měření výsledků. Příklady dobré praxe: Případová práce s klientem v rámci změny prostředí příklady dobré praxe. Praktická část cvičení. Nácvik modelové situace IPSS. 1

2 DÍLČÍ ČÁST 2 4. Vzdělávací kurz/téma: Implementace standardů kvality Obsah vzdělávání: Praktické nácviky k ověření připravenosti organizací v oblasti procedurálních standardů kvality. Procedurální standardy (2, 5, 7) v praxi služby teorie + praktická cvičení. Praxe služby a tvorba metodického pracovního postupu. 5. Vzdělávací kurz/téma: Příprava na inspekci Obsah vzdělávání: Typy inspekcí - Inspekce typu A, Inspekce typu B, Inspekce typu C. Povinnosti poskytovatelů sociálních služeb stanovených v 88. Povinnosti poskytovatelů sociálních služeb stanovených v 89. Hodnocení kvality sociálních služeb - Jak se měří kvalita sociálních služeb; Zahájení a příprava inspekce - Používané metody zjišťování důkazů při inspekci. Námitky a výstupy inspekce. Nejčastější nedostatky zjištěné při inspekci (klíčové problémy). Rozbor hodnotících kritérií inspekce DÍLČÍ ČÁST 3 6. Vzdělávací kurz/téma: Biografický model péče Obsah vzdělávání: Nový pohled na přímou péči podle psychobiografického modelu. Zpracování jednotlivých dokumentačních složek, plánů péče pro orientaci časem, místem, osobou a situací. Etickým kontextem pro práci s biografií klienta. Návrh projektového zpracování - pro implementaci nových vědomostí a dovedností do praxe a následné využití diferenciální diagnostiky E. Böhma. Konzultace, jakým způsobem mohou být výsledky práce s biografií klienta implementovány do individuálních plánů péče. DÍLČÍ ČÁST 4 7. Vzdělávací kurz/téma: Bazální stimulace - základní kurz Obsah vzdělávání: Teoretická východiska konceptu Bazální stimulace. Jak komunikovat s klienty se změnami v kognitivní oblasti - komunikační proces v konceptu Bazální stimulace. Jaké jsou možnosti smyslové stimulace z hlediska bazální stimulace - stimulace vnímání u klientů se změnami v kognitivní oblasti. Jak podporovat hybnost u klientů s poruchami pohybu v důsledku vrozeného či získaného tělesného postižení. Trénink praktických dovedností somatické stimulace, vestibulární stimulace, vibrační stimulace. Další přístupy, které lze (a jak) začlenit do péče /např. autobiografické prvky, Bobath/. 8. Vzdělávací kurz/téma: Bazální stimulace - navazující kurz Obsah vzdělávání: Rozšiřující teoretická východiska pro koncept Bazální stimulace. Interakce a komunikace v konceptu Bazální stimulace. Aplikace vývojové psychologie, prenatální a postnatální formy komunikace do konceptu Bazální stimulace. Autobiografické prvky jako podpora komunikačních schopností, podpora rozvoje pohybu a vnímání. Teoretické ukotvení a praktický trénink v oblastech: orální stimulace, auditivní stimulace, vizuální stimulace, olfaktorická stimulace, haptické stimulace. 2

