Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence"

Transkript

1 Úvod Tato brožura vznikla v rámci realizace projektu. Tento projekt byl realizován od ledna 2010 do srpna 2012 a jeho výstupem bylo vypracování čtyř vzdělávacích modulů pro další. zkušeností různých vzdělávacích institucí u nás i v zahraničí. Uvedené zkušenosti absolventů kurzů svědčí o aktuálnosti a potřebě právě v těchto oblastech. První část brožury se věnuje obecně dalšímu, jeho zařazení do systému v České republice a srovnává účast dospělých na dalším u nás a v ostatních zemích v Evropě. Další část brožury již poskytuje informace o nově vytvořených vzdělávacích modulech. Každý modul je přiblížen samostatně co do tématu a průběhu kurzu, ke každému tématu jsou pak uvedeny příklady

2 Odborný rozvoj zaměstnanců Další Další v České republice a v Evropě Odborný rozvoj zaměstnanců Odborný rozvoj zaměstnanců upravuje zákoník práce ve své desáté části nazvané Péče o zaměstnance. Podle tohoto zákona zahrnuje odborný rozvoj zejména školení a zaučení, odbornou praxi absolventů škol, prohlubování kvalifikace a zvyšování kvalifikace. Za prohlubování kvalifikace se považuje její průběžné doplňování, kterým se nemění její podstata a které umožňuje zaměstnanci výkon sjednané práce. Za prohlubování kvalifikace se považuje také její udržování a obnovování. Zaměstnanec je povinen prohlubovat si svoji kvalifikaci k výkonu sjednané práce a zaměstnavatel má právo uložit zaměstnanci účast na školení, studiu či jiných formách přípravy k prohloubení jeho kvalifikace. Účast na školení nebo jiných formách přípravy anebo studiu za účelem prohloubení kvalifikace se považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat, stejně tak náklady vynaložené na prohlubování kvalifikace je povinen hradit zaměstnavatel. Zvýšením kvalifikace se rozumí změna hodnoty kvalifikace, zvýšením kvalifikace je také její získání nebo rozšíření. Za formy zvyšováním kvalifikace je považováno studium,, školení, nebo jiná forma přípravy k dosažení vyššího stupně vzdělání. Pokud je zvyšování kvalifikace v souladu s potřebou zaměstnavatele a zaměstnavatel se studiem zaměstnance souhlasí, je povinen poskytnout zaměstnanci alespoň minimální zákonem stanovené úlevy. Jedná se zejména o placené pracovní volno, které má umožnit řádné plnění studijních povinností. Po dobu tohoto volna má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy nebo platu. Za těchto okolností je pak zaměstnavatel oprávněn sledovat průběh a výsledky zvyšování kvalifikace. Může také se zaměstnancem uzavřít písemnou kvalifikační dohodu, ve které se zaměstnanec zaručí výměnou za umožnění zvýšení kvalifikace setrvat u zaměstnavatele po smluvenou dobu. V případě, že by zaměstnanec chtěl ukončit pracovní poměr dříve, než je sjednáno v dohodě, byl by povinen uhradit zaměstnavateli jeho náklady na zvýšení kvalifikace. V případě, že zaměstnavatel usoudí, že studium zaměstnance neodpovídá jeho potřebám, nemá zaměstnanec ze zákona nárok na žádné úlevy. Zaměstnanec tak musí studovat pouze ve svém volném čase.

3 Odborný rozvoj zaměstnanců Další Další v České republice a v Evropě Další Pod pojmem další se rozumí vzdělávací aktivity, které nejsou počátečním m. Za počáteční je považováno, které je uskutečňováno ve všech typech základních a středních škol, vyšších odborných školách a studium v akreditovaných studijních programech uskutečňovaných vysokými školami nebo jejich součástmi. V oblasti se můžeme také setkat s pojmem celoživotní. Celoživotním m se rozumí takové druhy vzdělání, které doplňují, prohlubují, obnovují nebo rozšiřují znalosti, dovednosti a profesní kvalifikaci účastníků tohoto. Může být realizováno buď v rámci formálních institucí (školy s akreditovanými programy), nebo neformální a informální cestou. Formální učení probíhá ve vzdělávacích institucích a vede k získání uznávaných certifikátů a kvalifikací. Neformální učení stojí ze své podstaty mimo školy, probíhá vedle hlavních vzdělávacích systémů a zpravidla nevede k získání formalizovaného certifikátu. Může být poskytováno na pracovišti, prostřednictvím občanských organizací nebo prostřednictvím organizací a služeb, které vznikly se záměrem doplňovat formální systémy. Je organizované a systematické. Informální učení je součástí každodenního života. Nemusí být na rozdíl od formálního a neformálního učení učením záměrným. S jeho výsledky se nepočítá při získávání kvalifikace vůbec, přestože představuje velký potenciál učení. Důvodem pro vstup do celoživotního vzdělání je především zvýšení vlastní ceny na trhu práce, což zejména v době ekonomické krize je velmi rozumný způsob reakce na tuto nelehkou situaci. Kromě zvýšení kvalifikace, osvojení hlubších či nových znalostí z daného oboru, je součástí rozvoje člověka i podpora dalších profesních kompetencí, zejména rozvoj komunikativních dovedností, zvýšení sebejistoty, zlepšení schopnosti pro týmovou spolupráci, apod. Mimoto celoživotním m může člověk získat další motivaci k osobnímu rozvoji či si zvýšit svůj sociální statut. Celoživotní má však i velký význam pro zaměstnavatele. I jim tato forma přináší mnoho pozitiv. Zaměstnavatelé díky němu získávají lépe kvalifikované a motivované zaměstnance, kteří mohou pocházet z jejich vlastních řad. Firma tak nemusí vynakládat další prostředky na získání nových zaměstnanců, seznamovat je se zázemím firmy a i přes jejich dostatečnou odbornost je i dále proškolovat pro výkon speciálních úkolů. Tím se také zvyšuje konkurenceschopnost dané firmy a roste produktivita práce zaměstnanců. V neposlední řadě je potřeba zmínit i lepší image firmy, k němuž přispívají zaměstnanci lépe vzdělaní a schopní adaptovat se na nové technologie a technologické postupy, metody práce atd. Další má pozitivní dopady i v širším společenském měřítku. Je považováno za efektivní nástroj, který může přispívat ke zlepšení ekonomických a sociálních podmínek v ČR. Může účinně napomoci růstu konkurenceschopnosti a podporovat rozvoj a růst ekonomické dynamiky.

