Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2007"

Transkript

1 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2007 Únor

2 Úvod V roce 2007 se Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech soustředilo spíše na vlastní muzejní činnost, zejména na správu sbírek, jejich digitalizaci, scelování fondů a přípravu na případné stěhování sbírek, které jeho pracovníky čeká po získání nových prostorů. Nutnost získat nové prostory pro depozitáře je jiţ akutní, neboť ve stávajících objektech a zejména v prostorách oddělení historie a muzejní knihovny jiţ nelze s dobrým svědomím vykonávat správu a ochranu sbírek dle zákona 122/2000Sb. a pracovní podmínky zaměstnanců jsou zcela na hranici dodrţování bezpečnosti práce. Počátkem roku se podařilo vedení muzea najít v Rokycanech soubor objektů v blízkosti centra města, které byly nabízeny realitní kanceláří k prodeji. Po prvotní obhlídce objektů byli s nimi seznámeni i zástupci zřizovatele, a to jak z odboru kultury, tak z majetkového odboru a zástupců rady PK. Výsledkem bylo rozhodnutí, ţe tyto objekty by mohly být jako depozitáře zakoupeny, dokonce jednání šla tak daleko, ţe poţadovaná částka k jejich zakoupení byla předběţně schválena. Nastal však kámen úrazu objekty byly dodatečně zapsány v katastru nemovitostí do konkurzní podstaty předchozího majitele, nikoliv toho, kdo je nabízel k odprodeji. Zřizovatel podal vylučovací ţalobu ke Krajskému soudu, aby byly vyňaty a mohly být prodány. Výsledek je, vzhledem k dlouhým lhůtám v práci soudů, v nedohlednu, nechci-li být rovnou pesimistka a říci, ţe je dosti pochybný. Nastává další fáze hledání, neboť konečné datum nájemní smlouvy v Mýtě se nezadrţitelně blíţí. Blíţí se i rozhodnutí bruselské komise o tom, zda muzeum získá peníze z Norských fondů, z nichţ část je určena právě na nové vybavení muzejní knihovny. A nebudou-li prostory, a to předem upravené, nebude moţno ani tuto mimořádnou dotaci, tolik významnou z hlediska muzejní práce, čerpat. Rok 2007 se tedy nestal rokem konečného rozhodnutí Kam s nimi? práce s hledáním depozitářů pokračuje. Veřejnost by ale neměla poznat, ţe muzeum má vnitřní problémy v práci pro návštěvníky se tyto problémy nesmí objevit a péče o sbírky musí ve zhoršených podmínkách být nahrazena svědomitostí a zodpovědností pracovníků za hodnoty, které muzeum spravuje. A o to jsme se celý rok 2007 snaţili. V Rokycanech 19. února 2008 RNDr. Mgr. Miroslava Šandová, ředitelka muzea Sbírkotvorná činnost Tvorba sbírek v r byla realizována podle dlouhodobého plánu akviziční činnosti muzea a jeho jednotlivých oddělení. Podíleli se na ní všichni odborní pracovníci muzea. Je presentována v této kapitole podle jednotlivých odborných oddělení. Jednání poradního sboru při Muzeu Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, poradního orgánu ředitelky muzea, se v souladu s plánem práce pro rok 2007 uskutečnilo v tomto roce 1x ( ). V r bylo předloţeno 13 nabídek ke koupi, koupě byly realizovány kupními 2

3 smlouvami č.1-13/2006. Nejvýznamnější akvizicí realizovanou pro oddělení historie byl soubor nábytku z přelomu 19. a 20. století, který navázal na koupi pozlacených krbových hodin z 18. stol. a petrolejové lampy zn. Dittmar z počátku 20. století, zakoupených v závěru roku Dále byly zakoupeny drobné oděvní doplňky, šicí stoj, kancelářská technika a další drobné vybavení občanské domácnosti z poloviny 20. století. Nákupy realizované pro jiná odborná oddělení jsou zmíněny v sumáři akvizic těchto oddělení. V r pracovali v poradním sboru pro nákup sbírek PhDr. K. Bešťáková (předsedkyně sboru) a členové PhDr. A. Voříšková, RNDr. F. Němec, Mgr. F. Povolný, Mgr. M. Kobesová, RNDr. Rudolf Prokop, CSc. a PhDr. Dagmar Braunová. Vedením administrativy sboru byla pověřena Bc. R. Kříţková Červená. Ředitelka muzea se jednání poradního sboru zúčastnila s hlasem poradním. V podzimním období se poradní sbor nesešel, protoţe nebyly ţádné nabídky na významné koupě předmětů do sbírek. Akvizice a chronologická evidence sbírek jednotlivých odborných oddělení v r Počet zapsaných přírůstkových čísel 1. čtvrtletí 2.čtvrtletí 3.čtvrtletí 4.čtvrtletí Oddělení historie a společenských věd Oddělení přírodních věd Oddělení paleontologie Oddělení informací a knihovna Počet předmětů zapsaných do doprovodné dokumentace Počet předmětů zapsaných do Celkem doprovodné dokumentace počet čísel počet předmětů Oddělení historie a společenských věd Oddělení paleontologie Oddělení přírodních věd Počet předmětů zapsaných v CES na MK ČR ( stav k ) Název podsbírky Počet čísel botanická 4174 Další-přírodovědná dokumentace 4189 entomologická Jiná-společenskovědná knihy 7559 mineralogická 687 mykologická 625 Negativy a diapozitivy 3039 paleontologická petrografická 434 zoologická 274 Celkem*(včetně čísel zrušených)

4 Údaje do CES byly odesílány dle termínů stanovených zák. 122/2000Sb.(6x ročně), vţdy po obdrţení aktualizačního souboru MK ČR, včetně povinných příloh. Evidence sbírek v programu CESÍK je shromaţďována na PC v oddělení paleontologie, kam je zapisují pověření pracovníci (Bc. Kříţková Červená historické oddělení, Dr. Šandová - přírodovědné oddělení, M. Korandová oddělení paleontologické a Dr. Sýkorová oddělení informací a knihovna. Oddělení historie a společenských věd Za rok 2007 bylo získáno 5024 sbírkových předmětů, které jsou zapsány pod 634 přírůstkovými čísly v řadě 1/ /2007. V rámci fotodokumentace regionu, archeologických výzkumů a další výzkumné činnosti pracovníků oddělení bylo získáno 2218 snímků, zapsaných do doprovodné dokumentace pod č. HXD1714 (zapsala Mgr. Bělová, pověřená vedením knihy doprovodné dokumentace). Předměty do chronologické evidence trvale zapisuje pověřená pracovnice oddělení Bc. Kříţková Červená. Počet zapsaných I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí nových přírůstkových čísel Č. ks Č. ks Č. ks Č. ks Kříţková Červená Počet přírůstkových I.čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí čísel starých přepsaných do Demus Evidence* Kříţková Červená Pozn.: Jedná se o přepis z původních papírových evidenčních karet Velké mnoţství sbírkových předmětů bylo získáno dary od občanů, celkem bylo odesláno 74 děkovných listů za dary do sbírek a uzavřeno 15 darovacích smluv č. 1/ /2007) s jednotlivci i institucemi. Značnou část nově evidovaných sbírek tvořily předměty získané v uplynulých letech a dosud odborně nezpracované nebo evidované dočasně v doprovodné dokumentaci a převedené do sbírek aţ v r Nejvýznamnějšími dary byly fotografie a dokumenty týkající se významného českého herce J. Mošny od paní Klírové z Rokycan, předměty dokumentující řemeslnické nástroje (soubor tesařského nářadí po otci pana Strusky z Bušovic), legionářská uniforma 2. Pěšího pluku od p.v. Voţeha získaná od paní Voţehové z Rokycan, osobní dokumenty po panu E. Dobromyslovi, popraveném na Pankráci, od jeho syna M. Dobromysla z Rokycan, dar souboru odznaků ze Let 20. století od p. Jiřího Bůchy, dar kamenného artefaktu z městské radnice v Rokycanech, nalezeného při archeologickém průzkumu (dar města Rokycany) a dar 2 litinových kříţů ze hřbitova u kostela sv. Jakuba v Chylicích (dar města Mirošov). 4

5 Akvizice historických sbírek podle způsobu získání za r Způsob získání 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Počet předmětů získaných darem Počet předmětů získaných vlastním výzkumem Počet předmětů získaných koupí Počet předmětů získaných v předchozích letech, o nichţ bylo v r rozhodnuto o zapsání do fondu Počet předmětů získaných převodem Celkem Získané sbírkové předměty byly zařazeny do těchto fondů: Počet přírůstků podle fondů I. čtvrtletí počet č. počet ks II. čtvrtletí počet č. počet ks III. čtvrtletí počet č. počet ks IV. čtvrtletí počet č. počet ks Archeologie Etnografie Faleristika Fotografie Historie Hudební archiv Keramika Militaria Negativy Numismatika Papírový materiál Pohlednice Porcelán Sklo Technika Textil Výtvarné umění Ţelezo - litina Celkem Oddělení přírodních věd Do přírůstkové knihy oddělení přírodních věd (identifikační index N) bylo v roce 2007 zapsáno celkem 35 přírůstkových čísel v číselné řadě N1/2007 aţ N35/2007. Celkem se jednalo o 709 předmětů z mykologie, zoologie a podsbírky další-přírodovědná dokumentace. 5

