TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. stupeň ZŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. stupeň ZŠ"

Transkript

1 363 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník Dotace Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný V souladu s vývojovými předpoklady a individuálními zvláštnostmi si žák: osvojuje nové pohybové dovednosti, kultivuje svůj pohybový projev a správné držení těla, usiluje o rozvoj zdravotně orientované zdatnosti. Orientuje se v otázkách vlivu pohybové aktivity na zdraví a práceschopnost člověka, umí poznatky využít při začlenění pohybu do denního režimu. Zvládá základní organizační, hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění pohybové činnosti ve známém i méně známém prostředí. Osvojené pohybové dovednosti využívá k překonávání negativních tělesných a duševních stavů a jako předpoklad pro vytváření trvalého vztahu k pohybovým aktivitám.uvědomuje si význam vztahů ve sportu a ví, že se mohou změnit na přátelské meziosobní vztahy. Zamítavě se staví k problematice dopingu a umí ocenit hru fair-play.

2 364 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ţáka KOMPETENCE K UČENÍ UČITELÉ umožňují žákům, aby se naučili na základě jasných kritérií hodnotit své činnosti nebo výsledky podle potřeby žákům v činnostech pomáhají ŢÁCI jsou vedeni k osvojení si základního tělocvičného názvosloví učí se cvičit podle jednoduchého popisu cvičení změří základní pohybové výkony a porovnávají je s předchozími orientují se v informačních zdrojích o aktivitách a sportovních akcích KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITELÉ dodávají žákům sebedůvěru zadávají úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů ŢÁCI uplatňují zásady bezpečného chování ve sportovním prostředí a adekvátně reagují v situaci úrazu spolužáka řeší problémy v souvislosti s nesportovním chováním, nevhodným sportovním prostředím a nevhodným sportovním náčiním a nářadím KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ UČITELÉ vedou žáky k vzájemnému naslouchání a oceňování přínosu druhých, vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci ŢÁCI jsou vedeni ke spolupráci při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích učí se reagovat na základní povely a pokyny a sám je i vydává zorganizují jednoduché pohybové soutěže, činnosti a jejich varianty učí se diskutovat o taktice družstva

3 365 KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITELÉ zadávají úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat umožňují každému žákovi zažít úspěch ŢÁCI jsou vedeni k jednání v duchu fair play, dodržují pravidla, označí přestupky respektují opačné pohlaví zvládají pohybové činnosti ve skupině snaží se o rozvoj spolupráce uvnitř družstva KOMPETENCE OBČANSKÉ UČITELÉ žákům umožňují, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků ŢÁCI podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu a projevují přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení své zdatnosti spojují svou pohybovou činnost se zdravím, zařazují si do vlastního pohybového režimu korektivní cvičení jsou vedeni ke kritickému myšlení hodnotí cvičení učí se být ohleduplný a taktní aktivně se zapojují do tělovýchovné činnosti seznamují se s problematikou drog a jiných škodlivých látek KOMPETENCE PRACOVNÍ UČITELÉ vedou žáky k uplatňování hlavních zásad hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech v běžném životě ŢÁCI učí se užívat jednotlivé tělocvičné nářadí a náčiní

4 ROČNÍK- DOTACE: 2, POVINNÝ DÍLČÍ VÝSTUPY ŢÁKA dodržuje pravidla bezpečného chování aplikuje základní pohybovou přípravu organismu před pohybovou aktivitou osvojí si pohybové aktivity na úrovni svých pohybových předpokladů získává informace o pohybových aktivitách chová se ohleduplně ke spolužákům je samostatný zklidní svůj organismus po ukončení činnosti projevuje přirozenou radost z pohybu upevňuje si vůli pro zlepšení pohybové dovednosti používá základní tělovýchovné pojmy a pravidla uplatňuje hlavní zásady pohybové hygieny a držení těla jedná v duchu fair play shodne se s ostatními při spolupráci v družstvu

