ZMĚNY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZMĚNY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK"

Transkript

1 ZMĚNY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK transparentní novela - zákon č. 55/2012 Sb. Mgr. Markéta Adámková Ing. Mgr. Radek Vršecký, Ph.D.

2 Cíle transparentní novely boj proti korupci transparentnost omezení diskriminace odstranění nejasností podněty reálné praxe podněty vládní prohlášení platforma VZ doporučení NERV MMR, ÚOHS

3 Dotovaný zadavatel dotovaný zadavatel zadává veřejnou zakázku hrazenou - z více než 50 % z peněžních prostředků z veřejných zdrojů - pokud peněžní prostředky poskytnuté na veřejnou zakázku z veřejných zdrojů přesahují Kč dotovaným zadavatelem každá osoba, která obdržela dotaci dle jedné z předchozích odrážek dojde k posílení kontroly ze strany subjektu poskytujícího dotaci dotovaný zadavatel zadává všechny VZ vč. podlimitních

4 Veřejné zdroje 17 písm. u) 1. dotace poskytnuté ze státního rozpočtu, z rozpočtů obcí a krajů, státních fondů, nebo regionální rady regionu soudržnosti 2. prostředky nebo granty podle zvl. předpisu 3. granty Evropské unie 4. dotace, příspěvky a podpory poskytnuté z veřejných rozpočtů a jiných peněžních fondů cizího státu s výjimkou peněžních fondů spravovaných podnikatelskými subjekty se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí

5 Zadavatel souběh činností veřejný zadavatel nepostupuje jako sektorový, pokud vykonává relevantní činnost podle 4 odst. 1 písm. d) a e) - odvětví vodárenství => u všech vodohospodářských projektů veřejný zadavatel zadává podle pravidel veřejného zadavatele

6 Sdružení zadavatelů ( 2 odst. 11) v případě VZ zadávaných společně několika zadavateli, kdy aspoň jeden z nich je zahraniční osobou se sídlem na území EU možnost volby rozhodného práva

7 Zásady postupu zadavatele ( 6) nový odst. 2 Zadavatel nesmí omezovat účast v zadávacím řízení těm dodavatelům, kteří mají sídlo nebo místo podnikání v členském státě Evropské unie a ostatních státech, které mají s Českou republikou či Evropskou unií uzavřenu mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelů z těchto států k zadávané veřejné zakázce. zákaz se nevztahuje na ostatní země

8 Limity veřejné zakázky malého rozsahu ( 12 odst. 3) snížení o polovinu (do ) stavební práce 3 mil. Kč dodávky a služby 1 mil. Kč od jednotná hranice 1 mil. Kč

9 Limity zjednodušené podlimitní řízení ( 25 písm. b) veřejná zakázka na stavební práce ZPŘ pouze do předpokládané hodnoty 10 mil. Kč

10 Významná veřejná zakázka ( 16a) ČR nejméně 300 mil. Kč samosprávy nejméně 50 mil. Kč povinnost přísnějšího postupu

11 Osoba se zvláštní způsobilostí ( 17 písm. v) je v pracovněprávním vztahu - k veřejnému zadavateli zadávajícímu VZ - k jinému veřejnému zadavateli musí absolvovat vzdělávací program dle 151a - vzdělávání v oblasti postupů podle ZVZ a v oblasti základních investičních a nákupních dovedností - zajišťuje MMR od se vyjadřuje k zadávacím podmínkám nadlimitní VZ a je členem hodnotící komise nadlimitní veřejné zakázky

12 Věstník VZ ( 17 písm. g) nový název pro uveřejňovací subsystém je součástí Informačního systému o VZ ( 157) zabezpečuje uveřejňování informací o veřejných zakázkách

13 Profil zadavatele ( 17 písm. x) elektronický nástroj slouží k uveřejňování informací a dokumentů způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek náležitosti profilu stanoví prováděcím předpis - vyhláška č. 9/2011 Sb.