6 Počet zapsaných přírůstkovýc h čísel I.čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Č. ks Č. ks Č. ks Č. ks Přírůstky přírodovědného oddělení podle jednotlivých podsbírek Počet zapsaných I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí přírůstkových čísel podle č. ks č. ks č. ks č. ks jednotlivých podsbírek Botanika (cévnaté, mechy, lišejníky) Zoologie Entomologie Další přírodovědná dokumentace mykologie celkem V souladu s dlouhodobým akvizičním plánem oddělení pokračovala dokumentace změn krajiny, dokumentace vodních toků a rybníků a břehových porostů (PP Kařezské rybníky), dokumentace lemů komunikací (významná stromořadí) v regionu, sběr mechorostů, hub (PP Kařezské rybníky a Rokycansko celkově) a vyšších rostlin, se zaměřením na rostliny synantropní a rostliny vzácné (PP Kařezské rybníky, Kařez, Holoubkov), dokumentace změn krajiny v souvislosti s výstavbou. Uskutečnily se dvě koupě materiálu do sbírek (KS2/2007 a 12/2007), a to 131 ks mykologického materiálu sběratele O. Jindřicha. Jedná se o dokladový materiál k výzkumu mykofyt na hrázích rybníků, konkrétně lokalit v PP Kařezské rybníky a dále o mykologický materiál z Brd a Rokycanska. Součástí kupovaných sběrů bylo i 127 ks barevných diapozitivů jednotlivých druhů makromycet, které byly zařazeny do podsbírky dalšípřírodovědná dokumentace. Do zoologických sbírek byly darovány 4 dermoplastické preparáty A. Svejkovskou z Rokycan (ptáci) a 8 dermoplastických preparátů (ptáci) bylo převedeno ze ZŠ v ul. Míru v Rokycanech. Všechny přírůstky v další přírodovědné dokumentaci v r byly výsledkem výzkumné činnosti dr. Šandové. Sbírky byly průběţně zapisovány přírůstkové knihy a do CES, zápis provedla dr. Šandová Akvizice sbírek přírodovědného oddělení podle způsobu získání Počet předmětů získaných darem od fyzických osob 1.čtvrtletí 2.čtvrtletí 3.čtvrtletí 4.čtvrtletí

7 Počet předmětů získaných vlastním výzkumem v terénu Počet předmětů získaných koupí Počet předmětů získaných v předchozích letech, o nichţ bylo v r rozhodnuto o zapsání do fondu Převod od jiné právnické osoby Odúmrť Celkem Paleontologické oddělení V rámci sbírkotvorné činnosti v oddělení paleontologie v roce 2007 přibylo 27 nových přírůstkových čísel. Ve sledovaném období nebyla realizována ţádná koupě. Přírůstky zapsala do přírůstkové knihy oddělení (index P) Martina Korandová. Počet zapsaných přírůstkových čísel I.čtvrtletí počet č. počet ks II. čtvrtletí počet č. počet ks III. čtvrtletí počet č. počet ks IV. čtvrtletí počet č. počet ks Korandová Nejzajímavější akvizicí se stal nově revidovaný starý materiál brachiopodů z lokalit Gotland, Mulok a Lybie ze sběrů sběratele dr. Vladimíra Havlíčka, vedený dosud v doprovodné dokumentaci. Materiál revidoval a určil doc. RNDr. M. Mergl, CSc. Předměty jsou evidovány pod přírůstkovými čísly P16/2007, P26/2007 a P27/2007. Z darovaných předmětů jsou zajímavé ţelezité křemeny z lokality Smolárna (o. Těně) od dárce Pavla Černého, s atypickou barvou a kresbou, oba vzorky jsou leštěné. Z vlastních sběrů doplnila sbírky kolekce minerálů (přírodní zlato na křemeni) a fosilií (paleogenní nummuliti) ze Slovenska, z lokalit Magurka, Malé Ţelené, Maluziná, Lisková aj., získané v rámci účasti na oborové komisi geologů při AMG (dr. Lang) Vlastní terénní sběr byl uskutečněn i v regionu na lokalitách v okolí Strašic a Hlohovic. 1.čtvrtletí 2.čtvrtletí 3.čtvrtletí 4.čtvrtletí Počet předmětů získaných darem Počet předmětů získaných vlastním výzkumem Počet předmětů získaných koupí Počet předmětů získaných v minulém období, o nichţ bylo v r rozhodnuto o zapsání do sbírek Celkem Oddělení informací a knihovna Sbírková činnost oddělení informací a knihovny spočívala v nákupu literatury pro jednotlivá odborná oddělení, získávání regionální literatury do konzervačního fondu dary a 7

8 koupěmi, výměně publikací s jinými institucemi za tiskoviny vydávané muzeem a zápisu starších, dosud neevidovaných knih (Dr. Sýkorová). Celkem bylo do knihovního fondu získáno 994 kn. j., stav knihovního fondu k činil kn. j.. Za rok 2007 byl evidován 1 přírůstek starých tisků, sign. ST, dar p. PhDr. Karla Dolisty z Prahy (děkovný list č. 81/2007, př.č ).. Počet přírůstkových čísel zapsaných I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV. čtvrtletí Regionální literatura 24 kn.j. 15 kn.j. 23 kn.j. 37 kn.j. Odborná literatura Šnajdr 76+3 pozůstalost Ing ST+ 5 Šnajdr +122 Pozůstalost Ing. R.Černý Pozůstalost Ing. R.Černý R.Černý Zajímavé tituly získané do sbírek v r. 2007: ST Horsky s Feldpredigt am 15. Februar 1864 zu Rokycan dar PhDr. Karel Dolista RYSTONOVÁ, Ida. Průvodce lidovými názvy rostlin. Praha: ACADEMIA, s., obr. HORÁČEK, Petr. Encyklopedie listnatých stromů a keřů. Brno: Computer Press, s.,obr. MLÍKOVSKÝ, Jiří - STÝBLO, Petr. Nepůvodní fauny a flóry České republiky. Praha: ČSOP, s., obr. ROYT, Jan. Středověké malířství v Čechách. Praha: Karolinum, s., obr. PRAHL, Roman. Umění náhrobku v českých zemích let Praha: ACADEMIA, s., obr. HŘEBÍČKOVÁ, Barbora A. Recepty starých mistrů aneb Malířské postupy středověku. Brno: Computer Press, s., obr. FOSTER, Hal-KRAUSSOVÁ Rosalind-BOIS, Yve-Alain. Umění po roce Praha: Slovart, s., obr. BOHATCOVÁ, Mirjam. Obecné dobré podle Melantricha a Veleslavínů. Praha: Karolinum, 2005, 591 s., obr. BOUKAL J. Opravy hodinek, SNTL Praha, BATĚK, František-HRACHOVÁ, Hana-PRÁŠIL, Petr. Zbiroţsko na starých pohlednicích. Hostivice: Baron, s., obr. NÝVLTOVÁ, Pavlína. Příběh odvahy a zrady. Jiří Potůček-Tolar, radista desantu SILVER A. Červený Kostelec: Pavel Mervart, s., obr. HOLČÍK, Štefan. Fajky. Katalog pro sběratele. TATRAN Bratislav, VAVREK,O. Malířské signatury. (Díl 3. a 4.). Praha, Počet zapsaných předmětů podle fondů ** I. čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV.čtvrtletí Odborná literatura Regionální literatura Celkem

