Týmové role a tvorba týmů. Team Roles and Team Creation. Bakalářská práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Týmové role a tvorba týmů. Team Roles and Team Creation. Bakalářská práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE"

Transkript

1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Týmové role a tvorba týmů Team Roles and Team Creation Bakalářská práce Studijní program: Softwarové technologie a management Studijní obor: Manažerská informatika (BMI) Vedoucí práce: Ing. Pavel Náplava Tomáš Jedlička Praha 2012

2

3 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně na základě uvedených pramenů (projekty, softwarové zdroje, atd.) a uvedené literatury. Nemám námitky proti použití tohoto školního díla ve smyslu 60 zákona č. 121/2000 Sb., o autorských právech a právech souvisejících, ve smyslu pozdějších znění tohoto zákona. V Praze dne Podpis 3

4 Poděkování: Rád bych poděkoval svému vedoucímu, panu Ing. Pavlu Náplavovi, za poskytnutí nemalého množství podkladů, trpělivost, cenné připomínky, rady, trpělivost, veškerou podporu a zejména mnoho zkušeností s danou problematikou o které mě obohacoval v průběhu celého období. Dále bych chtěl poděkovat panu Ing. Janu Kočímu za poskytnutí jím upravené kombinace Belbinova a Bělohlávkova testu použitého na testovanou skupinu včetně veškerých jím vyhodnocených dotazníků 4

5 Klíčová slova: Belbin, Bělohlávek, formovač, inovátor, kompletovač, koordinátor, monitor, realizátor, specialista, spolupráce, synergie, test týmových rolí, tým, týmové role, týmový pracovník, tvorba týmu, vyhledávač zdrojů, vyhodnocovač. 5

6 Abstrakt: Tato práce se zabývá problematikou tvorby týmů a jejími podpůrnými prostředky. Práce se skládá ze dvou částí. První část je spíše teoretická a jejím úkolem je čtenáři definovat základní pojmy spjaté s touto tématikou. Zejména pak testem týmových rolí Dr. Meredith Belbina od jeho počátečního vzniku až po ukázku samotného testu. V této části jsou představeny i další principy tvorby týmů a určování týmových rolí jako například test týmových rolí podle PhDr. Františka Bělohlávka PhD. V druhé části popisuji, jak probíhalo použití těchto testů v praxi. Rozeberu nejen postup testování a výsledky testované skupiny, ale i úspěch či neúspěch týmů vzniklých na základě testování. Na závěr poukáži na nedostatky našeho testování a navrhnu opatření, která by jim mohla předcházet. Abstract: This work deals with the creation of teams and its supporting resources. The work consists of two parts. The first part is rather theoretical, and its task is to define basic concepts related to this theme. In particular, the Dr. Meredith Belbin s team roles test from its initial conception to the test samples itself. This section presents also other principles of team creation methods and determining team roles such as team roles test by PhDr. Frantisek Belohlavek PhD. The second part describes how the use of these tests was carried out in practice. I will discuss not only the process of testing and the results of the test group, but the success or failure of teams resulting from testing. In conclusion, I will point out the shortcomings of our testing and propose measures that could prevent them. 6

7 Obsah Obsah... 7 Úvod... 8 I Teorie Co je to tým? Trocha historie Dr. Meredith Belbin PhDr. František Bělohlávek PhD Synergie Negativní synergie Podpůrné nástroje pro tvorbu týmů Belbinův test týmových rolí Test typických týmových rolí dle Bělohlávka Test osobních dispozic dle Bělohlávka Týmové role Formovač: Realizátor: Dokončovatel: Koordinátor: Týmový pracovník: Vyhledávač zdrojů: Specialista: Inovátor: Monitor - Vyhodnocovatel: Teorie vs. Praxe Další dostupné nástroje Shrnutí teoretické části II Praxe Využití při výuce Průběh testování Hrozby a rizika Globální pohled na výsledky studentů Závěr Seznam obrázků, grafů a tabulek Seznam příloh Zdroje Přílohy... 1 Obsah přiloženého CD

8 Úvod Pokud se dnes zájemce půjde ucházet o místo ve firmě nejen evropských či světových rozměrů, je velice pravděpodobné, že se setká s nějakým druhem osobnostního testu. V současné době se pomalu odstupuje od konvenčního způsobu náboru zaměstnanců stylem životopis, pohovor a následná zkušební doba. Zaměstnavatelé zřizují a rozšiřují svá personální oddělení, neboť personalisté již dávno vědí, že navzdory faktu, že jste vystudoval prestižní školu na červený diplom, tak pro jejich potřeby, jako je například práce na týmovém projektu, jste téměř nepoužitelný. Zrovna tak naopak člověk, který sotva zvládnul získat titul, může být v takovém týmu skvělým přínosem a to i v případě, že o daném oboru mnoho neví. Ne každý je zkrátka vhodným týmovým pracovníkem a nezřídka se může stát, že jeden jediný člověk je schopen jinak slibný a fungující tým zcela rozložit. Stejně tak však může do sotva fungujícího týmu přijít člověk, který ostatní motivuje k lepším výkonům a tedy i výsledkům. Takový člověk pak ani nemusí odvést příliš velký kus práce, ale stačí, aby urovnával spory nebo jim v tom lepším případě zcela předcházel, udržoval pozitivní naladění všech členů týmu a tím nepřímo přispíval k dosažení cílů celého týmu. Tato práce má za cíl seznámit i zcela neznalého čtenáře s problematikou vytváření kvalitního týmu. K tomu je však třeba definovat některé pojmy a rozebrat postupy vytváření týmu obecně. Další cíle, které jsem si při psaní této práce kladl, jsou analýza současného stavu rozřazování studentů do týmů v rámci výuky předmětů A7B16INS a BI-TIS a následný návrh zlepšujících opatření, vycházejících z této analýzy a to nejen v podobě samotného testu, ale i v podobě doporučení směrem k vyučujícímu. Když jsem se v rámci předmětu Y16INS poprvé setkal s vytvářením týmu na základě osobnostních testů a s prací v projektovém týmu vůbec, velice mě tato problematika zaujala. Jelikož se považuji za individualistu, přišlo mi velice přínosné znát svou vlastní týmovou roli, což by mi mohlo umožnit být v případě potřeby schopným týmovým hráčem a to nejen v rámci školních projektů, ale i v budoucím životě, až vstoupím do praxe. Rozhodl jsem se tedy věnovat se tomuto tématu ve svém semestrálním projektu. Tím se mé obzory v této oblasti ještě více rozšířily a já cítil potřebu toto téma rozpracovat více do hloubky. Psaní této bakalářské práce mi také umožnilo vyzkoušet si testování tentokrát z pozice nikoliv testovaného, ale testujícího. Zároveň jsem chtěl vyzkoušet, zda 8

9 jsou nástroje používané v rámci předmětu Y16INS (dnes již A7B16INS) skutečně tak užitečné jak se zdá a v ideálním případě je ještě více zdokonalit. V této práci je k nalezení mnoho užitečných informací, které si čtenář může odnést do svého osobního života. Pro zcela neznalé to může být samotný fakt, že stejně jako v divadle i v týmu mohou mít lidé také své konkrétní role a dokud se jich drží, vše funguje. Pro náročnějšího čtenáře, který se už někdy v minulosti této problematice věnoval, může být první část jakýmsi shrnutím, či opakováním pojmů a faktů, která již zná, avšak věřím, že analýza provedená v druhé části práce přinese i jemu mnoho nových poznatků k zamyšlení. 9

10 I Teorie Občas je v tématice tvorby týmů těžké rozdělit praxi a teorii. Obě věci jdou ruku v ruce a vzájemně se doplňují. I člověk bez hlubokých teoretických znalostí může být schopný sestavit kvalitní tým, na druhou stranu člověk, který bude mít teorii v malíčku, nemusí být schopný poskládat alespoň průměrně fungující tým. Přesto si myslím, že je vhodné práci rozdělit, protože znalost teorie je nezbytnou součástí praxe. V této části tedy popisuji nezbytné pojmy používané v části druhé praktické. Cílem této části práce je: Seznámit čtenáře s pojmy jako tým či pracovní skupina a vysvětlit rozdíl mezi nimi. Definovat pojem synergie. Uvést čtenáře do procesu tvorby týmu. Informovat o používaných podpůrných prostředcích. Představit Belbinův test týmových rolí a jednotlivé role v něm užívané. Zmínit další používané nástroje pro tvorbu tzv. osobnostních profilů jako například Bělohlávkův test osobních dispozic. 1. Co je to tým? Co je vlastně tým? V odborné literatuře není tento pojem přesně definován. Jistě se však shodneme na tom, že tým je skupina lidí, kteří mají společný cíl, ať již v pracovním nebo osobním životě a schopnosti každého z nich se doplňují tak, aby bylo možné společně dosáhnout požadovaných výsledků. Tímto se tým také liší od prosté pracovní skupiny. Zatímco v týmu se na zdárném řešení podílejí všichni jeho členové, tak u pracovní skupiny má každý své individuální cíle, které spolu mohou a nemusí souviset a někdy mohou dokonce vzájemně kolidovat. Tento rozdíl by se dal popsat i jinak. Zatímco u běžné pracovní skupiny se jedná o soutěžení uvnitř celku jako je tomu například při běhu na 100m, tak v případě týmu se jedná o soutěžení nikoliv uvnitř, ale navenek, proti okolí. Příkladem může být štafeta, kde jednotlivé týmy spolupracují a snaží se být jako celek lepší než týmy ostatní. Tým se na rozdíl od pracovní skupiny vytváří většinou jen dočasně, ale ani to nemusí být pravidlem. 10