14 Dokumentace o VZ ( 17 písm. w) definice pouze přesunuta z 155 odst. 1 souhrn všech dokumentů (v listinné či elektronické podobě), jejichž pořízení vyžaduje ZVZ - v průběhu zadávacího řízení - po jeho ukončení - včetně úplného znění originálů nabídek všech dodavatelů - uzavřené smlouvy

15 Obecné výjimky z postupu ( 18) podlimitní veřejné zakázky vězeňská služba i pro stavební práce (výjimka pouze pro Českou republiku) zrušení výjimky pro dodávky či služby související se zajištěním voleb a referenda nemění se u VZMR ( 18 odst. 5)

16 Lhůty zrušení možnosti zkrátit lhůtu v případě: - předběžného oznámení (x sektoráři) - odeslání oznámení elektronickými prostředky zachováno zkrácení o 5 dnů, pokud ZD v plném rozsahu na profilu (povinné uveřejňování textové části ZD) u významných VZ se lhůty prodlužují o ½ povinnost přiměřeně (podle povahy) prodloužit lhůty v případě změny zadávacích podmínek; v případě možného rozšíření okruhu dodavatelů prodloužení o celou původní délku lhůty

17 Poskytování zadávací dokumentace ( 48) textová část ZD je vždy povinně uveřejněna na profilu netextové části ZD poskytne zadavatel na písemnou žádost - v otevřeném řízení do 3 pracovních dnů - ve zjednodušeném podlimitním řízení do prac. 2 dnů - v užším řízení, jednacím řízení bez uveřejnění, jednacím řízení s uveřejněním a v soutěžním dialogu do pracovních 3 dnů

18 Zadávací dokumentace zadavatel může v ZD vyhradit, že nabídky mohou být podávány pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje ( 44 odst. 3 písm. i) - nedodržení formy je důvodem pro vyloučení - použití u elektronických tržišť možnost omezení subdodávek již pouze věcně - ne v % ( 44 odst. 6)

19 Zadávací dokumentace ( 44) ZD k veřejné zakázce na stavební práce příslušnou dokumentaci v podrobnostech, které specifikují předmět VZ v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky (rozsah v prováděcím právním předpise) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (rozsah v prováděcím právním předpise) obchodní podmínky na stavební práce prováděcím předpisem ( 46d) tech. dozor a dodavatel nesmí být propojenými osobami (obchodní podmínky - 46d)

20 Zadávací podmínky 44 odst. 12 vyjádření osoby se zvláštní způsobilostí k ZP u nadlimitních VZ vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k ZP na nadlimitní VZ na stavební práce účinnost až od

21 Zadávací podmínky 44 odst. 11 obecný zákaz použít odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu u stavebních prací odkaz přípustný, pouze pokud nepovede k neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže a zadavatel vždy výslovně umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení

22 Dodatečné informace ( 49) zavedení blokační lhůty pro podání písemné žádosti před uplynutím lhůty pro podání nabídek - do 6 pracovních dnů - do 5 pracovních dnů (podlimitní užší a ZPŘ) zadavatele odešle odpovědi - do 4 pracovních dnů po doručení žádosti - do 3 pracovních dnů po doručení žádosti (podlimitní užší a ZPŘ) vždy uveřejní na profilu, včetně přesného znění žádosti

23 Kvalifikace 50 odst. 4 zákaz takových kvalifikačních předpokladů - které by vedly k podstatnému omezení hospodářské soutěže - zároveň je lze nahradit stanovením odpovídajících smluvních podmínek

24 Kvalifikace požadavky dle 53 odst. 1 písm. l) a m) jsou přesunuty do povinného obsahu nabídky ( 68 odst. 3) - je možné dožádat dodatečné doložení ( 76 odst. 3)

25 Kvalifikace zrušení ekonomické a finanční kvalifikace nově povinnost předložit čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku zadavatel může v rámci obchodních podmínek požadovat doložení pojistné smlouvy před uzavřením smlouvy