3 DÍLČÍ ČÁST 5 9. Vzdělávací kurz/téma: Trénink paměti Obsah vzdělávání: Úvod do anatomie a fyziologie mozku, podstata paměti, výživa mozku. Kognitivní funkce, paměť a její druhy, změny v oblasti psychiky a kognice při fyziologickém stárnutí a při různých onemocněních mozku. Vyšetření kognitivních funkcí, testy. Pravá a levá mozková hemisféra - rozdíly, cvičení. Koncentrace pozornosti a jak ji cvičit. Kurz obsahuje teorii i praktickou část. DÍLČÍ ČÁST Vzdělávací kurz/téma: Krizová intervence v praxi Obsah vzdělávání: Zvýšení a prohloubení kompetencí krizových a dalších pracovníků v pomáhajících profesích prostřednictvím praktického nácviku. Učit se aplikovat metodu krizové intervence na základě širokého okruhu specifických odborných témat. Uplatňovat dovednosti pro efektivní komunikaci s klienty, jejich rodinami a širší vztahovou sítí. 11. Vzdělávací kurz/téma: Jednání s psychiatrickými klienty Obsah vzdělávání: Vybrané kapitoly z psychopatologie: demence, závislosti, poruchy nálad, psychózy apod. Obtíže v komunikaci s některými psychiatrickými klienty a jak jim předcházet. Základní přístupy, kasuistiky, praktické nácviky. 12. Vzdělávací kurz/téma: Dluhové poradenství Obsah vzdělávání: Půjčky ano či ne, výběr poskytovatelů půjček, RPSN, platební neschopnost práva a povinnosti dlužníků, exekuce, osobní bankrot. Kurz obsahuje teorii i praktickou část. Teorie: Než se zadlužíme (co zvažovat, domácí rozpočet, rezerva, výběr poskytovatele), Úvěrové smlouvy (náležitosti smlouvy, úroky, sankce, rozhodčí smlouva, zajištění, důsledky nesplácení, vymáhací společnosti), Exekuce a osobní bankrot (vysvětlení pojmů). Praktická část: Exekuce zahájení, způsoby provedení, obrana, rozbor modelové situace, Insolvenční zákon osobní bankrot (podmínky, důsledky, rizika, ukončení, vyplňování modelového návrhu. DÍLČÍ ČÁST Vzdělávací kurz/téma: Dlouhodobý manažerský Kurz Obsah vzdělávání: Role v týmu. Výběrová řízení. Jak vytvořit fungující tým. Přijímací pohovor. Řízení lidí a týmu. Efektivní komunikace manažera, řešení obtížných situací, pochvala/kompliment a kritika. Řešení konfliktů na pracovišti. Komunikační dovednosti - vedení schůzí a porad - různé druhy porad. Role účastníků při společných jednáních. Komunikační dovednosti facilitátora. Praktický nácvik komunikačních dovedností v situacích, které dělají účastníkům v praxi největší problémy. Jak hodnotit a motivovat pracovníky. Podle čeho hodnotit. Vedení motivačního a kárného rozhovoru. Time-management. Stres, stresory a my. Předcházení syndromu vyhoření - strategie pro odbourávání stresu, co nám může pomoci. Řízení změny - jak se na ni připravit. Finanční řízení a plánování - nastavení účetnictví, práce s účetními podklady. Příprava, plánování a řízení rozpočtů organizací, daňová specifika.pr organizace: význam PR v organizaci, plán PR. Fundraising - vícezdrojové financování: zdravý fundraising v NNO. SWOT analýza. Fundraisingový plán. 3

