Učební osnovy. Charakteristika předmětu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učební osnovy. Charakteristika předmětu"

Transkript

1 Učební osnovy Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Jazyk ruský Další cizí jazyk Charakteristika předmětu RVP a ŠVP jsou pedagogické dokumenty, k jejich pochopení je nutné osvojit si základní etapy didaktického procesu, jejich funkci a pravidla. Postavení ruského jazyka v RVP a následně ve ŠVP je ve vzdělávací oblasti uvedeno jako Další cizí jazyk počet hodin týdně 2 v ročníku. Vzdělávání v tomto jazyce směřuje k zvládnutí úrovně A1, A2, důraz je kladen na čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, jednoduchý samostatný ústní projev a psaní a tomu je podřízena i výuka gramatiky. V souvislosti s výukou podle ŠVP se uplatňuje třífázový model EVOKACE (diskuse) UVĚDOMĚNÍ (zájem o učení) REFLEXE (systematizace získaných vědomostí). Znalost cizího jazyka, obecně řečeno, vede žáky k pochopení jiných kultur a zemí, k toleranci vůči jiným národům. Úroveň A1 (A2) začátečník výukou dosáhnout toho, aby se jednoduše dorozuměl s okolím pomocí jednoduchých vět, aby rozuměl jednoduchým otázkám a dokázal na ně odpovědět, zapojit se do jednoduchých rozhovorů a sdělit jednoduchým způsobem informace týkající se jeho samotného. Proces osvojování ruského jazyka na základní škole má vést: k důležitosti jazykového vzdělávání v současném světě ke snižování jazykové bariéry a k zvyšování sebevědomí a samostatnosti každého jedince k poznávání odlišností způsobu života lidí v evropských zemích, hlavně slovanských k porovnávání obyčejů, zvyků a tradic k rozvoji základních řečových dovedností, tj. poslechu, komunikace, čtení a psaní 1

2 k upevňování slovní zásoby a základních frází v modelových situacích Cílové zaměření vzdělávací oblasti: Směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka: k pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání k rozvoji pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti k zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí k rozvoji pozitivního vztahu k jazyku, taktéž k mateřskému ke snadnějšímu získávání informací z různých zdrojů 1. Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí Výuka ruského jazyka společně s ostatními předměty vzdělávací oblasti Doplňující vzdělávací obory přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka takto: Kompetence k učení: Směřuje k poznávání a chápání jazyka jako důležitého a nezbytného zdroje celoživotního vzdělávání. Žáci si osvojují slovní zásobu, mluvnická pravidla, jsou jim předkládána poslechová cvičení, písemná cvičení zaměřená na kontrolu porozumění, samostatně si osvojují slovní zásobu pro tvorbu tématicky zaměřených projektů i k vlastní prezentaci výsledků své práce. Kompetence k řešení problémů: Vede žáky k tvořivému myšlení na základě konkrétních pojmů a situací tím, že využívají jazyková pravidla pro vyvozování složitějších gramatických jevů, k hledání souvislostí a rozdílných prvků v dané problémové situaci a formulování možných řešení u vyslechnutého sdělení či nalezení určitých informací v písemných textech. 2

3 Kompetence komunikativní: Vede k přesnému, logicky a gramaticky správnému vyjadřování potřeb, prožitků i ke sdělování názorů. Žáci se učí správnému porozumění textům, ústnímu i písemnému formulování odpovědí. Jsou vedeni k nácviku správných pravidel mezilidské komunikace a k rozvíjení konstruktivního dialogu tím, že jim umožníme nácvik poslechu, monologových a dialogových výstupů, čtení s porozuměním, vyjadřování vlastních stanovisek a patřičných reakcí na dotazy k vyslechnutému nebo písemnému sdělení. Kompetence sociální a personální: Vede k získávání sebedůvěry při vystupování před menším nebo větším kolektivem, ke spolupráci a upevňování dobrých vztahů s druhými lidmi, ke schopnosti zapojit se do diskuse či debaty a k respektování různých názorů tím, že bude podporován samostatný a kultivovaný projev žáků, bude jim umožněno podílet se na formě a organizaci výukové hodiny, pracovat v týmech a pokusit se o objektivní hodnocení výsledků své i týmové práce. Kompetence občanská: Vede k poznávání a chápání jazyka jako zdroje pro využívání osvojených komunikativních znalostí v konkrétních reálných situacích tím, že žák je obeznámen s historií, kulturními tradicemi, zvyky a obyčeji, s běžným životem a zeměpisnými reáliemi Ruska. 2. Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu 7. roč. OSV - OSV1 - OSV3 - OSV8 - Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, cvičení dovedností, zapamatování, řešení problému Seberegulace a sebeorganizace: cvičení sebekontroly, sebeovládání regulace vlastního jednání i prožívání Sociální rozvoj Komunikace: dovednosti pro sdělování verbální a neverbální, specifické komunikační dovednosti monolog, dialog, cvičení pozorování a aktivního naslouchání, komunikace v různých situacích 3

