Sestavení projektového týmu (Psychologické aspekty a porovnání přístupů rigorózních a agilních metodik)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sestavení projektového týmu (Psychologické aspekty a porovnání přístupů rigorózních a agilních metodik)"

Transkript

1 (Psychologické aspekty a porovnání přístupů rigorózních a agilních metodik) Jiří Svoboda katedra informačních technologií VŠE Praha Abstrakt: Pro úspěch projektu je velmi důležité nepodcenit pozici projektového manažera a zvolit takovou osobnost, která dokáže sestavit fungující tým. Proto je dobré mít alespoň základní povědomí o psychologii a teorii týmových rolí. V článku jsou uvedeny požadavky na roli projektového manažera, různá pojetí této role, předpoklady pro vytvoření dobrého vývojového týmu a rozdíly v přístupu tradičních a agilních metodik k lidskému faktoru. Klíčová slova: projektové řízení, projektový manažer, tým, týmové role, Belbinovy týmové role, sestavení týmu, agilní metodiky, extrémní programování Abstract: For achieving the successful project is essential not to underestimate the position of project manager and choose the right person, who is able to build up an effective team. Therefore it s good to have at least a basic know-how in psychology and theory of team roles. In this article you can find requirements identified for an project manager role, different concepts of this role, prerequisites for setting up a good development team and the distinctions between the approach to the human factor of classic and agile methodologies. Keywords: project management, project manager, team, team roles, Belbin team roles, building up a team, agile methodologies, extreme programming 1. Úvod V této práci bych se rád pokusil o přiblížení problematiky sestavování projektových týmů s důrazem na využití psychologických poznatků. Zaměřím se na osobnost projektového manažera, požadavky na tuto roli a sestavení optimálního projektového týmu zejména z pohledu osobnostních profilů členů týmu. Při obsazování rolí v každém projektu, ať už jde o roli projektového manažera nebo o role v řešitelském týmu, stojí obvykle na prvním místě odborné znalosti a předpoklady, což má samozřejmě své logické opodstatnění. V této práci chci ale poukázat zejména na druhou oblast, podle které by měli být členové týmů vybíráni. Touto oblastí je výběr na základě psychologických znalostí. Psychologie je samozřejmě věda velmi obsáhlá, proto se budu soustředit jen na základní přístupy z psychologie osobnosti, týmů a typologie týmových rolí, které mohou být široce využívány při řízení projektu v praxi. V posledních letech se pod rostoucím tlakem, zejména na rychlost, začínají prosazovat nové přístupy k vývoji software, proto se pokusím porovnat pojetí řízení lidských zdrojů a týmů u agilních a klasických, rigorózních metodik, které je velmi rozdílné. 100 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2009

2 2. Projektový manažer a různá pojetí této role v současném IT prostředí Projektový manažer zásadním způsobem ovlivňuje celý projekt ve všech jeho fázích. Na schopnostech a osobnosti vedoucího projektu závisí velkou měrou úspěch vedeného projektu. Přijetí této role znamená akceptování obrovské zodpovědnosti v mnoha případech i za situace a stavy, které je velmi těžké nebo dokonce nemožné ovlivnit. Zodpovědnost projektového manažera má přitom řadu podob, jde o zodpovědnost vůči samotnému projektu, o dodržení projektové specifikace, časového harmonogramu, metodických postupů, řízení lidských zdrojů a rizik, dokumentace a mnoha dalších atributů každého projektu. Další oblastí zodpovědnost vůči vlastnímu týmu a schopnost efektivně a úspěšně řídit tým, je pro výsledek projektu klíčová. Projektový manažer musí být rovněž zodpovědný vůči klientovi a vůči vlastnímu managementu, musí mít schopnost a odvahu pravdivě reportovat jak dobré, tak i špatné zprávy, které zpravidla vždy i v případě dočasného zatajení nakonec vyplují na povrch, to vše vyžaduje v této roli silnou osobnost. Aby pracovník na pozici projektového manažera, svoji roli zvládl je důležité naplnění co nejvíce z následujících bodů: Osobnostní charakteristiky: silná, zodpovědná osobnost, připravena nést zodpovědnost za výsledky své práce výborné komunikační a organizační dovednosti, používané směrem dovnitř projektu k vlastnímu týmu, tak i navenek vůči klientům a managementu vlastní firmy vůdcovské schopnosti, schopnost motivovat, zde bych rád uvedl klasickou definici Yance Packarda: Leadership is the art of getting others to want to do something that you believe should be done. Tvrdé dovednosti: znalost projektového managementu, metodik, postupů, případné certifikace (např. Prince2, PMI) odborné znalosti odvětví a prostředí, ve kterém se projekty realizují Výše uvedené vlastnosti a znalosti jsou platné obecně, podíváme-li se ale na roli projektového manažera v každodenní praxi a v různých firmách, velmi se liší. Do ICT oblasti spadá velké množství činností, které jsou velmi různorodé. Rozdílné budou tedy požadavky na projektového manažera ve velké firmě pro projekty vyjádřené řádově stovkami až tisíci mandayů (MD) a jiné budou požadavky na projektového manažera ve firmě vyvíjející internetové produkty, což je tématem následující podkapitoly. 2.1 Požadavky na projektového manažera v internetové firmě Specifikujme si nejprve prostředí internetové firmy, kterým se budeme zabývat. Popsanou strukturu a způsob práce jsem pozoroval u řady menších a středních internetových firem, proto ji budu považovat v této kapitole za výchozí. Na níže uvedeném schématu jsou zobrazeny nejdůležitější role při zpracování zakázky, account manažer se zákazníkem vyjednává o uspokojení jeho potřeb realizací SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