11 2. Trocha historie S problematikou tvorby týmu je spjata řada jmen, já bych však rád uvedl dvě nejvýznamnější, která mě nejvíce ovlivnila a jejichž testy jsem využil v praktické části této práce. Dr. Meredith Belbin průkopník na poli týmové tvorby, autor mnoha knih s tématikou práce v týmu i vedení lidí, vedoucí výzkumného týmu za kterým stojí jeden z nejznámějších testů pro určování týmových rolí Belbinův test týmových rolí. PhDr. František Bělohlávek PhD. český odborník na problematiku týmové tvorby, autor mnoha knih o vedení lidí, osobním růstu i práce a řízení týmu. Vytvořil Bělohlávkův testu týmových dispozic. 2.1 Dr. Meredith Belbin *1+ What makes some teams succeed, and others fail? aneb Co způsobuje, že některé týmy uspějí a jiné selžou? jak bych volně přeložil otázku provázející velice úspěšnou studii ze 70. let minulého století. Studii ze které vychází jeden z nejrozšířenějších nástrojů pro určování týmových rolí, Belbinův test týmových rolí. Dr. Meredith Belbin studoval klasickou psychologii na Clare College v Cambridgi a získal druhý titul za svou disertační práci na téma Older Workers in Industry. Po vyškolení na Institute of Engineering Production v Birminghamu a absolvování Research Fellowship v Cranfieldu se stal management konzultantem pracujícím v mnoha průmyslových odvětvích. Později se vrátil do Cambridge a stal se předsedou Industrial Training Research Unit, ředitelem Employment Development Unit a také se stal se členem v Lord Chancellor's Advisory Panel on the Appointment of Magistrates a Senior Associate z Institute of Management Studies v Cambridge. V současné době působí jako External Examiner na univerzitě Bristolu a byl jmenován hostujícím profesorem a čestným vědeckým pracovníkem na Henley Management College. 11

12 V roce 1970 se Dr. Belbin se svým týmem výzkumníků z Henley Management College rozhodnul provést studii, která by osvětlila příčiny úspěchu a neúspěchu některých týmů. Po dobu desíti let prováděli studie chování manažerů. Podrobovali je sérií psychometrických testů na základě, kterých pak byli trénovanými pozorovateli zařazeni do jedné ze sedmi kategorií. Následně byli rozřazeni do týmů, ve kterých prováděli komplexní manažerské úkoly. Průběžným pozorováním jejich chování a hodnocením jejich klíčových charakterových rysů a intelektuálních stylů byly objeveny určité vzorce, podle kterých se manažeři chovali. Na základě těchto vzorců pak byly ustanoveny základní týmové role. Nejdříve jich bylo osm, postupem času k nim byl přidán ještě poslední, devátý. Tyto role byly ještě rozděleny do skupin po třech, podle toho jakým způsobem jsou orientované. Současná podoba je tedy následující. Role orientované na akci (akční) Formovač, Usměrňovač, Kritik (Shaper) Realizátor (Implementer) Kompletovač, Dotahovač, Finišer (Completer Finisher) Role orientované na lidi (sociální) Koordinátor (Coordinator) Týmový pracovník, Harmonizátor (Team Worker) Vyhledávač zdrojů (Resource Investigator) Role orientované na myšlení (mentální) Specialista (Specialist) Inovátor, Iniciátor (Plant, Innovator) Monitor Vyhodnocovač, Analytik, Specialista (Monitor Evaluator) Výstupem studie bylo mimo jiné zjištění, že nikoliv výše intelektu, jak se vědci původně domnívali, ale vyváženost týmu je základním kamenem úspěchu. Není proto divu, že nejúspěšnější byly ty týmy, které měli nejrozmanitější spektrum výše uvedených rolí. 12

13 2.2 PhDr. František Bělohlávek PhD. *2+ Zabývá se řízením lidí a psychologií práce. Absolvoval univerzitu Palackého v Olomouci v roce 1974 (psychologie práce) a vědeckou aspiranturu v roce 1994 (pedagogická psychologie). Pracoval řadu let jako podnikový psycholog a personální manažer ve velké stavební firmě. Působil jako pedagog na Universitě Palackého v Olomouci a na University of York ve Velké Británii. Od roku 2004 přednáší Organizaci práce a řízení lidských zdrojů v programu MBA na Masarykově universitě v Brně. Zúčastnil se řady manažerských programů (hlavně v oblasti obecného a personálního řízení) ve Velké Británii a Irsku. Je vedoucím trenérem Britského know-how fondu, členem Chartered Institute for Personnel and Development (Londýn), členem European Assocation of Work and Organizational Psychology (Brusel). Zaměřuje se na řízení lidských zdrojů a to zejména na oblast tvorby kompetencí, personálního výběru, psychologické diagnostiky, řízení pracovního výkonu, hodnocení pracovníků, výcvik manažerských dovedností. Byl vedoucím česko-britsko-francouzského týmu projektu PHARE a NVF Rozvoj manažerů a lidských zdrojů v českých stavebních firmách (2000) a členem týmu, zpracovávajícího Strategii lidských zdrojů ČR (2000). Stojí za vznikem testu týmových rolí a testu osobních dispozic, které ačkoliv vycházejí z Belbinova rozdělení týmových rolí, jsou položené na poněkud odlišném principu. Zatímco u Belbina je omezený počet bodů rozdělován mezi všechny možnosti, tzn., přidáme-li některé roli body, ostatní role o tyto body přijdou u Bělohlávka tomu tak není. Nevzniká tedy potlačování ostatních rolí tím, že jedné roli přidáme a zároveň nedochází k umělému posílení ostatních rolí tím, že někde body ubereme. 13

14 3. Synergie S týmem souvisí další v poslední době stále častěji zmiňovaný pojem a tím je synergie nebo též pozitivní synergie. Co však taková synergie je? V knize Jak vést svůj tým 1 od Františka Bělohlávka je tento pojem definován následovně: Výsledek týmu není jednoduše měřitelný pouhým součtem výsledků jednotlivců. Právě to, že lidé ve skupině jsou spojeni určitými vazbami, že dochází k doplňování jejich nedostatků schopnostmi jiných, že nápady jedněch stimulují myšlenky ostatních, vytváří něco nového. Výkon skupiny pak převyšuje souhrn možností jednotlivých členů. Tomu se říká synergie. Synergie je to, co dává týmová práce navíc k práci všech jednotlivců: práce jednotlivců + synergický efekt = výsledek týmu, což lze matematicky vyjádřit formulí: = 5 2 Kde se rodí tento efekt? Z čeho vyplývá synergie? Povaha týmové práce je zřejmě spojena s přidanou hodnotou, která může být způsobena řadou skutečností: Lidé v týmu mají rozdílné znalosti a zkušenosti. Zejména v problémech víceoborového charakteru dochází ke sdílení znalostí z různých oblastí, což umožní komplexní řešení složitého problému. Vyšší efektivnost investice sotva vyřešíme v rámci týmu složeného pouze ze zástupců výroby, aniž bychom přizvali odborníky z oddělení nákupu, kvality a technologie. 1 BĚLOHLÁVEK, F.: Jak vést svůj tým. Grada Publishing, 2008, str Součet práce jednotlivců by byl teoreticky 3, díky synergii však tým vydá za práci pěti. Tyto hodnoty jsou pouze orientační a slouží pouze k demonstraci synergického efektu. 14

15 Nápady členů týmu jsou inspirací pro ostatní. Kreativní návrhy jiných lidí byť nereálné, mohou podnítit spolupracovníky k hledání podobných, avšak prakticky realizovatelných řešení. Na tom je založena technika brainstormingu, kterou budeme popisovat v dalších kapitolách. Lidé mají různý přístup k práci pokud úkol sestává z několika činností, jeho kvalitní provedení potřebuje lidi kreativní, kteří vymyslí řešení, lidi komunikativní, kteří seženou zdroje a prosadí realizaci, lidi systematické, kteří efektivně zorganizují práci, lidi s přirozenou autoritou, kteří budou aktivity řídit, stejně jako precizní detailisty, kteří dotáhnou drobnosti, nebo odborníky, kteří dají řešení profesionální úroveň. Nedostatek určitého typu lidí zapříčiní překážky v průběhu práce a vady na výsledku práce. Členové týmu pociťují odpovědnost vůči spolupracovníkům a snaží se, aby je slabým úsilím nepoškodili nebo nezklamali. Jindy může jít o soutěž v rámci týmu, snahu nezůstat pozadu za ostatními, abychom získali žádoucí prestiž nebo abychom se nedostali do skupiny outsiderů, kterými ostatní pohrdají. Tlak spolupracovníků povzbuzuje pracovníka ke zvýšení vlastního úsilí. Pokud ostatní vidí, že některý člen týmu podává nižší výkon nebo zanedbává své povinnosti a nerespektuje snahu ostatních (což může mít často dopad na odměnu celku), vyvíjejí na něho nátlak, aby zvýšil výkon nebo tempo, a opozdilec se podrobuje přesile ostatních. Tak např. pracovníci na výrobní lince mohou působit na méně schopné kolegy, aby lépe kontrolovali svou práci a nesnižovali společnou odměnu týmu vytvářením nadměrné zmetkovosti. Tým se stává oporou pro slabší členy a dodává jim sílu. Lidé, kteří ztrácejí víru ve zdar svého úsilí, mohou být morálně podporování a povzbuzování svým okolím. Prezentace výsledků práce je lépe přijímána a je brána jako důvěryhodnější, pokud za ní stojí tým lidí, než kdyby se jednalo o výstup jednotlivce. 15