4 Odborný rozvoj zaměstnanců Další Další v České republice a v Evropě Formy mohou např. být: specializační zajišťované vysokými školami a vyššími odbornými školami navazující na získanou odbornou způsobilost k výkonu povolání, účast v kurzech, odborné stáže, účast na školicích akcích jazykové kurzy atd. Další může být uskutečňováno prezenční nebo kombinovanou formou, distanční formou či pomocí e-learningu. Další a jeho podmínky je samostatně upraveno např. pro pedagogické pracovníky, pracovníky v sociálních službách, zdravotnický personál, policisty nebo ozbrojené složky.

5 Odborný rozvoj zaměstnanců Další Další v České republice a v Evropě Další v České republice a v Evropě Adult Educational Survey Výzkum o Vzdělávání Dospělých V roce 2008 se Český statistický úřad (ČSÚ) připojil k Výzkumu o dospělých (AES - Adult Education Survey - realizovaný EUROSTATem) s cílem zjistit, jaká je situace v oblasti dospělých. Výzkum byl proveden ve 29 státech Evropské unie, zemí EFTA (Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko) a zemí kandidátů. Účast na dalším byla v tomto případě definována jako počet osob ve věku 25 až 64 let, které se vzdělávaly v posledních čtyřech týdnech před realizací šetření. V ČR se v roce 2008 úspěšně podařilo zvýšit účast cílové populace na dalším, když indikátor vztažený k celkové populaci dané věkové skupiny vzrostl z 5,7 % v roce 2007 na 7,8 % v roce Ovšem v roce 2009 došlo opět k poklesu v účasti na dalším na 6,8 %. V roce 2010 lze v ČR opět sledovat vzestup účasti na dalším, v posledních čtyřech týdnech před realizací šetření se vzdělávalo 7,5 % populace ČR. Celkově se Česká republika pohybuje pod průměrem Evropské unie, s výjimkou regionu Praha. Region Severozápad, kam spadá Ústecký kraj, je mírně nad republikovým průměrem. Tabulka č. 1: Účast dospělých ve věku let na podle NUTS regionů CZ EU (27) 9,4 9,3 9,1 EU (15) 10,8 10,7 10,4 ČR 7,8 6,8 7,5 Praha 12,3 10,8 12,1 Střední Čechy 7,3 6,6 6,5 Jihozápad 7,5 6,1 6,3 Severozápad 7,1 7,1 7,7 Severovýchod 7,0 6,2 7,4 Jihovýchod 7,5 6,4 6,2 Střední Morava 8,2 5,4 8,8 Moravskoslezsko 5,2 5,7 5,4

6 Odborný rozvoj zaměstnanců Další Další v České republice a v Evropě European Union Labour Force Survay (EU LFS) Evropský Výzkum Pracovní Síly EU Labour Force Survay je výzkum na velkém výzkumném vzorku domácností, který poskytuje detailní roční a čtvrtletní data ohledně zaměstnanosti, nezaměstnanosti a nečinnosti. Výzkum je prováděn na 1,5 milionu respondentů každé čtvrtletí. Z tohoto výzkumu vyplynuly též následující údaje ohledně dospělých. Tabulka č. 2: Podíl dospělé populace na dalším v letech Tabulka č. 3: Participace na dalším v roce 2009 a 2010 v zemích EU

7 Zjednodušeně lze říci, že formy se liší podle míry a charakteru kontaktu lektora s účastníkem. Na jedné straně je tedy přímý kontakt lektora s účastníkem, tím je tzv. prezenční forma studia. Na druhé straně je nepřímý kontakt lektora s účastníkem, např. prostřednictvím počítače či e-lerningu, to je tzv. distanční. Mezi těmito póly se nachází tzv. kombinovaná forma výuky, která je kombinací bezprostředního a zprostředkovaného kontaktu lektora s účastníkem. Její snahou je zvýšit podíl individuálního studia na celkovém objemu. Realizuje se např. kombinací různých seminářů a následného individuálního studia. vyučování, projektové vyučování (založené na řešení komplexních teoretických nebo praktických problémů na základě aktivní činnosti účastníků vzdělávací akce) a další. Mezi formy výuky, se kterými se můžeme v praxi setkat, patří například jednodenní školení, krátké internátní kurzy, semináře, studijní skupiny, studijní zájezdy, korespondenční kurzy, frontální (hromadné) vyučování, skupinové a kooperativní vyučování, individualizované a diferencované

