Učební osnovy. Charakteristika předmětu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učební osnovy. Charakteristika předmětu"

Transkript

1 Učební osnovy Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Jazyk ruský Další cizí jazyk Charakteristika předmětu RVP a ŠVP jsou pedagogické dokumenty, k jejich pochopení je nutné osvojit si základní etapy didaktického procesu, jejich funkci a pravidla. Postavení ruského jazyka v RVP a následně ve ŠVP je ve vzdělávací oblasti uvedeno jako Další cizí jazyk počet hodin týdně 2 v ročníku. Vzdělávání v tomto jazyce směřuje k zvládnutí úrovně A1, A2, důraz je kladen na čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, jednoduchý samostatný ústní projev a psaní a tomu je podřízena i výuka gramatiky. V souvislosti s výukou podle ŠVP se uplatňuje třífázový model EVOKACE (diskuse) UVĚDOMĚNÍ (zájem o učení) REFLEXE (systematizace získaných vědomostí). Znalost cizího jazyka, obecně řečeno, vede žáky k pochopení jiných kultur a zemí, k toleranci vůči jiným národům. Úroveň A1 (A2) začátečník výukou dosáhnout toho, aby se jednoduše dorozuměl s okolím pomocí jednoduchých vět, aby rozuměl jednoduchým otázkám a dokázal na ně odpovědět, zapojit se do jednoduchých rozhovorů a sdělit jednoduchým způsobem informace týkající se jeho samotného. Proces osvojování ruského jazyka na základní škole má vést: k důležitosti jazykového vzdělávání v současném světě ke snižování jazykové bariéry a k zvyšování sebevědomí a samostatnosti každého jedince k poznávání odlišností způsobu života lidí v evropských zemích, hlavně slovanských k porovnávání obyčejů, zvyků a tradic k rozvoji základních řečových dovedností, tj. poslechu, komunikace, čtení a psaní 1

2 k upevňování slovní zásoby a základních frází v modelových situacích Cílové zaměření vzdělávací oblasti: Směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka: k pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání k rozvoji pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti k zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí k rozvoji pozitivního vztahu k jazyku, taktéž k mateřskému ke snadnějšímu získávání informací z různých zdrojů 1. Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí Výuka ruského jazyka společně s ostatními předměty vzdělávací oblasti Doplňující vzdělávací obory přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka takto: Kompetence k učení: Směřuje k poznávání a chápání jazyka jako důležitého a nezbytného zdroje celoživotního vzdělávání. Žáci si osvojují slovní zásobu, mluvnická pravidla, jsou jim předkládána poslechová cvičení, písemná cvičení zaměřená na kontrolu porozumění, samostatně si osvojují slovní zásobu pro tvorbu tématicky zaměřených projektů i k vlastní prezentaci výsledků své práce. Kompetence k řešení problémů: Vede žáky k tvořivému myšlení na základě konkrétních pojmů a situací tím, že využívají jazyková pravidla pro vyvozování složitějších gramatických jevů, k hledání souvislostí a rozdílných prvků v dané problémové situaci a formulování možných řešení u vyslechnutého sdělení či nalezení určitých informací v písemných textech. 2

3 Kompetence komunikativní: Vede k přesnému, logicky a gramaticky správnému vyjadřování potřeb, prožitků i ke sdělování názorů. Žáci se učí správnému porozumění textům, ústnímu i písemnému formulování odpovědí. Jsou vedeni k nácviku správných pravidel mezilidské komunikace a k rozvíjení konstruktivního dialogu tím, že jim umožníme nácvik poslechu, monologových a dialogových výstupů, čtení s porozuměním, vyjadřování vlastních stanovisek a patřičných reakcí na dotazy k vyslechnutému nebo písemnému sdělení. Kompetence sociální a personální: Vede k získávání sebedůvěry při vystupování před menším nebo větším kolektivem, ke spolupráci a upevňování dobrých vztahů s druhými lidmi, ke schopnosti zapojit se do diskuse či debaty a k respektování různých názorů tím, že bude podporován samostatný a kultivovaný projev žáků, bude jim umožněno podílet se na formě a organizaci výukové hodiny, pracovat v týmech a pokusit se o objektivní hodnocení výsledků své i týmové práce. Kompetence občanská: Vede k poznávání a chápání jazyka jako zdroje pro využívání osvojených komunikativních znalostí v konkrétních reálných situacích tím, že žák je obeznámen s historií, kulturními tradicemi, zvyky a obyčeji, s běžným životem a zeměpisnými reáliemi Ruska. 2. Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu 7. roč. OSV - OSV1 - OSV3 - OSV8 - Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, cvičení dovedností, zapamatování, řešení problému Seberegulace a sebeorganizace: cvičení sebekontroly, sebeovládání regulace vlastního jednání i prožívání Sociální rozvoj Komunikace: dovednosti pro sdělování verbální a neverbální, specifické komunikační dovednosti monolog, dialog, cvičení pozorování a aktivního naslouchání, komunikace v různých situacích 3

