UČEBNÍ OSNOVY. Doplňující vzdělávací obory Německý jazyk volitelný předmět

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UČEBNÍ OSNOVY. Doplňující vzdělávací obory Německý jazyk volitelný předmět"

Transkript

1 UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast Vyučovací předmět : Doplňující vzdělávací obory Německý jazyk volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Německý jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Doplňující vzdělávací obory, oboru německý jazyk. Předmět Německý jazyk zaujímá v současném vzdělávacím systému důležité postavení, neboť dobré cizojazyčné vzdělání je nezbytné a považuje se za podstatný znak všeobecné kulturnosti. Hlavní cíl výuky předmětu německý jazyk je spatřován v osvojení komunikativních dovedností, tzn. ve vybavení žáků takovými znalostmi a dovednostmi, které jim umožní správně vnímat různá sdělení v cizím jazyce, porozumět jim a účinně uplatňovat výsledky svého poznávání. Žáci mají především získat dobré základy německého jazyka a vytvořit si kvalitní výchozí předpoklady pro další studium a rovněž komunikaci v tomto jazyce v rámci integrované Evropy a světa. Požadavky na vzdělávání v cizích jazycích formulované v RVP ZV vycházejí ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Vzdělání v německém jazyce, jakožto Dalším cizím jazyce, směřuje k dosažení úrovně A1. Vyučovací předmět německý jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Vyučuje se 2 hodiny týdně (od 7.-9 ročníku ZŠ). Součástí vyučování německého jazyku je nejen vyučovací hodina, ale i příležitostné akce jako soutěže, výjezdy do zahraničí, exkurze, projekty apod. Vyučovací hodiny jsou různého typu frontální vyučování (výklad, shrnutí učiva), skupinová práce, partnerská práce, samostatná práce (procvičování a opakování učiva, práce se slovníkem a autentickými materiály, práce s počítačovými programy,dumyapod.). Výuka je zaměřena na zvládnutí komunikativních dovedností na úrovni A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, proto je kladen důraz na dialogy, čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, samostatný ústní projev a psaní. Při výuce jsou využívány časopisy, jednoduché autentické texty, audio nahrávky, eventuálně videonahrávky mluveného projevu, žáci jsou aktivizování hrami, dramatizací, rapy apod. Výuka probíhá v jazykové učebně s možností použití dataprojektoru, DVD přehrávačů a CD přehrávačů, ve třídách výpočetní techniky i třídách kmenových. Proces osvojování německého jazyka na ZŠ má: vést k posílení vědomí důležitosti jazykového vzdělání v současném světě pomáhat snižovat jazykové bariéry a přispívat ke zvýšení sebevědomí a samostatnosti každého jedince umožňovat poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí z německy mluvících zemí, poznávat jejich kulturní tradice a zvyky směřovat k nácviku modelových situací vést k rozvoji základních řečových dovedností, tj. poslechu, čtení, mluvení a psaní vést k upevňování slovní zásoby a základních frází, k nácviku jednoduchých monologů a dialogů v běžných komunikačních situacích

2 Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa důležitého sjednocujícího činitele národního společenství pochopení jazyka a jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku k získávání a předávání informací zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku samostatnému získávání informací z různých zdrojů 1. Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí Výuka německého jazyka společně s ostatními předměty vzdělávací oblasti Doplňující vzdělávací obory přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka takto: Kompetence k učení: Směřuje k poznávání a chápání jazyka jako důležitého a nezbytného zdroje celoživotního vzdělávání. Je rozvíjena tím, že žákům zprostředkováváme osvojování gramatických pravidel a slovní zásoby, předkládáme poslechová i písemná cvičení spojená s úkoly na kontrolu porozumění, vedeme je k samostatnému nastudování příslušné slovní zásoby pro tvorbu tematicky zaměřených projektů i k vlastní prezentaci výsledků své práce. Kompetence k řešení problémů: Vede žáky k tvořivému myšlení na základě poznávání konkrétních pojmů a situací tím, že využívají jazyková pravidla pro vyvozování složitějších gramatických jevů, k hledání souvislostí a rozdílných prvků v dané problémové situaci a formulování možných řešení u vyslechnutého sdělení či nalezení určitých informací v písemných textech. Kompetence komunikativní: Vede k přesnému, logicky a gramaticky správnému vyjadřování potřeb, prožitků i ke sdělování názorů. Žáci se učí správnému porozumění textům, ústnímu i písemnému formulování odpovědí. Jsou vedeni k nácviku správných pravidel mezilidské komunikace a k rozvíjení konstruktivního dialogu tím, že jim umožníme nácvik poslechu, monologových a dialogových výstupů, čtení s porozuměním, vyjadřování vlastních stanovisek a patřičných reakcí na dotazy k vyslechnutému nebo písemnému sdělení. Kompetence sociální a personální: Vede k získávání sebedůvěry při vystupování před menším nebo větším kolektivem, ke spolupráci a upevňování dobrých vztahů s druhými lidmi, ke schopnosti zapojit se do diskuse či debaty a k respektování různých názorů tím, že budeme podporovat samostatný a kultivovaný projev žáků, umožníme jim podílet se na formě a organizaci výukové hodiny, pracovat v týmech a pokusit se o objektivní hodnocení výsledků své i týmové práce. Kompetence občanská: Vede k poznávání a chápání jazyka jako zdroje pro využívání osvojených komunikativních znalostí v konkrétních reálných situacích, tím, že žákům zprostředkujeme obeznámení s historií, kulturními tradicemi, zvyky, běžným životem a zeměpisnými reáliemi německy mluvících zemí.

