Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Roman Lyčka Hladnovská 73/728 Ostrava Muglinov Tel. : www. V&A Digitální měřicí přístroj VA18B Obsah 1. Obecné pokyny. 1.1 Zásady bezpečného měření 1.2 Ochranné mechanismy 2. Popis. 2.1 Popis přístroje LCD displej 2.3 Tlačítka Vlastnosti Obecné vlastnosti. 3.2 Měření. 4. Technický popis Obecně Měření. 5. Údržba Základní údržba Výměna pojistek Výměna baterií. 6. Příslušenství Uživatelská příručka 1. Obecné pokyny Tento přístroj splňuje standard IEC ), CAT. II 1000V a CAT. III 600V standardy předpětí. Viz Technický popis. Přečtěte si tento návod pečlivě, tak využijete všech vlastností přístroje. Dodržujte zásady bezpečnost. Mezinárodní symboly na přístroji a v tomto návodu jsou popsány v kapitole Zásady bezpečného měření Úvod * Kategorie měření III je pro měření prováděná ve vnitřních prostorách. Poznámka: Příkladem jsou měření v rozvaděčích, jističích, kabeláži včetně kabelů, přípojnicích, svorkovnicích atd. * Kategorie měření II je pro měření na nízkonapěťových instalacích. Poznámka: Příkladem jsou měření v domácnostech, dílnách apod. * Kategorie měření I je pro měření na zařízeních nepřipojených k rozvodné síti nebo připojených k síti, avšak speciálně chráněných. * Uživatel při používání tohoto přístroje musí dodržovat všechny běžné bezpečnostní předpisy 2

2 týkající se: Ochrany před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Ochranou přístroje před špatným použitím. * Pro vaši vlastní bezpečnost používejte pouze měřicí šňůry dodávané s přístrojem. Před použitím zkontrolujte zda jsou v pořádku Při použití * Je-li přístroj používám v blízkosti silných magnetických polí, zobrazovaný údaj může být nestabilní nebo může měřit s velkou chybou. * Nepoužívejte přístroj nebo měřicí šňůry pokud nejsou v naprostém pořádku * Používejte přístroj pouze v souladu s návodem, jinak ochrana poskytovaná přístrojem může být narušena * Buďte maximálně ostražití při měření na holých vodičích nebo přípojnicích. * Nepoužívejte přístroj v blízkosti výbušných plynů, páry nebo prachu. * Kontrolujte přesnost měření změřením známého napětí. Nepoužívejte přístroj pokud pracuje neobvykle. Může být snížena ochrana. Pokud jsou pochybnosti, nechte přístroj zkontrolovat v servisu. * Používejte správné vstupní svorky, funkce a rozsahy při měřeních. * Pokud rozsah hodnot, které mají být měřeny, není znám, nastavte na přístroji nejvyšší možný rozsah nebo, pokud je to možné, používejte automatickou volbu rozsahů. * Nepřekračujte maximální v tomto návodu povolené vstupní hodnoty, zabráníte tím poškození přístroje. * Pokud je přístroj připojen k měřenému obvodu, nedotýkejte se nepoužitých svorek. * Pozor při práci na napětích vyšších než 60V stejnosměrných nebo 30V střídavých rms. Taková napětí mohou způsobit úraz elektrickým proudem. * Pokud používáte měřicí šňůry, držte prsty za ochranným výstupkem. * Pokud přístroj připojujete k měřenému obvodu, připojte napřed společný vodič a pak živý vodič; při odpojování odpojte napřed živý vodič a pak společný. * Před změnou funkce odpojte přístroj od měřeného obvodu. * Pro všechny stejnosměrné funkce včetně ručního a automatického přepínání rozsahů napřed ověřte, zda není přítomno nějaké střídavé napětí pomocí střídavých funkcí. Zabráníte tím úrazu elektrickým proudem v důsledku chybného měření. Pak nastavte stejnosměrný napěťový rozsah větší než byl střídavý. * Odpojte napájení od obvodu a vybijte všechny kondenzátory před měřením odporu, diod nebo kapacit. * Nikdy neměřte odpor nebo spojitost obvodů na živých obvodech. * Před měřením proudu zkontrolujte pojistky přístroje a odpojte měřený obvod od napětí dříve než přístroj připojíte do obvodu. * Při opravách TV přístrojů na výkonových spínaných obvodech mějte na paměti, že v měřicích bodech může být vysoká amplituda pulsního napětí, které může zničit měřicí přístroj. * K napájení přístroje používejte pouze baterie typu 6F22, správně nainstalované v přístroji. * Vyměňte baterii ihned poté co se na displeji objeví indikátor slabé baterie ( ). Se slabou baterií mohou být měření nepřesná což může způsobit úraz elektrickým proudem. * Neměřte napětí vyšší než 600V v Cat III nebo 1000V v Cat.II instalacích. * V relativním módu se na displeji zobrazí symbol REL. Dbejte opatrnosti, může být přítomno nebezpečné napětí. * Nepoužívejte přístroj bez krytu nebo bez jeho části Symboly: Symboly použité v tomto návodu a na přístroji: ~ Pokyny * Odpojte měřicí šňůry od přístroje pokud jej chcete otevřít kvůli výměně pojistek nebo baterie. * Pokud přístroj opravujete, používejte pouze originální náhradní díly. * Před otevřením přístroje také zkontrolujte zda nejste nabit statickou elektřinou, která by mohla zničit vnitřní součástky. * Jakékoli nastavování, údržba nebo oprava přístroje by měla být prováděna pouze kvalifikovaným pracovníkem, a to po přečtení tohoto návodu. * "Kvalifikovaný pracovník" je pracovník seznámený s uvedením do provozu, konstrukcí a provozem přístroje a s nebezpečím s tímto spojeným. Je školen a oprávněn k pracím spojeným s provozem elektrických sítí. * Pokud je přístroj otevřen, na některých kondenzátorech mohlo zůstat nebezpečné napětí i když přístroj jel vypnut. * Pokud zpozorujete jakékoli chyby nebo nenormálnosti, zajistěte, aby přístroj nemohl být použit dokud nebude zkontrolován. * Pokud přístroj nebude používán delší dobu, vyjměte baterii a neskladujte přístroj v prostředí s vysokou teplotou nebo vlhkostí. 1.2 Ochrany Tento přístroj je vybaven těmito ochranami: * Ochrana variátorem omezující špičky napětí vyšší než 1000V na svorce VΩ. * Odpor s kladným teplotním koeficientem (PTC) chrání před trvalým přetížením do 1000V při měření odporu, kapacity, teploty, spojitosti obvodů a diod. 2. Popis Varování: odkaz na manuál. Nesprávné použití může způsobit poškození přístroje nebo částí. AC (Střídavý proud) DC (Stejnosměrný proud) AC nebo DC Uzemnění Dvojitá izolace Fuse Vyhovuje předpisům EU 2.1 Popis přístroje 1) LCD display 2) Tlačítka 3) Otočný přepínač 4) Svorky 5) Kryt baterií 4

