Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Implementace a rozvoj systému celoživotního učení (dalšího vzdělávání)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Implementace a rozvoj systému celoživotního učení (dalšího vzdělávání)"

Transkript

1 Implementace a rozvoj systému celoživotního učení (dalšího vzdělávání) 29 Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Implementace a rozvoj systému celoživotního učení (dalšího vzdělávání) Gestor MŠMT, MPSV Spolugestor MPO, MMR, MF Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2020 Obsah, charakteristika projektu Projekt má za cíl podporovat rozvoj koncepce celoživotního učení (dále jen CŽU ), především pak systému dalšího vzdělávání (dále jen DV ), a to včetně nutnosti zefektivnit veřejné služby zaměstnanosti a efektivněji využít kapacit institucí počátečního vzdělávání a soukromých subjektů. Hlavním záměrem je zvýšení účasti obyvatel v kvalitním systému celoživotního učení (dalšího vzdělávání). Projekt by měl reflektovat Strategii celoživotního učení a lépe jí propojit s politikou zaměstnanosti. Vytvoření kvalitního systému CŽU patří k důležitým faktorům konkurenceschopnosti České republiky. Koncepce CŽU prezentuje zcela nový, systémový přístup ke vzdělávání. Termín CŽU deklaruje, že vzdělávat by se měl každý, a to v průběhu celého svého života. Zakomponování systému DV do politiky státu přispívá ke zlepšení zaměstnanosti a adaptabilitě dospělých na podmínky trhu práce i ke zlepšení sociální koheze společnosti. Uplatnění na trhu práce je podmíněno nejen vzděláním v rámci počátečního formálního vzdělávání, ale rostoucí měrou především ochotou učit se a dále vzdělávat, získávat nové znalosti a dovednosti, rozšiřovat a prohlubovat svou kvalifikaci a pracovat na svém osobním rozvoji i v dospělosti, tedy DV. Pro moderní a konkurenceschopnou ekonomiku je nezbytné zapojení dospělé populace do DV. Je nutné stimulovat a motivovat občany ke zvyšování a udržování kvalifikace odpovídající potřebám trhu práce v průběhu celého ekonomicky aktivního života. Momentálně je v ČR velice nízký, byť rostoucí podíl dospělé populace zapojené do DV. Systém DV, který je v moderním světě velmi důležitý, je v ČR velmi málo rozvinutý a jen nedostatečně se využívá jeho potenciálu a nepřeberných možností, které nabízí. DV je z hlediska konkurenceschopnosti důležité vzhledem k tomu, že vede člověka k rozvinutí a zkvalitnění osobních i profesních dovedností, které mu umožňují trvale se prosazovat na trhu práce. Kvalitně vzdělaní a kvalifikovaní občané tak mají významnou ekonomickou výhodu čelit budoucím výzvám a schopnost uplatnit své zkušenosti v praxi, což dále přispívá ke zlepšení jejich sociální a ekonomické situace. Projekt musí klást důraz na dva aspekty důležité pro úspěch systému v dlouhodobém horizontu: 1) Příprava a implementace opatření musí být prováděna na základě systematického uplatňování přístupů politik založených na evidenci (evidence based policies, podrobněji popsáno též v Úvodu strategie, např. důraz by měl být dáván na sběr, analýzu a vyhodnocováni empirických dat a k jejich průběžným úpravám a nutným změnám k docílení co největší efektivity jakéhokoliv opatření.). Efektivní systém CŽU se neobejde bez 1

