Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MPSV Spolugestor MF ČR, MPO, MV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MPSV Spolugestor MF ČR, MPO, MV"

Transkript

1 25 Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MPSV Spolugestor MF ČR, MPO, MV Zahájení projektu Ukončení projektu Obsah, charakteristika projektu A. Podpora zaměstnanosti vyloučených skupin (Inkluze) B. Zpružnění trhu práce C. Efektivní činnost služeb zaměstnanosti (Služby zaměstnanosti) D. Systematické uplatňování přístupů evidence based policies (EBP Zásady EBP jsou podrobněji popsány v kapitole Úvod, sekce Strategické rozhodování založené na empirické analýze ) Cílem opatření tohoto projektu je zvýšení podílu vyloučených a znevýhodněných skupin populace na trhu práce, zvýšení pružnosti trhu práce, dosažení vyšší tvorby pracovních míst podnikatelskou sférou a efektivnější poskytování služeb zaměstnanosti. V rámci tohoto projektu bude důsledně sledováno také snižování administrativní zátěže podnikatelů. Popis stávající situace, důvody řešení Ad A.: V současné době není dostatečně dobře a pravidelně monitorována situace vyloučených skupin. Není dostatečně zmapováno, nakolik jsou nástroje politiky zaměstnanosti a ostatních systémů zaměřeny na tyto skupiny nezaměstnaných. Situace v populaci mimo pracovní sílu je mapována ještě méně. Efektnost a efektivnost nástrojů na integraci vyloučených skupin není sledována. Ad B.: Český trh práce se ve srovnání s evropskými poměry opakovaně ukázal jako poměrně pružný a přizpůsobivý. Poslední ekonomickou krizi trh práce ustál poměrně dobře, i když při náběhu ekonomického růstu poměrně dlouho trvá pokles nezaměstnanosti. Existují problematické oblasti, kterým je třeba věnovat pozornost, a které nabízejí prostor ke zlepšení. Pružnost je také do jisté míry dána i různým obcházením rigidních omezení, obsažených v legislativním rámci (především zákoník práce, zákon o zaměstnanosti) a stále poměrně nízkou mírou vymahatelnosti práva. Pokud se bude postupně zvyšovat tlak na striktní dodržování zákona a regulačních nařízení, bude se zvyšovat vymahatelnost dodržování zákona, lze při stávajícím stavu očekávat autonomně rostoucí rigidity na trhu práce. Navíc je třeba brát v potaz měnící se formy organizace práce a rostoucí podíl zaměstnanosti ve službách, kde jsou flexibilní formy zaměstnávání významnější než například v průmyslových sektorech, kde doposud zaměstnanost dominovala. Pracovní trh musí umět reagovat na požadavky migrace pracovní síly, studentů a vědeckých pracovníků ze zahraničí. Právní úprava by měla zaručit efektivní a rychlou možnost pro jejich zaměstnání resp. studium v ČR, tak aby nevznikaly 1

