TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. stupeň ZŠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. stupeň ZŠ"

Transkript

1 363 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník Dotace Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný V souladu s vývojovými předpoklady a individuálními zvláštnostmi si žák: osvojuje nové pohybové dovednosti, kultivuje svůj pohybový projev a správné držení těla, usiluje o rozvoj zdravotně orientované zdatnosti. Orientuje se v otázkách vlivu pohybové aktivity na zdraví a práceschopnost člověka, umí poznatky využít při začlenění pohybu do denního režimu. Zvládá základní organizační, hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění pohybové činnosti ve známém i méně známém prostředí. Osvojené pohybové dovednosti využívá k překonávání negativních tělesných a duševních stavů a jako předpoklad pro vytváření trvalého vztahu k pohybovým aktivitám.uvědomuje si význam vztahů ve sportu a ví, že se mohou změnit na přátelské meziosobní vztahy. Zamítavě se staví k problematice dopingu a umí ocenit hru fair-play.

2 364 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ţáka KOMPETENCE K UČENÍ UČITELÉ umožňují žákům, aby se naučili na základě jasných kritérií hodnotit své činnosti nebo výsledky podle potřeby žákům v činnostech pomáhají ŢÁCI jsou vedeni k osvojení si základního tělocvičného názvosloví učí se cvičit podle jednoduchého popisu cvičení změří základní pohybové výkony a porovnávají je s předchozími orientují se v informačních zdrojích o aktivitách a sportovních akcích KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITELÉ dodávají žákům sebedůvěru zadávají úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů ŢÁCI uplatňují zásady bezpečného chování ve sportovním prostředí a adekvátně reagují v situaci úrazu spolužáka řeší problémy v souvislosti s nesportovním chováním, nevhodným sportovním prostředím a nevhodným sportovním náčiním a nářadím KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ UČITELÉ vedou žáky k vzájemnému naslouchání a oceňování přínosu druhých, vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci ŢÁCI jsou vedeni ke spolupráci při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích učí se reagovat na základní povely a pokyny a sám je i vydává zorganizují jednoduché pohybové soutěže, činnosti a jejich varianty učí se diskutovat o taktice družstva

3 365 KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITELÉ zadávají úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat umožňují každému žákovi zažít úspěch ŢÁCI jsou vedeni k jednání v duchu fair play, dodržují pravidla, označí přestupky respektují opačné pohlaví zvládají pohybové činnosti ve skupině snaží se o rozvoj spolupráce uvnitř družstva KOMPETENCE OBČANSKÉ UČITELÉ žákům umožňují, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků ŢÁCI podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu a projevují přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení své zdatnosti spojují svou pohybovou činnost se zdravím, zařazují si do vlastního pohybového režimu korektivní cvičení jsou vedeni ke kritickému myšlení hodnotí cvičení učí se být ohleduplný a taktní aktivně se zapojují do tělovýchovné činnosti seznamují se s problematikou drog a jiných škodlivých látek KOMPETENCE PRACOVNÍ UČITELÉ vedou žáky k uplatňování hlavních zásad hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech v běžném životě ŢÁCI učí se užívat jednotlivé tělocvičné nářadí a náčiní

4 ROČNÍK- DOTACE: 2, POVINNÝ DÍLČÍ VÝSTUPY ŢÁKA dodržuje pravidla bezpečného chování aplikuje základní pohybovou přípravu organismu před pohybovou aktivitou osvojí si pohybové aktivity na úrovni svých pohybových předpokladů získává informace o pohybových aktivitách chová se ohleduplně ke spolužákům je samostatný zklidní svůj organismus po ukončení činnosti projevuje přirozenou radost z pohybu upevňuje si vůli pro zlepšení pohybové dovednosti používá základní tělovýchovné pojmy a pravidla uplatňuje hlavní zásady pohybové hygieny a držení těla jedná v duchu fair play shodne se s ostatními při spolupráci v družstvu

5 367 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - spojuje pravidelnou kaţdodenní pohybovou činnost se zdravím a vyuţívá nabízené příleţitosti uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorech školy - uplatňuje správné způsoby drţení těla v různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá správné základní cvičební polohy spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěţích nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení UČIVO Příprava organismu - zdravotně zaměřené činnosti - příprava organismu ke sportovnímu výkonu Bezpečnost při pohybových činnostech - základní pravidla chování a jednání v prostředí sportoviště Pohybové hry - pravidla, zásady jednání a chování Základy gymnastiky - průpravná cvičení - akrobacie - cvičení s náčiním, na nářadí odpovídající věku, velikosti, hmotnosti dítěte Základy atletiky - rychlý běh - motivovaný vytrvalý běh - skok do dálky z místa - hod míčkem, hod na cíl Základy sportovních her - drobné pohybové hry různého zaměření (s pomůckami a i bez pomůcek, míčové hry) - pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností PRŮŘEZOVÁ TÉMATA PŘESAHY OSV: - rozvoj schopností poznávání - řešení problémů a rozhodovací dovednosti - mezilidské vztahy (podpora, pomoc, chování podporující dobré vztahy) - hodnoty, postoje, praktická etika EV: - vztah člověka k prostředí (pobyt v přírodě) PŘESAHY:

6 368 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 1.

