Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk"

Transkript

1 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu V předmětu Německý jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, oboru německý jazyk Předmět Německý jazyk zaujímá v současném vzdělávacím systému důležité postavení, neboť dobré cizojazyčné vzdělání je nezbytné a považuje se za podstatný znak všeobecné kulturnosti. Hlavní cíl výuky předmětu německý jazyk je spatřován v osvojení komunikativních dovedností, tzn. ve vybavení žáků takovými znalostmi a dovednostmi, které jim umožní správně vnímat různá sdělení v cizím jazyce, porozumět jim a účinně uplatňovat výsledky svého poznávání. Žáci mají především získat dobré základy německého jazyka a vytvořit si kvalitní výchozí předpoklady pro další studium a rovněž komunikaci v tomto jazyce v rámci integrované Evropy a světa. Požadavky na vzdělávání v cizích jazycích formulované v RVP ZV vycházejí ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Vzdělání v německém jazyce, jakožto dalším cizím jazyce, směřuje k dosažení úrovně A2.

2 Proces osvojování německého jazyka na ZŠ má: vést k posílení vědomí důležitosti jazykového vzdělání v současném světě pomáhat snižovat jazykové bariéry a přispívat ke zvýšení sebevědomí a samostatnosti každého jedince umožňovat poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí z německy mluvících zemí, poznávat jejich kulturní tradice a zvyky směřovat k nácviku modelových situací vést k rozvoji základních řečových dovedností, tj. poslechu, čtení, mluvení a psaní vést k upevňování slovní zásoby a základních frází, k nácviku jednoduchých monologů a dialogů v běžných komunikačních situacích Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa, a tedy jako významného sjednocujícího činitele národního společenství a jako důležitého a nezbytného nástroje celoživotního vzdělávání rozvíjení pozitivního vztahu k cizímu jazyku (německému) a jeho chápání jako potenciálního zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace samostatnému získávání informací z různých zdrojů získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama

3 1. Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí Článek I. Výuka německého jazyka společně s ostatními předměty vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka takto: Kompetence k učení: Směřuje k poznávání a chápání jazyka jako důležitého a nezbytného zdroje celoživotního vzdělávání. Je rozvíjena tím, že žákům zprostředkováváme osvojování gramatických pravidel a slovní zásoby, předkládáme poslechová i písemná cvičení spojená s úkoly na kontrolu porozumění, vedeme je k společnému, později k samostatnému nastudování příslušné slovní zásoby pro tvorbu tematicky zaměřených projektů i k vlastní prezentaci výsledků své práce, umožňujeme kooperativní a další formy výuky dle vyspělosti žáků Kompetence k řešení problémů: Vede žáky k tvořivému myšlení na základě poznávání konkrétních pojmů a situací tím, že využívají jazyková pravidla pro vyvozování zpočátku jednoduchých, později složitějších gramatických jevů, k hledání souvislostí a rozdílných prvků v dané problémové situaci a formulování možných řešení u vyslechnutého sdělení či nalezení určitých informací v písemných textech. Kompetence komunikativní: Vede k přesnému, logicky a gramaticky správnému vyjadřování potřeb, prožitků i ke sdělování názorů. Žáci se učí správnému porozumění textům, ústnímu i písemnému formulování odpovědí. Jsou vedeni k nácviku správných pravidel mezilidské komunikace a k rozvíjení konstruktivního dialogu tím, že jim umožníme nácvik poslechu, monologových a dialogových výstupů, čtení s porozuměním, vyjadřování vlastních stanovisek a patřičných reakcí na dotazy k vyslechnutému nebo písemnému sdělení. Kompetence sociální a personální: Vede k získávání sebedůvěry při vystupování před menším nebo větším kolektivem, ke spolupráci a upevňování dobrých vztahů s druhými lidmi, ke schopnosti zapojit se do diskuse či debaty a k respektování různých názorů tím, že budeme podporovat samostatný a kultivovaný projev žáků, pracovat v týmech a pokusit se o objektivní hodnocení výsledků své i týmové práce Kompetence občanská: Vede k poznávání a chápání jazyka jako zdroje pro využívání osvojených komunikativních znalostí v konkrétních reálných situacích, tím, že žákům zprostředkujeme obeznámení s historií, kulturními tradicemi, zvyky, běžným životem a zeměpisnými reáliemi německy mluvících zemí.