4 VMEGS - VMEGS1 - VMEGS2 - MkV - MkV1 - Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá: život dětí nejen v Rusku, Asii, Dálném východě, ale i v Evropě Objevujeme svět: Život lidí v multijazyčné zemi Multikulturní výchova: Multikulturalita: naslouchání druhým, vstřícný postoj k odlišnostem, význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání 8. roč. OSV - OSV1 - OSV3 - OSV6 - OSV8 - VMEGS - VMEGS1 - VMEGS2 - MkV - MkV1 - Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, cvičení dovedností, zapamatování, řešení problému Seberegulace a sebeorganizace: cvičení sebekontroly, sebeovládání regulace vlastního jednání i prožívání Sociální rozvoj Poznávání lidí: rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech Komunikace: dovednosti pro sdělování verbální i neverbální, specifické komunikační dovednosti monolog, dialog, cvičení pozorování a aktivního naslouchání, komunikace v různých situacích Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá: život dětí v jiných zemích, tradice zvyky Objevujeme svět: Život lidí v multijazyčné zemi Multikulturní výchova: Multikulturalita: naslouchání druhým, vstřícný postoj k odlišnostem, význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání 4

5 MeV MeV1 - MeV2 - Mediální výchova: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení: pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě Vnímání autora mediálních sdělení: identifikování postojů a názorů ke sdělení autora v médiích 9. roč. OSV - OSV1 - OSV2 - OSV3 - OSV6 - OSV8 - OSV9 - OSV10 - VMEGS - VMEGS1 - VMEGS2 - Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, cvičení dovedností, zapamatování, řešení problému Sebepoznání a sebepojetí: já jako zdroj poznání o sobě, moje tělo, moje psychika, moje učení Seberegulace a sebeorganizace: cvičení sebekontroly, sebeovládání regulace vlastního jednání i prožívání Sociální rozvoj Poznávání lidí: odlišnosti a hledání výhod v odlišnostech Komunikace: dovednosti pro sdělování verbální i neverbální, specifické komunikační dovednosti monolog, dialog, cvičení pozorování a aktivního naslouchání, komunikace v různých situacích Kooperace a kompetence: rozvoj individuálních schopností pro spolupráci Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti: dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá: život dětí v jiných zemích, tradice zvyky Objevujeme svět: Život lidí v multijazyčné zemi 5

6 MkV - MkV1 - MeV MeV1 - MeV2 - Multikulturní výchova: Multikulturalita: naslouchání druhým, vstřícný postoj k odlišnostem, význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání Mediální výchova: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení: pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě Vnímání autora mediálních sdělení: identifikování postojů a názorů ke sdělení autora v médiích 3. Učební plán předmětu Ruský jazyk v souladu s učebním plánem školy Ročník Celkem Počet hodin

7 7. ročník Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma Poznámky RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI POSLECH S POROZUMĚNÍM OVO 3: rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat OVO 2: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům OVO 1: rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitel, pronášeným pomalu a pečlivě OVO 9: rozumí krátkému jednoduchému textu, pokud má k dispozici vizuální oporu OVO 8: rozumí slovů a jednoduchým větám vztahujícím se k běžným tématům DV: adekvátně reaguje na zadané pokyny DV: dokáže zodpovědět zadané otázky, vyřešit úkoly DV: dokáže odhadnout podle klíčových slov obsah konverzace DV: čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty se známou slovní zásobou DV: dokáže stručně říci hlavní myšlenku textu DV: dokáže zodpovědět otázky k textu DV: používá dvojjazyčný slovník DV: objasní zkratky a vysvětlivky ve slovníku Pokyny a instrukce související se školní prací a s každodenními činnostmi Porozumění vyslechnutým souvislým projevům a dialogům - na známé téma - básně, říkadla, pořekadla ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Technika čtení - plynulost, přízvuk, výslovnost Vlastní čtení s porozuměním rozumí - dokáže volně přeložit materiály z časopisu nebo poslechu Práce se slovníkem OSV 3 seberegulace a sebeorganizace, cvičení na zapamatování, soustředění MkV 1 - schopnost naslouchat druhým OSV 1 - cvičení soustředění, zapamatování OSV 3 - seberegulace a sebeorganizace, cvičení sebekontroly OSV 8 - cvičení na soustředění a empatické naslouchání VMEGS 1 - Svět nás zajímá OSV 1 - rozvíjení schopností pro učení a studium 7