7 369 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení Rytmické a kondiční formy cvičení - základy estetického pohybu, jednoduché tance Průpravné úpoly - přetahy a přetlaky Turistika a pobyt v přírodě - rozvoj základních pohybových dovedností formou pohybových her Zimní sporty - hry na sněhu a ledě reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci v prostorech školy Plavání - adaptace na vodní prostředí herní činností - základy plaveckých dovedností Organizace a komunikace v tělesné výchově - základní tělovýchovné pojmy, smluvené povely, signály Měření a posuzování pohybových dovedností - seznámení Zdravotní tělesná výchova - zásady správného držení těla - dechová a relaxační cvičení 2. ROČNÍK- DOTACE: 2+1, POVINNÝ

8 370 DÍLČÍ VÝSTUPY ŢÁKA dodržuje pravidla bezpečného chování chová se ohleduplně ke spolužákům, jedná v duchu fair play zklidní svůj organismus po ukončení činnosti upevňuje si vůli pro zlepšení pohybové dovednosti uplatňuje hlavní zásady pohybové hygieny a držení těla hodnotí kvalitu pohybové činnosti zvládá osvojované pohybové aktivity na úrovni svých pohybových předpokladů má radost z přirozeného pohybu pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje osvojí si zásady bezpečného pohybu a organizace v terénu získává základní dovednosti o plaveckých stylech a překonává strach z vody jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti a reaguje na pokyny k vlastním chybám

9 371 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 2. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorech školy - uplatňuje správné způsoby drţení těla v různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá správné základní cvičební polohy - zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení - spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěţích nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení UČIVO Hygiena a bezpečnost při tělesné výchově - základní hygienické návyky a zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách (v tělocvičně, na hřišti, v přírodě) - základní příprava organismu před pohybovou aktivitou - správné držení těla při různých činnostech i provádění cviků Základy gymnastiky cvičení na nářadí a náčiní odpovídající velikosti a hmotnosti průpravná cvičení správné držení těla Rytmické a kondiční formy cvičení - rytmizovaný pohyb, základy estetického pohybu Základy atletiky - běh na 50m, skok daleký, hod míčkem, přiměřený vytrvalostní běh, běh v terénu Průpravné úpoly - provádět přetahy a přetlaky Pohybové a sportovní hry - pravidla her, soutěží spolupráce v týmu - vybíjená seznámení PRŮŘEZOVÁ TÉMATA PŘESAHY OSV: - psychohygiena (dobrý vztah k sobě samému) - řešení problémů a rozhodovací dovednosti - poznávání lidí - mezilidské vztahy - komunikace - kooperace a kompetice (rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci) MkV: - princip sociálního smíru a solidarity

10 372 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 2. - spojuje pravidelnou kaţdodenní pohybovou činnost se zdravím a vyuţívá nabízené příleţitosti - reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci v prostorech školy Zimní sporty - hry na sněhu a ledě - základní techniky pohybu na lyžích a bruslích (podle možností školy) Turistika - zásady slušného a bezpečného chování na výletech, ve školách v přírodě Plavání hygiena plavání a adaptace na vodní prostředí základní plavecké dovednosti Organizace a komunikace v tělesné výchově - základní tělovýchovné pojmy, smluvené signály, povely, gesta, organizace prostoru a činnosti Zásady jednání a chování - projevování přiměřené radosti z pohybové činnosti, samostatnosti, odvahy a vůle pro zlepšení pohybové dovednosti Měření a posuzování pohybových dovedností - seznámení s posuzováním a vyhodnocením daného výkonu při hodinách tělesné výchovy PŘESAHY: NS (2. ročník): člověk a jeho zdraví, příroda M (2. ročník): délka úsečky; jednotky délky a jejich převody

11 ROČNÍK - DOTACE: 2+1, POVINNÝ DÍLČÍ VÝSTUPY ŢÁKA začíná chápat smysl pohybu pro zdraví, zařazuje do svého režimu pohybové činnosti dodržuje pravidla her a soutěží, chová se fair play uplatňuje hlavní zásady pohybové hygieny, učí se rozcvičit a používat kompenzační cviky učí se vnímat pokyny různých forem, orientuje se dle signálů při různých činnostech žák prochází fázemi motorického učení jednodušších sportovních a pohybových dovedností dle vlastních dispozic učí se hodnotit kvalitu pohybové činnosti vyjádří pohybem různé činnosti, představy, nálady, zkouší volnou taneční improvizaci užívá osvojované tělocvičné názvosloví na úrovni cvičence upevňuje si vůli, má radost z přirozeného pohybu domlouvá si spolupráci v družstvu, respektuje názory jiných uplatňuje pravidla míčových her chová se ohleduplně; chápe, že všichni žáci nejsou stejně pohybově zdatní osvojuje si plavecké dovednosti seznamuje se s orientací v krajině

