Autoevaluace v praxi. seminář pro vedoucí pracovníky. podzim 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Autoevaluace v praxi. seminář pro vedoucí pracovníky. podzim 2009"

Transkript

1 Autoevaluace v praxi seminář pro vedoucí pracovníky podzim 2009

2 Obsah Evaluace v pedagogické teorii a praxi podstata a cíle typy evaluace legislativní rámec evaluace v EU Autoevaluace školy Plán autoevaluace Tvorba týmu Diagnostické metody Praktická autoevaluace dle metodiky MEC Ostrava

3 Evaluace je proces systematického shromažďování a analýzy informací podle určitých kritérií za účelem dalšího rozhodování. ( Bennet 1994) proces porovnávání a vysvětlování dat charakterizujících stav, kvalitu a efektivnost vzdělávací soustavy. ( Pedagogický slovník Průcha, Walterová, Mareš 1998) Základní atributy evaluace( Autoevaluace ve školské praxi, Seberová 2008) je to proces systematický, plánovitý, cíleně řízený a objektivní posuzování nebo zkoumání hodnoty, kvality, efektivity jevů a procesů školní reality Sběr a analýza informací probíhá podle předem stanovených kriterií Evaluace není hodnocení

4 Typy pedagogické evaluace Externí evaluace - zaměřuje se na celkové fungování systému školy jako instituce, evaluační cíle jsou stanoveny zvnějšku, měřítka a kritéria jsou dána examinátorem nebo zadavatelem hodnocení. Orientace zejména na výsledky. Prováděna externími subjekty : ČŠI Zřizovatel Výhody nadhled nad dílčími problémy nezávislost evaluátorů srovnání závěrů mezi více školami Nevýhody mnohdy nepronikne k podstatě, provádí se nárazově Neodhalí příčiny problémů a výsledky jejich řešení Zaměstnanci školy se nemusí identifikovat s výsledky

5 Autoevaluace je systematickým hodnocením dosažených cílů dle předem stanovených kritérií, prováděné pracovníky školy. Je autoregulačním mechanismem vlastní pedagogické práce školy. Poskytuje zpětnou vazbu o kvalitě ( musí mít definována kritéria a indikátory - znaky) a úrovni dosažených cílů vzhledem k projektovaným cílům. Orientace na procesy Je prováděna školní komunitou Cíle jsou stanoveny zevnitř Výhody Zaměří se na problémy, která vnímá školní komunita jako podstatné Identifikace příčin, dohoda o způsobu nápravy Znalost prostředí Nevýhody může být ovlivněna osobními vztahy Všichni jsou osobně zainteresováni Chybí srovnání mezi školami

6 Srovnání Orientace na výsledky Externí evaluace Národní testy Administrativní, centrální řízení změn Centrální vzdělávání učitelů Orientace na cíl - efektivita Dělat správné věci Hledat alternativy Optimalizace prostředků Dosahovat výsledků Zvyšovat zisk Orientace na procesy Autoevaluace školy Sebehodnocení učitelů i žáků Učící se organizace Vzdělávání učitelů ve školách Orientace na činnost - eficience Věci dělat správně Řešit problémy Plnit povinnosti Redukovat náklady

7 CÍL postupné řízené zlepšování organizace zlepšování kvality Za jakých podmínek? provedena správně metodicky, prováděna pravidelně, řízena podle předem stanovených kritérií, použitelná pro rozhodování a další plánování

8 Ve kterých oblastech chceme kvalitu? Kurikulum (co a jak učíme) Klima Vzdělávací proces Výsledky Zdroje (lidské, mater.-technické, finanční) Management ŔÍZENÍ

9 Podstata procesu sebeevaluace

10

11 Legislativní rámec Zákon 561/2004 Sb., školský zákon, 12 Vyhláška 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, 8 a 9 Vyhláška 225/2009 Sb.,kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., platná od

12 Zákon 561/2005, školský zákon - 12 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY - jeden ze způsobů hodnocení školy - východisko pro zpracování výroční zprávy - podklad pro hodnocení školy ČŠI - strukturu, pravidla a termíny stanoví MŠMT

13 Vyhláška č. 15/2005 Sb.a 225/2009 Sb. 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy (1) Zaměření vlastního hodnocení školy (2) Oblasti vlastního hodnocení školy 9 Pravidla a termíny vlastního hodnocení školy