2 25 administrativní prodlevy. Tato problematika je řešena v samostatném projektu Politika migrace kvalifikovaných pracovníků. Ad C.: Systém služeb zaměstnanosti reprezentovaný od Úřadem práce České republiky prochází restrukturalizací (centralizace a sjednocování agend). Výsledek bude třeba monitorovat a dolaďovat adekvátní míru centralizace a decentralizace u rozdílných činností Úřadu práce. Před centralizací se objevovaly obrovské rozdíly v kapacitním zajištění činností jednotlivých úřadů práce a tedy neefektivnosti. Ad. D.: Kvalitní hospodářská a sociální politika vyžaduje, aby byla formována nejen cíli, jichž má dosahovat, odborností při navrhování a implementací opatření, ale také kvalitní evidencí založenou na vhodně strukturovaných datech a analýzách. Zaměření a dopady aktivní politiky zaměstnanosti nejsou v současnosti adekvátně sledovány a vyhodnocovány. Příklad ze zahraničí Ad B.: Veřejnoprávní zprostředkování zaměstnání provádí v současnosti v Německu Spolková agentura práce. Vedle Spolkové agentury práce mohou v Německu působit i soukromí zprostředkovatelé zaměstnání. Zprostředkovatelé zaměstnání mohou vybírat úplatu i od uchazečů o zaměstnání, a to do výše stanovené zákonem (většinou EUR, u au pair 150 EUR), uchazeč o zaměstnání má právo vybrat si vedle služeb úřadu práce i činnost těchto soukromých zprostředkovatelů práce, a to na státní útraty. Ad C.: Veřejně prospěšné práce a služby fungují v některých zemích EU (např. v Německu, na Slovensku apod.), a to v podobné formě a za podobných podmínek jako v ČR. Ve většině evropských zemí zaměstnavatelé dobrovolně hlásí volná pracovní místa na úřad práce, nejlépe přímo vložením na web portál. Zároveň jsou získáváním volných pracovních míst a kontaktem se zaměstnavateli pověřeni specializovaní pracovníci. Na Slovensku např. existuje na každém ze 46 úřadů práce osoba pověřená získáváním volných pracovních míst u zaměstnavatelů v daném regionu. Cíle a měřítka projektu Popis cíle Měřítko Hodnota Ad A. Inkluze - starší pracovní síly lidského kapitálu, zvýšení příjmů státního rozpočtu. Míra zaměstnanosti, participace na trhu práce v populaci Dosažení 47% míry zaměstnanosti. 2

3 25 - nízkovzdělané pracovní síly lidského kapitálu, příspěvek k řešení sociálních problémů. Míra zaměstnanosti, participace * na trhu práce v populaci s nižším než maturitním vzděláním Snížení míry nezaměstnanosti na 24%. - mladých lidského kapitálu, příspěvek k řešení sociálních problémů, minimalizace stigmatizace a zajištění základních pracovních návyků. Míra participace * na trhu práce v populaci do pěti let po ukončení vzdělání. Snížení míry nezaměstnanosti na 17,5%. - žen lidského kapitálu. Míra participace * na trhu práce v populaci žen. Míra zaměstnanosti 56,6%. - nelegální zaměstnávání Snížení rozsahu nekalé konkurence nižšími náklady práce a vyšší flexibilitou. Zaručení zaměstnaneckých práv. Snížení daňových úniků. Obtížně měřitelné nepřímými a expertními odhady. Zvýšení počtu kontrol nelegálního zaměstnávání na 400 tis. ročně. Ad B. Zpružnění trhu práce Efektivnost zprostředkovatelské činnosti úřadů práce. Podíl služeb zajišťovaných externími agenturami. Zprostředkování práce prostřednictvím agentur práce cca 90 tis uchazečům o zaměstnání. Outsourcování zprostředkovatelských služeb nezaměstnaným. Úspěšnost externích zprostředkovatelskýc h agentur při umísťování uchazečů o zaměstnání. 3

4 25 Ad C. Služby zaměstnanosti Snížení registrované nezaměstnanosti, úspory výdajů na pasivní politiku zaměstnanosti a na sociální dávky, snížení zneužívání. Snížení kombinovaných nákladů na služby zaměstnanosti, míra využití služeb klienty Ad D. Uplatnění EBP hodnocení dopadů jednotlivých opatření pro rozvoj trhu práce. Podíl projektů MPSV, u kterých byla provedena analýza vyhodnocení dopadů na základě EBP. součástí projektu by mělo být i zpřístupnění adekvátně anonymizovaných dat z ČSSZ pro akademický a policy orientovaný výzkum. Data dostupná akademikům a výzkumníkům *V případě míry participace, je třeba pracovat s mírou nezahrnující populaci participují na vzdělání nebo rekvalifikaci. Hlavní dotčené skupiny Skupina 1 Zaměstnanci Skupina 2 Zaměstnavatelé Skupina 3 Uchazeči o zaměstnání Skupina 4 Agentury práce Finanční dopady Snížení kombinovaných nákladů na služby zaměstnanosti (180 mil. + rozpočtová kapitola MPSV), Sdílené zprostředkování (180 mil. + rozpočtová kapitola MPSV), Snížení administrativní zátěže zaměstnavatelů (12 mil), Systematické hodnocení zacílení a dopadů nástrojů inkluze (Rozpočtová kapitola MPSV) 4