12 374 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 3. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech v tělocvičně, v šatnách, na hřišti a v plaveckém bazénu - spojuje pravidelnou kaţdodenní pohybovou činnost se zdravím a vyuţívá nabízené příleţitosti - uplatňuje správné způsoby drţení těla v různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá správné základní cvičební polohy - reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci v prostorách školy - spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěţích nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení UČIVO Příprava organismu - příprava ke sportovnímu výkonu, zdravotně zaměřené činnosti - hygiena při tělesné výchově Bezpečnost při pohybových činnostech - základní pravidla chování a jednání v prostředí sportoviště - dodržování zásad hygieny Pořadová cvičení - reagování na povely a signály - tvoření řadu, dvojřadu, zástupu, dvojstupu, družstev Průpravná, kondiční, kompenzační a relaxační cvičení - zvládání opakování cviků podle vyučujícího Gymnastika cvičení na nářadí a náčiní odpovídající velikosti a hmotnosti průpravná cvičení a úpoly správné držení těla Sportovní a pohybové hry drobné pohybové hry různého zaměření (s pomůckami a i bez pomůcek, míčové hry) pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností-her a soutěží, zásady jednání a chování PRŮŘEZOVÁ TÉMATA PŘESAHY OSV: - rozvoj schopnosti poznávání - sebepoznání a sebepojetí (já jako zdroj informací o sobě, moje tělo, moje psychika, můj temperament, zdravé a vyrovnané sebepojetí) - seberegulace a sebeorganizace (stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení) - komunikace MkV: - princip sociálního smíru a solidarity

13 375 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 3. - zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení - chová se ohleduplně ke svým spoluţákům - jedná v duchu fair play - upevňuje si vůli pro zlepšení pohybové dovednosti - hodnotí kvalitu pohybové činnosti - dodrţuje zásady bezpečného pohybu v terénu Atletika - nácvik nízkých a polovysokých startů - běh přes drobné překážky, štafeta, běh v terénu - běh na 50m, vytrvalostní běh - skoky do dálky s rozběhem, skok z místa - hod míčkem do dálky Sportovní hry a pohybové hry drobné pohybové hry různého zaměření (s pomůckami a i bez pomůcek, míčové hry) pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností-her a soutěží, zásady jednání a chování Plavání - základní hygiena při plaveckém výcviku - dýchání do vody, splývání ve vodě - plavání s plaveckými pomůckami - zvládnutí jednoho plaveckého stylu Zimní sporty - hry na sněhu a ledě - základní techniky pohybu na lyžích a bruslích (podle možností školy) Turistika - poznávací ozdravné pobyty, výlety - chůze v terénu, táboření, ochrana přírody - ošetření drobných poranění PŘESAHY: HV (3. ročník): taneční krok ve 2/4 taktu, 3/4 taktu NS (3. ročník): člověk; místo, kde žiji

14 ROČNÍK - DOTACE: 2+1, POVINNÝ DÍČÍ VÝSTUPY ŢÁKA začíná chápat nutnost další pohybové zátěže mimo hodiny tělesné výchovy, pokud chce zlepšovat své schopnosti a dovednosti pro radost z pohybu, výkonu a zlepšení používá adekvátní cvičební úbor a obuv, dodržuje kázeň a pravidla hry dodržuje bezpečnost ve všech částech hodiny i přesunech a převlékání reaguje na odpor soupeře, zvládá jednoduché herní taktiky rozumí smyslu průpravných a kompenzačních cvičení pro zdrávi i techniku sportovní činnosti dokáže reprodukovat vlastní naměřené výkony a pomáhá měřit výkony spolužáků učí se rozlišit hodnotu výkonu spolužáků vzhledem k jejich dispozicím a při posuzování sebe se drží reality v míře sebezapření při prezentaci výkonů učí se rozlišit úmyslný a neúmyslný přestupek proti pravidlům a fair play pomáhá méně disponovaným a sám je schopen přijmout pomoc od disponovanějších chápe organizační pokyny při hrách a soutěžích a je schopen je tlumočit ostatním používá informace pro vlastní zlepšování výkonu i pro motivaci třídního družstva při soutěžích