3 Jiří Svoboda zakázky - typicky formou projektu. Poté nastává čas pro specifikaci projektu, kdy se připravuje zadání včetně realizačních dokumentů, na tom se spolu se zákazníkem a account manažerem podílí významnou měrou i projektový manažer. Je to z toho důvodu, že ve většině případů zákazník, ani klient nemají potřebné odborné znalosti pro přípravu takové specifikace, ze které bude možné vyjít při analýze a vlastním návrhu aplikace. Projektový manažer v tomto organizačním uspořádání tedy často plní i roli odborného konzultanta. Kromě toho samozřejmě pracuje s vývojovým týmem, kde může zároveň plnit roli tým leadera, obzvlášť v případě menších projektů. Šipky ve schématu znázorňují komunikační toky, zákazník primárně komunikuje s account manažerem, ten předává informace a požadavky projektovému manažerovi, který komunikuje napřímo s vývojovým týmem. Account manažer je odfiltrován, až na výjimečné případy, od vývojového týmu. Tyto výjimky posuzuje projektový manažer. Samozřejmě probíhají projektové schůzky, kterých se někdy zúčastňuje i klient a kde může být přítomen i zástupce vývojového týmu (pokud je to žádoucí). Je zřejmé, že v tomto případě budou akcentovány jiné vlastnosti projektového manažera, než když je řízení projektu více procesně formalizováno, což zpravidla ve velkých firmách je. V případě popsané internetové firmy nebo firmy s obdobnou organizační strukturou, považuji za klíčové tyto dovednosti a schopnosti: organizační a analytické myšlení otevřená dynamická osobnost (důležité pro dotažení projektu do úspěšného cíle) komunikační schopnosti, projektový manažer musí zvládnout být prostředníkem mezi vývojovým týmem a account manažerem, musí se umět diplomaticky pohybovat mezi těmito póly s často naprosto odlišnými názory a úrovněmi znalostí, takže jde často o práci pod velkým tlakem schopnost řídit tým vybudovat si odpovídající postavení v týmu, ideálně pomocí přirozené autority, zde jde o časté vykonávání role team leadera u některých projektů 102 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2009

4 zodpovědnost a spolehlivost znalost principů projektového řízení odborné znalosti 2.2 Požadavky na projektového manažera ve velkých firmách Pojetí role projektového manažera se v menších firmách oproti velkým firmám poměrně liší. Čím více se pohybujeme od malých projektů k velkým, tím je projektové řízení více procesně formalizováno. Zatímco v mnoha internetových projektech se doba dodání měří v týdnech a desítkách MD, za velké projekty můžeme považovat projekty trvající řadu měsíců až let se stovkami a tisíci MD. Z velkého rozsahu vyplývá nutnost mít projekt co nejvíce pod kontrolou, což je podporováno nastavenými procesy a použitím metodik. Metodik pro řízení projektu je poměrně velké množství a pokrývají celou škálu různých druhů projektů, ať jde o přizpůsobivější metodiky podporující agilní přístupy k vývoji (zpravidla využívající iterativní vývoj), nebo o velmi robustní a rigidní metodiky pro vývoj softwaru, kde jsou podrobně popsány všechny fáze a dokumenty, které se musí průběžně vytvářet (příkladem je metodika Rational Unified Process - RUP). Stejně jako se od sebe liší pojetí různých metodik, liší se i postoje samotných projektových manažerů k těmto metodikám. Tyto postoje jsou závislé na osobnostním profilu, řada lidí má schopnost být dobrým koučem a dobře reagovat na ad hoc vzniklé problémy a mají vrozené předpoklady být leadery, v tom případě je pro ně často obvykle vysoká formalizace a metodiky s mnohdy vysokým počtem různých dokumentů svazující. Na opačném pólu stojí osobnosti, které se díky formalizaci cítí jistější a vysoký podíl každodenní až úřednické práce jim nevadí. Z výše popsaných příkladů vyplývá, že při efektivním výběru projektového manažera je důležité si uvědomit, na jaký typ projektů bude nasazen a jaký způsob řízení po něm bude vyžadován. Je proto vhodné znát osobnostní zaměření a dbát na něj při obsazování této role. Od člověka, který bude mít každodenní vnitřní nechuť k práci, se nedají očekávat vynikající výsledky. Představme si situaci, kdy projektového manažera čeká první schůzka s řídící komisí, kde čeká několik lidí od zákazníka v různých rolích (např. sponzor, koordinátor, klíčový uživatel, vedoucí informatiky) a kolegové z dodavatelské firmy (např. zástupce vedení, vedoucí analytik). Pokud projektový manažer nedokáže na této schůzce získat důvěru všech zúčastněných, bude se mu v průběhu projektu velmi těžko získávat (je to i tím, že lidé při svém vnímání dají velmi mnoho na první dojem, který se utváří v několika prvních sekundách kontaktu) a tato důvěra mu bude chybět při pozdějším reportování nepříznivých událostí, které se v projektu určitě vyskytnou. Stejně tak jako mít schopnost získat si důvěru, je důležité zvládnutí komunikace s lidmi, kteří mají mnohdy velmi nízkou úroveň odborných znalostí. Na první pohled to může být samozřejmý požadavek, ale řadě lidí schopnost vysvětlit složitější problém laikům chybí. Pro projektového manažera na velkých projektech považuji za důležité tyto dovednosti a schopnosti: organizační a analytické myšlení schopnost prosadit sebe a své požadavky v nepřátelsky naladěném prostředí SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

5 Jiří Svoboda komunikační schopnosti, musí se zodpovídat řídící komisi a managementu vlastní firmy znalost metodik projektového řízení zodpovědnost a spolehlivost odborné znalosti na dostatečné úrovni 2.3 Shrnutí Při srovnání požadavků na projektového manažera v malé firmě na internetových projektech a velkých projektech, považuji za největší rozdíl důraz na schopnosti team leadera (jehož roli projektový manažer často v prvním případě zastupuje) a nutnost znalosti metodik projektového řízení v případě druhém. V prvním případě je prostředí, ve kterém se projekty realizují daleko méně formální, firemní kultura malých a internetových firem je zpravidla velmi uvolněná oproti kultuře velkých firem, kde je vše obvykle silně zprocesováno a svázáno. Proto i způsob každodenní komunikace se v obou případech liší. Pokud bych měl vybrat z výše uvedených požadavků nejdůležitější schopnost, je to podle mého názoru, vedle nezbytné úrovně odborných znalostí, umění komunikace. Pokud bude projektový manažer splňovat všechny požadavky, ale nebude umět komunikovat, zůstane to, co skutečně umí, ostatním lidem skryté, bude se mu obtížně budovat důvěra u spolupracovníků a řídící komise, což vedení projektu zbytečně komplikuje. Pokud dobrou komunikací projektový manažer ještě podpoří základními znalostmi z oboru psychologie osobnosti a psychologie řízení, má výbornou výchozí pozici pro řízení širokého portfolia projektů. 3. Tým a přístupy k práci s týmem Problematika týmu a práce s týmem je velmi obsáhlá, proto bych chtěl uvést jen základní teoretická východiska, která případnému zájemci poskytnou náměty k hlubšímu zamyšlení. Pojem tým označuje zpravidla vnitřně formálně nestrukturovanou malou skupinu lidí, kteří v jejím rámci podávají po stanovenou dobu společný výkon. Je důležité si uvědomit rozdíl mezi pojmem tým a pracovní skupina. Pracovní skupinou je ve firmě například programátorské oddělení, ve kterém je určitá vnitřní struktura (např. vedoucí programátor, senior programátor, junior programátor) a o kterém se dá předpokládat, že jeho existence je neomezená (je vázána na dobu existenci firmy). Tým, ve svém ryzím pojetí, je oproti tomu struktura vytvořená pouze dočasně, kde kromě vedoucího týmu, neexistuje žádná vnitřní organizační struktura. Dalším typickým rysem týmu je společná zodpovědnost za odvedenou práci, která vyplývá z kolektivního hledání řešení a rozhodování. Oproti tomu v pracovní skupině je každý zodpovědný jen za svůj úsek práce. [NOVY] Optimální velikost týmu závisí na konkrétním úkolu nebo projektu, obvykle se za ideální počet považuje pět až devět členů. Při sestavování fungujícího týmu je nezbytné zohlednit nejen odborná hlediska, ale i psychologická, je vhodné se potenciálních členů zeptat, s kým by chtěli a naopak nechtěli spolupracovat (čímž se chceme vyhnout antagonickým vztahům) a vypracovat jejich osobnostní profily, na základě kterých zjistíme i jejich týmové role, které nám poskytnou vodítko při skládání týmu. Pokud se nám podaří tým dobře sestavit, můžeme očekávat řadu 104 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2009