4 2. Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu německý jazyk ročník ZŠ Článek II. OSV Osobnostní a sociální výchova OSV 1 OSV 2 OSV 3 OSV 4 Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností vnímání,pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování, dovednosti pro učení a studium Sebepoznání a sebepojetí: já jako zdroj poznání o sobě, moje tělo, moje psychika, moje učení Seberegulace a sebeorganizace: cvičení sebekontroly, sebeovládání regulace vlastního jednání i prožívání Psychohygiena : dovednosti pro pozitivní naladění mysli, dobrý vztah k sobě samému, dobrá organizace času, hledání pomoci při potížích Sociální rozvoj OSV 5 Kreativita: rozvoj kreativního myšlení a tvořivosti OSV 6 Poznávání lidí: rozvoj pozornosti vůči odlišnostem ( barva očí ) OSV 7 Mezilidské vztahy: rozvoj empatie,podpory a pomoci druhým OSV 8 OSV 9 OSV 10 Komunikace: dovednosti pro sdělování verbální i neverbální, specifické komunikační dovednosti (monolog), dialog, cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání, komunikace v různých situacích Kooperace a kompetice: rozvoj individuálních schopností pro kooperaci Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti: dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí VMEGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech VMEGS 1 Evropa a svět nás zajímá: zážitky a zkušenosti z Evropy a světa, život dětí v jiných zemích

5 VMEGS 2 Objevujeme Evropu a svět: naše vlast a Evropa, život Evropanů a styl života v evropských rodinách MkV MkV 4 Multikulturní výchova Multikulturalita: naslouchání druhým, vstřícný postoj k odlišnostem, význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání 3. Učební plán předmětu německý jazyk v souladu s učebním plánem školy ročník celkem celkem

6 Vzdělávací obsah předmětu v 6. ročníku Vyučovací předmět : Období ročník : Německý jazyk 3. období - 6. ročník Očekávané výstupy předmětu Očekávané výstupy předmětu, jichž je dosahováno především v jiném postupném ročníku (Nj 9. ročník) Na konci 2. stupně základního vzdělávání žák: RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 1. čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty přiměřeného rozsahu 2. rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnici a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledává známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky 3. rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci 4. odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu 5. používá dvojjazyčný slovník, vyhledává informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 6. sestaví jednoduché (ústní a písemné)sdělení týkající se situací související s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy 7. písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty 8. stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace 9. vyžádá jednoduchou informaci INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 10. jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích

7 Článek III. Cílové zaměření předmětu v ročníku ZV Vzdělávání v předmětu v ročníku směřuje k: získání zájmu o německý jazyk a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu uvědomění si významu německého jazyka jako komunikačního prostředku v současné Evropě získávání dovedností porozumění základním verbálním pokynům a sdělením s adekvátní reakcí osvojení základních gramatických znalostí a základní slovní zásoby k aktivnímu využití v běžných komunikativních situacích

8 OVO 3 rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI DV: adekvátně reaguje na zadávané pokyny POSLECH S POROZUMĚNÍM Pokyny a instrukce - ke školní práci - k pohybovým činnostem - k činnostem každodenních potřeb s dramatizací vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování OVO 2 rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnici a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledává známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky DV: zodpoví a vyřeší kontrolní otázky a úkoly DV: odhadne obsah konverzace podle klíčových slov Porozumění vyslechnutým souvislým projevům a dialogům - na známé, předem didakticky připravené téma - v rámci probíraných tematických celků - básně, říkadla, písně MkV 4 Multikulturalita: naslouchání druhým vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování ČTENÍ S POROZUMĚNÍM OVO 1: čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty přiměřeného rozsahu DV: čte nahlas texty foneticky i intonačně správně v rozsahu osvojených tematických celků Technika čtení - věty jednoduché - výslovnostní pravidla - členění textu na rytmické úseky - větná intonace - texty tištěné i psané OSV 3 Seberegulace a sebeorganizace: cvičení sebekontroly, sebeovládání regulace vlastního jednání i prožívání