16 4. Negativní synergie Synergie však může být i negativní. V případě nevhodně zvoleného složení týmu může docházet ke zcela opačnému efektu. Pokud se opět podíváme, jak tento pojem definoval František Bělohlávek 3, dozvíme se následující: Na druhé straně je však třeba říci, že za určitých okolností mohou být výsledky týmu z různých důvodů horší než souhrn úsilí jednotlivců, což můžeme vyjádřit takto: práce jednotlivců negativní synergický efekt = výsledek týmu, přičemž negativní synergický efekt je právě zdrojem zhoršení výsledku. Názorný matematický vzorec by potom vypadal následovně: = 1 4 Proč vzniká negativní synergie? I zde může působit více příčin (s využitím: Varney, 1989): Různost cílů spočívá v tom, že se jednotliví členové týmu snaží spíše prosazovat své vlastní zájmy na úkor společného cíle. Obchodní ředitel bojuje za obchodní útvar, výrobní ředitel hlavně za výrobu, finanční ředitel za úspory neuvědomují si, že mají všichni společný cíl, a vzájemným nepochopením způsobují neefektivnost vrcholového týmu. Silná snaha jedinců o sebeprosazení se projevuje tam, kde se vyskytnou velmi bojovné a soutěživé osobnosti. Společný výsledek ustupuje před potřebou jednotlivců vyhrát ve sporech, vybojovat svůj názor. Neschopnost prosadit dobrý názor u méně asertivních lidí, kteří mají zajímavé podněty, ale stydí se je prezentovat nebo je nedokáží přesvědčivě vysvětlit, vede ke ztrátě užitečných myšlenek. 3 BĚLOHLÁVEK, F.: Jak vést svůj tým. Grada Publishing, 2008, str Součet práce jednotlivců by byl teoreticky 3, díky negativní synergii však tým vydá za práci pouze jednoho. Tyto hodnoty jsou pouze orientační a slouží pouze k demonstraci negativního synergického efektu. 16

17 Nedostatečné řízení diskuze je spojeno s existencí dvou předchozích jevů. Kombinace velmi průbojných a velmi bázlivých lidí v týmu vede k tomu, že se tým pohybuje ve slepých uličkách, protože silnější jedinci ukřičeli ty slabší. Práce v týmu vyžaduje delší čas k dohodě a k rozhodování, než by bylo zapotřebí pro individuální rozhodnutí šéfa bez spolupráce s týmem. Zejména v případech, kdy je třeba rychlého, operativního rozhodnutí, bude týmové řešení znamenat spíše zdržení. Negativní tlak skupiny způsobí, že lidé snižují výkon, i když to může být v rozporu s jejich vlastními osobními zájmy. Dělník, který dosahuje nadstandartních výsledků, podlehne nátlaku ostatních spolupracovníků a přizpůsobí se zaběhnutému standardnímu výkonu, protože skupina se bojí zpevnění norem. Obava z odlišnosti má často podvědomý charakter. Lidé se neradi vymykají z obecně přijímaného způsobu jednání a přizpůsobují se okolí. Zejména ve vypjatých situacích se snaží získat ohroženou jistotu nerozvážným akceptováním společného názoru, který však může být špatný, a ztrácejí soudnost. Irving Janis popsal tento jev jako skup-mysl (groupthink) na příkladech politických rozhodnutí amerického a sovětského vedení, která vyústila ve vojensky neúspěšné akce (Bělohlávek, 1996). Skupinová lenost spočívá v tom, že lidé polevují ve svém pracovním nasazení, když si uvědomí, že výsledek závisí i na ostatních. Tento jev objevil francouzský zemědělský inženýr Ringelmann, která zaznamenal, že čtyři koně dosáhnou pouze dvouapůlnásobku výkonu jednotlivce (Bělohlávek, 1996). Špatné mezilidské vztahy, antipatie, arogance, intriky, naschvály, podezírání vedou k tomu, že lidé se více soustřeďují na vzájemné konflikty než na vlastní práci. Někdy stačí jeden nebo dva problémoví jedinci, kteří vyvolají napětí na pracovišti a otráví práci všem ostatním. Mnoho času zaberou debaty ve skupinkách, ve kterých se rozebírají poslední události na pracovišti a promýšlí se taktika vůči těm špatným. Synergie je tedy jakýmsi nadřazeným pojmem sjednocujícím potenciál a rizika každého týmu, a přestože se nedá nijak zaručeně kvantitativně ani kvalitativně hodnotit, je důležité usilovat o to, 17

18 aby byla vždy pozitivní. Je zcela logické, že tým, ve kterém převládá synergie negativní, nemá v konkurenčním boji šanci na úspěch. Bez ohledu na to, zda tým působí v reálném světě (komerční sféra, akademická půda) nebo ve světě virtuálním jako jsou například různé druhy týmových či kooperačních počítačových, ale i deskových her. Každý člověk je však v tomto ohledu zcela jiný a nedá se s jistotou říct, že pouze vhodným složením týmu donutíme i toho nejhoršího týmového pracovníka, aby po zapojení do týmu přestal upřednostňovat osobní preference před těmi týmovými. Na druhou stranu i ti největší individualisté jsou denně konfrontováni s faktem, že jsou součástí týmu. Nemusí se vždy jednat o pracovní tým, neboť i skupiny jako jsou rodina, přátelé, spolužáci a jiné sociální skupiny by se daly v přeneseném významu chápat jako tým s nějakým společným cílem, i když se v tomto případě jedná o cíle mnohem obecnější a abstraktnější. 5. Podpůrné nástroje pro tvorbu týmů Vytvořit tým můžeme mnoha způsoby. Nejčastějším případem je transformace pracovní skupiny do týmu pro účely nějakého projektu. V mnoha případech je pak obtížné vytvořit efektivní tým, pokud jej tedy nevytváříme ze široké základny různých zaměstnanců. Ale i tady bychom našli světlé výjimky. Mnohem vhodnějším způsobem je pak vybírání zaměstnanců přímo pro účely konkrétního týmu. S pomocí dostupných metod a nástrojů jsme schopni přidělit zaměstnancům či uchazečům role, na základě kterých vytvoříme efektivně fungující tým. Jak ale na základě pouhých rolí vytvořit kvalitní a efektivní tým? V následujících podkapitolách uvedu tři testy sloužící k určování týmových rolí, které používám v praktické části této práce. 5.1 Belbinův test týmových rolí Prvním z námi používaných testů je Belbinův test týmových rolí. V tomto testu má respondent za úkol rozdělit mezi osm výroků celkem 12 bodů. Test má celkem 7 sekcí začínajících výrokem a na každou z nich navazujícími osmi možnostmi, mezi které se body rozdělují. V každé ze sedmi sekcí je nutno rozdělit všech dvanáct bodů a to v libovolném poměru. Je tedy možné dát všech dvanáct bodů k jedné možnosti a u zbytku nechat nula, pokud má respondent pocit, že ta jediná možnost 18

19 na něj zcela sedí, zatímco ostatní ho ani lehce nevystihují. Díky tomu většinou získáme alespoň dvě silně dominantní role. Na druhou stranu se tak mohou ve výsledku potlačit některé z rolí dalších. Jelikož test je stavěn tak, že každá ze sedmi možností zastupuje jednu z týmových rolí a tím, že je počet bodů k rozdělení omezený, dochází přidáním bodů k některé z rolí ke snížení celkového hodnocení rolí jiných a naopak, pokud někam body nepřidáme, automaticky se na úkor těchto rolí posilují role, které již body dostaly, třeba i v jiných sekcích. 5.2 Test typických týmových rolí dle Bělohlávka Druhým námi používaným nástrojem je test typických týmových rolí dle Bělohlávka. V mnoha ohledech je jeho struktura a princip vyplňování podobný jako ten Belbinův, v několika zásadních drobnostech se však liší. Sice má taktéž 7 sekcí, ale každá z nich má 9 možností. Tato odlišnost je zde z toho důvodu, že naše verze Belbinova testu neobsahuje devátou roli specialistu (viz kapitola 6). Nejnovější Belbinův test ji již sice obsahuje, ale je chráněn autorským zákonem a pro naše účely není tato role potřebná. Dalším zásadním rozdílem je princip rozdělování bodů. Respondent již není omezen konkrétním množstvím bodů pro danou sekci. Namísto toho jsou u každé z možností přidělovány 0-2 body podle toho jak se dané tvrzení hodí na osobu, která test vyplňuje. Díky tomu nedochází k efektu umělého posilování a potlačování vedlejších rolí jako je tomu v případě Belbina. Na druhou stranu se však může stát, že po vyhodnocení testu nezískáme žádnou silně dominantní roli. Bodování vypadá následovně: n ne = 0 a ano = 2 z z části = Test osobních dispozic dle Bělohlávka Třetím a posledním námi používaným nástrojem je test osobních dispozic dle Bělohlávka. Tento test se značně odlišuje od struktury předchozích dvou, avšak hodnocení má založené na stejném principu jako předchozí Bělohlávkův test. Namísto výroků zde máme 45 vlastností, které respondent vyplňuje podle již známého klíče n, a, z či 0, 2, 1, podle toho zda si myslí, že je na něj daná vlastnost aplikovatelná. 19