3 7) Režim měření spojitosti obvodů. 8) Režim Data Hold. 9) Režim poměrného měření. 10) Zobrazují se maximální hodnoty. 11) Zobrazují se minimální hodnoty. 12) Indikátor nízkého napětí baterie (Poznámka: Když se tento symbol objeví, znamená to, že je nutno vyměnit baterii.) 13) Jednotky měření 14) Tento symbol znamená že hodnota na vstupu je větší než zvolený rozsah. 2.2 Popis displeje 1) Indikátor střídavého napětí nebo proudu. 2) Indikátor záporného výsledku. 3) Indikátor stejnosměrného napětí nebo proudu. 4) Přístroj je v režimu automatického přepínání rozsahů. 5) Režim přenosu dat. 6) Režim měření diod Tlačítka SELECT I. V poloze Ω přepíná mezi měřením odporu, diod a spojitostí obvodu. II. V poloze A ma µa přepíná měření stejnosměrného nebo střídavého proudu. III. Stiskem tlačítka při zapnutí přístroje se zruší funkce automatického vypínání HOLD/LIGHT Stiskem tohoto tlačítka se zapne nebo vypne režim Data Hold, tzn. zapamatování poslední naměřené hodnoty. Pokud se tlačítko stiskne a podrží déle než 2 sec., osvětlí se displej, pokud se opět stiskne a podrží déle než 2 sec. osvětlení se vypne RANGE V poloze V~, V, Ω, A, ma a µa. 1. Se stiskem tohoto tlačítka zapne ruční přepínání rozsahů. 2. Opakovaným stiskem tlačítka RANGE se nastavuje požadovaný rozsah měření. 3. Stiskem a podržením tlačítka RANGE déle než 2 sec. se zapne automatická volba rozsahů REL Stiskem tohoto tlačítka se zapne nebo vypne režim poměrného měření. (Kromě Hz/DUTY) MAX/MIN Tímto tlačítkem se přepíná měření maximálních nebo minimálních hodnot. (Kromě Hz/Duty, kapacita) 1. Stiskem se zapne režim Max/Min. 2. Po dalším stisku se na displeji zobrazí maximální hodnota. 3. Po dalším stisku se na displeji zobrazí minimální hodnota. 4. Stiskem a podržením tlačítka déle než 2 sec. se přístroj vrátí do normálního režimu měření. 3. Popis funkcí 3.1 Základní funkce DATA HOLD režim Zapnutí Data Hold režimu znamená že se na displeji přestane obnovovat měřená hodnota. Zapnutí Data Hold funkce režimu automatické volby rozsahů přepne přístroj do režimu ruční volby rozsahů avšak rozsah se nezmění. Režim Data Hold se zruší přepnutím funkce měření, stiskem tlačítka RANGE nebo dalším stiskem tlačítka HOLD/LIGHT. Zapnutí a vypnutí režimy Data Hold: 1. Krátkým stiskem tlačítka HOLD/LIGHT. Na displeji zůstane poslední měřená hodnota a zobrazí se symbol H. 6