2 29 Implementace a rozvoj systému celoživotního učení (dalšího vzdělávání) kvalitně zpracovaných dat o potřebách pracovního trhu a o schopnosti CŽU tyto potřeby naplnit. 2) Potřeba úzké meziresortní spolupráce. Jedním ze základních aspektů systému CŽU je využití nabídky vzdělávací soustavy pro měnící se potřeby poptávky trhu práce. Pro sladění této nabídky a poptávky je nutná součinnost zejména MŠMT a MPSV, která by měla postupovat společně při přípravě a implementaci efektivních nástrojů vycházející z empirické evidence. V opačném případě hrozí neefektivní využívání finančních prostředků v důsledku alokačních či procesních nedokonalostí. Úspěch této karty lze tedy očekávat pouze při aktivní soudržné spolupráci obou resortů. Projekt je úzce provázán s projektem Rozvoj trhu práce v gesci MPSV, zejména s rozvojem Aktivní politiky zaměstnanosti; a s projektem Reforma vysokého školství v gesci MŠMT. Popis stávající situace, důvody řešení V roce 2007 byla schválena Strategie celoživotního učení ČR zastřešující vzdělávací systém od základního a středního vzdělávání až po další vzdělávání. Oblast dalšího vzdělávání je klíčovou pro naplnění role vzdělávání ve vztahu k posilování konkurenceschopnosti. Problémem je, že jednotlivé formy DV postrádají v ČR jednotnou právní úpravu, což může limitovat zájem o tuto klíčovou formu vzdělávání, zejména pro již ekonomicky aktivní osoby. Z hlediska rozvoje různých forem dalšího vzdělávání rovněž chybí jednotné zpracování dostupných informací, kterými by bylo možno vyhodnocovat detailnější trendy dalšího vzdělávání. Velmi důležitou budoucí výzvou v oblasti dalšího vzdělávání je nalezení motivačních a stimulačních nástrojů pro intenzivnější zařazení osob s nižším vzděláním, případně pro jejich zaměstnavatele. Průběžné zvyšování vzdělanosti pracovní síly, ať již cestou formálního či neformálního vzdělávání či školení a rekvalifikací, je v ČR stále nedostatečné. Podle posledních dostupných údajů z roku 2009 si u nás nějakým způsobem zvyšovalo svou kvalifikaci 6,8 % všech osob ve věku let, ale na úrovni EU 27 to bylo 9,3 %. Přitom severské státy uvádějí, že si svou odbornost zvyšovalo až 25 % osob v této věkové skupině. ČR tak stále zaostává ve využívání finanční podpory podnikového vzdělávání, daňových úlev, zabezpečení kvality školitelů apod. Je třeba zlepšit přístup k CŽU, aby lidé mohli snadněji dostát růstu profesních nároků, případně snadněji měnit zaměstnání směrem do odvětví s vysokou přidanou hodnotou a do expandujících profesí. CŽU je proto nutné provázat s potřebami zaměstnavatelů a regionů ( kurzy na zakázku ), jejichž systémová účast vhodnou formou (s ohledem na obecnost či firemní specifičnost vzdělávání) je v řadě případů klíčová pro smysluplnost dalšího vzdělávání. Příklad ze zahraničí Švédsko: Systém CŽU má ve Švédsku již pevnou tradici. Vzdělávání dospělých je vůbec jednou z hlavních priorit dlouhodobé vzdělávací politiky. Systém umožňuje každému staršímu 20 let doplnit si vzdělání od základní po středoškolskou úroveň podle individuálních požadavků a potřeb formou kurzů. Vzdělávání dospělých mají na starosti obce, které jsou povinné ho zdarma místním zájemcům zajišťovat a aktivně o něm informovat. Navíc pracující mají právo vzít si na doplnění vzdělávání volno, případně jim i stát poskytne finanční podporu či půjčku. Pro ty, co nemohou docházet na pravidelné kurzy, je ve Švédsku několik tzv. národních škol, které 2

3 Implementace a rozvoj systému celoživotního učení (dalšího vzdělávání) 29 provádí doplňkovou výuku formou dálkového studia. Ty jsou spravovány státem. Dánsko: schválilo globalizační fond, který investuje do rekvalifikací a DV pracovní síly. Podle OECD je Dánsko v tomto ohledu světovým lídrem, čtyřicet procent dělníků už prošlo těmito programy. Velká Británie: Při zavádění systému CŽU je inspirací projekt Business Link. Ten funguje jako ucelená síť s vhodnou kombinací poradenských, vzdělávacích, mentorských a sociálních služeb, které se flexibilně přizpůsobují změnám a reakcím na trhu práce, ale i v podnikání, makro i mikroekonomice a legislativních změnách. Cíle a měřítka projektu Popis cíle Měřítko Hodnota Vytváření systému CŽU na základě analýz a vyhodnocení potřeb trhu práce v souladu se zásadami empirických analýz, vyhodnocení úspěšnosti a efektivnosti jednotlivých aspektů CŽU (dle zásad nastíněných v části "Úvod ) Existence empirické evidence, analýz a vyhodnocení situace na trhu práce a v systému CŽU Veškeré kroky v oblasti CŽU jsou podnikány na základě empirických analýz Rozvoj nabídky kurzů DV (jak v rámci středních a vysokých škol, tak v rámci podniků, pro zaměstnance i uchazeče o zaměstnání) Počet dostupných kurzů DV Nelze adekvátně měřit Zvýšení participace občanů v DV % zapojení občanů v DV Zvýšení podílu účasti občanů (25 64 let) na DV na 15 % do roku 2020 (do 2015 poměrná část) Zvýšení úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů Vyšší úroveň kvalifikací podle NSP, resp. NSK. Vyšší než nyní Zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob nebo osob ohrožených na trhu práce Počet uchazečů a zájemců o zaměstnání, u kterých došlo ke zvýšení či získání nové kvalifikace a ke zlepšení jejich postavení na trhu práce. Vyšší 3