8 Metodou se rozumí postup k určitému cíli, je spojená s naplňováním stanovených vzdělávacích cílů, s optimálním zvládnutím obsahu a realizuje se v rámci dané vzdělávací formy a za určitých výukových situací a podmínek. Neexistuje jediná správná nebo univerzální metoda některé se užívají při předávání či osvojování vědomostí a znalostí, jiné při zvládnutí dovedností a rozvoji schopností, jiné při ovlivňování postojů a hodnotové orientace. Až do konce 60. let minulého století byly metodické možnosti pro poměrně skromné. Případová studie byla po dlouhou dobu jedinou reálnou participativní metodou, která se používala v manažerských školách vedle tradičních metod. Dnes může vzdělavatel napočítat více než sto metod a technik popsaných v knihách a učebnicích. Důvodem pro takový rozvoj především participativních metod je skutečnost, že víme více o procesu učení. Rozvoj metod je však také důsledkem reakce na metody, ve kterých je vzdělávaný převážně pasivní. Při firemním zaměstnanců jsou používané různé metody, jež jsou vybírány podle obsahu a cíle. Každá metoda má své přednosti a zápory. Důležitý je správný výběr tak, aby zvolená metoda napomohla co nejlépe k naplnění stanoveného učebního cíle. Existuje mnoho klasifikací výukových metod. Lze je dělit např. podle míry participace účastníka, podle přístupu lektora k účastníkovi, podle vztahu k praxi účastníka atd. Zde zmíníme základní klasifikaci podle typu výuky. Klasické výukové metody využívají jazykovou komunikaci, názorné ukázky a činnostně orientovaný přístup k získání praktických zkušeností: metody slovní přednáška, práce s textem, vysvětlování, rozhovor, metody názorně demonstrační předvádění a pozorování, práce s obrazem, instruktáž, metody dovednostně praktické napodobování, experimentování, produkční metody. Aktivizující výukové metody - přispívají k překonání zavedených stereotypů, které přinášejí tradiční (klasické) výukové metody. Jsou inovativní a alternativní. Inovací rozumíme přinášení nových prvků do tradiční výuky, která se stává efektivnější. Podstatou aktivní výuky je větší samostatnost a angažovanost studujících. Ti jsou zodpovědní za své studium, a proto také motivovanější. Velký důraz je kladen na samostatné myšlení a řešení problémů. Z aktivizujících výukových metod jsou nejběžnější: metody diskusní, metody huristické, řešení problémů, metody výukových her (interakční, situační, inscenační, didaktické), projektová metoda, skupinové práce, metody zkušenostního učení (zážitková pedagogika).

9 Komplexní výukové metody mají narozdíl od výše zmíněných metod celostní (komplexní) charakter. Rozšiřují se o prvky organizačních forem a další didaktické prostředky. Jedná se zejména o metody: frontální výuka, skupinová a kooperativní výuka, partnerská výuka, individuální a individualizovaná výuka, samostatná práce účastníků vzdělávací akce, kritické myšlení, brainstorming, projektová výuka, výuka dramatem, otevřené učení, učení v životních situacích, televizní výuka, výuka podporovaná počítačem, sugestopedie a superlearning, hypnopedie. Z aktivizujících a komplexních metod jsou nejčastěji využívány: Situační metody vycházejí z konkrétních příkladů z praxe a umožňují využívat vědomostí a dovedností dospělých účastníků. Tím je aktivizují, získávají ke spolupráci, podporují rozvoj jejich tvořivosti, ale také jejich rozhodovací dovednosti a tvorbu hodnotových soudů. Inscenační metody a hry spočívají v inscenování určitého problému. Účastníci na této inscenaci aktivně participují obvykle dochází k výrazné identifikaci účastníků se svěřenými rolemi. Tyto metody výrazně přispívají k rozvíjení rozhodovacích dovedností a uplatňování hodnotových soudů, kultivaci a rozvíjení intelektuálních schopností spolu s emocionální a volní stránkou jejich osobnosti. Rovněž rozvíjejí schopnosti týmové s dosažením synergie, senzitivity, flexibility, odstraňují bariéry tvůrčího myšlení a zvyšují emocionální inteligenci. Případové studie pomáhají rozvíjet analytické myšlení, schopnost nalézt řešení problému a sociální myšlení pří týmové spolupráci. Kladou mimořádné požadavky na přípravu i na moderátora. Většinou se používají při manažerů a tvůrčích pracovníků. Brainstorming je velmi účinná metoda přinášející nové nápady a alternativní přístupy k řešení problémů. Podporuje kreativní myšlení. Hraní rolí je metodou vyloženě orientovanou na rozvoj praktických schopností účastníků, od kterých se vyžaduje značná aktivita a samostatnost a současně potřebná dávka hravosti. Účastníci na sebe berou určitou roli a v ní poznávají povahu mezilidských vztahů, střetů a vyjednávání. Scénář role jim přitom může ponechávat větší či menší prostor pro dotváření role, nicméně vždy je nutné řešit konkrétní situaci. Metoda je zaměřena na osvojení si určité sociální role a žádoucích sociálních vlastností. Učí samostatně myslet, reagovat a v neposlední řadě ovládat své emoce. Vyžaduje pečlivou organizační přípravu a na lektory klade náročné požadavky. Workshop je variantou případových studií. Praktické problémy se v tomto případě řeší týmově a z komplexnějšího hlediska. Poskytuje příležitost dělit se o nápady při řešení každodenních reálných problémů a posoudit problémy z různých úhlů pohledu. Je vhodným nástrojem výchovy k týmové práci.