4 2. Dalším krátkým stiskem se obnoví normální režim Ruční nebo automatická volba rozsahů Přístroj je vybaven jak ručním tak automatickým přepínáním rozsahů. * V režimu automatické volby rozsahů přístroj sám nastavuje rozsah tak, aby nejlépe vyhovoval vstupní hodnotě. To umožňuje měřit různá místa rychle za sebou bez nutnosti přepínat rozsahy. * V režimu ruční volby rozsahů nastavujete rozsah měření sami. To umožňuje měření různých hodnot se stejným rozlišením. * Přístroj má standardně nastavenou automatickou volbu rozsahů při měření hodnot s větším rozsahem. V toto režimu je také na displeji zobrazen symbol AUTO. Zapnutí a vypnutí automatické volby rozsahů: 1. Stiskem tlačítka RANGE se zapne ruční volba rozsahů. Symbol AUTO zmizí z displeje. Každý další stisk tlačítka RANGE zvýší rozsah o jeden řád. Po dosažení nejvyššího rozsahu se rozsah nastaví na nejnižší rozsah. POZNÁMKA: Pokud po zapnutí Data Hold je rozsah ručně změněn, funkce Data Holde se vypne. 2. Po stisku a podržení tlačítka RANGE po 2 sec. ruční volba rozsahů vypne. Přístroj se přepne do automatické volby rozsahů a na displeji se zobrazí symbol AUTO Spořič baterie Pokud je přístroj zapnut a není použit během 30 min, zapne se režim spánku a displej zhasne. Po stisku tlačítka HOLD /LIGHT nebo otočením rotačního přepínače se přístroj probudí. Režim spánku se dá vypnout podržením tlačítka SELECT při zapnutí přístroje Režim poměrného měření Přístroj zobrazí poměrnou hodnotu měření při všech funkcím kromě měření kmitočtu. Zapnutí a vypnutí režimu poměrného měření: 1. Je-li přístroj nastaven k měření požadované hodnoty, změřte požadovanou referenční hodnotu. 2. Stiskem tlačítka REL se tato naměřená hodnota uloží do paměti a současně se aktivuje režim relativního měření. Při měření dalších hodnot se na displeji bude zobrazovat rozdíl mezi referenční a měřenou hodnotou. 3. Stiskem a podržením tlačítka REL po 2 sec. se přístroj vrátí do normálního režimu. 3.2 Funkce měření Měření stejnosměrného a střídavého napětí Neměřte napětí, která by mohla být větší než 1000V dc nebo 1000V ac rms, zabráníte tím možnému úrazu elektrickým proudem a nebo poškození přístroje. Nepřipojujte mezi společnou svorku přístroje a zem napětí větší než 1000V dc nebo 1000V ac rms, zabráníte tím možnému úrazu elektrickým proudem a nebo poškození přístroje. Rozsahy přístroje jsou 600.0mV, 6.000V, 60.00V, 600.0V a 1000V. (rozsah 600.0mV střídavých je dostupný pouze ruční volbou rozsahů). 7 Měření stejnosměrného nebo střídavého napětí: 1. Nastavte rotační přepínač do polohy DCV, ACV nebo DCmV. 2. Připojte černou a červenou měřicí šňůru ke svorce COM a svorce V. 3. Přiložte hroty k měřenému obvodu. 4. Na displeji se zobrazí měřená hodnota. Pří měření stejnosměrných napětí bude na displeji zobrazena polarita červené měřicí šňůry. Poznámka: Obzvlášť při měření na rozsahu 600mV, může být údaj na displeji nestabilní i když měřicí hroty nejsou připojeny ke vstupním svorkám. V tomto případě, pokud je nestabilita velká zkratujte vstupní svorku COM a V a přesvědčte se, že se na displeji objeví 0. Pokud měříte stejnosměrný ofset střídavého napětí, změřte napřed střídavé napětí, docílíte tím vetší přesnosti. Poznamenejte si střídavý rozsah, pak ručně nastavte stejný nebo vyšší stejnosměrný rozsah než byl rozsah střídavý. Tím se zlepší přesnost čtení výsledků stejnosměrných měření za předpokladu, že ochranné mechanismy na vstupu nebyly aktivovány Měření odporu Před měřením odporu odpojte obvod od všech zdrojů napětí a vybijte všechny kodenzátory, zabráníte tím úrazu elektrickým proudem a nebo poškození přístroje. Rozsahy přístroje jsou 600.0Ω, 6.000kΩ, 60.00kΩ, 600.0kΩ, 6.000MΩ a 60.00MΩ. Měření odporu: 1. Nastavte rotační přepínač do polohy Ω. 2. Připojte černou a červenou měřicí šňůru ke svorce COM a svorce VΩ. 3. Přiložte hroty k měřenému odporu, na displeji se zobrazí jeho hodnota. Tipy pro měření odporu: Měřená hodnota odporu v obvodu je často odlišná od hodnoty odporu samotného. To je proto, že měřicí proud přístroje teče všemi možnými cestami mezi měřicími hroty.. K zajištění největší přesnosti při měření malých odporů nejprve zkratujte měřicí šňůry a poznamenejte si hodnotu jejich odporu. Tuto hodnotu pak odečtete od hodnoty neměřené. Při měření odporu je na vstupních svorkách napětí které může způsobit otevření přechodu křemíkových diod nebo tranzistorů. Abyste tomu zabránili, nepoužívejte rozsah 60MΩ k měření odporů v obvodech. Na rozsahu 60MΩ, může chvíli trvat než se údaj na displeji stabilizuje. Je to běžný jev při měření velkých odporů. Pokud nejsou svorky připojeny k obvodu, na displeji je zobrazeno "0L" Testování diod Před testováním diod odpojte obvod od všech zdrojů napětí a vybijte všechny kodenzátory, zabráníte tím úrazu elektrickým proudem a nebo poškození přístroje. Testování diod mimo obvod: 8