4 VMEGS - VMEGS1 - VMEGS2 - MkV - MkV1 - Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá: život dětí nejen v Rusku, Asii, Dálném východě, ale i v Evropě Objevujeme svět: Život lidí v multijazyčné zemi Multikulturní výchova: Multikulturalita: naslouchání druhým, vstřícný postoj k odlišnostem, význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání 8. roč. OSV - OSV1 - OSV3 - OSV6 - OSV8 - VMEGS - VMEGS1 - VMEGS2 - MkV - MkV1 - Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, cvičení dovedností, zapamatování, řešení problému Seberegulace a sebeorganizace: cvičení sebekontroly, sebeovládání regulace vlastního jednání i prožívání Sociální rozvoj Poznávání lidí: rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech Komunikace: dovednosti pro sdělování verbální i neverbální, specifické komunikační dovednosti monolog, dialog, cvičení pozorování a aktivního naslouchání, komunikace v různých situacích Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá: život dětí v jiných zemích, tradice zvyky Objevujeme svět: Život lidí v multijazyčné zemi Multikulturní výchova: Multikulturalita: naslouchání druhým, vstřícný postoj k odlišnostem, význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání 4

5 MeV MeV1 - MeV2 - Mediální výchova: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení: pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě Vnímání autora mediálních sdělení: identifikování postojů a názorů ke sdělení autora v médiích 9. roč. OSV - OSV1 - OSV2 - OSV3 - OSV6 - OSV8 - OSV9 - OSV10 - VMEGS - VMEGS1 - VMEGS2 - Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, cvičení dovedností, zapamatování, řešení problému Sebepoznání a sebepojetí: já jako zdroj poznání o sobě, moje tělo, moje psychika, moje učení Seberegulace a sebeorganizace: cvičení sebekontroly, sebeovládání regulace vlastního jednání i prožívání Sociální rozvoj Poznávání lidí: odlišnosti a hledání výhod v odlišnostech Komunikace: dovednosti pro sdělování verbální i neverbální, specifické komunikační dovednosti monolog, dialog, cvičení pozorování a aktivního naslouchání, komunikace v různých situacích Kooperace a kompetence: rozvoj individuálních schopností pro spolupráci Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti: dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá: život dětí v jiných zemích, tradice zvyky Objevujeme svět: Život lidí v multijazyčné zemi 5

6 MkV - MkV1 - MeV MeV1 - MeV2 - Multikulturní výchova: Multikulturalita: naslouchání druhým, vstřícný postoj k odlišnostem, význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání Mediální výchova: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení: pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě Vnímání autora mediálních sdělení: identifikování postojů a názorů ke sdělení autora v médiích 3. Učební plán předmětu Ruský jazyk v souladu s učebním plánem školy Ročník Celkem Počet hodin

