Elektronická tržiště v české legislativě z pohledu zadavatele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronická tržiště v české legislativě z pohledu zadavatele"

Transkript

1 Elektronická tržiště v české legislativě z pohledu zadavatele JUDr. Daniel Weinhold, Ph. D. 23. února 2012

2 Aktuální úprava resortního centralizovaného zadávání veřejných zakázek v ČR Usnesení vlády č. 563 ze dne 20.července 2011 Minimální požadavky na vytvoření a provoz resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek Usnesení vlády č. 930 ze dne 14.prosince 2011 o schválení seznamu komodit povinně nakupovaných s využitím institutu centrálního zadavatele

3 Základní principy centralizovaného zadávání Sdružování potřeb na nákup komodit v rámci jednoho resortu za účelem dosažení nižší ceny komodity Povinnost nákupu vyjmenovaných komodit prostřednictví centralizovaného zadávání V každém resortu působí minimálně jeden centrální zadavatel sdružující objednávky alespoň dvou pověřujících zadavatelů

4 MMR jako správce centralizovaného zadávání Vede seznam veřejných zadavatelů dle 2/2 a), b), c) ZVZ Vede seznam komodit povinně nakupovaných s využitím institutu centrálního zadavatele Zavádí metodiku vyčíslování úspor, dosažených centralizovaným zadáváním, schvaluje provozní řády provozovatelů elektronických systémů zadávání atd.

5 Řídící subjekty Ústřední orgány státní správy odpovědné za centralizované zadávání v rámci daného rezortu Vytváří systém resortního centralizovaného zadávání, který vymezuje centrálního zadavatele (případně vícero zadavatelů) a pověřující zadavatele v rámci rezortu

6 Centrální zadavatel 3 ZVZ pro jiného (tzv. pověřujícího) zadavatele pořizuje dodávky či služby, jež jsou předmětem veřejných zakázek, které následně prodává za cenu nikoliv vyšší, než za kterou byly dodávky či služby pořízeny, nebo provádí zadávací řízení a zadává veřejnou zakázku na dodávky, služby či stavební práce na účet jiných zadavatelů odpovídá za případné porušení ZVZ, ledaže k takovému porušení došlo jednáním či opomenutím pověřujícího zadavatele

7 Zadavatelé zapojení do systému resortního centralizovaného zadávání 2/2 písm. a), b) a d) ZVZ: Ústřední orgány státní správy Organizační složky státu PO zřízeny nebo ovládány ústředními orgány a organizačními složkami Konkrétní seznam podřízených organizací má za úkol vést MMR

8 Územní samosprávné celky Možnost vytvořit si vlastní systém centralizovaného zadávání nebo přistoupit k již existujícímu resortnímu systému Jestliže se územní samosprávný celek rozhodne vytvořit vlastní systém centralizovaného zadávání, použije pravidla resortních systému přiměřeně

9 Možnosti zadávání Veřejné zakázky malého rozsahu Veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení Veřejné zakázky zadávané na základě rámcové smlouvy ( 92/3 ZVZ)

10 Stávající elektronické tržiště veřejné správy Do 31. března 2012 (původně do 31. prosince 2011) Zavedena usnesením vlády ČR ze dne 26. června 2002 č. 683 o opatřeních ke koordinovanému vynakládání finančních prostředků na informační a komunikační technologie, S účinností od 1.června 2011 nahrazeno usnesením vlády ČR ze dne 10. května 2010 č. 343 k používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání finančních prostředků Aktuálně 2 provozovatelé: ECONOMY.CZ s.r.o. (systém AllyGeM) a B2B Centrum, a.s.