6 přínosů týmové práce, např. synergický efekt, vyšší kreativitu, brzké odhalení chyb, efektivní rozhodování (potlačují se extrémní názory), růst všech členů týmu. Speciálním příkladem týmů, které se v současné době široce využívají a jejich používání rychle roste zejména v ICT firmách, jsou virtuální týmy. Práce s virtuálními týmy je na první pohled obtížnější díky nemožnosti nebo velmi nízké dostupnosti osobního kontaktu se členy týmu v průběhu společné práce. Komunikace v takových týmech je zprostředkovaná ICT technologiemi. Virtuální týmy jsou velmi často využívány ve velkých mezinárodních společnostech, ale pracuje s nimi i řada malých firem zejména z oblasti vývoje software, kdy je nutné najímat externí specialisty, kteří často preferují určitou časovou a prostorovou nezávislost. Pro efektivní fungování virtuálního týmu je potřeba vyřešit řadu problematických oblastí, mezi které patří: motivace členů týmu (jak zajistit, aby se pracovníci opravdu cítili součástí týmu, byť virtuálního) nastavení efektivní a pružné komunikace (volba komunikačních kanálů, pravidel pro komunikaci) budování vzájemné důvěry v týmu, sdílení informací, podpora synergie kontrola odvedené práce (práce musí být často a důkladně kontrolována) Na první pohled by se mohlo zdát, že v případě virtuálních týmů, kdy komunikace probíhá zprostředkovaně, by se při sestavování týmu nemuselo dbát na psychologické profily členů týmu, podle mého názoru ale i v tomto případě pokud tým není vhodně složen z psychologického pohledu, začnou vznikat třecí plochy, které se budou kvůli ztížené komunikaci odstraňovat ještě obtížněji než u běžných týmů. Projektový manažer pracující s virtuálním týmem, by měl znát psychologickou problematiku týmu. Tyto znalosti mu umožní uvědomovat si a identifikovat jednotlivé jevy a situace, ke kterým bude v průběhu projektu docházet, což je nezbytným předpokladem pro jejich správné řešení. 4. Týmové role podle osobnostního profilu Každý člověk poté, co se stane členem týmu, začne vykazovat určité charakteristiky a bude se v týmu projevovat určitým stylem, ať už jde o komunikaci s ostatními členy týmu, nebo přístup k práci. Tyto znaky chování je možné sdružit do skupin a podle nich se dají určit typické týmové role. Výzkumem této oblasti se zabývá anglický vědec Raymond Meredith Belbin, který vypracoval koncept zahrnující devět týmových rolí [BEL]. Neznamená to ale, že každý člověk stoprocentně zapadá do dané role, často se osobnostní struktura každého jedince skládá z několika těchto rolí s různě silným zastoupením. Při budování týmu je vhodné zajistit jeho optimální složení nejen z odborného hlediska, ale i psychologického. 4.1 Role orientované na dosažení cíle Skupina těchto rolí podporuje společnou silnou orientaci na dosažení cíle a na cestu, která k cíli vede. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

7 Jiří Svoboda Formovatel (Shaper) Formovatel, neboli také usměrňovač, anglicky Shaper je obvykle dynamická osobnost, která je silně motivovaná na cíl a úspěch. Je to leader, který svoji silnou motivací uspět zpravidla přenáší i na ostatní členy týmu. Začíná být ovšem netrpělivý, pokud se dle jeho názoru věci začínají zbytečně protahovat a může mít sklony urážet ostatní. Pokud jsou v týmu dvě takto silné osobnosti, může to vést ke konfliktům a rozkladu. Realizátor (Implementer) Realizátor je spolehlivý, loajální prakticky orientovaný pracovník, který udělá přesně to, co je mu zadáno, podle svého zdravého rozumu. Pokud máme ve vývojovém týmu programátory v těchto rolích, velmi to při předcházející kvalitní analýze urychlí samotný každodenní vývoj. Nevýhodou může být určitá nepružnost a rigidita myšlení. Dokončovatel (Finisher, Completer) Pečlivý pracovník, který rád kontroluje a hledá chyby. Je svědomitý a dokáže si svoji práci rozvrhnout tak, aby stíhal termíny. Jeho práce je u vývojových projektů důležitá zejména v pozdních fázích vývoje a při testování. Slabými stránkami mohou být přílišné obavy a opatrnost, nerad deleguje, nejraději by si celou práci udělal sám. 4.2 Role orientované na myšlení a analýzu Tyto role jsou důležité jak pro správné vnitřní fungování týmu, členové týmu v těchto rolích kriticky sledují činnosti týmem vykonávané a poskytují tak důležitý feedback (zejména hodnotitel vývoje), přinášejí nové myšlenky (inovátor), nebo prohlubují odborné znalosti, které má tým k dispozici (specialista). Inovátor (myslitel, Plant) Inovátor je tvůrčí, kreativní osobností a má rád výzvy a hledání řešení problémů novými postupy. Jeho tvořivost a nové myšlenky jsou inspirativní pro celý tým. Na druhou stranu je inovátor je často zahleděný do svého světa a může pro něj být obtížné vysvětlovat své myšlenky ostatním. Rovněž se nerad zabývá detaily, které má ve stínu svých velkých myšlenek tendenci přehlížet. Hodnotitel vývoje (Monitor) Hodnotitel vývoje pozoruje bez emocí vše co se v týmu děje. Má schopnost nadhledu a komplexního pohledu na věc, díky svým analytickým schopnostem je obvykle schopen dojít ke správným a konstruktivním závěrům. Pro svůj přístup bez emocí má často problém s motivováním ostatních členů týmu a hledáním vlastní inspirace, dokáže velmi rychle zchladit nadšení, které vyplývá ze skutečností, které nejsou úplně logicky zdůvodnitelné. Specialista (Specialist) Specialista je odborník v dané oblasti, je cílevědomý a má hluboké znalosti problematiky. Rád se kontinuálně vzdělává a o své znalosti se podělí s týmem. Pokud něco neví, snaží se s chutí odpovědi nalézt. Do týmu přináší profesionalitu, zaujetí a iniciativu. 106 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2009