20 Námi použitou verzi testu obsahující všechny tři výše zmíněné metody je možné nalézt v příloze. Tabulka 1: Belbinův test týmových rolí - ukázka I. Čím podle svého názoru mohu přispět týmu: a) Myslím, že dokážu rychle postřehnout nové příležitosti a využít jich 4 b) Umím dobře pracovat se širokým spektrem lidí 0 c) Produkování nápadů je jeden z mých přirozených talentů 0 d) Moje schopnost spočívá v tom, že dokážu z lidí dostat co je potřeba, kdykoliv zjistím, že mají něco hodnotného, čím mohu přispět k cílům skupiny e) Moje schopnost dotáhnout věci do konce má hodně co dělat s mou osobní efektivitou f) Jsem ochoten čelit dočasné ztrátě popularity, jestliže to nakonec vede k užitečným výsledkům 3 g) Obvykle jsem schopen vycítit, co je realistické a bude pravděpodobně fungovat 0 h) Umím nabídnout zdůvodněnou eventualitu pro alternativní průběh nějaké akce, aniž bych do toho zatahoval předpojatost nebo předsudky Tabulka 2: Bělohlávkův test týmových rolí - ukázka A. Vyhovuje mi práce, která vyžaduje: VYPLNIT! 1. vymýšlení nových nápadů a řešení n 2. shánění informací, kontaktů, věcí a 3. povzbuzování ostatních z 4. úspěšné zvládnutí krizových situací z 5. vysokou kritičnost a nadhled z 6. neustálou spolupráci s lidmi n 7. promyšlený postup a řád a 8. vysokou koncentraci na pečlivé provedení n 9. hluboké odborné znalosti a Tabulka 3:Bělohlávkův test osobních dispozic - ukázka Jsem: VYPLNIT! 1. uznalý 1 2. nápaditý 1 3. pohotový 0 4. citlivý 0 5. energický 2 6. opatrný 1 7. bohatý znalostmi 2 8. ukázněný 0 9. pečlivý motivující 0 20

21 Vyhodnocení těchto testů pak probíhá následujícím způsobem. Každá položka postupně jedné kategorie odpovídá jedné konkrétní roli. U Belbinova testu je to tedy a) až h), u Bělohlávkova testu týmových rolí 1. až 9. (Bělohlávkův test obsahuje v tomto případě oproti Belbinově testu jednu roli navíc specialistu) a u Bělohlávkova testu osobních dispozic představuje jednu roli vždy pět z celkových 45 charakterových vlastností. Tyto body pak přímo vyjadřují zastoupený poměr dané role. Pokud tedy v Bělohlávkově testu osobních dispozic rozdělíme 30 bodů a z nich 10 bude náležet vlastnostem charakteristickým pro inovátora, bude náš podíl role stejný jako podíl těchto bodů, a sice. 6. Týmové role Dr. Meredith Belbin definoval týmovou roli jako: Tendence chovat se, přispívat a být ve vzájemném vztahu s ostatními lidmi určitým způsobem. [1] V této kapitole si jednotlivé role rozebereme podrobněji. Je však nutno si uvědomit, že veškeré role jsou jakousi šablonou či formou, která však nemusí každého jednotlivce obklopovat zcela dokonale. Může se tak stát, že jeden člověk bude patřit do více kategorií najednou nebo bude pokrývat jen jednu a to ještě ne zcela úplně. 6.1 Formovač: Formovač vyzývá a vybízí k neustálému výkonu. Je výkonný pod tlakem. Nechybí mu odvaha k překonávání překážek. Zajišťuje neustálý pohyb týmu kupředu a zabraňuje ztrátě soustředění či hybnosti týmu. Pozn.: Ikona zastupující Formovače představuje bič, neboť on je tím pomyslným bičem, který vybízí ostatní k lepším výkonům. 21

22 Přípustné slabiny: Formovač má sklony provokovat, což může vést k vyšším výkonům členů týmu. Neměl by to však příliš přehánět, aby tato drobná provokace nepřerostla v urážky ostatních. Ty by naopak mohly demotivovat. 6.2 Realizátor: Realizátor je disciplinovaný a spolehlivý. Jeho postup je vždy předem naplánovaný a on se jej snaží realizovat co nejefektivněji. Je potřebný pro praktická hlediska projektů. Pozn.: Ikona zastupující Realizátora představuje ozubená kolečka z důvodů jeho kolikrát až strojového přístupu problémům a jejich řešením. On je tím mechanismem, který stále běží ve stejném rytmu jako hodinový strojek. Přípustné slabiny: Pokud mu někdo změní jeho plány, má poněkud problém na tyto změny flexibilně reagovat. Zrovna tak mu dělá problém reagovat na případné nové možnosti, se kterými se může v průběhu svého plánu setkat. 6.3 Dokončovatel: Dokončovatel nebo také Finišer či Kompletovač se nejefektivněji využívá na konci úkolů. Dohledává chyby a poukazuje na nedostatky, čímž přispívá k celkově vyšší úrovní výsledné práce. Je pečlivý, svědomitý a plní termíny. Pozn.: Ikona zastupující Dokončovatele představuje ruku držící klíč dotahující matku, neboť on je tím, který kontroluje povolené matky celého soustrojí, které je ještě třeba utáhnout. Přípustné slabiny: Má sklony k úzkosti a nadměrnému strachování. Jen velice neochotně nechává ostatní podílet se na jeho práci. 22

23 6.4 Koordinátor: Koordinátor je potřebný k vyjasnění cílů týmu. Vybírá si členy týmu, deleguje je a dohlíží, aby adekvátně pracovali. Je vyzrálý a sebejistý. Pozn.: Ikona zastupující Koordinátora představuje postavičku dirigenta, neboť stejně jako dirigent řídí a udává tempo celému orchestru i on má tým pod svou taktovkou. Přípustné slabiny: Může se zdát, že s ostatními manipuluje. Vzhledem k možnosti rozdělovat úkoly si usnadňuje osobní práci. 6.5 Týmový pracovník: Funguje jako tmel týmu. Odvrací spory, buduje, naslouchá. Je mírný vnímavý a diplomatický. Schopný pomáhat tam, kde je aktuálně nejvíce potřeba. Pozn.: Ikona zastupující Týmového pracovníka představuje dvě postavičky držící se za ruce, neboť on je tím nejméně individualistickým prvkem v týmu, který pomáhá ostatním a zvyšuje soudržnost týmu. Přípustné slabiny: Je nerozhodný v klíčových situacích. 6.6 Vyhledávač zdrojů: Na jednu stranu zajišťuje, aby se tým se svými vědomostmi a nápady neizoloval od okolního světa a zároveň, aby okolní svět unesl vize a nápady týmu. Je nadšený a komunikativní extrovert. Objevuje příležitosti. Rozvíjí kontakty. Pozn.: Ikona zastupující Vyhledávače zdrojů představuje telefonní sluchátko, neboť on je ten, který se nejvíce stará o komunikaci a přísun informací do/z okolního světa. Přípustné slabiny: Přehnaně optimistický. Snadno ztrácí zájem po opadnutí počátečního nadšení. 23

24 6.7 Specialista: Poslední přidaná, devátá role. V případě manažerských úkolů, které byly aplikovány při studii prováděné Dr. Belbinem totiž není tato role potřeba a tudíž se ani žádným způsobem neprojeví. Ve skutečném světě se však ukázalo, že při realizaci projektů je většinou aspoň jeden specialista potřeba, neboť hluboká znalost konkrétní problematiky může být velkým přínosem. Specialista je cílevědomý, iniciativní a oddaný své profesi. Poskytuje vědomosti a dovednosti, které jsou vzácné a ostatním členům týmu většinou neznámé. Přípustné slabiny: Přispívá pouze v úzké oblasti. Zaobírá se osobními speciálními zájmy. Ve všem hledá souvislost právě se svým oborem. Občas přehnaně poučuje ostatní a zahlcuje je nepotřebnými informacemi. Pozn.: Ikona zastupující Specialistu představuje mikrometr neboť stejně jako tento nástroj i specialista je použitelný jen v určitých oblastech. V takových oblastech je však nesmírně cenným a užitečným přínosem celému týmu. 6.8 Inovátor: V každém týmu je zapotřebí alespoň jednoho Inovátora. Je velice kreativní, tvůrčí a nápaditý. Je schopný řešit problémy nekonvenčními způsoby. Dokáže řešit náročné problémy. Pozn.: Ikona zastupující Inovátora představuje rozsvícenou žárovku jako již časem ustálený symbol nového nápadu, neboť on je tím, který jich produkuje nejvíce. Přípustné slabiny: Je velice zaujatý vlastními myšlenkami na úkor efektivní komunikace. Odmítá řešit detaily. Ignoruje podružnosti. 24

25 6.9 Monitor - Vyhodnocovatel: Má objektivní a přesný úsudek. Je vážný. Stratég s vysokými nároky. Vidí všechny možnosti. Vynáší soudy. Pozn.: Ikona zastupující Monitora Vyhodnocovatele představuje oko, neboť on svým ostřížím zrakem pozoruje celý proces práce na projektu a neustále je jej vyhodnocuje. Přípustné slabiny: Většinou nedokáže motivovat ostatní ani sám sebe. I člověk, který se s podobným principem tvorby týmů setká poprvé v životě, je schopen na základě popisů jednotlivých rolí a jejich silných a slabých stránek zhodnotit, které týmové role jsou vhodné pro spolupráci na zadaném úkolu. Každá role má pro tým svůj přínos, ale může přinášet i svá rizika. S ohledem na velikost týmu a povahu problému, kterému se má tým věnovat mají některé role vyšší váhu než role jiné, například v každém týmu musí být jeden vedoucí, většinou koordinátor či formovač. Jak se později dozvíme, v případě schopného vedoucího je možné dosáhnout i s ne příliš vhodným složením týmu stejných i lepších výsledků než tým s vhodnějším složením, ale méně schopným vedoucím. Samozřejmě i zde by se našly výjimky v podobě týmů, které jsou schopny fungovat bez koordinátora pouze na základě vlastní spolupráce. V takovém případě již ale rozhoduje mnoho dalších faktorů, které se v případě námi použitých testů nemusí projevit. 25