14 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy (1) Vlastní hodnocení školy je vždy zaměřeno na : a) cíle, které si škola stanovila v koncepčním záměru rozvoje školy a ŠVP, jejich reálnost a stupeň důležitosti b) plnění cílů c) oblasti uvedené v odstavci 2, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků a oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření d) účinnost opatření obsažených v předchozím vlastním hodnocení školy

15 8 (2) Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy jsou vždy : a) podmínky ke vzdělávání b) průběh vzdělávání c) podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání d) výsledky vzdělávání žáků a studentů, v případě středních škol a vyšších odborných škol také uplatnitelnost absolventů na trhu práce e) řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků f) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům

16 9 Pravidla a termíny vlastního hodnocení školy (1) Vlastní hodnocení školy se zpracovává průběžně za období 3 školních roků (2) Návrh struktury vlastního hodnocení školy projedná ředitel školy s pedagogickou radou nejpozději do konce září školního roku, v němž se má vlastní hodnocení školy uskutečnit (3) Vlastní hodnocení školy se projedná v pedagogické radě do 31. října následujícího školního roku

17 Evaluace v EU Projekt ESSE (Effective School Self-Evaluation ) Učitelé a inspektoři 14-ti školských systémů sítě SICI (konference ústředních hlavních inspektorátů v Evropě) Jeden z nejúčinnějších způsobů zlepšování kvality vzdělávání žáků je ten, když školy s přiměřenou externí podporou a stimulací samy převezmou zodpovědnost za zabezpečování kvality pomocí hodnocení své činnosti, přičemž vytvoří nezbytné plány ke zlepšení a efektivně tyto plány uplatní v praxi

18

19 Legislativní zakotvení Rakousko nepovinná, školy podněcovány k jejímu provádění Belgie ( F) nepovinná, školy musí mít vzdělávací program s opatřeními pro zlepšení kvality Dánsko povinná na VOŠ Anglie nepovinná, doporučená velmi silné postavení školských rad Flandry povinná pouze pro školy, které vzdělávají žáky se spec.vzděl.potřebami, školy podněcovány nepřímo Francie nepovinná, školy musí tvořit tzv. projekt školy ( evaluece jeho součástí) Německo 6 spolkových zemí povinně Nizozemsko nepovinná, školy mají zákonnou povinnost zachování a zlepšování kvality Severní Irsko nepřímo vyžadována při inspekci Portugalsko nepovinná, školské rady vyžadují v rámci rozvoje školy Irsko povinná Skotsko nepovinná, školy musí připravovat plán rozvoje

20

21

22

23

24 Autoevaluace školy autoevaluační projekt školy Jasně formulovat cíle a úkoly autoevaluace Jasně a srozumitelně charakterizovat prioritní problémy, jež chce škola prostřednictvím autoevaluace řešit Určit předměty evaluace ( vybrané jevy a procesy školní reality), definovat žádoucí kvalitu těchto jevů, indikátory této kvality, kritéria pro jejich posuzování Zvolit adekvátní metodologii sběru, analýzy a interpretace relevantních dat Sestavit časový plán jednotlivých kroků a postupů Rámcově vymezit úkoly členů projektové i realizační skupiny společně s jejich kompetencemi ( Autoevaluace ve školské praxi, Seberová 2008)

25

26 Metodický postup pro sebehodnocení Vytvoření evaluačního týmu Průběžný sběr dat Posouzení a bodové hodnocení ukazatelů Možnosti ověření Návrhy opatření (plán rozvoje) Zpracování zprávy

27 Jak sestavit tým? Jedna z možností podle temperamentu MBTI Myers-Briggs Type Indicator Jung Mgr.Šárka Miková, Mgr.Jiřina Stang

28 E x I Jak reagujeme,odkud získáváme podněty pro své jednání a rozhodování E ( 75 % populace) I ( 25% populace) Společenskost teritorialita Interakce soustředění Vnější vnitřní Šíře hloubka Rozsáhlý intenzivní Pestrost vztahů omezení vztahů Vydávání energie zachovávání energie Zájem o dění v okolí zájem o vnitřní procesy

29 S x I Jak shromažďujeme data a informace S (75% populace) N (25%) Zkušenost vize Minulost budoucnost Realistický spekulativní Práce inspirace Nohama na zemi hlavou v oblacích Užitková hodnota fantazie Fakta fikce Praktičnost novátorství Racionalita představivost

30 T x F Jak informace zpracováváme a rozhodujeme se T ( 50% ) F ( 50% ) Objektivita subjektivita Pravidla hodnoty Politika společenské normy Zákony polehčující okolnosti Kritéria vztahy Ráznost přesvědčování Neosobní jednání osobní vztahy Kategorie harmonie Normy dobré nebo špatné Kritika posouzení Analýza vcítění Přidělení úkolu vlastní aktivita