4 DÍLČÍ ČÁST Vzdělávací kurz/téma: První pomoc Obsah vzdělávání: Úvod do problematiky, očekávání, seznámení s cíli programu. Teoretické základní pojmy a obecné zásady poskytování první pomoci. Zhodnocení situace a vytvoření vhodných podmínek pro poskytování první pomoci. Ukázka poskytování první pomoci a nejčastější chyby první pomoci. Případová práce s klientem při různých onemocněních nebo při náhlých situacích. Praktický nácvik s využitím trenažérních pomůcek. DÍLČÍ ČÁST Vzdělávací kurz/téma: Komunikace s rodinnými příslušníky pečujícími o lidi s demencí Obsah vzdělávání: Absolvent kurzu se naučí rozpoznat stádia, kterými rodinní pečovatelé při péči o blízkou osobu s demencí procházejí, co přitom prožívají, jak průběhu nemoci rozumí, jaká rozhodnutí činí a co potřebují od profesionálů v pomáhajících profesích. Dále si absolventi upevní stávající komunikační dovednosti potřebné pro práci s rodinnými pečovateli v různých stádiích péče a v různých konkrétních situacích a osvojí si nové techniky této komunikace. DÍLČÍ ČÁST Vzdělávací kurz/téma: Projektové řízení Obsah vzdělávání: Zdokonalení znalostí a dovedností v oblasti projektového řízení, a to jak prostřednictvím výkladu teorie, tak prostřednictvím praktické aplikace poznatků ve vlastní praxi. Orientace ve výhodách a přínosech projektového řízení, způsobech plánování, způsobech přípravy, řízení a realizace projektu. Základní znalost zásad úspěšných projektů a práce s riziky v rámci projektu včetně hodnocení a ukončení projektu. 17. Vzdělávací kurz/téma: Finanční řízení Obsah vzdělávání: Jaké podklady k rozhodování žádat, v jaké formě a jak často? O jaké informace bych se měl/a zajímat? Jaké ukazatele sledovat? Vybrané pojmy z finanční (ekonomické, účetní) oblasti s praktickými příklady možnosti využití v neziskové organizaci náklady, výnosy, účty, rozvaha, výsledovka, manažerské účetnictví ZPojmy známéneznámé typu: stravné vs. příspěvek na stravu. Zdroje financování jedno a více zdrojové, fundraising, fondy EU (a jak na ně). 18. Vzdělávací kurz/téma: Pracovní právo Obsah vzdělávání: Specifika personální práce v praxi sociální služby v návaznosti na standardy kvality. Personální plán služby (pracovní profily), praktické návody sestavení pracovních profilů na základě specifik uživatelů sociální služby. Nastavení a realizace výběrového řízení, kritéria výběru nového pracovníka v kontextu s personálním plánem (pracovními profily). Nastavení a realizace zaškolovacího procesu, metody vhodné pro zaškolení pracovníků na různých pozicích, záznam a hodnocení zaškolení. Hodnocení pracovníků, důraz na stanovení profesních cílů a stanovení plánů osobního rozvoje pracovníků (vzdělávacích plánů). 4

5 DÍLČÍ ČÁST Vzdělávací kurz/téma: Sociální práce s rodinami ohroženými soc. vyloučením Obsah vzdělávání: Teorie sociální práce s rodinou. Vývoje jednotlivých typů jevů, které se objevují v dnešní rodině a jejich vliv na sociální fungování jejích členů. Individuální práce s cílovou skupinou (teoretický základ a techniky práce s jednotlivými členy rodiny). Skupinová práce s cílovou skupinou (teoretický základ a techniky práce s celou rodinou). Konkrétní jevy: dluhová past, kriminalita, rozpad hodnot. Příklady práce ve vyloučených lokalitách s důrazem na spolupráci NNO. DÍLČÍ ČÁST Vzdělávací kurz/téma: Poradenské dovednosti Obsah vzdělávání: Základní práce s klientem v poradenském nastavení. Předání teoretických znalostí zaměřených na komunikaci s klientem a základy poradenství. Zprostředkovat několik teorií umožňujících rychlé mapování situace klienta a hledání pro něj adekvátního řešení. Nácvik jednotlivých dovedností, které aplikují zmíněná teoretická východiska do poradenské praxe. Možnosti intervence v kontaktu s mlčícími a zahlcujícími klienty. Konkrétní situace účastníků v poradenském procesu a jejich praktický nácvik. 21. Vzdělávací kurz/téma: Sociální poradenství, rozhovory s klienty Obsah vzdělávání: Kontakt a práce s klientem. Vytváření dovedností pro práci s klientem v aspektech jednotlivých služeb. Navázání kontaktu a udržení klienta v programu (první kontakt, práce s předsudky, udržení kontaktu). Motivační rozhovory (principy a strategie používané při motivačních rozhovorech, práce s ambivalencí, nácvik situací). DÍLČÍ ČÁST Vzdělávací kurz/téma: Asertivní komunikace Obsah vzdělávání: Definování skupiny klientů, popis rolí klienta a pracovníka při rozhovoru, zásady profesní komunikace. Zásady účinného jednání a bariéry v komunikaci s vybranou skupinou klientů. Typy a zdroje konfliktů při jednání s klientem, vybrané techniky zvládání konfliktů a jejich nácvik. Specifika komunikace se seniory, se zdravotně a mentálně postiženými osobami, s rodinou klienta, asertivní komunikace, poruchy sdělovacího procesu. 23. Vzdělávací kurz/téma: Kurz sebeobrany Obsah vzdělávání: Teoretické znalosti i praktický návod týkající se jednání a zvládání nebezpečných situací. Praktický nácvik - techniky sebeobrany zaměřené na zvládání agresivního klienta, osobní sebeobranu a prevenci fyzického napadení v kontextu práce pracovníka sociálních služeb. Účastník se seznámí s psychologií útočníka a naučí se praktické techniky osobní sebeobrany v souladu se zákony. Opatření omezující pohyb osob. 5

