TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. stupeň ZŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. stupeň ZŠ"

Transkript

1 363 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník Dotace Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný V souladu s vývojovými předpoklady a individuálními zvláštnostmi si žák: osvojuje nové pohybové dovednosti, kultivuje svůj pohybový projev a správné držení těla, usiluje o rozvoj zdravotně orientované zdatnosti. Orientuje se v otázkách vlivu pohybové aktivity na zdraví a práceschopnost člověka, umí poznatky využít při začlenění pohybu do denního režimu. Zvládá základní organizační, hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění pohybové činnosti ve známém i méně známém prostředí. Osvojené pohybové dovednosti využívá k překonávání negativních tělesných a duševních stavů a jako předpoklad pro vytváření trvalého vztahu k pohybovým aktivitám.uvědomuje si význam vztahů ve sportu a ví, že se mohou změnit na přátelské meziosobní vztahy. Zamítavě se staví k problematice dopingu a umí ocenit hru fair-play.

2 364 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ţáka KOMPETENCE K UČENÍ UČITELÉ umožňují žákům, aby se naučili na základě jasných kritérií hodnotit své činnosti nebo výsledky podle potřeby žákům v činnostech pomáhají ŢÁCI jsou vedeni k osvojení si základního tělocvičného názvosloví učí se cvičit podle jednoduchého popisu cvičení změří základní pohybové výkony a porovnávají je s předchozími orientují se v informačních zdrojích o aktivitách a sportovních akcích KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITELÉ dodávají žákům sebedůvěru zadávají úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů ŢÁCI uplatňují zásady bezpečného chování ve sportovním prostředí a adekvátně reagují v situaci úrazu spolužáka řeší problémy v souvislosti s nesportovním chováním, nevhodným sportovním prostředím a nevhodným sportovním náčiním a nářadím KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ UČITELÉ vedou žáky k vzájemnému naslouchání a oceňování přínosu druhých, vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci ŢÁCI jsou vedeni ke spolupráci při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích učí se reagovat na základní povely a pokyny a sám je i vydává zorganizují jednoduché pohybové soutěže, činnosti a jejich varianty učí se diskutovat o taktice družstva

3 365 KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITELÉ zadávají úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat umožňují každému žákovi zažít úspěch ŢÁCI jsou vedeni k jednání v duchu fair play, dodržují pravidla, označí přestupky respektují opačné pohlaví zvládají pohybové činnosti ve skupině snaží se o rozvoj spolupráce uvnitř družstva KOMPETENCE OBČANSKÉ UČITELÉ žákům umožňují, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků ŢÁCI podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu a projevují přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení své zdatnosti spojují svou pohybovou činnost se zdravím, zařazují si do vlastního pohybového režimu korektivní cvičení jsou vedeni ke kritickému myšlení hodnotí cvičení učí se být ohleduplný a taktní aktivně se zapojují do tělovýchovné činnosti seznamují se s problematikou drog a jiných škodlivých látek KOMPETENCE PRACOVNÍ UČITELÉ vedou žáky k uplatňování hlavních zásad hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech v běžném životě ŢÁCI učí se užívat jednotlivé tělocvičné nářadí a náčiní

4 ROČNÍK- DOTACE: 2, POVINNÝ DÍLČÍ VÝSTUPY ŢÁKA dodržuje pravidla bezpečného chování aplikuje základní pohybovou přípravu organismu před pohybovou aktivitou osvojí si pohybové aktivity na úrovni svých pohybových předpokladů získává informace o pohybových aktivitách chová se ohleduplně ke spolužákům je samostatný zklidní svůj organismus po ukončení činnosti projevuje přirozenou radost z pohybu upevňuje si vůli pro zlepšení pohybové dovednosti používá základní tělovýchovné pojmy a pravidla uplatňuje hlavní zásady pohybové hygieny a držení těla jedná v duchu fair play shodne se s ostatními při spolupráci v družstvu

5 367 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - spojuje pravidelnou kaţdodenní pohybovou činnost se zdravím a vyuţívá nabízené příleţitosti uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorech školy - uplatňuje správné způsoby drţení těla v různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá správné základní cvičební polohy spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěţích nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení UČIVO Příprava organismu - zdravotně zaměřené činnosti - příprava organismu ke sportovnímu výkonu Bezpečnost při pohybových činnostech - základní pravidla chování a jednání v prostředí sportoviště Pohybové hry - pravidla, zásady jednání a chování Základy gymnastiky - průpravná cvičení - akrobacie - cvičení s náčiním, na nářadí odpovídající věku, velikosti, hmotnosti dítěte Základy atletiky - rychlý běh - motivovaný vytrvalý běh - skok do dálky z místa - hod míčkem, hod na cíl Základy sportovních her - drobné pohybové hry různého zaměření (s pomůckami a i bez pomůcek, míčové hry) - pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností PRŮŘEZOVÁ TÉMATA PŘESAHY OSV: - rozvoj schopností poznávání - řešení problémů a rozhodovací dovednosti - mezilidské vztahy (podpora, pomoc, chování podporující dobré vztahy) - hodnoty, postoje, praktická etika EV: - vztah člověka k prostředí (pobyt v přírodě) PŘESAHY:

6 368 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 1.