15 377 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 4. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - zařazuje do pohybového reţimu korektivní cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěţí nebo vlastním svalovým oslabením - uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běţném sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spoluţáka - uţívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení - jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spoluţáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti UČIVO Význam pohybu pro zdraví - pohybový režim žáků délka a intenzita pohybu Příprava organismu - příprava před pohybovou činností - napínací a protahovací cvičení, cviky pro zahřátí a uvolnění po zátěži Zdravotně zaměřené činnosti - správné držení těla, správné zvedání zátěže - průpravná, kompenzační, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení a jejich praktické využití Hygiena a bezpečnost při tělesné výchově - základní pravidla chování a jednání v prostředí sportoviště - dodržování zásad hygieny - první pomoc Průpravné úpoly - přetahy a přetlaky Gymnastika - průpravná cvičení, akrobacie - cvičení s náčiním a na nářadí odpovídající velikosti a hmotnosti PRŮŘEZOVÁ TÉMATA PŘESAHY OSV: - řešení problémů a rozhodovací dovednosti (sportovní hry) - sebepoznání a sebepojetí - poznávání lidí MkV: - lidské vztahy (respektování druhých) MV: - práce v realizačním týmu

16 378 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 4. - podílí se na realizaci pravidelného pohybového reţimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti - změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky - zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří varianty osvojených pohybových her - zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěţe na úrovni třídy - jedná v duchu fair play: dodrţuje pravidla her a soutěţí, pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví - orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště; samostatně získává potřebné informace Rytmické a kondiční formy cvičení - cvičení s hudbou nebo rytmickým doprovodem Atletika - rychlý běh, vytrvalostní běh - běh přes drobné překážky, štafeta, běh v terénu - skok do dálky - hod míčkem Sportovní a pohybové hry drobné pohybové hry různého zaměření (s pomůckami a i bez pomůcek, míčové hry) pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností-her a soutěží, zásady jednání a chování Turistika a pobyt v přírodě - chůze v terénu, táboření, ochrana přírody - ošetření drobných poranění Plavání - hygiena plavání - základní plavecké dovednosti - jeden plavecký způsob (plavecká technika) - prvky sebezáchrany a dopomoc tonoucímu Zimní sporty - hry na sněhu a na ledě - základní techniky pohybu na lyžích a bruslích Komunikace v tělesné výchově - základní tělovýchovné pojmy, smluvené signály, povely, gesta, organizace prostoru a činnosti PŘESAHY: HV (4. ročník): hudební a pohybové činnosti M (4. ročník): prostorová představivost NS (4. ročník): naše vlast

17 ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ DÍLČÍ VÝSTUPY ŢÁKA aplikuje teoreticky získané poznatky v praktických činnostech reaguje na dané pokyny a povely rozeznává pohybové a relaxační činnosti podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli pro zlepšení úrovně své zdatnosti zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti při jednotlivých atletických disciplínách učí se měřit všechny dílčí výkony, které se pak porovnávají s předchozími a vyhodnocují se aplikuje a dodržuje pravidla her a soutěží, dokáže vyhodnotit a označit zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reagovat respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví aplikuje teoreticky získané zkušenosti v terénu při výletech do přírody, při ozdravných pobytech apod. adekvátně se chová v jednotlivých dopravních prostředcích i na vozovce při různých přesunech dokáže na základě svých předpokladů a schopností hrát hry s různým zaměřením a s použitím rozmanitého náčiní a pomůcek podporuje se tvořivost při hrách podle individuálních schopností využívá svých organizačních schopností k přípravě a realizaci rozmanitých sportovních činností a soutěží používá názvosloví a dokáže ho vyjádřit pohybem posoudí chování při velkých sportovních akcích a vyhodnotí ho zkvalitňováním výkonů a poměřováním dokazuje zlepšování dané činnosti dokáže se orientovat ve sdělovacích prostředcích a vyhodnocovat některé informace, které jsou známé pracuje s informacemi z blízkého okolí při úrazu dokáže reagovat odpovídajícím způsobem dokáže ošetřit jednoduchá poranění u sebe i ostatních

18 380 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 5. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běţném sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spoluţáka - zařazuje do pohybového reţimu korektivní cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěţí nebo vlastním svalovým oslabením - jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spoluţáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti - změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky UČIVO Činnosti ovlivňující zdraví - příprava před pohybovou činností - uklidnění po zátěži, protahovací a relaxační cvičení - první pomoc v podmínkách tělesné výchovy - bezpečnost při tělesné výchově Gymnastika - základy akrobacie - cvičení s náčiním a na nářadí (odpovídající velikosti a hmotnosti) Atletika - rychlý běh, vytrvalý běh skok do dálky nebo do výšky, hod míčkem - měření a posuzování pohybových dovedností - měření výkonů, základní pohybové testy PRŮŘEZOVÁ TÉMATA PŘESAHY EV: - vztah člověka k prostředí MkV: - lidské vztahy - multikulturalita - jedná v duchu fair play: dodrţuje pravidla her a soutěţí, pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví Sportovní hry - manipulace s míčem, pálkou či jiným náčiním (odpovídající velikosti a hmotnosti), spolupráce ve hře - utkání v různých minisportech Turistika a pobyt v přírodě - chůze v terénu, táboření, ochrana přírody - ošetření drobných poranění