5 1. Nastavte rotační přepínač do polohy Ω. 2. Stiskem tlačítka SELECT nastavte funkci testování diod. 3. Připojte černou a červenou měřicí šňůru ke svorce COM a svorce VΩ. 4. Při měření diody v propustném směru přiložte červený hrot na anodu a černý na katodu. 5. Na displeji se zobrazí přibližná hodnota úbytku napětí v propustném směru. Na dobré diodě v obvodu se vždy objeví úbytek napětí v propustném směru od 0.5V do 0.8V, avšak úbytek napětí v opačném směru závisí na odporu dalších cest mezi hroty Testování spojitosti Před testováním spojitosti odpojte obvod od všech zdrojů napětí a vybijte všechny kodenzátory, zabráníte tím úrazu elektrickým proudem a nebo poškození přístroje. Testování spojitosti: 1. Nastavte rotační přepínač do polohy Ω. 2. Dvojím stiskem tlačítka SELECT nastavte test spojitosti. 3. Připojte černou a červenou měřicí šňůru ke svorce COM a svorce VΩ. 4. Přiložte hroty k měřenému obvodu. 5. Pokud testujete obvody s odporem menším než 50Ω, oznámí to zvuk bzučáku. Poznámka: Testem spojitosti se dá kontrolovat spojitost nebo zkrat obvodu Měření kapacity Před měřením kapacity odpojte obvod od všech zdrojů napětí a vybijte všechny kodenzátory, zabráníte tím úrazu elektrickým proudem a nebo poškození přístroje. Použijte měření stejnosměrného napětí k ověření vybitého kondenzátoru. Rozsah měření kapacit je 60.00nF, 600.0nF, 6.000µF, 60.00µF a 300.0µF. Měření kapacit: 1. Nastavte rotační přepínač do polohy. 2. Připojte černou a červenou měřicí šňůru ke svorce COM a svorce. 3. Připojte měřicí šňůry k měřenému kondenzátoru a na displeji se zobrazí jeho hodnota. Tipy pro měření odporu: Může trvat několik sekund než se údaj na displeji stabilizuje. To je normální při měření větších kapacit. Ke zlepšení přesnosti měření kapacit menších než 60nF odečtěte kapacitu měřicích šňůr a vstupu přístroje. Při měřeních kapacit menších než 600pF není přesnost přístroje specifikována Měření kmitočtu a střídy Neměřte kmitočet napětí vyššího než 1000V, zabráníte tím úrazu elektrickým proudem a 9 nebo poškození přístroje. Přístrojem lze měřit kmitočet nebo střídu současně při měření střídavých napětí nebo proudů: 1. Přístroj nastaven pro měření střídavého napětí a proudu, stiskněte tlačítko Hz/DUTY. 2. Na displeji se zobrazí kmitočet střídavého signálu. 3. Po dalším stisku tlačítka Hz/DUTY se na displeji zobrazí střída měřeného signálu. 5. Nastavte rotační přepínač do polohy Hz. 6. Připojte černou a červenou měřicí šňůru ke svorce COM a svorce Hz. 7. Připojte měřicí šňůry paralelně ke zdroji signálu jehož kmitočet chcete měřit. Na displeji se zobrazí hodnota měřeného signálu. 8. Po stisku tlačítka Hz/DUTY se na displeji zobrazí střída měřeného signálu. Po dalším stisku tlačítka se na displeji opět zobrazí kmitočet měřeného signálu. Poznámka: Pro měření malých signálů se doporučuje požít stíněné měřicí šňůry Měření teploty Nepřipojujte mezi svorky COM a C napětí větší než 250Vdc nebo 250Vac rms a nepoužívejte tento přístroj k měření teploty na povrchu s napětím vyšším než 60Vdc nebo 24Vac rms, zabráníte tím úrazu elektrickým proudem a nebo poškození přístroje nebo požáru. Neměřte tímto přístrojem teplotu uvnitř mikrovlnných trub. Měření teploty: 1. Nastavte rotační přepínač do polohy C, na displeji se zobrazí teplota okolí přístroje. 2. Připojte termočlánek typu K do svorky COM a svorky C, dodržujte správnou polaritu. 3. Dotkněte se termočlánkem měřeného objektu. 4. Po ustálení se na displeji zobrazí teplota měřeného objektu Měření proudu Nikdy neměřte proud v obvodech kde napětí rozpojeného obvodu proti zemi vyšší než 600V, zabráníte tím poškození přístroje nebo přerušení pojistky. Před měřením zkontrolujte pojistky přístroje, zabráníte tím poškození přístroje nebo jeho pojistek. Při měřeních používejte vhodné svorky a vhodný rozsah. Nikdy nepřikládejte měřicí hroty paralelně k měřenému obvodu nebo součástce, jsou-li měřicí šňůry připojeny k proudovým svorkám. Rozsah měření proudu je: 600.0µA, 6000µA, 60.00mA, 600.0mA, 6.000A a 10.00A. Měření proudu: 1. Vypněte napájení obvodu. Vybijte všechny kondenzátory. 2. Nastavte rotační přepínač do polohy µa, ma nebo A. 10