8 Slabou stránkou může být zájem jen o úzkou oblast a může být těžké specialistu integrovat tak, aby se cítil jako součást týmu. 4.3 Role orientované na tým Tato skupina rolí podporuje týmový přístup k práci a vnitřní organizaci týmu a tým jako celek myšlenkami z vnějšího prostředí. Koordinátor (Coordinator) Koordinátor je vyzrálý a sebevědomý, dokáže rozpoznat, co je v ostatních členech týmu, i proto je pro něho snadné efektivně delegovat práci na jiné. Usnadňuje rozhodování a pomáhá každému se soustředit na vlastní práci. Často může být formálním i neformálním vedoucím týmu. Negativní mohou být tendence delegovat všechnu práci na ostatní a může být vnímán jako manipulátor. Vyhledávač zdrojů (Resource Investigator) Vyhledávač zdrojů bývá extrovert plný entusiazmu, který dokáže vyhledávat nové příležitosti, myšlenky a kontakty. Jeho pozornost je upřena především do vnějšího prostředí, neváhá se inspirovat u ostatních a vytěžit z myšlenek a nápadů ostatních maximum pro svůj tým. Může se mu ovšem stát, že v průběhu projektu začne původní nadšení pro práci ztrácet, když opadne aura něčeho nového. Týmový pracovník (Podporovatel, Team Worker) Týmový pracovník díky své vysoké sociální inteligenci tmelí tým, dokáže zabraňovat nebo zmírňovat různé třenice, nacházet operativní řešení problematických situací vyplývajících ze sociálních interakcí. Je dobrým diplomatem, dovede se přizpůsobit a podporuje soudržnost týmu. V určitých situacích se ovšem může projevit nedostatek rozhodnosti. Výše uvedené role jsou zaměřeny převážně dovnitř týmu, existují ale i role, které jsou orientovány na interakci s vnějším okolím týmu a samotný tým např. chrání, nebo získávají nové informace. Kromě těchto vnějších a výše uvedených vnitřních týmových rolí a funkcí, existují i individuální funkce, které sloučí k uspokojení individuálních potřeb. Pokud tyto funkce nenarušují týmovou práci, měly by být tolerovány, pokud ale projevy přerostou únosnou míru, je třeba situaci řešit. Mezi takové nebezpečné funkce patří například obstrukce, agresivní chování, neúměrné sebeprosazování. 5. Sestavení optimálního projektového týmu 5.1 Projektový tým v rigidních metodikách Sestavení projektového týmu by mělo být kompetencí projektového manažera, konkrétní struktura celého projektového týmu závisí na velikosti projektu. Často používaná obecná organizační struktura projektového týmu pro větší vývojové projekty je zobrazena na následujícím schématu. Projektový manažer nese zodpovědnost za práci celého týmu a řídící proces celkově zastřešuje. Project SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

9 Jiří Svoboda leader koordinuje každodenní operativní běh projektu a přebírá zodpovědnost za část administrativy. Schéma je samozřejmě zjednodušeno, slouží zejména pro vytvoření představy a srovnání s agilními přístupy, do vývojového procesu vstupuje řada dalších rolí, např. externí konzultanti. Výše uvedená projektová organizační struktura je vhodná pro projekty vyvíjené pomocí rigorózních metodik, využívající zpravidla klasický vodopádový cyklus. V tomto prostředí se předpokládá direktivní řízení na všech úrovních, každý pracovník má své místo v procesu. Zákazník sleduje vývoj zvenku a komunikuje s projektovým manažerem zpravidla na plánovaných projektových schůzkách. Projekty se skládají z předem definovaných fází, jsou podrobně analyzovány a specifikovány, přičemž se vytvořená specifikace nemění, každá změna je problém, proto se jim snažíme zabránit. Důsledkem tohoto přístupu může být to, že jsme sice vyvinuli systém splňující specifikaci, ale požadavky uživatelů se díky měnícímu se prostředí změnily a nový systém nebude mít takový přínos, jaký byl původně očekáván. 5.2 Pojetí projektového týmu v agilních metodikách V posledních několika letech, zejména v souvislosti s obrovským rozmachem internetu, se stále důrazněji prosazují požadavky na co nejkratší dobu vývoje požadovaných aplikací, přičemž zadání se v průběhu vývoje často upravuje a mění. Klasické robustní metodiky zpravidla nejsou schopny poskytnout adekvátní podporu pro tento druh vývoje, proto jednak vznikají specializované variace, jak je RUP for Small Project, ale hlavně se objevili nové přístupy sdružené v tzv. agilních metodikách, zastřešené tzv. Manifestem agilního vývoje, pod kteréý se v roce 2001 podepsala řada uznávaných vývojářů. 108 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2009