11 Nový systém elektronických tržišť Od 1. dubna vybraných provozovatelů: Vortal- ECONOMY.CZ s.r.o., Česká pošta s.p., Český trh a.s., sdružení etenders, Syntaxit Každý provozovatel povinen vydat provozní řád obsahující povinné náležitosti uvedené ve vzorovém provozním řádu etržišť schváleném vládou Konkrétní Provozní řády podléhají schválení MMR

12 Novela ZVZ a její vliv na provozování elektronických tržišť Účinnost od 1.dubna 2012 Předcházelo vrácení novely ZVZ Senátem do PS s pozměňovacími návrhy PS však 31.ledna 2012 setrvala na původním znění přijatém 4.listopadu 2011

13 Hlavní východiska při přípravě novely ZVZ Návrhy Platformy pro transparentní veřejné zakázky ( 39 opatření z května 2010) Návrhy NERV (15 bodů) Podněty SIA Rada výstavby Návrhy MMR/ministra K. Jankovského

14 Klíčové změny v novele ZVZ Snížení zákonných limitů pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (nyní 2 mil. Kč bez DPH dodávky a služby, resp. 6 mil. Kč bez DPH stavební práce) na: : 1 mil. Kč dodávky a služby, 3 mil.kč stavební práce; : 1 mil. Kč vše [zjednodušené podlimitní ř. - veřejné zakázky na stavební práce z 20 mil.kč na 10 mil.kč.] Zavedení povinnosti uveřejnit smlouvu (včetně změn a dodatků), výši skutečně uhrazené ceny a seznam subdodavatelů, se stanovenými výjimkami: smlouva se nezveřejní VZMR <500 tis. Kč a další specifikované případy; skutečně uhrazená cena se nezveřejní VZMR a další specifikované případy; v seznamu subdodavatelů, který bude povinně předkládat zadavateli dodavatel, se neuvedou ti, kteří se na splnění zakázky podíleli méně než 10 % (5 % u významné veřejné zakázky); u subdodavatelů a.s. je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu

15 Klíčové změny v novele ZVZ Veřejný zadavatel musí vypracovat a uveřejnit odůvodnění účelnosti veřejné zakázky; přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady; vymezení obchodních a technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám zadavatele; stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele. U významných zakázek (nad 300 mil.kč/stát, nad 50 mil.kč/municipality) schvalování vládou/zastupitelstvem/orgánem rozhodujícím o hospodaření právnických osob zřízených/financovaných státech/municipalitou. Povinnost zadavatele zrušit zadávací řízení, pokud obdrží (či zůstane k hodnocení) pouze jedna nabídka - se stanovenými výjimkami: JŘSU ve výj.případech (fin.,porad.služby, výzkum apod.), příp. sektorový zadavatel; JŘBU zvl.důvody, nouze, dodatečné/náhradní dodávky apod.; zadání na základě rámcové smlouvy. Zavedení vyškolených "osob se zvláštní způsobilostí" - povinně členové hodnotící komise + vyjadřují se k ZD u nadlimitních VZ zadávaných veř. zadavatelem

16 Klíčové změny v novele ZVZ Zavedení seznamu hodnotitelů, z něhož budou losováni členové do hodnotících komisí u významných zakázek (nad 300 mil.kč/stát, nad 50 mil.kč/municipality) Režim zadavatele v případě, že naplňuje znaky veřejného a současně sektorového zadavatele v sektoru vodárenství, bude takový, že zadavatel bude postupovat dle ustanovení zákona pro veřejného zadavatele Plnění ekonomických a finančních kvalifik.předpokladů nahrazeno čestným prohlášením o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku, nebude možné splnit prostřednictvím subdodavatele Předběžné oznámení zadávací řízení začíná 1 měsíc po předběžném oznámení, u všech veřejných zakázek, (se stanovenými výjimkami): VZMR; zjednodušené podlimitní řízení; JŘSU; vybrané případy JŘBU; pokud zadavatel předchozí řízení zrušil pro obdržení jediné nabídky.

17 Další změny v novele ZVZ Definice dotovaného zadavatele: Dotovaným zadavatelem je PO nebo FO, která zadává VZ hrazenou z více než 50 % z peněžních prostředků z veřejných zdrojů nebo pokud peněžní prostředky poskytnuté na VZ z těchto zdrojů přesahují 200 mil. Kč; a to i prostřednictvím jiné osoby Sdružení zadavatelů zahrnující zahraniční osoby: rozhodné právo toho státu, ve kterém se bude plnit převažující část veřejné zakázky (možná volba českého) Upřesnění vymezení profilu zadavatele Eliminace omezování počtu zájemců v užším řízení, JŘSU a soutěžním dialogu; výjimky: veř. zadavatel - užší řízení a JŘSU v oblasti obrany/bezpečnosti; sektorový zadavatel. JŘBU na dodatečné stavební práce: Zadavatel jen pořídí písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti takto zadaných stavebních prací včetně ceny