6 3. Stiskem tlačítka SELECT nastavte měření stejnosměrné nebo střídavé. 4. Připojte černou a červenou měřicí šňůru ke svorce COM a svorce ma když maximální proud je 600mA. Pro maximální proud 10A použijte svorku A. 5. Rozpojte obvod v místě kde chcete měřit proud. Černou měřicí šňůru přiložte k místu s nižším potenciálem a červenou měřicí šňůru k místu s vyšším potenciálem. (Opačné přiložení měřicích šňůr dá pouze záporný výsledek měření při měření stejnosměrného proudu a nepoškodí přístroj.) 6. Zapněte napájení obvodu a na displeji se zobrazí hodnota měřeného proudu. Údaj na displeji musí být zohledněn s rozsahem indikovaným vpravo na displeji (µa, ma nebo A). Pokud se na displeji zobrazí "0L" znamená to překročení rozsahu. Je nutno nastavit vyšší rozsah. 7. Vypněte napájení obvodu, vybijte všechny kondenzátory a odstraňte měřicí šňůry. Uveďte měřený obvod do původního stavu Propojení s počítačem Přístroj je vybaven sériovým výstupem pro přenos dat. Ten může být připojen k počítači pomocí USB rozhraní takže naměřená data mohou být zaznamenána, analyzována, zpracována a vytištěna. Před využíváním této možnosti je nutno nainstalovat PC-Link software a USB ovladač do vašeho PC. Po stisknu tlačítka Hz/DUTY současně se zapnutím přístroje, přístroj vstoupí do režimu PC-Link. Na displeji se zobrazí symbol PC-LINK a sériový datový výstup je aktivní. PC-LINK SOFT 1. Před propojením s PC zkontrolujte, zda jsou řádně nainstalovány ovladače pro USB (Install USB driver) a příslušný SW (Install software) z přiloženého CD. 2. Na vypnutém přístroji stiskněte tlačítko HZ/DUTY současně se zapnutím přístroje. Na displeji se zobrazí symbol PC-LINK na znamení, že sériový výstup je aktivní. Poznámka: Pokud chcete použít funkci přenosu dat během měření, před provedením kroku 2) je nutno napřed přístroj vypnout a pak pokračovat krokem 2). 3. Propojte optický výstup přístroje a USB port počítače přiloženým kabelem. 4. Spusťte PC-LINK software, klikněte na SET(nastavení). Vyberte System Set. Pak zvolte správný port COM v menu Serial Port Select. Tento port můžete vidět ve Správci zařízení pokud budete postupovat následovně: Klikněte na tlačítko Start, otevřete složku Tento počítač a pak na tlačítko Zobrazit systémové informace. V okně Vlastnosti systému zvolte záložku Hardware, pak klikněte na Správce zařízení. Na seznamu nainstalovaných zařízení najděte položku Porty (Com a LPT). Kliknutím na plus (+) vedle této položky se otevře seznam nainstalovaných portů. Pokud nenastala žádná chyba objeví se v seznamu tato položka: Sunplus USB to Serial COM Port (COM x), COM x a to je ten správný port, kde x znamená přiřazené číslo. 5. Zvolte přednastavené vzorkování případně jiné požadované. 6. Teď, po stisku tlačítka Start v PC-LINK SOFT, můžete začít měřit a sledovat na monitoru v podobě synchronních dat nebo grafu naměřené hodnoty. 7. Režim přenosu dat ukončíte vypnutím přístroje. 8.Více informací o PC-LINK SOFT najdete v Help SOFT Technické údaje 4.1 Základní údaje Prostředí: 1000V CAT. II a 600V CAT. III, stupeň znečistění 2 Do nadmořské výšky < 2000m Provozní teplota: 0 ~ 40 C při rel. vlhkosti <80% Skladovací teplota: -10 C ~ 60 C při rel. vlhkosti <70% Teplotní koeficient: 0.1 (specifická přesnost) /při teplotě <18 C nebo >28 C Max. napětí mezi svorkami a zemí: 700V AC rms nebo 1000V DC. Pojistky: µa a ma: F 750mA/250V 5 20; A: F 10A/250V Vzorkování: 3 x/sec. Displej: 3 5/6-místný LCD display. Automatická indikace funkcí a symbolů. Volba rozsahů: automatická a ruční. Indikace přetečení: na LCD displeji se zobrazí "0L". Indikace vybité baterie: Na displeji se zobrazí symbol " " pokud je napětí baterie klesne pod nastavenou hodnotu.. Indikace polarity: " " se zobrazuje automaticky. Napájecí napětí: 9V, typ baterie: 6F22. Rozměry: 180(d) 85(š) 40(v) mm. Váha: přibližně 310g (s baterií). 4.2 Přesnost a rozlišení měření Přesnost platí jeden rok po kalibraci při provozní teplotě od 18 C do 28 C, při rel. vlhkosti od 0% do 75%. Přesnost je daná vztahem : ± (% naměřené hodnoty + číslo s nejnižším řádem.) Napětí DCV: 600mV 0.1mV ±(0.5% +8 ) 6V 60V 600V 1mV 10mV 100mV 12 ±(0.8% +5 ) 1000V 1V ±(1.0% +10 ) ACV: 600mV 0.1mV ±(3.0% + 3 ) ruční volba rozsahů 6V 1mV 60V 10mV ±(1.0% + 3 ) 600V 100mV 700V 1V ±(1.5% + 3 )

7 1. Kmitočtové pásmo ACV: 40Hz~400Hz. 2. Odezva ACV: střední hodnota, kalibrovaná v rms sinusového signálu. Ochrana proti přetížení: 1000V dc nebo 700V ac rms. Vstupní impedance (jmenovitá): DC napětí: >10MΩ; AC napětí: >10MΩ Činitel potlačení souhlasného rušení: DC napětí: >100dB při dc, 50 nebo 60 Hz; AC napětí: >60dB při dc, 50 nebo 60 Hz Činitel potlačení rušení: DC napětí: >45dB na 50 nebo 60Hz Kmitočet (10Hz-1MHz) 99.99Hz 999.9Hz 9.999kHz 99.99kHz 999.9kHz 0.01 Hz 0.1 Hz 0.001kHz 0.01kHz 0.1kHz Odpor ±(0.1% +3) 600.0Ω 0.1Ω ±(0.5% +3 ) 6.000kΩ 60.00kΩ 600.0kΩ 6.000MΩ 1Ω 10Ω 100Ω 1kΩ ±(0.5% +2 ) 60.00MΩ 10kΩ ±(1.5% +3 ) Test diod 1 V 0.001V 1.0% nejistota Při: DC proud v propustném směru přibl. 1mA. DC napětí v závěrném směru přibl. 1,5V Test spojitosti Rozsah Rozlišení Při 600Ω 0.1Ω Napětí naprázdno: přibl.0,5v Bzučák signalizuje při odporu 50Ω 1 C~400 C ±(2.0% + 3 C) 401 C~1000 C 1 C ±2.0% Poznámka: Tyto hodnoty nezahrnují chyby termočlánku Kapacita 60nF 10pF ±(3.0% +20 ) 600nF 100pF 6µF 1nF ± (3.0% +10 ) 60µF 10nF 300µF 100nF ± (5.0% +10 ) Proud DCA: 600µA 0.1µA 6000µA 1µA ±(1.5% +3 ) 60mA 0.01mA 600mA 0.1mA ±(1.8% +5) 6A 1mA 10A 10mA ±(2.0% +5 ) ACA: 600µA 0.1µA 6000µA 1µA ±(1.8% +5 ) 60mA 0.01mA 600mA 0.1mA ±(2.0% +8 ) 6A 10A 1mA 10mA ±(3.0% +8 ) 1. Kmitočtové pásmo ACV: 40Hz~400Hz. 2. Odezva ACV: střední hodnota, kalibrovaná v rms sinusového signálu. Ochrana proti přetížení pojistkou : F 10A/600V fuse na rozsahu 10A. F 750mA/600V fuse nar µa a ma rozsazích Max. vstupní proud: 600mA dc nebo 600mA ac rms na µa a ma rozsazích 10A dc nebo 10A ac rms na rozsahu 10A. Trvání měření při proudu >6A, max. 4 min měření, 10 min. přestávka Teplota -55 C~0 0.1 C ±(5.0% + 4 C) 13 14