5 Popis realizace projektu Popis realizace ad A. Inkluze: Monitoring situace vyloučených skupin prostřednictvím sjednocení agend pod Úřad práce České republiky. Změna nástrojů politiky zaměstnanosti a ostatních systémů. 25 Výstupy projektu ad A. Inkluze Úpravy legislativního rámce a změny nástrojů inkluze. Systematické hodnocení zacílení a dopadů nástrojů inkluze. Popis realizace ad B. Zpružnění trhu práce Zvýšení pružnosti trhu práce (rozšiřování možností pro uplatňování pružných forem zaměstnávání, nový přístup ke zprostředkování zaměstnání formou spolupráce s agenturami práce, podpora sociálního podnikání, podpora absolventů při vstupu na trh práce). V rámci této části projektu bude novelizován zákon o zaměstnanosti a zákoník práce. Hlavním opatřením bude zavedení tzv. sdíleného zprostředkování, které bude spočívat ve spolupráci úřadu práce s agenturami práce při zprostředkování práce. V praxi bude tato forma zprostředkování realizována na základě dohody úřadu práce s agenturou práce. V dohodě bude vymezen okruh uchazečů, kterým zajistí zprostředkování agentura. Při zprostředkování převezme agentura také část činností, které dnes vykonává úřad práce. Agentura bude zprostředkovávat práci jednak obtížně umístitelným uchazečům, ale také vysoce kvalifikovaným uchazečům, kterým neposkytuje úřad práce dostatečnou úroveň služeb. Odměna agentury práce bude závislá na rychlosti a kvalitě zprostředkování včetně ukazatele uzavření pracovní smlouvy na dobu neurčitou. Hodnocení práce agentur je poměrně jednoduché, pokud budou agenturám přiřazováni náhodným klíčem. Po vyhodnocení úspěšnosti lze přerušit smlouvy s méně úspěšnými a naopak rozšířit počet přidělovaných klientů úspěšným agenturám. Kvalitní pilotní ověřování je nutné. V oblasti zákoníku práce bude zjednodušena administrativa spojená s evidencí konta pracovní doby, rozšířena délka prací konaných na základě dohod a k další zpružnění nastane například v oblasti výpovědních důvodů atp. Výstupy projektu ad B. Zpružnění trhu práce Úpravy legislativního rámce a jeho aplikace. Popis realizace ad C. Služby zaměstnanosti Zefektivnění činnosti veřejných služeb zaměstnanosti, modernizace a rozvoj jejich infrastruktury (zvýšení efektivnosti nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, nové pojetí veřejně prospěšných prací a veřejné služby a provázání těchto dvou institutů, snížení administrativní zátěže pro uživatele služeb). Tato část projektu bude stavět na rozvoji nové struktury služeb zaměstnanosti založené zákonem o Úřadu práce ČR. Nová struktura služeb zaměstnanosti postavená na silném krajském a obecním článku umožní, aby Úřad práce ČR převzal například organizační úlohu v oblasti veřejné služby. Uchazeči o zaměstnání budou mít nově povinnost přijmout veřejnou službu nebo veřejně prospěšné práce v rozsahu až 20 hodin týdně. Touto povinností a tím, že Úřad práce ČR bude organizovat veřejnou službu, se zásadně změní postoje uchazečů o zaměstnání ve vztahu k vlastní aktivitě na trhu práce. V rámci uvedených změn nebude narušena role obcí, kde bude veřejná služba nadále převážně vykonávaná. V oblasti snížení administrativní zátěže podnikatelů nastanou zásadní změny ve dvou oblastech. První bude zrušení povinnosti hlásit volná pracovní místa úřadu práce. Druhou bude zavedení důsledné aplikace 5