18 Další změny v novele ZVZ Zrušení nouzových minimálních lhůt; lhůty u významných zakázek (nad 300 mil.kč/stát, nad 50 mil.kč/ municipality) dvojnásobné Možnost zkrátit lhůty pouze pro podání nabídek v otevřeném a užším řízení, pokud zadavatel zveřejnil zadávací dokumentaci na svém profilu již ode dne uveřejnění oznámení o veřejné zakázce, pouze o 5 dnů Změna zad. podmínek vedoucí k rozšíření možných dodavatelů lhůta od okamžiku změny musí dosáhnout délky původní lhůty Zpřesnění pojmu zadávací dokumentace: výkaz výměr u stavebních prací/dodávek/služeb dle prováděcího předpisu; odkaz na konkrétní firmu/značku, pokud neomezí hosp. soutěž

19 Další změny v novele ZVZ Obchodní podmínky veřejné zakázky na stavební práce v souladu s prováděcím předpisem technický dozor nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená Zveřejnění textové části ZD na profilu zadavatele, ostatní části na žádost Lhůta pro poskytnutí ZD/KD (užší ř., JŘSU, JŘBU, sout.dialog) zkrác. na 3 dny (lhůta, kdy nejpozději lze požádat o KD zrušena; zavedena lhůta, kdy nejpozději lze požádat o dodat.informace - 6/5 dnů) Deklarace: Veřejný zadavatel není oprávněn stanovit takové kvalifikační předpoklady, které by vedly k podstatnému omezení hospodářské soutěže a současně by kvalifikační předpoklady bylo vzhledem k potřebám zadavatele možné nahradit stanovením odpovídajících smluvních podmínek Reference od privátních zadavatelů nelze doložit čestným prohlášením, ale smlouvou a dokladem o plnění Nebude možné požadovat certifikáty (ISO)

20 Další změny v novele ZVZ Změny v kvalifikaci oznamují se, pokud přestane splňovat kvalifikaci Požadovaný rozsah stavebních prací u jednotlivé položky v seznamu referenčních stavebních prací nesmí překračovat 50 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky Nově stanovené náležitosti protokolu o posouzení kvalifikace Poskytnutí jistoty v příp.el.aukce 5%; zkrácení lhůt pro uvolnění jistoty Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů za poslední 3 roky a seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, doputovaly do ustanovení o obsahu nabídek; součástí nabídek prohlášení, že se uchazeč nedopustil bid riggingu Při otevírání obálek se nekontroluje soulad součástí se zákonem/ ZD; přítomným uchazečům se sděluje cena i údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným dílčím hodnotícím kritériím

21 Další změny v novele ZVZ Smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele (smluvní pokuty), a platební podmínky nemohou být dílčím hodnotícím kritériem ekonomické výhodnosti nabídky Podjatost členů hodnotící komise - se zřetelem k výsledku zadávacího řízení jim nesmí vzniknout osobní výhoda nebo újma, s uchazeči je nesmí spojovat pracovní ani jiný poměr Hodnotitel veřejné zakázky (ze seznamu hodnotitelů) může podat ÚOHS podnět k zahájení řízení Hodnotící komise může rovněž požádat o doplnění dokladů, nejen o písemné vysvětlení nabídky v případě nejasností Vymezení nedovolené podstatné změny práv a povinností ze smlouvy Zadavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení

22 Další změny v novele ZVZ Zkrácení lhůty k odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění na 15 dnů; povinnou součástí písemné zprávy údaje o všech uchazečích a jejich nabídkových cenách Povinné použití el.aukce na dodávky zboží tam, kde to stanoví prováděcí předpis U zjednodušeného podlimitního řízení zkráceny lhůta pro námitky Stěžovatel, který nevyužil možnosti podat námitky, není oprávněn podat podnět k ÚOHS v téže věci Počátek běhu pro vydání rozhodnutí ÚOHS při návrhu na přezkum úkonů zadavatele od okamžiku doručení vyjádření zadavatele úřadu Zvýšení sankcí za správní delikty z 5 na 10% z hodnoty zakázky resp. z 10 na 20 mil.kč, u dodavatelů z 10 na 20 mil.kč resp. z 1 na 2 mil.kč; nedodržení způsobu uveřejnění je spr. deliktem zadavatele Upřesnění způsobu uveřejňování; věstník veřejných zakázek Prodloužení doby uchovávání dokumentace na 10 let