8 5. Údržba V této části jsou základní informace o údržbě včetně výměny pojistek a baterie. Neopravujte nebo nenastavujte Váš měřicí přístroj pokud k tomu nemáte dostatečnou kvalifikaci a dostatečně přesné přístroje ke kalibraci. 5.1 Základní údržba Zabraňte vniku kapaliny do přístroje, zabáníte tím úrazu elektrickým proudem nebo poškození přístroje. Před otevřením pouzdra odpojte všechny měřicí šňůry a všechny vstupní signály Pravidelně otírejte pouzdro navlhčeným hadříkem a slabým čisticím prostředkem. Nepoužívejte abraziva nebo rozpouštědla. Nečistota nebo vlhkost na vstupních svorkách může ovlivnit přesnost měření. Svorky očistíte takto: Vypněte přístroj a odpojte všechny měřicí šňůry. Vyklepejte všechny nečistoty, které se mohly dostat do prostoru svorek. Navlhčete čistý smotek vaty čisticím a mazacím prostředkem (jako např. WD-40). Pak smotkem pečlivě očistěte okolí každé svorky. Mazací prostředek chrání svorky před vlhkostí. 5.2 Výměna pojistek Před výměnou pojistek odpojte měřicí šňůry od přístroje. Pojistky nahrazujte pouze pojistkami novými stejných rozměrů a hodnot, zabráníte tím poškození přístroje. 1. Nastavte rotační přepínač do polohy OFF. 2. Odpojte všechny měřicí šňůry. 3. Šroubovákem odšroubujte 4 šroubky zadního krytu přístroje. 4. Sejměte kryt z přístroje. 5. Vyjměte vadnou pojistku z držáku. 6. Vložte do držáku novou pojistku se stejnými rozměry a hodnotou: F 10A/600V a F 750mA/600V Vraťte kryt na původní místo a připevněte jej šroubky. 5.3 Výměna baterie Vyměňte baterii ihned po té, co se na displeji objeví symbol slabé baterie ( ). Zabráníte tím chybnému měření, což může mít za následek úraz elektrickým proudem nebo poškození přístroje Před výměnou baterie odpojte od přístroje všechny měřicí šňůry. 1. Nastavte rotační přepínač do polohy OFF. 2. Odpojte všechny měřicí šňůry. 3. Šroubovákem odšroubujte 4 šroubky zadního krytu přístroje. 4. Sejměte kryt z přístroje. 5. Vyjměte použitou baterii. 6. Vložte novou baterie příslušného napětí 9V a typu 6F Vraťte kryt na původní místo a připevněte jej šroubky. 6. Příslušenství Příslušenství dodávané s přístrojem: Tato příručka 1 ks Sada měřicích šňůr 1ks Termočlánek typu "K" 1ks šňůry pro měření kondenzátorů 1ks PC-Link software CD 1ks Propojovací kabel USD k PC 1ks Výrobní číslo : Datum vyskladnění : 15 Datum prodeje : 16

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Všeobecné informace Jedná se o nový typ 3 ¾ číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický

Více

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820 PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820 UŽIVATELSKÝ NÁVOD 0 Index Všeobecně. 2 Prohlídka balení. 2 Bezpečnostní informace. 2 Popis Bezpečnostních Symbolů. 4 Popis Přístrojového Panelu.. 5 Vlastnosti

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120101

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120101 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120101 1. Záruční podmínky Záruční doba tohoto přístroje je 24měsíců. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vadu. Záruka se nevztahuje na vyměnitelné součásti přístroje jako jsou

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 MULTIMETR Model : DM-9960 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete

Více

Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití Všeobecné informace Jedná se o 3 5/6 číslicový multimetr. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický otočný přepínač,

Více

Automatický multimetr TrueRMS s funkcí Auto-scan. Model AX-174. Návod k obsluze

Automatický multimetr TrueRMS s funkcí Auto-scan. Model AX-174. Návod k obsluze Automatický multimetr TrueRMS s funkcí Auto-scan Model AX-174 Návod k obsluze Obsah Nadpis Strana 1. OBECNÉ INFORMACE... 4 1.1. Bezpečnostní informace... 4 1.1.1. Před zahájením práce... 4 1.1.2. Během

Více

UT70A. Návod k obsluze

UT70A. Návod k obsluze UT70A Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UT60D

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UT60D UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MULTIMETRU UT60D ÚVOD Přístroj UT60D je digitální přenosný multimetr s mnoha funkcemi a vysoce propracovaným designem určený k širokému profesionálnímu použití. Umožní Vám měřit