10 E-learning je jedna z nejmodernějších metod. Zjednodušeně lze říci, že jde o efektivní využívání informačních technologií v procesu. Pomocí něho lze vytvářet ucelené prezentace a kurzy a ty pomocí elektronického přenosu dat předkládat posluchačům. Lze jej též využít jako testovací prostředí znalostí.každý kurz má své diskusní fórum, které slouží pro podporu diskuse, výměny názorů a zkušeností. E-learning jistě nemůže nahradit plně prezenční formu kurzů. Určitě není vhodný pro témata vyžadující větší míru interakce mezi přednášejícím a účastníky. Také vyžaduje větší míru odpovědnosti účastníků k vlastnímu učení. Přednášející nebo lektor má jen velmi omezenou možnost, jak kontrolovat výkony účastníků. Mezi nesporné výhody e-learningového studia patří možnost přizpůsobit studium svému časovému rozvrhu, možnost studovat jinak nedostupné obory a možnost studovat doma. Zkušenostního učení, nazývané též zážitková pedagogika, outdoor training, adventure education či školení hrou je taková forma výuky, kde na základě her a jiných pohybových aktivit účastníci učí různým dovednostem, dovednostem, např. hledání optimálního řešení nějakého úkolu, umění koordinovat nějakou činnost, komunikovat se spolupracovníky atd. Jedná se o velmi efektivní metodu, avšak velmi náročnou na přípravu a rovněž finančně nákladnou. Vyučovací metody dle zapamatovatelnosti Podle různých průzkumů týkajících se efektivity zapamatování učiva se zjistilo následující. Zapamatujeme si: 5 10 % toho, co slyšíme, 15 % toho, co vidíme, 20 % toho, co současně vidíme a slyšíme, 40 % toho, o čem diskutujeme, 80 % toho, co přímo zažijeme nebo děláme, 90 % toho, co se pokoušíme naučit druhé.

11 Volba metody Pestrá nabídka výukových metod nutně vede k jejich výběru pro aktuální cíle, který ovšem nemůže být prováděn libovolně či nahodile, ale musí vycházet z logiky věci a objektivních kritérií. K těmto kritériím patří zejména cíl a obsah výuky a také vzdělávaný objekt, ať už jde o žáka či účastníka. Z dalších kritérií se nejčastěji uvádějí: Zákonitosti výukového procesu, a to obecné i speciální (logické, psychologické, didaktické). Cíle a úkoly výuky, vztahující se zejména k práci, interakci, jazyku. Obsah a metody daného oboru zprostředkovaného konkrétním vyučovacím předmětem. Úroveň fyzického a psychického rozvoje žáků/účastníků, jejich připravenost zvládat požadavky učení. Zvláštnosti třídy, skupiny žáků/ účastníků, např. hoši/muži dívky/ženy, různá etnika, formální a neformální vztahy v kolektivu. Vnější podmínky výchovně-vzdělávací práce, např. geografické prostředí, společenské prostředí, hlučnost okolí, technická vybavenost školy atd. Hodinová dotace předmětu a doba výuky (ráno, odpoledne, blokové učení apod.) Osobnost učitele, jeho odborná a metodická vybavenost, zkušenosti, pedagogické mistrovství atd. Je však třeba vyvarovat se přecenění výukových metod, aby se neztratily ze zřetele ostatní komponenty výuky a neupřednostnila se forma nad obsahem.

12 Další Projekt Další Vzdělávací služby v oblasti primárního získání, udržení a rozvoje odborných kompetencí poskytuje v regionu řada vzdělávacích institucí. Nabídka jednotlivých subjektů je ovšem roztříštěná (jimi nabízené aktivity si často vzájemně konkurují) a zájemce o účast v dalším tak často nemá možnost porovnat několik nabídek, které by mu umožnily vybrat si pro zapojení tu, která nejlépe odpovídá jeho individuálním potřebám a možnostem. Je proto důležité upozornit na existenci integrovaných portálů, které obsahují rozsáhlé databáze aktuálních kurzů, resp. databáze subjektů, které jsou v oblasti aktivní. Mezi portály s nejširší databází nabídky lze zařadit: portál Educity.cz (www.educity.cz) - jeho provozovatelem je společnost IVITERA a.s. nabízí více než kurzů, vzdělávacích a poradenských akcí pro firmy i jednotlivce od více než poskytovatelů z celé republiky i Slovenska, databáze ta obsahuje i většinu významných vzdělávacích příležitostí v Ústeckém kraji portál DAT CZ (www.eu-dat.cz) jeho provozovatelem je společnost TREXIMA, spol. s r.o. i tento portál obsahuje databázi akcí profesního v České republice