5 367 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - spojuje pravidelnou kaţdodenní pohybovou činnost se zdravím a vyuţívá nabízené příleţitosti uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorech školy - uplatňuje správné způsoby drţení těla v různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá správné základní cvičební polohy spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěţích nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení UČIVO Příprava organismu - zdravotně zaměřené činnosti - příprava organismu ke sportovnímu výkonu Bezpečnost při pohybových činnostech - základní pravidla chování a jednání v prostředí sportoviště Pohybové hry - pravidla, zásady jednání a chování Základy gymnastiky - průpravná cvičení - akrobacie - cvičení s náčiním, na nářadí odpovídající věku, velikosti, hmotnosti dítěte Základy atletiky - rychlý běh - motivovaný vytrvalý běh - skok do dálky z místa - hod míčkem, hod na cíl Základy sportovních her - drobné pohybové hry různého zaměření (s pomůckami a i bez pomůcek, míčové hry) - pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností PRŮŘEZOVÁ TÉMATA PŘESAHY OSV: - rozvoj schopností poznávání - řešení problémů a rozhodovací dovednosti - mezilidské vztahy (podpora, pomoc, chování podporující dobré vztahy) - hodnoty, postoje, praktická etika EV: - vztah člověka k prostředí (pobyt v přírodě) PŘESAHY:

6 368 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 1.

7 369 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení Rytmické a kondiční formy cvičení - základy estetického pohybu, jednoduché tance Průpravné úpoly - přetahy a přetlaky Turistika a pobyt v přírodě - rozvoj základních pohybových dovedností formou pohybových her Zimní sporty - hry na sněhu a ledě reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci v prostorech školy Plavání - adaptace na vodní prostředí herní činností - základy plaveckých dovedností Organizace a komunikace v tělesné výchově - základní tělovýchovné pojmy, smluvené povely, signály Měření a posuzování pohybových dovedností - seznámení Zdravotní tělesná výchova - zásady správného držení těla - dechová a relaxační cvičení 2. ROČNÍK- DOTACE: 2+1, POVINNÝ

8 370 DÍLČÍ VÝSTUPY ŢÁKA dodržuje pravidla bezpečného chování chová se ohleduplně ke spolužákům, jedná v duchu fair play zklidní svůj organismus po ukončení činnosti upevňuje si vůli pro zlepšení pohybové dovednosti uplatňuje hlavní zásady pohybové hygieny a držení těla hodnotí kvalitu pohybové činnosti zvládá osvojované pohybové aktivity na úrovni svých pohybových předpokladů má radost z přirozeného pohybu pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje osvojí si zásady bezpečného pohybu a organizace v terénu získává základní dovednosti o plaveckých stylech a překonává strach z vody jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti a reaguje na pokyny k vlastním chybám

9 371 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 2. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorech školy - uplatňuje správné způsoby drţení těla v různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá správné základní cvičební polohy - zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení - spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěţích nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení UČIVO Hygiena a bezpečnost při tělesné výchově - základní hygienické návyky a zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách (v tělocvičně, na hřišti, v přírodě) - základní příprava organismu před pohybovou aktivitou - správné držení těla při různých činnostech i provádění cviků Základy gymnastiky cvičení na nářadí a náčiní odpovídající velikosti a hmotnosti průpravná cvičení správné držení těla Rytmické a kondiční formy cvičení - rytmizovaný pohyb, základy estetického pohybu Základy atletiky - běh na 50m, skok daleký, hod míčkem, přiměřený vytrvalostní běh, běh v terénu Průpravné úpoly - provádět přetahy a přetlaky Pohybové a sportovní hry - pravidla her, soutěží spolupráce v týmu - vybíjená seznámení PRŮŘEZOVÁ TÉMATA PŘESAHY OSV: - psychohygiena (dobrý vztah k sobě samému) - řešení problémů a rozhodovací dovednosti - poznávání lidí - mezilidské vztahy - komunikace - kooperace a kompetice (rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci) MkV: - princip sociálního smíru a solidarity