4 29 Implementace a rozvoj systému celoživotního učení (dalšího vzdělávání) Dokončení národní soustavy povolání (NSP) a Národní soustavy kvalifikací (NSK) v souladu s požadavky podnikatelského prostředí Posílení systémové vazby mezi počátečním a dalším vzděláváním na úrovni terciárního vzdělávání Fungující NSP a NSK Počet a kvalita dílčích kvalifikací Národní soustavy kvalifikací na úrovních 5 až 8. Kvalitativní měřítko Růst počtu těchto dílčích kvalifikací Vytváření transparentních systémů uznávání předchozího učení a DV Počet zkoušek dílčích kvalifikací před autorizovanou osobou Růst počtu těchto zkoušek (samostatně do úrovně 4 EQF a od úrovně 5 do úrovně 8 EQF) Hlavní dotčené skupiny Skupina 1 Podnikatelský a veřejný sektor Skupina 2 Zaměstnanci Skupina 3 Školicí střediska a školy, poskytovatelé vzdělání, poradenská centra Skupina 4 Úřad práce Finanční dopady Nelze jednoduše vyčíslit Popis realizace projektu Popis realizace Jasné rozdělení kompetencí mezi MŠMT a MPSV při tvorbě společné koncepce rozvoje DV a identifikace oblastí společných garancí. Monitoring a vyhodnocení situace a vývoje na trhu práce (v agregátní, sektorové i regionální struktuře), na jehož základě budou vytvářeny či upravovány adekvátní strategie a specifická opatření v systému DV. Tvorba politiky trhu práce a vzdělávací politiky v souladu se strategií DV. Nastavení státního systému podpory kurzů DV. Nastavení systému zajišťování kvality kurzů DV. 4

5 Implementace a rozvoj systému celoživotního učení (dalšího vzdělávání) 29 Nastavení systému poradenských a dalších podpůrných služeb. Nastavení pravidel spolupráce veřejných služeb zaměstnanosti a podnikatelské sféry. Rozvoj podnikových systémů řízení a rozvoje lidských zdrojů. Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců a uchazečů a zájemců o zaměstnání. Otevřený systém kurzů celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) poskytovaných vysokými školami. Opatření, kde to je technicky možné, musí obsahovat rámec hodnocení jejich dopadu, podle kterého se účinnost opatření musí ex post vyhodnocovat. Výstupy projektu Funkční systém CŽU opírající se o kvalitní empirické analýzy vycházející z podkladů dodaných MŠMT a MPSV, motivující a stimulující občany ČR dále se v průběhu života vzdělávat a projevující se zvýšením účasti občanů ČR na dalším vzdělávání a zefektivněním trhu práce. Alokace finanční podpory z fondů EU pro rozvoj podnikových systémů řízení a rozvoj lidských zdrojů a pro rozvoj a podporu při získávání nové kvalifikace a při zvyšování, rozšiřování a prohlubování dosavadní kvalifikace. Zapojením zaměstnavatelů budou sladěny podporované dovednosti s potřebami trhu práce. Přijetí LLL Charter for Universities vysokými školami v ČR. Nastavení systému uznávání předchozího, neformálního vzdělávání a informálního učení. Harmonogram projektu Název etapy Start Konec Gestor Popis Kontinuální podpora vzdělávacích aktivit reflektujících aktuální a budoucí potřeby trhu práce MPSV MŠMT MPO Zjednodušení přístupu podniků k finančním formám podpory profesního vzdělávání strukturální fondy EU. Poskytování podpůrných služeb k usnadnění přístupu k DV. Zřízení Metodického, informačního a poradenského centra DV MŠMT, MPSV a MPO Zřízení koordinačního centra, které by mělo na starost rozvoj dalšího vzdělávání. Zavedení Informačního systému DV MŠMT ve spoluprá ci se všemi zainteres ovanými aktéry Zavedení informačního systému DV, který by všem zainteresovaným stranám přehledně zprostředkovával relevantní informace o DV. Informace by systém získával a zpracovával v souladu se zásadami politik založených na evidenci. 5