9 Pozn.: **odborná katalogizace nových knih 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Počet odebíraných titulů časopisů Počet knih získaných darem 32 kn.j. 142 kn.j. 54 kn.j. 51 kn.j. Počet knih získaných (převodem) kupou 312 kn.j. 297 kn.j. 45 kn.j. 47 kn.j. Počet knih získaných výměnou 5 kn.j. 0 3 kn.j. 6 kn.j. Vědeckovýzkumná činnost Oddělení historie a společenských věd Během roku 2007 byla vědeckovýzkumná činnost oddělení realizována pouze v omezené míře s ohledem na prioritní povinnosti oddělení, kterými byly zápis nezpracovaných sbírek z minulých let do chronologické a systematické evidence a inventarizace sbírek. Vědeckovýzkumná činnost oddělení pokračovala v rámci výzkumného projektu Mgr. Jany Bělové Ţelezná a litinová funerální plastika dokončováním terénních prací a následným zpracováním materiálů z výzkumu( Mrtník, Strašice, Rokycany- hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice, Osek u Rokycan, Březina, Hlohovice, Svinná, Vojenice, Kladruby, Hřešihlavy a Třímany). Materiál z výzkumu byl průběţně prezentován (viz konference, spolupráce s obecními úřady a městy, přednášková činnost). Dokončují se úpravy studie pro tisk (soupis literatury). Bc. Kříţková Červená pokračovala v dokumentaci dochovaných venkovských interiérů (Jablečno) a sběrem dostupných dat a studia odborné literatury. Práce nebyly dosud sumarizovány, ačkoliv výstup měl být v závěru roku jiţ zpracován ve formě studie. Bc. A. Česal se v průběhu roku podílel na záchranných archeologických výzkumech, a to v rámci smlouvy o spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni. Výsledky výzkumů byly postupně zpracovávány a ve formě zpráv z výzkumů předány. Nejzajímavější lokalitou byl průzkum v objektu městské radnice v Rokycanech, z něhoţ muzeum získalo do svých sbírek kamenný artefakt. Archeologické dohledy se uskutečnily na následujících lokalitách: Ulice, J. Růţičky, archeologický dohled - stavba supermarketu Kaufland, ; Pole v lokalitě, archeologický dohled - stavba tovární haly Pod Kotlem ; Městský úřad v Rokycanech - archeologický průzkum - rekonstrukce podatelny ; Husovy sady, povrchový průzkum, monitoring činnosti amatérských hledačů s detektory ; Rokycany, ul. Pivovarská, Wünschova a Horákova, archeologický dohled - plynovod, červenec aţ září 2007; Rokycany, parcela č. 12/1, předstihový záchranný výzkum, ; Rokycany, ul. Sládkova, archeologický dohled plynofikace, v průběhu listopadu; Svinná čp. 1, archeologický dohled výkop pro teplovod,

10 Oddělení přírodních věd Výzkumná činnost přírodovědného oddělení se soustředila na zpracovávání a determinaci botanického materiálu z výzkumu květeny Brd z předchozích let v rámci zpracovávaného grantového úkolu ve spolupráci s Hornickým muzeem v Příbrami a Západočeským muzeem v Plzni. Některé problematické taxony byla zadány k determinaci specialistm (Callitriche). V rámci dokumentace změn krajiny na Rokycansku v souvislosti s rozsáhlou výstavbou nových závodů (Volduchy, Mýto) byla provedena fotodokumentace biotopů, zařazená do podsbírky Další přírodovědné dokumentace. Nadále byla prováděna dokumentace významných krajinných prvků, jako jsou potoky, rybníky, významné a chráněné stromy a stromořadí, a to v různých ročních obdobích. K doplnění květeny regionu byla prozkoumána květena obnaţených den rybníků. Terénní dokumentace a týkala zejména PP Kařezské rybníky (rybník Němec, Dolejší Kařezský rybník, Hořejší Kařezský rybník a rybník Bechyňský). V rámci výzkumu synantropní vegetace byl proveden výzkum ruderálů v obci Kařez. V archivních materiálech byl proveden výzkum dobové dokumentace k okolnostem vzniku obrazového herbáře J. Hněvkovského Rostliny okolí Rokycanského, který se nachází v muzejních sbírkách. Výzkumnou činnost oddělení zajišťovala dr. Šandová. Oddělení paleontologie Na lokalitě Hlohovičky v rámci regionální jednotky barrandienského spodního paleozoika, skryjsko - týřovického kambria, byly zjištěny a prozkoumány dvě štoly v karbonátových ţilách protínajících andesity křivoklátsko-rokycanského pásma. Dvě štoly jsou umístěny v úbočí svahu zvedajícího se nad údolím vodoteče na jejím levém břehu, prvá ve vzdálenosti cca 600 a druhá cca 1200 m od osady Hlohovičky směrem k Terešovu. Z první štoly byly odebrány vzorky. Do sbírek, do fondu mineralogie byl zařazen hydrotermální kalcit pod inv. č. M625 a M626, do fondu petrografie hydrotermální vápenec inv. č. P384. Do doprovodné dokumentace byly zařazeny dva vzorky kalcitu a jeden hydrotermálního vápence pod č. PXD 44 aţ 46/2006. V laboratořích ÚG ČAV byl proveden chemický rozbor, kopie rozboru je uloţena v odd. paleontologie. Byla provedena fotodokumentace štoly. Z důvodu novotvorby krasových jevů bylo v druhé štole upuštěno od vzorkování. Byla provedena fotodokumentace. V rámci báňsko-historického výzkumu byly hledány doklady o zdejší těţbě. Bohuţel, archivní materiály ani literatura nepodávají o zdejší těţbě řádnou informaci. Byla nalezena pouze zmínka o těţbě vápencové ţíly v afanitu poblíţ Terešova. Plnění úkolu v lokalitě Strašice spočívalo v r v úvodní fázi výzkumu, tj. ve shromaţďování podkladů z geologické literatury a z archivních zpráv o geologickém výzkumu a loţiskově-geologickém průzkumu v oblasti Strašicka, zahrnující Strašice, Těně, Cheznovice, Lipovsko (součást Vojenského újezdu Brdy), jiţní část katastru Medového Újezda a východní část katastru Dobříva. Do sbírek byly zařazeny vzorky ţelezitého křemene od Tění pod inv. č. M628, M629, M ks je v doprovodné dokumentaci pod č. PXD 51/2007. Výzkumný úkol pokračuje v r Výzkumnou činnost oddělení zajišťoval dr. Lang. Byly navázány kontakty se ZČU za účelem získání informací o historii těţby ţelezných rud. 10

11 Evidence a inventarizace V odborných odděleních je prováděna systematická evidence v programu Demus, (a to ve verzích Katalog, Archeologie, Geologie, Botanika, Zoologie a Entomologie), v oddělení přírodních věd také v programu Bach (další přírodovědná dokumentace), floristický výzkum z Brd je zpracován v programu Fldok. V oddělení historie, byla evidence po část roku zpracovávána ještě na klasických trojdílných katalogizačních tiskopisech, v druhé polovině roku byla pracovnice zpracovávající hudební archiv (Mgr. Marková) proškolena v práci na PC a seznámena s programem Demus, takţe psaní karet v digitální formě započalo aţ ve 4. čtvrtletí Počet zkatalogizovaných sbírkových předmětů v jednotlivých odděleních muzea v r Počet zapsaných inventárních čísel Oddělení historie a společenských věd Oddělení přírodních věd Oddělení paleontologie Oddělení informací a knihovna I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV.čtvrtletí počet č. počet ks počet č. počet ks počet č. počet ks počet č. počet ks Oddělení historie a společenských věd Do systematické evidence bylo v oddělení historie v r zapsáno celkem 2021 inv. č., tj ks sbírkových předmětů. Počet evidenčních karet, které jednotliví pracovníci oddělení zpracovali ukazuje následující tabulka. Počet zpracovaných katalogizačních karet Počet čísel I.čtvrtletí II.čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Počet ks Počet čísel Počet ks Počet čísel Počet ks Počet čísel Poče t ks Bělová Česal Kříţková Červená Marková Počet I.čtvrtletí počet č. počet ks II.čtvrtletí počet č. počet ks III.čtvrtletí počet č. počet ks IV.čtvrtletí počet č. počet 11

12 zkatalogizovaných sbírek podle fondů Archeologie Fotografie Historie Hudební archiv Kartografie Pap. materiál Pohlednice Pozůstalost Technika Textil Výtvarné umění Ţelezo litina Zároveň byly na oddělení přepisovány evidenční karty, původně psané strojem, v číselné posloupnosti do PC (program Demus 2001). Za rok 2007 bylo přepsáno celkem 2372 ks karet. Podíl jednotlivých pracovníků je uveden v tabulce. Počet papírových evidenčních karet přepsaných do programu DEMUS Katalog 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Bělová Česal Kříţková Červená Klírová Švec Vatahová Celkem Počet evidenčních karet opravených v PC 1.čtvrtletí 2.čtvrtletí 3.čtvrtletí 4.čtvrtletí Bělová Česal Kříţková Červená Celkem ks Počet evidenčních karet zpracovaných do PC pro protokoly inventarizace sbírkových fondů 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Bělová Česal Kříţková Červená Celkem