26 7. Teorie vs. Praxe Teorie je hezká věc, ale v praxi většinou věci bývají poněkud odlišné. Nejinak je tomu i v případě vytváření týmů. Lidé jsou často v těchto testech neupřímní a to nejen k případnému zaměstnavateli, ale i k sobě. To pak v negativním směru ovlivňuje výsledky. K podobnému efektu však může dojít i z jiných důvodů. Pokud dojde k překladu otázek v testu do jiného jazyka, je možné, že jen na základě lehce odlišné formulace dojde ke špatné interpretaci otázky a tedy opětovného ovlivnění výsledku. Další faktory mohou přijít až časem se zkušenostmi. Člověk, který byl již jednou zaškatulkován se po delší zkušenosti s prací v týmu může změnit, vyvinout a při zopakování testu dopadnout zcela jinak. Může dopadnout stejně, ale získané zkušenosti jsou jakousi přidanou hodnotou, kterou testy nezohledňují. Vliv může mít zrovna tak povaha projektu, na kterém bude takový člověk pracovat. V neposlední řadě bude silně ovlivňován i v průběhu působení v týmu svými kolegy. Lidská osobnost se zkrátka nedá vystihnout jedním slovem definujícím roli v týmu. Všechny tyto a mnoho dalších faktorů tak mohou ve výsledku zapříčinit, že namísto pozitivní synergie se dostaví synergie negativní. 8. Další dostupné nástroje Navzdory množství zmíněných rizik jsem přesvědčen, že z dostupných nástrojů pro tvorbu týmů jsou Belbin a Bělohlávek (přinejmenším pro naše potřeby) těmi nejlepšími variantami. Pro úplnost však stručně uvedu několik dalších nástrojů, které s problematikou souvisí. Velké množství firem využívajících podobných metod si postupem času vyvíjí svůj vlastní dotazník, který vyhovuje zcela jejich potřebám. Kromě takových, většinou okolnímu světu nepřístupných testů, se však můžeme setkat i se spoustou více či méně odlišných testů. Velké množství takových testů využívá Belbinovo rozdělení týmových rolí, často ve zjednodušené verzi nebo jsou zcela odlišného rázu a jsou produktem zcela nezávislým. Příkladem může být například Balesova typologie. Toto členění se hodí především pro týmy přijímající rozhodnutí a poradní týmy a je využitelné ve fázi diskuse o projektu. Snad spíše pro zajímavost uvádím další z relativně rozšířených metodik, a sice tzv. GRID. Tato metoda vycházející z výzkumné vědecké práce amerického profesora Dr. Roberta R. Blakea a Dr. Jane Moutonové, kteří na základě dlouholetého bádání koncipovali manažerskou mřížku (GRID) jako 26

27 účinný podnikatelský nástroj. Mřížka má dvě dimenze chování manažera buď se orientuje na uložený úkol, nebo na pracovníka. Obrázek 1: Manažerská mřížka (GRID) Mezníky tohoto chování jsou tyto styly: 1-1 Ochuzený management, manažer se neorientuje ani na lidi, ani na produkci, těžištěm zájmu manažera je hlavně on sám. 1-9 Management venkovského klubu v činnosti manažera převládá silná orientace na lidi, ale malý zájem o produkci, dbá na vytváření mezilidských vztahů, snaží se vytvořit přátelskou atmosféru odpovídající pracovní tempo, ale velmi málo se stará o dosažení výrobních cílů. 9-1 Manažer se silně orientuje na produkci a málo se zajímá o lidi, tento manažer je převážně technokratem a soustřeďuje se na řízení výrobních operací, je dosaženo účinného pracovního výkonu, aniž by byl příliš brán zřetel na vytváření mezilidských vztahů. 9-9 Týmový manažer tato relace představuje nejžádanější kombinaci, kdy manažer má značný zájem o lidi i o produkci, umí spokojit starost o plnění výrobních úkolů se starostí o dobré mezilidské vztahy a spokojenost pracovníků. 5-5 představuje střední zájem o oba faktory, tzn. o lidi i o produkci. 27

28 Dalším z významných nástrojů pro testování osobnosti je tzv. metoda MBTI, která vychází ze studie Carla Gustava Junga a do podoby dotazníku byla rozšířena Isabelou Briggs Myers a její matkou Katharine Cook Briggs. V tomto testu se nejedná přímo o určení týmových rolí, ale o sestavení jednoho z šestnácti osobnostních typů, které se skládají na základě preferenčních dvojic, jako jsou extroverze-introverze, intuice-smyly, usuzování vnímání či myšlení - cítění, kde z každé dvojice převládá právě jedna strana. Více o této problematice máte možnost se dočíst v bakalářské práci mé kolegyně Barbory Zamazalové, která se zabývá problematikou tvorby týmů právě z pohledu metody MBTI. 9. Shrnutí teoretické části Tímto bych rád uzavřel teoretickou část práce. Jejím cílem nebylo přinést nic nového, ale pouze uvést (třeba i zcela neznalého) čtenáře do problematiky. Proto věřím, že veškeré na začátku stanovené cíle byly splněny. V tuto chvíli by měl být čtenář schopen: Říci co znamenají pojmy tým či pracovní skupina a vysvětlit rozdíl mezi nimi. Definovat pojem synergie. Představit si jak vypadá proces tvorby týmu. Orientovat se mezi základními používanými podpůrnými prostředky. Vědět jak vypadá Belbinův test týmových rolí a jednotlivé role v něm užívané. Vědět jak vypadá Bělohlávkův test týmových rolí a osobních dispozic Pokud je tedy čtenář schopen alespoň v omezené míře splnit veškeré výše uvedené body, nic nám nebrání přejít k části praktické. 28

29 II Praxe K čemu všemu by nám byly teoretické znalosti v případě, že bychom je nebyli schopni reálně aplikovat? Mohli bychom o nich vést dlouhé debaty a obhajovat různé názory, ale ze všeho nejlepší by bylo použít je v praxi a na vlastní kůži si vyzkoušet jak se takové postupy uplatní v praxi. Jen tak budeme schopni zjistit přínosy a nedostatky použitých testů a metod. A právě k tomu nám poslouží druhá část této práce. V této části se totiž zaměříme na průběh a výsledky, kterých dosáhly týmy sestavené na základě kombinace testů od Belbina a Bělohlávka. Cílem této části práce je: Zdůvodnit proč to vlastně děláme. Rozebrat aplikované postupy při rozdělování studentů do týmu v rámci předmětů A7B16INS (Informační systémy) a BI-TIS (Tvorba informačních systémů). Zhodnotit vliv těchto testů na studenty. Zhodnotit jejich vliv na výuku. Navrhnout opatření pro potlačení či eliminaci objevených rizik. 29

30 10. Využití při výuce Během svého studia na ČVUT jsem v rámci povinného studijního plánu navštěvoval předmět Y16INS, ve kterém jsme byli na základě kombinace Bělohlávkova a Belbinova testu rozděleni do týmů. Moje výsledné role byli formovač a vyhodnocovatel v těsném závěsu s vyhledávačem a koordinátorem. Díky tomu jsem měl vysoký index vedoucího týmu a tak jsem měl tu příležitost vyzkoušet si práci v týmu rovnou na pozici vedoucího. Vybral jsem si do svého týmu další tři spolužáky a to čistě na základě jejich výsledků v testech. Žádného z nich jsem do té doby blíže neznal, jen jsem se pokusil sestavit co nejrozmanitější tým. Musím říct, že mi tato zkušenost hodně dala. Chvíle, kdy jsme museli zvládnout určitou práci v termínu a já ležel doma nemocný, však prokázaly, že jsem volil správně. S pouhou koordinací přes telefon nebo byli všichni schopni splnit své úkoly a tak jsem skončil s hodnocením B (velmi dobře). Přestože jsme se v průběhu semestru celkem sblížili, při konečném rozdělování bodů jsem se snažil být objektivní a rozdělovat body podle skutečně odvedené práce, což (jak mi bylo řečeno vyučujícím) byl ojedinělý případ. Toto bohužel není jediné riziko, které se v rámci týmů vzniklých pro účely výuky vyskytlo. Na ty další se podíváme v následujících kapitolách. 11. Průběh testování V zimním semestru 2011/2012 jsem pracoval se skupinou cca 150 studentů navštěvující předmět Informační systémy (A7B16INS) vyučovaný na Fakultě elektrotechnické a jeho ekvivalent Tvorba informačních systémů (BI-TIS) vyučovaný na Fakultě infomačních technologií. Tito studenti vyplňovali kombinaci Belbinova a Bělohlávkova testu pro určení týmových rolí (viz příloha). Na základě výsledků v těchto testech jim byl vytvořen osobnostní profil obsahující mimo jiné také tzv. index vedoucího. V každém kurzu byla dle počtu studentů nabídnuta pozice vedoucího týmu těm, kteří tento index měli nejvyšší. Vedoucí týmu si pak z podle osobnostních profilů ostatních studentů vybírali členy do svého vlastního týmu. Zde se objevuje další riziko někdo tak měl možnost dát přednost kamarádovi před vhodným členem týmu. Bohužel však vzhledem k tomu, že bylo nutné začlenit do týmů všechny studenty, mohlo se stát, že některé týmy nebyly zcela ideální. I tak by měl každý tým do určité míry splňovat jakési základní složení. 30

