Autoevaluace v praxi. seminář pro vedoucí pracovníky. podzim 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Autoevaluace v praxi. seminář pro vedoucí pracovníky. podzim 2009"

Transkript

1 Autoevaluace v praxi seminář pro vedoucí pracovníky podzim 2009

2 Obsah Evaluace v pedagogické teorii a praxi podstata a cíle typy evaluace legislativní rámec evaluace v EU Autoevaluace školy Plán autoevaluace Tvorba týmu Diagnostické metody Praktická autoevaluace dle metodiky MEC Ostrava

3 Evaluace je proces systematického shromažďování a analýzy informací podle určitých kritérií za účelem dalšího rozhodování. ( Bennet 1994) proces porovnávání a vysvětlování dat charakterizujících stav, kvalitu a efektivnost vzdělávací soustavy. ( Pedagogický slovník Průcha, Walterová, Mareš 1998) Základní atributy evaluace( Autoevaluace ve školské praxi, Seberová 2008) je to proces systematický, plánovitý, cíleně řízený a objektivní posuzování nebo zkoumání hodnoty, kvality, efektivity jevů a procesů školní reality Sběr a analýza informací probíhá podle předem stanovených kriterií Evaluace není hodnocení

4 Typy pedagogické evaluace Externí evaluace - zaměřuje se na celkové fungování systému školy jako instituce, evaluační cíle jsou stanoveny zvnějšku, měřítka a kritéria jsou dána examinátorem nebo zadavatelem hodnocení. Orientace zejména na výsledky. Prováděna externími subjekty : ČŠI Zřizovatel Výhody nadhled nad dílčími problémy nezávislost evaluátorů srovnání závěrů mezi více školami Nevýhody mnohdy nepronikne k podstatě, provádí se nárazově Neodhalí příčiny problémů a výsledky jejich řešení Zaměstnanci školy se nemusí identifikovat s výsledky

5 Autoevaluace je systematickým hodnocením dosažených cílů dle předem stanovených kritérií, prováděné pracovníky školy. Je autoregulačním mechanismem vlastní pedagogické práce školy. Poskytuje zpětnou vazbu o kvalitě ( musí mít definována kritéria a indikátory - znaky) a úrovni dosažených cílů vzhledem k projektovaným cílům. Orientace na procesy Je prováděna školní komunitou Cíle jsou stanoveny zevnitř Výhody Zaměří se na problémy, která vnímá školní komunita jako podstatné Identifikace příčin, dohoda o způsobu nápravy Znalost prostředí Nevýhody může být ovlivněna osobními vztahy Všichni jsou osobně zainteresováni Chybí srovnání mezi školami

6 Srovnání Orientace na výsledky Externí evaluace Národní testy Administrativní, centrální řízení změn Centrální vzdělávání učitelů Orientace na cíl - efektivita Dělat správné věci Hledat alternativy Optimalizace prostředků Dosahovat výsledků Zvyšovat zisk Orientace na procesy Autoevaluace školy Sebehodnocení učitelů i žáků Učící se organizace Vzdělávání učitelů ve školách Orientace na činnost - eficience Věci dělat správně Řešit problémy Plnit povinnosti Redukovat náklady

7 CÍL postupné řízené zlepšování organizace zlepšování kvality Za jakých podmínek? provedena správně metodicky, prováděna pravidelně, řízena podle předem stanovených kritérií, použitelná pro rozhodování a další plánování

8 Ve kterých oblastech chceme kvalitu? Kurikulum (co a jak učíme) Klima Vzdělávací proces Výsledky Zdroje (lidské, mater.-technické, finanční) Management ŔÍZENÍ

9 Podstata procesu sebeevaluace

10

11 Legislativní rámec Zákon 561/2004 Sb., školský zákon, 12 Vyhláška 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, 8 a 9 Vyhláška 225/2009 Sb.,kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., platná od