3 2. Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu 7. ročník OSV Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj cvičení dovedností zapamatování,řešení problémů. OSV 3 Seberegulace a sebeorganizace: cvičení sebekontroly, sebeovládání regulace vlastního jednání i prožívání. Sociální rozvoj pro sdělování verbální i neverbální, specifické komunikační dovednosti (monolog), dialog, cvičení pozorování a aktivního naslouchání, komunikace v různých situacích VMEGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech VMEGS 1 Evropa a svět nás zajímá: život dětí v jiných zemích, zvyky a tradice národů Evropy. VMEGS 2 Objevujeme Evropu a svět: život Evropanů a styl života v evropských rodinách. MkV MkV1 Multikulturní výchova Multikulturalita: naslouchání druhým, vstřícný postoj k odlišnostem, význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání 8. ročník OSV Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj cvičení dovedností zapamatování,řešení problémů. OSV 3 Seberegulace a sebeorganizace: cvičení sebekontroly, sebeovládání regulace vlastního jednání i prožívání. Sociální rozvoj OSV 6 OSV 8 Poznávání lidí: rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech Komunikace: dovednosti pro sdělování verbální i neverbální, specifické komunikační dovednosti (monolog), dialog, cvičení pozorování a aktivního naslouchání, komunikace v různých situacích VMEGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech VMEGS 1 Evropa a svět nás zajímá: život dětí v jiných zemích, zvyky a tradice národů Evropy. VMEGS 2 Objevujeme Evropu a svět: život Evropanů a styl života v evropských rodinách. MkV MkV 4 MeV MeV 1 MeV2 Multikulturní výchova Multikulturalita: naslouchání druhým, vstřícný postoj k odlišnostem, význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání Mediální výchova Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení: pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě Vnímání autora mediálních sdělení: identifikování postojů a názorů autora v mediovaném sdělení

4 9. ročník OSV Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj cvičení dovedností zapamatování,řešení problémů. OSV 2 Sebepoznání a sebepojetí: já jako zdroj poznání o sobě, moje tělo, moje psychika, moje učení OSV 3 Seberegulace a sebeorganizace: cvičení sebekontroly, sebeovládání regulace vlastního jednání i prožívání. Sociální rozvoj OSV 6 Poznávání lidí: rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech pro sdělování verbální i neverbální, specifické komunikační dovednosti (monolog), dialog, OSV 9 cvičení pozorování a aktivního naslouchání, komunikace v různých situacích Kooperace a kompetice: rozvoj individuálních schopností pro spolupráci Morální rozvoj OSV 10 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti: dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí VMEGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech VMEGS 1 Evropa a svět nás zajímá: život dětí v jiných zemích, zvyky a tradice národů Evropy. VMEGS 2 Objevujeme Evropu a svět: život Evropanů a styl života v evropských rodinách. MkV MkV 4 MeV MeV 1 MeV4 Multikulturní výchova Multikulturalita: naslouchání druhým, vstřícný postoj k odlišnostem, význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání Mediální výchova Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení: pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě Vnímání autora mediálních sdělení: identifikování postojů a názorů autora v mediovaném sdělení 3. Učební plán předmětu Nemecký jazyk v souladu s učebním plánem školy Ročník celkem