13 Další Projekt Projekt Cesta ke Vzdělávání v Ústeckém Kraji Pro Ústecký kraj, který působí v roli zprostředkujícího subjektu pro Prioritní osu 1 Počáteční, oblast podpory 1.3 Další pracovníků škol a školských zařízení a Prioritní osu 3, oblast podpory 3.2 nabídky, je na období alokováno téměř 51 milionů Euro, tedy přibližně 1,5 miliardy korun. Pro oblast podpory 1.3 bylo celkem ve třech výzvách podpořeno 9 programů, v oblasti podpory 3.2 bylo ve dvou výzvách podpořeno celkem 33 programů. V rámci první výzvy v oblasti podpory 3.2 Podpory nabídky Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byla v lednu roku 2010 společnosti Trianon Čechy o.s. schválena Krajským úřadem Ústeckého kraje žádost o finanční podporu na podaný projekt. Projekt s názvem je určen pro střední management malých a středních podniků a pro nižší a střední management a majitele objektů v oblasti cestovního ruchu. Tvoří jej čtyři samostatné moduly. Vzdělávací modul je základní jednotkou školicího procesu, která je základem pro jeho realizaci. Modul je zpravidla omezen na jedno úzké téma výuky a zpravidla obsahuje tyto prvky: vymezení učebních cílů, cílovou skupinu adresátů výuky, učivo, vzdělávací formu, didaktické metody realizace modulu, vyučovací pomůcky, organizační zajištění, způsoby ověření znalostí účastníků a předepsanou pedagogickou dokumentaci. Vytvořené vzdělávací moduly v rámci projektu v Ústeckém kraji se obsahují vždy čtyři části. První důležitou částí jsou vypracovaná učební skripta k daným tématům, ze kterých si účastník kurzu srozumitelnou a čtivou formou zopakuje nejdůležitější informace. Neméně důležitou součástí modulů je soubor psychologických her, pracovních textů a případových studií k jednotlivým tématům. Tento materiál je pomůckou pro lektora, který vhodně využívá dané hry a texty v průběhu výuky, účastníci využívají části, které jsou určeny pro ně. Ke komplexní podobě vzdělávacího modulu nepochybně patří časový harmonogram jednotlivých vzdělávacích dní, kde jsou k jednotlivým aktivitám a tématům přiřazeny metody výuky a učební a výukové pomůcky a přetištěná power-pointová prezentace. Název projektu: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.06/ Typ projektu: Zdroj financování: fondy EU, OP VK, prioritní osa 3 Cíle projektu: Vytvořit a pilotně ověřit čtyři vzdělávací moduly:,,,, a to především prostřednictvím zážitkových, interaktivních metod. Realizátor projektu: Trianon Čechy, o.s. Zahájení projektu: leden 2010 Ukončení projektu: srpen 2012 Projektový manažer: Ing. Jitka Nouzová, Mgr. Miloslav Voldřich Více informací o projektu:

14 IQ nebo EQ? Kurz emocionální Vliv emoční na pracovní výkon IQ nebo EQ? Nemáte-li své emoční schopnosti pod kontrolou, nemáte sebeuvědomění a nejste schopni zvládnout své stresující emoce, pak nemůžete vyvinout dostatečnou empatii a nemůžete udržovat funkční vztahy. Je pak zcela jedno, jak jste chytří. Nikam to nedotáhnete. Daniel Golema Jen ten, kdo tomuto pojmu rozumí, může z emocionální profitovat.

15 IQ nebo EQ? Kurz emocionální Vliv emoční na pracovní výkon Inteligence - z latinského - inter-legere - rozlišovat, poznávat, chápat, je rozumová schopnost řešit nově vzniklé nebo obtížné situace, učit se ze zkušeností či se přizpůsobit novým okolnostem. Je podmíněna schopností správného určení podstatných souvislostí a vztahů, pomocí nichž řešíme nové problémy a orientujeme se v nastalých situacích. Je geneticky podmíněná, ale můžeme ji rozvíjet získáváním zkušeností a procvičováním modelových situací. Jednoduše lze inteligenci definovat i takto: Inteligence je schopnost jedince odpovídat na podněty z okolního světa nejlepším možným způsobem. Inteligence je od svého počátku měření a i nadále ztotožňována se školní úspěšností. Vynálezce prvního použitelného testu byl francouzský psycholog Alfred Binet, který dostal zakázku na vytvoření inteligenčního testu od francouzského ministerstva školství, aby nalezl způsob, jak včas rozpoznat žáky, kteří nemohou dobře zvládat požadavky základní školy. Podle úloh v testu Binet odlišoval děti, které ve svém věku byly schopny vyřešit úkoly odpovídající jejich věku, děti, které toto schopné nebyly a děti, které vyhovovaly i nárokům pro starší děti. První test na měření vznikl před více než sto lety, přesně v roce Inteligenční kvocient je na základě Binetových testů poměrem mentálního a biologického věku, který se pro praktičnost tento podíl násobí stem. Průměrná hodnota IQ tedy leží u hodnoty 100. Vzhledem k obecné definici musíme vzhledem k nárokům okolního světa rozlišit dvě : K prvnímu druhu se nám vybaví slova jako přemýšlet, hloubat, zkoušet, sbírat fakta, logicky se rozhodovat atd. Tento druh potřebuje čas a klid. A právě tohle je to, co zdaleka při všech podnětech z okolí nemáme. Proto je člověk vybaven ještě dalším druhem. Emocionální se vyznačuje okamžitým rozhodováním, které je právě z toho důvodu nepřesné, ale přesto považováno za správné. Mnohokrát je moudřejší rychle zvolit třeba i špatné rozhodnutí než dlouho přemýšlet o tom správném. I pro nás často platí rychle je často inteligentnější než stoprocentně správně. Jsme se jisti svým rozhodováním, i když vlastně nemáme dostatek podkladů pro rozhodování. Chce si zákazník, co právě přišel do obchodu, opravdu něco koupit, nebo si jen tak krátí čas? Mám si ty boty koupit hned, nebo počkat na sezónní výprodej? Křičí na mě šéf opravdu proto, že jsem tak neschopný, nebo proto, že mu nedopadla kontrola z finančního úřadu? Často tak učiníme rozhodnutí, které nám v danou chvíli připadá jako absolutně správné. Později se ptáme sami sebe jak jsem jen mohl A právě zde je prostor pro rozvíjení emocionální.