7 369 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení Rytmické a kondiční formy cvičení - základy estetického pohybu, jednoduché tance Průpravné úpoly - přetahy a přetlaky Turistika a pobyt v přírodě - rozvoj základních pohybových dovedností formou pohybových her Zimní sporty - hry na sněhu a ledě reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci v prostorech školy Plavání - adaptace na vodní prostředí herní činností - základy plaveckých dovedností Organizace a komunikace v tělesné výchově - základní tělovýchovné pojmy, smluvené povely, signály Měření a posuzování pohybových dovedností - seznámení Zdravotní tělesná výchova - zásady správného držení těla - dechová a relaxační cvičení 2. ROČNÍK- DOTACE: 2+1, POVINNÝ

8 370 DÍLČÍ VÝSTUPY ŢÁKA dodržuje pravidla bezpečného chování chová se ohleduplně ke spolužákům, jedná v duchu fair play zklidní svůj organismus po ukončení činnosti upevňuje si vůli pro zlepšení pohybové dovednosti uplatňuje hlavní zásady pohybové hygieny a držení těla hodnotí kvalitu pohybové činnosti zvládá osvojované pohybové aktivity na úrovni svých pohybových předpokladů má radost z přirozeného pohybu pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje osvojí si zásady bezpečného pohybu a organizace v terénu získává základní dovednosti o plaveckých stylech a překonává strach z vody jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti a reaguje na pokyny k vlastním chybám

9 371 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 2. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorech školy - uplatňuje správné způsoby drţení těla v různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá správné základní cvičební polohy - zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení - spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěţích nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení UČIVO Hygiena a bezpečnost při tělesné výchově - základní hygienické návyky a zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách (v tělocvičně, na hřišti, v přírodě) - základní příprava organismu před pohybovou aktivitou - správné držení těla při různých činnostech i provádění cviků Základy gymnastiky cvičení na nářadí a náčiní odpovídající velikosti a hmotnosti průpravná cvičení správné držení těla Rytmické a kondiční formy cvičení - rytmizovaný pohyb, základy estetického pohybu Základy atletiky - běh na 50m, skok daleký, hod míčkem, přiměřený vytrvalostní běh, běh v terénu Průpravné úpoly - provádět přetahy a přetlaky Pohybové a sportovní hry - pravidla her, soutěží spolupráce v týmu - vybíjená seznámení PRŮŘEZOVÁ TÉMATA PŘESAHY OSV: - psychohygiena (dobrý vztah k sobě samému) - řešení problémů a rozhodovací dovednosti - poznávání lidí - mezilidské vztahy - komunikace - kooperace a kompetice (rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci) MkV: - princip sociálního smíru a solidarity

10 372 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 2. - spojuje pravidelnou kaţdodenní pohybovou činnost se zdravím a vyuţívá nabízené příleţitosti - reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci v prostorech školy Zimní sporty - hry na sněhu a ledě - základní techniky pohybu na lyžích a bruslích (podle možností školy) Turistika - zásady slušného a bezpečného chování na výletech, ve školách v přírodě Plavání hygiena plavání a adaptace na vodní prostředí základní plavecké dovednosti Organizace a komunikace v tělesné výchově - základní tělovýchovné pojmy, smluvené signály, povely, gesta, organizace prostoru a činnosti Zásady jednání a chování - projevování přiměřené radosti z pohybové činnosti, samostatnosti, odvahy a vůle pro zlepšení pohybové dovednosti Měření a posuzování pohybových dovedností - seznámení s posuzováním a vyhodnocením daného výkonu při hodinách tělesné výchovy PŘESAHY: NS (2. ročník): člověk a jeho zdraví, příroda M (2. ročník): délka úsečky; jednotky délky a jejich převody

11 ROČNÍK - DOTACE: 2+1, POVINNÝ DÍLČÍ VÝSTUPY ŢÁKA začíná chápat smysl pohybu pro zdraví, zařazuje do svého režimu pohybové činnosti dodržuje pravidla her a soutěží, chová se fair play uplatňuje hlavní zásady pohybové hygieny, učí se rozcvičit a používat kompenzační cviky učí se vnímat pokyny různých forem, orientuje se dle signálů při různých činnostech žák prochází fázemi motorického učení jednodušších sportovních a pohybových dovedností dle vlastních dispozic učí se hodnotit kvalitu pohybové činnosti vyjádří pohybem různé činnosti, představy, nálady, zkouší volnou taneční improvizaci užívá osvojované tělocvičné názvosloví na úrovni cvičence upevňuje si vůli, má radost z přirozeného pohybu domlouvá si spolupráci v družstvu, respektuje názory jiných uplatňuje pravidla míčových her chová se ohleduplně; chápe, že všichni žáci nejsou stejně pohybově zdatní osvojuje si plavecké dovednosti seznamuje se s orientací v krajině