19 381 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 5. - zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěţe na úrovni třídy - zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří varianty osvojených pohybových her - podílí se na realizaci pravidelného pohybového reţimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli pro zlepšení úrovně své zdatnosti - uţívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení - orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace Pohybové hry - hry s různým zaměřením, s netradičními prvky a náčiním, pohybová tvořivost Plavání - hygiena plavání - adaptace na vodní prostředí herní činností - základy plaveckých dovedností - plavecká technika u základních plaveckých stylů - prvky sebezáchrany, dopomoc tonoucímu Komunikace v tělesné výchově - upevňování tělocvičného názvosloví - osvojování činností, smluvené povely, signály - základní organizace v prostoru a činností ve známém prostředí Zásady jednání a chování - fair play, olympijské ideály a symboly Zdroje informací o pohybových činnostech - média, literatura, PC PŘESAHY: NS (5. ročník): člověk a jeho životní prostředí HV (5. ročník): hudebně pohybové činnosti ČJ (3. ročník): čtení IKT (5. ročník): internet, internetový prohlížeč

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace 1 VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÉ TÉMA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 1. ROČNÍK žák - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

Více

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Ročník: 1. - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené možnosti - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech

Více

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň 5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje na

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Věra Hauptmannová podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti, projevuje samostatnou vůli pro zlepšení úrovně své zdatnosti Žák zařazuje do pohybového režimu cviky posilující

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících, vždy 2 hodiny týdně.

Více

Tělesná výchova 1. 3. ročník

Tělesná výchova 1. 3. ročník Tělesná výchova 1. 3. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti. Zná

Více

Tělesná výchova 1. ročník

Tělesná výchova 1. ročník Období Ročníkový výstup Učivo zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou seznámí se s protahovacími a napínacími cviky pro zahřátí a uvolnění spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti 5.1.9.2Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět : Tělesná výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata Zvládá základní přípravu organismu před pohybovou

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2. období 5. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět

5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět 5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2 2 2 2 2 3 2+1 2+1 2+1 Předmět tělesná výchova je vyučován

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova je totožný se vzdělávacím obsahem oboru Tělesná výchova. TV je součástí

Více

Vzdělávací obor Tělesná výchova

Vzdělávací obor Tělesná výchova Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce 1. ČINNOSTI Kompetence pracovní, k učení, sociální, 1.Pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu OVLIVŇUJÍCÍ personální, pracovní, komunikativní

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Tělesná výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 9. - TĚLESNÁ

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava a rozcvička Žák: použije správné vybavení připraví se na pohybovou aktivitu rozcvičí se - vhodné oblečení a obuv - rozcvička - protahovací a napínací, zahřívací

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 8. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Činnosti ovlivňující zdraví aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 9. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Činnosti ovlivňující zdraví aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti

Více

1 / 5. Tv - 1. stupeň.doc. Školní výstupy Žák by měl. Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Činnosti ovlivňující zdraví

1 / 5. Tv - 1. stupeň.doc. Školní výstupy Žák by měl. Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Činnosti ovlivňující zdraví 1. ročník zacvičit pod vedením učitele jednoduché cviky provádět pod vedením učitele pohybové aktivity zdravotně zaměřené činnosti správné držení těla, průpravná, koordinační, dechová a relaxační cvičení

Více

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Tělesná výchova 6.22 Tělesná výchova 1.stupeň Tělesná výchova je vyučovacím předmětem, jehoţ cíle, zaměření

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Mgr. Markéta Vítů

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Mgr. Markéta Vítů CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Mgr. Markéta Vítů Vyučovací předmět Tělesná výchova je zařazen samostatně v 1. 5. ročníku v hodinové dotaci

Více

Předmět: Tělesná výchova

Předmět: Tělesná výchova 5.8 Oblast: Člověk a zdraví 5.8.2 Obor: Tělesná výchova Předmět: Tělesná výchova Charakteristika předmětu tělesná výchova 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je realizována vzdělávacím oborem Tělesná

Více

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Gymnastika Příprava ke sportovnímu výkonu příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti tanečky, základy estetického pohybu Zvládá základní

Více

Tělesná výchova nižší gymnázium

Tělesná výchova nižší gymnázium Tělesná výchova nižší gymnázium Obsahové vymezení Tělesná výchova je všeobecně vzdělávací předmět, který vychází z ZV ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Spojuje pravidelnou každodenní činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině,