12 Zákon 561/2005, školský zákon - 12 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY - jeden ze způsobů hodnocení školy - východisko pro zpracování výroční zprávy - podklad pro hodnocení školy ČŠI - strukturu, pravidla a termíny stanoví MŠMT

13 Vyhláška č. 15/2005 Sb.a 225/2009 Sb. 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy (1) Zaměření vlastního hodnocení školy (2) Oblasti vlastního hodnocení školy 9 Pravidla a termíny vlastního hodnocení školy

14 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy (1) Vlastní hodnocení školy je vždy zaměřeno na : a) cíle, které si škola stanovila v koncepčním záměru rozvoje školy a ŠVP, jejich reálnost a stupeň důležitosti b) plnění cílů c) oblasti uvedené v odstavci 2, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků a oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření d) účinnost opatření obsažených v předchozím vlastním hodnocení školy

15 8 (2) Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy jsou vždy : a) podmínky ke vzdělávání b) průběh vzdělávání c) podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání d) výsledky vzdělávání žáků a studentů, v případě středních škol a vyšších odborných škol také uplatnitelnost absolventů na trhu práce e) řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků f) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům

16 9 Pravidla a termíny vlastního hodnocení školy (1) Vlastní hodnocení školy se zpracovává průběžně za období 3 školních roků (2) Návrh struktury vlastního hodnocení školy projedná ředitel školy s pedagogickou radou nejpozději do konce září školního roku, v němž se má vlastní hodnocení školy uskutečnit (3) Vlastní hodnocení školy se projedná v pedagogické radě do 31. října následujícího školního roku

17 Evaluace v EU Projekt ESSE (Effective School Self-Evaluation ) Učitelé a inspektoři 14-ti školských systémů sítě SICI (konference ústředních hlavních inspektorátů v Evropě) Jeden z nejúčinnějších způsobů zlepšování kvality vzdělávání žáků je ten, když školy s přiměřenou externí podporou a stimulací samy převezmou zodpovědnost za zabezpečování kvality pomocí hodnocení své činnosti, přičemž vytvoří nezbytné plány ke zlepšení a efektivně tyto plány uplatní v praxi

18

19 Legislativní zakotvení Rakousko nepovinná, školy podněcovány k jejímu provádění Belgie ( F) nepovinná, školy musí mít vzdělávací program s opatřeními pro zlepšení kvality Dánsko povinná na VOŠ Anglie nepovinná, doporučená velmi silné postavení školských rad Flandry povinná pouze pro školy, které vzdělávají žáky se spec.vzděl.potřebami, školy podněcovány nepřímo Francie nepovinná, školy musí tvořit tzv. projekt školy ( evaluece jeho součástí) Německo 6 spolkových zemí povinně Nizozemsko nepovinná, školy mají zákonnou povinnost zachování a zlepšování kvality Severní Irsko nepřímo vyžadována při inspekci Portugalsko nepovinná, školské rady vyžadují v rámci rozvoje školy Irsko povinná Skotsko nepovinná, školy musí připravovat plán rozvoje

20

21

22

23

24 Autoevaluace školy autoevaluační projekt školy Jasně formulovat cíle a úkoly autoevaluace Jasně a srozumitelně charakterizovat prioritní problémy, jež chce škola prostřednictvím autoevaluace řešit Určit předměty evaluace ( vybrané jevy a procesy školní reality), definovat žádoucí kvalitu těchto jevů, indikátory této kvality, kritéria pro jejich posuzování Zvolit adekvátní metodologii sběru, analýzy a interpretace relevantních dat Sestavit časový plán jednotlivých kroků a postupů Rámcově vymezit úkoly členů projektové i realizační skupiny společně s jejich kompetencemi ( Autoevaluace ve školské praxi, Seberová 2008)

25

26 Metodický postup pro sebehodnocení Vytvoření evaluačního týmu Průběžný sběr dat Posouzení a bodové hodnocení ukazatelů Možnosti ověření Návrhy opatření (plán rozvoje) Zpracování zprávy