10 Protože se dá říci, že při definování agilních přístupů se šlo až na dřeň vývojového přístupu a důraz se klade na nejnižší úroveň vývoje software, je správné složení týmu, pro úspěch vývoje těmito technikami kritické. Zásadní důraz se klade na produkt, který má přinést co nejvyšší hodnotu zákazníkovi, proto se pracuje se změnami a jsou součástí celého vývoje, jednoduchost, práce s lidským faktorem (úzká spolupráce se zákazníkem, motivace a práce s týmem). Jednoduše řečeno, dvě nejdůležitější věci jsou výsledný produkt a lidé, kteří ho vytvářejí. Vývoj zpravidla probíhá v iteracích. Modely, dokumentace, procesy musí být jednoduché a maximálně podřízeny těmto cílům, nesmějí se vytvářet jen samy pro sebe. Mezi agilní metodiky patří např. Extrémní programování, SCRUM, Test-driven development Extrémní programování Na příkladu extrémního programování bych rád ukázal nejen moderní přístupy k vývoji software, ale hlavně velkou orientaci na týmovou práci, zahrnující návody a nástroje, jak efektivní práci v týmu podporovat. Extrémní programování (XP) je metodika, která je určena do prostředí, kde není stabilní zadání, požadavky se stále mění a času na vývoj je velmi málo. Je primárně vypracována pro malé týmy od dvou do deseti členů. [KADL] Následující výčet týmových rolí, se kterými pracuje metodika Extrémní programování, jsem rozšířil o vhodné týmové role (psáno kurzívou). Kouč sleduje a analyzuje chování a komunikaci v rámci týmu, zaměřuje se na podporování efektivního fungování týmu Koordinátor, částečně formovatel Programátor není pouhý pisatel kódu naplňujícího představy analytika, musí být schopen komunikovat v rámci týmu, umět připravit návrh a provádět testování unit. Realizátor, týmový pracovník, může být i případně inovátor Tester v pojetí XP je testování zejména na programátorech, proto by tester měl se zákazníkem připravovat testy funkcionality Dokončovatel Stopař detailně sleduje každodenní průběh projektu, stanovuje časové odhady, analyzuje příčiny zpoždění, což je část práce team leadera nebo projektového manažera při použití klasických metodik Hodnotitel vývoje Konzultant klasický odborný konzultant, expert na problematiku, většinou externí, vstupuje do týmu, když jsou potřeba jeho expertní znalosti Specialista Velký šéf jakýsi sponzor použití XP metodiky, měl by zároveň motivovat lidi Vyhledávač zdrojů Zákazník je zde opravdovou součástí týmu, musí být do projektu zatažen, je to on, kdo říká, co se má programovat a je za zadání zodpovědný Jak z navržené struktury týmu vidět, autor metodiky XP Kent Beck, si je vědom toho, že komunikace v týmu je pro úspěch projektu naprosto klíčová. Proto má ve SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

11 Jiří Svoboda své metodice roli kouče, který je zodpovědný za komunikaci v rámci týmu a kontinuálně pracuje na tom, aby byla maximálně efektivní. Možná K. Beck znal Belbinovu teorii týmových rolí a zohlednil ji při sestavování týmu pro XP, protože jeho týmové role se s Belbinovými na první pohled dobře kryjí. Celá metodika XP je tedy založena na dobře fungujícím týmu, ve kterém k sobě mají jeho členové velmi blízko. To podporuje důraz na neformální komunikaci, podporu komunikačních kanálů a odstranění možných komunikačních bariér (autor se dokonce zabývá i tím, jak by měla být vybavena místnost, ve které by měl ideálně pohromadě sedět celý tým) Komunikace a motivace členů týmu Maximální usnadnění komunikace se prolíná celou metodikou a je podporováno i řadou nástrojů, jeden z těch neobvyklých je tzv. párové programování, kdy programování probíhá vždy v páru u jednoho počítače, první programátor hledá nejlepší způsob implementace stávající úlohy a zapisuje kód a druhý sedí vedle a kontroluje správnost uvažování prvního a hledá globální dopady zvoleného způsobu implementace a přemýšlí, zda neexistuje lepší způsob, tyto dvě funkce si mezi sebou libovolně vyměňují. Kromě přínosů, které jsou zřejmé (např. lepší kvalita kódu, dřívější nalezení chyb i v návrhu), ale vidím i velké nevýhody, především osobní náročnost práce tímto způsobem a samozřejmě toto zdvojení přinese zvýšené náklady, u kterých je otázka, zda vyrovnají přínosy tohoto přístupu. Přestože pro mnoho programátorů je tento způsob práce nepřijatelný, patří k základním pravidlům XP. Vytvoření týmového ducha je podporováno celkovým pojetím týmové práce, kdy jsou si všichni členové týmu rovni a měli by mít vzájemný respekt, jsou od začátku zainteresováni do projektu, není to tedy tak, že jen čekají na to, co jim řekne projektový manažer nebo team leader Rozšířené role pro vývoj internetových projektů Z výše uvedené charakteristiky XP se nabízí použití této metodiky pro internetové projekty, u kterých máme zpravidla velmi málo času, zákazník nedokáže na začátku projektu jasně specifikovat všechny požadavky a pracujeme s malými týmy. Doug Wallace pro tento případ použití XP definuje speciální role [WALL]: Stratég - komunikuje se zákazníky Grafik Programátor uživatelského rozhraní v podstatě CSS a XHTML kodér Programátor na straně serveru Rádce (mentor) rozumějící prostředí internetu, grafice i programování Tester zde je role rozšířena na testování uživatelského rozhraní a dalších specifických součásti internetového projektu Jedna z původních zásad extrémního programování je, že jednotliví členové týmu by neměli být příliš specializovaní (byť je to částečně porušeno u varianty XP pro webové projekty), nicméně pokud má být tým skutečně fungující, musí být sestaven z pracovníků s vhodným psychologickým profilem. 110 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2009

12 5.3 Shrnutí Obecně je samozřejmě správné sestavení týmu velmi důležité pro úspěch jakéhokoliv projektu, pokud ale porovnáme reálný význam a dopady při vývoji klasickými a agilními metodikami, najdeme rozdíly. Umím si představit situaci, kdy i když máme v případě použití klasických metodik špatně sestavený tým a projekt prochází řadou obtíží, dokážeme projekt s tímto týmem více či méně úspěšně dokončit. Pokud bychom ale vyvíjeli pomocí agilních metodik, kde je kladen maximální důraz na produkt a samotný vývojový tým, přičemž by tento tým fungoval špatně, ať už by důvody byly v sestavení týmu, nebo třeba v komunikaci, nebyli bychom podle mého názoru pro obrovské komplikace schopni projekt dokončit. Jedinou možností by bylo provést hlubokou analýzu příčin a bariéry efektivního fungování se pokusit odstranit, nebo vytvořit nový tým s jiným složením, který by byl schopen projekt realizovat. V případě klasického přístupu máme totiž řadu nástrojů a technik, kterými je celý vývoj důsledně svázán, což omezuje prostor pro osobnostní projevy a dobrá metodika je dle mého názoru schopna projekt udržet i v případě špatného týmu. Ovšem pro použití agilních metodik, kde je velký prostor pro jedince a jeho seberealizaci, potřebujeme pracovníky jak profesně, tak lidsky vyspělé. 6. Závěr Jak jsme si ukázali, sestavení kvalitního týmu není jednoduché a má svá pravidla. Bohužel v praxi je často pool pracovníků, ze kterého můžeme vybírat tým, velmi omezený a pokud potřebujeme vybrat pracovníka s požadovaným psychologickým profilem, je to, i díky omezené dostupnosti zdrojů na pracovním trhu, velmi obtížné a končí to kompromisy. Nicméně pokud se těmito pravidly budeme řídit, máme velkou šanci, že tým bude optimálně fungovat. Podle mého názoru jsou tyto přístupy při sestavování projektových týmu i následném řízení projektu velmi často opomíjeny, ať už z neznalosti nebo nedostatku zdrojů, což je škoda, protože při jejich využití se nám otevírá cesta k hladšímu a kvalitnějšímu průběhu projektu. Použité zdroje [NOVY] NOVÝ, Ivan. BEDRNOVÁ,Eva. Psychologie a sociologie řízení. 2. vyd. Praha, Management Press s. ISBN: [KADL] KADLEC, Václav. Agilní programování. 1. vyd. Brno, Computer Press s. ISBN: [WALL] WALLACE, Doug. Extreme Programming For Web Projects. Boston, USA, Addison-Wesley s. ISBN-10: [BEL] BELBIN: The home of Belbin Team Roles [online] [cit ]. Dostupné na <http://www.belbin.com> [XP] XProgramming.com an Agile Software Development Resource [online] [cit ]. Dostupné na <http://www.xprogramming.com> SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