5 Vzdělávací obsah předmětu v 7. ročníku Vyučovací předmět : Období ročník : Německý jazyk 2. stupeň (7. ročník) Počet hodin : 2 Učební texty : Deutsch mit Max díl 1. Očekávané výstupy předmětu Na konci 2. stupně základního vzdělávání žák: POSLECH S POROZUMĚNÍM žák 1. rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně 2. rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 3. rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat MLUVENÍ žák 4. se zapojí do jednoduchých rozhovorů 5. sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 6. odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá ČTENÍ S POROZUMĚNÍM žák 7. rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům 8. rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům 9. rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci PSANÍ žák 10. vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 11. napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 12. stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení

6 Cílové zaměření předmětu v ročníku ZV Vzdělávání v předmětu v ročníku směřuje k: získání zájmu o německý jazyk a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu uvědomění si významu německého jazyka jako komunikačního prostředku v osvojení základních gramatických znalostí a základní slovní zásoby k aktivnímu využití v běžných komunikativních situacích současné Evropě získávání dovedností porozumění základním verbálním pokynům a sdělením s adekvátní reakcí osvojení základních gramatických znalostí a základní slovní zásoby k aktivnímu využití v běžných komunikativních situacích

7 Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma Poznámky RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI POSLECH S POROZUMĚNÍM OVO 3: rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat OVO 2: rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu OVO 1: rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně OVO 4: rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, v textu vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku OVO 5: používá abecední slovník, učebnice a dvojjazyčný slovník DV: adekvátně reaguje na zadávané pokyny DV: zodpoví a vyřeší kontrolní otázky a úkoly DV: odhadne obsah konverzace podle klíčových slov DV: čte nahlas texty foneticky i intonačně správně v rozsahu osvojených tematických celků DV: zodpoví kontrolní otázky k přečtenému textu DV: jednoduše a stručně vyjádří hlavní myšlenku textu DV: vyhledá ve slovníku zadané slovo Pokyny a instrukce - ke školní práci - k pohybovým činnostem - k činnostem každodenních potřeb z dramatizací, z hraní rolí Porozumění vyslechnutým souvislým projevům a dialogům - na známé, předem didakticky připravené téma - v rámci probíraných tematických celků - básně, říkadla, písně - společenské obraty ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Technika čtení - věty jednoduché - výslovnostní pravidla - členění textu na rytmické úseky - větná intonace - texty tištěné i psané Vlastní čtení s porozuměním - texty se známými a osvojenými jazykovými prostředky - názvy a jednoduché popisy věcí - jednoduché monology na připravené téma - jednoduché dialogy Práce se slovníkem - abeceda seznámení s odlišnostmi vůči české abecedě pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování MkV 4 Multikulturalita: naslouchání druhým pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování OSV 3 Seberegulace a sebeorganizace: cvičení sebekontroly, sebeovládání regulace vlastního jednání i prožívání OSV 8 Komunikace: cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání VMEGS 1 Evropa a svět nás zajímá: život dětí v jiných zemích OSV 1 Rozvoj schopností poznávání:cvičení dovedností zapamatování, dovednosti pro učení a studium Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma Poznámky PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI ÚSTNÍ PROJEV OVO 7: reprodukuje ústně obsah přiměřeně obtížného textu, DV: evaluace žákovy techniky mluveného projevu je Technika mluveného projevu - výslovnost jednotlivých fonémů pro sdělování verbální

8 promluvy a jednoduché konverzace OVO 9: zapojí se do jednoduché, pečlivě vyslovované konverzace dalších osob prostřednictvím běžných výrazů, poskytne požadované informace OVO 6: sdělí ústně základní údaje o své osobě, své rodině běžných každodenních situacích OVO 6: sdělí písemně základní údaje o své osobě, své rodině a běžných každodenních situacích OVO 7: reprodukuje písemně obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy a jednoduché konverzace OVO 1: vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty složené ze známé slovní zásoby prováděna v rámci evaluace ústního monologického i dialogického projevu DV: předvede rozhovor se spolužákem na připravené téma DV: jednoduchým způsobem reprodukuje krátký text DV: přednese báseň, zazpívá píseň DV: popíše obrázek DV: napíše krátký text v rozsahu probíraných tematických celků DV: evaluace žákovy zvukové stránky jazyka je prováděna v rámci evaluace dovednosti mluveného a čteného projevu s důrazem na prvky odlišné nebo nepřítomné v mateřském jazyce - zřetelný a foneticky správný ústní projev - slovní a větný přízvuk, rytmus, intonace a větná melodie Projev dialogický - zahájení a ukončení dialogu - začlenění pozdravu, společenských a zdvořilostních frází Projev monologický - jednoduchý popis osob, předmětů a vybraných situací - básně, říkadla, písně PÍSEMNÝ PROJEV Písemný projev - jednoduchý popis obrázků - krátké, jednoduché věty v rozsahu tematických celků JAZYKOVÝ PROSTŘEDEK Zvuková stránka jazyka - artikulace jednotlivých hlásek, základní výslovnostní návyky - vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov (dle výskytu v lexikálních jednotkách s důrazem na odlišnosti českého a německého jazyka) - fonetické znaky (pasivně) - slovní přízvuk pro sdělování verbální, dialog, komunikace v různých situacích MkV 4 Multikulturalita: vstřícný postoj k odlišnostem, význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání pro sdělování verbální, specifické komunikační dovednosti (monolog) MkV 4 Multikulturalita: vstřícný postoj k odlišnostem, význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání pozornosti a soustředění pozornosti a soustředění