27 Jak sestavit tým? Jedna z možností podle temperamentu MBTI Myers-Briggs Type Indicator Jung Mgr.Šárka Miková, Mgr.Jiřina Stang

28 E x I Jak reagujeme,odkud získáváme podněty pro své jednání a rozhodování E ( 75 % populace) I ( 25% populace) Společenskost teritorialita Interakce soustředění Vnější vnitřní Šíře hloubka Rozsáhlý intenzivní Pestrost vztahů omezení vztahů Vydávání energie zachovávání energie Zájem o dění v okolí zájem o vnitřní procesy

29 S x I Jak shromažďujeme data a informace S (75% populace) N (25%) Zkušenost vize Minulost budoucnost Realistický spekulativní Práce inspirace Nohama na zemi hlavou v oblacích Užitková hodnota fantazie Fakta fikce Praktičnost novátorství Racionalita představivost

30 T x F Jak informace zpracováváme a rozhodujeme se T ( 50% ) F ( 50% ) Objektivita subjektivita Pravidla hodnoty Politika společenské normy Zákony polehčující okolnosti Kritéria vztahy Ráznost přesvědčování Neosobní jednání osobní vztahy Kategorie harmonie Normy dobré nebo špatné Kritika posouzení Analýza vcítění Přidělení úkolu vlastní aktivita

31 J x P Rychlost a ukončenost či otevřenost úsudku J ( 50% ) P ( 50% ) Zakořeněný putující Rozhodnutý sbírající data Pevně daný měnící se Plánování dopředu adaptování za pochodu Kontrola nad životem samovolné plynutí života Vyřešení možnost volby Rozhodování honba za pokladem Naplánováno neuzavřeno Dokončeno postupně vyplývající Definitivní zkusmý Zajistit vyčkat, co časpřinese Naléhavost času je dost Termín jaký termín? Začít moment, ještě chvíli vyčkáme

32 Temperament Dionýsos(38%) - (latinsky Dionysus, Bacchus) je v řecké mytologii synem nejvyššího boha Dia a jeho milenky Semely. Je bohem vína a nespoutaného veselí. Spojován s emocemi a chaosem. SP hráči, volnost, nevázanost Zaměření/emocionální potřeby:svoboda, nezávislost, spontaneita, radost Vize/Chování:impulsívnost,dělatlat co chci, kdy chci, uspokojování současných spíše než budoucích potřeb,rychle pracuje pod tlakem, obrovská vitalita Styl vedení:urovnávač sporů, vyjednávač Shrnutí + krizový manažer,vyjednavač - žije pouze současností, výrobce problémů

33 Apollón(12%) - syn Dia a Létó,spojován s harmonií, řádem a rozumem,vládce Múz NF idealisté, sebereflexe Zaměření/emocionální potřeby:hledání sebe sama, míru a harmonie Vize/Chování:Jak jsem se stal osobou kterou jsem? oceňuje vztahy, přátelskost, harmonii, touha inspirovat a přesvědčovat, být důležitý, hledání jednoznačné identity,zaměření na dobro v druhých Styl vedení:katalyzátor, mluvčí Shrnutí + jednání s lidmi, hledá pozitiva,demokrat, neztrácí hlavu - příliš velký důraz na požadavky okolí,malá sebedůvěra,nevidí negativa

34 Prométheus(12%) - syn Títána Íapeta a Asie Když Zeus lidem odňal oheň, navrátil mu jej trest. Každý den přilétal žravý sup a vykloval mu játra, avšak přes noc, ve které nahý Prométheus zakoušel hrozná muka, játra mu opět dorostla a jeho utrpení se příští den opakovalo NT racionálové, nteligence, kompetentnost Zaměření/emocionální potřeby:kompetence, znalosti a vedení, kontrola Vize/Chování:hledání proč to tak funguje,stanovování cílů, zlepšování, dovednosti, perfekcionismus, láska ke znalostem,objektivní, v komunikaci přímočarý a logický, neochota vyjadřovat se k samozřejmostem Styl vedení:vizionář, systémový architekt, tvůrce Shrnutí + vizionář, architekt změn,tvorba funkčního celku - po splnění úkolu ztrácí zájem, příliš orientován na intelekt,znalosti, někdy přílišné nároky na podřízené, trvalá nervozita, jednání s lidmi