6 DÍLČÍ ČÁST Vzdělávací kurz/téma: Sociálně právní minimum Obsah vzdělávání: Základní informovanost o systému práva v ČR a právních předpisech, se kterými se účastníci kurzu v praxi setkají. Základní orientace v problémových situacích, možnosti a postupy, řešení modelových situací. Rozpoznání hranic možností pracovníka v sociálních službách, zlepšení spolupráce se sociálními pracovníky. Informace o kompetencích, které jsou dány pracovníkům v sociálních službách. Základní informace o právních předpisech. DÍLČÍ ČÁST Vzdělávací kurz/téma: Zvládání emocí - emoční inteligence Obsah vzdělávání: Emoce jako integrální součást osobnosti člověka, cit jako pohnutka, co klienta motivuje k činům. Vliv emocí na tělesné zdraví. Využití konceptu emoční inteligence v interpersonálních vztazích. Projevy emocí v neverbální a verbální komunikaci Porozumění vlastním emocím. Porozumění motivům chování druhých lidí, možnosti projevů emocí u druhých lidí. Typologie osobnosti různé osoby, různé přístupy. Praktický nácvik řešení interpersonálních vztahů, jak korektně ovlivňovat lidi, strategie ve zlepšování se v péči o klienty, co naši klienti chtějí. DÍLČÍ ČÁST Vzdělávací kurz/téma: Sebezkušenostní výcvik (otevřený kurz) Obsah vzdělávání: Zaměření na hlubší poznání sebe sama, motivaci chování k druhým i k sobě samému, motivy svého jednání. Kurz nabídne různé přístupy k životu. Výcvik přispěje k posilování osobního a profesního růstu, ke zvýšení citlivosti pro vztahový poměr v pomáhající profesi a prakticky zdokonaluje dovednosti například při vedení rozhovoru, stanovování cílů či koncepční pojetí přístupu v rámci organizace. Kurz bude využívat skupinové dynamiky, prožitkových technik. DÍLČÍ ČÁST Vzdělávací kurz/téma: Kurz mediace (otevřený kurz) Obsah vzdělávání: Mediace jako proces - fáze, cíle, definice. Principy a zásady mediace. Role mediátora. Situace vhodné pro mediaci. Komunikace, nástroje pro odbourávání bariér v komunikaci. Konflikt - druhy, modely a styly řešení, nástroje pro řešení konfliktu. Nástroje, dovednosti a strategie mediátorů. Nácvik jednotlivých fází mediace - definování těžkostí a jejich zvládání. Právní rámec mediačních dohod, jejich tvorba, forma. Práce ve dvojici mediátorů. Trénink modelových situací. DÍLČÍ ČÁST Vzdělávací kurz/téma: Krizová intervence (otevřený kurz) Obsah vzdělávání: Krize v životě člověka, kontexty krize z hlediska krizové intervence. Metody, techniky a principy krizové intervence. Úvod do problematiky kvality v krizových službách. Základy komunikace aktivní naslouchání. Vybraná specifická témata krizové intervence. Etické aspekty práce s člověkem v krizi, praktická cvičení. Metody a techniky krizové práce s klientem tváří v tvář. Posttraumatická stresová porucha. Partnerské krize - krize žen, krize mužů. Úskalí profese pracovníka v krizových službách. 6