31 J x P Rychlost a ukončenost či otevřenost úsudku J ( 50% ) P ( 50% ) Zakořeněný putující Rozhodnutý sbírající data Pevně daný měnící se Plánování dopředu adaptování za pochodu Kontrola nad životem samovolné plynutí života Vyřešení možnost volby Rozhodování honba za pokladem Naplánováno neuzavřeno Dokončeno postupně vyplývající Definitivní zkusmý Zajistit vyčkat, co časpřinese Naléhavost času je dost Termín jaký termín? Začít moment, ještě chvíli vyčkáme

32 Temperament Dionýsos(38%) - (latinsky Dionysus, Bacchus) je v řecké mytologii synem nejvyššího boha Dia a jeho milenky Semely. Je bohem vína a nespoutaného veselí. Spojován s emocemi a chaosem. SP hráči, volnost, nevázanost Zaměření/emocionální potřeby:svoboda, nezávislost, spontaneita, radost Vize/Chování:impulsívnost,dělatlat co chci, kdy chci, uspokojování současných spíše než budoucích potřeb,rychle pracuje pod tlakem, obrovská vitalita Styl vedení:urovnávač sporů, vyjednávač Shrnutí + krizový manažer,vyjednavač - žije pouze současností, výrobce problémů

33 Apollón(12%) - syn Dia a Létó,spojován s harmonií, řádem a rozumem,vládce Múz NF idealisté, sebereflexe Zaměření/emocionální potřeby:hledání sebe sama, míru a harmonie Vize/Chování:Jak jsem se stal osobou kterou jsem? oceňuje vztahy, přátelskost, harmonii, touha inspirovat a přesvědčovat, být důležitý, hledání jednoznačné identity,zaměření na dobro v druhých Styl vedení:katalyzátor, mluvčí Shrnutí + jednání s lidmi, hledá pozitiva,demokrat, neztrácí hlavu - příliš velký důraz na požadavky okolí,malá sebedůvěra,nevidí negativa

34 Prométheus(12%) - syn Títána Íapeta a Asie Když Zeus lidem odňal oheň, navrátil mu jej trest. Každý den přilétal žravý sup a vykloval mu játra, avšak přes noc, ve které nahý Prométheus zakoušel hrozná muka, játra mu opět dorostla a jeho utrpení se příští den opakovalo NT racionálové, nteligence, kompetentnost Zaměření/emocionální potřeby:kompetence, znalosti a vedení, kontrola Vize/Chování:hledání proč to tak funguje,stanovování cílů, zlepšování, dovednosti, perfekcionismus, láska ke znalostem,objektivní, v komunikaci přímočarý a logický, neochota vyjadřovat se k samozřejmostem Styl vedení:vizionář, systémový architekt, tvůrce Shrnutí + vizionář, architekt změn,tvorba funkčního celku - po splnění úkolu ztrácí zájem, příliš orientován na intelekt,znalosti, někdy přílišné nároky na podřízené, trvalá nervozita, jednání s lidmi

35 Epimétheus(38%) - syn Títána Íapeta a Klymené. Neuposlechl rady Prométhea a vzal si za ženu Pandoru. Pandora splnila příkaz bohů: otevřela skříňku s jejich dary a všechny bědy, svízele a nemoci se rozletěly do světa. On se jí přesto nikdy nevzdal a sdílel její osud SJ strážci, řád,tradice, sounáležitost Zaměření/emocionální potřeby:odpovědnost, tradice, pořádek Vize/Chování:uchovávání a určování tradic, citlivost pro detail, víra v organizovanost světa,touha sloužit, dávat, pečovat, sdílet, vytvářet a udržovat sociální svazky Styl vedení:tradicionalista, stabilizátor, konsolidátor Shrnutí + stabilizace, vytrvalost, trpělivost, práce s daty, zdravý rozum,pravidla - nezvládnutí objektivních problémů, které nemůže ovlivnit, dlouhé rozhodování, obavy z následků rozhodnutí,nezvládá práci pod tlakem

