Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Setkání vedoucích ch pracovníků škol Královéhradeckého kraje Využívání moderních technologií ve výuce Využívání moderních technologií ve výuce CZ.1.07/1.3.01/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Program úvodního setkání 8:30 9:00 Prezence účastníků, káva 09:00 10:00 Představení jazykové školy Channel Crossings a realizovaných projektů Představení plánovaných projektových aktivit: tematické zaměření a harmonogram 10:00-10:15 Přestávka 10:15 11:15 Metodické materiály a toolboxy, podmínky spolupráce, otázky k diskusi 11:15-12:00 Oběd, neformální diskuse

3 Jazyková škola Channel Crossings se představujep založena v roce 1993 centrála Lazarská (Praha 1) pobočka Radotín (Praha 5) 4 oblasti služeb jazyková škola studium v zahraničí překlady a tlumočení EU projekty

4 Realizované vzdělávac vací projekty Od roku metodické semináře pro učitele cizích jazyků a workshopy projektové výuky pro studenty O roku vzdělávacích projektů NÁRODNÍ PROJEKTY Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projektová výuka jazyků v praxi (www.kurzyproucitele.cz) vzdělávání učitelů cizích jazyků ze Středočeského kraje ANGLIČTINA AKTIVNĚ Rozvoj komunikativní kompetence žáků ZŠ vzdělávání učitelů a příprava výukových materiálů pro žáky Operační program Praha - Adaptabilita Stejná šance na vzdělávání Vzdělávání maminek na mateřské s hlídáním dětí (jazykové, PC a profesní kurzy) MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 3 projekty partnerství Grundtvig Evropské jazykové portfolio, Mezikulturní aspekty v oblasti jazykové výuky 1 multilaterální projekt Grundtvig Inovativní metody ve vzdělávání dospělých (www.ilmae.eu) 1 mezinárodní workshop Grundtvig Zvyšování úrovně znalosti cizího jazyka s využitím ICT

5 Jaké informace o projektu se dnes dozvíte? 1. Základní informace o projektu 2. Cíle projektu 3. Harmonogram projektových aktivit 4. Plán vzdělávacích aktivit

6 Představení účastníků jméno, pozice škola využívání ICT v hodinách vybavenost školy hlavní problémy a potřeby v této oblasti

7 1. ZákladnZ kladní informace o projektu Název projektu: Využívání moderních technologií ve výuce Realizátor projektu: Podpora projektu: CHANNEL CROSSINGS Výuka jazyků studium v zahraničí překlady a tlumočení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Účastníci projektu: Učitelé ZŠ a SŠ Královéhradeckého kraje

8 2. Cíle C projektu Zprostředkovat základní metodická východiska pro vlastní přípravu, realizaci a evaluaci specifického vzdělávacího projektu. Podpora efektivního využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce. Zprostředkovat postupy a návody jak vhodně začleňovat průřezová témata a mezipředmětové vztahy do výuky. Vytvoření webového portálu pro sdílení materiálů a výměnu zkušeností.

9 3. Harmonogram vzdělávac vacích ch aktivit listopad - prosinec 2010 únor - březen 2011 květen - červen 2011 září - říjen 2011 prosinec 2011 leden 2012 Vytváříme školní noviny Videospot ve výuce Hotpotatoes testy snadno a rychle Virtuální spolupráce bez hranic Aktivně s interaktivní tabulí

10 Vzdělávac vací aktivity pro učiteleu : semináře a praktické ukázky (workshopy) Forma účasti: prezenční Hodinová dotace: 4 hodiny seminář 4 hodiny praktická ukázka Obdržení certifikátu po absolvování vzdělávacího programu Vytvoření zpravodaje Vytváříme školní noviny Tvorba videospotu Videospot ve výuce Tvorba testů, křížovek a hádanek Hotpotatoes testy snadno a rychle Partnerství škol a tvorba společných projektů Virtuální spolupráce bez hranic Využití interaktivní tabule ve výuce Aktivně s interaktivní tabulí

11 vzdělávac vací program: Vytv poštovní klient Thunderbird Vytváříme školní noviny realizace: listopad - prosinec 2010 Cílem programu je učitelům zprostředkovat návody a postupy, jak: zvolit vhodné motivační techniky, práce s informacemi efektivně rozvíjet řečové dovednosti a klíčové kompetence začlenit průřezová témata a mezipředmětové vazby rozvíjet spolupráci a týmovou práci efektivně využívat ICT, internetové zdroje vhodně zvolit evaluační metody

12 Rozvržení a obsah metodického semináře - teoretická průprava 1. část semináře Zásady pro úspěšnou realizaci projektu (2 vyučovací hodiny) specifika projektové práce s využitím ICT plánování časového harmonogramu, způsoby delegování úkolů v týmové práci volba aktivit pro rozvoj požadovaných vzdělávacích oblastí aktivity pro rozvoj řečových dovedností s důrazem na rozvoj psaného slova 2. část semináře Specifika vytváření textů a tvorby školních novin (2 vyučovací hodiny) práce s konkrétními materiály (internetové zpravodajské portály, wikipedie) instalace Thunderbirdu práce se šablonou specifika práce se šablonou