12 374 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 3. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech v tělocvičně, v šatnách, na hřišti a v plaveckém bazénu - spojuje pravidelnou kaţdodenní pohybovou činnost se zdravím a vyuţívá nabízené příleţitosti - uplatňuje správné způsoby drţení těla v různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá správné základní cvičební polohy - reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci v prostorách školy - spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěţích nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení UČIVO Příprava organismu - příprava ke sportovnímu výkonu, zdravotně zaměřené činnosti - hygiena při tělesné výchově Bezpečnost při pohybových činnostech - základní pravidla chování a jednání v prostředí sportoviště - dodržování zásad hygieny Pořadová cvičení - reagování na povely a signály - tvoření řadu, dvojřadu, zástupu, dvojstupu, družstev Průpravná, kondiční, kompenzační a relaxační cvičení - zvládání opakování cviků podle vyučujícího Gymnastika cvičení na nářadí a náčiní odpovídající velikosti a hmotnosti průpravná cvičení a úpoly správné držení těla Sportovní a pohybové hry drobné pohybové hry různého zaměření (s pomůckami a i bez pomůcek, míčové hry) pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností-her a soutěží, zásady jednání a chování PRŮŘEZOVÁ TÉMATA PŘESAHY OSV: - rozvoj schopnosti poznávání - sebepoznání a sebepojetí (já jako zdroj informací o sobě, moje tělo, moje psychika, můj temperament, zdravé a vyrovnané sebepojetí) - seberegulace a sebeorganizace (stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení) - komunikace MkV: - princip sociálního smíru a solidarity

13 375 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 3. - zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení - chová se ohleduplně ke svým spoluţákům - jedná v duchu fair play - upevňuje si vůli pro zlepšení pohybové dovednosti - hodnotí kvalitu pohybové činnosti - dodrţuje zásady bezpečného pohybu v terénu Atletika - nácvik nízkých a polovysokých startů - běh přes drobné překážky, štafeta, běh v terénu - běh na 50m, vytrvalostní běh - skoky do dálky s rozběhem, skok z místa - hod míčkem do dálky Sportovní hry a pohybové hry drobné pohybové hry různého zaměření (s pomůckami a i bez pomůcek, míčové hry) pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností-her a soutěží, zásady jednání a chování Plavání - základní hygiena při plaveckém výcviku - dýchání do vody, splývání ve vodě - plavání s plaveckými pomůckami - zvládnutí jednoho plaveckého stylu Zimní sporty - hry na sněhu a ledě - základní techniky pohybu na lyžích a bruslích (podle možností školy) Turistika - poznávací ozdravné pobyty, výlety - chůze v terénu, táboření, ochrana přírody - ošetření drobných poranění PŘESAHY: HV (3. ročník): taneční krok ve 2/4 taktu, 3/4 taktu NS (3. ročník): člověk; místo, kde žiji

14 ROČNÍK - DOTACE: 2+1, POVINNÝ DÍČÍ VÝSTUPY ŢÁKA začíná chápat nutnost další pohybové zátěže mimo hodiny tělesné výchovy, pokud chce zlepšovat své schopnosti a dovednosti pro radost z pohybu, výkonu a zlepšení používá adekvátní cvičební úbor a obuv, dodržuje kázeň a pravidla hry dodržuje bezpečnost ve všech částech hodiny i přesunech a převlékání reaguje na odpor soupeře, zvládá jednoduché herní taktiky rozumí smyslu průpravných a kompenzačních cvičení pro zdrávi i techniku sportovní činnosti dokáže reprodukovat vlastní naměřené výkony a pomáhá měřit výkony spolužáků učí se rozlišit hodnotu výkonu spolužáků vzhledem k jejich dispozicím a při posuzování sebe se drží reality v míře sebezapření při prezentaci výkonů učí se rozlišit úmyslný a neúmyslný přestupek proti pravidlům a fair play pomáhá méně disponovaným a sám je schopen přijmout pomoc od disponovanějších chápe organizační pokyny při hrách a soutěžích a je schopen je tlumočit ostatním používá informace pro vlastní zlepšování výkonu i pro motivaci třídního družstva při soutěžích

15 377 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 4. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - zařazuje do pohybového reţimu korektivní cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěţí nebo vlastním svalovým oslabením - uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běţném sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spoluţáka - uţívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení - jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spoluţáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti UČIVO Význam pohybu pro zdraví - pohybový režim žáků délka a intenzita pohybu Příprava organismu - příprava před pohybovou činností - napínací a protahovací cvičení, cviky pro zahřátí a uvolnění po zátěži Zdravotně zaměřené činnosti - správné držení těla, správné zvedání zátěže - průpravná, kompenzační, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení a jejich praktické využití Hygiena a bezpečnost při tělesné výchově - základní pravidla chování a jednání v prostředí sportoviště - dodržování zásad hygieny - první pomoc Průpravné úpoly - přetahy a přetlaky Gymnastika - průpravná cvičení, akrobacie - cvičení s náčiním a na nářadí odpovídající velikosti a hmotnosti PRŮŘEZOVÁ TÉMATA PŘESAHY OSV: - řešení problémů a rozhodovací dovednosti (sportovní hry) - sebepoznání a sebepojetí - poznávání lidí MkV: - lidské vztahy (respektování druhých) MV: - práce v realizačním týmu