31 Na následujících stránkách je možné vidět jeden z osobnostních profilů studentů. První tabulka zobrazuje výsledek z testu týmových rolí podle Bělohlávka. Tento test obsahuje 63 výroků rozdělených do 7 kategorií. Pro každé tvrzení studenti volili možnosti a ano, n ne, z zčásti. Každý z výroků vždy odpovídal některé z rolí a podle zvolené možnosti student obdržel do dané role 2, 0 nebo 1 bod. Po sečtení těchto bodů dostáváme níže uvedenou tabulku a znázornění počtu bodů v podobě jednoduchého grafu. Týmové role podle Bělohlávka Role Počet bodů Podíl role Korigovaný podíl* dokončovatel 7 10,6% 11,1% formovač 11 16,7% 17,5% inovátor 7 10,6% 11,1% koordinátor 8 12,1% 12,7% realizátor 6 9,1% 9,5% týmový pracovník 6 9,1% 9,5% vyhledávač 10 15,2% 15,9% vyhodnocovatel 8 12,1% 12,7% specialista 3 4,5% N/A Celkem ,0% 100,0% * Korigovaný podíl je vypočítán jako podíl role z celkového počtu bodů bez role "specialista". Graf 1: Týmové role podle Bělohlávka - rozdělení bodů 7 Týmové role Bělohlávek Počet bodů Další částí testu byl test osobních dispozic podle Bělohlávka. Princip vyplňování byl obdobný jako u předchozí části testu s tím rozdílem, že namísto výroků se v testu nacházelo 45 charakterových vlastností. Osobní dispozice podle Bělohlávka Role Počet bodů Podíl role Korigovaný podíl* Osobní dispozice Bělohlávek dokončovatel 4 8,3% 8,9% formovač 10 20,8% 22,2% inovátor 4 8,3% 8,9% 10 koordinátor 6 12,5% 13,3% realizátor 4 8,3% 8,9% týmový pracovník 4 8,3% 8,9% vyhledávač 8 16,7% 17,8% vyhodnocovatel 5 10,4% 11,1% specialista 3 6,3% N/A Celkem ,0% 100,0% * Korigovaný podíl je vypočítán jako podíl role z celkového počtu bodů bez role "specialista". Počet bodů Graf 2: Osobní dispozice podle Bělohlávka rozdělení bodů

32 Tímto se dostáváme k Belbinově testu týmových rolí. V této části měli studenti za úkol rozdělit v každé ze sedmi kategorií celkem 12 bodů mezi uvedených osm výroků. Těchto 12 bodů mohli rozdělit zcela libovolně podle toho, které tvrzení na ně nejvíce sedělo. Mohlo se tak stát, že student všechny body vložil do jediného výroku nebo je rozdělil mezi všech osm v dané kategorii. Následně se na základě stejného principu jako v předchozích případech, kde každý výrok odpovídal některé z rolí, sečetly body. Příklad opět vidíme v následující tabulce a grafu. Týmové role podle Belbina Role Počet bodů Podíl role dokončovatel 8 9,5% formovač 25 29,8% inovátor 0 0,0% koordinátor 17 20,2% realizátor 4 4,8% týmový pracovník 7 8,3% vyhledávač 9 10,7% vyhodnocovatel 14 16,7% Celkem bodů ,0% 11% 8% 5% Graf 3: Podíl rolí podle Belbina Týmové role Belbin DOK FOR INO KOO REA TYM VAC VEL 17% 9% 20% 30% 0% Poslední tabulka a graf, kterou osobnostní profil obsahoval, byl celkový průměrný podíl rolí po sjednocení všech tří výsledků a také velice důležitý údaj index vedoucího. Tento index byl spočítán tak, že se sečetly veškeré body ze všech tří částí testu přidělené k rolím formovač a koordinátor. Suma těchto hodnot se následně dala do poměru s celkovým počtem rozdělených bodů a výsledná hodnota představuje index vedoucího. Průměrný podíl rolí Průměrný podíl rolí Zkratka Podíl Role DOK FOR INO KOO REA TYM VAC VEL dokončovatel DOK 9,9% 10% formovač FOR 24,0% inovátor INO 5,7% 14% 14% koordinátor KOO 16,1% 24% realizátor REA 7,3% 16% týmový pracovník TYM 8,9% 9% 6% vyhledávač VAC 14,1% 7% vyhodnocovatel VEL 14,1% Index vedoucího* 40,1% * Jelikož je v každém testu rozdělováno rozdílné množství bodů, je nutné provést součet až po poměrném přepočtu. Graf 4: Celkový průměrný podíl rolí 32

33 Zbylá část osobnostního profilu již obsahuje jen dvě nejdominantnější role, jejich silné a slabé stránky a detailní charakteristiku každé z nich. Celý osobnostní profil včetně těchto charakteristik je možné nalézt v příloze. 12. Hrozby a rizika V této kapitole uvádím hrozby a rizika, která se mohou vyskytnout v celém průběhu životnosti týmu, tzn. od jeho vzniku, až po jeho zánik případně splnění účelu, kvůli kterému tým vzniknul. Tyto hrozby vychází z obecně známých poznatků, osobních zkušeností a rozhovorů s některými studenty v průběhu semestru. Kapitola by měla obsahovat většinu obvyklých i méně obvyklých rizik a hrozeb, není však vyloučeno, že se mohou vyskytnout ještě nějaké další. Časová náročnost Testy byly vyplňovány během výuky a to z několika důvodů. Prvním je, že všichni studenti měli stejné podmínky. Může být tento fakt kontraproduktivní? Možné to je, ale jsem přesvědčen, že množství studentů, kteří by dosáhli věrnějšího výsledku v případě, že by test vyplňovali v soukromí, je mnohem menší, než množství studentů, kteří by v důsledku této volnosti příliš rozebírali a přehodnocovali každou možnost. Nejen z osobní zkušenosti vím, že čím více nad otázkou uvažuji, tím více mám tendence body rozdělovat co nejrovnoměrněji. Pokud tedy dáme všem testovaným omezený časový interval pro vyplnění testu, chytí se těch výroků, které na ně na první pohled sedí nejvíce a taková rozhodnutí obvykle bývají nejobjektivnější. Nabídka dostupných spolupracovníků Nemálo důležitým faktorem je také prostředí, ve kterém byly testy nasazeny. Jak jsem zmiňoval v úvodu, ne všichni se snažili vytvořit tým na základě výsledných rolí ostatních studentů. Tím, že si vybírali ze skupiny lidí, ve které se nacházeli i kamarádi, které znali i z osobního života (spolužák ze střední, kamarád z koleje apod.), měli vedoucí možnost upřednostnit osobní preference vůči některým spolužákům namísto snahy získat kvalitního kolegu. S tím se bohužel nedá nic dělat a je na zodpovědnosti každého vedoucího, jakým způsobem si svůj tým sestaví. 33

34 Nekreativní technici a jiná klišé Jelikož se v tomto případě pohybujeme ve skupině lidí navštěvujících dva takřka totožné předměty, je možné předpokládat určitou odlišnost v procentuálním zastoupení jednotlivých rolí. Velký vliv na to má několik faktorů. Mezi hlavní bych uvedl, že všichni zúčastnění studují technickou školu s velikým zaměřením na informatiku. Většina zúčastněných spadá do stejné věkové kategorie a více než tři čtvrtiny z nich mají se skutečnou prací v týmu malé nebo vůbec žádné zkušenosti. Následující graf zobrazuje rozdělení bodů všech studentů předmětu A7B16INS mezi jednotlivé role. Mezi nejméně zastoupené role patří dokončovatel a inovátor. Naopak mezi nejvíce zastoupené patří realizátor. Ostatní role mají více či méně rovnoměrné zastoupení. V případě, že bychom stejný test předložili studentům například umělecké školy lze předpokládat, že by se poměr rapidně lišil, zejména co se množství inovátorů týče Graf 5: Rozdělení bodů podle týmových rolí (FEL) Pokud se na stejné výsledky podíváme z hlediska procentuálního zastoupení, rozděleného navíc podle předmětu, na který jsou studenti zapsáni, můžeme si všimnout velice zajímavé skutečnosti. Kromě faktu, že výsledky z Fakulty elektrotechnické jsou až na drobné odchylky téměř shodné s výsledky studentů z Fakulty Informačních Technologií, je na tomto grafu mnohem názorněji vidět, že zastoupení jednotlivých rolí je i vzhledem ke zmíněným rizikům prostředí relativ- 34