6 25 principu, že si úřad práce sám zjistí údaje dostupné z veřejných rejstříků nebo dostupné jinde ve veřejné správě. V tomto směru bude navržena novela zákona o zaměstnanosti. Výstupy projektu ad C. Služby zaměstnanosti Úpravy legislativního rámce, systematické vyhodnocování zacílení a dopadů nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti prostřednictvím nástrojů EBP a RIA. Náhradou za zrušenou povinnost hlášení volných pracovních míst bude zavedení výběrového šetření (monitoringu) volných pracovních míst s velikostí vzorku umožňující dostatečnou věrohodnost ukazatelů na regionální úrovni. Popis realizace ad D. Uplatnění EBP MPSV bude zásady EBP uplatňovat během implementace ostatních opatření při rozvoji trhu práce. Výstupy projektu ad D. Uplatnění EBP Vytvoření interních procedur, které budou EBP aplikovat na všechny politiky v gesci MPSV. Harmonogram projektu Název etapy Start Konec Gestor Popis Změna legislativního rámce MPSV Novela zákona o zaměstnanosti a zákoníku práce. Služby zaměstnanosti MPSV a Úřad práce ČR Organizační příprava změn nástrojů a agend Úřadu práce ČR Aplikace nové právní úpravy MPSV Novela zákona o zaměstnanosti a zákoníku práce. 6

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Zefektivnění nakládání s veřejným majetkem a prostředky

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Zefektivnění nakládání s veřejným majetkem a prostředky Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MMR, OF, NKÚ, MV, MPO, MZem Spolugestor MSp a další veřejné instituce Zahájení projektu 011 Ukončení projektu 00 Obsah,

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Implementace a rozvoj systému celoživotního učení (dalšího vzdělávání)

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Implementace a rozvoj systému celoživotního učení (dalšího vzdělávání) Implementace a rozvoj systému celoživotního učení (dalšího vzdělávání) 29 Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Implementace a rozvoj systému celoživotního učení

Více

AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR

AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 2 Seznam použitých zkratek... 3 Předmluva... 4 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství...

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 III. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 verze 23. duben 2014 pro vnější připomínkové řízení Úvod... 5 1 Strategie pro příspěvek operačního programu

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 verze 31. říjen 2013 Úvod... 5 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke Strategii Unie zaměřené na

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MV Spolugestor MPO a další resorty, RVKIS

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MV Spolugestor MPO a další resorty, RVKIS Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MV Spolugestor MPO a další resorty, RVKIS Zahájení projektu 20 Ukončení projektu 2020 Obsah, charakteristika projektu

Více

AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR

AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 2 Seznam použitých zkratek... 3 Předmluva... 4 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství...

Více

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 1 I. Souvislosti a cíle národní politiky zaměstnanosti Hlavním hospodářským cílem vlády České republiky je podpora hospodářského růstu a zaměstnanosti

Více

Návrh koncepce výzkumu v oblasti práce a sociálních věcí na období 2011 2017

Návrh koncepce výzkumu v oblasti práce a sociálních věcí na období 2011 2017 Návrh koncepce výzkumu v oblasti práce a sociálních věcí na období 2011 2017 Úvod Cílem předkládaného materiálu je identifikovat potřeby aplikovaného výzkumu v oblasti práce a sociálních věcí a vymezit

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část

Důvodová zpráva. I. Obecná část Důvodová zpráva I. Obecná část A) Závěrečná zpráva o zhodnocení dopadů regulace (malá RIA) DŮVOD PŘEDLOŽENÍ Název Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších

Více

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání EX-ANTE HODNOCENÍ OPERAČNÍHO H PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Praha leden 2003 Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Ex-ante evaluační tým: Ing. Věra

Více

ANALÝZA Zpracování podkladů pro definování vzdělávacích potřeb v dalším vzdělávání/vzdělávání dospělých v Jihomoravském kraji

ANALÝZA Zpracování podkladů pro definování vzdělávacích potřeb v dalším vzdělávání/vzdělávání dospělých v Jihomoravském kraji ANALÝZA Zpracování podkladů pro definování vzdělávacích potřeb v dalším vzdělávání/vzdělávání dospělých v Jihomoravském kraji (projekt OP VK Společně v dalším vzdělávání DPP č. 16/2013-Vy) Zpracoval: Ing.