Vedení týmů a týmová práce. Vedení týmu

Vedení týmů a týmová práce. Vedení týmu Vedení týmů a týmová práce Vedení týmu Efektivní vedení Teorie rysů Zvláštní způsob chování (GRID) Situacionalistický přístup Nové vedení (charisma) Teorie rysů Úspěšný vedoucí se vyznačuje určitými rysy

Více

Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio

Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio Radek Maca NIDM Obsah prezentace Vize aneb modely budoucnosti škol Škola jako učící se

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

Zuzana Šochová 30.10.2008. MFF Modelování a realizace softwarových projektů

Zuzana Šochová 30.10.2008. MFF Modelování a realizace softwarových projektů Zuzana Šochová 30.10.2008 1 Metody řízení projektů Týmová spolupráce Agilní metody Scrum proces Backlog úloh a odhady Jak plánovat Tým a zákazník 2 Executive support User involvement Experienced project

Více

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování X36SIN: Softwarové inženýrství Životní cyklus a plánování 1 Kontext Minule jsme si řekli, co to je deklarace záměru, odborný článek, katalog požadavků, seznam aktérů a seznam událostí. Seznam aktérů a

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Příloha A: Souhlas s využitím obchodního jména GE Money bank, a.s. v diplomové práci

Příloha A: Souhlas s využitím obchodního jména GE Money bank, a.s. v diplomové práci Příloha A: Souhlas s využitím obchodního jména GE Money bank, a.s. v diplomové práci Společnost GE Money bank, a.s. tímto uděluje povolení Zbyňkovi Němcovi použít obchodní název společnosti GE Money bank,

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

PROBLÉMY A SPECIFIKA VÝVOJE SOFTWARE

PROBLÉMY A SPECIFIKA VÝVOJE SOFTWARE PROBLÉMY A SPECIFIKA VÝVOJE SOFTWARE Vývoj prvních programů byl prováděn nadšenci, programy byly šité na míru. Žádná metodika vývoje SW v té době neexistuje. Vývoj SW byl vnímán jako výzkum. Cíl, co bude

Více

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Týmová (spolu)práce Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Úvod Tým (staroangl.) spřežení, potah Zde: malá pracovní skupina, jejímž úkolem je komplexně a interdisciplinárně

Více

Řízení reálných projektů, agilní metodiky

Řízení reálných projektů, agilní metodiky Agent Technology Group Katedra kybernetiky Fakulta elektrotechnická - České vysoké učení technické Praha, 2009 Osnova Lze vyvíjet software bez metodiky? - bohužel ano menší komerční firmy (zejména vývoj

Více

D1 Trvalá organizace

D1 Trvalá organizace Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! D Útvarové a procesní řízení D1 Trvalá organizace Toto téma obsahuje informace o trvalé organizaci, jejích základních principech a prostředí.

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech,

Více

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU Název pracovní pozice Funkční skupina / platová třída Druh smlouvy Značka Uzávěrka pro podání žádostí Místo výkonu práce Platnost

Více

Procesní přístup k projektům informačních systémů. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

Procesní přístup k projektům informačních systémů. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Procesní přístup k projektům informačních systémů RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Jaká byla moje cesta k zavedení a užití procesních prvků při řízení projektů veřejných informačních systémů se zaměřením

Více

ROLE ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE. duben 2012 (c) Radek Maca

ROLE ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE. duben 2012 (c) Radek Maca ROLE ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE duben 2012 (c) Radek Maca Ze Postavení procesu integrace ICT ve škole ředitel Užší vedení Zástupci, vých. poradce, koordinátoři ŠVP, ICT Vedoucí - metodici vzděl. oblastí

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Neurolingvistické programování. Facilitace a moderování - vedení týmových porad. Obchodní dovednosti. Kompetentní manažer

Neurolingvistické programování. Facilitace a moderování - vedení týmových porad. Obchodní dovednosti. Kompetentní manažer Příloha č. 5: Tabulka pro výpočet nabídkové Název kurzu Vedení a koučink zaměstnanců Time management Work-life balance pro manažery Koučink pro manažery Principy motivace týmu a sebemotivace Komunikační

Více

Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly. Základní pojmy. Proces integrace služeb ICT

Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly. Základní pojmy. Proces integrace služeb ICT Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly Poskytnout informace o rolích jednotlivých osob ve škole při procesu integrace ICT do života školy. Kromě základního rozdělení rolí budou uvedeny konkrétní

Více

Standardy projektového řízení

Standardy projektového řízení Standardy projektového řízení Project Management Body of Knowledge Aktuálně pátá verze Zaštítěn Project Management Institute (PMI) V ČR Česká komora PMI Partner Studentského klub projektového řízení Rozšířen

Více

shine. light of change.

shine. light of change. shine. light of change. Jak rozpoznat, je-li člověk vhodný jako projektový manažer? Michael Motal Záměr Ukázat Iniciovat Jak podpořit rozhodování Jak zvážit smysluplnost investice do člověka Výměnu názorů

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Pracovní tým. Dílčí studijní text pro předmět Organizační chování (doplněk k přednášce, pouze ke studijním účelům) Růžena Lukášová