13 V souladu s desetiletým harmonogramem inventarizace byla provedena fyzická inventarizace sbírek oddělení historie, a to fondů výtvarné umění (obrazy, grafika, rytiny, litografie - do r. 2006), fondu archeologie, fondu umělecký průmysl (cín), fondu numismatika (mince, bankovky, státovky, šeky, ceniny, cenné papíry, nouzová platidla, poukázky, ţetony do r. 2006). Počet inventarizovaných předmětů I.čtvrtletí Počet čísel-počet ks II.čtvrtletí Počet čísel-počet ks III.čtvrtletí Počet čísel-počet ks IV. čtvrtletí Počet čísel-počet ks Archeologie Numismatika Výtvarné umění Celkem Vzniklé inventarizační rozdíly (předměty nenalezené) budou dořešeny v průběhu roku 2008 a předměty dosud neevidované budou přednostně zpracovány v průběhu roku 2008 a do poloviny r. 2009, v souladu s příkazem ředitelky. Vzhledem k tomu, ţe depozitáře oddělení jsou velmi stísněné, můţe být nenalezení předmětů zapříčiněno jejich přiřazením k jiným fondům z prostorových důvodů, proto jako přednostní řešení bude jejich dohledání. Inventarizaci sbírek provedla komise sloţená z pracovníků oddělení (Bc. Kříţková Červená, Mgr. J. Bělová, J. Švec), předsedou komise byl Bc. A. Česal, na základě příkazu ředitelky muzea č. 4/2007. Protokoly o uskutečněné inventarizaci jsou uloţeny jednak na odborném oddělení, jednak u ředitelky muzea. Během inventarizace byly jednotlivé sbírkové předměty popisovány příslušnými inventárními čísly, ošetřeny a uloţeny (provedla konzervátorka D. Vaščáková). Oddělení přírodních věd V oddělení přírodních věd bylo do systematické evidence zapsáno celkem 709 evidenčních karet v programu Demus 2001 a Bach. Jednalo se přírůstky z r z další přírodovědné dokumentace, mykologie a zoologie. Na evidenci se podílely Mgr. J. Nobilisová, Z. Rejšková a dr. Šandová. Počet opravených záznamů a zpracovaných odborných popisů-karet DPD I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV. čtvrtletí Šandová Celkem za rok 864 Počet zpracovaných katalogizačních karet I.čtvrtletí II.čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Počet čísel Počet ks Nobilisová- zoologická Šandová- mykologická Rejšková - DPD Počet čísel Počet ks Počet čísel Počet ks Poče t čísel Počet ks 13

14 Rejšková mykologická celkem Celkem za rok 709 Do doprovodné dokumentace bylo zapsáno celkem 29 čísel (45 ks), jednalo se o duplicitní fotografie a CD s další přírodovědnou dokumentací, doprovodné programy. Vedením knihy doprovodné dokumentace je za oddělení pověřena Mgr. J. Nobilisová. K evidenčním kartám další doprovodné dokumentace byla v průběhu roku přidávána obrazová dokumentace celkem 1138 ks (naskenování obrázků ke kartě) - prováděla z. Rejšková. Bylo vytištěno celkem 497 nových evidenčních karet, svázáno a odevzdáno k archivaci na ředitelství muzea (Z. Rejšková, J. Nobilisová) Všechny evidenční záznamy byly v průběhu roku zálohovány (dr. Šandová). Inventarizace byla uskutečněna na základě příkazu ředitelky muzea č. 2/2007 a byly revidovány přírůstky sbírek za rok podsbírka zoologická, další přírodovědná dokumentace přírůstky za rok 2007 a podsbírka mykologická přírůstky za rok Celkem bylo inventarizováno 557 sbírkových předmětů nebyly shledání ţádné evidenční rozdíly. Sbírky jsou řádně označeny a uloţeny.inventarizace byla dokončena k Paleontologické oddělení Veškerý materiál zapsaný do přírůstkové knihy ve sledovaném období byl k zpracován do druhého stupně evidence v programu Demus - Paleontologie. Zpracování prováděla dokumentátorka M. Korandová. Počet zkatalogizovaných sbírek I.čtvrtletí počet č. počet ks II.čtvrtletí počet č. počet ks III.čtvrtletí počet č. počet ks IV.čtvrtletí počet č. počet ks Korandová Dr. Lang Počet zkatalogizovaných sbírek podle oborů (podsbírek) I.čtvrtletí počet č. počet ks II.čtvrtletí počet č. počet ks III.čtvrtletí počet č. počet ks petrologie mineralogie paleontologie celkem IV.čtvrtletí počet č. počet ks Při odborné katalogizaci spolupracovala M. Korandová s externími pracovníky, kteří si sbírky zapůjčili ke studiu v rámci zápůjček a s externím spolupracovníkem doc. M. Merglem ze ZČU v Plzni. Opravené údaje pak zaznamenávala do evidence v PC, celkem bylo opraveno. 836 údajů. 14

15 Počet 1.čtvrtletí 2. čtvrtletí 3.čtvrtletí 4.čtvrtletí opravených katalogizačních záznamů M. Korandová Vedením knihy doprovodné dokumentace v oddělení je pověřena M. Korandová, která prováděla průběţně zápisy po celý rok - zapsáno bylo 12 čísel v řadě PXD s celkem 242 kusy. Počet předmětů zapsaných do doprovodné Celkem dokumentace počet čísel počet předmětů I.čtvrtletí 7 19 II.čtvrtletí 0 0 III.čtvrtletí IV.čtvrtletí V rámci zpřesnění evidence bylo započato s digitalizací sbírkových předmětů, pro niţ bylo zakoupeno vybavení v r Digitalizaci prováděl Dr. Lang. Počet 1.čtvrtletí 2.čtvrtletí 3.čtvrtletí 4.čtvrtletí digitalizovaných sbírkových předmětů Dr. Lang Do počítačových databází, do Katalogu Sbírky byly systematicky zanášeny i další údaje, nutné pro inventarizaci a tisk karet. (provedla M. Korandová), jejich počty jsou zřejmé z následující tabulky. Další doplnění databáze o další údaje I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV. čtvrtletí počet údajů nutných při inventarizaci - Kdo, Dat, Man, PopisSt počet označení v databázi při dodatečném tisku karet - karta, opsána, ověřena 6492 údajů 7311 údajů údajů 6858 údajů označení 0 Rotace dat z DEMUS katalog do DEMUS evidence se prováděla podle potřeby v průběhu celého sledovaného období (M. Korandová). Poslední zálohování dat vypálením na CD proběhlo dle stavu k a bylo předáno k archivaci ředitelce muzea. Dle příkazu ředitelky č. 1/2007 k periodické inventarizaci v oddělení paleontologie na r byly revidovány sbírky staršího paleozoika (část). V rámci roční inventarizace bylo stanovenou tříčlennou inventarizační komisí revidováno inventárních čísel. O periodické inventarizaci byl zpracován protokol, jehoţ 1 výtisk byl předán ředitelce muzea k archivaci, 2. výtisk je uloţen v dokumentaci oddělení paleontologie. Evidenční karty i záznamy v přírůstkové knize byly označeny razítkem REVIZE

16 Počet inventarizovaných předmětů I.čtvrtletí Počet čísel počet ks II.čtvrtletí Počet čísel počet ks III.čtvrtletí Počet čísel počet ks IV. čtvrtletí Počet čísel počet ks Průběţně během celého sledovaného období se vyměňovaly lokační štítky u jednotlivých předmětů ve sbírce provedla M. Korandová Oddělení informací a knihovna V katalogizaci se pracovníci knihovny soustředili na úpravy jiţ zapsaných záznamů, aby odstranili vzniklé nesrovnalosti. Katalogizace (systematická evidence) byla prováděna v průběhu roku v novém systému Clavius. Před převedením záznamů z předchozího pouţívaného systému Knihovna ale musely být záznamy opraveny a teprve poté byly převedeny odbornou firmou do nového knihovnického systému. Oba pracovníci knihovny byli do práce s novým softwarovým vybavením proškoleni. *Pozn.: odborná literatura celkem ( knihy, časopisy, separáty, rukopisy)- Nová lit. Počet zapsaných I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV.čtvrtletí inventárních čísel * počet č. počet ks počet č. počet ks počet č. počet ks počet č. počet Dr. Sýkorová* Mgr. Weber* **402 ** Celkem * Pozn.: Katalogizace Šnajdrovy knihovny Sýkorová, rekatalogizace Reg literatury - Weber **Pozn.: Chybný výpočet za II. čtvrtletí Počet opravených katalogizačních záznamů * I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV.čtvrtletí Dr. Sýkorová Mgr. Weber 240 * Celkem * Pozn.: nejedná se o počty nových katalogizačních záznamů, ale o počty celkově opravených údajů ve všech záznamech V rámci roční periodické inventarizace sbírek byla provedena fyzická kontrola fondu regionální literatury a části fondu uloţeného v depozitáři v Mýtě (scelování fondu, třídění originálů, duplicitních a multiplicitních svazků, razítkování, reorganizace fondu, razítkování v katalogu a přírůstkových knihách a vytváření protokolu o provedení revize) celkem bylo revidováno 5959 kn. j. Inventarizaci prováděla Dr. Sýkorová a Mgr. Weber. ks 16