9 OVO 8: napíše jednoduchá sdělení za použití základních gramatických struktur a vět OVO 6: sdělí ústně i písemně základní údaje o své osobě, své rodině a běžných každodenních situacích, vyplní základní údaje do formulářů OVO 7: reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy a jednoduché konverzace OVO 9: zapojí se do jednoduché, pečlivě vyslovované konverzace dalších osob prostřednictvím běžných výrazů, poskytne požadované informace DV: dle diktátu zapíše graficky osvojené výrazy DV: pozdraví a odpoví na pozdrav DV: zahájí a ukončí rozhovor DV: představí sebe a svou rodinu DV: vyjmenuje a na příkladech uvede barvy DV: pojmenuje věci ve třídě a své pomůcky DV: adekvátně reaguje na pokyny ve třídě DV: popíše svůj rozvrh hodin DV: vyjmenuje své činnosti v průběhu školního roku a prázdnin DV: zodpoví otázku, kolik je hodin - vázání slov ve větě - větný přízvuk, rytmus věty - intonace věty Grafická stránka jazyka - grafická podoba osvojovaných výrazů - psaní velkých písmen u podstatných jmen - základní pravidla německého pravopisu Slovní zásoba - společenské obraty - základní pozdravy - společenské fráze - žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích probíraných tématických okruhů, práce se slovníkem Já a moje rodina - osobní údaje (jméno, pohlaví) - členové rodiny - příbuzenské vztahy Svět kolem nás - barvy Škola - základní vybavení třídy, školní pomůcky - pokyny a instrukce k pohybu ve třídě - vyučovací předměty, rozvrh hodin - školní rok a prázdniny Příroda - čas, hodiny pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování cvičení dovedností zapamatování pro sdělování verbální i neverbální,cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání pro sdělování verbální, cvičení pozorování MV: občanská výchova, rodinná výchova, dramatická výchova pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování OSV 1 Rozvoj schopností poznávání pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování pro sdělování verbální i neverbální, specifické komunikační dovednosti (monolog), dialog, cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání, komunikace v různých situacích

10 DV: vyjmenuje roční období, měsíce a dny v týdnu DV: popíše počasí typické pro jednotlivá roční období DV: na obrázcích pojmenuje zvířata DV: uvede, které zvíře má doma - názvy ročních období, měsíců a dnů v týdnu - počasí - nejběžnější zvířata (domácí zvířata, hospodářská a lesní zvířata, zvířata v zoo) pozornosti a soustředění pro sdělování verbální OVO 1: vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty složené ze známé slovní zásoby OVO 8: napíše jednoduchá sdělení a odpověď na sdělení za použití základních gramatických struktur a vět DV: popíše svůj denní a týdenní plán DV: pojmenuje základní potraviny, jídla a nápoje DV: vyjádří, co rád jí a pije DV: vyjádří pocit hladu či žízně DV: rozliší zdravou a nezdravou stravu DV: ukáže na mapě německy mluvící země DV: vyjmenuje jejich hlavní města DV: uvede odlišnosti mezi českými a německými tradicemi a zvyky DV: zarecituje báseň, zazpívá píseň DV: imituje a obměňuje modelové věty DV: dle modelu substituuje požadované lexikální prvky ve vytvářených slovních spojeních a větách Volný čas - denní a týdenní plán - zájmová činnost Stravování - nejběžnější potraviny a jídlo - pocit hladu a žízně, žádost o jídlo a pití Reálie - základní informace o německy mluvících zemích (SRN, Rakousko,Švýcarsko, Lucembursko,Lichtenštejnsko) - nejdůležitější svátky (Vánoce, Velikonoce) Mluvnické učivo Tvarosloví základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Podstatná jména - člen určitý, neurčitý a nulový - užívání určitých a neurčitých členů v 1., 3. a 4. pádě jed. i mn. č. v závislosti na slovesech a předložkách pro sdělování verbální i neverbální pro sdělování verbální i neverbální VMEGS 1 Evropa a svět nás zajímá:zážitky a zkušenosti z Evropy a světa, život dětí v jiných zemích VMEGS 2 Objevujeme Evropu a svět:naše vlast a Evropa MkV1: občanská výchova, zeměpis, hudební výchova cvičení dovedností zapamatování, dovednosti pro učení a studium