35 Epimétheus(38%) - syn Títána Íapeta a Klymené. Neuposlechl rady Prométhea a vzal si za ženu Pandoru. Pandora splnila příkaz bohů: otevřela skříňku s jejich dary a všechny bědy, svízele a nemoci se rozletěly do světa. On se jí přesto nikdy nevzdal a sdílel její osud SJ strážci, řád,tradice, sounáležitost Zaměření/emocionální potřeby:odpovědnost, tradice, pořádek Vize/Chování:uchovávání a určování tradic, citlivost pro detail, víra v organizovanost světa,touha sloužit, dávat, pečovat, sdílet, vytvářet a udržovat sociální svazky Styl vedení:tradicionalista, stabilizátor, konsolidátor Shrnutí + stabilizace, vytrvalost, trpělivost, práce s daty, zdravý rozum,pravidla - nezvládnutí objektivních problémů, které nemůže ovlivnit, dlouhé rozhodování, obavy z následků rozhodnutí,nezvládá práci pod tlakem

36 MBTI Týmové role Jste týmoví hráči?

37 ESFP 13 % Na světě jsme jenom jednou Elvis Presley Liz Taylor ESTP 13 % Realismus Oskar Schindler George Patron Franklin Roosevelt Madonna ISFP 5 % Mnohé vnímat, nesvěřovat Ota Pavel F.M.Dostojevskij F.z Assisi Barbra Streisand ISTP 7 % Zkusit něco nového James Bond Clint Eastwood J.London R.Messner L.da Vinci ESFJ 13 % Host a hostitel D.Eisenhower G.Washington ESTJ 13 % Úředníci života Harry Truman Colin Powel Elizabeth I. ISFJ 6 % Smysl pro povinnost Karel Plicka Nancy Reagan Bess Truman Matka Tereza ISTJ 6 % Splnění úkolů Henry Ford I. Elizabeth II. ENTP 5 % Jedna vzrušující změna za druhou Walt Disney Kateřina II. ENTJ 5 % Přirození vůdci Eleonor Roosevelt Bill Gates Margaret Thatcher INTP 1 % Obliba v řešení problémů C.B Jung Albert Einstein Marie Curie INTJ 1 % Vše lze vylepšit Karel Marx Thomas Edison Richard Nixon K.Hepbourne ENFP 5 % Vnést do života trochu vzrušení Carl Rogers Moly Brown ENFJ 5 % Talent k řečnictví Tomáš Baťa Ronald Reagan M.L.King M.Gorbačov INFP 1 % Noblesní služba světu Jan Hus Johanka z Arku Jan Palach Jimmy Carter Abraham Lincoln INFJ 1 % Inspirace ostatním K.H.Mácha Franz Kafka J.A.Komenský C.Debussy

38 Některé diagnostické metody SWOT analýza Dotazování Pozorování Stanovování priorit Sběr dat Diskuse Dramatizace Měření Zobrazování Vedení diáře Zhotovení profilu

39 SWOT analýza SWOT 1 2 STEP Dotazování pravidla Klima Dotazník pro rodiče Otevřené otázky Sociometrie

40 Pozorování Hospitace Stanovování priorit Třídění s řazením priorit Sběr dat Portfolio školy Portfolio učitele Portfolio žáka

41 Diskuse Kolegiální hodnocení Dramatizace Vyprávění příběhu, hraní rolí Zobrazování Vedení diáře Zhotovení profilu

42 Metodika autoevaluce dle MEC Ostrava Je vytvořen soubor ukazatelů kvality školy v 6 oblastech ( dle vyhlášky ), který je nástrojem pro ověřování kvality škol umožňující všem aktivním školám: prokázat, zda a na jaké úrovni realizují v praxi škol nejdůležitější procesy, prokázat, jaké mají podmínky ke vzdělávání žáků a studentů, prokázat, jakých výsledky vzdělávání dosahují jejich žáci a studenti, disponovat podpůrnými argumenty o kvalitě škol pro žádosti o granty EU a podporu z vybraných dotačních titulů MŠMT či krajů.