23 Další změny v novele ZVZ Soutěžní dialog: zrušen požadavek vyzvat alespoň tři uchazeče Změny lhůt pro sektorového zadavatele Možnost žádat podání nabídek pouze v elektronické podobě Splnění kvalifikačních předpokladů ve zjednodušeném podlimitním řízení se prokazuje čestným prohlášením; doklady prokazující splnění kvalifikace dodá zadavateli pouze uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva Vyloučení uchazeče ve zjednodušeném podlimitním řízení, jehož nabídka byla vyřazena, bude stačit uveřejnit na profilu zadavatele Veřejný zadavatel bude moci ve zjednodušeném podlimitním řízení namísto odeslání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky všem uchazečům toto pouze uveřejnit na profilu zadavatele Otevírání obálek ihned

24 Děkuji za pozornost.

25 JUDr. Daniel Weinhold, Ph. D. Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo náměstí 10 Praha 2 tel:

ZMĚNY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZMĚNY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZMĚNY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK transparentní novela - zákon č. 55/2012 Sb. Mgr. Markéta Adámková Ing. Mgr. Radek Vršecký, Ph.D. Cíle transparentní novely boj proti korupci transparentnost omezení diskriminace

Více

Veřejné zakázky Transparentní novela zákona. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz

Veřejné zakázky Transparentní novela zákona. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz Veřejné zakázky Transparentní novela zákona Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Zpracovalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2012 Obsah 1. Úvod 3 2. TRANSPARENTNÍ NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

Více

Analýza právní úpravy veřejných zakázek v ČR po poslední novele k 1. 4. 2012

Analýza právní úpravy veřejných zakázek v ČR po poslední novele k 1. 4. 2012 Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců se zájmy zaměstnavatelů Analýza právní úpravy veřejných zakázek v ČR po poslední novele k 1. 4. 2012 Analýza zpracovaná v rámci projektu Udržitelnost sociálního dialogu

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Rada města Brna ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 (včetně Dodatku č. 7 schváleného R6/126.

Více

PŘÍLOHA č. 1 k MD č. 27

PŘÍLOHA č. 1 k MD č. 27 PŘÍLOHA č. 1 k MD č. 27 KONTROLNÍ LIST NA KONTROLU VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ K ZAKÁZCE OD 1 MIL. KČ BEZ DPH (PLATNÝ PRO ZAKÁZKY ZADANÉ OD 1. 4. 2012 V REŽIMU ZÁKONA) 12 (OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ, VEŘEJNÝ A DOTOVANÝ 3 ZADAVATEL)

Více

Obecně k pozm.návrhu z 26.10.2011 měnícího část ( 81a a 156d) pozm.návrhu VVSRZ z 13.10.2011:

Obecně k pozm.návrhu z 26.10.2011 měnícího část ( 81a a 156d) pozm.návrhu VVSRZ z 13.10.2011: Komentář JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D. Obecně k pozm.návrhu z 26.10.2011 měnícího část ( 81a a 156d) pozm.návrhu VVSRZ z 13.10.2011: 1. Poskytnutím specifické výjimky má být vyřešen jen nejkřiklavější problém:

Více

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 Datum vydání: květen 2015 Verze 1.0 Obsah: 1. Část Obecná ustanovení... 3 1.1 Působnost... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Zásady

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Z POHLEDU UCHAZEČE

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Z POHLEDU UCHAZEČE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Z POHLEDU UCHAZEČE Jiří Horník Podpora podnikání v česko-polském pohraničí, 28. března 2012, Ostrava Co očekávat? Které předpisy mě musí zajímat? Jak se dozvím o veřejné zakázce? Co se

Více

Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu. dle opatření J.6 Národního plánu

Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu. dle opatření J.6 Národního plánu III. Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu dle opatření J.6 Národního plánu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Obor veřejného investování Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 OBSAH

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více

PŘÍLOHA č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE

PŘÍLOHA č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE PŘÍLOHA č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE OBSAH 1 PREAMBULE... 3 2 OBECNÁ USTANOVENÍ... 4 Oddíl 1: Působnost