7 7. ročník Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma Poznámky RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI POSLECH S POROZUMĚNÍM OVO 3: rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat OVO 2: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům OVO 1: rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitel, pronášeným pomalu a pečlivě OVO 9: rozumí krátkému jednoduchému textu, pokud má k dispozici vizuální oporu OVO 8: rozumí slovů a jednoduchým větám vztahujícím se k běžným tématům DV: adekvátně reaguje na zadané pokyny DV: dokáže zodpovědět zadané otázky, vyřešit úkoly DV: dokáže odhadnout podle klíčových slov obsah konverzace DV: čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty se známou slovní zásobou DV: dokáže stručně říci hlavní myšlenku textu DV: dokáže zodpovědět otázky k textu DV: používá dvojjazyčný slovník DV: objasní zkratky a vysvětlivky ve slovníku Pokyny a instrukce související se školní prací a s každodenními činnostmi Porozumění vyslechnutým souvislým projevům a dialogům - na známé téma - básně, říkadla, pořekadla ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Technika čtení - plynulost, přízvuk, výslovnost Vlastní čtení s porozuměním rozumí - dokáže volně přeložit materiály z časopisu nebo poslechu Práce se slovníkem OSV 3 seberegulace a sebeorganizace, cvičení na zapamatování, soustředění MkV 1 - schopnost naslouchat druhým OSV 1 - cvičení soustředění, zapamatování OSV 3 - seberegulace a sebeorganizace, cvičení sebekontroly OSV 8 - cvičení na soustředění a empatické naslouchání VMEGS 1 - Svět nás zajímá OSV 1 - rozvíjení schopností pro učení a studium 7

8 OVO 12: stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení OVO 9: rozumí krátkému jednoduchému textu, s eventuální vizuální oporou a najde požadovanou informaci OVO 5 - dokáže sdělit jednoduch. způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času OVO 11 dokáže napsat jednoduché texty v rámci osvojovaných témat DV: hodnocení kvality žákova mluveného projevu (evaluace) v rámci monologu nebo dialogu DV - připraví si rozhovor se spolužákem na dané téma DV - jednoduchým způsobem reprodukuje krátký text (báseň, píseň) DV - popíše danou předlohu - napíše i delší ale jednoduché sdělení PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI MLUVENÍ Technika mluveného projevu výslovnost slov nebo slabik s důrazem na prvky odlišné - fonetické znaky - jery, intonace, větná melodie Projev dialogický - pozdrav, společenské a zdvořilostní fráze, vlastní dialog Projev monologický - popis osob, předmětů, daných situací - básně, říkadla, písně PSANÍ Písemný projev - snaží se o detailnější popis předlohy - zvládá i náročnější souřadná souvětí v rozsahu tematických celků OSV 8 : Komunikace: dovednosti pro sdělování verbální, různé situace, dialog OSV 8 Komunikace: dovednosti pro sdělování,verbální, OSV 8 Komunikace monolog. A dialog. Dovednosti MkV 4 multikulturalita - vstřícný postoj k odlišnostem - cizí jazyk jako nástroj dorozumění a celoživot. vzdělávání OSV 1 Rozvoj schopností poznávání - cvičení smysl. Vnímání a soustředění 8

9 OVO 11 zvládnutí jednoduchých textů týkajících se osvojovaných témat DV žák je hodnocen v rámci probíraného učiva Jazykový prostředek Zvuková stránka jazyka Azbukové období výuky lekce postup od poslechu fonetických jevů k nácviku výslovnosti - bez graf. textu, až následně přejít k nácviku čtení Důraz na odlišnosti českého a ruského jazyka - zvuků, slabik, nových slov, nácvik intonace, nácvik slov s redukcí OSV 1 Rozvoj schopností poznávání OVO 12 - žák je schopen stručně reagovat na jednoduchá sdělení DV odstupňovaný nácvik psaní, nácvik tiskací azbuky Grafická stránka jazyka k nácviku pís. projevu slouží cvičení v PS zaměřená především na: - osvojení písmen azbuky psací a tiskací slovní zásobu - na gramatiku a pravopis OSV 1 - rozvoj schopností poznávání - hlavně na cvičení dovednosti soustředění a zapamatování Učebnice Raduga 1 končí v 7. ročníku 5. lekcí vč. OVO 11 - schopen napsat jednoduché texty k osvojovaným tématům OVO 12 - žák je schopen stručně reagovat na jednoduchá sdělení DV - je schopen zvládnout jednoduchý diktát, dokáže se omluvit, požádat o učební pomůcky Slovní zásoba - dát přednost přiřazenému vyjadřování, orientovat se na současnou živou ruštinu, těžištěm je vyjadřování stylisticky neutrální. Zdvořilostní fráze - součástí slovní zásoby, a to pozdravy, prosby, omluvy OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: cvičení zaměřená na obrysové pozorování azbuky v porovnání s českou abecedou 9