10 372 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 2. - spojuje pravidelnou kaţdodenní pohybovou činnost se zdravím a vyuţívá nabízené příleţitosti - reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci v prostorech školy Zimní sporty - hry na sněhu a ledě - základní techniky pohybu na lyžích a bruslích (podle možností školy) Turistika - zásady slušného a bezpečného chování na výletech, ve školách v přírodě Plavání hygiena plavání a adaptace na vodní prostředí základní plavecké dovednosti Organizace a komunikace v tělesné výchově - základní tělovýchovné pojmy, smluvené signály, povely, gesta, organizace prostoru a činnosti Zásady jednání a chování - projevování přiměřené radosti z pohybové činnosti, samostatnosti, odvahy a vůle pro zlepšení pohybové dovednosti Měření a posuzování pohybových dovedností - seznámení s posuzováním a vyhodnocením daného výkonu při hodinách tělesné výchovy PŘESAHY: NS (2. ročník): člověk a jeho zdraví, příroda M (2. ročník): délka úsečky; jednotky délky a jejich převody

11 ROČNÍK - DOTACE: 2+1, POVINNÝ DÍLČÍ VÝSTUPY ŢÁKA začíná chápat smysl pohybu pro zdraví, zařazuje do svého režimu pohybové činnosti dodržuje pravidla her a soutěží, chová se fair play uplatňuje hlavní zásady pohybové hygieny, učí se rozcvičit a používat kompenzační cviky učí se vnímat pokyny různých forem, orientuje se dle signálů při různých činnostech žák prochází fázemi motorického učení jednodušších sportovních a pohybových dovedností dle vlastních dispozic učí se hodnotit kvalitu pohybové činnosti vyjádří pohybem různé činnosti, představy, nálady, zkouší volnou taneční improvizaci užívá osvojované tělocvičné názvosloví na úrovni cvičence upevňuje si vůli, má radost z přirozeného pohybu domlouvá si spolupráci v družstvu, respektuje názory jiných uplatňuje pravidla míčových her chová se ohleduplně; chápe, že všichni žáci nejsou stejně pohybově zdatní osvojuje si plavecké dovednosti seznamuje se s orientací v krajině

12 374 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 3. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech v tělocvičně, v šatnách, na hřišti a v plaveckém bazénu - spojuje pravidelnou kaţdodenní pohybovou činnost se zdravím a vyuţívá nabízené příleţitosti - uplatňuje správné způsoby drţení těla v různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá správné základní cvičební polohy - reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci v prostorách školy - spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěţích nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení UČIVO Příprava organismu - příprava ke sportovnímu výkonu, zdravotně zaměřené činnosti - hygiena při tělesné výchově Bezpečnost při pohybových činnostech - základní pravidla chování a jednání v prostředí sportoviště - dodržování zásad hygieny Pořadová cvičení - reagování na povely a signály - tvoření řadu, dvojřadu, zástupu, dvojstupu, družstev Průpravná, kondiční, kompenzační a relaxační cvičení - zvládání opakování cviků podle vyučujícího Gymnastika cvičení na nářadí a náčiní odpovídající velikosti a hmotnosti průpravná cvičení a úpoly správné držení těla Sportovní a pohybové hry drobné pohybové hry různého zaměření (s pomůckami a i bez pomůcek, míčové hry) pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností-her a soutěží, zásady jednání a chování PRŮŘEZOVÁ TÉMATA PŘESAHY OSV: - rozvoj schopnosti poznávání - sebepoznání a sebepojetí (já jako zdroj informací o sobě, moje tělo, moje psychika, můj temperament, zdravé a vyrovnané sebepojetí) - seberegulace a sebeorganizace (stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení) - komunikace MkV: - princip sociálního smíru a solidarity

13 375 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 3. - zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení - chová se ohleduplně ke svým spoluţákům - jedná v duchu fair play - upevňuje si vůli pro zlepšení pohybové dovednosti - hodnotí kvalitu pohybové činnosti - dodrţuje zásady bezpečného pohybu v terénu Atletika - nácvik nízkých a polovysokých startů - běh přes drobné překážky, štafeta, běh v terénu - běh na 50m, vytrvalostní běh - skoky do dálky s rozběhem, skok z místa - hod míčkem do dálky Sportovní hry a pohybové hry drobné pohybové hry různého zaměření (s pomůckami a i bez pomůcek, míčové hry) pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností-her a soutěží, zásady jednání a chování Plavání - základní hygiena při plaveckém výcviku - dýchání do vody, splývání ve vodě - plavání s plaveckými pomůckami - zvládnutí jednoho plaveckého stylu Zimní sporty - hry na sněhu a ledě - základní techniky pohybu na lyžích a bruslích (podle možností školy) Turistika - poznávací ozdravné pobyty, výlety - chůze v terénu, táboření, ochrana přírody - ošetření drobných poranění PŘESAHY: HV (3. ročník): taneční krok ve 2/4 taktu, 3/4 taktu NS (3. ročník): člověk; místo, kde žiji