Více

P R A V I D L A. pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy HLAVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3

P R A V I D L A. pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy HLAVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1273 ze dne 17. 8. 2010 P R A V I D L A pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy Obsah HLAVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci orgán pro METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE ročník 2014 2/2014 SMĚRNICE Rady města České Budějovice ze dne 28. 5. 2014, o postupu při zadávání veřejných zakázek Účinnost ode dne 9. 6. 2014

Více

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Pro nadlimitní zakázky veřejného zadavatele Podle právního stavu k 1. 4. 2012 1 Obsah A. Schéma postupu zadávání veřejné zakázky... 4 1. Úvodní poznámky...

Více

Pravidla centralizovaného zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva kultury ČÁST PRVNÍ ÚČEL A PŮSOBNOST. Čl. I. Předmět a účel úpravy

Pravidla centralizovaného zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva kultury ČÁST PRVNÍ ÚČEL A PŮSOBNOST. Čl. I. Předmět a účel úpravy Příloha č. 1 k Příkazu ministra kultury č. 29/2013 Pravidla centralizovaného zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva kultury ČÁST PRVNÍ ÚČEL A PŮSOBNOST Čl. I Předmět a účel úpravy 1. Vláda ČR

Více

5 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ. Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 80

5 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ. Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 80 5 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ Příjemce podpory (dále též zadavatel) je při zadávání zakázky na realizaci podporovaného opatření povinen vždy postupovat dle pravidel uvedených níže v této kapitole 5. Příjemce podpory

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

Veřejné zakázky ČMI. Rozpracování zákona o veřejných zakázkách, souvisejících vyhlášek a usnesení vlády do podmínek ČMI

Veřejné zakázky ČMI. Rozpracování zákona o veřejných zakázkách, souvisejících vyhlášek a usnesení vlády do podmínek ČMI Počet listů: 1/14 Název dokumentu: Veřejné zakázky ČMI Doplňkové údaje (účel a obsah dokumentu), Anotace: Rozpracování zákona o veřejných zakázkách, souvisejících vyhlášek a usnesení vlády do podmínek

Více

Směrnice č. 84 O veřejných zakázkách

Směrnice č. 84 O veřejných zakázkách Směrnice č. 84 O veřejných zakázkách Čl. 1 Základní ustanovení Tato směrnice je vydávána Domovem důchodců Jesenec, p. o. (dále v textu jen Domov ) na základě zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších

Více

Fakulta právnická Katedra ústavního práva

Fakulta právnická Katedra ústavního práva Fakulta právnická Katedra ústavního práva Diplomová práce Ústavní interpretace zákona o veřejných zakázkách po aktuální novelizaci a očekávané změny v aplikaci v roce 2012 Silvie Štenglová Staňkov, 2013

Více

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice III. Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice Vypracoval: Ministerstvo pro místní rozvoj odbor veřejného investování Praha duben 2012 Obsah 1. Úvod... 3 2. Indikátory popisující situaci

Více

METODIKA ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

METODIKA ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH METODIKA ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH A METODIKA ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK FINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EVROPSKÉ UNIE Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu

Více

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací);

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací); Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje

Více

Veřejné zakázky. Ing. Renata Kasalová. O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.

Veřejné zakázky. Ing. Renata Kasalová. O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02. Veřejné zakázky Ing. Renata Kasalová O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 1 Obsah Úvod... 3 1 Vysvětlení základních pojmů... 4

Více

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 6 zákona zásada Transparentnosti zásada Zákazu diskriminace zásada Rovného zacházení ZÁKON Č. 179/2010 SB. 141 pozměňovacích bodů novelizuje

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY otevřené řízení podlimitní zakázka na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY otevřené řízení podlimitní zakázka na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejný zadavatel Název: Sídlem: IČO:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejný zadavatel Název: Sídlem: IČO: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Sídlem: IČO: vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

NÁVRH ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

NÁVRH ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ NÁVRH ZÁKON ze dne...2016 o zadávání veřejných zakázek Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět zákona (1) Tento zákon zapracovává

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012, SEZNAM DOUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁONA O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1.4.2012, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem

Více