Více

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB Uživatelský Návod Měřič Úrovně Zvuku Lo/Hi MAX / O A HOLD C CAL 94 OUND LEVEL: Lo=35~100 Hi=65~130 Obsah Kapitola trana I. Bezpečnostní Informace...3 II. Všeobecný Popis...3 III. pecifikace...4 IV. Názvy

Více

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÝ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR. Model : DE-35

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÝ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR. Model : DE-35 NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÝ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR Model : DE-35 Děkujeme vám za koupi našeho výrobku. Dříve než budete tento multimetr používat, přečtěte si tento návod k obsluze a návod si řádně uchovejte

Více

Úvod. Bezpečnostní instrukce

Úvod. Bezpečnostní instrukce Úvod Gratulujeme ke koupi přístroje Extech EX503 Multimetr s automatickým přepínáním rozsahu. Tento přístroj měří AC/DC napětí, AC/DC proud, odpor, kapacitní odpor, frekvenci, je schopen provádět diodový

Více

Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000

Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000 Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000 Bezdrátový tým Fluke Technické údaje Nový tým přístrojů Fluke pro řešení problémů s bezdrátovým připojením umožňuje na jedné obrazovce v reálném čase dálkově sledovat

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 39. Úvod

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 39. Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 16 39 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ

SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ Výrobce LUTRON LUTRON MASTECH MASTECH PROVA PROVA PROVA Kyoritsu Kyoritsu Kyoritsu Typ CM 9930 CM 9940 MS2138 MS2108 CM02 CM03 11 2300R 2033 2031 Digitů 4 4 3 3/4 3 3/4 3

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

HC-ELC-132A HC-ELC-133A

HC-ELC-132A HC-ELC-133A HC-ELC-132A HC-ELC-133A Návod k použití Obsah Bezpečnost 1 Úvod 3 Čelní panel 4 LCD Displej 5 Provoz 7 Provozní Funkce 11 Data Hold 11 Statistický záznam 11 Faktor disipace/kvality faktor/fázový úhel 11

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR EM EM420A PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

DIGITÁLNÍ MULTIMETR EM EM420A PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

Proudové kleště VC-520 / VC-521, kalibrované. Obj. č.: 12 29 11 VC-520 - AC. Obj. č.: 12 29 13 VC-521 AC/DC, kalibrované. Úvod

Proudové kleště VC-520 / VC-521, kalibrované. Obj. č.: 12 29 11 VC-520 - AC. Obj. č.: 12 29 13 VC-521 AC/DC, kalibrované. Úvod Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení měřícího přístroje (klešťového ampérmetru) do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční zkoušečka MS-18/2

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční zkoušečka MS-18/2 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/02 Multifunkční zkoušečka MS-18/2 Obj. č.: 12 05 99 Zkoušečka MS-18/2 je vhodná pro různá měření a testování v domácnosti, v průmyslu na stavbách atd. Pomocí této zkoušečky můžete

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON

ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON http://www.tesla.sk ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON 4 FP 122 69 / C NÁVOD NA OBSLUHU 4 VNF B 273 / C OBR.1 HLAVNÍ ROZMĚRY, OVLÁDACÍ PRVKY 2 NÁZEV ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON TYPOVÉ OZNAČENÍ TEST PHONE VÝKRESOVÉ ČÍSLO

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Datalogger pro měření vibrací

Datalogger pro měření vibrací Datalogger pro měření vibrací 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte všechny bezpečnostní informace v tomto návodu. Používejte přístroj pouze podle Specifikací v tomto návodu:

Více

Digitální příruční multimetr True RMS Messung (měření skutečných hodnot) Extech 430

Digitální příruční multimetr True RMS Messung (měření skutečných hodnot) Extech 430 Návod k použití Digitální příruční multimetr True RMS Messung (měření skutečných hodnot) Extech 430 Úvod Gratulujeme Vám ke koupi přístroje Extech 430 (číslo výrobku EX430) True RMS-Multimeter. Tento přístroj

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMOBILOVÝ MULTIMETR EM128 EM128 ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Automobilový multimetr EM128 Typ: EM128 Výrobní číslo (série):

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMOBILOVÝ MULTIMETR EM128 EM128 ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Automobilový multimetr EM128 Typ: EM128 Výrobní číslo (série): ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH Obor: Mechanik elektronik Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Mahdal Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

CCTV Tester. Příručka k originálnímu návodu V2.10

CCTV Tester. Příručka k originálnímu návodu V2.10 CCTV Tester Příručka k originálnímu návodu V2.10 Úvod 1.1 Obecně Tester RM-8903 je určen pro instalaci a správu analogových a IP kamer včetně zobrazení analogového videa, PTZ ovládání, napájení 12V DC,

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod LANTESTLCD - SONDA Uživatelský návod Obsah 1. Specifikace... 3 2. Ovládání... 5 2.1. Napájení, zapnutí přístroje... 5 2.2. Configure nastavení měřícího portu, kalibrace... 5 2.2.1. Výběr měřícího portu...

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

PHH-7011. Uživatelská příručka. ph/mv/teplota - vodotěsný tester. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.

PHH-7011. Uživatelská příručka. ph/mv/teplota - vodotěsný tester. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar. PHH-7011 Uživatelská příručka ph/mv/teplota - vodotěsný tester Obsah Úvod 3 Vlastnosti 3 Specifikace. 3 Popis přístroje... 4 Popis displeje 5 Funkce klávesnice 5 Pokyny k obsluze. 6 Kalibrace. 6 Měření.

Více

MB LAN 6 720 647 836-00.1O

MB LAN 6 720 647 836-00.1O M LAN 6 70 647 836-00.O Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............. 6. Použité symboly.............................. 6. ezpečnostní pokyny.......................... 6 Údaje o výrobku.....................................