8 OVO 12: stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení OVO 9: rozumí krátkému jednoduchému textu, s eventuální vizuální oporou a najde požadovanou informaci OVO 5 - dokáže sdělit jednoduch. způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času OVO 11 dokáže napsat jednoduché texty v rámci osvojovaných témat DV: hodnocení kvality žákova mluveného projevu (evaluace) v rámci monologu nebo dialogu DV - připraví si rozhovor se spolužákem na dané téma DV - jednoduchým způsobem reprodukuje krátký text (báseň, píseň) DV - popíše danou předlohu - napíše i delší ale jednoduché sdělení PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI MLUVENÍ Technika mluveného projevu výslovnost slov nebo slabik s důrazem na prvky odlišné - fonetické znaky - jery, intonace, větná melodie Projev dialogický - pozdrav, společenské a zdvořilostní fráze, vlastní dialog Projev monologický - popis osob, předmětů, daných situací - básně, říkadla, písně PSANÍ Písemný projev - snaží se o detailnější popis předlohy - zvládá i náročnější souřadná souvětí v rozsahu tematických celků OSV 8 : Komunikace: dovednosti pro sdělování verbální, různé situace, dialog OSV 8 Komunikace: dovednosti pro sdělování,verbální, OSV 8 Komunikace monolog. A dialog. Dovednosti MkV 4 multikulturalita - vstřícný postoj k odlišnostem - cizí jazyk jako nástroj dorozumění a celoživot. vzdělávání OSV 1 Rozvoj schopností poznávání - cvičení smysl. Vnímání a soustředění 8

9 OVO 11 zvládnutí jednoduchých textů týkajících se osvojovaných témat DV žák je hodnocen v rámci probíraného učiva Jazykový prostředek Zvuková stránka jazyka Azbukové období výuky lekce postup od poslechu fonetických jevů k nácviku výslovnosti - bez graf. textu, až následně přejít k nácviku čtení Důraz na odlišnosti českého a ruského jazyka - zvuků, slabik, nových slov, nácvik intonace, nácvik slov s redukcí OSV 1 Rozvoj schopností poznávání OVO 12 - žák je schopen stručně reagovat na jednoduchá sdělení DV odstupňovaný nácvik psaní, nácvik tiskací azbuky Grafická stránka jazyka k nácviku pís. projevu slouží cvičení v PS zaměřená především na: - osvojení písmen azbuky psací a tiskací slovní zásobu - na gramatiku a pravopis OSV 1 - rozvoj schopností poznávání - hlavně na cvičení dovednosti soustředění a zapamatování Učebnice Raduga 1 končí v 7. ročníku 5. lekcí vč. OVO 11 - schopen napsat jednoduché texty k osvojovaným tématům OVO 12 - žák je schopen stručně reagovat na jednoduchá sdělení DV - je schopen zvládnout jednoduchý diktát, dokáže se omluvit, požádat o učební pomůcky Slovní zásoba - dát přednost přiřazenému vyjadřování, orientovat se na současnou živou ruštinu, těžištěm je vyjadřování stylisticky neutrální. Zdvořilostní fráze - součástí slovní zásoby, a to pozdravy, prosby, omluvy OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: cvičení zaměřená na obrysové pozorování azbuky v porovnání s českou abecedou 9