Více

Tělesná výchova 6. ročník

Tělesná výchova 6. ročník Tělesná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence ČINNOST OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Mezipředmětové vztahy,průř.tém. Pomůcky, literatura aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava na cvičení Žák: použije vhodné oblečení a obuv 1 ZV Základní vzdělávání Správné dýchání a držení těla správně dýchá správně drží tělo OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ

Více

5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň

5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň 5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávací obor Tělesná výchova směřuje k poznávání vlastních pohybových možností a zájmů. Smyslem

Více

Tělesná výchova - 1. ročník

Tělesná výchova - 1. ročník Tělesná výchova - 1. ročník reaguje na základní pokyny a povely Pohybové a organizační činnosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti dodržuje bezpečnostní a hygienické

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Tělesná výchova.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Tělesná výchova. TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Tělesná výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, oboru Tělesná výchova. Předmět Tělesná výchova jako součást komplexnějšího

Více

Tělesná výchova vyšší gymnázium

Tělesná výchova vyšší gymnázium Tělesná výchova vyšší gymnázium Obsahové vymezení Tělesná výchova je všeobecně vzdělávací předmět, který vychází z ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích

Více

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Tělesná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a zdraví

Více

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví tělesná výchova Ročník: 1. 2. Kompetence ( výstupy ) Ví, že pohyb je vhodný pro zdraví. Zná základní pravidla chování a řídí se jimi. Zná zásady správného sezení, držení

Více

8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY

8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8. 2 Tělesná výchova Časová dotace 1. ročník 2 hodiny 2. ročník 2 hodiny 3. ročník 2 hodiny 4. ročník 2 hodiny 5. ročník 2 hodiny Celková dotace na 1. stupni je 10 hodin

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Tělesná výchova Předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího obsahu oblasti

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: V 1. 5. ročníku - 2

Více

Člověk a zdraví. Tělesná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a zdraví. Tělesná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. 9. ročník 2 hodiny týdně tělocvičny, hřiště, zimní stadion, terén rozdělení

Více

Tělesná výchova - 1. 3. ročník Vzdělávací obsah

Tělesná výchova - 1. 3. ročník Vzdělávací obsah Tělesná výchova - 1. 3. ročník Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Bezpečnost při pohybových činnostech (činnosti ovlivňující zdraví) Hygiena při Tv Poučení o bezpečném chování

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň - je realizována v 1. - 5. ročníku - v každém ročníku jsou 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah je rozdělen na 3 tematické okruhy: a) činnosti

Více

PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA

PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák se chová ukázněně při TV i sportu, předvídá nebezpečí úrazu a přizpůsobí mu svou činnost

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO VAZBY, PŘESAHY

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO VAZBY, PŘESAHY Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: ČLOVĚK A SPORT OVO: 4.1.,4.2., 4.3, Význam biorytmů pro zdraví a 4.4., 4.5, 5.1. pohybovou aktivitu Pojmy osvojovaných činností Základní pojmy spojené s

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE,

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu: Tělesná výchova svým obsahem navazuje na výstupy vzdělávací oblasti Člověk a zdraví na 1. stupni.

Více

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika předmětu Časové a organizační vymezení předmětu Průřezová témata Metody a formy práce Předmět je vyučován na 1. i 2. stupni.

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 4.7 Vzdělávací oblast Člověk a zdraví 4.7.1 Tělesná výchova 4.7.1 Vzdělávací obsah oboru Výchova ke zdraví je integrován v předmětech Tělesná výchova, Biologie, Výchova k občanství a Science. 1. 2. 3.

Více

5.8 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 5.8.1 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 5.8.1.1 Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví

5.8 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 5.8.1 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 5.8.1.1 Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví 5.8 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 5.8.1 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 5.8.1.1 Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Více

4.8. Člověk a zdraví Poţadavky této vzdělávací oblasti se realizují prostřednictvím předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví.

4.8. Člověk a zdraví Poţadavky této vzdělávací oblasti se realizují prostřednictvím předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví. ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.8. Člověk a zdraví Poţadavky této vzdělávací oblasti se realizují prostřednictvím předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví. 1. stupeň 4.8.1. Tělesná

Více

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Zdravotně orientovaná zdatnost. Svalová nerovnováha (strečink) Zdravotně zaměřená cvičení

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Zdravotně orientovaná zdatnost. Svalová nerovnováha (strečink) Zdravotně zaměřená cvičení Vyučovací předmět: Tělesná výchova (zpracováno do bloků,, kvinta - oktáva) Usiluje o optimální rozvoj své zdatnosti Ověří jednoduchými testy úroveň stále se zvyšující zdatnosti Jednoduchými testy si ověří

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava na cvičení Žák: vhodně se obleče a obuje protáhne se - vhodné oblečení a obuv - příprava organismu, protažení Pracovní činnosti Pracovní činnosti Komentář

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Tělesná výchova. 1. a 2. období. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník :

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Tělesná výchova. 1. a 2. období. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. a 2. období Charakteristika předmětu Předmět tělesná výchova se vyučuje v 1. až 5. ročníku dvě hodiny

Více

Předmět: Tělesná výchova Ročník: 1.

Předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Ročník: 1. - Dodržuje a uplatňuje za pomoci učitele pravidla bezpečnosti a hygieny při atletických činnostech - Používá vhodný sportovní oděv a obuv, umí se samostatně převléci - Zná a reaguje na smluvené

Více

2. stupeň. A) Obsahové, organizační a časové vymezení

2. stupeň. A) Obsahové, organizační a časové vymezení Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: TĚLESNÁ VÝCHOVA 2. stupeň A) Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět

Více

Tělesná výchova ročník TÉMA

Tělesná výchova ročník TÉMA Tělesná výchova ročník TÉMA 1-4 Tělesná výchova volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) komunikuje při pohybových činnostech dodržuje smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologii; dovede

Více

Člověk a zdraví. Předmět: Tělesná výchova

Člověk a zdraví. Předmět: Tělesná výchova Člověk a zdraví Předmět: Tělesná výchova Charakteristika vyučovací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je koncipována na chápání vyváženého stavu tělesné, duševní a sociální pohody, je utvářena a

Více

6.23 Tělesná výchova 2.stupeň

6.23 Tělesná výchova 2.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Tělesná výchova 6.23 Tělesná výchova 2.stupeň Tělesná výchova je vyučovacím předmětem, jehož cíle, zaměření

Více

POZNATKY O SPORTU A TĚLOVÝCHOVĚ, KOMUNIKACE, ORGANIZACE, BEZPEČNOST -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

POZNATKY O SPORTU A TĚLOVÝCHOVĚ, KOMUNIKACE, ORGANIZACE, BEZPEČNOST -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu kompetence komunikativní učí se rozumět základní terminologii, využívat informační a komunikační prostředky pro získávání informací kompetence k učení učí se vyhledávat a třídit informace na základě jejich

Více

Rozvíjená kompetence Občanské Učení Pracovní Komunikace. Návaznost na další předměty Př - biorytmy, péče o zdraví, první pomoc

Rozvíjená kompetence Občanské Učení Pracovní Komunikace. Návaznost na další předměty Př - biorytmy, péče o zdraví, první pomoc Očekávaný výstup předmětu: Tv 6 - užívá osvojené názvosloví na úrovni cvičence - zná a užívá základní tělocvičné pojmy - rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně reaguje, - usiluje o zlepšení

Více

Předmět: Tělesná výchova

Předmět: Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 3 samostatně se připraví před pohybovou činností

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení TĚLESNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova je předmětem zpracovávajícím vzdělávací obsah oboru Tělesná výchova a vhodným způsobem začleňuje

Více

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Cíle předmětu

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Cíle předmětu Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova se podílí na komplexnějším vzdělávání žáků nejen v oblasti pohybových aktivit a pohybového učení, ale jako součást

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a zdraví. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a zdraví. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Člověk a zdraví Charakteristika vzdělávací oblasti Zařazení oblasti Člověk a zdraví do vzdělávání umožňuje prohloubit vztah žáků ke zdraví, posílit rozumové a citové vazby k dané

Více

Předmět:: Tělesná výchova

Předmět:: Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 3 samostatně se připraví před pohybovou činností

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8. 3 Sportovní hry Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají v rámci nabídky volitelných předmětů

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a zdraví Tělesná výchova

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a zdraví Tělesná výchova UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky poznávat zdraví jako nejdůležitější životní hodnotu chápat zdraví jako vyvážený stav tělesné, duševní i sociální

Více

Vzdělávací obor Tělesná výchova Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Tělesnou výchovu chápe škola jako nejdůležitější formu pohybového učení a pohybové kultivace žáků, je hlavním zdrojem poznatků

Více

Předmět:: Tělesná výchova

Předmět:: Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 3 samostatně se připraví před pohybovou činností

Více

9.1.16. Člověk a zdraví Tělesná výchova

9.1.16. Člověk a zdraví Tělesná výchova Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník ČINNOSTI Žák aktivně vstupuje do organizace svého IX.