16 378 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 4. - podílí se na realizaci pravidelného pohybového reţimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti - změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky - zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří varianty osvojených pohybových her - zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěţe na úrovni třídy - jedná v duchu fair play: dodrţuje pravidla her a soutěţí, pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví - orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště; samostatně získává potřebné informace Rytmické a kondiční formy cvičení - cvičení s hudbou nebo rytmickým doprovodem Atletika - rychlý běh, vytrvalostní běh - běh přes drobné překážky, štafeta, běh v terénu - skok do dálky - hod míčkem Sportovní a pohybové hry drobné pohybové hry různého zaměření (s pomůckami a i bez pomůcek, míčové hry) pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností-her a soutěží, zásady jednání a chování Turistika a pobyt v přírodě - chůze v terénu, táboření, ochrana přírody - ošetření drobných poranění Plavání - hygiena plavání - základní plavecké dovednosti - jeden plavecký způsob (plavecká technika) - prvky sebezáchrany a dopomoc tonoucímu Zimní sporty - hry na sněhu a na ledě - základní techniky pohybu na lyžích a bruslích Komunikace v tělesné výchově - základní tělovýchovné pojmy, smluvené signály, povely, gesta, organizace prostoru a činnosti PŘESAHY: HV (4. ročník): hudební a pohybové činnosti M (4. ročník): prostorová představivost NS (4. ročník): naše vlast

17 ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ DÍLČÍ VÝSTUPY ŢÁKA aplikuje teoreticky získané poznatky v praktických činnostech reaguje na dané pokyny a povely rozeznává pohybové a relaxační činnosti podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli pro zlepšení úrovně své zdatnosti zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti při jednotlivých atletických disciplínách učí se měřit všechny dílčí výkony, které se pak porovnávají s předchozími a vyhodnocují se aplikuje a dodržuje pravidla her a soutěží, dokáže vyhodnotit a označit zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reagovat respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví aplikuje teoreticky získané zkušenosti v terénu při výletech do přírody, při ozdravných pobytech apod. adekvátně se chová v jednotlivých dopravních prostředcích i na vozovce při různých přesunech dokáže na základě svých předpokladů a schopností hrát hry s různým zaměřením a s použitím rozmanitého náčiní a pomůcek podporuje se tvořivost při hrách podle individuálních schopností využívá svých organizačních schopností k přípravě a realizaci rozmanitých sportovních činností a soutěží používá názvosloví a dokáže ho vyjádřit pohybem posoudí chování při velkých sportovních akcích a vyhodnotí ho zkvalitňováním výkonů a poměřováním dokazuje zlepšování dané činnosti dokáže se orientovat ve sdělovacích prostředcích a vyhodnocovat některé informace, které jsou známé pracuje s informacemi z blízkého okolí při úrazu dokáže reagovat odpovídajícím způsobem dokáže ošetřit jednoduchá poranění u sebe i ostatních

18 380 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 5. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běţném sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spoluţáka - zařazuje do pohybového reţimu korektivní cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěţí nebo vlastním svalovým oslabením - jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spoluţáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti - změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky UČIVO Činnosti ovlivňující zdraví - příprava před pohybovou činností - uklidnění po zátěži, protahovací a relaxační cvičení - první pomoc v podmínkách tělesné výchovy - bezpečnost při tělesné výchově Gymnastika - základy akrobacie - cvičení s náčiním a na nářadí (odpovídající velikosti a hmotnosti) Atletika - rychlý běh, vytrvalý běh skok do dálky nebo do výšky, hod míčkem - měření a posuzování pohybových dovedností - měření výkonů, základní pohybové testy PRŮŘEZOVÁ TÉMATA PŘESAHY EV: - vztah člověka k prostředí MkV: - lidské vztahy - multikulturalita - jedná v duchu fair play: dodrţuje pravidla her a soutěţí, pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví Sportovní hry - manipulace s míčem, pálkou či jiným náčiním (odpovídající velikosti a hmotnosti), spolupráce ve hře - utkání v různých minisportech Turistika a pobyt v přírodě - chůze v terénu, táboření, ochrana přírody - ošetření drobných poranění

19 381 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 5. - zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěţe na úrovni třídy - zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří varianty osvojených pohybových her - podílí se na realizaci pravidelného pohybového reţimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli pro zlepšení úrovně své zdatnosti - uţívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení - orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace Pohybové hry - hry s různým zaměřením, s netradičními prvky a náčiním, pohybová tvořivost Plavání - hygiena plavání - adaptace na vodní prostředí herní činností - základy plaveckých dovedností - plavecká technika u základních plaveckých stylů - prvky sebezáchrany, dopomoc tonoucímu Komunikace v tělesné výchově - upevňování tělocvičného názvosloví - osvojování činností, smluvené povely, signály - základní organizace v prostoru a činností ve známém prostředí Zásady jednání a chování - fair play, olympijské ideály a symboly Zdroje informací o pohybových činnostech - média, literatura, PC PŘESAHY: NS (5. ročník): člověk a jeho životní prostředí HV (5. ročník): hudebně pohybové činnosti ČJ (3. ročník): čtení IKT (5. ročník): internet, internetový prohlížeč

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4. 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.2 TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4. ročník Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo TV5101 podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu;

Více

Vzdělávací předmět: Tělesná výchova. bezpečnost při pohybových činnostech organizace a bezpečnost cvičebního prostoru, bezpečnost v

Vzdělávací předmět: Tělesná výchova. bezpečnost při pohybových činnostech organizace a bezpečnost cvičebního prostoru, bezpečnost v Dodatek č. 1, účinnost od 1. 9. 2017, tímto dodatkem se zrušuje učební osnova předmětu tělesná výchova 1. stupeň ze dne 1. 9. 2016 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Ročník: 1. 3. Výstupy spojuje pravidelnou

Více

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace 1 VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÉ TÉMA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 1. ROČNÍK žák - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

Více

Výuka může probíhat ve dvou tělocvičnách, v zimní zahradě, na hřištích v blízkosti školy, v bazénu, příležitostně i v přírodě.