14 ROČNÍK - DOTACE: 2+1, POVINNÝ DÍČÍ VÝSTUPY ŢÁKA začíná chápat nutnost další pohybové zátěže mimo hodiny tělesné výchovy, pokud chce zlepšovat své schopnosti a dovednosti pro radost z pohybu, výkonu a zlepšení používá adekvátní cvičební úbor a obuv, dodržuje kázeň a pravidla hry dodržuje bezpečnost ve všech částech hodiny i přesunech a převlékání reaguje na odpor soupeře, zvládá jednoduché herní taktiky rozumí smyslu průpravných a kompenzačních cvičení pro zdrávi i techniku sportovní činnosti dokáže reprodukovat vlastní naměřené výkony a pomáhá měřit výkony spolužáků učí se rozlišit hodnotu výkonu spolužáků vzhledem k jejich dispozicím a při posuzování sebe se drží reality v míře sebezapření při prezentaci výkonů učí se rozlišit úmyslný a neúmyslný přestupek proti pravidlům a fair play pomáhá méně disponovaným a sám je schopen přijmout pomoc od disponovanějších chápe organizační pokyny při hrách a soutěžích a je schopen je tlumočit ostatním používá informace pro vlastní zlepšování výkonu i pro motivaci třídního družstva při soutěžích

15 377 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 4. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - zařazuje do pohybového reţimu korektivní cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěţí nebo vlastním svalovým oslabením - uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běţném sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spoluţáka - uţívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení - jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spoluţáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti UČIVO Význam pohybu pro zdraví - pohybový režim žáků délka a intenzita pohybu Příprava organismu - příprava před pohybovou činností - napínací a protahovací cvičení, cviky pro zahřátí a uvolnění po zátěži Zdravotně zaměřené činnosti - správné držení těla, správné zvedání zátěže - průpravná, kompenzační, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení a jejich praktické využití Hygiena a bezpečnost při tělesné výchově - základní pravidla chování a jednání v prostředí sportoviště - dodržování zásad hygieny - první pomoc Průpravné úpoly - přetahy a přetlaky Gymnastika - průpravná cvičení, akrobacie - cvičení s náčiním a na nářadí odpovídající velikosti a hmotnosti PRŮŘEZOVÁ TÉMATA PŘESAHY OSV: - řešení problémů a rozhodovací dovednosti (sportovní hry) - sebepoznání a sebepojetí - poznávání lidí MkV: - lidské vztahy (respektování druhých) MV: - práce v realizačním týmu

16 378 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 4. - podílí se na realizaci pravidelného pohybového reţimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti - změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky - zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří varianty osvojených pohybových her - zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěţe na úrovni třídy - jedná v duchu fair play: dodrţuje pravidla her a soutěţí, pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví - orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště; samostatně získává potřebné informace Rytmické a kondiční formy cvičení - cvičení s hudbou nebo rytmickým doprovodem Atletika - rychlý běh, vytrvalostní běh - běh přes drobné překážky, štafeta, běh v terénu - skok do dálky - hod míčkem Sportovní a pohybové hry drobné pohybové hry různého zaměření (s pomůckami a i bez pomůcek, míčové hry) pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností-her a soutěží, zásady jednání a chování Turistika a pobyt v přírodě - chůze v terénu, táboření, ochrana přírody - ošetření drobných poranění Plavání - hygiena plavání - základní plavecké dovednosti - jeden plavecký způsob (plavecká technika) - prvky sebezáchrany a dopomoc tonoucímu Zimní sporty - hry na sněhu a na ledě - základní techniky pohybu na lyžích a bruslích Komunikace v tělesné výchově - základní tělovýchovné pojmy, smluvené signály, povely, gesta, organizace prostoru a činnosti PŘESAHY: HV (4. ročník): hudební a pohybové činnosti M (4. ročník): prostorová představivost NS (4. ročník): naše vlast