36 MBTI Týmové role Jste týmoví hráči?

37 ESFP 13 % Na světě jsme jenom jednou Elvis Presley Liz Taylor ESTP 13 % Realismus Oskar Schindler George Patron Franklin Roosevelt Madonna ISFP 5 % Mnohé vnímat, nesvěřovat Ota Pavel F.M.Dostojevskij F.z Assisi Barbra Streisand ISTP 7 % Zkusit něco nového James Bond Clint Eastwood J.London R.Messner L.da Vinci ESFJ 13 % Host a hostitel D.Eisenhower G.Washington ESTJ 13 % Úředníci života Harry Truman Colin Powel Elizabeth I. ISFJ 6 % Smysl pro povinnost Karel Plicka Nancy Reagan Bess Truman Matka Tereza ISTJ 6 % Splnění úkolů Henry Ford I. Elizabeth II. ENTP 5 % Jedna vzrušující změna za druhou Walt Disney Kateřina II. ENTJ 5 % Přirození vůdci Eleonor Roosevelt Bill Gates Margaret Thatcher INTP 1 % Obliba v řešení problémů C.B Jung Albert Einstein Marie Curie INTJ 1 % Vše lze vylepšit Karel Marx Thomas Edison Richard Nixon K.Hepbourne ENFP 5 % Vnést do života trochu vzrušení Carl Rogers Moly Brown ENFJ 5 % Talent k řečnictví Tomáš Baťa Ronald Reagan M.L.King M.Gorbačov INFP 1 % Noblesní služba světu Jan Hus Johanka z Arku Jan Palach Jimmy Carter Abraham Lincoln INFJ 1 % Inspirace ostatním K.H.Mácha Franz Kafka J.A.Komenský C.Debussy

38 Některé diagnostické metody SWOT analýza Dotazování Pozorování Stanovování priorit Sběr dat Diskuse Dramatizace Měření Zobrazování Vedení diáře Zhotovení profilu

39 SWOT analýza SWOT 1 2 STEP Dotazování pravidla Klima Dotazník pro rodiče Otevřené otázky Sociometrie

40 Pozorování Hospitace Stanovování priorit Třídění s řazením priorit Sběr dat Portfolio školy Portfolio učitele Portfolio žáka

41 Diskuse Kolegiální hodnocení Dramatizace Vyprávění příběhu, hraní rolí Zobrazování Vedení diáře Zhotovení profilu

42 Metodika autoevaluce dle MEC Ostrava Je vytvořen soubor ukazatelů kvality školy v 6 oblastech ( dle vyhlášky ), který je nástrojem pro ověřování kvality škol umožňující všem aktivním školám: prokázat, zda a na jaké úrovni realizují v praxi škol nejdůležitější procesy, prokázat, jaké mají podmínky ke vzdělávání žáků a studentů, prokázat, jakých výsledky vzdělávání dosahují jejich žáci a studenti, disponovat podpůrnými argumenty o kvalitě škol pro žádosti o granty EU a podporu z vybraných dotačních titulů MŠMT či krajů.

43 Oblasti (dány vyhláškou MŠ) By měly vytvořeno MEC Podoblasti 28 Ukazatelů cca118 Slovních hodnocení - cca118 Ukazatele - strukturovaní prostředníci AE s cílem postihnutí úplné škály činnosti školy - mít kvalitativní i kvantitativní rozměr - být ve vztahu k cílům školy - indikovat zlepšení kvality v dané oblasti By se neměly - využívat izolovaně, ale jenom jako části souboru

44

45 POSTUP AE -krok 1 Posouzení a bodové hodnocení ukazatelů slovní hodnocení pro 4 body Pomůckou hodnocení je OBODOVÁNÍ ukazatelů za podoblast škála od nejvyššího hodnocení 4-1 x není možno hodnotit

46 Ukázka slovního hodnocení

47 Škála pro hodnocení ukazatele

48 Škála pro hodnocení - podoblasti

49 Krok 2 Možnost ověření Vypsat, na základě jakých podkladů (důkazů) bylo uděláno slovní hodnocení / přiděleny body. Existuje u všech hodnocených ukazatelů možnost ověření? Na základě definovaných důkazů znovu ověřit možnost změny prvotního hodnocení provedeného v kroku 1 / výši přidělených bodů

50 Krok 3 Návrh opatření (plán rozvoje) Dá se hodnocená oblast zlepšit? Pokud ano, jak? Navrhnout opatření pro zlepšení V případě maximálního hodnocení navrhnout opatření, jak stav udržet Zamyslet se, zda jsou navržená opatření reálná v podmínkách fungování školy (ekonomické, personální zdroje, spádová oblast žáků, ) Zamyslet se nad jinými možnostmi sběru dat (vlastní testy, dotazníky, ankety, )