Výuka může probíhat ve dvou tělocvičnách, v zimní zahradě, na hřištích v blízkosti školy, v bazénu, příležitostně i v přírodě. 7.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 7.8.1 Tělesná výchova (TV) Charakteristika předmětu 1. stupně Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1.,4. a 5. ročníku 2 hodiny týdně, ve 2. a 3. ročníku bylo použito po 0,5 disponibilní

Více

Dodatek číslo 1 Školní vzdělávací program základního vzdělávání Škola plná života

Dodatek číslo 1 Školní vzdělávací program základního vzdělávání Škola plná života Dodatek číslo 1 Školní vzdělávací program základního vzdělávání Škola plná života Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola plná života Škola: Integrovaná

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Období: 1.

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Období: 1. Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Období: 1. Oblast: Člověk a zdraví Předmět: Tělesná výchova Období: 1. Očekávané výstupy: Učivo Ročník Průřezová témata Spojuje každodenní

Více

Učební osnovy Tělesná výchova Do osnov Tv jsou zapracovány výstupy zdravotní Tv. 1. období

Učební osnovy Tělesná výchova Do osnov Tv jsou zapracovány výstupy zdravotní Tv. 1. období Učební osnovy Tělesná výchova Do osnov Tv jsou zapracovány výstupy zdravotní Tv. 1. období PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 1. Výstup Doporučené učivo Související PT TV 3.1.1 spojuje pravidelnou každodenní

Více

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Ročník: 1. - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené možnosti - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech

Více

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu.

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Ročník: 5. Časová dotace: 2 hodiny týdně Činnosti ovlivňující zdraví Význam pohybu pro zdraví pohybový režim žáků délka a intenzita pohybu Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Uplatňuje

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 5.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 5. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ TV5101 TV5102 podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Věra Hauptmannová podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje

Více

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících, vždy 2 hodiny týdně.

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti, projevuje samostatnou vůli pro zlepšení úrovně své zdatnosti Žák zařazuje do pohybového režimu cviky posilující

Více

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu.

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Ročník: 3. Časová dotace: 2 hodiny týdně Činnosti ovlivňující zdraví Význam pohybu pro zdraví pohybový režim žáků délka a intenzita pohybu Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Spojuje

Více

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň 5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje na

Více

ČLOVĚK A ZDRAVÍ vyučovací předmět - TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A ZDRAVÍ vyučovací předmět - TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A ZDRAVÍ vyučovací předmět - TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vzdělávací oblasti Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty,

Více

Dodatek k ŠVP ZV Máš na to! č. 3

Dodatek k ŠVP ZV Máš na to! č. 3 Dodatek k ŠVP ZV Máš na to! č. 3 Ministryně školství vydala opatření č. j.: MŠMT-7019/2017, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školního vzdělávacího programu: Školní

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu : Časové vymezení: je realizována v ročníku -- v každém ročníku jsou 2 hodiny týdně

Charakteristika vyučovacího předmětu : Časové vymezení: je realizována v ročníku -- v každém ročníku jsou 2 hodiny týdně Charakteristika vyučovacího předmětu : Časové vymezení: je realizována v 1. - 5. ročníku -- v každém ročníku jsou 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah je rozdělen na 3 tematické okruhy: Obsahové vymezení: Organizační

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací

Více

Školní výstupy. Průřezová témata. Přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy. Očekávané výstupy. Žák: Žák:

Školní výstupy. Průřezová témata. Přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy. Očekávané výstupy. Žák: Žák: TV1 1. spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné

Více

5.5. Člověk a zdraví Tělesná výchova

5.5. Člověk a zdraví Tělesná výchova 5.5. Člověk a zdraví 5.5.1. Tělesná výchova Vzdělávání v předmětu Tělesná výchova směřuje: k vytvoření zdravého stylu života a k pochopení hodnoty zdraví, k získání potřebné míry zodpovědnosti za zdraví

Více

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících, vždy 2 hodiny týdně.

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Časová dotace: 1. 5. ročník 2 vyuč. hodiny Vzdělávací obor Tělesná výchova je součástí komplexního vzdělávání žáků a směřuje nejen k poznávání vlastních pohybových možností,

Více

Tělesná výchova 1. 3. ročník

Tělesná výchova 1. 3. ročník Tělesná výchova 1. 3. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti. Zná

Více

Tělesná výchova Ročník: Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Tělesná výchova Ročník: Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Tělesná výchova Ročník: 1. - 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Žák: - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. období 3. ročník

Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. období 3. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti 5.1.9.2Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět : Tělesná výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata Zvládá základní přípravu organismu před pohybovou

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava a rozcvička Žák: použije správné vybavení připraví se na pohybovou aktivitu rozcvičí se - vhodné oblečení a obuv - rozcvička - protahovací a napínací, zahřívací

Více

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Tělesná výchova 6.22 Tělesná výchova 1.stupeň Tělesná výchova je vyučovacím předmětem, jehoţ cíle, zaměření