10 OVO 7 - rozumí jednoduchým informativním zápisům a pokynům OVO 12 - reaguje na jednoduchá písemná sdělení DV obměňuje a napodobuje modelové věty DV podle modelu nahrazuje slovní zásobu Mluv. učivo - tvarosloví Oficiální a neoficiální oslovení Číslovky 1-10 v 1. pádě 1. pád čísl po čísl. 2, 3, 4-2. p. č.j. Časování vybraných sloves - přít.čas 1. pád čísl. 30-9, Skloňování určitých pod.jm, Osobní zájmena pád OSV 1 rozvoj schopností poznávání, zapamatování (V.Vysockij - Píseň o příteli) (Co je u národů zvykem podarovat) OVO 4 zapojí se do jednoduch. rozhovorů Témata a výchozí texty DV: - Jak se jmenuješ? Řečové situace Jak se představíte? Jak se kdo jmenuje? Kdo to je? OSV1 Rozvoj schopností poznávání - cvičení dovedností zapamatování MV obč. výchova, dramatická výchova DV - Seznamte se! Poděkování, omluva. OSV1 Rozvoj schopností poznávání - cvičení smyslového vnímání DV - Mluvíte rusky? DV - Na návštěvě Informace o tom, kdo kde bydlí. Kolik je komu let? Které jazyky znáte nebo se učíte? Pozvání na návštěvu Jak se řekne rusky? Jak překonat jazykové obtíže? Telefonování OSV8 komunikace, monolog - dialog OSV8 komunikace dialog 10

11 DV Naše rodina Členové rodiny, příbuzní, sourozenci, - jejich studium, škola, zaměstnání OSV11 - Rozvoj schopností poznávání: cvičení smysl. Vnímání MV - obč. výchova, zdravá výchova 11

12 Vzdělávací obsah předmětu Ruský jazyk v 8. ročníku Vyučovací předmět Ruský jazyk Období ročník 2. stupeň ZŠ 8. ročník Počet hodin 2 Učební texty RADUGA PP NOVOMU 1 3 lekce, FRAUS, SERR úroveň A1 RADUGA PP NOVOMU 2-2 lekce, FRAUS, SERR úroveň A1 Očekávané výstupy předmětu 2. stupeň: POSLECH S POROZUMĚNÍM žák 1. rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně 2. rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 3. rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat MLUVENÍ žák 4. se zapojí do jednoduchých rozhovorů 5. sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 6. odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá ČTENÍ S POROZUMĚNÍM žák 7. rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům 8. rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům 9. rozumí krátkému a jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci PSANÍ žák 10. vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 12

13 11. napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 12. stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení Cílové zaměření předmětu v ročníku Směřuje: k získání zájmu o ruský jazyk a pozitivnímu vztahu k němu k uvědomění si významu zvládnutí ruského jazyka jako komunikačního prostředku v Evropě a ve světě k adekvátnímu reagování na základní pokyny a sdělení ke správnému používání základních mluvnických znalostí a slovní zásoby v běžném hovorovém styku 13

14 8. ročník Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma Poznámky RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI POSLECH S POROZUMĚNÍM OVO 3: rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat OVO 2: rozumí známým slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny zřetelně, pomalu a týkají se osvojovaných témat s vizuální oporou OVO 1: rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele a dokáže na ně reagovat OVO 1: rozumí pomalu a zřetelně pronášeným pokynům OVO 8: rozumí slovům a větám v běžných tématech DV: adekvátně reaguje na zadané pokyny DV: zodpoví a vyřeší kontrolní otázky a úkoly DV: odhadne obsah konverzace podle klíčových slov DV: čte nahlas plynule, foneticky i intonačně správně v rozsahu osvojených tematických celků DV: - zodpoví kontrolní otázky k přečtenému textu - jednoduše a stručně vyjádří hl. myšlenku - dokáže spojit věty v souvětí Pokyny a instrukce - ke školní práci - k pohybovým činnostem - k činnostem každodenních potřeb (ve vztahu k osvojeným tématům) s dramatizací Porozumění vyslechnutým souvislým projevům a dialogům v rámci probíraných: - na známé, předem didakticky připravené téma - v rámci probíraných tematických celků - včetně společenský obratů a zdvoř. frází ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Technika čtení - správně vyslovuje, - dbá na fonetiku - dodržuje správnou intonaci Vlastní čtení s porozuměním - poslech textu v celku n. po úsecích - tiché čtení zaměřené na celkové pochopení smyslu textu, - hlasité čtení s důrazem na nácvik techniky čtení OSV 3 seberegulace a sebeorganizace, cvičení smysl. vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování MkV 4 multikulturalita: naslouchat druhým OSV 1 rozvoj schopnosti poznávání, cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění OSV 3 - seberegulace a sebeorganizace, cvičení sebekontroly a sebeovládání OSV 8 cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání 14