51 možné Návrhy opatření doplnit vzdělání ze speciální pedagogiky, doplnit psychologa na plný úvazek, upřesnit kritéria sebehodnocení učitelů a zavést sebehodnocení periodicky, včetně vedení portfolia ze získaných prostředků od sponzorů modernizovat dílenské vybavení, posílit objem finančních výsledků produktivní práce o deset procent za rok, žádat finance od sponzorů (stejné jako v loňském roce), nalézt dva nové sponzory Terminy: Odpovědný:

52 Krok 4 Zpracování finálního znění Zprávy pro danou podoblast Naformulovat slovní verzi hodnocení podoblasti (pomůckou je slovní hodnocení pro 4 body) Východiskem jsou záznamy a poznámky z předcházejících kroků

53 Základní informace o škole do Závěrečné zprávy ( viz.výroční zpráva) Vznik, založení školy, postavení v regionu (základní demografická data) Zřizovatel (základní data) Zaměření školy typ školy (jestli bylo pozměněno zaměření - profilace kdy a jak) Vize školy (stručná charakteristika) Plán strategického rozvoje školy (stručná charakteristika + systém pravidelného sebehodnocení, zapojení osazenstva školy, vedení učitelů a žáků k autoevaluaci, komunikace se zřizovatelem a rodiči) Stupeň poskytovaného vzdělání základní úplné, neúplné, speciální, střední vzdělávání s maturitní zkouškou, střední vzdělávání s výučním listem, rekvalifikace a kurzy pro dospělé) klasické předměty a specializace oborů (poměr, výsledky), uplatňování standardů kvality Charakteristika učitelské komunity (celistvost, smysl pro neustálou změnu a novátorství) Charakteristika žákovské komunity (spolupatřičnost ke škole, vědomostní úroveň, způsobilost dalšího rozvoje vstupní a výstupní testy = přidaná hodnota školy, spokojenost s rovnou šancí přístupu ke vzdělání a možností vnitřní horizontální i vertikální migrace Technický stav budov a materiální vybavení školy (funkčnost vybavení a užívání technických prostředků a didaktických pomůcek, včetně reprodukční a výpočtový techniky)

54 Upravená kritéria pro jednotlivé typy škol Proč? Model zvyšování kvality školy pro mateřské školy základní školy střední školy a) všeobecné vzdělávání b) odborné vzdělávání

55 IS Autoeval Informační systém pro: - Elektronický záznam výsledků autoevaluace (zachování dat a archivace) - Vyhodnocení výsledků autoevaluace - Porovná výsledky s minulým hodnocením - Porovná hodnoty ukazatelů vaší školy s dlouhodobým měřením výsledků ostatních škol - Vytvoří základ pro autoevaluační zprávu

56 IS Autoeval - přehled

57 IS Autoeval - klíč

58 Grafické srovnání hodnot podoblast 1

59 Zkušenosti z praxe 100% 100% 90% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% problémy s aprobovaností problémy s tech.stavem budov problémy s did.technikou využívají doplňkovou činnost 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% sebehodnocení žáků není nebo je v začátcích malá zodpovědnost žáků za své učení 100% Žáci mají odpovědnost za své učení 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% problémy s aprobovaností problémy s dílenským vybavením nedostatečná knihovna a studovna využívají doplňkovou činnost 100% 80% 60% 40% 20% gymnázia ostatní sš 0% 0%

60 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% škola nemá zavedena portfolia žáků problémy ve spolupráci s rodiči 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% podpora školy týmové práci probíhá uvádění začínajících učitelů probíhají vzájemné hospitace mezi učiteli 10% 10% 0% 0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% kázeňská opatření převažují nad pochvalami problémy ve spolupráci s rodiči 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% vzájemné hospitace se připravují nebo aktuálně probíhají týmová práce je kladně hodnocena v rámci DVPP existují finanční a organizační problémy 0% 0%

61 100% 100% 90% 80% 70% 60% 50% nadstandardní úspěšnost v přijímacím řízení na sš snaha o sledování žáků v dalším studiu 90% 80% 70% 60% 50% optimální využití kvalifikace učitelů optimální využití ICT 40% 30% 20% 10% 0% střední školy neposkytují infomace o dalších výsledcích žáků 40% 30% 20% 10% 0% Vlastní hodnocení již má aktuální dopad na život školy 100% 90% 100% 80% 70% 60% 50% 40% využívání testů SCIO,CERMAT účast na projektech 80% 60% 40% optimální využití kvalifikace učitelů optimální využití ICT 30% 20% 20% 10% 0% 0%

62 Děkuji za pozornost.

Osm preferencí : Extroversion, Introversion, Sensing, intuition, Thinking, Feeling, Perceiving, Judging