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Hlavní kompetence Časová Učivo Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV realizace Metody práce Průřezová témata obor ročník ČINNOSTI KOMPETENCE K UČENÍ IX.-VI. Komunikace v TV - základní tělocvičné osvojovaných

Více

Tělesná výchova 1. ročník

Tělesná výchova 1. ročník Období Ročníkový výstup Učivo zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou seznámí se s protahovacími a napínacími cviky pro zahřátí a uvolnění spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost

Více

6. ročník. Tělesná výchova

6. ročník. Tělesná výchova list 1 / 5 Tv časová dotace: 2 hod / týden Tělesná výchova 6. ročník (TV 9 1 01) (TV 9 1 01.1) (TV 9 1 01.2) (TV 9 1 02) (TV 9 1 03) aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové

Více

DODATEK ZE DNE KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU. Cesta za poznáním

DODATEK ZE DNE KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU. Cesta za poznáním DODATEK ZE DNE 1.9.2017 KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Cesta za poznáním Č.j.: ZSMS-243/2017 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 NÁZEV ŠVP NÁZEV ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání MOTIVAČNÍ

Více

Vzdělávací obor Tělesná výchova

Vzdělávací obor Tělesná výchova Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce 1. ČINNOSTI Kompetence pracovní, k učení, sociální, 1.Pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu OVLIVŇUJÍCÍ personální, pracovní, komunikativní

Více

1 / 5. Tv - 1. stupeň.doc. Školní výstupy Žák by měl. Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Činnosti ovlivňující zdraví

1 / 5. Tv - 1. stupeň.doc. Školní výstupy Žák by měl. Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Činnosti ovlivňující zdraví 1. ročník zacvičit pod vedením učitele jednoduché cviky provádět pod vedením učitele pohybové aktivity zdravotně zaměřené činnosti správné držení těla, průpravná, koordinační, dechová a relaxační cvičení

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2. období 5. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Střední škola a Základní škola Tišnov, příspěvková organizace nám. Míru 22, 666 25 Tišnov Účelem vzdělávání není pouze vědět, ale především umět používat.

Více

5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět

5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět 5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2 2 2 2 2 3 2+1 2+1 2+1 Předmět tělesná výchova je vyučován

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova je totožný se vzdělávacím obsahem oboru Tělesná výchova. TV je součástí

Více

Příloha č. 7 učební osnovy

Příloha č. 7 učební osnovy Příloha č. 7 učební osnovy Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vzdělávací obor: TĚLESNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je zastoupena vzdělávacím oborem Tělesná výchova. Je realizována ve všech

Více

7. ročník. Tělesná výchova

7. ročník. Tělesná výchova list 1 / 5 Tv časová dotace: 2 hod / týden Tělesná výchova 7. ročník (TV 9 1 01) (TV 9 1 01.2) (TV 9 1 01.3) (TV 9 1 02) (TV 9 1 03) aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Moravské Bránice 74, Dolní Kounice

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Moravské Bránice 74, Dolní Kounice Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Moravské Bránice 74, 664 64 Dolní Kounice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ŽIVOT

Více

Učební osnovy Tělesná výchova Do osnov Tv jsou zapracovány výstupy zdravotní Tv. 1. období

Učební osnovy Tělesná výchova Do osnov Tv jsou zapracovány výstupy zdravotní Tv. 1. období Učební osnovy Tělesná výchova Do osnov Tv jsou zapracovány výstupy zdravotní Tv. 1. období PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 1. Výstup Doporučené učivo Související PT TV 3.1.1 spojuje pravidelnou každodenní

Více

I. 8 TV Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Předmět: Tělesná výchova (TV)

I. 8 TV Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Předmět: Tělesná výchova (TV) I. 8 TV Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Předmět: Tělesná výchova (TV) Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět tělesná výchova umožňuje žákům poznávat vlastní pohybové

Více

DODATEK č.1 k ŠVP Veselá škola šance pro všechny

DODATEK č.1 k ŠVP Veselá škola šance pro všechny DODATEK č.1 k ŠVP Veselá škola šance pro všechny Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2 Dodatek k ŠVP je veden pod číslem jednacím: V379 - ZŠ 557

Více

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Gymnastika Příprava ke sportovnímu výkonu příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti tanečky, základy estetického pohybu Zvládá základní

Více

Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech i při činnostech v neznámém prostředí.

Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech i při činnostech v neznámém prostředí. Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata Tv Mezipředmět. vazby Pr Tělesná výchova (Tv) Školní výstupy Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech i při činnostech

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Tělesná výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 9. - TĚLESNÁ

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. období 3. ročník

Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. období 3. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Jeho hlavním cílem je komplexní vzdělávání žáků v problematice

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Spojuje pravidelnou každodenní činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině,

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY Č.j. ŘZŠ/41/2016

ŠKOLA PRO VŠECHNY Č.j. ŘZŠ/41/2016 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODATEK číslo 1 ze dne 7. července 2017 Č. j. ŘZŠ/83/2017 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu ŠKOLA PRO VŠECHNY Č.j. ŘZŠ/41/2016 Datum 12. 7. 2016 Název