9 OVO 4: odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu OVO 5: používá dvojjazyčný slovník, vyhledává informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku OVO 8 stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace DV: zodpoví kontrolní otázky k přečtenému textu DV: jednoduše a stručně vyjádří hlavní myšlenku textu DV: vyhledá ve slovníku zadané slovo Vlastní čtení s porozuměním - texty se známými a osvojenými jazykovými prostředky - názvy a jednoduché popisy věcí - jednoduché monology na připravené téma - jednoduché dialogy Práce se slovníkem - vyhledávání v dvojjazyčném slovníku PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI DV: evaluace žákovy techniky mluveného projevu je prováděna v rámci evaluace ústního monologického i dialogického projevu ÚSTNÍ PROJEV Technika mluveného projevu - výslovnost jednotlivých fonémů s důrazem na prvky odlišné nebo nepřítomné v mateřském jazyce - zřetelný a foneticky správný ústní projev - slovní a větný přízvuk, rytmus, intonace a větná melodie OSV 8 Komunikace: cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání VMEGS 1 Evropa a svět nás zajímá: život dětí v jiných zemích poznávání: cvičení dovedností zapamatování, dovednosti pro učení a studium pro sdělování verbální OVO 9: vyžádá jednoduchou DV: předvede rozhovor se Projev dialogický

10 informaci spolužákem na připravené téma - zahájení a ukončení dialogu - začlenění pozdravu, společenských a zdvořilostních frází pro sdělování verbální, dialog, komunikace v různých situacích MkV 4 Multikulturalita: vstřícný postoj k odlišnostem, význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání OVO 6: sestaví jednoduché (ústní a písemné)sdělení týkající se situací související s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy DV: jednoduchým způsobem reprodukuje krátký text DV: přednese báseň, zazpívá píseň Projev monologický - jednoduchý popis osob, předmětů a vybraných situací - básně, říkadla, písně pro sdělování verbální, specifické komunikační dovednosti (monolog) MkV 4 Multikulturalita: vstřícný postoj k odlišnostem, význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání PÍSEMNÝ PROJEV OVO 6: sestaví jednoduché (ústní a písemné) sdělení týkající se situací související s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy DV: popíše obrázek DV: napíše krátký text v rozsahu probíraných tematických celků Písemný projev - jednoduchý popis obrázků - krátké, jednoduché věty v rozsahu tematických celků vnímání, pozornosti a soustředění OVO 7: písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty

11 OVO 1: čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty přiměřeného rozsahu OVO 7: stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace DV: evaluace žákovy zvukové stránky jazyka je prováděna v rámci evaluace dovednosti mluveného a čteného projevu DV: dle diktátu zapíše graficky osvojené výrazy a věty JAZYKOVÝ PROSTŘEDEK Zvuková stránka jazyka - artikulace jednotlivých hlásek (dle výskytu v lexikálních jednotkách s důrazem na odlišnosti českého a německého jazyka) - slovní přízvuk - vázání slov ve větě - větný přízvuk, rytmus věty - intonace věty Grafická stránka jazyka - grafická podoba osvojovaných výrazů - psaní velkých písmen u podstatných jmen - základní pravidla německého pravopisu vnímání, pozornosti a soustředění vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování

12 OVO 6: sestaví jednoduché (ústní a písemné)sdělení týkající se situací související s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy OVO 7: písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty OVO 9: vyžádá jednoduchou informaci DV: pozdraví a odpoví na pozdrav DV: zahájí a ukončí rozhovor DV: seznámí se s zajímavostmi v SRN, Rakousku, Švýcarsku DV: vyjádří odkud a kam jede,kam by chtěl jet a odkud pochází DV: ukáže na mapě německy mluvící země a vyjmenuje jejich hlavní města Slovní zásoba - společenské obraty - základní pozdravy - vykání Reálie německy mluvících zemí - názvy vybraných zemí a měst poznávání: cvičení dovedností zapamatování pro sdělování verbální i neverbální, cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání OSV 7 Mezilidské vztahy: chování podporující dobré vztahy, empatie MkV 4 Multikulturalita význam užívání CJ jako nástroje dorozumívání VMEGS 1 Evropa a svět nás zajímá: zkušenosti z Evropy, život dětí v jiných zemích VMEGS 2 Objevujeme Evropu a svět: život Evropanů a styl života v evropských rodinách