17 ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ DÍLČÍ VÝSTUPY ŢÁKA aplikuje teoreticky získané poznatky v praktických činnostech reaguje na dané pokyny a povely rozeznává pohybové a relaxační činnosti podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli pro zlepšení úrovně své zdatnosti zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti při jednotlivých atletických disciplínách učí se měřit všechny dílčí výkony, které se pak porovnávají s předchozími a vyhodnocují se aplikuje a dodržuje pravidla her a soutěží, dokáže vyhodnotit a označit zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reagovat respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví aplikuje teoreticky získané zkušenosti v terénu při výletech do přírody, při ozdravných pobytech apod. adekvátně se chová v jednotlivých dopravních prostředcích i na vozovce při různých přesunech dokáže na základě svých předpokladů a schopností hrát hry s různým zaměřením a s použitím rozmanitého náčiní a pomůcek podporuje se tvořivost při hrách podle individuálních schopností využívá svých organizačních schopností k přípravě a realizaci rozmanitých sportovních činností a soutěží používá názvosloví a dokáže ho vyjádřit pohybem posoudí chování při velkých sportovních akcích a vyhodnotí ho zkvalitňováním výkonů a poměřováním dokazuje zlepšování dané činnosti dokáže se orientovat ve sdělovacích prostředcích a vyhodnocovat některé informace, které jsou známé pracuje s informacemi z blízkého okolí při úrazu dokáže reagovat odpovídajícím způsobem dokáže ošetřit jednoduchá poranění u sebe i ostatních

18 380 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 5. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běţném sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spoluţáka - zařazuje do pohybového reţimu korektivní cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěţí nebo vlastním svalovým oslabením - jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spoluţáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti - změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky UČIVO Činnosti ovlivňující zdraví - příprava před pohybovou činností - uklidnění po zátěži, protahovací a relaxační cvičení - první pomoc v podmínkách tělesné výchovy - bezpečnost při tělesné výchově Gymnastika - základy akrobacie - cvičení s náčiním a na nářadí (odpovídající velikosti a hmotnosti) Atletika - rychlý běh, vytrvalý běh skok do dálky nebo do výšky, hod míčkem - měření a posuzování pohybových dovedností - měření výkonů, základní pohybové testy PRŮŘEZOVÁ TÉMATA PŘESAHY EV: - vztah člověka k prostředí MkV: - lidské vztahy - multikulturalita - jedná v duchu fair play: dodrţuje pravidla her a soutěţí, pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví Sportovní hry - manipulace s míčem, pálkou či jiným náčiním (odpovídající velikosti a hmotnosti), spolupráce ve hře - utkání v různých minisportech Turistika a pobyt v přírodě - chůze v terénu, táboření, ochrana přírody - ošetření drobných poranění

19 381 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 5. - zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěţe na úrovni třídy - zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří varianty osvojených pohybových her - podílí se na realizaci pravidelného pohybového reţimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli pro zlepšení úrovně své zdatnosti - uţívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení - orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace Pohybové hry - hry s různým zaměřením, s netradičními prvky a náčiním, pohybová tvořivost Plavání - hygiena plavání - adaptace na vodní prostředí herní činností - základy plaveckých dovedností - plavecká technika u základních plaveckých stylů - prvky sebezáchrany, dopomoc tonoucímu Komunikace v tělesné výchově - upevňování tělocvičného názvosloví - osvojování činností, smluvené povely, signály - základní organizace v prostoru a činností ve známém prostředí Zásady jednání a chování - fair play, olympijské ideály a symboly Zdroje informací o pohybových činnostech - média, literatura, PC PŘESAHY: NS (5. ročník): člověk a jeho životní prostředí HV (5. ročník): hudebně pohybové činnosti ČJ (3. ročník): čtení IKT (5. ročník): internet, internetový prohlížeč

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících, vždy 2 hodiny týdně.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Tělesná výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 9. - TĚLESNÁ

Více

Tělesná výchova 1. ročník

Tělesná výchova 1. ročník Období Ročníkový výstup Učivo zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou seznámí se s protahovacími a napínacími cviky pro zahřátí a uvolnění spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost

Více

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Tělesná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a zdraví

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti 5.1.9.2Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět : Tělesná výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata Zvládá základní přípravu organismu před pohybovou

Více

Tělesná výchova 1. 3. ročník

Tělesná výchova 1. 3. ročník Tělesná výchova 1. 3. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti. Zná

Více

5.8 TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, SPORTOVNÍ HRY

5.8 TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, SPORTOVNÍ HRY 5.8 TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, SPORTOVNÍ HRY 1 5.8.1 TĚLESNÁ VÝCHOVA 5.8.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA 5.8. 5.8.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk

Více

4.8. Člověk a zdraví Poţadavky této vzdělávací oblasti se realizují prostřednictvím předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví.