10 OVO 7 - rozumí jednoduchým informativním zápisům a pokynům OVO 12 - reaguje na jednoduchá písemná sdělení DV obměňuje a napodobuje modelové věty DV podle modelu nahrazuje slovní zásobu Mluv. učivo - tvarosloví Oficiální a neoficiální oslovení Číslovky 1-10 v 1. pádě 1. pád čísl po čísl. 2, 3, 4-2. p. č.j. Časování vybraných sloves - přít.čas 1. pád čísl. 30-9, Skloňování určitých pod.jm, Osobní zájmena pád OSV 1 rozvoj schopností poznávání, zapamatování (V.Vysockij - Píseň o příteli) (Co je u národů zvykem podarovat) OVO 4 zapojí se do jednoduch. rozhovorů Témata a výchozí texty DV: - Jak se jmenuješ? Řečové situace Jak se představíte? Jak se kdo jmenuje? Kdo to je? OSV1 Rozvoj schopností poznávání - cvičení dovedností zapamatování MV obč. výchova, dramatická výchova DV - Seznamte se! Poděkování, omluva. OSV1 Rozvoj schopností poznávání - cvičení smyslového vnímání DV - Mluvíte rusky? DV - Na návštěvě Informace o tom, kdo kde bydlí. Kolik je komu let? Které jazyky znáte nebo se učíte? Pozvání na návštěvu Jak se řekne rusky? Jak překonat jazykové obtíže? Telefonování OSV8 komunikace, monolog - dialog OSV8 komunikace dialog 10

11 DV Naše rodina Členové rodiny, příbuzní, sourozenci, - jejich studium, škola, zaměstnání OSV11 - Rozvoj schopností poznávání: cvičení smysl. Vnímání MV - obč. výchova, zdravá výchova 11

12 Vzdělávací obsah předmětu Ruský jazyk v 8. ročníku Vyučovací předmět Ruský jazyk Období ročník 2. stupeň ZŠ 8. ročník Počet hodin 2 Učební texty RADUGA PP NOVOMU 1 3 lekce, FRAUS, SERR úroveň A1 RADUGA PP NOVOMU 2-2 lekce, FRAUS, SERR úroveň A1 Očekávané výstupy předmětu 2. stupeň: POSLECH S POROZUMĚNÍM žák 1. rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně 2. rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 3. rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat MLUVENÍ žák 4. se zapojí do jednoduchých rozhovorů 5. sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 6. odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá ČTENÍ S POROZUMĚNÍM žák 7. rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům 8. rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům 9. rozumí krátkému a jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci PSANÍ žák 10. vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 12

13 11. napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 12. stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení Cílové zaměření předmětu v ročníku Směřuje: k získání zájmu o ruský jazyk a pozitivnímu vztahu k němu k uvědomění si významu zvládnutí ruského jazyka jako komunikačního prostředku v Evropě a ve světě k adekvátnímu reagování na základní pokyny a sdělení ke správnému používání základních mluvnických znalostí a slovní zásoby v běžném hovorovém styku 13