16 IQ nebo EQ? Kurz emocionální Vliv emoční na pracovní výkon Kurz emocionální Zvýšení emocionální vede přímo ke zlepšení vnímání reality, zvýšení odpovědnosti a schopnosti motivace a sebemotivace. Toto jsou zcela klíčové faktory pro vedení i efektivní fungování všech pracovních týmů. Schopnost vnímat vlastní emoce a zacházet s nimi, je jednou ze základních pracovních kompetencí stejně tak jako umět je využívat ve prospěch věci, sám sebe motivovat a dokázat motivovat i druhé. K vedení pracovního týmu je taktéž nezbytné umět vcítit se do ostatních lidí, dokázat sladit pocity s myšlením a správně nakládat s pracovními i osobními vztahy. Emocionální schopnost uvědomovat si, využívat a ovlivňovat pocity vlastní i ostatních - je tedy důležitým předpokladem úspěšného vedenía motivace zaměstnanců. Neméně významná je pro budování osobní přesvědčivosti a důvěryhodnosti a zlepšování mezilidských vztahů na pracovišti. Tato oblast je v oblasti významným tématem zejména pro střední a vyšší management různých podniků. I v České republice se již této oblasti začíná věnovat pozornost, nicméně kurzy, které nabízí účastníkům vzdělání v oblasti emocionální, jsou soustředěny převážně až výlučně v Praze a v Brně. O potřebě snazší dostupnosti tohoto vzdělání není třeba pochybovat. Tento kurz je realizován ve třech výukových dnech po osmi hodinách, celkem tedy 24 hodin. Jednotlivé dny jsou rozděleny do samostatných bloků. V prvním dnu dojde ke vzájemnému představení účastníků kurzu a lektora, které probíhá interaktivní formou. Tato část kurzu je důležitá k navození přátelské a uvolněné atmosféry, která je nezbytná v dalších blocích programu, kdy výuka probíhá formou aktivního zapojení účastníků do výukového procesu pomocí interaktivních her, týmové práce, diskusí, prací s modelovými kasuistikami atd. V prvním dnu jsou účastníci dále seznámeni s úvodem do problematiky, se základními pojmy a usazením tématu do rámce obecné a osobnosti člověka. Druhý den jsou formou přednášek a aktivní účasti frekventanti seznámeni s pojmy emoční, emoční vlastnosti dovednosti a s emocemi. Pro každé téma je připravena skupinová hra, která umožní účastníkům zažít vykládanou látku na vlastní kůži. Ve třetím dnu jsou probírána témata jako verbální a neverbální komunikace, aktivní naslouchání, asertivita, komunikace v týmu, sociální zpětná vazba a vyjednávání. Ke každému z bloků jsou opět připraveny prezentace, výukové videonahrávky, modelové kasuistiky, skupinové hry a prostor pro diskusi.

17 IQ nebo EQ? Kurz emocionální Vliv emoční na pracovní výkon Vliv emoční na pracovní výkon Existují důkazy, které dokládají, že lidé s vyšší emoční inteligencí mají více smysluplných vztahů, jsou šťastnější, optimističtější a úspěšnější. Mimo to, mnoho výzkumů a studií po celém světě potvrzují vliv emoční na pracovní výkon a manažerské schopnosti, kvalitnější komunikaci mezi zaměstnanci navzájem i kladnou odezvu zákazníků a klientů. Zde je několik konkrétních příkladů: Studie 130 vedoucích pracovníků ukázala, že to, jak dobře lidé umí řídit vlastní emoce, determinuje to, jak ostatní lidé kolem nich jsou ochotni s nimi komunikovat a spolupracovat. (Walter V. Clarke Associates, 1997) Výzkum mezi pracovníky pojišťovací společnosti a prodejci IT ukázal, že ti, kteří měli dobré dovednosti v oblasti emoční, měli o 90 % větší šanci dokončit zaškolení a zdvojnásobit své provize z prodeje. (Hay/McBer Research and Innovation Group, 1997) Optimizmus je další emoční kompetence vedoucí ke zvýšení celkové produktivity. Noví pojišťovací poradci ve společnosti Met Life, kteří v EQ vykazovali vysoké skóre optimizmu, dosáhli v prodeji životního pojištění o 37 % lepších výsledků v prvních dvou letech, než jejich pesimističtí kolegové. (Seligman, 1990). Zkušení partneři multinárodní konzultační společnosti byli hodnoceni v EQ kompetencích s následujícím výsledkem. Partneři, kteří dosahovali skóre od průměru výše v devíti nebo více kompetencích, přinesli společnosti o 1.2 milionů dolarů vyšší zisk než ostatní. (Boyatzis,1999) Velmi úspěšní vymahači jedné velké vymáhací agentury v průběhu třech měsíců překračovali plánované cíle a dosahovali plnění na 163 %. Tato skupina byla srovnávána se skupinou vymahačů, kteří plnili na 80 % (byly o 20 % pod plánem za stejné období). Nejúspěšnější vymahači signifikantně vysoce skórovali v emočních kompetencích EQ jakými byly především sebeaktualizace, nezávislost a optimizmus. (Bachman et al., 2000).