35 ně rovnoměrné a každá role je zde zastoupena ve velmi podobné míře. Díky zahrnutí výsledků z Fakulty informačních technologií dokonce vidíme, že inovátor tolik nezaostává a nejslabší rolí je prokazatelně dokončovatel. 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% FIT FEL Graf 6: Procentuální zastoupení týmových rolí (FEL/FIT) Negativní či pozitivní motivace? Při hodnocení byl vyučujícími použit pozitivní i negativní způsob motivace. Pozitivní motivace byla studentům nabídnuta v podobě možnosti získat bonusové body za účast na přednáškách (účast nebyla povinná). Naproti tomu negativní motivaci představovala hrozba penalizace za nedodržení dohodnutých termínů či hrubé porušení formálních náležitostí odevzdávaných dokumentů. Tento princip obou způsobů motivace se v praxi dobře osvědčil. Žádný z týmů vysloveně neselhal. Týmy, ve kterých k penalizaci došlo, se v naprosté většině případů polepšily a na podobná selhání si po zbytek semestru daly pozor. I zde by se samozřejmě našlo několik výjimek, k tomu se však dostaneme později. Rozmanitost týmu Nyní by bylo vhodné podívat se, jaký vliv má absence dokončovatele na výsledky a hodnocení týmu. Pokud se podíváme na níže uvedenou tabulku, do které jsem zahrnul čtyři týmy s podobným celkovým hodnocením, můžeme si všimnout, že ukázkový tým č. 1 ve kterém byli dokonce tři lidé s dominantní rolí dokončovatele přesto jedenkrát penalizován byl. Zrovna tak tomu však bylo u ukázkového týmu č. 3, který dokončovatele zcela postrádal. Příčin může být 35

Organizace projektu Zásady týmové práce. Jičín, 20. - 21. 1. 2011 Blok B1

Organizace projektu Zásady týmové práce. Jičín, 20. - 21. 1. 2011 Blok B1 Organizace projektu Zásady týmové práce Jičín, 20. - 21. 1. 2011 Blok B1 Představení školitele SPF Group, v.o.s. kancelář Ústí nad Labem, Masarykova 106/129, 400 01 Ústí nad Labem kancelář Praha, Bělohorská

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 5 8 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h

Více

Pracovní tým. Dílčí studijní text pro předmět Organizační chování (doplněk k přednášce, pouze ke studijním účelům) Růžena Lukášová

Pracovní tým. Dílčí studijní text pro předmět Organizační chování (doplněk k přednášce, pouze ke studijním účelům) Růžena Lukášová Pracovní tým Dílčí studijní text pro předmět Organizační chování (doplněk k přednášce, pouze ke studijním účelům) Růžena Lukášová Pracovní tým Pojem tým je v běžném jazyce používán jako synonymum pro slovo

Více

Vedení týmů a týmová práce. Vedení týmu

Vedení týmů a týmová práce. Vedení týmu Vedení týmů a týmová práce Vedení týmu Efektivní vedení Teorie rysů Zvláštní způsob chování (GRID) Situacionalistický přístup Nové vedení (charisma) Teorie rysů Úspěšný vedoucí se vyznačuje určitými rysy

Více

Přínos týmové spolupráce. Ivana Šlaisová

Přínos týmové spolupráce. Ivana Šlaisová Přínos týmové spolupráce Ivana Šlaisová Cíl Vysvětlit pojem tým, týmová práce Upozornit na některá úskalí týmové práce Seznámit s vhodnými postupy k vytváření týmů Bc. Iva Šlaisová, Psychiatrická klinika

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

JAK VÉST SVŮJ TÝM. PhDr. František Bělohlávek, Ph.D.

JAK VÉST SVŮJ TÝM. PhDr. František Bělohlávek, Ph.D. PhDr. František Bělohlávek, Ph.D. JAK VÉST SVŮJ TÝM Vydala Grada Publishing, a. s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3256. publikaci Odpovědná

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Jak vést rozhovory s podřízenými pracovníky

Jak vést rozhovory s podřízenými pracovníky PhDr. František Bělohlávek, Ph.D. Jak vést rozhovory s podřízenými pracovníky Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako

Více

PŘEHLED PROFILŮ TÝMOVÝCH ROLÍ

PŘEHLED PROFILŮ TÝMOVÝCH ROLÍ PŘEHLED PROFILŮ TÝMOVÝCH ROLÍ Hynarová, Zdenka: Firma ukázková s.r.o. Datum sebehodnocení 12.1.2009 Sebehodnocení KF TP SP RE VZ IN MV KO US Pozorovatelé (5) VZ SP US TP MV RE KF KO IN Úhrnem VZ SP TP

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi.

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Pokyny Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Otázka číslo: 1 Lídrem je typ vedoucího, který: a) zastává

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V Jana Borůvková Anotace: Příspěvek se zabývá vyhodnocením dotazníků, které vyplňovali absolventi jihlavské U3V. V první části jsou porovnávány odpovědi absolventů jednotlivých

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

JAK VÉST SVŮJ TÝM. PhDr. František Bělohlávek, Ph.D.

JAK VÉST SVŮJ TÝM. PhDr. František Bělohlávek, Ph.D. PhDr. František Bělohlávek, Ph.D. JAK VÉST SVŮJ TÝM Vydala Grada Publishing, a. s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3256. publikaci Odpovědná

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser VEDENÍ LIDÍ A PRACOVNÍCH SKUPIN 1. Vedení lidí jako manažerská funkce 2. Pracovní motivace 3. Způsoby a metody vedení lidí 4. Autorita a pravomoc manažera

Více

Psychologie výběru zaměstnanců

Psychologie výběru zaměstnanců Psychologie výběru zaměstnanců Vybrané otázky 2: Formulace závěrů z (psycho)diagnostiky Adaptace PhDr. Martin Seitl, Ph.D. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0138 Název projektu: Modularizace manažerského

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada...

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada... OBSAH: ÚVOD............................................................ 1 kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD............................................... 3 Základní koncept řízení porad................................................

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření)

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení elektronicky na členy asociace a vybrané manažery Datum: 7. 12. 2012 31. 1. 2013

Více

Manažerská psychologie a manažerské poradenství

Manažerská psychologie a manažerské poradenství Manažerská psychologie a manažerské poradenství Pracovní skupina a pracovní tým PhDr. Martin Seitl, Ph.D. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0138 Název projektu: Modularizace manažerského a psychologického

Více

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Týmová (spolu)práce Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Úvod Tým (staroangl.) spřežení, potah Zde: malá pracovní skupina, jejímž úkolem je komplexně a interdisciplinárně

Více

PŘEHLED PROFILŮ TÝMOVÝCH ROLÍ

PŘEHLED PROFILŮ TÝMOVÝCH ROLÍ PŘEHLED PROFILŮ TÝMOVÝCH ROLÍ Dohnal, Stanislav: Present Company Datum sebehodnocení 17.12.2006 Sebehodnocení MV IN US RE KO SP TP KF VZ Pozorovatelé (4) MV IN KF KO SP TP RE VZ US Úhrnem MV IN KO KF RE

Více

TÝMOVÉ ROLE PODLE BELBINA

TÝMOVÉ ROLE PODLE BELBINA TÝMOVÉ ROLE PODLE BELBINA Belbinova práce na Henley Management College identifikuje devět různých typů chování, každý z nich se nazývá týmovou rolí. Každá týmová role má svou vlastní kombinaci přínosů

Více

Projektové řízení. Dana Diváková

Projektové řízení. Dana Diváková Projektové řízení Dana Diváková Projektové řízení Jak úspěšně realizovat projekt? Jak se vyvarovat nejčastější chyb? Rizika v řízení projektu Jak zajistit úspěch projektu? Klást si správné otázky Jakých

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Řídící styl manažerů v kontextu organizační politiky

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Řídící styl manažerů v kontextu organizační politiky ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ OBOR PODNIKÁNÍ A ADMINISTRATIVA TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Řídící styl manažerů v kontextu organizační politiky Vedoucí diplomové práce: Autorka:

Více

MANAŽERSKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

MANAŽERSKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA PROVOZ A EKONOMIKA Katedra řízení Teze diplomové práce MANAŽERSKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI Vedoucí práce: Doc. Ing. Marie Horalíková, CSc. Vypracovala:

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Malá vůle dynamicky/rychle měnit věci. Obavy z narušení vazeb, toků, klidu. Mala odvaha pojmenovat a řešit problémy v systému a personáliích (každý

Malá vůle dynamicky/rychle měnit věci. Obavy z narušení vazeb, toků, klidu. Mala odvaha pojmenovat a řešit problémy v systému a personáliích (každý z pohledu manažera Malá vůle dynamicky/rychle měnit věci. Obavy z narušení vazeb, toků, klidu. Mala odvaha pojmenovat a řešit problémy v systému a personáliích (každý má někde kamarády). Kdo rebeluje,

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Scheinovy kariérové kotvy a jejich zastoupení u českých politiků a manažerů Úvodní studie

Scheinovy kariérové kotvy a jejich zastoupení u českých politiků a manažerů Úvodní studie Scheinovy kariérové kotvy a jejich zastoupení u českých politiků a manažerů Úvodní studie Soňa Lemrová Katedra psychologie, Filozofická fakulta UP Olomouc lemrovas@ff.upol.cz Abstrakt Volbu zaměstnání

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale School & Education Management Rating Scale Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, cílem tohoto evaluačního dotazníku je především získání objektivních informací a názorů od všech členů pedagogického

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

Příloha A: Souhlas s využitím obchodního jména GE Money bank, a.s. v diplomové práci

Příloha A: Souhlas s využitím obchodního jména GE Money bank, a.s. v diplomové práci Příloha A: Souhlas s využitím obchodního jména GE Money bank, a.s. v diplomové práci Společnost GE Money bank, a.s. tímto uděluje povolení Zbyňkovi Němcovi použít obchodní název společnosti GE Money bank,

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno,

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, VÝSTUPY PROJEKTU doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, 26.4.2016 OBSAH: 1. Východiska tvorby záznamového archu. 2. Tvorba záznamového archu a jeho ověření. 3. Návrhy metodik.