14 8. ročník Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma Poznámky RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI POSLECH S POROZUMĚNÍM OVO 3: rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat OVO 2: rozumí známým slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny zřetelně, pomalu a týkají se osvojovaných témat s vizuální oporou OVO 1: rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele a dokáže na ně reagovat OVO 1: rozumí pomalu a zřetelně pronášeným pokynům OVO 8: rozumí slovům a větám v běžných tématech DV: adekvátně reaguje na zadané pokyny DV: zodpoví a vyřeší kontrolní otázky a úkoly DV: odhadne obsah konverzace podle klíčových slov DV: čte nahlas plynule, foneticky i intonačně správně v rozsahu osvojených tematických celků DV: - zodpoví kontrolní otázky k přečtenému textu - jednoduše a stručně vyjádří hl. myšlenku - dokáže spojit věty v souvětí Pokyny a instrukce - ke školní práci - k pohybovým činnostem - k činnostem každodenních potřeb (ve vztahu k osvojeným tématům) s dramatizací Porozumění vyslechnutým souvislým projevům a dialogům v rámci probíraných: - na známé, předem didakticky připravené téma - v rámci probíraných tematických celků - včetně společenský obratů a zdvoř. frází ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Technika čtení - správně vyslovuje, - dbá na fonetiku - dodržuje správnou intonaci Vlastní čtení s porozuměním - poslech textu v celku n. po úsecích - tiché čtení zaměřené na celkové pochopení smyslu textu, - hlasité čtení s důrazem na nácvik techniky čtení OSV 3 seberegulace a sebeorganizace, cvičení smysl. vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování MkV 4 multikulturalita: naslouchat druhým OSV 1 rozvoj schopnosti poznávání, cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění OSV 3 - seberegulace a sebeorganizace, cvičení sebekontroly a sebeovládání OSV 8 cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání 14

15 OVO 9: umí vyhledat v krátkém textu požadovanou informaci pokud má k dispozici vizuální oporu DV: je schopen ve slovníku vyhledat zadaný výraz a umí vysvětlit vysvětlivky za vyhledávanými slovy DV: objasní zkratky a vysvětlivky ve slovníku Práce se slovníkem OSV 1 - rozvíjení schopností poznávání, dovednosti pro učení a studium OVO 12: stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení OVO 9: dokáže v textu vyhledat požadovanou informaci OVO 5 je schopen sdělit jednoduchým způsobem základní informace o sobě, rodině, škole v rámci osvojených témat DV: hodnocení kvality žákova mluveného projevu (evaluace) v rámci monologu nebo dialogu DV - předvede se spolužákem rozhovor na dané téma DV - jednoduchým způsobem reprodukuje krátký text, přednést báseň PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI MLUVENÍ Technika mluveného projevu Hl. ve IV. oddílu lekce jde o komplexní výstup do řeči. Od žáků se vyžaduje využití probraných jazykových jevů, jde o stimulaci řečové aktivity žáků a souvislé vyjadřování myšlenek Projev dialogický - součástí jsou pozdravy, zdvořilostní frázea daný obsah Projev monologický - popisy osob, situací, předmětů OSV 8 : Komunikace: dovednosti pro sdělování verbální OSV 8 Komunikace: dovednosti pro sdělování verbální v různých známých situacích OSV 8 Komunikace: dovednosti pro sdělování verbální - monolog MkV 4 multikulturalita - význam využívání cizího jazyka jako nástroje 15

16 OVO 11 dokáže napsat jednoduché texty o sobě, rodině, škole DV - napíše delší, ale jednodušší text v rozsahu probíraných tematických celků PSANÍ Písemný projev - slouží cvičení v PS - v závěru lekce (RADUGA 1) využít cvičení reproduktivního a produktivního typu, vyžadující souvislé písemné vyjadřování OSV 1 Rozvoj schopností poznávání - cvičení smysl. vnímání, pozornosti a soustředění OVO 11 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy OVO 12 - stručně reaguje na jednoduchá písemná sdělení DV hodnocení zvukové stránky jazyka u žáka a rovněž hodnocení mluveného a čteného projevu DV - osvojené výrazy upevnit opakováním formou diktátu Jazykový prostředek Zvuková stránka jazyka - řečové dovednosti v počáteční fázi - úvodní texty slouží k poslechu a čtení s porozuměním a k nácviku techniky čtení - následuje nácvik zvukové stránky jazyka - poslech fonetických jevů k nácviku výslovnosti, pak teprve čtení - čtení se správnou intonací postup od poslechu Grafická stránka jazyka odstupňovaný nácvik psaní probíhá v koordinaci s učebnicí, Nácvik čtení a psaní jednotlivých písmen v PS OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění OSV 1 - rozvoj schopností poznávání - cvičení pozornosti a dovednosti zapamatování 16