4.8. Člověk a zdraví Poţadavky této vzdělávací oblasti se realizují prostřednictvím předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví. ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.8. Člověk a zdraví Poţadavky této vzdělávací oblasti se realizují prostřednictvím předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví. 1. stupeň 4.8.1. Tělesná

Více

5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň

5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň 5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávací obor Tělesná výchova směřuje k poznávání vlastních pohybových možností a zájmů. Smyslem

Více

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Tělesná výchova 6.22 Tělesná výchova 1.stupeň Tělesná výchova je vyučovacím předmětem, jehoţ cíle, zaměření

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 8. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Činnosti ovlivňující zdraví aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti

Více

15. Tělesná výchova 178

15. Tělesná výchova 178 15. Tělesná výchova 178 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Název vyučovacího předmětu: TĚLESNÁ

Více

16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY

16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY 16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY 1 TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

Více

Tělesná výchova vyšší gymnázium

Tělesná výchova vyšší gymnázium Tělesná výchova vyšší gymnázium Obsahové vymezení Tělesná výchova je všeobecně vzdělávací předmět, který vychází z ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích

Více

POZNATKY O SPORTU A TĚLOVÝCHOVĚ, KOMUNIKACE, ORGANIZACE, BEZPEČNOST -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

POZNATKY O SPORTU A TĚLOVÝCHOVĚ, KOMUNIKACE, ORGANIZACE, BEZPEČNOST -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu kompetence komunikativní učí se rozumět základní terminologii, využívat informační a komunikační prostředky pro získávání informací kompetence k učení učí se vyhledávat a třídit informace na základě jejich

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Tělesná výchova.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Tělesná výchova. TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Tělesná výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, oboru Tělesná výchova. Předmět Tělesná výchova jako součást komplexnějšího

Více

Tělesná výchova - 1. 3. ročník Vzdělávací obsah

Tělesná výchova - 1. 3. ročník Vzdělávací obsah Tělesná výchova - 1. 3. ročník Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Bezpečnost při pohybových činnostech (činnosti ovlivňující zdraví) Hygiena při Tv Poučení o bezpečném chování

Více

Tělesná výchova - 1. ročník

Tělesná výchova - 1. ročník Tělesná výchova - 1. ročník reaguje na základní pokyny a povely Pohybové a organizační činnosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti dodržuje bezpečnostní a hygienické

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Tělesná výchova jako vzdělávací obor je součástí komplexního vzdělávání žáků vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Zdraví člověka je chápáno

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení. Časové vymezení. Organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení. Časové vymezení. Organizační vymezení TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Tělesná výchova představuje nejdůležitější formu pohybového učení a pohybové kultivace žáků a je hlavním zdrojem poznatků a námětů

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. Obsahové vymezení předmětu V souladu s vývojovými předpoklady a individuálními zvláštnostmi žáků směřuje vyučovací úsilí učitele a učební činnosti

Více

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Cíle předmětu

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Cíle předmětu Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova se podílí na komplexnějším vzdělávání žáků nejen v oblasti pohybových aktivit a pohybového učení, ale jako součást

Více

Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví

Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět se vyučuje ve všech ročnících s časovou dotací 2 hodiny týdně. Vzdělávání je zaměřeno

Více

Člověk a zdraví. ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů

Člověk a zdraví. ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Člověk a zdraví HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Člověk a zdraví 2 Výchova

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Spojuje pravidelnou každodenní činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině,

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

4.7. Člověk a zdraví. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh

4.7. Člověk a zdraví. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh 4.7. Člověk a zdraví Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, chování podporující zdraví, kvalita mezilidských

Více