Více

Tělesná výchova 6. ročník

Tělesná výchova 6. ročník Tělesná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence ČINNOST OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Mezipředmětové vztahy,průř.tém. Pomůcky, literatura aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2. období 5. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2+1 2+1 2+1 2 2 2 2 1+1 Povinnost (skupina)

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2+1 2+1 2+1 2 2 2 2 1+1 Povinnost (skupina) 382 Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2+1 2+1 2+1

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Charakteristika předmětu Tělesná výchova Předmět Tělesná výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk

Více

5.1.6.1. Tělesná výchova

5.1.6.1. Tělesná výchova 5.1.6. Vzdělávací oblast Člověk a zdraví 5.1.6.1. Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost. Provede laickou první pomoc, přivolá

Více

9. ročník. Tělesná výchova

9. ročník. Tělesná výchova list 1 / 7 Tv časová dotace: 2 hod / týden Tělesná výchova 9. ročník TV 9 1 01 TV 9 1 01.1 TV 9 1 01.2 TV 9 1 01.3 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Období: Ročník: Člověk a zdraví Tělesná výchova Komp e t e n c e.

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Období: Ročník: Člověk a zdraví Tělesná výchova Komp e t e n c e. VZDĚLÁVACÍ BLAT: Vzdělávací obor: tupeň: bdobí: Ročník: Člověk a zdraví Tělesná výchova čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky ví, že pohyb je vhodný pro jeho zdraví umí reagovat

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava na cvičení Žák: použije vhodné oblečení a obuv 1 ZV Základní vzdělávání Správné dýchání a držení těla správně dýchá správně drží tělo OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ

Více

Základní škola, Dobré, okres Rychnov nad Kněžnou čp. 110 PSČ IČO tel.:

Základní škola, Dobré, okres Rychnov nad Kněžnou čp. 110 PSČ IČO tel.: 7. 1. I.stupeň Základní škola, Dobré, okres Rychnov nad Kněžnou čp. 110 PSČ 517 93 IČO 70979723 tel.:494 664 109 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 7. 1. 8. Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika

Více

DODATEK Č. 1 ZAŘAZENÍ VÝUKY PLAVÁNÍ DO ŠVP 11. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Tělesná výchova

DODATEK Č. 1 ZAŘAZENÍ VÝUKY PLAVÁNÍ DO ŠVP 11. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Tělesná výchova DODATEK Č. 1 ZAŘAZENÍ VÝUKY PLAVÁNÍ DO ŠVP 11. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je oblastí, kde vzdělání směřuje především k tomu, aby žáci poznávali

Více

Tělesná výchova 6. ročník

Tělesná výchova 6. ročník Tělesná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence ČINNOST OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Mezipředmětové vztahy,průř.tém. Pomůcky, literatura aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Mgr. Markéta Vítů

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Mgr. Markéta Vítů CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Mgr. Markéta Vítů Vyučovací předmět Tělesná výchova je zařazen samostatně v 1. 5. ročníku v hodinové dotaci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY , Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a zdraví VZDĚLÁVACÍ OBOR: Tělesná výchova

Více

Předmět: Tělesná výchova

Předmět: Tělesná výchova 5.8 Oblast: Člověk a zdraví 5.8.2 Obor: Tělesná výchova Předmět: Tělesná výchova Charakteristika předmětu tělesná výchova 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je realizována vzdělávacím oborem Tělesná

Více

Školní vzdělávací program CESTA ZA PROFESÍ. ŠVP zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program CESTA ZA PROFESÍ. ŠVP zpracovaný podle RVP ZV Dodatek k ŠVP ZV č. 5 - aktualizace k 1. 9. 2017 Školní vzdělávací program CESTA ZA PROFESÍ ŠVP zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 8. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Činnosti ovlivňující zdraví aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 9. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Činnosti ovlivňující zdraví aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti

Více

Tělesná výchova nižší gymnázium

Tělesná výchova nižší gymnázium Tělesná výchova nižší gymnázium Obsahové vymezení Tělesná výchova je všeobecně vzdělávací předmět, který vychází z ZV ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích

Více

1 Tělesná výchova. Počet vyučovacích hodin za týden

1 Tělesná výchova. Počet vyučovacích hodin za týden 1 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

Více

8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY

8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8. 2 Tělesná výchova Časová dotace 1. ročník 2 hodiny 2. ročník 2 hodiny 3. ročník 2 hodiny 4. ročník 2 hodiny 5. ročník 2 hodiny Celková dotace na 1. stupni je 10 hodin

Více

8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY

8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8. 2 Tělesná výchova Časová dotace 1. ročník 2 hodiny 2. ročník 2 hodiny 3. ročník 2 hodiny 4. ročník 2 hodiny 5. ročník 2 hodiny Celková dotace na 1. stupni je 10 hodin

Více

Tělesná výchova

Tělesná výchova 5. 10. Tělesná výchova Obsah stránka 5.10.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.10.2. Začlenění průřezových témat 2 5.10.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.10.4. Formy a metody práce 3 5.10.5.

Více

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Pohybové hry s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity Žák zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních

Více

Učební osnovy Tělesná výchova Do osnov Tv jsou zapracovány výstupy zdravotní Tv.