26 Technické kvalifikační předpoklady zadavatel nemůže požadovat certifikát systému řízení jakosti (ISO) referenční zakázky: není-li možné získat osvědčení od objednatele, zrušena možnost nahradit jej čestným prohlášením povinnost doložit smlouvou a dokladem o uskutečnění plnění dodavatele u stavebních prací nesmí požadovaný rozsah u jednotlivé položky v seznamu referenčních zakázek překračovat 50 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky

27 Kvalifikace u ZPŘ prokázání předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje vybraný uchazeč povinen před uzavřením smlouvy předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace pokud nepředloží - neposkytne součinnost k uzavření smlouvy

28 Kvalifikace - stáří dokladů nemění se předkládání v kopiích (výjimka u ZPŘ) doklady nesmějí být starší 90 dnů - ke dni podání nabídky (OŘ, ZPŘ, JŘBU) - ke dni podání žádosti o účast (UŘ, JŘSU, SD) - ke dni odeslání či předání předběžné nabídky (DNS)

29 Změny v kvalifikaci ( 58) V případě, že dodavatel přestane splňovat kvalifikaci - do 7 pracovních dnů povinnost nahlásit - do 10 pracovních dnů od nahlášení povinnost prokázat lhůta může být prodloužena

30 Doplnění kvalifikace vypuštěno dodatečné ( 59 odst. 4) kvalifikace musí být splněna ve lhůtě, prokázána může být později

31 Protokol o posouzení kvalifikace ( 59 odst. 5) identifikační údaje dodavatelů, jejichž kvalifikace byla posuzována u technické kvalifikace seznam dokladů název dokladu označení osoby, která doklad vyhotovila datum vyhotovení označení dodávek, služeb či stavebních prací poskytnutých dodavatelem identifikační údaje subdodavatele, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci a název a datum uzavření smlouvy označení dodavatelů, u kterých veřejný zadavatel postupoval podle 59 odst. 4 označení dokladů, které byly k prokázání kvalifikace doloženy dodatečně údaj, zda dodavatel prokázal či neprokázal

32 Vzorky ( 56 odst. 8) povinnost vzorky na žádost vrátit nebo uhradit jejich hodnotu

33 Jistota ( 67) obecně do 2 % výše předpokládané hodnoty (zůstává) do 5 % předpokládané hodnoty VZ, použije-li se elektronická aukce uvolňují se všechny druhy (peněžní, bankovní zárukou, pojištěním záruky) do 5 pracovních dnů (dosud 7)

34 Povinná součást nabídky 68 (3) Součástí nabídky musí být rovněž: a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu (vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek) c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou a) a b) jsou přesunuty ze základních kvalifikačních předpokladů, je možné žádat jejich doložení

35 Změny v zadávacím řízení

36 Předběžné oznámení ( 86) u veřejného zadavatele povinné pro podlimitní i nadlimitní veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek, případně také v Úředním věstníku Evropské unie 1 měsíc předem, jinak nelze zahájit řízení součástí odůvodnění účelnosti veřejné zakázky (prováděcí předpis) výjimky - ZPŘ - některá JŘSU - některá JŘBU - předchozí zadávací řízení zrušeno, pokud 1 nabídka

37 Odůvodnění veřejné zakázky ( 156) pouze veřejný zadavatel na profilu zadavatele do 3 pracovních dnů od uveřejnění oznámení či odeslání výzvy Skládá se z odůvodnění: - účelnosti veřejné zakázky (také v předb. oznámení) - přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady - vymezení obchodních a technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele - stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele.