17 OVO 11 - schopen napsat jednoduchý text nejen o sobě, rodině, škole, ale i o aktivitách ve volném čase OVO 12 písemně reaguje na sdělení DV pamatuje si fráze z předchozího ročníku omluva, žádost Slovní zásoba Přehledy slovní zásoby jsou za úvodními texty - osvojení si zvukové stránky - nácvik fon. jevů odlišných od českého jazyka - čtení slov s redukcí - zdvořilostní a společenské fráze OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: cvičení zaměřená na obrysové pozorování azbuky v porovnání s českou abecedou OVO 7 rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům OVO 12 dokáže stručně reagovat na informativní sdělení OVO 4 zapojí se do jednoduchých rozhovorů DV imituje a obměňuje model. věty Podle příkladu je schopen nahradit nebo obměnit lexikální prvky ve slovních spojeních nebo větách Témata a výchozí texty DV - Zaměstnání, povolání, rozhovor zjišťující informace DV Volný čas, sjednávání setkání DV Seznámení, oznámení, inzerát Mluv. učivo - tvarosloví Číslovky řadové v 1. a 6. pádě vyjadřování data Minulý čas Vykání Řečové situace Čím kdo chce být, čím se chce kdo stát, povolání, zájmy, co se komu líbí Kdo koho má rád, jak tráví volný čas, pozvání na schůzku, přijmout či odmítnout. Seznámení se, dopisování si, zájmy, inzerát OSV1 rozvoj schopností rozeznávání: dovednost pro učení a studium OSV1 Rozvoj schopností poznávání - cvičení dovedností zapamatování MV obč. výchova, výchovné poradenství OSV1 Rozvoj schopností poznávání, rozvoj smyslového vnímání OSV8 Komunikace: specifické komunikativní dovednosti OSV8 Komunikace: dovednosti pro sdělování verbální 17

18 Témata a výchozí texty Ve škole, zápis do jazykového kurzu, Volginova ulice Ve vyučování, o přestávce, po vyučování, zapomínání RADUGA PO NOVOMU 2 2 lekce FRAUS, SERR A1 Řečové situace Kurzy, orientace ve školní budově, začátek a konec vyučování, třídy Rozvrh hodin, oblíbené předměty, psaní kontrolních prací, známkování OSV8 - Komunikace: dialog OSV1 rozvoj schopností poznávání: cvičení na pozornost, soustředění OSV8 Komunikace: monolog, dialog 18

19 Vzdělávací obsah předmětu Ruský jazyk v 9. ročníku Vyučovací předmět Ruský jazyk Období ročník 2. stupeň ZŠ 9. ročník Počet hodin 2 Učební texty RADUGA PP NOVOMU 2 4 lekce, FRAUS, SERR úroveň A1 Očekávané výstupy předmětu 2. stupeň: POSLECH S POROZUMĚNÍM žák 13. rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně 14. rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 15. rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat MLUVENÍ žák 16. se zapojí do jednoduchých rozhovorů 17. sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 18. odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá ČTENÍ S POROZUMĚNÍM žák 19. rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům 20. rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům 21. rozumí krátkému a jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci PSANÍ žák 22. vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 23. napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 19

20 24. stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení Cílové zaměření předmětu v ročníku Směřuje: k získání zájmu o ruský jazyk a pozitivnímu vztahu k němu k uvědomění si významu zvládnutí ruského jazyka jako komunikačního prostředku v Evropě a ve světě k adekvátnímu reagování na základní pokyny a sdělení ke správnému používání základních mluvnických znalostí a slovní zásoby v běžném hovorovém styku 20