11 - rod podstatných jmen (rozdíly mezi rodem českých a německých podstatných jmen) Přídavná jména - v přísudku - skloňování a stupňování pouze lexikálně podle komunikativních potřeb Zájmena - osobní a přivlastňovací zájmena (zejména v 1.p.) - tázací wer, wie, was, wo, wohin, woher, wann - označení osoby a předmětu osobním zájmenem Číslovky - základní 0 100, řadové (pouze lexikálně při vyjádření data) - neurčité einige, viele Slovesa - časování pomocných (sein, haben), pravidelných, nejužívanějších nepravidelných (lesen, sehen, fahren, laufen apod.), modálních sloves (+ wissen) v přítomném čase - časování pomocných sloves (sein, haben) v préteritu - vazba ich möchte - infinitiv činný přítomný (sagen) Příslovce - 2. a 3. stupeň nejfrekventovanějších příslovcí (pouze lexikálně) Předložky - se 3. pádem aus, bei, mit, nach,von, zu - se 4. pádem ohne, für - užívání předložek k vyjadřování časových údajů (am, um, im) Mluvnické učivo Skladba - slovosled věty jednoduché oznamovací - slovosled věty tázací a rozkazovací - vyjádření záporu včetně kein (odlišnosti v konfrontaci s češtinou) - záporná odpověď na kladnou otázku (nicht mehr) - nutnost vyjádření podmětu (odlišnosti v konfrontaci s češtinou)

12 Vzdělávací obsah předmětu v 8. ročníku - věty s neurčitým zájmenem man - větný rámec se způsobovým Slovesem Vyučovací předmět : Období ročník : Německý jazyk 2. stupeň (8. ročník) Počet hodin : 2 Učební texty : Deutsch mit Max díl 2. Očekávané výstupy předmětu Na konci 2. stupně základního vzdělávání žák: POSLECH S POROZUMĚNÍM žák 1. rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně 2. rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 3. rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat MLUVENÍ žák 4. se zapojí do jednoduchých rozhovorů 5. sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 6. odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá ČTENÍ S POROZUMĚNÍM žák 7. rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům 8. rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům 9. rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci PSANÍ žák 10. vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 11. napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat

13 12. stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení Cílové zaměření předmětu v ročníku Vzdělávání v předmětu v ročníku směřuje k: získání zájmu o německý jazyk a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu uvědomění si významu německého jazyka jako komunikačního prostředku v současné Evropě získávání dovedností porozumění základním verbálním pokynům a sdělením s adekvátní reakcí osvojení základních gramatických znalostí a základní slovní zásoby k aktivnímu využití v běžných komunikativních situacích Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma Poznámky RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI POSLECH S POROZUMĚNÍM OVO 3: rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat OVO 2: rozumí známým každodenním výrazům, zcela základním frázím a jednoduchým větám OVO 1: vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty složené ze známé slovní zásoby DV: adekvátně reaguje na zadávané pokyny DV: zodpoví a vyřeší kontrolní otázky a úkoly DV: odhadne obsah konverzace podle klíčových slov DV: čte plynule, foneticky i intonačně správně texty v rozsahu osvojených tematických celků Pokyny a instrukce - ke školní práci - k pohybovým činnostem - k činnostem každodenních potřeb (ve vztahu k osvojovaným tématům) s dramatizací a hraní rolí Porozumění vyslechnutým souvislým projevům a dialogům - na známé, předem didakticky připravené téma - v rámci probíraných tematických celků - básně, říkadla, písně - společenské obraty - jednoduché popisy osob, předmětů ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Technika čtení - Věty jednoduché - Výslovnostní pravidla - Členění textu na rytmické úseky - Větná intonace - Texty tištěné i psané OSV3 Sebe regulace a sebeorganizace:cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování MkV 4 Multikulturalita: naslouchání druhým OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování OSV 3 Seberegulace a sebeorganizace: cvičení sebekontroly, sebeovládání regulace vlastního jednání i prožívání