38 Odůvodnění veřejné zakázky ( 156) u významných VZ se předkládá vládě či zastupitelstvu státní VZ vládě s oponentním posudkem objednaným MMR (od )

39 Odůvodnění veřejné zakázky ( 156) povinnost uveřejnit odůvodnění se nepoužije u: - zjednodušeného podlimitním řízení - JŘSU podle 22 odst. 1 a 2 a - JŘBU podle 23 odst. 1, 23 odst. 4 písm. b), 23 odst. 5 písm. c) až e), a 23 odst. 6 až 9, 23 odst. 10 písm. a) a c), 23 odst. 11. rozsah odůvodnění v prováděcím předpise

40 Otevírání obálek ( 71) komise činí úkony jménem zadavatele otevírání obálek musí být zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek neotvírá se 1 nabídka vypuštěna kontrola úplnosti (pouze jazyk, podpis a smlouva) komise sděluje informace o nabídkové ceně o údajích z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným dílčím hodnotícím kritériím

41 Hodnotící komise změny od ( 74) u nadlimitních VZ členem osoba se zvláštní způsobilostí u nadlimitních stavebních VZ osoba s odbornou způsobilostí u významných VZ státních zadavatelů - 9 členů - navrženi 2 členové ze seznamu hodnotitelů a jeden vylosován - jmenuje vláda

42 Seznam hodnotitelů ( 74a) vede MMR fyzické osoby odborně způsobilé hodnotit nabídky odborná praxe v trvání alespoň 5 let všeobecné podmínky pro provozování živnosti podle zvláštního právního předpisu (bezúhonnost) na dobu 3 let, může být zapsána opakovaně oprávnění podat podnět k zahájení řízení u ÚOHS seznam hodnotitelů součástí informačního systému, veřejně přístupný

43 Součásti informačního systému o VZ ( 157) Věstník veřejných zakázek seznam kvalifikovaných dodavatelů seznam systémů certifikovaných dodavatelů statistické výstupy o veřejných zakázkách rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek seznam hodnotitelů

44 Podjatost ( 74 odst. 7) definice byla rozšířena použije se i pro členy komise posuzující kvalifikační předpoklady zákaz - podílet se na zpracování nabídky - osobní výhody nebo újmy se zřetelem k výsledku zadávacího řízení - osobního zájmu na zadání veřejné zakázky - osobního ani pracovního či jiného obdobného poměru

45 Hodnocení nabídek ( 78)s dílčím hodnotícím kritériem nemohou být - smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele - platební podmínky dílčí kritéria + váha v oznámení / výzvě, nepostačuje pouze v ZD

46 Změny smluv zákaz podstatných změn ( 82 odst. 7 ZVZ): - rozšíření předmětu (není dotčeno JŘBU) - potenciální účast jiných dodavatelů v původním řízení - potenciální vliv na výběr v původním řízení - změna ekonomické rovnováhy ve prospěch vybraného uchazeče dle rozsudku SDEU ve věci C-454/06 v řízení pressetext Nachrichtenagentur

47 Právo odstoupit od smlouvy ( 82 odst. 8) oprávnění zadavatele, pokud - nepravdivé informace v nabídce a - zároveň možný vliv na výběr

48 Povinnost zrušit zadávacího řízení ( 84 odst. 1) zadavatel obdržel 1 nabídku 1 nabídka zbyla k hodnocení výjimka - 22 odst. 3 a 4 (JŘSU nesrovnatelné ceny služby; služby, kde nelze vymezit předmět; stavební práce za účelem výzkumu nebo vývoje; JŘSU použité sektorovým zadavatelem) 23 odst. 4 až 8 a 10 (JŘBU- pouze určitý dodavatel; krajně naléhavý případ; dodávky pro účely výzkumu nebo vývoje; komoditní burzy; zvláště výhodné podmínky; služby v návaznosti na soutěž o návrh; dodatečné stavební práce nebo dodávky; sektoroví zadavatelé za účelem výzkumu a vývoje, VZ v oblasti obrany a bezpečnosti) VZ na základě rámcové smlouvy

49 Elektronická aukce ( 96 odst. 5) povinná na dodávky vymezené prováděcím předpisem předpoklad pro běžné opakující se komodity vydání prováděcího předpisu nelze v dohledné době očekávat

50 Ex post uveřejňování ( 83 odst. 1 a 85) oznámení o výsledku - do 15 dnů veřejný zadavatel, do 30 dnů sektorový zadavatel - Věstník veřejných zakázek, případně Úřední věstník EU písemná zpráva zadavatele - také u podlimitních - identifikace uchazečů a ceny - profil zadavatele