21 9. ročník Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma Poznámky RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI POSLECH S POROZUMĚNÍM OVO 3: rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat OVO 2: rozumí známým slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny zřetelně, pomalu a týkají se osvojovaných témat s vizuální oporou OVO 1: rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele pronášeným pomalu a pečlivě a reaguje na ně OVO 4: zapojí se do jednoduchých rozhovorů DV: adekvátně reaguje na zadávané každodenní pokyny DV: zodpoví a vyřeší kontrolní otázky a úkoly na základní vizuální předlohy DV: odhadne obsah konverzace podle klíčových slov DV: čte nahlas texty foneticky i intonačně správně v rozsahu osvojených tematických celků DV: - zodpoví kontrolní otázky k přečtenému textu - jednoduše a stručně vyjádří hl. myšlenku Pokyny a instrukce - ke školní práci - k pohybovým činnostem - k činnostem každodenních potřeb Porozumění vyslechnutým souvislým projevům a dialogům v rámci probíraných: - na známé, předem didakticky připravené téma - v rámci probíraných tematických celků - básně, písně, říkadla ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Technika čtení - texty tištěné i psané, - větní intonace, - správná výslovnost Vlastní čtení s porozuměním - texty se známými a osvojenými jazykovými prostředky - jednoduché monology na připravená témata, - jednoduchý dialog OSV 3 rozvoj schopností poznávání: cvičení smysl. vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování MkV 4 multikulturalita: naslouchání druhým OSV 1 rozvoj schopnosti poznávání, cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování OSV 3 - seberegulace a sebeorganizace, cvičení sebekontroly a sebeovládání, regulace vlast. jednání i prožívání OSV 8 Komunikace: cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání 21

22 OVO 5: rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům DV: umí pracovat se slovníkem Práce se slovníkem zvládnutá azbuka a ruský alfavit OSV 1 - rozvíjení schopností poznávání, dovednosti zapamatování, dovednost pro učení a studium OVO 7: rozumí jednoduchým inf. nápisům a orientačním pokynům OVO 9: rozumí krátkému jednoduchému textu s eventuální vizuální oporou, vyhledá v něm požadovanou informaci DV: hodnocení kvality žákova mluveného projevu v rámci monologu nebo dialogu DV - předvede se spolužákem rozhovor na připravené téma PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI MLUVENÍ Technika mluveného projevu - stimulace řečové aktivity žáků, - využití probraných jevů v širších souvislostech, - vedení k souvislému vyjadřování myšlenek, - různé formy organizace práce (hry, skupinová organizace, problémové úlohy) Projev dialogický - řečové intence a situace - dialog komplexně i kompletně OSV8 Komunikace: dovednosti v rámci verbálního projevu OSV 8 - Komunikace: dovednosti pro sdělování verbální v různých situacích MkV4 - Multikulturalita: význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání 22

23 OVO 6 odpovídá na jednoduché otázky a podobné otázky pokládá DV - jednoduchým způsobem reprodukuje krátký text, přednést báseň nebo píseň Projev monologický popis předmětu, osoby, situace, přednes básně nebo písně OSV 8 Komunikace: dovednosti pro sdělování verbální, specifické komunikativní dovednosti, MkV4 - Multikulturalita: význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání OVO 7 rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům DV - popíše obrázek, napíše krátký text v rozsahu probíraných tematických celků PSANÍ Písemný projev - dokončen nácvik azbuky - práce s PS, cvičení reproduktivního a produkt. typu vyžadující souvislé písemné vyjadřování OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění OVO 1 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele pronášeným pomalu a pečlivě a reaguje na ně DV hodnocení zvukové stránky jazyka u žáka je prováděno v rámci hodnocení mluveného a čteného projevu Jazykový prostředek Zvuková stránka jazyka - úvodní texty - fonetická cvičení - dialog. cvičení - texty k poslechu s porozuměním OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění OVO 12 - stručně reaguje na jednoduchá písemná sdělení DV zvládne jednoduchý diktát Grafická stránka jazyka - důraz na osvojení graf. stránky jazyka - práce s tabulkami, přehledy a v graf. uspořádání některých cvičení - dovednost pracovat OSV 1 - rozvoj schopností poznávání - cvičení pozornosti a dovednosti zapamatování 23