15 OVO 9: umí vyhledat v krátkém textu požadovanou informaci pokud má k dispozici vizuální oporu DV: je schopen ve slovníku vyhledat zadaný výraz a umí vysvětlit vysvětlivky za vyhledávanými slovy DV: objasní zkratky a vysvětlivky ve slovníku Práce se slovníkem OSV 1 - rozvíjení schopností poznávání, dovednosti pro učení a studium OVO 12: stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení OVO 9: dokáže v textu vyhledat požadovanou informaci OVO 5 je schopen sdělit jednoduchým způsobem základní informace o sobě, rodině, škole v rámci osvojených témat DV: hodnocení kvality žákova mluveného projevu (evaluace) v rámci monologu nebo dialogu DV - předvede se spolužákem rozhovor na dané téma DV - jednoduchým způsobem reprodukuje krátký text, přednést báseň PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI MLUVENÍ Technika mluveného projevu Hl. ve IV. oddílu lekce jde o komplexní výstup do řeči. Od žáků se vyžaduje využití probraných jazykových jevů, jde o stimulaci řečové aktivity žáků a souvislé vyjadřování myšlenek Projev dialogický - součástí jsou pozdravy, zdvořilostní frázea daný obsah Projev monologický - popisy osob, situací, předmětů OSV 8 : Komunikace: dovednosti pro sdělování verbální OSV 8 Komunikace: dovednosti pro sdělování verbální v různých známých situacích OSV 8 Komunikace: dovednosti pro sdělování verbální - monolog MkV 4 multikulturalita - význam využívání cizího jazyka jako nástroje 15

16 OVO 11 dokáže napsat jednoduché texty o sobě, rodině, škole DV - napíše delší, ale jednodušší text v rozsahu probíraných tematických celků PSANÍ Písemný projev - slouží cvičení v PS - v závěru lekce (RADUGA 1) využít cvičení reproduktivního a produktivního typu, vyžadující souvislé písemné vyjadřování OSV 1 Rozvoj schopností poznávání - cvičení smysl. vnímání, pozornosti a soustředění OVO 11 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy OVO 12 - stručně reaguje na jednoduchá písemná sdělení DV hodnocení zvukové stránky jazyka u žáka a rovněž hodnocení mluveného a čteného projevu DV - osvojené výrazy upevnit opakováním formou diktátu Jazykový prostředek Zvuková stránka jazyka - řečové dovednosti v počáteční fázi - úvodní texty slouží k poslechu a čtení s porozuměním a k nácviku techniky čtení - následuje nácvik zvukové stránky jazyka - poslech fonetických jevů k nácviku výslovnosti, pak teprve čtení - čtení se správnou intonací postup od poslechu Grafická stránka jazyka odstupňovaný nácvik psaní probíhá v koordinaci s učebnicí, Nácvik čtení a psaní jednotlivých písmen v PS OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění OSV 1 - rozvoj schopností poznávání - cvičení pozornosti a dovednosti zapamatování 16

17 OVO 11 - schopen napsat jednoduchý text nejen o sobě, rodině, škole, ale i o aktivitách ve volném čase OVO 12 písemně reaguje na sdělení DV pamatuje si fráze z předchozího ročníku omluva, žádost Slovní zásoba Přehledy slovní zásoby jsou za úvodními texty - osvojení si zvukové stránky - nácvik fon. jevů odlišných od českého jazyka - čtení slov s redukcí - zdvořilostní a společenské fráze OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: cvičení zaměřená na obrysové pozorování azbuky v porovnání s českou abecedou OVO 7 rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům OVO 12 dokáže stručně reagovat na informativní sdělení OVO 4 zapojí se do jednoduchých rozhovorů DV imituje a obměňuje model. věty Podle příkladu je schopen nahradit nebo obměnit lexikální prvky ve slovních spojeních nebo větách Témata a výchozí texty DV - Zaměstnání, povolání, rozhovor zjišťující informace DV Volný čas, sjednávání setkání DV Seznámení, oznámení, inzerát Mluv. učivo - tvarosloví Číslovky řadové v 1. a 6. pádě vyjadřování data Minulý čas Vykání Řečové situace Čím kdo chce být, čím se chce kdo stát, povolání, zájmy, co se komu líbí Kdo koho má rád, jak tráví volný čas, pozvání na schůzku, přijmout či odmítnout. Seznámení se, dopisování si, zájmy, inzerát OSV1 rozvoj schopností rozeznávání: dovednost pro učení a studium OSV1 Rozvoj schopností poznávání - cvičení dovedností zapamatování MV obč. výchova, výchovné poradenství OSV1 Rozvoj schopností poznávání, rozvoj smyslového vnímání OSV8 Komunikace: specifické komunikativní dovednosti OSV8 Komunikace: dovednosti pro sdělování verbální 17