14 OVO 1: vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty složené ze známé slovní zásoby OVO 4: rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, v textu vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku DV: zodpoví kontrolní otázky k přečtenému textu DV: jednoduše a stručně vyjádří hlavní myšlenku textu DV: spojí odpovídající dvojice vět Vlastní čtení s porozuměním - Texty se známými a osvojenými jazykovými prostředky - Názvy a popisy věcí - Obsahově složitější vyprávění - Náročnější dialogy OSV 8 Komunikace: cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání VMEGS 1 Evropa a svět nás zajímá: život dětí v jiných zemích OVO 5: používá abecední slovník, učebnice a dvojjazyčný slovník OVO 7: reprodukuje ústně obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy a jednoduché konverzace OVO 9: zapojí se do jednoduché, pečlivě vyslovované konverzace dalších osob prostřednictvím běžných výrazů, poskytne požadované informace OVO 6: sdělí ústně základní údaje o své osobě, své rodině a běžných každodenních situacích DV: vyhledá ve slovníku zadaný výraz DV: objasní, co znamenají vysvětlivky za vyhledávanými slovy DV: evaluace žákovy techniky mluveného projevu je prováděna v rámci evaluace ústního monologického i dialogického projevu Práce se slovníkem - slovesa vysvětlivky v závorkách - podstatná jména vysvětlivky v závorkách PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI ÚSTNÍ PROJEV Technika mluveného projevu - výslovnost jednotlivých fonémů s důrazem na prvky odlišné nebo nepřítomné v mateřském jazyce - zřetelný a foneticky správný ústní projev - slovní a větný přízvuk, rytmus, intonace a větná melodie DV: předvede rozhovor se spolužákem na připravené téma DV: jednoduchým způsobem reprodukuje krátký text DV: přednese báseň, zazpívá píseň Projev dialogický - zahájení a ukončení dialogu - začlenění pozdravu, společenských a zdvořilostních frází Projev monologický - popis osob, předmětů a vybraných situací - básně, říkadla, písně PÍSEMNÝ PROJEV OSV 1 Rozvoj schopností poznávání:cvičení dovedností zapamatování, dovednosti pro učení a studium pro sdělování verbální pro sdělování verbální, dialog, komunikace v různých situacích MkV 4 Multikulturalita: vstřícný postoj k odlišnostem, význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání pro sdělování verbální, specifické komunikační dovednosti (monolog) MkV 4 Multikulturalita: vstřícný postoj k odlišnostem, význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání

15 OVO 6: sdělí písemně základní údaje o své osobě, své rodině a běžných každodenních situacích, vyplní základní údaje do formulářů OVO 7: reprodukuje písemně obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy a jednoduché konverzace OVO 1: vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty složené ze známé slovní zásoby OVO 8: napíše jednoduchá sdělení za použití základních gramatických struktur a vět OVO 6: sdělí ústně i písemně základní údaje o své osobě, své rodině a běžných každodenních situacích, vyplní základní údaje do formulářů OVO 7: reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy a jednoduché konverzace OVO 9: zapojí se do jednoduché, pečlivě vyslovované konverzace DV: popíše obrázek DV: napíše jednoduchý, ale delší text v rozsahu probíraných tematických celků DV: evaluace žákovy zvukové stránky jazyka je prováděna v rámci evaluace dovednosti mluveného a čteného projevu DV: dle diktátu zapíše graficky osvojené výrazy DV: omluví se, požádá o pomůcku Písemný projev - podrobnější popis obrázků - delší, náročnější souřadná souvětí v rozsahu tematických celků JAZYKOVÝ PROSTŘEDEK Zvuková stránka jazyka artikulace jednotlivých hlásek, základní výslovnostní návyky - vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov (dle výskytu v lexikálních jednotkách s důrazem na odlišnosti českého a německého jazyka) - fonetické znaky (pasivně) - slovní přízvuk - vázání slov ve větě - větný přízvuk, rytmus věty - intonace věty Grafická stránka jazyka - grafická podoba osvojovaných výrazů - psaní velkých písmen u podstatných jmen (upevnění) - grafická změna při tvoření množného čísla podstatných jmen - aplikace osvojených pravidel německého pravopisu Slvní zásoba - žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích probíraných tématických okruhů, práce se slovníkem Společenské obraty Pozdravy, omluvy, prosby, žádosti OSV 1 Rozvoj schopností poznávání:cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění pozornosti a soustředění OSV 1 Rozvoj schopností poznávání:cvičení smyslového vnímání,pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování cvičení dovedností zapamatování pro sdělování verbální i neverbální,cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání

16 dalších osob prostřednictvím běžných výrazů, poskytne požadované informace DV: plynule vypráví o sobě a své rodině DV: popíše svůj vzhled a vzhled členů své rodiny DV: vyjmenuje a popíše jednotlivé části bytu DV: popíše vybavení svého pokoje DV: pojmenuje pomůcky ve třídě DV: stručně popíše třídu DV: dle mapy popíše danou cestu DV:pojmenuje důležité budovy a obchody Já a moje rodina - další osobní údaje o rodině a jejich členech (odkud pochází, věk, narozeniny, fyzický popis, zaměstnání) Domov -můj byt, dům (názvy a stručný popis jednotlivých částí bytu) - popis svého pokoje Škola - prohlubování slovní zásoby - popis třídy a školy Město - orientace ve městě - důležité budovy a historické památky cvičení dovedností zapamatování MV: občanská výchova, zdravá výchova, dramatická výchova OSV 1 Rozvoj schopností poznávání, cvičení smyslovéh vnímání, pozornosti a soustředění OSV 8 Komunikace: specifické komunikační dovednosti (monolog) OSV 8 Komunikace: specifické komunikační dovednosti (monolog) OSV 1 Rozvoj schopností poznávání, cvičení smyslovéh vnímání, pozornosti a soustředění DV:: pojmenuje světové strany DV: pojmenuje některé evropské i mimoevropské státy DV: vyjmenuje dopravní prostředky DV: stručně popíše výhody a nevýhody jednotlivých dopravních prostředků DV: vyjmenuje jakými koníčky se zabývá ve svém volném čase DV: pojmenuje různé sporty a hry DV: vyjmenuje své oblíbené sporty, sportovce, zpěváky apod. DV: pojmenuje jednotlivé části lidského těla Cestování - názvy světových stran - názvy vybraných států - dopravní prostředky - výhody a nevýhody dopravních prostředků Volný čas - sport a hry - oblíbené osoby, skupiny, týmy VMEGS 2 Objevujeme Evropu a svět:naše vlast a Evropa MkV 4 Multikulturalita: význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění MV: zeměpis pro zdělování verbální Péče o zdraví - základní části lidského těla pro zdělování verbální OSV 6 Poznávání lidí: rozvoj pozornosti vůči odlišnostem (barva očí) MV: přírodopis DV: pojmenuje jednotlivé části Oblékání pro

17 oblečení DV: nakoupí a prodá potřebné oblečení DV: ukáže na mapě Německo a Rakousko, vyjmenuje jejich hlavní města a podá základní zeměpisné informace - názvy základních části oděvu - nakupování oblečení Reálie - Německo další údaje o něm a jednotlivých spolkových zemích - Rakousko další údaje o něm a jeho částech - zvyky a tradice v těchto zemích zdělování verbální i neverbální MV: dramatická výchova VMEGS 1 Evropa a svět nás zajímá: zážitky a zkušenosti z Evropy a světa, život dětí v jiných zemích VMGS 2 Objevujeme Evropu a svět:naše vlast a Evropa MV 1 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení: pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě MV 4 Vnímání autora mediálních sdělení: identifikování postojů a názorů autota v mediálním sdělení MV: občanská výchova, zeměpis, hudební výchova

18 OVO 1: vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty složené ze známé slovní zásoby OVO 8: napíše jednoduchá sdělení a odpověď na sdělení za použití základních gramatických struktur a vět DV: imituje a obměňuje modelové věty DV: dle modelu substituuje požadované lexikální prvky ve vytvářených slovních spojeních a větách Mluvnické učivo - Tvarosloví - základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Podstatná jména - člen určitý, neurčitý a nulový - užívání určitých a neurčitých členů v 1., 3. a 4. pádě jedn. i mn. č. v závislosti na slovesech a předložkách (upevnění) - množné číslo pravidla tvorby Přídavná jména - skloňování po členu určitém a neurčitém (orientačně) Zájmena - skloňování osobních zájmen - skloňování přivlastňovacích zájmen - zvratné zájmeno sich ve 3. a 4. pádě Číslovky - vyjádření váhy, ceny Slovesa - préteritum způsobových sloves - préteritum slabých sloves - perfektum slabých sloves Předložky - se 3. a 4. pádem (Wo? Wohin?) Mluvnické učivo - Skladba - slovosled po souřadicích spojkách - vazba es gibt - vyjadřování budoucnosti přítomným časem - rámcová konstrukce sloves s odlučitelnou předponou cvičení dovedností zapamatování, dovednosti pro učení a studium