43 Oblasti (dány vyhláškou MŠ) By měly vytvořeno MEC Podoblasti 28 Ukazatelů cca118 Slovních hodnocení - cca118 Ukazatele - strukturovaní prostředníci AE s cílem postihnutí úplné škály činnosti školy - mít kvalitativní i kvantitativní rozměr - být ve vztahu k cílům školy - indikovat zlepšení kvality v dané oblasti By se neměly - využívat izolovaně, ale jenom jako části souboru

44

45 POSTUP AE -krok 1 Posouzení a bodové hodnocení ukazatelů slovní hodnocení pro 4 body Pomůckou hodnocení je OBODOVÁNÍ ukazatelů za podoblast škála od nejvyššího hodnocení 4-1 x není možno hodnotit

46 Ukázka slovního hodnocení

47 Škála pro hodnocení ukazatele

48 Škála pro hodnocení - podoblasti

49 Krok 2 Možnost ověření Vypsat, na základě jakých podkladů (důkazů) bylo uděláno slovní hodnocení / přiděleny body. Existuje u všech hodnocených ukazatelů možnost ověření? Na základě definovaných důkazů znovu ověřit možnost změny prvotního hodnocení provedeného v kroku 1 / výši přidělených bodů

50 Krok 3 Návrh opatření (plán rozvoje) Dá se hodnocená oblast zlepšit? Pokud ano, jak? Navrhnout opatření pro zlepšení V případě maximálního hodnocení navrhnout opatření, jak stav udržet Zamyslet se, zda jsou navržená opatření reálná v podmínkách fungování školy (ekonomické, personální zdroje, spádová oblast žáků, ) Zamyslet se nad jinými možnostmi sběru dat (vlastní testy, dotazníky, ankety, )

51 možné Návrhy opatření doplnit vzdělání ze speciální pedagogiky, doplnit psychologa na plný úvazek, upřesnit kritéria sebehodnocení učitelů a zavést sebehodnocení periodicky, včetně vedení portfolia ze získaných prostředků od sponzorů modernizovat dílenské vybavení, posílit objem finančních výsledků produktivní práce o deset procent za rok, žádat finance od sponzorů (stejné jako v loňském roce), nalézt dva nové sponzory Terminy: Odpovědný:

52 Krok 4 Zpracování finálního znění Zprávy pro danou podoblast Naformulovat slovní verzi hodnocení podoblasti (pomůckou je slovní hodnocení pro 4 body) Východiskem jsou záznamy a poznámky z předcházejících kroků

53 Základní informace o škole do Závěrečné zprávy ( viz.výroční zpráva) Vznik, založení školy, postavení v regionu (základní demografická data) Zřizovatel (základní data) Zaměření školy typ školy (jestli bylo pozměněno zaměření - profilace kdy a jak) Vize školy (stručná charakteristika) Plán strategického rozvoje školy (stručná charakteristika + systém pravidelného sebehodnocení, zapojení osazenstva školy, vedení učitelů a žáků k autoevaluaci, komunikace se zřizovatelem a rodiči) Stupeň poskytovaného vzdělání základní úplné, neúplné, speciální, střední vzdělávání s maturitní zkouškou, střední vzdělávání s výučním listem, rekvalifikace a kurzy pro dospělé) klasické předměty a specializace oborů (poměr, výsledky), uplatňování standardů kvality Charakteristika učitelské komunity (celistvost, smysl pro neustálou změnu a novátorství) Charakteristika žákovské komunity (spolupatřičnost ke škole, vědomostní úroveň, způsobilost dalšího rozvoje vstupní a výstupní testy = přidaná hodnota školy, spokojenost s rovnou šancí přístupu ke vzdělání a možností vnitřní horizontální i vertikální migrace Technický stav budov a materiální vybavení školy (funkčnost vybavení a užívání technických prostředků a didaktických pomůcek, včetně reprodukční a výpočtový techniky)