18 Témata a výchozí texty Ve škole, zápis do jazykového kurzu, Volginova ulice Ve vyučování, o přestávce, po vyučování, zapomínání RADUGA PO NOVOMU 2 2 lekce FRAUS, SERR A1 Řečové situace Kurzy, orientace ve školní budově, začátek a konec vyučování, třídy Rozvrh hodin, oblíbené předměty, psaní kontrolních prací, známkování OSV8 - Komunikace: dialog OSV1 rozvoj schopností poznávání: cvičení na pozornost, soustředění OSV8 Komunikace: monolog, dialog 18

19 Vzdělávací obsah předmětu Ruský jazyk v 9. ročníku Vyučovací předmět Ruský jazyk Období ročník 2. stupeň ZŠ 9. ročník Počet hodin 2 Učební texty RADUGA PP NOVOMU 2 4 lekce, FRAUS, SERR úroveň A1 Očekávané výstupy předmětu 2. stupeň: POSLECH S POROZUMĚNÍM žák 13. rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně 14. rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 15. rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat MLUVENÍ žák 16. se zapojí do jednoduchých rozhovorů 17. sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 18. odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá ČTENÍ S POROZUMĚNÍM žák 19. rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům 20. rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům 21. rozumí krátkému a jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci PSANÍ žák 22. vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 23. napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 19

20 24. stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení Cílové zaměření předmětu v ročníku Směřuje: k získání zájmu o ruský jazyk a pozitivnímu vztahu k němu k uvědomění si významu zvládnutí ruského jazyka jako komunikačního prostředku v Evropě a ve světě k adekvátnímu reagování na základní pokyny a sdělení ke správnému používání základních mluvnických znalostí a slovní zásoby v běžném hovorovém styku 20

21 9. ročník Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma Poznámky RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI POSLECH S POROZUMĚNÍM OVO 3: rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat OVO 2: rozumí známým slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny zřetelně, pomalu a týkají se osvojovaných témat s vizuální oporou OVO 1: rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele pronášeným pomalu a pečlivě a reaguje na ně OVO 4: zapojí se do jednoduchých rozhovorů DV: adekvátně reaguje na zadávané každodenní pokyny DV: zodpoví a vyřeší kontrolní otázky a úkoly na základní vizuální předlohy DV: odhadne obsah konverzace podle klíčových slov DV: čte nahlas texty foneticky i intonačně správně v rozsahu osvojených tematických celků DV: - zodpoví kontrolní otázky k přečtenému textu - jednoduše a stručně vyjádří hl. myšlenku Pokyny a instrukce - ke školní práci - k pohybovým činnostem - k činnostem každodenních potřeb Porozumění vyslechnutým souvislým projevům a dialogům v rámci probíraných: - na známé, předem didakticky připravené téma - v rámci probíraných tematických celků - básně, písně, říkadla ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Technika čtení - texty tištěné i psané, - větní intonace, - správná výslovnost Vlastní čtení s porozuměním - texty se známými a osvojenými jazykovými prostředky - jednoduché monology na připravená témata, - jednoduchý dialog OSV 3 rozvoj schopností poznávání: cvičení smysl. vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování MkV 4 multikulturalita: naslouchání druhým OSV 1 rozvoj schopnosti poznávání, cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování OSV 3 - seberegulace a sebeorganizace, cvičení sebekontroly a sebeovládání, regulace vlast. jednání i prožívání OSV 8 Komunikace: cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání 21

22 OVO 5: rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům DV: umí pracovat se slovníkem Práce se slovníkem zvládnutá azbuka a ruský alfavit OSV 1 - rozvíjení schopností poznávání, dovednosti zapamatování, dovednost pro učení a studium OVO 7: rozumí jednoduchým inf. nápisům a orientačním pokynům OVO 9: rozumí krátkému jednoduchému textu s eventuální vizuální oporou, vyhledá v něm požadovanou informaci DV: hodnocení kvality žákova mluveného projevu v rámci monologu nebo dialogu DV - předvede se spolužákem rozhovor na připravené téma PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI MLUVENÍ Technika mluveného projevu - stimulace řečové aktivity žáků, - využití probraných jevů v širších souvislostech, - vedení k souvislému vyjadřování myšlenek, - různé formy organizace práce (hry, skupinová organizace, problémové úlohy) Projev dialogický - řečové intence a situace - dialog komplexně i kompletně OSV8 Komunikace: dovednosti v rámci verbálního projevu OSV 8 - Komunikace: dovednosti pro sdělování verbální v různých situacích MkV4 - Multikulturalita: význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání 22