17 Ochrana sbírek Muzeum má zpracován Vnitřní předpis pro správu sbírek, Depozitární řád i Badatelský řád pro jednotlivá odborná oddělení v souladu se zák. 122/2000 Sb. v platném znění. Ochrana sbírek i ostatního majetku v době mimořádných událostí a krizových situací je dána Příkazem ředitelky muzea č. 12/2005 vyvěšeným na úřední desce pracovišť. Oddělení historie a společenských věd Kontroly stavu depozitářů a uloţení sbírek byly prováděny průběţně při práci se sbírkami v jednotlivých depozitářích v Rokycanech, Mýtě a ve Volduchách; zjištění a závady jsou zapisovány do sešitu kontrol a odstranění nedostatků je konzultováno správci depozitářů s vedoucím oddělení, případně ředitelkou muzea. Kontroly byly provedeny v termínech 2.1., 5. 2., 6. 2., , , , 8. 3., , , , , 4. 5., , , 8. 6., , , , , , , 7. 8., 8. 8., , 7. 9., , , , , , , , , , Je spolupracováno na jejich odstranění i s vlastníky pronajatých objektů (Mýto, Volduchy). V roce 2007 byly z grantového programu MK ISO získány investiční prostředky ( Kč) na odvlhčovač s větší kapacitou pro historické depozitáře. Z téhoţ programu pak 7000 Kč na ochranné archivní krabice, do nichţ je ukládán listinný materiál a hudební archiv. V depozitáři v Mýtě se daří udrţovat přiměřené mikroklimatické podmínky díky četnějším kontrolám a průběţné regulaci teplot a intenzity odvlhčování. Město Mýto, jako majitel objektu, provádělo průběţně rekonstrukci a výměnu oken v objektu, které probíhala vţdy za přítomnosti pověřeného pracovníka muzea (správci depozitářů v tomto objektu jsou Mgr. Bělová, dr. Sýkorová). V depozitářích v Rokycanech je mikroklima přiměřené uloţeným materiálům, ale prostorově jsou nevyhovující a znemoţňují řádnou manipulaci se sbírkami a jejich ukládání do vhodných archivních obalů. Uskutečnily se také 4 kontroly depozitáře v pronajaté místnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Zde jsou mimořádně nepříznivé podmínky, velké teploty a vysoká vzdušná vlhkost, kterou zde nelze regulovat. Uskutečnila se i kontrola objektu vodního hamru a v Pamětní síni Jindřicha Mošny v Dobřívě. Majitel objektu, kde je Pamětní síň, byl ředitelkou muzea upozorněn na výskyt dřevokazného hmyzu v konstrukci budovy, (zřejmě se jedná o tesaříky), který by mohl zapříčinit zborcení trámů. V detašovaném depozitáři ve Volduchách bylo prováděno očištění a ochrana sbírek prostředkem Lignofix a dále označení zde uloţených sbírek a jejich zakrytí mikrotenovou fólií. Práce prováděla konzervátorka D. Vaščáková ve spolupráce správkyní depozitáře Bc. Kříţkovou Červenou. Kontroly uskutečňovali pověření pracovníci oddělení dle rámcového plánu práce muzea na rok 2007 a Plánu kontrolní činnosti, stanoveného ředitelkou muzea na začátku kalendářního roku. S pracovníky konzervátorského pracoviště v Západočeském muzeu byla konzultována ochrana sbírek a zakoupení techniky do konzervátorské dílny v dalších letech, neboť ve stávajících nevyhovujících prostorech konzervátorské dílny je instalace nových zařízení nemoţná z prostorových důvodů a byla by neekonomická.. V oddělení pokračovalo ukládání sbírek do archivních krabic u průběţně zpracovávaného hudebního archívu (J. Marková), textilu (s ohledem na podmínky a vhodné uţití) a nové ukládání sbírkových předmětů z fondů numismatika a archeologie v návaznosti 17

18 na prováděnou inventarizaci - prováděly R. Kříţková Červená, D. Vaščáková, Bc. A. Česal, Mgr. J. Bělová. Přírodovědné oddělení Pracovnice přírodovědného oddělení i v r věnovaly ochraně sbírek mimořádnou pozornost, protoţe materiál sbírek je citlivý na moţné napadení škůdci hmyzími i plísněmi. Všechny entomologické i botanické sbírky byly v průběhu roku ošetřeny prostředkem Invet (vkládán do krabic se sbírkami) a paradichlorbenzenem (vkládán do baniček v entomologických krabicích) celkem takto bylo 2x ošetřeno sbírkových předmětů (26 374ks). Ošetření provedly dokumentátorka oddělení Z. Rejšková a kurátorka Mgr. J. Nobilisová. Práce v depozitáři a zápůjčky materiálu badatelům se řídi Depozitárním a Badatelským řádem muzea, který je na pracovišti externím badatelům k dispozici. Stabilní vlhkost a teplota byly udrţovány s pomocí kondenzačních odvlhčovačů a instalovaného klimatizačního zařízení v depozitářích. Mikroklima se udrţuje v teplotním a vlhkostním rozmezí vhodném pro uloţení tohoto typu materiálu. Byl zakoupen upgrade monitorovacího programu pro sledování teplot a vlhkosti, který slouţí i potřebám paleontologického oddělení. Bylo pokračováno v ukládání všech sbírek (entomologie, botanika mechy, lišejníky, houby, zoologie, další přírodovědná dokumentace) dle systému zavedeného v oddělení v předchozích letech. Pokračováno bylo i v digitalizaci negativů a diapozitivů zařazených do další přírodovědné dokumentace, tak aby u všech evidenčních karet byl přiřazen náhledový obrázek. Podle plánu bude veškerý materiál získaný v uplynulých letech zpracován do konce r nově získané dokumenty, které jsou v digitální podobě jsou přiřazovány průběţně (provádí dokumentátorka Z. Rejšková) V depozitářích je prováděn pravidelný úklid podlah k zamezení víření prachu, kontrola sbírek je prováděna průběţně při práci s nimi. Paleontologické oddělení V oddělení paleontologie se vnitřní prostředí depozitářů sleduje průběţně sleduje se vlhkost vzduchu a teplota. Sbírky jsou od prvopočátku zřízení depozitářů v r uloţeny ve skříních s těsněním proti vnikání prachu a zde v zásuvkách a krabičkách. Další část sbírek v krabičkách byla v r označena novými lokačními štítky (M. Korandová). V případě zapůjčování předmětů se pracovníci oddělení řídí badatelským řádem, depozitním řádem a Vnitřním předpisem pro správu sbírek v muzeu. Zápůjčky sbírek jsou zaznamenávány do evidence v programu Demus a půjčovány formou smlouvy o dočasném uţívání sbírek nebo Interní zápůjčkou. Oddělení informací a knihovna V r byla provedena vazba 152 knih a časopisů. Byly prováděny průběţné kontroly kniţního fondu na pracovišti v Rokycanech i v Mýtě, údaje o kontrolách byly zapisovány do knih kontrol. Zde jsou zapisovány i údaje o prováděných opravách a úklidu. V depozitářích v Mýtě se teplota vzduchu pohybovala v rozmezí 10 0 C-23 0 C, vlhkost vzduchu 36%-75%, v depozitářích v Rokycanech nebyly teplotní vlhkostní výkyvy tak vysoké. Kontroly prováděli oba pracovníci oddělení - dr. Sýkorová i Mgr. Weber. 18

19 Konzervace a restaurování sbírek Oddělení historie a společenských věd Primárně bylo v r ošetřeno 312 sbírkových předmětů (D. Vaščáková); zkonzervováno 57 ks sbírkových předmětů (D. Vašáková) a zpracováno 57 konzervátorských karet s popisem odborného zásahu a dokumentací. Konzervovány byly šicí stroje ( , , 51/2007, , , , 1/2007, 53/2007), papírový materiál (025188, 148/2007, ), vánoční ozdoby19/2007, textil (022575/6, , sine num šaty zelené, , , , ,050592, , , , , 203/2007, 204/2007, 206/2007, 208/2007, 209/2007, 210/2007, 141/2007, 140/2007, 199/2007, 200/2007, 197/2007, 198/2007, sine num ţupan černý, dámské šaty, rukávy vyšívané 2ks, dečka vyšívaná, 195/2007, 196/2007, 201/2007,050534, , , , , , , , /1, , , , , , , , , , , , , , , , , 07163, 07314, 07677, 07301, HXD košile pánská, , , , , , , , 04656, 04654, 04652, 04653), betlém , stojan na předení 04205,HXD 1406 slunečník, sine konvička porcelánová, fond hodinky ,051446,051441,051442, , , 05, kastrol kamenina 394/2007, odznak , medaile a plakety 404/2007, 406/2007, bubínek 407/2007, kalamář 01032, Kristus na kříţi 01025, hrobové číslo 271/2007, hrobová tabulka sine num, litina 0957, 0768, 0968, 0964, , 0588, 0511, 01207, 0522/b, , 01434, 01444, 0748, , fond domácí vybavení nádobí a porcelán , , , , , , , , , 03658, , 105/2007, /2, 3, , , , , , /1, , , , , , , , , 060,027208, , 0898, 028, 08941, 09842, /a, b , 0963, /2, 3,.Vyhotoveno bylo 400 digitalizovaných snímků sbírkových předmětů a 400 snímků fotodokumentace sbírek (konzervátorka D. Vaščáková). Ve sledovaném roce se neuskutečnilo restaurování sbírek dodavatelsky, neboť bylo očekáváno rozhodnutí o přidělení dotace z Norských fondů. Rozhodnutí však přišlo aţ ve čtvrtém čtvrtletí, takţe k čerpání prostředků dojde aţ v průběhu r Bylo projednáno restaurování pánského pokoje z první poloviny 20. století. Oddělení přírodních věd V přírodovědném oddělení byly všechny sbírkové předměty ošetřeny insekticidními prostředky (viz ochrana sbírek). Sběry z terénu byly zpracovány do exikátových poloţek (mechorosty, houby) sušením a uloţeny do ochranných obalů, nalepeny lokalizační schedy a uloţeny v příslušném fondu v depozitáři v objektu čp. 135/I. Sběry zpracovala dokumentátorka oddělení Z. Rejšková. Dodavatelsky byly preparovány dvě poloţky ze zoologických sbírek (liška obecná, sojka obecná) - dermoplastické preparáty byly následně zařazeny do sbírek Jeden sbírkový předmět nepodařilo preparovat (jiřička obecná úhyn) z důvodu špatného stavu. Vzhledem k dlouhým dodacím lhůtám dodavatelské firmy byly hledány další moţnosti 19