Více

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy Organizační chování Pracovní skupiny a pracovní týmy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Balíček ICN Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání Zpracoval: Dušan Hlavatý, 348467 Datum zadání práce: 13. 4. 2011 Datum odevzdání:

Více

OPTIMED. Základní východiska a cíle projektu Optimed. Jaroslav Štěrba. Optimalizovaná výuka

OPTIMED. Základní východiska a cíle projektu Optimed. Jaroslav Štěrba. Optimalizovaná výuka OPTIMED Optimalizovaná výuka Základní východiska a cíle projektu Optimed Jaroslav Štěrba Proč něco dělat s výukou na LF? Narůstající nároky na absolventy z pohledu objemu informací a dovedností, relativně

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

shine. light of change.

shine. light of change. shine. light of change. Jak rozpoznat, je-li člověk vhodný jako projektový manažer? Michael Motal Záměr Ukázat Iniciovat Jak podpořit rozhodování Jak zvážit smysluplnost investice do člověka Výměnu názorů

Více

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín KLIMA ŠKOLY Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha Termín 29.9.2011-27.10.2011-1 - Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové! Dovolte, abychom

Více

Charakteristika lidské práce. Pracoviště Pracovní prostředí Pracovní prostředky Objekty a produkty práce. Charakter pracovní činnosti

Charakteristika lidské práce. Pracoviště Pracovní prostředí Pracovní prostředky Objekty a produkty práce. Charakter pracovní činnosti A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Člověk a svět 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 k učení 6 vyhledává a třídí informace efektně je využívá v procesu

Více

Metodický list č. 1 ke kombinovanému studiu pro předmět: Bezpečnostní studia 1

Metodický list č. 1 ke kombinovanému studiu pro předmět: Bezpečnostní studia 1 Metodický list č. 1 ke kombinovanému studiu pro předmět: Bezpečnostní 1. Konzultace téma Úvod do předmětu a jeho zaměření a charakteristika v rámci studijního oboru, místo bezpečnostního manažera (specialisty)

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 21. února 2015 Dostává se Vám do rukou výstup z dotazníku Týmový profil. Tento dotazník mapuje, které z týmových

Více

Případová studie Apis zateplování oken, s.r.o. Helena Králíková

Případová studie Apis zateplování oken, s.r.o. Helena Králíková Případová studie Apis zateplování oken, s.r.o. Helena Králíková Inovace vzdělávacích programů dle požadavků podnikatelské praxe v rámci procesu stabilizace VOŠE Zlín STUDENTI A PRAXE CZ.1.07/2.1.00/32.0038

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

I. Potřeba pedagogické diagnostiky

I. Potřeba pedagogické diagnostiky I. Potřeba pedagogické diagnostiky S platností RVP ZV od roku 2007/2008 se začíná vzdělávání a výchova v základní škole realizovat prostřednictvím kurikulárního dokumentu, jehož cílem je vybavit žáka potřebnými

Více

Souběžná validita testů SAT a OSP

Souběžná validita testů SAT a OSP Souběžná validita testů SAT a OSP www.scio.cz 15. ledna 2013 Souběžná validita testů SAT a OSP Abstrakt Pro testování obecných studijních dovedností existuje mnoho testů. Některé jsou všeobecně známé a

Více

28. Školní psycholog. Anotace. Téma: systémová podpora

28. Školní psycholog. Anotace. Téma: systémová podpora 28. Školní psycholog Téma: systémová podpora Anotace Školní psycholog je poměrně nová profese, která se začala prosazovat a formovat v 90. letech minulého století. Postupně se čím dál více etabluje v praxi

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

P R O J E K T O V É Ř Í Z E N Í A M A R K E T I N G 1. Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing - VŽ 1

P R O J E K T O V É Ř Í Z E N Í A M A R K E T I N G 1. Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing - VŽ 1 P R O J E K T O V É Ř Í Z E N Í A M A R K E T I N G 1 Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing - VŽ 1 Vznik a historie projektového řízení Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW MODEL MANAŽER

HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW MODEL MANAŽER A IS IS, a.s. F l o r i á nsk é nám. 1 0 3-27 2 0 1 K l a d no - h2 k.a i si s.c z T e l., f a x: +4 2 0 312 245 8 1 8 - e -m a il: h2 k @ a i si s. c z HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW Nástroj pro hodnocení

Více

Organizační chování. Úvod do studia organizačního chování

Organizační chování. Úvod do studia organizačního chování Organizační chování Úvod do studia organizačního chování Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Tým company - sledování rizik

TÝMOVÝ VÝSTUP. Tým company - sledování rizik TÝMOVÝ VÝSTUP Tým company - sledování rizik Týmový profil CÍLOVÁ SKUPINA PRO TÝMOVÝ VÝSTUP ČLENOVÉ SKUPINY: kalna@company.com (Kamila Kalná) licha@company.com (Lucie Lichá) mala@company.com (Eva Malá)

Více

Nabídka vzdělávání zaměstnanců financovaného ze zdrojů EU Realizátor projektů ESF: Školamanažerskéhorozvoje rozvoje s.r.o. ro Představení Školy manažerského rozvoje založena v roce 1995 s posláním šířit

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 11 a 12 Řízení od nástupu anglické průmyslové

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie FF UP Assessment/ Development centre Definice pojmu KOMPETENCE KOMPETENCE: Schopnost člověka

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

Můj přístup ke koučování. Petr Mateřánka

Můj přístup ke koučování. Petr Mateřánka Můj přístup ke koučování Petr Mateřánka 1 Obsah 1. O koučinku 2. Můj koučovací nástroj 3. Parametry realizace 4. Postup realizace 2 1. O koučinku NEPOUTÁM POZORNOST NA PROBLÉM, ALE NA ŘEŠENÍ. Velmi účinný

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název

Více

Sekce B: Výzkum a inovace na VŠ a výzkumných pracovištích a spolupráce s podnikatelskou sférou

Sekce B: Výzkum a inovace na VŠ a výzkumných pracovištích a spolupráce s podnikatelskou sférou Inovační fórum Sekce B: Výzkum a inovace na VŠ a výzkumných pracovištích a spolupráce s podnikatelskou sférou 10. 1. 2008 Výzkum a inovace na VŠ a výzkumných pracovištích Roztříštěnost financování snižuje

Více

6. Jaký s vidíte největší problém s s italským managementem? " # Jazyková bariéra Odlišná mentalita Rozdílná koncepce zaměření firmy Malý vliv zaměstn

6. Jaký s vidíte největší problém s s italským managementem?  # Jazyková bariéra Odlišná mentalita Rozdílná koncepce zaměření firmy Malý vliv zaměstn Tento dotazník slouží účelu vypracování mé diplomové práce na téma: Vnímání vybraných hledisek kvality života pracovníky podniku střední velikosti ve vztahu k podnikové kultuře. Dotazník je anonymní, nebude

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

Renáta Bednárová, Petr Sládek. Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno

Renáta Bednárová, Petr Sládek. Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno Renáta Bednárová, Petr Sládek Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno Cíle Úvod Cíle projektu Charakteristika e-kurzu Několik poznámek k pedagogickému šetření Využití e-kurzu v praxi Možnosti

Více

Management Podklady do školy

Management Podklady do školy Management Podklady do školy 1 Management a jeho úloha v organizaci 1.1 Definice pojmu management Celá řada odborných knih, příspěvků apod. dokladuje, že pojem je velmi často používaný, protože mnoho autorů

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu EPC(Event driven Process Chains) s funkcemi, událostmi, organizačními jednotkami

Více

Psychometrie on-line

Psychometrie on-line Psychometrie on-line LMC: Dva roky na trhu psychodiagnostiky Počet firem - 300 Počet použitých nástrojů 10 500 Počet otestovaných lidí 4 500 Poměr dotazníky vs testy - 60 : 40 % Každých 13 sekund je ve

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS RODINA DĚTI A MLÁDEŽ

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS RODINA DĚTI A MLÁDEŽ SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS RODINA DĚTI A MLÁDEŽ Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené pracovní skupiny. V oblasti sociální služeb bylo definováno

Více

Příklad dobré praxe XX

Příklad dobré praxe XX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XX pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Význam teambuildingu. Kdy jej uskutečnit Závazek. Teambuilding 1

Význam teambuildingu. Kdy jej uskutečnit Závazek. Teambuilding 1 Význam teambuildingu Kdy jej uskutečnit Závazek Teambuilding 1 Teambuilding workshop Je užitečný pro odborníky, kteří hledají nové strategie, techniky a prostředky teambuildingu Umožňuje řídícím manažerům,

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

Vedení skupiny. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Vedení skupiny. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vedení skupiny Mgr. Monika Havlíčková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti ovlivňuje činnost skupiny a hraje ústřední roli při určování cílů, hodnot a norem skupiny. Nakonečný

Více

Vedení pracovníků a koordinace jejich práce je základní činností manažerů na všech úrovních. Nejlépe to však je vidět u mistrů a vedoucích oddělení.

Vedení pracovníků a koordinace jejich práce je základní činností manažerů na všech úrovních. Nejlépe to však je vidět u mistrů a vedoucích oddělení. Vedení lidí Vedení pracovníků a koordinace jejich práce je základní činností manažerů na všech úrovních. Nejlépe to však je vidět u mistrů a vedoucích oddělení. Tato funkce zahrnuje schopnost, dovednost

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Výrobní podnik při současných tržních podmínkách SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 Osnova tématu: 1. Globální pohled na svět, společnost a ekonomiku

Více