18 IQ nebo EQ? Kurz emocionální Vliv emoční na pracovní výkon Zkušenosti absolventů kurzů a příklady dobré praxe 1. Firma Control, spol. s r.o., Šenov u Nového Jičína: Kurzy pro klíčových zaměstnanců: Kurz emoční Obsahem kurzu jsou témata: 1. proč je důležité se jí zabývat? 2. Složky emoční. 3. Využití emoční v pracovním procesu. Kvalita emoční ovlivňuje naše prožívání života (např. schopnost prožívat štěstí), ovlivňuje důvěru ve vlastní síly, schopnost motivovat sebe sama a dosahovat toho, co chceme, stejně jako jednat s druhými lidmi. Při zhruba stejné inteligenci rozhodují o úspěchu v osobním i profesním životě emoční kvality. inteligenci je možné zvyšovat tréninkem i v dospělém věku. Cílem kurzu je poznání psychické struktury osobnosti a jejího vlivu na pracovní výkon a rozvoj manažerských dovedností. 2. EXPERTIS PRAHA, spol. s r.o. Praha v manažerské praxi, emoční v denním životě manažera Koncept tréninku Leadership pracuje především s vnitřními kvalitami osobnosti a s emoční reaktivitou. Cílem je především navýšit charakterové osobnostní kvality a být tvůrcem emočního klimatu. Pozornost je směřována především do oblastí dovedností, schopností a získání příslušné kompetence. 3. Studio W, Praha Vedení lidí a emoční Kurz je určen pro manažery na všech úrovních řízení a pro další zájemce, kteří chtějí pracovat na své schopnosti zacházet dobře s emocemi při jednání s druhými lidmi. Cíl kurzu je pochopit principy efektivity vedení lidí v návaznosti na jeho emoční složku, pochopit strukturu emoční a její význam pro každodenní praxi a získat náměty pro rozvoj vlastního repertoáru práce s pocity ve vztahu k druhým. V obsahu kurz lze najít např. témata: Styly přístupů k lidem dlouhodobá Vztahová a obsahová rovina vedení lidí Vztahy a pocity emočně inteligentní vztahy Z čeho sestává emoční a jak ji rozvíjet Jak emoce vznikají, jak můžeme jejich vznik ovlivňovat a jak s nimi pracovat u sebe i u druhých Jak zvládnout náročnější situace a přitom zůstat sám sebou Možnosti zacházení s negativními pocity

19 IQ nebo EQ? Kurz emocionální Vliv emoční na pracovní výkon 5. Reed Learning Velká Británie Kurzy emoční Motto: Vybudujte silné fungující vztahy pomocí kontroly vašich reakcí Kurz je určen pro ty, kteří pracují v prostředí, ve kterém dochází k častým interakcím mezi spolupracovníky a zákazníky. Je vhodný pro všechny, kdo chtějí porozumět skryté přirozenosti sebe sama a ostatních a chtějí zdokonalit kvalitu jejich vzájemných vztahů. Kurz přináší pochopení skutečnosti, jak emoce ovlivňují pracovní výkon a vztahy na pracovišti. Ukazuje, jak mohou být emoce kontrolovány a zaměřeny na pracovní výkonnost a efektivitu ve vztazích. Kombinace vhledu, schopností a dovedností jsou procvičovány tak, že umožní výrazné zdokonalení schopností účastníků kurzu identifikovat, co je klíčové v jednotlivých situacích, a přizpůsobit tak svoje chování. V obsahu kurzu lze najít např. tato témata: Pochopení, jak emoce fungují Jak zvládnout a řídit své vlastní emoce Jak reagovat na emoce ostatních Kurz mi umožnil naučit se spoustu věcí o mně samotném a také jak prakticky využít emoční v práci. Sebereflexe a podpora vrstevníků byla tím nejdůležitějším, co mi pomohlo ohromě zdokonalit moje manažerské dovednosti. Paul H. B. Porozumění lidem i sám sobě mi dává skvělý vhled do myšlenek lidí, jejich zvyků a chování a usnadňuje způsob, jak jednat v složitých situacích. Díky za tyhle znalosti. Sandra T.

20 Řídit a vést? Kurz manažer Manažeři a Řídit a vést? Z jedné strany veďte, z druhé řiďte. Stephen R.Covey Chcete-li vybudovat velký podnik, vybudujte napřed sebe. Tomáš Baťa je vedoucí pracovník, který zodpovídá za chod dané organizace nebo její části. Aby se člověk stal manažerem, musí mít příslušné znalosti a dovednosti, a to i přesto, nebo právě proto, že pracuje prostřednictvím svých podřízených. Zodpovídá z práci, motivuje je a snaží se o soulad potřeb jejich i potřeb firmy. Tuto funkci může vykonávat jen určitý okruh lidí. Ne každý má v sobě přirozenou autoritu a dovednost vést ostatní. Mezi základní kompetence manažera patří odborné znalosti, praktické dovednosti a sociální zralost. Odborné znalosti získává především m, a to jak tradičním způsobem studia, tak následným m. Sebe, ochota zapojit se do vzdělávacích programů, vyhledávání a využívání nových poznatků to je významný rys soudobých manažerů. Výhodné je, pokud manažer disponuje kromě své odborné profese ještě dobrou orientací v dalších disciplínách. Zvláště manažeři na vyšších řídících úrovních by se měli vyznat: v příslušné provozní oblasti ekonomických záležitostech, v obchodní činnosti, v personálním řízení, měli by mít solidní právní vědomí, znalosti z oblasti ekologie. Praktické dovednosti se získávají tréninkem a praxí. V případě manažerů praktické dovednosti souvisejí se zvládnutím správných řídících praktik rozhodování, plánování, delegování pravomocí, kontrolování atd., schopností komunikace s okolím vedení rozhovoru, porady atd., metod a technik ovlivňování pracovníků přesvědčování, uplatnění autority, aktivizace pracovníků, práce v týmu, kreativita, technických dovedností souvisejících s jeho specializací, zvládnutí technických prostředků výpočetní a komunikační techniky, ským dovednostem se lze naučit a měly by se neustále rozvíjet. Jejich rozvrstvení se liší pode úrovně řízení. Sociální zralost se týká lidských, mravních kvalit lidí, zčásti dědičných, zčásti získaných výchovou. Charakterové vlastnosti jsou projevem lidské dimenze sociální zralosti manažera. Obecně lze konstatovat, že k typickým rysům patří osobnostní vlastnosti jako bezúhonnost, důvěryhodnost, poctivost, čestnost, zásadovost, zdvořilost, ohleduplnost, přesnost atd., činorodost a aktivita prezentované jako rozhodnost, svědomitost, iniciativnost, cílevědomost, vytrvalost, samostatnost, odpovědnost atd. a charisma či kouzlo osobnosti, na jehož základě se manažer může stát vůdcem ovlivňujícím svým chováním podřízené, kteří ochotně přijímají jeho myšlenky, nápady, názory, stanoviska.