13 vzdělávac vací program: Videospot ve výuce realizace: únor - březen 2011 Cílem programu je učitelům zprostředkovat návody a postupy, jak: pořizovat a zpracovávat video záznamy, obrazové materiály využívat digitální materiály ve výuce pracovat s autentickými materiály ve výuce dodržovat autorská práva při využívání cizích zdrojů

14 Rozvržení a obsah metodického semináře - teoretická průprava 1. část semináře Zásady pro úspěšnou realizaci projektu (2 vyučovací hodiny) konkretizace vzdělávacího cíle projektu plánování časového harmonogramu, logické provázání klíčových aktivit gramatické struktury a typické obraty pro jednotlivé televizní programy rozvoj mluveného slova práce s intonací, frázování, tempo, výslovnost typická pro moderátory 2. část semináře Práce s nahrávkami a softwarem pro jejich úpravy (2 vyučovací hodiny) práce s konkrétními materiály zpracování a úpravy video záznamů na počítači

15 vzdělávac vací program: HOTPOTATOES Testy snadno a rychle realizace: květen - červen 2011 Cílem programu je učitelům zprostředkovat návody a postupy, jak: pracovat se softwarem HOT POTATOES navrhnout a připravit vlastní testy připravit vlastní výukové materiály aktivně zapojit žáky do výuky rozvíjet sebehodnocení a sebereflexi žáků

16 Rozvržení a obsah metodického semináře - teoretická průprava 1. část semináře Zásady práce se softwarem HotPotatoes (2 vyučovací hodiny) seznámení učitelů se základními funkcemi softwaru HotPotatoes přehled jednotlivých typů testů (cvičení) a jejich tvorby metodická doporučení pro volbu vhodných typů testů pro jednotlivé fáze výuky efektivní aktivizující metody a organizační formy práce při aplikaci testů 2. část semináře Konkrétní příklady, tipy a triky pro tvorbu testů (2 vyučovací hodiny) praktické ukázky způsobů transformace konkrétního učiva do různých typů testů tipy pro přípravu testů k ověření získaných znalostí a dovedností příklady využití pozitivního přínosu testování a zvýšení motivace žáků k výuce způsoby zapojení žáků do procesu tvorby testů, rozvoj sebehodnocení žáků

17

18 Tvorba testů,, křížovek k a hádanekh Soup with Beef Liver Meatballs Mix (1) beef liver with butter, garlic, lemon (2), marjoram and (3). (4) in eggs and then add (5), flour, salt and (6). Let it stand in room (7) for about an hour. Shape the (8) into small balls, bring the (9) to a boil and drop in the liver dumplings. (10) and (11) for 15 minutes. beat breadcrumbs consommé cover ground mace mixture pepper rind simmer temperature

19

20

21

22

23

24 vzdělávac vací program: Virtuální spolupráce bez hranic realizace: prosinec 2011 leden 2012 Cílem programu je učitelům zprostředkovat návody a postupy, jak: využívat moderní technologie pro rozvoj spolupráce žáků vhodně zvolit konkrétní technologii pro jednotlivou práci aktivně zapojit žáky do výuky (motivační techniky) začleňovat průřezová témata a mezipředmětové vztahy do výuky podpořit dosahování cílů ŠVP

25 Rozvržení a obsah metodického semináře - teoretická průprava 1. část semináře Zásady virtuální spolupráce (2 vyučovací hodiny) seznámení učitelů s různými typy a účely virtuální spolupráce představení jednotlivých technologií umožňujících virtuální spolupráci žáků metodická doporuční pro přípravu, realizaci a evaluaci spolupráce žáků 2. část semináře Konkrétní příklady využití virtuální spolupráce (2 vyučovací hodiny) praktické ukázky způsobů práce s jednotlivými technologiemi zapojení vybraných technologií do výuky příklady zpracovávaných projektů možnosti mezinárodní virtuální spolupráce další možnosti přípravy mezinárodní spolupráce programy NAEP

26 vzdělávac vací program: Aktivně s interaktivní tabulí realizace: září - říjen 2011 Cílem programu je učitelům zprostředkovat návody a postupy, jak: efektivně využívat možnosti práce s interaktivní tabulí navrhnout a připravit vlastní výukové materiály zapojit žáky do práce s interak. tabulí (podpora motivace k učení) efektivně využívat hlasovací zařízení začleňovat do výuky myšlenkové mapy a strukturování učiva