Více

podle ČSSD Politika zaměstnanosti Nezaměstnanost je sociální zlo. Lord Beveridge Mgr. Markéta Nekolová, Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.

podle ČSSD Politika zaměstnanosti Nezaměstnanost je sociální zlo. Lord Beveridge Mgr. Markéta Nekolová, Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc. Spravedlivé reformy podle ČSSD Politika zaměstnanosti Nezaměstnanost je sociální zlo. Lord Beveridge Mgr. Markéta Nekolová, Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc. www.programpodlevas.cz www.cssd.cz : Úvodem

Více

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování na léta 2008 2010 Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 2008 1 Úvod...4 Část 1 Společný přehled a shrnující

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část

Důvodová zpráva. I. Obecná část Důvodová zpráva I. Obecná část A) Závěrečná zpráva o zhodnocení dopadů regulace 1. Důvod předložení a cíle 1.1 Název Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MŠMT Spolugestor MPSV, MF, MZV, MV, MPO

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MŠMT Spolugestor MPSV, MF, MZV, MV, MPO Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MŠMT Spolugestor MPSV, MF, MZV, MV, MPO Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2018 Obsah, charakteristika projektu

Více

Příloha č. 2: Podrobný přehled opatření v reakci na doporučení Rady z roku 2014

Příloha č. 2: Podrobný přehled opatření v reakci na doporučení Rady z roku 2014 Příloha č. 2: Podrobný přehled v reakci na Rady z roku 2014 Číslo 1) Rozpočtová strategie a) Udržet v roce 2014 v návaznosti na korekci nadměrného schodku zdravou fiskální situaci. b) V roce 2015 výrazně

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Návrh plánu výzkumné činnosti. Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. na rok 2014

Návrh plánu výzkumné činnosti. Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. na rok 2014 Návrh plánu výzkumné činnosti Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. na rok 2014 Úvod Východiskem pro výzkumnou činnost VÚPSV, v.v.i. v následujícím období je "Dlouhodobý koncepční rozvoj VÚPSV,

Více

MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO OBLASTI PORADENSTVÍ A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO OBLASTI PORADENSTVÍ A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A N A L Ý Z A Projekt OP VK Společně v dalším vzdělávání DPP č. 68/2013 Vy Vývoj na trhu práce v ČR a Jihomoravském kraji v aktuálním kontextu práce s dospělými osobami MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI NÁVRHY MOŽNÝCH REVIZÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI NÁVRHY MOŽNÝCH REVIZÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI NÁVRHY MOŽNÝCH REVIZÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ vydáno NOK-MMR: duben 2010 Preambule Tímto dokumentem Národní orgán pro koordinaci Ministerstvo pro

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Rozvoj spolupráce a transferu znalostí mezi podnikovým a

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Rozvoj spolupráce a transferu znalostí mezi podnikovým a Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Rozvoj spolupráce a transferu znalostí mezi podnikovým a VaV sektorem Gestor Vláda ČR (RVVI) 1 Spolugestor MPO, MŠMT, TAČR Zahájení

Více

STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA - CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA - CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA - CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Rozvoj informační společnosti je úlohou nejen vlády a státu. Bez partnerství vlády, veřejné správy, měst, obcí, občanů, podnikatelské veřejnosti,

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

Efektivnost trhu zboží a služeb a zkvalitňování charakteristik podnikání

Efektivnost trhu zboží a služeb a zkvalitňování charakteristik podnikání 34 Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MPO Spolugestor Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2020 Obsah, charakteristika projektu Popis stávající situace,

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MV Spolugestor MPSV, MPO, MZV, Czechinvest

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MV Spolugestor MPSV, MPO, MZV, Czechinvest Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MV Spolugestor MPSV, MPO, MZV, Czechinvest Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2015 Obsah, charakteristika projektu

Více