23 OVO 6 odpovídá na jednoduché otázky a podobné otázky pokládá DV - jednoduchým způsobem reprodukuje krátký text, přednést báseň nebo píseň Projev monologický popis předmětu, osoby, situace, přednes básně nebo písně OSV 8 Komunikace: dovednosti pro sdělování verbální, specifické komunikativní dovednosti, MkV4 - Multikulturalita: význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání OVO 7 rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům DV - popíše obrázek, napíše krátký text v rozsahu probíraných tematických celků PSANÍ Písemný projev - dokončen nácvik azbuky - práce s PS, cvičení reproduktivního a produkt. typu vyžadující souvislé písemné vyjadřování OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění OVO 1 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele pronášeným pomalu a pečlivě a reaguje na ně DV hodnocení zvukové stránky jazyka u žáka je prováděno v rámci hodnocení mluveného a čteného projevu Jazykový prostředek Zvuková stránka jazyka - úvodní texty - fonetická cvičení - dialog. cvičení - texty k poslechu s porozuměním OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění OVO 12 - stručně reaguje na jednoduchá písemná sdělení DV zvládne jednoduchý diktát Grafická stránka jazyka - důraz na osvojení graf. stránky jazyka - práce s tabulkami, přehledy a v graf. uspořádání některých cvičení - dovednost pracovat OSV 1 - rozvoj schopností poznávání - cvičení pozornosti a dovednosti zapamatování 23

24 s neznámým textem, slovníkem OVO 10 umí vyplnit formulář DV běžně umí používat zákl. zdvořilostní fráze jako je pozdrav n. poděkování Slovní zásoba - dbát na přirozené vyjadřování v běžných situacích, - orientace na současnou živou ruštinu, - expresivně zabarvené způsoby vyjadřování OSV 1 - rozvoj schopností poznávání: cvičení dovednosti zapamatování OSV 8 Komunikace: dovednosti pro sdělování verbální i neverb., cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání OVO 1 reaguje na pokyny a otázky učitele, které jsou pronášeny pomalu a pečlivě OVO 8 rozumí pokynům i větám vztahujícím se k běžným tématům DV upevňování probraného mluv. učiva, používání jednoduchých souvětí, používání zákl. mluvnických pravidel Mluv. učivo - tvarosloví - časování sloves 1., 2. čas. - skloňování podst. jm. podle vzorů, nesklonná podst. jm. - předložkové vazby, - infinitivní věty OSV1 rozvoj schopností rozeznávání: dovednost pro učení a studium OVO 11 je schopen napsat jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat OVO 12 - umí stručně reagovat na jednoduché písemné sdělení Témata a výchozí texty DV Městská hromadná doprava, metro DV Nákupy Řečové situace Orientace ve městě Tvorba otázek na místo. Pokyny týkající se pohybu po městě Rozhovor v obchodním domě Otázky: - na prodavačku - na kupující Rozšiřující slovní zásoba OSV8 Komunikace: dovednosti pro sdělování verbální MV - občanská výchova, OSV8 Komunikace: dovednosti pro sdělování verbální MV - dramatická výchova 24

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ I. název vzdělávacího oboru: RUSKÝ JAZYK (RJ) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Další cizí jazyk (RJ) je vymezen jako součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Další cizí jazyk. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Další cizí jazyk. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Další cizí jazyk Charakteristika předmětu V předmětu Německý jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Doplňující

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky Učební osnovy Ruský jazyk PŘEDMĚT: Ruský jazyk Ročník: 7. třída 1 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně 1p je seznámen se zvukovou

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Doplňující vzdělávací obory Německý jazyk volitelný předmět

UČEBNÍ OSNOVY. Doplňující vzdělávací obory Německý jazyk volitelný předmět UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast Vyučovací předmět : Doplňující vzdělávací obory Německý jazyk volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Německý jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v anglickém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk 6. Ruský jazyk 75 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Ruský

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk 3. období 8. ročník Učivo - tematické okruhy: - počítač a možnosti práce s ním - rok, roční období, měsíce,

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Ruský jazyk - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

I. Sekaniny1804 Německý jazyk

I. Sekaniny1804 Německý jazyk Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Německý jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk. Přispívá