Pracovní tým. Dílčí studijní text pro předmět Organizační chování (doplněk k přednášce, pouze ke studijním účelům) Růžena Lukášová Pracovní tým Dílčí studijní text pro předmět Organizační chování (doplněk k přednášce, pouze ke studijním účelům) Růžena Lukášová Pracovní tým Pojem tým je v běžném jazyce používán jako synonymum pro slovo

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

Integrace ICT do prostředí MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz

Integrace ICT do prostředí MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz Integrace ICT do prostředí MŠ Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz Svět technologií našich dětí Jaké technologie využívají, obklopují je v reálném světě? S čím přicházejí děti do kontaktu? myšlenková

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

Projektové řízení. Dana Diváková

Projektové řízení. Dana Diváková Projektové řízení Dana Diváková Projektové řízení Jak úspěšně realizovat projekt? Jak se vyvarovat nejčastější chyb? Rizika v řízení projektu Jak zajistit úspěch projektu? Klást si správné otázky Jakých

Více

B2 Organizace jako systém

B2 Organizace jako systém Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B2 Organizace jako systém Toto téma obsahuje informace o způsobech a přístupech k řízení organizace jako

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 8. DISPOZICE PROJEKTU, MANAŽER PROJEKTU, ČLENOVÉ PROJEKTOVÉHO TÝMU, PLÁNOVACÍ PROCES Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

Agile Software Development

Agile Software Development Agile Software Development Agile Software Development Jiri Fabian www.jirifabian.net O čem to bude O metodologiích RUP Agile XP Scrum Co je softwarový vývoj Umění? Manufaktura? Modelování? Co je softwarový

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V ORGANIZACI JAK SE EFEKTIVNĚ DOMLUVIT A ZÍSKAT INFORMACE 1. KOMUNIKAČNÍ PROCES 2 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMUNIKACE 4 3. FORMÁLNÍ A

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B5 Program Téma obsahuje informace o programech a programovém řízení a klade si za cíl především vysvětlit

Více

Organizace projektu Zásady týmové práce. Jičín, 20. - 21. 1. 2011 Blok B1

Organizace projektu Zásady týmové práce. Jičín, 20. - 21. 1. 2011 Blok B1 Organizace projektu Zásady týmové práce Jičín, 20. - 21. 1. 2011 Blok B1 Představení školitele SPF Group, v.o.s. kancelář Ústí nad Labem, Masarykova 106/129, 400 01 Ústí nad Labem kancelář Praha, Bělohorská

Více

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Milena Tvrdíková Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky, VŠB- Technická Univerzita Ostrava Sokolská třída 33. 701 21Ostrava 1 milena.tvrdikova@vsb.cz Ve vyspělých

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

Agile. nejžádanější způsob vývoje software. Tomáš Tureček. Business consultant, Lean&Agile coach Tieto tomas.t.turecek@tieto.com

Agile. nejžádanější způsob vývoje software. Tomáš Tureček. Business consultant, Lean&Agile coach Tieto tomas.t.turecek@tieto.com 2010 Tieto Corporation Agile nejžádanější způsob vývoje software Tomáš Tureček Business consultant, Lean&Agile coach Tieto tomas.t.turecek@tieto.com 2012 Tieto Corporation Tieto Aktivity ve více než 20

Více

PROGRAM KONFERENCE RŮZNÉ ROLE ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY

PROGRAM KONFERENCE RŮZNÉ ROLE ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY PROGRAM KONFERENCE RŮZNÉ ROLE ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY 1) Slavnostní zahájení 2) Václav Trojan Vrána s pozlacenýma nohama Zástupce ředitele je dosud teoreticky neuchopená funkce v české škole. Na jedné

Více

Metodika analýzy. Příloha č. 1

Metodika analýzy. Příloha č. 1 Metodika analýzy Příloha č. 1 Příloha č. 1 1 Účel dokumentu Dokument popisuje závaznou metodiku systémové analýzy, je upraven na míru pro prostředí Podniku. Dokument je provázán s Podnikovou analýzou,

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Úvod do problematiky vývoje Vývoj informačních systémů

Úvod do problematiky vývoje Vývoj informačních systémů Úvod do problematiky vývoje informačních systémů Vývoj informačních systémů Management Klasický management - slouží k udržování a rozvíjení zavedených systémů, které jsou prostředkem pro nepřetržitou,

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_04_STYLY ŘÍZENÍ_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: ICT - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.3.2012 Plánovaný stav k 28.2.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Absolvováním modulu získáte :

Absolvováním modulu získáte : Vzdělávací moduly a workshopy: NARATIVNÍ MANAGEMENT a SYSTEMICKÉ FIREMNÍ KONSTELACE - jako nástroj řešení firemních problémů, firemních strategií, utváření funkčních firemních leverage, řešení vztahových

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 únor 2010 - leden 2012 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen na prohloubení

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše Hlavní funkce Řízení portfolia projektů Podpora pro Demand Management a prioritizaci Podpora pro rozhodování při plánování releasů aplikací Přehled

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ,

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, 2015 1 5/ Řízení rizika na úrovni projektu, podniku a v rámci corporate governance. BIVŠ, 2015 2 Definice projektu říká, že se jedná o činnost, která

Více

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi.

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Pokyny Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Otázka číslo: 1 Lídrem je typ vedoucího, který: a) zastává

Více

Co je to referenční byznys?

Co je to referenční byznys? Co je to referenční byznys? Referenční byznys je způsob získávání nových klientů/zákazníků prostřednictvím referencí neboli doporučení. Tato forma zajišťování nových kontaktů je velmi přínosná především

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci

Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci 1 Obsah Manažerské Shrnutí... 3 Definice projektu rámcová část... 3 Stručný kontext realizace projektu... 3 Cíle

Více

Informační technologie požadavky a realizace vzdělávacího procesu

Informační technologie požadavky a realizace vzdělávacího procesu Informační technologie požadavky a realizace vzdělávacího procesu Jaroslav Zelený, IBM ČR, Lubomír Popelínský, MU FI Jaroslav Zelený, IBM ČR 2010 IBM Corporation Obor informačních technologií prochází

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Zvládnu to sám nebo potřebuji pomoc?