Více

5.8 Člověk a zdraví. Charakteristika vzdělávací oblasti

5.8 Člověk a zdraví. Charakteristika vzdělávací oblasti 5.8 Člověk a zdraví Charakteristika vzdělávací oblasti Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, zdravotně

Více

Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu OSV: 1 OSV: 1 + 2 OSV: 1 + 2 + 3

Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu OSV: 1 OSV: 1 + 2 OSV: 1 + 2 + 3 Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje

Více

5.9. ČLOVĚK A ZDRAVÍ. Základní škola a Mateřská škola Vranovice

5.9. ČLOVĚK A ZDRAVÍ. Základní škola a Mateřská škola Vranovice 5.9. ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.9.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a zdraví přináší základní poznání o člověku v souvislosti s preventivní ochranou jeho zdraví. Komplexní vzdělávání

Více

5.8.2 Tělesná výchova (TV)

5.8.2 Tělesná výchova (TV) 5.8.2 Tělesná výchova (TV) 5.8.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je vymezena a realizována

Více

Tělesná výchova - 6. 9. ročník Vzdělávací obsah

Tělesná výchova - 6. 9. ročník Vzdělávací obsah Tělesná výchova - 6. 9. ročník Vzdělávací obsah Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Bezpečnost při pohybových činnostech (činnosti ovlivňující zdraví) Hygiena při Tv Význam

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 6. ŠMEJC Mezipředmětové vztahy PŘ-anatomie OSV-II,III,V,VIII

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 6. ŠMEJC Mezipředmětové vztahy PŘ-anatomie OSV-II,III,V,VIII Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé

Více

- topografie- orientace na mapě

- topografie- orientace na mapě Ročník: 6. - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti a z nabídky zvolí vhodný

Více

5.8.2. Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ

5.8.2. Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ 5.8.2. Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ Výuka je zaměřena na: - regeneraci a kompenzaci zátěže způsobené pobytem ve škole - rozvoj pohybových dovedností a správného držení těla - podporu a ochranu zdraví

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.14.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Výchova ke zdraví PŘEDMĚT: Tělesná výchova - dívky ROČNÍK: 6. při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli zvládá techniku nové atletické disciplíny

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Datum platnosti ŠVP od: 1. 9. 2009 Zedník 36-67-H/01

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

5.8 TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, SPORTOVNÍ HRY

5.8 TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, SPORTOVNÍ HRY 5.8 TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, SPORTOVNÍ HRY 1 5.8.1 TĚLESNÁ VÝCHOVA 5.8.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

Více

POZNATKY O SPORTU A TĚLOVÝCHOVĚ, KOMUNIKACE, ORGANIZACE, BEZPEČNOST -význam přípravy organismu před cvičením

POZNATKY O SPORTU A TĚLOVÝCHOVĚ, KOMUNIKACE, ORGANIZACE, BEZPEČNOST -význam přípravy organismu před cvičením kompetence komunikativní učí se rozumět základní terminologii, využívat informační a komunikační prostředky pro získávání informací kompetence k učení učí se vyhledávat a třídit informace na základě jejich

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví. Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Třída: Prima. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák.

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví. Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Třída: Prima. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák. Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Třída: Prima Očekávané výstupy Provádí danou činnost dle pokynů učitele, rozumí povelům Provádí daná cvičení s kázní, aktivně vstupuje

Více

ČLOVĚK A ZDRAVÍ Rodinná výchova a Tělesná výchova zdravotní tělesná výchova TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika a cíl předmětu Tělesná výchova (TV)

ČLOVĚK A ZDRAVÍ Rodinná výchova a Tělesná výchova zdravotní tělesná výchova TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika a cíl předmětu Tělesná výchova (TV) Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je vymezena a realizována v souladu s věkem ţáků ve vzdělávacích oborech Rodinná výchova a Tělesná výchova, do níţ je zahrnuta i zdravotní

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět 3. Učební osnovy volitelných předmětů Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA Volitelný předmět Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Sportovní

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Tělesná výchova 1. ročník Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce

Více

4.8.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova

4.8.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova 4.8. Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova 4.8.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.1 TĚLESNÁ VÝCHOVA 5.8.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 3

Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Klíč k vědění školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Pardubice Dubina, E. Košťála 870 Ředitelka školy: Mgr.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013. Charakteristika vyučovacího předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013. Charakteristika vyučovacího předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 5.8. Člověk a zdraví 5.8.1. Tělesná výchova ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav Charakteristika vyučovacího předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze

Více

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Tělesná výchova Vyučovací předmět má celkovou časovou dotaci patnáct hodin v 6. 9. ročníku. Tyto hodiny se dělí na hodiny praktické, které jsou věnovány klasické TV s plněním osnov ZŠ, další hodiny jsou

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

6.15 Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova

6.15 Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova 6.15 Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova 1.stupeň Předmět je dotován 2 hodinami týdně v 1. 5. ročníku. Výuka probíhá v tělocvičně ZŠ, na malém školním hřišti a v areálu parku na Kraví

Více

5. 16 Tělesná výchova

5. 16 Tělesná výchova 5. 16 Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je komplexní vzdělávání žáků

Více