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Ruský jazyk - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 9. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM MLUVENÍ DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 DCJ-9-2-02 rozumí jednoduchým pokynům a

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Německý jazyk - Kvinta

Německý jazyk - Kvinta - Kvinta Německý jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence k

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast Jazyk a jazyková

Více

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence)

Více

Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Lekce 4 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům - rozumí jednoduchým

Více

Charakteristika předmětu ruský jazyk

Charakteristika předmětu ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na 2. stupni

Více

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu V předmětu Německý jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, oboru

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK (VOLITELNÝ)

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK (VOLITELNÝ) 462 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK (VOLITELNÝ) CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+2 0+2

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 123 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0 3

Více

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu V předmětu Německý jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, oboru

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 5.1.3.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Vzdělávací obsah předmětu přispívá k chápání a objevování skutečností,poskytuje jazykový základ pro komunikaci ů v rámci Evropy a světa,snižuje

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

Ruský jazyk nižší gymnázium

Ruský jazyk nižší gymnázium Ruský jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Vede žáka k chápání jazyka

Více

3 NĚMECKÝ JAZYK. 3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 3.2 Vzdělávací obsah

3 NĚMECKÝ JAZYK. 3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 3.2 Vzdělávací obsah 3 NĚMECKÝ JAZYK 3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět zpracovává vzdělávací obsah oboru Cizí jazyk. Přispívá ke snižování jazykové bariéry a poskytuje jazykový základ

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

Ruský jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Ruský jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

NĚMECKÝ JAZYK. A/Charakteristika vyučovacího předmětu

NĚMECKÝ JAZYK. A/Charakteristika vyučovacího předmětu NĚMECKÝ JAZYK A/Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět zpracovává vzdělávací obsah oboru Cizí jazyk. Přispívá ke snižování jazykové bariéry a poskytuje jazykový základ

Více

Anglický jazyk. 3. období 7. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: učebnice Project 2 třetí edice.

Anglický jazyk. 3. období 7. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: učebnice Project 2 třetí edice. Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 7. ročník učebnice Project 2 třetí edice pracovní sešit k uč.project 2 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Předmět: R U S K Ý J A Z Y K

Předmět: R U S K Ý J A Z Y K 05-ŠVP-Ruský jazyk-1,2,3,4 strana 1 (celkem 10) 1.9.2014 Předmět: R U S K Ý J A Z Y K Charakteristika předmětu: Cílem předmětu je osvojování si jazykových prostředků a funkcí, rozšiřování slovní zásoby

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

NĚMECKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

NĚMECKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 112 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0 3

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

3. ročník Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti - vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby - rozumí jed

3. ročník Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti - vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby - rozumí jed Vzdělávací obor Německý jazyk Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávání v tomto předmětu směřuje k dosažení úrovně A2 (podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Úspěšnost

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OBSAH 1 O PROJEKTU... 2 2 CÍLE STANOVENÉ PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA. 3 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. 4 3 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 4. ROČNÍKU NIŽŠÍHO

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Další cizí jazyk Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA

Více

Výchovné a vzdělávací strategie: Budeme realizovat následující výchovné a vzdělávací strategie k naplnění klíčových kompetencí žáků:

Výchovné a vzdělávací strategie: Budeme realizovat následující výchovné a vzdělávací strategie k naplnění klíčových kompetencí žáků: 6.5 Ruský jazyk 6.5.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk se vyučuje jako Další cizí jazyk z RVP v posledních dvou ročnících nižšího gymnázia.

Více

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň 5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí sdělením učitele k danému tématu a reaguje na jeho pokyny

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí sdělením učitele k danému tématu a reaguje na jeho pokyny Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM MLUVENÍ DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 DCJ-9-2-02 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které

Více

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje - vyslovuje

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - 2. STUPEŇ vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - 2. STUPEŇ vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - 2. STUPEŇ vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. - pozdraví a představí se; - popíše povolání a dotáže se na ně (interview); - čte inzerát nabídky práce; - sestaví žádost o práci (formální dopis); - vybídne druhé, aby něco udělali; - čte článek v časopise;

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

4.10. Doplňující vzdělávací obory Vzdělávací obor: Další cizí jazyk. 4.10.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk

4.10. Doplňující vzdělávací obory Vzdělávací obor: Další cizí jazyk. 4.10.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk 4.10. Doplňující vzdělávací obory Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 4.10.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem je naplňování očekávaných

Více