20 preparace dohodou byly další tři kusy ptáků předány ke zpracování do zoologického pracoviště Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, které preparaci provedou podle časových moţností. Termoplastické preparáty získané dary a převodem ze školního kabinetu ZŠ v Rokycanech byly očištěny, provedena jejich ochrana pře napadením škůdci a teprve poté uloţeny k ostatním sbírkám. Oddělení informací a knihovna V r nebyla pracovníky knihovny podávána ţádost o grant na restaurování starých tisků, neboť výběr vhodných titulů byl proveden jiţ v souvislosti s ţádostí o prostředky z Norských fondů. Pokračovala digitalizace regionálního časopisu Ţďár z přiděleného granu MK ČR (19 kn.j.). Prostředky na digitalizaci byly získány z programu VISK 7 ve výši Kč. Z programu VISK 3 bylo získáno programové vybavení Clavius na evidenci sbírek. Byla provedena vazba 152 kn.j. Expozice a výstavy Expozice V r mělo muzeum celkem 6 stálých expozic, z toho 5 ze společenskovědních sbírek (Ţelezářství na Rokycansku a Podbrdsku, Bydlení na Rokycansku v 2. pol. 19. a na poč. 20. stol., Rokycansko v minulosti, J. Mošna - ţivot a dílo a expozici ţelezářství ve vodním hamru v Dobřívě) a jednu z přírodovědných sbírek ( paleontologická expozice Otisky času). Expozice v Pamětní síni J. Mošny v Dobřívě, kterou postihla v r povodeň, která částečně poničila expoziční panely, vitrínu, figurínu J. Mošny, intarzovanou truhlu a stolek byla znovu otevřena k Expozice v Rokycanech byly otevřeny pro veřejnost šest dnů v týdnu, tj. denně kromě pondělí, v době od 8 do 16 hodin, s polední přestávkou v době od 12 do 12,30 hodin. Expozice v pobočkách v Dobřívě byly otevřeny sezónně od 1. dubna do 31. října. V roce 2007 byly tyto pobočky otevřeny poprvé také v pětidenním návštěvnickém týdnu, stejném jako v expozicích v Rokycanech, tj. od středy do neděle, v době od 9 do 17 hodin, díky tomu, ţe se podařilo zajistit průvodce z řad důchodců. Tím se také výrazně zvedla návštěvnost této expozice. Zavíracími dny v pobočkách byly pondělí a úterý. V expoziční budově v Rokycanech a ve vodním hamru v Dobřívě byl na novém počítačovém vybavení instalován návštěvnický vstupenkový systém Colosseum, který umoţňuje lépe sledovat návštěvnost jednotlivých akcí a různé druhy slev, které jsou návštěvníkům poskytovány a také lépe evidovat prodej drobných dárků a publikací. Do pamětní síně J. Mošny byla přenesena elektronická pokladna, vyuţívaná v předchozích letech v expoziční budově v Rokycanech a která zde průvodkyním slouţí k evidenci návštěvníků. Návštěvnost expozic a výstav v r činila celkem osob, z toho ve školních výpravách 2963 osob, v jiných hromadných výpravách 1483 osob. Doprovodné programy k expozicím a výstavám byly realizovány 75krát a shlédlo je 1053 dětí. Expozici ve vodním hamru v Dobřívě vidělo 5447 návštěvníků, pamětní síň J. Mošny 1984 návštěvníků. Kulturních akcí muzea se zúčastnilo osob. Celková roční návštěvnost muzea byla návštěvníků. 20

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2008

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2008 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2008 Únor 2009 Úvod Rok 2008 byl pro muzeum významný hned z několika důvodů. V tomto roce se Muzeum dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech poprvé

Více

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Hlavní sídlo muzea: Čelákovice, Na Hrádku 464 (Tvrz), tel. 326991556, tel./fax 326991192 e-mail: cmm@volny.cz, www.muzeum-celakovice.com zde:

Více

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Skupiny Podskupiny Počet Geologické 30685 Mineralogické 29185 Drahé kameny 350 Broušené kameny 350 Ostatní drahé kameny 0 Ostatní mineralogické

Více

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2012

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2012 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2012 únor 2013 Úvod Stejně jako v roce 2011, tak i v roce 2012 se muzeum soustředilo na generální inventarizaci sbírkových fondů v oddělení

Více

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2006

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2006 Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2006 Hlavní sídlo muzea: Čelákovice, Na Hrádku 464 (Tvrz), tel. 326991556, tel./fax 326991192 e-mail: cmm@volny.cz www.muzeum-celakovice.com zde:

Více

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Základní a kontaktní údaje instituce Název: Moravská galerie v Brně Adresa: Husova 18, 66226 Brno Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR IČO 00094871

Více

Zpráva o činnosti za rok 2003

Zpráva o činnosti za rok 2003 České muzeum stříbra v Kutné Hoře Zpráva o činnosti za rok 2003 Motto: " aby písemní a umělecké památky ve zdejší krajině byly sbírány, před zkázou chráněny a známost o nich a tím i větší šetrnost k nim

Více

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2011

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2011 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2011 březen 2012 Úvod V 2011 se muzeum soustředilo na generální inventarizaci sbírkových fondů oddělení historie a společenských věd, započatou

Více

ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 Leden 2017 Úvod Archiv Slezské univerzity (dále jen ASU ) je specializovaným archivem ve smyslu 51 zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě

Více

ARCHEOLOGICKÉ ODDĚLENÍ Tvorba sbírek PhDr. A. Rusó (2), Mgr. M. Soukup (37), Mgr. J. Hudec (8), Bc. M. Nováček (47) a Bc. L. Rypka (30) provedli 124 odborných vyjádření ke stavebním záměrům. PhDr. A. Rusó

Více

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2006

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2006 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2006 únor 2007 1 Obsah Úvod... 3 Sbírkotvorná činnost... Vědeckovýzkumná činnost... Evidence a inventarizace sbírek... Ochrana sbírek... Konzervace

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci)

Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci) Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci) Úvod: Příspěvková organizace města Městské muzeum v Ústí nad Orlicí spravuje objekt čp.72 v Ústí nad Orlicí

Více

SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI

SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI příspěvková organizace, Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště, tel 572 551 370 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7. Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka

ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7. Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7 Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka Co jsou VISKY Program MK ČR Veřejné informační sluţby knihoven http://visk.nkp.cz/ - VISK 2 9 Muzejní knihovny se zapojují především

Více

Městská galerie Litomyšl

Městská galerie Litomyšl Městská galerie Litomyšl Zpráva o činnosti rok 2011 Mgr. Dana Schlaichertová, ředitelka 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ GALERIE LITOMYŠL V ROCE 2011 ÚVOD Sbírka výtvarného umění, kterou spravuje Městská galerie

Více

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2014

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2014 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2014 únor 2015 Úvod Vážení čtenáři, když jsme zahajovali rok 2014, za nějž předkládám tuto výroční zprávu, nikdy by mne nebylo napadlo, že

Více

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2013

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2013 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2013 únor 2014 Úvod Stejně jako v předchozích letech, i v roce 2013 se muzeum soustředilo na generální inventarizaci sbírkových fondů v oddělení

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

Doprovodné programy ke stálým expozicím

Doprovodné programy ke stálým expozicím Doprovodné programy ke stálým expozicím 1) historická expozice Rokycansko v minulosti : Výprava do pravěku (nástroje, činnosti, zbraně, šperky) Na návštěvě ve středověku (erby, rytíři a jejich zbroj, řemesla,

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2010

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2010 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2010 Únor 2011 Úvod V 2010 se muzeum soustředilo na generální inventarizaci sbírkových fondů oddělení historie a společenských věd, započatou

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 Celý název organizace: Městské muzeum a galerie Polička Adresa: Tylova 114, Polička 57201 IČO: 70152853 Bankovní spojení: GE Money Bank Polička Číslo účtu: 150873368/0600

Více

Výroční zpráva. Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem. za rok 2008

Výroční zpráva. Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem. za rok 2008 Výroční zpráva Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem za rok 2008 Ve Dvoře Králové nad Labem 30. 3. 2009 Vyhotovil: Bc. Šárka Hulíková, ředitelka muzea I. ODBORNÁ ČINNOST a) Sbírkotvorná činnost akvizice,