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE Vyučování a učení činnost učitele činnost žáka učením si žáci osvojují vědomosti, dovednosti, návyky, ale i postoje a rozvíjí své schopnosti = kompetence veškerý vzdělávací

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

LEADREM UVNITŘ ANEB JAK NEJLÉPE VYUŽÍT SVÝCH OSOBNOSTNÍCH KVALIT K ROZVOJI ŠKOLY

LEADREM UVNITŘ ANEB JAK NEJLÉPE VYUŽÍT SVÝCH OSOBNOSTNÍCH KVALIT K ROZVOJI ŠKOLY LEADREM UVNITŘ ANEB JAK NEJLÉPE VYUŽÍT SVÝCH OSOBNOSTNÍCH KVALIT K ROZVOJI ŠKOLY Příjemce podpory SCHOLA SERVIS zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, Prostějov,

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

ČÁST II. Manažerské dovednosti

ČÁST II. Manažerské dovednosti Příloha č. 1 ODBORNÁ SPECIFIKACE ČÁST II. Manažerské dovednosti Tato část veřejné zakázky je zaměřena na realizaci kurzů Manažerské dovednosti. Veškeré výstupy týkající se předmětu výběrového řízení budou

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY.

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY. Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. POLOLETÍ 2017 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Vladimíra Hornáčková Pedagogická fakulta UHK Hradec Králové 2012 Pedagogická fakulta UHK bakalářské studium obor

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOSOCIÁLNÍ VÝCVIK

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOSOCIÁLNÍ VÝCVIK VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOSOCIÁLNÍ VÝCVIK Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Pedagogická komunikace

Pedagogická komunikace Pedagogická komunikace Organizační formy a vyučovací metody Mgr. Pavla Macháčková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Analýza nabídky a zhodnocení vzdělávacího potenciálu dalšího vzdělávání v krajích POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Beroun 2005 1 Lisabon: podporovat sdružování a vzájemnou spolupráci

Více

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Modernizace vzdělávání na základní škole (Projektový záměr) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Název programu: Řízení projektů v praxi Popište obsah jednotlivých

Více

Nabídka vzdělávání zaměstnanců financovaného ze zdrojů EU Realizátor projektů ESF: Školamanažerskéhorozvoje rozvoje s.r.o. ro Představení Školy manažerského rozvoje založena v roce 1995 s posláním šířit

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0030 Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s. Olomouc ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji aneb Lesníci pomáhají vzdělávat žáky základních škol v úctě k přírodě Prezentace

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Analýza dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Analýza dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Analýza dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji v rámci oblasti

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Metodický pokyn zapojení odborníka z praxe do výuky

Metodický pokyn zapojení odborníka z praxe do výuky POSPOLU pilotáž Registrační číslo projektu: CZ.1.07/4.1.00/33.0015 Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, p. o. Metodický pokyn zapojení odborníka z praxe do výuky Zpracoval: Ing. Pavel

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

Absolvováním modulu získáte :

Absolvováním modulu získáte : Vzdělávací moduly a workshopy: NARATIVNÍ MANAGEMENT a SYSTEMICKÉ FIREMNÍ KONSTELACE - jako nástroj řešení firemních problémů, firemních strategií, utváření funkčních firemních leverage, řešení vztahových

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Vedení týmů a týmová práce. Vedení týmu

Vedení týmů a týmová práce. Vedení týmu Vedení týmů a týmová práce Vedení týmu Efektivní vedení Teorie rysů Zvláštní způsob chování (GRID) Situacionalistický přístup Nové vedení (charisma) Teorie rysů Úspěšný vedoucí se vyznačuje určitými rysy

Více

5. Dítě jako subjekt vzdělávání, dítě se specifickými potřebami. 6. Vzdělávání dětí do 3 let. 7. Prostředí a jeho vliv na rozvoj

5. Dítě jako subjekt vzdělávání, dítě se specifickými potřebami. 6. Vzdělávání dětí do 3 let. 7. Prostředí a jeho vliv na rozvoj PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA 1 Zora Syslová OBSAH 1. Předmět předškolní pedagogiky 2. Základní kategorie a pojmy 3. Předškolní pedagog, jeho kompetence 4. Komunikační dovednosti učitelky MŠ 5. Dítě jako subjekt

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ T E Z E K D I P L O M O V É P R Á C I na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Vypracovala:

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

TALENT CAREER PROGRAM

TALENT CAREER PROGRAM TALENT CAREER PROGRAM ZJISTĚTE,CO VE VÁS JE! T&CC s.r.o. 2008 Odborný garant: Mgr. Jakub Hermánek Projektový manager ČR: Ing. Helena Mitlehnerová SR: Ing. Adela Masaryková ZAČNĚTE KARIÉRU ROVNOU U TĚCH

Více

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ 1 VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ Obsah: Výchova k volbě povolání vzdělávací cíle str. 2 Obsahové zařazení tematických okruhů str. 3 Výchova k občanství 6.- 7. ročník str. 4 Výchova k občanství 8.- 9. ročník

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Příklad dobré praxe IV

Příklad dobré praxe IV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Emoční inteligence ve firemní praxi

Emoční inteligence ve firemní praxi JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Vás zve na seminář Emoční inteligence ve firemní praxi Chcete poznat, proč jsou lidé při rozhodování ovlivněni převážně emocemi? Proč emoce tvoří základ jak tržního, tak zaměstnaneckého

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více