Zvládnu to sám nebo potřebuji pomoc? Zvládnu to sám nebo potřebuji pomoc? Lekce 25: Kdy využít externí firmu a co to pro mě znamená Jak na dotace z ESI fondů, PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D. Obsah lekce Co mi může přinést externí firma Co nemůže

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Projektová dokumentace pro tvorbu internetových aplikací

Projektová dokumentace pro tvorbu internetových aplikací Projektová dokumentace pro tvorbu internetových aplikací Tomáš Kuthan PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Bakalářská práce stanovuje vzor pro vytváření projektové dokumentace internetových

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vymezeni, historie a vývoj managementu

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vymezeni, historie a vývoj managementu Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vymezeni, historie a vývoj managementu Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013

Více

Seminární práce Vývoj informačního systému. Manažerská informatika 2 Ing. Miroslav Lorenc

Seminární práce Vývoj informačního systému. Manažerská informatika 2 Ing. Miroslav Lorenc Seminární práce Vývoj informačního systému Manažerská informatika 2 Ing. Miroslav Lorenc Vypracoval: Jan Vít (xvitj17) LS 2007/2008 1. ÚVOD...3 1.1. POPIS PROJEKTU...3 2. OBSAH PROJEKTU...3 2.1. SEZNAM

Více

Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W

Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Osnova přednášky Co to je softwarové inženýrství Softwarový proces Metodika a metoda Evoluce softwarových

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Systémy pro podporu rozhodování. Hlubší pohled 2

Systémy pro podporu rozhodování. Hlubší pohled 2 Systémy pro podporu rozhodování Hlubší pohled 2 1 Připomenutí obsahu minulé přednášky Motivační příklad Konfigurace DSS Co to je DSS? definice Charakterizace a možnosti DSS Komponenty DSS Subsystém datového

Více

T E O R I E M A N A G E M E N T U

T E O R I E M A N A G E M E N T U T E O R I E M A N A G E M E N T U 9 ZS, akad.rok 2014/2015 Teorie managementu - VŽ 1 Aspekty organizační struktury Při návrhu organizační struktury se vychází z pěti hlavních aspektů : 1) Specializace

Více

MD-10- Organizování-5.Delegování

MD-10- Organizování-5.Delegování MD-10- Organizování-5.Delegování 5. Delegování 1. ÚVOD Rozložení kompetencí formou centralizace, nebo decentralizace má poměrně trvalý charakter. Manažerská praxe však nutně potřebuje organizační nástroj,

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Případová studie O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita Aplikace O2 Univerzita jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Aplikace O2 Univerzita Vzdělávání je pro naši firmu jedním ze základních pilířů, bez

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie FF UP Assessment/ Development centre Definice pojmu KOMPETENCE KOMPETENCE: Schopnost člověka

Více

Jak správně psát scénáře k případům užití?

Jak správně psát scénáře k případům užití? Jak správně psát scénáře k případům užití? Autor RNDr. Ilja Kraval 2007 http://www.objects.cz K napsání tohoto článku mne inspiroval tento mail: Dobrý den pane Kravale, chci Vás poprosit o radu, která

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. e-mail: Jan.Skrbek@tul.cz Pracovní seminář na téma SSME (služby věda, správa a realizace) 18.3.2010 Pracovní seminář na téma

Více

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Povolání: Manažer programů a komplexních projektů

Více

Příspěvek je věnován základním informacím o způsobu volby vhodné strategie řízení kontinuity činností v organizaci.

Příspěvek je věnován základním informacím o způsobu volby vhodné strategie řízení kontinuity činností v organizaci. Mgr. Monika Johaníková Ochrana & Bezpečnost 2013, ročník II., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656 Stanovení strategie řízení kontinuity činností Anotace Příspěvek je věnován základním informacím o způsobu volby

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 11 a 12 Řízení od nástupu anglické průmyslové

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Výrobní podnik při současných tržních podmínkách SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 Osnova tématu: 1. Globální pohled na svět, společnost a ekonomiku

Více

TESTUJEME OSOBNOSTNÍ PROFIL PRODUKTOVÉHO MANAŽERA JSTE OPRAVDU TI PRAVÍ?

TESTUJEME OSOBNOSTNÍ PROFIL PRODUKTOVÉHO MANAŽERA JSTE OPRAVDU TI PRAVÍ? PHARMBUSINESS MAGAZÍN PŘÍSPĚVEK CROWN PERSONNEL TESTUJEME OSOBNOSTNÍ PROFIL PRODUKTOVÉHO MANAŽERA JSTE OPRAVDU TI PRAVÍ? PROČ TESTOVAT? Názory na užitečnost osobnostního testování uchazečů o práci produktového

Více

ZD RÁMCOVÁ SMLOUVA KOMUNIKAČNÍ A MARKETINGOVÉ SLUŽBY

ZD RÁMCOVÁ SMLOUVA KOMUNIKAČNÍ A MARKETINGOVÉ SLUŽBY ZD RÁMCOVÁ SMLOUVA KOMUNIKAČNÍ A MARKETINGOVÉ SLUŽBY 5. 10. 2016 Tomáš Avrat JMK chce patřit mezi nejinovativnější regiony v Evropě. Máme k tomu produkt a strategie, tj. regionální inovační ekosystém (RIE),

Více

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem Václav Šneberger Metodika práce s kompetenčním modelem 1 Autor: Mgr. Václav Šneberger Vytvořeno v rámci projektu OPVK Podpora pedagogů koučováním jako nástroj efektivního řízení procesů ve školách MSK,

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015 Lukáš Hula Východiska Zahraničí Česká republika Přehled Proč hovoříme o výchově k podnikavosti? Protože podnikatelé jsou páteří ekonomiky Protože

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

kapitola 2 předprojektová fáze 31

kapitola 2 předprojektová fáze 31 OBSAH 6 projektové řízení Předmluva 3 Kapitola 1 Základní pojmy a východiska 13 1.1 Úvod do řízení projektů 14 1.1.1 Co je to projektové řízení 14 1.2 Základní pojmy projektového řízení 17 1.2.1 Projekt

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY. 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz

INFORMAČNÍ SYSTÉMY. 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz INFORMAČNÍ SYSTÉMY 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz PŘEDNÁŠEJÍCÍ Jiří Mráz Production Coordinator UNICORN jiri.mraz@unicorn.cz AGENDA Informační a komunikační technologie (ICT) podniku Informační systémy Zakázkový

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

Firemní e-learning - bez learningu?

Firemní e-learning - bez learningu? Firemní e-learning - bez learningu? Mgr. Petr Janoch Ústav pedagogických věd FF MU E-learning E + LEARNING Výzkum v Alfa Housing Středně velká firma Různá pracoviště na území ČR Kvalitativní výzkum Rozhovory

Více

Association for the advancement of Cost Engineering International (AACE) Australian Institute of Project Management (AIPM) English Association of

Association for the advancement of Cost Engineering International (AACE) Australian Institute of Project Management (AIPM) English Association of Association for the advancement of Cost Engineering International (AACE) Australian Institute of Project Management (AIPM) English Association of Project Managers (APM) Association for Project Management

Více