13 DV: pojmenování místností DV: jednoduchým způsobem popíše kde co je DV: vést jednoduchý rozhovor DV: pojmenuje dopravní prostředky a umí říci, čím jezdí DV: vyjmenuje roční období DV: popíše počasí typické pro jednotlivá roční období DV: vyjádří, co dělá rád v těchto obdobích U nás doma - popis bytu - základní nábytek - kde co dělám - kde jsem byl (préteritum) - předložky místa se 3. p. S čím jezdíme? - předložka mit - slovesa s odlučitelnými předponami Roční období - názvy ročních období - počasí - činnosti lidí v jedn. roč. obdobích OSV 1Rozvoj schopnosti poznávání: poznávání cvičení smyslového vnímání OSV 5 Kreativita: rozvoj kreativního myšlení a tvořivosti OSV 6 Poznávání lidí: vzájemné poznávání se ve skupině, rozvoj pozornosti vůči odlišnostem OSV 10 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti: dovednosti pro řešení problémů vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování poznávání:cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění pro sdělování verbální i neverbální DV: co dělám odpoledne a dopoledne Můj den - časové údaje - kam kdy půjdu poznávání:cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění

14 DV: použití způsobových sloves ve větě DV:pojmenuje předměty ve škole, vyjádří, co ho baví DV: pojmenuje základní potraviny DV:umí nakoupit jídlo Vyjádření, co mohu, umím, musím - koníčky Škola a předměty ve škole - sestavení rozvrhu - co mě baví a co ne Co jíme, nákupy potravin, ovoce a zeleniny - rozhovor u stolu - rozhovor v obchodě OSV 8 Komunikace: specifické komunikační dovednosti pro sdělování verbální i neverbální poznávání:cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění í pro sdělování verbální i neverbální OSV 2 Sebepoznání a sebepojetí: info mace o sobě DV: zeptá se na cenu nákupu či zboží DV: představí sebe, svoji rodinu, své zájmy, co, kdy dělá apod. Číslovky základní - kolik co stojí, měna Projekt co už umím OSV 8 Komunikace: specifické komunikační dovednosti OSV 2 Sebepoznání a sebepojetí: infor mace o sobě OSV 8 Komunikace: specifické komunikační dovednosti ( monolog OSV 9 Kooperace a kompetice: rozvoj individuálních schopností pro kooperaci OSV4 Psychohygiena:dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému

15 OVO 8: stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace OVO 1: čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty přiměřeného rozsahu DV: imituje a obměňuje modelové věty DV: dle modelu substituuje požadované lexikální prvky ve vytvářených slovních spojeních a větách Mluvnické učivo Tvarosloví Podstatná jména - člen určitý, neurčitý a nulový - užívání určitých a neurčitých členů v 1., 3. a 4. pádě jed. i 1. p.mn. č. v závislosti na slovesech a předložkách - rod podstatných jmen (rozdíly mezi rodem českých a německých podstatných jmen) Přídavná jména - v přísudku - skloňování a stupňování pouze lexikálně podle komunikativních potřeb typu Elkes Ecke Zájmena - osobní a přivlastňovací mein, dein, zájmena v č. j. (zejména v 1.p.) - tázací wer, wie, was, wo, wohin, woher, wann, womit - označení osoby a předmětu osobním zájmenem Číslovky - základní 0 100, řadové (pouze lexikálně při vyjádření data) poznávání: cvičení dovedností zapamatování, dovednosti pro učení a studium OSV4 Psychohygiena:dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému

16 - neurčité wie viele Slovesa - časování pomocných (sein, haben), pravidelných, nejužívanějších nepravidelných (lesen, sehen, fahren, laufen apod.), modálních sloves ( können, müssen ) v přítomném čase - vazba ich möchte - infinitiv činný přítomný - slovesa s odluč. předponou (aufräumen, fernsehen, anhaben, aufstehen, einpacken, anrufen ) - vykání Příslovce - 2. a 3. stupeň nejfrekventovanějších příslovcí (pouze lexikálně) Předložky - se 3. pádem aus, bei, mit, nach, von, zu, - se 3. a 4. p. auf, in - krácení předložky se členem - užívání předložek k vyjadřování časových údajů

17 (am, um, im) Mluvnické učivo Skladba - slovosled věty jednoduché oznamovací - slovosled věty tázací - vyjádření záporu včetně kein (odlišnosti v konfrontaci s češtinou) - nutnost vyjádření podmětu (odlišnosti v konfrontaci s češtinou) - větný rámec se způsobovým slovesem

18 Vzdělávací obsah předmětu v 7. ročníku Vyučovací předmět : Období ročník : Německý jazyk 3. období - 7. ročník Očekávané výstupy předmětu Očekávané výstupy předmětu, jichž je dosahováno především v jiném postupném ročníku (Nj 9. ročník) Na konci 2. stupně základního vzdělávání žák: RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 1. čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty přiměřeného rozsahu 2. rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnici a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledává známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky 3. rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci 4. odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu 5. používá dvojjazyčný slovník, vyhledává informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 6. sestaví jednoduché (ústní a písemné)sdělení týkající se situací související s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy 7. písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty 8. stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace 9. vyžádá jednoduchou informaci INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 10. jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích

19 Článek IV. Cílové zaměření předmětu v ročníku ZV Vzdělávání v předmětu v ročníku směřuje k: získání zájmu o německý jazyk a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu uvědomění si významu německého jazyka jako komunikačního prostředku v současné Evropě získávání dovedností porozumění základním verbálním pokynům a sdělením s adekvátní reakcí osvojení základních gramatických znalostí a základní slovní zásoby k aktivnímu využití v běžných komunikativních situacích Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma OVO 3: rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI POSLECH S POROZUMĚNÍM DV: adekvátně reaguje na zadávané pokyny Pokyny a instrukce - ke školní práci - k pohybovým činnostem - k činnostem každodenních potřeb s dramatizací vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování OVO 2: rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnici a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledává známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky DV: zodpoví a vyřeší kontrolní otázky a úkoly DV: odhadne obsah konverzace podle klíčových slov Porozumění vyslechnutým souvislým projevům a dialogům - na známé, předem didakticky připravené téma - v rámci probíraných tematických celků - básně, říkadla, písně MkV 4 Multikulturalita: naslouchání druhým vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování

20 OVO 1: čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty přiměřeného rozsahu OVO 4: odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu OVO 3: rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci OVO 5. používá dvojjazyčný slovník, vyhledává informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku ČTENÍ S POROZUMĚNÍM DV: čte nahlas texty foneticky i intonačně správně v rozsahu osvojených tematických celků DV: zodpoví kontrolní otázky k přečtenému textu DV: jednoduše a stručně vyjádří hlavní myšlenku textu DV: vyhledá ve slovníku zadané slovo Technika čtení - věty jednoduché - výslovnostní pravidla - členění textu na rytmické úseky - větná intonace - texty tištěné i psané Vlastní čtení s porozuměním - texty se známými a osvojenými jazykovými prostředky - názvy a jednoduché popisy věcí - jednoduché monology na připravené téma - jednoduché dialogy Práce se slovníkem - vyhledávání v dvojjazyčném slovníku PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI ÚSTNÍ PROJEV OSV 3 Seberegulace a sebeorganizace: cvičení sebekontroly, sebeovládání regulace vlastního jednání i prožívání OSV 8 Komunikace: cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání VMEGS 1 Evropa a svět nás zajímá: život dětí v jiných zemích poznávání: cvičení dovedností zapamatování, dovednosti pro učení a studium OVO 6: sestaví jednoduché (ústní a DV: evaluace žákovy techniky Technika mluveného projevu

21 písemné)sdělení týkající se situací související s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy OVO 9: vyžádá jednoduchou informaci OVO 10: jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích OVO 6: sestaví jednoduché (ústní a písemné)sdělení týkající se situací související s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy mluveného projevu je prováděna v rámci evaluace ústního monologického i dialogického projevu DV: předvede rozhovor se spolužákem na připravené téma DV: jednoduchým způsobem reprodukuje krátký text DV: přednese báseň, zazpívá píseň - výslovnost jednotlivých fonémů s důrazem na prvky odlišné nebo nepřítomné v mateřském jazyce - zřetelný a foneticky správný ústní projev - slovní a větný přízvuk, rytmus, intonace a větná melodie Projev dialogický - zahájení a ukončení dialogu - začlenění pozdravu, společenských a zdvořilostních frází Projev monologický - jednoduchý popis osob, předmětů a vybraných situací - básně, říkadla, písně pro sdělování verbální pro sdělování verbální, dialog, komunikace v různých situacích MkV 4 Multikulturalita: vstřícný postoj k odlišnostem, význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání pro sdělování verbální, specifické komunikační dovednosti (monolog) MkV 4 Multikulturalita: vstřícný postoj k odlišnostem, význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání

22 OVO 6: : sestaví jednoduché (ústní a písemné)sdělení týkající se situací související s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy OVO 7: písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty PÍSEMNÝ PROJEV DV: popíše obrázek DV: napíše krátký text v rozsahu probíraných tematických celků Písemný projev - jednoduchý popis obrázků - krátké, jednoduché věty v rozsahu tematických celků vnímání, pozornosti a soustředění JAZYKOVÝ PROSTŘEDEK OVO 1: čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty přiměřeného rozsahu OVO 7 : písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty DV: evaluace žákovy zvukové stránky jazyka je prováděna v rámci evaluace dovednosti mluveného a čteného projevu DV: dle diktátu zapíše graficky osvojené výrazy a věty Zvuková stránka jazyka - artikulace jednotlivých hlásek (dle výskytu v lexikálních jednotkách s důrazem na odlišnosti českého a německého jazyka) - slovní přízvuk - vázání slov ve větě - větný přízvuk, rytmus věty - intonace věty Grafická stránka jazyka - grafická podoba osvojovaných výrazů - psaní velkých písmen u podstatných jmen - základní pravidla německého vnímání, pozornosti a soustředění OSV 3 Seberegulace a sebeorganizace: cvičení sebekontroly, sebeovládání vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování

23 pravopisu OVO 6: sestaví jednoduché (ústní a písemné)sdělení týkající se situací související s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy OVO 7: písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty OVO 9: vyžádá jednoduchou informaci DV: pozdraví a odpoví na pozdrav DV: zahájí a ukončí rozhovor Slovní zásoba - společenské obraty - základní pozdravy - vykání poznávání: cvičení dovedností zapamatování pro sdělování verbální i neverbální, cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání DV: pojmenování důležitých budov a obchodů DV: jednoduchým způsobem popíše rozdíl mezi městem a venkovem DV: vést jednoduchý rozhovor DV: jak se dostanu k Život ve městě a na venkově - důležité budovy a obchody - orientace v plánu města - jednoduchý popis cesty OSV 1Rozvoj schopnosti poznávání: poznávání cvičení smyslového vnímání OSV 5 Kreativita: rozvoj kreativního myšlení a tvořivosti OSV 10 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti: dovednosti pro řešení problémů OSV 7 Mezilidské vztahy:rozvoj empatie, podpory a pomoci druhým pro sdělování verbální i neverbální, cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání

24 DV: pojmenuje dopravní prostředky a umí říci, čím jezdí DV: vyjádří odkud a kam jede,kam by chtěl jet a odkud pochází DV:ukáže na mapě německy mluvící země a vyjmenuje jejich hlavní města DV: pojmenuje části lidského těla a vyjádří, co ho bolí Dopravní prostředky - čím jezdíme - čím létáme Názvy vybraných zemí a měst - základní informace o německy mluvících zemích Části lidského těla - návštěva u lékaře - základní nemoci vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování VMEGS 1 Evropa a svět nás zajímá: zkušenosti z Evropy, život dětí v jiných zemích VMEGS 2 Objevujeme Evropu a svět: naše vlast a Evropa MkV 4 Multikulturalita:význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění pro sdělování verbální, reakce na otázky, cvičení pozornosti a soustředění OSV 7 Mezilidské vztahy:rozvoj empatie, podpory a pomoci druhým OSV 6 Poznávání lidí: rozvoj pozornosti vůči odlišnostem DV: použití způsobových sloves ve větě Vyjádření, co mohu, umím, musím OSV 8 Komunikace: specifické komunikační dovednosti

25 DV: vyjmenuje roční období DV: popíše počasí typické pro jednotlivá roční období DV: vyjádří, co dělá rád v těchto obdobích DV: pojmenuje jednotlivé části oblečení DV: oblékání dle ročních období a k různým příležitostem Roční období - názvy ročních období - počasí Oblečení - názvy částí oděvu a jaké je - co nosí děti a dospělí - oblečení k různým příležitostem poznávání:cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění pro sdělování verbální i neverbální OSV 10 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti: dovednosti pro řešení problémů pro sdělování verbální vnímání, pozornosti OSV 5 Kreativita: rozvoj kreativního myšlení a tvořivosti OSV 7 Mezilidské vztahy:rozvoj empatie, podpory a pomoci druhým OSV 10 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti: dovednosti pro řešení problémů MkV 4 Multikulturalita:význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění

26 DV: představí sebe, svoji rodinu, své zájmy, co, kdy dělá apod. Projekt co už umím OSV 2 Sebepoznání a sebepojetí: informace o sobě OSV 3 Seberegulace a sebeorganizace: cvičení sebekontroly OSV 8 Komunikace: specifické komunikační dovednosti ( monolog OSV 9 Kooperace a kompetice: rozvoj individuálních schopností pro kooperaci OSV4 Psychohygiena:dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému OVO 8: stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace OVO 1: čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty přiměřeného rozsahu DV: imituje a obměňuje modelové věty DV: dle modelu substituuje požadované lexikální prvky ve vytvářených slovních spojeních a větách Mluvnické učivo Tvarosloví Podstatná jména člen určitý, neurčitý a nulový užívání určitých a neurčitých členů v 1., 3. a 4. pádě jed. i 1. p.mn. č. v závislosti na slovesech a předložkách rod podstatných jmen (rozdíly mezi rodem českých a německých podstatných jmen) Přídavná jména v přísudku skloňování a stupňování pouze lexikálně podle poznávání: cvičení dovedností zapamatování, dovednosti pro učení a studium OSV4 Psychohygiena: dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému

27 komunikativních potřeb typu Elkes Ecke Zájmena osobní a přivlastňovací zájmena v č. j. (zejména v 1.p.) tázací wer, wie, was, wo, wohin, woher, wann, womit označení osoby a předmětu osobním zájmenem Číslovky základní 0 100, 1000 řadové (pouze lexikálně při vyjádření data) neurčité wie viele Slovesa časování pomocných (sein, haben), pravidelných, nejužívanějších nepravidelných (lesen, sehen, fahren, laufen apod.), modálních sloves ( können, müssen ) v přítomném čase vazba ich möchte infinitiv činný přítomný slovesa s odluč. předponou (aufräumen, fernsehen, anhaben, aufstehen, einpacken,

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ Obsah: ČESKÝ JAZYK 3 CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 21 ANGLICKÝ JAZYK 25 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 35 DRUHÝ CIZÍ JAZYK 39 NĚMECKÝ JAZYK 41 FRANCOUZSKÝ JAZYK 52 RUSKÝ JAZYK 59 MATEMATIKA

Více

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace 5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty Anglická konverzace třída s rozšířenou výukou jazyků Německý jazyk třída s rozšířenou výukou jazyků Francouzský jazyk- třída s rozšířenou výukou jazyků

Více

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět český jazyk a literatura je součástí vzdělávací

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Německý jazyk Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Německý jazyk Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola 1 Učební osnovy 1.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: NĚMECKÝ JAZYK A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Znalost němčiny vytváří předpoklady pro pochopení skutečností, které přesahují

Více

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk a literatura Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Charakteristika vyučovacího předmětu Dotace vyučovacího

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura

Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura Osmiletý vzdělávací obor: prima - kvarta Vyučovací předmět český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura

Více

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň 5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah předmětu - přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA (pro nižší stupeň víceletého gymnázia) 79-41-K/81 Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školy III. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Profil absolventa Organizace

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty:

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty: ZŠHM Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČJ69 Oblast zahrnuje vyučovací předměty: Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět

Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět ZŠ Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace Č.j.: 1-N5-2013 Schváleno 24. 6. 2013 Účinnost od 1. 9. 2013 Mgr. Pavel Pospíšil, ředitel školy Obsah 1 Charakteristika

Více

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Časová dotace na 2. stupni v jednotlivých ročnících Český jazyk a literatura se vyučuje od 6. do 9. ročníku 4 hodiny týdně. Celková časová dotace na

Více

Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY ) Název předmětu: NĚMECKÝ JAZYK

Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY ) Název předmětu: NĚMECKÝ JAZYK Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY ) Název předmětu: NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden ze dvou školou

Více

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Časová dotace na 1. stupni v jednotlivých ročnících 1. ročník 8 hodin; 2. ročník 8 hodin; 3. ročník 8 hodin; 4. ročník 8 hodin; 5. ročník 8 hodin. V 1. ročníku ZŠ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM PŘÍLOHA č.1 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM PO- STIŽENÍM OBSAH 1. Úvod... 2 2. Učební plán ŠVP pro žáky s lehkým

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 0 0 99 99 99 Učební texty: Hello, kids!, Start

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola 1 Učební osnovy 1.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

Ruský jazyk nižší gymnázium

Ruský jazyk nižší gymnázium Ruský jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Vede žáka k chápání jazyka

Více

2.1.1.1 Poznámky... 11

2.1.1.1 Poznámky... 11 Obsah Charakteristika školy... 4 1.1 Identifikační údaje Základní školy a mateřské školy Drnholec... 4 1.2 Charakteristika školy... 4 1.2.1 Charakteristika žáků... 5 1.3 Charakteristika ŠVP... 5 1.3.1

Více