6 29 Implementace a rozvoj systému celoživotního učení (dalšího vzdělávání) Zavedení systému kariérového poradenství v celoživotní perspektivě MŠMT, MPSV Zavedení integrovaného systému poradenských služeb pro volbu vzdělávací cesty a povolání, uplatnění na trhu práce a profesní rozvoj v celoživotní perspektivě. Součástí etapy je i revize a případná úprava současné legislativy týkající se CŽU ( DV), tak aby pro CŽU (DV) existovala jednotnější právní úprava, která by lépe sloužila potřebám systému CŽU (DV) a pracovního trhu. Zavedení ratingu vzdělávacích institucí jednoduchost s důrazem na zavedení systému excelence MŠMT spoluprá ce se vzdělávac ími instituce mi Zavedení mechanismu podpory vzdělávacích institucí či interních firemních vzdělávacích systémů pomocí systému sebehodnocení/hodnocení. Opatření by se mělo řídit zásadami politiky založené na evidenci. Implementace novelizovaného zákona o vysokých školách MŠMT Implementace opatření v zákoně o vysokých školách, která se týkají CŽV. Nastavení státního systému podpory DV (finanční), úprava daňových předpisů MŠMT, MF, MPSV, MPO Finanční podpora DV. Realizace pilotního projektu Vzdělávejte se pro růst! a zavádění nových nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti MPSV Projekt Vzdělávejte se pro růst! podporuje soulad nabídky a poptávky na trhu práce a koncepční změny v této oblasti se zaměřením na růstová odvětví. Národní soustava povolání MPSV Vytvoření otevřené databáze obsahující popis povolání, typových pozic a jednotek práce a kompetencí pro jejich výkon. Národní soustava kvalifikací MŠMT Vytvoření kompletní databáze NSK. 6

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

Vize a strategie NÚOV 2008

Vize a strategie NÚOV 2008 Vize a strategie NÚOV 2008 Časový horizont Vize: 2013 Strategie: 2011 Verze 23/6/2008 Vize popisuje role, postavení, oblasti zájmu NÚOV a také globální cíle v těchto oblastech v delším časovém horizontu

Více

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE Zakázka: Projekt: Zadavatel: Zajištění koncepčního řešení v oblasti sladění vzdělávací nabídky s potřebami trhu práce, monitoringu

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Změny v základním a středním školství

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Změny v základním a středním školství Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MŠMT Spolugestor MPSV, MMR, MF, MK, ČSÚ, MV Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2018 Obsah, charakteristika projektu

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 5. 2. 2015 OBSAH 1. Rozvoj společnosti a vzdělávání 1.1 Mezinárodní souvislosti 1.2 Hlavní trendy v oblasti

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Návrh materiálu pro jednání porady vedení - č.j.: MSMT-43588/2014 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období - 2020 19. 12. 2014 Návrh materiálu pro jednání porady

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1 zprostředkování zaměstnání; poradenské a informační činnosti

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Předpokládané datum

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Preambule Vysoké školy jsou nenahraditelnou součástí

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 2010

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 13 PŘISPĚNÍ PROGRAMŮ POLITIKY SOUDRŽNOSTI K NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ NÁRODNÍHO PLÁNU REFOREM prosinec 2012 Seznam tabulek: Tabulka

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI (TPZ) V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY

TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI (TPZ) V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY Dokument je určen k metodické podpoře zakládání a rozvoje paktů zaměstnanosti v ČR Projednáno na celostátní konferenci k teritoriálním paktům zaměstnanosti 4. 12. 2014 v Praze TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Strategie celoživotního učení ČR

Strategie celoživotního učení ČR Strategie celoživotního učení ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha 2007 2 OBSAH ÚVOD... 5 1. POJETÍ CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ... 7 1.1 Vymezení pojmu celoživotní učení... 7 1.2 Vývoj koncepce

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA. Vzdělání a trh práce. Respekt institut, o.p.s.

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA. Vzdělání a trh práce. Respekt institut, o.p.s. EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA Vzdělání a trh práce Respekt institut, o.p.s. 1 Tento dokument vznikl v rámci projektu Evropská regionální fóra, který realizuje Respekt institut, o.p.s., za finančního přispění

Více

Opatření MPO na podporu hospodářského růstu ČR

Opatření MPO na podporu hospodářského růstu ČR Opatření MPO na podporu hospodářského růstu ČR 1. Lepší podnikatelské prostředí Vláda podpoří rozvoj malého a středního podnikání, živnostenského podnikání, které představují další možnosti ekonomického

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky 1 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Proces přípravy... 3 1.3. Struktura dokumentu... 4 1.4. Dopady a realizace reformních

Více