Osm preferencí : Extroversion, Introversion, Sensing, intuition, Thinking, Feeling, Perceiving, Judging Cvičení z předmětu Management jméno a příjmení:. Téma: OSOBNÍ MANAGEMENT Podtéma : SEBEPOZNÁNÍ a SEBEOCENĚNÍ 1.) Test typologie osobnosti MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) Indikátor typu Myersové a Briggsové

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastní Při procesu sebe systematicky shromažďujeme a analyzujeme řadu informací a podkladů, včetně zpětných vazeb od i rodičů. Na začátku každého školního roku je vypracováván roční plán rozvoje. Jedenkrát

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení žáků školy je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává po celý školní rok. Je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

3.1 Historie MBTI. 3 VYHODNOCENÍ na základě MBTI

3.1 Historie MBTI. 3 VYHODNOCENÍ na základě MBTI 3 VYHODNOCENÍ na základě MBTI 3.1 Historie MBTI Šestnáct osobnostních typu z MBTI je založeno na známém výzkumu Carl Junga, Katharine C. Briggsové, a Isabel Briggs Myersové. Jung jako první rozvinul teorii,

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem Václav Šneberger Metodika práce s kompetenčním modelem 1 Autor: Mgr. Václav Šneberger Vytvořeno v rámci projektu OPVK Podpora pedagogů koučováním jako nástroj efektivního řízení procesů ve školách MSK,

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

CÍL INDIKÁTORY NÁSTROJ ČETNOST

CÍL INDIKÁTORY NÁSTROJ ČETNOST CÍL INDIKÁTORY NÁSTROJ ČETNOST EVALUACE KOMPLEXNÍ ZHODNOCENÍ PRÁCE A JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ Soulad Hodnocení hodin, znalostí a dovedností Česká školní inspekce - zpráva ČŠI škola ŠVP a RVP žáků, aktivita,

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor. Praha, 23. 10. 2013

Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor. Praha, 23. 10. 2013 Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor Praha, 23. 10. 2013 OBSAH 1. Příprava a realizace mezinárodních výzkumů v počátečním vzdělávání a v oblasti celoživotního učení 2. Národní systém inspekčního

Více

PaedDr. Jaroslav Müllner, Ph.D. Praha

PaedDr. Jaroslav Müllner, Ph.D. Praha PaedDr. Jaroslav Müllner, Ph.D. Praha 22. 4. 2016 1) Evaluace měří účinnost, efektivitu a citlivost programů, produkuje srovnávání založené na této účinnosti a používá dosažené informace pro hledání politických

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Právní vymezení pro hodnocení výsledků chování a vzdělávání žáků: 1. 51-53 zákona č. 561/2004 Sb., (školského zákona) 2. 14-16 vyhlášky č.

Více

Směrnice. pro systém ověřování kvality vzdělávání a označování značkou KVALITNÍ ŠKOLA

Směrnice. pro systém ověřování kvality vzdělávání a označování značkou KVALITNÍ ŠKOLA Směrnice pro systém ověřování kvality vzdělávání a označování značkou KVALITNÍ ŠKOLA Společnost pro kvalitu školy, z. s., Šamanova 1062/8, 700 30 Ostrava Zábřeh, tel. 733341790, email: info@kvalitaskoly.cz,

Více

Kritéria hodnocení plánu, procesu a zprávy o vlastním hodnocení školy

Kritéria hodnocení plánu, procesu a zprávy o vlastním hodnocení školy Kritéria hodnocení plánu, procesu a zprávy o vlastním hodnocení školy Představujeme vám Kritéria hodnocení plánu, procesu a zprávy o vlastním hodnocení školy. Kritéria jsou členěna podle jednotlivých oblastí

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy norma : 15/2005 typ : Vyhláška oblasti : Školy VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004 č. 15/2005 Sb.,

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Jak inovovat ŠVP. Zora Syslová

Jak inovovat ŠVP. Zora Syslová Jak inovovat ŠVP Zora Syslová OBSAH 1. Inovace ŠVP východiska, význam 2. Problémy spojené s tvorbou ŠVP 3. Obsah ŠVP a jeho inovace - podmínky - integrované bloky ŠVP - evaluace práce v MŠ 4. Revize RVP

Více

Vìnování. Tuto knihu vìnuji svým rodièùm. Anna Crkalová. Tuto knihu vìnuji své rodinì. Norbert Riethof

Vìnování. Tuto knihu vìnuji svým rodièùm. Anna Crkalová. Tuto knihu vìnuji své rodinì. Norbert Riethof Vìnování Tuto knihu vìnuji svým rodièùm. Anna Crkalová Tuto knihu vìnuji své rodinì. Norbert Riethof PhDr. Anna Crkalová PhDr. Norbert Riethof JAK ZEFEKTIVNIT PRÁCI V TÝMU Vydala Grada Publishing, a.s.