19

20 Vzdělávací obsah předmětu v 9. ročníku Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 2 Německý jazyk 2. stupeň (9. ročník) Učební texty : Učebnice v tisku Očekávané výstupy předmětu Na konci 2. stupně základního vzdělávání žák: POSLECH S POROZUMĚNÍM žák 1. rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně 2. rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 3. rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat MLUVENÍ žák 4. se zapojí do jednoduchých rozhovorů 5. sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 6. odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá ČTENÍ S POROZUMĚNÍM žák 7. rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům 8. rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům 9. rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci PSANÍ žák 10. vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 11. napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 12. stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu V předmětu Německý jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, oboru

Více

Učební osnovy. Charakteristika předmětu

Učební osnovy. Charakteristika předmětu Učební osnovy Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Jazyk ruský Další cizí jazyk Charakteristika předmětu RVP a ŠVP jsou pedagogické dokumenty, k jejich pochopení je nutné osvojit

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 1 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0 3

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika vyučovacího předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika vyučovacího předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk je vyučován od prvního až do devátého ročníku. Jeho

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

5.1.2.1 1. stupeň ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50

5.1.2.1 1. stupeň ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50 5.1.2 Anglický jazyk Charakteristika vzdělávací oblasti Jazyková výuka, jejímž cílem je zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí, vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk. 2. stupeň ZŠ

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk. 2. stupeň ZŠ Cizí jazyk Předmět: Německý jazyk 2. stupeň ZŠ Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Na 2. stupni se věnuje pozornost rozvoji všech řečových dovedností, zvláště pak dovednostem produktivním a interaktivním,

Více

10.2 Německý jazyk. Školní vzdělávací plán: Pingpong neu. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení

10.2 Německý jazyk. Školní vzdělávací plán: Pingpong neu. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení 10.2 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Hlavním cílem jazykového vzdělávání je podpora příznivého rozvoje celé žákovy osobnosti a žákova smyslu pro

Více

5.1.3.1 Další cizí jazyk Německý jazyk (NJ)

5.1.3.1 Další cizí jazyk Německý jazyk (NJ) 5.1.3.1 Další cizí jazyk Německý jazyk (NJ) Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Německý jazyk se vyučuje se v rozsahu 2 hodiny

Více

JAZYK. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 4 Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

JAZYK. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 4 Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 4 Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět český jazyk a literatura je součástí vzdělávací

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Český jazyk, Anglický jazyk a Další cizí jazyk. Vyučovací

Více

6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk. 1.stupeň

6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk. 1.stupeň 6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk 1.stupeň Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě. Hodiny jsou zaměřeny

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4.

Vyučovací předmět: Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4. 5.4. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk je vyučovací předmět, který žákům umožňuje

Více

Německý jazyk nižší gymnázium

Německý jazyk nižší gymnázium Německý jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Německý jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, která se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura,

Více

Výuka českého jazyka je na 2. stupni rozdělena na tři tematické oblasti jazykovou, komunikační a slohovou a literární výchovu.

Výuka českého jazyka je na 2. stupni rozdělena na tři tematické oblasti jazykovou, komunikační a slohovou a literární výchovu. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vyučovacího předmětu: Český jazyk Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výuka českého jazyka je na 2. stupni rozdělena na tři tematické oblasti jazykovou,

Více

Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět

Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět ZŠ Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace Č.j.: 1-N5-2013 Schváleno 24. 6. 2013 Účinnost od 1. 9. 2013 Mgr. Pavel Pospíšil, ředitel školy Obsah 1 Charakteristika

Více

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ Obsah: ČESKÝ JAZYK 3 CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 21 ANGLICKÝ JAZYK 25 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 35 DRUHÝ CIZÍ JAZYK 39 NĚMECKÝ JAZYK 41 FRANCOUZSKÝ JAZYK 52 RUSKÝ JAZYK 59 MATEMATIKA

Více

2. Charakteristika školy a ŠVP

2. Charakteristika školy a ŠVP 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy Úplnost a velikost školy ZŠ a MŠ Velký Újezd je úplnou základní školou s 9 postupnými ročníky včetně předškolního zařízení a školní družiny. Na

Více

Vzdělávací obor Anglický jazyk Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku. Jeho obsahem je naplňování očekávaných

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 název školy REDIZO 600116042 IČ 709 95 346 adresa školy Šardice 521, 69613 ředitel Základní

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

5.1.2. Anglický jazyk pro 1. stupeň

5.1.2. Anglický jazyk pro 1. stupeň 5.1.2. Anglický jazyk pro 1. stupeň Charakteristika: Citace z RVP: Přispívá k chápání a objevování zkušeností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový

Více

1. Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí

1. Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika předmětu V předmětu Anglický jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více