27 Rozvržení a obsah metodického semináře - teoretická průprava 1. část semináře Základní přehled pro efektivní využití IT ve výuce (2 vyučovací hodiny) seznámení učitelů se základními typy a funkcemi interaktivní tabule zprostředkování přehledu o využití různého softwaru (uvedení volně přístupných materiálů) zásady přípravy vlastních výukových materiálů organizační formy práce při užívání interaktivní tabule 2. část semináře Konkrétní příklady, typy a triky pro práci s IT (2 vyučovací hodiny) práce s výukovými prezentacemi, tvorba testů pro hlasovací zařízení techniky a metody práce pro nácvik nového učiva a pro opakování zaznamenávání žákovských výkonů pro sebehodnocení žáků prezentace vlastních žákovských projektů rozvoj prezentačních dovedností

28 Struktura metodických materiálů pro učiteleu obecné a specifické cíle modulů vyučovací metody a organizační formy výuky časová dotace materiální a technické zabezpečení fáze modulů metodická doporučení použitá literatura a odkazy na doplňkové materiály

29 Toolboxy soubory podpůrných a vzorových materiálů Obsahová struktura: vzorová zadání her, cvičení a aktivit způsoby začlenění a využití nových postupů ve výuce využití zpětné vazby od účastníků seminářů odkazy na zdroje aktivizačních materiálů

30 Podmínky spolupráce vyplnění závazné přihlášky odměna pro kontaktní pracovníky škol spolupracujících při organizování seminářů a praktických ukázek cca 3000 Kč úhrada pronájmu učeben školám 2800 Kč za seminář a praktickou ukázku zapůjčení mobilní PC učebny

31 Otázky k diskusi

32 Děkujeme za pozornost a těšíme se na spolupráci kontakt: Mgr. Hana Erlebachová Využívání moderních technologií ve výuce CZ.1.07/1.3.01/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Možno hradit ze šablon projektu EU peníze školám!!

Možno hradit ze šablon projektu EU peníze školám!! Seznam ne/jazykových programů pro pedagogy (DVPP) s akreditací MŠMT Název vzdělávací akce Cílová skupina Hodinová dotace Počet účastníků Účastnický poplatek 1. Výuka anglického jazyka pro praxi 60 20 8

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Téma Šablona Výstup Čtenářská a informační gramotnost I-1 I-2 64 vyučovacích hodin odučených navíc pro skupinu žáků 2 sady vzdělávacích materiálů po 32 kusech Hodnota šablony

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.06/01.0026 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.06/01.0026 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.06/01.0026

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Praha a Stfiedoãesk kraj

Praha a Stfiedoãesk kraj 012_Praha 21.7.2009 19:06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, 150 00 Praha 5-Smíchov tel.: +420 257 315 470 fax: +420 257 315 470 e-mail: praha@nidv.cz vedoucí

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT ČÁST II ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol. Číslo klíčové aktivity I/1 Název klíčové aktivity Vazba

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ Školní vzdělávací program Gymnázia Česká Třebová zpracovaný podle RVP ZV Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 1 Obsah

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-154/10-M Název školy: Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace Adresa: 790 51 Supíkovice 129

Více

Přehled akcí na měsíc květen 2012

Přehled akcí na měsíc květen 2012 Přehled akcí na měsíc květen 2012 Květen červen 2012 Výstava výtvarných prací studentů SPŠU Hodonín 2. 5. 2012 Náměty a projekty ve výtvarné výchově II. - Výtvarné objevy v přírodě 3. 5. 2012 Mluvíme,

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1470/08-02 Název školy: Masarykovo klasické gymnázium, s. r. o. Adresa: Táborská 1685, 251 01 Říčany u Prahy Identifikátor: 610 451

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ pro obor Informační technologie 18-20-M/01 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu.

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu. Průvodka dokumentem Výukový software 2: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní

Více

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Unikátní kód žádosti: 3FfØvPØØØ2 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-911/09. Základní škola sv. Voršily v Praze. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-911/09. Základní škola sv. Voršily v Praze. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-911/09 Základní škola sv. Voršily v Praze Adresa: Ostrovní 9/2070, 110 00 Praha 1 Identifikátor: 600001083 IČ: 45246751

Více

PROJEKT UČITELÉ ONLINE

PROJEKT UČITELÉ ONLINE PROJEKT UČITELÉ ONLINE OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OBLAST PODPORY 1.3 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VÝZVA 51 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ

GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP G 1 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1. CHARAKTERISTIKA

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

PROJEKT UČITELÉ ONLINE

PROJEKT UČITELÉ ONLINE PROJEKT UČITELÉ ONLINE Reg. číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0014 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OBLAST PODPORY 1.3 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VÝZVA 51 Tento projekt

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Technologie potravin 29-41-L/51 RVP: 29-41-L/51 Technologie potravin Platnost od 1.9.2013 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie a Hotelová škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace tel. 481 350 011, fax 481 321 825, e-mail oahs@oahs.cz, www.oahs.cz Školní vzdělávací program Obchodní akademie 63-41-M/004

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků OA, SPgŠ a JŠ Beroun ve školním roce 2008/2009 Název a adresa školy:

Více