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči:

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Principy efektivní komunikace Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Seminář je zaměřen na vedení efektivní komunikace v situacích, kdy jako zásadní pro výsledek práce

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Filozofie a etika... 2 1.2 Sociologické teorie... 2 1.3 Metody sociálního výzkumu... 3 1.4 Základy ekonomiky... 3 1.5 Ekonomika neziskových

Více

Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942

Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942 Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942 hodinová dotace: 8 hodin lektor: Mgr. Marika Kropíková všem pedagogickým pracovníkům základních škol Seminář seznámí účastníky se základní

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávací program ADRIA-NEPTUN aneb jak zkvalitnit služby poskytované v cestovním ruchu Reg. Č. CZ.2.17/1.1.00/32224 1. Identifikační

Více

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb.

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Materiál vytvořil expertní tým společnosti: ACCENDO Centrum

Více

pro výkon terénní sociální práce

pro výkon terénní sociální práce Podpora vytváření systému Terénní sociální práce - vytvoření metodických příruček Metodická příručka Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce Realizátor veřejné zakázky: Ostravská univerzita

Více

Praha a Stfiedoãesk kraj

Praha a Stfiedoãesk kraj 012_Praha 21.7.2009 19:06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, 150 00 Praha 5-Smíchov tel.: +420 257 315 470 fax: +420 257 315 470 e-mail: praha@nidv.cz vedoucí

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství

Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství Miroslav Charvát Lucie Jurystová Michal Miovský u č e b n í t e x t y Čtyřúrovňový model kvalifikačních

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

ZNALOSTMI K PROSPERITĚ

ZNALOSTMI K PROSPERITĚ Znalostmi k prosperitě Znalostmi k prosperitě ZNALOSTMI K PROSPERITĚ vzdělávací program Předkladatel projektu: Sídlo: Tyršova 106, 261 01 Příbram Adresa pro doručování korespondence pro projekt: Pražská

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ POSKYTOVATELŮ A ZADAVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI I.

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ POSKYTOVATELŮ A ZADAVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI I. 2010 Individuální projekt Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji www.socialniprojekty.cz ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ POSKYTOVATELŮ A ZADAVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků

Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků 1 Ostravská univerzita v Ostravě Zdravotně sociální fakulta katedra sociální práce Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků Sborník studijních textů pro terénní sociální pracovníky Ostrava 2008

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka Vydáno: 2. ČERVENCE 205 Cena: 38 Kč OBSAH:. Komunitní ošetřovatelská péče...2 2. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Sociální činnost - ŠVP

Sociální činnost - ŠVP školní vzdělávací program Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2.1) Sociální činnost Sociální činnost - ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ

Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ Autorský tým: PhDr. Maria Bezchlebová, Mgr. Jaroslav Dadok, Ing. Mgr. Jiřina Gabrielová, RNDr. Robert Gamba, Mgr.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. listopadu 2005 č. 1542 o Pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech V l á d a I. s c h v a l u j e Pravidla vzdělávání zaměstnanců

Více

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc 1 Průvodce praktickým vzděláváním na CARITAS VOŠ sociální Olomouc Olomouc 2012 2 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Kvalita a inovace pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce. Registrační

Více

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY manuál implementace STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY pro pověřené osoby podle 48 odst. 2 písm. d) až f) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí MPSV 2014 PRÁVO NA DĚTSTVÍ O B S

Více

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví PaedDr. Eva Marádová, CSc. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2)

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2) 5.4 Vzdělávací oblast - Člověk a společnost, Člověk a svět práce 5.4.1.1 Základy společenských věd 5.4.1.2.1 Společenskovědní seminář Podnikání 5.4.1.2.2 Společenskovědní seminář Právo Ročník 1. 2. 4.

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více