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB)

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Přípustné použití přístroje zahrnuje: Připojení a provoz nízkonapěťových spotřebičů s napájecím napětím ležícím v rozmezí 0-30 V DC k napěťovým zdířkám

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu Návod k obsluze MPS-1 Monitor PLC signálu UPOZORNĚNÍ Zařízení tvoří ucelenou sestavu. Pouze tato sestava je bezpečná z hlediska úrazu elektrickým proudem. Proto nepoužívejte jiné napájecí zdroje, ani nepřipojujte

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

LABORATORNÍ ZDROJ - NÁVOD K OBSLUZE - OBSAH SEKCE 1. ÚVOD 1 2. SPECIFIKACE 2 Obecně 2 Provozní módy 2 Mód konstantního napětí 3 Mód konstantního

LABORATORNÍ ZDROJ - NÁVOD K OBSLUZE - OBSAH SEKCE 1. ÚVOD 1 2. SPECIFIKACE 2 Obecně 2 Provozní módy 2 Mód konstantního napětí 3 Mód konstantního LABORATORNÍ ZDROJ - NÁVOD K OBSLUZE - OBSAH SEKCE 1. ÚVOD 1 2. SPECIFIKACE 2 Obecně 2 Provozní módy 2 Mód konstantního napětí 3 Mód konstantního proudu 3 Tracking Mód 3 Měření 4 Specifikace Výstupu 5V

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

OMB-TEMPSCAN OMB-MULTISCAN

OMB-TEMPSCAN OMB-MULTISCAN OMB-TEMPSCAN OMB-MULTISCAN 1 TempScan (Snímač teploty)/multiscan (Víceúčelový snímač) Rychlý začátek VYSOKORYCHLOSTNÍ TEPLOTNÍ A NAPĚŤOVÉ SYSTÉMY Konektor 232C/422 (DB9) RS- Výstup TTL Konektor pro signalizaci

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A)

Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A) Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A) VLASTNOSTI PRODUKTU: Navrženo na základě spínaného módu zdroje napájení. Kompaktní rozměry

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek" Měřené veličiny:

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění Zlatý výrobek Měřené veličiny: REVEXprofi - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek"

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

80 Series V Digital Multimeter Bezpečnostní pokyny

80 Series V Digital Multimeter Bezpečnostní pokyny 80 Series V Digital Multimeter Bezpečnostní pokyny Na webu www.fluke.com můžete svůj výrobek zaregistrovat a naleznete tam další informace. Výraz Výstraha označuje podmínky a postupy, které jsou pro uživatele

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

FLUKE. Vizuální IR teploměr. Speciální propagační akce na všechny multifunkční testery instalací Fluke. Fluke VT04

FLUKE. Vizuální IR teploměr. Speciální propagační akce na všechny multifunkční testery instalací Fluke. Fluke VT04 Jaro 2014 FLUKE Specials Vizuální IR teploměr Fluke VT04 Speciální propagační akce na všechny multifunkční testery instalací Fluke The Most Trusted Tools in the World. Řešení pro měření teploty: dobré

Více

Analyzátor vibrací Adash 4300 - VA3

Analyzátor vibrací Adash 4300 - VA3 ! Uživatelský manuál Analyzátor vibrací Adash 4300 - VA3 Začínáme Ref: 24112004 KM Obsah Před prvním zapnutím analyzátoru... 3 Postup výměny napájecích článků... 4 Indikace slabých napájecích článků...

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

ÁVOD K OBSLUZE. Pořadový systém Čekárna Systém lékař - pacient

ÁVOD K OBSLUZE. Pořadový systém Čekárna Systém lékař - pacient Pořadový systém Čekárna Systém lékař - pacient MEDICTO Group, s.r.o. Za Hanspaulkou 9 160 00 Praha 6 Tel.: 233 338 538 Fax.: 223 310 390 e-mail: info@medicton.com url.: www.medicton.com Vážení zákazníci!

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem Návod k použití Popis výrobku Monitor 1. Regulace citlivosti na zvuk 2. Regulace výkonu/hlasitosti 3. Automatický provoz (zvuková aktivace) 4. Tlačítko

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

RAYSTAT-ECO-10. Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí

RAYSTAT-ECO-10. Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí RAYSTAT-ECO-10 Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí 1 RAYSTAT-ECO-10 Obsah 2 Popis a technické údaje 5 Funkční popis 6 Displej 6 Popis instalace 7 Provozní popis 9 Zkoušky, uvedení do

Více

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311 Návod pro aktualizaci software telefonu ALIGATOR A311 Obsah Návod pro aktualizaci SW telefonu ALIGATOR A311... 1 Než začnete... 2 Stažení a příprava programu pro aktualizaci... 2 Instalace USB ovladačů...

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo Zásuvka Vypínač Indikátor napájení/stavu Upozornění: Pro dosažení optimálních výsledků musí souvislý jmenovitý příkon zařízení odpovídat kapacitě tohoto měniče stejnosměrného proudu na střídavý. Belkin

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ Uživatelská příručka Upozornění (čtěte před prvním použitím): Global position system (GPS) je vlastněn americkým ministerstvem obrany, které má plnou odpovědnost za jeho přesnost a

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY 2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY Otázky k úloze (domácí příprava): Jaká je teplota kompenzačního spoje ( studeného konce ), na kterou koriguje kompenzační krabice? Dá se to zjistit jednoduchým měřením? Čemu

Více

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny.

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny. Poskytovatel služeb pro sluchově postižené Palackého tř.114, vchod z ulice Kollárova 9, 612 00 Brno Telefon: 541245321, sms 775576120 nebo 725605216 Email: polacek@pomuckyproneslysici.cz, unb@cmjn.cz Návod

Více