Více

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního Příloha č. 1: Nálezy budou předány podle 23 zákona č. 20/1987 Sb. příslušnému krajskému Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích (dohoda s kurátorkou sbírek Mgr. Zuzanou Thomovou) Příloha č. 2 Základní

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

Městské muzeum v Železném Brodě příspěvková organizace. Zpráva o činnosti za rok 2011

Městské muzeum v Železném Brodě příspěvková organizace. Zpráva o činnosti za rok 2011 Městské muzeum v Železném Brodě příspěvková organizace Zpráva o činnosti za rok 2011 Mgr. Petra Hejralová 29. 2. 2012 Městské muzeum v Železném Brodě Své stálé expozice prezentuje ve dvou budovách. Sklářskou

Více

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 8 Základní a kontaktní údaje instituce Název: Moravská galerie v Brně Adresa: Husova 18, 66 6 Brno Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR IČO 94871 Telefon:

Více

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004 Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004 Podle plánu na rok 2004 měl archiv plnit tři hlavní úkoly : 1 pokračovat ve vysoušení archiválií postižených povodní v roce 2002,

Více

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra České muzeum stříbra v Kutné Hoře Příspěvková organizace Středočeského kraje Barborská 28, 284 01 Kutná Hora, tel: 327 512 159, fax: 327 513 813 info@cms-kh.cz, objednavky@cms-kh.cz, http://www.cms-kh.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ARCHIVU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY VĚDECKÉHO ÚTVARU MASARYKOVA ÚSTAVU A ARCHIVU AV ČR, V. V. I.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ARCHIVU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY VĚDECKÉHO ÚTVARU MASARYKOVA ÚSTAVU A ARCHIVU AV ČR, V. V. I. VÝROČNÍ ZPRÁVA ARCHIVU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY VĚDECKÉHO ÚTVARU MASARYKOVA ÚSTAVU A ARCHIVU AV ČR, V. V. I. ZA ROK 2008 Výroční zpráva Archivu Akademie věd České republiky vědeckého útvaru Masarykova

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo Zpracování sbírky děl Otakara Schindlera v divadelním oddělení Národního muzea Projekt ročníkové práce Autor: Michaela Buriánková

Více

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2005

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2005 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2005 1 OBSAH Úvod... 3 Sbírkotvorná činnost... 3 Vědeckovýzkumná činnost... 7 Evidence a inventarizace sbírek... 10 Ochrana sbírek... 12 Konzervace

Více

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2013. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2013. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2013 Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser 9. ledna 2014 Magistrát města Ústí nad Labem Archiv města Ústí nad Labem zpráva o

Více

JISTOTY A NEJISTOTY KNIHOVEN MUZEÍ A GALERIÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Štěpánka Běhalová Komise knihovníků AMG Muzeum Jindřichohradecka

JISTOTY A NEJISTOTY KNIHOVEN MUZEÍ A GALERIÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Štěpánka Běhalová Komise knihovníků AMG Muzeum Jindřichohradecka JISTOTY A NEJISTOTY KNIHOVEN MUZEÍ A GALERIÍ V ČESKÉ REPUBLICE Štěpánka Běhalová Komise knihovníků AMG Muzeum Jindřichohradecka I. Z dávnověku muzejních knihoven Nejstarší muzea a jejich knihovny SLEZSKÉ

Více

Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA

Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA 1. Obecná ustanovení 1.1 Moravské zemské muzeum (dále jen MZM) nabývá

Více

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH?

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? KNIHOVNA AUGUSTINA DUBENSKÉHO Knihovna Augustina Dubenského BÝVALÝ KLÁŠTER AUGUSTINIÁNŮ Ajka pošle foto Knihovna INTERIÉRY KNIHOVNY Výpůjční pult KNIHOVNA AUGUSTINA

Více

Základní devítiletá škola Benešovice

Základní devítiletá škola Benešovice Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Benešovice 1946-1977 Inventář Číslo listu NAD: 495 Evidenční pomůcka č. 27 Jan Edl, Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3-5 I. Vývoj původce fondu...3-4

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) (1865-1921 [1977]) INVENTÁŘ NAD č. 756 evidenční pomůcka č. 306 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2008-2009 Obsah:

Více

Indikátory efektivnosti preventivní konzervace v muzeu

Indikátory efektivnosti preventivní konzervace v muzeu Indikátory efektivnosti preventivní konzervace v muzeu Indikátory ICCROM kontrolní seznam 35 otázek určených pro muzea byly vytvořeny v rámci projektu Teamwork for Preventive Conservation mají napomoci

Více

Oddělení Pracovník Instituce Popis metodické pomoci Časová náročnost (hod.) historické Mgr. Ivo Křen Regionální muzeum Vysoké člen nákupní komise 8

Oddělení Pracovník Instituce Popis metodické pomoci Časová náročnost (hod.) historické Mgr. Ivo Křen Regionální muzeum Vysoké člen nákupní komise 8 Výkaz metodické a restaurátorské pomoci Východočeského muzea v Pardubicích za první pololetí roku 2017 (1. 1. 30. 6. 2017) Oddělení Pracovník Instituce Popis metodické pomoci Časová náročnost (hod.) historické

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE student: Eva Bártková vedoucí práce: PhDr. Hana Slámová, Ph.D.

Více

Školní informační centrum (ŠIC)

Školní informační centrum (ŠIC) Školní informační centrum (ŠIC) Před rokem to všechno začalo Bc. Romana Cichá ŠKOLA 21. STOLETÍ - ŠKOLA INFORMACÍ INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Více

Základní devítiletá škola Trokavec

Základní devítiletá škola Trokavec Základní devítiletá škola Trokavec 1926-1963 EL NAD 843 220 I. Vývoj původce archivního fondu Jednotřídní triviální škola byla v Trokavci zřízena již před rokem 1848. V této době se vyučovalo v provizorní

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Evidence a ochrana archiválií

Evidence a ochrana archiválií N_SAS / VŠFS / LS 2016 / DS Přednáška č. 17 + 18 Evidence a ochrana archiválií I. Evidence archiválií II. Ochrana archiválií Ad I. Evidence archiválií Hlavní legislativní předpis = Vyhláška MV č. 213/2012

Více

METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA

METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA Příloha č. 3 Směrnice ředitele Moravského zemského muzea č. 22/2011, ze dne 31. 10. 2011, Režim zacházení se sbírkou nebo jednotlivými sbírkovými předměty MZM METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO

Více

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD č. O/8/2014 ze dne 1. 7. 2014 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení Část II. Rozsah svěřených agend Část III. Závěrečná ustanovení 1 Část I.

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu KVK14EV_BZ_ZZ_01106_2014-00-www.doc str. 1 Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Údaje o projektu název projektu: Vybavení botanické zahrady pro ekologickou výchovu Evidenční

Více

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Fakulty Právnická Lékařská Přírodovědecká Filozofická Pedagogická Ekonomicko-správní Informatiky Sociálních studií Sportovních studií Ústavy Výpočetní techniky

Více

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Historie a obsah, uložení negativního a pozitivního materiálu, využití fondu Lepenkové desky na pozitivy,

Více

Doprovodné programy ke stálým expozicím

Doprovodné programy ke stálým expozicím Doprovodné programy ke stálým expozicím 1) historická expozice Rokycansko v minulosti : Výprava do pravěku (nástroje, činnosti, zbraně, šperky) Na návštěvě ve středověku (erby, rytíři a jejich zbroj, řemesla,

Více

AKTUALIZACE VÝČTU EVIDENČNÍCH ČÍSEL SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ V CENTRÁLNÍ EVIDENCI SBÍREK (CES)

AKTUALIZACE VÝČTU EVIDENČNÍCH ČÍSEL SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ V CENTRÁLNÍ EVIDENCI SBÍREK (CES) AKTUALIZACE VÝČTU EVIDENČNÍCH ČÍSEL SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ V CENTRÁLNÍ EVIDENCI SBÍREK (CES) Centrální evidence sbírek (dále jen CES ) je evidencí sbírek muzejní povahy (dále jen sbírka ) jako věcí hromadných,

Více

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚVOD V dubnu r. byla zpracována Koncepce rozvoje Městské knihovny Písek / 2006 2010 /, která se stala součástí plánu strategického rozvoje kultury města Písku. V obsahu koncepce je stanoven

Více

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN 011-01 1. Úvod do studia. Vybrané kapitoly z filosofie předmět 1. Úvod do filosofie. Dějiny filosofie.. Filosofie krásy. Estetika. 3. Etika.. Kognitivní religionistika.

Více

OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001

OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E O B L A S T N Í G A L E R I E V Y S O Č I N Y V J I H L A V Ě Adresa: Komenského 10, 586 01 Jihlava Tel 066/730

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

Záložna - Kampelička Hřešihlavy EL NAD č.: 455 AP č.: 205

Záložna - Kampelička Hřešihlavy EL NAD č.: 455 AP č.: 205 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Rokycany Záložna - Kampelička Hřešihlavy 1908-1953 Inventář EL NAD č.: 455 AP č.: 205 Petr Zárobský, Mgr. Hana Hrachová Rokycany 2007 Obsah Úvod:

Více

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2009

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2009 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2009 Únor 2010 Úvod V roce 2009 se muzeum soustředilo na tři hlavní úkoly. Prvním z nich byla generální inventarizace sbírkových fondů oddělení

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009.