54 Upravená kritéria pro jednotlivé typy škol Proč? Model zvyšování kvality školy pro mateřské školy základní školy střední školy a) všeobecné vzdělávání b) odborné vzdělávání

55 IS Autoeval Informační systém pro: - Elektronický záznam výsledků autoevaluace (zachování dat a archivace) - Vyhodnocení výsledků autoevaluace - Porovná výsledky s minulým hodnocením - Porovná hodnoty ukazatelů vaší školy s dlouhodobým měřením výsledků ostatních škol - Vytvoří základ pro autoevaluační zprávu

56 IS Autoeval - přehled

57 IS Autoeval - klíč

58 Grafické srovnání hodnot podoblast 1

59 Zkušenosti z praxe 100% 100% 90% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% problémy s aprobovaností problémy s tech.stavem budov problémy s did.technikou využívají doplňkovou činnost 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% sebehodnocení žáků není nebo je v začátcích malá zodpovědnost žáků za své učení 100% Žáci mají odpovědnost za své učení 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% problémy s aprobovaností problémy s dílenským vybavením nedostatečná knihovna a studovna využívají doplňkovou činnost 100% 80% 60% 40% 20% gymnázia ostatní sš 0% 0%

60 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% škola nemá zavedena portfolia žáků problémy ve spolupráci s rodiči 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% podpora školy týmové práci probíhá uvádění začínajících učitelů probíhají vzájemné hospitace mezi učiteli 10% 10% 0% 0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% kázeňská opatření převažují nad pochvalami problémy ve spolupráci s rodiči 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% vzájemné hospitace se připravují nebo aktuálně probíhají týmová práce je kladně hodnocena v rámci DVPP existují finanční a organizační problémy 0% 0%

61 100% 100% 90% 80% 70% 60% 50% nadstandardní úspěšnost v přijímacím řízení na sš snaha o sledování žáků v dalším studiu 90% 80% 70% 60% 50% optimální využití kvalifikace učitelů optimální využití ICT 40% 30% 20% 10% 0% střední školy neposkytují infomace o dalších výsledcích žáků 40% 30% 20% 10% 0% Vlastní hodnocení již má aktuální dopad na život školy 100% 90% 100% 80% 70% 60% 50% 40% využívání testů SCIO,CERMAT účast na projektech 80% 60% 40% optimální využití kvalifikace učitelů optimální využití ICT 30% 20% 20% 10% 0% 0%

62 Děkuji za pozornost.

Autoevaluace z externího pohledu. Martin Chvál, Stanislav Michek, Erika Mechlová

Autoevaluace z externího pohledu. Martin Chvál, Stanislav Michek, Erika Mechlová Autoevaluace z externího pohledu Martin Chvál, Stanislav Michek, Erika Mechlová Autoevaluace z externího pohledu Martin Chvál, Stanislav Michek, Erika Mechlová AUTOEVALUACE Z EXTERNÍHO POHLEDU Editoři:

Více

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s. r. o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů OBSAH ÚVOD...1 1. Ředitel školy a jeho odpovědnost za kvalitu školy a profesní rozvoj pedagogů...2 2. Předpoklady pro úspěšný profesní

Více

Gymnázium Josefa Kainara, Dr. E. Beneše 7/586, 748 01 Hlučín www.ghlucin.cz. Gymnázium s lidskou tváří a jeho zkušenosti při realizaci autoevaluace