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE.

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE. DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE e-mail: krpp01@vse.cz - HOSPITACE - KVALITA VÝUKY TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) KOMPLEXNÍ ŘÍZENÍ JAKOSTI ZÁKLADNÍ PRINCIPY: orientace

Více

SMYSLUPLNOST AUTOEVALUACE ŠKOLY OČIMA ČESKÝCH ŘEDITELŮ A UČITELŮ. Mgr. Lucie Procházková Manažerka pro výzkum a analýzy projektu Cesta ke kvalitě

SMYSLUPLNOST AUTOEVALUACE ŠKOLY OČIMA ČESKÝCH ŘEDITELŮ A UČITELŮ. Mgr. Lucie Procházková Manažerka pro výzkum a analýzy projektu Cesta ke kvalitě CESTA KE KVALITĚ SMYSLUPLNOST AUTOEVALUACE ŠKOLY OČIMA ČESKÝCH ŘEDITELŮ A UČITELŮ Mgr. Lucie Procházková Manažerka pro výzkum a analýzy projektu Cesta ke kvalitě Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Dotazník pro zřizovatele škol

Dotazník pro zřizovatele škol Dotazník pro zřizovatele škol Vážená paní, vážený pane, prosím Vás o vyplnění tohoto dotazníku, jehož výstupy poslouží k získání metodiky pro hodnocení ředitelů základních škol zřizovatelem z pohledu zřizovatele.

Více

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV 1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV Tato oblast by měla hodnotit naplňování stanovených záměrů a cílů školy v souladu s cíli RVP PV. 1.1 Evaluace podtémat integrovaných bloků Vyhodnotit naplnění

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Evaluace středních škol

Evaluace středních škol Evaluace středních škol v projektu Kvalita II Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II A 1 2: Evaluace středních škol M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : 1. Celkový koncept kvality; žák, škola

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV.

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV. 9 EVALUAČNÍ (HODNOTÍCÍ) SYSTÉM MATEŘSKÉ ŠKOLY 9.1 DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP PV TVP, SOULAD ŠVP PV RVP PV Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

2. Výsledky školy. Příloha č.2 Evaluační dotazník pracovníkům školy Autoevaluační dotazník práce školy určený zaměstnancům školy

2. Výsledky školy. Příloha č.2 Evaluační dotazník pracovníkům školy Autoevaluační dotazník práce školy určený zaměstnancům školy Příloha č.2 Evaluační dotazník pracovníkům školy Autoevaluační dotazník práce školy určený zaměstnancům školy Vaši odpověď vyznačte křížkem do sloupců označených číslicemi 4, 3, 2, 1 podle toho, do jaké

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Kritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010

Kritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010 Kritéria hodnocení Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

Modul 4 Nástroje pro sběr dat

Modul 4 Nástroje pro sběr dat Modul 4 Nástroje pro sběr dat Modul 4 seznamuje účastníky s hlavními postupy nového sledování informační gramotnosti a představuje základní přehled nově navržených nástrojů pro sledování podpory informační

Více

Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou. Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s.

Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou. Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. Projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Cílem

Více

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB Realizační tým Krajského akčního plánu rozvoje Moravskoslezského kraje Ostrava Červen 2016 Dokument KAP - Prioritizace

Více

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském gymnáziu a MŠ v Prostějově bylo založeno s cílem podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

ZŠPr a ZŠSp Lomnice nad Popelkou Komenského Lomnice nad Popelkou. Tabulka časového rozložení etap autoevaluace

ZŠPr a ZŠSp Lomnice nad Popelkou Komenského Lomnice nad Popelkou. Tabulka časového rozložení etap autoevaluace ZŠPr a ZŠSp Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 512 51 Lomnice nad Popelkou PLÁN AUTOEVALUACE Tabulka časového rozložení etap autoevaluace Etapa Časové rozložení Fáze autoevaluace Možnosti způsobu hodnocení

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2011/2012

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2011/2012 vzdělávání na školní rok 2011/2012 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola pravdivě informuje o vzdělávací nabídce a postupu při

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání

Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání I. Cíle výzkumu V rámci výzvy Pregraduální vzdělávání budou organizována

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Kurikulární dokumenty - RVP PV (ZV), ŠVP vztahy mezi dokumenty struktura vzdělávacích cílů evaluace autoevaluace školy.