51 Uveřejňování smluv a výše skutečně uveřejněné ceny ( 147a) smlouva včetně změn a dodatků - nad 0,5 mil. Kč, včetně VZMR - do 15 dnů od jejího uzavření - profil zadavatele skutečně uhrazená cena - do 90 dnů od splnění - u dlouhodobých smluv do za předchozí rok - výjimka pro VZMR - profil zadavatele

52 Seznam subdodavatelů ( 147a) dodavatel předloží veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů, kterým - při plnění subdodávky uhradil více než 10 % - u významné veřejné zakázky uhradil více než 5 % - z celkové ceny veřejné zakázky - z části ceny veřejné zakázky v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok do 60 dnů od splnění smlouvy do 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok u subdodavatele a.s. v příloze seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů

53 Seznam subdodavatelů ( 147 a) zadavatel uveřejní seznam subdodavatelů do 90 dnů od splnění smlouvy do 31. března následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok

54 Komunikace ( 148) zrušení povinného používání datových schránek oprávnění zadavatele stanovit, že - uchazeč je povinen zasílat daňové doklady v elektronické podobě - uchazeč je povinen zasílat daňové doklady v datovém formátu umožňujícím jejich automatizované zpracování, datovém formátu umožňujícím jejich zaslání prostřednictvím datové schránky, případně zasílat daňové doklady prostřednictvím datové schránky

55 Ochrana informací ( 152), archivace ( 155) Zadavatel je oprávněn v zadávacích podmínkách stanovit požadavky a podmínky týkající se ochrany určitých informací, údajů či dokladů, které předává dodavateli. uchování dokumentace 10 let (dosud jen 5 let)

56 Námitky ( 110 a 111) zkrácení lhůt u ZPŘ z 15 na 10 dnů prodloužení lhůt u dobrovolného oznámení z 15 na 30 dnů kdo mohl podat námitky, nesmí podat podnět poučení o nutnosti doručit stejnopis návrhu zadavateli

57 Řízení u ÚOHS ( 112 až 120a) dohled nad postupem zadavatele při zadávání veřejných zakázek a soutěži o návrh rozšíření skutkové podstaty deliktu zadavatel nedodrží způsob uveřejnění stanovený tímto zákonem kauce z nabídkové ceny za celou dobu plnění pokuty zvýšeny 2x (na 10 % ceny, nebo 20 mil. Kč) nový správní delikt dodavatele nepředloží seznam subdodavatelů, sankce 2 mil. Kč

58 Změny v jednotlivých druzích zadávacích řízení

59 Zjednodušené podlimitní řízení ( 38) uveřejňování výzvy vždy na profilu snížen limit pro stavební práce na 10 mil. Kč zkrácení lhůt pro podání námitek na 10 dnů doručování prostřednictvím profilu, je-li vyhrazeno - rozhodnutí o vyloučení uchazeče - oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zvláštní úprava prokazování kvalifikačních předpokladů

60 Jednací řízení bez uveřejnění ( 34) zrušena písemná výzva v případě: - nákupů na komoditní burze - dodatečných stavebních prácí, zadavatel povinen pořídit písemný soupis odůvodnění nezbytnosti stavebních prací včetně ceny

61 Užší řízení omezování počtu zájemců ( 28) pro veřejné zadavatele zrušeno, s výjimkou VZ v oblasti obrany stejná změna i v JŘSU a v SD omezování počtu zájemců zachováno pro sektorové zadavatele ale losování je zrušeno úplně tedy lze pouze preferovat vyšší úroveň splnění kvalifikace

62 Užší řízení srovnání lhůt ( 39) Bylo zrušeno urychlené řízení, aktuální lhůty: nadlimitní VZ užší řízení otevřené řízení žádost o účast 37 dnů podání nabídek 40 dnů podání nabídek 52 dnů celkem 77 dnů celkem 52 dnů podlimitní VZ užší řízení otevřené řízení žádost o účast 15 dnů podání nabídek 15 dnů podání nabídek 22 dnů celkem 30 dnů celkem 22 dnů