Gymnázium Josefa Kainara, Dr. E. Beneše 7/586, 748 01 Hlučín www.ghlucin.cz. Gymnázium s lidskou tváří a jeho zkušenosti při realizaci autoevaluace Gymnázium Josefa Kainara, Dr. E. Beneše 7/586, 748 01 Hlučín www.ghlucin.cz Garant: Mgr. Pavla Mrůzková Dobří holubi se vracejí... Gymnázium s lidskou tváří a jeho zkušenosti při realizaci autoevaluace

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť P rojekt ESF Další vzdělávání pedagogických pracovníků odborných škol na podporu přípravy a realizace školních vzdělávacích programů CZ.04.1.03/ 3.1.15.1/ 0194 VZDĚLÁVÁCÍ P ROGRAM Vzdělávací program dalšího

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová Evropské dimenze vzdělávání Danuše Nezvalová Vzdělávání v Evropě Po prostudování této kapitoly dokážete: srovnat školské systémy v zemích EU na základě vybraných parametrů, pochopit cíle vzdělávání v některých

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Metodická příručka pro ředitele škol

Metodická příručka pro ředitele škol Metodická příručka pro ředitele škol Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1.

Více

Analýza dokumentace školy. Katalog kvantitativních indikátorů. Petr Bannert

Analýza dokumentace školy. Katalog kvantitativních indikátorů. Petr Bannert Analýza dokumentace školy Katalog kvantitativních indikátorů Petr Bannert 5 Analýza dokumentace školy Katalog kvantitativních indikátorů Petr Bannert Analýza dokumentace školy. Katalog kvantitativních

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou 1 Obsah 1. Plán reformy kurikula 3 1.1. Výchozí dokumenty 3 1.2. Legislativa 3 2. Strategické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Metodika pro vzdělávací program Koordinátor autoevaluace. Ivana Shánilová, Věra Kosíková

Metodika pro vzdělávací program Koordinátor autoevaluace. Ivana Shánilová, Věra Kosíková Metodika pro vzdělávací program Koordinátor autoevaluace Ivana Shánilová, Věra Kosíková 1 1. Předmluva k obsahu, cílům a organizaci vzdělávacího programu Koordinátor autoevaluace Milí lektoři vzdělávacího

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Preambule Vysoké školy jsou nenahraditelnou součástí

Více

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů Tvorba a využití profesního portfolia pro formování odborných kompetencí studentů Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA Svazek 1 Škola orientace

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 53/09-01. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 53/09-01. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 53/09-01 Název školy Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy Adresa: Ječná 33/527, 120 00 Praha 2 Identifikátor: 600004902 IČ: 45768561

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Sociální činnost - ŠVP

Sociální činnost - ŠVP školní vzdělávací program Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2.1) Sociální činnost Sociální činnost - ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Vymezení hlavních problémů ohrožujících realizaci kurikulární reformy. Jaroslava Simonová, Jana Straková

Vymezení hlavních problémů ohrožujících realizaci kurikulární reformy. Jaroslava Simonová, Jana Straková Vymezení hlavních problémů ohrožujících realizaci kurikulární reformy Jaroslava Simonová, Jana Straková SKAV 2005 1. Úvod...4 2. Kurikulární reforma - kontext...5 2.1 Charakteristika reformy...5 2.2 Nedostatky

Více

Od hraní k vědění Motto Moudrým se člověk nerodí, ale stává se jím

Od hraní k vědění Motto Moudrým se člověk nerodí, ale stává se jím Základní škola Tři Sekery, okres Cheb, příspěvková organizace Tři Sekery 79, 354 73 Tři Sekery, tel 354 694 680 IČO 709 78 611, e-mail: skolatrisek@seznam.cz Školní vzdělávací program základního vzdělávání

Více

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze MNUÁL pro tvorbu školních vzdělávacích programů N GYMNÁZIÍCH Výzkumný ústav pedagogický v Praze pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích Manuál Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů

Více

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2009 Celková koncepce dokumentu a koordinace jeho tvorby Mgr. Gabriela

Více