Učební osnovy Tělesná výchova Do osnov Tv jsou zapracovány výstupy zdravotní Tv. Učební osnovy Tělesná výchova Do osnov Tv jsou zapracovány výstupy zdravotní Tv. PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 1. Výstup Doporučené učivo Související PT 1. spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

rozcvičení, příprava pro pohybovou činnost, uklidnění po zátěž znalost základních pojmů - názvosloví pohybových činností

rozcvičení, příprava pro pohybovou činnost, uklidnění po zátěž znalost základních pojmů - názvosloví pohybových činností Vyučovací předmět: Tělesná výchova (Tv) Ročník ředmět ůřezová témata Mezipředmět. vazby 1 Tv 1 Tv Hv, 1 Tv Školní výstupy Učivo (pojmy) oznámka Období splnění Metodická poznámka Rozsah vyžadovaného učiva

Více

Tímto rámcovým vzdělávacím programem se řídí oblasti:

Tímto rámcovým vzdělávacím programem se řídí oblasti: VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SPORT POHYBOVÉ AKTIVITY A Tímto rámcovým vzdělávacím programem se řídí oblasti: POHYBOVÉ AKTIVITY TANEČNÍ AKTIVITY MÍČOVÉ HRY LOGICKÉ HRY SOUSTŘEDĚNÍ A SEZONNÍ AKTIVITY ZÁJMOVÉ ÚTVARY:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JESENICE, příspěvková organizace K Rybníku 800, Jesenice, PSČ 252 42; tel.: 241 004 200; skola@jesenickaskola.cz; www.jesenickaskola.cz Dodatek 1 Školní vzdělávací

Více

V. 8 Člověk a zdraví V. 8.2 Tělesná výchova

V. 8 Člověk a zdraví V. 8.2 Tělesná výchova 1/6 V. 8 Člověk a zdraví V. 8.2 Tělesná výchova V.8.2. I 1. stupeň V.8.2.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Obor tělesná výchova směřuje k poznání vlastních pohybových

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu tělesná výchova 1. stupeň Tělesná výchova je součástí komplexnějšího vzdělávání

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor (předmět): Tělesná výchova - ročník: PRIMA - SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor (předmět): Tělesná výchova - ročník: PRIMA - SEKUNDA Činnosti ovlivňující zdraví 5.2.3. Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor (předmět): Tělesná výchova - ročník: PRIMA - SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Význam

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Člověk a zdraví Tělesná výchova 3. období 6. 7. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a zdraví Tělesná výchova Charakteristika předmětu V předmětu Tělesná výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, oboru Tělesná výchova

Více

5.8 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA

5.8 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Dodatek č. 15 - Výuka plavání jako součástí vzdělávání v základní škole, platnost od 1. 9. 2017 5.8 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2 Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: TĚLESNÁ

Více

Dodatek k ŠVP č. 1. Název ŠVP:

Dodatek k ŠVP č. 1. Název ŠVP: IČO: 70 98 6 74, E-mail: zs.kovarov@volny.cz, Telefon: 38 594 118, Web: www.zskovarov.cz Dodatek k ŠVP č. 1 Název ŠVP: Školní vzdělávací program ZŠ Kovářov, platný od 1. 9. 016 Škola: Základní škola Kovářov,

Více

Tělesná výchova - 1. ročník

Tělesná výchova - 1. ročník Tělesná výchova - 1. ročník reaguje na základní pokyny a povely Pohybové a organizační činnosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti dodržuje bezpečnostní a hygienické

Více

Tělesná výchova vyšší gymnázium

Tělesná výchova vyšší gymnázium Tělesná výchova vyšší gymnázium Obsahové vymezení Tělesná výchova je všeobecně vzdělávací předmět, který vychází z ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Tělesná výchova Předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího obsahu oblasti

Více

ŠVP Sport Základní škola Dělnická Stránka 2

ŠVP Sport Základní škola Dělnická Stránka 2 Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠVP... 4 2.1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1.1 Zaměření školy... 4 2.1.2 Sportovní vybavení školy... 4 2.1.3 Žáci sportovních tříd... 4 2.1.4

Více

Tělesná výchova ve 3. ročníku

Tělesná výchova ve 3. ročníku Tělesná výchova ve 3. ročníku Září Seznámení s Tv Pohybové hry - šplh o tyči - běh na 50 metrů Povely, signály, znamení Soutěživé hry Podílení se na realizaci pravidelného pohybového režimu. Spojování

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO VAZBY, PŘESAHY

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO VAZBY, PŘESAHY Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: ČLOVĚK A SPORT OVO: 4.1.,4.2., 4.3, Význam biorytmů pro zdraví a 4.4., 4.5, 5.1. pohybovou aktivitu Pojmy osvojovaných činností Základní pojmy spojené s

Více

5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň

5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň 5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávací obor Tělesná výchova směřuje k poznávání vlastních pohybových možností a zájmů. Smyslem

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Dodatek k ŠVP ZV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, 1. 9. 2013 Škola: Základní škola Lhenice, okres Prachatice Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Marie

Více

Tělesná výchova, 1.-3.ročník, 3 hodiny týdně Vzdělávací obsah

Tělesná výchova, 1.-3.ročník, 3 hodiny týdně Vzdělávací obsah Tělesná výchova, 1.-3.ročník, 3 hodiny týdně Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Činnosti ovlivňující zdraví Bezpečnost při pohybových činnostech. Hygiena při TV, osobní hygiena,

Více