24 s neznámým textem, slovníkem OVO 10 umí vyplnit formulář DV běžně umí používat zákl. zdvořilostní fráze jako je pozdrav n. poděkování Slovní zásoba - dbát na přirozené vyjadřování v běžných situacích, - orientace na současnou živou ruštinu, - expresivně zabarvené způsoby vyjadřování OSV 1 - rozvoj schopností poznávání: cvičení dovednosti zapamatování OSV 8 Komunikace: dovednosti pro sdělování verbální i neverb., cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání OVO 1 reaguje na pokyny a otázky učitele, které jsou pronášeny pomalu a pečlivě OVO 8 rozumí pokynům i větám vztahujícím se k běžným tématům DV upevňování probraného mluv. učiva, používání jednoduchých souvětí, používání zákl. mluvnických pravidel Mluv. učivo - tvarosloví - časování sloves 1., 2. čas. - skloňování podst. jm. podle vzorů, nesklonná podst. jm. - předložkové vazby, - infinitivní věty OSV1 rozvoj schopností rozeznávání: dovednost pro učení a studium OVO 11 je schopen napsat jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat OVO 12 - umí stručně reagovat na jednoduché písemné sdělení Témata a výchozí texty DV Městská hromadná doprava, metro DV Nákupy Řečové situace Orientace ve městě Tvorba otázek na místo. Pokyny týkající se pohybu po městě Rozhovor v obchodním domě Otázky: - na prodavačku - na kupující Rozšiřující slovní zásoba OSV8 Komunikace: dovednosti pro sdělování verbální MV - občanská výchova, OSV8 Komunikace: dovednosti pro sdělování verbální MV - dramatická výchova 24

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM PŘÍLOHA č.1 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM PO- STIŽENÍM OBSAH 1. Úvod... 2 2. Učební plán ŠVP pro žáky s lehkým

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět český jazyk a literatura je součástí vzdělávací

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Jazyk český Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. U žáků rozvíjí

Více

Ruský jazyk nižší gymnázium

Ruský jazyk nižší gymnázium Ruský jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Vede žáka k chápání jazyka

Více

I. 1 ČJ Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk (ČJ)

I. 1 ČJ Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk (ČJ) I. 1 ČJ Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk (ČJ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Vzdělávací obsah českého jazyka má komplexní charakter,

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Učební plán pro 6. 9. ročník základního vzdělávání

Učební plán pro 6. 9. ročník základního vzdělávání Doplněk č.1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání 1. základní školy Napajedla, Komenského 268, č. j.: 1.ZS-67/2013 Učební plán pro 6. 9. ročník rozšířen o druhý cizí jazyk Francouzský

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu 1. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ZŠ Mokré Lazce, okres Opava, příspěvková organizace - 1 - 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, ŽERNOSECKÁ 3 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV Č. j.: OSD/02/2013 2 OBSAH: 1. Identifikační údaje...4 2. Charakteristika

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty:

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty: ZŠHM Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČJ69 Oblast zahrnuje vyučovací předměty: Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA V MÉM ŽIVOTĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA V MÉM ŽIVOTĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA V MÉM ŽIVOTĚ Základní škola praktická a speciální Krušnohorská 304 363 01 Ostrov 360 21 Karlovy Vary Kontakty: telefon: 353 502 111 fax: 353 331

Více

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Časová dotace na 1. stupni v jednotlivých ročnících 1. ročník 8 hodin; 2. ročník 8 hodin; 3. ročník 8 hodin; 4. ročník 8 hodin; 5. ročník 8 hodin. V 1. ročníku ZŠ

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

2.1.1.1 Poznámky... 11

2.1.1.1 Poznámky... 11 Obsah Charakteristika školy... 4 1.1 Identifikační údaje Základní školy a mateřské školy Drnholec... 4 1.2 Charakteristika školy... 4 1.2.1 Charakteristika žáků... 5 1.3 Charakteristika ŠVP... 5 1.3.1

Více

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola 1 Učební osnovy 1.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou Příloha 11) Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou (vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Více

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV ČESKÝ JAZYK (5. ročník Český jazyk a informatika) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace oboru Český jazyk a literatura. Předmět

Více

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Základní školy praktické, Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, okres Chomutov

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Základní školy praktické, Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, okres Chomutov Základní škola praktická Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, 431 51 Klášterec nad Ohří Tel., fax: 474 375 438, e-mail: jirina.malastova@seznam.cz Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Základní

Více

6. UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPNĚ

6. UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPNĚ 6. UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPNĚ 6.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Časová dotace: předmět je vyučován v 6. r. 4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY U PROSTĚJOVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV SE ZMĚNAMI PLATNÝMI OD 1.9.2013 Projednán na pedagogické radě dne 26.8.2013

Více