63 Soutěžní dialog ( 36-37) zrušeno omezení počtu zájemců hledání vhodných řešení způsobilých splnit potřeby a požadavky zadavatele (nikoli vymezit jedno nebo více řešení) vypuštěno postupné snižování počtu řešení v rámci jednotlivých fází jednání zadavatel jedná do doby než rozhodne, která řešení jsou vhodná ukončení jednání: zadavatel každému zájemci zašle rozhodnutí o vhodnosti jeho řešení s odůvodněním a vyzve jej k podání nabídky podle výsledku jednání zadavatel upraví zadávací podmínky

64 Děkujeme za pozornost

65 Dotazy Případně písemně na

Veřejné zakázky Transparentní novela zákona. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz

Veřejné zakázky Transparentní novela zákona. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz Veřejné zakázky Transparentní novela zákona Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Zpracovalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2012 Obsah 1. Úvod 3 2. TRANSPARENTNÍ NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Rada města Brna ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 (včetně Dodatku č. 7 schváleného R6/126.

Více

Obecně k pozm.návrhu z 26.10.2011 měnícího část ( 81a a 156d) pozm.návrhu VVSRZ z 13.10.2011:

Obecně k pozm.návrhu z 26.10.2011 měnícího část ( 81a a 156d) pozm.návrhu VVSRZ z 13.10.2011: Komentář JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D. Obecně k pozm.návrhu z 26.10.2011 měnícího část ( 81a a 156d) pozm.návrhu VVSRZ z 13.10.2011: 1. Poskytnutím specifické výjimky má být vyřešen jen nejkřiklavější problém:

Více

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 Datum vydání: květen 2015 Verze 1.0 Obsah: 1. Část Obecná ustanovení... 3 1.1 Působnost... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Zásady

Více

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Pro nadlimitní zakázky veřejného zadavatele Podle právního stavu k 1. 4. 2012 1 Obsah A. Schéma postupu zadávání veřejné zakázky... 4 1. Úvodní poznámky...

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci orgán pro METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Více

137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006. o veřejných zakázkách

137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006. o veřejných zakázkách 137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o veřejných zakázkách Změna: 110/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 76/2008 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 110/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 417/2009 Sb.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku na stavební práce ZŠ Valtická SVAZEK 1 PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ

Více

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1 Základní

Více

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací);

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací); Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1 PODMÍNKY

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejný zadavatel Název: Sídlem: IČO:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejný zadavatel Název: Sídlem: IČO: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Sídlem: IČO: vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY Zadavatel: Město Klobouky u Brna Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje zadavatele... 3 Společnost

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele

Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele Tento dokument doporučujeme využít u příprav výběrových řízení na dodavatele realizovaných podle Pravidel pro výběr dodavatelů, závazné metodiky

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

NÁVRH ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

NÁVRH ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ NÁVRH ZÁKON ze dne...2016 o zadávání veřejných zakázek Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět zákona (1) Tento zákon zapracovává

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

POMŮCKA PRO PŘÍJEMCE GRANTŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

POMŮCKA PRO PŘÍJEMCE GRANTŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY POMŮCKA PRO PŘÍJEMCE GRANTŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PRO VYKLÁDÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z HLEDISKA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V POSTAVENÍ DOTOVANÉHO ZADAVATELE Obsah 1 Úvodní slovo... 1 2 Pojmy zadávání veřejných

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

Veřejné zakázky. Ing. Renata Kasalová. O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.

Veřejné zakázky. Ing. Renata Kasalová. O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02. Veřejné zakázky Ing. Renata Kasalová O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 1 Obsah Úvod... 3 1 Vysvětlení základních pojmů... 4

Více

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 6 zákona zásada Transparentnosti zásada Zákazu diskriminace zásada Rovného zacházení ZÁKON Č. 179/2010 SB. 141 pozměňovacích bodů novelizuje

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více