Kurikulární dokumenty - RVP PV (ZV), ŠVP vztahy mezi dokumenty struktura vzdělávacích cílů evaluace autoevaluace školy. Otázka: Pedagogické projektování Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Veronika Kurikulární dokumenty - RVP PV (ZV), ŠVP vztahy mezi dokumenty struktura vzdělávacích cílů evaluace autoevaluace

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Kvalita institucí a lektorů dalšího vzdělávání

Kvalita institucí a lektorů dalšího vzdělávání Kvalita institucí a lektorů dalšího vzdělávání Mgr. Jana Brabcová jednatelka Grafia, s.r.o. Konference KONCEPCE DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, 13. června 2012 Změny v dalším vzdělávání po 7 letech čerpání ESF Objem

Více

Poradenská role školy

Poradenská role školy Projekt: AUTOEVALUACE V LIBERECKÉM KRAJI Reg. č. CZ.1.07/1.1.22/02.0024 Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Poradenská role školy Zpráva z evaluačního

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Individuální projekty národní. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo PO ii : 7.4a Název PO:

Individuální projekty národní. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo PO ii : 7.4a Název PO: I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Individuální projekty národní Číslo OP i : CZ.1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace:

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ.

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE e-mail: krpp01@vse.cz Doporučená literatura a informační zdroje: Asztalos, O. Ekonomické vzdělávání v systému středního a vyššího

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace 6. 1 Pravidla pro hodnocení žáků 6. 1. 1 Způsoby hodnocení - klasifikačním stupněm - vystihuje úroveň rozvoje, kterého dosáhl žák ve vztahu k naplnění očekávaných výstupů

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

3. ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU A HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ

3. ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU A HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ 3. ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU A HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ Řízení pracovního výkonu a hodnocení zaměstnanců je integrální součástí personální práce ve škole. Umožňuje řediteli školy i ostatním vedoucím zaměstnancům

Více

Modul 3 Indikátory ke sledování jazykové gramotnosti

Modul 3 Indikátory ke sledování jazykové gramotnosti Modul 3 Indikátory ke sledování jazykové gramotnosti Modul 3 popisuje základní přístup k volbě nových indikátorů pro sledování podpory rozvoje jazykové gramotnosti, uvádí východiska pro jejich výběr, jejich

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

Rada statutárního města Chomutova

Rada statutárního města Chomutova SMĚRNICE RSMCH Platnost od: 1.5.2013 Číslo: 038/03-13 Autor dokumentu: Správce dokumentu: Rada statutárního města Chomutova Odbor interní audit - právní úsek Název dokumentu: Pravidla pro periodické práce

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

AUDITY Hlavním cílem každého auditu musí být zjišťování faktů, nikoli chyb!

AUDITY Hlavním cílem každého auditu musí být zjišťování faktů, nikoli chyb! AUDITY Audity představují nezávislý zdroj informací a týkají se všech podnikových procesů, které tvoří systém zabezpečování jakosti podniku.audity znamenají tedy systematický, nezávislý a dokumentovaný

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

3. setkání řídícího výboru MAP vzdělávání

3. setkání řídícího výboru MAP vzdělávání 3. setkání řídícího výboru MAP vzdělávání 13.6.2017 17.00-18.00 Program jednání Zahájení, úvodní slovo Program jednání Určení zapisovatele a ověřovatele Informace o průběhu realizace projektu Zpráva realizačního

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména:

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména: PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Vladimíra Hornáčková Pedagogická fakulta UHK Hradec Králové 2012 Pedagogická fakulta UHK bakalářské studium obor

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-580/11-C. Bydlinského 2474, Tábor

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-580/11-C. Bydlinského 2474, Tábor Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název kontrolované osoby: Sídlo: Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44 Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období 2014 2017 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44 Koncepční záměry a úkoly v období 2014-2017 strana 1 Oblast řízení a správy

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání Anotace Dle harmonogramu zavádění dvoustupňové tvorby kurikula v odborném vzdělávání, který schválilo MŠMT v roce

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků Příloha ŠVP (Autoevaluace) AUTOEVALUACE V ROVINĚ ŠKOLY Oblast Cíl Kritéria, Indikátory kvality školy Dílčí cíl Nástroje Četnost Podmínky Lidské zdroje Složení ped. sboru a dalších pracov. Zajistit ke vzdělávání

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více