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009. Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009. Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace s právní subjektivitou, střediskovou funkcí, pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí v regionálním

Více

MYKOLOGICKO-BOTANICKÁ EXKURZE DO PP NA PLACHTĚ

MYKOLOGICKO-BOTANICKÁ EXKURZE DO PP NA PLACHTĚ muzeum Neformální vzdělávací instituce Celoživotní učení Disponuje odbornými znalostmi v oboru přírodních věd: mykologie, botanika, zoologie, entomologie, paleotologie, geologie Sbírkotvorná instituce

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA A GALERIE HUSTOPEČE V ROCE 2007

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA A GALERIE HUSTOPEČE V ROCE 2007 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA A GALERIE HUSTOPEČE V ROCE 2007 Městské muzeum a galerie Hustopeče (dále jen MMG) je organizační složkou Města Hustopeče a v roce 2007 disponovalo třemi stálými expozicemi

Více

Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad Ústeckého kraje od 1. července 2001

Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad Ústeckého kraje od 1. července 2001 Výroční zpráva Galerie moderního umění v Roudnici n.l. za rok 2001 Galerie moderního umění v Roudnici n.l. Očkova 5, Roudnice n.l., tel. a fax 0411 837301 Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR

Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR Zpráva o činnosti archivu v roce 2004 - sídlo, hmotné vybavení, personálie Archiv pracoval v prostorách

Více

TRANSFER NEJNÁROČNĚJŠÍ TECHNIKA V RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÉ MALBY pondělí - pátek 8-18 hodin sobota 8-12 hodin neděle zavřeno

TRANSFER NEJNÁROČNĚJŠÍ TECHNIKA V RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÉ MALBY pondělí - pátek 8-18 hodin sobota 8-12 hodin neděle zavřeno UNIVERZITA PARDUBICE Vás zve na výstavu TRANSFER NEJNÁROČNĚJŠÍ TECHNIKA V RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÉ MALBY Galerie Univerzity Pardubice Univerzitní knihovna Studentská 519 Pardubice Stavařov 22. 3. 20. 5. 2000

Více

Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy

Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy Vít Richter Seminář CASLIN 2004 7.9. 2004 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Mobil: 603 223 627 1 Hlavní témata Definice knihovního

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY září prosinec 2011 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Střední pedagogická škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Střední pedagogická škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Střední pedagogická škola Stříbro 1977-1991 Inventář Číslo EL NAD: 1027 Evidenční číslo pomůcky: 151 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3

Více

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) 1925-1938 Inventář Číslo EL NAD: 212 Evidenční číslo pomůcky: 136 Dana Bízová

Více

Badatelský řád a ceník služeb

Badatelský řád a ceník služeb Badatelský řád a ceník služeb Muzea Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje V zájmu zabezpečení ochrany sbírkového fondu při jejich pouţívání ke studijním účelům Muzeum Karlovy Vary s účinností od 1. 7.

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Městské muzeum Sedlčany

Městské muzeum Sedlčany Městské muzeum Sedlčany Výroční zpráva za rok 2009 1) Úvod 2) Návštěvnost 3) Sbírky 4) Knihovna 5) Výstavy 6) Ostatní činnost 7) Akvizice (přírůstky) 8) Sponzorské dary a příspěvky 9) Hospodaření 1) Úvod

Více

35. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG ČR

35. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG ČR 35. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG ČR K r á l o v é h r a d e c k ý k r a j 6. až 8. září 2011 Muzeum Těšínska, Český Těšín Česká Skalice Muzeum Boženy Němcové Maloskalická 47 552 03 Česká Skalice

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012 Současný stav Od roku 2006 sídlí muzeum v domě čp. 80 v Klácelově ulici. Depozitáře jsou stále umístěny v objektu čp. 2055 na náměstí 17. listopadu.

Více

Digitalizace kulturního dědictví v IROP

Digitalizace kulturního dědictví v IROP Digitalizace kulturního dědictví v IROP 19. 1. 2016 Praha, Národní archív 29. 11. 2017 DIGITALIZACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V IROP Specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Zpracovala: Kateřina Doskočilová, knihovnice OBSAH 1. PRÁVNÍ SITUACE KNIHOVNY, JEJÍ ŘÍZENÍ A POJETÍ 2. VZNIK A HISTORIE KNIHOVNY 3. PROVOZ KNIHOVNY V

Více

Místní národní výbor Smědčice

Místní národní výbor Smědčice Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Rokycany Místní národní výbor Smědčice (1915) 1945 1960 (1980) Dílčí inventář EL NAD č.: 160 AP č.: 203 ROKYCANY 2007 Obsah Úvod: II. Vývoj a dějiny

Více

Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro 1950-1959 Inventář Číslo EL NAD: 335 Evidenční číslo pomůcky: 150 Dana Bízová

Více

OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV

OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV 1870 1909 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 1254 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun 2010 Úvod I.

Více

Sčítání lidu SOkA Rokycany

Sčítání lidu SOkA Rokycany (současný (původní Sčítání lidu SOkA Rokycany Bezděkov Bezděkov Bezděkov Bezděkov 1921 240 Rokycany Rokycany Rokycany Okresní úřad Rokycany (1132) 416 ano Břasy Vranov Vranov Vranov 1910 711 Rokycany Rokycany

Více

Pro pokračování klikněte ZDE Pro pokračování klikněte ZDE ZDEZDE Film si pustíte ZDE ZDEZDE Pro pokračování klikněte ZDE Pro pokračování klikněte ZDE Pro pokračování klikněte ZDE ZDEZDE V lednu roku 2013

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015 Středisko KNIHOVNA www.mek.hranet.cz mek@mek.hranet.cz I. STRUKTURA ORGANIZACE 1. PRACOVIŠTĚ: 1. 1. oddělení pro veřejnost - VKIS (dospělé, dětské) 1. 1. 1. výpůjční protokol a referenční

Více

Něco málo k historii:

Něco málo k historii: Něco málo k historii: 2001: vojenské cvičiště, převod městu - snaha o vytvoření koncepce údržby a rozšíření turistické lokality Mařatice-Vinohrady 2005: díky vzácnému motýlovi lokalita součástí soustavy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ORGANIZAČNÍ ŘÁD Ústavu dějin Univerzity Karlovy a archivu Univerzity Karlovy ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 1/ Organizační řád Ústavu dějin Univerzity Karlovy a Archivu Univerzity

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK TAVÍK ŠIMON (* ) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK TAVÍK ŠIMON (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK TAVÍK ŠIMON (* 1877-1942) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1904-1937 Značka fondu: 22 Číslo evidenčního listu NAD: 17 Evidenční číslo inventáře: 91

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

*NACRX001OXR6* NACRX001OXR6 prvotní identifikátor

*NACRX001OXR6* NACRX001OXR6 prvotní identifikátor *NACRX001OXR6* NACRX001OXR6 prvotní identifikátor Dne: 21.01.2015 Naše značka: NA- 3077-5/12-2014 Vyřizuje/tel.: Bartl / 974 847 469 Vaše značka: MÍSTO: Pisa / Itálie ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

Více

Politický okres. Soudní okres. Čísla domů (výčet)

Politický okres. Soudní okres. Čísla domů (výčet) Obec (současný název) Obec (původní název) Část obce (současný název) Část obce (původní název) Rok Počet sčítání obyvatel Politický okres Soudní okres Čísla domů (výčet) Místo uložení Název archivního

Více

Gymnázium Stříbro II. (1947)

Gymnázium Stříbro II. (1947) Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Tachov Gymnázium Stříbro II. (1947) 1961-1980 Inventář Číslo EL NAD: 350 Evidenční číslo pomůcky: 149 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

Základní devítiletá škola Boněnov

Základní devítiletá škola Boněnov Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Boněnov 1951-1963 Inventář Číslo listu NAD: 868 Evidenční pomůcka č. 29 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3 I. Vývoj původce fondu...3 II. Vývoj

Více

Kubíček Jan (1908?) Inventář NFA 1996

Kubíček Jan (1908?) Inventář NFA 1996 Kubíček Jan (1908?) 1926 1991 Inventář NFA 1996 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Kubíček Jan (1908?) Časový rozsah pomůcky: 1926 1991 Druh archivní pomůcky: Inventář

Více

Základní devítiletá škola Velké Dvorce Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Základní devítiletá škola Velké Dvorce Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Velké Dvorce 1950-1965 Inventář Číslo EL NAD: 916 Evidenční číslo pomůcky: 127 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2010

Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2010 1 Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2010 Archiv Pražského hradu je od 1. 7. 2003 organizačně zařazen do odboru spisové a archivní služby Kanceláře prezidenta republiky. Archiv PH k 31.12.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více